7 World Trade Center, 32nd Floor New York, NY USA P: F:

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "7 World Trade Center, 32nd Floor New York, NY 10007 USA P: +1.212.791.3933 F: +1.212.937.3845"

Transcripción

1 7 World Trade Center, 32nd Floor New York, NY USA P: F: FXDD Customer Agreement, Risk Disclosure And Trading Rules & Regulations Documents Tài liệu Thỏa thuận khách hàng FXDD, Thông báo rủi rovà Các quy tắc & quy định giao dịch If in full agreement with the document, fax the signature page at the end of the documents to: Nếu hoàn toàn đồng ý với tài liệu này, hãy fax trang chữ ký ở cuối tài liệu đến số:

2 FXDD CUSTOMER AGREEMENT ACUERDO CON EL CLIENTE DE FXDD INTRODUCCIÓN DEFINICIONES Y TÉRMINOS COMUNES DE OPERACIONES ALCANCE DEL ACUERDO CON EL CLIENTE RECONOCIMIENTO DE RIESGOS RECONOCIMIENTOS, GARANTÍAS Y REPRESENTACIONES DEL CLIENTE CUENTAS EXTERNAS OPERACIONES REQUISITOS DE MARGEN ACUERDO DE SEGURIDAD DEL CLIENTE CAPACIDAD TRANSFERENCIAS LIQUIDACIÓN DE CUENTAS Y SALDOS DEFICITARIOS CARGOS CLIENTES PRESENTADOS A FXDD POR UN CORREDOR DE PRESENTACIÓN O ASESOR EXTERNO RESPONSABILIDAD DE LOS CORREDORES DE PRESENTACIÓN ANTE FXDD Y SUS CLIENTES DECLARACIONES Y CONFIRMACIONES COMUNICACIONES FUERZA MAYOR RECOMENDACIONES DE OPERACIONES E INFORMACIÓN DE MERCADO PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD INDEMNIZACIÓN DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DEL CLIENTE CUENTAS CONJUNTAS Y CUENTAS DE ENTIDADES LEGALES DIVULGACIÓN DE REFERENCIAS ENMIENDAS RESCISIÓN TOTALIDAD DEL ACUERDO CON EL CLIENTE REGISTROS EFECTO VINCULANTE LEY Y JURISDICCIÓN ACEPTACIÓN DEL CONTRATO...30 FXDD RISK DISCLOSURE STATEMENT DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE RIESGOS DE FXDD...31 FXDD TRADING RULES AND REGULATIONS NORMAS Y REGULACIONES DE OPERACIONES DE FXDD...43 SIGNATURE PAGE CUSTOMER AGREEMENT, RISK DISCLOSURE AND TRADING RULES AND REGULATIONS (RETURN THIS COMPLETED PAGE TO FXDD) PÁGINA DE FIRMA ACUERDO CON EL CLIENTE, DIVULGACIÓN DE RIESGOS Y NORMAS Y REGULACIONES DE OPERACIONES (ENVIAR ESTA PÁGINA COMPLETADA A FXDD)...46 APPROVED APROBADO /10/2014 FXDD Customer Agreement Page 2 of 46

3 FXDD Customer Agreement Thỏa thuận khách hàng FXDD This is an agreement between FXDirectDealer, LLC and you as a Customer. In this Customer Agreement FXDirectDealer is referred as FXDD. The term you or Customer refers to any individual or legal entity, including, without limitation, a corporation, trust or partnership that is associated with the opening of the Customer s Account with FXDD. The Customer Agreement outlines the terms and conditions that apply to the opening and operation of a margined spot foreign exchange trading account with FXDD. Đây là thỏa thuận giữa FXDirectDealer, LLC và bạn với tư cách là Khách hàng. Trong Thỏa thuận khách hàng này, FXDirectDealer được xem là FXDD. Từ bạn hoặc Khách hàng đề cập đến mọi cá nhân hoặc thực thể hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở công ty, tập đoàn hoặc doanh nghiệp có liên quan đến việc mở Tài khoản của Khách hàng với FXDD. Thỏa thuận khách hàng nêu ra các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc mở và sử dụng tài khoản giao dịch ngoại hối trực tiếp sinh lãi với FXDD. FXDD strongly encourages you to review this Customer Agreement carefully. If you have questions, please call and we will review the material with you. To open your account, each owner associated with the Account must sign the application that is included in this package, and you should mail the completed application to FXDD. FXDD hoàn toàn khuyến khích bạn xem xét kỹ Thỏa thuận khách hàng này. Nếu có thắc mắc, hãy gọi điện và chúng tôi sẽ xem xét tài liệu với bạn. Để mở tài khoản, mỗi người sở hữu liên quan đến Tài khoản phải ký vào đơn xin mở tài khoản kèm theo bộ tài liệu này và bạn phải gửi đơn đã điền hoàn tất đến FXDD. THIS CUSTOMER AGREEMENT, WHICH INCLUDES THE FXDD RISK DISCLOSURE STATEMENT, ADDITIONAL RISK DISCLOSURE STATEMENT AND FX DIRECT DEALER TRADING RULES AND REGULATIONS THAT ARE PART OF THIS PACKAGE, IS A LEGAL CONTRACT. PLEASE READ ALL OF THE MATERIAL CAREFULLY BEFORE YOU SIGN THE APPLICATION. YOU ALSO MUST SIGN THE ACKNOWLEDGEMENT PAGES WHERE INDICATED. TO OPEN AN ACCOUNT WE MUST RECEIVE ALL APPLICABLE COMPLETED AND SIGNED PAGES. THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG NÀY, BAO GỒM TUYÊN BỐ THÔNG BÁO RỦI RO FXDD, TUYÊN BỐ THÔNG BÁO RỦI RO BỔ SUNG CÙNG CÁC QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TRỰC TIẾP FX VỐN LÀ MỘT PHẦN CỦA BỘ TÀI LIỆU NÀY CHÍNH LÀ MỘT HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ. HÃY ĐỌC KỸ MỌI TÀI LIỆU TRƯỚC KHI BẠN KÝ VÀO ĐƠN XIN MỞ TÀI KHOẢN. BẠN CŨNG PHẢI KÝ VÀO CÁC TRANG XÁC NHẬN PHÙ HỢP. ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN, CHÚNG TÔI PHẢI NHẬN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC TRANG ĐÃ ĐIỀN VÀ KÝ THÍCH HỢP. You should retain a copy of these materials for your records. Bạn nên giữ lại một bản sao các tài liệu này để tự lưu trữ. In consideration of FXDD opening and maintaining one or more Accounts for the undersigned Customer and agreeing to enter into over-thecounter margined spot foreign exchange transactions with you as our Customer, you agree as follows. Liên quan đến việc mở và duy trì một hoặc nhiều Tài khoản FXDD đối với Khách hàng ký tên dưới đây và việc đồng ý tham gia vào các giao dịch ngoại hối trực tiếp sinh lãi không qua thị trường chứng khoán cùng bạn với tư cách là Khách hàng của chúng tôi, bạn đồng ý như sau: 1. INTRODUCTION GIỚI THIỆU This Customer Agreement sets forth the terms and conditions governing your Account at FXDD, and all Contracts and other transactions placed through this Account with FXDD. This Customer Agreement includes and makes an integral part of the Customer Agreement the attached Risk Disclosure Statement and Trading Rules and Regulations, all as amended from time to time, and all references to the terms and conditions of this Customer Agreement including provisions contained in the Risk Disclosure Statement and Trading Rules and Regulations that are a part of this Customer Agreement. If you accept this Customer Agreement by signing the required Signature Page, you should mail or fax the completed Signature Page to: Thỏa thuận khách hàng này nêu ra các điều khoản và điều kiện chi phối Tài khoản của bạn tại FXDD cùng mọi Hợp đồng và giao dịch khác được thực hiện qua Tài khoản này với FXDD. Thỏa thuận khách hàng này bao gồm Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro và Các quy tắc & quy định 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 3 of 46

4 giao dịch kèm theo vốn là một phần không thể thiếu trong Thỏa thuận khách hàng như thỉnh thoảng được sửa đổi cùng mọi tài liệu tham khảo liên quan đến các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận khách hàng này, kể cả các điều khoản nêu trong Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro và Các quy tắc & quy định giao dịch vốn là một phần trong Thỏa thuận khách hàng này. Nếu chấp nhận Thỏa thuận khách hàng này bằng cách ký vào Trang chữ ký yêu cầu, bạn phải gửi thư hoặc fax Trang chữ ký đã hoàn tất đến: New Accounts Department FXDirectDealer, LLC. 7 World Trade Center 32nd Floor New York, New York Fax Number: Please note that an Account will not be opened unless signed acknowledgement pages for the Risk Disclosure Document and the Trading Rules and Regulations accompany the signature page for the Account application. Lưu ý rằng Tài khoản sẽ không được mở nếu các trang xác nhận đã ký cho Thông Báo Tuyên Bố Rủi Ro và Các quy tắc & quy định giao dịch không kèm theo trang chữ ký cho Đơn Xin Mở Tài Khoản. 2. DEFINITIONS AND COMMON TRADING TERMS ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI THÔNG DỤNG Each capitalized term not defined in this Customer Agreement has the meaning given it the FXDD Glossary of Terms found on our website: Customers should read and be familiar with the FXDD Glossary of Terms. Mỗi từ viết hoa không được định nghĩa trong Thỏa thuận khách hàng này đều được định nghĩa trong Bảng chú giải thuật ngữ FXDD có sẵn trên trang web của chúng tôi: Khách hàng nên đọc và làm quen với Bảng chú giải thuật ngữ FXDD. 3. SCOPE OF CUSTOMER AGREEMENT PHẠM VI THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG All Transactions and all Contracts entered into between FXDD and the Customer, shall be governed by the terms of this Customer Agreement and the terms of any additional written statements of FXDD s trading regulations or FXDD additional schedules which may from time to time be set forth or amended by FXDD and which shall thereupon constitute an integral term of this Customer Agreement, except to the extent (if any) that FXDD shall agree or notify the Customer in writing that other or additional terms apply. Additionally, all transactions under this Customer Agreement shall be subject to the constitution, by-laws, rules, regulations, customs, usage, rulings and interpretations of the counterparty institution or other interbank market (and its clearing organization, if any) where such transactions are executed and to all applicable Federal and State laws and regulations. If any statute shall hereafter be enacted or an rule or regulation shall hereafter be adopted which shall be binding upon FXDD and shall affect it in any manner or be inconsistent with any of the provisions hereof, the affected provision of this Customer Agreement shall be deemed modified or superseded, as the case may be by the applicable provisions of such statute, rule or regulation, and all other provisions of this Customer Agreement and provisions so modified shall in all respects continue in full force and effect. Customer acknowledges that all transactions under this Customer Agreement are subject to the aforementioned requirements and Customer shall not thereby be given any independent legal or contractual rights with respect to such requirements. Mọi Giao dịch và mọi Hợp đồng ký kết giữa FXDD với Khách hàng sẽ bị chi phối bởi các điều khoản trong Thỏa thuận khách hàng này cùng các điều khoản của mọi tuyên bố bổ sung bằng văn bản từ các quy định giao dịch của FXDD hoặc các danh mục bổ sung của FXDD mà thỉnh thoảng có thể được FXDD công bố hay sửa đổi và do đó sẽ là một điều khoản không thể thiếu trong Thỏa thuận khách hàng này, ngoại trừ đến một mức độ mà (nếu có) FXDD sẽ đồng ý hoặc thông báo cho Khách hàng bằng văn bản rằng các điều khoản khác hoặc điều khoản bổ sung đều có hiệu lực. Ngoài ra, mọi giao dịch trong khuôn khổ Thỏa thuận khách hàng này đều phải tuân thủ hiến pháp, luật lệ địa phương, các quy tắc, quy định, phong tục, tập quán, các quyết định và diễn giải về định chế hợp tác hoặc Thị trường liên ngân hàng khác (và tổ chức thanh toán liên quan, nếu có) nơi mà các giao dịch này được thực hiện cũng như tuân thủ mọi luật lệ và quy định hiện hành của Liên bang và Tiểu bang. Nếu có bất kỳ đạo luật nào được ban hành hoặc một quy tắc hay quy định được thông qua trong tương lai mà FXDD phải tuân 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 4 of 46

5 thủ và ảnh hưởng đến FXDD trong mọi trường hợp hoặc mâu thuẫn với mọi điều khoản liên quan ở đây, điều khoản bị ảnh hưởng trong Thỏa thuận khách hàng này sẽ được xem như đã sửa đổi hoặc bị thay thế vì trường hợp này có thể được thay đổi theo các điều khoản hiện hành của đạo luật, quy tắc hay quy định đó, và mọi điều khoản khác của Thỏa thuận khách hàng này cũng như các điều khoản đã được sửa đổi theo cách đó sẽ vẫn tiếp tục giữ nguyên giá trị và hiệu lực ở mọi khía cạnh. Khách hàng xác nhận rằng mọi giao dịch trong khuôn khổ Thỏa thuận khách hàng này phải tuân thủ các yêu cầu đề cập ở trên và do đó Khách hàng sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi hợp đồng hoặc pháp lý độc lập nào liên quan đến các yêu cầu này. Any proposals for, additions to, or modifications of this Customer Agreement, absent written agreement by an authorized person employed by FXDD to the contrary, are void and shall have no effect. Ngược lại, mọi nội dung đề nghị, bổ sung hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận khách hàng này, thỏa thuận soạn không đầy đủ bởi nhân viên ủy quyền được thuê bởi FXDD đều không có giá trị và sẽ không có hiệu lực. This Customer Agreement refers and extends to a potential dealing relationship between the Customer and FXDD in OTC non-deliverable Foreign Exchange (Currencies) on a Spot Settlement Basis as is commonly dealt in the international Interbank Market, and all other provisions of this agreement notwithstanding, the Customer agrees, understands and warrants that the dealing relationship between the Customer and FXDD hereunder shall not extend at any time to the dealing, trading, brokering of or advice related to any exchange listed, or off-exchange regulated commodity futures or options contract. Wherever the term(s) Currencies, Foreign Exchange, Foreign Currencies, or Foreign Currency are used in this Customer Agreement, Risk Disclosure Statement and/or Trading Rules and Regulations or any annexes or exhibits the terms include transactions in the change in price of OTC non-deliverable precious metals on a Spot Settlement Basis as they are commonly dealt in the International Interbank Market. Dù Thỏa thuận khách hàng này có liên quan và mở rộng đến quan hệ thương mại tiềm năng giữa Khách hàng và FXDD bằng (Tiền tệ) Ngoại hối không thể chuyển nhượng tự do trên Nguyên tắc thanh toán trực tiếp như được giao dịch phổ biến trên Thị trường liên ngân hàng quốc tế cũng như đến mọi điều khoản khác trong thỏa thuận này, Khách hàng đồng ý, hiểu rõ và đảm bảo rằng quan hệ thương mại giữa Khách hàng và FXDD dưới đây sẽ không bao giờ mở rộng sang lĩnh vực giao dịch, mua bán, môi giới hoặc tư vấn liên quan đến mọi hợp đồng hàng hóa giao sau hay hợp đồng quyền chọn niêm yết trên thị trường chứng khoán hay được điều tiết trên thị trường tự do. Bất cứ nơi nào (các) thuật ngữ Tiền tệ, Ngoại hối, Các ngoại tệ hoặc Ngoại tệ được sử dụng trong Thỏa thuận khách hàng này, Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro và/hoặc Các quy tắc & quy định giao dịch hoặc mọi phụ lục hay bằng chứng mà những thuật ngữ này có bao gồm các giao dịch liên quan đến việc thay đổi giá kim loại quý không được mua bán trên thị trường chứng khoán trên Nguyên tắc thanh toán trực tiếp như chúng được giao dịch thường xuyên trên Thị trường liên ngân hàng quốc tế. Subject to the terms and conditions of this Customer Agreement, the full completion of the Account Setup Requirements and acceptance of Customer s Application to open an Account with FXDD, FXDD will open and maintain Account(s) in Customer s name for the purpose of engaging in cash settled transactions with and for Customer in Currencies markets on a spot settlement basis, and provide such other services and products as FXDD may, in its sole discretion, determine to offer in the future. Unless expressly stated otherwise in writing, all Contracts and other transactions entered into between FXDD and Customer shall be governed by the terms of this Customer Agreement, including the Risk Disclosure Statement and FXDD Trading Policies, to the extent annexed hereto, and as amended from time to time. Tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận khách hàng này, hoàn tất đầy đủ các Yêu cầu mở tài khoản và chấp nhận Đơn Xin Mở Tài Khoản của Khách hàng để mở Tài khoản với FXDD, FXDD sẽ mở và duy trì (các) Tài khoản theo tên của Khách hàng để tham gia vào các giao dịch thanh toán tiền mặt với và thay mặt Khách hàng trên các thị trường Tiền tệ trên nguyên tắc thanh toán trực tiếp và cung cấp các dịch vụ và sản phẩm khác mà FXDD có thể tự chọn để cung cấp trong tương lai. Trừ khi được công bố rõ bằng văn bản, mọi Hợp đồng và các giao dịch liên quan khác ký kết giữa FXDD với Khách hàng sẽ bị chi phối bởi các điều khoản trong Thỏa thuận khách hàng này, kể cả Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro và Các chính sách giao dịch của FXDD, đến một mức độ được kèm theo đây và như thỉnh thoảng được sửa đổi. 4. RISK ACKNOWLEDGEMENTS XÁC NHẬN RỦI RO CUSTOMER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT TRADING AND INVESTMENT IN LEVERAGED OTC SPOT FOREIGN CURRENCY CONTRACTS IS HIGHLY SPECULATIVE, INVOLVES AN EXTREME DEGREE OF RISK, AND IS GENERALLY APPROPRIATE ONLY FOR PERSONS WHO CAN ASSUME RISK OF LOSS IN EXCESS OF THEIR MARGIN DEPOSIT. Customer understands that 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 5 of 46

6 because of the low margin / high leverage normally available in Foreign Currency trading, price changes in Foreign Currency Contracts may result in significant losses. Such losses may substantially exceed Customer s investment and margin deposit. By Customer directing FXDD to enter into any Foreign Currency Contract, any profit or loss arising as a result of a fluctuation in the exchange rate affecting such Currency will be entirely for the Customer s account and risk, all initial and subsequent deposits for margin purposes shall be made in U.S. dollars, in such amounts as FXDD may in its sole discretion require; and FXDD is authorized to convert funds in Customer s account for margin into and from such foreign currency at a rate of exchange determined by FXDD in its sole discretion on the basis of the then prevailing money market rates. Customer warrants that the Customer is willing and able, financially and otherwise, to assume the risk of Foreign Currency trading. In consideration of FXDD carrying his/her Account(s), Customer agrees not to hold FXDD responsible for losses incurred through following its trading recommendations or suggestions or those of its employees, agents or representatives. Customer recognizes that guarantees of profit or freedom from loss cannot be given and it is impossible to predict performance in Foreign Currency trading. Customer acknowledges that Customer has received no such guarantees from FXDD or from any of its representatives or any Introducing Broker or other entity with whom Customer is conducting his/her FXDD account and has not entered into this Customer Agreement in consideration of or in reliance upon any such guarantees or similar representations. All transactions effected for Customer s Accounts and all fluctuations in the market prices of the Contracts carried in Customer s Accounts are at Customer s risk, and Customer shall be solely liable therefore under all circumstances. Customer represents and warrants that Customer is willing and financially able to sustain such losses, and that the trading of Spot Foreign Exchange (Currencies) is a suitable investment vehicle for the Customer. FXDD is not responsible for delays or partial or total failures in any online (electronic) Trading Platforms or any communications facility or other causes beyond FXDD s reasonable direct control. The Customer understands and recognizes that the transactions to be conducted pursuant to this Customer Agreement are NOT conducted on a Regulated Market or Exchange. Customer represents that it is aware of the risks inherent in the trading of OTC Foreign Exchange (Currencies) and is financially able to bear such risks and withstand any losses incurred. (For a further discussion on the Risks of Trading Foreign Exchange please refer to the Risk Disclosure Statement). KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN VÀ HIỂU RÕ RẰNG VIỆC GIAO DỊCH VÀ ĐẦU TƯ TRONG CÁC HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI TỆ TRỰC TIẾP TỰ DO CÓ VỐN VAY MANG TÍNH ĐẦU CƠ CAO VỚI MỨC RỦI RO CỰC CAO VÀ THƯỜNG CHỈ THÍCH HỢP CHO NHỮNG AI CHẤP NHẬN RỦI RO HAY THUA LỖ VƯỢT QUÁ KHOẢN KÝ QUỸ BẢO CHỨNG CỦA HỌ. Khách hàng hiểu rằng do lợi nhuận thấp/mức tín dụng cao thường xảy ra khi mua bán Ngoại tệ, việc thay đổi giá trong các Hợp đồng ngoại tệ có thể dẫn đến những thua lỗ lớn. Những khoản thu lỗ này có thể vượt quá số vốn đầu tư và khoản ký quỹ dự trữ của Khách hàng. Khi Khách hàng chọn FXDD để tham gia vào bất cứ Hợp đồng Ngoại Tệ nào, mọi lợi nhuận hoặc thua lỗ phát sinh từ việc biến động tỷ giá hối đoái tác động đến Tiền tệ này sẽ hoàn toàn thuộc về trách nhiệm và rủi ro của Khách hàng, mọi khoản ký quỹ ban đầu và sau này vì các mục đích sinh lãi sẽ được thực hiện bằng đô la Mỹ, bằng các số tiền như FXDD có thể yêu cầu theo quyết định riêng của mình; và FXDD có quyền chuyển số tiền lãi trong tài khoản của Khách hàng thành và từ ngoại tệ này với tỷ giá do chính FXDD quyết định dựa vào tỷ giá thị trường tiền tệ hiện hành. Khách hàng đảm bảo rằng họ bằng lòng và có đủ khả năng về mặt tài chính và các khía cạnh khác để chấp nhận rủi ro trong việc mua bán Ngoại tệ. Về việc FXDD quản lý (các) Tài khoản của mình, Khách hàng đồng ý không bắt FXDD chịu trách nhiệm về các khoản thua lỗ gây ra do việc thực hiện theo các đề nghị hoặc gợi ý giao dịch của công ty hay những đề nghị hoặc gợi ý từ các nhân viên, đại lý hoặc đại diện của FXDD. Khách hàng công nhận rằng họ không thể nhận được sự bảo đảm về lợi nhuận hay không bị thua lỗ và rằng không thể dự báo được hiệu quả trong việc mua bán Ngoại tệ. Khách hàng xác nhận rằng họ đã không nhận được những sự bảo đảm này từ phía FXDD hoặc từ bất cứ đại diện nào của công ty hay bất cứ Nhà môi giới giới thiệu hay tổ chức nào khác nơi mà Khách hàng đang thực hiện tài khoản FXDD của họ và rằng họ không ký kết Thỏa thuận khách hàng này vì quan tâm đến hay dựa vào bất cứ sự bảo đảm nào như vậy hay những tuyên bố tương tự. Mọi giao dịch được thực hiện cho Tài khoản của Khách hàng và mọi biến động giá cả thị trường từ Hợp đồng được nêu trong Tài khoản của Khách hàng đều do Khách hàng gánh chịu rủi ro và do đó Khách hàng chịu trách nhiệm duy nhất trong mọi trường hợp. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng họ bằng lòng và có đủ khả năng tài chính để chấp nhận các khoản thua lỗ này và rằng việc mua bán Ngoại hối (Tiền tệ) trực tiếp là phương tiện đầu tư thích hợp cho bản thân Khách hàng. FXDD không chịu trách nhiệm cho việc chậm trễ hoặc thất bại một phần hay hoàn toàn trong mọi Hệ thống giao dịch trực tuyến (điện tử) hay mọi phương tiện liên lạc hoặc những nguyên nhân khác vượt xa tầm kiểm soát trực tiếp thích hợp của FXDD. Khách hàng hiểu rõ và công nhận rằng các giao dịch được thực hiện theo Thỏa thuận khách hàng này sẽ KHÔNG được tiến hành trên Thị trường điều tiết hay Thị trường chứng khoán. Khách hàng tuyên bố rằng họ biết rõ các rủi ro cố hữu trong việc mua bán Ngoại hối (Tiền tệ) tự do và có đủ khả năng tài chính để gánh chịu các rủi ro đó cũng như chấp nhận mọi khoản thua lỗ gánh chịu. (Để thảo luận thêm về Rủi ro mua bán ngoại hối, vui lòng tham khảo Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro). 5. CUSTOMER S REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND ACKNOWLEDGEMENTS TUYÊN BỐ, ĐẢM BẢO VÀ XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 6 of 46

7 As of the date hereof, the date of each Contract and other transaction in Customer s Account and any date on which FXDD Risk Disclosure Statement or Trading Rules and Regulations are revised, updated or amended, Customer represents and warrants the following to the FXDD and agrees to the following for the benefit of FXDD. Kể từ ngày liên quan đến hợp đồng, ngày của mỗi Hợp đồng và giao dịch khác trong Tài khoản của Khách hàng và bất cứ ngày nào khi Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro FXDD hoặc Các quy tắc & quy định giao dịch được sửa đổi, cập nhật hay điều chỉnh, Khách hàng tuyên bố và đảm bảo thực hiện theo các điều khoản sau đây của FXXD và đồng ý các điều khoản sau vì lợi ích của FXDD. a) Customer is of sound mind, legal age (18 in the USA) and legal competence. Khách hàng có tinh thần sáng suốt, độ tuổi hợp pháp (18 tuổi ở Mỹ) và có tư cách pháp nhân. b) Customer (if not a natural person) is duly organized and validly existing under the applicable laws of the jurisdiction of its organization. Khách hàng (nếu không phải là cá nhân) được tổ chức phù hợp và đang tồn tại hợp pháp theo các quy định hiện hành về quyền hạn tổ chức liên quan. c) Execution and delivery of this Customer Agreement and all Contracts and other transactions contemplated hereunder and performance of all obligations contemplated under this Customer Agreement and all Contracts and other transactions contemplated hereunder have been duly authorized by Customer. Việc thực hiện và chuyển giao Thỏa thuận khách hàng này cùng mọi Hợp đồng và giao dịch khác được xem xét dưới đây cũng như việc thực hiện mọi nghĩa vụ được xem xét trong Thỏa thuận khách hàng này cùng mọi Hợp đồng và giao dịch khác được xem xét dưới đây phải được sự cho phép phù hợp từ phía Khách hàng. d) Each person executing and delivering this Customer Agreement and all Contracts and other transactions contemplated hereunder on behalf of Customer performing the obligations contemplated under this Customer Agreement and any Contract and other transaction contemplated hereunder on behalf of Customer, has been duly authorized by Customer to do so. Mỗi người thực hiện và chuyển giao Thỏa thuận khách hàng này cùng mọi Hợp đồng và giao dịch khác được xem xét dưới đây thay mặt cho Khách hàng thực hiện các nghĩa vụ được xem xét trong Thỏa thuận khách hàng này cùng mọi Hợp đồng và giao dịch khác được xem xét dưới đây thay mặt cho Khách hàng đã được Khách hàng cho phép thực hiện phù hợp. e) Execution and delivery by Customer of this Customer Agreement and all Contracts and other transactions contemplated hereunder, and performance of all of Customer s obligations contemplated under this Customer Agreement and any Contract and other transaction contemplated hereunder, will not violate any statute, rule, regulation, ordinance, charter, by-law or policy applicable to Customer. Việc hực hiện và chuyển giao Thỏa thuận khách hàng này và mọi Hợp đồng và giao dịch khác được xem xét dưới đây của Khách hàng và thực hiện mọi trách nhiệm của Khách hàng được xem xét trong Thỏa thuận khách hàng này và mọi Hợp đồng và giao dịch khác được xem xét dưới đây sẽ không vi phạp bất cứ đạo luật, quy tắc, quy định, sắc lệnh, hiến chương, luật lệ hay chính sách áp dụng cho Khách hàng. f) Customer has full beneficial ownership of Customer s Account. Customer has not granted and will not grant a security interest in Customer s Account with FXDD (other than the security interest granted to FXDD hereunder) to any person without FXDD prior written consent. Customer has full beneficial ownership of all Collateral as further defined below and will not grant any security interest in any Collateral to any person (other than the security interest granted to FXDD hereunder) without prior written consent of FXDD. Khách hàng có toàn quyền sở hữu lợi ích đối với Tài khoản của Khách hàng. Khách hàng chưa cung cấp và sẽ không cung cấp quyền lời bảo chứng trong Tài khoản của Khách hàng với FXDD (ngoại trừ quyền lợi bảo chứng được cung cấp cho FXDD dưới đây) cho bất cứ ai nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FXDD. Khách hàng có toàn quyền sở hữu lợi ích đối với mọi Khoản bảo chứng như được định nghĩa dưới đây và sẽ không cung cấp bất cứ quyền lợi bảo chứng nào đối với mọi Tài sản thế chấp cho bất cứ ai (ngoại trừ quyền lợi bảo chứng được cấp cho FXDD dưới đây) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FXDD. g) Customer will execute and deliver all documents, give all notices, make all filings and take such other actions as FXDD, in its sole discretion, deems necessary or desirable to evidence or perfect any security interest in favor of FXDD or to protect FXDD s interests with respect to any Collateral. Khách hàng sẽ thực hiện và chuyển giao mọi tài liệu, cung cấp mọi thông báo, lưu trữ mọi giấy tờ và có các hành đồng khác khi mà FXDD, theo quyết định riêng của mình, cho là cần thiết hoặc thích hợp để chứng minh hay thực hiện mọi quyền lợi bảo chứng để hổ trợ FXDD hoặc để bảo vệ các quyền lợi của FXDD liên quan đến mọi Tài sản thế chấp. h) Customer hereby warrants that regardless of any subsequent determination to the contrary, Customer is suitable to trade Foreign 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 7 of 46

8 Currency and is a Sophisticated Foreign Exchange Investor. Khách hàng theo đây đảm bảo rằng bất kể mọi quyết định trái ngược sau này, Khách hàng cảm thấy bản thân phù hợp để mua bán Ngoại tệ cũng như là Nhà đầu tư ngoại hối sáng suốt. i) Customer has read and understands the Risk Disclosure Statement contained in this Customer Agreement. Customer will review FXDD risk disclosures, including, without limitation, FXDD Risk Disclosure Statement, each time they are amended. Customer will not affect any opening transaction in Customer s Account unless Customer understands FXDD revised risk disclosures, and Customer agrees that in effecting any opening transaction it is deemed to represent that it has read and understands FXDD revised risk disclosures as in effect at the time of such opening transaction. Khách hàng đã đọc và hiểu rõ Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro bao gồm trong Thỏa thuận khách hàng này. Khách hàng sẽ xem xét các thông báo rủi ro của FXDD, bao gồm nhưng không giới hạn ở Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro FXDD mỗi khi chúng được sửa đổi. Khách hàng sẽ không tác động đến mọi giao dịch mở trong Tài khoản của Khách hàng trừ khi Khách hàng hiểu rõ các thông báo rủi ro sửa đổi của FXDD và Khách hàng đồng ý rằng khi tác động đến mọi giao dịch mở, họ được xem như đã đọc và hiểu rõ các thông báo rủi ro sửa đổi của FXDD vốn có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch mở này. j) Customer has read and understands the trading rules and regulations contained in this Customer Agreement, including, without limitation, FXDD Trading Rules and Regulations. Customer will review FXDD Trading Rules and Regulations, including, without limitation, FXDD Trading Rules and Regulations each time they are amended. Customer will not affect any opening transaction in Customer s Account unless Customer understands FXDD revised Trading Rules and Regulations, and Customer agrees that in effecting any opening transaction it is deemed to represent that it has read and understands FXDD revised Trading Rules and Regulations as in effect at the time of such opening transaction. Khách hàng đã đọc và hiểu rõ các Các quy tắc & quy định giao dịch nêu trong Thỏa thuận khách hàng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Các quy tắc & quy định giao dịch của FXDD. Khách hàng sẽ xem xét các quy tắc & quy định giao dịch của FXDD, bao gồm nhưng không giới hạn ở Các quy tắc & quy định giao dịch của FXDD mỗi khi chúng được sửa đổi. Khách hàng sẽ không tác động đến mọi giao dịch mở trong Tài khoản của Khách hàng trừ khi Khách hàng hiểu rõ Các quy tắc & quy định giao dịch sửa đổi của FXDD và Khách hàng đồng ý rằng khi tác động đến mọi giao dịch mở, họ được xem như đã đọc và hiểu rõ Các quy tắc & quy định giao dịch sửa đổi của FXDD vốn có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch mở này. k) Customer acknowledges that Customer has conducted simulated trading using the FXDirectDealer Demo Trading Platform or such other platform as FXDD shall make available for a period that has allowed the Customer to develop a full understanding of the FXDD Internet Trading Platform or such other platforms as FXDD shall make available for online trading of Spot Foreign Exchange real-time trading. Khách hàng xác nhận rằng họ đã thực hiện việc mua bán mô phỏng qua Hệ thống giao dịch demo FXDirectDealer hoặc qua hệ thống khác mà FXDD cung cấp trong một thời gian vốn đã cho phép Khách hàng phát triển đầy đủ nhận thức về Hệ thống giao dịch Internet FXDD hoặc các hệ thống khác mà FXDD cung cấp cho việc mua bán trực tuyến Ngoại hối trực tiếp thực tế. l) All information provided by Customer to FXDD, including information regarding Customer s trading experience and investment sophistication, is true, correct and complete, and Customer will notify FXDD in writing promptly of any changes in such information. Mọi thông tin do Khách hàng cung cấp cho FXDD kể cả thông tin liên quan đến kinh nghiệm mua bán và sự tinh tế đầu tư của khách hàng đều phải đúng, chính xác và đầy đủ, và Khách hàng sẽ thông báo kịp thời cho FXDD bằng văn bản về mọi thay đổi đối với thông tin này. m) The Customer represents and warrants that the financial information disclosed to FXDD in this document is an accurate representation of the Customer s current financial condition. The Customer represents and warrants that in determining the Customer s net worth, assets and liabilities were carefully calculated then liabilities were subtracted from assets to determine the value that the Customer has included in the financial information as net worth. The Customer represents and warrants that in determining the value of assets, the Customer included cash and/or cash equivalents, U.S. Government and marketable securities, real estate owned (excluding primary residence), the cash value of life insurance and other valuable Assets. The Customer represents and warrants that in determining the value of liabilities, the customer included, without limitation, notes payable to banks (secured and unsecured), notes payable to relatives, real estate mortgages payable (excluding primary residence) and other debts. The Customer represents and warrants that in determining the Customer s liquid assets the Customer included only those Assets that can be quickly (within one day s time) converted to Cash. The Customer represents and warrants that the Customer has very carefully considered the portion of the Customer s assets which the Customer considers to be risk capital. The Customer recognizes that risk capital is the amount of money the Customer is willing to put at risk and if lost would not, in any way, change the Customer s lifestyle. The 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 8 of 46

We ve got you covered!

We ve got you covered! We ve got you covered! AT&T Mobile Protection Pack Terms and Conditions Table of Contents: Click on the link below to go to the desired document. 1. AT&T Mobile Protection Pack AT&T Protect Plus Terms

Más detalles

We ve got you covered!

We ve got you covered! We ve got you covered! AT&T Multi-Device Protection Pack Important Information, including Terms and Conditions Table of Contents: Click on the link below to go to the desired document. 1. AT&T Multi-Device

Más detalles

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for iphone Getting Started Guide Contents 5 English 31 Italiano 49 Español AppleCare Protection Plan for iphone Fact Sheet Service and support from the people who know your

Más detalles

Product Information Guide

Product Information Guide Dell Projector Product Information Guide Model XXX www.dell.com support.dell.com Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your projector.

Más detalles

Y.E.P. PUCT LICENSE #10126 - TERMS OF SERVICE AGREEMENT FIXED RATE PLANS (Version YEPFIXRES040413)

Y.E.P. PUCT LICENSE #10126 - TERMS OF SERVICE AGREEMENT FIXED RATE PLANS (Version YEPFIXRES040413) Y.E.P. PUCT LICENSE #10126 - TERMS OF SERVICE AGREEMENT FIXED RATE PLANS (Version YEPFIXRES040413) 1.) Terms of Service: YEP values the opportunity to serve you. The following is your Terms of Service

Más detalles

We ve got you covered!

We ve got you covered! We ve got you covered! AT&T Mobile Insurance AT&T Mobile Protection Pack AT&T Multi-Device Protection Pack TERMS AND CONDITIONS Table of Contents: Click on the link below to go to the desired document.

Más detalles

Getting Started Instructions + Terms and Conditions

Getting Started Instructions + Terms and Conditions Getting Started Instructions + Terms and Conditions California LifeLine Telephone Program 1 (866) 272-0357 www.californialifeline.com $39 ACTIVATION FEE INCLUDED FOR APPROVED LIFELINE CUSTOMERS By applying

Más detalles

FINAL TERMS DATED 30 APRIL 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer)

FINAL TERMS DATED 30 APRIL 2015. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) FINAL TERMS DATED 30 APRIL 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Más detalles

RESIDENTIAL AND SMALL COMMERCIAL TERMS OF SERVICE VARIABLE & FIXED RATE PRODUCTS ISSUE DATE:

RESIDENTIAL AND SMALL COMMERCIAL TERMS OF SERVICE VARIABLE & FIXED RATE PRODUCTS ISSUE DATE: VARIABLE & FIXED RATE PRODUCTS The following Terms of Service (TOS) apply to all residential and small commercial (as described below) customers enrolling with Spark Energy, LLC (Spark Energy) as their

Más detalles

RED HAT CONTRATO RED HAT PARA EMPRESAS ESPAÑA

RED HAT CONTRATO RED HAT PARA EMPRESAS ESPAÑA RED HAT ENTERPRISE AGREEMENT SPAIN RED HAT CONTRATO RED HAT PARA EMPRESAS ESPAÑA PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE PURCHASING AND/OR USING SOFTWARE OR SERVICES FROM RED HAT. BY USING RED HAT

Más detalles

MobileMapper Field & Office Software. Guía básica de utilización

MobileMapper Field & Office Software. Guía básica de utilización MobileMapper Field & Office Software Guía básica de utilización SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) (TNL - TEBV) IMPORTANT, READ THIS AGREEMENT CAREFUL- LY. BY INSTALLING OR USING ALL OR ANY POR-

Más detalles

MANUAL DE USUARIO SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO ZC500 v1.0

MANUAL DE USUARIO SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO ZC500 v1.0 MANUAL DE USUARIO SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO ZC500 v1.0 SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO ZC500 v1.0 El software de control de acceso ZC500 v1.0 se utiliza en conjunto con los controladores ZC500 para implementar

Más detalles

GUÍA DEL USUARIO. Juno series. Colector de mano Juno SB Colector de mano Juno SC Colector de mano Juno SD

GUÍA DEL USUARIO. Juno series. Colector de mano Juno SB Colector de mano Juno SC Colector de mano Juno SD GUÍA DEL USUARIO Juno series Colector de mano Juno SB Colector de mano Juno SC Colector de mano Juno SD Europa y ÁFRICA Trimble Germany GmbH Am Prime Parc 11 65479 Raunheim ALEMANIA América del Norte Y

Más detalles

GUÍA DEL USUARIO. GeoExplorer 3000 series

GUÍA DEL USUARIO. GeoExplorer 3000 series GUÍA DEL USUARIO GeoExplorer 3000 series GUÍA DEL USUARIO GeoExplorer 3000 series Versión 1.00 Revisión A Marzo de 2011 F Trimble Navigation Limited 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO 80021

Más detalles

GENERAL TERMS & CONDITIONS CONDITIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

GENERAL TERMS & CONDITIONS CONDITIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN GENERAL TERMS & CONDITIONS CONDITIONS GÉNÉRALES ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN CONDICIONES GENERALES Keycopter General Terms & Conditions V2 2015 «This document is the property of AIRBUS HELICOPTERS.

Más detalles

CONSUMER S INFORMATION. Street: Phone #: City: State: Zip: Employee/PCA Start Date: Check One: Masshealth SCO Self-Direct One-Care

CONSUMER S INFORMATION. Street: Phone #: City: State: Zip: Employee/PCA Start Date: Check One: Masshealth SCO Self-Direct One-Care 6 Southside Road Danvers, MA 01923 Phone 1-800-231-5409, 978-762-8307 Fax 978-750-3639 Employee/PCA Registration Form Instructions: 1. Employee/PCA should not start working until the hiring process is

Más detalles

CUBA. What You Need To Know About The U.S. Embargo

CUBA. What You Need To Know About The U.S. Embargo U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control CUBA What You Need To Know About The U.S. Embargo An overview of the Cuban Assets Control Regulations Title 31 Part 515 of the U.S. Code

Más detalles

Aviso de Advertencia de Riesgo Risk Warning Notice

Aviso de Advertencia de Riesgo Risk Warning Notice Aviso de Advertencia de Riesgo Risk Warning Notice 386.RWN.EN.ES.V2.23.06.2015 One Financial Markets is the trading name of C B Financial Services Ltd, a company registered in England with company number

Más detalles

DIRECTORATE FOR FINANCIAL AND ENTERPRISE AFFAIRS. CHILE: PHASE 1ter REVIEW OF IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION AND 1997 RECOMMENDATION

DIRECTORATE FOR FINANCIAL AND ENTERPRISE AFFAIRS. CHILE: PHASE 1ter REVIEW OF IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION AND 1997 RECOMMENDATION DIRECTORATE FOR FINANCIAL AND ENTERPRISE AFFAIRS CHILE: PHASE 1ter REVIEW OF IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION AND 1997 RECOMMENDATION 1 TABLE OF CONTENTS CHILE - REVIEW OF IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION

Más detalles

UBS Asset Managers of Puerto Rico Funds Quarterly Review Fourth Quarter 2014. UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico

UBS Asset Managers of Puerto Rico Funds Quarterly Review Fourth Quarter 2014. UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico UBS Asset Managers of Puerto Rico Funds Quarterly Review Fourth Quarter 2014 UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico *Consideraciones Especiales Cada Fondo es una compañía de inversión no diversificada

Más detalles

PRODUCT SAFETY AND WARRANTY INFORMATION

PRODUCT SAFETY AND WARRANTY INFORMATION PRODUCT SAFETY AND WARRANTY INFORMATION Safety, Regulatory & Legal Battery Use & Safety Battery Use & Safety The following battery use and safety information applies to all Motorola mobile devices. If

Más detalles

Tool D: Joint procurement Combining public procurement actions

Tool D: Joint procurement Combining public procurement actions Tool D: Joint procurement Combining public procurement actions Objectives of the tool - To explain the benefits of joint procurement (i.e. combining the procurement actions of two or more public authorities)

Más detalles

Banking Account Opening Application/ Solicitud de Apertura de Cuenta Bancaria

Banking Account Opening Application/ Solicitud de Apertura de Cuenta Bancaria Banking Account Opening Application/ Solicitud de Apertura de Cuenta Bancaria IMPORTANT INFORMATION ABOUT OPENING A NEW ACCOUNT AT CITIGROUP/INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA APERTURA DE UNA NUEVA CUENTA

Más detalles

I. TERMINOS Y CONDICIONES (ESPAÑOL). 2 II. TERMS OF USE (ENGLISH)...10 III. TERMOS DE USO (PORTUGUÉS)...17

I. TERMINOS Y CONDICIONES (ESPAÑOL). 2 II. TERMS OF USE (ENGLISH)...10 III. TERMOS DE USO (PORTUGUÉS)...17 I. TERMINOS Y CONDICIONES (ESPAÑOL). 2 II. TERMS OF USE (ENGLISH)...10 III. TERMOS DE USO (PORTUGUÉS)....17 1 TÉRMINOS Y CONDICIONES OBJETIVOS Y CONTENIDO: EL SITIO WEB DE SCS DOMAIN Y TODOS LOS SITIOS

Más detalles

THE CONTROLLED SUBSTANCE EXAMINATION REGULATION ACT North Carolina General Statutes Chapter 95, Article 20

THE CONTROLLED SUBSTANCE EXAMINATION REGULATION ACT North Carolina General Statutes Chapter 95, Article 20 THE CONTROLLED SUBSTANCE EXAMINATION REGULATION ACT North Carolina General Statutes Chapter 95, Article 20 AND ADMINISTRATIVE RULES North Carolina Administrative Code Title 13, Chapter 20 WITH REVISIONS

Más detalles

pueblos predicar Evangelio he venido. Vamos a los cercanos para allá el Pues para eso Quinto Domingo del Tiempo Ordinario - MARCOS 1:38

pueblos predicar Evangelio he venido. Vamos a los cercanos para allá el Pues para eso Quinto Domingo del Tiempo Ordinario - MARCOS 1:38 Quinto Domingo del Tiempo Ordinario Vamos a los pueblos cercanos para predicar allá el Evangelio Pues para eso he venido. - MARCOS 1:38 8 de Febrero 2015 11712 N. Hewes, Orange, CA 92869 Phone: 633-5800

Más detalles

SMALL M/WBE PLAN TARRANT COUNTY COLLEGE DISTRICT SMALL M/WBE PROGRAM

SMALL M/WBE PLAN TARRANT COUNTY COLLEGE DISTRICT SMALL M/WBE PROGRAM SMALL M/WBE PLAN TARRANT COUNTY COLLEGE DISTRICT SMALL M/WBE PROGRAM TABLE OF CONTENTS POLICY STATEMENT INTRODUCTION CERTIFICATION/VERIFICATION SMALL M/WBE CONTRACT CLAUSES INTENT TO PERFORM AS A SUBCONTRACTOR

Más detalles

PUBLIC HOUSEKEEPING INDUSTRY

PUBLIC HOUSEKEEPING INDUSTRY OFFICIAL NOTICE INDUSTRIAL WELFARE COMMISSION ORDER NO. 5-2001 REGULATING WAGES, HOURS AND WORKING CONDITIONS IN THE PUBLIC HOUSEKEEPING INDUSTRY Effective July 1, 2003 as amended Sections 4(A) and 10(C)

Más detalles

Traducido por Altair28 www.realovirtual.com. Guia de inicio rápido

Traducido por Altair28 www.realovirtual.com. Guia de inicio rápido Traducido por Altair28 www.realovirtual.com Guia de inicio rápido Development Kit 2 Contenido Saca de la caja los contenidos con cuidado.si falta algo o está dañado, por favor contacta con el soporte de

Más detalles

La prestación del servicio se llevará conforme se detalla:

La prestación del servicio se llevará conforme se detalla: TÉRMINOS Y CONDICIONES El uso de los servicios de la aplicación SecApp está sujeto a los términos y condiciones descritos a continuación. Al hacer uso de estos servicios, usted acepta y reconoce estos

Más detalles