GUIA OPOSICIONS FP 2011 (Ús intern Federació d Ensenyament de CCOO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GUIA OPOSICIONS FP 2011 (Ús intern Federació d Ensenyament de CCOO)"

Transcripción

1 GUIAOPOSICIONSFP2011 (ÚsinternFederaciód EnsenyamentdeCCOO) 1. Quinessónlesespecialitatsquesurtenalaconvocatòria: Especialitatsdocentsdelscossosdecatedràtics d ensenyamentsecundariideprofessors d ensenyamentsecundari(a1,antica) OFERTA NOVA OFERTA ANTERIOR %QUE MANTENEN 501 Administraciód empreses % 502 Anàlisiiquímicaindustrial % 503 Assessoriaiprocessosd imatgepersonal % 504 Construccionscivilsiedificació Formacióiorientaciólaboral % 506 Hostaleriaiturisme % 507 Informàtica % 508 Intervenciósociocomunitària % 509 Navegacióiinstal lacionsmarines Organitzacióigestiócomercial % Organitzacióiprocessosdemantenimentde 511 vehicles % 512 Organitzacióiprojectesdefabricaciómecànica % 513 Organitzacióiprojectesdesistemesenergètics % 514 Processosdeconreuaqüícola Processosdeproduccióagrària Processosenlaindústriaalimentària. 0 0 Processosdiagnòsticsclínicsiproductes 517 ortoprotètics % 518 Processossanitaris % 519 Processosimitjansdecomunicació Processosiproductesdetèxtil,confeccióipell Processosiproductesdevidreiceràmica Processosiproductesenartsgràfiques Processosiproductesenfustaimoble Sistemeselectrònics Sistemeselectrotècnicsiautomàtics. 4 0 TOTAL % Especialitatsdocentsdelcosdeprofessors tècnicsdeformacióprofessional(a2,anticb) 601 Cuinaipastisseria % 602 Equipselectrònics Estètica % 604 Fabricacióiinstal laciódefusteriaimoble

2 Instal lacióimantenimentd equipstèrmicside 605 fluids Instal lacionselectrotècniques % 607 Instal lacionsiequipsdecriaiconreu Laboratori Mantenimentdevehicles % 610 Màquines,serveisiproducció Mecanitzacióimantenimentdemàquines % 612 Oficinadeprojectesdeconstrucció Oficinadeprojectesdefabricaciómecànica. 0 0 Operacionsiequipsd elaboraciódeproductes 614 alimentaris Operacionsdeprocessos Operacionsiequipsdeproduccióagrària Patronatgeiconfecció Perruqueria % 619 Procedimentsdediagnòsticclíniciortoprotètic % 620 Procedimentssanitarisiassistencials % 621 Processoscomercials % 622 Processosdegestióadministrativa % 623 Produccióenartsgràfiques Producciótèxtilitractamentsfisicoquímics Serveisalacomunitat % 626 Serveisderestauració Sistemesiaplicacionsinformàtiques % 628 Soldadura Tècniquesiprocedimentsd imatgeiso % TOTAL % Especilitatsdocentsdelcosdeprofessorsd'Arts PlàstiquesiDisseny 701 Cerámica. 0 0 Conservaciónyrestauracióndemateriales 702 arqueológicos. 1 0 Conservaciónyrestauracióndeobras 703 escultóricas Conservaciónyrestauracióndeobraspictóricas Conservaciónyrestauracióndetextiles. 0 0 Conservaciónyrestauracióndeldocumento 706 gráfico Dibujoartísticoycolor % 708 Dibujotécnico % 709 Diseñodeinteriores % 710 Diseñodemoda Diseñodeproducto

3 712 Diseñográfico % 713 Diseñotextil Edicióndearte Fotografía % 716 Historiadelarte % 717 Joyeríayorfebrería Materialesytecnología:CerámicayVidrio. 0 0 Materialesytecnología:Conservacióny 719 Restauración Materialesytecnología:Diseño % 721 Mediosaudiovisuales % 722 Mediosinformáticos % 723 Organizaciónindustrialylegislación Vidrio Volumen. 0 0 TOTAL % Les especialitats en color salmó no sortien ni a la oferta pactada ni a la provisional d ara. Les de color groc (de més) surten a la provisional però no a la pactada amb CCOO. 2. Quantalsrequisitsd accésespecífics a) Les especialitats del cos de secundària ( ) tenen els mateixos requisits d accés, tal i com sortiran a la convocatòria, que els professors d ensenyament secundari de la ESO i el Batxillerat, és adir, aquests, si la convocatòria oficial no els canvia(pocprobable) 1. Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de doctor,llicenciat,enginyeroarquitecte,oeltítoldegraucorresponentoaltrestítols equivalents a efectes de docència, d acord amb el que estableix el punt 1 de la disposicióaddicionalúnicadelreglamentaprovatpelreialdecret276/2007,de23de febrer( pdf). Laconvocatòrialesdescriuràenunannexperòsónequivalentsaefectesdedocència lestitulacionssegüents: 3

4 4

5 2. Estarenpossessiódelaformaciópedagògicaididàcticaalaqualesrefereixl article 100.2delaLleiorgànica2/2006.Ambcaràctergeneralacreditaranaquestrequisitels aspirantsqueestiguinenpossessiódeltítoloficialdemàsteruniversitariquehabilita per l exercici de les professions regulades de professor d educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d idiomes. No obstant això,estarandispensatsdelapossessiódel esmentattítolaquellsqueacreditinhaver obtingutalgundelsrequisitssegüents: 5

6 Estar en possessió del títol professional d especialització didàctica, el certificat de qualificaciópedagògicaoelcertificatd aptitudpedagògica,abansdel 1d octubrede Estarenpossessiód untítoluniversitarioficial,abansdel 1d octubrede2009,que habilitiperal exercicidelaprofessiódemestreod untítoldellicenciatenpedagogia o psicopedagogia, així com qualsevol títol de llicenciat o altra titulació declarada equivalentalmateixqueincloguiformaciópedagògicaididàctica.pelquefaaaquests altrestítolsdellicenciatqueinclouenaquestaformaciópedagògicaididàcticahihaels següents: Llicenciatura de ciències de l activitat física i de l esport (especialitat itinerari d educació). Títolsuperiordemúsica(especialitatpedagogiadel instrumentiespecialitatde pedagogiadelaformaciómusicalbàsicaigeneral. Títolsuperiordedansa(especialitatdepedagogiadeladansa). Llicenciatenfilosofiaiciènciesdel educació(secciópedagogiaiseccióciències del educació,entoteslessevesespecialitats. Llicenciat en filosofia i lletres (divisió filosofia i ciències de l educació i secció ciènciesdel educació). Llicenciatenpsicologiadel educació. Llicenciatenpsicologiadelaintervenciósocial.Organitzacionalieducativa. Llicenciatenpsicologiaevolutivaidel educació. Haveracreditatlasuperacióde180crèditsdepedagogiaopsicopedagogiaabansde l 1d octubrede2009. Haver impartit docència, abans de l 1 de setembre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d escoles oficials d idiomes, d acord amb el previst al Reial decret1834/2008,de8denovembre. b)lesespecilitatsdelcosd ArtsPlàstiquesiDisseny: Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de graucorresponentoequivalentsaefectesdedocència,d'acordambelqueestableixel punt 4 de la disposició addicional única del Reglament d'ingrés als cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. Són equivalents a efectes de docència: OJO!!!: Aquest cos d Arts Plàstiques i Disseny no té encara regulada la formació pedagògicaididàcticaestablertaalaloe.pertant:nonecessitenmàsteraquestany. 6

7 c)lesespecilitatsdelcosdeptfp: 1. Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de diplomatuniversitari,enginyertècnic,arquitectetècnic,oeltítoldegraucorresponent oaltrestítolsequivalentsaefectesdedocència,enaquestcas,titulatsdelaformació professionaldegrausuperior( pdf): 7

8 ATENCIÓ!!!!!! HI HA ALTRES TÍTOLS EQUIVALENTS A EFECTES DE DOCÈNCIA QUE NO SURTENAQUÍ!!!! a)elsnoustitulatsdel FPLOE ElsnoustítolsLOE 1 sónequivalentsalsquehihadescritsalrd276/2007(quesónlge 2 ilogse 3 ),malgratnos haviencreatniimplantatenelmomentdepublicar seelrd (peraixònosurten).començaahaver hibastants,famoltpocques hanimplantati 1LleiOrgànicad Educació(2006) 2LleiGenerald Educació(1970) 3LleiOrgànicaGeneraldelSistemaEducatiu(1990) 8

9 no hi ha gaires titulats encara, però ens podem trobar aspirants que es vulgin presentaralaoposicióaportantuntítolund aquests.lesprimerestitulacionsesvan començaraimplantarelcurs ;pertant,elsquihaginfinalitzatambèxitel títold aquestapromociói,potser,depenentdelsterminisdelaconvocatòria,elsdel ,estarienendisposiciódepresentar seambelseutítol. Elsques hanimplantatacatalunyasónelsquetrobareuenaquestapàgina penjats, peròteniuencomptequeal oposiciós hipotpresentargentd altrescomunitatsque compleixinlarestaderequisitsdelaconvocatòria: Per tant, com podem saber si un títol LOE d un aspirant és considerat equivalent a efectesdedocènciaencaraquenosurtialrd276/2007? MirantelReialDecretd establimentdeltítol.entotselsreialsdecretshihaunapartat en què s estableix, sempre al final, normalment a l annex III.B, les titulacions equivalents a efectes de docència per impartir determinades especilitats docents inclosesenaquelltítol.penseuqueaquestsrdsónposteriosal276/2007,perlaqual cosatenenvalidesapersobred aquestúltim. Onsón? Al Ministeri, a la relació de Noves Titulacions. Ciclant hi al damunt apareix un resum deltítoliunellaçalrdcorresponent: y como estudiar/ofertaformativa/nuevos titulos.html b)elstitulatsenformacióprofessionaldegrausuperiorquenotenenunatitulació equivalentaefectesdedocència. Abans del RD 276/2007, els titulats en formació professional de grau superior es podienpresentaral oposiciódeptfpsenseserdiplomats.pertalqueelsinterinsque nohavienaprovatencaraesquedessinsensepoderopositarpernocomplirelrequisit de titulació, un cop es publicà el RD 276/2007, es va aconseguir que poguessin presentar se sense ser diplomats, durant quatre convocatòries més i, per tant, a la convocatòriaustrobareu: D'acordambelqueestableixelpunt6deladisposicióaddicionalúnicadelReglament aprovatpelreialdecret276/2007,de23defebrer,perlesespecialitatsenlesqualsno s'hagin exhaurit les quatre convocatòries a què es referia la disposició transitòria segonadelreialdecret777/1998,de30d'abril,enlanovaredacciódonadapelreial decret334/2004,de27defebrer,podranseradmesosaquellsaspirantsque,totino tenir la titulació exigida amb caràcter general, acreditin una experiència docent de, com a mínim, dos anys en centres educatius públics dependents de la Generalitat de Catalunyaiestiguinenpossessiódeltítoldetècnicespecialistaotècnicsuperiorenuna 9

10 especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional corresponent. A aquests efectes, la duració d'un any s'entén com a serveis efectius prestatsdurantalmenys6mesosenelmateixcursacadèmic.lesespecialitatsaquees refereix aquest paràgraf són: processos comercials, processos de gestió administrativa,serveisderestauracióisoldadures.(consulteuquadrep.1) Aixòquevoldir? Doncsquesicompleixenelrequisitd experiènciadocentespecíficd aquestcol lectiu que es descriu al paràgraf, poden presentar se a l oposició d aquelles especialitats aspirants que no són diplomats i que no figuren a la relació de títols equivalents a efectesdedocència(siguindel276odelsestablertsenelsrddeltítolsnous). VIGILEU!!!:AquestesquatreconvocartòriesdepenendecadaAdministracióEducativa. PertantaCatalunyaespodenpresentarexclusivamentalesespecilitatsdescritesala convocatòria,malgratenlacomunitatd origendel aspirantnos haginesgotatencara lesquatreconvocatòriesd altresespecilitats. 2. Laformaciódidàcticaipedagògica Alaconvocatòriaenstrobaremaixò: D acord amb el que s estableix a la disposició transitòria única del Reial decret 276/2007,de23defebrer,finsquenoesreguliperacadaensenyamentlaformació pedagògicaididàcticaestablertaal article100.2delalleiorgànica2/2006,de3de maig, queda diferida, en aquesta convocatòria, la exigència d aquest formació als aspirantsalingrésenaquestcos. Pertant,nomésperaquestaconvocatòria,elsaspirantsalcosdePTFPnohandetenir nimàster,niformaciópedagògocaididàcticaespecífica. Heu de saber però, que el Ministeri ja té l esborrany definitiu que regularà aquesta formació i, amb tota probabilitat, n hauran de disposar els aspirants de cara a la próxima convocatòria, depenent de la publicació i de com es reguli la implantació d aquestaformacióenlanormacorresponent. 3. Quantalespartsdelaprova Teniuencompteque,ambtotaprobabilitat,laconvocatòriadisposaràaixò: Enlesespecialitatsqueincloguinhabilitatsinstrumentalsotècniques,aquestasegona part inclourà un exercici de caràcter pràctic. Aquest exercici es realitzarà en les especialitatsques esmentenacontinuació: Cos de professors d'ensenyament secundari: Dibuix, música, tecnologia i totes les especialitatsdeformacióprofesionalexcepteformacióiorientaciólaboral. Cosdeprofessorstècnicsdeformacióprofessional:Toteslesespecialitats. 10

11 Cosdeprofessorsd'Artsplàstiquesidisseny:Toteslesespecialitats Aixòquèvoldir? Quetoteslesplacesconvocadesd ensenyamentsprofessionalsmenysfolhandefer, amésdelapartb1ib2,unexercicidecaràcterpràctic.lagentpreguntamoltquecom és.l esborranydelaconvocatòrianohoregula,perquènohihainclososelsanexos, però podeu consultar, orientativament, la convocatòria de A l annex 5 venen descritselsqueesvanferperacadaespecialitatal2008: 4. Quantalaprogramaciódidàctica ProgramacióLOEoLOGSE? A l FP els títols s organitzen per mòaduls (LOE) o mòduls i crèdits (LOGSE). Són les assignatures,perdir hoaixí.cadaespecialitatdocent,iacadatítol,téatribucióper impartir una, o dues o més d aquestes assignatures dins un mateix títol i/o en d altrestítols(normalmentdelamateixafamíliaprofessional,perònosempre).quan l aspirantpreparalaprogramaciódidàcticahohadeferd unmòdulocrèditperalqual tingui establerta aquesta atribució docent, de l especialitat de l oposició a la qual es presenta(lesdelquadredelap.1). Sil aspirantvolprepararlaprogramacióreferidaauntítollogse,hauràdeprogramar d acord amb les pautes de programació dels títol LOGSE. Podeu donar de referència aquestapàgina(hihaunaguiaiexemples): Sil aspirantvolprepararlaprogramacióreferidaauntítolloeimplantatacatalunya, haurà de programar d acord amb les pautes de programació dels títol LOE. Podeu donardereferènciaaquestesduespàgines(hihaunaguiaiexemples): hadeclicar materialsperimprimir ) QuinssónelstítolsLOEimplantatsaCatalunya? a)ciclesformatiusdegraumitjà Administracióigestió CFGMGestióadministrativa Agrària CFGMProduccióagropecuària CFGMProduccióagroecològica 11

12 Electricitatielectrònica CFGMInstal lacionselèctriquesiautomàtiques CFGMInstal lacionsdetelecomunicacions Fabricaciómecànica CFGMMecanització CFGMSoldaduraicaldereria Hoteleriaiturisme CFGMCuinaigastronomia CFGMServeisderestauració Indústriesalimentàries CFGMForneria,pastisseriaiconfiteria CFGMOlisd olivaivins Informàticaicomunicacions CFGMSistemesmicroinformàticsixarxes Química CFGMPlantaquímica Sanitat CFGMEmergènciessanitàries CFGMFarmàciaiparafarmàcia Tèxtil,confeccióipell CFGMConfeccióimoda Transportimantenimentdevehicles CFGMCarrosseria b)ciclesformatiusdegrausuperior Energiaiaigua CFGSEficiènciaenergèticaienergiasolartèrmica Fabricaciómecànica CFGSConstruccionsmetàl liques CFGSDissenyenfabricaciómecànica CFGSProgramaciódelaproduccióenfabricaciómecànica HoteleriaiTurisme CFGSAgènciesdeviatgesigestiód esdeveniments CFGSGestiód allotjamentsturístics CFGSGuia,informacióiassistènciaturístiques 12

13 Indústriesalimentàries CFGSVitivinicultura Informàticaicomunicacions CFGSAdministraciódesistemesinformàticsalaxarxa Instal lacióimanteniment CFGSDesenvolupamentdeprojectesd instal lacionstèrmiquesidefluids CFGSMantenimentd instal lacionstèrmiquesidefluids Química CFGSLaboratorid anàlisiicontroldequalitat CFGSQuímicaindustrial Sanitat CFGSAudiologiaprotètica Serveissocioculturalsialacomunitat CFGSEducacióinfantil Tèxtil,confeccióipell CFGSPatronatgeimoda Transportimantenimentdevehicles CFGSAutomoció Pertant,sil aspirantvolferlaprogramaciófentservirunmòduld und aqueststítols implantats, la programació haurà de ser LOE. El problema és que aquests títols no tenenencaradecretdecurrículumpublicat.aleshores QuèpassaambelstítolsLOEquenotenenpublicatelDecretdeCurrículum? NoespotutilitzarencapcaselcurrículumLOGSEantic.ElRDd establimentdeltítol LOEl extingeix.perferlaprogramació: D'acordamblainformaciófacilitadaperlaDireccióGeneraldeFormacióProfessional Inicial i Ensenyaments de Règim EspecialperalstítolsdeformacióprofessionalLOE quejaestanimplantatsacatalunya,lesreferènciesnormativesestandefinidesenels ReialsDecretsqueestableixenelstítols(documentsambiconaverda).Perl'elaboració de les programacions caldrà tenir en compte els mòduls professionals, les unitats formatives, les durades, els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els contingutspublicatalapàginaweb(documentsambiconagroga): 13

14 Els centres que vulguin fer alguna consulta sobre els nous cicles formatius poden adreçar sealcorreuelectrònic: Iambelnombred unitatsdidàctiques? EnlaprogramacióLOGSElesUnitatsdidàctiquesnoestánprevistes.Elprofessoratpot ferlesqueconsidericonvenientdinselcrèditcorresponent.peraixòlesconvocatòries anteriors determinaven que els aspirants havien de fer un mínim de 6 unitats didàctiquesial FPnopassavaresperquèfuncionavaigual. EnlaprogramacióLOEnoexisteixenlesunitatsdidàctiques.SónUnitatsFormatives,i cadamòdultélesqueté,ambunaduracióprescritaideterminadaenelsdocuments queestanpenjatsalapàginawebressenyadaalapreguntaanterior.pertant,elstítols LOE no es poden adaptar a aquest nombre d unitats establert amb caràcter general peralaprogramaciódetotselsaspirants. En aquest cas, els aspirants, com no poden crear unitats, el que hauran de fer la programació didàctica és desenvolupar l esquema d un mínim de sis activitats d ensenyament/aprenentatge d una o de més unitats formatives del mòdul seleccionat. PenseuqueenelstítolsLOE,l únicapartnoprescritaquehadeferelprofessoratsón lesactivitatsd ensenyament/aprenentatge.d aquíquesiguielquedemanin,perquè nopodendemanarresmés.mireul esquema: ExempledelMòdulMetrologiaiassajosdeltítoldeTècnicenmecanització: MP06:Metrologiaiassajos(99h) UnitatsFormatives Horesmín. +HLLD Durada UF1:Metrologia UF2:Assajosmecànics,metal logràficsinodestructius UF 3: Control de processos i models de gestió de qualitat UF 4: Models de gestió de qualitat AquestMòdulnodisposad horesdelliuredisposició LesUnitatsFormativesesrealitzarandeformaseqüencial(UF1,UF2,UF3iUF4) 14

15 Quan l aspirant ha de fer la programació del mòdul, aquesta informació ja esta elaboradaperl administracióeducativa. Així, l aspirant el que ha de fer es, per a cada unitat formativa, si decidiex o no segmentar laennuclisformatius: ExempledelMòdulMetrologiaiassajosdeltítoldeTècnicenMecanització: UF1.Metrologia.(33hores): NF1. MetrologiaDimensional(23h) NF2. Procedimentdepresademesures(10h) Aixítindríem: UnitatFormativa1:Metrologia.(33h) NuclisFormatius Hores Resultatsd aprenentatge NF1. MetrologiaDimensional 23 1i2 NF2. Procedimentdepresademesures 10 2i3 Ideterminarlesactivitatsd ensenyament/aprenentatge(zonablava): NF1. MetrologiaDimensional(23h) Activitats Avaluació d'ensenyamentiaprenentatge RA Continguts CA Instrumentsd Avaluació A1 Unitatsisistemesdemesura 7h Descripció - Explicaciódemesures - Explicaciód instrumentsdemesura - Execuciódemesures - Pràcticademetrologia(Pt1) A2 MesuradeFormes,Rosquesi Engranatges.Procedimentsdemesura 2 1 2a,2b,2f, 2g,2hi2i 8h 1i2 2,3i4 1b,1c,1e, 1f,2a,2b, Pràcticademetrologia(Pt1) PràcticadeFormes,Rosquesi 15

16 ExplicaciódemesuresdeFormes,Rosques iengranatges ExecuciódemesuresdeFormes,Rosquesi Engranatges Explicaciódelprocedimentdepreparació 2c,2d,2g, 2hi2i Engranatges(Pt2) Provaescrita(Pe1) Graellad observacions(g) Descripció depecesiinstruments - PràcticadeFormes,Rosquesi Engranatges(Pt2) - Provaescrita(Pe1) A3 AjustatgesiAcabatssuperficials 8h Descripció Explicaciód ajustatgesiacabats superficials. Execuciód ajustatgesiacabats superficials Explicaciódelstipusd errors - Pràcticad ajustatges(pt3) 1i2 5,6i7 1a,1b,1c, 1d,1e,1f, 2a,2b,2c, 2d,2e,2f, 2g,2h,2i Pràcticad ajustatges(pt3) Provaescrita(Pe2) Graellad observacions(g) - Provaescrita(Pe2) Mésesquemàtic: 16

17 Òbviament, per completar l esquema que demanen a la convocatòria, l aspirant també ha de fer la part rosa, però això ja no forma part de la interpretació de la convocatòria, sinó del seu domini de comprensió dels títols i de la técnica en programació LOE, que és funció del curs d orientació i no es pot abordar en una xerrada. MontseMilán. Igualment,sihihaalgunaltreaspectequem hedescuidatderesoldre,siusplau,feum hoarribariushoafegiré,niquesiguienformat addenda. 17

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI)

Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Màster de Formació del Professorat d Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat (BTX), Formació Professional (FP) i Ensenyament d Idiomes (EI) Aquest màster forma part del Programa Oficial de Postgrau

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

Perfil lectura i biblioteca escolar

Perfil lectura i biblioteca escolar ENSENY. PÚBLIC PNÚM. 684 MARÇ 2016 Perfil lectura i biblioteca escolar 1. Identificació del lloc de treball 1.1 Cossos docents del lloc: Funcionaris de carrera, en pràctiques i personal interí 1.2 Especialitats

Más detalles

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS EEES: LA NOVA ESTRUCTURA DE L EDUCACIÓ SUPERIOR. ELS NOUS GRAUS I POSTGRAUS

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS EEES: LA NOVA ESTRUCTURA DE L EDUCACIÓ SUPERIOR. ELS NOUS GRAUS I POSTGRAUS UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS EEES: LA NOVA ESTRUCTURA DE L EDUCACIÓ SUPERIOR. ELS NOUS GRAUS I POSTGRAUS Oficina de Convergència i Harmonització Europea SUMARI I. INTRODUCCIÓ: L ESPAI EUROPEU D EDUCACIÓ

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INSCRIPCIÓ PER FER LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Llinatges: Nom: Adreça: Mòbil: Telèfon: Localitat: CP: DOI: Adreça electrònica: Data de naixement: EXPÒS:

Más detalles

Programes per a la formació i la inserció dels joves sense GESO. Curs

Programes per a la formació i la inserció dels joves sense GESO. Curs Programes per a la formació i la inserció dels joves sense GESO Curs 2014-15 Destinataris Joves que compleixen com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l any d inici del programa. Que han deixat l educació

Más detalles

1/6. Dades del/de la sol licitant. Centres que se sol liciten (podeu escriure fins a tres centres)

1/6. Dades del/de la sol licitant. Centres que se sol liciten (podeu escriure fins a tres centres) Full de mèrits. Concurs de mèrits per seleccionar directors de centres docents de titularitat de l Ajuntament de Barcelona gestionats pel Consorci d Educació. Convocatòria 2017 Dades del/de la sol licitant

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

NOU MODEL D ACCÉS A LA UNIVERSITAT

NOU MODEL D ACCÉS A LA UNIVERSITAT NOU MODEL D ACCÉS A LA UNIVERSITAT 2010 MARC LEGAL REIAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre 2001 2003 2007 2006 2007 LOU (Ley Orgánica 6/2001, de Universidades) LUC (Llei 1/2003, d Universitats de Catalunya)

Más detalles

Programes de formació i inserció (PFI) Maig 2016

Programes de formació i inserció (PFI) Maig 2016 Programes de formació i inserció (PFI) Maig 2016 Modalitats: - Pla de transició al Treball (PTT) - Formació i aprenentatge professional (FIAP) - Pla d Iniciació Professional (PIP) 2 Destinataris Joves:

Más detalles

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres

Informació complementària. Documents per a l organització i la gestió dels centres Informació complementària Documents per a l organització i la gestió dels centres 2014-2015 Setembre 2014 Desenvolupament del currículum: Competències bàsiques L ordenació curricular de l etapa de l educació

Más detalles

PLA DE QUALITAT ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL

PLA DE QUALITAT ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL PLA DE QUALITAT ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL ÍNDEX: 0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT. 3 1. OBJECTE 4 2. ABAST 4 3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 4 4. RESPONSABILITAT 4 5. VOCABULARI

Más detalles

EQUIVALÈNCIES D ESTUDIS O DE TITULACIONS

EQUIVALÈNCIES D ESTUDIS O DE TITULACIONS EQUIVALÈNCIES D ESTUDIS O DE TITULACIONS EQUIVALÈNCIES AMB EL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (GESO) (Aquest títol correspon als actuals ensenyaments de l ESO) TÍTOLS O ESTUDIS EQUIVALÈNCIA

Más detalles

PRÀCTIQUES en EMPRESA

PRÀCTIQUES en EMPRESA PRÀCTIQUES en EMPRESA Grau de Física Grau d Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau d Enginyeria Biomèdica Màsters PRÀCTIQUES EN EMPRESA NORMATIVA Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS

Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS El BOE ha publicat recentment el REAL DECRETO 1834/2008, de 8

Más detalles

04/05/2017. Institut Bonanova de FP Sanitària

04/05/2017. Institut Bonanova de FP Sanitària Institut Bonanova de FP Sanitària 1 2 CREACIÓ DE L INSTITUT MUNICIPAL D ASSISTÈNCIA SANITÀRIA Gestió dels dispositius assistencials de l Ajuntament de Barcelona IMAS CREACIÓ DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT

Más detalles

Inici de curs

Inici de curs Inici de curs -2017 Roda de premsa d 1 de setembre alumnes alumnes Inici de curs -2017 Dades del sistema educatiu 1 1.570.011 alumnes matriculats +7.822 (p) previsió 78.367 1r cicle infantil -660 310.454

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 287 Divendres 28 de novembre de 2008 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS MINISTERI D EDUCACIÓ, POLÍTICA SOCIAL I ESPORT 19174 Reial decret 1834/2008, de 8 de

Más detalles

FORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA

FORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA FORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA Reial decret 894/2014, de 17 d'octubre, pel qual es desenvolupen les característiques del curs de formació sobre el desenvolupament de la funció

Más detalles

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015 Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015 Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d accions d experiència laboral (contracte

Más detalles

Paleteria i pintura. Accions formatives similars de la mateixa especialitat.

Paleteria i pintura. Accions formatives similars de la mateixa especialitat. CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D UN/A FORMADOR/A DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL MANTENIMENT I REPARACIÓ, EN L ESPECIALITAT POLIMANTENIDOR/A D EDIFICIS I ESPAIS OBERTS,

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE DIFÍCIL COBERTURA/REQUISITS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA

REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE DIFÍCIL COBERTURA/REQUISITS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA REQUITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS DE DIFÍCIL COBERTURA/REQUITS PER A L'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE DIFÍCIL COBERTURA Prof. Secundària Matemàtiques (206). GRAU EN MATEMÀTIQUES.. GRAU EN MATEMÀTIQUES

Más detalles

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial

Preparació per a l'accés a la universitat per a majors de 25 anys-presencial NORMATIVA REFERENT A LES PROVES D'ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DELS MÉS GRANS DE 25 ANYS. CURS 2015-2016 INFORMACIÓ GENERAL PROVES ACCÉS UNIVERSITAT CURS 2015-2016 Amb el nou Reial Decret 1892/2008,

Más detalles

Les titulacions del personal docent. Escola de Directius

Les titulacions del personal docent. Escola de Directius 3 Les titulacions del personal docent Escola de Directius Escola de Directius Introducció: Són normes bàsiques, per a tot l estat (València, Balears, Catalunya, també per a l escola espanyola d Andorra).

Más detalles

-3 El termini de presentació de sol licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017.

-3 El termini de presentació de sol licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017. 1/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball

Más detalles

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS 2016-2017 1 El Batxibac és el programa que permet a l alumnat cursar un currículum mixt amb l objectiu d obtenir la doble titulació

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

VALIDESA ADMINISTRATIVA DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ EN LES PROVES D ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA I EN ELS CONCURSOS DE MÈRITS

VALIDESA ADMINISTRATIVA DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ EN LES PROVES D ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA I EN ELS CONCURSOS DE MÈRITS VALIDESA ADMINISTRATIVA DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ EN LES PROVES D ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA I EN ELS CONCURSOS DE MÈRITS L Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica

Más detalles

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE CÍVIC FRANCESC LLOBET I GIBERT CAPÍTOL I OBJECTIUS

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE CÍVIC FRANCESC LLOBET I GIBERT CAPÍTOL I OBJECTIUS REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE CÍVIC FRANCESC LLOBET I GIBERT CAPÍTOL I OBJECTIUS Article 1. Llobet i Gibert de Vidreres és un organisme d assessorament, consulta, proposta i participació

Más detalles

Oferta formativa curs

Oferta formativa curs Oferta formativa curs 2016-17 Amb caràcter general, per accedir a l'educació d'adults cal: Tenir 18 anys, o bé complir-los durant l'any natural en què s'inicia la formació. Tenir 16 anys o complir-los

Más detalles

LA DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

LA DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA LA DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA Aprovat per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern de 30-4-08 Introducció La majoria de l oferta formativa actual de la Universitat de Barcelona

Más detalles

LA DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

LA DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA LA DOCÈNCIA SEMIPRESENCIAL A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA Aprovat pel Consell de Govern de 15 de maig de 2008 Introducció La majoria de l oferta formativa actual de la Universitat de Barcelona està basada

Más detalles

CICLES FORMATIUS FEDAC SANT NARCÍS

CICLES FORMATIUS FEDAC SANT NARCÍS CICLES FORMATIUS FEDAC SANT NARCÍS CFGM d'atenció a Persones en Situació de Dependència CFGS d'integració Social CFGS Educació Infantil C / P A R E C O L L, 3, 1 7 0 0 5, G I R O N A T E L È F O N : 9

Más detalles

Per què un cicle formatiu? C/César Torras, 1-3 / Sabadell Tel / Fax

Per què un cicle formatiu? C/César Torras, 1-3 / Sabadell Tel / Fax Per què un cicle formatiu? C/César Torras, 1-3 / 08205 Sabadell CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Són ensenyaments reglats que tenen com a objectiu capacitar l'estudiant, dels coneixements i destreses

Más detalles

REGISTRE A LES DIRECCIONS PROVINCIALS DE L INSS PER A L APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE JUBILACIÓ ANTICIPADA I PARCIAL

REGISTRE A LES DIRECCIONS PROVINCIALS DE L INSS PER A L APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE JUBILACIÓ ANTICIPADA I PARCIAL REGISTRE A LES DIRECCIONS PROVINCIALS DE L INSS PER A L APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA DE SALVAGUARDA DE JUBILACIÓ ANTICIPADA I PARCIAL Per a acollir-se a la clàusula de salvaguarda del Reial Decret-Llei 5/2013

Más detalles

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ ENS/XX/2011, de XX de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ ENS/XX/2011, de XX de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ ENS/XX/2011, de XX de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. La disposició addicional 12, apartat 1, de la Llei orgànica 2/2006,

Más detalles

Empresa i iniciativa emprenedora

Empresa i iniciativa emprenedora Transversal Empresa i iniciativa emprenedora CFGM.TRAN.EIE/0.09 CFGM - Cicle formatiu de grau mitjà Aquesta col lecció està dissenyada i coordinada des de l Institut Obert de Catalunya. Coordinació de

Más detalles

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Es convaliden a tots els efectes amb els certificats oficials expedits per l'òrgan competent de la Universitat de València (el

Más detalles

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure 7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure [MUTUAM continua el seu compromís amb la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l atenció sociosanitària amb aquesta convocatòria

Más detalles

Llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i de l'exercici de la professió de monitor/a al Principat, de

Llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i de l'exercici de la professió de monitor/a al Principat, de Llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i de l'exercici de la professió de monitor/a al Principat, de 20 6 96. Consell General Lleis Llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i de l'exercici de la

Más detalles

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0.

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0. Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció sanitària CFGM.APD.M02/0.13 CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

Preinscripció de Cicles formatius de Grau Superior. del 25 al 31 de maig de 2017

Preinscripció de Cicles formatius de Grau Superior. del 25 al 31 de maig de 2017 Preinscripció de Cicles formatius de Grau Superior del 25 al 31 de maig de 2017 Documentació que cal presentar en tots els casos: - Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta

Más detalles

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS Els ensenyaments artístics tenen com a finalitat proporcionar a l alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música, la

Más detalles

Institut d Estudis Catalans. Programa del «Diccionari de Ciència i Tecnologia» Secció de Ciències i Tecnologia

Institut d Estudis Catalans. Programa del «Diccionari de Ciència i Tecnologia» Secció de Ciències i Tecnologia Programa del «Diccionari de Ciència i Tecnologia» Secció de Ciències i Tecnologia Guia d utilització de les opcions de cerca del Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l aprenentatge, amb

Más detalles

Apareixerà aquesta pantalla on és obligat obrir la guia de l aplicació i llegir-la per tal de continuar el procediment d inscripció.

Apareixerà aquesta pantalla on és obligat obrir la guia de l aplicació i llegir-la per tal de continuar el procediment d inscripció. GUIA DE L APLICACIÓ DE CONCURSOS PELS CANDIDATS Entrar al següent enllaç i registrar-se: https://aserv.udg.edu/contractaciopdi Apareixerà aquesta pantalla on és obligat obrir la guia de l aplicació i llegir-la

Más detalles

Curs març de 2015

Curs març de 2015 Curs 2015-16 5 març de 2015 Breu descripció de l Institut 1,500 Alumnes 56 Grups 105 Professors Edat mitjana alumnes 21,72 anys Horari marc: Batxillerat: de 8 a 14:30 Grau mitjà: de 8 a 14:30 CAS: de 8

Más detalles

MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA

MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA MÀSTER EN PSICOPEDAGOGIA CURS 2017-2018 FACULTAT D EDUCACIÓ UNIVERSITAT DE BARCELONA TRETS FONAMENTALS DEL MÀSTER FORMACIÓ INTEGRAL I MULTIDISCIPLINAR El màster s'adreça a titulats universitaris que vulguin

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

FORMACIÓ. Educadors en el lleure Director-directora, monitor-monitora... Acció social Associacionisme Voluntariat

FORMACIÓ. Educadors en el lleure Director-directora, monitor-monitora... Acció social Associacionisme Voluntariat FORMACIÓ Educadors en el lleure Director-directora, monitor-monitora... Acció social Associacionisme Voluntariat Informació 972 24 93 25 www.fundacioesplaigirona.cat www.fundacioesplaigirona.cat ESCOLA

Más detalles

Manual d usuari de l aplicació informàtica de dades històriques de les avaluacions [Centres]

Manual d usuari de l aplicació informàtica de dades històriques de les avaluacions [Centres] Manual d usuari de l aplicació informàtica de dades històriques de les avaluacions [Centres] Índex 0. Presentació... 3 1. Accés a l aplicació... 4 2. Menú de selecció d avaluació i curs... 4 3. Avaluació

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 167 Dissabte 13 de juliol de 2013 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS MINISTERI D EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 7708 Reial decret 476/2013, de 21 de juny, pel qual

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

ORDRE FOM 2861/2012 de 13 de desembre

ORDRE FOM 2861/2012 de 13 de desembre ORDRE FOM 2861/2012 de 13 de desembre (BOE núm. 5 de cinc de gener de 2013) per la qual es regula el control administratiu exigible per la realització de transport públic de mercaderies per carretera.

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 Ens plau informar-lo que en data 11 de febrer s ha publicat la Ordre ESS / 106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

FINAL. Per aprovar el curs cal aprovar les tres avaluacions, amb una nota igual o superior del 5.

FINAL. Per aprovar el curs cal aprovar les tres avaluacions, amb una nota igual o superior del 5. CRITERIS D AVALUACIÓ MATÈRIA: Música 1r ESO PARCIALS 20% ACTITUD: L actitud s avaluarà diàriament i es tindrà en conte si l alumne parla, la puntualitat, fa deures, porta material, participa en classe

Más detalles

MANUAL D ÚS EDITOR DE PROJECTES D ESCOLES + SOSTENIBLES

MANUAL D ÚS EDITOR DE PROJECTES D ESCOLES + SOSTENIBLES MANUAL D ÚS EDITOR DE PROJECTES D ESCOLES + SOSTENIBLES ÍNDEX 0. Conceptes bàsics... 1 1. Accés... 2 2. Inici... 3 3. El PROJECTE del curs... 5 a. El pdf de l esborrany del projecte... 9 b. El pdf del

Más detalles

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D VECTORS I RECTES AL PLA Un vector és un segment orientat que és determinat per dos punts, A i B, i l'ordre d'aquests. El primer dels punts s'anomena origen i el segons es denomina extrem, i s'escriu AB.

Más detalles

NOVES MILLORES EN LA CARPETA DEL CIUTADÀ

NOVES MILLORES EN LA CARPETA DEL CIUTADÀ NOVES MILLORES EN LA CARPETA DEL CIUTADÀ ÍNDEX 1. LA MEVA CARPETA... 3 2. DADES DEL PADRÓ... 4 2.1. Contextualització... 4 2.2. Noves Millores... 4 3. INFORMACIÓ FISCAL... 6 3.1. Contextualització... 6

Más detalles

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera

Jornada de portes obertes del Batxillerat. Institut Celestí Bellera Jornada de portes obertes del Batxillerat Institut Celestí Bellera maig de 2016 Estructura del sistema educatiu PRIMÀRIA (de 3 a 12 anys) E S O 1r, 2n, 3r, 4t curs (de 12 a 16 anys) BATXILLERAT LOMCE 1r

Más detalles

Introducció: sense autorització o sense causa de força major (a judici del titular o de l autoritat civil).

Introducció: sense autorització o sense causa de força major (a judici del titular o de l autoritat civil). 12 1 Introducció: L escola que imparteix uns ensenyaments reglats que tenen una normativa que regula el calendari i l horari Per a modificar aquest calendari i horari, cal una autorització de l Administració

Más detalles

EL PORTAL DE CONCILIACIONS

EL PORTAL DE CONCILIACIONS EL PORTAL DE CONCILIACIONS http://conciliacions.gencat.cat El Departament de Treball ha posat en funcionament el portal de conciliacions per fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se amb l Administració

Más detalles

PROCEDIMENT 3 AUDITORIA INTERNA PR-Q-822-T-01-ET

PROCEDIMENT 3 AUDITORIA INTERNA PR-Q-822-T-01-ET PROCEDIMENT 3 AUDITORIA INTERNA PR-Q-822-T-01-ET ÍNDEX: 0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT. 3 1. OBJECTE 4 2. ABAST 4 3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 4 4. RESPONSABILITAT 4 5. VOCABULARI 4 6. ACTUACIÓ 4 6.1 PLANIFICACIÓ

Más detalles

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL LICITAR SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL FOMENT D INICIATIVES I PROPOSTES CULTURALS

Más detalles

CONSULTA DE L ESTAT DE FACTURES

CONSULTA DE L ESTAT DE FACTURES CONSULTA DE L ESTAT DE FACTURES Versió 1 Març 2016 1. Consulta de les factures... 3 2.1. Identificació al sistema... 3 2.2. Tipus de consulta que es poden realitzar... 4 2.2.1. Consulta d una única factura....

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011

BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011 BREU DE DADES (12) L escola des de P3 a 4art. d ESO SETEMBRE 2011 GESOP,, S.L. C/. Llull 102, 4rt. 3a. 08005 Barcelona Tel. 93 300 07 42 Fax 93 300 55 22 www.gesop.net PRESENTACIÓ: En motiu de l inici

Más detalles

Centre d Ensenyament Online (CEO)

Centre d Ensenyament Online (CEO) Centre d Ensenyament Online (CEO) Desenvolupament de tècniques noves per l educació www.mhe.es 1 Centre d Ensenyament Online (CEO): 1. Què és un Centre d Ensenyament Online (CEO)? 2. Com està estructurat

Más detalles

Metodologia de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social Serveis socioculturals i a la comunitat Metodologia de la intervenció social CFGS.ISO.M02/0.14 CFGS - Integració social Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Eines bàsiques de PNL per a docents

Eines bàsiques de PNL per a docents CURS 2014-2015 TARDOR 2014 3 NOVEMBRE AL 14 DESEMBRE 2014 Guia docent: Eines bàsiques de PNL per a docents Primària Secundària. Codi - REC0123127 / 2014-2015 Professor/a: Lorena Araujo Convocatòria: Tardor

Más detalles

CFGS. Jornada de Presentació de Cicles Formatius. Mas Fonollar(Santa Coloma de Gramenet) Abril 2015

CFGS. Jornada de Presentació de Cicles Formatius. Mas Fonollar(Santa Coloma de Gramenet) Abril 2015 CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic Jornada de Presentació de Cicles Formatius Mas Fonollar(Santa Coloma de Gramenet) Abril 2015 Pla d Estudis Nou currículum L.O.E. Mòduls professionals estructurats en unitats

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Què és el BATXIBAC?:

Què és el BATXIBAC?: gener 2017 Què és el BATXIBAC?: Un acord entre els governs de França I Espanya per tal que alguns alumnes, quan acabin el Batxillerat, tinguin la doble titulació de Batxiller i Baccalauréat Objectius:

Más detalles

5.- Quan fem un clic sobre Nou treball accedim a la següent finestra que ens permet definir els diferents aspectes del nou treball: Nom : Nom del

5.- Quan fem un clic sobre Nou treball accedim a la següent finestra que ens permet definir els diferents aspectes del nou treball: Nom : Nom del El Pou El Pou permet que els alumnes puguin realitzar un treball i lliurar-lo a través del Clickedu. 1. Entra al mòdul Matèries fent clic sobre la pestanya matèries. 2. A la pàgina inicial del mòdul veuràs

Más detalles

La formació professional en alternança i dual: aprendre treballant, treballar aprenent

La formació professional en alternança i dual: aprendre treballant, treballar aprenent La formació professional en alternança i dual: aprendre treballant, treballar aprenent Centre educatiu Empresa aprenent Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament FP dual Què és l FP en alternança

Más detalles

Cursos de formació del professorat. La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera

Cursos de formació del professorat. La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera Cursos de formació del professorat La gramàtica dins l ensenyament del català com a llengua estrangera Idioma de les sessions Català. Sector educatiu dels participants Professors de català per a estrangers

Más detalles

Consell Social, Pàgina 1 de 6

Consell Social, Pàgina 1 de 6 NORMATIVA SOBRE RÈGIM DE PERMANÈNCIA ALS ESTUDIS OFICIALS DE GRAU I DE MÀSTER DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Aprovat en la sessió plenària del Consell Social de la UAB del dia 20 de juny de 2011

Más detalles

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès.

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. ÍNDEX: En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. (Es pot accedir-hi directament clicant damunt el punt en qüestió) 1. Tarifes

Más detalles

SISTEMES AUTOMÀTICS EN ENGINYE

SISTEMES AUTOMÀTICS EN ENGINYE NORMATIVAA GENERAL D ADAPTACIÓ AL PLA D ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYE ERIA DE SISTEMES AUTOMÀTICS I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL PER A L ESTUDIANTAT D ENGINYERIA EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

Más detalles

PROCEDIMENT D AUDITORIA INTERNA

PROCEDIMENT D AUDITORIA INTERNA PROCEDIMENT D AUDITORIA INTERNA ÍNDEX: 0. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT. 3 1. OBJECTE 4 2. ABAST 4 3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 4 4. RESPONSABILITAT 4 5. VOCABULARI 4 6. ACTUACIÓ 4 6.1 PLANIFICACIÓ 4 6.2 REALITZACIÓ

Más detalles

(BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015)

(BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015) ORDRE DE LA CONSELLERA D EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS DE 20 DE MAIG DE 2015 PER LA QUAL ES DESPLEGA EL CURRÍCULUM DE L EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA A LES ILLES BALEARS 1 (BOIB núm. 76, de 21 de

Más detalles

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Recursos humans i responsabilitat social corporativa Administració i gestió Recursos humans i responsabilitat social corporativa CFGS.AFI.M04/0.12 CFGS - Administració i finances Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquest material ha estat

Más detalles

LOPD I LSSI-CE QUÈ NECESSITO PER NO ARRISCAR AMB EL MEU E-COMMERCE?

LOPD I LSSI-CE QUÈ NECESSITO PER NO ARRISCAR AMB EL MEU E-COMMERCE? LOPD I LSSI-CE QUÈ NECESSITO PER NO ARRISCAR AMB EL MEU E-COMMERCE? BENVINGUTS JORDI VENTURA Assessor de Pimes en l àrea de màrqueting, expert en l apartat d'estratègia i comercialització. Experiència

Más detalles

Informació de bonificacions per a persones en situació d atur

Informació de bonificacions per a persones en situació d atur Bonificació aturats Informació de bonificacions per a persones en situació d atur Taula de contingut Definició de la targeta bonificada per a persones en situació d atur... 3 Requisits... 3 Certificats

Más detalles

Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura.

Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura. Títol: Lliçons Moodle, una bona eina per a l adaptació a l EEES. Exemple d una lliçó sobre teoria de la simetria en arquitectura. Autors: Piedad Guijarro i Pere Cruells Centre: ETSAB Secció de Matemàtiques

Más detalles

FITXA PER PROGRAMAR NOUS ESTUDIS (EMERGENTS I QUE ES REVERIFIQUEN) DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI CURS

FITXA PER PROGRAMAR NOUS ESTUDIS (EMERGENTS I QUE ES REVERIFIQUEN) DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI CURS FITXA PER PROGRAMAR NOUS ESTUDIS (EMERGENTS I QUE ES REVERIFIQUEN) DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI CURS 2017-18 Universitat 1. Identificació del grau/màster universitari (en el cas dels màsters universitaris,

Más detalles

PROGRAMA D ESTUDIS SIMULTANIS DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I LINGÜÍSTICA

PROGRAMA D ESTUDIS SIMULTANIS DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I LINGÜÍSTICA PROGRAMA D ESTUDIS SIMULTANIS DE TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I LINGÜÍSTICA Acord del Consell de Govern de 15 de desembre del 2004, modificat per acord del Consell de Govern de 29 de març del 2006 La Facultat

Más detalles

Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats

Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats Avaluació anual de centres (AVAC) Novetats 2015-2016 Inspecció d Educació a Lleida PLENARI DIRECTORS/ES PRIMÀRIA Lleida, 6 d octubre de 2015 Informació per als centres Octubre 2015 Justificació de l actuació

Más detalles

Barcelona Activa Iniciativa emprenedora. Informes en profunditat. Benchmarking. Barcelona Activa SAU SPM,

Barcelona Activa Iniciativa emprenedora. Informes en profunditat. Benchmarking. Barcelona Activa SAU SPM, Informes en profunditat 53 Benchmarking Barcelona Activa SAU SPM, 1998-2011 Índex 01 Introducció 02 Concepte 03 Característiques 04 Més Informació 2 / 7 01. Introducció Amb tota certesa, encara que potser

Más detalles

LA UNIVERSITAT DE BARCELONA AUTÒNOMA I LA FACULTAT DE MEDICINA

LA UNIVERSITAT DE BARCELONA AUTÒNOMA I LA FACULTAT DE MEDICINA LA UNIVERSITAT DE BARCELONA AUTÒNOMA I LA FACULTAT DE MEDICINA Presentació: L any 1933 la Universitat de Barcelona va aconseguir un règim especial d estructura i funcionament que li va permetre una autonomia

Más detalles

CFGS RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA. Curs

CFGS RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA. Curs CFGS RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA Curs 2015-2016 europeu Pàgina 1 de 7 1.- Durada del cicle: 2000 hores 2.- Seqüenciació i distribució dels mòduls per curs: Aquest cicle formatiu es realitza en dos cursos

Más detalles

Sistema Educatiu de Catalunya. Programa PIDCES Formació de dinamitzadors/res Oficina del Pla Jove

Sistema Educatiu de Catalunya. Programa PIDCES Formació de dinamitzadors/res Oficina del Pla Jove Sistema Educatiu de Catalunya Programa PIDCES 06-07 Formació de dinamitzadors/res Oficina del Pla Jove ÍNDEX 1. Educació Secundària Obligatòria 2. Programes de Garantia Social 3. Batxillerat 4. Cicles

Más detalles

Guia de tutoria CURSOS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS. Curs escolar: Grup: Tutor/a:

Guia de tutoria CURSOS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS. Curs escolar: Grup: Tutor/a: Guia de tutoria CURSOS D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS Curs escolar: 2005-2006 Grup: Tutor/a: 0. Control de canvis Versió 1.1, presentada per a la seva revisió i aprovació en setembre 2012, a partir de la

Más detalles