1.- Data: 2.011ko martxoak 12 eta Fecha: 12 y 13 de marzo de 2.011

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1.- Data: 2.011ko martxoak 12 eta 13 1.- Fecha: 12 y 13 de marzo de 2.011"

Transcripción

1 I OPEN MASTER ZARAUTZ Baby-Auto Saria I OPEN MASTER ZARAUTZ Trofeo Baby-Auto 1.- Data: 2.011ko martxoak 12 eta Fecha: 12 y 13 de marzo de Tokia: ZARAUTZ (Aritzbatalde Kiroldegia) 2.- Lugar: ZARAUTZ (Polideportivo Aritzbatalde) metroko, 6 kaleko igerilekua eta kronogailu elektronikoa. 3.- Piscina de 25 metros, 6 calles y cronometraje electrónico. 4.- Proben egitaraua: 4.- Programa de pruebas: 1go JARDUNALDIA (10.00 etan) 1ª JORNADA (10.00 horas) Libreak Mutilak Libres Masculino Libreak Neskak Libres Femenino Bular Mutilak Braza Masculino Bular Neskak Braza Femenino 5 50 Bizkar Mutilak 5 50 Espalda Masculino 6 50 Bizkar Neskak 6 50 Espalda Femenino Tximeleta Mutilak Mariposa Masculino Tximeleta Neskak Mariposa Femenino 9 4 x 50 Libreak Neskak 10 4 x 50 Libres Femenino 10 4 x 50 Libreak Mutilak 11 4 x 50 Libres Masculino 2go JARDUNALDIA (16.30 etan) 2ª JORNADA (16.30 horas) Libreak Neskak Espalda Femenino Libreak Mutilak Espalda Masculino Bular Neskak Braza Femenino Bular Mutilak Braza Masculino Bizkar Neskak Libres Femenino Bizkar Mutilak Libres Masculino 17 4x50 Estiloak Neskak 17 4x50 Estilos Femenino 18 4 x 50 Estiloak Mutilak 18 4 x 50 Estilos Masculino 3go JARDUNALDIA (10.00 etan) 3ª JORNADA (10.00 horas) 19 4 x 50 Libreak Mixto Neskak 19 4 x 50 Libres Mixto Femenino Tximeleta Neskak Mariposa Femenino Tximelta Mutilak Mariposa Masculino Estiloak Neskak Estilos Femenino Estiloak Mutilak Estilos Masculino Libreak Neskak Libres Femenino Libreak Mutilak Libres Masculino Tximeleta Neskak Mariposa Femenino Tximeleta Mutilak Mariposa Masculino 28 4 x 50 Estiloak Mixto Neskak 28 4 x 50 Estilos Mixto Femenino

2 5. PARTAIDETZA 5. PARTICIPACIÓN: 5.1. KATEGORIAK 5.1. CATEGORÍAS: GIZONEZKOAK MASCULINO KAT CAT EMAKUMEZKOAK FEMENINO urte/años nacidos jaiotakoak PM urte/años nacidos jaiotakoak PF urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos jaiotakoak M urte/años nacidos jaiotakoak F urte/años nacidos 31/ant jaiotakoak M urte/años nacidos 31/ant jaiotakoak F12 KAT CAT 5.2 Partaidetza RFENera izenemanda dauden talderen batekin lizentzia dun edozein igerilarientzako irekia dago, halaber beraien Federazioek ezarritakop arawak betetzen dituzten igerilari atzerritarrentzat ere bai. Izen-ematea 20 urtetik gorako igerilari guztiei irekia egongo da (1991ean jaiotakoak). 5.3 Talde bakoitzak nahi dituen hainbat igerilari inskribituko ditu proba bakoitzean 5.4. Igerilari bakoitzak banakako lau probatan (gehinez 2 jardunaldiko) eta errelebuetan baten parte hartu ahal izango du geihenez ere x50 libre eta estiloak hiru kategorietan banatzen direa: A ( urte) B ( urte) C ( 200 urte) 4x50 libre eta estilo gizon eta emakumezko probetan, Klub bakoitzak erreleboetako 5.2. La participación esta abierta a nadadores/as que tengan licencia en vigor por un club afiliado a la RFEN y a los nadadores extrajeros que tendran que reunir, asimismo, las condiciones que rijan en sus Federeaciones respectivas. La inscripción estará abierta a mayores de 20 años (nacidos en 1991). 5.3 Cada Club podrá presentar el número de nadadores/as que quiera en cada prueba 5.4. Cada nadador podra nadar como maximo cuatro pruebas individuales (2 por sesión) ademas de los relevos Las pruebas de relevos 4x50libres y estilos constarán de tres categorías: A ( años) B ( años) C ( 200 años) En las pruebas de 4x50libres y estilos masculino y femenino, cada club podrá

3 proba bakoitzeko nahi adina errelebo talde aurkez dezake kategoría eta sexu bakoitzeko. 4x50 libre eta estilo mixtoetako probak, bi igerilari gizoneko eta bi emakumezkoek osatu behar dute derrigorrez. Klub bakoitzak erreleboetako proba bakoitzeko nahi adina errelebo talde aurkez dezake kategoría bakoitzeko. 5.6 GIFek serieen behin-behineko zerrenda bat argitaratuko du bere web orrian (http://www.igeri.net/) martxoak 9an, astezkena. Bertan akatsik antzeman ezkero, GIFen adieraziko dira matxoak 10 osteguna 14:00rak baino lehen. presentar un número libre de equipos por categoría y sexo. Las pruebas de relevos 4x50 libres y estilos mixto estará constituida por dos nadadores masculinos y dos nadadoras femeninas. Cada club podrá inscribir un número libre de equipos por categoría La FGN publicará un listado provisional de series en su página web (www.igeri.net ) el miércoles 9 de marzo. Los errores detectados en las mismas se comunicarán en la FGN antes del jueves 10 de marzo a las horas. 6. GUTXIENEKOAK: 6. MINIMAS: Ez dago gutxienekorik. No hay marcas minimas. 7. IZEN EMATEAK: 7. INSCRIPCIONES 7.1 Inskripzioak erlazio nominalak bidaliz egingo dira, bertako atal guztiak betez. PcJunior programan egindako inskripzioak ere onartuko direlarik Las inscripciones se realizarán enviando la relación nominal cumplimentando todos sus apartados. Asimismo se aceptarán las inscripciones tramitadas con el programa PcJunior. 7.2 Klub bakoitzak bere inskripzioak (korreo arruntez, ez edo fax-ez) Gipuzkoako igeriketa federakuntzara bidaliko ditu, martxoaren 8a asteartea baino lehen goizeko 13:00etan. Ondoren jasotakoak onartuko ez direlarik 7.3 Inskripzioak egiteko garaian, talde bakoitzeko igerilariek dituzten denborak aurkeztu beharko dituzte seriek osatzeko Cada club enviará (correo ordinario, correo electrónico o fax) sus inscripciones a su a la Federación Gipuzkoana de Natación, quien deberá recibirlas lo más tarde el martes 8 de marzo a las de la mañana., no admitiéndose las recibidas con posterioridad. 7.3 Cada club en el momento de la inscripción acreditara los tiempos de sus nadadores. Los tiempos serviran para constituir las series. 7.4 PcJunior erabiliz inskripzioak egin behar dituzten klubei GIFek aldez aurretik lehiaketa duen fitxeroa bidaliko die, klub hauek ez bueltatu beharko dutelarik 7.4 La FGN remitirá con anterioridad el fichero de competición del programa Pcjunior a los clubs para hacer las inscripciones, que los devolverán por

4 GIFra. a la FGN. 7.5 Araba, Bizkaia eta Nafarroako taldeek beraien federaziora egingo dituzte inskripzioak. PcNat erabiliz inskripzioak egin behar dituztenez GIFek aldez aurretik lehiaketa duen fitxeroa bidaliko die, e- mailez bueltatu beharko dutelarik GIFra. 7.5 Los clubes de las Federaciones Alavesa, Vizcaína y Navarra harán las inscripciones a su respectiva federación. La FGN remitirá con anterioridad el fichero de competición del programa Pcnat para hacer las inscripciones, que los devolverán por a la FGN. 7.6 Gainontzeko federazioetako taldeek izskripzioak excellez egingo dituzte, GIFera excelleko taula ez eskatuz eta hutsune guztiak dagokion formatuan betez. 7.6 Los clubes del resto de federaciones deberán de hacer la inscripción obligatoriamente en excell, solicitando la tabla de excell a la FGN vía y rellenando todos los apartados en el formato requerido. 8. LEHIAKETAREN FORMULA 8. FÓRMULA DE COMPETICIÓN 8.1 Serieak marka bidez osatuko dira, jaiotze data/kategoria kontutan izan gabe. Errelebo probetako serieak adin eta inskripzio denborekin osatuko dira Erlojuz kontrako sistema erabiliko da igeriketarako Proba bakoitzaren arautegiari dagokionez (estiloa, distantzia, etab.) proba guztietan RFENek lehiaketarako duen arautegia jarraituko da Las series se compondrán por marcas, sin tener en cuenta el año de nacimiento/categoría. Las series de las pruebas de relevos se confeccionarán agrupadas por edades y según tiempos de inscripción Se nadará por el sistema de contra el reloj En cuanto al reglamento de cada prueba (estilo, distancia etc...) todas las pruebas se regirán de acuerdo con las normativas que establece el reglamento de la R.F.E.N Lehiaketa honetan irteera bakarreko arautegia erabiliko da La competición se hara con la normativa de una salida. 9. ANTOLAKETA: 9. ORGANIZACIÓN: 9.1. Lehiaketaren antolaketa eskatzen duen taldearen esku egongo da eta horretarako GIFeko Epaileen Batzordearen laguntza izango du. Talde antolatzailea GIFekin harremanetan jarri beharko da bete 9.1. La organización de la misma correrá a cargo del club solicitante de la misma con el apoyo del Colegio de árbitros de la F.G.N.. Los clubs organizadores se deberán poner en contacto con la F.G.N. donde se le

5 beharrekoak jakin eta proba baliozkotzat jotzeko. dictaran las normas a cumplir para dar validez a la prueba. 10. BAJAK 10. BAJAS Bajak idatziz eta inprimaki ofizialaren bidez osatu behar dira. Hauek lehiaketako idazkaritzara eramango dira, lehiaketa hasi baina ordu erdi lehenago beranduenera Bajak taldeko entrenatzaile edo delegatuak eramango ditu, (pertsona hau lehiaketa hortarako baimendua egon behar da), serieak, igerilariak eta kaleak azalduz Igerilari bat igeri egitera azaltzen ez bada, eta bajarik eman ez bazaio, aurreko atalean azaldutako eran, igerilari honek ihardunaldi osoan ezingo du igeri egin (erreleboetako probetan ere ez) eta ezin izango da ordezkatu Las bajas se comunicarán por escrito y en el impreso oficial. Las bajas se entregarán en la secretaría de la competición hasta media hora antes del inicio de la competición, Las bajas serán entregadas por el delegado o entrenador del equipo (que deberán estar acreditados para esta competición), especificando el número de serie, nombre del nadador/a y calle La no presentación de un nadador a la prueba en la que está inscrito, sin haber sido dado de baja de la forma descrita en el punto anterior, implicará que dicho nadador no podrá tomar parte en ninguna otra prueba durante el resto de la jornada (incluidas las de relevos) y no será sustituido. 11. SAILKAPEN ETA PUNTUAKETA 11. CLASIFICACIONES Y PUNTUACION Bakarkako sailkapen bat burutuko da (edo erreleboetan taldekakoa) proba bakoitzeko Bestalde puntutako sailkapen bat egingo da kategoria eta sexu bakoitzeko, 3 probetan lortutako puntuekin Se realizará una clasificación individual por cada prueba. Se realizará una clasificación por equipos de relevo Se realizara una clasificacion por categoría de edad y sexo según los puntos obtenidos en 3 pruebas Taldekako sailkapena: -Gizonekoen sailkapen orokorra (bakarkako proben eta gizonezko 4x50 errelebo proben batuketa) - Emakumezkoenn sailkapen orokorra (bakarkako proben eta emakumezko 4x50 errelebo proben batuketa). - Sailkapen orokorra; gizonezko, emakumezko eta errelebo mixtoen batuketa Clasificación por equipos: -Clasificación Total Masculina (suma de pruebas individuales y del relevo 4x50 masculino). -Clasificación Total Femenina (suma de pruebas individuales y del relevo 4x50 femenino). -Clasificación Total, suma de masculina, femenina y relevos mixtos

6 11.4. Probako 12 lehenek hartuko dituzte puntuak, proba bakoitzeko gutxienekoa lortzen badute. Puntuak 15, 12, 10, 9, puntu 1 izango dira, Erreleboen puntuazioa bikoitza izango delarik Puntuarán los 12 primeros clasificados de cada prueba. La puntuación será 15,12,10,9,8... hasta 1 punto para el 12º. Los relevos puntuarán doble: 12. GARAIKURRAK ETA SARIAK 12. TROFEOS Y PREMIOS 12.1 Kategoria bakoitzean sailkatutako hiru lehenentzat (emakumezko eta gizonezko) domina egongo da. Igeri egindako hiru proba onenek puntuatuko dute Garaikur bat emango zaie multzokako, sailkapenetako hiru lehen taldeei Se premiará con medalla a tres de cada categoría por la suma de puntos de las tres mejores pruebas puntuadas Se premiará con trofeo a los tres primeros clubes de la clasificación total. 13. ZIGOR eta AZKEN AIPAMENA 13. SANCIONES y NOTA FINAL GIF-k lehiaketa honetarako lehiaketa zuzendari bat izendatuko du, bertako aginte nagusia izango dena lehiaketaren antolaketan eta lehenengo epaileari ez dagozkion beste eginkizunetan Erreglamentu honetan aurreikusten ez dena GIFko lehiaketetako normatiban azaltzen denarenarekin beteko da, eta honekin nahikoa izango ez balitz R.F.E.N.ren lehiaketei buruzko erreglamendua erabiliko litzateke Las FGN nombrará para esta competición, un Director de Competición, que será la máxima autoridad, en la organización del campeonato así como en la resolución de reclamaciones que no interfieran a la autoridad del Juez Arbitro de la competición Todo lo no previsto en este reglamento, se regirá por la normativa de competiciones de la Federación Gipuzkoana de Natación en su caso por el reglamento general de competiciones de la R.F.E.N. Zarautz 2011

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

El circuito estará compuesto de 4 pruebas puntuables, a celebrar en las jornadas, fechas y sedes siguientes:

El circuito estará compuesto de 4 pruebas puntuables, a celebrar en las jornadas, fechas y sedes siguientes: CIRCUITO PROVINCIAL CAMPO A TRAVÉS 2014-2015 1. FECHAS, SEDES, JORNADAS. El circuito estará compuesto de 4 pruebas puntuables, a celebrar en las jornadas, fechas y sedes siguientes: JORNADAS FECHAS SEDES

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

REGLAMENTO TÉCNICO de TAEKWONDO CEU 2014

REGLAMENTO TÉCNICO de TAEKWONDO CEU 2014 MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE REGLAMENTO TÉCNICO de TAEKWONDO CEU 2014 1. PARTICIPANTES 1.1. Modalidad de Combate. COMPETICIÓN COMBATE La competición se desarrollará en la modalidad de combate

Más detalles

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF. c/ Arroyo del Monte 5-28035 MADRID - T: (34) 913 769 130 - F: (34) 915 563 290 - rfegolf@rfegolf.es - www.rfegolf.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF. c/ Arroyo del Monte 5-28035 MADRID - T: (34) 913 769 130 - F: (34) 915 563 290 - rfegolf@rfegolf.es - www.rfegolf. REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF c/ Arroyo del Monte 5-28035 MADRID - T: (34) 913 769 130 - F: (34) 915 563 290 - rfegolf@rfegolf.es - www.rfegolf.es Circular 38/2015 CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE

Más detalles

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS. Convocatoria de los Campeonatos de España Sub 8 a sub 18-2015

A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS. Convocatoria de los Campeonatos de España Sub 8 a sub 18-2015 Organización: A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONOMICAS Convocatoria de los Campeonatos de España Sub 8 a sub 18-2015 Correrá a cargo del Best Western Hotel Salobreña con la colaboración de las Federaciones

Más detalles

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.-

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.- AÑO 2014 URTEA 127 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION

Más detalles

CEAT. Comité Español de Árbitros de Tenis. Reglamento Técnico de la RFET

CEAT. Comité Español de Árbitros de Tenis. Reglamento Técnico de la RFET CEAT Comité Español de Árbitros de Tenis Reglamento Técnico de la RFET Versión 2008 I II III IV V GENERAL A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD 1 B. OFICIALIDAD 1 C. RESPONSABILIDAD 1 D. PARTICIPACIÓN 1 E. CALENDARIO

Más detalles

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF. Arroyo del Monte 5. 28035 MADRID - T: (34) 913 769 130 - F: (34) 915 563 290 - rfegolf@rfegolf.es - www.rfegolf.

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF. Arroyo del Monte 5. 28035 MADRID - T: (34) 913 769 130 - F: (34) 915 563 290 - rfegolf@rfegolf.es - www.rfegolf. Arroyo del Monte 5. 28035 MADRID - T: (34) 913 769 130 - F: (34) 915 563 290 - rfegolf@rfegolf.es - www.rfegolf.es Circular nº 20/2015 CAMPEONATO INTERNACIONAL AMATEUR DE ESPAÑA STROKEPLAY FEMENINO PRUEBA

Más detalles

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-.

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-. 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O

Más detalles

R E G L A M E N T O CAMPEONATO SUDAMERICANO CATEGORÍA 12 AÑOS

R E G L A M E N T O CAMPEONATO SUDAMERICANO CATEGORÍA 12 AÑOS R E G L A M E N T O CAMPEONATO SUDAMERICANO CATEGORÍA 12 AÑOS 1. CATEGORÍA DE LOS PARTICIPANTES. 1.1. Categoría 12 años (11-12 años). Esta categoría es excluyente a los jugadores en lo mínimo que cumplan

Más detalles

a domicilio gratuito Mari Pepa eta Arlote famili behartsuenekin App para las comunidades de vecinos Euskarazko programazio berezia

a domicilio gratuito Mari Pepa eta Arlote famili behartsuenekin App para las comunidades de vecinos Euskarazko programazio berezia Leioa apuesta por el reparto a domicilio gratuito Mari Pepa eta Arlote famili behartsuenekin App para las comunidades de vecinos Euskarazko programazio berezia www.leioa.eu Leioako Udala / Ayuntamiento

Más detalles

REGLAMENTO DE COMPETICIONES DE CARRERAS POR MONTAÑA FEDME. (Aprobado por la Comisión Delegada de 22 de marzo de 2014)

REGLAMENTO DE COMPETICIONES DE CARRERAS POR MONTAÑA FEDME. (Aprobado por la Comisión Delegada de 22 de marzo de 2014) REGLAMENTO DE COMPETICIONES DE CARRERAS POR MONTAÑA FEDME (Aprobado por la Comisión Delegada de 22 de marzo de 2014) REGLAMENTO DE COMPETICIONES DE CARRERAS POR MONTAÑA FEDME (Aprobado por la Comisión

Más detalles

IV Rallye San Xuan 22 de Junio de 2013. Reglamento Particular

IV Rallye San Xuan 22 de Junio de 2013. Reglamento Particular ART. 1 ORGANIZACIÓN IV Rallye San Xuan 22 de Junio de 2013 Reglamento Particular CAPITULO I ; ORGANIZACIÓN 1.1- El Club Siero Clásicos en colaboración con la Escudería Collacios del Clásicu, organiza en

Más detalles

VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA MEDICOS

VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA MEDICOS VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA MEDICOS Huesca, 7 de Junio de 2014 El Colegio de Médicos de Huesca, con el apoyo técnico de El Pedal Aragonés, organiza el día 7 de Junio de 2014 el VI CAMPEONATO

Más detalles

REGLAMENTO PARTICULAR VII CONCENTRACION DE CLASICOS Y RUTA TURISTICA VILLA DE NAVIA

REGLAMENTO PARTICULAR VII CONCENTRACION DE CLASICOS Y RUTA TURISTICA VILLA DE NAVIA REGLAMENTO PARTICULAR VII CONCENTRACION DE CLASICOS Y RUTA TURISTICA VILLA DE NAVIA 1.- PROGRAMA HORARIO FECHA HORA LUGAR ACTO A CELEBRAR 20-08-14 16.00 Pagina Web Publicación Reglamento - Comienzo Inscripciones

Más detalles

campeonatos de clubes

campeonatos de clubes Art. 9) Composición de los equipos Todos los integrantes de los equipos deberán poseer licencia nacional en vigor Cada equipo podrá utilizar un máximo de 3 participaciones de atletas de clubes asociados

Más detalles

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 1. Bateraezintasunen Batzordearen irizpena, David Latxaga Ugartemendia legebiltzarkidearen bateragarritasunegoerari

Más detalles

III RALLYE DE COCHES CLÁSICOS MONTAÑA PALENTINA. Reglamento Particular

III RALLYE DE COCHES CLÁSICOS MONTAÑA PALENTINA. Reglamento Particular Art. 1.- ORGANIZACIÓN III RALLYE DE COCHES CLÁSICOS MONTAÑA PALENTINA Reglamento Particular 1.1.- La Escuderia Montaña Palentina Racing bajo normativa de la Federación Española de Vehiculos Antiguos (FEVA),

Más detalles

II MACRO ACUATLON ARENALES DEL SOL

II MACRO ACUATLON ARENALES DEL SOL II MACRO ACUATLON ARENALES DEL SOL COLABORA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LOS ARENALES DEL SOL EXCENLENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ELCHE. FECHA DE CELEBRACIÓN 21 de JUNIO del 2015 LUGAR DE CELEBRACIÓN PLAYAS

Más detalles

R E G L A M E N T O VI RALLYE MONTAÑA PALENTINA DE COCHES CLÁSICOS

R E G L A M E N T O VI RALLYE MONTAÑA PALENTINA DE COCHES CLÁSICOS R E G L A M E N T O VI RALLYE MONTAÑA PALENTINA DE COCHES CLÁSICOS Art. 1- ORGANIZACIÓN 1.1.-La Escudería Montaña Palentina Racing, organiza el sábado 02 de Agosto de 2014, un Rallye de regularidad para

Más detalles

Reglamento de la CARRERA de 10 KM del DISA Gran Canaria Maratón 2015

Reglamento de la CARRERA de 10 KM del DISA Gran Canaria Maratón 2015 Reglamento de la CARRERA de 10 KM del DISA Gran Canaria Maratón 2015 ARTÍCULO 1º (Organización, fecha, horarios y lugar de SALIDA y META) La Carrera de 10 KM del VI DISA Gran Canaria Maratón 2015 está

Más detalles

R E G L A M E N T O RALLY DE COCHES CLÁSICOS VALLE DE ARAS 2014

R E G L A M E N T O RALLY DE COCHES CLÁSICOS VALLE DE ARAS 2014 R E G L A M E N T O RALLY DE COCHES CLÁSICOS VALLE DE ARAS 2014 Art. 1- ORGANIZACIÓN 1.1- El Club Deportivo Elemental Copa de las Escuderías de Clásicos, con la colaboración de la escudería Vadea Sport,

Más detalles

XI Ral li de la Llana Trofeu Autosi Reglamento particular - FEVA

XI Ral li de la Llana Trofeu Autosi Reglamento particular - FEVA XI Ral li de la Llana Trofeu Autosi Reglamento particular - FEVA ARTÍCULO 1.- ORGANITZACIÓN 1.1. - El Motor Club Sabadell, entidad inscrita en el registro de entidades de la Generalitat de Cataluña con

Más detalles

REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DE COMPETICIONES

REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DE COMPETICIONES Real Federación Española de Piragüismo REGLAMENTO GENERAL Y TÉCNICO DE COMPETICIONES Aprobado en Comisión Directiva de CSD en Junio de 2010 1 Real Federación Española de Piragüismo REGLAMENTO GENERAL Y

Más detalles

CIRCUITO GALLEGO DE SOLITARIOS Y A DOS

CIRCUITO GALLEGO DE SOLITARIOS Y A DOS CIRCUITO GALLEGO DE SOLITARIOS Y A DOS 1 INDICE: 1.- ORGANIZACIÓN 2.- REGLAS Y OBLIGACIONES 3.- DIVISIONES, PRUEBAS Y COEFICIENTES 4.- CLASIFICACIÓN, PUNTUACIÓN Y PARTICIPACIÓN 5.- INSCRIPCIONES Y DERECHOS

Más detalles

Entramos en el programa de Licencias. Seleccionamos de la barra de menú la opción. Pantalla 1: Menú Licencias.

Entramos en el programa de Licencias. Seleccionamos de la barra de menú la opción. Pantalla 1: Menú Licencias. Licencias 18 SECCIÓN 3 CAPÍTULO 18 LICENCIAS LICENCIAS Licencias. Licencias: Entramos en el programa de Licencias. Seleccionamos de la barra de menú la opción Licencias : Pantalla 1: Menú Licencias. Obtenemos

Más detalles

REGLAMENTO GENERAL Y DE COMPETICIONES

REGLAMENTO GENERAL Y DE COMPETICIONES FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO REGLAMENTO GENERAL Y DE COMPETICIONES APROBADO POR COMISIÓN DIRECTIVA 23 de diciembre de 2013 1 INDICE TITULO PRELIMINAR TITULO PRIMERO: ESTATUTOS PERSONALES Cap. I: Clubes.

Más detalles

B) CONDICIONES AUTORIZADAS: Primera condición: VARIANTES

B) CONDICIONES AUTORIZADAS: Primera condición: VARIANTES - En la columna PARTIDOS EN SISTEMA las casillas que contengan el número ordinal asignado en el boleto a cada uno de los partidos pronosticados a doble y a triple que sean elegidos para ser condicionados,

Más detalles