Teoria de la literatura i literatura comparada

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Teoria de la literatura i literatura comparada"

Transcripción

1 DADES I INDICADORS INFORME SEGUIMENT CURS Nom de l'ensenyament M2402 Curs acadèmic Any en que es va començar a impartir l ensenyament Teoria de la literatura i literatura comparada Universitat coordinadora al curs Universitat de Barcelona Màster interuniversitari NO Crèdits ECTS 60 Oferta de places 60 Estudiants nou accés 38 Total matriculats 51 Titulats al darrer curs 11

2 MATRÍCULA NOU ACCÉS ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS OFERTS PER LA UB CURS Màsters Facultat de Filologia Teoria de la Literatura i Literatura Comparada Matrícules efectuades a la UB fins el 31/1/2012 Places ofertes: Alumnes matriculats: DEMANDA TOTAL: Total alumnes preinscrits: Dels quals s'han matriculat Matriculats sense preinscripció prèvia Total sol licituds alumnes automatrícules: Dels quals han finalitzat automatrícula Tutoritzades ,00% 39,00% ,67% 37 94,87% 2 5,13% 21 53,85% respecte el nombre de places respecte alumnes preinscrits (peq040f) respecte el nombre de places (peq040a) taxa matriculació amb preinscripció (peq040k) respecte el nombre de matriculats Estudiants amb nacionalitat estrangera 15 38,46% respecte als alumnes matriculats (peq080d) 1. Dades personals dels alumnes matriculats a la UB 1.1. Sexe Dones 23 Homes ,97% 41,03% Dones 59% Homes 41% 1.2. Edat Menys de 21 anys 0 Entre 21 i 25 anys 18 Entre 26 i 30 anys 8 Entre 31 i 40 anys 10 Entre 41 i 50 anys 3 Entre 51 i 64 anys 0 65 o més anys 0 No consta 0 46,15% 20,51% 25,64% 7,69% 39 < >64 NC 1.3. Nacionalitat alumnes estrangers:.est 38% Unió Europea 4 Altres països i Territoris d'europa 1 26,67% 6,67% Àfrica del Nord 1 Amèrica del Nord 1 Amèrica Central i del Sud ,67% 6,67% 53,33% 38,46%.Esp 62% Universitat de Barcelona Àrea de Suport Academicodocent Planificació Academicodocent 1 / 3

3 MATRÍCULA NOU ACCÉS ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS OFERTS PER LA UB CURS Màsters Facultat de Filologia Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 2. Dades acadèmiques dels alumnes matriculats a la UB 2.1. Crèdits matriculats Total crèdits matriculats: mitjana per alume: 1.554,00 39,85 Alumnes que matriculen 20 crèdits o més: Crèdits ordinaris matriculats Total crèdits matriculats: mitjana per alume: 1.554,00 39,85 Alumnes que necessiten realitzar crèdits d'anivellament: Accés a l'ensenyament Mat. Ordinària 180 crèdits Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Diplomat/da Dipomat/da Escoles Univ. Estudis doctorat RD 778/1998 Enginyer/a Enginyer/a tècnic/a Grau Llicenciat/da 22 56,41% Màster universitari Titulat/ada Sup. (Fac i ETS) T. estranger homologat 3 7,69% 3 10 Titulats a universitats privades o estrangeres T. estranger no homologat 13 33,33% Adapt. EEES 56,41% 33,33% 7,69% 180 crèdits Arquitecte/a Diplomat/da Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Estudis doctorat RD... Dipomat/da Escoles... Grau Enginyer/a tècnic/a Màster universitari Llicenciat/da T. estranger no hom... Titulats a universitat... T. estranger homologat Titulat/ada Sup. (Fac.. Universitat de Barcelona Àrea de Suport Academicodocent Planificació Academicodocent 2 / 3

4 MATRÍCULA NOU ACCÉS ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS OFERTS PER LA UB CURS Màsters Facultat de Filologia Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 2.4. Lloc de realització de la titulació d'accés UNIVERSITAT DE BARCELONA UNIVERSITATS CATALANES... 6 Universitat Autònoma de Barcelona 3 5 Universitat de Girona 2 33,33% Universitat de Lleida 1 16,67% UNIVERSITATS DE LA RESTA D'ESPANYA... 7 Euskal Herrikako Unibersitatea 1 14,29% Universidad Autónoma de Madrid 1 14,29% Universidad de la Rioja 1 14,29% Universidad de Málaga 1 14,29% Universidad de Salamanca 1 14,29% Universidad de Sevilla 1 14,29% Universidade de Santiago de Compostela 1 14,29% UNIVERSITATS I ALTRES CENTRES DE L'ESTRANGER Altres... 0 No consta ,64% 15,38% 17,95% 41,03% 41,03% 25,64% 15,38% 17,95% UB Univ. Catalunya Univ. Espanya Univ: Estrangeres. Altres No consta 2.5. Titulació d'accés Altres 15 Belles Arts 1 Ciències Treball 1 Comunicació Audiovisual 1 Filologia Anglesa 3 Filologia Catalana 2 Filologia Hispànica 4 Filologia Italiana 1 Filosofia 2 Geografia i Història 1 Història de l'art 1 Publicitat i Relacions Públiques 2 Sociologia 1 Teoria de la Literatura i Lit Comparada 3 Traducció i Interpretació 1 Tipus titulació segons via d'accés Total Dipl. o eq. Llic. o eq. Altres 38,46% ,69% 3 5,13% 2 10,26% 4 1 5,13% ,13% ,69% 3 1 Universitat de Barcelona Àrea de Suport Academicodocent Planificació Academicodocent 3 / 3

5 Procés Indicador Descripció Curs Curs Curs Captació, admissió i matriculació Perfil d'ingrés (peq040h) Percentatge dels estudiants de nou ingrés que compleixen amb el perfil d'ingrés suggerit per cursar l'ensenyament respecte al nombre total d'estudiants de nou ingrés. No aplica No disponible 43,69% Procés Indicador Descripció Curs Curs Curs Assignatures amb pla docent publicat (peq060e) Percentatge d assignatures que tenen publicat a la web (GRAD) el seu pla docent respecte al total d assignatures actives No aplica Planificació i gestió docent + Desenvolupament del ensenyament Assignatures amb menys de 5 estudiants (peq060c) Estudiants repetidors per assignatura (peq060f)( Repetidors respecte total matriculats per assignatura. Veure document) Taxa d'estudiants repetidors Taxa d'estudiants que realitzen el Treball Final de Màster (peq061a) Taxa d estudiants que no aproven el Treball Final Màster (peq061b) Nº d'assignatures amb menys de 5 estudiants matriculats respecte total d'assignatures de l'ensenyament que s oferten Percentatge d estudiants que han matriculat alguna assignatura repetida respecte el total de matriculats. Percentatge d estudiants que s han presentat al TFM respecte al total d estudiants matriculats Percentatge d estudiants que suspenen el TFM respecte al total d estudiants matriculats No aplica 16,66% 6,67% No aplica 9,80% No aplica 25,00% 52,38% No aplica Taxa d estudiants amb alta qualificació del Treball Final Màster (peq061c) Percentatge d estudiants amb una qualificació del TFM >8 respecte al total d estudiants que l han aprovat No aplica 10 54,54% Descripció Activitat % hores Teoria 10 Pràctiques d'aula Professorat Mètodes docents Pràctiques de laboratori Pràctiques exteriors Seminaris Dades Descripció Curs M2402 Nombre total de professorat (amb docència Nombre total de professorat (amb docència 14 planificada GRAD) planificada GRAD) Percentatge de docència impartida per Docència impartida per doctors 94,87% doctors Percentatge de docència impartida segons la categoria del professorat Intensitat de la recerca i/o expertesa del PDI participant Percentatge d'hores de docència per tipologia de crèdit Catedràtics Catedràtics d'escola Universitària Titulars i agregats 65,38% Lectors 8,97% Titulars d'escola Universitària Associats i associats mèdics 25,64% Altres (ajudants, col laboradors, emèrits, investigadors, visitants) Sense especificar Trams de recerca "vius" i/o expertesa professional activada acreditada pel 11 professorat de l'ensenyament

6 Procés Indicador Descripció Curs Curs Curs Valoració dels estudiants de les pràctiques no curriculars (peq 070b) Nombre d'informes que valoren positivament les pràctiques no curriculars realitzades respecte del nombre total d'informes de valoració dels estudiants que varen realitzar pràctiques no curriculars el darrer curs acadèmic. Valor de referència: >7 (escala de referència d'1 a 10) Valoració dels tutors de les pràctiques no curriculars (peq070c) Nombre d'informes que valoren positivament les pràctiques no curriculars realitzades pels estudiants partit per nombre total d'informes dels tutors de pràctiques externes del darrer curs acadèmic. Valor de referència: >7(escala de referència d'1 a 10) Gestió de les pràctiques externes Taxa d'estudiants que realitzen pràctiques externes no curriculars (peq070d) Valoració dels estudiants de les pràctiques curriculars (peq070e) Percentatge d'estudiants que han realitzat pràctiques externes no curriculars respecte del total d'estudiants matriculats. Nombre de memòries i/o informes que valoren positivament les pràctiques curriculars partit per nombre total d'informes de valoració dels estudiants matriculats en les pràctiques curriculars. No aplica No disponible 1,96% No aplica No aplica No aplica Valoració dels tutors de les pràctiques curriculars (peq070f) Nombre d'informes que valoren positivament les pràctiques curriculars realitzades pels estudiants respecte del nombre total d'informes dels tutors de pràctiques externes. No aplica No aplica No aplica Taxa d'estudiants que realitzen pràctiques externes curriculars (optatives) (peq070g) Percentatge d'estudiants del darrer curs acadèmic que varen realitzar pràctiques externes curriculars (optatives) respecte al total d'estudiants matriculats. No aplica No aplica No aplica Estudiants estrangers en programes de mobilitat (peq080b1) Percentatge d'estudiants estrangers en programes de mobilitat respecte al nombre total d'estudiants matriculats a l'ensenyament No aplica Gestió de la internalització de l'estudiant Estudiants de la UB en programes de mobilitat (peq080b2) Taxa de mobilitat internacional (peq080c) Percentatge d'estudiants de la UB en programes de mobilitat respecte al nombre total d'estudiants matriculats a l'ensenyament Percentatge d'estudiants graduats en el darrer curs acadèmic que varen participar de programes de mobilitat internacional durant el temps dels seus estudis respecte al nombre total d'estudiants graduats. No aplica M2402

7 Procés Indicador Descripció Curs Curs Curs m2402 Temps de resposta a les queixes rebudes al centre (peq100a) Millores esdevingudes de les queixes, reclamacions i suggeriments rebuts (peq100c) Taxa de rendiment (peq130e) Taxa d'eficiència (peq130d) Durada mitjana dels estudis (peq130h) Valor mitjà en dies del temps que es triga a donar resposta a una queixa rebuda al centre. (Donar resposta vol dir realitzar una primera anàlisi de la queixa i iniciar els tràmits adients per resoldre aquesta (la desestimació de la queixa també és una resposta). Nombre de propostes de millores aprovades per la seva implantació i que es van elaborar a partit de l'anàlisi de les queixes, reclamacions i suggeriments rebuts al centre al darrer curs. Crèdits ordinaris superats respecte el total de crèdits ordinaris matriculats Crèdits teòrics que s'haurien de consumir respecte els crèdits realment consumits Pel conjunt d'estudiants graduats en un mateix curs, mitjana d'anys transcorreguts des que van iniciar els estudis No aplica No disponible No hi ha queixes No aplica 80,20% 75,91% No aplica No disponible 104,55% No aplica No disponible 1,36 R e s u l t a t s Taxa d'abandonament (peq130g) Taxa graduació (peq 130c) Percentatge d'alumnes d'una cohort que sense haver completat el 100% dels crèdits no es tornen a matricular al curs següent (si nº de crèdits del màster <=60) o als dos cursos següents (si nº de crèdits del màster >60) Percentatge d alumnes d una cohort que finalitzen els estudis en el temps previst més un curs (t+1) Indicador Descripció Curs Curs Curs Percentatge de participació bruta (percentatge de resposta total a les enquestes prèvia a la elaboració d informes) en les enquestes de valoració dels estudiants sobre les assignatures i el professorat: Percentatge de participació ajustada (percentatge de resposta de les enquestes amb informe) en les enquestes de valoració dels estudiants sobre les assignatures i el professorat: Mòdul assignatura (veure estudi amb els informes individuals del curs per màster) Mòdul professorat (veure estudi amb els informes individuals del curs per màster) Valoració de l'estudiant de les assignatures, l'actuació del professorat i el centre Mòdul assignatura 1r Semestre No aplica 65,96% 47,02% Mòdul assignatura 2n Semestre No aplica 46,51% 21,85% Mòdul professorat 1r Semestre No aplica 68,09% 45,70% Mòdul professorat 2n Semestre No aplica 46,51% 18,49% Mòdul assignatura 1r Semestre No aplica 65,96% 47,02% Mòdul assignatura 2n Semestre No aplica 46,51% 21,85% Mòdul professorat 1r Semestre No aplica 68,09% 45,70% Mòdul professorat 2n Semestre No aplica 46,51% 20,83% Satisfacció dels estudiants amb els espais i els equipaments utilitzats per dur a terme les assignatures Valor promig de l'ensenyament obtingut a la qüestió "Els espais i equipaments han estan els adients per a les activitats dutes a terme" de l'enquesta d'opinió de les assignatures de Màster No aplica 8,58 8,09 Satisfacció dels estudiants amb el material d'estudi i consulta de les assignatures Valor promig del ensenyament obtingut a la qüestió "El material d'estudi i de consulta proposat (bibliografia, documents, recursos didàctics, etc) ha estat útil per a l'aprenentatge de l'assignatura" de l'enquesta d'opinió de les assignatures de Màster No aplica 8,93 8,06 Per obtenir més informació podeu consultar la pàgina web Font: Planificació Academicodocent (PA) Servei de Planificació i Anàlisis (SPA) Centre d'impartició de l'ensenyament

DADES I INDICADORS INFORME SEGUIMENT CURS 2011-12

DADES I INDICADORS INFORME SEGUIMENT CURS 2011-12 DADES I INDICADORS INFORME SEGUIMENT CURS 201112 Nom de l'ensenyament Psicopedagogia M2901 Curs acadèmic 20112012 Any en que es va començar a impartir l ensenyament 20102011 Universitat coordinadora al

Más detalles

INDICADORS DEL GRAU EN LOGOPÈDIA

INDICADORS DEL GRAU EN LOGOPÈDIA INDICADORS DEL GRAU EN LOGOPÈDIA Estàndard 1 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-2015 2015-2016 1. Nombre de places ofertes 60 60 60 60 60-2. Nombre de sol licituds 100 46 39 27 35-3. Nombre de sol licituds

Más detalles

MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS ACADÈMIC

MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS ACADÈMIC MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS ACADÈMIC 2011 2012 Informe elaborat per: coordinadora de màster, Vicedegà acadèmic i Degana Informat en Comissió Acadèmica de centre en data 14 de

Más detalles

GRAU EN BIOTECNOLOGIA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS ACADÈMIC

GRAU EN BIOTECNOLOGIA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS ACADÈMIC GRAU EN BIOTECNOLOGIA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS ACADÈMIC 2010-2011 Informe elaborat per: Montserrat Busquets Cap d'estudis Informe revisat per: Gustavo A. Llorente, Susana Balcells, Vicedegans Informe

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, març de 2014

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

PRÀCTIQUES en EMPRESA

PRÀCTIQUES en EMPRESA PRÀCTIQUES en EMPRESA Grau de Física Grau d Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau d Enginyeria Biomèdica Màsters PRÀCTIQUES EN EMPRESA NORMATIVA Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa

Más detalles

GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO Departament de Psicologia

GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO Departament de Psicologia GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Psicologia Barcelona, juny 2013 2 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ PRESENTACIÓN

Más detalles

FITXA PER PROGRAMAR NOUS ESTUDIS (EMERGENTS I QUE ES REVERIFIQUEN) DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI CURS

FITXA PER PROGRAMAR NOUS ESTUDIS (EMERGENTS I QUE ES REVERIFIQUEN) DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI CURS FITXA PER PROGRAMAR NOUS ESTUDIS (EMERGENTS I QUE ES REVERIFIQUEN) DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI CURS 2017-18 Universitat 1. Identificació del grau/màster universitari (en el cas dels màsters universitaris,

Más detalles

Diplomatura de Relacions Laborals

Diplomatura de Relacions Laborals Informació general Centre docent Facultat de Dret Proposta docent Proporcionar una formació adequada en les bases teòriques i en les tècniques de l'organització del treball i de la gestió de personal,

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Escola Tècnica Superior d'enginyeria

Escola Tècnica Superior d'enginyeria Escola Tècnica Superior d'enginyeria Enginyeria Informàtica i de la Seguretat (2007) Informe de Seguiment Ensenyament Curs 2009-10 Índex 1. Indicadors... 2 1.1. Accés... 2 1.1.1. Característiques del procés

Más detalles

ESTUDIS DE POSTGRAU OFICIALS Màsters ,84% Doctorat ,69% Total estudis de postgrau

ESTUDIS DE POSTGRAU OFICIALS Màsters ,84% Doctorat ,69% Total estudis de postgrau DADES DE MATRÍCULA DEL CURS ALUMNES MATRICULATS TITULACIONS OFICIALS ADAPTADES A L'EEES CENTRES PROPIS DE LA UIB 2012-13 Diferència % variació ESTUDIS DE GRAU OFICIALS Campus de Palma 9.512 10.461 949

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial NORMATIVA REFERENT A LES PROVES D'ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DELS MÉS GRANS DE 25 ANYS. CURS 2015-2016 INFORMACIÓ GENERAL PROVES ACCÉS UNIVERSITAT CURS 2015-2016 Amb el nou Reial Decret 1892/2008,

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Ciències de la Comunicació Barcelona, juny 2013 2 PRESENTACIÓ DE

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011

BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011 BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011 GESOP,, S.L. C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net PRESENTACIÓ: En motiu de l inici

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

Implantació dels títols oficials a la UIB (grau i màster) Principals resultats i actuacions de millora

Implantació dels títols oficials a la UIB (grau i màster) Principals resultats i actuacions de millora Implantació dels títols oficials a la UIB ( i ) Principals resultats i actuacions de millora L espai europeu d educació superior i la legislació espanyola exigeixen un doble sistema de garantia de qualitat

Más detalles

GRAU EN FARMÀCIA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS ACADÈMIC

GRAU EN FARMÀCIA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS ACADÈMIC GRAU EN FARMÀCIA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS ACADÈMIC 2009-2010 Informe elaborat per: Mercè Pallàs, Vicedegana d afers acadèmics i d estudiants de la Facultat. Març 2011 Informe revisat per: Comissió

Más detalles

CRONOGRAMA PRIMER CURS. PRIMER I SEGON SEMESTRE.

CRONOGRAMA PRIMER CURS. PRIMER I SEGON SEMESTRE. MASTER EN PATRIMONI CULTURAL: INVESTIGACIÓ I GESTIÓ. CURS 2015-16. CRONOGRAMA PRIMER CURS. PRIMER I SEGON SEMESTRE. AULA: LABORATORI DEPARTAMENT (R.Llull). Departament de Ciències Històriques i Teoria

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS 2016-2017 1 El Batxibac és el programa que permet a l alumnat cursar un currículum mixt amb l objectiu d obtenir la doble titulació

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Ciències de la Comunicació

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

Direcció: Dra. Marina Romeo

Direcció: Dra. Marina Romeo GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL DOCUMENT DE TREBALL PER A L ELABORACIÓ DE L ASSIGNATURA PROJECTES I AUTORS: GRUP GID CAV (Grup d Innovació Docent consolidat per la Universitat de Barcelona) Direcció: Dra.

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona,

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT MÀSTER EN BIOÈTICA Curs INDICADORS DE L ENSENYAMENT ANNEX I

INFORME DE SEGUIMENT MÀSTER EN BIOÈTICA Curs INDICADORS DE L ENSENYAMENT ANNEX I INFORME DE SEGUIMENT MÀSTER EN BIOÈTICA Curs 2014-2015 INDICADORS DE L ENSENYAMENT 1. Denominació del títol Màster Universitari en Bioètica 2. Branca de coneixement Ciències de la salut Humanitats 3. Centre

Más detalles

REPÚBLICA TXECA. Charles University First Faculty. República Txeca

REPÚBLICA TXECA. Charles University First Faculty. República Txeca REPÚBLICA TXECA Charles University First Faculty Charles University First Faculty Praga,. Per accedir a la Facultat de Medicina amb més tradició de tota Europa Central, tan sols hauràs de superar una prova

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 GRAU EN DRET GRADO EN DERECHO INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, juny 2013 2 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament d Humanitats i Ciències de l'educació Barcelona, juny

Más detalles

Informe sobre la matrícula de la UdL, curs Avenç de resultats. Novembre Vicerectorat de Docència

Informe sobre la matrícula de la UdL, curs Avenç de resultats. Novembre Vicerectorat de Docència Informe sobre la matrícula de la UdL, curs 2016-17. Avenç de resultats. Novembre 2016 Vicerectorat de Docència Els dobles graus i, sobre tot, el bon comportament dels màsters, han contribuït decisivament

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament

Más detalles

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP PROCÉS 29 PROCÉS-Q-410-T-29-FP ÍNDEX ÍNDEX 2 GESTIÓ DEL PROCÉS 3 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 4 CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT 5 PROCEDIMENTS ASSOCIATS 5 PRINCIPALS INDICADORS I/O RESULTATS 5 ORGANIGRAMA DE SERVEIS

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Ciències de la Comunicació

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig

Más detalles

Diplomatura d'educació Social

Diplomatura d'educació Social Informació general Centre docent Facultat de Ciències de l'educació Proposta docent Proporcionar la formació necessària per a exercir com a educador en els camps de l'educació no formal, educació d'adults,

Más detalles

Què és el BATXIBAC?:

Què és el BATXIBAC?: gener 2017 Què és el BATXIBAC?: Un acord entre els governs de França I Espanya per tal que alguns alumnes, quan acabin el Batxillerat, tinguin la doble titulació de Batxiller i Baccalauréat Objectius:

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Ciències

Más detalles

CICLES FORMATIUS FEDAC SANT NARCÍS

CICLES FORMATIUS FEDAC SANT NARCÍS CICLES FORMATIUS FEDAC SANT NARCÍS CFGM d'atenció a Persones en Situació de Dependència CFGS d'integració Social CFGS Educació Infantil C / P A R E C O L L, 3, 1 7 0 0 5, G I R O N A T E L È F O N : 9

Más detalles

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. INFORME DE SEGUIMENT de MÀSTER DEL CURS ACADÈMIC MÀSTER UNIVERSITARI DE FARMACOLOGIA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. INFORME DE SEGUIMENT de MÀSTER DEL CURS ACADÈMIC MÀSTER UNIVERSITARI DE FARMACOLOGIA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA INFORME DE SEGUIMENT de MÀSTER DEL CURS ACADÈMIC 0-03 MÀSTER UNIVERSITARI DE FARMACOLOGIA Coordinador: Jordi Alberola Domingo Data: 6/0/0 APROVAT a la Comissió de Docència

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Psicologia Barcelona, març de 2014 Revisat i aprovat en el Consell

Más detalles

INFORME D'AVALUACIÓ DELS TÍTOLS OFICIALS. CURS: (Enquesta a professorat) GRADUADO EN TURISMO

INFORME D'AVALUACIÓ DELS TÍTOLS OFICIALS. CURS: (Enquesta a professorat) GRADUADO EN TURISMO .- GRADUADO EN TURISMO Categoria com a professor: CU TU CEU TEU Contr. Dr. Ajud. Dr. Associat Ajudant Altres 0 8 1 1 0 5 15 0 0,00% 27,00% 3,00% 3,00% 0,00% 17,00% 50,00% 0,00% Tipus de docència en aquest

Más detalles

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán www.aqu.cat Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán Martí Casadesús Director Valencia, 22 de septiembre de 2015 Índice

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament d Humanitats i Ciències de l'educació Barcelona, març

Más detalles

Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques Títol propi de Grau en Ciències de la Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques)

Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques Títol propi de Grau en Ciències de la Comunicació (Publicitat i Relacions Públiques) Informació general Espai Europeu d'ensenyament Superior (EEES) Aquesta titulació forma part de la prova pilot d'adaptació a l'espai Europeu d'educació Superior (EEES, Bolonya). Per tant, un cop assolits

Más detalles

Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents

Graduat Superior en Arxivística i Gestió de Documents Informació general Centre docent Escola Superior d'arxivística i Gestió de Documents Proposta docent Proporcionar una formació adequada sobre els principis i els procediments metodològics i tècnics emprats

Más detalles

MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA

MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA CURS 2017-2018 FACULTAT D EDUCACIÓ UNIVERSITAT DE BARCELONA TRETS FONAMENTALS DEL MÀSTER FORMACIÓ INTEGRAL I MULTIDISCIPLINAR El màster s'adreça a titulats universitaris que vulguin

Más detalles

PARLA3 El teu futur parla idiomes

PARLA3 El teu futur parla idiomes PARLA3 El teu futur parla idiomes RODA DE PREMSA DE PRESENTACIÓ DEL NOU PROGRAMA DE TERCERES LLENGÜES Dimecres, 18 de febrer de 2015 MOTIVACIÓ En l enquesta que l AQU fa el 2014 als graduats universitaris

Más detalles

ESCOLA UNIVERSITÀRIA SALESIANA DE SARRIÀ

ESCOLA UNIVERSITÀRIA SALESIANA DE SARRIÀ ESCOL UNIVERSITÀRI SLESIN DE SRRIÀ CCIONS TUTORILS i D ORIENTCIÓ dels ESTUDINTS de l EUSS Fundació Privada Rinaldi, Reg. Fund. Núm. 677. C.I.F. G 60299617 Escola Universitària Salesiana de Sarrià Passeig

Más detalles

RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES DEL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES DEL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES DEL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS Les retribucions del Personal d Administració i Serveis (PAS) ve determinat per tres components: sou base, complement de destinació i complement

Más detalles

NOU MODEL D ACCÉS A LA UNIVERSITAT

NOU MODEL D ACCÉS A LA UNIVERSITAT NOU MODEL D ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2010 MARC LEGAL REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre 2001 2003 2007 2006 2007 LOU (Ley Orgánica 6/2001, de Universidades) LUC (Llei 1/2003, d Universitats de Catalunya)

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament

Más detalles

GRAU EN DRET INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS ACADÈMIC

GRAU EN DRET INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS ACADÈMIC GRAU EN DRET INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS ACADÈMIC 2011-2012 Informe elaborat per: Marta Bueno (cap d estudis) i Berta Roca (SAIQU-Dret) Informe revisat per: Deganat Informe aprovat per: Comissió Acadèmica

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Ciències de la Comunicació

Más detalles

El seguiment dels programes de doctorat com a eina de millora de la formació

El seguiment dels programes de doctorat com a eina de millora de la formació www.aqu.cat El seguiment dels programes de doctorat com a eina de millora de la formació Martí Casadesús Director Barcelona, 17 de Desembre de 2014 El marc legal RD 1393/2007+861/2010 El marc legal RD

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

Seguiment de les Titulacions de Graus i Màsters Universitaris de la UAB

Seguiment de les Titulacions de Graus i Màsters Universitaris de la UAB Seguiment de les Titulacions de Graus i Màsters Universitaris de la UAB Versió 1 Aprovat pel Comitè de Direcció en data 4 de setembre 2013 Àrea d Organització i de Planificació Índex Gràfics del procés

Más detalles

Grau en Humanitats. Pla d estudis 397 D aplicació pels estudiants que van iniciar estudis fins al curs Càrrega lectiva.

Grau en Humanitats. Pla d estudis 397 D aplicació pels estudiants que van iniciar estudis fins al curs Càrrega lectiva. Grau en Humanitats Pla d estudis 397 D aplicació pels estudiants que van iniciar estudis fins al curs 2014-15 Càrrega lectiva 240 crèdits ECTS Matèries de formació bàsica: 60 crèdits ECTS Matèries obligatòries:

Más detalles

PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS ÍNDEX ÍNDEX 2 GES TIÓ DEL PROCÉS 3 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 4 CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT: 5 PROCEDIMENTS ASSOCIATS: 5 PRINCIPALS INDICADORS I/O RES ULTATS: 5 PROCÉS-Q-410-T-37-ET

Más detalles

Enquesta doctors 2003 i 2004

Enquesta doctors 2003 i 2004 Enquesta doctors 2003 i 2004 PROGRAMA DE DOCTORAT... CENTRE ADSCRIT... DADES ACADÈMIQUES 1. Amb quina titulació vau accedir al doctorat? (títol d accés) 2. Quin va ser l any d obtenció del títol d accés?

Más detalles

Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona Universitat de Barcelona Web: http://www.ub.edu/web/ub/ca/ 18 facultats / 10 centres adscrits Entre elles: Facultat de Matemàtiques i Informàtica Facultat d Economia i Empresa Facultat de Física Facultat

Más detalles

El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents

El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents El treball en equip a la Xarxa: estratègies docents Montse Guitert i Marc Romero Àrea de Capacitació Digital Jornada Institucional de Docents, 9 juliol 2011 Índex Conceptualització d'activitats en equip

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat 28-04-2014 Programa Baixem al Carrer Inici del programa: 2009 Territori: Poble Sec Agents que van intervenir: Per iniciativa del Pla Comunitari del barri A través

Más detalles

PRÀCTIQUES DEL GRAU EN PODOLOGIA

PRÀCTIQUES DEL GRAU EN PODOLOGIA PRÀCTIQUES DEL GRAU EN PODOLOGIA El Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya considera les pràctiques externes un element clau per al ple desenvolupament de la formació

Más detalles

PROCÉS D AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT DEL PDI I DEL PAS

PROCÉS D AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT DEL PDI I DEL PAS Pàg.: 1 de 8 RECONEIXEMENT DEL PDI I DEL PAS Versió: Data aprovació: Canvis respecte a l anterior: Elaborat per: SEQUA Revisat per: Vicegerent Aprovat per: Data: 4 maig de 2009 Data: 12 maig de 2009 Data:

Más detalles

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA INFORME de SEGUIMENT de MÀSTER del CURS ACADÈMIC 202-203 MÀSTER UNIVERSITARI D ESTUDIS TERRITORIALS I DE LA POBLACIÓ Responsable elaboració Càrrec o òrgan Montserrat Solsona

Más detalles

Institut del Teatre ESAD Escola Superior d Art Dramàtic

Institut del Teatre ESAD Escola Superior d Art Dramàtic Institut del Teatre ESAD Escola Superior d Art Dramàtic Els estudis superiors d art dramàtic de l Institut del Teatre s imparteixen a l Escola Superior d Art Dramàtic (ESAD). L ESAD atorga el títol superior

Más detalles

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB).

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). Resumen En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). - Encuesta de satisfacción de los usuarios de las bibliotecas (CBB). ELS USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES

Más detalles

Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació a la Universitat de Barcelona

Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació a la Universitat de Barcelona Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació a la Universitat de Barcelona INTRODUCCIÓ L avaluació de l ensenyament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona s ha fet en el marc

Más detalles

Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu (Període del 7/03 al 13/06 de 2013)

Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu (Període del 7/03 al 13/06 de 2013) Normativa apareguda des de la darrera sessió del dia 7 de març de 2013 amb rellevància, directa o indirecta, per a l educació i el món local, resumida per a la sessió del dia 13 de juny de 2013 Interpretació

Más detalles

LES PERSONES QUE FAN LA URV

LES PERSONES QUE FAN LA URV LES PERSONES QUE FAN LA URV INFORME 2015 Gerència Servei de Gabinet de Comunicació Gabinet del Rector Gabinet Recursos Humans Tècnic del Rectorat i Relacions Externes URV.A07.01.02 Índex Presentació 3

Más detalles

Cursos de formació del professorat. La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera

Cursos de formació del professorat. La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera Cursos de formació del professorat La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera Idioma de les sessions Català. Sector educatiu dels participants Professors de català per a estrangers

Más detalles

Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d educació primària) Barcelona, 13 de juny de 2014

Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d educació primària) Barcelona, 13 de juny de 2014 Avaluació de les Competències Bàsiques (sisè d educació primària) Barcelona, 13 de juny de 2014 Esquema de les competències avaluades Obtenció d informació - Localitzar informació explícita - Identificar

Más detalles

Per què un cicle formatiu? C/César Torras, 1-3 / Sabadell Tel / Fax

Per què un cicle formatiu? C/César Torras, 1-3 / Sabadell Tel / Fax Per què un cicle formatiu? C/César Torras, 1-3 / 08205 Sabadell CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Són ensenyaments reglats que tenen com a objectiu capacitar l'estudiant, dels coneixements i destreses

Más detalles

Padró municipal d habitants. Població estrangera. Any La població de nacionalitat estrangera disminueix un 5,6% el 2015 a Catalunya

Padró municipal d habitants. Població estrangera. Any La població de nacionalitat estrangera disminueix un 5,6% el 2015 a Catalunya 3 de març de 2016 Padró municipal d habitants. Població estrangera. Any 2015 La població de nacionalitat estrangera disminueix un 5,6% el 2015 a Catalunya L Alt Empordà i la Segarra són les comarques amb

Más detalles

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent www.upc.edu/rima Descobrim l aprenentatge autònom Jornades d Innovació docent de RIMA Barcelona, 11 de juliol del 2011 Jordi.marce@upc.edu Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA

Más detalles

Grau d Enologia. Facultat d Enologia de Tarragona Entrada 40 alumnes

Grau d Enologia. Facultat d Enologia de Tarragona Entrada 40 alumnes Grau d Enologia 2014-2015 Entrada 40 alumnes Facultat d Enologia de Tarragona Que es l Enologia? L Enologia és la ciència, tècnica i art de produir vi a partir de most de raïm fermentat. Integra coneixements

Más detalles

Consell Social, Pàgina 1 de 6

Consell Social, Pàgina 1 de 6 NORMATIVA SOBRE RÈGIM DE PERMANÈNCIA ALS ESTUDIS OFICIALS DE GRAU I DE MÀSTER DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Aprovat en la sessió plenària del Consell Social de la UAB del dia 20 de juny de 2011

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ DIGITAL I NOVES TECNOLOGIES MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ DIGITAL I NOVES TECNOLOGIES MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ DIGITAL I NOVES TECNOLOGIES MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO

Más detalles

Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Autònoma de Barcelona

Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Autònoma de Barcelona Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Autònoma de Barcelona INTRODUCCIÓ L avaluació de l ensenyament de Publicitat i Relacions Públiques de la UAB (Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques)

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Ciències

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MÀSTER UNIVERSITARI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

INFORME ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ MÀSTER UNIVERSITARI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT Pàg.: 1 de 15 CURS 2010-11 Versió: Data d aprovació: Canvis respecte a l anterior: Elaborat per: CGQ Revisat per: Junta de centre/ CEP/ òrgan competent Aprovat per: CQUIB Firma: responsable de qualitat

Más detalles

FORMULARI SOLLICITUD D ACTIVITAT FORMATIVA

FORMULARI SOLLICITUD D ACTIVITAT FORMATIVA FORMULARI SOLLICITUD D ACTIVITAT FORMATIVA 1 Informació General 1.1 Nom de l activitat (En majúscula i negreta) 1.2 Nou Renovació (Renovació: nova edició d un curs realitzat anteriorment a l empara de

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Ciències Econòmiques i

Más detalles

Índex de desenvolupament humà Catalunya segueix entre el grup de països d alt nivell de desenvolupament humà

Índex de desenvolupament humà Catalunya segueix entre el grup de països d alt nivell de desenvolupament humà 7 de setembre del 2005 Índex de desenvolupament humà 2005 Catalunya segueix entre el grup de països d alt nivell de desenvolupament humà Se situa entre els 7 països del món amb una longevitat de la població

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles