NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS."

Transcripción

1 NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS. Barcelona, 22 juny Benvolguts associats/ades Avui anem a analitzar la sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de data 15/3/2015 que ha causat certa revolada entre els professionals de l'assessoria fiscal pel fet que s'ha interpretat que s'obre la porta a la deducció de certes despeses de serveis i subministraments quan l'autònom (empresari o professional persona física) realitza la seva activitat en el seu habitatge habitual (és a dir que existeix un ús compartit entre habitatge particular i lloc on s'exerceix l'activitat). Vegem amb deteniment el que diu la sentència perquè hi ha diverses qüestions molt interessants a comentar. En primer lloc indicar que la postura de l'administració Tributària es troba reflectida en la consulta de la Direcció general de Tributs V , de 17 d'abril de 2007, on s'estableix que en els supòsits en què hi ha un ús compartit de l'habitatge (particular i de l'activitat) es considera que aquesta afectació parcial faculta al contribuent per deduir en la part proporcional, en què s'utilitzin, les despeses derivades de la titularitat de l'habitatge, com són els de amortització, IBI, taxa d'escombraries, comunitat de propietaris, etc. No obstant això, conforme a aquesta mateixa consulta, només considera deduïbles les despeses derivades dels subministraments (aigua, llum, gas, telèfon, etc.) quan els mateixos es destinin exclusivament a l'exercici de l'activitat, no podent aplicar-se, en aquest cas, la mateixa regla de prorrateig que s'aplica a les despeses corresponents a la titularitat de l'habitatge. En segon lloc, la gran novetat que estableix aquesta sentència és que el TSJ de Madrid no comparteix el criteri restrictiu de la AEAT i atès que no es discuteix que la normativa admet l'afectació parcial de l'habitatge a l'activitat econòmica, no és lògic negar la deducció d'aquells subministraments sense els quals no és factible aquesta utilització. Així, al no ser possible determinar el consum que correspon a cadascun de les finalitats als quals es destina el pis, ha d'admetre's la deducció de tals despeses en la part corresponent al percentatge d'afectació a l'activitat econòmica, igual que ocorre en les despeses inherents a la titularitat de l'immoble, no sent admissible supeditar la

2 deducció fiscal a la vinculació exclusiva del subministrament a l'activitat, doncs aquesta exigència suposa introduir condicions no contemplades en la Llei per a l'afectació parcial d'immobles. Argument impecable del TSJ de Madrid i que compartim plenament amb ell, doncs no té lògica alguna que s'admetin una sèrie de despeses i no unes altres que són igualment necessaries per a l'exercici de l'activitat (sense llum, per exemple, no funcionen els ordinadors). Ara bé, primer avís a navegants, en la sentència es deixa ben clar que la despesa deduïble ho és en funció del percentatge d'afectació a l'activitat econòmica, per la qual cosa ha de ser el contribuent qui hagi de provar i justificar el percentatge d'afectació de l'habitatge a l'activitat. I com és sabut, cap en aquest supòsit qualsevol mitjà de prova admès en dret. Normalment se sol fer una regla de tres en funció de la superfície afecta a l'activitat. Per tant, si declarem un despatx de 10 metres quadrats de l'habitatge on se suposa que s'exerceix l'activitat i aquest habitatge té 100 metres quadrats, el més segur és que l'administració ens admeti una deducció de les despeses del 10% i haurem de ser nosaltres els qui hàgim de provar una afectació major (per exemple si estiméssim l'afectació en un 50%) la qual cosa sempre resulta complicat per no dir impossible. Tenir doncs molt en compte l'element superfície a l'hora de declarar l'activitat (el cas extrem seria aquells professionals o empresaris que declaren l'activitat sense local, ja que l'administració no admetrà d'entrada cap despesa). Com a segon avís indicar que aquesta sentència no fa jurisprudència i encara que té arguments molt sòlids i consistents, la AEAT i els seus òrgans de gestió i inspecció poden ignorar-la, amb la qual cosa ens obligaran a recórrer. I finalment en tercer lloc, destacar que la mateixa sentència, en canvi, es decanta clarament cap a la postura de l'administració en el supòsit de les despeses referides als automòbils de turisme on estableix que per admetre la deducció de les despeses referides a l'automòbil cal que estigui afecte de manera exclusiva a l'activitat econòmica, sense que sigui admissible el seu ús personal, ni tan sols de forma accessòria, corresponent al contribuent la prova que concorren tots els pressupostos que permeten efectuar la deducció. Al contrari del que ocorre amb l'habitatge, supòsit abans examinat, la normativa reguladora de l'irpf no admet l'afectació parcial dels automòbils a l'activitat econòmica. I la prova de l'afectació exclusiva correspon al contribuent. Sentència molt aconsellable de lliurar a certs clients que insisteixen a deduir-se les despeses dels vehicles. Recordar que l'irpf, encara que sembli increïble, no està harmonitzat amb l'iva, i en el cas de l'iva si es permet una deducció del 50% (o

3 superior sota prova de la seva afectació) en el supòsit de vehicles turisme mentre en l'irpf la deducció pot ser 0. En definitiva, una molt interessant sentència que ha d'interpretar-se en els seus justs termes, ja que no és tan favorable al contribuent com sembla en els seus inicis. Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb: Josep M Paños Pascual President ACAT

4 NOTA SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 10 DE MARZO 2015 SOBRE LOS GASTOS DEDUCIBLES DE LOS AUTONOMOS. Barcelona, 22 junio Apreciados asociados/adas Hoy vamos a analizar la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 15/3/2015 que ha causado cierto revuelo entre los profesionales de la asesoría fiscal por el hecho de que se ha interpretado que se abre la puerta a la deducción de ciertos gastos de servicios y suministros cuando el Autónomo (empresario o professional persona física) realiza su actividad en su vivienda habitual (es decir que existe un uso compartido entre vivienda particular y lugar donde se ejerce la actividad). Veamos con detenimiento lo que dice la sentencia porque hay varias cuestiones muy interesantes a comentar. En primer lugar indicar que la postura de la Administración Tributaria se encuentra reflejada en la consulta de la Dirección General de Tributos V , de 17 de abril de 2007, donde se establece que en los supuestos en que hay un uso compartido de la vivienda (particular y de la actividad) se considera que esa afectación parcial faculta al contribuyente para deducir en la parte proporcional, en que se utilicen, los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, como son los de amortización, IBI, tasa de basuras, comunidad de propietarios, etc. Sin embargo, conforme a esa misma consulta, sólo considera deducibles los gastos derivados de los suministros (agua, luz, gas, teléfono, etc.) cuando los mismos se destinen exclusivamente al ejercicio de la actividad, no pudiendo aplicarse, en este caso, la misma regla de prorrateo que se aplica a los gastos correspondientes a la titularidad de la vivienda. En segundo lugar, la gran novedad que establece esta sentencia es que el TSJ de Madrid no comparte el criterio restrictivo de la AEAT y dado que no se discute que la normativa admite la afectación parcial de la vivienda a la actividad económica, no es lógico negar la deducción de aquellos suministros sin los cuales no es factible esa utilización. Así, al no ser posible determinar el consumo que corresponde a cada uno de los fines a los que se destina el piso, debe admitirse la deducción de tales gastos en la parte correspondiente al porcentaje de afectación a la actividad económica, al igual que ocurre los gastos inherentes a la titularidad del inmueble, no siendo admisible supeditar la deducción fiscal al a vinculación exclusiva del suministro a la actividad, pues esa exigencia supone introducir condiciones no contempladas en la Ley para la afectación parcial de inmuebles.

5 Argumento impecable del TSJ de Madrid y que compartimos plenamente con él, pues no tiene lògica alguna que se admitan una serie de gastos y no otros que son igualmente necesarios para el ejercicio de la actividad (sin luz, por ejemplo, no funcionan los ordenadores). Ahora bien, primer aviso a navegantes, en la sentencia se deja bien claro que el gasto deducible lo es en función del porcentaje de afectación a la actividad econòmica, por lo que debe ser el contribuyente quien deba probar y justificar el porcentaje de afectación de la vivienda a la actividad. Y como es sabido, cabe en este supuesto cualquier medio de prueba admitido en derecho. Normalmente se suele hacer una regla de tres en función de la superfície afecta a la actividad. Por lo tanto, si declaramos un despacho de 10 metros cuadrados de la vivienda donde se supone que se ejerce la actividad y dicha vivienda tiene 100 metros cuadrados, lo más seguro es que la Administración nos admita una deducción de los gastos del 10% y deberemos ser nosotros quienes debamos probar una afectación mayor (por ejemplo si estimáramos la afectación en un 50%) lo cual siempre resulta complicado por no decir imposible. Tener pues muy en cuenta el elemento superficie a la hora de declarar la actividad (el caso extremo sería aquellos profesionales o empresarios que declaran la actividad sin local, ya que la Administración no admitirá de entrada ningún gasto). Como segundo aviso indicar que esta sentencia no hace jurisprudencia y aunque tiene argumentos muy solidos y consistentes, la AEAT y sus órganos de gestión e inspección pueden ignorarla, con lo cual nos obligarán a recurrir. Y finalmente en tercer lugar, destacar que la misma sentencia, en cambio, se decanta claramente hacia la postura de la Administración en el supuesto de los gastos referidos a los automóviles de turismo donde establece que para admitir la deducción de los gastos referidos al automóvil es preciso que esté afecto de modo exclusivo a la actividad económica, sin que sea admisible su uso personal, ni siquiera de forma accesoria, correspondiendo al contribuyente la prueba de que concurren todos los presupuestos que permiten efectuar la deducción. Al contrario de lo que ocurre con la vivienda, supuesto antes examinado, la normativa reguladora del IRPF no admite la afectación parcial de los automóviles a la actividad económica. Y la prueba de la afectación exclusiva corresponda al contribuyente. Sentencia muy aconsejable de entregar a ciertos clientes que insisten en deducirse los gastos de los vehículos. Recordar que el IRPF, aunque parezca increïble, no està armonizado con el IVA, y en el caso del IVA si se permite una deducción del 50% (o superior bajo prueba de su afectación) en el supuesto de vehículos turismo mientras en el IRPF la deducción puede ser 0. En definitiva, una muy interesante sentencia que debe interpretarse en sus justos términos, ya que no es tan rompedora y favorable al contribuyente como parece en sus inicios.

6 Para cualquier duda o aclaración contactar con Josep M Paños Pascual Presidente ACAT

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

Recordamos que la doctrina del TEAC obliga a los órganos AEAT.

Recordamos que la doctrina del TEAC obliga a los órganos AEAT. Criterio TEAC que admitiría parcialmente como deducibles los gastos de suministros de un profesional que ejerce en su domicilio. Recordamos que la doctrina del TEAC obliga a los órganos AEAT. Criterio

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS.

NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS. NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS. Barcelona, 15 gener 2016. Benvolguts associats/ades Una de les operacions més comunes en el tancament de l exercici fiscal es la comptabilització

Más detalles

QÜESTIONS FINALS SOBRE LES *SCP I EL NOU CANVI DE *REGIMEN TRIBUTARI.

QÜESTIONS FINALS SOBRE LES *SCP I EL NOU CANVI DE *REGIMEN TRIBUTARI. QÜESTIONS FINALS SOBRE LES *SCP I EL NOU CANVI DE *REGIMEN TRIBUTARI. Barcelona, 28 desembre 2015. Benvolguts companys/es Davant la imminència de l'arribada de l'exercici fiscal 2016, una de la novetats

Más detalles

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014 Reglament regulador del càlcul c de prestacions Juny, 2014 Objecte Prestacions (exemple) Es regula la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general Prestacions d incapacitat temporal

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Mesures d estalvi d aigua

Mesures d estalvi d aigua Mesures d estalvi d aigua La falta de pluges en els darrers mesos ha fet baixar les reserves d aigua dels embassaments i dels aqüífers. Tots els municipis que rebem aigua potable de la xarxa Ter-Llobregat,

Más detalles

ACTIVIDADES PROFESIONALES - GASTOS DEDUCIBLES

ACTIVIDADES PROFESIONALES - GASTOS DEDUCIBLES ACTIVIDADES PROFESIONALES - GASTOS DEDUCIBLES 1.-INTRODUCCIÓN... 2 2.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS... 3 2.1.-NORMATIVA APLICABLE... 3 2.2.-ANÁLISIS DE LA DEDUCIBILIDAD DE DETERMINADOS

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

2.- Consideración de las retribuciones en especie como operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.- Consideración de las retribuciones en especie como operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. Nota sobre indirecta el tratamiento de las retribuciones en especie en la imposición 1.- Introducción El objetivo de la presente nota es comentar las Consultas de la Dirección General de Tributos V1379-11

Más detalles

El arrendamiento de inmuebles Cuándo se considera actividad económica?

El arrendamiento de inmuebles Cuándo se considera actividad económica? El arrendamiento de inmuebles Cuándo se considera actividad económica? El arrendamiento de inmuebles tiene una regla especial para su calificación en el IRPF como actividad económica, lo cual tiene implicaciones

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Consell Tributari Expediente: 102/8 El Consell Tributari, reunido en sesión de 1 de junio de 2011, conociendo del recurso presentado por E.O., SL, ha estudiado la propuesta elaborada por el ponente designado

Más detalles

REGIMEN FISCAL DE LAS RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES.

REGIMEN FISCAL DE LAS RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES. REGIMEN FISCAL DE LAS RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES. El pasado mes de marzo la AEAT publicó una nota sobre distintas consideraciones del régimen fiscal de los socios

Más detalles

www.council-consultores.com

www.council-consultores.com La fiscalidad de los vehículos de empresa Son frecuentes las preguntas al Despacho sobre la conveniencia o no de adquirir un vehículo a nombre de la empresa, revista esta la forma jurídica de sociedad,

Más detalles

Pronoms febles. Quan va introduït per un article: el, la, els, les, un, una, uns, unes

Pronoms febles. Quan va introduït per un article: el, la, els, les, un, una, uns, unes Pronoms febles El pronom feble és un element gramatical amb què substituïm un complement del verb: complement directe, indirecte, preposicional, predicatiu, atribut o complement circumstancial. Hi ha alguns

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

Retribució Administradors. De quins perills estem parlant?

Retribució Administradors. De quins perills estem parlant? De quins perills estem parlant? 1 Que Hisenda consideri la retribució dels socis no deduïble 2 Que la retribució dels socis tingui una retenció del 42 % 3 Que la retribució dels socis estigui subjecta

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

L ús eficient de l energia a la llar

L ús eficient de l energia a la llar L ús eficient de l energia a la llar L ús eficient de l energia a la llar Introducció Eficiència energètica a la llar Calefacció Aigua calenta sanitària Electrodomèstics Il luminació Eficiència energètica

Más detalles

Servei de Gestió de Serveis Informàtics Secció de Sistemes en Explotació Webmailaj Correu Municipal Configuració nou compte de correu

Servei de Gestió de Serveis Informàtics Secció de Sistemes en Explotació Webmailaj Correu Municipal Configuració nou compte de correu Webmailaj Correu Municipal Configuració nou compte de correu Pàgina 1 de 11 ÍNDEX CONFIGURACIÓ D UN NOU COMPTE DE CORREU...3 1 CONFIGURACIÓ GENERAL...3 2 CONFIGURACIÓ NOM COMPTE I ADREÇA DE RESPOSTA...8

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Càlcul de tants efectius

Càlcul de tants efectius Càlcul de tants efectius Utilització de la funció TIR en el càlcul 1de 39 Exercici 1 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 X 0 1 2 3 4 5 i=0,05 i=0,035 En primer lloc, es calcula el capital X igualant els

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES Les substàncies pures dins la classificació de la matèria Les SUBSTÀNCIES PURES (també anomenades espècies químiques) només

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'ESPORTS 2007 S2_11_1 DADES DE LA PERSONA ASPIRANT

PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'ESPORTS 2007 S2_11_1 DADES DE LA PERSONA ASPIRANT PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'ESPORTS 2007 L L E N G U A C A T A L A N A S È R I E 2 S2_11_1 DADES DE LA PERSONA ASPIRANT QUALIFICACIÓ COGNOMS

Más detalles

1 Llaymas Asesores Arapiles, 17 bj dcha 28015 Madrid 91.250.15.50

1 Llaymas Asesores Arapiles, 17 bj dcha 28015 Madrid 91.250.15.50 Fiscalidad de la afectación y uso del vehículo en la actividad profesional Los vehículos de turismo son elementos patrimoniales que se caracterizan por su elevado coste de adquisición, por su extendido

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

FLUX DE CAIXA I COST FINANCER A PARTIR DEL

FLUX DE CAIXA I COST FINANCER A PARTIR DEL FLUX DE CAIXA I COST FINANCER A PARTIR DEL PRESSUPOST I LA PLANIFICACIÓ PROCÉS Realitzar el pressupost i la planificació amb la mateixa codificació d unitats d obra i activitats. 1. Donar d alta a Presto

Más detalles

Hàbits de Consum de la gent gran

Hàbits de Consum de la gent gran Hàbits de Consum de la gent gran El perfil de la gent gran PERFIL DE LA GENT GRAN Amb qui viu actualment? Sol/a 22,7% Amb la parella 60% Amb els fills 17,5% Altres familiars Altres NS/NR 0,6% 0,2% 5,3%

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE

ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE i 1-Observa la factura 2-Tria un producte 3-Mira quin és l IVA que s aplica en aquest producte i calcula l 4-Mira el descompte que s aplica en aquest

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Consentimiento Publicación Imágenes

Consentimiento Publicación Imágenes Página 1 de 6 Política de Cookies Información del Documento FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 24/03/2015 00 Versión inicial documento 17/04/2015 01 Versión adaptada a la web de Sol Maratón Magaluf Internacional

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

La tributación del Alquiler tras la Reforma Fiscal

La tributación del Alquiler tras la Reforma Fiscal La tributación del Alquiler tras la Reforma Fiscal En este Comentario ofrecemos un análisis de cómo ha afectado la Reforma fiscal a los distintos aspectos que conforman la tributación de los contratos

Más detalles

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1.1. Teixit empresarial El nombre d empreses cotitzants al municipi de Lleida durant el segon trimestre de 2013, segueix la tendència a la baixa de l any anterior i es situa en

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

TRACTAMENT FISCAL DEL VEHICLE per als arquitectes tècnics que exerceixen com a liberals

TRACTAMENT FISCAL DEL VEHICLE per als arquitectes tècnics que exerceixen com a liberals Assessoria Jurídica TRACTAMENT FISCAL DEL VEHICLE per als arquitectes tècnics que exerceixen com a liberals Abril 2005 En molts casos, el vehicle és la principal eina de treball de l arquitecte/a tècnic/a

Más detalles

Problemática en Módulos de los vehículos utilizados para la actividad

Problemática en Módulos de los vehículos utilizados para la actividad Problemática en Módulos de los vehículos utilizados para la actividad Los vehículos son elementos patrimoniales que se caracterizan por su elevado coste de adquisición, por su extendido uso entre la mayoría

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 Ens plau informar-lo que en data 11 de febrer s ha publicat la Ordre ESS / 106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat

Más detalles

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 Í N D E X 1. FUNCIONALITAT...2 1.1 Alta de sol licitud...2 1.1.1 Introducció dades...2 1.1.2 Resultat del procés...4 N. versió: 1.0. Pàg. 2 / 6 1. FUNCIONALITAT 1.1 Alta de sol

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

1.- DEFINICIÓN DE LA RETRIBUCIÓN EN ESPECIE.

1.- DEFINICIÓN DE LA RETRIBUCIÓN EN ESPECIE. Comunicación 4/2010 Abril 2010 Área Fiscal Muy Sres. nuestros: En Comunicación de fecha 4/2003, les extractábamos el tratamiento tributario de la retribución en especie consistente en la cesión a un empleado

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI EL PATRIMONI CONCEPTE: El Patrimoni és el conjunt de BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS de l empresa. Tota empresa, per poder funcionar necessita una sèrie d elements que formen part del seu patrimoni, per exemple:

Más detalles

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de, mediante escrito de fecha 12 de julio pasado y registro de entrada en Diputación el siguiente día 13, solicita del Departamento de Asistencia a Municipios la

Más detalles

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès.

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. ÍNDEX: En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. (Es pot accedir-hi directament clicant damunt el punt en qüestió) 1. Tarifes

Más detalles

ACTIVITATS. a) b) c) d) INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat. dv, 18 de març Alumne:

ACTIVITATS. a) b) c) d) INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat. dv, 18 de març Alumne: INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat Matemàtiques Tasca Continuada 4 «Matrius i Sistemes d equacions lineals» Alumne: dv, 18 de març 2016 LLIURAMENT: dm, 5 d abril 2016 NOTA: cal justificar matemàticament

Más detalles

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre D11 2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre Per mesurar forces utilitzarem el dinamòmetre (NO la balança!) Els dinamòmetres contenen al seu interior una molla que és elàstica, a l aplicar una força

Más detalles

Tema 5: Els ecosistemes

Tema 5: Els ecosistemes En aquest tema aprendràs que a la Terra hi ha ecosistemes terrestres i ecosistemes aquàtics. Els éssers vius que hi habiten es relacionen entre ells. Si les característiques del medi varien, alguns d aquests

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016.

NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016. NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016. El passat 30 de gener, el Butlletí Oficial de l Estat, publicava l Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la que es desenvolupen les normes

Más detalles

MANUAL de SUPERVIVENCIA del CONTRIBUYENTE. Caldevilla & Asociados. (Guía práctica para relacionarse con Hacienda)*

MANUAL de SUPERVIVENCIA del CONTRIBUYENTE. Caldevilla & Asociados. (Guía práctica para relacionarse con Hacienda)* MANUAL de SUPERVIVENCIA del CONTRIBUYENTE (Guía práctica para relacionarse con Hacienda)* Elaborado por el departamento fiscal de Caldevilla & Asociados *Actualizada con los últimos cambios recién introducidos

Más detalles

Gastos por adquisición y uso del vehículo privado

Gastos por adquisición y uso del vehículo privado C ONSULTORIO FISCAL Gastos por adquisición y uso del vehículo privado Por GONZALO DE LUIS OTERO Asesor fiscal del Consejo General de Procuradores Creo no equivocarme al considerar los gastos por adquisición

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Identificació de la sessió Núm. 14/14 Caràcter: ordinària Data: 02-07-2014 Horari: de 18:15 a 18:20 hores

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Identificació de la sessió Núm. 14/14 Caràcter: ordinària Data: 02-07-2014 Horari: de 18:15 a 18:20 hores ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Identificació de la sessió Núm. 14/14 Caràcter: ordinària Data: 02-07-2014 Horari: de 18:15 a 18:20 hores Hi assisteixen: Maria Mercè Esteve Pi (CiU) Joan Molina Molina

Más detalles

Resultat final, sense desenvolupar, dels exercicis i problemes proposats de cada unitat i de l apartat Resolució de problemes. En queden exclosos

Resultat final, sense desenvolupar, dels exercicis i problemes proposats de cada unitat i de l apartat Resolució de problemes. En queden exclosos DE S L U S RE S I V I C LES Resultat final, sense desenvolupar, dels exercicis i problemes proposats de cada unitat i de l apartat Resolució de problemes. En queden exclosos aquells exercicis que requereixen

Más detalles

Fem un correu electrónic!! ( )

Fem un correu electrónic!! ( ) Fem un correu electrónic!! (E-mail) El correu electrònic es un dels serveis de Internet més antic i al mateix temps es un dels més populars i estesos perquè s utilitza en els àmbits d'oci i treball. Es

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

Oració subordinada adjectiva: funció en l oració

Oració subordinada adjectiva: funció en l oració Oració subordinada adjectiva: funció en l oració Les oracions subordinades de relatiu adjectives funcionen dins l oració principal com a complement d un nom, el qual és el seu antecedent: Han castigat

Más detalles

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari:

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: Potències i arrels Potències i arrels Potència operacions inverses Arrel exponent índex 7 = 7 7 7 = 4 4 = 7 base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: base

Más detalles

TEMA 3: Polinomis 3.1 DEFINICIONS:

TEMA 3: Polinomis 3.1 DEFINICIONS: TEMA 3: Polinomis 3.1 DEFINICIONS: Anomenarem monomi qualsevol expressió algèbrica formada per la multiplicació d un nombre real i d una variable elevada a un exponent natural. El nombre es diu coeficient

Más detalles

Consell Tributari Expediente: 403/00

Consell Tributari Expediente: 403/00 Consell Tributari Expediente: 403/00 El Consell Tributari, reunido en sesión de 27 de septiembre de 2000, emite informe respecto a la consulta planteada por el Col legi de M.A.T de Barcelona, que se concreta

Más detalles

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III La entidad financiera CaixaBank, S.A., en adelante "la Caixa", realizará una promoción dirigida a clientes, personas físicas y jurídicas, con residencia

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde. las que favorecen a los obligados tributarios

En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde. las que favorecen a los obligados tributarios FISCALMANÍA NÚMERO 49 Noviembre 2013 www.fiscalmania.es NOTICIAS QUE DEBEMOS CONOCER En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde las que favorecen a los obligados tributarios Proyecto

Más detalles

LECCIÓN 2: EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS SOBRE RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO

LECCIÓN 2: EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS SOBRE RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO LECCIÓN 2: EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Supuestos prácticos elaborados por Luis Malvárez Pascual CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS SOBRE RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO Gastos deducibles.

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

NOTA SOBRE CONSULTES TRIBUTÀRIES RECENTS D'INTERES.

NOTA SOBRE CONSULTES TRIBUTÀRIES RECENTS D'INTERES. NOTA SOBRE CONSULTES TRIBUTÀRIES RECENTS D'INTERES. Barcelona, 26 de gener del 2015. Benvolguts associats / des Us enviem una selecció de consultes vinculants de la Direcció General de Tributs d'interès

Más detalles

Hàbits de Consum de la gent gran

Hàbits de Consum de la gent gran Hàbits de Consum de la gent gran I. PERFIL DE LA GENT GRAN PERFIL DE LA GENT GRAN Amb qui viu actualment? Sol/a 22,7% Amb la parella 60% Amb els fills 17,5% Altres familiars Altres NS/NR 0,6% 0,2% 5,3%

Más detalles

INFORMACIÓN ASESORIAS

INFORMACIÓN ASESORIAS INFORMACIÓN ASESORIAS INCIDENCIA EN EL IVA DE LA CALIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO OBTENIDO POR SOCIOS PROFESIONALES COMO PROCEDENTE DE ACTIVIDAD ECÓNOMICA EN EL ARTICULO 27.1 LIRPF POR LA LEY 26/2014 El pasado

Más detalles

VALORACIÓN DE RENTAS EN ESPECIE UTILIZACIÓN O ENTREGA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

VALORACIÓN DE RENTAS EN ESPECIE UTILIZACIÓN O ENTREGA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES VALORACIÓN DE RENTAS EN ESPECIE UTILIZACIÓN O ENTREGA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES (art. 43.1. 1.º.b LIRPF) En el caso concreto de los automóviles, y dado su uso generalizado para fines particulares junto

Más detalles

Càlcul de les prestacions

Càlcul de les prestacions Càlcul de les prestacions Salari global És la remuneració que l empresa lliura a la persona assalariada com a contraprestació dels seus serveis, incloent-hi els complements, les primes, les gratificacions

Más detalles

Quina és la resposta al teu problema per ser mare? Dexeus MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ ESTUDI INTEGRAL DE FERTILITAT

Quina és la resposta al teu problema per ser mare? Dexeus MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ ESTUDI INTEGRAL DE FERTILITAT MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ ESTUDI INTEGRAL DE FERTILITAT Quina és la resposta al teu problema per ser mare? Salut de la dona Dexeus ATENCIÓ INTEGRAL EN OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA I MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

Elaborado por el Equipo de Barcelonanetactiva a partir de las siguientes fuentes de información:

Elaborado por el Equipo de Barcelonanetactiva a partir de las siguientes fuentes de información: TRIBUT O POR IRPF EN LA MODALIDAD DE ESTIMACIÓN DIRECTA,, QUÉ GASTOS ME P UEDO D EDUCIR? Elaborado por el Equipo de Barcelonanetactiva a partir de las siguientes fuentes de información: L e y 3 5 / 2 0

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat La Lluna canvia La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat De ben segur que has vist moltes vegades la Lluna, l hauràs vist molt lluminosa i rodona però també com un filet molt prim

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Demandado: Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid. Ministerio de Economía y Hacienda BASE DE DATOS NORMACEF FISCAL Y CONTABLE Referencia: NFJ057009 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID Sentencia 1201/2014, de 3 de octubre de 2014 Sala de lo Contencioso-Administrativo Rec. n.º 964/2012

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE En aquest tutorial aprendrem: a) Primer, com fer que un pendrive sigui autoarrancable b) Després, com guardar la imatge d'un portàtil

Más detalles

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA 1 RECOMENDACIONES AL ALTA Autor: Sociedad Valenciana de Traumatología Estas recomendaciones pretenden ser una ayuda para usted, que ha sufrido una fractura

Más detalles

Resum de la xerrada sobre la problemàtica dels drets d'autor

Resum de la xerrada sobre la problemàtica dels drets d'autor Resum de la xerrada sobre la problemàtica dels drets d'autor El passat 16 de juny va tenir lloc a Conservas una xerrada sobre la problemàtica dels drets d'autor, organitzada per l Associació de Professionals

Más detalles

TODA & NEL-LO ABOGADOS NUEVO TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SOCIO PROFESIONAL

TODA & NEL-LO ABOGADOS NUEVO TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SOCIO PROFESIONAL NUEVO TRATAMIENTO FISCAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SOCIO PROFESIONAL 1. LaLey26/2014,de27denoviembre,dereformadelIRPF, da un nuevo tratamiento en este Impuesto a las retribucionespercibidasporlossociosporrazóndeserviciosprestadosasusociedad,habiendooptadoel

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS (Llibre pàg. 400 i 491)

LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS (Llibre pàg. 400 i 491) LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS (Llibre pàg. 400 i 491) TIPUS 1. Les oracions subordinades adverbials pròpies Adverbials de temps Adverbials de lloc Adverbials de manera 2. Les oracions subordinades

Más detalles

Actualidad jurídica y económica para empresas y directivos La seguridad y la confianza de nuestros clientes, lo más importante

Actualidad jurídica y económica para empresas y directivos La seguridad y la confianza de nuestros clientes, lo más importante Actualidad jurídica y económica para empresas y directivos La seguridad y la confianza de nuestros clientes, lo más importante En este número: Los autónomos cuentan con un nuevo límite de 2.000 euros en

Más detalles