Iragarkiak. Anuncios SECRETARÍA GENERAL IDAZKARITZA NAGUSIA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Iragarkiak. Anuncios SECRETARÍA GENERAL IDAZKARITZA NAGUSIA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA"

Transcripción

1 5344 Unitatea: Hautatutako Pertsonaren Izen-Abizenak Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eta Argibideen Bulegoa: MONTERO ENRIQUEZ, YOLANDA Nan: Unidad: Oficina Información y Servicios Sociales de Base Apellidos y Nombre de la persona seleccionada: MONTERO ENRIQUEZ, YOLANDA DNI: Iragarkiak IDAZKARITZA NAGUSIA ko martxoaren 10eko Diputatuen Kontseiluaren bi Erabaki zenbakikuntzaren hutsen zuzenketa. Hutsen zuzenketa. Hutsak antzeman dira martxoaren 10eko Diputatuen Kontseiluak onartutako xedapenen laburpenean; hain zuzen ere, bi erabakiei esleitutako zenbakietan (2009ko martxoaren 18ko ALHAO, 33 zk.; iragarki zenbakia: 1973; orrialdea: 4571). Horiek horrela, berriro argitaratzen da Erabaki hauen xedapenen laburpena. Vitoria-Gasteiz, 2009ko martxoaren 26a. Arabako Foru Aldun - diaren idazkari nagusia, Mª ISABEL ARCEREDILLO ZALDÚA. HERRILAN ETA GARRAIO SAILA 126/2009 Erabakia, martxoaren 10eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, onetsi egiten da zati batean martxoaren 18ko 162/08 Erabakiaren aurka jarritako aukerako berraztertzeko errekurtsoa. Erabaki horren bidez behin betiko onartu zen A-3318 errepidean Subijana-Morillasko saihesbideari buruzko informaziorako azterlana eta trazadura proiektua k eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda. 127/2009 Erabakia, martxoaren 10eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, ebatzi egiten da A-3110 errepidearekin bat egiten duen bidegurutzetik Añuaraino A-4121 errepidearen plataforma zabaltzeko, trazadura hobetzeko eta zoladura sendotzeko eraikitze proiektua dela-eta aurkeztutako alegazioa, behin betiko onartzen da ondasun eta eskubideen zerrenda eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio horiek lehenbailehen hartu beharrekoak direla adieraztea. Anuncios SECRETARÍA GENERAL 2397 Corrección de error en la numeración de dos Acuerdos del Consejo de Diputados de 10 de marzo de Advertido error en el texto publicado en la página 4571 del BOTHA núm. 33/2009, de 18 de marzo, Anuncio 2009/1973, relativo al Extracto de las Disposiciones aprobadas por el Consejo de Diputados en sesión celebrada el 10 de marzo de 2009, en la asignación de los números de dos Acuerdos, procede a la publicación correcta de dichos Acuerdos. Vitoria-Gasteiz, a 26 de marzo de Secretaria General de la Diputación Foral de Álava, Mª ISABEL ARCEREDILLO ZALDÚA. DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Acuerdo 126/2009, del Consejo de Diputados de 10 de marzo, que estima parcialmente un recurso potestativo de reposición interpuesto contra el Acuerdo 162/08, de 18 de marzo, de aprobación definitiva de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de trazado de la variante de Subijana-Morillas en la carretera A Acuerdo 127/2009, del Consejo de Diputados de 10 de marzo, que resuelve la alegación presentada al Proyecto construcción, ampliación de plataforma, mejora y refuerzo de la carretera A tramo comprendido entre su intersección con la A-3110 y Añúa ; aprueba definitivamente la relación de bienes y derechos y solicita al Gobierno Vasco la declaración de urgente ocupación. OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA OGASUN ZUZENDARITZA 2350 Sozietateen gaineko Zergei eta Atxikipenei buruzko administrazio egintzak jakinaraztea. Zerrendako lehena: 03 Group Telecomunicaciones Rioja SL; azkena: Zannouti, Hasnae. Administrazioari ez dagozkion arrazoiengatik honako jakinarazpena egitea ezinezko izan da. Hortaz, Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak 108. artikuluan xedatutakoaren ildotik, aipatutako artikulu horrek eskatzen dituen jakinarazteko ahaleginak egin ondoren, iragarki honen bidez ondoren zerrendatzen diren zergapekoei edo haien ordezkoei jakinarazten zaie dei egiten zaiela zerrendan adierazten diren prozeduren administrazio egintzetara etortzeko eta horrela jakinarazpena jasotzeko. Interesdunek edo haien ordezkariek gehienez hamabost egun izango dituzte iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera agertzeko. Hain zuzen ere, Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Zuzendaritzako (adierazi zein zerga den) bulego kudeatzailean (Samaniego kalea, 14. Vitoria-Gasteiz) aurkeztuko dira, astelehenetik ostiralera 08:15etik eta 14:30era bitartean, zerga hori kudeatzen duen bulegoak izapidetutako prozeduren berri eman diezaien. Bertaratzeko epea igaro, eta interesduna edo beraren ordezkaria agertu ez bada, jakinarazpena egindakotzat joko da legezko ondorio DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS DIRECCIÓN DE HACIENDA 2350 Notificación de actos administrativos del Impuesto sobre Sociedades y Retenciones en relación que comienza por 03 Group Telecomunicaciones Rioja S.L. y termina por Zannouti, Hasnae. En virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, (Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero) no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que figuran en la siguiente relación. Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOTHA, en horario de 8,15 h a 14,30 h, de lunes a viernes, en la Oficina Gestora del (citar el impuesto de que se trate) de la Diputación Foral de Álava, Dirección de Hacienda, c/samaniego nº 14 de Vitoria-Gasteiz, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por la citada Oficina Gestora del Impuesto. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales

2 5345 guztietarako, bertaratzeko emandako epea bukatu ondorengo egunetik aurrera. Vitoria-Gasteiz, 2009ko martxoaren 25a. Zuzeneko Zergen Zerbitzuaren burua, SOCORRO ECHAVE-SUSTAETA Y PÁRAMO. IFZ IZEN-ABIZENAK/SOZIETATEAREN IZENA PROZEDURA B Group Telecomunicaciones Rioja SL B C.V.Araba S.L. Unipersonal D Aguirrezabal Saenz de Maestresala, Jesus Ramón 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua B Aislamientos Armendariz Holtza SL J Aiste S.C. 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua J Aiste S.C. B Alambres Curvados Ari SL B Alambres Curvados Ari SL B Alatz & Irkus Allende S.L. B Alava MEL, SL B Alava MEL, SL B Alavesa de Albañileria y Construcciones 2007ko AI likidazioa B Alavesa de Albañilería y Construcciones Arcom SL B Alavesa de Fachadas SL B Albañileria Coalvi S.L.Unipersonal W Albareda Casi, Idoia B Alcance SL Consultoria y Formación B Alea Iacta MTT Consultores SL B Alea Iacta MTT Consultores SL Q Alegre Benito, J. Antonio X Alonso Ogara, Fernando M Alvarez Galeano, Juan Antonio B Alvarez Marquinez, Itziar 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua B Alvarez Marquinez, Itziar X Q Anaya Llanos, Luidmila J Anfer SC A Aplicaciones Tecnicas a la Construccion SA B Arabalan SL A Arratosa SAL B Artitxeta SL N Asensio Hernadez, Javier X Z Asghir, Abdelaziz B Asistencia Integral a la Construccion Kebide SL B Ass Alpress SL J Basuras Vitoria SC J Basuras Vitoria SC B Bau Alava SL B Bau Alava SL P Bengoa Lopez de Luzuriaga, Xabier V Benito Rica, Ricardo J Bloucher SC X P Boudira, Fátima Zohra G Cacho Mardaras, Jesus Maria W Calvo Aguilar, J. Ignacio X B Capitao Vieira, Carlos Filipe 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua X B Capitao Vieira, Carlos Filipe A Carpinteria Becelis SA J Carrocerias Universal SC 2007ko AI likidazioa B Castro Dozon SL B Castro Dozon SL G Castronado Vicente, Laura H Jab. erk. Ayala kantzilerra, 7 H Jab. erk.: Eskibelgo gaztelua, Q Celada Alonso, Ainhoa Q Celada Alonso, Ainhoa B Censeiro Palma SL B Centro Médico Psicológico Vitoria-Gasteiz SL L Chapado Gomez, Rosa Maria desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. En Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2009 La Jefa de Servicio de Tributos Directos, SOCORO DE ECHAVE-SUSTAETA Y PÁRAMO. NIF APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PROCEDIMIENTO B Group Telecomunicaciones Rioja S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B C.V.Araba S.L. Unipersonal Requerimiento 110 de 2º trimestre D Aguirrezabal Saenz de Maestresala, Jesus Ramón Requerimiento 115A de 1º trimestre 2008 B Aislamientos Armendariz Holtza S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Aiste S.C. Requerimiento 115A de 1º trimestre 2008 J Aiste S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Alambres Curvados Ari S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Alambres Curvados Ari S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Alatz & Irkus Allende S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Alava M.E.L. S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Alava M.E.L. S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Alavesa de Albañileria y Construcciones Liquidación de AI 2007 B Alavesa de Albañileria y Construcciones Arcom S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Alavesa de Fachadas S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Albañileria Coalvi S.L.Unipersonal Requerimiento 115A de 2º trimestre W Albareda Casi, Idoia Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Alcance S.L.Consultoria y Formación Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Alea Iacta MTT Consultores, S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Alea Iacta MTT Consultores, S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre Q Alegre Benito, J. Antonio Requerimiento 115A de 2º trimestre X Alonso Ogara, Fernando Requerimiento 110 de 2º trimestre M Alvarez Galeano, Juan Antonio Requerimiento 110 de 2º trimestre B Alvarez Marquinez, Itziar Requerimiento 115A de 1º trimestre B Alvarez Marquinez, Itziar Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X Q Anaya Llanos, Luidmila Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 J Anfer S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 A Aplicaciones Tecnicas a la Construccion S.A. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Arabalan, S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 A Arratosa S.A.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Artitxeta S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre N Asensio Hernadez, Javier Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 X Z Asghir, Abdelaziz Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Asistencia Integral a la Construccion Kebide S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Ass Alpress S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 J Basuras Vitoria S.C. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Basuras Vitoria, S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Bau Alava S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Bau Alava S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre P Bengoa Lopez de Luzuriaga, Xabier Requerimiento 115A de 2º trimestre V Benito Rica, Ricardo Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Bloucher S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X P Boudira, Fatima Zohra Requerimiento 110 de 2º trimestre G Cacho Mardaras, Jesus Maria Requerimiento 115A de 2º trimestre W Calvo Aguilar, J. Ignacio Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X B Capitao Vieira, Carlos Filipe Requerimiento 115A de 1º trimestre 2008 X B Capitao Vieira, Carlos Filipe Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 A Carpinteria Becelis S.A. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Carrocerias Universal S.C. Liquidación de AI 2007 B Castro Dozon S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Castro Dozon, S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre G Castronado Vicente, Laura Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 H Cdad Prop C/ Canciller Ayala 7 Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 H Cdad Prop C/ Castillo de Ezkibel Num 6 Requerimiento 110 de 2º trimestre Q Celada Alonso, Ainhoa Requerimiento 115A de 2º trimestre Q Celada Alonso, Ainhoa Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Censeiro Palma S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Centro Medico Psicologico Vitoria Gasteiz S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre L Chapado Gomez, Rosa Maria Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008

3 5346 B Ciberqueen 2000 SL B Ciberqueen 2000 S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 G Gasteiz izotz kluba G Club de Hielo Gasteiz Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 G Ekhi Aisialdi Kluba G Club de Tiempo Libre Ekhi Requerimiento 115A de 2º trimestre A Colmenero Hernandez, M. Luisa A Colmenero Hernandez, M. Luisa Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Compra Venta Dakar SL B Compra Venta Dakar S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Compra Venta Dakar SL B Compra Venta Dakar S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 H Jabeen erkidegoa: Gaztelako atea, 31 H Comunidad Propietarios C/Portal de Castilla 31 Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Construcciones Orisol Vitoria, SL B Construcciones Orisol Vitoria S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Construcciones Reformas Albañileria Iglesias SL B Construcciones Reformas Albañileria Iglesias S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Construcciones Rulor SL 2008ko 1. hiruhilekoaren 110 errekerimendua B Construcciones Rulor S.L. Requerimiento 110 de 1º trimestre 2008 B Construcciones Rulor SL B Construcciones Rulor S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Construcciones y Albañileria Yosam SL B Construcciones y Albañileria Yosam S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Construcciones y Promociones Mikolan SL B Construcciones y Promociones Mikolan S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Construcciones y Reformas D&P Araba SL B Construcciones y Reformas D&P Araba S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Construcciones Zuaza SL B Construcciones Zuaza, S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Construcciones Zumendi SL B Construcciones Zumendi S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 F Coreal S.Coop. F Coreal S.Coop. Requerimiento 110 de 2º trimestre F Cortazar Tamayo, Bernardo F Cortazar Tamayo, Bernardo Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Costa del Vino Construcciones SL B Costa del Vino Construcciones S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Cyrsa Rehabilitación de Edificios SL B Cyrsa Rehabilitacion de Edificios S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Dardara Ediciones, SL Unipersonal B Dardara Ediciones S.L. Unipersonal Requerimiento 110 de 2º trimestre K De la Fuente Martinez, Pilar K De la Fuente Martinez, Pilar Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 X L De Sousa Rodriguez, Sergio Antonio X L De Sousa Rodriguez, Sergio Antonio Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 J Decoraciones Zuria Sociedad Civil J Decoraciones Zuria Sociedad Civil Requerimiento 115A de 2º trimestre C Del Olamo Fanegas, J. Manuel C Del Olamo Fanegas, J. Manuel Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 A Delicorte SAL A Delicorte S.A.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Destilerias Dulantzi SL B Destilerias Dulantzi S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre V Diaz de Garayo Ortiz de Guinea, Ricardo V Diaz de Garayo Ortiz de Guinea, Ricardo Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Disaraba SL B Disaraba S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 J Discoteca Cordova-Riquero SC 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua J Discoteca Cordova-Riquero S.C. Requerimiento 115A de 1º trimestre 2008 J Discoteca Cordova-Riquero SC J Discoteca Cordova-Riquero S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 A Dizurro SA A Dizurro S.A. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Domotec Araba SL B Domotec Araba S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Drillcon SL B Drillcon S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Echemaderas SL B Echemaderas S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 G Educative SC 2007ko AI likidazioa G Educative S. C. Liquidación de AI 2007 B Egazkin SL B Egazkin S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre H Eguia Martin, Juan Ignacio H Eguia Martin, Juan Ignacio Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 X T El Bourdi,Chakir X T El Bourdi,Chakir Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Electrodomesticos y Cocinas Lor`d SL B Electrodomesticos y Cocinas Lor`d S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Endu Obras SL B Endu Obras S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Eolo Sistemas SL B Eolo Sistemas S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre T Escudero Miguez, Diego T Escudero Miguez, Diego Requerimiento 115A de 2º trimestre T Escudero Miguez, Diego T Escudero Miguez, Diego Requerimiento 110 de 2º trimestre J Esteban López, Jonatan J Esteban Lopez, Jonatan Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Eugamed SL B Eugamed S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Eusvall & For SL B Eusvall & For S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Excavaciones Hermanos Larrinaga SL B Excavaciones Hermanos Larrinaga S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Excavaciones Olyamax SLL 2008ko 1. hiruhilekoaren 110 errekerimendua B Excavaciones Olyamax S.L.L. Requerimiento 110 de 1º trimestre 2008 B Excavaciones Olyamax SLL B Excavaciones Olyamax S.L.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Exclusivas Garait SC 2007ko AI likidazioa J Exclusivas Garait S.C. Liquidación de AI 2007 B Explotaciones Villarrabe SL B Explotaciones Villarrabe S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 A Ezijardin SA A Ezijardin S.A. Requerimiento 115A de 2º trimestre R Ezpeleta Villacian, Ismael R Ezpeleta Villacian, Ismael Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 A Fabrinor Araba Corta y Microfusion SAL A Fabrinor Araba Corta y Microfusion S.A.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 A Febide SA A Febide S.A. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 X T Fekkak, Jamal X T Fekkak, Jamal Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Felix Ochoa SL B Felix Ochoa S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre G Fernadez de Arroyabe Abascal Roberto 2008ko 1. hiruhilekoaren 110 errekerimendua G Fernadez de Arroyabe Abascal Roberto Requerimiento 110 de 1º trimestre W Ferreros Gomez, Jose 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua W Ferreros Gomez, Jose Requerimiento 115A de 1º trimestre V Ferreros Gomez, Jose V Ferreros Gomez, Jose Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Ferrolan 2007 SL B Ferrolan 2007 S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 G Vitoria-Gasteizko Jazzaldia G Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Fida 2000 SL B Fida 2000 S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre M Figueroa Meza, Carlos Nicanor M Figueroa Meza, Carlos Nicanor Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008

4 5347 B Fincas Lovaina SL B Fincas Lovaina S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre H Flores Cruz, Aitor H Flores Cruz, Aitor Requerimiento 110 de 2º trimestre G Flores Prieto, Oscar G Flores Prieto, Oscar Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Forjas y Estampaciones Alavesas SL B Forjas y Estampaciones Alavesas S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Francia 4 SL B Francia 4 S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Francisco Fernandez Lijo SL B Francisco Fernandez Lijo S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre J Frias Sanchez, J. Maria J Frias Sanchez, J. Maria Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 A Fundaciones y Mantenimientos SA A Fundaciones y Mantenimientos S.A. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 A Fundaciones y Mantenimientos SA A Fundaciones y Mantenimientos S.A. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Galsovip Hosteleria S.L. Unipersonal B Galsovip Hosteleria S.L. Unipersonal Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X Galvez Alban, Lucia Jazmin 2007ko AI likidazioa X Galvez Alban, Lucia Jazmin Liquidación de AI 2007 B Galvez Asesores Correduria de Seguros SL B Galvez Asesores Correduria de Seguros S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Gandra SC J Gandra S.C. Requerimiento 110 de 2º trimestre S Garcia Guerrero, Gregorio S Garcia Guerrero, Gregorio Requerimiento 110 de 2º trimestre P Garcia Lopez de Munain, Gemma P Garcia Lopez de Munain, Gemma Requerimiento 115A de 2º trimestre D Garcia Sevilla, Amadeo D Garcia Sevilla, Amadeo Requerimiento 110 de 2º trimestre P Garcia Tejada, M. Jose P Garcia Tejada, M. Jose Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Gasolvip Hosteleria S.L. Unipersonal 2007ko AI likidazioa B Gasolvip Hosteleria S.L. Unipersonal Liquidación de AI 2007 B Gasteizko Rozas y Perforaciones SL B Gasteizko Rozas y Perforaciones S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 J Gastemobel SC J Gastemobel S.C. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 G Gazte Gasteiz Aberrigintzan Elkartea G Gazte Gasteiz Aberrigintzan Elkartea Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Geskala SL B Geskala S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Gesrunor SL B Gesrunor S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Gestion de Instalaciones y Control de Obra SL B Gestion de Instalaciones y Control de Obra S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Gildabimba SL B Gildabimba S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Global Servicios de Marketing y Ventas SL B Global Servicios de Marketing y Ventas S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre M Gomez Ruiz, Eva M Gomez Ruiz, Eva Requerimiento 110 de 2º trimestre S Gonzalez de Mendoza Martinez, F. Javier S Gonzalez de Mendoza Martinez, F. Javier Requerimiento 110 de 2º trimestre G Gonzalez Ijalba, Francisco G Gonzalez Ijalba, Francisco Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Gran Oceano SL B Gran Oceano S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Graphic Engineering Designs Spain SL B Graphic Engineering Designs Spain S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Greymec Work SL B Greymec Work S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Grupo Taima de Comunicación, SL B Gripo Taima de Comunicación S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Grupo Taima de Comunicación, SL B Grupo Taima de Comunicación S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Guevara Abogados SC J Guevara Abogados S.C. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Gure Const. SL B Gure Const. S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre A Gutierrez Caldito, Francisco A Gutierrez Caldito, Francisco Requerimiento 110 de 2º trimestre Z Gutierrez Torres, Carolina Z Gutierrez Torres, Carolina Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Hasib And Murtaza SL Unipersonal B Hasid And Murtaza S.L. Unipersonal Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 X R Herrera Herrera, Jorge Oscar X R Herrera Herrera, Jorge Oscar Requerimiento 110 de 2º trimestre B Herrero Iñiguez, Rodrigo B Herrero Iñiguez, Rodrigo Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X Y Hidalgo Barea, Mireya X Y Hidalgo Barea, Mireya Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X Y Hidalgo Barea, Mireya X Y Hidalgo Barea, Mireya Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 X W Hilario Galvez, Agapita 2008ko 1. hiruhilekoaren 110 errekerimendua X W Hilario Galvez, Agapita Requerimiento 110 de 1º trimestre 2008 X W Hilario Galvez, Agapita X W Hilario Galvez, Agapita Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 X Z Hojoui, Hanane X Z Hojoui, Hanane Requerimiento 115A de 2º trimestre L Holguera Hisado, Santiago L Holguera Hisado, Santiago Requerimiento 115A de 2º trimestre L Holguera Hisado, Santiago L Holguera Hisado, Santiago Requerimiento 110 de 2º trimestre E Hornero Montero, Antonio E Hornero Montero, Antonio Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Hostelería Aladima SL B Hosteleria Aladima S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Hosteleria Arenalde SL B Hosteleria Arenalde S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Hostelería Casablanca Elexondo SL B Hosteleria Casablanca Elexondo S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 X X Idarrraga Galvis, Luis Alfonso X X Idarrraga Galvis, Luis Alfonso Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Indere Servicios 2000 SL B Indere Servicios 2000 S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 A Industrial de Silleria Kitto SA A Industrial de Silleria Kitto S.A. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 A Industrial de Silleria Kitto SA A Industrial de Silleria Kitto S.A. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Industrias Cárnicas Zuia SL B Industrias Carnicas Zuia S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Industrias Erazua SL B Industrias Erazua S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Infelix 2002 SL B Infelix 2002 S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Ingenor Ingenieria y Arquitectura SL B Ingenor Ingenieria y Arquitectura S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Inspeccion Tecnica de Edificios Vasco-Navarra SL B Inspeccion Tecnica de Edificios Vasco-Navarra S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Instalaciones Aldama, SL 2007ko AI likidazioa B Instalaciones Aldama, S.L. Liquidación de AI 2007 B Instalaciones Genaro Ruiz Moreno SL B Instalaciones Genaro Ruiz Moreno S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 A Instalaciones Hermanos Calvo SA Likidazioa: 2007ko 4. hiruhilekoko FT A Instalaciones Hermanos Calvo S.A. Liquidación de FT 4º trimestre 2007 B Intraday Systems SL B Intraday Systems S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008

5 5348 B Inversiones Financieras Vitoria 1 SL B Inversiones Financieras Vitoria 1 S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 A Inversora Comercial Resa SA A Inversora Comercial Resa S.A. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Iñiguez de Heredia Construcciones SL B Iñiguez de Heredia Construcciones S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Iñiguez de Heredia Construcciones SL B Iñiguez de Heredia Construcciones S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Iparhostel SL B Iparhostel S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre J Irusta Guridi, Ricardo 2007ko AI likidazioa J Irusta Guridi, Ricardo Liquidación de AI E Izquierdo Feijoo, J. Antonio E Izquierdo Feijoo, J. Antonio Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Jarindo SL B Jarindo S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Javier Perez de Nanclares SL B Javier Perez de Nanclares S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 X T Jianlou, Zhang X T Jianlou, Zhang Requerimiento 115A de 2º trimestre W Jiménez Arenas, Malena Likidazioa: 2007ko FT W Jimenez Arenas, Malena Liquidación de FT W Jiménez Arenas, Malena 2007ko AI likidazioa W Jimenez Arenas, Malena Liquidación de AI 2007 B Jin Mao SL Unipersonal B Jin Mao S.L. Unipersonal Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X P Joudaane, Hassane X P Joudaane, Hassane Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 X R Jurado Laurente, Juan Carlos Likidazioa: 2007ko FT X R Jurado Laurente, Juan Carlos Liquidación de FT 2007 B Karrousel- Café SL Unipersonal - Bar 2007ko AI likidazioa B Karrousel- Café S.L.Unipersonal - Bar Liquidación de AI 2007 B Karrousel- Café SL Unipersonal - Bar B Karrousel- Café S.L.Unipersonal - Bar Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Karrousel- Café SL Unipersonal - Bar B Karrousel- Café S.L.Unipersonal - Bar Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Keriam SL B Keriam S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Kiosko Río Florida SL B Kiosko Rio Florida S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Korland Empresa Constructora SL B Korland Empresa Constructora S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X B Kostas, Nikos X B Kostas, Nikos Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 X M Kounjaa, Khalid X M Kounjaa, Khalid Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Kriselu SC 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua J Kriselu S.C. Requerimiento 115A de 1º trimestre 2008 J Kriselu SC J Kriselu S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 J Lacer SC J Lacer S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Lakua Delta SL B Lakua Delta S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Lakua Delta SL B Lakua Delta S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Laraburu SL B Laraburu S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre R Larrauri Roman, Igor R Larrauri Roman, Igor Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Las Alubias de Mi Hija S.L. Unipersonal B Las Alubias de Mi Hija S.L. Unipersonal Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 F Lateorro Sda. Coop. F Lateorro Sda. Coop. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Latz Gasteiz SL B Latz Gasteiz S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Ligete SL B Ligete S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Lismabru A. E-5 S.L.L. 2007ko AI likidazioa B Lismabru A. E-5 S.L.L. Liquidación de AI 2007 B Lismabru A. E-5 S.L.L. B Lismabru A. E-5 S.L.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 J Llaves Boulevard SC J Llaves Boulevard S.C. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Logo Electronics SL B Logo Electronics S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre W Lopez Aviles, Francisco 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua W Lopez Aviles, Francisco Requerimiento 115A de 1º trimestre W Lopez Aviles, Francisco W Lopez Aviles, Francisco Requerimiento 115A de 2º trimestre Z Lopez de Calle Martinez de Lagran, Eduardo 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua Z Lopez de Calle Martinez de Lagran, Eduardo Requerimiento 115A de 1º trimestre V Lopez Gonzalez, Eva V Lopez Gonzalez, Eva Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Lur Exclusivas SL B Lur Exclusivas S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Lur Exclusivas SL B Lur Exclusivas S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B M.R.Instrumentacion SL B M.R.Instrumentacion S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre D Machuca Trejo, Diego Mario D Machuca Trejo, Diego Mario Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X V Mahmood, Nasir 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua X V Mahmood, Nasir Requerimiento 115A de 1º trimestre 2008 B MAM Gasteiz SL B MAM Gasteiz S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre E Mansilla Anton, Bibiana E Mansilla Anton, Bibiana Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Mantenimiento Galvanico Vitoria SL Unipersonal 2007ko AI likidazioa B Mantenimiento Galvanico Vitoria SL Unipersonal Liquidación de AI 2007 B Manufacturas de Acero Inoxidable y Aluminio SL B Manufacturas de Acero Inoxidable y Aluminio S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Marcales SC J Marcales S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre W Martin Sagredo, J. Pedro W Martin Sagredo, J. Pedro Requerimiento 110 de 2º trimestre H Martinez de Aguirre Ruiz de Larrea, Ruben H Martinez de Aguirre Ruiz de Larrea, Ruben Requerimiento 115A de 2º trimestre K Martinez de Marquinez Elorza, Jorge K Martinez de Marquinez Elorza, Jorge Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Master Gorbea SL B Master Gorbea S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Max Gonsalez Gasteiz Construcciones SL 2008ko 1. hiruhilekoaren 110 errekerimendua B Max Gonsalez Gasteiz Construcciones S.L. Requerimiento 110 de 1º trimestre 2008 B Max Gonsalez Gasteiz Construcciones SL B Max Gonsalez Gasteiz Construcciones S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 A Mecatrol Gasteiz SA A Mecatrol Gasteiz S.A. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Mediatec Financial SL B Mediatec Financial S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre B Medrano De Celis, Teodoro 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua B Medrano De Celis, Teodoro Requerimiento 115A de 1º trimestre B Medrano De Celis, Teodoro B Medrano De Celis, Teodoro Requerimiento 115A de 2º trimestre B Medrano De Celis, Teodoro B Medrano De Celis, Teodoro Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Meunier SL B Meunier S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008

6 5349 B Mikaldi SL 2007ko AI likidazioa B Mikaldi S.L. Liquidación de AI 2007 B Mikaldi SL B Mikaldi S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Mikaldi SL B Mikaldi S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Miterio SC J Miterio S.C. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Moda Shenty SL B Moda Shenty S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre F Molina Alonso, J.Maria F Molina Alonso, J.Maria Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Mur Maderas SL B Mur Maderas S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Musu Media SL B Musu Media S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Naseem SC 2007ko AI likidazioa J Naseem S.C. Liquidación de AI 2007 B Naturgaube SL B Naturgaube S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 G NC Informativa SC 2007ko 4. hiruhilekoko AI likidazioa G NC Informativa S.C. Liquidación de AI 4º trimestre V Nieto Sanchez, J. Angel V Nieto Sanchez, J. Angel Requerimiento 115A de 2º trimestre K Nogales Santiago, Juan Manuel K Nogales Santiago, Juan Manuel Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Norvertical SL B Norvertical S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X D Nunes Pereira, Adelino Manuel 2008ko 1. hiruhilekoaren 110 errekerimendua X D Nunes Pereira, Adelino Manuel Requerimiento 110 de 1º trimestre 2008 X D Nunes Pereira, Adelino Manuel X D Nunes Pereira, Adelino Manuel Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Nurobaños SL B Nurobaños S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 Q Obras Misionales Pontificias Deleg. Vitoria 2007ko FT likidazioa Q Obras Misionales Pontificias Deleg. Vitoria Liquidación de FT 2007 B Ocio y Hosteleria OH Que Bueno SL B Ocio y Hosteleria OH Que Bueno S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Ocio y Hosteleria OH Que Bueno SL B Oico y Hosteleria OH Que Bueno S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Olanaiak SL B Olanaiak S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Opiparum SL 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua B Opiparum S.L. Requerimiento 115A de 1º trimestre 2008 B Opiparum SL B Opiparum S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre P Ortiz de Zarate Ibañez, Iker 2008ko 1. hiruhilekoaren 110 errekerimendua P Ortiz de Zarate Ibañez, Iker Requerimiento 110 de 1º trimestre W Ortiz Gonzalez, M. Angeles W Ortiz Gonzalez, M. Angeles Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 J PTZ SC J P.T.Z.S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre L Palacios Perez, M. Convadonga L Palacios Perez, M. Convadonga Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Panadería Ebro SC J Panaderia Ebro S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre Q Paris Alonso, Alejandro Jose Q Paris Alonso, Alejandro Jose Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Pintura y Decoración Innovart SL B Pintura y Decoración Innovart S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Promociones Integrales Intherhouse SL B Promociones Integrales Intherhouse S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Promociones Zubiarraun 2004 SL B Promociones Zubiarraun 2004 S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 A Quimica Farmaceutica Bayer SA A Quimica Farmaceutica Bayer S.A. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Quimicas Reunidas Alavesas SL 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua B Quimicas Reunidas Alavesas, S.L. Requerimiento 115A de 1º trimestre 2008 B R.T.Compañía Inmobiliaria Avenida 32 SL B R.T. Compañía Inmobiliaria Avenida 32 S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Raja Foods SL B Raja Foods S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre S Raya Rodriguez, Lucas S Raya Rodriguez, Lucas Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Reaquen 24 SL B Reaquen 24 S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Reformas Fontaneria y Coordinación de Gremios SL B Reformas Fontaneria y Coordinación de Gremios S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Rehabilitaciones y Construcciones Alavesas SL Unipersonal B Rehabilitaciones y Construcciones Alavesas S.L. Unipersonal Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X S Renteria Mora Eider Antonio 2008ko 1. hiruhilekoaren 110 errekerimendua X S Renteria Mora Eider Antonio Requerimiento 110 de 1º trimestre 2008 B Reprentacion Bebidas de Rioja Norte Labastida SL B Reprentacion Bebidas de Rioja Norte Labastida S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Restaurante Gernikako Arbola SL B Restaurante Gernikako Arbola S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 A Restaurante Jundiz SA A Restaurante Jundiz S.A. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Matxu Pitxu jatetxea-taberna Likidazioa: 2007ko B Restaurante Taberna Matxu Pitxu Liquidación de FT 2007 J Reyes Gutierrez SC 2007ko AI likidazioa J Reyes Gutierrez S.C. Liquidación de AI Z Rodriguez Jimenez, Juan Antonio 2007ko AI likidazioa Z Rodriguez Jimenez, Juan Antonio Liquidación de AI G Rodriguez Riaño, Angel Maria G Rodriguez Riaño, Angel Maria Requerimiento 115A de 2º trimestre D Rozas Saenz, Iker 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua D Rozas Saenz, Iker Requerimiento 115A de 1º trimestre D Rozas Saenz, Iker D Rozas Saenz, Iker Requerimiento 115A de 2º trimestre Z Ruiperez Cantero, Aranzazu Z Ruiperez Cantero, Aranzazu Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 F S. Coop. de Viviendas los Avellanos Espejo F S. Coop de Viviendas Los Avellanos Espejo Requerimiento 110 de 2º trimestre L Saenz de Urturi Rodriguez, Jacinto Felipe L Saenz de Urturi Rodriguez, Jacinto Felipe Requerimiento 115A de 2º trimestre Q Saez de la Fuente, Regueiro, Juan Carlos Q Saez de la Fuente, Regueiro, Juan Carlos Requerimiento 115A de 2º trimestre S Sancha Alvarez, Pedro Jose 2008ko 1. hiruhilekoko 115A errekerimendua S Sancha Alvarez, Pedro Jose Requerimiento 115A de 1º trimestre 2008 B Santurre SL B Santurre S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Sdad. Vinculada a la Industria Nocturna y Gestión B Sdad. Vinculada a la Industria Nocturna y Gestión Requerimiento 115A de 2º trimestre F Sebastian Hernandez, Miguel F Sebastian Hernandez, Miguel Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Serama Supermerkatua S.L. Unipersonal B Serama Supermerkatua S.L. Unipersonal Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Serama Supermerkatua S.L.Unipersonal B Serama Supermerkatua S.L.Unipersonal Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Serhouse Of. SL B Serhouse Of. S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Serrecobide-98 S.L. B Serrecobide -98 S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008

7 5350 B Servicios de Mantenimiento Mariaca SL B Servicios de Mantenimiento Mariaca S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Servisem Distribuciones del Norte S.L. B Servisem Distribuciones del Norte S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Servisem Distribuciones del Norte SL B Servisem Distribuciones del Norte S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 A Shering España, SA Likidazioa: 2007ko FT A Shering España, S.A. Liquidación de FT 2007 B Sherpa Motor SL B Sherpa Motor S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Suministros Galper SL B Suministros Galfer S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Suministros Nanclares SC J Suministros Nanclares S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 A Swiftair SA Likidazioa: 2007ko A Swiftair S.A. Liquidación de FT 2007 J Swimming Club S.C. J Swimming Club S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Tabuenza Moraza SL B Tabuenca Moraza S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 J Talleres Mecánicos de Precisión Malda SC J Talleres Mecanicos de Precisión Malda S.C. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Tasadores Judiciales Alaveses SL B Tasadores Judiciales Alaveses S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Teckcober Gestion Siglo XXI SL Unipersonal B Teckcober Gestion Siglo XXI S.L. Unipersonal Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Tecnologia y Automatismo Embalaje Tecnopack SL B Tecnologia y Automatismo Embalaje Tecnopack S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Terebirlore SL 2008ko 1. hiruhilekoaren 110 errekerimendua B Terebirlore S.L. Requerimiento 110 de 1º trimestre 2008 B Tiendas La Rapa SL 2007ko AI likidazioa B Tiendas La Rapa S.L. Liquidación de AI 2007 B Trabajos de Piedra Euro SL B Trabajos de Piedra Euro S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B TRB Vitoria 2007 Construcciones SLU B TRB Vitoria 2007 Construcciones SLU Requerimiento 110 de 2º trimestre W Ugarte Garcia, Irene Maria W Ugarte Garcia, Irene Maria Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Ularkarai SL B Ularkarai S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre Q Urbina Gonzalez de Aspuru, Esther 2008ko 1. hiruhilekoaren 110 errekerimendua Q Urbina Gonzalez de Aspuru, Esther Requerimiento 110 de 1º trimestre Q Urbina Gonzalez de Aspuru, Esther Q Urbina Gonzalez de Aspuru, Esther Requerimiento 110 de 2º trimestre E Urbiola Aguirre, Jon Joseba E Urbiola Aguirre, Jon Joseba Requerimiento 115A de 2º trimestre E Urra Holguera, J. Antonio E Urra Holguera, J. Antonio Requerimiento 115A de 2º trimestre W Urzainqui Garde, J. Maria W Urzainqui Garde, J. Maria Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X L Vallejo Nieto, Catherine 2007ko AI likidazioa X L Vallejo Nieto, Catherine Liquidación de AI 2007 B Valriazor SL B Valriazor S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Vending-Corner SL B Vending-Corner S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 F Venteko Sdad. Coop. F Venteko Sdad. Coop. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 F Venteko Sdad. Coop. F Venteko Sdad. Coop. Requerimiento 110 de 2º trimestre L Vera Albornoz, Hugo Walter L Vera Albornoz, Hugo Walter Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 A Viña Paterna SA A Viña Paterna S.A. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 A Viña Paterna SA A Viña Paterna S.A. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Viñedos Teodoro Martinez de Cañas S.L. Unipersonal B Viñedos Teodoro Martinez de Cañas S.L. Unipersonal Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 X L Washington Elizabeth, Tuddy X L Washington Elizabeth, Tuddy Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Wheels Race & Street S.L. B Wheels Race & Street S.L. Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Xelayco 21 SL B Xelayco 21 S.L. Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 B Yomave Gasteiz SL Unipersonal B Yomave Gasteiz S.L. Unipersonal Requerimiento 110 de 2º trimestre 2008 B Yomave Gasteiz SL Unipersonal B Yomave Gasteiz S.L.Unipersonal Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 X K Zannouti, Hasnae X K Zannouti, Hasnae Requerimiento 115A de 2º trimestre 2008 OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA OGASUN ZUZENDARITZA 2381 Zergak Ikuskatzeko Zerbitzuaren administrazio egintzen jakinarazpena. Administrazioari ez dagozkion arrazoiengatik ondokoei ezin izan zaie jakinarazi honako informazioa; beraz, Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arauak 108. artikuluan xedatutakoari jarraituz, aipatutako artikulu horrek eskatzen dituen jakinarazteko ahaleginak egin ondoren, iragarki honen bidez ondoren zerrendatzen diren zergapekoei edo haien ordezkoei jakinarazten zaie dei egiten zaiela ondoren zerrendatzen diren prozedurei dagozkien administrazio egintzetara: Interesdunek edo beraien ordezkariek, gehienez, hamabost egun izango dituzte agertzeko, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Hain zuzen ere, Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Zuzendaritzako Zergak Ikuskatzeko Zerbitzuaren bulegora jo behar dute (Samaniego kalea, solairua. Gasteiz), astelehenetik ostiralera, 08:15etik eta DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS DIRECCIÓN DE HACIENDA 2381 Notificación de actos administrativos del Servicio de Inspec - ción de Tributos. En virtud de lo dispuesto en el artículo 108 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, (Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero) no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que figuran en la siguiente relación: Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, en horario de 8,15 h a 14,30 h, de lunes a viernes, en la Oficina del Servicio de Inspección de Tributos de la Diputación Foral de Álava, Dirección de Hacienda, c/samaniego nº 14-3º de

Iragarkiak. Anuncios OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Iragarkiak. Anuncios OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 2661 agintaldiak amaitu ahal izango dituzte. Estatutuetako aipatutako mugak hurrengo hauteskunde prozesuetarako bakarrik izango dira kargu horiei aplikatzekoak. Hirugarrena.- Estatutu hauek indarrean sartu

Más detalles

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Anuncios de Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD Aprobación de la relación

Más detalles

Izena emandako ikasle-zerrenda / Relación de alumnos inscritos. Berariazko trebetasunak baloratzea. Egoera fisikoaren balorazioa IZEN-ABIZENAK

Izena emandako ikasle-zerrenda / Relación de alumnos inscritos. Berariazko trebetasunak baloratzea. Egoera fisikoaren balorazioa IZEN-ABIZENAK KIROL TEKNIKARIAK: LEHEN MAILARA SARTZEKO SARBIDE PROBA / TÉCNICOS DEPORTIVOS: PRUEBAS DE ACCESO AL NIVEL I Futbol eta Areto-futbolean espezialitateak / Especialidades de Fútbol y Fútbol Sala BERARIAZKO

Más detalles

www.larioja.org C/ Hermanos Hircio, 5 26071 Logroño. La Rioja Teléfono: 941 294205

www.larioja.org C/ Hermanos Hircio, 5 26071 Logroño. La Rioja Teléfono: 941 294205 C/ Hermanos Hircio, 5 26071 Logroño. La Rioja Teléfono: 941 294205 Educación, Formación y Empleo Educación Cualificaciones PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS (SELECCIONADOS Y RESERVAS) Y

Más detalles

TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13

TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13 HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-11:24 AM /04/2015 Page 1 15- Mujeres - Individual Scores 1 Mariana Jazmin Hernandez Nuñez Municipio de San Pedro 1 Alejandra Suarez 16 Centro Acuatico Olimpico Uanl 3 Martinez

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Año academico 2010/11. Convocatoria : ORDINARIA Centro: 28038847 - I.E.S. SEVERO OCHOA ASIGNATURAS APELLIDOS Y NOMBRE FASE GENERAL FASE

Más detalles

CLASIFICACION I CIRCUITO DE TENIS PLAYA DE MADRID

CLASIFICACION I CIRCUITO DE TENIS PLAYA DE MADRID INFANTIL MASCULINO 1 DIEGO LE GAL PEREZ 16 16 12 44 2 DAVID GURUMETA ABAD 24 16 40 3 PABLO CARRETERO SALVADOR 6 6 24 36 4 JESUS LAPEÑA GARCIA 12 12 8 32 5 LUIS DIAZ ARGENTE 8 8 8 24 6 ALEJANDRO ONRUBIA

Más detalles

Clasificación Final de la Carrera

Clasificación Final de la Carrera Clasificación Final de la Carrera moralchip@moralchip.com PARA MEDICOS Nombre Participante P/Carr D Categ. Equipo media Tiempo LATASA ABANCENS, DIEGO 1 56 MASTER 30 C.M.NAVARRA 38,72 01:43:01 0:00:00 BAENA

Más detalles

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social "LA MAGDALENA"

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social LA MAGDALENA AGUILAR DIAZ, MACARENA -77341143D ALMAGRO GARCÍA, DIEGO -77346176M ARAQUE AGUILERA, JOAQUINA -25980138C BECERRA CABRERA, JOSE -28992982S BETETA TROYA, FRANCISCA -43186104Q CAMARA CAZALLA, JOSE -26025624C

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Avda. de los Castros, s/n Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 39005 Santander Teléfono: 942 201650 Fax: 942 201890 Director: Ángel Herrero Crespo

Más detalles

Vigilante / Esp. Forestal / Operador Consola

Vigilante / Esp. Forestal / Operador Consola Almería Ros Gazquez, Jose Maria 7 1007 Escamez Martinez, Manuel 5 621 Ros Gazquez, Jose Maria 7 1007 Escamez Martinez, Manuel 5 621 Segovia Gomez, Juan Bautista 5 442 Preparador Físico Marin Fernandez,

Más detalles

3ª JORNADA F.T.CTO. ANDALUCÍA ALEVIN CÓRDOBA (LEPANTO) HORARIO

3ª JORNADA F.T.CTO. ANDALUCÍA ALEVIN CÓRDOBA (LEPANTO) HORARIO 3ª JORNADA F.T.CTO. ANDALUCÍA ALEVIN CÓRDOBA (LEPANTO) HORARIO Fecha Sesión Hora Prueba Nº Series 17:35 CALENTAMIENTO 17:55 FIN CALENTAMIENTO COMIENZO COMPETICIÓN 1 1 18:00 1500 LIBRE MAS 2 2 18:46 800

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

SEVILLA LA NUEVA. Serranillos del Valle, a 29 de mayo de 2008. La alcaldesa, Olga Fernández Fernández. (02/8.404/08)

SEVILLA LA NUEVA. Serranillos del Valle, a 29 de mayo de 2008. La alcaldesa, Olga Fernández Fernández. (02/8.404/08) Pág. 120 Serranillos del Valle, a 29 de mayo de 2008. La alcaldesa, Olga Fernández Fernández. (02/8.404/08) SEVILLA LA NUEVA RÉGIMEN ECONÓMICO La señora recaudadora. Hace saber: Resultando que a los deudores

Más detalles

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE ORGAZ LISTADO ADMITIDOS INGLÉS

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE ORGAZ LISTADO ADMITIDOS INGLÉS LUNES Y MIÉRCOLES LUNES Y MIÉRCOLES 16:00 h - 17:00 h (A1 - PRI II) DANIEL RAMIREZ ROMERO JORGE MORON ESTEBAN LOZOYA MARTIN-DELGADO EDUARDO BUENO APARICIO CELIA ROMERO BENITO ANDREA GUERRERO DE LA FUENTE

Más detalles

RESOLUCIÓN RESUELVO RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS BENAVENTE GOMEZ, ALBERTO CEBRIAN TENDERO, LIDIA MARIA CRESPO GOMEZ, VICTORIA

RESOLUCIÓN RESUELVO RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS BENAVENTE GOMEZ, ALBERTO CEBRIAN TENDERO, LIDIA MARIA CRESPO GOMEZ, VICTORIA RESOLUCIÓN Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las pruebas de selección de personal para la contratación, a tiempo parcial, mediante concurso y entrevista personal, en el

Más detalles

Contenidos funciones

Contenidos funciones vocabulario Nombres propios masculinos y femeninos. Apellidos. Contenidos funciones gramática comunicativas Verbos llamarse Saludar y y ser. presentarse. Preguntar el nombre. cultura y sociedad Los nombres

Más detalles

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social "PEÑAMEFECIT"

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social PEÑAMEFECIT AMARO ALARCON, MARIA DEL PILAR -26034009X AMARO VALDERAS, JUANA -77357939S AMATE DE LA TORRE, ALBERTO -77348165Q ANGUITA SEGURA, MIGUEL ANGEL -77355377Y ARBO SUTIL, DEL, MANUEL -77347266Z ARMENTEROS MARTINEZ,

Más detalles

ORDENANZAS. FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA

ORDENANZAS. FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA ORDENANZAS. Distribución de aspirantes para la realización de la prueba práctica prevista para el día 22 de julio de 2014, a las 16:00 horas, en el campus universitario de Espinardo. Excepcionalmente,

Más detalles

Valladolid, a 22 de septiembre de 2015

Valladolid, a 22 de septiembre de 2015 Resolución de 22 de septiembre de 2015, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, en virtud de la cual se hacen públicas las listas de admitidos y excluidos al proceso selectivo para la provisión

Más detalles

Políticas públicas sociolaborales con perspectiva de. Belén Blázquez Vilaplana Susana de la Casa Quesada

Políticas públicas sociolaborales con perspectiva de. Belén Blázquez Vilaplana Susana de la Casa Quesada ASIGNACIONES DEFINITIVAS TRABAJO FIN DE GRADO OCTUBRE 2015 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Código: 11516001 APELLIDOS Y NOMBRE TITULO TFG TUTOR/A Departamento Aguilar García, Irene Alcántara

Más detalles

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA IES Virgen de la Encina

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA IES Virgen de la Encina ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL AÑO 05 / 06 CICLO FORMATIVO - Grado Medio - CARROCERÍA (LOE) Curso º RELACIÓN CON ALGÚN TIPO DE RESERVA FERREIRA DOS SANTOS DANIEL CICLO FORMATIVO - Grado Medio - CARROCERÍA

Más detalles

ARGITARATZAILEA/EDITA Euskadiko Zerga-Koordinaziorako Organoa/Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi

ARGITARATZAILEA/EDITA Euskadiko Zerga-Koordinaziorako Organoa/Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi ERREDAKZIO-BATZORDEA/CONSEJO DE REDACCIÓN Manuela Escribano Riego (Lehendakaria/Presidenta) José Luis España Guzmán (Zuzendaria/Director) Jon Martínez Alonso, José Rubí Cassinello, Miren Itziar Miner Canflanca,

Más detalles

RESUELVO: b) Aplicación 14.05.341A.770.00, código de proyecto de gasto 20141405000200, cofinanciada

RESUELVO: b) Aplicación 14.05.341A.770.00, código de proyecto de gasto 20141405000200, cofinanciada 32210 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Competitividad, Comercio e Innovación, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas en 2014 a tenor de lo dispuesto

Más detalles

MARIOTON.COM CLASIFICACION UNIVERSITARIA MASCULINA CROSS UNED 1998-99

MARIOTON.COM CLASIFICACION UNIVERSITARIA MASCULINA CROSS UNED 1998-99 MARIOTON.COM CLASIFICACION UNIVERSITARIA MASCULINA CROSS UNED 1998-99 PUNTOS 1 214 FERNANDO GARCIA MUÑOZ 19' 33'' POLITECNICA 0,000 2 256 PABLO VEGA TORRES 19' 48'' AUTONOMA 1,495 3 244 JOSE ANTONIO FERRERO

Más detalles

Historia Juegos Escolares de La Rioja - Línea

Historia Juegos Escolares de La Rioja - Línea 1/9 1 Ruben Gutierrez Ruiz Escuela Municipal Logroño 2 Alvaro Diaz de Cerio Murillense CC 3 Alberto Ruiz Rueda Sendero PC 1 Asier Chavarri Eraso Escuela Municipal Logroño 2 Javier Samaniego Esparza Murillense

Más detalles

Func.Adjudicada. Caracter. N.Orden Dni. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR

Func.Adjudicada. Caracter. N.Orden Dni. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR Página de 3 Septiembre 0 POZO LOPEZ, DANIEL 058085 5003930 EA 059550 58000 VALBUENA SANCHEZ, ANA BELEN 005595 5003930 EA 059550 58000 ESCRIBANO LOPEZ, ANA MARIA 0509 059550 55000 ORLEANS RUIZ, ALBA BELEN

Más detalles

MEDIA MARATON 1 100 TORRES PEANILLA JOSE RAMON 1/2 MARATÓN D MASCULINO 1:25:25 3 45 IÑIGO ROMERA ANTONIO JESUS 1/2 MARATÓN A MASCULINO 1:26:36

MEDIA MARATON 1 100 TORRES PEANILLA JOSE RAMON 1/2 MARATÓN D MASCULINO 1:25:25 3 45 IÑIGO ROMERA ANTONIO JESUS 1/2 MARATÓN A MASCULINO 1:26:36 MEDIA MARATON 1 100 TORRES PEANILLA JOSE RAMON 1/2 MARATÓN D MASCULINO 1:25:25 2 25 FERNÁNDEZ IZQUIERDO JAVIER 1/2 MARATÓN ABSOLUTA MASCULINO 1:26:24 3 45 IÑIGO ROMERA ANTONIO JESUS 1/2 MARATÓN A MASCULINO

Más detalles

Comisiones de Rama de Arte y Humanidades para la Renovación de la Acreditación de los títulos de grado y máster

Comisiones de Rama de Arte y Humanidades para la Renovación de la Acreditación de los títulos de grado y máster Comisiones de Rama de Arte y Humanidades Presidente Rosa Mª Capel Martínez Complutense de Madrid Secretario Luis Pejenaute Rodríguez Universidad Pompeu Fabra Vocal Académico Miguel Ángel Castillo Oreja

Más detalles

ANEXO RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS Y PLAZAS ADJUDICADAS PROCESO SELECTIVO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA

ANEXO RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS Y PLAZAS ADJUDICADAS PROCESO SELECTIVO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA ANEXO RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS Y PLAZAS ADJUDICADAS PROCESO SELECTIVO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA Resolución de 13 de febrero de 2009 (BOCM 17 de febrero) DNI APELLIDOS Y NOMBRE

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10885 2008ko urriaren 15a, asteazkena ALHAO 118 BOTHA Miércoles, 15 de octubre de 2008 OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA OGASUN ZUZENDARITZA 6369 Sozietateen gaineko Zergei eta Atxikipenei buruzko

Más detalles

ACTA DE LA COMISION LOCAL DE SELECCIÓN

ACTA DE LA COMISION LOCAL DE SELECCIÓN ACTA DE LA COMISION LOCAL DE SELECCIÓN En la Sala de Juntas de la Casa Consistorial de Chinchilla de Montearagón, siendo las nueve treinta (09:30) horas del día 20 de abril de 2015, convocados de forma

Más detalles

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2007ko irailaren 7a, ostirala ZENBAKIA 106 NÚMERO Viernes, 7 de septiembre de 2007 AURKIBIDEA

Más detalles

GESTIÓN DE LAS LISTAS DE INTERINOS

GESTIÓN DE LAS LISTAS DE INTERINOS Página 578 de 592 CUERPO: 0595 ESPECIALIDAD: 006 DERECHO USUAL Y NOCIONES CONTABILIDAD Y CORRESPONDENCIA COMERCIAL 1 RODRIGUEZ UTRERA, ISABEL 051868152 0595 006 13,350 Provincias solicitadas: 37 2 MORAN

Más detalles

Listado de Tutorías. GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Ambos Cuatrimestres (1) Primer Cuatrimestre (2) Segundo Cuatrimestre 9:00-10:30.

Listado de Tutorías. GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Ambos Cuatrimestres (1) Primer Cuatrimestre (2) Segundo Cuatrimestre 9:00-10:30. Listado de Tutorías GRADO EN AUDIOVISUAL Ambos Cuatrimestres (1) Primer Cuatrimestre (2) Segundo Cuatrimestre Curso 2014/2015 Fecha 23/10/2014 Página 1 ABAJO IZQUIERDO, MARIA JOSE ALAGUERO RODRIGUEZ, MARIO

Más detalles

Integración del inglés en las asignaturas de contenido dentro del marco EEES: Curso teórico práctico

Integración del inglés en las asignaturas de contenido dentro del marco EEES: Curso teórico práctico Integración del inglés en las asignaturas de contenido dentro del marco EEES: Curso teórico práctico PEDRO JOSE GARCIA LAENCINA JOSÉ LUIS ROCA GONZÁLEZ EVA TOMASETI SOLANO EUSEBIO JOSÉ MARTINEZ CONESA

Más detalles

PROVINCIA DE LAS PALMAS

PROVINCIA DE LAS PALMAS LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS QUE HAN SOLICITADO PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE CONSEJEROS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE

Más detalles

1ª jornada - Complejo Deportivo San Benito (La Laguna) - 24/01/15 RESULTADOS POR PRUEBAS

1ª jornada - Complejo Deportivo San Benito (La Laguna) - 24/01/15 RESULTADOS POR PRUEBAS 100 mts. Estilos Masculino 1 PEREZ GARCIA JONAY 1977 A 01:06,18 TENERIFE MASTER 2 BÁEZ GONZÁLEZ JOSÉ CARLOS 1975 A 01:06,50 CN MARTIÁNEZ 3 ALONSO TOLEDO JUAN MANUEL 1979 A 01:13,82 CD TEIMAR 4 SIVERIO

Más detalles

CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA DE TIRO CON ARCO CURSO 2013 RELACION DE ADMITIDOS EN EL CENTRO DE TECNIFICACION

CENTRO DE TECNIFICACION DEPORTIVA DE TIRO CON ARCO CURSO 2013 RELACION DE ADMITIDOS EN EL CENTRO DE TECNIFICACION RELACION DE ADMITIDOS EN EL CENTRO DE TECNIFICACION NUCLEO DE BURGOS Leonardo Bayona Cirbián Teresiano Antón Palacios Deportistas: NUCLEO DE LEON Itziar Quevedo Bayona Pablo Acha González Laura Peraita

Más detalles

GRUPO I: Demandantes que no hayan participado anteriormente en Programas de Formación y Empleo, ordenados de la siguiente forma:

GRUPO I: Demandantes que no hayan participado anteriormente en Programas de Formación y Empleo, ordenados de la siguiente forma: PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL @PRENDIZEXT (Decreto 100/2013, de 18 de junio) RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNOS/ TRABAJADORES PRESELECCIONADOS Nº EXPEDIENTE CONCESIÓN: 10/AP/025/2014 DENOMINACIÓN

Más detalles

ANEXO I. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE BECARIOS BENEFICIARIOS - ORDEN ECD/297/2015 - BECAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

ANEXO I. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE BECARIOS BENEFICIARIOS - ORDEN ECD/297/2015 - BECAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN SARA SOLÍS GIRÁLDEZ 47496232J BEC15/00439_PF01 45,5 1 #PF01 - Funciones de gestión administrativa y de aplicaciones informáticas, organización y planificación de eventos, reuniones de trabajo y viajes,

Más detalles

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DIODORO GUERRA RODRÍGUEZ SECRETARIO (834) 318 6647 diodoro.guerra@tamaulipas.gob.m JORGE GUADALUPE LÓPEZ TIJERINA SUBSECRETARIO (834) 318 6655 jorge.lopez@hotmail.com JORGE HERRERA ESPINOSA SUBSECRETARIO

Más detalles

LISTADO DE ASPIRANTES A LA PRUEBA DE ACCESO DE CICLOS FORMATIVOS AÑO ACADÉMICO 2008/2009

LISTADO DE ASPIRANTES A LA PRUEBA DE ACCESO DE CICLOS FORMATIVOS AÑO ACADÉMICO 2008/2009 Tlf: 9270732 PRUEBA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Común Lengua Castellana y Literatura Amado Moreno, Ana Amor González, Alberto Arias Estrada, Ana

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS ALUMNOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA SOCUÉLLAMOS APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS ALUMNOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA SOCUÉLLAMOS APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS ALUMNOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA SOCUÉLLAMOS APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES ALARCON COBO ALFONSO EXCLUIDO TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA ALCOLEA

Más detalles

GRUPO: 104-A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA LISTA DE ASISTENCIA PROGRAMA DE LECTURA 2016-A NÚM. MATRÍCULA NOMBRE 2DO REPORTE

GRUPO: 104-A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA LISTA DE ASISTENCIA PROGRAMA DE LECTURA 2016-A NÚM. MATRÍCULA NOMBRE 2DO REPORTE GRUPO: 104-A 1 2015040399 APARICIO LEON DARIO ENTREGÓ 2 2015040032 BAUTISTA BAUTISTA JONATAN ENTREGÓ 3 2015040371 CALDERON GUTIERREZ ALICIA JAZMIN ENTREGÓ 4 2015040004 CANO ANTONIO JONATHAN DE JESUS ENTREGÓ

Más detalles

CURSO DE ADPATACIÓN AL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS LÍNEAS TFG Curso Académico 2015-2016

CURSO DE ADPATACIÓN AL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS LÍNEAS TFG Curso Académico 2015-2016 CURSO DE ADPATACIÓN AL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS LÍNEAS TFG Curso Académico 05-06 Actualizado a 5 de Noviembre de 05. Esta lista se volverá a actualizar con las nuevas solicitudes

Más detalles

HORARIO Curso 2015 ~ 2016

HORARIO Curso 2015 ~ 2016 CURSO 1º 1º SEMESTRE Aula 21 9:00-10:30 de Marketing Administración de Empresas Matemáticas Administración de Empresas Matemáticas Matemáticas Macroeconomía Estadística I Estadística I Macroeconomía Administración

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS TALLER DE EMPLEO "ATENCION SOCIOSANITARIA Y SERVICIOS DE PROXIMIDAD. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN"

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS TALLER DE EMPLEO ATENCION SOCIOSANITARIA Y SERVICIOS DE PROXIMIDAD. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES 1 ALARCON COBO ALFONSO EXCLUIDO TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 2 ALCOLEA CUEVAS EVANGELINA ADMITIDO 3 ALCOLEA DELICADO MARIA VICENTA ADMITIDO 4 ALCOLEA

Más detalles

Especialist as Médicos

Especialist as Médicos IMPORTANTE: Le recordamos que es recomendable que antes de acudir a un especialista consulte con su Asesor de Salud Familiar (ver Medicina General, profesionales con icono ) Especialist as Médicos a a

Más detalles

HERRI-ADMINISTRAZIOKO GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETARI BURUZKO NAZIOARTEKO VIII. KONGRESUA

HERRI-ADMINISTRAZIOKO GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETARI BURUZKO NAZIOARTEKO VIII. KONGRESUA 2012 HERRI-ADMINISTRAZIOKO GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETARI BURUZKO NAZIOARTEKO VIII. KONGRESUA 2012ko ekainaren 6, 7 eta 8a Europa Biltzar Jauregian www.vitoria-gasteiz.org/sumas VIII CONGRESO INTERNACIONAL

Más detalles

2) Reconocimiento de prácticas externas curriculares (asignatura del Grado Prácticas Externas ), resoluciones que procedan.

2) Reconocimiento de prácticas externas curriculares (asignatura del Grado Prácticas Externas ), resoluciones que procedan. ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA, CELEBRADA EL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. Reunidos en el día de la fecha a las 10:48

Más detalles

EXÁMENES GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 1 er CURSO

EXÁMENES GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 1 er CURSO EXÁMENES GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 1 er CURSO Psicología del Desarrollo 1º A-1 25/01/2016 9:30 Nuevas Tecnologías Javier Pinel Burón Psicología Didáctica e Innovación Curricular 1º A-1 05/02/2016

Más detalles

Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Planificación docente del curso académico: 2015 2016 Horas de docencia

Más detalles

PERIODO 2016-1 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL

PERIODO 2016-1 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL SEMESTRE 1 GRUPO 11 (LCI10) AULA H5 411 CONTABILIDAD 3453 RAMIREZ CARRILLO JULIO CESAR 09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00 5 412 MICROECONOMÍA CUADRA SOMARRIBA JOSE ADRIAN 07:00-08:00

Más detalles

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social "SAN FELIPE"

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social SAN FELIPE ADARVE TORRES, ROSARIO -25993456Y AGUILAR SERRANO, JUAN CARLOS -25995742S ALBA PEREZ, GEMA -77329299X AMEIJENDA DIAZ, ALEJANDRO -46763966K ANGUITA MOLINO, MARIA -25964893D BARRANCO CORDOBA, MARTA -77360416P

Más detalles

Arias Mingorance, David Creación de una tienda virtual con Odoo Carmen Martinez Cruz Informática Arroyes Bosquet, Francisco

Arias Mingorance, David Creación de una tienda virtual con Odoo Carmen Martinez Cruz Informática Arroyes Bosquet, Francisco ASIGNACIONES DEFINITIVAS TFG OCTUBRE 2015 GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD Código: 11316001 APELLIDOS Y NOMBRE TITULO TFG TUTOR/A Departamento Financiera y Alba Pretel, Miriam Diseño de un sistema presupuestario

Más detalles

VILA-REAL (CASTELLÓN) TELÉFONO 695 481 332 FECHA 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013

VILA-REAL (CASTELLÓN) TELÉFONO 695 481 332 FECHA 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Federación Española de Bolos C/Fernando El Católico, 54 bajo dcha. 28015 Madrid Tfno.: 91 549 23 70 Fax 91 549 23 76 www.febolos.es info@febolos.es CIRCULAR Registro de Salida nº 00073 FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II ALCARAZ ALCARAZ ROSA MARIA 74655944 OTROS PROFESORES TECNICOS DE SERVICIOS A INSTANCIA FUERA DE PLAZO ARCE JIMENEZ CRISTINA 30812599 OTROS Ciclo Formativo de Grado Superior de Gestión ARROYO PEREZ ALONSO

Más detalles

I MARCHA CICLOTURISTA JAVIMANCHA-GEMA PASCUAL

I MARCHA CICLOTURISTA JAVIMANCHA-GEMA PASCUAL JESUS 02:34:21 CALLE ARROYO 0h 0' 0'' P.C. HNOS. SANROMA VALENCIA 1 26 PUESTO EN LA 1 38,87 Km/h FERNANDO 02:34:51 CRESPO CHACON 0h 0' 30'' C.C.MEMBRILLA 2 36 PUESTO EN LA 1 DE 35 A 44 AÑOS 38,74 Km/h

Más detalles

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Anuncios de Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD Aprobación definitiva de

Más detalles

FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO Comité Técnico de Arbitros

FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO Comité Técnico de Arbitros Fecha: domingo, 03 de junio de 2012 Clasificados: 76 Clase: GENERAL 1º 89 ARQUERO MATILLAS, JUAN JOSE ESP19800412 74721453 MASTER 30 SEMAR, C.C. 1:15:11 2º 51 ROMERO CANO, DAVID ESP19720429 44250074 MASTER

Más detalles

UNIVESIDAD POPULAR SAN CARLOS DEL VALLE MATRICULADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2012-2013

UNIVESIDAD POPULAR SAN CARLOS DEL VALLE MATRICULADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2012-2013 CURSO: Aeróbic I MONITOR: Ana María García de Dionisio Palacios HORARIO: martes, jueves y viernes. 16 h- 17 h Álvarez Torres, Cristina Antequera Morales, Consolación Campillo Almarcha, Patricia Campillo

Más detalles

17662 ORDEN ECI/3318/2005, de 30 de septiembre, por la que se

17662 ORDEN ECI/3318/2005, de 30 de septiembre, por la que se 35132 Miércoles 26 octubre 2005 BOE núm. 256 De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.c) del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo séptimo

Más detalles

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2010eko apirilaren 14a, asteazkena ZENBAKIA 40 NÚMERO Miércoles, 14 de abril de 2010 AURKIBIDEA

Más detalles

COMISIÓN ARTE Y HUMANIDADES

COMISIÓN ARTE Y HUMANIDADES COMISIÓN ARTE Y HUMANIDADES Presidenta Rosa Mª Capel Martínez Universidad Complutense de Madrid Secretario Luis Pejenaute Rodriguez Universitat Pompeu Fabra Vocal Académico Miguel Cereceda Sánchez Universidad

Más detalles

C/ MARIANO SEBASTIAN IZUEL 9,28100 ALCOBENDAS. Coche: Aparcamiento en propio Edificio Metro y Ferrocarril

C/ MARIANO SEBASTIAN IZUEL 9,28100 ALCOBENDAS. Coche: Aparcamiento en propio Edificio Metro y Ferrocarril 1º CONGRESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES NORTE DE 16 de Junio de 2011 http://www.empresariosdealcobendas.com/ http://www.centrodeartealcobendas.org/ Centro de Arte de Alcobendas C/ MARIANO SEBASTIAN

Más detalles

HORARIO DE GRUPOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat. Clave Hábitat. Clave Materia

HORARIO DE GRUPOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat. Clave Hábitat. Clave Materia 70 DIBUJO PARA 70 00 0 RANGEL GARCIA VICTOR MANUEL T-0 DIBUJO PARA DELGADO CASAS BLANCA ELENA T- ACOM 9.00-0.00 ACOM 3 ACOM 7 3 RODRIGUEZ BAEZ EUGENIO A-00 73 METODOS Y PROCESOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Más detalles

ACTA DE LA COMISION DE PROYECTOS FIN DE CARRERA DE INGENIERIA MECANICA

ACTA DE LA COMISION DE PROYECTOS FIN DE CARRERA DE INGENIERIA MECANICA ACTA DE LA COMION DE PROYECTOS FIN DE CARRERA DE INGENIERIA MECANICA FECHA: 11 de Abril de 2007 1 de 19 ACTA DE LA COMION DE PROYECTOS DE FIN DE CARRERA FECHA: 11 de Abril de 2007 HORA: Diez horas (10.00,

Más detalles

LOS RECURSOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA NUEVOS ENFOQUES DE LA GESTION DE RRHH EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DESCRIPCION DEL EVENTO:

LOS RECURSOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA NUEVOS ENFOQUES DE LA GESTION DE RRHH EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DESCRIPCION DEL EVENTO: DESCRIPCION DEL EVENTO: OBJETIVO: Título: Nuevos enfoques de la gestión de RRHH en las Administraciones Públicas. Lugar: Palacio de Congresos Europa.. Fechas: 22, 23 y 24 de junio de 2005. Destinatari@s:

Más detalles

CURSO 2014-15 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS

CURSO 2014-15 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 1 MIGUEL CALAVIA, AARON 2 ALBO FERNANDEZ, Mª DEL BURGO 3 LOSTALE MARTINEZ, Mª PILAR Aspectos concursales de

Más detalles

NOMB- BASE CTO-B CTO-CTO CFZA CFZA

NOMB- BASE CTO-B CTO-CTO CFZA CFZA RESUMEN GENERAL DE LOS PUESTOS Y NIVELES DE LOS TRABAJADORES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES MODALIDAD DESCRIPCION DEL PUESTO Y NIVEL NOMB- BASE CTO-B CTO-CTO CFZA CFZA

Más detalles

LISTADO DE ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE JUNIO 2009

LISTADO DE ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE JUNIO 2009 LISTADO DE ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE JUNIO 2009 LISTADO DE ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE J U N I O 2 0 0 9 NOMBRE: EDAD: A B C D D AMPLIADA 1 AGUILAR LOPEZ JAIME 2 AGUILERA GIL JUAN 3 ANGULLO HERAS JULIA

Más detalles

ESTADISTICA INDUSTRIAL - AULAS GRUPO 31

ESTADISTICA INDUSTRIAL - AULAS GRUPO 31 ESTADISTICA INDUSTRIAL - AULAS GRUPO 31 AULA 1.2.G01 1 ALAEZ FEINER, PEDRO LUIS 2 ALGUACIL GOMEZ, ABEL 3 ALIA MARTIN, ANDRES 4 ALVAREZ ALMENDROS, PABLO 5 ALVAREZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 6 AVILA CASTRO,

Más detalles

INGENIERIA TECNICA EN INFORMATICA DE SISTEMAS CURSO 2012-13

INGENIERIA TECNICA EN INFORMATICA DE SISTEMAS CURSO 2012-13 FACULTAD DE CIENCIAS Plaza de los Caídos s/n 37008 - Salamanca Tel. (34) 923 29 44 51 Fax. (34) 923 29 45 14 www.usal.es/ciencias La Comisión Específica de Proyectos de Fin carrera en su sesión celebrada

Más detalles

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES INDIVIDUALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONVOCADO POR ORDEN DE 28 DE MAYO DE 2014, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA

Más detalles

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos DEMARCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid c/torrecilla, 1 47003 Valladolid Valladolid, 30 de mayo de 2012 Estimados Sres.:

Más detalles

Núm. 23 página 146 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 4 de febrero 2016. 5. Anuncios. 5.2. Otros anuncios oficiales

Núm. 23 página 146 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 4 de febrero 2016. 5. Anuncios. 5.2. Otros anuncios oficiales Núm. 23 página 146 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 4 de febrero 5. Anuncios 5.2. Otros anuncios oficiales de y Vivienda Resolución de 27 de enero de, de la Delegación Territorial de y Vivienda

Más detalles

Página: 1 Servicio Cántabro de Salud Listado provisional de puntuación de admitidos a la lista de contrataciones de Convocatoria 2009 29/12/2009

Página: 1 Servicio Cántabro de Salud Listado provisional de puntuación de admitidos a la lista de contrataciones de Convocatoria 2009 29/12/2009 Página: 1 13910373L ALDAZABAL FERRERO, BLANCA 13910373L 01/01/1963 PINTORES BT - 00026447 NO 0 NO 0 SI 0 NO 0 NO 0 NO 0 0,00 0,00 0,00 13783003T ALMIRON DEL RIO, EMILIO MIGUEL 13783003T 15/02/1970 PINTORES

Más detalles

AYUDAS EDUCACIÓN INFANTIL

AYUDAS EDUCACIÓN INFANTIL LISTADO PROVISIONAL DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL CURSO 2008 / 2009 Por la Comisión Educación celebrada el 14.10.2008, se informan favorablemente las listas provisionales adjudicatarios ayudas para

Más detalles

Ayuda al Estudio 2004

Ayuda al Estudio 2004 Ayuda al Estudio 2004 RELACIÓN DEFINITIVA DE AYUDAS AL ESTUDIO - CONVOCATORIA 2004 Apellidos y nombre Tipo ayuda Concepto Importe Euros ALCANTARA JIMENEZ, FRANCISCO Oposición/Conc.: Escala C o Grupo III

Más detalles

ANUNCIO RELATIVO AL ACTO DE CONFORMIDAD DE OFICINA DE FARMACIA, ASÍ COMO CITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE FASE PRIMERA DEL CONCURSO.

ANUNCIO RELATIVO AL ACTO DE CONFORMIDAD DE OFICINA DE FARMACIA, ASÍ COMO CITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE FASE PRIMERA DEL CONCURSO. ANUNCIO RELATIVO AL ACTO DE CONFORMIDAD DE OFICINA DE FARMACIA, ASÍ COMO CITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE FASE PRIMERA DEL CONCURSO. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA. DE CONFORMIDAD

Más detalles

CREDITOS CONTRA LA MASA MANCEÑIDO PROYECTOS Y OBRAS S A A24394363 JUZGADO: MERCANTIL NUMERO 1 DE LEÓN AUTOS: 24/2012 ADMINISTRACION CONCURSAL:

CREDITOS CONTRA LA MASA MANCEÑIDO PROYECTOS Y OBRAS S A A24394363 JUZGADO: MERCANTIL NUMERO 1 DE LEÓN AUTOS: 24/2012 ADMINISTRACION CONCURSAL: CREDITOS CONTRA LA MASA MANCEÑIDO PROYECTOS Y OBRAS S A A24394363 JUZGADO: MERCANTIL NUMERO 1 DE LEÓN AUTOS: 24/2012 ADMINISTRACION CONCURSAL: DESPACHO ABACO, S.A.P. (Manuel Rodríguz Llanos) FECHA EMISIÓN

Más detalles

HA RESUELTO. Madrid, 4 de diciembre de 2013 LOS RECTORES

HA RESUELTO. Madrid, 4 de diciembre de 2013 LOS RECTORES Resolución de fecha 4 de diciembre de 2013 de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos a la convocatoria

Más detalles

ACUERDO de CONCESIÓN de BECAS CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES PROMOCIÓN 2014/2015 MÁSTERES UNIVERSITARIOS

ACUERDO de CONCESIÓN de BECAS CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES PROMOCIÓN 2014/2015 MÁSTERES UNIVERSITARIOS ACUERDO de CONCESIÓN de BECAS CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES PROMOCIÓN 2014/2015 MÁSTERES UNIVERSITARIOS A la vista de las candidaturas presentadas y del resultado de las pruebas de selección realizadas

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 2015-2016. RESULTADOS

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 2015-2016. RESULTADOS 29/06/2015 Pág. 1 PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 2015-2016. RESULTADOS Tri 5 Dibujo Técnico Física y Química Matemáticas Tecnología Industrial 16634477A 8 7 6 8 7.25 EXENTA 1.13 8.38 Apto 16637222B

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 2015-2016. RESULTADOS

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 2015-2016. RESULTADOS 22/06/2015 Pág. 1 PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 2015-2016. RESULTADOS Tri 5 Dibujo Técnico Física y Química Matemáticas Tecnología Industrial 16634477A 8 7 6 8 7.25 EXENTA 1.13 8.38 Apto 16637222B

Más detalles

PROPUESTA DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS CURSOS DE VERANO 2015

PROPUESTA DEFINITIVA DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS CURSOS DE VERANO 2015 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS

Más detalles

24. 100 m. ESPALDA MASCULINO 28. 100 m. LIBRE MASCULINO. 22. 200 m. ESTILOS MASCULINO. 35. 100 m. BRAZA MASCULINO

24. 100 m. ESPALDA MASCULINO 28. 100 m. LIBRE MASCULINO. 22. 200 m. ESTILOS MASCULINO. 35. 100 m. BRAZA MASCULINO 141 C.N. PRAT LLOBREGAT 46791613 CAMPOS LOPEZ PEDRO 8. 2 m. ESPALDA MASCULINO 12. 2 m. LIBRE MASCULINO 47185828 GOMEZ FUSTEROS DANIEL 2. 4 m. LIBRE MASCULINO 47186317 PLAZA BUSTOS MANUEL 1. 1 m. MARIPOSA

Más detalles

PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN PETICIÓN, GESTORIA Y QUEJAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO CON GESTORIA

PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN PETICIÓN, GESTORIA Y QUEJAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO CON GESTORIA PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN PETICIÓN, GESTORIA Y QUEJAS PROGRAMA APOYO CON GESTORIA MONTO ASIGNADO $20,000 (VEINTE MIL PESOS, M/N.) PROVENIENTES DEL FONDO REVOLVENTE REGLAS DE OPERACIÓN

Más detalles

RESOLUCION ALEGACIONES Y RESULTADO PRIMER EJERCICIO BOLSA AYUDANTE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESOLUCION ALEGACIONES Y RESULTADO PRIMER EJERCICIO BOLSA AYUDANTE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS RESOLUCION ALEGACIONES Y RESULTADO PRIMER EJERCICIO BOLSA AYUDANTE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS El Tribunal Calificador para la constitución de una bolsa de trabajo de Ayudante Mantenimiento

Más detalles

PROFESORES DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

PROFESORES DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PROFESORES DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PROFESORES DEPARTAMENTO AREA CORREO Alegría Sánchez, Alexandra Ingeniería Química y Textil Sin determinar sandraale@usal.es Alonso Izquierdo, Alberto Matemática

Más detalles

LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS ADMISIÓN DE ALUMNOS CURSO 11/12 CICLOS FORMATIVOS- GRADO SUPERIOR-

LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS ADMISIÓN DE ALUMNOS CURSO 11/12 CICLOS FORMATIVOS- GRADO SUPERIOR- LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS CICLOS FORMATIVOS- GRADO SUPERIOR- PROYECTOS DE EDIFICACIÓN 1 FERNÁNDEZ ARES DANIEL ---------------- 2 FERNÁNDEZ LLAMAS SERGIO ---------------- 3 MONTIEL LÓPEZ ISAAC ----------------

Más detalles

Grado en Relaciones Laborales

Grado en Relaciones Laborales Grado en Relaciones Laborales Facultad de Derecho Planificación docente del curso académico: 2015 2016 Horas de docencia registradas en la Ordenación Académica de la Universidad de Cantabria dedicadas

Más detalles

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA SUELDO INTEGRO DE MAYO 2012

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA SUELDO INTEGRO DE MAYO 2012 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA SUELDO INTEGRO DE MAYO 2012 Nombre 1 ARANDAY SANTOS RUT Jefa de Departamento de Atención a la Población en Desamparo 2,552.50 944.00 200.00 3,696.50 2,552.50 944.00 200.00

Más detalles

FEDERACIÓN CANARIA DE PIRAGÜISMO ELECCIONES 2014 ESTAMENTOS DE TÉCNICOS CARRASCO DEL ROSARIO OCTAVIO GUTIERREZ ESTEVEZ WENCESLAO JESUS MARTI TRUJILLO

FEDERACIÓN CANARIA DE PIRAGÜISMO ELECCIONES 2014 ESTAMENTOS DE TÉCNICOS CARRASCO DEL ROSARIO OCTAVIO GUTIERREZ ESTEVEZ WENCESLAO JESUS MARTI TRUJILLO ESTAMENTOS DE TÉCNICOS Apellidos Nombre BRICEÑO CABRERA WALTER ALEXIS CABRERA GUZMAN JUDITH HORTENSIA CARRASCO DEL ROSARIO OCTAVIO GARCIA GOYA ANTONIO ESTANISLAO GARCIA RIOLOBOS JOSE MARIA GARCIA RODRIGUEZ

Más detalles

I JUDEX PREBENJAMIN, 22_NOV_2014 Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual

I JUDEX PREBENJAMIN, 22_NOV_2014 Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual 1-25 m. BRAZA MIXTO RK 1 009217687 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50 24.01 24.01 045971046 50 25.28 25.28 080226493 50 25.57 25.57 076060709 50 27.72 27.72 080234103 50 28.25 28.25 77026523 50 28.91

Más detalles

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, MORELOS 2013-2015 Oficios o circulares internas, que organizan administrativamente la dependencia OTI.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, MORELOS 2013-2015 Oficios o circulares internas, que organizan administrativamente la dependencia OTI. s o circulares internas, que organizan administrativamente la dependencia 1 ocyp/151/14 10-jul 2 ocyp/152/14 10-jul Pablo Campos Rosas Francisco J. Franco Zavala Ayudante de la colonia Año de Juarez Jacinto

Más detalles

PLAZAS PARA LAS ENSEÑANZAS MODULARES 2012/13 CICLOS DE GRADO SUPERIOR

PLAZAS PARA LAS ENSEÑANZAS MODULARES 2012/13 CICLOS DE GRADO SUPERIOR Lista ordenada de los aspirantes a enseñanzas modulares y plazas que se ofertan en cada ciclo formativo de grado superior. 1º SEA (1 alumno con 4 módulos) Aspirante Calific Modo Acceso Admitido Parco Segura,

Más detalles

Tabla de Profesorado - Curso Académico 2015-16

Tabla de Profesorado - Curso Académico 2015-16 GRADO EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTION DE LA IMAGEN Categoría Nº Profesores Nº Doctores Catedratico de Universidad 1 1 Profesor Asociado 4 0 Profesor Ayudante Doctor 2 2 Profesor Contratado Doctor 4 4 Profesor

Más detalles