Santa Maria de Palautordera Maig TEXT REFOS APROVACIÓ DEFINITIVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Santa Maria de Palautordera Maig TEXT REFOS APROVACIÓ DEFINITIVA"

Transcripción

1 MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D IDENTIFICACIÓ DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE SUSCEPTIBLES DE RECONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ I INVENTARI D EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE Santa Maria de Palautordera Maig TEXT REFOS APROVACIÓ DEFINITIVA

2 ÍNDEX MEMÒRIA ANTECEDENTS ÀMBIT OBJECTE DEL DOCUMENT METODOLOGIA JUSTIFICACIÓ D INCLUSIÓ DE LES MASIES FONTS DOCUMENTALS... 3 NORMES URBANÍSTIQUES... 5 TÍTOL 1. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS... 5 Art. 1 - Relació de les masies i cases rurals incloses en el pla especial urbanístic... 5 Art. 2 - Definició dels diferents motius d inclusió de les masies o cases rurals en el document i concreció del volum catalogat... 7 Art. 3 - Documentació a acompanyar en els projectes... 7 Art. 4 - Mesures d'integració paisatgística... 7 Art. 5 - Mesures per a la reconstrucció de masies... 7 Art. 6 - Mesures sobre les ampliacions de masies... 8 Art. 7 - Mesures sobre les divisions horitzontals en les masies i cases rurals... 8 Art. 8 Usos Previstos... 8 Art. 9 Regulació dels usos... 9 Art Mesures sobre l'accessibilitat... 9 Art Mesures sobre materials i colors... 9 Art Mesures sobre infraestructures Art Càlcul del número d habitacions màxim en ús hoteler Art Ajustos Art. 15 Llicència Art.50 TRLUC DISPOSICIONS TRANSITÒRIES LLISTAT D ALTRES EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE ANNEX 1_ RESOLUCIÓ INFORME D URBANISME ANNEX 2_ DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE MASIES Modificació PEU i Inventari 2

3 MEMÒRIA 1. ANTECEDENTS L Ajuntament de Santa Maria de Palautordera va redactar el Pla Especial Urbanístic d identificació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció i, rehabilitació el setembre de 2010, en aquest document s observen mancances i es pretén una ampliació d usos més adequats a la necessitat del municipi i a les exigències de l economia actual, amb l objectiu de dinamitzar el municipi i potenciar-lo. 2. ÀMBIT Aquest Pla Especial abasta tot l àmbit del terme municipal de Santa Maria de Palautordera. 3. OBJECTE DEL DOCUMENT Aquest Pla Especial té per objecte identificar les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació d acord amb els articles 47.3 i 50 del Decret legislatiu 1/2010 i amb l article 55 del Reglament de la llei d urbanisme, Decret 305/ METODOLOGIA S ha realitzat un treball de camp per tal de localitzar totes les masies i cases rurals susceptibles d estar incloses en el pla especial. Així mateix s obre un període publicitat pels mitjans de comunicació locals per informar a la població i donar la oportunitat de sol licitar la incorporació de masies que manquin o que considerin que s han de preservar. 5. JUSTIFICACIÓ D INCLUSIÓ DE LES MASIES Les masies que s inclouen en el present Pla Especial de Masies, han estat seleccionades ja que compleixen tots, o alguns dels valors següents: -Arquitectònics -Històrics -Mediambientals -Paisatgístiques -Socials En l Annex final s adjunta documentació (escriptures, referències cadastrals, imatges històriques, registres d ús de les mateixes, explicacions històriques,etc...) que justifiquen els valors expressats i reforcen els arguments que aconsellen la seva preservació i conservació. 6. FONTS DOCUMENTALS Aquest document ha estat elaborat a partir de la següent informació: ANTONIO PEREZ LARA. Un passeig per la història. Editat per Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, ÀREA DE CULTURA DE L AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA. Santa Maria de Palautordera. Col lecció Imatges i record de Viena edicions, Plànol de l Institut Cartogràfic de Catalunya a escala 1:5000. Consultes Sr Eduard Claver Consultes amb la població, inclòs període per presentar sol licituds d inclusió del 30 de novembre al 31 de desembre de Serveis tècnics municipals: Sra. Lidia Casals Casanova, arquitecte tècnica municipal. Lluís Lliboutry Aragay arquitecte urbanista Joan Oliva Alsina arquitecte urbanista Modificació PEU i Inventari 3

4 Modificació PEU i Inventari 4

5 NORMES URBANÍSTIQUES TÍTOL 1. CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS Aquesta modificació del Catàleg intervé pel que fa al numero de masies i cases rurals catalogades, degut a les mancances que s han detectat. Es manté la normativa tal i com es va aprovar en el setembre del 2010, modifiquen únicament els usos previstos. Els quals queden determinats en els articles 8,9 i 10. Art. 1 - Relació de les masies i cases rurals incloses en el pla especial urbanístic La relació de masies i cases rurals incloses és la següent: De la M1 a la M50 (ambdues incloses), M69 i M70 venent aprovades del catàleg vigent de setembre de Núm. al plànol Denominació inclosa al PE de béns d interès a protegir Catalogació M1 Can Barceló si BCIL M2 Can Vila si BCIL M3 Can Tà si BCIL M4 Can Pou de Pagès si BCIL M5 Can Carreres si BCIL M6 Can Tresserres si BCIL M7 Mas Montserrat si BCIL M8 Cal Coix / Can Quel si BCIL M9 La Saboneria si BCIL M10 Ca l'oliver no M11 Can Pinell de Pagès si BCIL M12 Can Vidal / Can Massuets / Can Calls vell si BCIL M13 Can Carbonell si BCIL M14 Ca l Acay no M15 Can Formiga i Cal Cavaller si BCIL M16 Can Portell si BCIL M17 Cal Porro si BCIL M18 Casa Nova no M19 Can Jan si BCIL M20 Cal Torrat / Molí del Bacó si BCIL M21 Can Roure si BCIL M22 Can Martí del Bosc si BCIL M23 Can Llaudé si BCIL M24 Mas Andreu / Cal Pastor si BCIL M25 Can Flamella / Flameia si BCIL M26 Can Torró / Turró si BCIL M27 Can Batalla / Can Miquel / Can Lleget si BCIL M28 Can Traveria vell no M29 Ca l'ayoi / Can Gallina no Modificació PEU i Inventari 5

6 M30 Can Segard / Sagard no M31 Can Balada si BPU M32 Can Garça de Baix no M33 Can Farinetes no M34 Ca l'escabellat no M35 Ca l'esclatat no M36 Can Pou Alt / Can Peu Alt no M37 Can Rafalet no M38 Can Gener / Can Pau Xic / Cal Vidrier no M39 Can Lari del Sot no M40 Cal Bort no M41 Can Pere Negre no M42 Can Nofre no M43 Can Saiolet / Sayolet no M44 Can Sura no M45 Cal Xiulet no M46 Cal Fusteret no M47 Can Pones no M48 Cal Pelussó vell no M49 Cal Serrador no M50 Cal Porxo no M51 Can Xambau no M52 Can Violan no M53 Can Carrasquet no M54 Can Jep del Hort no M55 Can Segarreta no M56 Can Rajoler no M57 Can Joan Quintana no M58 Can Pinell del Pla no M59 Can Gayo no M60 Can Sardanet no M61 Cal Gabaix/ Cal Gavatx no M62 Can Carrerons no M63 Can Ponet no M64 Ca la Pietat / Can Rajoler no M65 Ca L Ayats / Can Barceló Nou no M66 Can Fradera no M67 Can Pau de l Estació no M68 Molí del Pedrenyal si BCIL M69 Can Palaus Vell no M70 Can Cortés si BCIL Modificació PEU i Inventari 6

7 Art. 2 - Definició dels diferents motius d inclusió de les masies o cases rurals en el document i concreció del volum catalogat 1. Les masies i cases rurals poden ser incloses en el Catàleg de masies i cases rurals, i per tan admetre n la seva reconstrucció i rehabilitació, per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials. En la fitxa s exposa de forma individualitzada el motiu que ha portat a la seva inclusió en el pla especial. 2. S entén com a catalogat únicament el volum que queda grafiat amb una trama en la fitxa de la masia o casa rural. Art. 3 - Documentació a acompanyar en els projectes Els projectes d intervenció sobre tots els elements edificats que formen part del Pla Especial i que no corresponguin a actuacions menors de manteniment, aniran acompanyats de la següent documentació independent del corresponent projecte tècnic: - Aixecament planimètric complert de l edificació en plantes, alçats i seccions, tant generals del conjunt, com de detall de les diferents parts diferenciades que els composin, així com detalls constructius dels diferents elements significatius, amb un nivell de precisió i unes escales gràfiques suficients per a la seva plena comprensió fins permetre la seva possible reconstrucció total o parcial. - Reportatge fotogràfic detallat complert sobre la totalitat de l edificació, amb visions de conjunt i de detall dels diferents elements que la composen, tant de la formalització exterior, com dels espais interiors. Els projectes d intervenció que comportin la rehabilitació integral de l edifici o la implantació de nous usos, a més de la documentació anterior, hauran de descriure la totalitat de les edificacions existents a la finca, així com els usos previstos a cada una d elles. En el cas dels elements protegits en categoria de BCIL caldrà, prèviament a qualsevol intervenció que afecti els béns catalogats, demanar informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona. En el cas de les masies amb protecció arqueològica, cal aportar un projecte redactat per una persona tècnica arqueòloga que detalli les actuacions arqueològiques que es faran prèviament o simultàniament a les obres, i que hauran d'incloure el control arqueològic i/o excavació del subsòl si aquest està afectat, i l estudi dels paraments sobre els que es vulgui actuar. Les intervencions arqueològiques es realitzaran d'acord amb el procediment que estableix la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català. En el cas que l objecte del projecte sigui l'ampliació o la implantació d un nou ús en una masia o casa rural situada en zona de policia de lleres, caldrà acreditar el compliment dels "Criteris d'intervenció dels espais fluvials", redactats per l'aca en març de Qualsevol actuació o ampliació de les masies o cases rurals i les seves activitats associades hauran de respectar l establert en l article 6, i la Disposició Transitòria Primera i Segona del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei d Urbanisme i a l article 6 del RDPH. Art. 4 - Mesures d'integració paisatgística En totes aquelles intervencions on el fi no sigui l'habitatge vinculat a l'explotació agrícola, caldrà justificar quins cossos es mantenen i quins s'enderroquen, i eliminar tots aquells elements incongruents. Queda expressament prohibit enderrocar els volums catalogats. Als efectes de poder aplicar les mesures d integració paisatgística, caldrà aportar fotografies de la masia amb el seu entorn immediat i llunyà, i identificar gràficament la seva localització amb la incorporació dels elements naturals més propers (vegetals, geològics, topogràfics...) En aquelles fitxes on s identifiqui l afectació d hàbitats d interès comunitari caldrà que durant qualsevol actuació s adoptin mesures correctores i alternatives adients per protegir i conservar els hàbitats identificats, d acord amb la Directiva 92/43/CE. Així mateix caldrà garantir la preservació d aquests hàbitats evitant l ocupació temporal durant qualsevol obra, i un cop executats els treballs restaurant el sòl que hagi pogut alterar, en base a l art de la Llei 42/2007. En cas que les intervencions previstes per rehabilitar o reconstruir els elements catalogats comportin l afectació de vegetació arbòria amb tallada, es requerirà l autorització de l Administració forestal, d acord amb l article 58.2 d) de la Llei 6/1988. Art. 5 - Mesures per a la reconstrucció de masies En el cas de que l element inclòs al Pla Especial es trobi en runes o en estat ruïnós avançat, caldrà justificar i acreditar documentalment la volumetria original per tal d admetre la reconstrucció. Caldrà aportar documentació que acrediti la volumetria original i el seu ús com habitatge, mitjançant fotografies, escriptures, registres, cadastre, etc. La volumetria permesa vindrà establerta per la que consti en la fitxa corresponent mitjançant els plànols en planta, secció i alçat que permetin la seva reconstrucció. Caldrà preservar tots els elements singulars que es localitzin com per exemple dintells, brancals i ampits de pedra, fusta o maó, elements estructurals singulars... Modificació PEU i Inventari 7

8 Art. 6 - Mesures sobre les ampliacions de masies 1. Només s admetrà l ampliació de les masies en que no es prohibeixi en la fitxa individual. Només s admet l ampliació de l edificació una sola vegada. 1.1 L ampliació de la masia només serà admissible amb l enderroc previ dels cossos annexos sobrants, entenent per cossos annexes sobrants aquells que estan adossats a l edificació principal i que el catàleg no reconeix com a catalogats. Només s admet l ampliació de l edificació una sola vegada. 2. Serà prioritària la rehabilitació dels cossos annexos identificats com a element a mantenir abans que l ampliació amb cossos de nova construcció. 3. En el cas d ampliar amb edificació de nova construcció la situació d aquesta vindrà donada per la tipologia existent i en funció dels punts següents: Tipologia de cos únic: Caldrà mantenir la tipologia de cos únic, de tal manera que l ampliació s adossarà al cos existent. Tipologia de cos principal i annexos laterals adossats: Caldrà mantenir la tipologia agrupada. Tipologia de cos principal i cossos annexos delimitant un pati o "era": Les ampliacions mantindran l estructura de l agrupació. Tipologia de varis cossos aïllats: caldrà justificar la necessitat d adossar o deixar aïllat el nou cos. Edificació existent en terreny amb pendent superior al 20%: No s admet l ampliació. 4. La superfície a ampliar vindrà limitada per: Si la masia té fins a 300 m² de sostre: es podrà ampliar afegint fins a un 10% del sostre existent (el sostre màxim serà de 330 m²). Si la masia té més de 300 m² de sostre: no s admet ampliació. 5. Les edificacions afectades total o parcialment pel sistema viari corresponent a la reserva del IV cinturó i de la variant oest del nucli de Santa Maria de Palautordera tindran la consideració de construccions fora d ordenació i per tant no s hi podran admetre obres d ampliació. S hi admetran únicament les autoritzacions establertes en l article 119 del Reglament de la Llei d urbanisme. Només s hi admet l ús avui existent. Art. 7 - Mesures sobre les divisions horitzontals en les masies i cases rurals Sempre que no s alterin les característiques originals de l edificació, es permeten divisions horitzontals en les masies incloses en el Catàleg, sempre i quan es compleixin les següents condicions: El número d habitatges màxim serà de 2, que hauran d estar relacionats amb la unitat familiar. Com a mínim un habitatge ha d estar vinculat a l explotació. La superfície construïda mínima del primer habitatge serà de 300 m 2 i la del segon serà de 150 m 2. El compliment de les superfícies mínimes de cada habitatge ha de ser possible sense ampliacions. Si s hi vol implantar una activitat complementaria, requerirà la tramitació d un Pla Especial. Art. 8 Usos Previstos 1 Habitatge familiar rural: comprèn habitatges en finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals amb funcions, entre d altres, de conservació de l entorn i custòdia del territori. 2 Restauració en sòl rústic: Comprèn els establiments destinats a restaurant de petita dimensió i capacitat limitada a 40 comensals, situats en finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. No comprèn els cafès, bars, cafeteries, granges o similars. 3 Hoteler en sòl rústic: Comprèn els establiments de petita dimensió destinats a l allotjament temporal de transeünts i viatgers amb capacitat limitada a 20 llits, situats en finques rústiques amb accés rodat des de la xarxa de camins rurals. No comprèn els aparthotels i similars. També s inclouen establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats. 4 Establiment de turisme rural: Comprèn els serveis relacionats amb l allotjament temporal de persones, exclusivament en la modalitat de turisme rural i directament i justificadament associades a una activitat agrícola, ramadera, d explotació de recursos naturals o, en general rústica. Modificació PEU i Inventari 8

9 5 Activitats d educació en el lleure: Comprèn les activitats d ensenyament vinculades al medi natural -agrícola, ramader, forestal o fluvial- i aquelles d esbarjo, esplai o repòs que necessàriament s han de desenvolupar en espais a l aire lliure i en contacte amb la natura (cases de colònies, hípiques...). També comprèn aquelles activitats de tipus terapèutic i de reinserció (gent gran, minusvalideses, addiccions...) i formació ocupacional vinculades al medi natural. 6 Artesanal en el medi rural: Comprèn les activitats vinculades a l elaboració i transformació artesanal dels recursos naturals i agropecuaris. També inclou aquelles activitats vinculades a les professions artístiques o lliberals i a la investigació i el desenvolupament. 7 Equipament: Comprèn espai destinats a equipaments públics o privats (espais sanitaris a la natura, espais esportius tipus tirolines etc..), d activitats diverses, sempre que compleixi requisits de superfície, espai d aparcament i accessibilitat suficient. Art. 9 Regulació dels usos Les fitxes de la M1 a la M50, M69 i M70, ja aprovades el setembre del 2010, tindran tots els usos determinats en aquesta modificació. Les diferents masies i cases rurals tenen en cada fitxa detallats els usos permesos, els usos no admesos s han d entendre prohibits. Les activitats amb gran afluència de públic hauran de complir condicionants d accessibilitat, espai per aparcament i superfície construïda suficient. L incompliment de algun d aquests conceptes impossibilitarà la activitat. L ús hoteler en sòl rústic s admet a aquelles edificacions puguin acreditar una superfície de sostre propera a 1000 m2 en el moment de l aprovació del catàleg i disposin d accessos i sòl per a aparcament en bones condicions. Els usos admesos es poden dur a terme en els volums que queden grafiats al plànol, que indica el volum a preservar. Principalment es grafia el cos principal de la masia o casa rural i en algunes ocasions s inclou algun cos annex tipus pallissa, que es creu que te elements que recomanen la seva preservació. En els volums no susceptibles de ser utilitzats per als usos de l article 47.3 és d aplicació el règim d ús i d edificació del sòl no urbanitzable segons la legislació i el planejament vigent. En el cas que la fitxa admeti l ús hoteler amb exclusió de la modalitat d hotel apartament, tan sols els volums principals de les masies i cases rurals podran ser destinats a establiment hoteler. Els volums annexos de les masies i cases rurals podran destinarse a serveis complementaris sempre que no es considerin com a tals els exigits per la normativa vigent en matèria de turisme. En caràcter general s admet l ús artesanals, entès com a aquell que té per objecte la primera transformació i/o elaboració de productes de la pròpia explotació, així com la venda dels productes de la pròpia explotació i aquells elaborats en la mateixa. Els volums annexes es podran destinar a serveis complementaris per a l educació en el lleure sempre que no es considerin com a serveis complementaris els exigits per la normativa vigent corresponent. Art Mesures sobre l'accessibilitat 1. Millora de l accés: Caldrà complir amb el CTE DB SI: Seguretat en Cas d Incendi i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d incendis en establiments, activitats, infraestructures i edifici. (en referència al que determinava el Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE- CPI/91), o la normativa que els substitueixi. 2. Previsió de zona d aparcament: S haurà de preveure en funció dels usos, assimilant-ho als estàndards de les zones urbanes. Caldrà realitzar la plantació de vegetació necessària per evitar l impacte paisatgístic. 3. Per a l obertura de camins per a l accés als elements catalogats caldrà requerir l autorització prèvia del Departament de Medi Ambient i Habitatge, excepte si el vial s inclou en un pla tècnic de gestió i millora forestal aprovat pel departament, o si l obertura del vial és promoguda i aprovada pel propi departament, d acord amb l article 12 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l accés motoritzat al medi natural. Art Mesures sobre materials i colors 1. Façanes i cobertes: Es mantindran els materials i colors originals de la masia, justificats pel corresponent estudi cromàtic i estratigràfic. En l'ampliació s'admetran aquells materials que no malmetin la imatge del conjunt. S admetran petites modificacions de la coberta justificats pel canvi d us de l edifici. Modificació PEU i Inventari 9

10 S admetrà la realització de noves obertures en les façanes, sempre i quan segueixin els eixos compositius i tipològics de l edificació existent. S admetrà eliminar obertures que es justifiqui que corresponen a modificacions posteriors. S hauran de conservar totes els elements originals que configuren les obertures i els acabats de façana: brancals, ampits i dintells de fusta o pedra, dovelles, ràfecs de coberta... L interior es pot modificar per adaptar-lo a noves necessitats, prioritzant-se la conservació dels elements estructurals originals i evitant alterar la tipologia original de l edifici. Es conservaran les decoracions i elements històrics, com les pintures murals, rajoles decorades, guixeries, festejadors, piques, llars de foc, o elements etnogràfics. 2. Tanques vinculades a l'edificació: si existeixen s'hauran de mantenir i els acabats seran els mateixos que els de les façanes. 3. Paviments: s'hauran de preservar els paviments de les eres i patis d'entrada. 4. Camins: la millora de l'accés a la masia es farà de forma unitària i amb un tractament homogeni. Art Mesures sobre infraestructures 1. Les millores i ampliacions de les instal lacions s hauran de fer per mitjà d energies alternatives. 2. La instal lació de línies elèctriques o telefòniques haurà de ser soterrada com a mínim fins a 50 metres de la finca. 3. Les masies o cases rurals que generin aigües residuals i que no es puguin connectar a un sistema de sanejament públic hauran de disposar d'un sistema de sanejament domèstic autònom i obtenir la corresponent autorització d'abocament emesa per l ACA. 4. La instal lació de conduccions elèctriques, telefòniques, antenes de televisió... s hauran de situar de manera que no perjudiquin la imatge del conjunt, tan arquitectònica com paisatgística. Les plaques fotovoltaiques i les plaques solars no podran situar-se en la coberta. 5. Les masies i cases rurals que no disposin de la corresponent Resolució de concessió o inscripció d aigües i que no estiguin connectades a la xarxa d abastament municipal, han de regularitzar l estat administratiu de l aprofitament pel qual s abasteixen. Art Càlcul del número d habitacions màxim en ús hoteler Pel càlcul del número màxim d habitacions en les edificacions amb ús hoteler s utilitzarà la següent formula: Nº habitacions = Superfície útil / 20 m2 Art Ajustos El croquis acotat de la planta de l'edificació que es cataloga que apareix a cada fitxa, és indicatiu en relació a la seva forma i a les cotes aproximades que apareixen, i en tot cas s'estableix que la volumetria catalogada es correspon amb la de l'edificació existent, sense incloure en aquesta els cossos annexos que no es cataloguen i sense considerar les possibles ampliacions, si s'escau. Art. 15 Llicència Art.50 TRLUC En cas de sol licitar llicència municipal, tràmit de l article 50 del TRLUC, caldrà recaptar els següents informes per a cada supòsit: Si està dins Parc Natural => Informe Diputació de Barcelona Si està dins afectació de Carreteres => Informe Direcció General de Carreteres Si està dins afectació Ferrocarril => Informe d ADIF Si té ús Hoteler, Turisme Rural, Restauració, allotjament hostes => Informe Turisme Modificació PEU i Inventari 10

11 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Primera Els elements que estan en sòl classificat de sòl urbanitzable no delimitat quedaran exclosos d aquest catàleg de masies i cases rurals i s inclouran a l inventari quan s aprovi el pla parcial de delimitació corresponent. Lluís Lliboutry Aragay arquitecte urbanista Joan Oliva Alsina arquitecte urbanista Modificació PEU i Inventari 11

12 Modificació PEU i Inventari 12

13 LLISTAT D ALTRES EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE Núm Denominació Núm Denominació A1 Pinyons del Montseny - Bar i restaurant A41 Casa Can Pacareu A2 Quadres hípica Ca l Alzina A42 Conjunt de cases A3 Casa A43 Restaurant A4 Casa A44 Casa A5 Granja A45 Casa A6 Casa A46 Casa A7 Asserradora A47 Casa A8 Casa A48 Antiga Granja de les Alzines A9 Casa A49 Bar A10 Casa Ca n Abril A50 Can Millàs A11 Casa A51 Coberts Can Ponet A12 Fundació Vipassana A52 Granja Can Ponet A13 Casa A53 casa Masia de Rosfra A14 Casa A54 Instal lacions Renfe A15 Can Calces A55 Casa A16 Quadres de Can Quintana A56 Nau industrial Boixeda A17 La Colina ( Felix Penya) A57 Can Traveria Nou A18 Granja A58 Can Ballesta A19 Granja Can Lluís A59 Casa A20 Casa A60 Cobert A21 Casa Villa Núria A61 Nau Industrial venda fusta A22 Corts A62 Casa A23 La vinya vella (Granja tancada) A63 Casa A24 Can Mir A64 Cobert A25 Edificació El Pedrenyal nou A65 Can Jan dels Romans A26 Granja Massoet A66 Coberts A27 Casa Can Puig del Temple A67 Caseta A28 Nau industrial A68 Cobert de Can Pruna A29 Can Maçanet / Mas Ela A69 Can Sizet A30 Casa A70 Granja escola A31 Coberts A71 Cobert A32 Conjunt d edificacions Cal Gavatx A72 Ca l Humet A33 Cobert de bestiar A73 Mas Pomareda A34 Granja i coberts Cal Sabé A74 Ca la Berna A35 Casa A75 Can Quadres del Temple A36 La Casona A76 Can Pruna A37 Casa Can Forbes A77 Can Alzina A38 Casa A78 Can Miralbó A39 Annexe a Can Gaio de les Barqueres A79 Cal Gaio/Cal Gayo A40 Cobert Modificació PEU i Inventari 13

14 Modificació PEU i Inventari 14

15 FITXES DE LES MASIES I CASES RURALS Modificació PEU i Inventari 15

16 Modificació PEU i Inventari 16

17 Nom de la masia: Can Velló / Can Pere Negre Identificació al plànol: M 41 E: 1/5.000 N Nucli o indret: A prop de l estació de Renfe (Quartel Sanata, 44) UTMX: UTMY: Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) Element a preservar: M Descripció de la masia o casa rural Can Pere Negre 1.1. Època de construcció i tipologia: Conjunt de dues masies, que segons la propietària de Can Velló són de la Can Velló mateixa antiguitat. Can Velló correspon a l edificació situada a l oest i té l accés principal per la façana sud, mentre que Can Pere Negre es situa a l est i s hi accedeix per la façana est. La paret mitgera correspon al mur on s adossa l escala d accés a la planta pis de Can Velló. El conjunt està format per diversos cossos adossats i molt alterada constructivament. L únic element destacable del cos més antic és una finestra de llinda plana i brancals adovellats de pedra picada. La resta està arrebossada i pintada de groc. Al costat d aquesta finestra n hi ha una altra d arc rebaixat. Cronologia: segles XVII - XX Estat de conservació de l immoble: Bo Ús actual: Habitatge familiar, amb activitat agrícola i ramadera per a ús privat Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Des de la carretera BV-5301 s agafa el camí que porta a l estació de tren de la Renfe i, des d allà s agafa un camí de carro en direcció Llinars del Vallès Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: Modificació PEU i Inventari 17

18 S inclou per motius arquitectònics, ja que tot i les modificacions sofertes manté elements tipològics de la masia tradicional i manté una integració amb l entorn. 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament, i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 18

19 Text Refós ap rovació d efinitiva Nom de la masia: Can Xambau Identificació al plànol: M 51 E: 1/5.000 N Nucli o indret: Quartel Barqueres, 30 Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) UTMX: UTMY: Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Masia formada per varis cossos adossatss entre ells. El cos principal és de coberta a dues vessants de teula àrab i carener perpendicular a la façana, amb les obertures senzilles. És interessant perquè conserva la volumetria de masia. Els cossos adossatss corresponien a quadres, corts i pallissaa antigament. Actualment formen part de les dependències de la casa. Cronologia: segles XIX XX Estat de conservació de l immoble: Bo 1.3. Ús actual: Habitatge familiar, activitat agrícola per ús privat Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Des de la carretera BV-5301 s agafa el camí que es troba a tocar de l encreuament amb la carretera C-35, en direcció a totes les masies que es troben a la zona de Les Barqueres Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius arquitectònics, ja que tot i la seva senzillesa, manté l estructura de la masia tradicional de construcció més pobra i tardana. 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament, i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats. Modificació PEU i Inventari 19

20 3.2. Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 20

21 6. Imatges històriques Modificació PEU i Inventari 21

22 Modificació PEU i Inventari 22

23 Nom de la masia: Can Violan Identificació al plànol: M52 E: 1/5.000 N Nucli o indret: Serra de les Valls (Quartel Temple) UTMX: UTMY: Ús del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 22 (zona de sòl rústic forestal de valor) Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Els orígens constructius d aquesta masia es desconeixen. És una masia que estava constituïda per tres cossos adossats. Cada cos era de planta rectangular, de petites dimensions, sembla que de planta baixa. Els murs eren de paredat, amb alguns afegits de maó. En les restes que es mantenen en peu s observen algunes obertures amb brancals de maó. Cronologia: segles XIX - XX Estat de conservació de l immoble: Enrunada Ús actual: Sense ús Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Des de la carretera vella d anar de Palautordera a Sant Celoni, s agafa un camí just passat el pont del riu de la tordera, que porta a la masia passant per Can Roure i Can Flamella Valors ambientals: Afecta l Hàbitat d Interès Comunitari Pinedes mediterrànies de codi Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius històrics, ja que si bé aquest mas es troba a l actualitat en estat ruïnós, segueix en la memòria popular com a una masia del municipi de Santa Maria de Palautordera. 3. Proposta d intervenció Modificació PEU i Inventari 23

24 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg. S estudiarà la redacció d un Pla especial per a les ruïnes, que haurà de concretar i ordenar les mesures d adequació i de preservació ambientals i paisatgístiques pertinents 3.3. Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 24

25 6. Croquis Modificació PEU i Inventari 25

26 Modificació PEU i Inventari 26

27 Nom de la masia: Can Carrasquet Identificació al plànol: M 53 E: 1/5.000 N Nucli o indret: Quarter Sanata UTMX: UTMY: Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Masia formada per un cos principal, de planta baixa i pis, amb coberta a dues aigües de teula ceràmica amb ràfec de teula invertida i carener paral lel a la façana principal. El cos principal és de planta rectangular i totes les obertures són simples amb brancals i dintells de maó. En la façana situada a llevant es veu una part del mur de mamposteria, mentre que la resta de façanes són de maó. A la part posterior s hi va realitzar una petita ampliació amb totxana. Les façanes són arrebossades. La masia ha sofert varies ampliacions durant els anys que son visibles pels materials emprats, així sembla que en els inicis era una edificació molt petita que devia tenir la meitat de l amplada actual. Els dos cossos adossats són de planta baixa, el situat a llevant conserva una part de mur de pedra, mentre que el situat a ponent és de maó i totxana. Cronologia: segles XIX, anterior al Estat de conservació de l immoble: Regular 1.3. Ús actual: Habitatge familiar 1.4. Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Des del carrer Cerdanya de la urbanització Can Bosc s agafa un camí que porta directament a la masia Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius arquitectònics, ja que manté la tipologia tradicional de masia i l ús (activitat actual pagesia). Modificació PEU i Inventari 27

28 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 28

29 Modificació PEU i Inventari 29

30 Modificació PEU i Inventari 30

31 Text Refós ap rovació d efinitiva Nom de la masia: Can Jep del Hort Identificació al plànol: M54 E: 1/5.000 Nucli o indret: Barri de l estació Ús del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) UTMX: UTMY: Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: És una masiaa que estava constituïda per un sòl cos central, de planta rectangular, de petites dimensions, en base a les restes de planta baixa i planta pis (113 m2 cadascuna). Els murs eren de paredat, i de coberta a dues aigües amb teula àrab. També comptava amb dos porxades, d uns 31 m2. Al costat de la casa es troba una bassaa d aigua i caseta al costat del pou. Cronologia: segles XIX Estat de conservació de l immoble: Enrunada Ús actual: Hípica Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Entrant a Santa Maria de Palautordera per la BV 5301, s agafa el camí de l estació de RENFE, i després es continua per un camí de terra en bones condicions Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius històrics, ja que si bé aquest mas es troba a l actualitat en estat ruïnós, segueix en la memòria popular com a una masia del municipi de Santa Maria de Palautordera. 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats. Modificació PEU i Inventari 31

32 3.2. Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 32

33 6. Croquis Modificació PEU i Inventari 33

34 Modificació PEU i Inventari 34

35 Nom de la masia: Can Segarreta Identificació al plànol: M 55 E: 1/5.000 N Nucli o indret: Est Can Pagà UTMX: UTMY: Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: : clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Els orígens constructius d aquesta masia es desconeixen, però és anterior a 1925 ja que apareix en escriptura d aquest any. L edifici formava part d una masoveria amb casa pairal, de la qual n era la casa dels masovers. És una masia formada per un cos principal i diversos annexes adossats a ell. El cos principal, de planta baixa i planta pis, té la coberta a dues vessants de teula ceràmica amb ràfec i carener perpendicular a la façana principal, mentre que la majoria dels cossos que s hi adossen estan coberts a una aigua. Les façanes estan arrebossades i pintades de groc o presenten murs de massoneria vista. Els cossos adossats són de planta baixa, sempre de menys alçada que el cos principal. Cronologia: segles XX Estat de conservació de l immoble: Bona conservació Ús actual: Habitatge familiar 1.4. Serveis i accessibilitat a la finca: Camí d accés al final del carrer montsant de la urbanització de Can Pagàa Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius arquitectònics, ja que manté la tipologia tradicional de masia. Modificació PEU i Inventari 35

36 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. Donar compliment a l article 173 de la normativa urbanística del POUM 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 36

37 Modificació PEU i Inventari 37

38 Modificació PEU i Inventari 38

39 Text Refós ap rovació d efinitiva Nom de la masia: Can Rajoler Identificació al plànol: M 56 E: 1/5.000 Nucli o indret: Pla d en Sala Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 27 (reserva viària) UTMX: UTMY: Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: És una edificació formada per un cos principal i un cos annex adossat de petit tamany. El cos principal, de planta baixa i pis, te la coberta a dues vessants de teula cerámica amb ràfec i carener paral lel a la façanaa principal. Els murs, de pedra i maó, són arrebossats i pintats de blanc. Les obertures són senzilles, de forma rectangular. El cos adossat, que és menys antic que el principal, té la coberta a una sola aigua, i de plantaa baixa. Aquest cos està arrebossat i sense pintar. Cronologia: segles XIX-XX 1.2. Estat de conservació de l immoble: Dolent Ús actual: Habitatge familiar Serveis i accessibilitat a la finca: Camí d accés des de l entrada de l urbanització dels Bruguers que surt al Passeig de la circumval lació Valors ambientals: Alzinars i carrascars (codi 9340) i Pinedes mediterrànies (9540). 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius arquitectònics, ja que no presenta modificacions i manté elements tipològics de la masia tradicional i manté una integració amb l entorn. Modificació PEU i Inventari 39

40 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 40

41 Text Refós ap rovació d efinitiva Nom de la masia: Can Joan Quintana Identificació al plànol: M 57 E: 1/5.000 Nucli o indret: Pla d en Sala Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) UTMX: UTMY: Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Masia de cos central amb annexes, amb coberta a dues aigües i planta baixa, més planta pis. Que conserva la seva relació amb el camp. Tal com veiem a les imatges es troba en bon estat i manté elements característics com els dintells de les portes, les mateixes portes de fusta massissa, i com a tret més característic la llar de foc i forn de pa de pedra natural. Cronologia: segles XIX 1.2. Estat de conservació de l immoble: Bo Ús actual: Habitatge familiar, amb activitat agrícola i amadera per a ús privat Serveis i accessibilitat a la finca: Camí d accés des del final del carrer Angel Guimerà(zona de Can Sala) 1.5. Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius arquitectònics ja que conserva la tipologia típica de les masies, conservant elements en bon estat com llindes, forn de pa, i els materials característics de pedra vista, en bon estat. 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg. Modificació PEU i Inventari 41

42 3.3. Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 42

43 Modificació PEU i Inventari 43

44 Modificació PEU i Inventari 44

45 Nom de la masia: Can Pinell del Pla Identificació al plànol: M 58 E: 1/5.000 Nucli o indret: Pla de Can Sala UTMX: UTMY: Classificació del sòl: Urbanitzable no delimitat Qualificació segons el planejament vigent: clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: La masia va ser construïda el 1928, segons inscripció sobre la porta d entrada. És una masia formada per un cos principal i diversos annexes. El cos principal, de planta baixa, planta pis i sota coberta, te la coberta a dues vessants de teula ceràmica amb ràfec i carener paral lel a la façana principal. Les façanes estan arrebossades i pintades. Les obertures són simples, de forma rectangular. A la façana principal hi ha un rellotge de sol. A la façana est hi ha un cos adossat de planta baixa i pis amb coberta a una aigua,que correspon a corts en planta baixa i pallissa en planta pis. Hi ha altres cossos destinats a magatzems i corts. Cronologia: segles XX. (1928) 1.2. Estat de conservació de l immoble: Bo 1.3. Ús actual: Habitatge familiar Serveis i accessibilitat a la finca: S hi accedeix des de la rotonda d accés al nucli de Santa Maria de Palautordera Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius arquitectònics, ja que manté la tipologia tradicional de masia, ja que conserva l estat original amb molta fidelitat. 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Modificació PEU i Inventari 45

46 Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 46

47 Nom de la masia: Can Gayo Identificació al plànol: M 59 Nucli o indret: Can Paga UTMX: UTMY: Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: : clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: És una masia formada per un únic cos principal de planta baixa i planta pis. Amb coberta a dues aigües i obertures simples i regulars, amb acabat arrebossat i pintat blanc, amb teula àrab. A l entrada hi trobem un cobert per a vehicles. Cronologia: segles XIX-XX 1.2. Estat de conservació de l immoble: E: 1/5.000 Bo Ús actual: Habitatge familiar Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Des de la carretera BV-5301 s agafa el camí que porta a urbanització Can Paga, a través del carrer Pedraforca s agafa un camí i a 200 metres trobem la masia Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius arquitectònics, ja que conserva la tipologia típica dels masos i masies, i es troba en bon estat de conservació. 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà substituir el color blanc actual per un de gama terrosa o recuperar la pedra original i complir l establert en aquest catàleg. Modificació PEU i Inventari 47

48 No s admet ampliació Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. Donar compliment a l article 173 de la normativa urbanística del POUM 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 48

49 Nom de la masia: Can Sardanet Identificació al plànol: M60 E: 1/5.000 Nucli o indret: Quartel Temple UTMX: UTMY: Ús del sòl: No Urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 20a (zona de sòl rústic o erm comú) Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Es desconeixen els orígens de la construcció de l edificació, el propietari actual fa uns 15 anys que la va comprar. En el contrafort que hi ha a la façana oest hi ha una rajola amb l any 1919 (veure imatge), que podria ser l any de construcció de la masia. És una edificació formada per un cos principal i un cos annex. L edificació principal és de planta baixa i pis amb la coberta de teula ceràmica a dues vessants amb ràfec i carener perpendicular a la façana principal. El cos annex és de planta baixa amb coberta a dues vessants de teula ceràmica amb ràfec i carener paral lel a la façana principal. L annex conté part del programa funcional de l habitatge. Tots els murs són de mamposteria, amb la pedra vista. Les obertures són de llinda plana sense decorar, amb brancals de pedra. Les cantonades de l edificació conserven els carreus de pedra. El ràfec de coberta és de rajola i teula ceràmica. A la cantonada dreta de la façana oest hi ha una capelleta amb una imatge de la mare de Déu. Cronologia: s. XX 1.2. Estat de conservació de l immoble: Bo Ús actual: Habitatge familiar Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Situada al sud del terme, s hi accedeix a través d un camí que enllaça directament amb la C-35 direcció Barcelona Valors ambientals: Afecta l Hàbitat d Interès Comunitari Pinedes mediterrànies de codi Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius arquitectònics, ja que manté la tipologia tradicional de masia Modificació PEU i Inventari 49

50 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, AAVV, Torderades i eixuts. Els usos tradicionals de l aigua al Montseny, Temes d Etnologia de Catalunya 6, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona 2002, pàg Imatges Modificació PEU i Inventari 50

51 Modificació PEU i Inventari 51

52 Modificació PEU i Inventari 52

53 Nom de la masia: Cal Gabaix / Cal Gavatx Identificació al plànol: M 61 E: 1/5.000 Nucli o indret: Quartel Barqueres UTMX: UTMY: Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 27 (reserva viaria) Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Es desconeixen els orígens de la construcció de la masia, però és anterior a 1939 ja que apareix en escriptura d aquest any. És una masia formada per un cos principal i un cos annex adossat. El cos principal, de planta baixa i pis, te la coberta a dues vessants de teula ceràmica amb ràfec i carener perpendicular a la que sembla que havia estat la façana principal. Als anys 70 es va ampliar la masia, adossant un cos a la façana sud, que te porxo en planta baixa i una planta pis. La masia està sent rehabilitada i actualment l accés principal es situa a la façana oest. Actualment les façanes estan arrebossades i sense pintar. Les obertures són simples, de forma rectangular. A la façana sud destaca una porta amb brancals de maó i dintell de fusta. A la façana oest hi ha un cos adossat de planta baixa amb coberta a una aigua. Cronologia: segles XIX-XX 1.2. Estat de conservació de l immoble: Bo Ús actual: Habitatge familiar, amb activitat agrícola i ramadera per a ús privat Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Des de la carretera BV-5301 s agafa el camí que es troba a tocar de l encreuament amb la carretera C-35, en direcció a totes les masies que es troben a la zona de Les Barqueres Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. Modificació PEU i Inventari 53

54 1.6. Protecció de l edifici: Aquesta masia no està inclosa al pla especial de béns d interès arquitectònic, natural i cultural a protegir. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius socials degut a que mantenen l activitat agrícola i ramadera, i perquè afavoreix el reequilibri territorial, formant part del conjunt de cases rurals i masies que es van construir en la plana quan es va construir el ferrocarril (el primer tren va arribar l any 1860). 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg i qualsevol intervenció tendirà a restituir l estat original i eliminar el cobert amb encavallada metal lica Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 54

55 6. Imatges històriques Modificació PEU i Inventari 55

56 7. Croquis Modificació PEU i Inventari 56

57 Nom de la masia: Can Carrerons Identificació al plànol: M 62 E: 1/5.000 Nucli o indret: Quartel Barqueres UTMX: UTMY: Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Es desconeixen els orígens de la construcció de l edificació. És una edificació formada per un cos principal i dos cossos annexes adossats. El cos principal, de planta baixa i pis, té la coberta a dues vessants amb ràfec i carener paral lel a la façana principal. Adossat a cada façana lateral disposa d un cos annex; el de la façana sudoest és de planta baixa i pis, de major alçada que el principal, i amb coberta a una vessant amb ràfec paral lel a la façana principal, mentre que el de la façana nord-est és de planta baixa i amb coberta a una vessant amb ràfec perpendicular a la façana principal. Totes les cobertes són de teula ceràmica i les façanes estan arrebossades i pintades de blanc. Les obertures són simples i de forma rectangular. Cronologia: segles XIX-XX 1.2. Estat de conservació de l immoble: Regular Ús actual: Habitatge familiar de caps de setmana Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Des de la carretera BV-5301 s agafa el camí que es troba a tocar de l encreuament amb la carretera C-35, en direcció a totes les masies que es troben a la zona de Les Barqueres Valors ambientals: Alzinars i carrascars (codi 9340) i Pinedes mediterrànies (9540). 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou perquè afavoreix el reequilibri territorial, formant part del conjunt de cases rurals i masies que es van construir en la plana quan es va construir el ferrocarril (el primer tren va arribar l any 1860). Modificació PEU i Inventari 57

58 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà substituir el color blanc actual per un de gama terrosa o recuperar la pedra original i complir l establert en aquest catàleg. No s admet ampliació Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 58

59 Text Refós ap rovació d efinitiva Nom de la masia: Can Ponet Identificació al plànol: M 63 E: 1/5.000 Nucli o indret: Quartel Sanataa Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 27 (reserva viària) UTMX: UTMY: Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Es desconeixen els orígens de la construcció de la masia. És una masia formada per un cos principal i un cos annex adossat. El cos principal, de planta baixa i pis, té la coberta a dues vessants amb ràfec i carener paral lel a la façana principal. Adossat a la façana nord-oest hi ha un cos annex de planta baixa i pis amb coberta a una vessant amb ràfec perpendicular a la façana principal. Totes les cobertes són de teula ceràmica. Els murs són de mamposteria. La façana principal està arrebossada i pintada de blanc, mentre que la resta de façanes estan arrebossades sense pintar, amb l arrebossat força deteriorat. Les obertures són senzilles, la majoria de format rectangular, tot i que hi ha alguna porta amb arc rebaixat. Els dintells i brancals són majoritàriament de maó, conservant-se alguns dintells de fusta en portes i finestres. Cronologia: segles XIX-XX 1.2. Estat de conservació de l immoble: Bo Ús actual: Habitatge familiar, amb activitat agrícola i amadera per a ús privat Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Des de la carretera BV-5301 s agafa el camí que condueix a l estació de tren per la seva banda nord Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: Modificació PEU i Inventari 59

60 S inclou perquè afavoreix el reequilibri territorial, formant part del conjunt de cases rurals i masies que es van construir en la plana quan es va construir el ferrocarril (el primer tren va arribar l any 1860). 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg. No s admet ampliació Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 60

61 Nom de la masia: Ca la Pietat / Can Rajoler Identificació al plànol: M 64 E: 1/5.000 Nucli o indret: Barri de l estació UTMX: UTMY: Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 27 (reserva viària) Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: És una edificació formada per un cos principal i dos cossos annexes adossats de petit tamany. El cos principal, de planta baixa i pis, té la coberta a dues vessants de teula cerámica amb ràfec i carener paral lel a la façana principal. Els murs, de pedra i maó, són arrebossats i pintats de blanc. Les obertures són senzilles, de forma rectangular. Els cossos adossats, que són menys antics que el principal,són de forma rectangular, el primer adossat directament al cos principal té la coberta a dues aigües, mentre que el següent és annexos a aquest cos annex amb coberta a sola aigua. Aquests cossos estan arrebossats i sense pintar. Cronologia: segles XIX-XX 1.2. Estat de conservació de l immoble: Bo Ús actual: Habitatge familiar Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil Valors ambientals: Alzinars i carrascars (codi 9340). 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius arquitectònics, ja que no presenta modificacions i manté elements tipològics de la masia tradicional i manté una integració amb l entorn. 3. Proposta d intervenció Modificació PEU i Inventari 61

62 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg. Tenint en compte que no es permet l ampliació de la masia, ja que es troben en terrenys amb pendent superior al 20% Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 62

63 Nom de la masia: Ca l Ayats / Can Barceló nou Identificació al plànol: M 65 E: 1/5.000 Nucli o indret: Quartel Ponent Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) UTMX: UTMY: Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Es desconeixen els orígens de la construcció de l edificació. L edificació original devia ser bastant més petita. S hi van instal lar els masovers de Can Barceló. És una edificació formada per un cos de planta baixa i pis amb la coberta de teula ceràmica a una vessant amb ràfec i carener perpendicular a la façana principal i un altre cos més nou adossat a l edificació antiga de planta baixa i pis amb coberta a dues vessants de teula ceràmica amb ràfec i carener paral lel a la façana principal. Sembla que l edificació més nova es vagi construir ampliant una de les vessants de la masia antiga. La part més antiga te els murs de mamposteria, que a la façana principal està arrebossat i pintat de color blanc com la resta de l edificació. Les obertures són senzilles, de forma rectangular. En l entrada de la façana principal i en la façana posterior hi ha un porxo d arcs rebaixats en planta baixa, que serveix de terrassa per la planta pis. Cronologia: segles 1.2. Estat de conservació de l immoble: Bo Ús actual: Habitatge familiar 1.4. Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Situada al nord del nucli urbà, tocant a Sant Esteve de Palautordera sortint de la urbanització Can Barceló, pel camí que va en direcció Sant Pere de Vilamajor Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. Modificació PEU i Inventari 63

64 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou perquè afavoreix el reequilibri territorial i perquè era la masia de massonaria de la masia Can Barceló. 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà substituir el color blanc actual per un de gama terrosa o recuperar la pedra original i complir l establert en aquest catàleg. Els nous usos aniran condicionats a la recuperació de l antiga masia i l enderroc del cos annex i porxo d accès Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 64

65 Text Refós ap rovació d efinitiva Nom de la masia: Can Fradera Identificació al plànol: M 66 E: 1/5.000 Nucli o indret: Quartel Sanataa Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) UTMX: UTMY: Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Els orígens de la construcció de l edificació els trobem al 1942, segon figura en l escriptura. L edifici està format per un únic cos, de planta baixa, pis i golfes amb la coberta a dues vessantss de teula ceràmica. Els murs són arrebossats i pintats de blanc i les obertures són senzilles, de forma rectangular, excepte les de les golfes que són d arc de mig punt. Moltes de les finestres de la planta pis les trobem en gelosia d obra ceràmica, ja que s utilitzava de pallisa. Cronologia: XIX-XX 1.2. Estat de conservació de l immoble: Bo Ús actual: Habitatge familiar Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Des de la carretera BV-5301 s agafa el camí que porta a l estació de tren de la Renfe i, des d allà s agafa un camí de carro en direcció Llinars del Vallès Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: Modificació PEU i Inventari 65

66 S inclou perquè afavoreix el re equilibri territorial, formant part del conjunt de cases rurals i masies que es van construir en la plana quan es va construir el ferrocarril (el primer tren va arribar l any 1860). 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà substituir el color blanc actual per un de gama terrosa o recuperar la pedra original i complir l establert en aquest catàleg. No s admet ampliació Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 66

67 Text Refós ap rovació d efinitiva Nom de la masia: Can Pau de l estació Identificació al plànol: M 67 E: 1/5.000 E: 1/5.000 Nucli o indret: Barri de l Estació Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) UTMX: UTMY: Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Es desconeixen els orígens de la construcció de l edificació. És una casa formada per un cos principal. El cos principal és de planta baixa i pis amb coberta a dues vessants de teula ceràmica amb ràfec i carener paral lel a la façana principal. Les façanes són arrebossades i pintades i les obertures son senzilles, de forma rectangular. Cronologia: finals s. XIX - XXX 1.2. Estat de conservació de l immoble: Bo Ús actual: Habitatge familiar Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Des de la carretera BV-5301 s agafa el camí que porta a l estació de tren de la Renfe i la trobem a prop de l estació Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou afavoreix el re equilibri territorial, formant part del conjunt de cases rurals i masies que es van construir en la plana quan es va construir el ferrocarril (el primer tren va arribar l any 1860). 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Modificació PEU i Inventari 67

68 Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg. Queda afectada per línia ferroviària, queda en situació de volum disconforme, d acord amb l article 108 del TRLUC només es podran autoritzar obres de consolidació, rehabilitació i canvis d ús, d acord amb les condicions bàsiques del nou planejament. En aquests casos es prohibeix qualsevol tipus d obra de construcció, reconstrucció o ampliació llevat de les imprescindibles per a la conservació i manteniment de les existents, d acord amb l article 14 de la llei 4/2006, ferroviària Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 68

69 Nom de la masia: Molí del Pedrenyal Identificació al plànol: M68 E: 1/5.000 Nucli o indret: Pla de Can Turró (Quartel Temple, 27) UTMX: UTMY: Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 21 (zona de sòl rústic agrícola de valor) Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Masia de carener perpendicular a la façana de teula àrab amb ràfec doble, que consta de planta baixa i pis. Antigament era un molí, per això està ubicada a tocar del riu. Els murs són de paredat i anaven pintats. A la planta baixa hi ha la porta d accés d arc rebaixat amb la volta de totxo i els brancals de pedra, acompanyada per dues finestres senzilles i una porta d accés al que serien les corts. La finestra de l esquerra de la porta principal té un festejador per la part interna. A sota d aquesta trobem tres voltes fetes amb còdol de riu, que marquen un soterrani per on circulava l aigua del riu per fer funcionar el molí. Al pis superior hi ha tres petites finestres d arc rebaixat construïdes amb totxo i una petita porta d accés a la pallisa, de les mateixes característiques. Totes les obertures de la façana estan descentrades respecte l eix del carener, excepte un gran rellotge de sol molt degradat, que es troba ubicat a la part més superior de la façana. La masia fou reformada per la seva banda esquerra, quan se li va adossar un cos i també per la banda dreta, encara que aquesta part està enrunada. Al vestíbul interior conserva part del paviment original, fet amb pedra gran de riu. També hi ha dos forns i una cuina, tots construïts mitjançant quatre pedres treballades a mode de carreu. També hi ha varies bigues de fusta massissa que sustentaven l edificació. A la part exterior hi ha un pou fet de totxo. Cronologia: segles XVII - XX Estat de conservació de l immoble: Bo Ús actual: Habitatge Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Des de la carretera vella d anar de Palautordera a Sant Celoni, s agafa un camí a mà dreta proper al polígon industrial Can Batalla que porta fins a les masies d aquesta plana Valors ambientals: Alzinars i carrascars (codi 9340) 1.6. Protecció de l edifici: Aquesta masia està inclosa al pla especial de béns d interès arquitectònic, natural i cultural a protegir amb la categoria de BCIL - volum. Modificació PEU i Inventari 69

70 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius arquitectònics, ja que manté la tipologia tradicional de masia, i històrics, degut a l antiguitat de la masia, ja que tenim coneixement de la concessió a perpetuïtat que féu el vescomte de Cabrera l any 1322 de l ús de l aigua de la Tordera, pel funcionament de 14 molins. Aquest document concedia les aigües de la Tordera a quatre molins de la parròquia de Santa Maria de Palautordera, de dues moles cadascun. Entre ells destaca el molí d Arnau i Guillem Cumeris i del seu fill Bernat de Torrons, situat en aquesta part del barri del Temple, el qual és probable que es correspongui amb el molí del mas Torró/Turró, actual Molí del Pedrenyal. 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg i per tal de completar la restauració de la masia, caldrà presentar prèviament un projecte complert a l Ajuntament. Tenint present que no es permet l ampliació de la masia, ja que es troben en terrenys amb pendent superior al 20% Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia Masia inclosa al Catàleg de Patrimoni de la Generalitat. PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, AAVV, Torderades i eixuts. Els usos tradicionals de l aigua al Montseny, Temes d Etnologia de Catalunya 6, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona 2002, pàg Imatges Modificació PEU i Inventari 70

71 Nom de la masia: Can Palaus vell Identificació al plànol: M69. E: 1/5.000 N Nucli o indret: A prop de la urbanització Can Bosc (Quartel Sanata, 56) UTMX: UTMY: Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 22 (zona de sòl rústic d interès agrícola) Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Masia enrunada que originàriament estava formada per dos cossos. El cos central té la coberta esllavissada i també li manca el mur perimetral nord. Conserva un gran portal d arc de mig punt adovellat, amb els brancals amb dovelles desgastades per l acció d esmolar els ganivets. Els murs eren de paredat, amb algunes reformes en totxo i havien estat emblanquinats, incloses les dovelles del portal. La resta d obertures de la façana són senzilles, probablement restituïdes en alguna època. Les cantonades estan decorades amb carreus. La façana est també està força enrunada, té un cobert d uralita adossat al davant dins del qual s observa un portal d arc rebaixat de totxo a plec de llibre, amb els brancals adovellats de pedra picada. L interior està totalment enrunat però conserva parts del paviment original. L altre cos està adossat transversalment al principal i està molt degradat. S aprecien restes de carreus d una possible porta d accés des de l exterior. Cronologia: segle XII XX Estat de conservació de l immoble: Dolent, parcialment en runes Ús actual: Deshabitat Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. Des de la carretera BV-5301, en direcció Santa Maria de Palautordera, s agafa un camí a mà esquerra que porta a la masia. El camí s agafa abans d arribar a l estació de Renfe. Disponibilitat de serveis d aigua i llum Valors ambientals: No afecta cap Hàbitat d Interès Comunitari. Modificació PEU i Inventari 71

72 1.6. Protecció de l edifici: Aquesta masia està inclosa al pla especial de béns d interès arquitectònic, natural i cultural a protegir amb la categoria de BCIL - volum. 2. Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius arquitectònics, ja que manté la tipologia tradicional de masia, i històrics, degut a l antiguitat de la masia. Segons el propietari, Can Palaus apareix mencionada en escrits del segle XII. Als anys 60, una forta tempesta va destruir la coberta de la masia, deixant a la vista una teula àrab de la teulada, marcada amb símbols islàmics, així com una col lecció d unes 20 monedes de diferents èpoques. S esmenta en el fogatge de l any 1515 amb el nom de lo mas palaus 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 72

73 6. Croquis Modificació PEU i Inventari 73

74 Modificació PEU i Inventari 74

75 Text Refós ap rovació d efinitiva Nom de la masia: Can Cortès Identificació al plànol: M70 E: 1/5.000 Nucli o indret: Quartel Barqueres, 4 Classificació del sòl: No urbanitzable Qualificació segons el planejament vigent: clau 22 (zona de sòl rústic d interès agrícola) UTMX: UTMY: Element a preservar: 1. Descripció de la masia o casa rural 1.1. Època de construcció i tipologia: Els orígens constructius d aquesta masia es desconeixenn si bé va donar nom al tram de carretera que hi passa a pocs metres. Aquesta carretera va ser construïda al darrer quart del segle XIX. Aquesta dadaa ens permet plantejar que la masia ja existia amb anterioritat a aquesta data. És una masia que estava constituïda per diferents cossos afegits i les corts del bestià. Era un edifici de carener perpendicular a la façana, coberta a dues vessants de teula àrab, amb plantaa baixa i pis. Els murs eren de paredat, l edifici principal estava arrebossat. En les fotografies antigues s observa que les portes i finestres eren de llinda plana. Cronologia: segles XIX - XX Estat de conservació de l immoble: Enrunada Ús actual: Sense ús Serveis i accessibilitat a la finca: Accés fàcil. A pocs metres de la carretera BV-5301 just abans d entrar a la població de Santa Maria de Palautordera, al costat de La Casona. La construcció es troba ubicada a la part superior de l anomenada baixada de Can Cortès, nom amb que popularment es coneix l accés a la població i que va adoptar d aquesta masia Valors ambientals: Afecta l Hàbitat d Interès Comunitari Alzinars i carrascars de codi Justificació de les raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials que aconsellen la recuperació i preservació de la masia: S inclou per motius històrics, ja que si bé aquest mas es troba a l actualitat en estat ruïnós, havia estat habitada i en ús fins a finals dels anys 60. Aquesta masiaa destaca pel seu valor simbòlic i com a lloc de referència del municipi de Santa Maria de Palautordera, ja que l accés al municipi es coneix com a baixada de Can Cortès en referència a la masia. Modificació PEU i Inventari 75

76 3. Proposta d intervenció 3.1. Usos admesos: Habitatge familiar, Restauració, Turisme rural, Activitats d educació lleure, Artesanal medi rural, Equipament i Establiments que compaginin la restauració i l allotjament d hostes, de manera que la restauració sigui oberta a clients no hostatjats Condicions d ordenació: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Accés i serveis: Caldrà complir l establert en aquest catàleg Informes Caldrà complir l establert en l article 15 de la normativa, si es el cas. 4. Bibliografia PLADEVALL, A.: Les arrels històriques de Palautordera, a Pregó de les Festes del Remei del Monografies del Montseny / 2, Imatges Modificació PEU i Inventari 76

77 Modificació PEU i Inventari 77

78 6. Croquis Modificació PEU i Inventari 78

79 ANNEX 1_ RESOLUCIÓ INFORME D URBANISME ANTECEDENTS - Modificació puntual de modificació del Catàleg de Masies, aprovada inicialment el 3 d'octubre de Durant el període d exposició publica no es presenten al legacions. - Modificació puntual de modificació del Catàleg de Masies, aprovada provisionalment el 31 gener La Modificació te la relació dels següents informes: 1 Departament d Agricultura 24/10/2012 favorable 2 Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat 21/11/2012 favorable 3 Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura 8/10/ Subdirecció General d Arquitectura 5 Agència Catalana de l Aigua 8/11/2012 favorable 6 Institut Geològic de Catalunya 25/10/2012 favorable 7 Institut Cartogràfic de Catalunya 15/10/2012 favorable 8 Oficina Territorial d Avaluació Ambiental 7/03/2013 favorable amb prescripcions 9 Comissió Territorial d Urbanisme de BCN 3/04/2013 favorable amb prescripcions RESPOSTA DEL INFORME DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA El 3 d abril de 2013, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant informe resolt: Aprovar definitivament la modificació del Pla especial urbanístic d'identificació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, susceptibles de reconstrucció i rehabilitació, i l'inventari d'edificacions en sòl no urbanitzable, de Santa Maria de Palautordera, promoguda i tramesa per l Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d un text refós, per duplicat, verificat per l òrgan que ha atorgat l aprovació provisional de l expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 1.1 Cal donar compliment a l informe emès per l Oficina Territorial d Avaluació Ambiental de Barcelona de 7 de març de L informe de l OTAA del 7 de març de 2013 conclou que: - Caldrà preveure una justificació adequada sobre la inclusió en el catàleg de les edificacions en ruïna de les fitxes M72 Can Cortès i M74 Can Jep del Hort, amb el benentès que, si no compleixen les condicions exposades en les Directrius de Contingut per a la inclusió de masies i cases rurals, haurien de prevaldre els valors ambientals de l àmbit on s emplacen, i per tant haurien de ser excloses del catàleg. Es justifiquen les masies M72 (ara M70) i M74 (ara M71), i es mantenen al catàleg. (veure annex d informació) M72 (ara M70) Can Cortès - Masia que ja constava aprovada en el Pla de Masies Vigent de setembre de Disposa d accés fàcil als serveis necessaris pel seu ús. - L àmbit principal de la casa, és en pendent suau, i no afecta a hàbits d interès. - Tal com s observa en les imatge i els croquis, es compleixen les directrius que les fan recuperables: o Es pot identificar la planta original,característiques del volum, conserva més de dos parets en angle i alçada superior a 2m, i/o indicis de la coberta. o Vestigis aparents amb superfície mínima de 75 m2 o Implantació topogràfica adequada o Accés preexistent adequat per al trànsit rodat. Modificació PEU i Inventari 79

80 M74 (ara M54) Can Jep del Hort - L àmbit principal de la casa, es en pendent suau i queda implantada topogràficament com es pot veure en les imatges. - Tal com s observa en les imatge i els croquis, es compleixen les directrius que les fan recuperables: o Es pot identificar la planta original,característiques del volum, conserva més de dos parets en angle i alçada superior a 2m, i/o indicis de la coberta. o Vestigis aparents amb superfície mínima de 75 m2 o Implantació topogràfica adequada o Accés preexistent adequat per al trànsit rodat. - Atenent als valors ambientals dels sòls on s emplaça, que inclouen un bosc catalogat com a hàbitat d interès comunitari de pinedes mediterrànies (9540), pendents elevades (per sobre del 20%), així com tenint en compte l estat completament enrunat de la construcció, no es considera viable la reconstrucció de la masia Can Violan (M73) per la qual cosa caldria excloure-la del catàleg. Tal i com es documenta en la fitxa, i documentació facilitada per la propietat (adjunta a l annex), de Can Violan (ara M52) es pot identificar la planta original, les característiques del volum, se n conserva més de dos parets en angle i alçada superior a 2m, i/o indicis de la coberta. Així com disposa d accés i implantació adequada. Per aquest motius es manté la masia M52 Can Violan al catàleg de Masies. - Es trobaria oportú incloure la no admissió de l ampliació a les condicions d ordenació de les fitxes M64 i M68, les quals es troben en terrenys amb pendent superior al 20%, en concordança amb la normativa establerta, la qual no permet l ampliació de les masies situades en terrenys amb pendent per sobre del 20%. Es modifica el punt 3.2 de les fitxes, dient que no s admet l ampliació de la masies M64 i M68. Tot i que l àmbit on està implantada la masia, es de topografia suau. - Caldrà incorporar en les fitxes M64, M68, M56, M62, M70 l existència dels hàbitats d interès comunitari assenyalats, així com incorporar a la fitxa M69 la ubicació de l element en el sistema hídric de la Tordera (segons INUNCAT), per tal que es tingui en compte en les possibles actuacions a desenvolupar aquests elements. S incorporen els hàbitats d interès a les diferents fitxes. Pel que fa al sistema hídric en deduïm que es la M68 i no la M69, a la qual també s inclouen les línies d inundabilitat. - Es corregeixen els altres punts de dins l informe: o M71 Can Pallaus Vell (ara M69) - Es modifiquen les coordenades UTM a , Disposa d accés als serveis basics o M64 Ca la Pietat/Can Rajoler i M68 Molí del Pedranyal -S incorpora al punt 3.2 de les fitxes respectives que no s admet ampliació degut a la pendent elevada. Tot i que l àmbit on està implantada la masia, es de topografia suau. o En ús hoteler es limiten, en Art.8 de la normativa apartat 3, els llits a 20 unitats, i en l Art.13 condicionants pel numero d habitacions. o S inclou a les fitxes M64 i M68 l hàbitat d interès comunitari Alzinars i carrascars (codi 9340) i en les fitxes M56, M62, M70 HIC Pinedes mediterrànies (9540). Modificació PEU i Inventari 80

81 1.2 Cal incorporar a les fitxes que corresponguin que en la fase d atorgament de la llicència municipal ( tràmit de l article 50 del TRLUC) cal recaptar l informe de la Area d infraestructures de la Diputació de Barcelona, de la Direcció General de Carreteres, de l Administració d infraestructures Ferroviàries, i de la Direcció General de Turisme. S incorpora al punt 3.4 de totes les fitxes, que en cas de sol licitar llicència municipal (tràmit de l article 50 del TRLUC) caldrà recaptar els següents informes per a cada supòsit: Si està dins Parc Natural Si està dins afectació de Carreteres Si està dins afectació Ferrocarril Si té ús Hoteler, Turisme Rural, Restauració - allotjament hostes Informe Diputació de Barcelona Informe Direcció General de Carreteres Informe d ADIF Informe Turisme 1.3 Pel que fa a la normativa: Cal mantenir l article 6.1, referent a les ampliacions tal i com el regulava el Pla especial vigent, de manera que s estableixi que l ampliació només serà admissible amb l enderroc previ dels cossos annexos sobrants Caldria ampliar el sostre per tal de poder implantar l ús hoteler, de manera que el mínim sigui d aproximadament 1000 m Cal modificar la nomenclatura dels usos agroindustrials per la de Usos artesanals. És modifiquen els tres punts a la normativa. 1.4 Cal aportar documentació que acrediti la volumetria original de les ruïnes M72Can Cortès (ara M70), i M74Can Jep de l Hort (ara M71), i el seu ús com a habitatges, mitjançant fotografies, escriptures, registres, cadastre, etc, i en cas de no poder acreditar-ho caldrà excloure-les del catàleg. En el cas de Can Cortès (M72) cal acreditar també la no afectació per la línia d edificació de la carretera BV S aporta documentació de les masies M72(ara M70), i M74(ara M54). (veure annex d informació) Tal com es veu en el croquis adjunt Can Cortès M72(ara M70), no està afectada per la línia de carreteres. 1.5 Cal excloure del Catàleg els elements següents: Aquelles edificacions que per tractar-se de construccions recents no tenen consideració de masia o casa rural, o aportar nova documentació que acrediti el seu any de construcció, la seva volumetria original i que per tant es tracta de rehabilitacions o reconstruccions d antigues masies o cases rurals: Can Pruna (M52); Can Carrasquet (M53); Ca l alzina (M54); Can Joan Quintana (M57); Cal Gavatx (M61); i Cal Gayo (M70). S aporta documentació relativa a les diferents masies, que en demostren el seu any de construcció i les diferents característiques de les masies (veure annex d informació). MASIA Resultat M52 Can Pruna M53 Can Carrasquet Certificat d escriptura / amillarament / Registre Rústic / cadastre Incloure M54 Ca l alzina M57 Can Joan Quintana Sentencia / Contractes / Imatges / Certificat Incloure M61 Cal Gavatx Escriptura / Imatges / Certificat / IBI / Plànols Incloure M70 Cal Gayo Arxius Municipals / Llicencia obres/ Certificat/ Llibre Modificació PEU i Inventari 81

82 1.5.2 L element Can Mirabó (M69), o aportar nova documentació, si és el cas, que acrediti el seu origen com habitatge familiar. No queda acreditat pel període anterior al 1956 (Directrius d urbanisme Gener 2009), s exclou La ruïna M73 Can Violan (ara M52), d acord amb l informe emès per l OTAA, el 7 de març del 2013, ja que està emplaçada en un bosc catalogat com a hàbitat d interès comunitari de pinedes mediterrànies i amb pendents elevades. Tal i com es documenta en la fitxa, i documentació facilitada per la propietat (adjunta a l annex), de Can Violan (ara M52) es pot identificar la planta original, les característiques del volum, se n conserva més de dos parets en angle i alçada superior a 2m, i/o indicis de la coberta. Així com disposa d accés i implantació adequada. Per aquest motius es manté la masia M52 Can Violan al catàleg de Masies. 1.6 Cal grafiar al plànol de situació 001 i als plànols de localització de les fitxes corresponents les línies d edificació de les diferents infraestructures que travessen el municipi. S inclouen les línies d infraestructures al plànol Situació 001 i a les fitxes corresponents. 1.7 Cal completar les fitxes normatives en el sentit següent: Cal reflectir a les fitxes de Can Pau de l estació (M67), afectada per la línia ferroviària, i Can Sardanet (M60), afectada per la carretera C-35; que quedaran en situació de volum disconforme, indicant que, d acord amb l article 108 del TRLUC només es podran autoritzar obres de consolidació, rehabilitació i canvis d ús, d acord amb les condicions bàsiques del nou planejament. En aquests casos es prohibeix qualsevol tipus d obra de construcció, reconstrucció o ampliació llevat de les imprescindibles per a la conservació i manteniment de les existents, d acord amb l article 84 del Reglament General de Carreteres i l article 14 de la llei 4/2006, ferroviària. Es reflecteix a la fitxa M67, dins apartat 3.2 que les masies: quedaran en situació de volum disconforme, d acord amb l article 108 del TRLUC només es podran autoritzar obres de consolidació, rehabilitació i canvis d ús, d acord amb les condicions bàsiques del nou planejament. En aquests casos es prohibeix qualsevol tipus d obra de construcció, reconstrucció o ampliació llevat de les imprescindibles per a la conservació i manteniment de les existents, d acord amb l article 84 del Reglament General de Carreteres i l article 14 de la llei 4/2006, ferroviària. Pel que fa a M60 Can Sardanet, tal i com es pot veure a la fitxa i croquis no queda afectada per la carretera C-35 i per tant no queda en volum disconforme Cal establir normativament a les fitxes que correspongui, que la possibilitat d implantació dels nous usos estarà condicionada a l adequació de les tanques d acord amb allò establert a l article 173 de la normativa urbanística del POUM, entre d altres: Can Segarreta (M55), i Can Gayo (M59). En el punt 3.4 de les fitxes del catàleg s afegeix que les tanques hauran de complir l article 173 del POUM Cal establir normativament a la fitxa de Ca L Ayats/Can Barceló Nou (M65) que la possibilitat d implantació dels nous usos estarà condicionada a la recuperació de l antiga masia, amb l enderroc del cos annex i del porxo d accés. En la fitxa M65, punt 3.2 s esmenta que els nous usos aniran condicionats a la recuperació de l antiga masia i l enderroc del cos annex i el porxo d accés Cal traslladar les fotos històriques que complementen la fitxa de Can Xambau (M51) a un apartat propi, al final de la fitxa. S incorpora a la fitxa M51, un nou apartat de fotos històriques. Modificació PEU i Inventari 82

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca Identificació de l element Denominació: CAN PA CALENT Clau: 21/16 Codi: INC- A011 Grau de protecció: A1 (BIC) Tipologia: talaiot quadrat Ús actual: en desús Autoria: - Estil o corrent: - Identificació

Más detalles

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori EL POUM -instrument d ordenació integral del municipi -planificació del desenvolupament del territori -definició i ordenació de diferents aspectes de la ciutat (carrers, edificis, parcs i equipaments)

Más detalles

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo)

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Districte de Sant Martí Juliol de 2013 BIM/SA Barcelona d Infraestructures Municipals La

Más detalles

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL COMTE DE REUS I DE COVADONGA DE SABADELL. DESEMBRE 2006

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT PLA DE MILLORA URBANA PMU 13 : Carrer Barcelona Novembre 2010, Aprovació inicial Girona EQUIP REDACTOR: TALLER D ARQUITECTURA I TERRITORI José González Baschwitz, arquitecte

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

EL TRANSPORT DE MERCADERIES

EL TRANSPORT DE MERCADERIES EL TRANSPORT DE MERCADERIES En primer terme s ha d indicar que en tot el que segueix, ens referirem al transport per carretera o via pública, realitzat mitjançant vehicles de motor. El transport de mercaderies,

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

EDICTE de 22 de desembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Girona.

EDICTE de 22 de desembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Girona. 11532 EDICTE de 22 de desembre de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Girona. La Comissió Territorial d Urbanisme de Girona, en la sessió de 5

Más detalles

SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES SERVEIS SOCIALS ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. Les funcions i tasques a desenvolupar s articulen dintre de les pròpies atribuïdes a l EAIA en el seu Decret de creació 338/1986 de 18 de novembre (DOGC

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

4t Concurs de fotografia digital L Andorra dels paisatges 2015

4t Concurs de fotografia digital L Andorra dels paisatges 2015 Organitza: 4t Concurs de fotografia digital L Andorra dels paisatges 2015 Gerard Mussot: Neu i brases 1r Concurs de Fotografia Digital L Andorra dels Paisatges Març Léopold Hurbin: Submarí 4t Concurs de

Más detalles

PEL QUE FA A L'EDIFICI LA FAÇANA DEL QUAL S HA DE REHABILITAR I ON ES PRETÉN INSTAL LAR UNA LONA PUBLICITÀRIA A LES BASTIDES D'OBRA

PEL QUE FA A L'EDIFICI LA FAÇANA DEL QUAL S HA DE REHABILITAR I ON ES PRETÉN INSTAL LAR UNA LONA PUBLICITÀRIA A LES BASTIDES D'OBRA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A TRAMITAR UNA SOL LICITUD D AUTORITZACIÓ D ÚS EXCEPCIONAL PER A INSTAL LACIÓ D UNA LONA PUBLICITÀRIA EN FAÇANES AMB OBRA DE BARCELONA PEL QUE FA A L'EDIFICI LA FAÇANA DEL QUAL

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS SUSCEPTIBLES DE RECUPERACIÓ O PRESERVACIÓ RAJADELL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS SUSCEPTIBLES DE RECUPERACIÓ O PRESERVACIÓ RAJADELL NOM: La Noguera ID: 51 1 DADES DE LA MASIA O CASA RURAL nucli o indret_ adreça postal_ Utm (x,y)_ dades cadastrals_ qualificació del sòl_ protecció actual_ Monistrolet Afores 397531, 4620209 7500903 A

Más detalles

Implantació de sistemes d aigües grises

Implantació de sistemes d aigües grises Sant Cugat del Vallès Implantació de sistemes d aigües grises Marta Oliver Qualitat i Planificació Ambiental Servei de Medi Ambient 24 de març de 2015, Sant Cugat del Vallès 1. Perquè una ordenança d estalvi

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades Breu tutorial actualització de dades ATRI El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades El Departament informa al portal ATRI (i no directament a les persones afectades): El no

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

Missió de Biblioteques de Barcelona

Missió de Biblioteques de Barcelona Missió de Biblioteques de Barcelona Facilitar a tota la ciutadania -mitjançant els recursos materials, la col lecció i la programació de les biblioteques- l accés lliure a la informació, al coneixement

Más detalles

LA TAULA DE MOBILITAT DE SABADELL

LA TAULA DE MOBILITAT DE SABADELL S E G O N A E D I C I Ó D E S A B A D E L L U N I V E R S I T A T D E L 7 A L 1 1 D E J U L I O L D E 2 0 0 3 LA TAULA DE MOBILITAT DE SABADELL LES ESTRATÈGIES LOCALS EN LA MOBILITAT URBANA Joan Carles

Más detalles

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Jornada sobre l impacte les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Llei 25/2013 27 sembre. Impuls la factura electrònica i creació l Comptable Factures 1 1 1 Objecte Objecte

Más detalles

PLA ESPECIAL TORRE RAFAELA MAS QUINTANA

PLA ESPECIAL TORRE RAFAELA MAS QUINTANA PLA ESPECIAL TORRE RAFAELA MAS QUINTANA C/ RIU CARDENER 23, GIRONA. RAUL ALONSO, ANA COELLO I LAURA MARTINEZ DE GUEREÑU, ARQUITECTES. FEBRER 2008 MEMORIA JUSTIFICATIVA Naturalesa, objecte i abast del Pla

Más detalles

TÍTOL DE L EXPERIÈNCIA AQUEST MES ENTREVISTEM A...

TÍTOL DE L EXPERIÈNCIA AQUEST MES ENTREVISTEM A... Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Secretaria de Polítiques Educatives Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme Servei d Immersió i Acolliment Lingüístics Programa biblioteca escolar

Más detalles

Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures (Mètode M.S.E.L.) Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures

Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures (Mètode M.S.E.L.) Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures Avaluació del cost de les obres d urbanització d espais lliures (Mètode M.S.E.L.) Cristian Benito Manrique MÀSTER EN GESTIÓ URBANÍSTICA Sumari 1. Introducció 2. Objectius 3. Dades d estudi 4. Fórmula fonamental

Más detalles

1 Com es representa el territori?

1 Com es representa el territori? Canvi de sistema de referència d ED50 a ETRS89 El sistema de referència ETRS89 és el sistema legalment vigent i oficial per a Catalunya establert pel Decret 1071/2007. Les cartografies i plànols existents

Más detalles

D UN PAU. CURS DE PLANS D AUTOPROTECCIÓ Juny-juliol 2012

D UN PAU. CURS DE PLANS D AUTOPROTECCIÓ Juny-juliol 2012 IMPLANTACIÓ D UN PAU CURS DE PLANS D AUTOPROTECCIÓ Juny-juliol 2012 David Tisaire Berga Definicions i obligacions Implantació: tot el conjunt de mesures a prendre per assegurar l eficàcia operativa del

Más detalles

Informe: L ECONOMIA SOCIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL

Informe: L ECONOMIA SOCIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL Informe: L ECONOMIA SOCIAL AL VALLÈS OCCIDENTAL El present informe té com a finalitat la identificació i l anàlisi dels diferents agents de l Economia Social que realitzen la seva activitat al Vallès Occidental.

Más detalles

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE COL LABORACIÓ

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE COL LABORACIÓ Pàg.: 1 de 6 PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE Pàg.: 2 de 6 FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ Nom de la prestació Descripció Tramitació de beques

Más detalles

CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS

CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS Divisió de Gestió Energètica Institut Català d Energia Gener 2014 NOU PROCEDIMENT DE CERTIFICACIÓ A) PER QUÈ AQUESTS CANVIS? Atesa la probable aprovació

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

La marca de la Diputació de Barcelona

La marca de la Diputació de Barcelona La marca de la Diputació de Barcelona La nostra marca evoluciona amb nosaltres La Diputació de Barcelona ha revisat la seva marca, d una banda per aconseguir una imatge unificada que ens identifiqui com

Más detalles

Protocol sindical davant la grip A. Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1

Protocol sindical davant la grip A.  Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 Protocol sindical davant la grip A www.ugt.cat Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 La Grip A La grip A (H1N1) és una malaltia causada per un subtipus del virus de la grip. Actualment,

Más detalles

Prioritats del Corredor Mediterrani a Catalunya

Prioritats del Corredor Mediterrani a Catalunya Prioritats del Corredor Mediterrani a Catalunya PERPINYÀ Le Pertús Portbou Dèficits de la xarxa ferroviària catalana Figueres- Vilafant FIGUERES Vilamalla GIRONA L amplada de via Els accessos als ports

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

AJUNTAMENT D HOSTALRIC (Selva)

AJUNTAMENT D HOSTALRIC (Selva) ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ Caràcter: ordinària Data: 12 de setembre de 2011 Horari: de les 19,11 h. a les 20,45 h. Lloc: sala de regidors de la casa consistorial

Más detalles

ANUNCI DE REGATES CIRCUIT CATALÀ OPTIMIST

ANUNCI DE REGATES CIRCUIT CATALÀ OPTIMIST 27 i 28 de setembre CN L ESCALA 25 i 26 d octubre CN EL BALÍS 29 i 30 de novembre CN GARRAF 13 i 14 de desembre CN VILANOVA 17 i 18 de gener CN SALOU 21 i 22 de febrer CN PORT D ARO ANUNCI DE REGATA 1

Más detalles

PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2014/2015 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA (DEFINITIU)

PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2014/2015 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA (DEFINITIU) PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2014/2015 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA (DEFINITIU) TERCERA DIVISIÓ NACIONAL ONOR CATALANA LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA LLIGA SEGONA DIVISIÓ

Más detalles

El logotip de la Unió Europea haurà d incloure una de les dues següents referències, en funció de quin programa operatiu apliqui:

El logotip de la Unió Europea haurà d incloure una de les dues següents referències, en funció de quin programa operatiu apliqui: Indicacions per a la correcta execució de les mesures d informació i publicitat de les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu del FSE 2014/2020 a Catalunya, o

Más detalles

Creació d un bloc amb Blogger (I)

Creació d un bloc amb Blogger (I) Creació d un bloc amb Blogger (I) Una vegada tenim operatiu un compte de correu electrònic a GMail és molt senzill crear un compte amb Blogger! Accediu a l adreça http://www.blogger.com. Una vegada la

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

Àrea de Territori i Ciutadania - Àrea de Governança i Ciutadania MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA

Àrea de Territori i Ciutadania - Àrea de Governança i Ciutadania MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA Àrea de Territori i Ciutadania - Àrea de Governança i Ciutadania MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA Setembre 2010 índex 1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 1.1.- Introducció. Objectius

Más detalles

EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS

EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS Carme Lucena Cayuela vocal del Tribunal Català de Contractes

Más detalles

RESUM DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA

RESUM DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA RESUM DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA 1.- La Llei de la Promoció de l autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. L objecte de la llei és reconèixer un nou dret de la ciutadania a

Más detalles

Dept. Serveis Informàtics Cr Pere Martell 2 Tel Fax Tarragona

Dept. Serveis Informàtics Cr Pere Martell 2 Tel Fax Tarragona PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE DOS (2) EQUIPAMENTS PER A LA REALITZACIÓ DE CÒPIES DE SEGURETAT A DISC AMB EMMAGATZEMATGE DEDICAT, DEDUPLICACIÓ I

Más detalles

XERRADA SOBRE LES DROGUES. Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa. mossos d esquadra

XERRADA SOBRE LES DROGUES. Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa. mossos d esquadra XERRADA SOBRE LES DROGUES Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa mossos d esquadra Generalitat de Catalunya Departament d Interior, Relacions Institucionals i

Más detalles

PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS ÍNDEX ÍNDEX 2 GES TIÓ DEL PROCÉS 3 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 4 CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT: 5 PROCEDIMENTS ASSOCIATS: 5 PRINCIPALS INDICADORS I/O RES ULTATS: 5 PROCÉS-Q-410-T-37-ET

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Tarragona

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Tarragona Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials a Tarragona DOCUMENT DE REFERÈNCIA 1. Identificació de l expedient Títol Pla d ordenació urbanística municipal Promotor

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

Àrea de Territori Serveis Municipals. Memòria 2014 Informe Final

Àrea de Territori Serveis Municipals. Memòria 2014 Informe Final + Àrea de Territori Serveis Municipals Memòria 2014 Informe Final + Introducció! L objec(u principal del departament de obres i serveis de l Ajuntament de Montornès del Vallès és el manteniment de la via

Más detalles

CATÀLEG D ACTIVITATS CULTURALS Presentació de noves propostes. Quin tipus de propostes s hi poden presentar?

CATÀLEG D ACTIVITATS CULTURALS Presentació de noves propostes. Quin tipus de propostes s hi poden presentar? CATÀLEG D ACTIVITATS CULTURALS 2017 Presentació de noves propostes El SARC publica en la seua web cada any el Catàleg d Activitats Culturals amb la finalitat de promocionar tant els professionals del sector

Más detalles

Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de Roser Benavides Ollé

Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de Roser Benavides Ollé Tecnología móvil y bibliotecas Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales UPC, 23 de novembre de 2012 Roser Benavides Ollé VIè Workshop biblioudg Girona, 1 de març de 2013 PER QUÈ SOBRE TECNOLOGIES MÒBILS?

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT

EXERCICIS MATEMÀTIQUES 1r BATXILLERAT Treball d estiu/r Batillerat CT EXERCICIS MATEMÀTIQUES r BATXILLERAT. Aquells alumnes que tinguin la matèria de matemàtiques pendent, hauran de presentar els eercicis el dia de la prova de recuperació.

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

Qüestionari d avaluació

Qüestionari d avaluació Qüestionari d avaluació 2010 Guia d instruccions per complimentar el model de qüestionari d avaluació. març 2010 GS012010QP10001 I RESOLUCIÓ 2010 La Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre (DOGC. Núm.5545,

Más detalles

L ús eficient de l energia a la llar

L ús eficient de l energia a la llar L ús eficient de l energia a la llar L ús eficient de l energia a la llar Introducció Eficiència energètica a la llar Calefacció Aigua calenta sanitària Electrodomèstics Il luminació Eficiència energètica

Más detalles

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera Jornada de portes obertes del Batxillerat Institut Celestí Bellera maig de 2016 Estructura del sistema educatiu PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys) E S O 1r, 2n, 3r, 4t curs (de 12 a 16 anys) BATXILLERAT LOMCE 1r

Más detalles

Els arxius que crea Ms Excel reben el nom de LibroN, per aquest motiu cada vegada que creem un arxiu inicialment es diu Libro1, Libro2, Libro3,...

Els arxius que crea Ms Excel reben el nom de LibroN, per aquest motiu cada vegada que creem un arxiu inicialment es diu Libro1, Libro2, Libro3,... Què és Excel? Ms Excel és una aplicació informàtica que ens proporciona una forma molt còmoda i eficaç de treballar amb dades. Entre altres possibilitats, permet realitzar anàlisis, càlculs matemàtics,

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

Què no és? Què és? Factura Electrònica (en el sector públic)

Què no és? Què és? Factura Electrònica (en el sector públic) FACTURACI Ó ELECTRÒNI CA Factura Electrònica (en el sector públic) Què és? És un document electrònic que: Viatja per mitjans electrònics Garanteix l autenticitat de l origen Garanteix la integritat it

Más detalles

www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls

www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls www.valls.cat Troba'ns a VisitaValls RUTES GUIADES PER VALLS La Ciutat de Valls us convida a gaudir d'una ruta turística guiada pel centre històric de la capital de l'alt Camp. Totes les rutes tenen una

Más detalles

Unitat 9. Els cossos en l espai

Unitat 9. Els cossos en l espai Unitat 9. Els cossos en l espai Pàgina 176. Reflexiona Si et fixes en la forma dels objectes del nostre entorn, descobriràs els cossos geomètrics. Els cossos geomètrics sols existeixen en la nostra ment.

Más detalles

CANVIS EN L ESTRUCTURA DE PROVISIÓ DE SERVEIS D HABITATGE. MERCATS I POLÍTIQUES A LA BARCELONA DEL SEGLE XX

CANVIS EN L ESTRUCTURA DE PROVISIÓ DE SERVEIS D HABITATGE. MERCATS I POLÍTIQUES A LA BARCELONA DEL SEGLE XX CANVIS EN L ESTRUCTURA DE PROVISIÓ DE SERVEIS D HABITATGE. MERCATS I POLÍTIQUES A LA BARCELONA DEL SEGLE XX TESI DOCTORAL Director: Eduard Berenguer i Comas Doctoranda: Mercè Carreras i Solanas Programa

Más detalles

Tàrrega, 20 de febrer de Ús del medicament veterinari en l avicultura

Tàrrega, 20 de febrer de Ús del medicament veterinari en l avicultura Tàrrega, 20 de febrer de 2013 Ús del medicament veterinari en l avicultura Montse Rosàs i Rodoreda Veterinària Servei d Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera Jornada Tècnica Responsabilitats

Más detalles

5.- Quins tres pobles amenaçaven l Europa occidental? D on venien?

5.- Quins tres pobles amenaçaven l Europa occidental? D on venien? L EUROPA FEUDAL Pàgs. 22 25 1.- A quins territoris es va implantar el feudalisme?... A partir de quina època?... 2.- Qui era Carlemany i què va fer? 3.- Com s organitzava el seu imperi? 4.- Què va passar

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R)

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R) 1 1 3 FUNCIONS LINEALS I QUADRÀTIQUES 3.1- Funcions constants Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) k

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

Secció 11a Zona de renovació urbana en transformació de l ús (17)

Secció 11a Zona de renovació urbana en transformació de l ús (17) Secció 11a Zona de renovació urbana en transformació de l ús (17) Article 367. Definició. 1. La zona de renovació urbana en transformació de l ús (17) comprèn els terrenys amb edificacions o usos inadequats,

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

1. CONFIGURAR LA PÀGINA

1. CONFIGURAR LA PÀGINA 1 1. CONFIGURAR LA PÀGINA El format de pàgina determina l aspecte global d un document i en modifica els elements de conjunt com són: els marges, la mida del paper, l orientació del document i l alineació

Más detalles

ORDEN 2/2010, de 29 de marzo, de la Conselleria de Turismo, por la que se establecen los distintivos correspondientes

ORDEN 2/2010, de 29 de marzo, de la Conselleria de Turismo, por la que se establecen los distintivos correspondientes Conselleria de Turisme ORDE 2/2010, de 29 de març, de la Conselleria de Turisme, per la qual s establixen els distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Semblança. Teorema de Tales

Semblança. Teorema de Tales Semblança. Teorema de Tales Dos polígons són semblants si el angles corresponents són iguals i els costats corresponents són proporcionals. ABCDE A'B'C'D'E' si: Â = Â',Bˆ = Bˆ', Ĉ = Ĉ', Dˆ = Dˆ', Ê = Ê'

Más detalles

PLA D EQUIPAMENTS JUVENILS DE BARCELONA

PLA D EQUIPAMENTS JUVENILS DE BARCELONA PLA D EQUIPAMENTS JUVENILS DE BARCELONA 008 05 Es defineixen els models de servei i programes funcionals dels tres tipus d equipaments juvenils bàsics per a la promoció social i associativa: punt d informació

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Comunicació i premsa

Comunicació i premsa Comunicació i premsa Sala de premsa del Govern Sala de premsa del Govern Aquest apartat mostra l aplicació del fons corporatiu corresponent a la sala de premsa del Govern del Palau de la Generalitat. A

Más detalles

Justificació de bestretes a proveïdors i despeses a justificar

Justificació de bestretes a proveïdors i despeses a justificar Justificació de bestretes a proveïdors i despeses a justificar A continuació es detalla el procediment que cal seguir per tal de justificar aquelles bestretes o avançaments a proveïdors que la Unitat de

Más detalles

MANUAL D ÚS DEL GEOSERVEI WPS DE CARRERS I ADRECES POSTALS. 2. Característiques generals del geoservei WPS de carrers i adreces postals

MANUAL D ÚS DEL GEOSERVEI WPS DE CARRERS I ADRECES POSTALS. 2. Característiques generals del geoservei WPS de carrers i adreces postals MANUAL D ÚS DEL GEOSERVEI WPS DE CARRERS I ADRECES POSTALS 1. Introducció Els serveis WPS en general permeten invocar geoprocessos distribuïts que possibilitien homogeneïtzar l'extracció, càlcul, transformació,

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE 1. DEFINICIÓ: PER COMBINAR ESTUDIS AMB PERFECCIONAMENT DE GOLF Aquest Programa, va dirigit a nois i noies jugadors catalans, de nacionalitat espanyola i amb 2 anys,

Más detalles

Barcelona Activa Gerència d'ocupació, Empresa i Turisme

Barcelona Activa Gerència d'ocupació, Empresa i Turisme Barcelona Activa Gerència d'ocupació, Empresa i Turisme 1 Barcelona Activa: Qui som? Barcelona Activa, integrada a la Gerència d Ocupació, Empresa i Turisme, és l organització executora de les polítiques

Más detalles

BASES: 01 OBJECTIUS : Amb la concessió d aquest premi es volen assolir els següents objectius:

BASES: 01 OBJECTIUS : Amb la concessió d aquest premi es volen assolir els següents objectius: V EDICIÓ DEL CONCURS 5a BECA ROTARY IMPULS A L EMPRENEDORIA 2016 Rotary Club de Cerdanyola del Vallès i l Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, convoquen la cinquena Edició del Concurs 5a Beca Rotary Impuls

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2011-2012 Geografia Sèrie 4 Escolliu UNA de les dues opcions (A o B). OPCIÓ A Exercici 1 [5 punts] Observeu el mapa següent i responeu a les qüestions plantejades.

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

CALC 1... Introducció als fulls de càlcul

CALC 1... Introducció als fulls de càlcul CALC 1... Introducció als fulls de càlcul UNA MICA DE TEORIA QUÈ ÉS I PER QUÈ SERVEIX UN FULL DE CÀLCUL? Un full de càlcul, com el Calc, és un programa que permet: - Desar dades numèriques i textos. -

Más detalles

El certificat. Tractament personal. Estructura i fraseologia. 1. Títol del certificat (opcional)

El certificat. Tractament personal. Estructura i fraseologia. 1. Títol del certificat (opcional) El certificat És el document per mitjà del qual l Administració dóna fe d un fet o garanteix l exactitud de les dades que conté un arxiu, un llibre d actes, un registre, etcètera. Mida del full: ISO A4

Más detalles

Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat

Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat Barcelona- París- Barcelona Visita dinamitzada per a alumnes de Secundària i Batxillerat Guió previ per al professorat Presentació Amb les propostes del Servei Educatiu del Museu Picasso convidem a alumnes

Más detalles

Descripció dels aspectes principals de l ordenança municipal tipus d espectacles públics i activitats recreatives. 4 de desembre de 2012

Descripció dels aspectes principals de l ordenança municipal tipus d espectacles públics i activitats recreatives. 4 de desembre de 2012 Descripció dels aspectes principals de l ordenança municipal tipus d espectacles públics i activitats recreatives 4 de desembre de 2012 Direcció de Serveis Jurídics Serv. d Assessoria Jurídica Susana Sánchez

Más detalles

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR C INDUSTRIAL LLEVANT POLINYÀ TEXT REFÓS ORDENANCES REGULADORES

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR C INDUSTRIAL LLEVANT POLINYÀ TEXT REFÓS ORDENANCES REGULADORES PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL SECTOR C INDUSTRIAL LLEVANT POLINYÀ TEXT REFÓS ORDENANCES REGULADORES ABRIL 2009 CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article 1. Àmbit, iniciativa i interpretació. 1. Les presents

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

Tipus de Currículum Vitae

Tipus de Currículum Vitae El Currículum Vitae El currículum és un document que conté informació personal i professional necessària i rellevant per trobar feina en el món laboral. L objectiu del currículum és obtenir una entrevista

Más detalles

Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d habitabilitat dels habitatges i la cèdula d habitabilitat

Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d habitabilitat dels habitatges i la cèdula d habitabilitat Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d habitabilitat dels habitatges i la cèdula d habitabilitat Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat Secretaria d Habitatge i Millora

Más detalles

IV TROBADA DE JOCS DEL MÓN Estadi Municipal Les Grasses. Sant Feliu de Llobregat, 8 de maig de 2013 DOSSIER CENTRES D EDUCACIÓ

IV TROBADA DE JOCS DEL MÓN Estadi Municipal Les Grasses. Sant Feliu de Llobregat, 8 de maig de 2013 DOSSIER CENTRES D EDUCACIÓ IV TROBADA DE JOCS DEL MÓN Estadi Municipal Les Grasses Sant Feliu de Llobregat, 8 de maig de 2013 DOSSIER CENTRES D EDUCACIÓ Índex Índex Pàg. 2 Informació General Pàg. 3 Què és? Pàg. 3 Quan? Pàg. 3 Dirigit

Más detalles