Introducció a la Psicologia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Introducció a la Psicologia"

Transcripción

1 Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila Ortis Correu electrònic: Prerequisits Utilització d idiomes Llengua vehicular majoritària: català (cat) Algun grup íntegre en anglès: No Algun grup íntegre en català: Sí Algun grup íntegre en espanyol: No No hi ha prerequisits. Objectius Context: L'assignatura d'introducció a la Psicologia s'imparteix per professorat de la Facultat de Psicologia, com a optativa de segon curs del grau d'ade+dret. És el primer contacte que tenen els alumnes d'aquest grau amb continguts psicològics que els puguin ajudar a entendre la conducta de les persones en el món empresarial i laboral. Objectius: Conèixer alguns dels processos psicològics bàsics que tenen implicacions en l'àmbit empresarial i laboral: motivació, emoció, aprenentatge, memòria, sensació i percepció. Comprendre la importància d'aquests processos per a explicar la conducta de les persones en l'àmbit empresarial i laboral. Saber analitzar els aspectes psicològics en les interaccions entre les persones i en les dinàmiques dels grups en aquests àmbits. Conèixer la importància dels processos d'estrés laboral en la salut dels treballadors. Competències Administració i Direcció d'empreses Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani. Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els 1

2 Valorar el compromís ètic en l'exercici professional. Resultats d aprenentatge Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani Identificar possibilitats de millora de les relacions laborals. Interpretar els principis bàsics de la psicologia. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els Valorar el compromís ètic en l'exercici professional. Continguts Tema 1: Qué es la Psicología? Historia de la Psicología. (Myers 2006: Prólogo) Definición y objeto de estudio de la Psicología. (Prólogo) Perspectivas actuales y especialidades de la Psicología. (Prólogo) El método científico en Psicología. (Myers 2006: Cap 1) Descripción. Correlación. Experimentación. (Cap 1) Herencia y ambiente. (Cap 3) Los procesos psicológicos básicos. Myers, D.G.(2 Psicología. Madrid: Edito Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Prólogo, Cap. 1, Cap.3) Tema 2: Sensación y percepción. Los umbrales sensoriales. (Cap 5) La adaptación sensorila. (Cap 5) Visión, audición y otros sentidos. (Cap 5) Lenguaje subliminal. Ilusiones perceptivas. (Cap 6) Organización perceptiva. (Cap 6) Interpretación perceptiva. (Cap 6) Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 5, Cap. 6) Tema 3: Aprendizaje y memoria. Definición y procesos básicos de aprendizaje. (Cap 8) Condicionamiento Clásico. (Cap 8) Condicionamiento Instrumental. (Cap 8) 2

3 Aprendizaje por observación. (Cap 8) Memoria. (Cap 9) Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 8, Cap. 9) Tema 4: Inteligencia y Personalidad. Definición de inteligencia. (Cap 11) Evaluación de la inteligencia. (Cap 11) Determinantes genéticos y ambientales de la inteligencia. (Cap 11) Perspectivas históricas de la personalidad. (Cap 15) Investigación actual sobre personalidad. (Cap 15) Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 11, Cap. 15) Tema 5: Trastornos psicológicos y terapia. Perspectivas sobre los trastornos psicológicos. (Cap 16) Clasificación de los trastornos psicológicos. (Cap 16) Trastornos de ansiedad. (Cap 16) Trastornos del estado de ánimo. (Cap 16) Tratamiento de los trastornos psicológicos. (Cap 17) Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 16, Cap. 17) Tema 6: Estrés y salud. El estrés y la enfermedad. (Cap 14) Prevención de trastornos y promoción de la salud. (Cap 14) Técnicas para el control de la ansiedad y del estrés. Actividad física, conducta alimentaria y estilo de vida saludable. Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap.14) Tema 7: Motivación y emoción. Conceptos de la motivación. (Cap 12) Motivación fisiológica. (Cap 12) Motivación en el trabajo. (Cap 12) Conceptos de la emoción. (Cap 13) Las emociones humanas. (Cap 13) Expresión de las emociones y experiencia emocional. (Cap 13) Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 12, Cap. 13) 3

4 Tema 8: Conducta social. Pensamiento social. (Cap 18) Actitudes, creencias y acciones. (Cap 18) Influencia del grupo. (Cap 18) Relaciones sociales. (Cap 18) Metodologia Metodologia docent basada en: Activitats dirigides: Classes teòriques i pràctiques amb suport de TICs. Seminaris per debatre lectures relacionades, sota la base d'un guió de discussió elaborat prèviament i orientat a que els i les estudiants presentin síntesis crítiques d'articles científics i de divulgació vinculats amb la temàtica de l'assignatura. Activitat supervisada: consistent en l'assistència a tutories i la realització d'exercicis amb seguiment pautat. Activitat autònoma individual: comprendrà la part d'estudi personal de l'alumne (estudi de la bibliografia bàsica, lectures complementàries, recerca d'informació, etc.). Activitats formatives Títol Hores ECTS Resultats d aprenentatge Tipus: Dirigides Classes pràctiques 10 0,4 5 Classes teòriques 16 0,64 5 Realización de trabajos prácticos o aplicados 14,5 0,58 1 Tipus: Supervisades Seminaris 10 0,4 4 Tutories 15 0,6 4, 5 Tipus: Autònomes Búsqueda de documentación en revistas, libros e internet 7,5 0,3 7 Búsqueda de documentación en revistas, libros e internet 7,5 0,3 7 Lectura de textos y estudio 37,5 1,5 1, 7 Avaluació Les competencias de esta materia serán evaluadas mediante: exámenes; informes de prácticas; informes escritos y presentaciones orales de los trabajos realizados; y asistencia y participación en los seminarios. El sistema de evaluación recomendado incluye los siguientes aspectos, cada uno de los cuales tendrá asignado un peso específico en la calificación final: 4

5 Examen final: 50% Informes escritos y presentaciones orales de los trabajos realizados: 40% Asistencia y participación en los seminarios: 10%. Criterios para superar la asignatura: - Alumno NO-Presentado será el que no haya realizado ninguna de las evaluaciones anteriores. - Para poder superar la asignatura es necesario cumplir todos los criterios siguientes: Obtener como mínimo un 4 sobre 10 en el examen final. Obtener como mínimo un 4 sobre 10 en informes escritos y en las presentaciones orales. Obtener como mínimo un 5 de nota media entre el examen final, los informes escritos, las presentaciones orales, y la asistencia y participación en los seminarios. - Para aquellos estudiantes que en la evaluación global de la asignatura hayan obtenido una nota que sea igual o superior a 4 e inferior a 5, habrá una re-evaluación. El profesor de la asignatura decidirá la modalidad de esta re-evaluación que será programada en la última semana del semestre. El estudiante que se presente podrá obtener como máximo 5 puntos, de manera que la puntuación obtenida se sumará a la nota de evaluación global y si alcanza el 5 se considerará superada la asignatura. Activitats d avaluació Títol Pes Hores ECTS Resultats d aprenentatge Asistencia y participación en los seminarios 10% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 7, 8 Examen Final 50% 2 0,08 1, 4, 5, 7 Informes escritos y presentaciones orales de los trabajos realizados 40% 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bibliografia Manual bàsic de l'assignatura: Myers, D.G.(2006, 7ª edición). Material complementari: Capdevila, L. (2005). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana. Actividad física y estilo de vida saludable. Girona: Documenta Universitaria. 5

Comptabilitat de Costos

Comptabilitat de Costos Comptabilitat de Costos 2013/2014 Codi: 102374 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OB 2 2 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Pere Nicolás

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Recerca de Mercats i del Consumidor 2015/2016 Codi: 103150 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elaine Aparecida Lopes Da

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Delinqüència i psicopatologia 2013/2014 Codi: 100447 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Francisco Collazos Sanchez Correu electrònic: Francisco.Collazos@uab.cat

Más detalles

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1. Curso 2013-2014

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1. Curso 2013-2014 ASIGNATURA: FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1. Curso 2013-2014 Datos de la asignatura: Código 102709 FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1 Materia FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA Curso 2013-14,C1,S1 Idioma Créditos Créditos

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 736 - PE - Departamento de Proyectos en la Ingeniería

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Treball de Fi de Màster 2013/2014 Codi: 42537 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Professor de contacte Nom: Marta Tafalla González Correu electrònic:

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges 2014/2015 Codi: 101031 Crèdits: 4 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic:

Más detalles

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Psicologia criminal aplicada 2015/2016 Codi: 100446 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elena Garrido Gaitan Correu electrònic: Elena.Garrido@uab.cat

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Dret penal general 2015/2016 Codi: 100459 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Margarita Bonet Esteva Correu electrònic: Margarita.Bonet@uab.cat

Más detalles

Planificación Económica y Financiera de la Empresa

Planificación Económica y Financiera de la Empresa Planificación Económica y Financiera de la Empresa 2014/2015 Código: 102365 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Contacto

Más detalles

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Relacions Laborals FB 1 2

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Relacions Laborals FB 1 2 2017/2018 Psicologia Codi: 103501 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500258 Relacions Laborals FB 1 2 Professor de contacte Nom: Jesus Rojas Arredondo Correu electrònic: Jesus.Rojas.Arredondo@uab.cat

Más detalles

Comptabilitat Pública

Comptabilitat Pública Comptabilitat Pública 2014/2015 Codi: 102101 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501231 Comptabilitat i Finances OT 0 0 Professor de contacte Nom: Carme Casablancas Segura Correu electrònic: Carme.Casablancas@uab.cat

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO. Curs Curso. Ciencia Aplicada al Diseño

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO. Curs Curso. Ciencia Aplicada al Diseño GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Titulació Pla Tipus Curs Semestre. 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1

Titulació Pla Tipus Curs Semestre. 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1 Dret penal general 2012/2013 Codi: 100459 Crèdits ECTS: 6 Titulació Pla Tipus Curs Semestre 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Maria Jose Rodriguez

Más detalles

Teoria i Anàlisi de la Fotografia

Teoria i Anàlisi de la Fotografia Teoria i Anàlisi de la Fotografia 2014/2015 Codi: 103050 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501928 Comunicació Audiovisual OT 0 0 Professor de contacte Nom: Ana Lage Fombuena Correu electrònic:

Más detalles

Economia Internacional

Economia Internacional Economia Internacional 2014/2015 Codi: 102387 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses FB 1 2 2501573 Economia FB 1 2 Professor de contacte Nom: Jordi Rosell

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges 2013/2014 Codi: 101031 Crèdits: 4 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic:

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Geomorfologia II 2014/2015 Codi: 101062 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 2 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic: Julien.Babault@uab.cat Prerequisits

Más detalles

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT 2 0

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OT 2 0 Sociologia General 2016/2017 Codi: 102303 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 2 0 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia

Más detalles

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

Gramàtica històrica de l'espanyol avançada

Gramàtica històrica de l'espanyol avançada Gramàtica històrica de l'espanyol avançada 2014/2015 Codi: 100609 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500248 Llengua i literatura espanyoles OT 3 0 2500248 Llengua i literatura espanyoles OT 4 0

Más detalles

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre

Codi: Crèdits: 6. Titulació Tipus Curs Semestre Química Quàntica 2016/2017 Codi: 102503 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2502444 Química OB 2 1 Professor de contacte Nom: Miquel Moreno Ferrer Correu electrònic: Miquel.Moreno@uab.cat Equip docent

Más detalles

Profesorado: Jordi Pérez, Eva Baillès, Salvador Soto, Jessica Ruiz y Marta González

Profesorado: Jordi Pérez, Eva Baillès, Salvador Soto, Jessica Ruiz y Marta González Nombre de la asignatura: Psicología (20405) Titulación: Grado en Medicina Curso: 1º Trimestre: 2º Número de créditos ECTS: 6 Horas de dedicación del estudiante: 150 Lengua o lenguas de la docencia: Castellano

Más detalles

Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües

Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 2016/2017 Codi: 103393 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501792 Estudis de Català i de Clàssiques OT 3 0 2501792 Estudis de Català i de Clàssiques

Más detalles

Función y competencias directivas

Función y competencias directivas Función y competencias directivas 2015/2016 Código: 100523 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2500258 Relaciones laborales OT 4 0 Contacto Nombre: Carlos Guallarte Nuez Correo electrónico:

Más detalles

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent www.upc.edu/rima Descobrim l aprenentatge autònom Jornades d Innovació docent de RIMA Barcelona, 11 de juliol del 2011 Jordi.marce@upc.edu Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA

Más detalles

Teoria i Estructura de la Publicitat

Teoria i Estructura de la Publicitat Teoria i Estructura de la Publicitat 2014/2015 Codi: 103137 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 250135 Publicitat i Relacions Públiques OB 2 1 Professor de contacte Nom: Pere Navalles Villar Correu

Más detalles

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OB Economia OT 4 0

Titulació Tipus Curs Semestre Administració i Direcció d'empreses OB Economia OT 4 0 Finances II 2015/2016 Codi: 102328 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OB 3 2 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Carlota Menéndez Plans

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV 1 GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313785 Gestió Aeronàutica OB 0 1

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313785 Gestió Aeronàutica OB 0 1 Presa de Decisions en Logística 2015/2016 Codi: 42876 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 4313785 Gestió Aeronàutica OB 0 1 Professor de contacte Nom: Juan José Ramos González Correu electrònic: JuanJose.Ramos@uab.cat

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Biologia molecular i biotecnologia de plantes 2015/2016 Codi: 101979 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500890 Genètica OT 4 0 Professor de contacte Nom: María Carmen Martínez Gómez Correu electrònic:

Más detalles

Dret d'empresa

Dret d'empresa Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 732 - OE - Departament d'organització

Más detalles

205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa MAT - Departament de Matemàtiques

205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa MAT - Departament de Matemàtiques Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 749 - MAT - Departament de

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 1. 2501573 Economía OT 3 1. 2501573 Economía OT 4 0

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 1. 2501573 Economía OT 3 1. 2501573 Economía OT 4 0 Finanzas I 2015/2016 Código: 102329 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 1 2501573 Economía OT 3 1 2501573 Economía OT 4 0 Contacto Nombre:

Más detalles

Any acadèmic 2015-16. GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal. Professorat: Ricardo Sanz Cortiella

Any acadèmic 2015-16. GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal. Professorat: Ricardo Sanz Cortiella Any acadèmic 2015-16 GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal Professorat: Ricardo Sanz Cortiella Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter EXPRESSIÓ GRÀFICA

Más detalles

Educación Primaria Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 1c

Educación Primaria Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 1c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Psicología: Psicología del desarrollo de 6 a 12 años Asignatura Código Titulacion Psicología: Psicología del desarrollo de 6 a 12 años V51G120V01103 Grado

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 1. 2501573 Economía OT 4 0. Uso de idiomas

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 1. 2501573 Economía OT 4 0. Uso de idiomas Marketing I 2015/2016 Código: 102353 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501572 Administración y Dirección de Empresas OB 3 1 2501573 Economía OT 4 0 Contacto Nombre: Rossano Eusebio Correo

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 1. Uso de idiomas

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 1. Uso de idiomas Tecnología y Empresa I 2015/2016 Código: 102162 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 1 Contacto Nombre: Ramon Bosch Dalmau Correo electrónico: Ramon.Bosch@uab.cat

Más detalles

TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1.- FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l assignatura Coordinació 2.- RESUM Codi: 33806 Nom: Teledetección aérea y espacial

Más detalles

Introducció a la llengua francesa

Introducció a la llengua francesa Introducció a la llengua francesa 103321 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Introducció a la llengua francesa Codi 103321 Crèdits ECTS Curs i període en el que s imparteix Horari Lloc on s

Más detalles

Taula de Planificació Docent de Psicologia i Habilitats Comunicatives

Taula de Planificació Docent de Psicologia i Habilitats Comunicatives PSICOLOGIA I HABILITATS COMUNICATIVES Codi 102704 Matèria Psicologia i Habilitats Comunicatives Curs 2011-2012 Idioma Crèdits Crèdits ECTS 9 Hores d'estudi Facultat Infermeria Departament Infermeria Titulació

Más detalles

Comentari de textos literaris

Comentari de textos literaris Comentari de textos literaris 2016/2017 Codi: 100582 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OB 3 2 2501801 Estudis de Català i Espanyol OB 3 2 2501802 Estudis

Más detalles

Llengua estrangera: Grec Modern

Llengua estrangera: Grec Modern Llengua estrangera: Grec Modern 103349 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Llengua estrangera: Grec Modern Codi 103349 Crèdits ECTS Curs i període en el que s imparteix Horari Lloc on s imparteix

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

GRADO EN FISIOTERAPIA ENF102 Psicología General y de la Salud

GRADO EN FISIOTERAPIA ENF102 Psicología General y de la Salud GRADO EN FISIOTERAPIA ENF02 Psicología General y de la Salud Asignatura: Psicología General y de la Salud Carácter: Básica Idioma: Español Modalidad: Presencial Créditos: 6 Curso: 205-206 Semestre: º Grupo:

Más detalles

GUIA DOCENT BIOESTADÍSTICA GRAU GENÈTICA

GUIA DOCENT BIOESTADÍSTICA GRAU GENÈTICA GUIA DOCENT BIOESTADÍSTICA GRAU GENÈTICA 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Bioestadística Codi 101965 Crèdits ECTS 6 Curs i període en el que s imparteix Horari Lloc on s imparteix Llengües

Más detalles

Código: GI410. Cuarto. Optativa. Cuatrimestral. Psicología

Código: GI410. Cuarto. Optativa. Cuatrimestral. Psicología Programa de la Asignatura: Atención Temprana y Estimulación Precoz 1 Datos generales Nombre de la asignatura Titulación Atención Temprana y Estimulación Precoz Código: GI410 Grado de Educación Infantil

Más detalles

Tipus d assignatura (troncal, obligatòria, optativa, lliure configuració) Obligatoria

Tipus d assignatura (troncal, obligatòria, optativa, lliure configuració) Obligatoria Curs Acadèmic 2006-2007 Codi i nom de l assignatura 2619-Derecho Mercantil Número de crèdits teòrics i pràctics 6 Créditos (4 teóricos + 2 prácticos) Tipus d assignatura (troncal, obligatòria, optativa,

Más detalles

Programa de la Asignatura

Programa de la Asignatura Programa de la Asignatura 1 Datos generales Nombre de la asignatura Módulo Psicología del Desarrollo Procesos educativos y desarrollo de la personalidad (0-6 años) Titulación Curso Carácter Modalidad Duración

Más detalles

GRADO EN ENFERMERÍA CURSO 2014/2015. Asignatura: Enfermería en Salud Mental Código: ENF117

GRADO EN ENFERMERÍA CURSO 2014/2015. Asignatura: Enfermería en Salud Mental Código: ENF117 GRADO EN ENFERMERÍA CURSO 2014/2015 Asignatura: Enfermería en Salud Mental Código: ENF117 Asignatura: ENF117. Enfermería en Salud Mental Formación: Obligatoria Créditos ECTS: 4 Curso: 2º Semestre: 1º Profesor/a:

Más detalles

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE MECÁNICA Y PSICOLOGÍA DEL VIDEOJUEGO

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE MECÁNICA Y PSICOLOGÍA DEL VIDEOJUEGO CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE MECÁNICA Y PSICOLOGÍA DEL VIDEOJUEGO 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título: Facultad:

Más detalles

Radiació i Ones Guiades. Codi: Crèdits: 9. Titulació Tipus Curs Semestre Enginyeria Electrònica de Telecomunicació OB 2 1

Radiació i Ones Guiades. Codi: Crèdits: 9. Titulació Tipus Curs Semestre Enginyeria Electrònica de Telecomunicació OB 2 1 2017/2018 Radiació i Ones Guiades Codi: 102683 Crèdits: 9 Titulació Tipus Curs Semestre 2500895 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació OB 2 1 2500898 Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació OB 2 1

Más detalles

Marketing de Servicios

Marketing de Servicios Marketing de Servicios Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Economía y Negocios Internacionales Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Cuarto Curso Primer Cuatrimestre GUÍA

Más detalles

GUÍA DOCENTE MÓDULO: REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ALTERACIONRS DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

GUÍA DOCENTE MÓDULO: REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ALTERACIONRS DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO GUÍA DOCENTE MÓDULO: REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA EN ALTERACIONRS DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Coordinadora: Dra. Rocio Sánchez-Carrión e-mail: rsanchezc@guttmann.com Código

Más detalles

FONAMENTS D ENGINYERIA Grau en Gestió Aeronàutica Primer curs, primer semestre

FONAMENTS D ENGINYERIA Grau en Gestió Aeronàutica Primer curs, primer semestre FONAMENTS D ENGINYERIA Grau en Gestió Aeronàutica Primer curs, primer semestre 2 GUIA DOCENT 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Fonaments d Enginyeria Codi 101758 Crèdits ECTS 6 Curs i període

Más detalles

Guia Docent de Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa

Guia Docent de Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa Guia Docent de Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa Dades de l'assignatura Any acadèmic Codi d'assignatura Nom Crèdits Plans on pertany Idiomes 2010-2011 101727 Psicologia evolutiva

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 2191 - M.U. en Psicologia General Sanitària

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 2191 - M.U. en Psicologia General Sanitària FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 44188 Nom Intervenció en psicologia de la salut Cicle Màster Crèdits ECTS 12.0 Curs acadèmic 2015-2016 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

Introducció a la Psicologia (20633)

Introducció a la Psicologia (20633) Facultat de Dret Grau en Relacions Laborals Pla docent de l assignatura Introducció a la Psicologia (20633) Curs 2015-2016 Introducció a la Psicologia (20633) Nom de l'assignatura: Introducció a la Psicologia.

Más detalles

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Información general de la asignatura Denominación

Más detalles

GUIA DOCENT GENETICA GRADO DE BIOTECNOLOGIA

GUIA DOCENT GENETICA GRADO DE BIOTECNOLOGIA GUIA DOCENT GENETICA GRADO DE BIOTECNOLOGIA 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Codi Genética xxxxx Crèdits ECTS 3 Curs i període en el que s imparteix Horari Lloc on s imparteix Llengües 1er

Más detalles

APLICATIU GUIA DOCENT PROVISIONAL

APLICATIU GUIA DOCENT PROVISIONAL APLICATIU GUIA DOCENT PROVISIONAL 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Notació Musical II Codi 100653 Crèdits ECTS Curs i període en el que s imparteix Curso tercero (Segundo semestre) Horari

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015_2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (francès)

Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (francès) Idioma B per a traductors i intèrprets 3 (francès) 2012/2013 Codi: 101511 Crèdits ECTS: 6 Titulació Pla Tipus Curs Semestre 822 Graduat en Traducció i - Francès 868 Graduat en Traducció i - Anglès 869

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Grado en Psicología. Profesorado: Alex Gordillo Joan Palmi

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Grado en Psicología. Profesorado: Alex Gordillo Joan Palmi Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Grado en Psicología Profesorado: Alex Gordillo Joan Palmi Información general de la asignatura Denominación Carácter PSICOLOGÍA

Más detalles

Facultad de Educación. Grado en Pedagogía

Facultad de Educación. Grado en Pedagogía Facultad de Educación Grado en Pedagogía GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: PSICOLOGÍA DE LA FORMACIÓN Y DEL APRENDIZAJE Curso Académico 2011-2012 Versión 2.0-15012010 1. Datos Descriptivos de la Asignatura

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

ESCI-M6O37 - Estructures i Construccions Industrials

ESCI-M6O37 - Estructures i Construccions Industrials Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 737 - RMEE - Departament de Resistència de

Más detalles

Titulació Pla Tipus Curs Semestre Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 3 1

Titulació Pla Tipus Curs Semestre Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 3 1 Mètodes qualitatius de recerca en criminologia 2012/2013 Codi: 100451 Crèdits ECTS: 6 Titulació Pla Tipus Curs Semestre 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 3 1 Professor de contacte

Más detalles

Sistemas Integrados de Gestión

Sistemas Integrados de Gestión Sistemas Integrados de Gestión 2015/2016 Código: 102147 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 2 2501233 Gestión aeronáutica OT 4 0 Contacto Nombre: Ramon Bosch

Más detalles

Técnicas de investigación social y análisis de mercados

Técnicas de investigación social y análisis de mercados Técnicas de investigación social y análisis de mercados Datos generales de la asignatura 6 ECTS 4r Curso / 1r semestre/ Tipo Optativa Juan Morales Alcudia (jmorales@fub.edu) Licenciado en Psicología del

Más detalles

VPC - Visió per Computador

VPC - Visió per Computador Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 739 - TSC - Departament de

Más detalles

MATFIN - Matemàtiques Financeres

MATFIN - Matemàtiques Financeres Unitat responsable: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Unitat que imparteix: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Curs: Titulació: 2014 GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (Pla 2009).

Más detalles

Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques

Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques Tècniques Especialitzades de Relacions Públiques 2013/2014 Codi: 103153 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Professor de contacte Nom: Antoni Noguero

Más detalles

GUIA DOCENT (2013/2014) TEXTOS EN PROSA DEL SEGLE D OR

GUIA DOCENT (2013/2014) TEXTOS EN PROSA DEL SEGLE D OR GUIA DOCENT (2013/2014) 100605 TEXTOS EN PROSA DEL SEGLE D OR 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Textos en prosa del Segle d Or Codi 100605 Crèdits ECTS 6 Curs i període en el que s imparteix

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

Guía Docente 2014-2015. Informática Aplicada

Guía Docente 2014-2015. Informática Aplicada Guía Docente 2014-2015 Informática Aplicada 1. Datos de identificación 2. Descripción y Objetivos Generales 3. Requisitos previos 4. Competencias 5. Resultados de aprendizaje 6. Actividades formativas

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501231 Contabilidad y Finanzas OT 4 0. Uso de idiomas

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501231 Contabilidad y Finanzas OT 4 0. Uso de idiomas Consolidación de Estados Financieros 2015/2016 Código: 102100 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501231 Contabilidad y Finanzas OT 4 0 Contacto Nombre: Francesc Josep Uroz Felices Correo

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

CDLEAT - Càlcul i Disseny de Línies Elèctriques d'alta Tensió

CDLEAT - Càlcul i Disseny de Línies Elèctriques d'alta Tensió Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 709 - EE - Departament d'enginyeria

Más detalles

Estudi: ADE Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català

Estudi: ADE Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català Plà d activitat docent Auditoria Estudi: ADE Codi: 21919 Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català 1 1. PRESENTACIÓ i OBJECTIUS

Más detalles

Universidad de las Illes Balears Guía docente

Universidad de las Illes Balears Guía docente 1, 2S A Identificación de la asignatura Créditos Período de impartición de impartición 1 presenciales (25 horas) 14 no presenciales (350 horas) 15 totales (375 horas). 1, 2S (Campus Extens) Segundo semestre

Más detalles

Novel la francesa I

Novel la francesa I Novel la francesa I 103314 1. Dades de l assignatura Nom de l assignatura Novel la francesa I Codi 103314 Crèdits ECTS Curs i període en el que s imparteix Horari Lloc on s imparteix Llengües 6 ECTS Segon

Más detalles

Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Margalida Alemany DB015 971.17.13.36 marga.alemany@uib. es

Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Margalida Alemany DB015 971.17.13.36 marga.alemany@uib. es Nom assignatura FINANZAS Codi 2823 Tipus (Trc/Obl/Opt/Llc) Curs 3º Crèdits Teòrics Crèdits Pràctics Descriptor BOE Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Margalida Alemany DB015 971.17.13.36 marga.alemany@uib.

Más detalles

Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles

Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles Metodologia de la llengua i la literatura espanyoles 2015/2016 Codi: 100599 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500248 Llengua i literatura espanyoles FB 1 A 2501801 Estudis de Català i Espanyol

Más detalles

Grado en Psicología CU Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 1º curso 1er. cuatrimestre

Grado en Psicología CU Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 1º curso 1er. cuatrimestre MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN Grado en Psicología CU Cardenal Cisneros Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 1º curso 1er. cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN Código:

Más detalles

INTERVENCIÓN COGNITIVOCONDUCTUAL EN ADULTOS 26937

INTERVENCIÓN COGNITIVOCONDUCTUAL EN ADULTOS 26937 INTERVENCIÓN COGNITIVOCONDUCTUAL EN ADULTOS 26937 Unidad de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico Departamento de Psicología Clínica y de la Salud Profesorado: Rosa Mª Raich, Marisol Mora,

Más detalles

PLAN DOCENTE ASIGNATURA (versión castellano)

PLAN DOCENTE ASIGNATURA (versión castellano) (veure versió català) PLAN DOCENTE ASIGNATURA (versión castellano) Habilitación y adquisición del lenguaje, comunicación aumentativa y escritura en personas con necesidades educativas especiales Código:

Más detalles

Codi: Crèdits: 5. Titulació Tipus Curs Semestre Nanociència i Nanotecnologia OB 3 2

Codi: Crèdits: 5. Titulació Tipus Curs Semestre Nanociència i Nanotecnologia OB 3 2 Química Analítica 2016/2017 Codi: 103282 Crèdits: 5 Titulació Tipus Curs Semestre 2501922 Nanociència i Nanotecnologia OB 3 2 Professor de contacte Nom: Santiago Maspoch Andrés Correu electrònic: Santiago.Maspoch@uab.cat

Más detalles

Idioma i traducció C5 (portuguès)

Idioma i traducció C5 (portuguès) Idioma i traducció C5 (portuguès) 2015/2016 Codi: 103696 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500249 Traducció i Interpretació OB 4 1 Professor de contacte Nom: Maria Regina Saraiva Mendes Correu

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501231 Contabilidad y Finanzas OB 2 1. Uso de idiomas

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501231 Contabilidad y Finanzas OB 2 1. Uso de idiomas Métodos de Valoración Financiera I 2015/2016 Código: 102124 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501231 Contabilidad y Finanzas OB 2 1 Contacto Nombre: Jordi Celma Sanz Correo electrónico:

Más detalles

CURS ACADÈMIC 2006-2007. ASSIGNATURA Psicofisiología 1925

CURS ACADÈMIC 2006-2007. ASSIGNATURA Psicofisiología 1925 CURS ACADÈMIC 2006-2007 ASSIGNATURA CODI Psicofisiología 1925 PROFESSOR RESPONSABLE DE L ASSIGNATURA Nom i Llinatges Rubén Miranda García Despatx: 11 Edificio Beatriu de Pinos Correu electrònic: ruben.miranda@uib.es

Más detalles