MECA-D3O12 - Mecànica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MECA-D3O12 - Mecànica"

Transcripción

1 Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú EM - Departament d'enginyeria Mecànica GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 6 Idiomes docència: Català Professorat Responsable: Altres: INGRID MAGNUSSON MORER Marc Escolà Fernandez Nieto Reina, Iván Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura Específiques: 1. D1. Coneixements dels principis fonamentals de la mecànica del sòlid rígid i la seva aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria (cinemàtica, estàtica i dinàmica). 2. D2. Capacitat per a definir les condicions de funcionament de sistemes pneumàtics i hidràulics aplicables en màquines i sistemes mecànics. 3. D3. Capacitat per a realitzar propostes de configuracions de sistemes pneumàtics i hidràulics. Transversals: 4. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades. Metodologies docents Existeixen dos tipus de sessions presencials: les sessions de teoria i problemes i les sessions de pràctiques de laboratori. Les sessions de teoria i problemes integren les exposicions dels conceptes teòrics bàsics dels continguts temàtics de l'assignatura, se'n descriuen exemples aplicats en forma d'exercicis i es presenten i resolen per part del professor exercicis d'aplicació dels conceptes teòrics introduïts i se'n proposa d'altres per a la resolució per part de l'estudiant, individualment o en grup. A les classes de pràctiques de laboratori, es desenvolupen assaijos experimentals i és l'estudiant, individualment o en grup, qui ha de treballar els aspectes pautats pel professor. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura En acabar l'assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de: Analitzar i relacionar les sol licitacions, esforços i moviments en els sistemes mecànics. Conèixer els elements pneumàtics i hidràulics, i els seus símbols de representació per a poder interpretar els circuits pneumàtics i hidràulics. Dimensionar components i seleccionar els diferents elements pneumàtics i hidràulics. Simular el comportament d'un circuit pneumàtic i hidràulic mitjançant un programa de simulació. 1 / 7

2 Decidir quin temps utilitza per a cada tasca a partir d'uns temps orientatius. Treballar amb les fonts d'informació que el professorat li indica i amb les que ell o ella amplia. Hores totals de dedicació de l'estudiantat Dedicació total: 150h Hores grup gran: 42h 28.00% Hores grup mitjà: 0h 0.00% Hores grup petit: 6h 4.00% Hores activitats dirigides: 0h 0.00% Hores aprenentatge autònom: 102h 68.00% 2 / 7

3 Continguts 1- Mobilitat de mecanismes Dedicació: 10h Grup gran: 3h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 3h Aprenentatge autònom: 2h 1.1 Definicions bàsiques de teoria de màquines 1.2 Membres i parells cinemàtics 1.3 Tipus de mecanismos 1.4 Esquematització 1.5 Graus de llibertat d'un mecanisme 1.6 Estudi de posició mitjançant geometria de triangles A1. Avaluació de l'aprenentatge A2. Practiques de laboratori A3. Realització d'informes 2- Sistemes equivalents de forces Dedicació: 4h Grup gran: 2h Activitats dirigides: 2h 2.1 Conceptes i deficions bàsiques 2.2 Operacions vectorials i trigonometría 2.3 Moment d'una força respecte d'un punt. Parell de forces 2.4 Sistemes equivalents de forces A1. Avaluació de l'aprenentatge A2. Practiques de laboratori A3. Realització d'informes 3 / 7

4 3- Geometria de masses Dedicació: 12h Grup gran: 4h Activitats dirigides: 2h Aprenentatge autònom: 6h 3.1 Centre de masses 3.2 Moment d'inèrcia de masses i superfícies A1. Avaluació de l'aprenentatge A2. Practiques de laboratori A3. Realització d'informes 4 - Estàtica del sòlid rígid Dedicació: 50h Grup gran: 16h Activitats dirigides: 4h Aprenentatge autònom: 30h 4.1 Problemes d'estàtica del sòlid rígid sense frec. 1a i 3a llei de Newton. Conceptes bàsics: sòlid rígid, força, massa i pes. Diagrames del cos lliure. Equacions d'equilibri del sòlid rígid. Moment d'una força respecte d'un punt. 4.2 Problemes d'estàtica del sòlid rígid amb frec. Concepte de força de frec de Coulomb. 4.3 Teorema de les potències vituals. Al finalitzar aquesta unitat docent l'estudiant ha de ser capaç de: - Resoldre problemes d'estàtica del sòlid rígid. 4 / 7

5 5 - Cinemàtica del sòlid rígid Dedicació: 37h Grup gran: 12h Activitats dirigides: 3h Aprenentatge autònom: 22h Anàlisi de posició i velocitats en un mecanisme pla. En acabar aquesta unitat docent l'estudiant ha de ser capaç de: - Determinar en un sòlid rígid la velocitat lineal d'un punt i la velocitat angular del sòlid, a partir de les dades cinemàtiques suficients. - Realitzar l'estudi de posició i velocitats en mecanismos plans. 6 - Dinàmica del sòlid rígid Dedicació: 10h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 2h Aprenentatge autònom: 6h 6.1 2a llei de Newton i Mètode de D'Alembert Força d'inèrcia Moment d'inèrcia Moment degut a la inèrcia Al finalitzar aquesta unitat docent l'estudiant ha de ser capaç de: - Resoldre problemes de dinàmica del sòlid rígid mitjançant el mètode de D'Alembert. 5 / 7

6 7 - Disseny i anàlisi de sistemes pneumàtics i hidràulics Dedicació: 27h Grup gran: 8h Grup petit: 2h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 16h 7.1. Pneumàtica / oleohidràulica Conceptes i característiques bàsiques dels dos sistemes. 7.2 Components pneumàtics Elements de treball o potència Elements de comandament. Vàlvules. 7.3 Disseny de circuits pneumàtics bàsics. 7.4 Disseny de circuits pneumàtics seqüencials. 7.5 Simulació de circuits pneumàtics. 7.6 Equips oleohidràulics. 7.7 Circuits oleohidràulics. Al finalitzar aquesta unitat docent l'estudiant ha de ser capaç de: Conèixer els elements principals d'una instal lació pneumàtica i oleohidràulica. Conèixer el funcionament dels components pneumàtics i oleohidràulics, la seva simbologia i interpretació dins de les diferents aplicacions. Dissenyar circuits pneumàtics i oleohidràulics. Analitzar el comportament d'un circuit pneumàtic i oleohidràulic mitjançant un programa de simulació. Sistema de qualificació La qualificació final de l'assignatura es determinarà tenint en compte la següent ponderació dels actes avaluatius: l'avaluació de l'aprenentatge mitjançant proves individuals (A1) ponderarà un 70%, l'avaluació de les pràctiques de laboratori (A2) ponderarà un 15% i l'avaluació dels informes i treballs presentats (A3) tindrà un pes d'un 15%. Existeix una prova de reavaluació a la qual et pots presentar si la nota de l'assignatura és superior a 3 i inferior a 5, i en la qual et reavalues del 70% corresponent als examens (és a dir, el 30% d'avaluació de pràctiques i treballs no és reavaluable). Normes de realització de les activitats Les condicions de realització de cada prova s'especificaran, en cada cas, amb la suficient antel lació. 6 / 7

7 Bibliografia Bàsica: Beer, Ferdinand Pierre; Johnston, E. Russell; Mazurek, David F.; Eisenberg, Elliot R. Mecánica vectorial para ingenieros. 10a ed. México [etc.]: McGraw-Hill, ISBN , Beer, Ferdinand Pierre ; Johnston, E. Russell ; DeWolf, John; Mazurek, David F. Mecánica de materiales. 5a ed. México [etc.]: Mc Graw Hill, ISBN Riley, William F.; Sturges, Leroy D. Ingeniería mecánica. Barcelona [etc.]: Reverté, ISBN X, Serrano Nicolás, A. Neumática. Madrid: Paraninfo, ISBN Carnicer Royo, Enrique; Mainar Hasta, Concepción. Oleohidráulica : conceptos básicos. 2a ed. Madrid: Paraninfo, ISBN Roldán Viloria, José. Neumática, hidráulica y electricidad aplicada : física aplicada. Otros fluídos. Madrid: Paraninfo, 1989, reimpr ISBN Millán Teja, Salvador. Automatización neumática y electroneumática. Barcelona: Marcombo : Norgen, ISBN Farrando Boix, Ramón. Circuitos neumáticos, electricos e hidráulicos : curso práctico. 2ª ed. Barcelona: Marcombo, ISBN X. Complementària: Rohner, Peter; Smith, Gordon. Pneumatic control for industrial automation. Brisbane: John Wiley & Sons, ISBN Hyde, John; Regué, Josep; Cuspinera, Albert. Control electroneumático y electrónico. Barcelona: Norgren, Biblioteca técnica : Marcombo Boixareu, ISBN Deppert, W; Stoll, K. Aplicaciones de la neumática. Barcelona: Marcombo-Boixareu, ISBN Deppert, W; Stoll, K. Dispositivos neumáticos. Bogotá: Marcombo, ISBN X. 7 / 7

F2 - Física II

F2 - Física II Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 748 - FIS - Departament de

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Teoria de Circuits

Teoria de Circuits Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 709 - EE - Departament d'enginyeria

Más detalles

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals

340126 - SIDI-K5O10 - Sistemes Digitals Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

OLEOHIDRÁULICA Y NEUMÁTICA I.T. AGRÍCOLA, ESPECIALIDAD EN MECANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES RURALES.

OLEOHIDRÁULICA Y NEUMÁTICA I.T. AGRÍCOLA, ESPECIALIDAD EN MECANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES RURALES. OPTATIVA TITULACIÓN: CURSO: TERCERO I.T. AGRÍCOLA, ESPECIALIDAD EN MECANIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES RURALES. CUATRIMESTRE: SEGUNDO CRÉDITOS TEORÍA: 3 (30 horas) CRÉDITOS PRÁCTICAS: 3 (30 horas) DESCRIPTORES:

Más detalles

Logística de Transport i Emmagatzematge

Logística de Transport i Emmagatzematge Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 707 - ESAII - Departament

Más detalles

Termodinàmica Fonamental

Termodinàmica Fonamental Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2012 240 - ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria Industrial de Barcelona 721 - FEN - Departament de Física i Enginyeria

Más detalles

220240 - Estructures de Formigó

220240 - Estructures de Formigó Unitat responsable: 220 - ETSEIAT - Escola Tècnica Superior d'enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa Unitat que imparteix: 737 - RMEE - Departament de Resistència de Materials i Estructures a

Más detalles

EH - Energia Hidràulica

EH - Energia Hidràulica Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 330 - EPSEM - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Manresa 750 - EMIT - Departament d'enginyeria Minera, Industrial

Más detalles

SO - Sistemes Operatius

SO - Sistemes Operatius Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2014 300 - EETAC - Escola d'enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 701 - AC - Departament d'arquitectura

Más detalles

POSTVITV - Postproducció de Vídeo i Televisió

POSTVITV - Postproducció de Vídeo i Televisió Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró Unitat que imparteix: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró Curs: Titulació: 2016 GRAU EN MITJANS AUDIOVISUALS

Más detalles

VALASAIG - Validación y Ensayo de Máquinas

VALASAIG - Validación y Ensayo de Máquinas Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró Unidad que imparte: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró Curso: Titulación: 2016 GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

Más detalles

Guia docent de l assignatura SEGURETAT DE TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES

Guia docent de l assignatura SEGURETAT DE TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES Guia docent de l assignatura SEGURETAT DE TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Seguretat de Transports i Infraestructures Codi: 101868 Titulació: Grau de Prevenció i Seguretat

Más detalles

370639 - ERGONOMIA - Ergonomia Visual

370639 - ERGONOMIA - Ergonomia Visual Unitat responsable: 370 - FOOT - Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'òptica i Optometria Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2009).

Más detalles

INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA

INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA INGENIERÍA VESPERTINA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA FLUIDICA INDUSTRIAL PROFESOR JUAN C TRAVIESO 2004 INFORMACIÓN ASIGNATURA, JUAN C TRAVIESO Pagina 2 Objetivos Fluídica Industrial

Más detalles

TMSB - Transferència de Massa en Sistemes Biològics

TMSB - Transferència de Massa en Sistemes Biològics Unitat responsable: 390 - ESAB - Escola Superior d'agricultura de Barcelona Unitat que imparteix: 748 - FIS - Departament de Física Curs: Titulació: 2016 GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES BIOLÒGICS (Pla 2009).

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN Nombre de la asignatura: Evaluación de Impacto Ambiental Número de créditos Plan 2001: 4.5 Número de créditos

Más detalles

IESF - Introducció a l'energia Solar Fotovoltaica

IESF - Introducció a l'energia Solar Fotovoltaica Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits: 2015 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. - Comprendre els fonaments epistemològics de la investigació social qualitativa.

Titulació Tipus Curs Semestre. - Comprendre els fonaments epistemològics de la investigació social qualitativa. Mètodes qualitatius de recerca en criminologia 2015/2016 Codi: 100451 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OB 3 1 Professor de contacte Nom: Lluís Sáez Giol Correu electrònic:

Más detalles

MÈTODES - Métodos de Investigación

MÈTODES - Métodos de Investigación Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 370 - FOOT - Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa 731 - OO - Departamento de Óptica y Optometría 749 - MAT - Departamento

Más detalles

Dossier electrònic (Si/No): Si Professor coordinador: Mª José Motilva e-mail: motilva@tecal.udl.es

Dossier electrònic (Si/No): Si Professor coordinador: Mª José Motilva e-mail: motilva@tecal.udl.es 2.1. DADES INICIALS D IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: INDUSTRIES ALIMENTARIES Nombre de crèdits Pla 2001: 6 Nombre de crèdits ECTS: 5 Caràcter (troncal T, obligatòria Ob, optativa Op): T Titulació:

Más detalles

CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS INGENIERÍA ELECTRICA

CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS INGENIERÍA ELECTRICA 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: CIRCUITOS HIDRAULICOS Y NEUMATICOS Carrera: INGENIERÍA ELECTRICA Clave de la asignatura: Horas teoría - horas práctica créditos: 4 2 10 2.- HISTORIA

Más detalles

Universitat de les Illes Balears Guia docent

Universitat de les Illes Balears Guia docent 1, 2S, GTUR Identificació de l'assignatura Crèdits Període d'impartició d'impartició 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores). 1, 2S, GTUR(Campus Extens) Segon semestre

Más detalles

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton

UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Generalitat de Catalunya Departament d educació i universitats IES FLIX DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BLOC 2_ Objectius 1ER BAT. 1. OBJECTIUS UNITAT 3. Forces i les lleis de Newton Comprendre el concepte de

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

ELPO-E5O10 - Electrónica de Potencia

ELPO-E5O10 - Electrónica de Potencia Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles

GUIA DOCENT DE L ASSIGNATURA DESTINACIONS TURÍSTIQUES I PROMOCIÓ PÚBLICA

GUIA DOCENT DE L ASSIGNATURA DESTINACIONS TURÍSTIQUES I PROMOCIÓ PÚBLICA GUIA DOCENT DE L ASSIGNATURA DESTINACIONS TURÍSTIQUES I PROMOCIÓ PÚBLICA I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Destinacions Turístiques i Promoció Pública Codi: 101215 Titulació: Grau de Turisme Curs

Más detalles

CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA ORIENTACIONS PER LES PROVES D'ACCÉS A CURSOS DE NIVELL ELEMENTAL LLENGUATGE MUSICAL

CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA ORIENTACIONS PER LES PROVES D'ACCÉS A CURSOS DE NIVELL ELEMENTAL LLENGUATGE MUSICAL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANRESA ORIENTACIONS PER LES PROVES D'ACCÉS A CURSOS DE NIVELL ELEMENTAL LLENGUATGE MUSICAL document actualitzat el setembre de 2011 L'objectiu d'aquest document és

Más detalles

Guia docent de l assignatura Sociologia i psicologia del turisme

Guia docent de l assignatura Sociologia i psicologia del turisme Guia docent de l assignatura Sociologia i psicologia del turisme I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Sociologia i psicologia del turisme Codi: 101226 Titulació: Grau de Turisme Curs acadèmic: 2016-2017

Más detalles

Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA

Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA DADES GENERALS Nom de l assignatura : Activitat física i Salut. Codi: (a emplenar posteriorment) Tipus : Presencial Impartició: Català Departaments implicats

Más detalles

Guia Docent Criminologia II FITXA IDENTIFICATIVA RESUM CONEIXEMENTS PREVIS. Dades de l'assignatura Codi Criminologia II

Guia Docent Criminologia II FITXA IDENTIFICATIVA RESUM CONEIXEMENTS PREVIS. Dades de l'assignatura Codi Criminologia II FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 35071 Nom Criminologia II Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2016-2017 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1302 - Grau de Criminologia

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

Titulació Pla Tipus Curs Semestre Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 3 1

Titulació Pla Tipus Curs Semestre Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 3 1 Mètodes qualitatius de recerca en criminologia 2012/2013 Codi: 100451 Crèdits ECTS: 6 Titulació Pla Tipus Curs Semestre 2500257 Graduat en Criminologia 805 Graduat en Criminologia OB 3 1 Professor de contacte

Más detalles

PDAQ - Potabilización y Distribución de Agua

PDAQ - Potabilización y Distribución de Agua Unidad responsable: 820 - EUETIB - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química Curso: Titulación: 2015 GRADO EN

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015_2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Any acadèmic GUIA DOCENT BIOLOGIA MOLECULAR Grau en Biotecnologia. Coordinació: Francisco Ferrezuelo

Any acadèmic GUIA DOCENT BIOLOGIA MOLECULAR Grau en Biotecnologia. Coordinació: Francisco Ferrezuelo Any acadèmic 2016-17 GUIA DOCENT BIOLOGIA MOLECULAR Grau en Biotecnologia Coordinació: Francisco Ferrezuelo Informació general de l'assignatura Denominació Semestre d'impartició Caràcter BIOLOGIA MOLECULAR

Más detalles

SISTELEC - Sistemas Eléctricos

SISTELEC - Sistemas Eléctricos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró GRADO

Más detalles

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100701 MATÈRIA: : Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) II

Más detalles

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS 1. Competencias Desarrollar y conservar sistemas automatizados

Más detalles

Codi: Crèdits: 3. Titulació Tipus Curs Semestre

Codi: Crèdits: 3. Titulació Tipus Curs Semestre Bioinformàtica 2016/2017 Codi: 102890 Crèdits: 3 Titulació Tipus Curs Semestre 2502442 Medicina OT 2 2 2502442 Medicina OT 3 0 2502442 Medicina OT 4 0 2502442 Medicina OT 5 0 2502442 Medicina OT 6 0 Professor

Más detalles

TMDM-E7P09 - Técnicas de Mantenimiento y Diagnóstico en Motores y Accionamientos Eléctricos

TMDM-E7P09 - Técnicas de Mantenimiento y Diagnóstico en Motores y Accionamientos Eléctricos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú 709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Psicologia CODI: 102821 MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions MÒDUL: VIII. Matèries obligatòries de l'àmbit social

Más detalles

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 1. DATOS INFORMATIVOS: MATERIA O MÓDULO: Física General CÓDIGO: 12040 CARRERA: NIVEL: Civil Preparatorio No. CRÉDITOS: 6 CRÉDITOS TEORÍA: 6 CRÉDITOS PRÁCTICA: SEMESTRE / AÑO ACADÉMICO: Segundo Semestre

Más detalles

Enginyeria del Producte

Enginyeria del Producte Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 240 - ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria Industrial de Barcelona 758 - EPC - Departament d'enginyeria de Projectes

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-16 MARKETING ONLINE. Curs Curso. Estudios Superiores de Diseño. Ciencias Sociales y Legislación

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-16 MARKETING ONLINE. Curs Curso. Estudios Superiores de Diseño. Ciencias Sociales y Legislación GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-16 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

804029 - HCI-M - Human-Computer Interaction

804029 - HCI-M - Human-Computer Interaction Coordinating unit: 804 - CITM - Image Processing and Multimedia Technology Centre Teaching unit: 804 - CITM - Image Processing and Multimedia Technology Centre Academic year: Degree: 2015 BACHELOR'S DEGREE

Más detalles

GUIA DOCENT ENGINYERIA DE PROCESSOS ALIMENTARIS I Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

GUIA DOCENT ENGINYERIA DE PROCESSOS ALIMENTARIS I Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària Any acadèmic 2015-16 GUIA DOCENT ENGINYERIA DE PROCESSOS ALIMENTARIS I Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària Professorat: ALBERT IBARZ RIBAS ALFONSO GARVÍN ARNÉS Informació general de l'assignatura

Más detalles

860019-21003SIM - Sistemas Mecánicos

860019-21003SIM - Sistemas Mecánicos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 860 - EEI - Escuela de Ingeniería de Igualada 860 - EEI - Escuela de Ingeniería de Igualada GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN

Más detalles

GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster

GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster Any acadèmic 2014-15 GUIA DOCENT AVALUACIO, DIAGNOSTIC I INTERVENCIO PSICOLOGICA EN L'ADULTESA Màster Professorat: Dr. Anton Aluja Sr. Salvador Gallart Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter

Más detalles

Assignatura: Infermeria Psicosocial i Salut Mental. Crèdits: 6 Teòrics: 3 Seminaris: 1,5 Laboratori/Pràctics: 1,5

Assignatura: Infermeria Psicosocial i Salut Mental. Crèdits: 6 Teòrics: 3 Seminaris: 1,5 Laboratori/Pràctics: 1,5 Assignatura: Infermeria Psicosocial i Salut Mental (En extinció) Tipus: Troncal Codi: 242002 Crèdits: 6 Teòrics: 3 Seminaris: 1,5 Laboratori/Pràctics: 1,5 Departament: Infermeria de Salut Pública, Salut

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Historia y cultura del diseño de interiores. Curs Curso 3º

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Historia y cultura del diseño de interiores. Curs Curso 3º GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

SCSB - Sensores y Acondicionadores de Señal

SCSB - Sensores y Acondicionadores de Señal Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 820 - EEBE - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica

Más detalles

Guía Docente de Fundamentos Físicos de la Robótica

Guía Docente de Fundamentos Físicos de la Robótica Guía Docente de Fundamentos Físicos de la Robótica 1. ESQUEMA GENERAL 1.1.- Datos identificativos Universidad: Politécnica de Valencia Centro: E.T.S. de Informática Aplicada Título: Ingeniero Técnico en

Más detalles

Facultat de Medicina. Departaments implicats : Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia

Facultat de Medicina. Departaments implicats : Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA DADES GENERALS Nom de l assignatura : Farmacologia Codi: 364484 Tipus : Obligatòria Impartició: segon quatrimestre Departaments implicats : Anatomia Patològica,

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Psicologia criminal aplicada 2015/2016 Codi: 100446 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elena Garrido Gaitan Correu electrònic: Elena.Garrido@uab.cat

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Treball de Fi de Màster 2013/2014 Codi: 42537 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Professor de contacte Nom: Marta Tafalla González Correu electrònic:

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

Estatica. Carrera: Participantes Academia de Ing. Civil del ITN. Asignaturas Temas Asignaturas Temas Resistencia de Materiales.

Estatica. Carrera: Participantes Academia de Ing. Civil del ITN. Asignaturas Temas Asignaturas Temas Resistencia de Materiales. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Estatica Ingeniería Civil Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos 3 2 8 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA Lugar y fecha de elaboración

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Psicologia de la Memòria: Camps d'aplicació

Psicologia de la Memòria: Camps d'aplicació Psicologia de la Memòria: Camps d'aplicació 2016/20 Codi: 102560 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2502443 Psicologia OT 4 2 Professor de contacte Nom: Dolores Sáiz Roca Correu electrònic: Dolors.Saiz@uab.cat

Más detalles

Tutorial amplificador classe A

Tutorial amplificador classe A CFGM d Instal lacions elèctriques i automàtiques M9 Electrònica UF2: Electrònica analògica Tutorial amplificador classe A Autor: Jesús Martin (Curs 2012-13 / S1) Introducció Un amplificador és un aparell

Más detalles

ACM - Álgebra y Cálculo Multivariable

ACM - Álgebra y Cálculo Multivariable Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 820 - EEBE - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona 749 - MAT - Departamento de Matemáticas GRADO

Más detalles

TEMA 8 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES ( CONDICIONALS )

TEMA 8 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES ( CONDICIONALS ) TEMA 8 LES CAPACITATS FÍSIQUES BÀSIQUES ( CONDICIONALS ) ÍNDEX: 8.1.- Generalitats 8.2.- La Força 8.3.- La Resistència 8.4.- La Velocitat 8.5.- La Flexibilitat 8.1.- GENERALITATS El moviment corporal té

Más detalles

GSEP-E7P09 - Gestión de Sistemas Eléctricos de Potencia y Ahorro de la Energía Eléctrica

GSEP-E7P09 - Gestión de Sistemas Eléctricos de Potencia y Ahorro de la Energía Eléctrica Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú 709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica

Más detalles

Economía Financiera (20843)

Economía Financiera (20843) Economía Financiera (20843) Curs 2015-16 Titulació/estudi: Grau en Administració i Direcció d'empreses Curs: segon Trimestre: tercer Nombre de crèdits ECTS: 5 crèdits Hores de dedicació de l'estudiant:

Más detalles

PROGRAMA DE ASIGNATURA CLAVE: 1213 SEMESTRE: 2º ESTÁTICA. HORAS SEMESTRE CARACTER GEOMETRÍA ANALÍTICA.

PROGRAMA DE ASIGNATURA CLAVE: 1213 SEMESTRE: 2º ESTÁTICA. HORAS SEMESTRE CARACTER GEOMETRÍA ANALÍTICA. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN DIVISIÓN DE MATEMÁTICAS E INGENIERÍA LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL ACATLÁN PROGRAMA DE ASIGNATURA CLAVE: 1213 SEMESTRE:

Más detalles

Física. Carrera: IAC Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Ambiental. Academia de Ingeniería

Física. Carrera: IAC Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Ambiental. Academia de Ingeniería 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Física Ingeniería Ambiental IAC - 0415 4-2-10 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA Lugar y

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas

Más detalles

Guia docent. Identificació de l'assignatura. Professors. Contextualització. Requisits. Recomanables. Competències. Assignatura

Guia docent. Identificació de l'assignatura. Professors. Contextualització. Requisits. Recomanables. Competències. Assignatura 1, 1S Identificació de l'assignatura Assignatura 20913 - Filosofia Moderna II Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150 hores). 1, 1S (Campus Extens) Període

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

MTEM - Tecnología de Fabricación por Mecanizado

MTEM - Tecnología de Fabricación por Mecanizado Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 820 - EEBE - Escuela de Ingeniería de Barcelona Este 712 - EM - Departamento de Ingeniería Mecánica GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

Más detalles

CURS ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE)

CURS ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE) ONLINE DE PREPARACIÓ EXAMEN CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED (CAE) Curs Certificat per la Universitat San Jorge 110 HORES 3 MESOS 4 ECTS CAMBRIDGE ENGLISH: RECONEIXEMENT MUNDIAL Cambridge English s'ha convertit

Más detalles

PRÁCTICA 4 MOMENTOS. Versión: 02. Fecha de emisión. 08 de agosto de 2016

PRÁCTICA 4 MOMENTOS. Versión: 02. Fecha de emisión. 08 de agosto de 2016 Manual de prácticas del Página 26/48 PRÁCTICA 4 MOMENTOS Página 26 de 48 Manual de prácticas del Página 27/48 OBJETIVOS Determinar el momento de una fuerza con respecto a un centro de momentos. Determinar

Más detalles

340453 - DAMO-I7P23 - Desarrollo de Aplicaciones Móviles

340453 - DAMO-I7P23 - Desarrollo de Aplicaciones Móviles Unidad responsable: 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú Unidad que imparte: 723 - CS - Departamento de Ciencias de la Computación Curso: Titulación: 2015 GRADO

Más detalles

IEAI-E6O09 - Instalaciones Eléctricas y Automatización Industrial

IEAI-E6O09 - Instalaciones Eléctricas y Automatización Industrial Unidad responsable: 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú Unidad que imparte: 709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica Curso: Titulación: 2016 GRADO EN

Más detalles

Dinámica. Carrera: EMM Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos.

Dinámica. Carrera: EMM Participantes Representante de las academias de ingeniería Electromecánica de los Institutos Tecnológicos. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Dinámica Ingeniería Electromecánica EMM - 0511 3 2 8 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA

Más detalles

SÍLABO I. DATOS GENERALES:

SÍLABO I. DATOS GENERALES: SÍLABO I. DATOS GENERALES: 1. Nombre de la asignatura : Automatización Industrial Electroneumatica y Oleohidráulica. 2. Carácter : Obligatorio. 3. Carreras Profesionales : Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Más detalles

ASEPE - Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia

ASEPE - Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 820 - EEBE - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona 709 - EE - Departamento de Ingeniería Eléctrica

Más detalles

Any acadèmic 2015-16. GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal. Professorat: Ricardo Sanz Cortiella

Any acadèmic 2015-16. GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal. Professorat: Ricardo Sanz Cortiella Any acadèmic 2015-16 GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal Professorat: Ricardo Sanz Cortiella Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter EXPRESSIÓ GRÀFICA

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Delinqüència i psicopatologia 2013/2014 Codi: 100447 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Francisco Collazos Sanchez Correu electrònic: Francisco.Collazos@uab.cat

Más detalles

Física I. Carrera: SCM Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos.

Física I. Carrera: SCM Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Física I Ingeniería en Sistemas Computacionales SCM - 0409 3-2-8 2.- HISTORIA DEL

Más detalles

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents.

Es important dir que, dos vectors, des del punt de vista matemàtic, són iguals quan els seus mòduls, sentits i direccions són equivalents. 1 CÀLCUL VECTORIAL Abans de començar a parlar de vectors i ficar-nos plenament en el seu estudi, hem de saber distingir els dos tipus de magnituds que defineixen la física: 1. Magnituds escalars: magnituds

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 1. DATOS INFORMATIVOS: MATERIA O MÓDULO: Resistencia de Materiales I CÓDIGO: 14642 CARRERA: NIVEL: Ingeniería Civil IV No. CRÉDITOS: 5 CRÉDITOS TEORÍA: 5 CRÉDITOS PRÁCTICA: 0 SEMESTRE / AÑO ACADÉMICO:

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL PROGRAMA DE ASIGNATURA ACTIVIDAD CURRICULAR: MECÁNICA Y MECANISMOS Código: 072529 Área: Tecnología Bloque: Tecnologías Básicas Nivel: 4º Tipo: Obligatoria Modalidad: Anual Carga Horaria Total: 72 hs. reloj

Más detalles

Psicopedagogia de l'aprenentatge al llarg de la Vida

Psicopedagogia de l'aprenentatge al llarg de la Vida Psicopedagogia de l'aprenentatge al llarg de la Vida 2014/2015 Codi: 42980 Crèdits: 10 Titulació Tipus Curs Semestre 4313754 Psicopedagogia OT 0 A Professor de contacte Nom: Isabel Alvarez Canovas Correu

Más detalles

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica. Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica. Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea Información general de la asignatura Denominación Carácter Peritages

Más detalles

EQDI-F2O43 - Ecuaciones Diferenciales

EQDI-F2O43 - Ecuaciones Diferenciales Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2016 340 - EPSEVG - Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú 749 - MAT - Departamento de Matemáticas

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Fundamentos históricos del diseño. Curs Curso 1.º. Historia de las Artes y el Diseño

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Fundamentos históricos del diseño. Curs Curso 1.º. Historia de las Artes y el Diseño GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles