ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 19 DE MAIG DE 2008.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 19 DE MAIG DE 2008."

Transcripción

1 19/08 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 19 DE MAIG DE Vinaròs, a les 19:30 hores del dia 19 de maig de 2008, prèvia convocatòria girada a l efecte, es reuneixen en primera convocatòria al Saló de Sessions de la Casa Consistorial sota la presidència de l alcaldessa en funcions Librada López Miralles, assistit pel secretari accidental, Jordi Romeu Granados, i el Viceinterventor Óscar J. Moreno Ayza i amb els següents regidors: JUAN A. BELTRÁN PASTOR MARIA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA MARIA ISABEL SEBASTIÁ FLORES MARIA DOLORES MIRALLES MIR EXCUSA LA SEUA ABSÈNCIA: JORGE L. ROMEU LLORACH JAVIER BALADA ORTEGA Obert l acte per la Presidència, i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els assumptes de l ordre del dia que a continuació es relacionen. 1.- APROVACIÓ DE L ESBORRANY DE L ACTA QUE CORRESPON A LA SESSIÓ DEL DIA Se sotmet a aprovació l esborrany de l acta de la sessió celebrada el dia que prèviament s ha distribuït a tots els membres juntament amb la convocatòria i l ordre del dia de la present sessió. L alcaldessa pregunta als regidors presents si volen fer alguna observació a l esborrany de l acta assenyalada. No havent-se fet cap observació, s aprova per unanimitat l acta de la sessió ordinària celebrada el dia DESPATX ORDINARI.- Es dóna compte del següent assumpte: Del fax rebut sobre Auto de Sobreseïment provisional dictat al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Vinaròs, en relació a les diligències prèvies nº /2006 (querella interposada per Vimisco contra Javier Balada Ortega, Jordi Romeu Llorach, Mª José Simó Redó, Felipe Fonellosa Ciurana, Juan Antonio Beltrán Pastor, Maribel Sebastiá 1

2 Flores, Librada López Miralles, Joaquín Arnau Vallina i Agustín Guimerá Ribera). 3.- ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. Es dóna compte directament a la Junta de Govern de la proposta del regidor d Hisenda. Sotmesa a votació, per unanimitat, s acorda aprovar-la: José Antonio Beltrán Pastor, Regidor d hisenda d aquesta Corporació, i Vistes les competències de la Junta Local de Govern, tal i com indica l article 23.1 de la Llei 7/1985 de 2 d abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l article 53 del Reglament d organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Local, i la resolució de data 3 de juliol de 2003, de delegació de competències, i vista la conformitat dels regidors de cadascuna de les àrees, això com els informes de fiscalització de la Intervenció, se proposa aprovar la següent PRIMER: Autorització i disposició. PROPOSTA DE DESPESA 1. Lloguer d un grup electrògen, a GEINEL GRUPOS ELECTRÓGENOS, per al campanya de Moda al carrer, per import de 236, Compra de bosses per a la recollida de material de jardineria, a MANUFACTURAS POLITENOMAPOL, per import de 1.307, Contractació del servei de Campanya de sensibilització mediambiental en les platges del 7 fins al 13 de juliol, amb EDUCANOVA CONSULTORES Y RECURSOS SL, per import de 3.036,80 4. Contractació d un taller mediambiental per als escolars, amb l empresa LIMONIUM SL, per import de 2.311,20 5. Contractació amb VALENTÍ PINYOT, de representacions de contacontes els dies 11de juliol i 8, 22 i 29 d agost, per import de 2.354, Compra de material bibliogràfic per a la Biblioteca, a EDITORIAL JAIF, per import de 847, Compra de material bibliogràfic per a la Biblioteca, a ELS DIARIS SA, per import de 1.500,00. SEGON: Autorització, disposició i reconeixement d obligacions. 1. Dieta de JAVIER MESEGUER, per import de 78,20 2. Liquidació de la GENERALITAT VALENCIANA, per publicacions al DIARI OFICIAL DE LA G.V. per import de 41, Rebut de préstec de CAJA MADRID (112), per import total de 6.932,42, d acord al següent detall: Amortització per import de 6.494,66 Interessos per import de 437,45 4. Despeses de correu, per import de 0,31 2

3 5. Rebut de préstec de CAJA MADRID 2006, per import total de ,42, d acord al següent detall: Amortització per import de ,13 Interessos per import de ,67 Despeses de correu, per import de 0,62 6. Relació de factures codi 20: NOMTERCERO Número Importe AGROVINSA T ,34 ARTES GRAFICAS CASTELL SL ,48 ASOCIACION PROVINCIAL INSTALACIONES ,00 ELECTRICAS ASSOCIACIO CULTURAL I JUVENIL APLEC ,00 DELSENIA AUTO RECAMBIOS MARTI ,08 AUTO RECAMBIOS MARTI ,76 AUTOS MEDITERRANEO ,00 AUTOS MEDITERRANEO 8FV ,35 CENTRE DE AUTORENTAT VINAROS 24/08 208,80 COMERCIAL JUAN MURILLO ,81 CONFECCIONES LAB.CASTELLON ,96 CONFECCIONES TEJIDOS BARCELONA A08/ ,20 COPISAT TC ,64 CORRALET KENNEL'S - JUAN MEMBRADO A13 900,00 CORREDURIA SEGUROS S.FALCO ,64 CRUZ ROJA ESPAÑOLA / LOCAL/PROVINCIAL ,85 CRUZ ROJA ESPAÑOLA / LOCAL/PROVINCIAL ,29 CRUZ ROJA ESPAÑOLA / LOCAL/PROVINCIAL ,29 DISNET - HIGIENE PROFESIONAL PARRIEGO ,30 EBREQUALITAT ,44 EBREQUALITAT ,02 ELECTRODIESEL FISANT ,42 ESPECTACLES MAESTRAT ,50 3

4 FERVI 2000 SL 8/ ,79 FERVI 2000 SL 8/752 67,76 FUSTES GRIÑO S.L ,84 FUSTES GRIÑO S.L ,54 FUSTES GRIÑO S.L ,25 GEBISA SERVICIOS AUXILIARES, SL ,00 GEBISA SERVICIOS AUXILIARES, SL ,60 GRUAS ALGA ,04 GUERIN ,02 GUERIN ,59 GUERIN ,35 GUIMERA ,22 HEREDEROS DE TORRES ,80 JARDI M. BAIX CAMP, SL ,00 JAVIER BAS FONTANET ,32 LAN LIMPIEZA INDUSTRIAL ,00 Mª DOLORES RUBIO ARENAS SL ( AS VI/104 31,90 SEGURIDAD) Mª DOLORES RUBIO ARENAS SL ( AS VI/8 748,87 SEGURIDAD) MANUEL GARCIA MIRALLES ( TALLERES ,89 GARCIA) ONO CABLEUROPA, SAU ,87 ONO CABLEUROPA, SAU ,44 ONO CABLEUROPA, SAU ,83 PINTURAS BENICARLO ,06 PINTURAS GALINDO S.L. 01/ ,82 27 PLANES Y ESTRATEGIAS DEL MEDIO ,60 AMBIENTE S.L. PUNTOCASH F ,40 PUNTOCASH F ,50 4

5 PUNTOCASH F ,68 REMA MEDIO AMBIENTE SL 1044/08 464,00 SAINT GOBAIN POINT.P ESPAÑA, SL ,03 SCHINDLER S.A ,20 06 SUMINISTROS INDUSTRIALES MECAUTO SL ,31 SUMINISTROS VALLS ,22 TALLERES VICENTE PLA LLOPIS 41 55,00 TALLERES VINAUTO-VINAROS AUTOCAMIONES ,58 TALLERES VINAUTO-VINAROS AUTOCAMIONES ,24 TWISTER MEDICAL, SL ,34 TOTAL ,07 TERCER: Reconeixement d obligacions. 1. Justificació per import de 152,35, del pagament a justificar lliurat a AGUSTÍN GUIMERA RIBERA, per import de 600,00, reintegrant el sobrant en la Caixa municipal. QUART: Ordenació de pagaments. Ordenació de tots els pagaments indicats en els punts segon i tercer. 4.- DEVOLUCIONS DIVERSES DE MATRÍCULES DE CURSOS DE L EPA.- Atés l informe proposta emés per la Tresorera accidental: En informe de la Coordinadora del Consell Municipal de FPA, de fecha 06/05/08, se propone la devolución a las personas del listado adjunto, de los importes que pagaron para inscribirse en varios cursos, en virtud de lo que dispone la ordenanza fiscal. Se adjuntan matrículas de cada una de ellas. NOMBRE CURSO MOTIVO DEVOLUCIÓN INTRODUCCIÓN CONCHITA BELTRAN FERRERES INFORMÁTICA CAMBIO FECHAS DOROTEA ANA FARGA INTRODUCCIÓN INFORMÁTICA CAMBIO FECHAS Mª EUGENIA PALTASI SOSPEDRAWINDOWS+WORD SE HA SUSPENDIDO 5

6 LIDIA AYZA RAMÓN ELISA MIRALLES COLOMA PILAR MIRAVET SOLSONA INGE ETTLINGER BEATE HARTL ANTONIA POLO VICENTE NURIA PEREZ FRANQUESA CATA VINOS COCINA VEGETARIANA COCINA VEGETARIANA COCINA VEGETARIANA COCINA VEGETARIANA COCINA VEGETARIANA COCINA VEGETARIANA EL CURSO SE HA SUSPENDIDO EL CURSO SE HA SUSPENDIDO EL CURSO BAJA VOLUNTARIA CON SUSTITUCIÓN DE PLAZA SE HA SUSPENDIDO EL CURSO SE HA SUSPENDIDO EL CURSO SE HA SUSPENDIDO EL CURSO SE HA SUSPENDIDO EL CURSO El artículo 5.3. de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por matrícula en el patronato municipal de formación de personas adultas de Vinaròs, establece que se devolverá el 100 % de la tasa en el siguiente caso: Por cancelación de cursos o modificación de horarios y/o calendarios si estos no interesan a los matriculados. En base a anterior, a la Junta de Gobierno Local SE PROPONE: Primero.- Aprobar la devolución a los siguiente alumnos de cursos de formación de personas adultas de los importes pagados por matricularse a varios cursos, en virtud de lo dispuesto en la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por matrícula en el patronato municipal de formación de personas adultas de Vinaròs, según importes detallados a continuación, que ascienden a un total de 309,30 : NOMBRE CUENTA TITULAR CUENTA IMPORTE CONCHITA BELTRAN CONCHITA BELTRAN FERRERES FERRERES 57,50 DOROTEA ANA FARGA DOROTEA ANA FARGA 57,50 Mª EUGENIA PALTASI Mª EUGENIA PALTASI SOSPEDRA SOSPEDRA 52,90 LIDIA AYZA RAMÓN LIDIA AYZA RAMÓN 23,00 ELISA MIRALLES COLOMA ELISA MIRALLES COLOMA 20,00 PILAR MIRAVET SOLSONA PILAR MIRAVET SOLSONA 18,40 6

7 INGE ETTLINGER BEATE HARTL ANTONIA POLO VICENTE NURIA PEREZ FRANQUESA INGE ETTLINGER 20, INGE ETTLINGER 20, ANTONIA POLO VICENTE 20, NURIA PEREZ FRANQUESA 20,00 TOTAL 309,30 Segundo.- Dar traslado a Intervención y Tesorería a los efectos oportunos. Sotmés l assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta anterior. 5.- LIQUIDACIÓ TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA A ENDESA ENERGÍA, S.A.U.- Atés l informe proposta de Tresoreria: Vista las informaciones facilitadas por ENDESA ENERGÍA S.A.U relativas al importe total de los ingresos brutos procedentes de la facturación de electricidad dentro del término municipal de Vinaròs en el 1º trimestre de 2008 según detalle: MESES INGRESOS BRUTOS PEAJES BASE ENERO , , ,93 FEBRERO , , ,24 MARZO , , , , , ,87 Considerando lo dispuesto en los artículos 20.3.e) y 24.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública, aprobada por Acuerdo del Pleno de la Corporación del 29 de octubre de 2001, publicada en el BOP de 29 de diciembre del mismo año, modificada por Acuerdo del Pleno de la Corporación de 23 de noviembre de 2004, publicada en el BOP de 30 de diciembre de Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean individuales o colectivas corresponde al Alcalde, por encuadrarse la competencia comprendida dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado de la letra f) del artículo 21.1 de la LRBRL. 7

8 Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 3 de julio de 2003 se resolvió delegar en los miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2, 3, 5 y 6 de la referida ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: 1) Aprobar la siguiente liquidación de la Tasa por utilización privativa o CONCEPTO IMPOSITIVO TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUBSUELO, SUELO O VUELO VIA PÚBLICA PERIODO IMPOSITIVO 1º TRIM 08 SUJETO PASIVO ENDESA ENERGÍA S.A.U DOMICILIO FISCAL Plaza Ruiz de Alda nº 7 Sevilla BASE DE GRAVAMEN ,87 TARIFA 1,50% TOTAL A INGRESAR aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública: 1.949,65 2) Indicar a ENDESA ENERGÍA S.A.U que el ingreso de la deuda deberá de efectuarse en la Cta. 3174/5899/93/ de la Caixa Rural de Vinaròs. El plazo para hacerla efectiva en periodo voluntario es el establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria y que dice: a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. b) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o si este no fuere hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos dichos plazos sin el ingreso de la deuda, se iniciará el periodo ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la LGT, lo que determinará la exigencia de los intereses de demora y los recargos del periodo ejecutivo, en los términos de los artículos 26 y 28 de la misma Ley, y en su caso de las costas del procedimiento de apremio. 3) Notificar a ENDESA ENERGÍA S.A.U la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos pertinentes. 8

9 Sotmés l assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta anterior. 6.- APROVACIÓ FACTURES IBERDROLA MES D ABRIL 2008 I LIQUIDACIÓ TAXA UTILITZACIÓ SUBSÒL ABRIL Atés l informe proposta emés conjuntament per la Tresoreria e Intervenció: I. El Ayuntamiento de Vinaròs mantiene dos clases de relaciones con Iberdrola; por un lado una relación de tipo contractual derivada del suministro de energía eléctrica, tanto para el alumbrado público como para las distintas dependencias municipales, y por otro una relación de carácter tributario derivada de la realización por parte de la compañía del hecho imponible de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales como empresa explotadora de servicios de suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario. Iberdrola es sujeto pasivo de esta tasa tanto por ser empresa distribuidora como por ser empresa comercializadora, conforme dispone la correspondiente ordenanza. II. La ordenanza municipal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios públicos, establece una tarifa del 1,5 % sobre los ingresos brutos que obtengan los sujetos pasivos dentro del término municipal. El artículo 3 de la referida ordenanza considera sujetos pasivos de la tasa tanto a las empresas comercializadoras como a las distribuidoras. III. Iberdrola factura el importe del suministro eléctrico con una periodicidad mensual, siendo en este momento y con esta periodicidad cuando se procede a la liquidación de la tasa. IV. Habitualmente el medio de pago de esta tasa es la compensación con la facturación del mes correspondiente, siendo éste uno de los medios de extinción de la deuda tributaria previstos en el artículo 59 de la Ley 58/2003 General Tributaria. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A la vista de todo lo anterior, se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente acuerdo: 1.- Autorizar, disponer, reconocer la obligación y ordenar el pago de las facturas adjuntas de Iberdrola que hacen un total de ,26 : FACTURAS FECHA IMPORTE 9

10 REMESA REF /04/ ,26 TOTAL , Aprobar la siguiente liquidación de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, correspondiente al periodo ABRIL 2008: CONCEPTO IMPOSITIVO TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUBSUELO, PERIODO IMPOSITIVO ABRIL 08 SUELO O VUELO VIA PÚBLICA SUJETO PASIVO IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A DOMICILIO FISCAL C/GARDOQUI Nº 8 BILBAO BASE DE GRAVAMEN TARIFA 1,5 DISTRIBUIDORA INTEGRAL , ,30 DE ACCESO ,91 992,58 COMERCIALIZADORA ,34 TASA 1.513,55 TOTAL BASE ,51 TOTAL TASA 6.625, Compensar las facturas relacionadas en el punto número 1 con la liquidación de la tasa del periodo ABRIL 2008, con lo cual se le pagará a IBERDROLA la cantidad de 7.522,83. Importe facturas aprobadas ,26 Liquidación tasa FEBRERO ,43 A pagar a Iberdrola 7.522, Notificar a Iberdrola la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos pertinentes. Sotmés l assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta anterior. 7.- LIQUIDACIÓ TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA A JAZZ TELECOM, S.A.U.- Atés l informe proposta de Tresoreria: 10

11 Vista las informaciones facilitadas por JAZZ TELECOM S.A.U relativas al importe total de los ingresos brutos dentro del término municipal de Vinaròs en el ejercicio de 2007, que asciende a la cantidad de ,40. Considerando lo dispuesto en los artículos 20.3.e) y 24.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública. Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean individuales o colectivas corresponde al Alcalde, por encuadrarse la competencia comprendida dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado de la letra f) del artículo 21.1 de la LRBRL. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 3 de julio de 2003 se resolvió delegar en los miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Por todo ello se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: 1) Aprobar la siguiente liquidación de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública: CONCEPTO IMPOSITIVO TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUBSUELO, SUELO O VUELO VIA PÚBLICA PERIODO IMPOSITIVO 2006 SUJETO PASIVO JAZZ TELECOM S.A.U. DOMICILIO FISCAL Anabel Segura 11 edif. Albatros módulo C Alcobendas BASE DE GRAVAMEN ,40 TARIFA 1,50% TOTAL A INGRESAR 197,69 2) Notificar a JAZZ TELECOM S.A.U la adopción del presente acuerdo con indicación que el ingreso de la deuda deberá de efectuarse en la Cta. 3174/5899/93/ de la Caixa Rural de Vinaròs. El plazo para hacerla efectiva en periodo voluntario es el establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria y que dice: 11

12 c) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. d) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o si este no fuere hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las deudas no satisfechas en los periodos citados, se exigirán en vía de apremio, de acuerdo con lo que dispone el artículo 97 del mismo Reglamento. Sotmés l assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta anterior. 8.- LIQUIDACIÓ TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SUBSÒL, SÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA A CABLEUROPA, S.A.U.- Atés l informe proposta de Tresoreria: Vista las informaciones facilitadas por CABLEUROPA S.A.U. relativas al importe total de los ingresos brutos procedentes de la facturación de prestación del servicio telefónico disponible al público y explotación de red pública de telecomunicaciones dentro del término municipal de Vinaròs en el 1º TRIMESTRE DE 2008, cuya base imponible asciende a la cantidad de ,78. Considerando lo dispuesto en los artículos 20.3.e) y 24.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública, aprobada por Acuerdo del Pleno de la Corporación del 29 de octubre de 2001, publicada en el BOP de 29 de diciembre del mismo año, modificada por Acuerdo del Pleno de la Corporación de 23 de noviembre de 2004, publicada en el BOP de 30 de diciembre de Considerando que la competencia para la aprobación de liquidaciones, ya sean individuales o colectivas corresponde al Alcalde, por encuadrarse la competencia comprendida dentro del desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado de la letra f) del artículo 21.1 de la LRBRL. Considerando que por Decreto de la Alcaldía de 3 de julio de 2003 se resolvió delegar en los miembros de la Comisión de Gobierno el ejercicio de las siguientes atribuciones: b) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado. Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2,3,5 y 6 de la referida ordenanza, se propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: 12

13 1) Aprobar la siguiente liquidación de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública: LIQUIDACION CONCEPTO IMPOSITIVO TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUBSUELO, SUELO O VUELO VIA PÚBLICA PERIODO IMPOSITIVO 1º trim 08 SUJETO PASIVO CABLEUROPA S.A.U. DOMICILIO FISCAL Basauri 7-9 Urb. La Florida Aravaca (Madrid) BASE DE GRAVAMEN ,78 TARIFA 1,50% TOTAL A INGRESAR 5.186,91 2) Indicar a CABLEUROPA S.A.U. que el ingreso de la deuda deberá de efectuarse en la Cta. 3174/5899/93/ de la Caixa Rural de Vinaròs. El plazo para hacerla efectiva en periodo voluntario es el establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria y que dice: e) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. f) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o si este no fuere hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos dichos plazos sin el ingreso de la deuda, se iniciará el periodo ejecutivo conforme a lo dispuesto en el artículo 161 de la LGT, lo que determinará la exigencia de los intereses de demora y los recargos del periodo ejecutivo, en los términos de los artículos 26 y 28 de la misma Ley, y en su caso de las costas del procedimiento de apremio. 3) Notificar a CABLEUROPA S.A.U. la adopción del presente acuerdo con indicación de los recursos pertinentes. Sotmés l assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta anterior. 13

14 9.- LIQUIDACIÓ DE DESPESES PER EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA ENDERROC D IMMOBLE AL CARRER SANTA ANA, 9.- Atés l informe proposta de Tresoreria: ANTECEDENTES DE HECHO: I. Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 23/04/07 se resolvió: Declarar el inmueble sito en C/ santa Ana nº 9 con ref. catastral BE8863C0001XK, propiedad de Sebastiana Pascual Miralles en situación legal de ruina. La declaración de ruina legal respecto a un edificio no catalogado ni objeto de un procedimiento de catalogación determina para su propietario la obligación de rehabilitarlo o demolerlo a su elección. En ambos casos deberá aportar el proyecto para el derribo o el correspondiente a la rehabilitación del mismo. II. Dicho decreto fue notificado a la interesada en fecha 04/05/07, recogiendo dicha notificación su hija Montserrat Gombáu Pascual. III. Según escritura de aceptación y partición de herencia de fecha 07/06/2005, en la que intervienen Monserrat-Salvadora Gombáu Pascual, José Sebastián Gombáu Esteller, Rosa Lidia Gombáu Esteller, Antonio Jesús Gombáu Esteller, Sebastián Fora Cubells, Isolina Amalia Fora Gombáu y Antonio Sebastia Prats, todos en su propio nombre y derecho, excepto éste último que lo hace en nombre y representación de su hijo menor de edad, Sergi Sebastia Fora. De la cual se desprende que Sebastiana Gombáu Pascual falleció en echa 04/04/1993, quedando como herederos los mencionados con anterioridad, de los bienes de la fallecida, entre los que se encuentra el edificio sito en C/ Santa Ana nº 9 objeto de el expediente de ejecución subsidiaria en cuestión, en la forma siguiente: 1. Monserrat-Salvadora Gombáu Pascual,... 1/3 parte indivisa (en pleno dominio) 2. José Sebastián Gombáu Esteller, Rosa Lidia Gombáu Esteller, Antonio Jesús Gombáu Esteller,... 1/3 parte dividida entre ellos en terceras partes indivisas (en pleno dominio) 3. Sebastián Fora Cubells,... 1/3 parte indivisa (en usufructo) 4. Isolina Amalia Fora Gombáu... 1/6 parte indivisa (en nuda propiedad) 5. Sergi Sebastia Fora... 1/6 parte indivisa (en nuda propiedad) IV. Mediante escrito de fecha 11/09/2007, suscrito por Monserrat-Salvadora Gombáu Pascual en su propio nombre y derecho, por Rosa Esteller Forner como mandataria de sus hijos José Sebastián Gombáu Esteller, Rosa Lidia Gombáu Esteller, Antonio Jesús Gombáu Esteller, por Sebastián Fora 14

15 Cubells, por Isolina Amalia Fora Gombáu y por Antonio Sebastia Prats en nombre y representación de su hijo menor de edad Sergi Sebastia, en su condición de propietarios y usufructuarios del inmueble sito en C/ Santa Ana nº 9 de Vinaròs, sobre el cual existe declaración de ruina legal, autorizan al Ayuntamiento de Vinaròs a proceder a su devolución aceptando el presupuesto por importe de más IVA ( ). V. En informe del Arquitecto Técnico de fecha 13/11/2007, se establece que las obras de demolición referidas no pueden ser ejecutadas directamente por la administración, por lo que se propone la incoación de un expediente administrativo de contratación, proponiéndose el procedimiento abierto negociado sin publicidad con una base de licitación de (IVA incluido). VI. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11/02/08 se autoriza y dispone gasto para la contratación con EXCAVACIONES MARZA SL, para el derribo de inmueble sito en Santa Ana 9 (exp., de ruina ), por importe de 9.976,00. VII. Vista la factura presentada por EXCAVACIONES MARZA SL nº 126 de fecha 23/04/08 por importe de 9976 (iva incluido) en concepto de demolición, desescombro, limpieza del terreno, con dos metros de pared y una puerta, en la que se incluye la redacción del proyecto técnico, dirección técnica d ejecución y seguridad y salud. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 1. El Artículo 10 del Reglamento de disciplina urbanística: 1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones, edificaciones y carteles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 2. Los Ayuntamientos y, en su caso, los demás Organismos competentes, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordenarán la ejecución de las obras necesarias para conservar las condiciones mencionadas en el párrafo anterior. 3. A tal fin, el Organismo que ordene la ejecución de tales obras concederá a los propietarios o a sus administradores un plazo, que estará en razón a la magnitud de las mismas, para que proceda al cumplimiento de lo acordado; transcurrido el cual sin haberlas ejecutado, se procederá a la incoación del expediente sancionador, con imposición de multa, en cuya resolución, además, se requerirá al propietario, propietarios o a sus administradores a la ejecución de la orden efectuada, que, de no cumplirla, se llevará a cabo por el Organismo requeriente, con cargo al obligado, a través del procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo. 2. Artículo 96 Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Medios de ejecución forzosa. 1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio. 15

16 b) Ejecución subsidiaria. c) Multa coercitiva. d) Compulsión sobre las personas. 2. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. 3. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. 3. Artículo 97 Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Apremio sobre el patrimonio. 1. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva. 2. En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal. 4. Artículo 98 Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Ejecución subsidiaria. 1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. 3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. 4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. 5. La competencia para la aprobación de liquidaciones corresponde al Alcalde por encontrarse la misma comprendida dentro del desarrollo de la gestión económica del presupuesto aprobado, conforme a lo establecido en el Art l) de la Ley 7/85 Reguladora de las bases de régimen local, competencia que ha sido delegada por la Alcaldía en los miembros de la Junta de Gobierno por Decreto de 3 de julio de El art. 464 del Código Civil establece que El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. 7. Artículo 500 del Código Civil. El usufructuario está obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo. Se considerarán ordinarias las que exijan los deterioros o desperfectos que procedan del uso natural de las cosas y sean indispensables para su 16

17 conservación. Si no las hiciere después de requerido por el propietario, podrá éste hacerlas por sí mismo a costa del usufructuario. 8. Artículo 501 del Código Civil. Las reparaciones extraordinarias serán de cuenta del propietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuere urgente la necesidad de hacerlas. INFORME: Vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos, esta Tesorera propone a la junta de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo: Primero.- Aprobar las siguientes liquidaciones de los gastos ocasionados por la ejecución subsidiara consistente en derribo de inmueble sito en C/ Santa Ana nº 9 de Vinaròs, por importe total de 9.976, que deberán pagar los propietarios del citado inmueble en proporción a su participación según escritura de aceptación y participación de herencia: NOMBRE IMPORTES Monserrat-Salvadora Gombáu Pascual 3.325,33 José Sebastián Gombáu Esteller 1.108,44 Rosa Lidia Gombáu Esteller 1.108,44 Antonio Jesús Gombáu Esteller 1.108,44 Isolina-Amalia Fora Gombau 1.662,67 Sergi Sebastia Fora 1.662,67 TOTAL 9.976,00 Segundo.- Notificar el acuerdo que se adopte a los anteriores interesados con indicación que el ingreso de la deuda deberá de efectuarse en la Cta. 3174/5899/93/ de la Caixa Rural de Vinaròs. El plazo para hacer efectiva la deuda es el establecido en el artículo El plazo para hacerla efectiva en periodo voluntario es el establecido en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria y que dice: g) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. h) Si la notificación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior, o si este no fuere hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Sotmés l assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar la proposta anterior. 17

18 10.- LLICÈNCIA D OBRA SOL LICITADA PER BELÉN GARCÍA AMELA Y JOSÉ Mª SAIZ VIVES PER A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA AL CARRER BOVERALS Z, 8. Atés l informe proposta tècnica i jurídica: Carmen Redo Solanilla, Técnico de Administración General de este Ayuntamiento al servicio del Departamento de Servicios Técnicos y Rafael Brisach Claramonte, Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Vinaròs: INFORMAN: En fecha 27 de marzo de 2008 con nº de registro de entrada tiene entrada en este Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA en CL BOVERALS Z, 8. En fecha 14 de mayo de 2008 se admite a trámite el expediente. Que el P.G.O.U. de Vinaròs definitivamente aprobado el 2001, clasifica la parcela objeto de este informe en urbana, siendo de aplicación la normativa urbanística: ZU-6 2 Zona de edificación unifamiliar aislada. Que se ha presentado la documentación necesaria para la concesión de licencia de obras que se pretende y esta consta de: Proyecto Básico y de Ejecución de VIVIENDA UNIFAMILIAR, visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón el 26/03/2008 con el número de visado 2008/ Estudio de Seguridad y Salud correspondiente, visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón el 26/03/2008 con el número de visado 2008/ Proyecto de urbanización redactado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Vinaròs. Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento por el importe íntegro del coste de las obras de urbanización precisas, si se opta por aval, que asciende a 1.250,00 euros. Justificante, expedido por la Tesorería Municipal, del afianzamiento por el importe íntegro del coste de reposición de servicios urbanísticos, si se opta por aval, que asciende a 300 euros. Hoja de estadística de edificación y vivienda. Justificante del pago de las tasas y justificante del pago del ICIO. A la vista de lo que antecede y del INFORME SOBRE SERVICOS URBANÍSTICOS Y CESIONES del Arquitecto Técnico Municipal D. José I. Meseguer Ramón. 18

19 , se observa que la documentación aportada cumple con la normativa vigente de aplicación por lo que INFORMAN FAVORABLEMENTE Y EMITEN LA SIGUIENTE PROPUESTA DE ACUERDO: Primero: Conceder la licencia de Obras a BELÉN GARCÍA AMELA Y JOSE Mª SAIZ VIVES, para la construcción de PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA sito en CL BOVERALS Z, 8 de esta localidad, con Referencia Catastral BE8864N, según proyecto presentado. Segundo: Conceder licencia administrativa para ejecutar el proyecto de urbanización redactado por los servicios Técnicos Municipales, en aplicación de los Artículos. 11.2, a y y artículo de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística Valenciana con los siguiente condicionantes: Tercero: No podrá utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras de urbanización debiendo incluir tal condición en las transmisiones de propiedad o uso del inmueble, deberá hacerse constar en las escrituras de declaración de obra en construcción o de obra nueva que se otorguen o inscriban, en aplicación al artículo a de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Previo al inicio de las obras de urbanización deberán solicitar el replanteo de las mismas a los Servicios Técnicos Municipales. Las conexiones y arquetas de ICT deben ser replanteadas por los Servicios Técnicos municipales, y en caso de no poder emplazarse en la acera se dispondrá en el zaguán de acceso del edificio. Deberá establecerse convenio con Telefónica con el fin de suprimir los tendidos aéreos que puedan existir en la parcela o en su frente de fachada. En el supuesto de existir tendidos aéreos de suministro de energía eléctrica en la parcela o en su frente de fachada, los mismos serán convertidos en líneas subterráneas previo el establecimiento de convenio con Iberdrola. Previo al inicio de las obras se deberá solicitar de los servicios técnicos el señalamiento de las alineaciones y rasantes. Cuarto: 19

20 Deberá cumplir con el art b referente a terrazas pavimentadas descubiertas en zona de separación a los lindes no podrán sobrepasar una cota superior a 0,30 metros del terreno. Artículo Condiciones de volumen y forma de la edificación. ( ) 7. La edificación tendrá las características de edificación aislada, tal y como se regula en el artículo ( ) b) La separación mínima de los linderos será: - Separación mínima de la fachada o alineación = 4,00 m. - Separación mínima de los lineros o medianerías = 3,00 m En la banda de separación a las lindes de (3,00 m.) tres metros y a las alineaciones o calles de (4,00 m.) cuatro metros, se permiten las obras de: pavimentación, terrazas descubiertas, aceras, piscinas, depuradoras o similares (cualquier tipo de edificación auxiliar e instalación permitida) sin sobrepasar una cota superior en 0,30 metros del terreno. ( ) Quinto: La licencia municipal de edificación no ampara la ocupación de vía pública. La licencia municipal de edificación no ampara la licencia de instalación de grúa, al no haber aportado lo previsto en el artículo ). f) del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión territorial y Urbanística. La licencia municipal de edificación no ampara la demolición de las construcciones que puedan existir en la parcela objeto de la licencia, al no haber aportado lo previsto en el artículo ) del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión territorial y Urbanística. Sexto: Las obras deberán comenzar en el plazo de 3 meses, contados desde la fecha de concesión de licencia, amparando por el artículo de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. La licencia se otorga en un plazo de vigencia de 24 meses, a contar desde la notificación de la autorización, amparando por el artículo de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística Valenciana. Una vez iniciada la obra el plazo máximo de interrupción sin causa justificada no podrá ser superior a 3 meses, amparando por el artículo de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística Valenciana. 20

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 30 de diciembre de 2014

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 30 de diciembre de 2014 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ministerio de Hacienda «BOE» núm. 59, de 9 de marzo de 2004 Referencia:

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. Artículo 1º.- CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Conforme a lo dispuesto en los artículos

Más detalles

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001.

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINIS- TRACIONES PÚBLICAS aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001. Correcciones de errores en BOE de

Más detalles

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA AYUNTAMIENTO DE ALICANTE ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA APROBACIÓN: Texto definitivo aprobado por el Pleno de 31 de julio de 2014 PUBLICACIÓN:

Más detalles

Excm. Ajuntament de Sagunt

Excm. Ajuntament de Sagunt REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAGUNTO ÍNDICE Título I- Disposiciones generales Título II - Obligaciones generales del Servicio Título

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA I. DISPOSICIÓN GENERAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA I. DISPOSICIÓN GENERAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA I. DISPOSICIÓN GENERAL Artículo 1. El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad reglamentaria

Más detalles

Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad

Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad Material elaborado por el Departamento de Accesibilidad para los cursos sobre normativa básica de Accesibilidad en Andalucía Septiembre 2011

Más detalles

Consell Tributari MEMORIA 2000

Consell Tributari MEMORIA 2000 MEMORIA 2000 1 SUMARIO Primera parte Consideraciones generales Pág. I.- Introducción... 6 II.- Variaciones... 6 III.- Notificaciones... 7 IV.-La prescripción... 8 Segunda parte Las Ordenanzas fiscales

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 143 Jueves 16 de junio de 2011 Sec. I. Pág. 61712 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 10457 Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi,

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE CHAPINERIA

AYUNTAMIENTO DE CHAPINERIA ORNANZA FISCAL Nº IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES APROBADA 27-07-2004 ORNANZA FISCAL REGULADORA L IMPUESTO SOBRE ESTABLECIMIENTO CONTRIBUCIONES ESPECIALES Capítulo 1 Artículo

Más detalles

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA Reglamento publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo el día 5 de febrero de 1998, número, 28. 1 INDICE CAPITULO I NORMAS GENERALES. CAPITULO II OBLIGACIONES

Más detalles

Publicación en el BOP 28/07/09, BOP nº 177

Publicación en el BOP 28/07/09, BOP nº 177 Acuerdo Aprobación integra del reglamento Publicación en el BOP 28/07/09, BOP nº 177 REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL (0 a 3 años) SITA EN EL ÁMBITO ESPACIAL DEL

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NOVELDA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PUBLICO LOCAL CON MESAS, SILLAS, TRIBUNAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANALOGOS, CON FINALIDAD LUCRATIVA Y POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN

Más detalles

DE LA REPÚBLICA DE CUBA MINISTERIO DE JUSTICIA

DE LA REPÚBLICA DE CUBA MINISTERIO DE JUSTICIA ISSN 1682-7511 DE LA REPÚBLICA DE CUBA MINISTERIO DE JUSTICIA Información en este número Gaceta Oficial No. 40 Extraordinaria de 5 de septiembre de 2014 CONSEJO DE ESTADO Decreto-Ley No. 322/2014 MINISTERIOS

Más detalles

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA ÁREA DE GESTIÓN TRIBUTARIA E INFORMACIÓN TERRITORIAL ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA CAPITULO I - HECHO IMPONIBLE Artículo 1. 1. El impuesto

Más detalles

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES X LEGISLATURA Serie A: PROYECTOS DE LEY 16 de enero de 2015 Núm. 126-1 Pág. 1 PROYECTO DE LEY 121/000126 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de

Más detalles

DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre)

DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre) Última modificación normativa: 10/12/2014 DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre) La aprobación

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA 39252 Viernes 26 octubre 2001 BOE núm. 257 MINISTERIO DE HACIENDA 19995 REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE ANTENAS, REPETIDORES, ESTACIONES BASE, ETC. DE TELEFONIA MOVIL

ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE ANTENAS, REPETIDORES, ESTACIONES BASE, ETC. DE TELEFONIA MOVIL ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE ANTENAS, REPETIDORES, ESTACIONES BASE, ETC. DE TELEFONIA MOVIL La entrada en vigor el día 30 de septiembre de 2001 del Real Decreto 1.066/2001, de 28 de septiembre,

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA CAPÍTULO I. Disposición General

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA CAPÍTULO I. Disposición General ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA CAPÍTULO I Disposición General ARTÍCULO 1º El Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos

Más detalles

COLECCIÓN TEXTOS LEGALES

COLECCIÓN TEXTOS LEGALES COLECCIÓN TEXTOS LEGALES TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Edición actualizada a enero de 2014 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TEXTO REFUNDIDO

Más detalles

» PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EDUCATIVAS

» PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EDUCATIVAS PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB «MURCIA EDUCADORA» PARA LA GESTIÓN

Más detalles

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS GARANTÍAS Y EL PAGO EN LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LAS ENTIDADES LOCALES.

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS GARANTÍAS Y EL PAGO EN LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LAS ENTIDADES LOCALES. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS GARANTÍAS Y EL PAGO EN LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LAS ENTIDADES LOCALES. SUMARIO: Tesorero General. Diputación de Sevilla y el OPAEF. I.- LAS GARANTÍAS

Más detalles

LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL vigente.

LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL vigente. LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL vigente. REAL DECRETO LEGISLATIVO 20-6-1994, núm. 1/1994 y modificaciones posteriores. MINISTERIO TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOE 29-6-1994, núm. 154, [pág. 20658] Real

Más detalles

V.- ANUNCIOS ADMINISTRACIÓN LOCAL. Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo)

V.- ANUNCIOS ADMINISTRACIÓN LOCAL. Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo) AÑO XXXII Núm. 155 12 de agosto de 2013 22572 V.- ANUNCIOS ADMINISTRACIÓN LOCAL Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo) Anuncio de 05/08/2013, del Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo), sobre

Más detalles

ÍNDICE. CAPÍTULO III. Derechos y deberes de las personas usuarias...7 Artículo 9. Derechos...7 Artículo 10. Deberes...9

ÍNDICE. CAPÍTULO III. Derechos y deberes de las personas usuarias...7 Artículo 9. Derechos...7 Artículo 10. Deberes...9 ÍNDICE TÍTULO PRIMERO. NORMAS GENERALES CAPÍTULO I. Objeto, ámbito de aplicación y principios generales...4 Artículo 1. Objeto....4 Artículo 2. Ámbito de aplicación...4 Artículo 3. Definiciones...4 Artículo

Más detalles

inserta a continuación.

inserta a continuación. DECRETO 201/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. El artículo 19 del Estatuto de Autonomía

Más detalles

Cap. 1º. Naturaleza, ámbito y vigencia 1. Art. 1. Ambito 1. Art. 2. Vigencia 1. Art. 3. Revisión 1. Art. 4. Naturaleza y obligatoriedad 1

Cap. 1º. Naturaleza, ámbito y vigencia 1. Art. 1. Ambito 1. Art. 2. Vigencia 1. Art. 3. Revisión 1. Art. 4. Naturaleza y obligatoriedad 1 PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SANTIAGO MODIFICACION PARA SU ADAPTACION A LOS CRITERIOS DE ORDENACION TERRITORIAL ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO PROVINCIAL

Más detalles

ESTATUTOS SOCIALES. Estatutos Sociales Vigentes

ESTATUTOS SOCIALES. Estatutos Sociales Vigentes Estatutos Sociales Vigentes Sumario Índice por artículos Texto de los Estatutos Sociales Índice por artículos Título I Disposiciones Generales Artículo 1º.- Artículo 2º.- Artículo 3º.- Artículo 4º.- Artículo

Más detalles