PERSONAL ESTATUTARI DE L'INSTI'TUT CATALA DE LA SALUT IMPORTS MENSUALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PERSONAL ESTATUTARI DE L'INSTI'TUT CATALA DE LA SALUT IMPORTS MENSUALS"

Transcripción

1 de la Sali~t PERSONAL ESTATUTARI DE L'INSTI'TUT CATALA DE LA SALUT IMPORTS S Gener 2009

2 Telefa RETRIBUCIONS DELS DIRECTORS I SUBDIRECTORS GERENTS I MEDICS, DIRECTORS I SUBDIRECTORS D'INFERMERIA, DIRECTORS ECONOIVIICO-FINANCERS, DE SERVEIS GENERALS I DE PERSONAL, DELS CENTRES HOSPITALARIS LLOC DE TREBALL TOTAL SOU TOTAL ANUAL INC. MAX. ANUAL DIRECTOR GERENT Hospitals 1 r. grup (1) 5.252, , , ,75 Hospitals 2n. grup (2) 4.764, , , ,41 SUBDIRECTOR GERENT Hospitals 1 r. grup 4.389, , , ,62 Hospitals 2n. grup 4.041,O ,O , ,62 DIRECTOR MEDIC. Hospitals Ir. grup , , , ,99 Hospitals 2n. grup 4.206, , , ,62 SUBDIRECTOR MEDlC Hospitals 1 r. grup , , ,86 Hospitals 2n. grup 3.527, , ,86 DIRECTOR D'INFERM. Hospitals 1 r. grup 3.763, , , ,86 Hospitals 2n. grup , ,86

3 Gran Via de les Corts Catalanes. 587 RETRIBUCIONS DELS DIRECTORS I SUBDIRECTORS GERENTS I MEDICS, DIRECTORS I SLIBDIRECTORS D'INFERMERIA, DIRECTORS ECONOMICO-FINANCERS, DE SERVEIS GENERALS I DE PERSONAL, DELS CENTRES HOSPITALARIS TOTAL LLOC DE TREBALL SOU TOTAL ANUAL INC. MAX. ANUAL (001 ) (033) - SUBDIRECTOR D'INF. Hospitals 1 r. grup 2.922, , , ,l O DIREC.ECON-FINANCER Hospitals 1 r. grup 4.463, , , ,62 Hospitals 2n. grup 4.096, , , ,62 DIRECTOR SERV.GRALS Hospitals 1 r. grup 4.463, , , ,62 Hospitals 2n. grup 4.096, , , ,62. DIRECTOR PERSONAL Hospitals 1 r. grup 4.463, , , ,62 Hospitals 2n. grup 4.096, , , ,62 (1) Centres amb més de 450 llits (2) Centres fins a 450 llits

4 RETRIBUCIONS CAPS D'UNITAT DELS CENTRES HOSPITALARIS C. DEDIC. ESP. (40h) TOTAL LLOC DE TREBALL SOU x14 (001) (038) INC. MAX.ANUAL (033) - CAP D'UNITAT GRUP A Hospitals 1 r.grup (1) Hospitals 2n. grup (2) CAP D'UNITAT GRUP B Hospitals 1 r.grup (1) Hospitals 2n. grup (2)

5 Gran Via de les Corts Catalanes. 587 GERENT D'AMBIT D-ATENCIÓ PRIMARIA SOU x14 TOTAL Ir grup ,75 2n grup 4.293, ,89 lncentiu rnaxirn anual: 15% (033) COMPLEMENT COMANDAMENT TOTAL SOU x14 x14 Ir grup 1.857, , ,30 2n grup 1.857, , ,91 lncentiu maxim anual: 12% (0331

6 Gran Via de les Corts Catalanes. 587 RETRIBUCIONS DELS CARRECS DE L'ESTRUCTURA ORGANICA TERRIRORIAL GERENCIES TERRlTORlALS DE NlVELLl LLOC DE TREBALL SOU TOTAL ANUAL Gerent territorial (import 2008) lncentiu maxim 10% (033) Director d'atenció primaria territorial lncentiu maxim anual 15% (033) GERENCIES TERRITORIALS DE NlVELL 2 LLOC DE TREBALL SOU TOTAL ANUAL Gerent territorial lncentiu maxim anual 15% (033) Director d'atenció primaria territorial lnoentiu mhxim anual 15% (033) Director de centre hospitalari lncentiu maxim anual: 15% (033) Excepte el director de I'H. de Wladecans que té mm a incentiu maxim el mateix import que el diredor gerent d'hosp'hal de 2n gtup (pag. 1)

7 Gran Via de' les Corts Catalanes, 587 Telefon O0 REGIM RETRIBUTIU DELS CAPS D'UNITAT I DE SUBUNITAT EN L'AMBIT DE L'ATENCIÓ PRIMARIA CAP D'UNITAT DE RECURSOS HUMANS C. DESTINACIO C. ESPEC~FIC TOTAL Grup Nivel1 SOU (X14) íxl4) (X13.8) (001) (004?) (005) A , , ,89 A , , ,41 CAP D'UNITAT DE FARMACIA c. DESTINACIO C. ESPEC~FIC TOTAL Grup Nivell SOU (X14) íxl4) (X13.8) (001) (004?) (005) CAP DE SUBUNITAT D'ADMINISTRACIÓ 1 GESTIÓ DE PERSONAL I CAP DE SUBUNITAT DE FORMACIÓ 1 SELECCIÓ c. DESTINACI~ C. ESPEC~FIC GwP Nivell sou (~14) íx14) (X13.8) ( 001) (0047) (005) TOTAL CAP DE SUBUNITAT D'ADMINISTRACIÓ DE PROCESSOS DE SUPORT C. DESTINACIÓ C. ESPEC~FIC TOTAL SOU (X14) (Xl4) (Xl3.8) ( 001) (0047) (005)

8 COMPLEMENTS DE LqESTRUCTURA DE PRIMARIA - PERSONAL ESTATUTARI íx 13,8) ANUAL COMPLEMENT RESPONSABLE DE GESTIÓ 446, ,74 (036) COMPLENIENT COORDIIVADOR D'AREA (037) PERSONAL LABORAL CONVENI ÚNIC (x 12) ANUAL COMPLENIENT RESPONSABLE DE GESTIÓ 461,O ,60 (036A) COMPLEMENT COORDINADOR D'AREA 370, ,12 (037A) Tau /

9 Institut Catala REGIM RETRIBUTIU DEL PERSONAL TECNIC EN GESTIÓ 1 ADMINISTRACIÓ SANITARIA (PERSONAL LABORAL CONVENI ÚNIC) COMPLEMENT C. LLOC DE SOU DE GRUP TREBALL TOTAL x 14 x 12 x 12 (001) (204) (255) - Tecnic en G.A.S ,99 233, , ,71

10 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EMERIT DE LES INSTITUCIONS SANITARIES ANy 2009 HAVERS TOTAL LLOC DE TREBALL NIENSUALS AIV UAL (360) lmport maxim Personal emerit

11 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FACULTATIU JERARQUITZAT EN L'AMBIT HOSPITALARI COMPL. COMPL. SOU DEST. DOCENCIA TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL x14 x14 x13.8 ANy 2009 (001) (m4 (oiee) Cap Departament , Cap Se~ei , Cap Seccio , ,52 Metge Adjunt ,89 - COMPL. COMPL. JORNADA SOU DEST. DOCENCIA COMPLETA TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL x14 x14 x13.8 x 14 (001) (OWA) (0186) (020) Cap Departament , ,36 843, Cap SeweilDirector Clínic Cap Secció Metge Adjunt ,76 489, Tecnic tiulat superior Dies laborables (WA) Dissab.. dium. i festiu I I I 50% de I'import de la guardia de presencia física 1 ffh ffh Dies laborables; torn complet ( 04'JH) COMPLEMENT PER ACTlVlTAT COMPLEMENTARIA >55 ANYS irnport rnaxirn anual... (062) COMPLEMENT DIRECCIO DE PROGRAMES... (0168) Dissabte. diumenge i festius; torn complet El personal que tingui encomanada la funció de direcció o desenvolupament de programes o 8 unitats assistencials COMPLEMENT COORDINADOR MEDIC O DE Hospitals ir. Grup... PROCESSOS ASSISTENCIALS: (017~) Hospitals 2n. Grup... COMPLEMENT DE DEDICACI~ EXCLUSIVA... (039) COMPLEMENT DE CONTlNUlTAT ASSISTENCIAL (048 per dia d'actuació...,. COMPLEMENT DE DlRECClO CLlNlCA... (065) E dia

12 COMPL. COMPL. SOU DEST. ESPEC~FIC TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL x14 x14 x13,8 Titulat superior sanitari , ,76 868, ,95 - Diplomat sanitari 10 bis

13 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FACLILTATIU JERARQUITZAT D'ATENCIÓ PRIMARIA : RADIODIAGNOSTIC, ANALISIS CL~NIQUES, REHABILITACIÓ I PSlQUlATRlA TOTAL COMPL. COMPL. DOCENCIA (36 hores LLOC DE TREBALL NIVELL SOU DEST. x13.8 setrnanals) (001 (004A) (018B) - Cap de Servei ,35 821, , ,55 Cap de Secció ,35 688,78 796, ,27 Metge Adjunt ,35 575,05 459, COMPL. COMPL. DOCENCIA JORNADA TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU DEST. x13.8 COMPLETA Cap de Servei ,82 873, ,80 843, ,66 Cap de Secció ,82 732,74 846,96 770, ,15 Metge Adjunt , ,76 489,31 681, ,15 COMPLEMENT DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA... (039)

14 += COMPL. COMPL. AT. COMPL. DEST~ PRIMARIA DESPLAC. TOTAL Nivel1 SOU x14 xl4 x13.8 x4 (001) (DD4A) (0158) (022) minim Metge de Familia i Pediatre , ,39 l maxim P Metge de Familia i Pediatre , ,76 954,24 345, COMPL. COMPL. AT. DEST~ PRIMARIA TOTAL Nivell SOU x14 xl4 a3.8 (001) (004A) (O150) Odontoleg , ,76 868, ,95 COMPL. COMPC. AT. COMPL. COMPL. DEST~ PRIMARIA DESPLAC. APD TOTAL Nivel1 HAVERS BASICS APD a4 x13.8 X14 xi (004A) (0158) (07-2) (027) Compl. minim Especific Sou xl4 x13.8 (W1) (005) Metge APD , ,45 123,57 897, Metge APD , , ,83 Grau APD (si escau) 37,85 (01 4) maxim xi4 COMPLEMENT DOCENCIA... (018~) a 4 COMPLEMENT DIRECClÓ DE PROGRAMES... (OIGA) 155,26 a4 COMPLEMENT COORDINACIO EAPNNITAT DOCENTIADJUNT-A... C a4 (O1 7A)... COMPLEMENT COORDINACIO PROGRAMES ESPECiFlCS... C2 636,53 a4 (017A) C1 424,35 a4 C. D'ATENCIÓ CONTINUADA: (044) Presencia física Localitz. Muntanya Nomes %p.s ResolUd5 Laborables (0444 Dissabte, dium. i festiu (0440) Laborables (044E) Dissabte, dium. i festiu C. PER ACTIVITAT COMPLEMENTARIA > de 55 ANYS ,68 a2 (044F) l ERi Em ERi ERi 25,20 28,48 17,64 19,95 00%: 00%; C. DEDICACIO EXCLUSIVA ~3.8 (039) C. DE MUNTANYA... (068) a2 Resoluca de 28 de desembre de 2007 C. DE COSTA... Peral personal e.uentual de les ABS relacianades. duran1 3 meros en pedode d'esliu (067)

15 Gran Via de les Corts Catalanes. 587 Poblacio ponderada ' METGES DE FAMILIA i APD >3700 PEDIATRES e >2400 COMPLEMENT PER DESPLACAMENTS D1 - D2 DI D ,08 D ,08 D D ,74 X14 (022) D3 - D4 D D ,46 D ,90 D ,34 DI ,70 D5 - D6 DI D , ,80 Di ,52 DI ,46 Tram d'edad =c 2 anys => 75 Població ponderada Pes

16 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EN FORMACIÓ GRUP A GRAU DE SOU FORMACIÓ TOTAL x 14 x 14 MIR Ir any MIR 2n any MIR 3r any MIR 4t any MIR 5e any GRAU DE SOU FORMACI~ TOTAL GRLlP B x 14 x 14 (001 (029) DUI Psiq.lSalut Mental 1r.any ,64 DUI Psiq.lSalut Mental 2n.any 982, ,26 LLevadores Ir. any 982,64 0,OO 982,64 LLevadores 2n. any 982,64 78, ,26 1-levadores PASSIR Ir. any 982,64 0,OO 982,64 Llevadores PASSIR 2n. any 982, ,26 Presencia física Presencia física (045) GRUP B 1 r-any 2n any Laborable 8,58 (m) (0458) Dissabte, diumenge i festiu 9,68 (045~) 11,62 (WSG) Dies laborables : de ks 8h del dilluns a k üh del dissabte' Dissabie : de las 8h del dissabte a les üh del dimenge' Dimenge: de les Bh del dwmerge a les üh del dilhms' Festius: de les üh del di festiu a les üh del di següent' Tn tats els casos desmmptant b jornada ordinh

17 Barcelona RETRIBUCIONS DE PROGRAMES ESPEC~F~CS i DEL PERSONAL ADSCRIT ALS ACUT COMPL. COMPL. SOU DEST~ ESPEC~FIC TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL x14 x14 x13,8 (00 1) (004A) (0158) Metge , ,76 895, ,72 Complement de coordinació de programes específics (0 1 7A) Complement de dedicació esclusiva 355,49 x13.8 LLOC DE TREBALL NIVELL SOU COMPL. AT. COvIPL. PRIMARIA TOTAL DEST. x13,8 DUI ,64 496,76 Complement de coordinació de programes específics (O 1 7A)

18 Gran Via de les Corts Catalanes arce lona PERSONAL DE REFORC D'ATENCIÓ CONTINUADA EN L'AMBIT DE L'A'~ENCIÓ PRIMARIA JORNADA DE 155 HORES S COMPL. COMPL. SOU DES1-í ESPEC~FIC TOTAL LLOC DE TREBALL N ivell x14 x14 ~13~8 (001 (004A) (005) Metge , ,76 895,14 ' 2.664,72 - DUI ,64 496,76 588, ,52 En cas d'efectuar una jornada diferent, les retribucions seran proporcionals a la jornada efectuada PERSONAL D'ATENCIÓ CONTINUADA PER URGENCIA 1 EMERGENCIA EN L'AMBIT HOSPITALARI I DE L'ATENCI~ PRIMARIA PREU HORA Metge Complernent d'atenció continuada (044) Presencia física Laborables (MA) Dissab, diurn. i festius (OUB) 25,20 28,48 Localitza ble (044C) (0UD) 50% Com plernent d'atenció continuada (045) Presencia física Laborables (045A) Dissab, dium. i festius (0458) 17,13 19,35 Localitzable 50%

19 REGIM RETRlBUTlU DEL PERSONAL SANlTARl D'ATENCIÓ PRIMARIA AMB FUNCIÓ EXCLUSIVA D'ATENCIÓ CONTINUADA C. AT. C. AT. COMPL. PROD. SOU PRIMARIA CONT. DESPL. A.P. FlXA TOTAL LLOC DE TREBALL x14 x14 x14 x14 x13.8 (001) (01 5A) (021) (022) (031) - GRUP A Metge d'atenció Primaria 1.157,82 487,68 452, , GRUP B DUI d'atenció Primaria ,93 150,64 52,

20 REGIM RETRIBUTIU DEL METGE DIURGENCIA HOSPITALARIA. COMPL. DESTI PROD. FlXA TOTAL SOU X 14 x13.8 (001) (004A) (031) Jornada de 40 hores 1.157, ,76 404, Es podra percebre en concepte de productivitat variable I'import (032)

21 Telefon M) RETRlBUClONS METGES SERVEIS D'URGENCIA: SEU I SOU COMPL. DEST~. PROD. SOU x 14 FlXA TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL x14 (90%) x13,8 (001) (004A) (031) METGE SEU (1) ,82 550,59 372, ,O3 METGE SOU (2) ,82 550,59 126, ,31 Es podra percebre en concepte de productivitat variable I'import (032)

22 RETRIBUCIONS PERSONAL SANlTARl NO FACULTATIU DELS SERVEIS D'URGENCIES: SEU I sou COMPL. DESTI xl4 PROD. FlXA TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL SOU x14 (90%) ~13.8 (001) (004A) (031) GRUP B PracticanffDUI SEU ,14 PracticanffDUI SOU ,64 447, ,87

23 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL SANlTARl NO FACULTATIU EN L'AMBIT HOSPITALARI. COMPL. COMPL. SOU DEST. ESPEC~FIC TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL x14 x14 x13.8 (001) (004A) (005) GRUP B INFERMERA ADJUNTA Hospitals ler. Grup (1) ,64 535, , ,34 Hospitals 20n. Grup (2) ,64 535, ,42 INFERMERA SUPERVISORA Hospitals ler. Grup (1) , ,25 Hospitals 2on. Grup (2) ,40 (1) Centres amb més de 450 llits (2) Centres fins a 450 Ilits

24 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL SANlTARl NO FACULTATIU EN L'AMBIT HOSPITALARI. COMPL. COMPL. SOU DEST. ESPEC~FIC TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL x14 x14 x13.8 (001) (004A) (005) GRUP B Director d'eui Secret.Est. d'eui Cap d'est. d'eui Llevadora hospital Coord. curs d'eui Coord. area dseui Professora d'eui Fisioterapeuta nivell 1 Fisioterapeuta nivell 2 Fisioterapeuta nivell 3 DUI -U. Hosp./Ser.Centrals nivell 1 DUI -U.Hosp./Ser.Centrals nivell 2.DUI-U.Hosp.lSer.Centrals nivell 3 Terapeuta Ocupacional nivell 1 Terapeuta Ocupacional nivell 2 Terapeuta Ocupacional nivell 3 Logopeda

25 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL D'INFERMERIA AFECTAT PER LA INTEGRACIÓ D'ESPECIALITATS, D'ACORD AMB L'ESTABLERT AL DECRET , DE 21 DE NOVEMBRE, O LA IMPLANTACIÓ DE LA REFORMA DE L'ATENCIO PRIMARIA I SERVEIS JERARQUITZATS JORNADA DE 1599 HORES ANUALS LLOC DE TREBALL NIVELL SOU x14 (001) COMPL DEST. x14 (004A) COMPL. ESPEC~FIC X13.8 (005) TOTAL - GRUP B lnferrnera Cap 22 lnferrnera Adjunta 22 lnferrnera Adjunta Serveis Centrals 22 Fisioterapeuta 21 DUI -Serv. Centrals 21 DUI 21 Terapeuta Ocupacional 21 JORNADA DE 36 HORES SETMANALS LLOC DE TREBALL NIVELL SOU x14 (001) COMPL. DEST. x14 (0044 COMPL. ESPEC~FIC TOTAL ~13.8 (m) GRUP B Fisioterapeuta 21 DUI -Serv. Centrals 21 DUI 21 Terapeuta Ocupacional 21

26 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL D'INFERMERIA I TREBALLADORIASSISTENT SOCIAL ADSCRIT ALS EQUIPS D'ATENCIÓ PRIMARIA. 'L SOU COMPL. DESTi Nivel1 x14 x14 (00 1) (004) DUI ,64 496,76 i treballador/assistent Social ' - COMPL. AT. COMPL. PRIMARIA DESPLAC. TOTAL x 13.8 x14 (1) (015s) (022) Nivell lmports D lmports minim ,98 3, , , , ,98 maxim C. ESPEC~FIC COMPL. AT. COMPL. INTEGRACld COMPL. DESTi PRIMARIA DESPLAC. APD TOTAL Nivell HAVERS BASICS APD x14 x 13.8 x14 x13.8 (1) (004) (015B) (022) (027) 7 Compl.. (001) (005). x 13.8 Nivell lmports D lmports Practicant APD , , minim , , , maxim Grau APD x14 (si escau) (1)El total mensual depen del nivel1 del c. d'atenció primaria i del c. per desplaqaments (014) COMPLEMENT DOCENCIA (OlW... COMPLEMENT DlRECCld DE PROGRAMES x14 (016A)... C 1 424,35 x14 COMPLEMENT COORDINACIÓ: EAPlUNlTAT DOCENT (017A)... c2 636,53 xl4 COMPLEMENT D'ATENCIÓ CONTINUADA: Presencia fislca Laborables Dic. diu i festiu (0446) h Locallzable Muntanya Nomes Sap,s resolució 70% de limport de la gubrdia de presencia tísica (044E-laborables) (044F-festius) C. DE MUNTANYA... (068) Peral personal de les arees basiques de salul incloses a la Resolucio del gerent de I'ICS de 28 de desembre de 2007 C. DE COSTA... Peral personal eventual de les Brees basiques de salul incloses a la Resoluci6 del gerent de llcs de... duran1 el període wmprés entre 1'1 de julio1 i el 30 de setembre. (067)

27 RETRIBUCIONS DELS LLEVADORS INTEG---- -' ' - ' - RATS AL PRUGRAMA D'ATENCIO A LA SALUT SEXUAL I,cnanma tlrrnrl h~rnuuuu I ivn C.Atenció Sou Compl. est ti Primaria C. Desplac. TOTAL Nivell x14 x 14 x13.8 x14 (001) (004A) (015B) (022) LLEVADORA URBANA ,64 535,06 442, ,07 L- C.especific C.Atenció integració Compl. est ti Primaria C. Desplac. APD TOTAL LLOC DE TREBALL Nivell Havers APD (027) x13 1 Compl. (004A) x 14 (oi5b) X13.8 (022) X14 Sou I~s~ecific LLEVADORA TITULAR DE SANITAT LOCAL ,01 95,55 URBANA 535,06 408, , LLEVADORA TITULAR ,Ol 95,55 535, ,40 DE SANITAT LOCAL RURAL Grau APD (si escau) (014) 30p30 lxi4 COMPLEMENT DE COORDINACI~... COMPLEMENT DOCENCIA (018A)... C.D'ATENCI~ CONTINUADA: Presencia física Laborables (0444 Dis. Dium i festiu (0448) Vh 17,13 Vh 19,35 1 Locaiizabie Nomes Sap,s resolució 70% de I'irnport de la guardia de presencia física (044E-laborables) (alf-festius)

28 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AUXILIAR D'INFERMERIA I TECNIC ESPECIALISTA EN L'AMBIT DE L'ATENCIÓ HOSPITA~RIA 1 DE L'ATENCIO PRIMARIA ATENCIÓ HOSPITALARIA COMPL. COMPL. SOU DEST. ESPEC[FIC TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL x14 x14 ~13.8 GRUP C (001) (004A) (005) Tecnic Esp. Unit. Hosp./Sew. Centrals ,51 390,74 470, ,38 - GRUP D Aux. Inf. Func. Tec. Esp. nivel ,95 390,74 402, ,14 Aux. Inf. Func. Tec. Esp. nivel ,95 390,74 428,Ol 1.417,70 Aux. Inf. Unitats HosplSefv.Centrals nivel ,95 343,63 394, ,90 Aux. Inf. Unitats Hosp/Se~. Centrals nivel , , Aux. Inf. Unitats Hosp/se~.Centrals nivel ,95 343,63_ 444, ,28- ATENCIÓ PRIMARIA NO REFORMADA COMPL. COMPL. SOU DEST. EsPEC~FIC TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL x14 x14 x13.8 GRUP C (001) (004A) (005) Tecnic Especialista ,51 390, ,38, GRUP D Aux.lnf. Func. Tec. Esp. Aux. Inf. Serv. Centrals Auxiliar lnfermeria Auxiliar Inf. At. a I'usuari EQLllPS D'ATENCIÓ PRIMARIA COMPL. COMPL. SOU DEST. ESPEC~FIC TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL x14 x14 x13.8 GRUP D (001) (004A) (005) Auxiliar d'infermeria d'eap ,95 343,63 365, ,64

29 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS COMPL. SOU COMPL. DEST. ESPEC~FIC TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL X14 x14 x13.8 GRUP A (001) (004A) (005) Tecnic titulat superior , Tecnic superior funció administrativa ,27 Enginyer ,82 535,06 616, AnalistalAnalista programador , , ,27 Complement referent de gestió i serveis... (066) GRUP B Enginy.Tec. Cap Grup ,64 496, ,89 Mestre Ind. Cap Equip ,64 496,76 369, ,89 Professor ,64 496,76 369, Tecnic titulat mig ,64 496,76 369, ,89 Tecnic gestió funció administrativa , , ,89 Assistent Social ,76 369, ,89 Bibliotecari ,64 496, Programador , , ,89 Complement referent de gestió i serveis... (066) 151,91 xls.8 GRUP C Cap de G N~ ,51 437, Cap d'equip , Grup Administratiu nivel ,51 390, ,60 Grup Administratiu nivel1 2: ,51 390,74 431, ' Recepcio. programaci6 i atencio uswri ' Secretaria de direccio Deliniant Cuiner encarregat Cuiner Tecnic Ortopedic Cap de taller Contr. Subministraments Tecnic especialista (informatic) ,51 390,74 431, ,24 Electricista-Mecanic- Climatització i fluids ' ,74 239, ,13 Productivitat : (030) Polivalencia A ,37 Polivalencia B ,23 x12 Polivalencia C Complement referent de gestió i serveis... (066) 151,91 x13.8

30 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS COMPL. SOU COMPL. DEST. ESPECIFIC TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL x14 x14 ~13.8 GRUP D Hostessa Rel. Publi. Locutor Monitor Governanta Auxiliar Ortopedic Telefonista Telef.encar. H. i SEU Auxiliar Administratiu I r nivell Auxiliar Adm. 2n nivell: ' Atencio UsuarilSecretaries de direccio (001) (004A) (005) Encar. Equip Per. Ofici , , Conductor Instal.lacions ,95 343, ,90 Paleta , , ,23 Calefactor/Fogoner Fogoner Forn Crematori Fuster Cosidora Conduc. Enc. Parc Mobil Conduc. Vehicle Espec. Conduc.Vehi.Esp.Zelad. Conductor Electricista Lampista Fotógraf Jardiner Mednic Operador Maq. Imprimir Perruquer Pintor Tapisser Cap Pers. Subal. Hosp Cap Pers. Subal. Inst. Ob. Grups professionals: Electricista, Mednic Productivitat Polivalencia: (030) Calefactor i Llauner Nivell hospitalari A: 1 categoria diferent a la propia : més d'l categoria difer a la propia Nivell primaria C: ,80 Grups professionals: Paleta, Fuster. Jardiner Productivitat Polivalencia A ,37 Pintor i Tapisser (030) B ,23 x12

31 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE GESTIÓ I SERVEIS COMPL. SOU COMPL. DEST. ESPEC~FIC TOTAL LLOC DE TREBALL NIVELL x14 x14 ~13.8 GRUP E (001 (004A) (005) Zel. Quir. Psi. Parap. Z ,82 296,50 383, ,13 Zel. Estabulari exp. Zel. Auxiliar Autop. Zel. Encar. Torn Vig. Zel. sense At. dir.rnalalt Zelador At. direc. rnalalt Zel. Encar. Bugaderia Zel. Atenció a I'usuari Bugadera Planxadora Marrnitó Peó Netejadora Grups professionals: Aux.servei hoteleria Ajudant llenceria Assistent d'ofici Cornplement referent de gestió i serveis... (066) (peral personal d'ofici i serveis gnip E)

32 RETRIBUCIONS DEL PERSONAL TECNIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS NO SANITARIS GRUP AIB C. SOU DESTINACIÓ. C. ESPEC~FIC TOTAL NIVELL x14 X14 ~13.8 (001) (004A) (005) Tecnic prevenció riscos laborals grup * ,82 535,06 616, Tecnic prevenció riscos laborals grup B ,64 496,76 616, ,79 GRUP BIC Tecnic prevenció riscos laborals grup B ,64 496,76 369, Tecnic prevenció riscos laborals -grup C ,51 390,74 369, ,74 COMPLEMENT DE COORDINACIO UBP DE PREVENCI~ (07) Aquest cornplernent el poden percebre tarnbe els professionals sanitark adscits a les UBP que tinguin assignades tasques de wordinació DE RISCOS LABORALS ,06 x14 Tau35-09 Riscos lab

33 Telefon 93 Telefax 93#f&# CONTINUADA PER JORNADA COMPLEMENTARIA -- Presencia física (044) Localitzable (044) PERSONAL FACULTATIU EN L-AMBIT HOSPITALARI Laborable* (044~) Dissabte, diurnenge i festiu* (0448) preu hora 25,21 28,48 Laborable; torn cornpiet ( 044H) 'OMPLEMENT CAP DE GUARD~A: Dissabte. diumenge i festius. torn Presencia física (044) Localitzables muntanya (70%) (oa) Nomes a les Sap.s designades a la Resolució cornplet ( 0441) PERSONAL FACULTATIU D'EAP Laborable (044~) Dissabte, diurnenge i festiu (044 8) preu hora - 70% de I'import de la guardia de presencia física (laborables U44E) (fes'ius-044d) 25,21 28,48 C. per activitat complementaria > 55 anys Personal facultatiu d'hospital i primaria (import rnaxim anual) 3.205,48 Presencia física (044) Localitzables muntanya (044) Nomes a les Sap,s designades a la Resolució PERSONAL DIPLOMAT D'INFERMERIA D'EAP Laborable (044~) Dissabte, diumenge i festiu (0446) preu hora 70% de I'import de la guardia de presencia física (laborables M E) (festius-0440) 17,14 19,36 Oies laborables : de les 8h del dilluns a les 8h del dissabte' üissabte : de les 8h del dissabte a les 8h del d~menge' üiurnenge: de les Bh del diumenge a les Bh del dilluns' Festius: de le5 8h del dia festiu a les 8h del dia segoenr *En tots els casos desmmptant la jomada ordinaria Personal facultatiu i resident i personal diplomat sanitari (en aquest incrernent del 50% del preu hora d'atenció continuada cas nornes EAP) per jornada complementaria (046A)laboraMes i (046B)feslius (047')MIR

34 Telefon ~~ENCIÓ CONTINUADA PER JORNADA COMPLEMENTARIA -- GRUP A preu hora Dissabte, diurnenge i Laborable festiu Ir.any 12,61 (045A) 14,25 (45) Presencia física (045) 2n any 3r any 15,13 (0458) 17,65 (04%) (45GI 19,95 í45h) 4t. i 5e any 18,91 (045D) 21,37 (451) Presencia fisica (045) GRUP 6 1r.any 2n any (0478) preu hora Dissabte, diurnenge i Laborable festiu 8,58 (045~) 10,29 (0450) 9.68 (045F) 11,62 (045G) Dies laborables : de les 8h del dilluns a les 8h del dissabte' Dissabte :de les 8h del dissabte a les 8h del diurnenge' Diwnenge: de les 8h del diurnenge a les 8h del dilluns' Fesüur de les 8h de\ ti! fesüu a les 8h del dia segísenl' 'En 101s els casos dexomplant la jornada ordinacia Personal facultatiu i resident i personal diplomat sanitari (en aquest increment del 50% del preu hora d'atenci6 continuada per jornada cas nomes EAP) complementaria (046A)laborables i (ü468)feslius (04ir)MIR

35 PLUS DE JORNADA MODALITAT -A- NIT (040A) de diumenge a dijous de les 22h a les 8h GRUP DE PERSONAL A B C DiE Preulhora 3,43 3,02 2,66 2,48 MODALITAT -B- I I I I Dissabte nit i vigilia festius nit (de Diumenge i festiu dia (de 8h a 22h) les 22h del dis. a les 8h del dium.) (040D) (0408) 1 GRUP DE PERSONAL 1 Preulhora 1 1 GRUP DE PERSONAL 1 Preulhora Dissabtes dia (de 811 a 22h) (040C) GRUP DE PERSONAL A B C DiE Preulhora 4,64 4,lO 3,21 3,21 Uivendres nit (de les 22h del div. a les 8h del dis.) (0401) GRUP DE PERSONAL A B C DiE Preulhora 8,05 7,l O 5,85 5,69 increment del 100% del preu hora del plus de jornada (jornada ordinaria) (050A) dia (050B) nit ATENCIÓ CONTINUADA PER SERVEIS EXTRAORDINARIS (060) 155% S/ el valor de I'hora ordinaria

36 Barcelona CARRERA PROFESSIONAL lmports mensuals íx13,8) Nivells O PERSONAL FACULTA'TIU 0,oo 31 5,54 602,35 871, ,22 PERSONAL SANlTARl PERSONAL DIPLOMAT SAN ITARl 0,oo 167,56 299,69 407,56 578,78 Nivells o PERSONAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L'AREA SANITARIA TECNIC SUPERIOR TECNIC Calendari (GS) (GM) implantació 0,oo 87,30 139,67 174,59 235,70 0,oo 76,47 gen ,36 jul-o7 152,93 jul-o8 206,45 gen-1 0 PERSONAL NO SANlTARl GRUP PROFESSIONAL DE GESTIÓ I SERVEIS (Grups A i B) GRUP PROFESSIONAL DE GESTIÓ ADMINISTRA'I'IVA (Grups A,B,C i D) GRUP PROFESSIONAL PERSONAL D'OFICIS (Grups C,D i E) GRUP PROFESSIONAL DE PERSONAL DE SUPORT (Grups D i E) Nivells Nivell O Nivell l Nivell Nivell Nivell GRUP A 0,OO 129,88 207,80 259,74 350,62 GRUP 6 0,OO 100,36 160,59 200,72 270,96 GRUP C 0,OO 87,30 139,67 174,59 235,70 GRUP D 0,OO 76,47 122,36 152,93 206,45 GRUP E 0,OO 68,10 gen ,95 jul-o7 136,19 jul-88 Calendari implantacid 183,84 gen-1 0

37 FACULTATIUS PRODUCTIVITAT VARIABLE PER OBJECTIUS 2009 (01 3) Cap Servei 1 Director Clinic 1 Directorla dleap/coord. Programes Específics Cap de Secció Adjunt a la Direcció Facultatiu AdjunVMetge de Familia EAP lmport maxim anual 8.098, , , ,87 DIPLOMATS SANlTARlS - Directorla d'eap Adjuntla d'hospital1 Adjuntla a la DirecciólLlevadores Coordinadores Supervisora Diplomats Sanitaris lmport maxim anual 5.578, , , ,79 PERSONAL DE FORMACI~ PROFESSIONAL DE L'AREA SANITARIA Tecnic Superior (actualment Tecnics Especialistes) Tecnic (actualment Auxiliars d'lnfermeria) import maxim anual 1.282,20 851,57 GRLlP PROFESSIONAL DE GESTIÓ I SERVEIS (Grups A i B) GRUP PROFESSIONAL DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (Grups A,B,C i D) GRUP PROFESSIONAL PERSONAL D'OFICIS (Grups C,D i E) lmport maxim Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E 1.324, ,44 946, ,96

38 SOU (001 IMPORT ANUAL 14 mensualitats Al (Grup A Llei ) 1.157, ,48 A2 (Grup B Llei ) 982, ,96 Grup B 852, ,34 C1 (Grup C Llei ) 732, ,14 C2 (Grup D Llei ) 598, ,30 GP (Grup E Llei ) 546, ,48 'TRIENNIS (002A) IMPORT IMPORT ANUAL 14 mensualitats Al (Grup A Llei ) 44,51 623,14 A2 (Grup B Llei ) 35,62 498,68 Grup B 31,O4 434,56 C1 (Grup C Llei ) 26,75 374,50 C2 (Grup D Llei ) 17,88 250,32 GP (Grup E Llei ) 13,42 187,88 TRlENNlS PERSONAL LABORAL IMPORT IMPORT ANUAL 14 mensualitats ***GRUP A*** 50,33 704,62 ***GRUP B*** 45,66 639,24 ***GRUP C*** 40,98 573,72 ***GRUP D*** 36,32 508,48 ***GRUP E*** 31,62 442,68

39 COMPLEMENTS DE DESTINACIÓ NIVELL 30 I NIPORT NIENSUAL 1.O1 6, ,92 873,58 835,22 732,74 650,ll 61 1,76 573,43 535,06 496,76 461,45 437, ,31 390,74 367,23 343,63 320,09 296,50 272,93 249,37 225,83 214,05 202,24 190,47 178,69 IMPORT ANUAL (14 mensualitats) ,38

LLIBRE DE RETRIBUCIONS 2016 PERSONAL ESTATUTARI DE L ICS

LLIBRE DE RETRIBUCIONS 2016 PERSONAL ESTATUTARI DE L ICS LLIBRE DE RETRIBUCIONS 2016 PERSONAL ESTATUTARI DE L ICS INDEX Pàgina Càrrecs directius i caps d'unitat d'hospital... 1 Càrrecs gerències territorials i de l'atenció primària... 2 Altres càrrecs primària...

Más detalles

Retribucions Diplomats/es d Infermeria Any 2010

Retribucions Diplomats/es d Infermeria Any 2010 Retribucions Diplomats/es d Infermeria Any 2010 Jordi Doltra Escola Universitària d Infermeria. Universitat de Girona Jornada Informativa estudiants de 3er 11 de juny de 2010 Infermera unitat hospitalària

Más detalles

TAULES SALARIALS 2009

TAULES SALARIALS 2009 S han signat les taules salarials per a l any 2009 del sector de l ensenyament privat de Catalunya. Pagament Delegat possiblement pagarà els endarreiments en la nòmina del mes de maig de 2009. Les taules

Más detalles

TAULES SALARIALS 2009 CENTRES REGLATS AMB ALGUN NIVELL CONCERTAT O SUBVENCIONAT

TAULES SALARIALS 2009 CENTRES REGLATS AMB ALGUN NIVELL CONCERTAT O SUBVENCIONAT Aquestes taules estan confenccionades per 14 pagues. Secció A GRUP 1 Pre-escolar (E.Infantil Integrat 1r. Cicle) Director 1569,70 28,85 Sots-Director 1569,70 28,85 Director pedagògic 1569,70 28,85 Pedagog

Más detalles

RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES DEL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES DEL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES DEL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS Les retribucions del Personal d Administració i Serveis (PAS) ve determinat per tres components: sou base, complement de destinació i complement

Más detalles

ANNEX 3 Taules Hospitals d'aguts

ANNEX 3 Taules Hospitals d'aguts ANNEX 3 Taules Hospitals d'aguts SALARI ANUAL BASE (Per jornades completes) GRUP PROF. LLOC TREBALL N TOTAL /14 AS-TGS FAC.FORM V 15.915,69 1.136,83 AS-TGS FAC.FORM IV 15.915,69 1.136,83 AS-TGS FAC.FORM

Más detalles

T A B L A I COD DENOMINACIÓN PUESTO

T A B L A I COD DENOMINACIÓN PUESTO T A B L A I COD DENOMINACIÓN PUESTO G N SUELDO C.DEST. ESPEC. A ESPEC.B MENSUAL EXTRA ANUAL CARGOS DIRECTIVOS 41 GERENTE A A1 30 1.120,15 978,44 1.958,76 4.057,35 3.628,41 55.945,02 42 GERENTE B A1 30

Más detalles

58/76 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

58/76 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 58/76 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Grup 1 Personal assistencial titulat de grau superior (AS-TGS) 1.1 Personal facultatiu en formació: és el personal graduat superior que s integra als

Más detalles

TAULES RETRIBUTIVES 2016 Personal Funcionari

TAULES RETRIBUTIVES 2016 Personal Funcionari TAULES RETRIBUTIVES 2016 Personal Funcionari Import mensual d un trienni: subgrup A 43,08,subgrup B 35,12,subgrup C 26,58, subgrup D 18,08 SUBGRUP DENOM INACIÓ DEL LLOC SOU NIVELL C. DESTINACIÓ C. ESPECÍFIC

Más detalles

T A B L A I COD DENOMINACIÓN PUESTO

T A B L A I COD DENOMINACIÓN PUESTO T A B L A I COD DENOMINACIÓN PUESTO G N SUELDO C.DEST. ESPEC. A ESPEC.B MENSUAL EXTRA ANUAL CARGOS DIRECTIVOS 41 GERENTE A A1 30 1.131,36 988,23 1.978,35 4.097,94 3.664,71 56.504,70 42 GERENTE B A1 30

Más detalles

2.012 T A B L A I DESDE EL 01-03-2012 COD DENOMINACIÓN

2.012 T A B L A I DESDE EL 01-03-2012 COD DENOMINACIÓN 2.012 T A B L A I DESDE EL 01-03-2012 COD DENOMINACIÓN G N SUELDO C.DEST. ESPEC. A ESPEC.B MENSUAL EXTRA ANUAL CARGOS DIRECTIVOS 41 GERENTE A A1 30 1.109,05 968,75 1.939,37 4.017,17 3.592,48 55.391,00

Más detalles

ASSIR Dreta CAP Roger de Flor Àmbit d Atenció Primària de Barcelona Obertura ASSIR CAP Roger de Flor

ASSIR Dreta CAP Roger de Flor Àmbit d Atenció Primària de Barcelona Obertura ASSIR CAP Roger de Flor ASSIR Dreta CAP Roger de Flor Àmbit d Atenció Primària de Barcelona Obertura ASSIR CAP Roger de Flor Institut Català de la Salut Àmbit d Atenció Primària Barcelona ciutat Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

Más detalles

ACUERDA ACORDA. València, 11 de juny de Valencia, 11 de junio de El vicepresident primer i secretari del Consell, VICENTE RAMBLA MOMPLET

ACUERDA ACORDA. València, 11 de juny de Valencia, 11 de junio de El vicepresident primer i secretari del Consell, VICENTE RAMBLA MOMPLET Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació ACORD d 11 de juny de 2010, del Consell, pel qual es dóna publicitat a les taules retributives a què fa referència la disposició addicional vuitena del Decret

Más detalles

Plantilla de Personal de l'ajuntament de Lleida 2017

Plantilla de Personal de l'ajuntament de Lleida 2017 SECRETARI GENERAL HABILITACIÓ NACIONAL SECRETARIA PRIMERA SUPERIOR A1 1 1 INTERVENTOR HABILITACIÓ NACIONAL INTERVENCIÓ-TRESORERIA PRIMERA SUPERIOR A1 1 1 TRESORER HABILITACIÓ NACIONAL INTERVENCIO PRIMERA

Más detalles

2,011 T A B L A I. Página 1

2,011 T A B L A I. Página 1 2,011 T A B L A I COD CATEGORIA GR N SUELDO C.DEST. ESPEC.A ESPEC.B MENSUAL EXTRA ANUAL CARGOS DIRECTIVOS 1 Director de Hospital H.Grupo 1 A1 29 1,109.05 868.93 2,750.81 4,728.79 4,304.10 65,353.68 1,413

Más detalles

RETRIBUCIONES DEL PESONAL ESTATURARIO AL QUE LE ES DE APLICACIÓN LA LEY 55/2003 Y CARGOS DIRECTIVOS

RETRIBUCIONES DEL PESONAL ESTATURARIO AL QUE LE ES DE APLICACIÓN LA LEY 55/2003 Y CARGOS DIRECTIVOS INDICE ANEXO RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010 DEL DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD AL QUE RESULTA DE EL SISTEMA RETRIBUTIVO ESTABLECIDO EN LA LEY 55/2003, DEL ESTATUTO MARCO DEL ESTATUTARIO DE

Más detalles

PUESTOS SINGULARIZADOS

PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A GERENTE DEL SECTOR DE ZARAGOZA I 1 LD 29 10121 A / B DIRECTOR DE GESTION

Más detalles

ACUERDA ACORDA. València, 1 d abril de Valencia, 1 de abril de La consellera secretària, MÓNICA OLTRA JARQUE

ACUERDA ACORDA. València, 1 d abril de Valencia, 1 de abril de La consellera secretària, MÓNICA OLTRA JARQUE Conselleria d Hisenda i Model Econòmic ACORD d 1 d abril de 2016, del Consell, pel qual es dóna publicitat a les taules retributives per al personal al servei de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

Más detalles

ANEXO INDICE CUADRO I RETRIBUCIONES BASICAS 2 CUADRO II COMPLEMENTO DE DESTINO 3 CUADRO III COMPLEMENTO ESPECIFICO 4

ANEXO INDICE CUADRO I RETRIBUCIONES BASICAS 2 CUADRO II COMPLEMENTO DE DESTINO 3 CUADRO III COMPLEMENTO ESPECIFICO 4 ANEXO RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 DEL PERSONAL DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD AL QUE RESULTA DE APLICACIÓN EL SISTEMA RETRIBUTIVO ESTABLECIDO EN LA LEY 55/2003, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL

Más detalles

CODIGO GRUPO Y DE DE A GERENTE DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD A / B DIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD 27

CODIGO GRUPO Y DE DE A GERENTE DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD A / B DIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD 27 PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A GERENTE DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD 29 10121 A / B DIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. DEL SECTOR

Más detalles

T A B L A I COD CATEGORIA

T A B L A I COD CATEGORIA T A B L A I CARGOS DIRECTIVOS 1 Director de Hospital H.Grupo 1 A 29 1.069,62 794,32 2.621,29 4.485,23 1.863,94 57.550,64 2 Director de Hospital H.Grupo 2 A 29 1.069,62 794,32 2.189,96 4.053,90 1.863,94

Más detalles

PUESTOS SINGULARIZADOS

PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A1 GERENTE DEL SECTOR DE ZARAGOZA I 1 LD 29 10121 A1/A2 DIRECTOR DE

Más detalles

PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE A1 GERENTE DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD 29

PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE A1 GERENTE DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD 29 PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A1 GERENTE DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD 29 10121 A1/A2 DIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. DEL SECTOR

Más detalles

A B C D E F G SERVICIO ARAGONES DE SALUD CODIGO GRUPO Y DE DE A GERENTE DEL SECTOR DE HUESCA 1 LD 29

A B C D E F G SERVICIO ARAGONES DE SALUD CODIGO GRUPO Y DE DE A GERENTE DEL SECTOR DE HUESCA 1 LD 29 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 17 18 19 0 1 6 7 8 9 0 1 6 7 8 9 0 1 6 7 8 GERENCIA DE SECTOR DE PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A

Más detalles

CODIGO GRUPO Y DE DE A1 GERENTE DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD A1/A2 DIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD 27

CODIGO GRUPO Y DE DE A1 GERENTE DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD A1/A2 DIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD 27 PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A1 GERENTE DEL SECTOR DE ZARAGOZA II 1 LD 29 10121 A1/A2 DIRECTOR DE GESTIÓN Y SS.GG. DEL SECTOR

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Model Econòmic Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

Conselleria d Hisenda i Model Econòmic Conselleria de Hacienda y Modelo Económico Conselleria d Hisenda i Model Econòmic ACORD de 30 de juny de 2017, del Consell pel qual s actualitzen les retribucions del personal al servei del sector públic valencià i es dóna publicitat a les taules

Más detalles

Estudi Organitzatiu 2016

Estudi Organitzatiu 2016 Estudi Organitzatiu 2016 Malgrat de Mar, 9 de novembre 2015. Organigrama General ORGANIGRAMA GENERAL Equip de Govern Cap d Àrea de Serveis Generals / Secretari Cap d Àrea de Serveis Econòmics / Interventor

Más detalles

El transport sanitari: eina clau en el procés assistencial.

El transport sanitari: eina clau en el procés assistencial. El transport sanitari: eina clau en el procés assistencial. TRANSPORT SANITARI URGENT 21 de novembre de 2008. Hospital de Sant Pau SITUACIÓ ACTUAL Transport programat CatSalut, 10.02.2006 Transport urgent

Más detalles

SERVICIO ARAGONES DE SALUD

SERVICIO ARAGONES DE SALUD (S/Resoluciones de fecha 13.06.2016) PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A1 GERENTE DEL SECTOR DE 1 LD 29 10121 A1/A2 DIRECTOR

Más detalles

Places amb finançament públic a la demarcació de Barcelona per a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental.

Places amb finançament públic a la demarcació de Barcelona per a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental. Places amb finançament públic a la demarcació de Barcelona per a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental Setembre 2017 Places públiques 2016 2017 Total gent gran 24.695 25.883

Más detalles

PLANIFICACIÓ DOCENT DEL SERVEI DE GERIATRIA A L HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

PLANIFICACIÓ DOCENT DEL SERVEI DE GERIATRIA A L HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS PLANIFICACIÓ DOCENT DEL SERVEI DE GERIATRIA A L HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS Introducció El Servei de Geriatria de l Hospital General de Granollers es va fundar l any 1984, convertint-se així en el primer

Más detalles

PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO

PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 11101 A/B DIRECTOR DEL HOSPITAL 1 LD 28 11121 A/B DIRECTOR GESTION Y SS. GG.

Más detalles

ANNEX 3 Taules Hospital General de Granollers - ACORD 24/07/2013 -

ANNEX 3 Taules Hospital General de Granollers - ACORD 24/07/2013 - ANNEX 3 SALARI ANUAL BASE (Per jornades completes) GRUP PROFESS. LLOC DE TREBALL NIVELL TOTAL /14 AS-TGS FAC.FORM V 15.119,86 1.079,99 AS-TGS FAC.FORM IV 15.119,86 1.079,99 AS-TGS FAC.FORM III 15.119,86

Más detalles

PROGRAMA SANITARI D ATENCIO A LA DONA PSAD

PROGRAMA SANITARI D ATENCIO A LA DONA PSAD PROGRAMA SANITARI D ATENCIO A LA DONA PSAD SERVEI D ATENCIO A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA SASSIR INTRODUCCIO L any 1990 es va crear el Programa Sanitari d Atenció a la dona (PSAD) aprovant-se el desplegament

Más detalles

NOU CONVENI PER A SOCIOSANITARIS i SALUT MENTAL. ANYS 2007 i 2008

NOU CONVENI PER A SOCIOSANITARIS i SALUT MENTAL. ANYS 2007 i 2008 NOU CONVENI PER A SOCIOSANITARIS i SALUT MENTAL. ANYS 2007 i 2008 CATEGORIES PROFESSIONALS Taula d equiparacions de les categories de l anterior conveni col lectiu a aquest conveni GRUP 1. AS-TGS 1.1.

Más detalles

PUESTOS SINGULARIZADOS

PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 11101 A/B DIRECTOR DEL C.R.P. 1 LD 28 11131 B DIRECTOR ENFERMERIA AS. ESP.

Más detalles

SERVICIO ARAGONES DE SALUD

SERVICIO ARAGONES DE SALUD GERENCIA DE SECTOR III H. CLÍNICO UNIVERS. LOZANO BLESA PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A1 GERENTE DEL SECTOR DE III 1 LD 29

Más detalles

Llocs de Treball de la Corporació. Any 2016

Llocs de Treball de la Corporació. Any 2016 COORDINACIÓ GENERAL s de Treball de la Corporació. Any 06 Coordinació General 0 9 7 A 0 PE Coordinador/a General A 8 F Coordinador/a General d'empreses Municipals C 8 F Secretari/ària de Direcció LLocs

Más detalles

PUESTOS SINGULARIZADOS

PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 11101 A/B DIRECTOR DEL HOSPITAL 1 LD 28 11131 B DIRECTOR ENFERMERIA AS. ESP.

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO

PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 11101 A1 DIRECTOR DEL HOSPITAL 1 LD 28 11121 A1/A2 DIRECTOR GESTION Y SS.

Más detalles

La Plantilla Orgànica de l Ajuntament de La Seu d Urgell és la que consta als quadres annexos següents.

La Plantilla Orgànica de l Ajuntament de La Seu d Urgell és la que consta als quadres annexos següents. PLANTILLA ORGÀNICA. EXERCICI DEL 2014 La Plantilla Orgànica de l Ajuntament de La Seu d Urgell és la que consta als quadres annexos següents. Annex 1. Plantilla de l Ajuntament 1.1. Règim Funcionarial

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016.

NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016. NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016. El passat 30 de gener, el Butlletí Oficial de l Estat, publicava l Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la que es desenvolupen les normes

Más detalles

ANNEX DE PERSONAL PRESSUPOST 2016

ANNEX DE PERSONAL PRESSUPOST 2016 ANNEX DE PERSONAL PRESSUPOST 2016 QUADRE RESUM DESPESES DE PERSONAL DE CAPÍTOL 1 (FINANÇAMENT GENÈRIC) UNIVERSITAT: EXERCICI: 2016 Fitxa 1 Classes de personal ETC Cost retributiu Quota patronal Seg. Social

Más detalles

PUESTOS SINGULARIZADOS

PUESTOS SINGULARIZADOS (Actualizada s/resoluciones de fecha 28.09.2015) PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 11101 A1 DIRECTOR DEL HOSPITAL

Más detalles

SERVICIO ARAGONES DE SALUD

SERVICIO ARAGONES DE SALUD PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A GERENTE DEL SECTOR DE ALCAÑIZ 1 LD 29 10121 A / B DIRECTOR GESTION Y SS.GG. DEL SECTOR DE

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROÍNCIA DE TARRAGONA Administració Autonòmica 2015-02480 Generalitat de Catalunya Departament d Empresa i Ocupació - Serveis Territorials a Tarragona RESOLUCIÓ de 3 de març de 2015,

Más detalles

PUESTOS SINGULARIZADOS

PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 11101 A1 DIRECTOR DEL C.R.P. 1 LD 28 11131 A2 DIRECTOR ENFERMERIA AS. ESP.

Más detalles

L atenció continuada model actual i model futur

L atenció continuada model actual i model futur L atenció continuada model actual i model futur F. Bové Director ACUT Sabadell ATENCIÓ CONTINUADA PER UNITAT TERRITORIAL (A.C.U.T.): PUNTS D ATENCIÓ CONTINUADA (P.A.C.) CENTRE D URGÈNCIES D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Más detalles

FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE

FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 1010 Tècnics A1 2 1020 Gestors A2 3 1030 Administratius C1 3 1040 Auxiliars C2 2 1050 Subalterns E 6 Total 16 INSTITUT MUNICIPAL BARCELONA ESPORTS 1010 Tècnics A1 1 1020 Gestors

Más detalles

PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO

PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 11101 A1 DIRECTOR DEL HOSPITAL 1 LD 28 11121 A1/A2 DIRECTOR GESTION Y SS.

Más detalles

PAPER DE LES UNITATS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÓGICA A L ÀMBIT COSTA DE PONENT

PAPER DE LES UNITATS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÓGICA A L ÀMBIT COSTA DE PONENT PAPER DE LES UNITATS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÓGICA A L ÀMBIT COSTA DE PONENT Irene Barrabeig Responsable de la UVE Costa de Ponent Serveis Territorials a Barcelona PLA OPERATIU PER A LA PREVENCIÓ DE LA

Más detalles

SERVICIO ARAGONES DE SALUD

SERVICIO ARAGONES DE SALUD GERENCIA DE SECTOR III PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A GERENTE DEL SECTOR DE III 1 LD 29 10121 A / B DIRECTOR DE GESTION

Más detalles

Llocs de Treball de la Corporació. Any 2017

Llocs de Treball de la Corporació. Any 2017 COORDINACIÓ GENERAL s de Treball de la Corporació. Any 07 Coordinació General 0 7 A 0 F Coordinador/a General C 0 PE Secretari/ària de Direcció LLocs de treball a COORDINACIÓ GENERAL 0/07/07 s de Treball

Más detalles

SERVICIO ARAGONES DE SALUD

SERVICIO ARAGONES DE SALUD PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A GERENTE DEL SECTOR DE BARBASTRO 1 LD 29 10121 A / B DIRECTOR DE GESTION Y SS. GG. DEL SECTOR

Más detalles

ANEXO SECTOR SANITARIO DE ZARAGOZA I HOSPITAL "ROYO VILLANOVA" Nº PLAZAS ATENCIÓN PRIMARIA Nº PLAZAS

ANEXO SECTOR SANITARIO DE ZARAGOZA I HOSPITAL ROYO VILLANOVA Nº PLAZAS ATENCIÓN PRIMARIA Nº PLAZAS ANEXO SECTOR SANITARIO DE ZARAGOZA I HOSPITAL "ROYO VILLANOVA" ATENCIÓN PRIMARIA ENFERMERA 68 ENFERMERA EAP ACTUR SUR 1 FISIOTERAPEUTA 1 ENFERMERA EAP PARQUE GOYA 1 TÉCNICO S. EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO

Más detalles

Perspectiva de Salut Mental Infantil i Juvenil

Perspectiva de Salut Mental Infantil i Juvenil Jornada de treball de Comitès Operatius Salut Mental i Addiccions a Barcelona Ciutat Perspectiva de Salut Mental Infantil i Juvenil Josefina Castro Fornieles Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil

Más detalles

PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE 10001 A1 GERENTE DEL SECTOR DE TERUEL 1 LD 29

PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE 10001 A1 GERENTE DEL SECTOR DE TERUEL 1 LD 29 GERENCIA DE SECTOR DE PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A1 GERENTE DEL SECTOR DE 1 LD 29 10121 A1/A2 DIRECTOR DE GESTION Y SS.

Más detalles

BORSA DE TREBALL HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

BORSA DE TREBALL HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA BORSA DE TREBALL - 2008 HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA Categories per a les quals s obre la borsa de treball: ATS/DUI, Llevadora, Fisioteraputa, Terapeuta Ocupacional, Auxiliar d infermeria, Tècnic

Más detalles

Relación de puestos de trabajo de: CONSELLERIA DE SANITAT. DOGV - Núm

Relación de puestos de trabajo de: CONSELLERIA DE SANITAT. DOGV - Núm DOGV - Núm. 4.796 13 07 2004 18805 1256 NETEJADOR/A VALENCIA L E 10 E004 C 11570 NETEJADOR/A VALENCIA L E 10 E004 C 11571 NETEJADOR/A VALENCIA L E 10 E004 C 2843 SUBALTERN/A VALENCIA F G E 10 E004 C 2928

Más detalles

PLANTILLAS DE PERSONAL

PLANTILLAS DE PERSONAL PLANTILLAS DE PERSONAL Presupuestos 2014 para 2015 PLANTILLAS DE PERSONAL FUNCIONARIO PARA EL AÑO 2015 (Excluido personal docente, de Justicia, del Servicio Riojano de Salud e Instituto de Estudios Riojanos)

Más detalles

ANEXO I RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO SUBGRUPO R D-L 3 / 1987 LEY 7 / 2007 SUELDO UN TRIENIO SUELDO UN TRIENIO A A ,82 44,51 16.

ANEXO I RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO SUBGRUPO R D-L 3 / 1987 LEY 7 / 2007 SUELDO UN TRIENIO SUELDO UN TRIENIO A A ,82 44,51 16. ANEXO I RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO SUBGRUPO R D-L 3 / 1987 LEY 7 / 2007 EUROS MES EUROS AÑO (Referido a 14 mensualidades) SUELDO UN TRIENIO SUELDO UN TRIENIO A A 1 1.157,82 44,51 16.209,48 623,14 B A

Más detalles

SERVICIO ARAGONES DE SALUD

SERVICIO ARAGONES DE SALUD PUESTOS DIRECTIVOS DOTACION SISTEMA COMPLEM. CODIGO GRUPO Y DE DE DE GESTION NUMERICA PROVISION DESTINO 10001 A1 GERENTE DEL SECTOR DE BARBASTRO 1 LD 29 10121 A1/A2 DIRECTOR DE GESTION Y SS. GG. DEL SECTOR

Más detalles

RETRIBUCIONES PERSONAL S.A.S. RESOL.0002/2012 (23.01)

RETRIBUCIONES PERSONAL S.A.S. RESOL.0002/2012 (23.01) P. Adicional 1.PUESTOS DIRECTIVOS HOSP. DIR. GERENTE G.1. A1 29 1109.05 868.93 2444.64 306.97 4729.59 2751.61 1553.29 65364.90 65364.90 HOSP. DIR. GERENTE G.1. A2 29 958.98 868.93 2444.64 306.97 4579.52

Más detalles

ANNEX 3. Taules retributives

ANNEX 3. Taules retributives ANNEX 3. Taules retributives 1 Retribucions bàsiques: sou i els triennis (imports en euros per paga) Les retribucions bàsiques estan vinculades al grup o subgrup de classificació de la categoria i a l

Más detalles

Catàleg de certificats de professionalitat

Catàleg de certificats de professionalitat Catàleg de certificats de professionalitat ADGD0108 GESTIÓ COMPTABLE Y GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA UF0314 Gestió comptable MF0231_3 Comptabilitat i fiscalitat UF0315 Gestió fiscal UF0316 Implantació

Más detalles

548,47 13,47 548,47 13,47

548,47 13,47 548,47 13,47 ANEXO I RETRIBUCIONES BÁSICAS AÑO 2015 I.1. PAGAS ORDINARIAS SUELDO TRIENIOS Grupo/Subgrupo LEY 7/2007 MENSUAL ANUAL * MENSUAL ANUAL * A 1 1.109,05 13.308,60 42,65 511,80 A 2 958,98 11.507,76 34,77 417,24

Más detalles

PROGRAMA ONLINE DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE PACIENTS

PROGRAMA ONLINE DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE PACIENTS PROGRAMA ONLINE DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT DE PACIENTS Estructura El programa s estructura en dos cursos independents: 1. INTRODUCCIÓ A LA SEGURETAT DE PACIENTS 2. GESTIÓ DE LA SEGURETAT DEL PACIENT I PRACTIQUES

Más detalles

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat 28-04-2014 Programa Baixem al Carrer Inici del programa: 2009 Territori: Poble Sec Agents que van intervenir: Per iniciativa del Pla Comunitari del barri A través

Más detalles

RESUM DE PLANTILLA 2012

RESUM DE PLANTILLA 2012 RESUM DE PLANTILLA 202 DENOMINACIÓ PLAÇA PLACES GRUP COS HABILITACIÓ ESTATAL SECRETARI/A... SECRETARI/A ADJUNT/A... DIRECTOR/ A SECRETARIA JUNTA DE GOVERN... INTERVENTOR /A... VICE-INTERVENTOR/A... TRESORER/A...

Más detalles

[24] RETRIBUCIONES SACYL

[24] RETRIBUCIONES SACYL [24] RETRIBUCIONES SACYL 2010 www.sanidad.ccoo.es frscyleon@sanidad.ccoo.es ORDEN DE 19 DE ENERO DE 2010 DEL CONSEJERO DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA

Más detalles

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2016 ANEXO DE DATOS DE PERSONAL DOTACIONES ACTUALES CLASIFICACIÓN 1.120,15 1.120,15 1.120,15 1.120,15 1.120,15 1.

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 2016 ANEXO DE DATOS DE PERSONAL DOTACIONES ACTUALES CLASIFICACIÓN 1.120,15 1.120,15 1.120,15 1.120,15 1.120,15 1. PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT 06 0 0 D.G. DE ASISTENCIA SANITARIA 4. ASISTENCIA SANITARIA GERENTE A 0 78,44.8,76 77.8, GERENTE B 0 78,44.7,07.6,80 SUBDIRECTOR GRAL DE EVALUACION DE LA GESTION ASISTENCIAL

Más detalles

Taules Hospitals d'aguts SALARI ANUAL BASE ANNEX 3. Any (Per jornades completes) GRUP PROF.LLOC TREBALL N TOTAL /14

Taules Hospitals d'aguts SALARI ANUAL BASE ANNEX 3. Any (Per jornades completes) GRUP PROF.LLOC TREBALL N TOTAL /14 Taules Hospitals d'aguts SALARI ANUAL BASE ANNEX 3 (Per jornades completes) Any 2005 GRUP PROF.LLOC TREBALL N TOTAL /14 AS-TGS FAC.FORM III 13.855,94 989,71 AS-TGS FAC.FORM II 13.855,94 989,71 AS-TGS FAC.FORM

Más detalles

ANEXO I RETRIBUCIONES BÁSICAS AÑO 2009 SUELDO TRIENIOS Grupo/Subgrupo LEY 7/2007 MENSUAL ANUAL * MENSUAL ANUAL * A 1 1.157,82 13.893,84 44,51 534,12 A 2 982,64 11.791,68 35,62 427,44 C 1 732,51 8.790,12

Más detalles

ANEXO INDICE CUADRO I RETRIBUCIONES BASICAS 2 CUADRO II COMPLEMENTO DE DESTINO 3 CUADRO III COMPLEMENTO ESPECIFICO 4

ANEXO INDICE CUADRO I RETRIBUCIONES BASICAS 2 CUADRO II COMPLEMENTO DE DESTINO 3 CUADRO III COMPLEMENTO ESPECIFICO 4 ANEXO RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 DEL PERSONAL DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD AL QUE RESULTA DE APLICACIÓN EL SISTEMA RETRIBUTIVO ESTABLECIDO EN LA LEY 55/2003, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL

Más detalles

Plà de catàstrofes externes Hospital Sant Joan de Déu

Plà de catàstrofes externes Hospital Sant Joan de Déu Plà de catàstrofes externes Hospital Sant Joan de Déu Algoritme d actuació inicial davant un IMV Llamada SEM Jefe de guardia Enfermero Jefe Guardia Recibirán sms catástrofe externa : Director médico 83306

Más detalles

Grau en Infermeria - Pla d Estudis 1821 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS

Grau en Infermeria - Pla d Estudis 1821 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS Guia docent del grau en FACULTAT D INFERMERIA PRIMER CURS 2014-15 Grau en - Pla d Estudis 1821 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS CODI ASSIGNATURA CRÈDIT S PROFESSOR RESPONSABLE DEPARTAMENT ASSIGNATURES

Más detalles

Valencia, 19 de junio de El subdirector general de Relaciones Laborales: Reyes Maximiliano Coronado Coronado.

Valencia, 19 de junio de El subdirector general de Relaciones Laborales: Reyes Maximiliano Coronado Coronado. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació RESOLUCIÓ de 19 de juny de, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i

Más detalles

Compareixença del Conseller. Una nova orientació per l Atenció Primària de salut

Compareixença del Conseller. Una nova orientació per l Atenció Primària de salut Compareixença del Conseller Una nova orientació per l Atenció Primària de salut Parlament de Catalunya, 17 de novembre de 2016 Context. Reforma de l atenció primària - La RAP de 1985 va constituir un punt

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

ANEXO INDICE RETRIBUCIONES DEL PESONAL ESTATURARIO AL QUE LE ES DE APLICACIÓN LA LEY 55/2003 Y CARGOS DIRECTIVOS

ANEXO INDICE RETRIBUCIONES DEL PESONAL ESTATURARIO AL QUE LE ES DE APLICACIÓN LA LEY 55/2003 Y CARGOS DIRECTIVOS ANEXO RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011 DEL PERSONAL DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD AL QUE RESULTA DE APLICACIÓN EL SISTEMA RETRIBUTIVO ESTABLECIDO EN LA LEY 55/2003, DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL

Más detalles

NIVELLS DE COBERTURA, CARACTERÍSTIQUES I MODEL DE TSI. Tenim definits 8 nivells de cobertura que es diferencien en alguna prestació del catàleg.

NIVELLS DE COBERTURA, CARACTERÍSTIQUES I MODEL DE TSI. Tenim definits 8 nivells de cobertura que es diferencien en alguna prestació del catàleg. MODEL D ASSEGURAMENT de CatSalut NIVELLS DE COBERTURA, CARACTERÍSTIQUES I MODEL DE TSI. Tenim definits 8 nivells de cobertura que es diferencien en alguna prestació del catàleg. 1.- PROGRAMES INTERÈS SANITARI

Más detalles

Relación de puestos de trabajo de: CONS. DE JUSTÍCIA, ADM. PÚB., REFOR. DEMOC. I LLIBERT. PÚB.

Relación de puestos de trabajo de: CONS. DE JUSTÍCIA, ADM. PÚB., REFOR. DEMOC. I LLIBERT. PÚB. Relación de puestos de trabajo de: CONS. DE JUSTÍCIA, ADM. PÚB., REFOR. DEMOC. I LLIBERT. PÚB. GABINET CONSELLER/A 25558 ASSESSOR/A D'ASSUMPTES GENERALS DE VALENCIA E LN MEMBRES DEL CON 25557 ASSESSOR/A

Más detalles

Hospital de Sant Joan Despĺ MOISES ` BROGGI

Hospital de Sant Joan Despĺ MOISES ` BROGGI Novembre de 2009 Presentació de l Presentació nou hospital Hospital de Sant Joan Despĺ MOISES ` BROGGI www.nouhospital.com Un Hospital en marxa el 2010. Un Hospital volgut que ara ja és realitat. Un Hospital

Más detalles

Política i pràctica de retribució de TMB. Abril de 2016

Política i pràctica de retribució de TMB. Abril de 2016 Política i pràctica de Abril de 2016 2 1. Presentació Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) està formada per dues societats (Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA)

Más detalles

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure 7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure [MUTUAM continua el seu compromís amb la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l atenció sociosanitària amb aquesta convocatòria

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA BUTLLETÍ OICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA Dijous, 5 de febrer de 05 - Número 9 Administració Local 05-0097 Ajuntament de Salou EDICTE De conformitat amb l article 3. del Decret 4/990, de 30 de juliol,

Más detalles

PORTFOLI REFLEXIU. Pràctica Clínica Assistencial I. COGNOMS (en majúscula): NOM: Grup de matrícula (1, 2 o 3): Nom del CAP: Nom del tutor/a del grup:

PORTFOLI REFLEXIU. Pràctica Clínica Assistencial I. COGNOMS (en majúscula): NOM: Grup de matrícula (1, 2 o 3): Nom del CAP: Nom del tutor/a del grup: PORTFOLI REFLEXIU CURS 2016-17 Pràctica Clínica Assistencial I http://www.uab.es/medicina Pràctica d introducció al sistema sanitari i a l atenció de la salut COGNOMS (en majúscula): NOM: Grup de matrícula

Más detalles

SUELDO TRIENIO SUELDO TRIENIO SUELDO TRIENIO

SUELDO TRIENIO SUELDO TRIENIO SUELDO TRIENIO ANEXO I 2016 PERSONAL ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BASICAS EUROS MES EXTRA* EUROS AÑO 2016 (Referida a 14 mensualidades) GRUPO SUELDO TRIENIO SUELDO TRIENIO SUELDO TRIENIO A1 1.120,15 43,08 691,21 26,58 14.824,22

Más detalles

Grau en Infermeria - Pla d estudis 1820 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS

Grau en Infermeria - Pla d estudis 1820 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS FACULTAT D INFERMERIA PRIMER CURS 2014-15 Grau en Infermeria - Pla d estudis 1820 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS PROFESSOR CODI ASSIGNATURA CRÈDITS RESPONSABLE ASSIGNATURES ANUALS DEPARTAMENT 18204101

Más detalles

1/6. Dades del/de la sol licitant. Centres que se sol liciten (podeu escriure fins a tres centres)

1/6. Dades del/de la sol licitant. Centres que se sol liciten (podeu escriure fins a tres centres) Full de mèrits. Concurs de mèrits per seleccionar directors de centres docents de titularitat de l Ajuntament de Barcelona gestionats pel Consorci d Educació. Convocatòria 2017 Dades del/de la sol licitant

Más detalles

CATAC-CTS/IAC signa el II ACORD

CATAC-CTS/IAC signa el II ACORD Intersindical Alternativa de Catalunya Sanitat Núm Especial - Setembre 2006 Candidatura Autónoma de Treballadores i Treballadors de l Administració de Catalunya Coordinadora de Treballadors i Treballadores

Más detalles

15.1. CALENDARI ACADÈMIC

15.1. CALENDARI ACADÈMIC FACULTAT D INFERMERIA Curs 016-17 ACTIVITAT ACADÈMICA 15.1. CALENDARI ACADÈMIC 016-17 Docència a l aula PERÍODE CALENDARI ACADÈMIC 016-17 PRIMER CURS (Setmana d acollida: del 7 al 9 de setembre) Del 1

Más detalles

CURSOS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Cursos acreditados y baremables en todo el territorio nacional

CURSOS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Cursos acreditados y baremables en todo el territorio nacional CURSOS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Cursos acreditados y baremables en todo el territorio nacional CURSOS DIRIGIDOS A LA CATEGORÍA DE CELADORES o032 - El celador en Instituciones Sanitarias I - Principios

Más detalles

Xavier García Mora. Metge, colegiat Nº 07 08 23394 Data i lloc de neixement : Barcelona, 11.11.1957. Tel. Mobil : 679.134.288.

Xavier García Mora. Metge, colegiat Nº 07 08 23394 Data i lloc de neixement : Barcelona, 11.11.1957. Tel. Mobil : 679.134.288. CURRICULUM VITAE Dades personals: Xavier García Mora. Metge, colegiat Nº 07 08 23394 Data i lloc de neixement : Barcelona, 11.11.1957. Tel. Mobil : 679.134.288. Dades acadèmiques:. Estudis primaris, batxillerat

Más detalles

ANEXO GERENCIA REGIONAL DE SALUD GERENCIA DE SALUD DEL AREA DE SALAMANCA. SUBGR. PUESTOS DE TRABAJO REQUISITOS/CATEGORIA Observ.

ANEXO GERENCIA REGIONAL DE SALUD GERENCIA DE SALUD DEL AREA DE SALAMANCA. SUBGR. PUESTOS DE TRABAJO REQUISITOS/CATEGORIA Observ. SUBGR. PUESTOS DE TRABAJO REQUISITOS/CATEGORIA Observ. DE DE 1.- PERSONAL DIRECTIVO A1 DIRECTOR GERENTE AS. ESP. CAT. 1 Todas A1 E/F/L 1 LD 29 001 A1 DIRECTOR MEDICO AS. ESP. CAT. 1 Ldo. en Medicina. Especialista

Más detalles

Ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la

Ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009 Índex Objecte i àmbit d aplicació, 3 Espectacles

Más detalles

TEMA 4 LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL ESTATUTARIO.

TEMA 4 LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL ESTATUTARIO. TEMA 4 LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL ESTATUTARIO. El personal del Instituto Nacional de la Salud, incluido en los ámbitos de aplicación de los estatutos jurídico del personal médico de la Seguridad Social,

Más detalles

PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS PROCÉS DE GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS ÍNDEX ÍNDEX 2 GES TIÓ DEL PROCÉS 3 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 4 CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT: 5 PROCEDIMENTS ASSOCIATS: 5 PRINCIPALS INDICADORS I/O RES ULTATS: 5 PROCÉS-Q-410-T-37-ET

Más detalles