1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN"

Transcripción

1 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu zen. IZFE, S.A. anagrama du eta, eratze-unean bezalaxe, Gipuzkoako Foru Aldundia da une honetan erakundeko bazkide bakarra. Elkartea Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, 98. folioan, liburukian, Orrian laurehun eta hogeita hemezortzi mila zazpiehun eta hogeita hamar euroko kapital soziala dauka eta A identifikazio fiskaleko zenbakia. IZFE, S.A. erakundeak honako sozietatexedea du: 1. Honako xederen bat edo batzuk gauzatzea: a/ Informazioaren teknologia erabiliz informazioa atzitzeko, biltegiratzeko, tratatzeko eta ustiatzeko prozesuak aztertzea, garatzea eta arrazionalizatzea. b/ Gipuzkoako Foru Aldundiari informatika-zerbitzuak egitea eta harekin lankidetzan jardutea zerbitzu horien berezko alorrean helburuak betetzeko. c/ Zerbitzu, programa eta prozesu berriak antolatzeko eta ezartzeko eskatzen dizkioten azterketak eta txostenak egiten laguntzea. 2. Sozietatea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta foru-sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeen baliabide propioa eta zerbitzu teknikoa da eta, horrenbestez, bai Gipuzkoako Foru Aldundiak bai gainerako erakundeek mandatuak eman diezazkiokete eta kontratuak esleitu, kasu bakoitzean dagozkion organoek zehazten dituzten termino eta baldintzetan. Por Decreto Foral 55/1993 de 29 de Junio, publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 9 de Julio de 1993, se constituyó la entidad "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea - Sociedad Foral de Servicios Informáticos, S.A.", en anagrama IZFE, S.A., cuyo único socio en el momento de la constitución, y a la fecha de hoy, es la Diputación Foral de Gipuzkoa. La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa, folio 98, tomo 1374, hoja ª, tiene un capital social de cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos treinta euros, y su número de identificación fiscal es A IZFE, S.A. tiene por objeto social: 1. La realización de alguno o algunos de los fines siguientes: a/ El estudio, desarrollo y racionalización de los procesos de captura, almacenamiento, tratamiento y explotación de información mediante la utilización de tecnología de la información. b/ La prestación de servicios informáticos a la Diputación Foral de Gipuzkoa y la colaboración con ella en la esfera propia de dichos servicios para el cumplimiento de sus fines. c/ La cooperación en la realización de estudios e informes que se le requieran en materia de organización, implantación de nuevos servicios, programas y procesos. 2. La sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del resto de entidades que integran el sector público foral pudiendo tanto la Diputación Foral de Gipuzkoa como las citadas entidades conferirle encomiendas y adjudicarle contratos en los términos y con las condiciones que se determinen por los órganos correspondientes en cada caso.

2 Sozietateak ezin izango du parte hartu Gipuzkoako Foru Aldundiak edo foru-sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeek deitutako lizitazio publikoetan. Dena den, lizitatzailerik aurkezten ez denean, bere esku utz dezakete prestazioa gauzatzeko ardura. Foru Aldundiaren antolamenduak bere Informazioaren Sistema eta Teknologiaren arloan dituen helburuak lortu ahal izateko behar duen tresna da Elkartea. Izan ere, helburu horiek Diputatuen Kontseiluak 1993ko otsailaren 9an onartu zuen informatika-funtzioaren zuzendaritza-ereduan aurreikusi zituen. Hona hemen Foru Aldundiak Informazioaren Sistema eta Teknologiaren arloan dituen helburu nagusien zerrenda: 1/ Herritarrei eskainitako zerbitzuak eta Foru Aldundiaren irudia hobetzea. 2/ Administrazioaren barruan eskainitako zerbitzuen arrazoizko erabilera eta hobetzea. Ahalik eta eraginkortasun eta eginkortasun handiena lortzea. 3/ Informazio-sistemetan ahalik eta kalitate handiena lortzea eta informazioa erabiltzaileek ezarritako beharren arabera eskuragarri egotea. 4/ Informazio-sistemen plangintza egitea, Foru Aldundiak ezarritako helburu estrategikoei jarraiki. La sociedad no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa o por el resto de las entidades que integran el sector público foral, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningun licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas. La Sociedad es el instrumento del que se dota la organización de la Diputación Foral, para alcanzar los objetivos en relación a sus Sistemas y Tecnología de la Información, previstos en el modelo director de la función informática, aprobado por el Consejo de Diputados/as con fecha 9 de Febrero de Enumeramos como principales objetivos de la Diputación Foral en relación con los Sistemas y Tecnología de la Información, los siguientes: 1/ Mejora en la prestación de los servicios al/ a la ciudadano/a y de la imagen de la Diputación Foral. 2/ Racionalización y mejora en la prestación de los servicios internos de la administración. Máxima eficacia y eficiencia. 3/ Máxima calidad de los sistemas de información y adecuada disponibilidad de la misma de conformidad con las necesidades establecidas por lo usuarios/as. 4/ Planificación de los sistemas de información en sintonía con los objetivos estratégicos marcados por la Diputación Foral. 2.- ELKARTEAREN JARDUERAK 2.- ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD 2.1 IZFE, S.A. elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuak Elkarteak honako jarduera hauek burutzen ditu, besteak beste: 2.1 Servicios que se prestan desde IZFE, S.A. La Sociedad realiza entre otras, las siguientes actividades: 1/ ZERBITZU OROKORRAK 1/ SERVICIOS GENERALES: - Bideragarritasun-azterlanak. - Estudios de viabilidad. - Informatika-tratamendua eman dakiekeen proiektuen definizioan laguntzea. - Colaboración en la definición de proyectos susceptibles de tratamiento informático.

3 - Informatika-soluzioak aplikatu aurretik antolamendu-mailako azterketak egitea. - Informatika-soluzioak bilatzerakoan aholku ematea. - Informatika-ekipoak konfiguratzera-koan aholku teknikoak ematea, Aldundirako izaera orokorrez onartutako ezaugarriekin bat etorriz. - Erabiltzaileari aholku teknikoak eman eta interesgarriak izan daitezkeen produktuak probatzea. - Merkatuan erositako aplikazioak ezartzerakoan aholku eman eta laguntzea. - Realización de análisis organizativos previos a la aplicación de soluciones informáticas. - Asesoramiento en la búsqueda de soluciones informáticas. - Asesoramiento técnico en la configuración de los equipos informáticos de conformidad con las características aprobadas con carácter general para la Diputación. - - Asesoramiento técnico y prueba de productos de interés para el usuario/a. - - Asesoramiento y asistencia en la implantación de aplicaciones adquiridas en el mercado. - Aplikazioen analisi eta programazioa. - Análisis y programación de aplicaciones. - Instalatuta dauden aplikazioen bertsioak eguneratzea. - Aplikazioen funtzionamendu-probak egitea. - Informatika-zerbitzuak kontratatzerakoan aholku ematea. - Zerbitzuan dauden aplikazioen mantentzea, teknologi aldaketen edo funtzionaltasun-aldaketen ondorioz. - Actualización de las versiones de las aplicaciones instaladas. - Realización de pruebas de funcionamiento de aplicaciones. - - Asesoramiento en la contratación de servicios informáticos. - Mantenimiento de aplicaciones en servicio motivadas por cambios tecnológicos o de funcionalidad. 2/ ZERBITZU TEKNIKOAK: 2/ SERVICIOS TÉCNICOS: - Bezeroekin instalatuta dagoen sarea egoer a ezin hobean edukitzea. - Instalatutako makinetan sortzen diren matxurak konpontzea. - - Mantenimiento en perfecto estado de uso de la red instalada con los/as clientes. - - Resolución de averías en las máquinas instaladas. - Deiei erantzun eta zalantzak argitzea. - - Atención a llamadas y resolución de dudas. - Bezeroaren makinan esku hartzea honen arazoari buruzko xehetasunak lortzeko. - Zerrendak eta bestelako agiriak inprimatzea. - - Intervención en la máquina del/ de la cliente para obtener detalles sobre su problema. - - Emisión de listados y demás documentos. - Zintak, disketeak eta abar lortzea. - - Obtención de cintas, diskettes, etc. - Aplikazioetako datuen estatistikatratamenduak. - Tratamientos estadísticos de datos de las aplicaciones.

4 2.2 Elkartearen barne-antolamendua 2.2 Organización interna de la Sociedad Zerbitzu hauek betetzeko, forma honetan egituratzen da: Udaletako IKT Konponbideetako arlo bat. Aldundiko IKT Konponbideetako arlo bat. Erabiltzaileentzako Arretarako arlo bat. Ustiapena, Sistemak eta Komunikazioetako arlo bat. Para dar cobertura a estos servicios, se estructura de la forma siguiente: 1 Area de Soluciones TIC Ayuntamientos. 1 Area de Soluciones TIC Diputación. 1 Área de Atención a Usuarios. 1 Área de Explotación, Sistemas y Comunicaciones. Metodologia, Kalitatea eta Proeiktu-taldeen arlo bat. - Zerga-informatika eta Informatika korporatibo eta departamentu-mailako talde bat. 1 Area de Metodología, Calidad y Equipos de proyecto. - Equipo de Informática fiscal e Informática corporativa y departamental. - Udal-Informatikako talde bat. - Equipo de Informática Municipal. Administrazio eta Finantzetako arlo bat. Bezeroentzako Konponbideetarako arloaren bitartez, esleitutako bezero edo erabiltzaile guztiei informatika-zerbitzu integratua eskainiko zaiela ziurtatu nahi da, honako eduki hauek landuz: a/ Zerga-informatika, honako jarduera hauei dagokiena: zerbitzu informatikoak ematea, informatika-garapena, aplikazioen mantentzea, informazio-tratamendua eta laguntza ematea. Ogasun eta Finantza Departamentuari dagokio, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren, Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusiaren, Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusiaren eta Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboaren berariazko arloetan. b/ Informatika korporatiboa eta departamentu-mailakoa. Arlo korporatiboan, jarraian adierazitako ataletan zerbitzu informatikoa ematea, informatika-garapena, aplikazioen mantentzea, informazio-tratamendua eta laguntza teknikoa ematea biltzen du: b-1/ Kudeaketa Ekonomikorako Sistema Integratua eta erabilera arrunteko aplikazioak garatu eta ezartzea eduki ekonomikoa duten Aldundiko departamentuentzat, beti ere Ogasun eta Finantza Departamentuak Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusiaren bitartez erabakitzen dituen zehaztapenekin bat etorriz. 1 Área de Administración y Finanzas. A través del Area de Soluciones Cliente, se pretende asegurar la prestación de un servicio informático integral a los/as clientes o usuarios/as asignados con los siguientes contenidos: a/ Informática fiscal, que corresponde con la prestación de servicios informáticos, la actividad de desarrollo informático, mantenimiento de aplicaciones, tratamiento de información y prestación de asistencia, propia del Departamento de Hacienda y Finanzas en las áreas específicas de la Dirección General de Hacienda, Dirección General de Finanzas y Presupuestos, Dirección General de Política Fiscal y Financiera, y Tribunal Económico Administrativo Foral. b/ Informática corporativa y departamental, que abarca en el área corporativa corporativa la prestación de servicios informáticos, el desarrollo informático, mantenimiento de aplicaciones, tratamiento de información y prestación de asistencia técnica en: b-1/ Desarrollo e implantación del Sistema Integrado de Gestión Económica y aplicaciones de uso común para los departamentos de Diputación con contenido económico, de conformidad con las especificaciones que determine el Departamento de Hacienda y Finanzas, a través de la Dirección General de Finanzas y Presupuestos.

5 b-2/ Giza baliabideen kudeaketa, langileri administrazio, informazio, erregistro, artxibo, espediente-tratamendu, erabilera orokorreko datu-baseetarako eta komenigarritzat jotzen diren guztietarako aplikazioak garatu eta ezartzea, Berrikuntzarako eta Jakintzaren Gizarterako Departamentuak erabakitzen dituen zehaztapenekin bat etorriz. b-3/ Departamentu-arloan departa-mentu guztietako informatika-soluzioak barne hartzen dira, Ogasuna eta Finantzak Departamentukoak izan ezik (a idazatia), bakoitzaren kudeaketabeharrak betetzeko: b-2/ Desarrollo e implantación de aplicaciones para la gestión de recursos humanos, administración de personal, información, registro, archivo, tratamiento de expedientes, bases de datos de uso general, y todas aquellas que se estimen convenientes, de conformidad con las especificaciones que determine el Departamento para la Innovación y la Sociedad del Conocimiento. b-3/ En el área departamental, se incluyen las soluciones informáticas de todos los departamentos, excluido el Departamento de Hacienda y Finanzas (apartado a), para sus necesidades de gestión propia: - Diputatu Nagusiaren Kabinetea. - Gabinete del Diputado General. - Kultura, Gazteria eta Kirola. - Cultura, Juventud y Deporte. - Gizarte Politika. - Política Social. - Foru Administrazioa eta Funtzio Publikoa. - Administración Foral y Función Pública. - Berrikuntza, Landa Garapena eta Turismoa. - Innovación, Desarrollo y Turismo. - Ingurumena eta Lurralde Antolaketa. - Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. - Mugikortasuna eta Bide Azpiegiturak. - Movilidad e Infraestructuras Viarias. c/ Udal-informatika: Udalei zerbitzu informatikoak ematea eta udalek interes komuneko arloak mekanizatzeko garatutako aplikazioen mantentzea du eginkizun nagusitzat; orobat, jarraian adierazitako gaietan aholku eman eta euskarri teknikoa eskaintzea: - Eskainitako aplikazioak ezarri eta probatzea. - Informatika-tresnak aukeratzeko aholku ematea. c/ Informática municipal, cuya principal función es la prestación de servicios informáticos y el mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas para la propia mecanización por parte de los Ayuntamientos de las áreas de interés común, así como el asesoramiento y soporte técnico en las siguientes materias: - Implantación y prueba de las aplicaciones ofertadas. - Asesoramiento en selección de herramientas informáticas. - Datuak prozesatzeko zerbitzua. - Servicio de proceso de datos. - Udalentzat interesgarriak diren aplikazioak garatzea. - Desarrollo de aplicaciones de interés para los Ayuntamientos. - Beste hainbat informatika-zerbitzu. - Otros servicios informáticos.

6 Hori guztia, indarrean dauden informatikalankidetzarako hitzarmen eta kontratuak aplikatuz ezarritako lan-programak aplikatuta. Todo ello, en aplicación de los programas de trabajo establecidos en aplicación de los convenios y contratos de colaboración informática vigentes. 2.3 Bezeroek erabiltzen dituzten zerbitzuak 2.3 Utilización de los servicios por clientes Bi motako jarduerak bereizten ditugu: alde batetik, datuak prozesatzeko eta laguntza teknikoa emateko zerbitzuak eta, bestetik, aholku eman eta informatika-soluzioak garatzeko zerbitzuak. A/ LAGUNTZA TEKNIKOA ETA DATUAK PROZESATZEA Distinguimos dos tipos de actividades: la prestación de servicios de proceso de datos y asistencia técnica por una parte, y las funciones de asesoramiento y desarrollo de soluciones informáticas por otra. A/ ASISTENCIA TÉCNICA Y PROCESO DE DATOS: Bezeroa Cliente Distribución 2015 Banaketa Distribución 2014 Banaketa Diputatu Nagusiaren Kabinetea Gabinete Diputado General 1,58% 1,55% Kultura, Gazteria eta Kirola Cultura, Juventud y Deporte 11,14% 10,95% Gizarte Politika Política Social 9,81% 9,65% Foru Administrazioa eta Funtzio Publikoa Administración Foral y Función Pública 5,23% 5,14% Ogasuna eta Finantzak Hacienda y Finanzas 36,21% 35,61% Berrikuntza, Landa Garapena eta Turismoa Innovación, Desarrollo Rural y Turismo 3,60% 3,54% Ingurumena eta Lurralde Antolaketa Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 4,50% 3,74% Mugikortasuna eta Bide Azpiegiturak Movilidad e Infraestructuras Viarias 3,85% 3,79% Batzar Nagusiak Juntas Generales 1,25% 1,25% Uliazpi Fundazioa Fundación Uliazpi 1,03% 1,03% Itten, herriekin lan egiten Itten, herriekin lan egiten 0,09% 0,09% Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa 0,11% 0,11% Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa 0,04% 0,04% Gipuzkoako Udalak Ayuntamientos de Gipuzkoa 21,56% 23,51% KOSTUA GUZTIRA / TOTAL COSTE 100,00% 100,00%

7 Ordenadore nagusiaren zerbitzuen erabilera, egun dauden komunikazio-motak eta instalatuta dagoen parkearen dimentsioa kontuan hartuta banatzen dira kostuak erabiltzaileen artean. La distribución de costes entre los usuarios/as se realiza en función del uso de los servicios de ordenador central, tipos de comunicaciones existentes y dimensión del parque instalado. B/ INFORMATIKA-SOLUZIOAK B/ SOLUCIONES INFORMÁTICAS Idazati honetan urtean bezero bakoitzari eskaini zaion dedikazioa eta 2015erako aurreikuspena biltzen dira, pertsonako ordukopuruan (ordu/pertsona) neurtuta. Se recoge en este apartado la dedicación medida en horas/persona a cada uno de los/as clientes en el año 2014 y la previsión para Bezeroa Cliente Distribución 2015 Banaketa Distribución 2014 Banaketa Diputatu Nagusiaren Kabinetea Gabinete Diputado General 1,40% 1,64% Kultura, Gazteria eta Kirola Cultura, Juventud y Deporte 4,75% 4,27% Gizarte Politika Política Social 12,21% 12,99% Foru Administrazioa eta Funtzio Publikoa Administración Foral y Función Pública 11,95% 11,48% Ogasuna eta Finantzak Hacienda y Finanzas 53,43% 55,48% Berrikuntza, Landa Garapena eta Turismoa Innovación, Desarrollo Rural y Turismo 2,77% 1,39% Ingurumena eta Lurralde Antolaketa Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 1,52% 1,73% Mugikortasuna eta Bide Azpiegiturak Movilidad e Infraestructuras Viarias 3,41% 3,45% Batzar Nagusiak Juntas Generales 0,72% 0,22% Uliazpi Fundazioa Fundación Uliazpi 0,37% 0,42% Itten, herriekin lan egiten Itten, herriekin lan egiten 0,04% 0,05% Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa 0,00% 0,00% Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa 0,03% 0,00% Gipuzkoako Udalak Ayuntamientos de Gipuzkoa 7,40% 6,88% KOSTUA GUZTIRA / TOTAL COSTE 100,00% 100,00% Dagozkien proiektuak hurrenez hurreneko kudeaketa-planetan xehekatuta daude. Los proyectos correspondientes se detallan en los planes de gestión respectivos.

8 URTEAN GAUZATUTAKO EKINTZA NAGUSIAK Funtzio orokorren barruan, konpainian hainbat ekintza orokor azpimarra daitezke: a/ IZFEren plan estrategikoa zehaztu eta antolaketa-planteamendu berria martxan jartzea. a1/ Plan estratégikoa martxan jartzea. Honako aurrepauso hauek eman dira planean antzemandako linea estrategikoei dagokienez: Profesionalak: Pertsonen teknikaria sartzea, hizkuntza ikastaroen araudia definitzea, Euskara eta Ingeleseko ikastaroak antolatzea, errlebo kontratuen kudeaketa, gaitasunen mapa, prestakuntza plana eta 2014ko prestakuntza plana gauzatzea: o Ikastaro teknikoak eta gaitasun ikastaroak: 65 ikastaro eta bertaratutakoak guztira 195 inguru. o Euskarako ikastaroak: bertaratutakoak 45 inguru. o Ingeleseko ikastaroak: bertaratutakoak 6. Komunikazioa/Harremanak: Komunikazio Arduraduna sartzea, Aldundiko IKT batzordea sortzea, udaletako proiektuan koordinazio batzordea eta batzorde bertikalak martxan jartzea, barne komunikazio kanal berriak definitzea, plan estrategikoaren inguruko informazio garrantzitsua Intranetean publikatzea eta CRM (Sw irekia) bat ezartzea hornitzaileen eta bezeroen kudeaketarako. Kudeaketa kultura berria: Berrikuntza eta zaintza teknologikoko prozesua martxan jartzea, IZFE bezeroekiko aholkulari teknologikoaren rolean sakontzen ari da; departamentuetako batzordeak zerbitzu eskaintzentzat eta zeharkako proiektuak kudeatzeko Zeharkako batzordea (Aldundia) martxan jartzea bultzatzea. Udaletako proiektua: Konponbide eta aholkularitza eskaintza berria. Aldundiko Berrikuntzako Departamentuko udalentzako laguntzak proiektuaren estrategiarekin bat egin dira. 3.- PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2014 Dentro de las funciones generales en la compañía se pueden destacar una serie de realizaciones de ámbito general: a/ Definición del plan estratégico de IZFE y puesta en marcha del nuevo planteamiento organizativo. a1/ Puesta en marcha del plan estratégico. Se han realizado los siguientes avances por linea estratégica identificada en el plan: Profesionales: Incorporación del Técnico de Personas, definición de la normativa de cursos de idiomas, organización de cursos de Euskera e Inglés, gestión de los contratos de relevo, mapa de aptitudes, plan de formación y ejecución del plan de formación del 2014: o Cursos técnicos y de habilidades: 65 cursos, con 195 asistentes en total aproximadamente. o Cursos de euskera: 45 asistentes aproximadamente. o Cursos de inglés: 6 asistentes. Comunicación/Interlocución: Incorporación del Responsable de Comunicación, constitución comisión IKT en Diputación, puesta en marcha del comité de coordinación y comités verticales en el proyecto de ayuntamientos, definición de nuevos canales de comunicación interna, publicación en Intranet de información relevante relacionada con el plan estratégico e implantación de un CRM (Sw abierto) para la gestión de proveedores y gestión de clientes. Nueva Cultura de Gestión: Puesta en marcha del proceso de innovación y vigilancia tecnológica, IZFE está profundizando en su rol de asesor tecnológico para los clientes; comisiones departamentales para las ofertas de servicios y apoyo a la puesta en marcha del Comité transversal (Diputación) para gestionar proyectos transversales. Proyecto Ayuntamientos: Nueva oferta de soluciones y asesoramiento. Se han alineado las ayudas del Departamento de Innovación de la Diputación para ayuntamientos con la estrategia del proyecto.

9 Proiektuen kudeaketa: Baldintzen definizio eta bilketarako metodo berrien ezarpenean aurrera egin da, garapeneko kudeaketa prozesuak ikuskatu dira eta garapeneko hainbat taldetan KANBAN metodologia martxan jarri da. b/ Enpresaren Kudeaketa Sistema Integratuaren etengabeko hobekuntzaren barruko jarduerak. b1/ Prozedura, Instrukzio eta Dokumentuak bateratzea. b2/ ISO 9001:2008, ISO ETA OHSAS 18001:2007 arauen ziurtapen bateratua. b3/ Gaikako batzorde ezberdinak Kudeaketa- Sistemaren Jarraipen Batzordean bateratzea. b4/ Zerbitzuaren Monitorizazio sistema bat ezartzea. b5/ Gipuzkoako Foru Aldundia Segurtasuneko Eskema Nazionalaren betebeharrei egokitzea. c/ 2014an zehar gauzatutako inbertsio aipagarrienen ezarpena eta martxan jartzea. Biltegiratze azpisistema (Soft eta Hard) Lanpostuaren kudeaketarako SWa Ideal 2660 modeloko paper suntsigailua Photoshop eta Indesign lizentziak Marie Curie aretorako ekipamendua (lehen fasea eta bigarren fasea) eta monitoreak CMDB lizentzien hornidura eta ezarpena Frameworkaren garapen teknologikoa (J2EE eta Liferay) Wism plataforma berritzea Prozesaketa banatuko plataformaren zati bat berritzea Gestión de Proyectos: Se ha avanzado en la implantación de nuevos métodos para la definición y captura de requisitos, se han auditado los procesos de gestión de desarrollo y se ha puesto en marcha la metodología KANBAN en algunos grupos de desarrollo. b/ Actividades enmarcadas dentro de la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la empresa. b1/ Unificación de Procedimientos, Instrucciones y Documentos. b2/ Certificación conjunta de las normas ISO 9001:2008, ISO y OHSAS 18001:2007. b3/ Unificación de los distintos comités temáticos en el Comité de Seguimiento del Sistema de Gestión. b4/ Implantación de un sistema de Monitorización del Servicio. b5/ Adecuación de la Diputación Foral de Gipuzkoa a los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad. c/ Implantación y puesta en funcionamiento de las inversiones más reseñables realizadas durante Subsistema Almacenamiento (Soft y Hard) SW de gestión del puesto de trabajo Destructora Mod. Ideal 2660 Licencias Photoshop e Indesign Equipamiento (1ª fase y 2da fase) y monitores para sala Marie Curie Suministro licencias CMDB e implantación Evolución tecnológica Framework (J2EE y Liferay) Renovación plataforma Wism Renovación parcial plataforma proceso distribuido d/ Kudeaketa eta Barne Kontrola. d/ Gestión y Control Interno. d1/ PPM HPMercury-ren erabilera orokortua proiektuen kudeaketa, aktibitateen eta kostuen kontrolerako. d1/ Utilización generalizada del PPM HPMercury para la gestión de proyectos, control de actividades y costes.

10 d2/ Presentzia kontrolaren, ordutegien eta oporren kudeaketa, ordutegia kontrolatzeko aplikazioaren bitartez. e/ HPO Hizkuntza Politika Orokorra eta euskara plana birdefinitzea Euskara lan hizkuntza izan dadila, ahozkoan eta idatzizkoan betetzeko helburuarekin. f/ ZERGA zerga kudeaketako plataforma berriaren lehen fasea abiaraztea. d2/ Gestión de control de presencia, horarios y vacaciones a través de la aplicación de Control horario. e/ Redefinición de la HPO Hizkuntza Politika Orokorra y del plan de euskera con el objetivo de que El euskera sea idioma de trabajo, tanto a nivel hablado como escrito f/ Lanzamiento primera fase de la nueva plataforma de gestión tributaria ZERGA. 3.1 UDALETAKO IKT KONPONBIDEAK 3.1 SOLUCIONES TIC AYUNTAMIENTOS 1/ Gipuzkoako Udalei IKT zerbitzuak eskaini zaizkie. Udalekin gauzatutako informatikalankidetzarako proiektuan orain arte instalatutako aplikazio-kopurua honako hau da guztira: 1/ Prestación de servicio TIC a los Ayuntamientos Guipuzcoanos. El número total de aplicaciones instaladas hasta la fecha en el proyecto de colaboración informática con Ayuntamientos es el siguiente: - Kontabilitatea eta Diruzaintza Contabilidad y Tesorería Aurrekontuak 19 - Presupuestos 19 - Zerbitzu telematikoak 88 - Servicios telemáticos 88 - Zerga-Erroldak 90 - Padrones Fiscales 90 - Langileriaren Nominak 92 - Nóminas de Personal 92 - Udal-Dirubilketa 99 - Recaudación Municipal 99 - Sarrera/Irteerako Erregistroa 78 - Registro de Entrada/Salida 78 - Biztanleen Udal-Errolda 86 - Padrón Municipal de Habitantes 86 - Isunak 38 - Multas 38 - Espedienteak 32 - Expedientes 32 - Hemendik Eduki kudeaketa 65 - Gestor de contenidos Hemendik 65

11 2/ Aholkularitza, laguntza teknikoa eta laguntza proiektuak: - Lehen mailako laguntzarako EAZ telefoniko berria abiaraztea. - Espedienteen kudeaketaren ezarpenean aholkatzea rako prestakuntza programa: Kontabilitatea/Sareko, Zergabilketa, Meta4ko berrikuntzen ikastaroak, Edukien kudeaketa eta Expedienteen kudeaketa, besteak beste, 400 pertsona baino gehiagori emanak. 2/ Proyectos de asesoramiento, asistencia técnica y soporte. - Puesta en marcha del nuevo CAU telefónico de soporte de 1er nivel. - Asesoramiento en la implantación de gestión de expedientes. - Programa de formación 2014: Cursos de Contabilidad/Sareko, Recaudación, novedades Meta4, Gestor de contenidos y Gestor de expedientes, entre otros, impartidos a más de 400 personas. 3/ Garapeneko proiektuak 3/ Proyectos de desarrollo - SEPA. Sistemak ordainketa modu berrira egokitzea. - Usurbilgo hondakinak jasotzeko proiektua. Garapen eta ezarpenean elkarlana. - Gipuzkoako Open Dataren atarirako lehen edukiak zehaztea. - Bidegirekin elkareragingaritasuna: Banakako erroldaren kontsulta. Irun eta Donostiarekin interkonexioa. - Tolosaldeako inbentarioaren kudeaketan aholkatzea eta hau ezartzea. - Espedienteen kudeaketaren bertsio berria. Interfaz berrira eta Libre Office/Linuxera egokitzea. - Udal zerbitzu telematikoen bertsio berriaren I fasea. Erabilgarritasuna. - SEPA. Adaptación de los sistemas al nuevo modelo de pago. - Proyecto de recogida de residuos de Usurbil. Colaboración en el desarrollo e implantación. - Definición de los primeros contenidos para el portal Open Data de Gipuzkoa. - Interoperabilidad con Bidegi: Consulta del Padrón individual. Interconexión también con Irún y Donostia. - Asesoramiento e implantación de la gestión de Inventario de Tolosaldea. - Nueva versión de gestión de expedientes. Adaptación a la nueva interfaz y a Libre Office/Linux. - Fase I de la nueva definición de los servicios telemáticos municipales. Usabilidad. - Udaltzaingoa proiektu berriaren I fasea. - Fase I del nuevo proyecto de Udaltzaingoa. 3.2 ALDUNDIKO IKT KONPONBIDEAK: INFORMATIKA KORPORATIBOA ETA DEPARTAMENTU-MAILAKOA Proiektu Orokorrak Sarbide Elektronikoari buruzko Legeari egokitutako zerbitzuen ezarpena hedatzea. Egoitza elektronikoa hobetzea. Errepositorioa eta espediente elektronikoak artxibatzeko eta digitalizatzeko sistema hedatzea. 3.2 SOLUCIONES TIC DIPUTACIÓN: INFORMÁTICA CORPORATIVA Y DEPARTAMENTAL Proyectos Generales Extensión en la implantación de los servicios adaptados a la Ley de Acceso Electrónico. Perfeccionamiento de la Sede electrónica. Extensión del repositorio y sistema de archivo y digitalización de expedientes electrónicos.

12 Prozesuei ziurtagiri eta sinadura elektronikoa gehitzea. Intranetean zerbitzuak pertsonalizatzea. Intranetean jakintza-arloa garatzea. Jakinarazpen-elektronikoa erabileraren luzapena. sistemaren Incorporación del certificado y firma electrónica a los procesos. Personalización de servicios en la Intranet. Desarrollo del área de Conocimiento en la Intranet.. Extensión uso del sistema de notificación electrónica. Prozesu korporatibo normalizatuak hedatzea. Extensión de procesos corporativos normalizados. Herritarrekiko kanal berriak garatzea. Open Source plataformak gehitzea. Informazioa tratatzeko eta eskuratzeko segurtasunaren esparruan aplikatu beharreko teknologiak gehitzea eta etengabe eguneratzea. Gipuzkoa.net berria. Desarrollo nuevos canales con el ciudadano/a. Incorporación plataformas Open Source. Incorporación y actualización permanente, de tecnologías a aplicar en el ámbito de la seguridad en el tratamiento y acceso a la información. Nueva Gipuzkoa.net.. Foru Administrazioa SELaren egokitzapena. IAS Informazio administratiboaren Sistema. Ordezkaritza. Dirulaguntza-sistema bateratua hedatzea. Hautapena- Instantzien aurkezpen elektronikoa (LAE). Lan-poltsak Interneten. Eskakizun berriak. GAO. Larrialdien informazioa. Gobernu Irekia ataria. Identitate kudeaketa. Foru aginduen eta ebazpenen erregistroa. Intraneta. Plataforma aldaketa. Mugikortasuna Web-orriak. Aplikazioak migratzea. Gizarte Politika Administración Foral Adecuación a la LAE. SIA Sistema de Información administrativa. Representación. Extensión sistema común de Subvenciones. Selección- Presentación electronica de Instancias (LAE). Bolsas de trabajo en Internet. Nuevos requisitos. BOG. Información de emergencias. Portal Gobernu Irekia. Gestión de Identidades. Registro Ordenes forales y resoluciones. Intranet. Cambio plataforma. Movilidad Paginas web. Migración aplicaciones. Política Social Gizarte Politika weba. 1 Fasea. Gizarte Politika web. Fase 1. Sarbide-Segurtasun baimenak. Permisos de Accesos-Seguridad Balorazioak argitaratzea. Publificación de valoraciones.

13 Zentroak baimendu eta ikuskatzea. Emakume eta desgaituentzako zentroak. Erakunde, zentro eta zerbitzuen Foru erregistroa. Etxez etxeko laguntza. Arreta. Orientazio-balorazioaren baterakuntza. Osakidetza. Osasun-txostenak. Minusbaliotasuneko hitzorduak. Informaziotrukea Icaviko ERP sistemarekin. Baloraziokudeaketa Espedientea. Dependentziaerrolda. Plangintza. Informazioaren erabilgarritasuna. Herritarren ataria. SAD. Zentroak. Extraneta. Dependentzia. Egonaldiak. Laguntzak. Prestazioak. Extranetera integratzea. Enplegua eta gizartea. Gizarteratzea eta enpleguratzea. Haurtzaroa eta gaztaroa. Nazioarteko Adopzioa. Inbertsioak. Diru-laguntzak. Gizarteratzea. Balorazio-tresna. Aginte taula eta estatistika datuak. Autorización e inspección de Centros. Centros de Mujeres y discapacidad. Registro Foral de Entidades Centros y Servicios. Asistencia domiciliaria. Atención. Unificación Valoración de Orientación. Osakidetza. Informes de Salud. Citas Discapacidad. Intercambio de información con el sistema ERP de Icavi. Expediente de Gestión de Valoración. Censo de Dependencia. Planificación. Disponibilidad información. Portal ciudadano/a. SAD. Centros. Extranet. Dependencia. Estancias. Ayudas. Prestaciones. Integración en Extranet. Inserción y empleo. Inserción social y laboral. Infancia y Juventud. Adopción Internacional. Inversiones. Subvenciones. Inserción. Herramienta de Valoración. Cuadro de mando y datos estadísticos. Bide Azpiegiturak Departamentu-sistemaren migratzea. Infraestructuras Viarias DIAR - Migración J2EE. Argazkien funtsa eta kontserbazio parteak. Repositorio Fotográfico y Partes de Conservación. Arrisku geoteknikoak gehitzea Gipuzkoako Informazio Geoteknikoaren aplikaziora (Lagin eta Zundaketak). Incorporación de riesgos geotécnicos a la aplicación de Información Geotécnica de Gipuzkoa (Catas y Sondeos). Kultura Liburutegia. OAI biltegia. Ondarea. Agiritegiak eta Museoak. Gordailua. Kirolak eta Kanpo Ekintzak Cultura Biblioteca. Repositorio OAI Patrimonio. Archivos y Museos. Gordailua. Deportes y Acción Exterior Gazteria weba. I Fasea. Web Gazteria. Fase I. Aterpetxeak weba. Talentudun eta etorkizunadun kirolarien kudeaketa. Web Aterpetxeak. Gestión de Promesas y talentos deportivos.

14 Ingurumena Ingurumeneko diru-laguntzak. Kalkulu Hidrokimikoak. Medio Ambiente Subvenciones de medio ambiente. Calculos Hidroquímicos. 3.3 ALDUNDIKO IKT KONPONBIDEAK: ZERGA-INFORMATIKA ZERGA, zerga kudeaketa plataforma berriaren 1 fasea abiaraztea. Ikuskaritza kudeatzeko sistema integrala. Espediente elektronikoa. Notarioen deklarazio telematikoak. Dokumentuen tratamendu elektronikoa Kontabilitatean. Udalen kudeaketa ekonomikoa. Hornidura ereduak eta sistemak. Zerga kanpainak. Baliabideen jarraipena. Berri earen ataria. Jakinarazpen elektronikoa. Hedapena. Administrazioen artean partekatutako operazioak. ITP deklarazioak, Notarioak eta Gestoreak. 3.3 SOLUCIONES TIC DIPUTACIÓN: INFORMÁTICA FISCAL Lanzamiento 1ª Fase de la nueva plataforma de gestión tributaria ZERGA. Sistema integral de Gestión de la Inspección. Expediente Electrónico. Declaraciones telemáticas Notarios. Tratamiento electrónico de documentos en Contabilidad. Gestión económica de los Ayuntamientos. Modelos y sistemas de suministro. Campañas de impuestos. Seguimiento de recursos. Portal del informador. Notificación electrónica. Extensión. Operaciones compartidas entre administraciones. Declaraciones ITP Notarios y Gestores. Elkarreragingarritasuna. ematea. Zerga-informazioa Interoperabilidad. Suministro de información tributaria. Baliabideen informazio sistema. Kutxa irizpidearen erregimen berezia. Terminal Fiskala. Taxi. Sistema de información de Recursos. Régimen especial de Criterio de Caja. Terminal Fiscal. Taxi. 3.4 USTIAPENA, SISTEMAK ETA KOMUNIKAZIOAK z/os eta biltegiratzeen kudeaketa z/os eta oinarri-produktuak z/os sistema operatibo eta honi lotutako produktu eta osagai guztien mantentz a eguneratu. 3.4 EXPLOTACIÓN, SISTEMAS Y COMUNICACIONES z/os y Gestión de Almacenamiento z/os y productos base Actualizar el nivel de mantenimiento del sistema operativo z/os y de todos los productos y componentes relacionados.

15 z/os Sistema Eragilea 2.1. bertsiora migratzea. CONTROL-M z/os 2.1. sistema euskarri den bertsio berri batera migratzea. z/linux eta z/vm sistemak ezartzea. SMF IEFUSI-ren exit-a egokitu. Produkzioko eta GDPS kontrolatzeko sistemetako IPLak murriztea, hileko bakar batera pasatuz. Kanpoko erabiltzaileentzat Hosteko UNIX (FTP, SMTP,...) inguruneko segurtasunari buruzko azterketa. zseries zerbitzariak eta erlazionatutako Hardwarea 2817-M motako Host zerbitzari korporatiboa 2828-H13-V01 modelo berrira migratzea E10-V01 motako Backupeko Host zerbitzari korporatiboa 2828-H13-V01 modelo berrira migratzea. TKE kriptografia-ekipoak migratzea. Eguneroko operatibaren dokumentazioaren etengabeko eguneratzea, espezifikoa eta kontingentziazkoa z eta z/os inguruneetan, Ustiapenerako. IBMrekin aldizkako bilerak prestatu eta hauetan parte hartu HW eta SW intzidentziak berrikusteko. CPD artean Disaster Recoveryren aldizkako probak. Disko, Robotika eta Zerbitzari Korporatiboen mikrokodea eguneratzea. Migrar el Sistema Operativo z/os a la versión 2.1. Migrar CONTROL-M a una nueva versión soportada por el sistema z/os 2.1. Implantar sistemas z/linux y z/vm. Adecuar la exit de SMF IEFUSI. Reducción de IPLs en desarrollo y sistemas de control de GDPS, a uno mensual. Estudio sobre la seguridad en el entorno UNIX (FTP, SMTP, ) del Host para usuarios externos. Servidores zseries y Hardware relacionado Migrar el servidor Corporativo Host modelo 2817-M al nuevo modelo 2828-H13- V03. Migrar el servidor Corporativo Host de Backup modelo 2098-E10-V01 al nuevo modelo 2828-H13-V01. Migrar los equipos de criptografía TKE. Actualización continua de la documentación de la operativa diaria, específica y de contingencia en los entornos z y z/os, para Explotación. Preparar y participar en reuniones periódicas con IBM para revisar incidencias. Pruebas Periódicas de Disaster Recovery entre CPD. Actualizar el nivel de microcódigo de Discos, Robotica y Servidores Corporativos. Biltegiratzeen kudeaketa z/os-en DFSMShsm ingurunean Gertakarien Kudeaketan laguntzeko azpiegitura garatzea. Azpiegitura IBMren fakturaziorako produktuaren bertsio berriaren instalazioa. Gestión de Almacenamiento en z/os Desarrollar una infraestructura de ayuda en la Gestión de Incidencias en el entorno DFSMShsm. Infraestructura Instalación nueva versión de producto para facturación de IBM.

16 BVIR produktuen bertsio berriaren instalazioa CPU kontsumoen datuen bilketa, eta horien eguneroko analisia. Zuzendaritzaren ildoaren arabera, z/os Aurrekontuarentzat eta Diskoan Biltegiratzearentzat baliabideen kontsumoen prozedurak egokitu. System Automationekin mezu eta prozesuak automatizatzen jarraitu. Hostera konektaturiko inprimagailuetatik lortutako zerrendei buruzko informazioa jasotzea. Azpisistemak eta Bestelako Produktuak DB2. DB2 v10 berria dela eta, CP eta ziipetan CPU-ren kontsumoaren berrikuspena. EDITRAN. Ustiapenari Kriptografia Triple DES eta Kode Publikoan euskarria. PAPYRUS. Ustiapen eta Garapenari euskarria Papyrus inprimaketa prozedurak estandarizatu eta hobetzeko. Datu-baseak Instalación nueva versión de producto BVIR. Recogida de datos de consumos de CPU y análisis diario de los mismos. Adecuar los procesos de consumos de recursos para Presupuestos z/os y Almacenamiento en Disco según las directrices de la dirección. Continuar automatizando mensajes y procesos con el System Automation. Obtención de información relativa a listados obtenidos por impresoras conectadas al Host. Subsistemas y Otros Productos DB2. Revisión del consumo de CPU en CPs y en ziip por el nuevo DB2 v10. EDITRAN. Soporte a Explotación en Criptografía Triple DES y de Clave Pública. PAPYRUS. Soporte a Explotación y a Desarrollo para estandarizar y mejorar los procesos de impresión Papyrus. Bases de Datos Datu-baseak Bases de Datos DB2 for Z/OS Z/OS 2.1.ra eguneratzea. Actualizar DB2 for Z/OS para Z/OS 2.1. DB2 baliabideak egitura eguneratuago eta eraginkorragoetara eboluzionatu. Evolución de recursos DB2 a estructuras más actuales y efectivas. Oracle ren ebaluazio eta ezarpena. Evaluación e implantación de Oracle Threads-en aldeik DB2-n baliabideen erabilpenaren azterketa eta mugaketa. DB2 datuetara sartzea berriro diseinatzearen azterketa. DB2 VUE instalatzea. DB2n XMLeen erabilera ezartzea. Hosteko datu-pasabidea ebaluatzea. Optim Query Workload Tuneren proba egitea. Estudio y limitación de uso de recursos por parte de threads en DB2. Estudio para el rediseño del acceso a datos DB2. Instalación de DB2 VUE. Implantación uso de XMLs en DB2. Evaluación de pasarela de datos en Host. Prueba de Optim Query Workload Tuner.

17 DB2 for Z/OS Z/OS 2.1.ra eguneratzea. Actualizar DB2 for Z/OS para Z/OS 2.1. Aplikazio-zerbitzariak WebSphere a V8.5 migratzeari buruzko azterketa. Cics Transaction Server V5.2-ra migrazioa balioztatu. Lizentziazioa betetzeko ezarritako software makinen arteko mugimendua. Software libreko tresnen erabilpena bultzatu, Liferay atari korporatibo gisa erabiliaz. Administrazio Publikoen Elkarreragiletasun Plataforma. Aplication Performance Analyzeren proba egitea. Servidores de Aplicaciones Estudio sobre migración de WebSphere a V8.5. Valorar migración a Cics Transaction Server 5.2. Movimiento entre máquinas de software instalado para cumplir con el licenciamiento. Potenciar la utilización de herramientas de software libre mediante el uso de Liferay como Portal corporativo. Plataforma Interoperabilidad de las Administraciones Públicas. Prueba de Aplication Performance Analyzer. CICSak, WASak eta CTGak birkokatzea, kostuetan aurrezteko. CTG IPIC erabiltzeko konfiguratzea. Reubicar CICSes, WASes y CTGs ahorro de costes. Configurar CTG para uso de IPIC. para Produktuak eta tresnak Productos y herramientas ESW-ASG-ren, Omegamonen, Tivoli Monitoringen eta VPSren eguneraketa Z/OS 2.1-rekin bateragarri egiteko. Iturburu kode bitarteko Subertsio Errepositorioen bilatzailea. Erabiltzailearentzat TSOtik VPSrako sarbidea ezartzea. Ofimatikako formatu-bihurketako zerbitzu orokorra. Luciernaren kontzeptu proba. Azpiegiturak eta metodologia Transakzio mota ezberdinen CPU kontsumoen kontrol orokorra. Plataforma para repositorio centralizado de código java y aseguramiento de calidad bajo software libre. Actualización de ESW-ASG, Omegamon, Tivoli Monitoring y VPS para compatibilidad de Z/OS 2.1. Buscador en código fuente de Repositorios de Subversión. Incorporar acceso de usuario desde TSO a VPS. Servicio genérico de conversión de formatos ofimáticos. Prueba de concepto de Lucierna. Infraestructuras y metodología Control generalizado de consumos de CPU de todo tipo de transacciones. Plataforma para repositorio centralizado de código java y aseguramiento de calidad bajo software libre.

18 Kontsumoen indentifikazio prozedurak SMF formatu berrietara egokitu. Produktuen azterketa zehatza, erabilera eta lizentziamendua, ILMT. Kontsumo-plataformaren bilakaera. Departamentuei esleigarriak diren kontsumoen desbideratzeen hileko kontrolerako azpiegitura. Omegamon monitoreen erabilpena hedatu eta bultzatzea. Datu korporatiboak eskuratzeko, lan oinarri berriak prestatu eta zabaltzea. SMS mezularitzaren azpiegitura berriro diseinatzea. CKAN plataforma eta Open Data instalatzea. Udalen Inbentarioen Kudeaketa plataforma instalatzea. OIO berraztertzea. Downsizing aukerak. Mainframeko Aktibo eta Bolumen operatiboen inbentarioa egitea. Komunikazioak Pixkanaka urruneko egoitza berriak WAN sarean sartzea, eskaeren arabera. Editran komunikazioak X25 TCP/IPra migratzea. SARA sarea (Intranet Administrativa) eta JASO sarea (Eusko Jaurlaritzarena) erabiliz zerbitzu berrietara sarbidea prestatzea. ISO araupean egotearen ondorioz sortutako hobekuntzako ekintzak. WAN, MAN, DWDM, Suebaki, IPS eta sareko gailu aktiboen berme eta mantenimendu kontratuen kudeaketa. Domeinu guztiak CDmon erregistratzailera aldatzea eta kudeatzea. Adaptación de procesos de identificación de consumos a los nuevos formatos SMF. Revisión exhaustiva de productos, uso y licenciamiento, ILMT. Evolución de la plataforma de consumos. Infraestructura para el control mensual de las desviaciones de los consumos atribuibles a los departamentos. Divulgar y fomentar el uso de los monitores Omegamon. Preparar y divulgar nuevas bases de trabajo para el acceso a datos corporativos. Rediseño infraestructura mensajería SMS. Instalación plataforma CKAN y Open Data. Instalación plataforma Gestión de Inventarios de Ayuntamientos. Revisión OIO. Opciones de Downsizing. Elaboración de Inventario de Activos y Volumenes operativos del Mainframe. Comunicaciones Progresiva integración de sedes remotas adicionales en red WAN, según demanda. Migración de comunicaciones Editran desde X25 a TCP/IP. Configuración de nuevos servicios a acceder vía red SARA (Intranet Administrativa) y red JASO (Gobierno Vasco). Acciones de mejora surgidas de sometimiento a norma ISO Gestión de contratos de garantía y mantenimiento WAN, MAN, DWDM, Firewalls, IPS y dispositivos activos de red. Traspaso general y gestión de dominios al registrador CDmon.

19 Nautilus birtualizazioa. SMG birtualizazioa IT zerbitzuen Kontingentzia Plana. Zerbitzari ziurren ziurtagiriak. Sareko horniketaren ezarpena eta berriztapena. Sare korporatiboko egoitzetan, IPri buruzko Ahozkoaren hedatzean parte hartzea. Stonesoft Log Server, IPS, Interneteko Firewall eta Interneteko IP orekaitzaileen softwarea eguneratzea. DNS Zerbitzario Primarioa ezkutatu. (Lehenengo fasea). LAN Egogain komunikazioak. VPN zerbitzu berriak ezartzea. Oñatiko Eskualde Zentroko LAN, WiFi eta VoIP komunikazioak. Segurtasun Perimetralari buruzko aholkularitza TGGrentzat. IPSak, i2basque Firewallak eta internet finkatu eta birtualizatzea. Segurtasun perimetralari buruzko probak egiteko plataforma pilotua. Bidegi CGC IZFE konexioa. i2basque bitarteko konexioa Internetera Koldo Mitxelenako Infotekarentzat. Ikastetxeekin lankidetza, praktiken tutoretzarako. Santa Teresaren LAN, WAN eta VoIP konektagarritasuna. Komunikazioen kontratuak luzatzeko hobekuntzak aztertzea. VPN bitarteko Udalbiltza-IZFE konexioa. Osakidetza eta zaharren egoitzen arteko interkonexio eredua. Virtualización Nautilus. Virtualización Stonesoft Management Center. Plan de Contingencia de servicios IT. Certificados de servidores seguros. Implantación y renovación de equipamiento de red. Participación en la extensión de Voz sobre IP en sedes de la red corporativa. Actualización software Stonesoft Log Server, IPS, Firewalls de Internet y Balanceadores IP de Internet. Enmascaramiento Servidor Primario DNS (Fase 2). Comunicaciones LAN Egogain. Implantación de nuevos servicios en VPN. Comunicaciones LAN, WiFi y VoIP Centro Zonal Oñati. Asesoria Seguridad Perimetral paratgg. Consolidación y virtualización IPS s, Firewalls i2basque e internet. Plataforma piloto para pruebas de seguridad perimetral. Conexión Bidegi CGC - IZFE. Conexión a Internet a través de i2basque para Infoteca de Koldo Mitxelena. Colaboración con centros de enseñanza para tutoría de prácticas. Conectividad LAN, WAN y VoIP Santa Teresa. Estudio de mejoras para prórroga contratos de comunicaciones. Conexión Udalbiltza-IZFE a través de VPN. Modelo de interconexión entre residencias y Osakidetza.

20 Zerbitzariak eta Biltegiratzea Biltegiratzea Biltegiratze azpisistemaren berritze teknologikoa: azpiegitura prestatzea, aztertze eta diseinatzea, instalatze, konfiguratze eta inplementatzea, datuak migratzea eta elementu zaharkituak kentzea. Dokumentu Kudeaketa Korporatiboaren Sistemak (Filenet) Servidores y Almacenamiento Almacenamiento Renovación tecnológica de la infraestructura de almacenamiento: preparación infraestructura, análisis y diseño, instalación, configuración e implementación, migración de datos y retirada elementos obsoletos. Sistemas de gestión documental corporativo (Filenet) Azpiegitura eta ddbb bertsioa eguneratzea eta azpiegitura optimizatzea. Actualización version plataforma y bbdd y optimización infraestructura. SSO Java aplikazioetan ezartzeko probak. Pruebas implementación de SSO en aplicaciones Java. Identitateen Kudeaketa Garapeneko ingurunea martxan jartzea. Bertsioa eguneratzeko lehen fasea. Backup eta Ezbeharren aurreko Indarberritzea Datuak etengabe babesteko sistemak inplementatzea. Kontingentzia probak: - Kontingentzia Plana birdefinitzea eta horren egokitasun probak egitea. - Ibaetako DPBko proba elektrikoak. Sistema Irekiak Birtualizazio Azpiegiturak (VMWare) Zerbitzarietan BIOS eta Firmware eguneratzea eta vsphere, ESX, VDI eta vcops birtualizazio plataformak eguneratzea. Azpiegituraren konfigurazioa diseinatu eta aldatzea, biltegiratze berrira egokitzeko.. Zerbitzari virtual berrien hedatzea. Gestión de Identidades Puesta en marcha del entorno de desarrollo. Primera fase actualización versión. Backup y Recuperación ante Desastres Implementación de sistemas de protección continua de datos. Pruebas de Contingencia: - Redefinición del Plan de Contingencia y pruebas de la idoneidad del mismo. - Pruebas eléctricas del CPD de Ibaeta. Infraestructura de virtualización Sistemas Abiertos (VMWare) Actualización BIOS y Firmware en servidores y de las plataformas de virtualización vsphere, ESX, VDI y vcops. Diseño y modificación de la configuración de la infraestructura para adaptación al nuevo almacenamiento. Despliegue de nuevos servidores virtuales. Webhosting Inguruneak segurtatzeko neurriak aztertu eta ezartzea. Webhosting Análisis e implementacion de medidas para securizar los entornos.

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CONSULTORÍA Y DESARROLLO INFORMÁTICO EN DIVERSOS ENTORNOS PARA LA SOCIEDAD FORAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS (IZFE,

Más detalles

E-LEARNING INGURUNEA ENTORNO E-LEARNING

E-LEARNING INGURUNEA ENTORNO E-LEARNING E-LEARNING INGURUNEA ENTORNO E-LEARNING 17 DEFINIZIOA Zer da? Hezkuntza elektronikoko edo urruneko hezkuntzako sistema da; bertan, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen dira prestakuntzarako,

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

PROCEDIMIENTO ABIERTO EXP.: 105/13-AE

PROCEDIMIENTO ABIERTO EXP.: 105/13-AE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE EN LA EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Más detalles

Plan Estratégico de Sistemas de Información

Plan Estratégico de Sistemas de Información Plan Estratégico de Sistemas de Información (2014-2016) CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES Plaza de la Marina Española, 9 28071 Madrid www.cepc.gob.es t: @cepcgob Con la colaboración de: Índice

Más detalles

(Expediente 08/2010) Pliego de Prescripciones Técnicas Página 1 de 113

(Expediente 08/2010) Pliego de Prescripciones Técnicas Página 1 de 113 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA PARA FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

PERFILES PROFESIONALES EN INFORMÁTICA

PERFILES PROFESIONALES EN INFORMÁTICA EIIEO - EUSKADIKO INFORMATIKA INGENIARIEN ELKARGO OFIZIALA COIIE - COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS EN INFORMÁTICA DEL PAÍS VASCO PERFILES PROFESIONALES EN INFORMÁTICA El presente documento consta de 86 páginas

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SUPORTE A LA ACTIVIDAD DERIVADA DE LA OPERACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SUPORTE A LA ACTIVIDAD DERIVADA DE LA OPERACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL APROVISIONAMIENTO DE SERVICIOS DE SUPORTE A LA ACTIVIDAD DERIVADA DE LA OPERACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL CENTRE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓ DE CATALUNYA (CESICAT)

Más detalles

MANUAL DE IMPLANTACIÓN

MANUAL DE IMPLANTACIÓN MANUAL DE IMPLANTACIÓN MANUAL DE IMPLANTACIÓN Introducción Objetivo del manual Alcance del manual Parte 01 Parte 02 Parte 03 Parte 01 Parte 02 Parte 03 Introducción El proyecto constituye, para la Consejería

Más detalles

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y APLICACIONES WEB DEL IDEPA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y APLICACIONES WEB DEL IDEPA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y APLICACIONES WEB DEL IDEPA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. Contenido 1.- Objeto del contrato.... 1 2.- alcance del contrato....

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS SECRETARÍA GENERAL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EN EL ÁREA INFÓRMÁTICA PARA LA SEDE DEL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE). PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Ref.:

Más detalles

Desde EH BILDU y a lo largo de la pasada legislatura. En esta nueva legislatura esperamos contar. Todo esto con unos ingresos cada vez

Desde EH BILDU y a lo largo de la pasada legislatura. En esta nueva legislatura esperamos contar. Todo esto con unos ingresos cada vez 1 Sopuerta berrian Sopuertan ere hari gara Desde EH BILDU y a lo largo de la pasada legislatura hemos tenido tres objetivos básicos a desarrollar: la participación ciudadana, el cubrir las necesidades

Más detalles

I. INTRODUCCION. I.1.- Objetivo general del contrato

I. INTRODUCCION. I.1.- Objetivo general del contrato PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE CENTRO DE ATENCION AL USUARIO PARA LA VICEGERENCIA TIC DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Más detalles

VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN

VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN MEMORIA CURSO 2012-2013 ÁREA DE SISTEMAS Y REDES Migración del correo a la nube@ucm El procedimiento de migración de las 180.000 cuentas de correo comienza en noviembre de

Más detalles

Servicio de Nuevas Tecnologías Avenida de la Paz, 11 26071 Logroño (La Rioja) Tfn: +034 941.27.70.00 Fax: +034 941.27.70.25

Servicio de Nuevas Tecnologías Avenida de la Paz, 11 26071 Logroño (La Rioja) Tfn: +034 941.27.70.00 Fax: +034 941.27.70.25 Servicio de Nuevas Tecnologías Avenida de la Paz, 11 26071 Logroño (La Rioja) Tfn: +034 941.27.70.00 Fax: +034 941.27.70.25 Pliego de Especificaciones Técnicas particulares que han de regir la contratación

Más detalles

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACIÓN EN 8 CENTROS HOSPITALARIOS DE LA RED DE OSAKIDETZA-S

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACIÓN EN 8 CENTROS HOSPITALARIOS DE LA RED DE OSAKIDETZA-S CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACIÓN EN 8 CENTROS HOSPITALARIOS DE LA RED DE OSAKIDETZA-S.V.S. PLIEGO DE BASES TÉCNICAS INDICE 1. Introducción...

Más detalles

BUSINESS INTELLIGENCE DEL

BUSINESS INTELLIGENCE DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Más detalles

Expediente 20130911-00575 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Expediente 20130911-00575 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Expediente 20130911-00575 CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Paseo de la Habana, 138 28036 Madrid. España Tel.: +34 91 452 12 00 Fax: +34 91 452

Más detalles

Documento Conpes. Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación

Documento Conpes. Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación Documento Conpes Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación 3790 IMPORTANCIA ESTRATÉGICA MEJORAMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE LAS

Más detalles

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S. A. - EGASA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES REVISIÓN N 5

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S. A. - EGASA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES REVISIÓN N 5 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S. A. - EGASA MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES REVISIÓN N 5 Aprobado en Sesión de Directorio N 017/2005 del 11 de julio del 2005 PRESENTACIÓN La estructura

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE COMPRAS Y DESARROLLO DE APLICACIÓN

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 8212 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 2322 Resolución de 16 de febrero de 2015 de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL CONCURSO CONVOCADO POR LA ALHÓNDIGA CENTRO DE OCIO Y CULTURA, S.A.U. PARA ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO EL CONTRATO DE SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN

Más detalles

Anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en Castilla-La Mancha. Exposición de motivos

Anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en Castilla-La Mancha. Exposición de motivos Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Anteproyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana en Castilla-La Mancha. Exposición de motivos La transparencia, el acceso a la información

Más detalles

Contrato Outsourcing Informático Grupo ACME

Contrato Outsourcing Informático Grupo ACME 2009 Contrato Outsourcing Informático Grupo ACME Definición del Servicio de Outsourcing en Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación para el Grupo ACME ITcoach 2010 Servicios TIC 25/05/2009

Más detalles

El oferente proveerá los servicios y elementos de hardware, software y de conexión necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del website.

El oferente proveerá los servicios y elementos de hardware, software y de conexión necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del website. Pliego de prescripciones técnicas que han de regir en la contratación del servicio de alojamiento y mantenimiento del website del Museo Nacional del Prado 1. Objeto de la contratación El objeto de esta

Más detalles

Modelo Multicanal de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco. Diciembre 2012

Modelo Multicanal de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco. Diciembre 2012 Modelo Multicanal de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco Diciembre 2012 Presentación La Administración pública es el mecanismo que la sociedad ha establecido para gestionar los bienes públicos con la

Más detalles