NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS."

Transcripción

1 NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS. Barcelona, 22 juny Benvolguts associats/ades Avui anem a analitzar la sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de data 15/3/2015 que ha causat certa revolada entre els professionals de l'assessoria fiscal pel fet que s'ha interpretat que s'obre la porta a la deducció de certes despeses de serveis i subministraments quan l'autònom (empresari o professional persona física) realitza la seva activitat en el seu habitatge habitual (és a dir que existeix un ús compartit entre habitatge particular i lloc on s'exerceix l'activitat). Vegem amb deteniment el que diu la sentència perquè hi ha diverses qüestions molt interessants a comentar. En primer lloc indicar que la postura de l'administració Tributària es troba reflectida en la consulta de la Direcció general de Tributs V , de 17 d'abril de 2007, on s'estableix que en els supòsits en què hi ha un ús compartit de l'habitatge (particular i de l'activitat) es considera que aquesta afectació parcial faculta al contribuent per deduir en la part proporcional, en què s'utilitzin, les despeses derivades de la titularitat de l'habitatge, com són els de amortització, IBI, taxa d'escombraries, comunitat de propietaris, etc. No obstant això, conforme a aquesta mateixa consulta, només considera deduïbles les despeses derivades dels subministraments (aigua, llum, gas, telèfon, etc.) quan els mateixos es destinin exclusivament a l'exercici de l'activitat, no podent aplicar-se, en aquest cas, la mateixa regla de prorrateig que s'aplica a les despeses corresponents a la titularitat de l'habitatge. En segon lloc, la gran novetat que estableix aquesta sentència és que el TSJ de Madrid no comparteix el criteri restrictiu de la AEAT i atès que no es discuteix que la normativa admet l'afectació parcial de l'habitatge a l'activitat econòmica, no és lògic negar la deducció d'aquells subministraments sense els quals no és factible aquesta utilització. Així, al no ser possible determinar el consum que correspon a cadascun de les finalitats als quals es destina el pis, ha d'admetre's la deducció de tals despeses en la part corresponent al percentatge d'afectació a l'activitat econòmica, igual que ocorre en les despeses inherents a la titularitat de l'immoble, no sent admissible supeditar la

2 deducció fiscal a la vinculació exclusiva del subministrament a l'activitat, doncs aquesta exigència suposa introduir condicions no contemplades en la Llei per a l'afectació parcial d'immobles. Argument impecable del TSJ de Madrid i que compartim plenament amb ell, doncs no té lògica alguna que s'admetin una sèrie de despeses i no unes altres que són igualment necessaries per a l'exercici de l'activitat (sense llum, per exemple, no funcionen els ordinadors). Ara bé, primer avís a navegants, en la sentència es deixa ben clar que la despesa deduïble ho és en funció del percentatge d'afectació a l'activitat econòmica, per la qual cosa ha de ser el contribuent qui hagi de provar i justificar el percentatge d'afectació de l'habitatge a l'activitat. I com és sabut, cap en aquest supòsit qualsevol mitjà de prova admès en dret. Normalment se sol fer una regla de tres en funció de la superfície afecta a l'activitat. Per tant, si declarem un despatx de 10 metres quadrats de l'habitatge on se suposa que s'exerceix l'activitat i aquest habitatge té 100 metres quadrats, el més segur és que l'administració ens admeti una deducció de les despeses del 10% i haurem de ser nosaltres els qui hàgim de provar una afectació major (per exemple si estiméssim l'afectació en un 50%) la qual cosa sempre resulta complicat per no dir impossible. Tenir doncs molt en compte l'element superfície a l'hora de declarar l'activitat (el cas extrem seria aquells professionals o empresaris que declaren l'activitat sense local, ja que l'administració no admetrà d'entrada cap despesa). Com a segon avís indicar que aquesta sentència no fa jurisprudència i encara que té arguments molt sòlids i consistents, la AEAT i els seus òrgans de gestió i inspecció poden ignorar-la, amb la qual cosa ens obligaran a recórrer. I finalment en tercer lloc, destacar que la mateixa sentència, en canvi, es decanta clarament cap a la postura de l'administració en el supòsit de les despeses referides als automòbils de turisme on estableix que per admetre la deducció de les despeses referides a l'automòbil cal que estigui afecte de manera exclusiva a l'activitat econòmica, sense que sigui admissible el seu ús personal, ni tan sols de forma accessòria, corresponent al contribuent la prova que concorren tots els pressupostos que permeten efectuar la deducció. Al contrari del que ocorre amb l'habitatge, supòsit abans examinat, la normativa reguladora de l'irpf no admet l'afectació parcial dels automòbils a l'activitat econòmica. I la prova de l'afectació exclusiva correspon al contribuent. Sentència molt aconsellable de lliurar a certs clients que insisteixen a deduir-se les despeses dels vehicles. Recordar que l'irpf, encara que sembli increïble, no està harmonitzat amb l'iva, i en el cas de l'iva si es permet una deducció del 50% (o

3 superior sota prova de la seva afectació) en el supòsit de vehicles turisme mentre en l'irpf la deducció pot ser 0. En definitiva, una molt interessant sentència que ha d'interpretar-se en els seus justs termes, ja que no és tan favorable al contribuent com sembla en els seus inicis. Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb: Josep M Paños Pascual President ACAT

4 NOTA SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 10 DE MARZO 2015 SOBRE LOS GASTOS DEDUCIBLES DE LOS AUTONOMOS. Barcelona, 22 junio Apreciados asociados/adas Hoy vamos a analizar la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 15/3/2015 que ha causado cierto revuelo entre los profesionales de la asesoría fiscal por el hecho de que se ha interpretado que se abre la puerta a la deducción de ciertos gastos de servicios y suministros cuando el Autónomo (empresario o professional persona física) realiza su actividad en su vivienda habitual (es decir que existe un uso compartido entre vivienda particular y lugar donde se ejerce la actividad). Veamos con detenimiento lo que dice la sentencia porque hay varias cuestiones muy interesantes a comentar. En primer lugar indicar que la postura de la Administración Tributaria se encuentra reflejada en la consulta de la Dirección General de Tributos V , de 17 de abril de 2007, donde se establece que en los supuestos en que hay un uso compartido de la vivienda (particular y de la actividad) se considera que esa afectación parcial faculta al contribuyente para deducir en la parte proporcional, en que se utilicen, los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, como son los de amortización, IBI, tasa de basuras, comunidad de propietarios, etc. Sin embargo, conforme a esa misma consulta, sólo considera deducibles los gastos derivados de los suministros (agua, luz, gas, teléfono, etc.) cuando los mismos se destinen exclusivamente al ejercicio de la actividad, no pudiendo aplicarse, en este caso, la misma regla de prorrateo que se aplica a los gastos correspondientes a la titularidad de la vivienda. En segundo lugar, la gran novedad que establece esta sentencia es que el TSJ de Madrid no comparte el criterio restrictivo de la AEAT y dado que no se discute que la normativa admite la afectación parcial de la vivienda a la actividad económica, no es lógico negar la deducción de aquellos suministros sin los cuales no es factible esa utilización. Así, al no ser posible determinar el consumo que corresponde a cada uno de los fines a los que se destina el piso, debe admitirse la deducción de tales gastos en la parte correspondiente al porcentaje de afectación a la actividad económica, al igual que ocurre los gastos inherentes a la titularidad del inmueble, no siendo admisible supeditar la deducción fiscal al a vinculación exclusiva del suministro a la actividad, pues esa exigencia supone introducir condiciones no contempladas en la Ley para la afectación parcial de inmuebles.

5 Argumento impecable del TSJ de Madrid y que compartimos plenamente con él, pues no tiene lògica alguna que se admitan una serie de gastos y no otros que son igualmente necesarios para el ejercicio de la actividad (sin luz, por ejemplo, no funcionan los ordenadores). Ahora bien, primer aviso a navegantes, en la sentencia se deja bien claro que el gasto deducible lo es en función del porcentaje de afectación a la actividad econòmica, por lo que debe ser el contribuyente quien deba probar y justificar el porcentaje de afectación de la vivienda a la actividad. Y como es sabido, cabe en este supuesto cualquier medio de prueba admitido en derecho. Normalmente se suele hacer una regla de tres en función de la superfície afecta a la actividad. Por lo tanto, si declaramos un despacho de 10 metros cuadrados de la vivienda donde se supone que se ejerce la actividad y dicha vivienda tiene 100 metros cuadrados, lo más seguro es que la Administración nos admita una deducción de los gastos del 10% y deberemos ser nosotros quienes debamos probar una afectación mayor (por ejemplo si estimáramos la afectación en un 50%) lo cual siempre resulta complicado por no decir imposible. Tener pues muy en cuenta el elemento superficie a la hora de declarar la actividad (el caso extremo sería aquellos profesionales o empresarios que declaran la actividad sin local, ya que la Administración no admitirá de entrada ningún gasto). Como segundo aviso indicar que esta sentencia no hace jurisprudencia y aunque tiene argumentos muy solidos y consistentes, la AEAT y sus órganos de gestión e inspección pueden ignorarla, con lo cual nos obligarán a recurrir. Y finalmente en tercer lugar, destacar que la misma sentencia, en cambio, se decanta claramente hacia la postura de la Administración en el supuesto de los gastos referidos a los automóviles de turismo donde establece que para admitir la deducción de los gastos referidos al automóvil es preciso que esté afecto de modo exclusivo a la actividad económica, sin que sea admisible su uso personal, ni siquiera de forma accesoria, correspondiendo al contribuyente la prueba de que concurren todos los presupuestos que permiten efectuar la deducción. Al contrario de lo que ocurre con la vivienda, supuesto antes examinado, la normativa reguladora del IRPF no admite la afectación parcial de los automóviles a la actividad económica. Y la prueba de la afectación exclusiva corresponda al contribuyente. Sentencia muy aconsejable de entregar a ciertos clientes que insisten en deducirse los gastos de los vehículos. Recordar que el IRPF, aunque parezca increïble, no està armonizado con el IVA, y en el caso del IVA si se permite una deducción del 50% (o superior bajo prueba de su afectación) en el supuesto de vehículos turismo mientras en el IRPF la deducción puede ser 0. En definitiva, una muy interesante sentencia que debe interpretarse en sus justos términos, ya que no es tan rompedora y favorable al contribuyente como parece en sus inicios.

6 Para cualquier duda o aclaración contactar con Josep M Paños Pascual Presidente ACAT

Recordamos que la doctrina del TEAC obliga a los órganos AEAT.

Recordamos que la doctrina del TEAC obliga a los órganos AEAT. Criterio TEAC que admitiría parcialmente como deducibles los gastos de suministros de un profesional que ejerce en su domicilio. Recordamos que la doctrina del TEAC obliga a los órganos AEAT. Criterio

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

QÜESTIONS FINALS SOBRE LES *SCP I EL NOU CANVI DE *REGIMEN TRIBUTARI.

QÜESTIONS FINALS SOBRE LES *SCP I EL NOU CANVI DE *REGIMEN TRIBUTARI. QÜESTIONS FINALS SOBRE LES *SCP I EL NOU CANVI DE *REGIMEN TRIBUTARI. Barcelona, 28 desembre 2015. Benvolguts companys/es Davant la imminència de l'arribada de l'exercici fiscal 2016, una de la novetats

Más detalles

NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS.

NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS. NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS. Barcelona, 15 gener 2016. Benvolguts associats/ades Una de les operacions més comunes en el tancament de l exercici fiscal es la comptabilització

Más detalles

2.- Consideración de las retribuciones en especie como operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.- Consideración de las retribuciones en especie como operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. Nota sobre indirecta el tratamiento de las retribuciones en especie en la imposición 1.- Introducción El objetivo de la presente nota es comentar las Consultas de la Dirección General de Tributos V1379-11

Más detalles

ACTIVIDADES PROFESIONALES - GASTOS DEDUCIBLES

ACTIVIDADES PROFESIONALES - GASTOS DEDUCIBLES ACTIVIDADES PROFESIONALES - GASTOS DEDUCIBLES 1.-INTRODUCCIÓN... 2 2.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS... 3 2.1.-NORMATIVA APLICABLE... 3 2.2.-ANÁLISIS DE LA DEDUCIBILIDAD DE DETERMINADOS

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

El arrendamiento de inmuebles Cuándo se considera actividad económica?

El arrendamiento de inmuebles Cuándo se considera actividad económica? El arrendamiento de inmuebles Cuándo se considera actividad económica? El arrendamiento de inmuebles tiene una regla especial para su calificación en el IRPF como actividad económica, lo cual tiene implicaciones

Más detalles

Mesures d estalvi d aigua

Mesures d estalvi d aigua Mesures d estalvi d aigua La falta de pluges en els darrers mesos ha fet baixar les reserves d aigua dels embassaments i dels aqüífers. Tots els municipis que rebem aigua potable de la xarxa Ter-Llobregat,

Más detalles

www.council-consultores.com

www.council-consultores.com La fiscalidad de los vehículos de empresa Son frecuentes las preguntas al Despacho sobre la conveniencia o no de adquirir un vehículo a nombre de la empresa, revista esta la forma jurídica de sociedad,

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

REGIMEN FISCAL DE LAS RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES.

REGIMEN FISCAL DE LAS RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES. REGIMEN FISCAL DE LAS RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES. El pasado mes de marzo la AEAT publicó una nota sobre distintas consideraciones del régimen fiscal de los socios

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

1 Llaymas Asesores Arapiles, 17 bj dcha 28015 Madrid 91.250.15.50

1 Llaymas Asesores Arapiles, 17 bj dcha 28015 Madrid 91.250.15.50 Fiscalidad de la afectación y uso del vehículo en la actividad profesional Los vehículos de turismo son elementos patrimoniales que se caracterizan por su elevado coste de adquisición, por su extendido

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Consell Tributari Expediente: 102/8 El Consell Tributari, reunido en sesión de 1 de junio de 2011, conociendo del recurso presentado por E.O., SL, ha estudiado la propuesta elaborada por el ponente designado

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Problemática en Módulos de los vehículos utilizados para la actividad

Problemática en Módulos de los vehículos utilizados para la actividad Problemática en Módulos de los vehículos utilizados para la actividad Los vehículos son elementos patrimoniales que se caracterizan por su elevado coste de adquisición, por su extendido uso entre la mayoría

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

1.- DEFINICIÓN DE LA RETRIBUCIÓN EN ESPECIE.

1.- DEFINICIÓN DE LA RETRIBUCIÓN EN ESPECIE. Comunicación 4/2010 Abril 2010 Área Fiscal Muy Sres. nuestros: En Comunicación de fecha 4/2003, les extractábamos el tratamiento tributario de la retribución en especie consistente en la cesión a un empleado

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

La tributación del Alquiler tras la Reforma Fiscal

La tributación del Alquiler tras la Reforma Fiscal La tributación del Alquiler tras la Reforma Fiscal En este Comentario ofrecemos un análisis de cómo ha afectado la Reforma fiscal a los distintos aspectos que conforman la tributación de los contratos

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

Consentimiento Publicación Imágenes

Consentimiento Publicación Imágenes Página 1 de 6 Política de Cookies Información del Documento FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 24/03/2015 00 Versión inicial documento 17/04/2015 01 Versión adaptada a la web de Sol Maratón Magaluf Internacional

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

LECCIÓN 2: EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS SOBRE RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO

LECCIÓN 2: EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS SOBRE RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO LECCIÓN 2: EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Supuestos prácticos elaborados por Luis Malvárez Pascual CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS SOBRE RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO Gastos deducibles.

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

Gastos por adquisición y uso del vehículo privado

Gastos por adquisición y uso del vehículo privado C ONSULTORIO FISCAL Gastos por adquisición y uso del vehículo privado Por GONZALO DE LUIS OTERO Asesor fiscal del Consejo General de Procuradores Creo no equivocarme al considerar los gastos por adquisición

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de, mediante escrito de fecha 12 de julio pasado y registro de entrada en Diputación el siguiente día 13, solicita del Departamento de Asistencia a Municipios la

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI EL PATRIMONI CONCEPTE: El Patrimoni és el conjunt de BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS de l empresa. Tota empresa, per poder funcionar necessita una sèrie d elements que formen part del seu patrimoni, per exemple:

Más detalles

INFORMACIÓN ASESORIAS

INFORMACIÓN ASESORIAS INFORMACIÓN ASESORIAS INCIDENCIA EN EL IVA DE LA CALIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO OBTENIDO POR SOCIOS PROFESIONALES COMO PROCEDENTE DE ACTIVIDAD ECÓNOMICA EN EL ARTICULO 27.1 LIRPF POR LA LEY 26/2014 El pasado

Más detalles

VALORACIÓN DE RENTAS EN ESPECIE UTILIZACIÓN O ENTREGA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

VALORACIÓN DE RENTAS EN ESPECIE UTILIZACIÓN O ENTREGA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES VALORACIÓN DE RENTAS EN ESPECIE UTILIZACIÓN O ENTREGA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES (art. 43.1. 1.º.b LIRPF) En el caso concreto de los automóviles, y dado su uso generalizado para fines particulares junto

Más detalles

PROBLEMÁTICA EN EL IRPF Y EN EL IVA DE LOS VEHÍCULOS DE USO

PROBLEMÁTICA EN EL IRPF Y EN EL IVA DE LOS VEHÍCULOS DE USO PROBLEMÁTICA EN EL IRPF Y EN EL IVA DE LOS VEHÍCULOS DE USO EMPRESARIAL Los vehículos son elementos patrimoniales que se caracterizan por su elevado coste de adquisición, por su extendido uso entre la

Más detalles

MANUAL de SUPERVIVENCIA del CONTRIBUYENTE. Caldevilla & Asociados. (Guía práctica para relacionarse con Hacienda)*

MANUAL de SUPERVIVENCIA del CONTRIBUYENTE. Caldevilla & Asociados. (Guía práctica para relacionarse con Hacienda)* MANUAL de SUPERVIVENCIA del CONTRIBUYENTE (Guía práctica para relacionarse con Hacienda)* Elaborado por el departamento fiscal de Caldevilla & Asociados *Actualizada con los últimos cambios recién introducidos

Más detalles

Consell Tributari Expediente: 403/00

Consell Tributari Expediente: 403/00 Consell Tributari Expediente: 403/00 El Consell Tributari, reunido en sesión de 27 de septiembre de 2000, emite informe respecto a la consulta planteada por el Col legi de M.A.T de Barcelona, que se concreta

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Identificació de la sessió Núm. 14/14 Caràcter: ordinària Data: 02-07-2014 Horari: de 18:15 a 18:20 hores

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Identificació de la sessió Núm. 14/14 Caràcter: ordinària Data: 02-07-2014 Horari: de 18:15 a 18:20 hores ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Identificació de la sessió Núm. 14/14 Caràcter: ordinària Data: 02-07-2014 Horari: de 18:15 a 18:20 hores Hi assisteixen: Maria Mercè Esteve Pi (CiU) Joan Molina Molina

Más detalles

En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde. las que favorecen a los obligados tributarios

En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde. las que favorecen a los obligados tributarios FISCALMANÍA NÚMERO 49 Noviembre 2013 www.fiscalmania.es NOTICIAS QUE DEBEMOS CONOCER En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde las que favorecen a los obligados tributarios Proyecto

Más detalles

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III La entidad financiera CaixaBank, S.A., en adelante "la Caixa", realizará una promoción dirigida a clientes, personas físicas y jurídicas, con residencia

Más detalles

NOTA SOBRE CONSULTES TRIBUTÀRIES RECENTS D'INTERES.

NOTA SOBRE CONSULTES TRIBUTÀRIES RECENTS D'INTERES. NOTA SOBRE CONSULTES TRIBUTÀRIES RECENTS D'INTERES. Barcelona, 26 de gener del 2015. Benvolguts associats / des Us enviem una selecció de consultes vinculants de la Direcció General de Tributs d'interès

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - PUBLICIDAD POR INTERNET. OPERATORIA DE COMPRA DE ESPACIOS EN PAGINAS DE INTERNET. "XX ARGENTINA" S.R.L.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - PUBLICIDAD POR INTERNET. OPERATORIA DE COMPRA DE ESPACIOS EN PAGINAS DE INTERNET. XX ARGENTINA S.R.L. Dictamen Nº 52/2008 Dirección de Asesoría Técnica 18 de Noviembre de 2008 DATOS DE PUBLICACIÓN ASUNTO IMPUESTO A LAS GANANCIAS - PUBLICIDAD POR INTERNET. OPERATORIA DE COMPRA DE ESPACIOS EN PAGINAS DE

Más detalles

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

www.contratodeobras.com

www.contratodeobras.com Dictamen 3/05 (Ref. A.G. Medio Ambiente). Régimen especial de cómputo del «dies a quo» en la prescripción de la obligación de pago del principal y de los intereses correspondientes a la liquidación provisional:

Más detalles

Elaborado por el Equipo de Barcelonanetactiva a partir de las siguientes fuentes de información:

Elaborado por el Equipo de Barcelonanetactiva a partir de las siguientes fuentes de información: TRIBUT O POR IRPF EN LA MODALIDAD DE ESTIMACIÓN DIRECTA,, QUÉ GASTOS ME P UEDO D EDUCIR? Elaborado por el Equipo de Barcelonanetactiva a partir de las siguientes fuentes de información: L e y 3 5 / 2 0

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Referencia: NFJ057009 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID Sentencia 1201/2014, de 3 de octubre de 2014 Sala de lo Contencioso-Administrativo Rec. n.º 964/2012

Más detalles

Aplicaciones Electromecánicas, S.A.

Aplicaciones Electromecánicas, S.A. Aplicaciones Electromecánicas, S.A. R.Q. Aplicaciones Electromecánicas, S.A. - C/Miquel Servet 13, P.I. Camí Ral 08850 Gavà Barcelona. Telf: 93.633.39.90 / Fax: 93.633.39.91 / e-mail: info@rqaplicaciones.com

Más detalles

A Los Titulares de Escuelas Católicas Directores/as de centros EXCEPTO LOS DE PAIS VASCO, NAVARRA, CANARIAS, CEUTA Y MELILLA EC05664

A Los Titulares de Escuelas Católicas Directores/as de centros EXCEPTO LOS DE PAIS VASCO, NAVARRA, CANARIAS, CEUTA Y MELILLA EC05664 Madrid, 11 de diciembre de 2012 A Los Titulares de Escuelas Católicas Directores/as de centros EXCEPTO LOS DE PAIS VASCO, NAVARRA, CANARIAS, CEUTA Y MELILLA EC05664 ORIENTACIONES GENERALES TRIBUTACION

Más detalles

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA 1 RECOMENDACIONES AL ALTA Autor: Sociedad Valenciana de Traumatología Estas recomendaciones pretenden ser una ayuda para usted, que ha sufrido una fractura

Más detalles

Efectos de la regularización practicada en un procedimiento de comprobación limitada

Efectos de la regularización practicada en un procedimiento de comprobación limitada Efectos de la regularización practicada en un procedimiento de comprobación limitada Eduardo Barrachina Juan Magistrado por oposición de lo Contencioso-Administrativo. Tribunal Superior de Justicia de

Más detalles

Resum de la xerrada sobre la problemàtica dels drets d'autor

Resum de la xerrada sobre la problemàtica dels drets d'autor Resum de la xerrada sobre la problemàtica dels drets d'autor El passat 16 de juny va tenir lloc a Conservas una xerrada sobre la problemàtica dels drets d'autor, organitzada per l Associació de Professionals

Más detalles

Deducciones por discapacidad de ascendientes y descendientes o formar parte de familia numerosa

Deducciones por discapacidad de ascendientes y descendientes o formar parte de familia numerosa REFORMA DEL REGLAMENTO DEL IRPF: NUEVAS DEDUCCIONES En el BOE del día 6 de diciembre, se ha publicado el Real Decreto 1003/2014 que modifica el Reglamento del IRPF para recoger las nuevas deducciones por

Más detalles

Tebas: «La Liga sería viable sin un Madrid-Barça»

Tebas: «La Liga sería viable sin un Madrid-Barça» URL: www.abc.es UUM: 4723000 UUD: 613000 TARIFA: 8695 TVD: 869500 TMV: 5,7 min Tebas: «La Liga sería viable sin un Madrid-Barça» Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), fue el

Más detalles

Actualidad jurídica y económica para empresas y directivos La seguridad y la confianza de nuestros clientes, lo más importante

Actualidad jurídica y económica para empresas y directivos La seguridad y la confianza de nuestros clientes, lo más importante Actualidad jurídica y económica para empresas y directivos La seguridad y la confianza de nuestros clientes, lo más importante En este número: Los autónomos cuentan con un nuevo límite de 2.000 euros en

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia

Tribunal Superior de Justicia Tribunal Superior de Justicia TSJ de Andalucía, Sevilla (Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 2ª) Sentencia num. 412/2013 de 5 abril JUR\2013\253065 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales

Más detalles

TODA & NEL-LO ABOGADOS NUEVO TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SOCIO PROFESIONAL

TODA & NEL-LO ABOGADOS NUEVO TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SOCIO PROFESIONAL NUEVO TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SOCIO PROFESIONAL 1. LaLey26/2014,de27denoviembre,dereformadelIRPF, da un nuevo tratamiento en este Impuesto a las retribucionespercibidasporlossociosporrazóndeserviciosprestadosasusociedad,habiendooptadoel

Más detalles

Centre: BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP) Projecte: IMLIMS (Laboratory Information Management System) Ponent: Sra.

Centre: BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP) Projecte: IMLIMS (Laboratory Information Management System) Ponent: Sra. Centre: BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP) Projecte: IMLIMS (Laboratory Information Management System) Ponent: Sra. Diana Navarro INTEGRITY-BASED MULTI-LANGUAGE LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES

CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES Departamento de Gestión Tributaria NOTA Nº 1/12 CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES Con carácter previo al análisis de los distintos supuestos a los que se

Más detalles

Repostaje de carburante que hacen empresarios o profesionales que utilizan un vehículo para el ejercicio de su actividad.

Repostaje de carburante que hacen empresarios o profesionales que utilizan un vehículo para el ejercicio de su actividad. Repostaje de carburante que hacen empresarios o profesionales que utilizan un vehículo para el ejercicio de su actividad. NUM-CONSULTA V2475-12 ORGANO SG de Impuestos sobre el Consumo FECHA-SALIDA 18/12/2012

Más detalles

Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys

Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys Convocatòria: 2013 Assignatura: FILOSOFIA I) CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA La prova de l examen es realitzarà a partir de les lectures dels cinc textos bàsics

Más detalles

DEPARTAMENT FISCAL. Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres

DEPARTAMENT FISCAL. Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres pàgina 2 de 15 Les factures dels industrials de la construcció, han d anar amb Iva o sense? La llei 7/2012 de 29 d octubre va modificar diverses normes

Más detalles

Planificación IRPF. Barcelona, 19 de noviembre de 2013. Apreciados clientes,

Planificación IRPF. Barcelona, 19 de noviembre de 2013. Apreciados clientes, Planificación IRPF Barcelona, 19 de noviembre de 2013 Apreciados clientes, A raíz de los cambios introducidos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) por la Ley de 16/2012,

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

CONSULTAS VINCULANTES. Dirección General de Tributos (DGT) IRPF (Ley 35/2006)

CONSULTAS VINCULANTES. Dirección General de Tributos (DGT) IRPF (Ley 35/2006) CONSULTAS VINCULANTES. Dirección General de Tributos (DGT) IRPF (Ley 35/2006) NÚM. CONSULTA V0008-13 FECHA SALIDA 02/01/2013 Propietario de una vivienda que aún no cuenta con licencia de primera ocupación.

Más detalles

Derechos de imagen y fiscalidad

Derechos de imagen y fiscalidad Derechos de imagen y fiscalidad José Luis Botana Habida cuenta el actual entramado que envuelve a la Agencia Tributaria (en adelante: AEAT) y a los futbolistas que militan en las distintas ligas españolas

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

REFORMA LEY GENERAL TRIBUTARIA

REFORMA LEY GENERAL TRIBUTARIA REFORMA LEY GENERAL TRIBUTARIA I. Introducción El pasado 12 de octubre de 2015 entró en vigor la modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), efectuada por la Ley

Más detalles

DICTAMEN 273/2014. (Sección 1ª)

DICTAMEN 273/2014. (Sección 1ª) DICTAMEN 273/2014 (Sección 1ª) La Laguna, a 22 de julio de 2014. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de Tenerife en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento

Más detalles

Claus per participar-hi activament

Claus per participar-hi activament La vida política Claus per participar-hi activament Edita: Dincat (Discapacitat Intel lectual Catalunya) Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Ministeri

Más detalles

RÉGIMEN FISCAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIÓN EUROPEA

RÉGIMEN FISCAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIÓN EUROPEA 1 RÉGIMEN FISCAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIÓN EUROPEA ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CUMPLIMENTAR EN ESPAÑA 1 2 Cuestiones preliminares El régimen tributario especial de los

Más detalles

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 Audiència Pública Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 2007-2011: CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC DE CRISI SITUACIÓNO ÉS FÀCIL DES DE FA ANYS, I ESPECIALMENT DE FA 3. PER QUÈ? El 30% de l activitat de

Más detalles

Responsabilidad subsidiaria de los contratistas en la nueva Ley General Tributaria

Responsabilidad subsidiaria de los contratistas en la nueva Ley General Tributaria [.estrategiafinanciera.es ] Responsabilidad subsidiaria de los contratistas en la nueva Ley General Tributaria La Ley General Tributaria establece un nuevo régimen de responsabilidad subsidiaria por determinadas

Más detalles

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA S E N T E N C I A

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA S E N T E N C I A Roj: STSJ M 1937/2015 - ECLI:ES:TSJM:2015:1937 Id Cendoj: 28079330052015100305 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 5 Nº de Recurso: 43/2013 Nº de Resolución:

Más detalles

Estudio de idiomas en el dominio.es

Estudio de idiomas en el dominio.es Estudio de idiomas en el dominio.es Carlos Castillo Universidad de Chile ccastill@dcc.uchile.cl Enero 2003 Resumen Se presentan resultados de un estudio realizado en Diciembre del año 2002 sobre aproximadamente

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

Modelo 347 ejercicio 2012. Declaración Anual de Operaciones con terceras personas.

Modelo 347 ejercicio 2012. Declaración Anual de Operaciones con terceras personas. ASESORÍA FISCAL Circular nº 23/13 11.febrero.13 Querido/a compañero/a: Con destino a todos los Colegiados recibimos el siguiente comunicado procedente de la asesoría Fiscal: - Modelo 347 y modelo 184.

Más detalles

Informe con respecto a la tasa municipal por aprovechamiento del dominio público impuesta a los operadores de telefonía móvil

Informe con respecto a la tasa municipal por aprovechamiento del dominio público impuesta a los operadores de telefonía móvil Informe con respecto a la tasa municipal por aprovechamiento del dominio público impuesta a los operadores de telefonía móvil Patricia Ares Falcó, Reyes Escudero Villafáfila y Dolores Hernández Herrera

Más detalles

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE En aquest tutorial aprendrem: a) Primer, com fer que un pendrive sigui autoarrancable b) Després, com guardar la imatge d'un portàtil

Más detalles

Legislación y abreviaturas:

Legislación y abreviaturas: Objeto de la consulta: Conocer cómo debería quedar redactada la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento de servicio de telefonía móvil, ante las diferentes sentencias

Más detalles

Interferències lingüístiques

Interferències lingüístiques Interferències lingüístiques L ús habitual de dues o més llengües pot provocar fàcilment interferències lingüístiques, és a dir, la substitució de la paraula adequada (per exemple, malaltia) per l equivalent

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles