EHAA ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "EHAA - 2008ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 31045"

Transcripción

1 EHAA ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de IRAGARKIA. Honen bidez, Kontsumo zuzendariak an emandako ebazpena jakinarazten zaio Grupo Promotor Cabido Casas SLri. Ebazpenak isuna jartzen dio G/20/2008/CO espediente zenbakian. Grupo Promotor Cabido Casas SLri ebazpen hori ohiko bidetik jakinarazterik ez dugu izan, ahaleginik egin arren, bere azken helbidean (José Elosegi alkatearen hiribidea 211, 1-A, Donostia). Horregatik argitara ematen da, oso-osorik transkribatuta: EBAZPENA Espediente-zenbakia: G/20/2008/CO, 20-OK-E Nori irekia: Grupo Promotor Cabido Casas SL enpresari, helbidea: José Elosegi alkatearen etorbidea, 211. zenbakia, 1. A, Donostia. IFK: B G/20/08/CO zenbakiko kontsumo-arloko zehapenespedientean gauzatutako jardunak aztertu ondoren, Ebazpen hau emango da honako hauek kontuan hartuta: AURREKARIAK Lehenengoa. 2008ko ekainaren 19an zehapen-prozedurari Hasiera emateko Erabakia hartu zen; horren bitartez, Grupo Promotor Cabido Casas SL enpresari egozten zitzaion Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legearen 50.4.g) eta 50.6 artikuluetan kontsumoaren alorrean tipifikatuta dauden bi arau-hauste administratibo egin zituela. Hasiera emateko erabaki hori honako gertakari hauetan oinarritu zen: 1) 2007ko azaroaren 14an, Cabido Casas SL enpresa sustatzailearen aurkako erreklamazio-idazki bat, Rafael Plasencia eta Petra Hidalgo jaun-andreek sinatua, iritsi zen Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzara. Idazki horretan honako hau adierazi zuten: «Rafael Plasencia (NAN: X) eta Petra Hidalgo (NAN: M) dugu izena, eta azken horrek «Grupo Cabido Casas SL» enpresa sustatzaileari etxebizitza bat erosi zion. 2006ko apirilaren 20an, Petrak «Erreserba Dokumentu» bat (erantsi dugu kopia) sinatu zuen, 2006ko ekainaren 13an, «salerosketa-kontratu pribatua» (erantsi dugu kopia) sinatu zuen eta bi dokumentuak sinatzeagatik ,57 euro aurreratu zituen (diru-sarrerak Kutxan egin direla egiaztatzen duten ziurtagirien kopia erantsi dugu); hori guztia, Hormillejako udalerrian (Errioxa) apartamentu bat erosteagatik, giltzak entregatzeko data 2008ko abendua izanik ANUNCIO por el que se notifica a Grupo Promotor Cabido Casas, S.L., la resolución del Director de Consumo de fecha 13 de octubre de 2008, por la que se le impone una sanción con número de expediente: G/20/2008/CO. Habiéndose intentado sin efecto la notificación ordinaria de la referida Resolución a Grupo Promotor Cabido Casas, S.L., con último domicilio conocido en Avda. Alcalde José Elósegui, n.º 211, 1.º A de Donostia-San Sebastián, se procede a su publicación, transcribiéndose íntegramente su contenido. RESOLUCIÓN N.º de expediente: G/20/2008/CO, 20-OK-E Incoado a: Grupo Promotor Cabido Casas, S.L., con domicilio en Avda. Alcalde José Elósegui, n.º 211, 1.º A, de Donostia-San Sebastián. CIF: B Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador de consumo G/20/2008/CO, se procede a formular la presente Resolución con base a los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. En fecha 19 de junio de 2008 se dictó Acuerdo de Incoación en este procedimiento sancionador mediante el cual se imputaba a Grupo Promotor Cabido Casas, S.L. la comisión de dos infracciones administrativas en materia de consumo tipificadas en el artículo 50.4.g) y 50.6 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias. Dicho Acuerdo de Incoación se basaba en los siguientes hechos: 1) El 14 de noviembre de 2007 tiene entrada en la Oficina Territorial de Gipuzkoa escrito de reclamación suscrito por Rafael Plasencia y Petra Hidalgo frente a la promotora Cabido Casas, S.L., en el que exponen lo siguiente: «Nuestros nombres son: Rafael Plasencia, con DNI X y Petra Hidalgo, con DNI M, que compró un piso a la promotora «Grupo Cabido Casas, S.L.». El 20 de abril de 2006 Petra firma un «Documento de Reserva» (copia adjuntada), el 13 de junio de 2006 firma el «contrato privado de compraventa» (copia adjuntada). Por la firma de ambos documentos se anticipa ,57 euros en total (se adjuntan copia de justificantes de ingreso en Kutxa), todo ello por la compra de un apartamento en el municipio de Hormilleja-La Rioja, con fecha de entrega de llaves en diciembre de 2008.

2 31046 EHAA ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 Obrak ez ziren 2007ko irailean hasi, eta zalantza horren aurrean, Hormillejako Udalera deitu genuen «Cabido Casas» sustatzaileak urbanizazio horretarako («Castillo de Leiva», 80 etxebizitzakoa) Obra Lizentziarik ba ote zuen galdetzeko, eta Udalak esan zigun ez zuela lizentziarik, 3 altuerako 80 etxebizitzako proiektu hori arbuiatu egin zela, eta jada egin dela orube berean 26 eraikin atxiki eraikitzeko beste proiektu baterako eskaera. Irailaren 13an sustatzailearen ahaldun Javier Acereda Cabido jaunarekin bildu ginen aurreratutakoa itzul ziezagun eskatzeko, eta ahaldunak erantzun zigun hilabeteko epean itzuliko zigutela. Urriaren 16an Javierrekin eta sustatzailearen bazkide Marta Usabiaga andrearekin bildu ginen itzulketa gauzatzeko asmoz, baina honako hau eskatu ziguten: alde batetik, kontratuaren hutsalketa sinatzeko eta, bestetik, ,57 euroko itzulketa hiru epetan kobratzeko, hau da, itzulketaren heren bat dirutan berehala, beste heren bat hiru hilabeteren buruan eta bestea sei hilabeteren buruan banku-abalen bidez; une horretan aukera hori onartu ez genuen arren, hurrengo egunean telefonoz deitu genien ados geundela esateko; hortaz, urriaren 23an bildu ginen berriz ere. Bilera horretan zor-agiri sinpleak banku-abalik gabe onartzea nahi zuten, baina guk, sortutako mesfidantza dela medio, uko egin genion. Egoera horren aurrean, jakinarazi ziguten erakunderen batean eskatuko zituztela banku-abal horiek, eta abalak lortzen zituztenean jakinaraziko zigutela kontratua hutsaltzeko. Orduz geroztik, zain gaude. Bestalde, eta egoera horren aurrean, abokatu bat kontratatu behar izan dugu, eta abokatu horrek gomendatu digu, lehenik eta behin, «judizioz kanpoko eskaera» bat bidaltzeko burofax bidez sustatzaile horretara (erantsi dugu kopia); horren bitartez, eskatu dugu ordaindutako dirua azaroaren 11 baino lehen itzultzeko, baina sustatzaileak oraindik ez digu itzuli. Gure egoera berean dauden beste erosle batzuekin harremanetan jarri naiz, batzuek negoziatu dute jada, hiru epetan eta banku-abalik gabeko zor-agirien bitartez kobratzea onartuz; beste batzuek, ordea, beste urbanizazio batzuetan erosi dute (batzuek beste udalerri batzuetan); horretaz gain, Hormillejako udalerrian oraindik «landatar» gisa kalifikatuta dagoen lursail batean (Mirador del Najerillaren II. fasea izenekoa) sustatzaileak eraikitzeko asmoa zuen etxebizitzen artetik etxebizitza soilik planoak ikusita erosi dutenak ere ezagutu ditut. Sustatzaile horrek Donostiako Egia kaleko 2. zenbakian duen bulegoko erakusleihoan egin du bere urbanizazio-proiektuen publizitatea 2007ko urrira bitarte. Era berean, eko «Duplex 2002» aldizkarian ere argitaratu zuen (erantsi dugu kopia). Gure erreklamazioa bikoitza da; alde batetik, eskatzen dugu «Cabido Casas» sustatzaileak Petrak aurreratutako dirua itzul dezala, eta, beste alde batetik, sustatzaile hori beste erosle batzuei iruzur hau (nire ustez) egiten jarrai dezan eragoztea». En septiembre de 2007 las obras no comenzaron y ante la incertidumbre, llamamos al Ayuntamiento de Hormilleja para preguntar si la promotora «Cabido Casas» dispone de Licencia de Obra para la urbanización en cuestión («Castillo de Leiva», de 80 pisos), y nos informan de que no la tienen, que ese proyecto de 80 pisos en 3 alturas se ha desechado y ya hay una solicitud para otro proyecto en el mismo solar para 26 adosados. El 13 de septiembre nos reunimos con el apoderado de la promotora, Javier Acereda Cabido, para solicitarle nos reintegrase lo anticipado, a lo que nos responde que tardará un mes. El 16 de octubre nos reunimos de nuevo con Javier y con su socia de la promotora Marta Usabiaga, con la intención de hacer efectiva la devolución, pero nos exigen que firmemos la rescisión de contrato, y que aceptemos la devolución de los ,57 euros, cobrando un tercio en metálico al momento, otro tercio a tres meses, y el otro a seis meses con avales bancarios. Aunque en ese momento no aceptamos, al día siguiente les telefoneamos para comunicarles nuestra conformidad, de modo que nos reunimos, una vez más, el día 23 de octubre. En esa reunión pretendían que aceptáramos pagarés simples sin aval bancario, a lo que nos negamos rotundamente por la desconfianza generada. Ante esta situación nos comunican que solicitarían dichos avales bancarios a alguna entidad, y que cuando los consiguieran nos lo comunicarían para firmar la rescisión del contrato. Desde entonces, estamos a la espera. Por otro lado, y ante esta situación, nos hemos visto obligados a contratar un abogado que nos ha aconsejado inicialmente enviar por burofax a dicha promotora una «solicitud extrajudicial» (copia adjuntada), reclamando el reintegro para antes del día 11 de noviembre, cosa que la promotora no ha realizado. He contactado con otros compradores en nuestra misma situación, algunos han negociado, aceptando cobrar en tres plazos con pagarés sin aval bancario, otros compradores han comprado en otras urbanizaciones, incluso de otros municipios, incluso he conocido compradores que han comprado pisos sobre plano, que esta promotora pretendía edificar en un terreno que aún está calificado como «rural» en el mismo municipio de Hormilleja (la denominada fase II del Mirador del Najerilla). Esta promotora ha estado publicitando sus proyectos urbanísticos en el escaparate de su oficina de la c/ Eguia, 2, de SS hasta octubre de También lo publicitó en el «Duplex 2002» del (copia adjuntada). Nuestra reclamación es doble; primeramente, exigimos que la promotora «Cabido Casas» reintegre el dinero anticipado por Petra y, por otro, evitar que esta promotora continúe realizando este fraude (a mi entender) a otros compradores.»

3 EHAA ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de Erreklamazio honekin batera honako dokumentazio hau entregatu da: Hormillejako Club Castillo de Leiva Bizitegi Urbanizazioaren 2. blokeko D etxebizitza erosteko erreserba-dokumentua, Javier Acereda Cabido jaunak, Grupo Promotor Cabido Casas SL enpresaren izenean eta hura ordezkatuz, emana Petra Hidalgo Mateo andrearen alde 2006ko apirilaren 20an. Arestian aipatutako higiezinaren salerosketa-kontratu pribatua, 2006ko ekainaren 13koa. Erreklamaziogilearen abokatu Borja Osés García jaunak sustatzaile erreklamatuari bidalitako idazkia; horren bitartez, adierazi zitzaion erreklamaziogileak kontratua suntsiarazteko asmoa duela itundutako baldintzak bete ez direlako, eta erosleari ,57 euro itzultzea eskatu zitzaion. Duplex 2002 aldizkarian, 2006/09/25ean, azaldu zen publizitatearen kopia. Publizitate horretan Hormillejako Castillo de Leiva Bizitegi Urbanizazioan 80 etxebizitzen sustapena azaldu zen. Salerosketa-kontratu horren hirugarren xedapenak honako hau ezartzen du: «Hirugarrena. Ez-betetzea. Erosleak ez badu aurreko klausulan aurreikusitako mugaegunetakoren bat ordaintzen, saltzaileak honako bi aukera hauetako bat hartu ahal izango du: alderdi erosleak behar den zenbatekoa eta dagokion atzerapen-interesa ordain diezazkiola eskatzeko aukera, edo kontratu honen ebazpena galdatzeko aukera; ebazpen hori eskubide osoz gauzatuko da eta saltzaileak ez du ia izapiderik egin beharko, horri dagokion notarioaren edo epailearen errekerimendua soilik, eta, horretarako, erosleak dokumentu honetan azaltzen den helbidea, edo etxebizitzaren helbidea (baldin eta giltzak entregatu badira) jarriko du helbide gisa. Jakinarazpen hori nahikoa izango da kontratu hau deuseztatzeko eta kontratu horren xede den etxebizitza egon litekeen beste erosle bati saltzeko; horretaz gain, erosleak kalte-galerengatiko kalte-ordaina jasotzeko eskubide oro galduko du. Kontratua haustea erabakitzen badu, Sozietate saltzaileak, bestalde, erosleak entregatutako zenbatekoak eta kentzeko geratzen den zatia itzuli beharko dizkio erosleari, eta Sozietateak bere egingo ditu, adierazten diren kontzeptuengatik, honako zenbateko hauek: Kontratua suntsiarazi zenean erosleak ordaindu behar zituen zenbatekoen % 40, etxebizitzaren ez-betetze eta balio-galera komertzialarengatiko zigor-klausula gisa. Balio Erantsiaren gaineko Zergaren kuotak. Bi alderdiek, ados jarrita, ezarri dute ez ordaintzearen kasuan, atzerapen-interesak urteko interes sinplearen % 7an ezarriko direla, atzerapena gertatzen den egunetik zenbatzen hasita. Se adjunta a la reclamación la siguiente documentación: Documento de reserva de compra de la vivienda D, del bloque 2, de la Urbanización Residencial Club Castillo de Leiva, en Hormilleja, otorgada por D. Javier Acereda Cabido en nombre y representación de Grupo Promotor Cabido Casas, S.L., a favor de Petra Hidalgo Mateo, de fecha 20 de abril de Contrato privado de compraventa del inmueble anteriormente referenciado, de fecha 13 de junio de Escrito remitido por el abogado de la reclamante, D, Borja Osés García, a la promotora reclamada, manifestando su voluntad de resolver el contrato por incumplimiento de las condiciones pactadas, e instando la devolución de ,57 euros al comprador. Copia de la publicidad insertada en Duplex 2002, en fecha , en la que figura la promoción de 80 viviendas en la Urbanización Residencial Castillo de Leiva, de Hormilleja. Dicho contrato de compraventa, en su estipulación tercera establece: «Tercera. Incumplimiento. En el caso de falta de pago por el comprador, de cualquiera de los vencimientos previstos en la cláusula anterior, el vendedor podrá optar entre exigir de la parte compradora el abono de la cantidad adeudada y el interés de demora correspondiente, o instar la resolución del presente contrato, que se producirá de pleno derecho sin más trámites por parte de la parte vendedora que el requerimiento notarial o judicial al efecto, a cuyo fin la parte compradora designa como domicilio el que figura en este documento o el de la vivienda, caso de haberse entregado las llaves de la misma. Esta notificación será título suficiente para la anulación del presente contrato, y nueva venta de la vivienda objeto del mismo a otro futuro comprador, perdiendo la parte compradora cualquier derecho de indemnización de daños y perjuicios. Si optase por la resolución, la sociedad vendedora restituirá al adquirente, de las cantidades entregadas por el mismo, la parte que quede de deducir y hacer suyos, por los conceptos que se indican, los importes siguientes: El 40% de las cantidades que debiera haber satisfecho el comprador en el momento de la resolución, como cláusula penal por incumplimiento y depreciación comercial de la vivienda. Las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que correspondan. Las partes establecen, de mutuo acuerdo, que los intereses de demora, en caso de impago, quedarán fijados en el 7% de interés anual simple, contados a partir de la fecha en que aquella se produzca.

4 31048 EHAA ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 Kontratuaren suntsiarazpenak berekin ekarriko du, baldin eta etxebizitza okupatu bada, erosleak edo etxebizitza edukitzeko eskubidea (erreala edo pertsonala edota edozein titulu motatan jatorria duena, errentamendua barne) dutenek etxebizitza uztea berehala». 2) 2007ko abenduaren 10ean, erreklamaziogileak honako dokumentazio osagarri hau aurkeztu zuen: 2007ko urriaren 9an, Donostiako KIUBean egindako eta aurreratutako zenbatekoa itzultzea eskatzeko Grupo Promotor Cabido Casas SL enpresari igorritako «kontsulta-erreklamazio» gutunaren kopia. Marta Luz Usabiaga Garrido andreak, Grupo Promotor Cabido Casas SL enpresaren ordezkari gisa, emandako erantzunaren kopia. Erantzun hori Donostiako KIUBera bidali zuen eta bertan adierazi zuen ez zegoela ados eskatutako itzulketarekin. Publizitate-liburuxkaren kopia; hor Hormillejako (Errioxa) «Castillo de Leiva» sustapenaren kalitateen memoria biltzen da. 3) 2008ko urtarrilaren 11n, Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Gipuzkoako Lurralde Bulegoari atxikitako ikuskaritzako langileak joan ziren Cabido Casas SL enpresaren helbide sozialera aurkeztutako erreklamazioari buruzko datuak lortzeko. Horretarako, 1589 zenbakiko akta idatzi zuten eta honako hau adierazi: «Bisitaren arrazoia azaldu ondoren, agertutako alderdiak Hormillejako udalerriko (Errioxa) etxebizitzen sustapenaren inguruan gertatu diren gorabeherak zehatz-mehatz kontatu ditu, bai Udaleko hirigintza-izapidetzeari dagozkionak, bai erreklamazioaren xede den kasu jakin horri buruzkoak. Nolanahi ere, eta kasua hobeto argitzeko eta ulertzeko, agertutako alderdiak eskatu du hamar (10) eguneko epea ematea berak egokitzat hartzen dituen alegazio guztiak idazki bidez egiteko. Azkenik, jarduleak agertutako alderdiari esan dio alegazio horietan dagokion azalpena egiteko etxebizitzen sustapen horretan bankuko abal-kontua ote dagoen edo ez argitzeko, eta, adierazitako abala badago, hori egiaztatuko duen dokumentua aurkezteko. Azkenik, agertutako alderdiak adierazi du erreklamaziogilearen kasuan, enpresaren jarrera positiboa izan dela beti, eta ahaleginak egin dituela, ahal den heinean, erreklamaziogilearen eskaeretara gehien egokitzen zen konponbidea emateko, baina hori ezinezkoa izan dela Plasencia jaunaren jarreragatik; agertutako alderdiak berriz ere esan du bere nahia, gizon horren deskalifikazioak kontuan izan gabe, berbera dela, enpresa baita gai hau behar bezala konpontzeko interesa duen lehena. 4) 2007ko abenduaren 18an, Marta Luz Usabiaga Garrido andreak, Grupo Promotor Cabido Casas merkataritza-sozietatearen ordezkari gisa, egindako alegazio-idazkia iritsi zen. Usabiaga andreak idazki horretan La resolución del contrato llevará consigo, en el supuesto de haberse producido la ocupación, el desalojo inmediato de la vivienda por el adquirente, o por quienes de él deriven su derecho, sea este real o personal o tenga su origen en cualquier clase de título, incluido expresamente el de arrendamiento». 2) En fecha 10 de diciembre de 2007 la reclamante aporta la siguiente documentación complementaria: Copia de la carta «consulta-reclamación», realizada en la OMIC de Donostia-San Sebastián el 9 de octubre de 2007, y remitida al Grupo Promotor Cabido Casas, S.L., demandando la devolución del importe anticipado. Copia de la respuesta de Marta Luz Usabiaga Garrido como representante del Grupo Promotor Cabido Casas, S.L., enviada a la OMIC de Donostia-San Sebastián, en la que muestra su posicionamiento contrario a la devolución solicitada. Copia del folleto publicitario, en la que se contiene la memoria de calidades de la promoción «Castillo de Leiva» en Hormilleja - La Rioja. 3) El 11 de enero de 2008, personal de inspección adscrito a la Oficina Territorial de Gipuzkoa del Departamento de Industria, Comercio y Turismo acude al domicilio social de Cabido Casas, S.L. al objeto de recabar datos sobre la reclamación presentada. Al efecto, levanta acta n.º 1589, en el que expone: «Una vez explicada la razón de la visita, la compareciente procede a realizar su relato detallado de las vicisitudes acontecidas en relación con la promoción de viviendas en el municipio de Hormilleja (La Rioja), tanto en lo que se refiere a la tramitación urbanística en el Ayuntamiento como en lo que concierne al caso concreto objeto de la reclamación. No obstante, entendiendo que para la mejor aclaración y entendimiento del caso, la compareciente solicita se le conceda plazo de diez (10) días para formular por escrito todas las alegaciones que estimen oportunas. Por último, el actuante señala a la compareciente que en dichas alegaciones se incluya explicación pertinente sobre la existencia o no de cuenta aval bancaria en esta promoción de viviendas y, caso de existir, aporte prueba documental de ello. Para finalizar, la compareciente señala que la actitud de la empresa en el caso de la reclamante ha sido siempre positiva, tratando de dar la solución que más se ajustara, en la medida de sus posibilidades, a las peticiones de la reclamante sin que ello haya sido posible por la actitud del Sr. Plasencia, y reitera que su voluntad, pese a las descalificaciones de este señor, sigue siendo la misma, siendo la empresa la primera interesada en solucionar satisfactoriamente este asunto». 4) En fecha 18 de diciembre de 2007 tiene entrada escrito de alegaciones de Dña. Marta Luz Usabiaga Garrido, en calidad de representante de la mercantil Grupo Promotor Cabido Casas, quien expone su versión de los

5 EHAA ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de gertakariei buruzko bere bertsioa eman zuen, baita salerosketa-kontratu pribatuaren kontratuaren suntsiarazpenari buruz bi alderdiek izandako desadostasun guztiak ere. Ez zuen banku-abalari buruzko aipamenik egin, nahiz eta abal hori nahitaez eratu behar den etxebizitzak eraiki eta saltzerakoan sustatzaileek aurretiazko zenbatekoak jasotzen badituzte. 5) 2008ko otsailaren 26an, erreklamaziogileak bidalitako beste alegazio-idazki bat iritsi zen Gipuzkoako Lurralde Bulegora. Idazki horretan erreklamaziogileak enpresa erreklamatuak aurkeztutako idazkiaren edukia aztertu zuen, eta bi alderdien artean dauden desadostasunak azaldu zituen berriro. 6) 2008ko martxoaren 12an, ikuskatzaile jarduleak 20.ª001/I-267/2008/1 zenbakiko txostena egin zuen; bertan, honako gogoeta hauek egin zituen: Alderdiek dituzten jarrerak kontuan hartuta, kasu honetan ezin da beste bitartekotza bat egin; izan ere, alderdi erreklamatuak berresten du kontratua hutsaltzeko asmoa duela, baina gainerako kaltetuen baldintza beretan, hau da, hiru ordainketetan, banku-abala barne hartuta; erreklamaziogileak, ordea, ez du irtenbide hori onartzen. Negoziatzeko helburuetan dagoen alde hori are gehiago jartzen da agerian erreklamaziogileak erreklamatuaren aurka demanda judiziala jarri duelako kontratua hutsaltzea eta berriki ordaindutakoa itzul diezaioten eskatuz, espedientean azaltzen denaren arabera. Alderdi erreklamatuak ez du aipatu, ezta adierazi ere, sustapen horri buruz abal-konturik ote dagoen, eta ez du justifikatu ez dagoenik ere, nahiz eta zenbakiko aktan azalpen hori emateko eskatu zaion. Horregatik guztiagatik, sinatzaileak espediente honi buruzko hasierako proposamena berresten du are gehiago oraindik; izan ere, bere ustez, alderdi erreklamatuak administrazioko arau-haustea egin duela erakusten duten arrazoizko zantzuak daude. 7) 2008ko apirilaren 22an, Lurralde Bulegoko buruak Ebazpena eman zuen eta bitartekotza-fasea amaitutzat eman zuen; ebazpen hori erreklamaziogileari jakinarazi zitzaion 2008ko maiatzaren 2an. Bigarrena. Hasiera emateko Erabakia erreklamatutako enpresari jakinarazi zitzaion 2008ko uztailaren 8an. Interesdunari 15 egun balioduneko legezko epea eman zitzaion bidezkotzat hartzen zituen alegazioak, dokumentuak eta informazioak aurkezteko, baina gaur egun ez dago inon jasota enpresa erruztatuak idazkirik aurkeztu duenik. Hirugarrena. 2008ko abuztuaren 29an espedientearen instrukzio-egileak Ebazpen Proposamena agindu zuen. Proposamen horretan gertakari egiaztatuen deklarazioa azaltzen da eta gertakari horiek Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legearen 50.4 artikuluaren g) atalean eta 50.6 artikuluan arau-hauste gisa tipifikatutako arau-hausteak egitean dautza. hechos, y la relación de los desencuentros habidos entre ambas partes en relación a la resolución contractual del contrato privado de compraventa. Ninguna referencia se hace al aval bancario de obligada constitución en supuestos de percepción por las promotoras de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. 5) El 26 de febrero de 2008 tiene entrada en la Oficina Territorial de Gipuzkoa nuevo escrito de alegaciones de la parte reclamante en el que analiza el contendido del escrito presentado por la firma reclamada y expone una vez más las divergencias existentes entre ambas partes. 6) En fecha 12 de marzo de 2008 el inspector actuante elabora informe n.º 20.ª001/I-267/2008/1, en el que vierte las siguientes consideraciones: Que no cabe nueva intervención mediadora en este caso, ante las posiciones que las partes mantienen, en la medida en que la reclamada se ratifica en su voluntad de rescindir el contrato en las mismas condiciones que con el resto de los afectados, esto es, en tres pagos, incluso con aval bancario, mientras que la reclamante no acepta esta solución. Que esta diferencia en las posiciones negociadoras se evidencia aún más con el hecho de que la reclamante haya interpuesto demanda judicial contra la reclamada, exigiendo la rescisión contractual y la devolución de lo abonado en fechas muy recientes, tal y como consta en el expediente. Que la reclamada no hace referencia, ni señala si existe cuenta aval en relación con esta promoción, ni justifica su inexistencia, pese a que en el acta n.º 1589 se le solicita tal explicación. Por todo ello, el firmante se ratifica, aún más si cabe, en su propuesta inicial sobre este expediente, al consideran que existen indicios más que razonables de infracción administrativa en la reclamada. 7) En fecha 22 de abril de 2008 se dicta Resolución por el Jefe de la Oficina Territorial, dando por concluida la fase mediadora, resolución que es notificada a la reclamante el 2 de mayo de Segundo. El citado Acuerdo de Incoación es notificado a la firma imputada el 8 de julio de Concedido al interesado el plazo legal de 15 días hábiles para formular y presentar cuantas alegaciones, documentos e informaciones estimen convenientes, no se tiene constancia de escrito alguno presentado por la mercantil imputada. Tercero. El 29 de agosto de 2008, por la Instructora del expediente se dicta propuesta de resolución, en la que se contiene una declaración de hechos probados que suponen la comisión de dos infracciones tipificadas como tales en el apartado g) del art y el art de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.

6 31050 EHAA ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 Enpresari 15 egun balioduneko legezko epea eman zitzaion ebazpen-proposamenaren inguruko alegazioak aurkezteko, baina gaur egun arte ez da idazkirik jaso. FROGATUTAKO GERTAKARIAK Alde batetik, Grupo Promotor Cabido Casas SL enpresak eta, bestetik, Petra Hidalgo Mateo andreak 2006ko ekainaren 13an sinatutako salerosketa-kontratuak, eraikitzen ari diren etxebizitza (Hormillejako Club Castillo de Leiva bizitegi-urbanizazioko B-2 blokea) eskualdatzeko denak, honako xedapen hau biltzen du: Zigor-klausula; horren bitartez, saltzaileari kalte-ordain bat onartzen zaio alderdi saltzailearen ez-betetzearen kasuan, baina ez da prestazio baliokidea kontuan hartzen beste alderdiaren ez-betetzearen kasurako. Bestalde, kontratuari ez zaio erantsi alderdi erosleak kontura entregatutako zenbatekoei buruz eratutako bermea formalizatzen duen dokumentazioaren kopiarik. ZUZENBIDEKO OINARRIAK Lehenengoa. Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo eta Industria Segurtasuneko zuzendariari dagokio zehapenespedientea ebaztea, betiere Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen urriaren 11ko 284/2005 Dekretuaren 7 f) artikuluan ezarritakoaren arabera. Bigarrena. Frogatutako gertakari horiek ekartzen dute Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren abenduaren 22ko 6/2003 Legearen 50.4 g) eta 50.6 artikuluetan tipifikatuta dauden arau-hausteak egin izana: «50.4.g) Kontsumitzaile eta erabiltzaileek sinatzen dituzten kontratuetako baldintza orokorretan edo publizitate-eskaintzetan, aplikagarriak diren xedapenek pertsona horiei aitortzen dizkieten eskubideak mugatu edo urratzen dituzten klausulak sartzea». «50.6 Oro har, kontsumitzaile eta erabiltzaileak babesteko indarrean dauden arauek eta xedapen osagarriek berariaz ezartzen dituzten baldintza, eginbehar edo debekuak». Era berean, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren abenduaren 22ko 6/2003 Legearen 52. artikuluak honako hau xedatzen du: «1. Arinak, larriak edo oso larriak izan daitezke kontsumoaren esparruko urratzeak, hurrengo irizpideak agertzen diren kontuan hartuta. a) Kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasunerako kalte edo arrisku larria. Concedido a la empresa el plazo legal de 15 días hábiles para presentar alegaciones a la propuesta de resolución, hasta la fecha no ha tenido entrada escrito alguno. HECHOS PROBADOS El contrato de compraventa suscrito entre Grupo Promotor Cabido Casas, S.L. por una parte, y Dña. Petra Hidalgo Mateo de la otra, en fecha 13 de junio de 2006, y que tiene como objeto la transmisión de una vivienda en construcción, identificada como bloque B-2 en la urbanización residencial Club Castillo de Lleiva en Hormilleja, contiene la siguiente estipulación: Cláusula penal por la que se reconoce al vendedor una indemnización en el supuesto de incumplimiento de la parte compradora, sin contemplar una prestación equivalente para el caso de incumplimiento de la otra parte. Por otra parte, el contrato no incorpora copia de la documentación en la que se formaliza la garantía constituida en relación con las cantidades entregadas a cuenta por la parte compradora. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Es competente para resolver el expediente sancionador el Director de Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno Vasco, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.f) del Decreto 284/2005 de 11 de octubre, por el que se establece la Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Segundo. Los hechos probados indicados suponen la comisión de las infracciones tipificadas en los artículos 50.4 g) y 50.6 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias: «50.4.g) La inclusión, en las condiciones generales de los contratos que suscriban las personas consumidoras y usuarias o en las ofertas publicitarias, de cláusulas que limiten o vulneren los derechos reconocidos a las personas consumidoras y usuarias por las disposiciones que resulten aplicables». «50.6. En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones expresamente establecidos por la normativa vigente en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias». A su vez, el artículo 52 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias dispone: «1. Las infracciones en materia de consumo se calificarán como leves, graves o muy graves en función de la concurrencia de los siguientes criterios: a) Daño o riesgo grave para la salud o seguridad de las personas consumidoras o usuarias.

7 EHAA ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de b) Kontsumitzaile eta erabiltzaileen interes ekonomikoentzako kalte larria. c) Zabarkeria larria edo dolua. d) Urratzearen orokortzea, berak ukitzen duen hartzaile kopuruari dagokionez. e) Babes berezia duen taldean zuzeneko ondorioak izatea. 3. Urratze larritzat hartuko dira artikulu honetako 1. paragrafoan aipatzen diren irizpideetatik baten bat duten tipifikatutako portaerak». Kasu honetan, egokitzat hartzen da adierazitako arau-hausteak arau-hauste larritzat hartzea, enpresaren jardunean dolua edo zabarkeria larria dagoelako, nabarmen hausten baititu indarreko legediak kontsumitzaileei aitortzen dizkion eskubideak. Adierazitako arau-hauste bakoitzari eurotik eurora bitarteko isuna dagokio, eta kopuru hori gainditu egin daiteke, arau-haustearen xede diren produktuen edo zerbitzuen balioaren boskoitzera iritsi arte. Hirugarrena. Grupo Promotor Cabido Casas SL enpresa da adierazitako arau-haustearen arduraduna, egile-kontzeptupean, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 9. artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz (1998ko martxoaren 11ko EHAA). Adierazitako artikuluak eta zigorrak mailakatzeko irizpideak aztertu ondoren, Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Kontsumo eta Industria Segurtasuneko zuzendariak honako hau EBATZI DU: Lehenengoa. Grupo Promotor Cabido Casas SL enpresari IFZ: B , eta jakinarazpenetarako honako helbide hau duena: José Elosegi alkatearen etorbidea, 211, 1. A, el Alto Villa, Donostia, honako hau jartzea: Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren abenduaren 22ko 6/2003 Legearen 50.4 g) artikuluan tipifikatutako arau-haustea egiteagatik euroko isuna. Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren abenduaren 22ko 6/2003 Legearen 50.6 artikuluan tipifikatutako arau-haustea egiteagatik euroko isuna. Bigarrena. Ebazpen hau interesdunari jakinaraziko zaio, eta honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Kontsumo, Merkataritza eta Industria Segurtasuneko sailburuordeari jakinarazpenaren berri eman eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita hilabeteko epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen arazoaren b) Lesión grave de los intereses económicos de las personas consumidoras y usuarias. c) Negligencia grave o dolo. d) Generalización de la infracción, en cuanto al número de personas destinatarias afectadas por la misma. e) Afección directa a un colectivo de personas especialmente protegido. 3. Serán calificadas como graves las conductas tipificadas en las que concurra alguno de los criterios señalados en el párrafo 1 de este artículo.» En el caso que nos ocupa, se considera adecuada la calificación de las infracciones mencionadas como infracciones graves, al apreciarse la existencia de dolo o negligencia grave en la actuación de la mercantil, que infringe de forma manifiesta los derechos que la legislación vigente reconoce a los consumidores. A cada una de las infracciones señaladas puede corresponderle multa comprendida entre euros y euros, cantidad que podrá rebasarse hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción. Tercero. Es responsable en concepto de autor de la infracción señalada Grupo Promotor Cabido Casas, S.L., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero (BOPV de 11 de marzo de 1998), de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Vistos los artículos citados y los criterios de graduación de las sanciones, el Director de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco RESUELVE: Primero. Imponer a Grupo Promotor Cabido Casas, S.L., con NIF B y con domicilio a efectos de notificaciones en Avda. Alcalde José Elósegui, 211, 1.º A, Villa el Alto, de Donostia-San Sebastián: Sanción de multa de euros por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 50.4.g) de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias. Sanción de multa de euros por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 50.6 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias. Segundo. Notifíquese la presente Resolución al interesado haciéndole saber que frente a la misma puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación ante el Viceconsejero de Consumo, Comercio y Seguridad Industrial, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de

8 31052 EHAA ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de ko 30/1992 Legearen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatzen duena 107. artikuluak eta hurrengoek agindutakoaren arabera. Vitoria-Gasteiz, 2008ko urriaren 13a. Kontsumo eta Industria Segurtasuneko zuzendaria, RUBÉN MENDIOLA ERKOREKA. Hori guztia, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz jakinarazten da, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 59.4 artikuluan aurreikusitako ondorioak izan ditzan. Lege horren bidez Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zen. Vitoria-Gasteiz, 2008ko azaroaren 26a. Zerbitzu Orokorretako zuzendaria, ARANTZA ARBELAITZ GELBENZU. noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. En Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de El Director de Consumo y Seguridad Industrial, RUBÉN MENDIOLA ERKOREKA. Lo que se notifica mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, a los efectos provenidos en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. En Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de La Directora de Servicios, ARANTZA ARBELAITZ GELBENZU.

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

Antecedentes. Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: (+34) 945 135 118 Faxa: (+34) 945 135 102 E-mail: arartekoa@ararteko.net www.ararteko.

Antecedentes. Prado, 9 01005 VITORIA-GASTEIZ Tel.: (+34) 945 135 118 Faxa: (+34) 945 135 102 E-mail: arartekoa@ararteko.net www.ararteko. Resolución del Ararteko, de 1 de febrero de 2012, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que deje sin efecto una sanción por infracción de la normativa urbanística. Antecedentes

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria EBAZPENA, 2007ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2007-2008 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS 1. Objeto y finalidad.- Las subvenciones que concede el tienen como objeto promocionar la práctica deportiva de cualquier disciplina

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.ª Objeto y finalidad. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/1492 (1) EHAA - 2009ko martxoak 17, asteartea N.º 53 ZK. BOPV - martes 17 de marzo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/1492 (1) EHAA - 2009ko martxoak 17, asteartea N.º 53 ZK. BOPV - martes 17 de marzo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 1492 AGINDUA, 2009ko otsailaren 25ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzak

Más detalles

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial RADIO EUSKADI Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 208 67 9:00 10:00 130 130 14:00 103 15:00 95 20:00 22:00 102 * 67

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA Aurkibidea 1 Zer diren formularioak eta zertarako balio duten 3 2 Zerk erantzuten die formularioei 3 3 Zer eskema izan behar duen formularioak 3 4 Zer datu jasotzen

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 25446 EHAA - 2006ko abenduak 27, asteazkena N.º 245 ZK. BOPV - miércoles 27 de diciembre de 2006 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 6443 255/2006 DEKRETUA, abenduaren 19koa, seme-alabak dituzten

Más detalles

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EHUKO GRADUONDOKO BEREZKO TITULUAK TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO DE LA UPV/EHU SARTZEKO ESKAKIZUNA SOLICITUD DE ADMISION 1. ESKATZEN DEN MASTERRA / MASTER QUE SE SOLICITA EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 563 EBAZPENA, 20eko abenduaren 22koa, Uni bertsi ta te eta Ikerketa sailburuordearena, bikaintasun akademikoko beken

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión

ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión Unidad de Comunicación del Hospital Universitario Donostia. hdo.ucomunicacion@osakidetza.net Komunikazio

Más detalles

Ayuda A Jóvenes Para Gastos De Notaria Y Registro Que Adquieran Su Primera Vivienda o Alquiler En Tudela. 2014

Ayuda A Jóvenes Para Gastos De Notaria Y Registro Que Adquieran Su Primera Vivienda o Alquiler En Tudela. 2014 ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE AYUDAS A JOVENES POR ADQUISICIÓN O ALQUILER DE VIVIENDA =================================================================== Artículo 1.- Objeto. La presente ordenanza

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

Contrato de compraventa a plazos de bien inmueble

Contrato de compraventa a plazos de bien inmueble Contrato de compraventa a plazos de bien inmueble En Madrid a de de 200_ REUNIDOS De una parte, DON, y DOÑA, mayor de edad, cónyuges, siendo su régimen de económico del matrimonio el de gananciales, vecinos

Más detalles

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente.

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente. LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarko Idazkaritza Nagusia PRESIDENCIA Secretaría General de Acción Exterior RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, del Secretario General de Acción Exterior, por la que se

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012 Primera. Objeto de la Convocatoria La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones

Más detalles

Contrato privado de compraventa

Contrato privado de compraventa Contrato privado de compraventa En a de de 200_ REUNIDOS De una parte, como parte vendedora por representación: DON, mayor de edad, estado civil casado, vecino de, con domicilio a efectos de notificaciones

Más detalles

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora OIRRI ZERGAGARRIA OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE ( ) TOTAL A INGRESAR (-) (9) / /IFK /CIF / Enpresaren izena / Razón Social Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática Zigilua eta sinadura / Sello

Más detalles

Garbiñe Errekondo Salsamendi

Garbiñe Errekondo Salsamendi Garbiñe Errekondo Salsamendi Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko foru diputatu eta Diputatuen Kontseiluko idazkaria. Diputada foral del Departamento

Más detalles

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS Idazkaria / Secretario JOSE IGNACIO ARBERAS Zinegotziak/ Ediles JOSU URRUTIA MIREIA ZARATE MIGUEL ANGEL

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones 2685 AGINDUA, 2009ko apirilaren 22koa, Kultura Sailburuarena, nazioarte mailako arte-azoketan stand-ak alokatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko arte-galeriei dirulaguntzak

Más detalles

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA El Ayuntamiento de La Rinconada, a través del área de Participación Ciudadana, concede anualmente subvenciones con

Más detalles

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y COMERCIOS PARA PROMOVER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GÜEÑES 2014. BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto

Más detalles

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN 2000.eko urtarrila Lehen argitalpena Enero 2000 Primera Edición 1 Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Más detalles

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+)

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) CONDICIONES GENERALES PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 177. zk. 2014, irailak 17. Asteazkena 19897 BOB núm. 177. Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

Compra Segura de Vivienda en España

Compra Segura de Vivienda en España Compra Segura de Vivienda en España El Ministerio de Fomento junto al Colegio de Registradores de la Propiedad han elaborado un documento sencillo y breve con los diferentes pasos y recomendaciones que

Más detalles

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

I.- ANTECEDENTES DE HECHO EB 2015/040 Resolución 052/2015, de 5 de mayo de 2015, del titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko

Más detalles

Konbentzio honen estatu alderdiek,

Konbentzio honen estatu alderdiek, Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud Adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por

Más detalles

para incoar un expediente para la reclamación de las cantidades percibidas de forma indebida.

para incoar un expediente para la reclamación de las cantidades percibidas de forma indebida. Resolución del Ararteko del 23 de mayo por la que se recomienda al Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava que revise una suspensión de Prestación Complementaria de Vivienda

Más detalles

EXPTE. NÚM.: 101.047 /2009

EXPTE. NÚM.: 101.047 /2009 INSTITUTO NACIONAL DE EXPTE. NÚM.: 101.047 /2009 En la Sede de la Junta Arbitral Nacional de Consumo a 22 de marzo 2010, se reúne el Colegio Arbitral para dictar laudo en el procedimiento arbitral en el

Más detalles

SUBVENCION DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCION ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE

SUBVENCION DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCION ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE SUBVENCION DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCION ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 1. Aprobar las Bases y Convocatoria de Subvenciones de Autoempleo para el año 2011, por una cuantía total de 30.000,00

Más detalles

Solicitud de Pago Directo por Cese de Actividad

Solicitud de Pago Directo por Cese de Actividad Expte: GISS: SI NO Contingencia Profesional: SI NO Cese de Actividad: SI NO (A cumplimentar por Mutua Universal) Solicitud de Pago Directo por Cese de Actividad 1. Datos personales Primer apellido Segundo

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES AYUNTAMIENTO DE ALICANTE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES APROBACIÓN: Texto definitivo aprobado por el Pleno de 26 de febrero de 2015 PUBLICACIÓN: BOP: nº 40, de 27 de febrero

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran

Más detalles

EXPTE. NÚM.: 101.027/2011

EXPTE. NÚM.: 101.027/2011 , POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD INSTITUTO NACIONAL DE EXPTE. NÚM.: 101.027/2011 En la Sede de la Junta Arbitral Nacional de Consumo a 7 de julio de 2011, se reúne el Colegio Arbitral para dictar laudo en

Más detalles

E.3.1. Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI)

E.3.1. Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) ARTÍCULO 1.- Utilizando la facultad contenida en el artículo 73.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

Más detalles

Celarayn dirección de arte

Celarayn dirección de arte Celarayn dirección de arte Junta de Castilla y León Consejería de Sanidad Dirección de Salud Pública y Consumo. Diseño y maquetación: Celarayn Dirección de Arte. Dep. Legal: LE-1207-2006 Imprime: Gráficas

Más detalles

Id. Cendoj: 41091330012015100002 Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Sevilla Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia

Id. Cendoj: 41091330012015100002 Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Sevilla Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia Id. Cendoj: 41091330012015100002 Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Sevilla Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia Fecha de resolución: 02/06/2015 Nº Recurso: 496/2014

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO. ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO. Artículo 1.-Objeto. Serán objeto de subvención las actividades y programas de ámbito sociocultural y desarrollo

Más detalles

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Zk-999 N -999

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Zk-999 N -999 EHAA - 2002ko otsailak 14, osteguna N.º 32 ZK. BOPV - jueves 14 de febrero de 2002 2827 INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO IRAGARKIA, 2002ko urtarrilaren

Más detalles

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y SOCIALES 1. Objeto y finalidad.-el Excmo. convoca estas subvenciones con el objeto de colaborar económicamente con las asociaciones

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles

Actuaciones Inspectoras y de la Potestad Sancionadora en Materia de Depósito de Fianzas de Arrendamientos de la Comunidad de Madrid

Actuaciones Inspectoras y de la Potestad Sancionadora en Materia de Depósito de Fianzas de Arrendamientos de la Comunidad de Madrid Ley reguladora de las Actuaciones Inspectoras y de la Potestad Sancionadora en Materia de Depósito de Fianzas de Arrendamientos de la Comunidad de Madrid Actualizado a octubre 2008 Índice Ley 12/1997,

Más detalles

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz».

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». EHAA - 2005eko martxoak 4, ostirala N.º 44 ZK. BOPV - viernes 4 de marzo de 2005 3429 zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». AZKEN XEDAPENA. Indarrean sartzea. Dekretu

Más detalles

1.- Zioen azalpena 1.- Exposición de motivos

1.- Zioen azalpena 1.- Exposición de motivos Decreto de Alcaldía que regula la tramitación de las Ayudas para rehabilitación y adaptación de viviendas durante el año 2015 2015. urtean Etxebizitza birgaitu eta egokitzeko diru-laguntzen izapideak arautzeko

Más detalles

CONSULTAS programa INFORMA de la Agencia Tributaria. Pág.1/6. IRPF (Ley 35/2006)

CONSULTAS programa INFORMA de la Agencia Tributaria. Pág.1/6. IRPF (Ley 35/2006) CONSULTAS programa INFORMA de la Agencia Tributaria. Pág.1/6 GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES IRPF (Ley 35/2006) Nº126619-Reintegro de subvenciones. Pregunta: Tratamiento en el IRPF del reintegro de

Más detalles

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA N -3729. Zk-3729

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA N -3729. Zk-3729 13424 EHAA - 2004ko uztailak 9, ostirala N.º 130 ZK. BOPV - viernes 9 de julio de 2004 NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA Zk-3729 101/2004 DEKRETUA, ekainaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari

Más detalles

Andoaingo Udala. Ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku txartela arautzen duen udal Ordenantza

Andoaingo Udala. Ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku txartela arautzen duen udal Ordenantza Kodea: 2010IORA0007 Andoaingo Udala ZERBITZUAK / SERVICIOS Udal Ordenantza Ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku txartela arautzen duen udal Ordenantza Ordenanza Municipal Ordenanza municipal

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 233. zk. 2011, abenduak 9. Ostirala 26429 BOB núm. 233. Viernes, 9 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario Foru Aldundia / Diputación Foral

Más detalles

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak 2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el aprendizaje del

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

Secretaría General Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones

Secretaría General Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones Secretaría General Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones Ref. Expediente: R- Informe del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España en relación con la reclamación

Más detalles

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación.

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación. EHAA - 2002ko ekainak 10, astelehena N.º 108 ZK. BOPV - lunes 10 de junio de 2002 10059 Donostia-San Sebastiángo epaitegietatik dagokionean. Horretako epea bi hilabetekoa izango da eta jakinarazpena jasotzen

Más detalles

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011.

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. ANEXO I BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. Curso 2011-2012 EAE-rako INTERESGARRI DIREN GAIETAN ATZERRIAN ESPEZIALIZAZIO IKASKETAK

Más detalles

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 -

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 - PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION - PLAN RENOVE CONDENSA- CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 - ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Alda. Urquijo 36-1ª planta 48011

Más detalles

REGLAMENTO PARA LA DEFENSA DEL MUTUALISTA DE MUTUA M.M.T SEGUROS

REGLAMENTO PARA LA DEFENSA DEL MUTUALISTA DE MUTUA M.M.T SEGUROS REGLAMENTO PARA LA DEFENSA DEL MUTUALISTA DE MUTUA M.M.T SEGUROS Í n d i c e TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Legislación aplicable...3 Artículo 2. Ámbito de aplicación del reglamento...3

Más detalles