ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 19 DE MAIG DE 2008.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 19 DE MAIG DE 2008."

Transcripción

1 19/08 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 19 DE MAIG DE Vinaròs, a les 19:30 hores del dia 19 de maig de 2008, prèvia convocatòria girada a l efecte, es reuneixen en primera convocatòria al Saló de Sessions de la Casa Consistorial sota la presidència de l alcaldessa en funcions Librada López Miralles, assistit pel secretari accidental, Jordi Romeu Granados, i el Viceinterventor Óscar J. Moreno Ayza i amb els següents regidors: JUAN A. BELTRÁN PASTOR MARIA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA MARIA ISABEL SEBASTIÁ FLORES MARIA DOLORES MIRALLES MIR EXCUSA LA SEUA ABSÈNCIA: JORGE L. ROMEU LLORACH JAVIER BALADA ORTEGA Obert l acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els assumptes de l ordre del dia que a continuació es relacionen. 1.- APROVACIÓ DE L ESBORRANY DE L ACTA QUE CORRESPON A LA SESSIÓ DEL DIA Se sotmet a aprovació l esborrany de l acta de la sessió celebrada el dia que prèviament s ha distribuït a tots els membres juntament amb la convocatòria i l ordre del dia de la present sessió. L alcaldessa pregunta als regidors presents si volen fer alguna observació a l esborrany de l acta assenyalada. No havent-se fet cap observació, s aprova per unanimitat l acta de la sessió ordinària celebrada el dia DESPATX ORDINARI.- Es dóna compte del següent assumpte: Del fax rebut sobre Auto de Sobreseïment provisional dictat al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Vinaròs, en relació a les diligències prèvies nº /2006 (querella interposada per Vimisco contra Javier Balada Ortega, Jordi Romeu Llorach, Mª José Simó Redó, Felipe Fonellosa Ciurana, Juan Antonio Beltrán Pastor, Maribel Sebastiá 1

2 Flores, Librada López Miralles, Joaquín Arnau Vallina i Agustín Guimerá Ribera). 3.- ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. Es dóna compte directament a la Junta de Govern de la proposta del regidor d Hisenda. Sotmesa a votació, per unanimitat, s acorda aprovar-la: José Antonio Beltrán Pastor, Regidor d hisenda d aquesta Corporació, i Vistes les competències de la Junta Local de Govern, tal i com indica l article 23.1 de la Llei 7/1985 de 2 d abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l article 53 del Reglament d organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Local, i la resolució de data 3 de juliol de 2003, de delegació de competències, i vista la conformitat dels regidors de cadascuna de les àrees, això com els informes de fiscalització de la Intervenció, se proposa aprovar la següent PRIMER: Autorització i disposició. PROPOSTA DE DESPESA 1. Lloguer d un grup electrògen, a GEINEL GRUPOS ELECTRÓGENOS, per al campanya de Moda al carrer, per import de 236, Compra de bosses per a la recollida de material de jardineria, a MANUFACTURAS POLITENOMAPOL, per import de 1.307, Contractació del servei de Campanya de sensibilització mediambiental en les platges del 7 fins al 13 de juliol, amb EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS SL, per import de 3.036,80 4. Contractació d un taller mediambiental per als escolars, amb l empresa LIMONIUM SL, per import de 2.311,20 5. Contractació amb VALENTÍ PINYOT, de representacions de contacontes els dies 11de juliol i 8, 22 i 29 d agost, per import de 2.354, Compra de material bibliogràfic per a la Biblioteca, a EDITORIAL JAIF, per import de 847, Compra de material bibliogràfic per a la Biblioteca, a ELS DIARIS SA, per import de 1.500,00. SEGON: Autorització, disposició i reconeixement d obligacions. 1. Dieta de JAVIER MESEGUER, per import de 78,20 2. Liquidació de la GENERALITAT VALENCIANA, per publicacions al DIARI OFICIAL DE LA G.V. per import de 41, Rebut de préstec de CAJA MADRID (112), per import total de 6.932,42, d acord al següent detall: Amortització per import de 6.494,66 Interessos per import de 437,45 4. Despeses de correu, per import de 0,31 2

3 5. Rebut de préstec de CAJA MADRID 2006, per import total de ,42, d acord al següent detall: Amortització per import de ,13 Interessos per import de ,67 Despeses de correu, per import de 0,62 6. Relació de factures codi 20: NOMTERCERO Número Importe AGROVINSA T ,34 ARTES GRAFICAS CASTELL SL ,48 ASOCIACION PROVINCIAL INSTALACIONES ,00 ELECTRICAS ASSOCIACIO CULTURAL I JUVENIL APLEC ,00 DELSENIA AUTO RECAMBIOS MARTI ,08 AUTO RECAMBIOS MARTI ,76 AUTOS MEDITERRANEO ,00 AUTOS MEDITERRANEO 8FV ,35 CENTRE DE AUTORENTAT VINAROS 24/08 208,80 COMERCIAL JUAN MURILLO ,81 CONFECCIONES LAB.CASTELLON ,96 CONFECCIONES TEJIDOS BARCELONA A08/ ,20 COPISAT TC ,64 CORRALET KENNEL'S - JUAN MEMBRADO A13 900,00 CORREDURIA SEGUROS S.FALCO ,64 CRUZ ROJA ESPAÑOLA / LOCAL/PROVINCIAL ,85 CRUZ ROJA ESPAÑOLA / LOCAL/PROVINCIAL ,29 CRUZ ROJA ESPAÑOLA / LOCAL/PROVINCIAL ,29 DISNET - HIGIENE PROFESIONAL PARRIEGO ,30 EBREQUALITAT ,44 EBREQUALITAT ,02 ELECTRODIESEL FISANT ,42 ESPECTACLES MAESTRAT ,50 3

4 FERVI 2000 SL 8/ ,79 FERVI 2000 SL 8/752 67,76 FUSTES GRIÑO S.L ,84 FUSTES GRIÑO S.L ,54 FUSTES GRIÑO S.L ,25 GEBISA SERVICIOS AUXILIARES, SL ,00 GEBISA SERVICIOS AUXILIARES, SL ,60 GRUAS ALGA ,04 GUERIN ,02 GUERIN ,59 GUERIN ,35 GUIMERA ,22 HEREDEROS DE TORRES ,80 JARDI M. BAIX CAMP, SL ,00 JAVIER BAS FONTANET ,32 LAN LIMPIEZA INDUSTRIAL ,00 Mª DOLORES RUBIO ARENAS SL ( AS VI/104 31,90 SEGURIDAD) Mª DOLORES RUBIO ARENAS SL ( AS VI/8 748,87 SEGURIDAD) MANUEL GARCIA MIRALLES ( TALLERES ,89 GARCIA) ONO CABLEUROPA, SAU ,87 ONO CABLEUROPA, SAU ,44 ONO CABLEUROPA, SAU ,83 PINTURAS BENICARLO ,06 PINTURAS GALINDO S.L. 01/ ,82 27 PLANES Y ESTRATEGIAS DEL MEDIO ,60 AMBIENTE S.L. PUNTOCASH F ,40 PUNTOCASH F ,50 4

5 PUNTOCASH F ,68 REMA MEDIO AMBIENTE SL 1044/08 464,00 SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL ,03 SCHINDLER S.A ,20 06 SUMINISTROS INDUSTRIALES MECAUTO SL ,31 SUMINISTROS VALLS ,22 TALLERES VICENTE PLA LLOPIS 41 55,00 TALLERES VINAUTO-VINAROS AUTOCAMIONES ,58 TALLERES VINAUTO-VINAROS AUTOCAMIONES ,24 TWISTER MEDICAL, SL ,34 TOTAL ,07 TERCER: Reconeixement d obligacions. 1. Justificació per import de 152,35, del pagament a justificar lliurat a AGUSTÍN GUIMERA RIBERA, per import de 600,00, reintegrant el sobrant en la Caixa municipal. QUART: Ordenació de pagaments. Ordenació de tots els pagaments indicats en els punts segon i tercer. 4.- DEVOLUCIONS DIVERSES DE MATRÍCULES DE CURSOS DE L EPA.- Atés l informe proposta emés per la Tresorera accidental: En informe de la Coordinadora del Consell Municipal de FPA, de fecha 06/05/08, se propone la devolución a las personas del listado adjunto, de los importes que pagaron para inscribirse en varios cursos, en virtud de lo que dispone la ordenanza fiscal. Se adjuntan matrículas de cada una de ellas. NOMBRE CURSO MOTIVO DEVOLUCIÓN INTRODUCCIÓN CONCHITA BELTRAN FERRERES INFORMÁTICA CAMBIO FECHAS DOROTEA ANA FARGA INTRODUCCIÓN INFORMÁTICA CAMBIO FECHAS Mª EUGENIA PALTASI SOSPEDRAWINDOWS+WORD SE HA SUSPENDIDO 5

6 LIDIA AYZA RAMÓN ELISA MIRALLES COLOMA PILAR MIRAVET SOLSONA INGE ETTLINGER BEATE HARTL ANTONIA POLO VICENTE NURIA PEREZ FRANQUESA CATA VINOS COCINA VEGETARIANA COCINA VEGETARIANA COCINA VEGETARIANA COCINA VEGETARIANA COCINA VEGETARIANA COCINA VEGETARIANA EL CURSO SE HA SUSPENDIDO EL CURSO SE HA SUSPENDIDO EL CURSO BAJA VOLUNTARIA CON SUSTITUCIÓN DE PLAZA SE HA SUSPENDIDO EL CURSO SE HA SUSPENDIDO EL CURSO SE HA SUSPENDIDO EL CURSO SE HA SUSPENDIDO EL CURSO El artículo 5.3. de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por matrícula en el patronato municipal de formación de personas adultas de Vinaròs, establece que se devolverá el 100 % de la tasa en el siguiente caso: Por cancelación de cursos o modificación de horarios y/o calendarios si estos no interesan a los matriculados. En base a anterior, a la Junta de Gobierno Local SE PROPONE: Primero.- Aprobar la devolución a los siguiente alumnos de cursos de formación de personas adultas de los importes pagados por matricularse a varios cursos, en virtud de lo dispuesto en la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por matrícula en el patronato municipal de formación de personas adultas de Vinaròs, según importes detallados a continuación, que ascienden a un total de 309,30 : NOMBRE CUENTA TITULAR CUENTA IMPORTE CONCHITA BELTRAN CONCHITA BELTRAN FERRERES FERRERES 57,50 DOROTEA ANA FARGA DOROTEA ANA FARGA 57,50 Mª EUGENIA PALTASI Mª EUGENIA PALTASI SOSPEDRA SOSPEDRA 52,90 LIDIA AYZA RAMÓN LIDIA AYZA RAMÓN 23,00 ELISA MIRALLES COLOMA ELISA MIRALLES COLOMA 20,00 PILAR MIRAVET SOLSONA PILAR MIRAVET SOLSONA 18,40 6

7 INGE ETTLINGER BEATE HARTL ANTONIA POLO VICENTE NURIA PEREZ FRANQUESA INGE ETTLINGER 20, INGE ETTLINGER 20, ANTONIA POLO VICENTE 20, NURIA PEREZ FRANQUESA 20,00 TOTAL 309,30 Segundo.- Dar traslado a Intervención y Tesorería a los efectos oportunos. Sotmés l assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta anterior. 5.- LIQUIDACIÓ TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA A ENDESA ENERGÍA, S.A.U.- Atés l informe proposta de Tresoreria: Vista las informaciones facilitadas por ENDESA ENERGÍA S.A.U relativas al importe total de los ingresos brutos procedentes de la facturación de electricidad dentro del término municipal de Vinaròs en el 1º trimestre de 2008 según detalle: MESES INGRESOS BRUTOS PEAJES BASE ENERO , , ,93 FEBRERO , , ,24 MARZO , , , , , ,87 Considerando lo dispuesto en los artículos 20.3.e) y 24.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública, aprobada por Acuerdo del Pleno de la Corporación del 29 de octubre de 2001, publicada en el BOP de 29 de diciembre del mismo año, modificada por Acuerdo del Pleno de la Corporación de 23 de noviembre de 2004, publicada en el BOP de 30 de diciembre de Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean individuales o colectivas corresponde al Alcalde, por encuadrarse la competencia comprendida dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado de la letra f) del artículo 21.1 de la LRBRL. 7

8 Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 3 de julio de 2003 se resolvió delegar en los miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2, 3, 5 y 6 de la referida ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: 1) Aprobar la siguiente liquidación de la Tasa por utilización privativa o CONCEPTO IMPOSITIVO TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUBSUELO, SUELO O VUELO VIA PÚBLICA PERIODO IMPOSITIVO 1º TRIM 08 SUJETO PASIVO ENDESA ENERGÍA S.A.U DOMICILIO FISCAL Plaza Ruiz de Alda nº 7 Sevilla BASE DE GRAVAMEN ,87 TARIFA 1,50% TOTAL A INGRESAR aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública: 1.949,65 2) Indicar a ENDESA ENERGÍA S.A.U que el ingreso de la deuda deberá de efectuarse en la Cta. 3174/5899/93/ de la Caixa Rural de Vinaròs. El plazo para hacerla efectiva en periodo voluntario es el establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria y que dice: a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o si este no fuere hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos dichos plazos sin el ingreso de la deuda, se iniciará el periodo ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la LGT, lo que determinará la exigencia de los intereses de demora y los recargos del periodo ejecutivo, en los términos de los artículos 26 y 28 de la misma Ley, y en su caso de las costas del procedimiento de apremio. 3) Notificar a ENDESA ENERGÍA S.A.U la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos pertinentes. 8

9 Sotmés l assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta anterior. 6.- APROVACIÓ FACTURES IBERDROLA MES D ABRIL 2008 I LIQUIDACIÓ TAXA UTILITZACIÓ SUBSÒL ABRIL Atés l informe proposta emés conjuntament per la Tresoreria e Intervenció: I. El Ayuntamiento de Vinaròs mantiene dos clases de relaciones con Iberdrola; por un lado una relación de tipo contractual derivada del suministro de energía eléctrica, tanto para el alumbrado público como para las distintas dependencias municipales, y por otro una relación de carácter tributario derivada de la realización por parte de la compañía del hecho imponible de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales como empresa explotadora de servicios de suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario. Iberdrola es sujeto pasivo de esta tasa tanto por ser empresa distribuidora como por ser empresa comercializadora, conforme dispone la correspondiente ordenanza. II. La ordenanza municipal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios públicos, establece una tarifa del 1,5 % sobre los ingresos brutos que obtengan los sujetos pasivos dentro del término municipal. El artículo 3 de la referida ordenanza considera sujetos pasivos de la tasa tanto a las empresas comercializadoras como a las distribuidoras. III. Iberdrola factura el importe del suministro eléctrico con una periodicidad mensual, siendo en este momento y con esta periodicidad cuando se procede a la liquidación de la tasa. IV. Habitualmente el medio de pago de esta tasa es la compensación con la facturación del mes correspondiente, siendo éste uno de los medios de extinción de la deuda tributaria previstos en el artículo 59 de la Ley 58/2003 General Tributaria. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A la vista de todo lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo: 1.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de las facturas adjuntas de Iberdrola que hacen un total de ,26 : FACTURAS FECHA IMPORTE 9

10 REMESA REF /04/ ,26 TOTAL , Aprobar la siguiente liquidación de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, correspondiente al periodo ABRIL 2008: CONCEPTO IMPOSITIVO TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUBSUELO, PERIODO IMPOSITIVO ABRIL 08 SUELO O VUELO VIA PÚBLICA SUJETO PASIVO IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A DOMICILIO FISCAL C/GARDOQUI Nº 8 BILBAO BASE DE GRAVAMEN TARIFA 1,5 DISTRIBUIDORA INTEGRAL , ,30 DE ACCESO ,91 992,58 COMERCIALIZADORA ,34 TASA 1.513,55 TOTAL BASE ,51 TOTAL TASA 6.625, Compensar las facturas relacionadas en el punto número 1 con la liquidación de la tasa del periodo ABRIL 2008, con lo cual se le pagará a IBERDROLA la cantidad de 7.522,83. Importe facturas aprobadas ,26 Liquidación tasa FEBRERO ,43 A pagar a Iberdrola 7.522, Notificar a Iberdrola la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos pertinentes. Sotmés l assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta anterior. 7.- LIQUIDACIÓ TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA A JAZZ TELECOM, S.A.U.- Atés l informe proposta de Tresoreria: 10

11 Vista las informaciones facilitadas por JAZZ TELECOM S.A.U relativas al importe total de los ingresos brutos dentro del término municipal de Vinaròs en el ejercicio de 2007, que asciende a la cantidad de ,40. Considerando lo dispuesto en los artículos 20.3.e) y 24.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública. Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean individuales o colectivas corresponde al Alcalde, por encuadrarse la competencia comprendida dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado de la letra f) del artículo 21.1 de la LRBRL. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 3 de julio de 2003 se resolvió delegar en los miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Por todo ello se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: 1) Aprobar la siguiente liquidación de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública: CONCEPTO IMPOSITIVO TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUBSUELO, SUELO O VUELO VIA PÚBLICA PERIODO IMPOSITIVO 2006 SUJETO PASIVO JAZZ TELECOM S.A.U. DOMICILIO FISCAL Anabel Segura 11 edif. Albatros módulo C Alcobendas BASE DE GRAVAMEN ,40 TARIFA 1,50% TOTAL A INGRESAR 197,69 2) Notificar a JAZZ TELECOM S.A.U la adopción del presente acuerdo con indicación que el ingreso de la deuda deberá de efectuarse en la Cta. 3174/5899/93/ de la Caixa Rural de Vinaròs. El plazo para hacerla efectiva en periodo voluntario es el establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria y que dice: 11

12 c) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. d) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o si este no fuere hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las deudas no satisfechas en los periodos citados, se exigirán en vía de apremio, de acuerdo con lo que dispone el artículo 97 del mismo Reglamento. Sotmés l assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta anterior. 8.- LIQUIDACIÓ TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA A CABLEUROPA, S.A.U.- Atés l informe proposta de Tresoreria: Vista las informaciones facilitadas por CABLEUROPA S.A.U. relativas al importe total de los ingresos brutos procedentes de la facturación de prestación del servicio telefónico disponible al público y explotación de red pública de telecomunicaciones dentro del término municipal de Vinaròs en el 1º TRIMESTRE DE 2008, cuya base imponible asciende a la cantidad de ,78. Considerando lo dispuesto en los artículos 20.3.e) y 24.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública, aprobada por Acuerdo del Pleno de la Corporación del 29 de octubre de 2001, publicada en el BOP de 29 de diciembre del mismo año, modificada por Acuerdo del Pleno de la Corporación de 23 de noviembre de 2004, publicada en el BOP de 30 de diciembre de Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean individuales o colectivas corresponde al Alcalde, por encuadrarse la competencia comprendida dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado de la letra f) del artículo 21.1 de la LRBRL. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 3 de julio de 2003 se resolvió delegar en los miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2,3,5 y 6 de la referida ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: 12

13 1) Aprobar la siguiente liquidación de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública: LIQUIDACION CONCEPTO IMPOSITIVO TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUBSUELO, SUELO O VUELO VIA PÚBLICA PERIODO IMPOSITIVO 1º trim 08 SUJETO PASIVO CABLEUROPA S.A.U. DOMICILIO FISCAL Basauri 7-9 Urb. La Florida Aravaca (Madrid) BASE DE GRAVAMEN ,78 TARIFA 1,50% TOTAL A INGRESAR 5.186,91 2) Indicar a CABLEUROPA S.A.U. que el ingreso de la deuda deberá de efectuarse en la Cta. 3174/5899/93/ de la Caixa Rural de Vinaròs. El plazo para hacerla efectiva en periodo voluntario es el establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria y que dice: e) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. f) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o si este no fuere hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos dichos plazos sin el ingreso de la deuda, se iniciará el periodo ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la LGT, lo que determinará la exigencia de los intereses de demora y los recargos del periodo ejecutivo, en los términos de los artículos 26 y 28 de la misma Ley, y en su caso de las costas del procedimiento de apremio. 3) Notificar a CABLEUROPA S.A.U. la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos pertinentes. Sotmés l assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta anterior. 13

14 9.- LIQUIDACIÓ DE DESPESES PER EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA ENDERROC D IMMOBLE AL CARRER SANTA ANA, 9.- Atés l informe proposta de Tresoreria: ANTECEDENTES DE HECHO: I. Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 23/04/07 se resolvió: Declarar el inmueble sito en C/ santa Ana nº 9 con ref. catastral BE8863C0001XK, propiedad de Sebastiana Pascual Miralles en situación legal de ruina. La declaración de ruina legal respecto a un edificio no catalogado ni objeto de un procedimiento de catalogación determina para su propietario la obligación de rehabilitarlo o demolerlo a su elección. En ambos casos deberá aportar el proyecto para el derribo o el correspondiente a la rehabilitación del mismo. II. Dicho decreto fue notificado a la interesada en fecha 04/05/07, recogiendo dicha notificación su hija Montserrat Gombáu Pascual. III. Según escritura de aceptación y partición de herencia de fecha 07/06/2005, en la que intervienen Monserrat-Salvadora Gombáu Pascual, José Sebastián Gombáu Esteller, Rosa Lidia Gombáu Esteller, Antonio Jesús Gombáu Esteller, Sebastián Fora Cubells, Isolina Amalia Fora Gombáu y Antonio Sebastia Prats, todos en su propio nombre y derecho, excepto éste último que lo hace en nombre y representación de su hijo menor de edad, Sergi Sebastia Fora. De la cual se desprende que Sebastiana Gombáu Pascual falleció en echa 04/04/1993, quedando como herederos los mencionados con anterioridad, de los bienes de la fallecida, entre los que se encuentra el edificio sito en C/ Santa Ana nº 9 objeto de el expediente de ejecución subsidiaria en cuestión, en la forma siguiente: 1. Monserrat-Salvadora Gombáu Pascual,... 1/3 parte indivisa (en pleno dominio) 2. José Sebastián Gombáu Esteller, Rosa Lidia Gombáu Esteller, Antonio Jesús Gombáu Esteller,... 1/3 parte dividida entre ellos en terceras partes indivisas (en pleno dominio) 3. Sebastián Fora Cubells,... 1/3 parte indivisa (en usufructo) 4. Isolina Amalia Fora Gombáu... 1/6 parte indivisa (en nuda propiedad) 5. Sergi Sebastia Fora... 1/6 parte indivisa (en nuda propiedad) IV. Mediante escrito de fecha 11/09/2007, suscrito por Monserrat-Salvadora Gombáu Pascual en su propio nombre y derecho, por Rosa Esteller Forner como mandataria de sus hijos José Sebastián Gombáu Esteller, Rosa Lidia Gombáu Esteller, Antonio Jesús Gombáu Esteller, por Sebastián Fora 14

15 Cubells, por Isolina Amalia Fora Gombáu y por Antonio Sebastia Prats en nombre y representación de su hijo menor de edad Sergi Sebastia, en su condición de propietarios y usufructuarios del inmueble sito en C/ Santa Ana nº 9 de Vinaròs, sobre el cual existe declaración de ruina legal, autorizan al Ayuntamiento de Vinaròs a proceder a su devolución aceptando el presupuesto por importe de más IVA ( ). V. En informe del Arquitecto Técnico de fecha 13/11/2007, se establece que las obras de demolición referidas no pueden ser ejecutadas directamente por la administración, por lo que se propone la incoación de un expediente administrativo de contratación, proponiéndose el procedimiento abierto negociado sin publicidad con una base de licitación de (IVA incluido). VI. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11/02/08 se autoriza y dispone gasto para la contratación con EXCAVACIONES MARZA SL, para el derribo de inmueble sito en Santa Ana 9 (exp., de ruina ), por importe de 9.976,00. VII. Vista la factura presentada por EXCAVACIONES MARZA SL nº 126 de fecha 23/04/08 por importe de 9976 (iva incluido) en concepto de demolición, desescombro, limpieza del terreno, con dos metros de pared y una puerta, en la que se incluye la redacción del proyecto técnico, dirección técnica d ejecución y seguridad y salud. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 1. El Artículo 10 del Reglamento de disciplina urbanística: 1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones y carteles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 2. Los Ayuntamientos y, en su caso, los demás Organismos competentes, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenarán la ejecución de las obras necesarias para conservar las condiciones mencionadas en el párrafo anterior. 3. A tal fin, el Organismo que ordene la ejecución de tales obras concederá a los propietarios o a sus administradores un plazo, que estará en razón a la magnitud de las mismas, para que proceda al cumplimiento de lo acordado; transcurrido el cual sin haberlas ejecutado, se procederá a la incoación del expediente sancionador, con imposición de multa, en cuya resolución, además, se requerirá al propietario, propietarios o a sus administradores a la ejecución de la orden efectuada, que, de no cumplirla, se llevará a cabo por el Organismo requeriente, con cargo al obligado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo. 2. Artículo 96 Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Medios de ejecución forzosa. 1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio. 15

16 b) Ejecución subsidiaria. c) Multa coercitiva. d) Compulsión sobre las personas. 2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. 3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. 3. Artículo 97 Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Apremio sobre el patrimonio. 1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. 2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal. 4. Artículo 98 Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Ejecución subsidiaria. 1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. 3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. 5. La competencia para la aprobación de liquidaciones corresponde al Alcalde por encontrarse la misma comprendida dentro del desarrollo de la gestión económica del presupuesto aprobado, conforme a lo establecido en el Art l) de la Ley 7/85 Reguladora de las bases de régimen local, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en los miembros de la Junta de Gobierno por Decreto de 3 de julio de El art. 464 del Código Civil establece que El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. 7. Artículo 500 del Código Civil. El usufructuario está obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo. Se considerarán ordinarias las que exijan los deterioros o desperfectos que procedan del uso natural de las cosas y sean indispensables para su 16

17 conservación. Si no las hiciere después de requerido por el propietario, podrá éste hacerlas por sí mismo a costa del usufructuario. 8. Artículo 501 del Código Civil. Las reparaciones extraordinarias serán de cuenta del propietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuere urgente la necesidad de hacerlas. INFORME: Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos, esta Tesorera propone a la junta de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo: Primero.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los gastos ocasionados por la ejecución subsidiara consistente en derribo de inmueble sito en C/ Santa Ana nº 9 de Vinaròs, por importe total de 9.976, que deberán pagar los propietarios del citado inmueble en proporción a su participación según escritura de aceptación y participación de herencia: NOMBRE IMPORTES Monserrat-Salvadora Gombáu Pascual 3.325,33 José Sebastián Gombáu Esteller 1.108,44 Rosa Lidia Gombáu Esteller 1.108,44 Antonio Jesús Gombáu Esteller 1.108,44 Isolina-Amalia Fora Gombau 1.662,67 Sergi Sebastia Fora 1.662,67 TOTAL 9.976,00 Segundo.- Notificar el acuerdo que se adopte a los anteriores interesados con indicación que el ingreso de la deuda deberá de efectuarse en la Cta. 3174/5899/93/ de la Caixa Rural de Vinaròs. El plazo para hacer efectiva la deuda es el establecido en el artículo El plazo para hacerla efectiva en periodo voluntario es el establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria y que dice: g) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. h) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o si este no fuere hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Sotmés l assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta anterior. 17

18 10.- LLICÈNCIA D OBRA SOL LICITADA PER BELÉN GARCÍA AMELA Y JOSÉ Mª SAIZ VIVES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA AL CARRER BOVERALS Z, 8. Atés l informe proposta tècnica i jurídica: Carmen Redo Solanilla, Técnico de Administración General de este Ayuntamiento al servicio del Departamento de Servicios Técnicos y Rafael Brisach Claramonte, Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Vinaròs: INFORMAN: En fecha 27 de marzo de 2008 con nº de registro de entrada tiene entrada en este Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en CL BOVERALS Z, 8. En fecha 14 de mayo de 2008 se admite a trámite el expediente. Que el P.G.O.U. de Vinaròs definitivamente aprobado el 2001, clasifica la parcela objeto de este informe en urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística: ZU-6 2 Zona de edificación unifamiliar aislada. Que se ha presentado la documentación necesaria para la concesión de licencia de obras que se pretende y esta consta de: Proyecto Básico y de Ejecución de VIVIENDA UNIFAMILIAR, visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón el 26/03/2008 con el número de visado 2008/ Estudio de Seguridad y Salud correspondiente, visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón el 26/03/2008 con el número de visado 2008/ Proyecto de urbanización redactado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Vinaròs. Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento por el importe íntegro del coste de las obras de urbanización precisas, si se opta por aval, que asciende a 1.250,00 euros. Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento por el importe íntegro del coste de reposición de servicios urbanísticos, si se opta por aval, que asciende a 300 euros. Hoja de estadística de edificación y vivienda. Justificante del pago de las tasas y justificante del pago del ICIO. A la vista de lo que antecede y del INFORME SOBRE SERVICOS URBANÍSTICOS Y CESIONES del Arquitecto Técnico Municipal D. José I. Meseguer Ramón. 18

19 , se observa que la documentación aportada cumple con la normativa vigente de aplicación por lo que INFORMAN FAVORABLEMENTE Y EMITEN LA SIGUIENTE PROPUESTA DE ACUERDO: Primero: Conceder la licencia de Obras a BELÉN GARCÍA AMELA Y JOSE Mª SAIZ VIVES, para la construcción de PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sito en CL BOVERALS Z, 8 de esta localidad, con Referencia Catastral BE8864N, según proyecto presentado. Segundo: Conceder licencia administrativa para ejecutar el proyecto de urbanización redactado por los servicios Técnicos Municipales, en aplicación de los Artículos. 11.2, a y y artículo de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística Valenciana con los siguiente condicionantes: Tercero: No podrá utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización debiendo incluir tal condición en las transmisiones de propiedad o uso del inmueble, deberá hacerse constar en las escrituras de declaración de obra en construcción o de obra nueva que se otorguen o inscriban, en aplicación al artículo a de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Previo al inicio de las obras de urbanización deberán solicitar el replanteo de las mismas a los Servicios Técnicos Municipales. Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios Técnicos municipales, y en caso de no poder emplazarse en la acera se dispondrá en el zaguán de acceso del edificio. Deberá establecerse convenio con Telefónica con el fin de suprimir los tendidos aéreos que puedan existir en la parcela o en su frente de fachada. En el supuesto de existir tendidos aéreos de suministro de energía eléctrica en la parcela o en su frente de fachada, los mismos serán convertidos en líneas subterráneas previo el establecimiento de convenio con Iberdrola. Previo al inicio de las obras se deberá solicitar de los servicios técnicos el señalamiento de las alineaciones y rasantes. Cuarto: 19

20 Deberá cumplir con el art b referente a terrazas pavimentadas descubiertas en zona de separación a los lindes no podrán sobrepasar una cota superior a 0,30 metros del terreno. Artículo Condiciones de volumen y forma de la edificación. ( ) 7. La edificación tendrá las características de edificación aislada, tal y como se regula en el artículo ( ) b) La separación mínima de los linderos será: - Separación mínima de la fachada o alineación = 4,00 m. - Separación mínima de los lineros o medianerías = 3,00 m En la banda de separación a las lindes de (3,00 m.) tres metros y a las alineaciones o calles de (4,00 m.) cuatro metros, se permiten las obras de: pavimentación, terrazas descubiertas, aceras, piscinas, depuradoras o similares (cualquier tipo de edificación auxiliar e instalación permitida) sin sobrepasar una cota superior en 0,30 metros del terreno. ( ) Quinto: La licencia municipal de edificación no ampara la ocupación de vía pública. La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa, al no haber aportado lo previsto en el artículo ). f) del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión territorial y Urbanística. La licencia municipal de edificación no ampara la demolición de las construcciones que puedan existir en la parcela objeto de la licencia, al no haber aportado lo previsto en el artículo ) del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión territorial y Urbanística. Sexto: Las obras deberán comenzar en el plazo de 3 meses, contados desde la fecha de concesión de licencia, amparando por el artículo de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. La licencia se otorga en un plazo de vigencia de 24 meses, a contar desde la notificación de la autorización, amparando por el artículo de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística Valenciana. Una vez iniciada la obra el plazo máximo de interrupción sin causa justificada no podrá ser superior a 3 meses, amparando por el artículo de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística Valenciana. 20

ORDENANZA FISCAL Nº. 17. Reguladora de la TASA PARA OCUPACIONES DEL SUBSUELO, EL SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL

ORDENANZA FISCAL Nº. 17. Reguladora de la TASA PARA OCUPACIONES DEL SUBSUELO, EL SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL ORDENANZA FISCAL Nº. 17 Reguladora de la TASA PARA OCUPACIONES DEL SUBSUELO, EL SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL Artículo 1º. Fundamento y naturaleza Al amparo de lo previsto en los artículos

Más detalles

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. ORDENANZA FISCAL Nº 41.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS QUE RESULTEN DE INTERÉS GENERAL O

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LICENCIAS URBANISTICAS Artículo 1º Fundamento y naturaleza En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106

Más detalles

Donde, TB, es la tarifa básica por año; T es el tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial, expresado en años o

Donde, TB, es la tarifa básica por año; T es el tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial, expresado en años o 4.5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Artículo 1.

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 24 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS Y DE OCUPACION DEL DOMINIO PÚBLICO, URBANÍSTICAS Y OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION URBANISTICA.

ORDENANZA FISCAL Nº 24 TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS Y DE OCUPACION DEL DOMINIO PÚBLICO, URBANÍSTICAS Y OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION URBANISTICA. -ORD-TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS Y DE FISCAL Nº TASAS POR LICENCIAS DE OBRAS Y DE, URBANÍSTICAS Y OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION URBANISTICA. OBJETO DE LA EXACCIÓN ARTÍCULO 1. Será objeto de la exacción

Más detalles

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. ORDENANZA FISCAL Nº. REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL. Artículo 1º. Fundamento

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. Artículo 1º.- Normativa aplicable. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este Municipio:

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2007.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2007. 39/07 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2007. En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las 19:30 horas del día 15 de octubre de 2007,

Más detalles

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, y 100 a 103 del texto

Más detalles

2. A estos efectos se incluyen como empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

2. A estos efectos se incluyen como empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO CONSTITUIDO A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL

Más detalles

Art. 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

Art. 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Art. 1º.- FUNDAMENTO

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA FUNDAMENTO Y NATURALEZA. Artículo 1º Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.3.e, 20.3k. y 24.1

Más detalles

ORDENANZA NUMERO 16. Artículo 1.Al amparo del previsto en los Artículos 57 y 24.1 C del Real Decreto

ORDENANZA NUMERO 16. Artículo 1.Al amparo del previsto en los Artículos 57 y 24.1 C del Real Decreto ORDENANZA NUMERO 16 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL FUNDAMENTO

Más detalles

ORDENANZA Nº 12. Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

ORDENANZA Nº 12. Artículo 1. Fundamento y naturaleza. ORDENANZA Nº 12 ORDENANZA FISCAL Nº 12 REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS

Más detalles

26, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, VUELO, Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO

26, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, VUELO, Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO Ordenanza nº 26 Fecha aprobación pleno: 12 de agosto de 2010 Fecha publicación BOCM: 04 de noviembre de 2010 Nº BOCM: 264 ORDENANZA FISCAL Nº 26, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, VUELO, Y

Más detalles

NÚMERO I-4 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ORDENANZA FISCAL REGULADORA)

NÚMERO I-4 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ORDENANZA FISCAL REGULADORA) NÚMERO I-4 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ORDENANZA FISCAL REGULADORA) ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO El Ayuntamiento, en uso de las facultades que le confieren los artículos 16, 59.2

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 7

ORDENANZA FISCAL Nº 7 ORDENANZA FISCAL Nº 7 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL DE DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS Artículo 1. FUNDAMENTO

Más detalles

TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO.

TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO. Ordenanza 8: TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO. Artículo 1- Fundamento y naturaleza Al amparo de lo previsto en el artículo 20.3. apartado e), g), j), k) del Real Decreto

Más detalles

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general Artículo 1º. Fundamento y

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS CAPÍTULO I. Disposición General

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS CAPÍTULO I. Disposición General ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS ARTÍCULO 1º CAPÍTULO I Disposición General El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se regirá en este

Más detalles

(B.O.P de Guadalajara de 31 de diciembre de 2003)

(B.O.P de Guadalajara de 31 de diciembre de 2003) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL. (B.O.P de Guadalajara de 31

Más detalles

Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén) C.I.F. P-2306600-D

Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén) C.I.F. P-2306600-D Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén) C.I.F. P-2306600-D ORDENANZA REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y LA PRIMERA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

Más detalles

Ajuntament de Catarroja. Qualitat i Futur. Articulo. 1. Fundamento y naturaleza.

Ajuntament de Catarroja. Qualitat i Futur. Articulo. 1. Fundamento y naturaleza. 2.19.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Articulo. 1. Fundamento

Más detalles

OFICINAS MUNICIPALES

OFICINAS MUNICIPALES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL (BOP

Más detalles

Artículo 1.- CONCEPTO

Artículo 1.- CONCEPTO 21.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES A FAVOR DE LAS

Más detalles

CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE

CAPITULO II.- HECHO IMPONIBLE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 59.2, y 100 a 103 del texto

Más detalles

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL ART. 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.-

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE RUTE (CORDOBA) ORDENANZA FISCAL

AYUNTAMIENTO DE RUTE (CORDOBA) ORDENANZA FISCAL AYUNTAMIENTO DE RUTE ORDENANZA FISCAL ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL (EXCLUIDA LA VIA PUBLICA) A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

AYUNTAMIENTO DE YUNCOS ORNANZA FISCAL L IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS NÚMERO 2 ACUERDO IMPOSICIÓN En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

Más detalles

Ayuntamiento de Sestrica

Ayuntamiento de Sestrica Ayuntamiento de Sestrica CIF: P5024600H Pza. Ramón y Cajal, 1 (50248) Teléfono: 976-825285 Fax: 976-826332 e-mail: sestrica@dpz.es ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA LA OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y

Más detalles

NÚMERO T-14 TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL (ORDENANZA REGULADORA)

NÚMERO T-14 TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL (ORDENANZA REGULADORA) NÚMERO T-14 TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL (ORDENANZA REGULADORA) ARTÍCULO 1º.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA. En uso de las facultades concedidas por los

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS. TÍTULO I Fundamento. TÍTULO II Hecho Imponible

ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS. TÍTULO I Fundamento. TÍTULO II Hecho Imponible ORDENANZA FISCAL Nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS TÍTULO I Fundamento Artículo 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 en relación con los artículos 20 y siguientes, y de conformidad

Más detalles

Artículo 1º. Naturaleza y fundamento

Artículo 1º. Naturaleza y fundamento ORDENANZA REGULADORA LA TASA POR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE TERRENOS DE USO PÚBLICO Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE

Más detalles

E.3.1. Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI)

E.3.1. Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) ARTÍCULO 1.- Utilizando la facultad contenida en el artículo 73.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

Más detalles

I.- FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO

I.- FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA, EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS COCHERAS MUNICIPALES DE COCHES DE CABALLOS

Más detalles

NATURALEZA HECHO IMPONIBLE

NATURALEZA HECHO IMPONIBLE 4.1 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL MEDIANTE ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA O DESCARGA DE MERCANCÍAS

Más detalles

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES AJUNTAMENT D ALMUSSAFES CIF. P4603500-B Passeig del Parc, s/n 46440 Almussafes (València) 96 178 20 50 Fax: 96 179 44 62 almussafes_atc@gva.es Pàgina Web: www.almussafes.es 3.11.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA

Más detalles

ARTICULO 1º. FUNDAMENTO LEGAL

ARTICULO 1º. FUNDAMENTO LEGAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO CONSTITUIDO A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL

Más detalles

ORDENANZA DE AYUDAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL CASCO HISTÓRICO SORIA

ORDENANZA DE AYUDAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL CASCO HISTÓRICO SORIA SERVICIO DE URBANISMO SECCIÓN SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS ORDENANZA DE AYUDAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN EL CASCO HISTÓRICO SORIA Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza de Ayudas

Más detalles

AYUNTAMIENTO PALANQUES

AYUNTAMIENTO PALANQUES ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS I.- FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO. Artículo 1º. En uso de las facultades atribuidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO

AYUNTAMIENTO DE ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO AYUNTAMIENTO DE ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE TELEFONÍA

Más detalles

M.I. Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja) Ordenanzas Fiscales Municipales 2.015

M.I. Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja) Ordenanzas Fiscales Municipales 2.015 Nº 30.- 0RDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL. Artículo 1º. Fundamento

Más detalles

30. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL COBRO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS

30. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL COBRO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS 30. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL COBRO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS La presente ordenanza se aprueba en aplicación de lo previsto en los artículos 106.2

Más detalles

EXPOSICION DE MOTIVOS

EXPOSICION DE MOTIVOS ORDENANZA ESPECÍFICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN, REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE FACHADAS Y CUBIERTAS Y PARA LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS E INSTALACION DE ASCENSORES

Más detalles

CAPITULO IV. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL.

CAPITULO IV. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL. CAPITULO IV. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL. Servicios Fiscales - Ayuntamiento de Getafe - 2012 167 Servicios Fiscales - Ayuntamiento de Getafe

Más detalles

Artículo 3.- 1.- Tendrán la consideración de obras y servicios locales:

Artículo 3.- 1.- Tendrán la consideración de obras y servicios locales: ORDENANZA FISCAL Nº 20 REGULADORA DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES FUNDAMENTO LEGAL. Artículo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de

Más detalles

Nº 7.9 UTILIZACIÓN POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, ETC. DEL DOMINIO PÚBLICO DISPOSICIONES GENERALES

Nº 7.9 UTILIZACIÓN POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, ETC. DEL DOMINIO PÚBLICO DISPOSICIONES GENERALES Nº 7.9 UTILIZACIÓN POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, ETC. DEL DOMINIO PÚBLICO Artículo 1. DISPOSICIONES GENERALES De acuerdo con lo previsto en los artículos 57 y 20.3

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

AYUNTAMIENTO DE ELCHE TASA POR INSTALACIÓN DE ANUNCIOS OCUPANDO TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL Artículo 1º.- En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases

Más detalles

TEXTO UNIFICADO DE LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LAS TASAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL (LEON)

TEXTO UNIFICADO DE LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LAS TASAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL (LEON) TEXTO UNIFICADO DE LAS ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LAS TASAS DEL AYUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL (LEON) Capítulo I: Consideraciones generales aplicables a las Ordenanzas Fiscales Artículo 1: Autorización

Más detalles

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza XXVI. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS

Más detalles

TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL

TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA GESTIÓN TRIBUTARIA TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 11 V 2007 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8931 I. Principado de Asturias DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERIAS DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y DE EDUCACION Y CIENCIA: DECRETO 44/2007, de

Más detalles

(B.O.E. de 14 de agosto de 2004)

(B.O.E. de 14 de agosto de 2004) Resolución de 16 de julio de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social Última actualización: 25 de

Más detalles

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LA ACERA, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER

Más detalles

*** Publicada en el BOP Nº 152, fecha 26 de noviembre de 2.010. ***

*** Publicada en el BOP Nº 152, fecha 26 de noviembre de 2.010. *** *** Publicada en el BOP Nº 152, fecha 26 de noviembre de 2.010. *** ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. ARTÍCULO

Más detalles

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL. Artículo 1º. Fundamento y

Más detalles

1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General.

1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PÚBLICO PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE

Más detalles

Nº 27 Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de Solares del Ayuntamiento de Coripe.

Nº 27 Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de Solares del Ayuntamiento de Coripe. Nº 27 Ordenanza Reguladora de la Limpieza y Vallado de Solares del Ayuntamiento de Coripe. Artículo 1.-Antecedentes. Capítulo I Disposiciones generales La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades

Más detalles

AÑO 2014. - Instalaciones de canalizaciones, tuberías y cables. - Arquetas y tanques o depósitos de combustibles y otros líquidos o gases

AÑO 2014. - Instalaciones de canalizaciones, tuberías y cables. - Arquetas y tanques o depósitos de combustibles y otros líquidos o gases ORDENANZA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VIAS PUBLICAS CON RIELES, POSTES, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCION O DE REGISTRO,

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚM 4.

ORDENANZA FISCAL NÚM 4. ORDENANZA FISCAL NÚM 4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y REGIMEN Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el articulo

Más detalles

SERVICIO DE TRIBUTOS Y EXACCIONES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ARTICULO 1º.

SERVICIO DE TRIBUTOS Y EXACCIONES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ARTICULO 1º. SERVICIO DE TRIBUTOS Y EXACCIONES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ARTICULO 1º. - En ejercicio de la facultad establecida en el número dos del artículo

Más detalles

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL ORDENANZA Nº 4.4 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL ORDENANZA Nº 4.4 SERVICIOS

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 2014 I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012 Primera. Objeto de la Convocatoria La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones

Más detalles

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS

MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS REAL DECRETO por el que se arbitran MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (Actualizado a Junio/2006) Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Dirección General

Más detalles

OFT 16. Modificada por acuerdo plenario de 26/07/02 Publicación BOP 253 de 24/10/02 OFT 16

OFT 16. Modificada por acuerdo plenario de 26/07/02 Publicación BOP 253 de 24/10/02 OFT 16 OFT 16 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA

Más detalles

TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO, POR:

TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO, POR: TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO, POR: TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS PARA LAS CONDUCCIONES DE ENERGIA ELÉCTRICA, AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDOS

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE TAVERNES BLANQUES

AYUNTAMIENTO DE TAVERNES BLANQUES ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO ORDENANZA FISCAL NUM. 31

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO ORDENANZA FISCAL NUM. 31 AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO ORDENANZA FISCAL NUM. 31 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, EXCLUIDAS LAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPALES. I. CONCEPTO ARTÍCULO 1º.

Más detalles

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL ORDENANZA Nº 4.4 Servicios Fiscales - Ayuntamiento de Getafe - 2012 195

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE SIERO ORDENANZAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE SIERO ORDENANZAS MUNICIPALES ARTÍCULO 1 - FUNDAMENTO Y NATURALEZA Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.3. apartado e), g), j), k) y r) del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES. A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de solares:

ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES. A los efectos de esta Ordenanza tendrán la consideración de solares: ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. La presente Ordenanza se dicta en virtud de las facultades concedidas por el artículo 25.2 letras

Más detalles

I.- FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO

I.- FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA, EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS COCHERAS MUNICIPALES DE COCHES DE CABALLOS

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR TRAMITACION DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES, Y OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER URBANÍSTICO I.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR TRAMITACION DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES, Y OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER URBANÍSTICO I. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR TRAMITACION DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES, Y OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER URBANÍSTICO I. FUNDAMENTO Artículo 1º.- En uso de las facultades contenidas en los

Más detalles

Fundamento Legal. Hecho Imponible

Fundamento Legal. Hecho Imponible ORDENANZAS FISCALES AÑO 2015 E.5.8. Tasa por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Municipal por Entrada de Vehículos a través de las aceras y las Reservas de Vía Pública

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS A LA REHABILITACION DE FACHADAS

ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS A LA REHABILITACION DE FACHADAS ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS A LA REHABILITACION DE FACHADAS Artículo 1.- OBJETO Y ÁMBITO. El objeto de la presente normativa es definir la cuantía y condiciones necesarias para la concesión de ayudas/subvenciones

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE YATOVA COM AR C A HO Y A BU ÑOL-CHIV A ORDENANZA Nº 16

AYUNTAMIENTO DE YATOVA COM AR C A HO Y A BU ÑOL-CHIV A ORDENANZA Nº 16 ORDENANZA Nº 16 Ordenanza Fiscal reguladora de la TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO FLUIDO, INCLUIDOS LOS POSTES PARA L1NEAS,

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE Ayuntamiento de Briñas. Plaza Ramón Arambarri, 1. Briñas. C.P. 26290 ( La Rioja ). Tef y Fax 941 31-20-12. C.I.F. P2603300A ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES

Más detalles

LEY 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona.

LEY 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona. LEY 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona. (B.O.E. 14-3-2006) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS II Finalmente, el Título IV aborda la regulación del régimen financiero

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Área de Intervención. Ordenanzas Fiscales 108

Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Área de Intervención. Ordenanzas Fiscales 108 Ordenanza reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase

Más detalles

TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS

TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS MISMOS Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de

Más detalles

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. 12.-ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. Artículo 1.- Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades

Más detalles

DISPONGO: Artículo primero. Naturaleza.

DISPONGO: Artículo primero. Naturaleza. Decreto 161/1989, de 30 de Octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se regula el procedimiento de expedición de las cédulas de habitabilidad. La Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana,

Más detalles

Ayuntamiento de Castrillón

Ayuntamiento de Castrillón PLIEGO DE CLAUSULAS TÉNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL DE LA INSTALACIÓN DE DIVERSOS PUESTOS DE HELADOS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LAS TEMPORADAS 2008,

Más detalles

3. No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía

3. No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL. Artículo 1º. Fundamento y

Más detalles

M.I. AYUNTAMIENTO DE CAUDETE

M.I. AYUNTAMIENTO DE CAUDETE M.I. AYUNTAMIENTO DE CAUDETE NORMA Ordenanza fiscal número 25 Ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público a favor de empresas o entidades que utilicen el dominio público

Más detalles

AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE DE LAUDIO/LLODIO ACTA 32/08

AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE DE LAUDIO/LLODIO ACTA 32/08 AYUNTAMIENTO DEL NOBLE VALLE DE LAUDIO/LLODIO ACTA 32/08 Sesión: Ordinaria de Junta de Gobierno Local. Fecha: 05-09-08 Hora: 9:00-9:10 Lugar: Salón Sesiones Municipal Asistentes: Jon Karla Menoio Llano,

Más detalles

EDICTO 6446/2010, de procedencia Ayuntamiento (Arriate), publicado en el Boletín nº102 (suplemento 3) del 31 de mayo de 2010.

EDICTO 6446/2010, de procedencia Ayuntamiento (Arriate), publicado en el Boletín nº102 (suplemento 3) del 31 de mayo de 2010. Excmo. Ayuntamiento de Arriate (Málaga) ORDENZANZA FISCAL NÚMERO 2.22 REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMEINTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA

Más detalles

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de Aceras y Reservas de Vía Pública Expediente nº: Asunto:

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de Aceras y Reservas de Vía Pública Expediente nº: Asunto: Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de Aceras y Reservas de Vía Pública Expediente nº: 2488/2012 Asunto: Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por

Más detalles

N 10. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTI- LIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO

N 10. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTI- LIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO N 10. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTI- LIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO Artículo 1º. 1. La presente Ordenanza regula la tasa por utilización privativa o

Más detalles

G.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

G.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL G.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL I. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de acuerdo

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL. I-.DISPOSICIONES GENERALES

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL. I-.DISPOSICIONES GENERALES ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL. Artículo 1.- I-.DISPOSICIONES GENERALES Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA Capítulo I. HECHO IMPONIBLE. Artículo 1.º 1.- Constituye el hecho imponible del impuesto

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 4 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

ORDENANZA FISCAL Nº 4 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS ORDENANZA FISCAL Nº 4 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS Artículo 1. Establecimiento l Impuesto y normativa aplicable. 1. De acuerdo con lo dispuesto en

Más detalles

TASA DE UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL POR LA ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS

TASA DE UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL POR LA ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS TASA DE UTILIZACION PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL POR LA ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Ordenanza Fiscal Artículo 1º Fundamento y naturaleza. En uso de las

Más detalles

AÑO 2015 ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO.-

AÑO 2015 ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO.- ORDENANZA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHICULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES AYUNTAMIENTO DE ALICANTE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES APROBACIÓN: Texto definitivo aprobado por el Pleno de 26 de febrero de 2015 PUBLICACIÓN: BOP: nº 40, de 27 de febrero

Más detalles

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia Page 1 of 5 Edicto del Ayuntamiento de Domeño sobre la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público local

Más detalles

B) Disposiciones y Actos

B) Disposiciones y Actos B) Disposiciones y Actos Ayuntamiento Pleno 1135 Acuerdo de 28 de abril de 2015 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto

Más detalles

O R D E N A N Z A Núm. 10

O R D E N A N Z A Núm. 10 A Y U N T A M I E N T O D E Ajofrín (TOLEDO) Año 2.001 O R D E N A N Z A Núm. 10 ORDENANZA REGULADORA DE LIMPIEZA Y VALLADO DE TERRENOS Y SOLARES Aprobada el 30 de Noviembre de 2.000. Modificada el de

Más detalles