NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS."

Transcripción

1 NOTA SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE MADRID DE 10 DE MARÇ 2015 SOBRE LES DESPESES DEDUÏBLES DELS AUTONOMS. Barcelona, 22 juny Benvolguts associats/ades Avui anem a analitzar la sentència de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de data 15/3/2015 que ha causat certa revolada entre els professionals de l'assessoria fiscal pel fet que s'ha interpretat que s'obre la porta a la deducció de certes despeses de serveis i subministraments quan l'autònom (empresari o professional persona física) realitza la seva activitat en el seu habitatge habitual (és a dir que existeix un ús compartit entre habitatge particular i lloc on s'exerceix l'activitat). Vegem amb deteniment el que diu la sentència perquè hi ha diverses qüestions molt interessants a comentar. En primer lloc indicar que la postura de l'administració Tributària es troba reflectida en la consulta de la Direcció general de Tributs V , de 17 d'abril de 2007, on s'estableix que en els supòsits en què hi ha un ús compartit de l'habitatge (particular i de l'activitat) es considera que aquesta afectació parcial faculta al contribuent per deduir en la part proporcional, en què s'utilitzin, les despeses derivades de la titularitat de l'habitatge, com són els de amortització, IBI, taxa d'escombraries, comunitat de propietaris, etc. No obstant això, conforme a aquesta mateixa consulta, només considera deduïbles les despeses derivades dels subministraments (aigua, llum, gas, telèfon, etc.) quan els mateixos es destinin exclusivament a l'exercici de l'activitat, no podent aplicar-se, en aquest cas, la mateixa regla de prorrateig que s'aplica a les despeses corresponents a la titularitat de l'habitatge. En segon lloc, la gran novetat que estableix aquesta sentència és que el TSJ de Madrid no comparteix el criteri restrictiu de la AEAT i atès que no es discuteix que la normativa admet l'afectació parcial de l'habitatge a l'activitat econòmica, no és lògic negar la deducció d'aquells subministraments sense els quals no és factible aquesta utilització. Així, al no ser possible determinar el consum que correspon a cadascun de les finalitats als quals es destina el pis, ha d'admetre's la deducció de tals despeses en la part corresponent al percentatge d'afectació a l'activitat econòmica, igual que ocorre en les despeses inherents a la titularitat de l'immoble, no sent admissible supeditar la

2 deducció fiscal a la vinculació exclusiva del subministrament a l'activitat, doncs aquesta exigència suposa introduir condicions no contemplades en la Llei per a l'afectació parcial d'immobles. Argument impecable del TSJ de Madrid i que compartim plenament amb ell, doncs no té lògica alguna que s'admetin una sèrie de despeses i no unes altres que són igualment necessaries per a l'exercici de l'activitat (sense llum, per exemple, no funcionen els ordinadors). Ara bé, primer avís a navegants, en la sentència es deixa ben clar que la despesa deduïble ho és en funció del percentatge d'afectació a l'activitat econòmica, per la qual cosa ha de ser el contribuent qui hagi de provar i justificar el percentatge d'afectació de l'habitatge a l'activitat. I com és sabut, cap en aquest supòsit qualsevol mitjà de prova admès en dret. Normalment se sol fer una regla de tres en funció de la superfície afecta a l'activitat. Per tant, si declarem un despatx de 10 metres quadrats de l'habitatge on se suposa que s'exerceix l'activitat i aquest habitatge té 100 metres quadrats, el més segur és que l'administració ens admeti una deducció de les despeses del 10% i haurem de ser nosaltres els qui hàgim de provar una afectació major (per exemple si estiméssim l'afectació en un 50%) la qual cosa sempre resulta complicat per no dir impossible. Tenir doncs molt en compte l'element superfície a l'hora de declarar l'activitat (el cas extrem seria aquells professionals o empresaris que declaren l'activitat sense local, ja que l'administració no admetrà d'entrada cap despesa). Com a segon avís indicar que aquesta sentència no fa jurisprudència i encara que té arguments molt sòlids i consistents, la AEAT i els seus òrgans de gestió i inspecció poden ignorar-la, amb la qual cosa ens obligaran a recórrer. I finalment en tercer lloc, destacar que la mateixa sentència, en canvi, es decanta clarament cap a la postura de l'administració en el supòsit de les despeses referides als automòbils de turisme on estableix que per admetre la deducció de les despeses referides a l'automòbil cal que estigui afecte de manera exclusiva a l'activitat econòmica, sense que sigui admissible el seu ús personal, ni tan sols de forma accessòria, corresponent al contribuent la prova que concorren tots els pressupostos que permeten efectuar la deducció. Al contrari del que ocorre amb l'habitatge, supòsit abans examinat, la normativa reguladora de l'irpf no admet l'afectació parcial dels automòbils a l'activitat econòmica. I la prova de l'afectació exclusiva correspon al contribuent. Sentència molt aconsellable de lliurar a certs clients que insisteixen a deduir-se les despeses dels vehicles. Recordar que l'irpf, encara que sembli increïble, no està harmonitzat amb l'iva, i en el cas de l'iva si es permet una deducció del 50% (o

3 superior sota prova de la seva afectació) en el supòsit de vehicles turisme mentre en l'irpf la deducció pot ser 0. En definitiva, una molt interessant sentència que ha d'interpretar-se en els seus justs termes, ja que no és tan favorable al contribuent com sembla en els seus inicis. Per a qualsevol dubte o aclariment contactar amb: Josep M Paños Pascual President ACAT

4 NOTA SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID DE 10 DE MARZO 2015 SOBRE LOS GASTOS DEDUCIBLES DE LOS AUTONOMOS. Barcelona, 22 junio Apreciados asociados/adas Hoy vamos a analizar la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 15/3/2015 que ha causado cierto revuelo entre los profesionales de la asesoría fiscal por el hecho de que se ha interpretado que se abre la puerta a la deducción de ciertos gastos de servicios y suministros cuando el Autónomo (empresario o professional persona física) realiza su actividad en su vivienda habitual (es decir que existe un uso compartido entre vivienda particular y lugar donde se ejerce la actividad). Veamos con detenimiento lo que dice la sentencia porque hay varias cuestiones muy interesantes a comentar. En primer lugar indicar que la postura de la Administración Tributaria se encuentra reflejada en la consulta de la Dirección General de Tributos V , de 17 de abril de 2007, donde se establece que en los supuestos en que hay un uso compartido de la vivienda (particular y de la actividad) se considera que esa afectación parcial faculta al contribuyente para deducir en la parte proporcional, en que se utilicen, los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, como son los de amortización, IBI, tasa de basuras, comunidad de propietarios, etc. Sin embargo, conforme a esa misma consulta, sólo considera deducibles los gastos derivados de los suministros (agua, luz, gas, teléfono, etc.) cuando los mismos se destinen exclusivamente al ejercicio de la actividad, no pudiendo aplicarse, en este caso, la misma regla de prorrateo que se aplica a los gastos correspondientes a la titularidad de la vivienda. En segundo lugar, la gran novedad que establece esta sentencia es que el TSJ de Madrid no comparte el criterio restrictivo de la AEAT y dado que no se discute que la normativa admite la afectación parcial de la vivienda a la actividad económica, no es lógico negar la deducción de aquellos suministros sin los cuales no es factible esa utilización. Así, al no ser posible determinar el consumo que corresponde a cada uno de los fines a los que se destina el piso, debe admitirse la deducción de tales gastos en la parte correspondiente al porcentaje de afectación a la actividad económica, al igual que ocurre los gastos inherentes a la titularidad del inmueble, no siendo admisible supeditar la deducción fiscal al a vinculación exclusiva del suministro a la actividad, pues esa exigencia supone introducir condiciones no contempladas en la Ley para la afectación parcial de inmuebles.

5 Argumento impecable del TSJ de Madrid y que compartimos plenamente con él, pues no tiene lògica alguna que se admitan una serie de gastos y no otros que son igualmente necesarios para el ejercicio de la actividad (sin luz, por ejemplo, no funcionan los ordenadores). Ahora bien, primer aviso a navegantes, en la sentencia se deja bien claro que el gasto deducible lo es en función del porcentaje de afectación a la actividad econòmica, por lo que debe ser el contribuyente quien deba probar y justificar el porcentaje de afectación de la vivienda a la actividad. Y como es sabido, cabe en este supuesto cualquier medio de prueba admitido en derecho. Normalmente se suele hacer una regla de tres en función de la superfície afecta a la actividad. Por lo tanto, si declaramos un despacho de 10 metros cuadrados de la vivienda donde se supone que se ejerce la actividad y dicha vivienda tiene 100 metros cuadrados, lo más seguro es que la Administración nos admita una deducción de los gastos del 10% y deberemos ser nosotros quienes debamos probar una afectación mayor (por ejemplo si estimáramos la afectación en un 50%) lo cual siempre resulta complicado por no decir imposible. Tener pues muy en cuenta el elemento superficie a la hora de declarar la actividad (el caso extremo sería aquellos profesionales o empresarios que declaran la actividad sin local, ya que la Administración no admitirá de entrada ningún gasto). Como segundo aviso indicar que esta sentencia no hace jurisprudencia y aunque tiene argumentos muy solidos y consistentes, la AEAT y sus órganos de gestión e inspección pueden ignorarla, con lo cual nos obligarán a recurrir. Y finalmente en tercer lugar, destacar que la misma sentencia, en cambio, se decanta claramente hacia la postura de la Administración en el supuesto de los gastos referidos a los automóviles de turismo donde establece que para admitir la deducción de los gastos referidos al automóvil es preciso que esté afecto de modo exclusivo a la actividad económica, sin que sea admisible su uso personal, ni siquiera de forma accesoria, correspondiendo al contribuyente la prueba de que concurren todos los presupuestos que permiten efectuar la deducción. Al contrario de lo que ocurre con la vivienda, supuesto antes examinado, la normativa reguladora del IRPF no admite la afectación parcial de los automóviles a la actividad económica. Y la prueba de la afectación exclusiva corresponda al contribuyente. Sentencia muy aconsejable de entregar a ciertos clientes que insisten en deducirse los gastos de los vehículos. Recordar que el IRPF, aunque parezca increïble, no està armonizado con el IVA, y en el caso del IVA si se permite una deducción del 50% (o superior bajo prueba de su afectación) en el supuesto de vehículos turismo mientras en el IRPF la deducción puede ser 0. En definitiva, una muy interesante sentencia que debe interpretarse en sus justos términos, ya que no es tan rompedora y favorable al contribuyente como parece en sus inicios.

6 Para cualquier duda o aclaración contactar con Josep M Paños Pascual Presidente ACAT

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS.

NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS. NOTA SOBRE LA DEDUCCIO DE LES INSOLVENCIES DE CLIENTS. Barcelona, 15 gener 2016. Benvolguts associats/ades Una de les operacions més comunes en el tancament de l exercici fiscal es la comptabilització

Más detalles

QÜESTIONS FINALS SOBRE LES *SCP I EL NOU CANVI DE *REGIMEN TRIBUTARI.

QÜESTIONS FINALS SOBRE LES *SCP I EL NOU CANVI DE *REGIMEN TRIBUTARI. QÜESTIONS FINALS SOBRE LES *SCP I EL NOU CANVI DE *REGIMEN TRIBUTARI. Barcelona, 28 desembre 2015. Benvolguts companys/es Davant la imminència de l'arribada de l'exercici fiscal 2016, una de la novetats

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

NOTA SOBRE CONSULTES TRIBUTÀRIES RECENTS D'INTERES.

NOTA SOBRE CONSULTES TRIBUTÀRIES RECENTS D'INTERES. NOTA SOBRE CONSULTES TRIBUTÀRIES RECENTS D'INTERES. Barcelona, 26 de gener del 2015. Benvolguts associats / des Us enviem una selecció de consultes vinculants de la Direcció General de Tributs d'interès

Más detalles

Mesures d estalvi d aigua

Mesures d estalvi d aigua Mesures d estalvi d aigua La falta de pluges en els darrers mesos ha fet baixar les reserves d aigua dels embassaments i dels aqüífers. Tots els municipis que rebem aigua potable de la xarxa Ter-Llobregat,

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

Consentimiento Publicación Imágenes

Consentimiento Publicación Imágenes Página 1 de 6 Política de Cookies Información del Documento FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 24/03/2015 00 Versión inicial documento 17/04/2015 01 Versión adaptada a la web de Sol Maratón Magaluf Internacional

Más detalles

Recordamos que la doctrina del TEAC obliga a los órganos AEAT.

Recordamos que la doctrina del TEAC obliga a los órganos AEAT. Criterio TEAC que admitiría parcialmente como deducibles los gastos de suministros de un profesional que ejerce en su domicilio. Recordamos que la doctrina del TEAC obliga a los órganos AEAT. Criterio

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III La entidad financiera CaixaBank, S.A., en adelante "la Caixa", realizará una promoción dirigida a clientes, personas físicas y jurídicas, con residencia

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI EL PATRIMONI CONCEPTE: El Patrimoni és el conjunt de BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS de l empresa. Tota empresa, per poder funcionar necessita una sèrie d elements que formen part del seu patrimoni, per exemple:

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

2.- Consideración de las retribuciones en especie como operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido.

2.- Consideración de las retribuciones en especie como operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. Nota sobre indirecta el tratamiento de las retribuciones en especie en la imposición 1.- Introducción El objetivo de la presente nota es comentar las Consultas de la Dirección General de Tributos V1379-11

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

ACTIVIDADES PROFESIONALES - GASTOS DEDUCIBLES

ACTIVIDADES PROFESIONALES - GASTOS DEDUCIBLES ACTIVIDADES PROFESIONALES - GASTOS DEDUCIBLES 1.-INTRODUCCIÓN... 2 2.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS... 3 2.1.-NORMATIVA APLICABLE... 3 2.2.-ANÁLISIS DE LA DEDUCIBILIDAD DE DETERMINADOS

Más detalles

www.council-consultores.com

www.council-consultores.com La fiscalidad de los vehículos de empresa Son frecuentes las preguntas al Despacho sobre la conveniencia o no de adquirir un vehículo a nombre de la empresa, revista esta la forma jurídica de sociedad,

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys

Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys Convocatòria: 2013 Assignatura: FILOSOFIA I) CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA La prova de l examen es realitzarà a partir de les lectures dels cinc textos bàsics

Más detalles

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE En aquest tutorial aprendrem: a) Primer, com fer que un pendrive sigui autoarrancable b) Després, com guardar la imatge d'un portàtil

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

DEPARTAMENT FISCAL. Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres

DEPARTAMENT FISCAL. Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres Inversió del subjecte passiu en l'execució d'obres pàgina 2 de 15 Les factures dels industrials de la construcció, han d anar amb Iva o sense? La llei 7/2012 de 29 d octubre va modificar diverses normes

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

1 Llaymas Asesores Arapiles, 17 bj dcha 28015 Madrid 91.250.15.50

1 Llaymas Asesores Arapiles, 17 bj dcha 28015 Madrid 91.250.15.50 Fiscalidad de la afectación y uso del vehículo en la actividad profesional Los vehículos de turismo son elementos patrimoniales que se caracterizan por su elevado coste de adquisición, por su extendido

Más detalles

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA

Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA Fractura de tobillo RECOMENDACIONES AL ALTA 1 RECOMENDACIONES AL ALTA Autor: Sociedad Valenciana de Traumatología Estas recomendaciones pretenden ser una ayuda para usted, que ha sufrido una fractura

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Consell Tributari Expediente: 102/8 El Consell Tributari, reunido en sesión de 1 de junio de 2011, conociendo del recurso presentado por E.O., SL, ha estudiado la propuesta elaborada por el ponente designado

Más detalles

Consell Tributari Expedient: 139/7

Consell Tributari Expedient: 139/7 Consell Tributari Expedient: 139/7 El Consell Tributari, reunit en sessió d 1 de desembre de 2008, i coneixent del recurs presentat per A.E., S.A., ha estudiat la proposta elaborada pel ponent designat

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA Penjar fotos a internet. (picasa) 1. INSTAL.LAR EL PROGRAMA PICASA Per descarregar el programa picasa heu d anar a: http://picasa.google.com/intl/ca/ Clicar on diu Baixa

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Resum de la xerrada sobre la problemàtica dels drets d'autor

Resum de la xerrada sobre la problemàtica dels drets d'autor Resum de la xerrada sobre la problemàtica dels drets d'autor El passat 16 de juny va tenir lloc a Conservas una xerrada sobre la problemàtica dels drets d'autor, organitzada per l Associació de Professionals

Más detalles

sobre la independència de Catalunya

sobre la independència de Catalunya Referèndum d iniciativa popular sobre la independència de Catalunya - DICTAMEN JURÍDIC - Alfons López Tena Notari, president del CES i vocal del CGPJ (2001-08) GUIÓ 1. Legalitat d iniciativa popular per

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

ACTA TALLER ESPAIS 2 - DILLUNS 16 JUNY DE 2014

ACTA TALLER ESPAIS 2 - DILLUNS 16 JUNY DE 2014 A) RADIOGRAFIA SOCIAL ACTA TALLER ESPAIS 2 - DILLUNS 16 JUNY DE 2014 Assistència: 18 persones repartiment de gènere: 7 dones - 11 homes (40-60%) franges edat: 0-35 anys: 5 persones 35-65 anys: 7 persones

Más detalles

Estudio de idiomas en el dominio.es

Estudio de idiomas en el dominio.es Estudio de idiomas en el dominio.es Carlos Castillo Universidad de Chile ccastill@dcc.uchile.cl Enero 2003 Resumen Se presentan resultados de un estudio realizado en Diciembre del año 2002 sobre aproximadamente

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

NOTA SOBRE EL PROCEDIMENT PER RECUPERAR L'IVA DELS CLIENTS MOROSOS DESPRÉS DE LA ULTIMA REFORMA.

NOTA SOBRE EL PROCEDIMENT PER RECUPERAR L'IVA DELS CLIENTS MOROSOS DESPRÉS DE LA ULTIMA REFORMA. NOTA SOBRE EL PROCEDIMENT PER RECUPERAR L'IVA DELS CLIENTS MOROSOS DESPRÉS DE LA ULTIMA REFORMA. Barcelona, 19 gener 2015. Benvolguts associats / des, Donada la gran importància que té el aplicar correctament

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Identificació de la sessió Núm. 14/14 Caràcter: ordinària Data: 02-07-2014 Horari: de 18:15 a 18:20 hores

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. Identificació de la sessió Núm. 14/14 Caràcter: ordinària Data: 02-07-2014 Horari: de 18:15 a 18:20 hores ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Identificació de la sessió Núm. 14/14 Caràcter: ordinària Data: 02-07-2014 Horari: de 18:15 a 18:20 hores Hi assisteixen: Maria Mercè Esteve Pi (CiU) Joan Molina Molina

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

Tebas: «La Liga sería viable sin un Madrid-Barça»

Tebas: «La Liga sería viable sin un Madrid-Barça» URL: www.abc.es UUM: 4723000 UUD: 613000 TARIFA: 8695 TVD: 869500 TMV: 5,7 min Tebas: «La Liga sería viable sin un Madrid-Barça» Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), fue el

Más detalles

Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria

Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria Corts Valencianes Licitació número CVA 25/15. Serveis d assegurança col lectiva de vida i accidents per als diputats i diputades de les Corts i serveis d assegurança col lectiva de vida i acci dents del

Más detalles

Biblioteca i serveis universitaris

Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca i serveis universitaris 275 Biblioteca i serveis universitaris Biblioteca A més del personal fix, format pel director, la cap de bibliotecàries i vuit professionals més, fem constar la presència

Más detalles

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

Claus per participar-hi activament

Claus per participar-hi activament La vida política Claus per participar-hi activament Edita: Dincat (Discapacitat Intel lectual Catalunya) Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Ministeri

Más detalles

Antes de comenzar, la presentación del informe, una puntualización:

Antes de comenzar, la presentación del informe, una puntualización: Sr. Alcalde, regidors i regidores Sr. Josep Escartin, Síndic Municipal de Greuges de Sabadell i president del FòrumSD Sr. Francisco Amaya, Síndic Personer de Mollet Senyores i senyors, Amigues i amics,

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Centre: BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP) Projecte: IMLIMS (Laboratory Information Management System) Ponent: Sra.

Centre: BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP) Projecte: IMLIMS (Laboratory Information Management System) Ponent: Sra. Centre: BioAnalytics, Pharmacology and Proteomics (BAPP) Projecte: IMLIMS (Laboratory Information Management System) Ponent: Sra. Diana Navarro INTEGRITY-BASED MULTI-LANGUAGE LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT

Más detalles

Interferències lingüístiques

Interferències lingüístiques Interferències lingüístiques L ús habitual de dues o més llengües pot provocar fàcilment interferències lingüístiques, és a dir, la substitució de la paraula adequada (per exemple, malaltia) per l equivalent

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions.

TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions. TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions. Les accions representen parts alíquotes del capital social, i és nul la la creació d'accions que no respongui a una efectiva aportació

Más detalles

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 Audiència Pública Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 2007-2011: CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC DE CRISI SITUACIÓNO ÉS FÀCIL DES DE FA ANYS, I ESPECIALMENT DE FA 3. PER QUÈ? El 30% de l activitat de

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

posició del deutor i del creditor

posició del deutor i del creditor Concepte d hipoteca: d la posició del deutor i del creditor Jornada de Formació: : hipoteca i mediació 13-juny juny-2012 Dra. M. Esperança a Ginebra Molins HIPOTECA Dret real de garantia es constitueix

Más detalles

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Col legi de Fisioterapeutes de Catalunya RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Setembre 2004 Els fisioterapeutes critiquen el sistema de regularització de la Generalitat de les teràpies naturals

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL DOCUMENT COL LEGIAL Calassanç Duran, 144 bxs. Esquerra 08203 Sabadell SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO 1 Sol licitud número: Solicitud número: DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES Registrat número:

Más detalles

La ressonància magnètica, eficaç pel càncer de pròstata

La ressonància magnètica, eficaç pel càncer de pròstata RECULL DE PREMSA AGOST 2009 Diari de Girona 21.08.2009 Clínica Girona La ressonància magnètica, eficaç pel càncer de pròstata Un estudi de la Clínica girona ha demostrat que la ressonància és una eina

Más detalles

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ Primera: Convocatòria La Regidoria de Comerç i Turisme de l'ajuntament convoca els Premis al Comerç 2015, amb l'objectiu de promoure

Más detalles

En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde. las que favorecen a los obligados tributarios

En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde. las que favorecen a los obligados tributarios FISCALMANÍA NÚMERO 49 Noviembre 2013 www.fiscalmania.es NOTICIAS QUE DEBEMOS CONOCER En rojo las noticias que favorecen a la Administración y en verde las que favorecen a los obligados tributarios Proyecto

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

En /Na, major d edat, amb D.N.I n., amb domicili amb efectes per notificacions al carrer,,

En /Na, major d edat, amb D.N.I n., amb domicili amb efectes per notificacions al carrer,, En /Na, major d edat, amb D.N.I n., amb domicili amb efectes per notificacions al carrer,, Compareix i dic, Que per mitjà d aquest escrit formulo DENÚNCIA de fets en base als següents articles 139 i 140

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Gastos por adquisición y uso del vehículo privado

Gastos por adquisición y uso del vehículo privado C ONSULTORIO FISCAL Gastos por adquisición y uso del vehículo privado Por GONZALO DE LUIS OTERO Asesor fiscal del Consejo General de Procuradores Creo no equivocarme al considerar los gastos por adquisición

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

El arrendamiento de inmuebles Cuándo se considera actividad económica?

El arrendamiento de inmuebles Cuándo se considera actividad económica? El arrendamiento de inmuebles Cuándo se considera actividad económica? El arrendamiento de inmuebles tiene una regla especial para su calificación en el IRPF como actividad económica, lo cual tiene implicaciones

Más detalles

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -SOBRE A- SESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -SOBRE A- SESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014 ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -SOBRE A- SESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014 A la ciutat de Palma, a les 9:15 hores del dia 23 de setembre de 2014, a la Sala de Juntes de l'emt-palma, es constitueix

Más detalles

1. Condicions generals 1. Condiciones generales

1. Condicions generals 1. Condiciones generales Convocatòria d audicions per a confeccionar una llista de col laboradors de CLARINET BAIX per la T. 2015/16 Convocatoria de audiciones para elaborar una lista de colaboradores de CLARINETE BAJO para la

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

REGIMEN FISCAL DE LAS RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES.

REGIMEN FISCAL DE LAS RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES. REGIMEN FISCAL DE LAS RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS SOCIOS DE ENTIDADES MERCANTILES. El pasado mes de marzo la AEAT publicó una nota sobre distintas consideraciones del régimen fiscal de los socios

Más detalles

Impacte del nou increment de l IVA al sector sanitari concertat de Catalunya. Comissió Tècnica Economicofinancera del CSC

Impacte del nou increment de l IVA al sector sanitari concertat de Catalunya. Comissió Tècnica Economicofinancera del CSC Impacte del nou increment de l IVA al sector sanitari concertat de Catalunya Comissió Tècnica Economicofinancera del CSC Març del 2015 Índex Canvi normatiu... 4 L impacte... 5 Opinió... 8 Annex 1 Increment

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

VALORACIÓN DE RENTAS EN ESPECIE UTILIZACIÓN O ENTREGA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

VALORACIÓN DE RENTAS EN ESPECIE UTILIZACIÓN O ENTREGA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES VALORACIÓN DE RENTAS EN ESPECIE UTILIZACIÓN O ENTREGA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES (art. 43.1. 1.º.b LIRPF) En el caso concreto de los automóviles, y dado su uso generalizado para fines particulares junto

Más detalles

Feto de nalgas o situación transversa

Feto de nalgas o situación transversa Información para la mujer embarazada Informació per a la dona embarassada Feto de nalgas o situación transversa Fetus de natges o situació transversa VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA VERSIÓ CEFÀLICA EXTERNA FETO

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Aplicaciones Electromecánicas, S.A.

Aplicaciones Electromecánicas, S.A. Aplicaciones Electromecánicas, S.A. R.Q. Aplicaciones Electromecánicas, S.A. - C/Miquel Servet 13, P.I. Camí Ral 08850 Gavà Barcelona. Telf: 93.633.39.90 / Fax: 93.633.39.91 / e-mail: info@rqaplicaciones.com

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles