Introducció a la Psicologia

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Introducció a la Psicologia"

Transcripción

1 Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila Ortis Correu electrònic: Prerequisits Utilització d idiomes Llengua vehicular majoritària: català (cat) Algun grup íntegre en anglès: No Algun grup íntegre en català: Sí Algun grup íntegre en espanyol: No No hi ha prerequisits. Objectius Context: L'assignatura d'introducció a la Psicologia s'imparteix per professorat de la Facultat de Psicologia, com a optativa de segon curs del grau d'ade+dret. És el primer contacte que tenen els alumnes d'aquest grau amb continguts psicològics que els puguin ajudar a entendre la conducta de les persones en el món empresarial i laboral. Objectius: Conèixer alguns dels processos psicològics bàsics que tenen implicacions en l'àmbit empresarial i laboral: motivació, emoció, aprenentatge, memòria, sensació i percepció. Comprendre la importància d'aquests processos per a explicar la conducta de les persones en l'àmbit empresarial i laboral. Saber analitzar els aspectes psicològics en les interaccions entre les persones i en les dinàmiques dels grups en aquests àmbits. Conèixer la importància dels processos d'estrés laboral en la salut dels treballadors. Competències Administració i Direcció d'empreses Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani. Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els 1

2 Valorar el compromís ètic en l'exercici professional. Resultats d aprenentatge Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani Identificar possibilitats de millora de les relacions laborals. Interpretar els principis bàsics de la psicologia. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els Valorar el compromís ètic en l'exercici professional. Continguts Tema 1: Qué es la Psicología? Historia de la Psicología. (Myers 2006: Prólogo) Definición y objeto de estudio de la Psicología. (Prólogo) Perspectivas actuales y especialidades de la Psicología. (Prólogo) El método científico en Psicología. (Myers 2006: Cap 1) Descripción. Correlación. Experimentación. (Cap 1) Herencia y ambiente. (Cap 3) Los procesos psicológicos básicos. Myers, D.G.(2 Psicología. Madrid: Edito Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Prólogo, Cap. 1, Cap.3) Tema 2: Sensación y percepción. Los umbrales sensoriales. (Cap 5) La adaptación sensorila. (Cap 5) Visión, audición y otros sentidos. (Cap 5) Lenguaje subliminal. Ilusiones perceptivas. (Cap 6) Organización perceptiva. (Cap 6) Interpretación perceptiva. (Cap 6) Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 5, Cap. 6) Tema 3: Aprendizaje y memoria. Definición y procesos básicos de aprendizaje. (Cap 8) Condicionamiento Clásico. (Cap 8) Condicionamiento Instrumental. (Cap 8) 2

3 Aprendizaje por observación. (Cap 8) Memoria. (Cap 9) Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 8, Cap. 9) Tema 4: Inteligencia y Personalidad. Definición de inteligencia. (Cap 11) Evaluación de la inteligencia. (Cap 11) Determinantes genéticos y ambientales de la inteligencia. (Cap 11) Perspectivas históricas de la personalidad. (Cap 15) Investigación actual sobre personalidad. (Cap 15) Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 11, Cap. 15) Tema 5: Trastornos psicológicos y terapia. Perspectivas sobre los trastornos psicológicos. (Cap 16) Clasificación de los trastornos psicológicos. (Cap 16) Trastornos de ansiedad. (Cap 16) Trastornos del estado de ánimo. (Cap 16) Tratamiento de los trastornos psicológicos. (Cap 17) Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 16, Cap. 17) Tema 6: Estrés y salud. El estrés y la enfermedad. (Cap 14) Prevención de trastornos y promoción de la salud. (Cap 14) Técnicas para el control de la ansiedad y del estrés. Actividad física, conducta alimentaria y estilo de vida saludable. Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap.14) Tema 7: Motivación y emoción. Conceptos de la motivación. (Cap 12) Motivación fisiológica. (Cap 12) Motivación en el trabajo. (Cap 12) Conceptos de la emoción. (Cap 13) Las emociones humanas. (Cap 13) Expresión de las emociones y experiencia emocional. (Cap 13) Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 12, Cap. 13) 3

4 Tema 8: Conducta social. Pensamiento social. (Cap 18) Actitudes, creencias y acciones. (Cap 18) Influencia del grupo. (Cap 18) Relaciones sociales. (Cap 18) Metodologia Metodologia docent basada en: Activitats dirigides: Classes teòriques i pràctiques amb suport de TICs. Seminaris per debatre lectures relacionades, sota la base d'un guió de discussió elaborat prèviament i orientat a que els i les estudiants presentin síntesis crítiques d'articles científics i de divulgació vinculats amb la temàtica de l'assignatura. Activitat supervisada: consistent en l'assistència a tutories i la realització d'exercicis amb seguiment pautat. Activitat autònoma individual: comprendrà la part d'estudi personal de l'alumne (estudi de la bibliografia bàsica, lectures complementàries, recerca d'informació, etc.). Activitats formatives Títol Hores ECTS Resultats d aprenentatge Tipus: Dirigides Classes pràctiques 10 0,4 5 Classes teòriques 16 0,64 5 Realización de trabajos prácticos o aplicados 14,5 0,58 1 Tipus: Supervisades Seminaris 10 0,4 4 Tutories 15 0,6 4, 5 Tipus: Autònomes Búsqueda de documentación en revistas, libros e internet 7,5 0,3 7 Búsqueda de documentación en revistas, libros e internet 7,5 0,3 7 Lectura de textos y estudio 37,5 1,5 1, 7 Avaluació Les competencias de esta materia serán evaluadas mediante: exámenes; informes de prácticas; informes escritos y presentaciones orales de los trabajos realizados; y asistencia y participación en los seminarios. El sistema de evaluación recomendado incluye los siguientes aspectos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la calificación final: 4

5 Examen final: 50% Informes escritos y presentaciones orales de los trabajos realizados: 40% Asistencia y participación en los seminarios: 10%. Criterios para superar la asignatura: - Alumno NO-Presentado será el que no haya realizado ninguna de las evaluaciones anteriores. - Para poder superar la asignatura es necesario cumplir todos los criterios siguientes: Obtener como mínimo un 4 sobre 10 en el examen final. Obtener como mínimo un 4 sobre 10 en informes escritos y en las presentaciones orales. Obtener como mínimo un 5 de nota media entre el examen final, los informes escritos, las presentaciones orales, y la asistencia y participación en los seminarios. - Para aquellos estudiantes que en la evaluación global de la asignatura hayan obtenido una nota que sea igual o superior a 4 e inferior a 5, habrá una re-evaluación. El profesor de la asignatura decidirá la modalidad de esta re-evaluación que será programada en la última semana del semestre. El estudiante que se presente podrá obtener como máximo 5 puntos, de manera que la puntuación obtenida se sumará a la nota de evaluación global y si alcanza el 5 se considerará superada la asignatura. Activitats d avaluació Títol Pes Hores ECTS Resultats d aprenentatge Asistencia y participación en los seminarios 10% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 7, 8 Examen Final 50% 2 0,08 1, 4, 5, 7 Informes escritos y presentaciones orales de los trabajos realizados 40% 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bibliografia Manual bàsic de l'assignatura: Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Material complementari: Capdevila, L. (2005). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. Actividad física y estilo de vida saludable. Girona: Documenta Universitaria. 5

Comptabilitat de Costos

Comptabilitat de Costos Comptabilitat de Costos 2013/2014 Codi: 102374 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OB 2 2 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Pere Nicolás

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Recerca de Mercats i del Consumidor 2015/2016 Codi: 103150 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elaine Aparecida Lopes Da

Más detalles

Història Econòmica d'espanya

Història Econòmica d'espanya Història Econòmica d'espanya 2013/2014 Codi: 102314 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia FB 1 2 Professor de contacte Nom: Carmen

Más detalles

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 736 - PE - Departamento de Proyectos en la Ingeniería

Más detalles

Sistemes d'informació per a la Gestió. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT 4 0

Sistemes d'informació per a la Gestió. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2017/2018 Sistemes d'informació per a la Gestió Codi: 102388 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 Professor de contacte Nom: Maria Teresa Obis Artal

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Delinqüència i psicopatologia 2013/2014 Codi: 100447 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Francisco Collazos Sanchez Correu electrònic: Francisco.Collazos@uab.cat

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Treball de Fi de Màster 2013/2014 Codi: 42537 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Professor de contacte Nom: Marta Tafalla González Correu electrònic:

Más detalles

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1. Curso 2013-2014

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1. Curso 2013-2014 ASIGNATURA: FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1. Curso 2013-2014 Datos de la asignatura: Código 102709 FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1 Materia FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA Curso 2013-14,C1,S1 Idioma Créditos Créditos

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

Función y competencias directivas

Función y competencias directivas Función y competencias directivas 2015/2016 Código: 100523 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2500258 Relaciones laborales OT 4 0 Contacto Nombre: Carlos Guallarte Nuez Correo electrónico:

Más detalles

Codi: Crèdits: 12. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT Economia OT 4 0

Codi: Crèdits: 12. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT Economia OT 4 0 2018/2019 Pràctiques Externes Programa Universitat-Empresa I Codi: 102348 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor/a

Más detalles

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges 2014/2015 Codi: 101031 Crèdits: 4 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic:

Más detalles

Planificación Económica y Financiera de la Empresa

Planificación Económica y Financiera de la Empresa Planificación Económica y Financiera de la Empresa 2014/2015 Código: 102365 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Contacto

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Psicologia criminal aplicada 2015/2016 Codi: 100446 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elena Garrido Gaitan Correu electrònic: Elena.Garrido@uab.cat

Más detalles

Profesorado: Jordi Pérez, Eva Baillès, Salvador Soto, Jessica Ruiz y Marta González

Profesorado: Jordi Pérez, Eva Baillès, Salvador Soto, Jessica Ruiz y Marta González Nombre de la asignatura: Psicología (20405) Titulación: Grado en Medicina Curso: 1º Trimestre: 2º Número de créditos ECTS: 6 Horas de dedicación del estudiante: 150 Lengua o lenguas de la docencia: Castellano

Más detalles

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Dret penal general 2015/2016 Codi: 100459 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Margarita Bonet Esteva Correu electrònic: Margarita.Bonet@uab.cat

Más detalles

GUÍA DOCENTE MÓDULO: REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ALTERACIONRS DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

GUÍA DOCENTE MÓDULO: REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ALTERACIONRS DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO GUÍA DOCENTE MÓDULO: REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ALTERACIONRS DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Coordinadora: Dra. Rocio Sánchez-Carrión e-mail: rsanchezc@guttmann.com Código

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau en Òptica i Optometria Facultat de Física 4 Segon quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau en Òptica i Optometria Facultat de Física 4 Segon quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 34313 Nom Treball fi de grau en Òptica i Optometria Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2018-2019 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

Comptabilitat Pública

Comptabilitat Pública Comptabilitat Pública 2014/2015 Codi: 102101 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501231 Comptabilitat i Finances OT 0 0 Professor de contacte Nom: Carme Casablancas Segura Correu electrònic: Carme.Casablancas@uab.cat

Más detalles

Contabilidad de Costes

Contabilidad de Costes Contabilidad de Costes 2015/2016 Código: 102374 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 2 2 2501573 Economía OT 4 0 Contacto Nombre: Pere Nicolás

Más detalles

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

GRADO EN FISIOTERAPIA ENF102 Psicología General y de la Salud

GRADO EN FISIOTERAPIA ENF102 Psicología General y de la Salud GRADO EN FISIOTERAPIA ENF02 Psicología General y de la Salud Asignatura: Psicología General y de la Salud Carácter: Básica Idioma: Español Modalidad: Presencial Créditos: 6 Curso: 205-206 Semestre: º Grupo:

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 1. 2501573 Economía OT 3 1. 2501573 Economía OT 4 0

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 1. 2501573 Economía OT 3 1. 2501573 Economía OT 4 0 Finanzas I 2015/2016 Código: 102329 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 1 2501573 Economía OT 3 1 2501573 Economía OT 4 0 Contacto Nombre:

Más detalles

Programa de la Asignatura

Programa de la Asignatura Programa de la Asignatura 1 Datos generales Nombre de la asignatura Módulo Psicología del Desarrollo Procesos educativos y desarrollo de la personalidad (0-6 años) Titulación Curso Carácter Modalidad Duración

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Geomorfologia II 2014/2015 Codi: 101062 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 2 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic: Julien.Babault@uab.cat Prerequisits

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 2. 2501573 Economía OT 4 0. Uso de idiomas

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 2. 2501573 Economía OT 4 0. Uso de idiomas Finanzas II 2015/2016 Código: 102328 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 2 2501573 Economía OT 4 0 Contacto Nombre: Carlota Menéndez Plans

Más detalles

Economia Internacional

Economia Internacional Economia Internacional 2014/2015 Codi: 102387 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses FB 1 2 2501573 Economia FB 1 2 Professor de contacte Nom: Jordi Rosell

Más detalles

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Relacions Laborals FB 1 2

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Relacions Laborals FB 1 2 2017/2018 Psicologia Codi: 103501 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500258 Relacions Laborals FB 1 2 Professor de contacte Nom: Jesus Rojas Arredondo Correu electrònic: Jesus.Rojas.Arredondo@uab.cat

Más detalles

Gestión de la Seguridad de los Sistemas de Información

Gestión de la Seguridad de los Sistemas de Información Gestión de la Seguridad de los Sistemas de Información 2015/2016 Código: 102161 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501232 Empresa y Tecnología OT 4 0 Contacto Nombre: Enric Llaudet Solis

Más detalles

Técnicas de investigación social y análisis de mercados

Técnicas de investigación social y análisis de mercados Técnicas de investigación social y análisis de mercados Datos generales de la asignatura 6 ECTS 4r Curso / 1r semestre/ Tipo Optativa Juan Morales Alcudia (jmorales@fub.edu) Licenciado en Psicología del

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 1. 2501573 Economía OT 4 0. Uso de idiomas

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 1. 2501573 Economía OT 4 0. Uso de idiomas Marketing I 2015/2016 Código: 102353 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 1 2501573 Economía OT 4 0 Contacto Nombre: Rossano Eusebio Correo

Más detalles

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT 2 0

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT 2 0 Sociologia General 2016/2017 Codi: 102303 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 2 0 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 1. Uso de idiomas

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 1. Uso de idiomas Tecnología y Empresa I 2015/2016 Código: 102162 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 1 Contacto Nombre: Ramon Bosch Dalmau Correo electrónico: Ramon.Bosch@uab.cat

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO. Curs Curso. Ciencia Aplicada al Diseño

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO. Curs Curso. Ciencia Aplicada al Diseño GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Any acadèmic 2015-16. GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal. Professorat: Ricardo Sanz Cortiella

Any acadèmic 2015-16. GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal. Professorat: Ricardo Sanz Cortiella Any acadèmic 2015-16 GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal Professorat: Ricardo Sanz Cortiella Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter EXPRESSIÓ GRÀFICA

Más detalles

Titulació Pla Tipus Curs Semestre. 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1

Titulació Pla Tipus Curs Semestre. 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1 Dret penal general 2012/2013 Codi: 100459 Crèdits ECTS: 6 Titulació Pla Tipus Curs Semestre 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Maria Jose Rodriguez

Más detalles

Marketing de Servicios

Marketing de Servicios Marketing de Servicios Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Economía y Negocios Internacionales Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Cuarto Curso Primer Cuatrimestre GUÍA

Más detalles

Política Financiera de la Empresa

Política Financiera de la Empresa Política Financiera de la Empresa 2015/2016 Código: 102325 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501572 Administración y Dirección de Empresas OT 4 0 Contacto Nombre: Carlota Menéndez Plans

Más detalles

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) (Obligatoria)

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) (Obligatoria) Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Máster en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) (Obligatoria) GUÍA DOCENTE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS M397 PRÁCTICAS EN EMPRESAS Curso Académico

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501231 Contabilidad y Finanzas OT 4 0. Uso de idiomas

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501231 Contabilidad y Finanzas OT 4 0. Uso de idiomas Consolidación de Estados Financieros 2015/2016 Código: 102100 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501231 Contabilidad y Finanzas OT 4 0 Contacto Nombre: Francesc Josep Uroz Felices Correo

Más detalles

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Grado en Psicología. Profesorado: Alex Gordillo Joan Palmi

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Grado en Psicología. Profesorado: Alex Gordillo Joan Palmi Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Grado en Psicología Profesorado: Alex Gordillo Joan Palmi Información general de la asignatura Denominación Carácter PSICOLOGÍA

Más detalles

Guía Docente 2014-2015. Informática Aplicada

Guía Docente 2014-2015. Informática Aplicada Guía Docente 2014-2015 Informática Aplicada 1. Datos de identificación 2. Descripción y Objetivos Generales 3. Requisitos previos 4. Competencias 5. Resultados de aprendizaje 6. Actividades formativas

Más detalles

Macroeconomia I. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OB Economia OB 2 2

Macroeconomia I. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OB Economia OB 2 2 2017/2018 Macroeconomia I Codi: 102384 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OB 2 2 2501573 Economia OB 2 2 Professor de contacte Nom: José Clemente Polo

Más detalles

Drogues i Conductes Addictives

Drogues i Conductes Addictives Drogues i Conductes Addictives 2012/2013 Codi: 102859 Crèdits ECTS: 3 Titulació Pla Tipus Curs Semestre 2502442 Graduat en Medicina 960 Graduat en Medicina OT 0 0 Professor de contacte Nom: Rosa Maria

Más detalles

Comptabilitat i Fiscalitat. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Comptabilitat i Finances OT 4 0

Comptabilitat i Fiscalitat. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Comptabilitat i Finances OT 4 0 2018/2019 Comptabilitat i Fiscalitat Codi: 102102 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501231 Comptabilitat i Finances OT 4 0 Professor/a de contacte Nom: Francesc Gómez Valls Correu electrònic: Francesc.Gomez@uab.cat

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

ASIGNATURA: LABORATORIO 6, BIOTECNOLOGÍA DE LA SALUD

ASIGNATURA: LABORATORIO 6, BIOTECNOLOGÍA DE LA SALUD Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 6 Número de créditos ECTS: 4 Idioma/s:

Más detalles

Universidad de las Illes Balears Guía docente

Universidad de las Illes Balears Guía docente 1, 2S A Identificación de la asignatura Créditos Período de impartición de impartición 1 presenciales (25 horas) 14 no presenciales (350 horas) 15 totales (375 horas). 1, 2S (Campus Extens) Segundo semestre

Más detalles

Teoria i Anàlisi de la Fotografia

Teoria i Anàlisi de la Fotografia Teoria i Anàlisi de la Fotografia 2014/2015 Codi: 103050 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501928 Comunicació Audiovisual OT 0 0 Professor de contacte Nom: Ana Lage Fombuena Correu electrònic:

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Carrera: Materia: DIRECCION DE NEGOCIOS PSICOLOGIA EMPRESARIAL Curso: 2º año Curso lectivo: 2015 Carga horaria semanal: 4 HS Duración: CUATRIMESTRAL Docentes a cargo:

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico 2012-2013

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico 2012-2013 PROGRAMA DE LA ASIGNATURA Curso académico 2012-2013 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA Código 500039 Créditos ECTS 6 Denominación Mercados Financieros y de Productos Derivados Titulación/es

Más detalles

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS GUÍA DOCENTE 2015-2016 ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 1. Denominación de la asignatura: ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Titulación DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE CONTABILIDAD FINANCIERA PARA EMPRESAS TURISTICAS

GUÍA DOCENTE DE CONTABILIDAD FINANCIERA PARA EMPRESAS TURISTICAS GUÍA DOCENTE DE CONTABILIDAD FINANCIERA PARA EMPRESAS TURISTICAS 1 TITULACIÓN: GRADO TURISMO GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: CONTABILIDAD FINANCIERA PARA EMPRESAS TURISTICAS Coordinador: César Tapias.

Más detalles

Educación Primaria Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 1c

Educación Primaria Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 1c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Psicología: Psicología del desarrollo de 6 a 12 años Asignatura Código Titulacion Psicología: Psicología del desarrollo de 6 a 12 años V51G120V01103 Grado

Más detalles

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Química Quàntica 2016/2017 Codi: 102503 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2502444 Química OB 2 1 Professor de contacte Nom: Miquel Moreno Ferrer Correu electrònic: Miquel.Moreno@uab.cat Equip docent

Más detalles

Psicología del Desarrollo

Psicología del Desarrollo GUÍA DOCENTE 2014-2015 Psicología del Desarrollo 1. Denominación de la asignatura: Psicología del Desarrollo Titulación Grado en Educación Social Código 5793 2. Materia o módulo a la que pertenece la asignatura:

Más detalles

GESTIÓN TÉCNICA Y ESTRATÉGICA DE LAS TIC

GESTIÓN TÉCNICA Y ESTRATÉGICA DE LAS TIC GUÍA DOCENTE 2014-2015 GESTIÓN TÉCNICA Y ESTRATÉGICA DE LAS TIC 1. Denominación de la asignatura: GESTIÓN TÉCNICA Y ESTRATÉGICA DE LAS TIC Titulación Máster Universitario en Ingeniería Informática Código

Más detalles

Guia docent de l assignatura Geografia regional

Guia docent de l assignatura Geografia regional Guia docent de l assignatura Geografia regional I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Geografia regional Codi: 101196 Titulació: Grau de Turisme Curs acadèmic: 2016-2017 Tipus d assignatura: Bàsica Crèdits

Más detalles

Dirección y Gestión de Recursos Humanos II

Dirección y Gestión de Recursos Humanos II GUÍA DOCENTE 2014-2015 Dirección y Gestión de Recursos Humanos II 1. Denominación de la asignatura: Dirección y Gestión de Recursos Humanos II Titulación Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Más detalles

Comunicació de les Organitzacions

Comunicació de les Organitzacions Comunicació de les Organitzacions 2016/2017 Codi: 103163 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OB 3 1 Professor de contacte Nom: Ana Ullod Pujol Correu electrònic:

Más detalles

Servicio de Gestión Académica GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE MÁSTER. Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial

Servicio de Gestión Académica GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE MÁSTER. Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE MÁSTER Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA Título/s Máster Universitario en Patrimonio histórico y Territorial

Más detalles

Protocols de tutoria acadèmica per a tutors/es acadèmics. Pla d Acció Tutorial

Protocols de tutoria acadèmica per a tutors/es acadèmics. Pla d Acció Tutorial Protocols de tutoria acadèmica per a tutors/es acadèmics Pla d Acció Tutorial Índex I. INTRODUCCIÓ...3 2. PROPOSTA DE SEQÜÈNCIA DES DEL PUNT DE VISTA DEL TUTOR...0 Alumnes de 1er curs...0 Alumnes en fase

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD MÁSTER EN SEXOLOGÍA PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD MÁSTER EN SEXOLOGÍA PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD MÁSTER EN SEXOLOGÍA PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE Asesoramiento. Ámbitos, tipos y diferentes demandas 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

Más detalles

TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1.- FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l assignatura Coordinació 2.- RESUM Codi: 33806 Nom: Teledetección aérea y espacial

Más detalles

Empresa Familiar. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT 4 0

Empresa Familiar. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2017/2018 Empresa Familiar Codi: 102360 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 Professor de contacte Nom: Carlos Guallarte Nuez Correu electrònic: Carlos.Guallarte@uab.cat

Más detalles

Teoria i Estructura de la Publicitat

Teoria i Estructura de la Publicitat Teoria i Estructura de la Publicitat 2014/2015 Codi: 103137 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 250135 Publicitat i Relacions Públiques OB 2 1 Professor de contacte Nom: Pere Navalles Villar Correu

Más detalles

Gramàtica històrica de l'espanyol avançada

Gramàtica històrica de l'espanyol avançada Gramàtica històrica de l'espanyol avançada 2014/2015 Codi: 100609 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500248 Llengua i literatura espanyoles OT 3 0 2500248 Llengua i literatura espanyoles OT 4 0

Más detalles

Dret d'empresa

Dret d'empresa Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 732 - OE - Departament d'organització

Más detalles

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Información general de la asignatura Denominación

Más detalles

GUIA DOCENT. Introducció a la Geografia Física. I.- DADES INICIALS D'IDENTIFICACIÓ. Nom de l'assignatura: Introducció a la Geografia Física

GUIA DOCENT. Introducció a la Geografia Física. I.- DADES INICIALS D'IDENTIFICACIÓ. Nom de l'assignatura: Introducció a la Geografia Física GUIA DOCENT Introducció a la Geografia Física. I.- DADES INICIALS D'IDENTIFICACIÓ Nom de l'assignatura: Introducció a la Geografia Física Caràcter: Troncal Titulació: Geografia Cicle: 1er Departament:

Más detalles

Grado en Educación Social C.U. Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/15 4º Curso Primer Cuatrimestre

Grado en Educación Social C.U. Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/15 4º Curso Primer Cuatrimestre Prevención en drogodependencias Grado en Educación Social C.U. Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/15 4º Curso Primer Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Prevención

Más detalles

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE MARKETING EN LA RED

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE MARKETING EN LA RED CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE MARKETING EN LA RED 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título: Facultad: Departamento/Instituto:

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313785 Gestió Aeronàutica OB 0 1

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313785 Gestió Aeronàutica OB 0 1 Presa de Decisions en Logística 2015/2016 Codi: 42876 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 4313785 Gestió Aeronàutica OB 0 1 Professor de contacte Nom: Juan José Ramos González Correu electrònic: JuanJose.Ramos@uab.cat

Más detalles

INTERVENCIÓN COGNITIVOCONDUCTUAL EN ADULTOS 26937

INTERVENCIÓN COGNITIVOCONDUCTUAL EN ADULTOS 26937 INTERVENCIÓN COGNITIVOCONDUCTUAL EN ADULTOS 26937 Unidad de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico Departamento de Psicología Clínica y de la Salud Profesorado: Rosa Mª Raich, Marisol Mora,

Más detalles

GRAU INFERMERIA - EUI SANT PAU. Guía docente de la asignatura Cuidados Enfermeros al Niño y al Adolescente 2015/2016 Código: 200723 Créditos ECTS: 3

GRAU INFERMERIA - EUI SANT PAU. Guía docente de la asignatura Cuidados Enfermeros al Niño y al Adolescente 2015/2016 Código: 200723 Créditos ECTS: 3 Centre adscrit a GRAU INFERMERIA - EUI SANT PAU Guía docente de la asignatura Cuidados Enfermeros al Niño y al Adolescente 2015/2016 Código: 200723 Créditos ECTS: 3 Titulación Plan Tipo Curso Semestre

Más detalles

GRADO EN ENFERMERÍA CURSO 2014/2015. Asignatura: Enfermería en Salud Mental Código: ENF117

GRADO EN ENFERMERÍA CURSO 2014/2015. Asignatura: Enfermería en Salud Mental Código: ENF117 GRADO EN ENFERMERÍA CURSO 2014/2015 Asignatura: Enfermería en Salud Mental Código: ENF117 Asignatura: ENF117. Enfermería en Salud Mental Formación: Obligatoria Créditos ECTS: 4 Curso: 2º Semestre: 1º Profesor/a:

Más detalles

Comptabilitat Financera I. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Comptabilitat i Finances OB 1 2

Comptabilitat Financera I. Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Comptabilitat i Finances OB 1 2 2017/2018 Comptabilitat Financera I Codi: 102128 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501231 Comptabilitat i Finances OB 1 2 Professor de contacte Nom: Francesc Gómez Valls Correu electrònic: Francesc.Gomez@uab.cat

Más detalles

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE MECÁNICA Y PSICOLOGÍA DEL VIDEOJUEGO

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE MECÁNICA Y PSICOLOGÍA DEL VIDEOJUEGO CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE MECÁNICA Y PSICOLOGÍA DEL VIDEOJUEGO 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título: Facultad:

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Treball Social CODI: 101734 MATÈRIA: Treball social en l'àmbit de la salut mental MÒDUL: XVII. Optatvitat PROFESSOR/A RESPONSABLE:

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501572 Administració i Direcció d'empreses OB 3 2. 2501573 Economia OT 4 0. Uso de idiomas

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501572 Administració i Direcció d'empreses OB 3 2. 2501573 Economia OT 4 0. Uso de idiomas Finanzas II 2014/2015 Código: 102328 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OB 3 2 2501573 Economia OT 4 0 Contacto Nombre: Magdalena Cayón Costa Correo

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501231 Contabilidad y Finanzas OB 2 1. Uso de idiomas

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501231 Contabilidad y Finanzas OB 2 1. Uso de idiomas Métodos de Valoración Financiera I 2015/2016 Código: 102124 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501231 Contabilidad y Finanzas OB 2 1 Contacto Nombre: Jordi Celma Sanz Correo electrónico:

Más detalles

RELACIONES INTERNACIONALES

RELACIONES INTERNACIONALES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN GRADO EN PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE RELACIONES INTERNACIONALES CURSO ACADÉMICO 2014-2015 1. DATOS

Más detalles

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent www.upc.edu/rima Descobrim l aprenentatge autònom Jornades d Innovació docent de RIMA Barcelona, 11 de juliol del 2011 Jordi.marce@upc.edu Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA

Más detalles

Fundamentos de la Gobernanza y la Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información

Fundamentos de la Gobernanza y la Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información Fundamentos de la Gobernanza y la Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información (Preparación de la Certificación ISO 20000 Foundations) Guía de Aprendizaje Información al estudiante 1. Datos Descriptivos

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Biologia molecular i biotecnologia de plantes 2015/2016 Codi: 101979 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500890 Genètica OT 4 0 Professor de contacte Nom: María Carmen Martínez Gómez Correu electrònic:

Más detalles

Guía Docente. Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6. Curso: 2 Código: 7622

Guía Docente. Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6. Curso: 2 Código: 7622 Guía Docente DATOS DE IDENTIFICACIÓN Titulación: Marketing Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas Facultad/Escuela: Ciencias Económicas y Empresariales Asignatura: Sociología del Consumo Tipo:

Más detalles

Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 2016/2017 Codi: 103393 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501792 Estudis de Català i de Clàssiques OT 3 0 2501792 Estudis de Català i de Clàssiques

Más detalles

(Auditoría y Certificación de Sistemas Informáticos)

(Auditoría y Certificación de Sistemas Informáticos) (Auditoría y Certificación de Sistemas Informáticos) Guía de Aprendizaje Información al estudiante 1. Datos Descriptivos Titulación Módulo Materia Asignatura Master Oficial Universitario en Ingeniería

Más detalles

GUÍA DOCENTE Marketing turístico II. Código Asignatura Créditos Idioma P NP Total 29124 Marketing II 1.8 4.2 6 castellano

GUÍA DOCENTE Marketing turístico II. Código Asignatura Créditos Idioma P NP Total 29124 Marketing II 1.8 4.2 6 castellano Pág.: 1 de 10 1.- Identificación de la asignatura Código Asignatura Créditos Idioma P NP Total 29124 Marketing II 1.8 4.2 6 castellano Titulación Carácter Curso Semestre Estudios Grado en Turismo Obligatoria

Más detalles

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges 2013/2014 Codi: 101031 Crèdits: 4 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic:

Más detalles

REGLAMENTO DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID. RD 1393/2007.

REGLAMENTO DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID. RD 1393/2007. REGLAMENTO DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID. RD 1393/2007. Exposición de Motivos El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD GUÍA DOCENTE 2014-2015 INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD 1. Denominación de la asignatura: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD Titulación Grado en Finanzas y Contabilidad Código 5581 2. Materia o módulo a la que

Más detalles