HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D HEBRON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D HEBRON"

Transcripción

1 HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D HEBRON Unitat de Sistemes d Informació i documentació 17 de juny 2008

2 Índex: BD d activitat Sistemes d Informació Hospitalari (His) Taules ODS DWH -CUBS-(power play) BD basades en la casuítica Codificació CMBDH (estructura) Normativa (decrets CatSalut) -DecretCatSalut -LOPD

3 BD d Activitat: Sistema d Informació Hospitalari (HIS) Sistema d'informació mèdic-administratiu de pacients i dels recursos de l hospital. Permet gestionar els serveis que s hi duen a terme Permet disposar de la informació necessària per la gestió diària del centre hospitalari. Balanced Scorecard (1992, Kaplan y Norton) Eina de gestió que tradueix la estratègia d una organització en un conjunt coherent d indicadors. Data WareHouse Repositori de dades integrat i variable amb al temps i que dona suport a la presa de decisions Transaccional

4 BD d Activitat: Obtenció de la informació Transaccional MDO DWH DW-URG Activitat assistencial Hospitalització Urgències IQ Cex-Hospital de dia Prestacions Registre d activitat DW-CMBD DW-IQ DW_Cex

5 MDO: Taules ODS (oracle) DW-URG DW-CMBD Taules planes 1 entrada Variables (categoriques, continues; Dates) Activitat corresponent a 2 periodes DW-IQ Proces de carrega diari BD (Oracle) DW_Cex

6 MDO: Taules ODS (oracle) Estructura Bàsica DW-URG DW-CMBD DW-IQ DW_Cex Codi Descripcio Tipus Observacions Modalitat_int modalitat d atenció 2 Equip_int equip mèdic 4 Nom_equip_int nom equip mèdic 30 Servei_int servei mèdic 4 Nom_servei_int nom servei mèdic 30 Hosp_fisic_int hospital on es realitza 3 HGE, HTR, HMI, CQA Hosp_imputat_int hospital on s imputa 3 (*) HGE, HTR, HMI Quirofan_int quiròfan 6 Prestacio_int prestació 7 Nom_prestacio_int nom prestació 30 Data_solic_int data sol licitud 10 format dd/mm/aaaa Data_inter_int data intervenció 10 format dd/mm/aaaa Data_ingres_int data ingrés 10 (*) format dd/mm/aaaa Data_alta_int data alta 10 (*) format dd/mm/aaaa Mes_int mes intervenció 2 format mm Espera_int temps espera sol.licitud-intervencio 3 (*) en dies Nhc_int nhc 8 Solicitud_int número de sol.licitud de quiròfans 7 Sol_hosp_int número de sol licitud amb centre 10 (*) Hane_hent_int inducció anestèsica entrada pacient 5 en minuts Hinc_hane_int incisió quirúrgica inducció 5 en minuts anestèsica Hfint_hinc_int fi intervenció incisió quirúrgica 5 en minuts Hfane_hfint_int fi anestèsia fi intervenció 5 en minuts Hsor_hfane_int sortida quiròfan fi anestèsia 5 en minuts Hfnet_hsor_int fi neteja sortida quiròfan 5 en minuts Hfane_hane_int fi anestèsia inducció anestèsica 5 en minuts

7 Data Warehouse Urg IQ H Taules multidimensionals Cex Indicadors calculats, mesures, dimesions Navegable, generar consultes (querys)

8 Índex: BD d activitat Sistemes d Informació Hospitalari (His) Taules ODS DWH CUBS - (power play) BD basades en la casuítica Codificació CMBDH (estructura) Normativa (decrets CatSalut) -DecretCatSalut -LOPD

9 Registre d activitat CMBDAH Pacient INFORME D ALTA Diagnostics Procedimients ASSISTÈNCIA Història Clínica CODIFICACIÓ CIM-9-MC 9

10 Per emprar un sistema d informació en base a la casuística stica es necessàri CONJUNT MÍNIM M BÀSIC de DADES d ACTIVITAT HOPSITALÀRIA C.M.B.D.A.H Unitat d anàlisi: Alta hospitalària 1 0

11 Estructura general del CMBDAH DADES CLÍNIQUES Diagnostic principal Diagnostic secundari (1) Diagnostic secundari (2) Diagnostic secundari (3..10) Procedimient principal Procedimient secundari (1) Procedimient secundari(2) Procedimient secundari(3 10) Còdi E Temps de Gestació Pes nounat (1) Sexe nounat (1) DADES ADMINIATRATIVES Còdi identificatiu de l hospital Nº historia clínica / Nº SS Nº Asistencia CIP Data de naixament Sexe Còdi de residència Règim económic Data d admissió Circumstància d admissió Data d alta Circunstancia d alta Còdi centro de trasllat 1 1

12 VARIABLES CLÍNIQUES DEL CMBDAH DIAGNÒSTIC PRINCIPAL Procés patològic que després d un estudi pertinent, segons criteri facultatiu, es considera el motiu principal de l ingrés Poden existir diferents processos concomitants amb entitat suficient per ser considerat com a diagnòstic principal i per tant com a motiu d ingrés Qualsevol pot ser el diagnostic principal Si algun d ells motiva un procediment quirúrgic 1 2

13 VARIABLES CLÍNIQUES DEL CMBDAH DIAGNOSTICS SECUNDARIS Processos patològics que NO són el principal i coexisteixen amb el mateix en el moment de l ingrés, o que es desenvolupen durant l estada hospitalària, o que influeixen en la durada de la mateixa o en el tractament administrat. No s han d incloure els diagnòstics relacionats amb un episodi anterior i que no tenen relació amb el motiu que ha generat l estada hospitalària 1 3

14 VARIABLES CLÍNIQUES DEL CMBDAH PROCEDIMENT PRINCIPAL Tots els procedimients quirúrgics / obstétrics, diagnóstics o terapéutics que requereixen recursos materials humans especialitzats i que impliquin un risc per el pacient. En cas d existir més d un procediment s ha d informar com a principal el que estigui més relacionat amb el diagnòstic principal i el que tingui una major finalitat terapèutica que diagnòstica La resta de procediments seran codificats com a secundaris 1 4

15 CMBDAH Històric: CMBDAH ( ) Periodicitat trimestral (tancament a 30 dies del venciment del trimestre) CMBDAH Sistema de Classificació de pacients (GRD Grups relacionats amb el diagnostic) Gruper AP 23. Anàlisi de la casuística atesa

16 CMBDAH - estandar HOSPITAL A HOSPITAL B CMBDAH GLOBAL CMBDAH A HOSPITAL C NORMA ESTANDAR COMPLEXITAT CMBDAH B HOSPITAL D CMBDAH C COMPARACIÓ CMBDAH D

17 Marc Normatiu: LOPD Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD) tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal y familiar. Antecedentes normativos Constitución Española de 1978: En el artículo 18.4 se dispone: "La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos" La Ley Orgánica 5/92 de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal de 26 de Octubre]] La Directiva Europea 95/46 CE de 24 de Octubre del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Ley Orgánica de Protección de Datos 1999, que amplia el ámbito de aplicación a todo tipo de ficheros, independientemente del soporte en el cual sean tratados. Asimismo se adecua a lo establecido en la Directiva Europea 95/46 CE.

18 Marc Normatiu: LOPD Desarrollo normativo El Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Se trata de un desarrollo de la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de 13 de Diciembre; desarrolla tanto los principios de la ley, como las medidas de seguridad a aplicar en los sistemas de información. Se aplica tanto a ficheros en soporte automatizado, como en cualquier otro tipo de soportes. El Real Decreto 994/1999 de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal de 11 de Junio de 1999 (RMS) (Parcialmente en vigor, quedará completamente derogado el 19 de Abril de 2010): Es un reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD), regula las medidas técnicas y organizativas que deben aplicarse a los sistemas de información en los cuales se traten datos de carácter personal de forma automatizada.

19 Marc Normatiu: LOPD Estructura Comprende un total de 49 artículos, 6 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 3 Disposiciones Finales. Sanciones Las sanciones tienen una elevada cuantía y dependen de su gravedad. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas desde 601,01 a ,21 euros Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multas desde ,21 a ,05 euros Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multas desde ,05 a ,10 euros.

20 Marc Normatiu: LOPD Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan. Pese al elevado importe de las sanciones, existen muchas empresas en España que todavía no se han adecuado a la misma, o lo han hecho de forma parcial o no revisan de forma periódica su adecuación; por lo que resulta esencial el mantenimiento y revisión de la adecuación realizada. En el sector público, la citada Ley regula igualmente el uso y manejo de la información y los ficheros con datos de carácter personal utilizados por todas las Administraciones Públicas.

21

22 Sistemes d informació i Documentació QUÈ ÉS UN GRD? GDR (Grups Relacionats amb el Diagnòstic) Sistema de clasificació d episodis d hospitalització en funció del consum de recursos i de la llògica en el maneig clínic dels pacients. Creats en els EE.UU.(Universitat de Yale), a principis dels 80, amb el suport de la Health Care Financing Administration (HCFA). Agrupació d altes hospitalaries que generen el mateix consum de resucsos

23 Sistemes d informació i Documentació CARACTERISTIQUES DELS GRD. Significat mèdic en termes d identificació de pacients amb un proces d atenció hospitalaria somilar Nombre de grups manejable, al voltant de 500 o 800 segons la versió o tipus de GRD Classificació de cada episodi en un sol grup excloent i esahustiu Els procediments quirúrgics i altres procediments rellevants com a part del proces de clasificació

24 Sistemes d informació i Documentació INFORMACIÓN BASADA EN GRD Permet una primera aproximació clínica a les estadistiques Permet descriure la casuística per un determinat Hospital o servei medic Permet la creació d indicadors (EMAC, RFE, IER, PR) Permet comparacions temporals amb l activitat d altres pereídoes Permet compàracions amb altres centres hospitalàris (BENNCHMARKING)

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de España

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de España Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de España La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), es una Ley Orgánica española que tiene

Más detalles

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS LA LEY DE PROTECCION DE DATOS La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) establece una serie de obligaciones para las empresas, los profesionales autónomos y las administraciones

Más detalles

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de España

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de España Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de España La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), es una Ley Orgánica española que tiene

Más detalles

Ley de Protección de Datos

Ley de Protección de Datos Ley de Protección de Datos Os informamos de las obligaciones y plazos que la normativa en esta materia nos impone para los ficheros de clientes que tenemos en nuestras consultas dentales: En primer lugar,

Más detalles

5.1 REGISTRO DE FICHEROS... 5. 5.1.1 Análisis de los datos tratados... 5 5.1.2 Inscripción de los ficheros... 5

5.1 REGISTRO DE FICHEROS... 5. 5.1.1 Análisis de los datos tratados... 5 5.1.2 Inscripción de los ficheros... 5 1 INTRODUCCION... 3 2 PROTECCIÓN DE DATOS... 4 3 NORMATIVA BÁSICA REGULADORA... 4 4 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS... 4 5 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS.... 5 5.1 REGISTRO DE FICHEROS... 5 5.1.1

Más detalles

Projecte d anàlisi de les dades del CatSalut* amb eines de Big Data**

Projecte d anàlisi de les dades del CatSalut* amb eines de Big Data** Projecte d anàlisi de les dades del CatSalut* amb eines de Big Data** Curs d actualització en Documentació Mèdica 2016 2a sessió Xavier Salvador, 19/4/2016 * De fet, el projecte històric, comentat a la

Más detalles

Guía rápida de la Protección de Datos Personales en España www.inap.map.es

Guía rápida de la Protección de Datos Personales en España www.inap.map.es Guía rápida de la Protección de Datos Personales en España www.inap.map.es Alberto López Tallón La problemática de los datos personales y su regulación Objetivo principal: garantizar y proteger, en lo

Más detalles

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LOPD

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LOPD www.lopd.com PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LOPD www..com E-mail: info@lopd.com Teléfono y Fax: 944112561 Cocherito de Bilbao nº 20 48014 BILBAO www..com www.lopd.com www.e-.com LA PROTECCIÓN DE DATOS

Más detalles

En este sentido, el Estatuto de los trabajadores establece en su artículo 37.3.b) como supuesto de concesión de permiso retribuido que:

En este sentido, el Estatuto de los trabajadores establece en su artículo 37.3.b) como supuesto de concesión de permiso retribuido que: Instrucción 2/2009, de 21 de diciembre de 2009, de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre el tratamiento de datos personales en la emisión de justificantes médicos. I La Ley

Más detalles

Gabinete Jurídico. Informe 0636/2008

Gabinete Jurídico. Informe 0636/2008 Informe 0636/2008 La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la incorporación del nombre y apellidos del paciente

Más detalles

QUÉ ES LA LOPD? QUÉ ES LA LSSI? Legislación aplicable:

QUÉ ES LA LOPD? QUÉ ES LA LSSI? Legislación aplicable: "creamos valor a traves de la seguridad" grupoisonor www.lopdat.es 902 202 145 info@lopdat.es FICHA TÉCNICA: ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO / ASESORAMIENTO DE EMPRESAS A LA LEY ORGÁNICA 15/1999 DE PROTECCIÓN

Más detalles

IMPLICACIONES JURÍDICAS Y TÉCNICAS DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

IMPLICACIONES JURÍDICAS Y TÉCNICAS DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL IMPLICACIONES JURÍDICAS Y TÉCNICAS DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Departamento de Nuevas Tecnologías Presentación LOPD Preguntas Demostración programa Federico Lardiés María

Más detalles

Presentació 4t informe Central de Resultats: Àmbit hospitalari

Presentació 4t informe Central de Resultats: Àmbit hospitalari 1 Presentació 4t informe Central de Resultats: Àmbit hospitalari Barcelona, 13 de juliol de 2012 2 Quin és el context de l informe? Pla de Salut 2011 2015 (Projecte 9.3) Consolidar l Observatori del Sistema

Más detalles

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Introducció: En l'àmbit del TSNU (Transport Sanitari No Urgent) i com a conseqüència de la voluntat de totes les parts implicades

Más detalles

GESTIONES INTEGRALES ASES, S.L

GESTIONES INTEGRALES ASES, S.L Estimados clientes: En Villaviciosa de Odón, a 2 de febrero de 2011. Desde GESTIONES INTEGRALES ASES, S.L. pretendemos coordinar actuaciones de interés común para todos nuestros clientes y hemos iniciado

Más detalles

L.O.P.D. C/Rafael Sánchez 61. Real de San Vicente. 45640 Toledo. Teléfono: 917 431 465. Fax: 913 203 781. www.sydmasl.com

L.O.P.D. C/Rafael Sánchez 61. Real de San Vicente. 45640 Toledo. Teléfono: 917 431 465. Fax: 913 203 781. www.sydmasl.com L.O.P.D. C/Rafael Sánchez 61. Real de San Vicente. 45640 Toledo. Teléfono: 917 431 465. Fax: 913 203 781. www.sydmasl.com Introducción La Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, 15/1999

Más detalles

El problema de la protección de datos

El problema de la protección de datos El problema de la protección de datos CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN OUTSOURCING PRIVACIDAD CESIÓN DE DATOS CALIDAD DE LOS DATOS DERECHOS DE LOS AFECTADOS Derecho a la intimidad de las Personas Físicas

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

L.O.P.D. Ley Orgánica de Protección de Datos

L.O.P.D. Ley Orgánica de Protección de Datos L.O.P.D. Ley Orgánica de Protección de Datos Texto de la ley El artículo 18.4 de la Constitución Española establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad

Más detalles

INTRODUCCIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL O LOPD

INTRODUCCIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL O LOPD INTRODUCCIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL O LOPD Resumen AUTORIA JESÚS CABALLERO GONZÁLEZ y CARLOS CABALLERO GONZÁLEZ TEMATICA JURÍDICA ETAPA FORMACIÓN PROFESIONAL. El tratamiento de

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Decreto 169/1995, de 16 de junio, sobre regulacion de los registros de Altos Cargos (DOG 117, 20/06/1995) 1

Decreto 169/1995, de 16 de junio, sobre regulacion de los registros de Altos Cargos (DOG 117, 20/06/1995) 1 Decreto 169/1995, de 16 de junio, sobre regulacion de los registros de Altos Cargos (DOG 117, 20/06/1995) 1 Artículo 1. Se regulan, dependiendo de la Inspección General de Servicios de la Consellería de

Más detalles

Ley de Protección de Datos para Empleados Públicos

Ley de Protección de Datos para Empleados Públicos Ley de Protección de Datos para Empleados Públicos Adquirir los conocimientos jurídicos, técnicos y organizativos expresados en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Dirigido a: Profesionales del Sector

Más detalles

LOPD. Sonia Estévez Martín

LOPD. Sonia Estévez Martín 2012 Transparencias preparadas a partir de la wikipedia, del portal de la Agencia Española de Protección de Datos y del documento: "Respuestas a preguntas frecuentes sobre la aplicación de la normativa

Más detalles

. Ation Micro http://www.winlopd.com Software para la implantación de la LOPD

. Ation Micro http://www.winlopd.com Software para la implantación de la LOPD . Que es la LOPD Que es la LOPD: Art.1 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales,

Más detalles

Introducción a la Ley Orgánica de Protección de Datos

Introducción a la Ley Orgánica de Protección de Datos Introducción a la LOPD y al Reglamento de Medidas de Seguridad Aspectos Sociales, Legales, Éticos y Profesionales de la Informática (ASLEPI) Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica en Informática de

Más detalles

CÓMO AFECTA LA LOPD A LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS NOVEDADES INTRODUCIDAS CON EL RLOPD INFRACCIONES Y SANCIONES

CÓMO AFECTA LA LOPD A LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS NOVEDADES INTRODUCIDAS CON EL RLOPD INFRACCIONES Y SANCIONES LOPD en el ámbito de los Gestores Administrativos Problemáticas específicas CÓMO AFECTA LA LOPD A LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS NOVEDADES INTRODUCIDAS CON EL RLOPD INFRACCIONES Y SANCIONES MARCO NORMATIVO

Más detalles

Una Inversión en Protección de Activos

Una Inversión en Protección de Activos DERECHO A LA INTIMIDAD Le ayudamos a garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas SEGURIDAD DE LA INFORMACION Auditoria Bienal LOPD Una Inversión en

Más detalles

Regulación sobre protección de datos

Regulación sobre protección de datos Regulación sobre protección de datos No hay duda de la importancia que las tecnologías de la información y de la comunicación han alcanzado en los últimos años. Las llamadas TIC (Tecnologías de la Información

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

TALLER DE PROTECCIÓN DE DATOS: Aplicación práctica de la LOPD para PYMES. Palencia, 14 de febrero de 2008

TALLER DE PROTECCIÓN DE DATOS: Aplicación práctica de la LOPD para PYMES. Palencia, 14 de febrero de 2008 TALLER DE PROTECCIÓN DE DATOS: Aplicación práctica de la LOPD para PYMES. Palencia, 14 de febrero de 2008 LOPD OPORTUNIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN Actuaciones Internas: 2 Medidas de Seguridad Procedimientos

Más detalles

JAÉN PROTECCIÓN DE DATOS S.L.U. LIMPIEZAS Y PULIMENTOS ARANDA

JAÉN PROTECCIÓN DE DATOS S.L.U. LIMPIEZAS Y PULIMENTOS ARANDA JAÉN PROTECCIÓN DE DATOS S.L.U. LIMPIEZAS Y PULIMENTOS ARANDA UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO Como bien sabe, es norma que le faciliten sus clientes datos de cualquier índole, dado el servicio que ustedes

Más detalles

FITXA DE PROCÉS NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ. 00 Versió original 10/03/2015

FITXA DE PROCÉS NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ. 00 Versió original 10/03/2015 Codi: Pàg. 1 de 8 Relació de modificacions NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 00 Versió original 10/03/2015 1. NOM I CODI DEL PROCÉS Manteniment de plantilles i planificació docent 2. TIPUS DE PROCÉS

Más detalles

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD)

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD) PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD) Resumen de obligaciones y sanciones Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) La Constitución Española

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

El transport sanitari: eina clau en el procés assistencial.

El transport sanitari: eina clau en el procés assistencial. El transport sanitari: eina clau en el procés assistencial. TRANSPORT SANITARI URGENT 21 de novembre de 2008. Hospital de Sant Pau SITUACIÓ ACTUAL Transport programat CatSalut, 10.02.2006 Transport urgent

Más detalles

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA. Artículo 17. La conservación de la documentación clínica.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA. Artículo 17. La conservación de la documentación clínica. PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA L 41/2002 Artículo 17. La conservación de la documentación clínica. 1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en

Más detalles

nia, al lado de las empresas en la implantación de la LOPD.

nia, al lado de las empresas en la implantación de la LOPD. I.D.Sénia nia, al lado de las empresas en la implantación de la LOPD. OBJETO Garantizar y proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y en especial, su honor e

Más detalles

REGLAMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

REGLAMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 13967 REAL DECRETO 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. El artículo 18.4 de la Constitución

Más detalles

Dossier i-card Access y LOPD

Dossier i-card Access y LOPD I-CARD SOFTWARE Dossier i-card Access y LOPD Aplicaciones sobre el Reglamento de Medidas de Seguridad 02/01/2007 1. Reglamento de Medidas de Seguridad y Aplicaciones de i-card Access (pág. 3) 2. Configuraciones

Más detalles

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN La información es el principal activo de muchas organizaciones por lo que es necesario protegerla adecuadamente frente a amenazas que puedan poner en peligro la continuidad

Más detalles

Gabinete Jur?dico. Informe 0382/2012

Gabinete Jur?dico. Informe 0382/2012 Informe 0382/2012 Se consulta si resulta conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la comunicación de una sentencia firme al Consejo

Más detalles

HEPACONTROL: Un programa que redueix el reingrés precoc i la mortalitat en la cirrosi descompensada

HEPACONTROL: Un programa que redueix el reingrés precoc i la mortalitat en la cirrosi descompensada HEPACONTROL: Un programa que redueix el reingrés precoc i la mortalitat en la cirrosi descompensada Betty P Morales, Helena Masnou, Ramon Bartolí, Rosa M Morillas, Marga Sala, Irma Casas, Ramon Planas.

Más detalles

RICARDO DELGADO http://www.wsidrivebiz.com Teléfono: (+34) 663 684 136

RICARDO DELGADO http://www.wsidrivebiz.com Teléfono: (+34) 663 684 136 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD) RICARDO DELGADO http://www.wsidrivebiz.com Teléfono: (+34) 663 684 136 EN QUÉ CONSISTE LA LOPD? (LEY 15/1999) Es el derecho que tienen todos los ciudadanos a que sus datos

Más detalles

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD) LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD) TEMA 1 Travesía del Monzón, 16 28220 Majadahonda (Madrid) Telf. 91 634 48 00 Fax. 91 634 16 58 www.belt.es marketing@belt.es Índice 1. INTRODUCCIÓN... 4 2. MARCO

Más detalles

REGLAMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

REGLAMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES REGLAMENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Ámbito de aplicación y fines. El presente Reglamento

Más detalles

Información sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)

Información sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) Información sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) Agenda Los datos personales LOPD. Historia Conceptos básicos. AEPD - Problemática de no cumplir con la LOPD. Obligaciones empresariales.

Más detalles

NOCIONES GENERALES DE LA LEY ORGÂNICA DE PROTECCION DE DATOS

NOCIONES GENERALES DE LA LEY ORGÂNICA DE PROTECCION DE DATOS DANIEL SANTOS GARCÍA Abogado NOCIONES GENERALES DE LA LEY ORGÂNICA DE PROTECCION DE DATOS Prólogo de EMÍLIO DEL VAL PUERTO Tecnos ÍNDICE PRÓLOGO, por Emilio del Val Puerto Pág. 15 ABREVIATURAS 21 CAPÍTULO

Más detalles

Diputación de Albacete. Paseo Libertad, 5. 02001. Albacete. Tel. 967595300. Fax. 967520316. Guía

Diputación de Albacete. Paseo Libertad, 5. 02001. Albacete. Tel. 967595300. Fax. 967520316. Guía Diputación de Albacete. Paseo Libertad, 5. 02001. Albacete. Tel. 967595300. Fax. 967520316 Guía 12 Obligaciones del responsable de seguridad exigibles por la LOPD Cesión de datos Es cesión o comunicación

Más detalles

Ferran Abogados & Asociados

Ferran Abogados & Asociados Ferran Abogados & Asociados Estudio sobre la Privacidad de los Datos Personales La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, y el RD 1720/2007, de 21 de diciembre,

Más detalles

LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de Diciembre, (en adelante LOPD) surgen una serie

Más detalles

CONTENIDOS Pag. -1- Razones y oportunidad del proyecto 2. -2-Objetivos y alcance 3. -3-Fases del proyecto 3. -4-Calendario de actuaciones 4

CONTENIDOS Pag. -1- Razones y oportunidad del proyecto 2. -2-Objetivos y alcance 3. -3-Fases del proyecto 3. -4-Calendario de actuaciones 4 Departamento LOPD (Ley de Protección de Datos) EMPRESA MUJER Oviedo, Octubre de 2009 Estimadas Señoras: Por la presente, nos es grato someter a su consideración nuestra PROPUESTA DE COLABORACIÓN PROFESIONAL,

Más detalles

Fractura de fèmur Núria Molist Brunet Octubre 2012

Fractura de fèmur Núria Molist Brunet Octubre 2012 Fractura de fèmur Núria Molist Brunet Octubre 2012 Pacient geriàtric amb fractura de fèmur 2009 Ingrés a COT Professional responsable: traumatòleg Visitat per geriatria si des de COT s identificava alguna

Más detalles

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PLAN DE MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE DE ABASTECIMIENTO

Más detalles

AREA DE PROTECCIÓN DE DATOS

AREA DE PROTECCIÓN DE DATOS AREA DE PROTECCIÓN DE DATOS QUÉ ES LA LOPD? La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, constituyen un conjunto normativo

Más detalles

INFORME: PROTECCION DE DATOS OBLIGACIONES Y SANCIONES

INFORME: PROTECCION DE DATOS OBLIGACIONES Y SANCIONES Noviembre 2002 INFORME: PROTECCION DE DATOS OBLIGACIONES Y SANCIONES OBLIGACIONES LEGALES DE LA NORMATIVA DE PROTECCION DE DATOS: Inscripción de los ficheros: Toda empresa que para el logro de su actividad

Más detalles

LA CUESTIÓN N DE LA TITULARIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA

LA CUESTIÓN N DE LA TITULARIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA LA CUESTIÓN N DE LA TITULARIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA Cristina Gómez Piqueras Inspectora-Instructora de la Antigua, 25 de febrero de 2008 1 NORMATIVA Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección

Más detalles

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PRINCIPALES RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CRISTINA CABALLERO JOSÉ LUIS AMÉRIGO INDICE Objetivo Normativa aplicable Qué es un dato

Más detalles

El supuesto analizado constituye una cesión o comunicación de datos de carácter personal.

El supuesto analizado constituye una cesión o comunicación de datos de carácter personal. Informe 0213/2011 La consulta plantea si el empresario puede comunicar al sindicato consultante la relación mensual de los descuentos efectuados en nómina a sus afiliados, de acuerdo con lo dispuesto por

Más detalles

COMO ADAPTARSE A L.O.P.D.

COMO ADAPTARSE A L.O.P.D. ADAPTACIÓN DE EMPRESAS. A LA L.O.P.D. AUDITORES LOPD TRUST TRUST CONSULTING CONSULTING ASESORES ASESORES SL SL COMO ADAPTARSE A L.O.P.D. DESARROLLO DE LA ADAPTACIÓN DESARROLLO DE LA ADAPTACIÓN Conocimiento

Más detalles

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal OBJETO La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos

Más detalles

PLAN DE INSPECCIÓN DE OFICIO AL REGISTRO NACIONAL DEL SIDA(*)

PLAN DE INSPECCIÓN DE OFICIO AL REGISTRO NACIONAL DEL SIDA(*) PLAN DE INSPECCIÓN DE OFICIO AL REGISTRO NACIONAL DEL SIDA(*) De las actuaciones de investigación y comprobación realizadas por la Inspección de Datos de esta Agencia en el Registro Nacional de Sida, encuadrado

Más detalles

Servicios de adaptación al marco legal vigente

Servicios de adaptación al marco legal vigente Servicios de adaptación al marco legal vigente La Ley de Protección de Datos (LOPD) Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI- CE) Otros servicios relacionados

Más detalles

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 13956 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES ORDEN de 30 de mayo de 2016 por la que se crean ficheros de datos de carácter personal de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. (2016050142) La

Más detalles

ANTECEDENTES La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 (LOPD) y su Reglamento de Desarrollo RD 1720/07 en cumplimiento del mandato Constitucional previsto en el Artículo 18, garantiza

Más detalles

RESUMEN LEGISLACIÓN PROTECCIÓN DATOS CARÁCTER PERSONAL (LOPD)

RESUMEN LEGISLACIÓN PROTECCIÓN DATOS CARÁCTER PERSONAL (LOPD) TECNOLOGÍA Y DIRECCIÓN, S.L. N.I.F. B96999107 Web: www.tyd.es RESUMEN LEGISLACIÓN PROTECCIÓN DATOS CARÁCTER PERSONAL (LOPD) Resumen de obligaciones y sanciones La Constitución Española establece en su

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

LOPD EN L A E M P R E S A

LOPD EN L A E M P R E S A B o l etí n 02/ 1 5 LOPD EN L A E M P R E S A A U T O R : J U L I O C É S A R M I G U E L P É R E Z LA LOPD EN EL DÍA A DÍA Funciones y obligaciones del personal con acceso a datos personales en la empresa.

Más detalles

Protección de datos de carácter personal en la oficina de farmacia

Protección de datos de carácter personal en la oficina de farmacia ÁMBITO FARMACÉUTICO Protección de datos de carácter personal en la oficina de farmacia ANTONIO CORDOBÉS Farmacéutico. Siempre fue obligado legalmente el secreto profesional para los farmacéuticos y siempre

Más detalles

CAPÍTULO I Disposiciones generales

CAPÍTULO I Disposiciones generales LEY 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos (DOGC núm. 5175, de 17 de julio de 2008).

Más detalles

C/ Francisco Gourié, nº 18 - Ent. B. 35002 Las Palmas de Gran Canaria (34) 928 93 93 93 (34) 928 09 09 07 consultores@grupoaudidat.

C/ Francisco Gourié, nº 18 - Ent. B. 35002 Las Palmas de Gran Canaria (34) 928 93 93 93 (34) 928 09 09 07 consultores@grupoaudidat. QUIÉNES SOMOS AUDIDAT es una consultoría dedicada y especializada en la Ley de Protección de Datos (L.O.P.D.) y en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (L.S.S.I.C),

Más detalles

Registro de Contratos de seguro con cobertura de fallecimiento. Informe 125/2006

Registro de Contratos de seguro con cobertura de fallecimiento. Informe 125/2006 Registro de Contratos de seguro con cobertura de fallecimiento. Informe 125/2006 La consulta plantea tres cuestiones relacionadas con la aplicación de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, de creación del

Más detalles

Protección de datos, puntos fundamentales Índice La protección de datos de carácter personal 2 Principios básicos 3 Requisitos legales 4 Cesión y transferencia de datos 5 Infracciones y sanciones 6 Glosario

Más detalles

Gabinete Jurídico. Informe 0600/2009

Gabinete Jurídico. Informe 0600/2009 Informe 0600/2009 Se plantea en primer lugar, si el consultante, centro médico privado que mantiene un concierto con la Administración de la Comunidad autónoma para asistencia a beneficiarios de la Seguridad

Más detalles

50 PREGUNTAS TIPO TEST SOBRE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

50 PREGUNTAS TIPO TEST SOBRE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 50 PREGUNTAS TIPO TEST SOBRE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL - - - www.temariosenpdf.es TEMA DIGITAL, S.L. TEMA DIGITAL, S.L. Todos los derechos reservados Este material

Más detalles

GRD APR: Implicacions per a la gestió de l aplicació d un nou sistema d agrupament de l activitat hospitalària

GRD APR: Implicacions per a la gestió de l aplicació d un nou sistema d agrupament de l activitat hospitalària GRD APR: Implicacions per a la gestió de l aplicació d un nou sistema d agrupament de l activitat hospitalària Cursos d actualització GRD APR: IMPLICACIONS PER A LA GESTIÓ DE L APLICACIÓ D UN NOU SISTEMA

Más detalles

NUEVA REGULACIÓN SOBRE LA HISTORIA

NUEVA REGULACIÓN SOBRE LA HISTORIA NUEVA REGULACIÓN SOBRE LA HISTORIA CLÍNICA El Decreto 38/2012 sobre historia clínica y derechos y obligaciones de pacientes y profesionales de la salud en materia de documentación clínica NORMATIVA APLICABLE

Más detalles

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD FECHA : XX/ XX / XXXX EMPRESA CONTRATISTA (Autor P.S.S.) :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 1 :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 2 :... En cumplimiento de lo establecido

Más detalles

INFORME MODIFICACIÓN DE LA LOPD

INFORME MODIFICACIÓN DE LA LOPD INFORME MODIFICACIÓN DE LA LOPD El Congreso ha aprobado una reforma de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos (LOPD) que incluye modificaciones en lo relativo a la calificación

Más detalles

REGULACION DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

REGULACION DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA Pág. 1 de 11 REGULACION DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 1.- POLÍTICA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS La Universidad Politécnica de Valencia

Más detalles

T.10.- Anàlisi i descripció de llocs de treball

T.10.- Anàlisi i descripció de llocs de treball T.10.- Anàlisi i descripció de llocs de treball Anàlisi i descripció de llocs de treball 1. Objectius 2. Utilitats 3. Definicions 4.Procés i característiques 5.Interrogants que s han de respondre 6. Bibliografia

Más detalles

Análisis de la legislación sobre protección de datos personales

Análisis de la legislación sobre protección de datos personales Análisis de la legislación sobre protección de datos personales Resumen La legislación sobre Protección de Datos marca una serie de límites a la utilización de los datos personales. Esto afecta a todas

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

ORDENANZA PARA LA ADECUACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE CADREITA. NUMERO 29

ORDENANZA PARA LA ADECUACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE CADREITA. NUMERO 29 ORDENANZA PARA LA ADECUACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE CADREITA. NUMERO 29 La transposición en nuestro país de la normativa comunitaria en materia de protección de

Más detalles

Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) Atenció Especialitzada Ambulatòria (AEA) Sessió Societat Catalana de Documentació Mèdica Abril 2017

Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) Atenció Especialitzada Ambulatòria (AEA) Sessió Societat Catalana de Documentació Mèdica Abril 2017 Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) Atenció Especialitzada Ambulatòria (AEA) Sessió Societat Catalana de Documentació Mèdica Abril 2017 1. Introducció i objectiu L objectiu de la creació del registre del

Más detalles

DOCUMENTO DE SEGURIDAD EMPRESA DE EJEMPLO SL

DOCUMENTO DE SEGURIDAD EMPRESA DE EJEMPLO SL DOCUMENTO DE SEGURIDAD EMPRESA DE EJEMPLO SL Fecha de version: 27/02/2008 El presente Documento y sus Anexos, redactados en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Medidas de Seguridad (Real Decreto

Más detalles

DOSSIER PER DONAR D ALTA CITA PRÈVIA A TRAVÉS D EVIA

DOSSIER PER DONAR D ALTA CITA PRÈVIA A TRAVÉS D EVIA DOSSIER PER DONAR D ALTA CITA PRÈVIA A TRAVÉS D EVIA A l EVIA s ha creat dins el mòdul de matrícula un apartat nou que tracta de la cita prèvia d automatrícula: Dins aquesta carpeta podem trobar dos eines:

Más detalles

LOPD. Sonia Estévez Martín

LOPD. Sonia Estévez Martín Transparencias preparadas a partir de la wikipedia y del documento: "Respuestas a preguntas frecuentes sobre la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter personal en los centros de

Más detalles

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP PROCÉS 29 PROCÉS-Q-410-T-29-FP ÍNDEX ÍNDEX 2 GESTIÓ DEL PROCÉS 3 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 4 CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT 5 PROCEDIMENTS ASSOCIATS 5 PRINCIPALS INDICADORS I/O RESULTATS 5 ORGANIGRAMA DE SERVEIS

Más detalles

Gabinete Jurídico. Informe 0669/2009

Gabinete Jurídico. Informe 0669/2009 Informe 0669/2009 La consulta plantea la posibilidad de creación de un fichero de datos de contactos de los diferentes socios que conforman la asociación consultante, Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales,

Más detalles

Ante Proyecto Ley de Protección de las Personas del Tratamiento de sus Datos Personales. 28 de Agosto de 2014

Ante Proyecto Ley de Protección de las Personas del Tratamiento de sus Datos Personales. 28 de Agosto de 2014 Ante Proyecto Ley de Protección de las Personas del Tratamiento de sus Datos Personales 28 de Agosto de 2014 1 El mandato Presidencial Hoy resulta relevante que nos planteemos desarrollar una estrategia

Más detalles

Real Decreto, 1720/2007, de 21 de diciembre

Real Decreto, 1720/2007, de 21 de diciembre PRESENTACION: La normativa vigente en materia de protección de datos, se articula bajo la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de Diciembre y el nuevo Real Decreto, 1720/2007,

Más detalles

Propuesta de Reglamento de protección de datos en la UE 2

Propuesta de Reglamento de protección de datos en la UE 2 CONTENIDO: 1 Propuesta de Reglamento de protección de datos en la UE 2 1 Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este "Boletín Europa al Día" sin citar la fuente o sin haber obtenido

Más detalles

El Sistema de información social de Catalunya, proyecto Hércules 16 de julio de 2015

El Sistema de información social de Catalunya, proyecto Hércules 16 de julio de 2015 XXVIII CURSOS DE VERANO 2015 Universidad Complutense SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES El Sistema de información social de Catalunya, proyecto Hércules 16 de julio de 2015 Carles Arauzo carauzo@gencat.cat

Más detalles

Introducción a la LSSI, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información

Introducción a la LSSI, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información Introducción a la LSSI, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información Durante la tramitación de la LSSI, ley 34/2002 de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la información y de Comercio Electrónico

Más detalles

DECLARACIONES DE INFORMACIÓN AL BANCO DE ESPAÑA. NUEVO MODELO DE DECLARACIÓN ENCUESTAS DE TRANSACCIONES EXTERIORES (ETE)

DECLARACIONES DE INFORMACIÓN AL BANCO DE ESPAÑA. NUEVO MODELO DE DECLARACIÓN ENCUESTAS DE TRANSACCIONES EXTERIORES (ETE) CIRCULAR 1/14 Enero 2014 La Circular 4/2012 del Banco de España (BOE del 4 de mayo del 2012), cuya entrada en vigor tuvo lugar el día 1 de enero de 2013, ha introducido modificaciones muy significativas

Más detalles

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 8189667 Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN

Más detalles

PROCEDIMIENTO APLICACIÓN LOPD.

PROCEDIMIENTO APLICACIÓN LOPD. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS PROCEDIMIENTO APLICACIÓN LOPD. (Adaptación Procedimiento del Distrito) POE UGC DE BUJALANCE-DSG 20-V1. PROCEDIMIENTO B. POE UGC DE BUJALANCE-DSG 20- VERSION 2 TRAS

Más detalles

JORNADAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA IMPLANTACIÓN EN EL CENTRO DE LA LOPD

JORNADAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA IMPLANTACIÓN EN EL CENTRO DE LA LOPD JORNADAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA IMPLANTACIÓN EN EL CENTRO DE LA LOPD Córdoba, 23-24 Febrero - 2011 Quién somos? Somos la F.P.C. institución privada

Más detalles

DOSSIER DE SERVICIOS [hello customer!] [Diseño web Programación a medida Posicionamiento SEO Bases de datos 3D LOPD Marketing Móvil]

DOSSIER DE SERVICIOS [hello customer!] [Diseño web Programación a medida Posicionamiento SEO Bases de datos 3D LOPD Marketing Móvil] DOSSIER DE SERVICIOS [hello customer!] [Diseño web Programación a medida Posicionamiento SEO Bases de datos 3D LOPD Marketing Móvil] Página 1 de 8 Introducción En Utopía nos dedicamos al desarrollo de

Más detalles