7 World Trade Center, 32nd Floor New York, NY USA P: F:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "7 World Trade Center, 32nd Floor New York, NY 10007 USA P: +1.212.791.3933 F: +1.212.937.3845"

Transcripción

1 7 World Trade Center, 32nd Floor New York, NY USA P: F: FXDD Customer Agreement, Risk Disclosure And Trading Rules & Regulations Documents Tài liệu Thỏa thuận khách hàng FXDD, Thông báo rủi rovà Các quy tắc & quy định giao dịch If in full agreement with the document, fax the signature page at the end of the documents to: Nếu hoàn toàn đồng ý với tài liệu này, hãy fax trang chữ ký ở cuối tài liệu đến số:

2 FXDD CUSTOMER AGREEMENT ACUERDO CON EL CLIENTE DE FXDD INTRODUCCIÓN DEFINICIONES Y TÉRMINOS COMUNES DE OPERACIONES ALCANCE DEL ACUERDO CON EL CLIENTE RECONOCIMIENTO DE RIESGOS RECONOCIMIENTOS, GARANTÍAS Y REPRESENTACIONES DEL CLIENTE CUENTAS EXTERNAS OPERACIONES REQUISITOS DE MARGEN ACUERDO DE SEGURIDAD DEL CLIENTE CAPACIDAD TRANSFERENCIAS LIQUIDACIÓN DE CUENTAS Y SALDOS DEFICITARIOS CARGOS CLIENTES PRESENTADOS A FXDD POR UN CORREDOR DE PRESENTACIÓN O ASESOR EXTERNO RESPONSABILIDAD DE LOS CORREDORES DE PRESENTACIÓN ANTE FXDD Y SUS CLIENTES DECLARACIONES Y CONFIRMACIONES COMUNICACIONES FUERZA MAYOR RECOMENDACIONES DE OPERACIONES E INFORMACIÓN DE MERCADO PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD INDEMNIZACIÓN DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DEL CLIENTE CUENTAS CONJUNTAS Y CUENTAS DE ENTIDADES LEGALES DIVULGACIÓN DE REFERENCIAS ENMIENDAS RESCISIÓN TOTALIDAD DEL ACUERDO CON EL CLIENTE REGISTROS EFECTO VINCULANTE LEY Y JURISDICCIÓN ACEPTACIÓN DEL CONTRATO...30 FXDD RISK DISCLOSURE STATEMENT DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN DE RIESGOS DE FXDD...31 FXDD TRADING RULES AND REGULATIONS NORMAS Y REGULACIONES DE OPERACIONES DE FXDD...43 SIGNATURE PAGE CUSTOMER AGREEMENT, RISK DISCLOSURE AND TRADING RULES AND REGULATIONS (RETURN THIS COMPLETED PAGE TO FXDD) PÁGINA DE FIRMA ACUERDO CON EL CLIENTE, DIVULGACIÓN DE RIESGOS Y NORMAS Y REGULACIONES DE OPERACIONES (ENVIAR ESTA PÁGINA COMPLETADA A FXDD)...46 APPROVED APROBADO /10/2014 FXDD Customer Agreement Page 2 of 46

3 FXDD Customer Agreement Thỏa thuận khách hàng FXDD This is an agreement between FXDirectDealer, LLC and you as a Customer. In this Customer Agreement FXDirectDealer is referred as FXDD. The term you or Customer refers to any individual or legal entity, including, without limitation, a corporation, trust or partnership that is associated with the opening of the Customer s Account with FXDD. The Customer Agreement outlines the terms and conditions that apply to the opening and operation of a margined spot foreign exchange trading account with FXDD. Đây là thỏa thuận giữa FXDirectDealer, LLC và bạn với tư cách là Khách hàng. Trong Thỏa thuận khách hàng này, FXDirectDealer được xem là FXDD. Từ bạn hoặc Khách hàng đề cập đến mọi cá nhân hoặc thực thể hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở công ty, tập đoàn hoặc doanh nghiệp có liên quan đến việc mở Tài khoản của Khách hàng với FXDD. Thỏa thuận khách hàng nêu ra các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc mở và sử dụng tài khoản giao dịch ngoại hối trực tiếp sinh lãi với FXDD. FXDD strongly encourages you to review this Customer Agreement carefully. If you have questions, please call and we will review the material with you. To open your account, each owner associated with the Account must sign the application that is included in this package, and you should mail the completed application to FXDD. FXDD hoàn toàn khuyến khích bạn xem xét kỹ Thỏa thuận khách hàng này. Nếu có thắc mắc, hãy gọi điện và chúng tôi sẽ xem xét tài liệu với bạn. Để mở tài khoản, mỗi người sở hữu liên quan đến Tài khoản phải ký vào đơn xin mở tài khoản kèm theo bộ tài liệu này và bạn phải gửi đơn đã điền hoàn tất đến FXDD. THIS CUSTOMER AGREEMENT, WHICH INCLUDES THE FXDD RISK DISCLOSURE STATEMENT, ADDITIONAL RISK DISCLOSURE STATEMENT AND FX DIRECT DEALER TRADING RULES AND REGULATIONS THAT ARE PART OF THIS PACKAGE, IS A LEGAL CONTRACT. PLEASE READ ALL OF THE MATERIAL CAREFULLY BEFORE YOU SIGN THE APPLICATION. YOU ALSO MUST SIGN THE ACKNOWLEDGEMENT PAGES WHERE INDICATED. TO OPEN AN ACCOUNT WE MUST RECEIVE ALL APPLICABLE COMPLETED AND SIGNED PAGES. THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG NÀY, BAO GỒM TUYÊN BỐ THÔNG BÁO RỦI RO FXDD, TUYÊN BỐ THÔNG BÁO RỦI RO BỔ SUNG CÙNG CÁC QUY TẮC VÀ QUY ĐỊNH GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI TRỰC TIẾP FX VỐN LÀ MỘT PHẦN CỦA BỘ TÀI LIỆU NÀY CHÍNH LÀ MỘT HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ. HÃY ĐỌC KỸ MỌI TÀI LIỆU TRƯỚC KHI BẠN KÝ VÀO ĐƠN XIN MỞ TÀI KHOẢN. BẠN CŨNG PHẢI KÝ VÀO CÁC TRANG XÁC NHẬN PHÙ HỢP. ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN, CHÚNG TÔI PHẢI NHẬN ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC TRANG ĐÃ ĐIỀN VÀ KÝ THÍCH HỢP. You should retain a copy of these materials for your records. Bạn nên giữ lại một bản sao các tài liệu này để tự lưu trữ. In consideration of FXDD opening and maintaining one or more Accounts for the undersigned Customer and agreeing to enter into over-thecounter margined spot foreign exchange transactions with you as our Customer, you agree as follows. Liên quan đến việc mở và duy trì một hoặc nhiều Tài khoản FXDD đối với Khách hàng ký tên dưới đây và việc đồng ý tham gia vào các giao dịch ngoại hối trực tiếp sinh lãi không qua thị trường chứng khoán cùng bạn với tư cách là Khách hàng của chúng tôi, bạn đồng ý như sau: 1. INTRODUCTION GIỚI THIỆU This Customer Agreement sets forth the terms and conditions governing your Account at FXDD, and all Contracts and other transactions placed through this Account with FXDD. This Customer Agreement includes and makes an integral part of the Customer Agreement the attached Risk Disclosure Statement and Trading Rules and Regulations, all as amended from time to time, and all references to the terms and conditions of this Customer Agreement including provisions contained in the Risk Disclosure Statement and Trading Rules and Regulations that are a part of this Customer Agreement. If you accept this Customer Agreement by signing the required Signature Page, you should mail or fax the completed Signature Page to: Thỏa thuận khách hàng này nêu ra các điều khoản và điều kiện chi phối Tài khoản của bạn tại FXDD cùng mọi Hợp đồng và giao dịch khác được thực hiện qua Tài khoản này với FXDD. Thỏa thuận khách hàng này bao gồm Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro và Các quy tắc & quy định 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 3 of 46

4 giao dịch kèm theo vốn là một phần không thể thiếu trong Thỏa thuận khách hàng như thỉnh thoảng được sửa đổi cùng mọi tài liệu tham khảo liên quan đến các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận khách hàng này, kể cả các điều khoản nêu trong Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro và Các quy tắc & quy định giao dịch vốn là một phần trong Thỏa thuận khách hàng này. Nếu chấp nhận Thỏa thuận khách hàng này bằng cách ký vào Trang chữ ký yêu cầu, bạn phải gửi thư hoặc fax Trang chữ ký đã hoàn tất đến: New Accounts Department FXDirectDealer, LLC. 7 World Trade Center 32nd Floor New York, New York Fax Number: Please note that an Account will not be opened unless signed acknowledgement pages for the Risk Disclosure Document and the Trading Rules and Regulations accompany the signature page for the Account application. Lưu ý rằng Tài khoản sẽ không được mở nếu các trang xác nhận đã ký cho Thông Báo Tuyên Bố Rủi Ro và Các quy tắc & quy định giao dịch không kèm theo trang chữ ký cho Đơn Xin Mở Tài Khoản. 2. DEFINITIONS AND COMMON TRADING TERMS ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ THƯƠNG MẠI THÔNG DỤNG Each capitalized term not defined in this Customer Agreement has the meaning given it the FXDD Glossary of Terms found on our website: Customers should read and be familiar with the FXDD Glossary of Terms. Mỗi từ viết hoa không được định nghĩa trong Thỏa thuận khách hàng này đều được định nghĩa trong Bảng chú giải thuật ngữ FXDD có sẵn trên trang web của chúng tôi: Khách hàng nên đọc và làm quen với Bảng chú giải thuật ngữ FXDD. 3. SCOPE OF CUSTOMER AGREEMENT PHẠM VI THỎA THUẬN KHÁCH HÀNG All Transactions and all Contracts entered into between FXDD and the Customer, shall be governed by the terms of this Customer Agreement and the terms of any additional written statements of FXDD s trading regulations or FXDD additional schedules which may from time to time be set forth or amended by FXDD and which shall thereupon constitute an integral term of this Customer Agreement, except to the extent (if any) that FXDD shall agree or notify the Customer in writing that other or additional terms apply. Additionally, all transactions under this Customer Agreement shall be subject to the constitution, by-laws, rules, regulations, customs, usage, rulings and interpretations of the counterparty institution or other interbank market (and its clearing organization, if any) where such transactions are executed and to all applicable Federal and State laws and regulations. If any statute shall hereafter be enacted or an rule or regulation shall hereafter be adopted which shall be binding upon FXDD and shall affect it in any manner or be inconsistent with any of the provisions hereof, the affected provision of this Customer Agreement shall be deemed modified or superseded, as the case may be by the applicable provisions of such statute, rule or regulation, and all other provisions of this Customer Agreement and provisions so modified shall in all respects continue in full force and effect. Customer acknowledges that all transactions under this Customer Agreement are subject to the aforementioned requirements and Customer shall not thereby be given any independent legal or contractual rights with respect to such requirements. Mọi Giao dịch và mọi Hợp đồng ký kết giữa FXDD với Khách hàng sẽ bị chi phối bởi các điều khoản trong Thỏa thuận khách hàng này cùng các điều khoản của mọi tuyên bố bổ sung bằng văn bản từ các quy định giao dịch của FXDD hoặc các danh mục bổ sung của FXDD mà thỉnh thoảng có thể được FXDD công bố hay sửa đổi và do đó sẽ là một điều khoản không thể thiếu trong Thỏa thuận khách hàng này, ngoại trừ đến một mức độ mà (nếu có) FXDD sẽ đồng ý hoặc thông báo cho Khách hàng bằng văn bản rằng các điều khoản khác hoặc điều khoản bổ sung đều có hiệu lực. Ngoài ra, mọi giao dịch trong khuôn khổ Thỏa thuận khách hàng này đều phải tuân thủ hiến pháp, luật lệ địa phương, các quy tắc, quy định, phong tục, tập quán, các quyết định và diễn giải về định chế hợp tác hoặc Thị trường liên ngân hàng khác (và tổ chức thanh toán liên quan, nếu có) nơi mà các giao dịch này được thực hiện cũng như tuân thủ mọi luật lệ và quy định hiện hành của Liên bang và Tiểu bang. Nếu có bất kỳ đạo luật nào được ban hành hoặc một quy tắc hay quy định được thông qua trong tương lai mà FXDD phải tuân 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 4 of 46

5 thủ và ảnh hưởng đến FXDD trong mọi trường hợp hoặc mâu thuẫn với mọi điều khoản liên quan ở đây, điều khoản bị ảnh hưởng trong Thỏa thuận khách hàng này sẽ được xem như đã sửa đổi hoặc bị thay thế vì trường hợp này có thể được thay đổi theo các điều khoản hiện hành của đạo luật, quy tắc hay quy định đó, và mọi điều khoản khác của Thỏa thuận khách hàng này cũng như các điều khoản đã được sửa đổi theo cách đó sẽ vẫn tiếp tục giữ nguyên giá trị và hiệu lực ở mọi khía cạnh. Khách hàng xác nhận rằng mọi giao dịch trong khuôn khổ Thỏa thuận khách hàng này phải tuân thủ các yêu cầu đề cập ở trên và do đó Khách hàng sẽ không được hưởng bất kỳ quyền lợi hợp đồng hoặc pháp lý độc lập nào liên quan đến các yêu cầu này. Any proposals for, additions to, or modifications of this Customer Agreement, absent written agreement by an authorized person employed by FXDD to the contrary, are void and shall have no effect. Ngược lại, mọi nội dung đề nghị, bổ sung hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận khách hàng này, thỏa thuận soạn không đầy đủ bởi nhân viên ủy quyền được thuê bởi FXDD đều không có giá trị và sẽ không có hiệu lực. This Customer Agreement refers and extends to a potential dealing relationship between the Customer and FXDD in OTC non-deliverable Foreign Exchange (Currencies) on a Spot Settlement Basis as is commonly dealt in the international Interbank Market, and all other provisions of this agreement notwithstanding, the Customer agrees, understands and warrants that the dealing relationship between the Customer and FXDD hereunder shall not extend at any time to the dealing, trading, brokering of or advice related to any exchange listed, or off-exchange regulated commodity futures or options contract. Wherever the term(s) Currencies, Foreign Exchange, Foreign Currencies, or Foreign Currency are used in this Customer Agreement, Risk Disclosure Statement and/or Trading Rules and Regulations or any annexes or exhibits the terms include transactions in the change in price of OTC non-deliverable precious metals on a Spot Settlement Basis as they are commonly dealt in the International Interbank Market. Dù Thỏa thuận khách hàng này có liên quan và mở rộng đến quan hệ thương mại tiềm năng giữa Khách hàng và FXDD bằng (Tiền tệ) Ngoại hối không thể chuyển nhượng tự do trên Nguyên tắc thanh toán trực tiếp như được giao dịch phổ biến trên Thị trường liên ngân hàng quốc tế cũng như đến mọi điều khoản khác trong thỏa thuận này, Khách hàng đồng ý, hiểu rõ và đảm bảo rằng quan hệ thương mại giữa Khách hàng và FXDD dưới đây sẽ không bao giờ mở rộng sang lĩnh vực giao dịch, mua bán, môi giới hoặc tư vấn liên quan đến mọi hợp đồng hàng hóa giao sau hay hợp đồng quyền chọn niêm yết trên thị trường chứng khoán hay được điều tiết trên thị trường tự do. Bất cứ nơi nào (các) thuật ngữ Tiền tệ, Ngoại hối, Các ngoại tệ hoặc Ngoại tệ được sử dụng trong Thỏa thuận khách hàng này, Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro và/hoặc Các quy tắc & quy định giao dịch hoặc mọi phụ lục hay bằng chứng mà những thuật ngữ này có bao gồm các giao dịch liên quan đến việc thay đổi giá kim loại quý không được mua bán trên thị trường chứng khoán trên Nguyên tắc thanh toán trực tiếp như chúng được giao dịch thường xuyên trên Thị trường liên ngân hàng quốc tế. Subject to the terms and conditions of this Customer Agreement, the full completion of the Account Setup Requirements and acceptance of Customer s Application to open an Account with FXDD, FXDD will open and maintain Account(s) in Customer s name for the purpose of engaging in cash settled transactions with and for Customer in Currencies markets on a spot settlement basis, and provide such other services and products as FXDD may, in its sole discretion, determine to offer in the future. Unless expressly stated otherwise in writing, all Contracts and other transactions entered into between FXDD and Customer shall be governed by the terms of this Customer Agreement, including the Risk Disclosure Statement and FXDD Trading Policies, to the extent annexed hereto, and as amended from time to time. Tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận khách hàng này, hoàn tất đầy đủ các Yêu cầu mở tài khoản và chấp nhận Đơn Xin Mở Tài Khoản của Khách hàng để mở Tài khoản với FXDD, FXDD sẽ mở và duy trì (các) Tài khoản theo tên của Khách hàng để tham gia vào các giao dịch thanh toán tiền mặt với và thay mặt Khách hàng trên các thị trường Tiền tệ trên nguyên tắc thanh toán trực tiếp và cung cấp các dịch vụ và sản phẩm khác mà FXDD có thể tự chọn để cung cấp trong tương lai. Trừ khi được công bố rõ bằng văn bản, mọi Hợp đồng và các giao dịch liên quan khác ký kết giữa FXDD với Khách hàng sẽ bị chi phối bởi các điều khoản trong Thỏa thuận khách hàng này, kể cả Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro và Các chính sách giao dịch của FXDD, đến một mức độ được kèm theo đây và như thỉnh thoảng được sửa đổi. 4. RISK ACKNOWLEDGEMENTS XÁC NHẬN RỦI RO CUSTOMER ACKNOWLEDGES AND UNDERSTANDS THAT TRADING AND INVESTMENT IN LEVERAGED OTC SPOT FOREIGN CURRENCY CONTRACTS IS HIGHLY SPECULATIVE, INVOLVES AN EXTREME DEGREE OF RISK, AND IS GENERALLY APPROPRIATE ONLY FOR PERSONS WHO CAN ASSUME RISK OF LOSS IN EXCESS OF THEIR MARGIN DEPOSIT. Customer understands that 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 5 of 46

6 because of the low margin / high leverage normally available in Foreign Currency trading, price changes in Foreign Currency Contracts may result in significant losses. Such losses may substantially exceed Customer s investment and margin deposit. By Customer directing FXDD to enter into any Foreign Currency Contract, any profit or loss arising as a result of a fluctuation in the exchange rate affecting such Currency will be entirely for the Customer s account and risk, all initial and subsequent deposits for margin purposes shall be made in U.S. dollars, in such amounts as FXDD may in its sole discretion require; and FXDD is authorized to convert funds in Customer s account for margin into and from such foreign currency at a rate of exchange determined by FXDD in its sole discretion on the basis of the then prevailing money market rates. Customer warrants that the Customer is willing and able, financially and otherwise, to assume the risk of Foreign Currency trading. In consideration of FXDD carrying his/her Account(s), Customer agrees not to hold FXDD responsible for losses incurred through following its trading recommendations or suggestions or those of its employees, agents or representatives. Customer recognizes that guarantees of profit or freedom from loss cannot be given and it is impossible to predict performance in Foreign Currency trading. Customer acknowledges that Customer has received no such guarantees from FXDD or from any of its representatives or any Introducing Broker or other entity with whom Customer is conducting his/her FXDD account and has not entered into this Customer Agreement in consideration of or in reliance upon any such guarantees or similar representations. All transactions effected for Customer s Accounts and all fluctuations in the market prices of the Contracts carried in Customer s Accounts are at Customer s risk, and Customer shall be solely liable therefore under all circumstances. Customer represents and warrants that Customer is willing and financially able to sustain such losses, and that the trading of Spot Foreign Exchange (Currencies) is a suitable investment vehicle for the Customer. FXDD is not responsible for delays or partial or total failures in any online (electronic) Trading Platforms or any communications facility or other causes beyond FXDD s reasonable direct control. The Customer understands and recognizes that the transactions to be conducted pursuant to this Customer Agreement are NOT conducted on a Regulated Market or Exchange. Customer represents that it is aware of the risks inherent in the trading of OTC Foreign Exchange (Currencies) and is financially able to bear such risks and withstand any losses incurred. (For a further discussion on the Risks of Trading Foreign Exchange please refer to the Risk Disclosure Statement). KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN VÀ HIỂU RÕ RẰNG VIỆC GIAO DỊCH VÀ ĐẦU TƯ TRONG CÁC HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI TỆ TRỰC TIẾP TỰ DO CÓ VỐN VAY MANG TÍNH ĐẦU CƠ CAO VỚI MỨC RỦI RO CỰC CAO VÀ THƯỜNG CHỈ THÍCH HỢP CHO NHỮNG AI CHẤP NHẬN RỦI RO HAY THUA LỖ VƯỢT QUÁ KHOẢN KÝ QUỸ BẢO CHỨNG CỦA HỌ. Khách hàng hiểu rằng do lợi nhuận thấp/mức tín dụng cao thường xảy ra khi mua bán Ngoại tệ, việc thay đổi giá trong các Hợp đồng ngoại tệ có thể dẫn đến những thua lỗ lớn. Những khoản thu lỗ này có thể vượt quá số vốn đầu tư và khoản ký quỹ dự trữ của Khách hàng. Khi Khách hàng chọn FXDD để tham gia vào bất cứ Hợp đồng Ngoại Tệ nào, mọi lợi nhuận hoặc thua lỗ phát sinh từ việc biến động tỷ giá hối đoái tác động đến Tiền tệ này sẽ hoàn toàn thuộc về trách nhiệm và rủi ro của Khách hàng, mọi khoản ký quỹ ban đầu và sau này vì các mục đích sinh lãi sẽ được thực hiện bằng đô la Mỹ, bằng các số tiền như FXDD có thể yêu cầu theo quyết định riêng của mình; và FXDD có quyền chuyển số tiền lãi trong tài khoản của Khách hàng thành và từ ngoại tệ này với tỷ giá do chính FXDD quyết định dựa vào tỷ giá thị trường tiền tệ hiện hành. Khách hàng đảm bảo rằng họ bằng lòng và có đủ khả năng về mặt tài chính và các khía cạnh khác để chấp nhận rủi ro trong việc mua bán Ngoại tệ. Về việc FXDD quản lý (các) Tài khoản của mình, Khách hàng đồng ý không bắt FXDD chịu trách nhiệm về các khoản thua lỗ gây ra do việc thực hiện theo các đề nghị hoặc gợi ý giao dịch của công ty hay những đề nghị hoặc gợi ý từ các nhân viên, đại lý hoặc đại diện của FXDD. Khách hàng công nhận rằng họ không thể nhận được sự bảo đảm về lợi nhuận hay không bị thua lỗ và rằng không thể dự báo được hiệu quả trong việc mua bán Ngoại tệ. Khách hàng xác nhận rằng họ đã không nhận được những sự bảo đảm này từ phía FXDD hoặc từ bất cứ đại diện nào của công ty hay bất cứ Nhà môi giới giới thiệu hay tổ chức nào khác nơi mà Khách hàng đang thực hiện tài khoản FXDD của họ và rằng họ không ký kết Thỏa thuận khách hàng này vì quan tâm đến hay dựa vào bất cứ sự bảo đảm nào như vậy hay những tuyên bố tương tự. Mọi giao dịch được thực hiện cho Tài khoản của Khách hàng và mọi biến động giá cả thị trường từ Hợp đồng được nêu trong Tài khoản của Khách hàng đều do Khách hàng gánh chịu rủi ro và do đó Khách hàng chịu trách nhiệm duy nhất trong mọi trường hợp. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng họ bằng lòng và có đủ khả năng tài chính để chấp nhận các khoản thua lỗ này và rằng việc mua bán Ngoại hối (Tiền tệ) trực tiếp là phương tiện đầu tư thích hợp cho bản thân Khách hàng. FXDD không chịu trách nhiệm cho việc chậm trễ hoặc thất bại một phần hay hoàn toàn trong mọi Hệ thống giao dịch trực tuyến (điện tử) hay mọi phương tiện liên lạc hoặc những nguyên nhân khác vượt xa tầm kiểm soát trực tiếp thích hợp của FXDD. Khách hàng hiểu rõ và công nhận rằng các giao dịch được thực hiện theo Thỏa thuận khách hàng này sẽ KHÔNG được tiến hành trên Thị trường điều tiết hay Thị trường chứng khoán. Khách hàng tuyên bố rằng họ biết rõ các rủi ro cố hữu trong việc mua bán Ngoại hối (Tiền tệ) tự do và có đủ khả năng tài chính để gánh chịu các rủi ro đó cũng như chấp nhận mọi khoản thua lỗ gánh chịu. (Để thảo luận thêm về Rủi ro mua bán ngoại hối, vui lòng tham khảo Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro). 5. CUSTOMER S REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND ACKNOWLEDGEMENTS TUYÊN BỐ, ĐẢM BẢO VÀ XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 6 of 46

7 As of the date hereof, the date of each Contract and other transaction in Customer s Account and any date on which FXDD Risk Disclosure Statement or Trading Rules and Regulations are revised, updated or amended, Customer represents and warrants the following to the FXDD and agrees to the following for the benefit of FXDD. Kể từ ngày liên quan đến hợp đồng, ngày của mỗi Hợp đồng và giao dịch khác trong Tài khoản của Khách hàng và bất cứ ngày nào khi Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro FXDD hoặc Các quy tắc & quy định giao dịch được sửa đổi, cập nhật hay điều chỉnh, Khách hàng tuyên bố và đảm bảo thực hiện theo các điều khoản sau đây của FXXD và đồng ý các điều khoản sau vì lợi ích của FXDD. a) Customer is of sound mind, legal age (18 in the USA) and legal competence. Khách hàng có tinh thần sáng suốt, độ tuổi hợp pháp (18 tuổi ở Mỹ) và có tư cách pháp nhân. b) Customer (if not a natural person) is duly organized and validly existing under the applicable laws of the jurisdiction of its organization. Khách hàng (nếu không phải là cá nhân) được tổ chức phù hợp và đang tồn tại hợp pháp theo các quy định hiện hành về quyền hạn tổ chức liên quan. c) Execution and delivery of this Customer Agreement and all Contracts and other transactions contemplated hereunder and performance of all obligations contemplated under this Customer Agreement and all Contracts and other transactions contemplated hereunder have been duly authorized by Customer. Việc thực hiện và chuyển giao Thỏa thuận khách hàng này cùng mọi Hợp đồng và giao dịch khác được xem xét dưới đây cũng như việc thực hiện mọi nghĩa vụ được xem xét trong Thỏa thuận khách hàng này cùng mọi Hợp đồng và giao dịch khác được xem xét dưới đây phải được sự cho phép phù hợp từ phía Khách hàng. d) Each person executing and delivering this Customer Agreement and all Contracts and other transactions contemplated hereunder on behalf of Customer performing the obligations contemplated under this Customer Agreement and any Contract and other transaction contemplated hereunder on behalf of Customer, has been duly authorized by Customer to do so. Mỗi người thực hiện và chuyển giao Thỏa thuận khách hàng này cùng mọi Hợp đồng và giao dịch khác được xem xét dưới đây thay mặt cho Khách hàng thực hiện các nghĩa vụ được xem xét trong Thỏa thuận khách hàng này cùng mọi Hợp đồng và giao dịch khác được xem xét dưới đây thay mặt cho Khách hàng đã được Khách hàng cho phép thực hiện phù hợp. e) Execution and delivery by Customer of this Customer Agreement and all Contracts and other transactions contemplated hereunder, and performance of all of Customer s obligations contemplated under this Customer Agreement and any Contract and other transaction contemplated hereunder, will not violate any statute, rule, regulation, ordinance, charter, by-law or policy applicable to Customer. Việc hực hiện và chuyển giao Thỏa thuận khách hàng này và mọi Hợp đồng và giao dịch khác được xem xét dưới đây của Khách hàng và thực hiện mọi trách nhiệm của Khách hàng được xem xét trong Thỏa thuận khách hàng này và mọi Hợp đồng và giao dịch khác được xem xét dưới đây sẽ không vi phạp bất cứ đạo luật, quy tắc, quy định, sắc lệnh, hiến chương, luật lệ hay chính sách áp dụng cho Khách hàng. f) Customer has full beneficial ownership of Customer s Account. Customer has not granted and will not grant a security interest in Customer s Account with FXDD (other than the security interest granted to FXDD hereunder) to any person without FXDD prior written consent. Customer has full beneficial ownership of all Collateral as further defined below and will not grant any security interest in any Collateral to any person (other than the security interest granted to FXDD hereunder) without prior written consent of FXDD. Khách hàng có toàn quyền sở hữu lợi ích đối với Tài khoản của Khách hàng. Khách hàng chưa cung cấp và sẽ không cung cấp quyền lời bảo chứng trong Tài khoản của Khách hàng với FXDD (ngoại trừ quyền lợi bảo chứng được cung cấp cho FXDD dưới đây) cho bất cứ ai nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FXDD. Khách hàng có toàn quyền sở hữu lợi ích đối với mọi Khoản bảo chứng như được định nghĩa dưới đây và sẽ không cung cấp bất cứ quyền lợi bảo chứng nào đối với mọi Tài sản thế chấp cho bất cứ ai (ngoại trừ quyền lợi bảo chứng được cấp cho FXDD dưới đây) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của FXDD. g) Customer will execute and deliver all documents, give all notices, make all filings and take such other actions as FXDD, in its sole discretion, deems necessary or desirable to evidence or perfect any security interest in favor of FXDD or to protect FXDD s interests with respect to any Collateral. Khách hàng sẽ thực hiện và chuyển giao mọi tài liệu, cung cấp mọi thông báo, lưu trữ mọi giấy tờ và có các hành đồng khác khi mà FXDD, theo quyết định riêng của mình, cho là cần thiết hoặc thích hợp để chứng minh hay thực hiện mọi quyền lợi bảo chứng để hổ trợ FXDD hoặc để bảo vệ các quyền lợi của FXDD liên quan đến mọi Tài sản thế chấp. h) Customer hereby warrants that regardless of any subsequent determination to the contrary, Customer is suitable to trade Foreign 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 7 of 46

8 Currency and is a Sophisticated Foreign Exchange Investor. Khách hàng theo đây đảm bảo rằng bất kể mọi quyết định trái ngược sau này, Khách hàng cảm thấy bản thân phù hợp để mua bán Ngoại tệ cũng như là Nhà đầu tư ngoại hối sáng suốt. i) Customer has read and understands the Risk Disclosure Statement contained in this Customer Agreement. Customer will review FXDD risk disclosures, including, without limitation, FXDD Risk Disclosure Statement, each time they are amended. Customer will not affect any opening transaction in Customer s Account unless Customer understands FXDD revised risk disclosures, and Customer agrees that in effecting any opening transaction it is deemed to represent that it has read and understands FXDD revised risk disclosures as in effect at the time of such opening transaction. Khách hàng đã đọc và hiểu rõ Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro bao gồm trong Thỏa thuận khách hàng này. Khách hàng sẽ xem xét các thông báo rủi ro của FXDD, bao gồm nhưng không giới hạn ở Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro FXDD mỗi khi chúng được sửa đổi. Khách hàng sẽ không tác động đến mọi giao dịch mở trong Tài khoản của Khách hàng trừ khi Khách hàng hiểu rõ các thông báo rủi ro sửa đổi của FXDD và Khách hàng đồng ý rằng khi tác động đến mọi giao dịch mở, họ được xem như đã đọc và hiểu rõ các thông báo rủi ro sửa đổi của FXDD vốn có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch mở này. j) Customer has read and understands the trading rules and regulations contained in this Customer Agreement, including, without limitation, FXDD Trading Rules and Regulations. Customer will review FXDD Trading Rules and Regulations, including, without limitation, FXDD Trading Rules and Regulations each time they are amended. Customer will not affect any opening transaction in Customer s Account unless Customer understands FXDD revised Trading Rules and Regulations, and Customer agrees that in effecting any opening transaction it is deemed to represent that it has read and understands FXDD revised Trading Rules and Regulations as in effect at the time of such opening transaction. Khách hàng đã đọc và hiểu rõ các Các quy tắc & quy định giao dịch nêu trong Thỏa thuận khách hàng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Các quy tắc & quy định giao dịch của FXDD. Khách hàng sẽ xem xét các quy tắc & quy định giao dịch của FXDD, bao gồm nhưng không giới hạn ở Các quy tắc & quy định giao dịch của FXDD mỗi khi chúng được sửa đổi. Khách hàng sẽ không tác động đến mọi giao dịch mở trong Tài khoản của Khách hàng trừ khi Khách hàng hiểu rõ Các quy tắc & quy định giao dịch sửa đổi của FXDD và Khách hàng đồng ý rằng khi tác động đến mọi giao dịch mở, họ được xem như đã đọc và hiểu rõ Các quy tắc & quy định giao dịch sửa đổi của FXDD vốn có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch mở này. k) Customer acknowledges that Customer has conducted simulated trading using the FXDirectDealer Demo Trading Platform or such other platform as FXDD shall make available for a period that has allowed the Customer to develop a full understanding of the FXDD Internet Trading Platform or such other platforms as FXDD shall make available for online trading of Spot Foreign Exchange real-time trading. Khách hàng xác nhận rằng họ đã thực hiện việc mua bán mô phỏng qua Hệ thống giao dịch demo FXDirectDealer hoặc qua hệ thống khác mà FXDD cung cấp trong một thời gian vốn đã cho phép Khách hàng phát triển đầy đủ nhận thức về Hệ thống giao dịch Internet FXDD hoặc các hệ thống khác mà FXDD cung cấp cho việc mua bán trực tuyến Ngoại hối trực tiếp thực tế. l) All information provided by Customer to FXDD, including information regarding Customer s trading experience and investment sophistication, is true, correct and complete, and Customer will notify FXDD in writing promptly of any changes in such information. Mọi thông tin do Khách hàng cung cấp cho FXDD kể cả thông tin liên quan đến kinh nghiệm mua bán và sự tinh tế đầu tư của khách hàng đều phải đúng, chính xác và đầy đủ, và Khách hàng sẽ thông báo kịp thời cho FXDD bằng văn bản về mọi thay đổi đối với thông tin này. m) The Customer represents and warrants that the financial information disclosed to FXDD in this document is an accurate representation of the Customer s current financial condition. The Customer represents and warrants that in determining the Customer s net worth, assets and liabilities were carefully calculated then liabilities were subtracted from assets to determine the value that the Customer has included in the financial information as net worth. The Customer represents and warrants that in determining the value of assets, the Customer included cash and/or cash equivalents, U.S. Government and marketable securities, real estate owned (excluding primary residence), the cash value of life insurance and other valuable Assets. The Customer represents and warrants that in determining the value of liabilities, the customer included, without limitation, notes payable to banks (secured and unsecured), notes payable to relatives, real estate mortgages payable (excluding primary residence) and other debts. The Customer represents and warrants that in determining the Customer s liquid assets the Customer included only those Assets that can be quickly (within one day s time) converted to Cash. The Customer represents and warrants that the Customer has very carefully considered the portion of the Customer s assets which the Customer considers to be risk capital. The Customer recognizes that risk capital is the amount of money the Customer is willing to put at risk and if lost would not, in any way, change the Customer s lifestyle. The 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 8 of 46

9 Customer agrees to immediately inform FXDD in writing if the Customer s financial condition changes in such a way to reduce the Customer s Net Worth, Liquid Assets and/or Risk Capital. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng thông tin tài chính được tiết lộ cho FXDD trong tài liệu này là sự thể hiện chính xác về tình hình tài chính hiện tại của Khách hàng. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng khi xác định giá trị thực của mình, tài sản và các khoản nợ phải trả đã được tính kỹ, sau đó các khoản nợ đã bị trừ khỏi tài sản để xác định giá trị mà Khách hàng đã nêu trong thông tin tài chính như là giá trị thực. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng khi xác định giá trị tài sản, Khách hàng đã bao gồm tiền mặt và/hoặc các khoản tương đương tiền mặt, chứng khoán của Chính phủ Mỹ và chứng khoán có thể mua bán, bất động sản sở hữu (ngoại trừ nhà ở chính), giá trị tiền mặt của bảo hiểm nhân thọ và các Tài sản có giá trị khác. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng khi xác định giá trị các khoản nợ, khách hàng đã bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngân phiếu phải trả cho ngân hàng (bảo đảm và không bảo đảm), các ngân phiếu phải trả cho người thân, tiền thế chấp bất động sản phải trả (ngoại trừ nhà ở chính) và các khoản nợ khác. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng khi xác định các khoản tài sản luân chuyển của mình, họ đã bao gồm chỉ các khoản tài sản có thể được chuyển nhanh (trong vòng một ngày) sang Tiền mặt. Khách hàng tuyên bố và đảm bảo rằng họ đã cân nhắc rất kỹ phần tài sản của Khách hàng mà họ cho là Nguồn vốn rủi ro. Khách hàng công nhận rằng Nguồn vốn rủi ro là số tiền mà họ bằng lòng đầu tư mạo hiểm và nếu bị thua lỗ sẽ không làm thay đổi lối sống của Khách hàng trong mọi trường hợp. Khách hàng đồng ý thông báo ngay cho FXDD bằng văn bản nếu tình hình tài chính của mình thay đổi theo chiều hướng giảm Giá trị thực, Tài sản lưu động và/hoặc Nguồn vốn rủi ro. n) Where Customer is a plan covered by ERISA (as defined below), Customer acknowledges and understands that FXDD is only providing services hereunder and is not a plan fiduciary as defined in section 3(21) of the Employee Retirement Security Act of 1974 ( ERISA ), and any rules or regulations promulgated there under. FXDD has no discretionary authority or control with respect to Customer s purchase or sale of foreign currency and that the furnishing of market recommendations and information by FXDD is only for Customer s convenience and does not constitute the exercise of such authority or control and there is no agreement, arrangement, or understanding between Customer and FXDD that FXDD s recommendations will serve as the primary basis for investment decisions with respect to assets of Customer or that FXDD will render individualized investment advice to Customer based on the particular needs of Customer. Customer further represents that it has full power and authority pursuant to governing agreements and otherwise to enter into this agreement and to engage in transactions in foreign currency of the kind contemplated herein. Ở nơi Khách hàng có kế hoạch được bảo hiểm bởi ERISA (như được định nghĩa dưới đây), Khách hàng xác nhận và hiểu rằng FXDD chỉ đang cung cấp các dịch vụ như dưới đây và không phải là người được ủy thác kế hoạch như định nghĩa ở mục 3(21) Luật bảo đảm hưu trí nhân viên năm 1974 ( ERISA ) cùng mọi quy tắc hoặc quy định được nêu bên dưới. FXDD không có quyền hạn hay sự kiểm soát tùy ý đối với việc mua hoặc bán ngoại tệ của khách hàng và việc cung cấp các đề nghị hay thông tin về thị trường của FXDD chỉ vì lợi ích của Khách hàng và không thay thế cho việc sử dụng quyền hạn hay sự kiểm soát này và không có thỏa thuận, dàn xếp hay thỏa thuận sơ bộ giữa Khách hàng và FXDD theo đó các đề nghị của FXDD sẽ dùng làm cơ sở chính cho các quyết định đầu tư liên quan đến tài sản của Khách hàng hoặc FXDD sẽ đưa ra lời khuyên đầu tư riêng cho Khách hàng dựa vào các nhu cầu đặc biệt của Khách hàng. Khách hàng tuyên bố thêm rằng họ có đầy đủ quyền hạn và năng lực theo các thỏa thuận chính và mặt khác ký kết thỏa thuận này cũng như tham gia vào các giao dịch về loại ngoại tệ được xem xét ở đây. o) Under penalties of perjury, each Customer certifies that (1) the number shown on this Customer Agreement is the correct Social Security or Taxpayer Identification number and (2) the ownership, or beneficiary, of this account is not subject to backup withholding under the Internal Revenue Code. Theo các hình phạt về tội khai man, mỗi Khách hàng xác nhận rằng (1) số nêu trong Thỏa thuận khách hàng này là số An sinh xã hội hoặc Mã số thuế chính xác và (2) quyền sở hữu hay người thụ hưởng tài khoản này được miễn thuế thu nhập dự phòng theo Luật thu nhập quốc nội. p) Client acknowledge that it is Customer s obligation to immediately notify FXDD in writing if there is a change in Customer s electronic mail address, or other location to which the electronic records may be provided. Customer acknowledges that it is Customer s obligation to notify FXDD in writing of the address or other location to which paper records may be provided, if necessary. Khách hàng xác nhận rằng nghĩa vụ của mình là thông báo ngay cho FXDD bằng văn bản nếu có mọi thay đổi về địa chỉ của Khách hàng hoặc địa điểm khác có thể được cung cấp trong hồ sơ điện tử. Khách hàng xác nhận rằng nghĩa vụ của mình là thông báo cho FXDD bằng văn bản về địa chỉ hoặc địa điểm khác có thể cung cấp trong hồ sơ giấy khi cần thiết. 6. FOREIGN ACCOUNTS TÀI KHOẢN NƯỚC NGOÀI 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 9 of 46

10 Any Customer of FXDD that does not reside in the United States may be asked to comply with special requests as required by any applicable governmental or regulatory agency or any other similarly such authority having jurisdiction thereof. In addition, FXDD may be required to provide to an applicable governmental or regulatory agency with information regarding a Customer s account(s). Failure by the Customer to respond to such inquiries may result in immediate prohibition of the trading in the Customer s Account(s) with the exception of offsetting trades to existing open positions. FXDD also reserves the right to liquidate open positions at the request of any governmental, regulatory or like such agency and perform other duties as instructed by such agencies. All Foreign Accounts with FXDD must copy and forward an official form of picture ID (i.e., Passport) and provide a bank reference before the Customer is approved for trading. Mọi Khách hàng của FXDD không cư trú tại Mỹ có thể phải tuân thủ các yêu cầu đặc biệt như được quy định bởi mọi cơ quan chính phủ hay lập pháp hiện hành hoặc bất cứ cơ quan nào khác có cùng thẩm quyền liên quan. Ngoài ra, FXDD có thể được yêu cầu cung cấp cho cơ quan chính phủ hay lập pháp hiện hành những thông tin liên quan đến (các) tài khoản của Khách hàng. Việc Khách hàng không thể trả lời các yêu cầu thông tin này có thể bị cấm mua bán ngay lập tức qua (các) Tài khoản của Khách hàng ngoại trừ các giao dịch thanh lý đối với các chứng khoán mở đã có từ trước. FXDD cũng có quyền thanh lý các Chứng khoán mở theo yêu cầu của mọi cơ quan chính phủ, lập pháp hay mọi cơ quan có cùng thẩm quyền và thực hiện mọi trách nhiệm khác theo sự hướng dẫn của các cơ quan đó. Mọi Tài khoản nước ngoài mở với FXDD phải sao chép và chuyển tiếp một mẫu ảnh nhận dạng chính thức (vd: Hộ chiếu) và cung cấp giấy chứng nhận của ngân hàng trước khi Khách hàng được chấp nhận giao dịch. 7. TRADING GIAO DỊCH a) Authorization to Trade for Customer s Account Giấy phép Mua Bán qua Tài khoản của Khách hàng Subject to the terms of this Customer Agreement and all related agreements, including the Risk Disclosure Statement and FXDD Trading Rules and Regulations, the Customer Account Application and any applicable Addenda thereto, the Customer authorizes FXDD to enter, purchase, sell, and clear OTC Foreign Exchange Contracts on a Spot Settlement basis for the Customer s Account in accordance with Customer s electronic, written or oral instructions received through the FXDirectDealer Internet Trading Platform or such other platform as FXDD shall make available, through a real-time online electronic conversational/chat product like DirectDealer - an electronic conversational application connected directly to the FXDD trade execution desk, via telephone directly to the FXDD trade execution desk, or via any other communicative means available that has been approved by FXDD for Customer s use. Tuân thủ các điều khoản trong Thỏa thuận khách hàng này và mọi thỏa thuận liên quan, kể cả Tuyên Bố Thông Báo Rủi Ro và Các quy tắc & quy định giao dịch FXDD, Đơn Xin Mở Tài khoản của Khách hàng và mọi Phụ lục áp dụng bổ sung, Khách hàng cho phép FXDD truy cập, mua, bán và xóa các Hợp đồng Ngoại Hối OTC trên Nguyên tắc thanh toán trực tiếp cho Tài khoản của Khách hàng theo các hướng dẫn điện tử, bằng văn bản hay miệng của Khách hàng được nhận qua Hệ thống giao dịch Internet FXDirectDealer hay phương tiện khác khi mà FXDD có sẵn, thông qua sản phẩm hội thoại/chat điện tử trực tuyến thời gian thực như DirectDealer - một ứng dụng hội thoại điện tử được kết nối trực tiếp với quầy thực hiện thương mại FXDD, qua điện thoại đến thẳng quầy thực hiện thương mại FXDD hoặc qua mọi phương tiện liên lạc khác có sẵn đã được chấp nhận bởi FXDD để Khách hàng sử dụng. Customer agrees to be responsible for any transaction instruction received by FXDD either electronically via the FXDD Internet Trading Platform or such other platform as FXDD shall make available or the DirectDealer electronic conversation application (or similar product), or orally over the telephone. Before executing a transaction, FXDD will require the Customer at least to provide User Name and Password authorization electronically via a login procedure or if contacted via the telephone, orally via an identification procedure. Correct information will authenticate the Customer and allow the Customer to conduct transactions in the authorized FXDD Account for that authentication. Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm về mọi hướng dẫn giao dịch được nhận bởi FXDD thông qua phương tiện điện tử qua Hệ thống giao dịch Internet FXDD hoặc hệ thống tương tự khác mà FXDD cung cấp hoặc ứng dụng hội thoại điện tử DirectDealer (hay sản phẩm tương tự) hoặc bằng miệng qua điện thoại. Trước khi thực hiện giao dịch, FXDD sẽ yêu cầu Khách hàng cung cấp ít nhất là giấy phép Tên đăng nhập và Mật khẩu bằng phương tiện điện tử qua quy trình đăng nhập hoặc bằng giọng nói qua quy trình nhận diện nếu được liên hệ qua điện thoại. Thông tin chính xác sẽ xác nhận đúng Khách hàng và cho phép Khách hàng thực 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 10 of 46

11 hiện các giao dịch trong Tài khoản ủy quyền FXDD cho việc xác nhận này. If Customer s Account is a joint account, FXDD is authorized to act on the instructions of any one owner without further inquiry, with regard to trading in the Account and/or the disposition of any and all assets in the Account. FXDD shall have no responsibility for further inquiry into such apparent authority and no liability for the consequences of any actions taken or failed to be taken by FXDD or any of its employees, officers or agents in reliance on any such instructions or on the apparent authority of any such authorized person(s). Nếu Tài khoản của Khách hàng là tài khoản chung, FXDD được phép thực hiện theo các hướng dẫn của bất kỳ một chủ sở hữu nào mà không cần hỏi thêm thông tin liên quan đến việc giao dịch qua Tài khoản và/hoặc sự bố trí bất kỳ một hay mọi tài sản trong Tài khoản. FXDD không có trách nhiệm hỏi thêm thông tin về quyền hạn rõ ràng này và không có nghĩa vụ gánh chịu hậu quả từ mọi hành vi đã thực hiện hay không thể thực hiện bởi FXDD hay bất cứ nhân viên, quản lý hoặc đại lý nào của công ty dựa theo mọi hướng dẫn này hay theo quyền hạn rõ ràng của bất kỳ một trong (những) người được ủy quyền. b) Pricing Information Thông tin giá cả FXDD will make available, by posting on the FXDD Internet Trading Platform or such other platform as FXDD shall make available, or by Customer electronically contacting FXDD via it s online chat application DirectDealer (or any alternative designated by FXDD), by telephoning the FXDD dealing execution desk, or by any other communicative means available to FXDD and it s Customers, Bid and Ask Prices at which FXDD is prepared to enter Foreign Currency Contracts with authorized Customers. Each Bid or Ask Price shall be for a Spot Contract with a specified Value Date and for a specific Foreign Currency pair. FXDD makes no warranty expressed or implied that Bid and Ask Prices shown represent prevailing bid and ask prices in the interbank market. In addition, although FXDD reasonably expects to make available continuous prices during business hours, because of a number of factors including but not limited to technology failures, communication system delays, lack of interbank liquidity or high market volatility, FXDD makes no warranties that dealing prices and liquidity will be available continuously to Customers either electronically or via the telephone or by any other communication devise. FXDD sẽ cung cấp thông tin bằng cách công bố Hệ thống giao dịch Internet FXDD hoặc phương tiện tương tự khác mà FXDD hiện có hay bằng cách cho phép Khách hàng liên hệ với FXDD bằng phương tiện điện tử qua ứng dụng chat trực tuyến DirectDealer của công ty (hoặc bất cứ ứng dụng thay thế nào khác do FXDD chỉ định), bằng cách gọi điện đến quầy thực hiện giao dịch của FXDD hoặc qua bất cứ phương tiện liên lạc nào khác hiện có cho FXDD và đó chính là thông tin về Khách hàng, Trả giá và Hỏi giá mà theo đó FXDD chuẩn bị để tham gia các Hợp đồng ngoại tệ với các Khách hàng được ủy quyền. Mỗi thông tin Trả giá hay Hỏi giá sẽ được áp dụng cho Hợp đồng trực tiếp với Ngày giá trị xác định và dành cho một Cặp ngoại tệcụ thể. FXDD không đảm bảo dù là cụ thể hay ám chỉ rằng thông tin Trả giá và Hỏi giá hiện có sẽ phản ánh thông tin trả giá và hỏi giá hiện hành trên Thị trường liên ngân hàng. Ngoài ra, dù FXDD luôn hy vọng cung cấp các mức giá liên tục trong giờ giao dịch nhưng do một số yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi công nghệ, tình trạng trì hoãn hệ thống liên lạc, tình trạng thiếu khả năng thanh toán tiền mặt liên ngân hàng hay sự bất ổn cao trên thị trường, FXDD không đảm bảo rằng giá giao dịch và khả năng thanh toán tiền mặt sẽ liên tục có sẵn đối với Khách hàng dù là qua phương tiện điện tử hoặc qua điện thoại hay qua bất cứ phương tiện liên lạc nào khác. c) Execution of Orders Thực hiện lệnh All Contracts made and entered into between Customer and FXDD hereunder will be entered into by FXDD as Principal. FXDD will reasonably attempt to execute all Orders that it may, in its sole discretion, accept from Customer for the purchase or sale of Contracts in accordance with the Customer s electronic, written or typed, or oral instructions. However, FXDD shall not be responsible for any loss or damage caused, directly or indirectly, by any events, actions or omissions beyond the reasonable direct control of FXDD, including, without limitation, loss or damage resulting, directly or indirectly, from any delays or inaccuracies in the transmission of Orders and/or information due to a breakdown in or failure of any transmission or communication facilities. Mọi Hợp đồng được thực hiện và ký kết giữa Khách hàng và FXDD dưới đây sẽ được FXDD xem là Hợp đồng chính. FXDD sẽ cố gắng hợp lý để thực hiện mọi Lệnh có thể, theo quyết định riêng của công ty, chấp nhận từ Khách hàng để mua hoặc bán Hợp đồng theo các hướng dẫn điện tử, bằng văn bản hay đánh máy hay miệng của Khách hàng. Tuy nhiên, FXDD sẽ không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc thiệt hại phát sinh dù là trực tiếp hay gián tiếp do mọi sự kiện, hành động hay thiếu sót vượt quá tầm 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 11 of 46

12 kiểm soát trực tiếp hợp lý của FXDD, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự thua lỗ hoặc thiệt hại gây ra, dù là trực tiếp hay gián tiếp, do mọi sự trì hoãn hay sai sót trong quá trình truyền Lệnh và/hoặc thông tin do sự cố hoặc hỏng hóc của mọi phương tiện truyền tải hay liên lạc. Customer acknowledges, understands and agrees that all Market Orders and non-market Orders such as Limit Orders, Stop- Loss Orders, One Cancels the Other Orders, or any other non-market Order transmitted and accepted by a FXDD representative, are accepted by FXDD and undertaken on a Best Efforts Basis in accordance with the relevant provisions of the Trading Rules and Regulations, as amended from time to time. The Customer acknowledges, however, that due to market conditions or other circumstances, FXDD may be unable to execute the Order at the Market or specified level and the Customer agrees that FXDD will bear no liability for failure to execute such orders. This includes but is not limited to all Orders that are entered over a weekend or holiday period when FXDD is closed for business. In such circumstances, orders will be executed on a Best-Efforts Basis once the market is reopened on the next FXDD business day. Customer acknowledges that execution may not be immediate or at the price dictated by the opening level due to imbalances in Orders, market conditions, market liquidity, price gaps or other circumstances. FXDD shall have no responsibility for delays in the transmission of Orders due to disruption, market conditions, failure or malfunction of communications facilities and shall not be liable for any claims, losses, damages, costs or expenses, including attorneys fees, to any person or entity as a result of its negligence. Khách hàng xác nhận, hiểu rõ và đồng ý rằng mọi Lệnh thị trường và Lệnh phi thị trường như Lệnh giới hạn, Lệnh dừng-thua lỗ, Lệnh kép linh hoạt hay mọi Lệnh phi thị trường khác được truyền tải và chấp nhận bởi đại diện của FXDD đều được chấp nhận bởi FXDD và được thực hiện trên Nguyên tắc nỗ lực tốt nhất theo các điều khoản liên quan của Các quy tắc & quy định giao dịch như thỉnh thoảng được sửa đổi. Tuy nhiên, Khách hàng xác nhận rằng do điều kiện thị trường hoặc các trường hợp khác, FXDD có thể không đủ năng lực để thực hiện Lệnh thị trường hay ở cấp độ nhất định và Khách hàng đồng ý rằng FXDD sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thể thực hiện được các lệnh này. Trường hợp này bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi Lệnh được thực hiện vào cuối tuần hoặc vào kỳ nghỉ khi FXDD không làm việc. Trong những trường hợp như vậy, các lệnh sẽ được thực hiện trên Nguyên tắc nỗ lực tốt nhất một khi thị trường được mở cửa trở lại vào ngày làm việc tiếp theo của FXDD. Khách hàng xác nhận rằng việc thực hiện lệnh có thể không được diễn ra ngay hay diễn ra theo mức giá công bố bởi cấp độ hiện tại do sự mất cân đối về Lệnh, tình hình của thị trường, khả năng thanh toán tiền mặt trên thị trường, chênh lệch giá cả hoặc các trường hợp khác. FXDD sẽ không chịu trách nhiệm về mọi sự trì hoãn trong việc truyền tải Lệnh do sự gián đoạn, tình hình của thị trường, sự cố hoặc hỏng hóc của các phương tiện liên lạc cũng như không chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại, thua lỗ, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn, kể cả phí luật sư, đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào do sự sơ suất của họ. d) Positions and Orders Limitations Giới hạn chứng khoán và lệnh FXDD reserves the sole discretionary right to limit the number of Open Positions which Customer may enter, acquire or maintain with FXDD, to refuse acceptance of any Order entered by Customer or to alter its dealing relationship with the Customer to include or exclude use of any electronic trading network or other trade execution method in any manner and to any extent. FXDD có toàn quyền giới hạn số lượng Chứng khoán mở mà Khách hàng có thể đăng ký, mua hoặc duy trì với FXDD, từ chối chấp nhận bất cứ Lệnh nào được đăng ký bởi Khách hàng hay thay đổi quan hệ giao dịch của công ty với Khách hàng để bao gồm hay loại trừ việc sử dụng mọi mạng lưới giao dịch điện tử hay phương thức thực hiện giao dịch khác trong mọi trường hợp và mức độ. e) Netting Thu lãi ròng It is FXDD policy to immediately net (aggregate) all currency purchases and sales, including open Buy positions as well as open Sell positions for the same currency pair. Any resulting single aggregate position for the currency pair, if not liquidated by the end of the FXDD business day, is rolled forward to the next Spot Date (see section 11). Chính sách của FXDD là thu ngay lãi ròng (gộp) mọi vụ mua bán tiền tệ, kể cả Chứng khoán mua mở cũng như Chứng khoán bán mở cho cùng một cặp tiền tệ. Mọi loại chứng khoán kết hợp riêng lẻ nào phát sinh đối với cặp tiền tệ này, nếu chưa được thanh toán vào cuối ngày làm việc của FXDD, sẽ được chuyển sang Ngày thanh toán kế tiếp (xem mục 11). f) Offset Instructions Hướng dẫn thanh lý 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 12 of 46

13 FXDD in its sole and absolute direction may accept or reject orders to offset current Spot currency positions of Customer. FXDD reserves the right to refuse to accept any order or guarantee a market in which to offset. Offset arrangements on Spot currency positions arriving at settlement date must be negotiated and accepted by FXDD at least one (1) business day prior to the settlement date or rollover. FXDD có toàn quyền quyết định chấp nhận hay từ chối lệnh để thanh lý các Chứng khoán tiền tệ trực tiếp hiện có của Khách hàng. FXDD có quyền không chấp nhận bất cứ lệnh nào hay yêu cầu đảm bảo thị trường để thanh lý. Các khoản sắp xếp thanh lý cho Chứng khoán tiền tệ trực tiếp đến ngày thanh toán phải được thỏa thuận và chấp nhận bởi FXDD ít nhất một (1) ngày làm việc trước ngày thanh toán hoặc chuyển nhượng. g) Credit Crédito The Customer authorizes FXDD or agents acting on behalf of FXDD to investigate Customer s credit standing and in connection therewith to contact such banks, financial institutions and credit agencies as FXDD shall deem appropriate to verify information regarding Customer. The Customer further authorizes FXDD to investigate Customer s current and past investment activity, and in connection therewith, to contact such futures commission merchants, exchanges, broker/dealers, banks, and compliance data centers as FXDD shall deem appropriate. Upon reasonable request made in writing by Customer to FXDD, Customer shall be allowed to review any records maintained by FXDD relating to the Customer s credit standing. Customer shall also be allowed, at Customer s sole cost and expense, to copy such records. El Cliente autoriza a FXDD o los agentes que actúen en nombre de FXDD a investigar la posición de crédito del Cliente y, en relación con esto, a contactar a los bancos, instituciones financieras y organismos de crédito que FXDD considere apropiado para verificar información relacionada con el Cliente. El Cliente también autorizada a FXDD a investigar la actividad de inversiones pasada y actual del Cliente y, en relación con esto, a contactar a los centros de datos de cumplimiento, bancos, corredores/ agentes, intercambios y comerciantes de comisiones de futuros que FXDD considere apropiado. Luego de que el Cliente realice una solicitud razonable por escrito a FXDD, el Cliente podrá revisar cualquier registro mantenido por FXDD en relación con la posición de crédito del Cliente. El Cliente también podrá, asumiendo todos los costos y gastos, copiar dichos registros. h) Cross Trade Consent Consentimiento para realizar operaciones cruzadas The undersigned hereby acknowledges and agrees that a situation may arise whereby an officer, director, affiliate, associate, employee, bank, bank employee or dealer associated with FXDD, or FXDD itself, may be the opposing principal broker for a trade entered for the undersigned s account. The undersigned hereby consents to any such transaction, subject to the limitations and conditions, if any, contained in the Rules and Regulations of any bank, institution, exchange or board of trade upon which such or by which such orders are executed, and subject to the limitations and conditions, if any, contained in other applicable Regulations. El abajo firmante reconoce y acepta, por medio del presente, que podría surgir una situación en la cual un funcionario, director, afiliado, socio, empleado, banco, empleado bancario o agente relacionado con FXDD, o FXDD en si, podría ser el corredor principal opositor en una operación establecida en la cuenta del abajo firmante. El abajo firmante acepta por medio del presente que se realice dicha transacción, según las limitaciones y condiciones, en caso de existir alguna, contenidas en las Normas y regulaciones de cualquier banco, institución, intercambio o junta comercial que realice dichas órdenes, y según a las limitaciones y condiciones, en caso de existir alguna, contenidas en otras regulaciones aplicables. i) Foreign Exchange Tipo de cambio All customer accounts are a sub-account of one major FXDD account. All Customer accounts will have trades executed via FXDD accounts and trading lines. All Customer accounts will have margin requirements established by the FXDD dealing desk. The automated FXDD trading system will distribute profits and losses accordingly to all Customer accounts. FXDD may establish rules and provisions for Customer accounts, including but not limited to minimum account size, investment time period, commissions and incentive fees, or any other financial arrangements. It is the Customer s responsibility to find out all necessary information about FXDD and ensure that all arrangements are discussed and clearly understood prior to any trading activity. It is the Customer s 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 13 of 46

14 responsibility to find out all necessary information about a trading agent prior to any trading activity, if the account is to be traded by someone other than the Customer. All Customers should be aware that guaranteeing any return is illegal. In addition, FXDD is not responsible for any claims or assurances made by FXDD, its employees and/or associates. Todas las cuentas de los clientes son subcuentas de una cuenta principal de FXDD. En todas las cuentas de los clientes, las operaciones se ejecutaran a través de cuentas y líneas de operaciones de FXDD. Todas las cuentas de los clientes tendrán requisitos de margen, establecidos por la oficina de operaciones de FXDD. El sistema de operaciones automático de FXDD distribuirá las ganancias y pérdidas según corresponda a todas las cuentas de los clientes. FXDD puede establecer normas y provisiones para las cuentas de los clientes, lo cual incluye pero no se limita al tamaño mínimo de la cuenta, el periodo de tiempo de inversión, las comisiones y los honorarios de incentivo y cualquier otro acuerdo financiero. Es responsabilidad del Cliente encontrar toda la información necesaria sobre FXDD y asegurarse de analizar y comprender claramente todos los acuerdos antes de realizar cualquier operación. Es responsabilidad del Cliente encontrar toda la información necesaria sobre el agente de operaciones antes de que se realice cualquier operación, si la cuenta será operada por una persona que no sea el Cliente. Todos los clientes deben saber que garantizar retornos es ilegal. Adicionalmente, FXDD no se responsabiliza por ningún reclamo ni aseveración realizados por FXDD, sus empleados y/o asociados. j) Authorization to Transfer Funds Autorización para transferir fondos Customer agrees hereby that FXDD may at any time, in the sole judgment of FXDD, apply and transfer from Customer s account to any of Customer s other accounts held with FXDD or an affiliate of FXDD or other approved financial institution or its associates any of the moneys, currencies or other property of Customer held either individually or jointly with others to another regulated account of the same said Customer. El Cliente acepta por medio del presente que FXDD puede, en cualquier momento y a su solo criterio, aplicar y transferir de la cuenta del Cliente a cualquier otra cuenta del Cliente mantenida con FXDD o un afiliado de FXDD u otra institución aprobada o sus asociados cualquiera de los fondos, monedas u otras propiedades que el Cliente tenga individual o colectivamente con otros a otra cuenta regulada del mismo Cliente. k) Consent to Electronic Transmission of Confirmations & Account Statements Consentimiento para la transferencia electrónica de confirmaciones y estados de cuenta Customer hereby consents to have Customer s account information and trade confirmations available on the Internet in lieu of having such information delivered to Customer via mail or . Customer will be able to access account information via the FXDD website using Customer s account login information to access the account FXDD will post all of Customer s account activity and Customer will be able to generate daily, monthly and yearly reports of account activity as well as a report of each executed trade. Updated account information will be available no more than twenty-four hours after any activity takes place on Customer s account. Posting of account information on Customer s online account will be deemed delivery of confirmation and account statements. At all times, account information will include trade confirmations with ticket numbers, purchase and sale rates, used margin, amount available for margin trading, statements of profits and losses, as well as current open or pending positions. El Cliente acepta por medio del presente que la información de la cuenta del Cliente y las confirmaciones de operaciones se encuentren disponibles en Internet en lugar de que dicha información se entregue al Cliente por medio del correo o el correo electrónico. El Cliente podrá acceder a la información de la cuenta por medio del sitio virtual de FXDD utilizando la información de registro de la cuenta del Cliente para acceder a la cuenta. FXDD registrará toda la actividad de la cuenta del Cliente y el Cliente podrá generar informes anuales, mensuales y diarios de la actividad de la cuenta así como un informe de cada operación ejecutada. La información actualizada de la cuenta se encontrará disponible durante no más de veinticuatro horas luego de que se realicen actividades en la cuenta del Cliente. El registro de la información de la cuenta en la cuenta en línea del Cliente se considerará como la entrega de las confirmaciones y los estados de cuenta. En todo momento, la información de la cuenta incluirá las confirmaciones de operaciones con números de ticket, tarifas de compra y venta, margen utilizado, monto disponible para realizar operaciones de margen, declaraciones de ganancias y pérdidas, y posiciones actuales abiertas o pendientes 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 14 of 46

15 8. MARGIN REQUIREMENTS REQUISITOS DE MARGEN Customer shall provide to and maintain with FXDD Margin in such amounts and in such forms, and within such limits as FXDD, in its sole discretion, may from time to time require. Margin requirements, including Initial (Opening) Margin and Maintenance Margin requirements, are at FXDD s discretion. FXDD may change Margin requirements at any time. Customer agrees to maintain sufficient margin in Customer s account without notice from FXDD. Provided, however, and notwithstanding any demand for additional Margin, FXDD may at any time proceed to liquidate Customer s Account in accordance with Paragraph 12 below. Any failure by FXDD to enforce its rights hereunder shall not be deemed a future waiver of such rights by FXDD, and the Customer shall impute no liability to FXDD whatsoever for losses resulting from such failure. No previous Margin requirement by FXDD shall preclude FXDD from increasing or decreasing that requirement without prior notice. FXDD may call for additional Margin ( Margin Call ) at any time Customer s Margin Balance falls below the FXDD Maintenance Margin Level as applied to that Account and at any time FXDD, in its sole discretion, believes that it is prudent to do so. FXDD may at any time liquidate Customer s Account in accordance with Paragraph 12 below. Any Customer funds that represent Excess Margin Deposits shall be maintained in an escrow account at a top-tier financial institution selected by FXDD in its sole discretion. FXDD reserves the right to withdraw or transfer funds from the Customer s account without notice to ensure that posted Marked-to-Market Margin (defined as Margin plus or minus marked-to-market P/L) equals or exceeds Required Margin on Opened Positions and/or to satisfy any payment obligation to FXDD, including fees and charges in respect of Customer s Account. In the event that Customer directs FXDD to sell any Margin, Collateral, Contract or other property and FXDD is unable to deliver such Margin, Collateral, Contract or other property to a purchaser because Customer fails to deliver it to FXDD, FXDD may borrow or purchase any Margin, Collateral, Contract or property necessary to make such delivery, and Customer hereby agrees to guarantee and hold FXDD harmless against any liability, claim, loss, damage, cost or expense, including attorneys fees that FXDD may sustain. El Cliente deberá mantener y proporcionar margen a FXDD en el monto y forma y dentro de los límites que FXDD, a su único criterio, pueda requerir de tanto en tanto. Los requisitos de margen, incluyendo los requisitos de margen inicial (de apertura) y margen de mantenimiento, se encuentran sujetos al criterio de FXDD. FXDD puede modificar los requisitos de margen en cualquier momento. El Cliente acepta mantener suficiente margen en la cuenta del Cliente sin recibir notificación de FXDD. Sin embargo, no obstante cualquier demanda de margen adicional, FXDD puede en cualquier momento proceder a liquidar la cuenta del Cliente de acuerdo con el Párrafo 12 que figura a continuación. Ninguna instancia en que FXDD no ejerza los derechos establecidos en el presente no se considerará una renuncia futura a dichos derechos por parte de FXDD, y el Cliente no responsabilizará a FXDD de manera alguna por las pérdidas resultantes de dicha instancia. Ningún requisito de margen previo de FXDD impedirá que FXDD aumente o reduzca dicho requisito sin aviso previo. FXDD puede pedir margen adicional ( pedido de margen ) en cualquier momento en que el saldo de margen del Cliente descienda por debajo del nivel de margen de mantenimiento de FXDD aplicado a dicha cuenta y en cualquier momento en que FXDD, a su único criterio, considere prudente hacerlo. FXDD puede liquidar en cualquier momento la cuenta del Cliente de acuerdo con el Párrafo 12 que figura a continuación. Todos los fondos del Cliente que representen depósitos de margen adicional se mantendrán en una cuenta de compensación en una institución financiera de alto nivel seleccionada por FXDD a su único criterio. FXDD se reserva el derecho de retirar o transferir fondos de la cuenta del Cliente sin notificación para asegurar que el margen registrado de una fecha determinada (definido como el margen más o menos las ganancias y pérdidas de una fecha determinada) equivalga o supere el margen requerido para las posiciones abiertas y/o satisfaga cualquier obligación de pago a FXDD, incluyendo los honorarios y cargos relacionados con la cuenta del Cliente. En caso de que el Cliente indique a FXDD que venda cierto margen, colateral, contrato o cualquier otra propiedad y FXDD no pueda entregar dicho margen, colateral, contrato u otra propiedad a un comprador debido a que el Cliente no lo ha entregado a FXDD, FXDD puede tomar prestado o comprar cualquier margen, colateral, contrato o propiedad que sea necesario para realizar dicha entrega, y el Cliente acepta por medio del presente garantizar y eximir de responsabilidad a FXDD por cualquier reclamo, pérdida, daño, costo o gasto, incluyendo los honorarios legales que FXDD pueda contraer. 9. SECURITY CUSTOMER AGREEMENT ACUERDO DE SEGURIDAD DEL CLIENTE In order to secure any indebtedness or other obligations at any time owing from Customer to FXDD, including, without limitation, (a) indebtedness or other obligations under any Account, Contract or other transaction with FXDD; or (b) any indebtedness or other obligations resulting from any guarantee by Customer of any Account, Contract or other transaction with FXDD, Customer hereby assigns, pledges and grants to FXDD a security interest in and right of setoff against: (i) all of Customer s Accounts with FXDD; (ii) all Contracts, cash and other 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 15 of 46

16 property in Customer s Account at FXDD or delivered or otherwise provided by Customer to secure its indebtedness or other obligations to FXDD or in FXDD s possession or control for any purpose (including safekeeping); and (iii) all products and proceeds of the foregoing (collectively, (i), (ii) and (iii) are referred to as Collateral ). Para asegurar, en cualquier momento, cualquier deuda u otras obligaciones del Cliente hacia FXDD, lo que incluye pero no se limita a (a) deudas u otras obligaciones bajo cualquier cuenta, contrato o transacción con FXDD; o (b) cualquier deuda u otras obligaciones producto de cualquier garantía del Cliente de cualquier cuenta, contrato o transacción con FXDD, el Cliente asigna, entrega y otorga a FXDD por medio del presente un derecho de garantía contra: (i) todas las cuentas del Cliente con FXDD; (ii) todos los contratos, efectivo y otras propiedades de la cuenta del Cliente en FXDD o que hayan sido entregados o proporcionados por el Cliente para asegurar sus deudas u otras obligaciones hacia FXDD o que se encuentren en posesión o control de FXDD para cualquier propósito (incluyendo la salvaguarda); y (iii) todos los productos y ganancias de los anteriores (los puntos (i), (ii) y (iii) se denominan colectivamente colateral ). In the event of Customer indebtedness to FXDD for reasons including but not limited to (a) and (b) outlined above, FXDD shall have the right to sell, pledge, rehypothecate, assign, invest, commingle and otherwise use any Collateral it holds (including, but not limited to, using the Contracts as collateral for a loan to FXDD) free from any claim or right of any nature whatsoever of the Customer, including any equity or right of redemption by the Customer and to register any Collateral in the name of FXDD, its custodian or a nominee for either. Any failure by FXDD to enforce its rights hereunder shall not be deemed a future waiver of such rights by FXDD. FXDD is irrevocably appointed as attorneyin-fact for Customer and is authorized, without notice to Customer, to execute and deliver any documents, give any notice and to take any actions on behalf of Customer, including the execution, delivery and filing of financing statements, that FXDD deems necessary or desirable to evidence or to protect FXDD s interest with respect to any Collateral. In the event that the Collateral deemed acceptable to FXDD ( Eligible Collateral ) is at any time insufficient to satisfy Customer s indebtedness or other obligations to FXDD, including obligations to provide Margin in accordance with Trading Rules and Regulations and Paragraph 7 hereof, Customer shall promptly pay upon demand the entire amount of such deficit in accordance with Trading Rules and Regulations and Paragraph 8 hereof. En caso de que el Cliente se encuentre en deuda con FXDD por motivos que incluyen pero se limitan a los puntos (a) y (b) arriba estipulados, FXDD tendrá derecho a vender, entregar, rehipotecar, asignar, invertir, unir y utilizar de cualquier otra manera el colateral que tenga (lo que incluye pero no se limita a utilizar los contratos como colateral para préstamos a FXDD) libre de cualquier reclamo o derecho de cualquier índole del Cliente, incluyendo cualquier patrimonio o derecho de amortización del Cliente, y a registrar cualquier colateral a nombre de FXDD, su custodio o una persona designada por cualquiera de ellos. Ninguna instancia en que FXDD no ejerza los derechos estipulados en el presente se considerará una renuncia futura a dichos derechos por parte de FXDD. FXDD se asigna irrevocablemente como abogada del Cliente y se encuentra autorizada, sin notificación al Cliente, a ejecutar y entregar cualquier documento, dar cualquier notificación y tomar cualquier medida en nombre del Cliente, incluyendo la ejecución, entrega y presentación de estados financieros, que FXDD considere necesarios o deseables para evidenciar o proteger los intereses de FXDD con respecto a cualquier colateral. En caso de que el Colateral considerado aceptable para FXDD ( colateral aceptable ) sea insuficiente en cualquier momento para satisfacer las deudas del Cliente u otras obligaciones hacia FXDD, incluyendo las obligaciones de proporcionar margen de acuerdo con las Normas y regulaciones de operaciones y el Párrafo 7 del presente, el Cliente deberá pagar inmediatamente a pedido el monto total de dicho déficit de acuerdo con las Normas y regulaciones de operaciones y el Párrafo 8 del presente. 10. CAPACITY CAPACIDAD Any and all Contracts and transactions made and entered into by FXDD hereunder as a result of Customer directing FXDD to enter into such Contracts and transactions, are made and entered into by FXDD as Principal. Unless otherwise agreed to in writing FXDD shall act as Principal in any and all Contracts and transactions with the Customer and not as broker, intermediary, agent, and advisor or in any fiduciary capacity. The Customer understands and recognizes that any and all transactions and Contracts entered as a result of Customer directing FXDD to enter into such transactions and Contracts may be entered by FXDD, as Principal, with financ ial institutions including, without limitation banks, clearing institutions and Foreign Exchange dealers ( Counter Party ) at the sole discretion and option of FXDD. Customer represents, agrees and authorizes FXDD to act as Principal in entering, delivering, selling, purchasing and clearing with any Counter Party(s) any and all Customer s Contracts. Customer shall guarantee and hold FXDD harmless against any loss it may sustain thereby. FXDD may, at its sole discretion and option, act as Principal in purchasing, selling, delivering and clearing any Contracts, including all Customer s Contracts, with the Counterparty(s). Todos y cada uno de los contratos y transacciones realizados y establecidos por FXDD por medio del presente como resultado de que el 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 16 of 46

17 Cliente indique a FXDD que establezca dichos contratos y transacciones, se realizan y establecen con FXDD como mandante. A menos que se acepte lo contrario por escrito, FXDD actuará como mandante en todos y cada uno de los contratos y transacciones con el Cliente y no como corredor, intermediario, agente y asesor ni en ninguna capacidad fiduciaria. El Cliente entiende y reconoce que todos y cada uno de los contratos y transacciones establecidos como resultado de que el Cliente indique a FXDD que establezca dichos contratos y transacciones pueden ser establecidos por FXDD, como mandante, con instituciones financieras que incluyen pero no se limitan a bancos, instituciones de liquidación y agentes de tipo de cambio ( contraparte ) al único criterio y opción de FXDD. El Cliente declara, acepta y autoriza que FXDD actúe como mandante en el establecimiento, la presentación, la venta, la compra y la liquidación de todos y cada uno de los contratos del cliente con cualquier contraparte. El Cliente garantiza y exime de responsabilidad a FXDD por cualquier pérdida que pueda contraer por medio del presente. FXDD puede, a su único criterio y opción, actuar como mandante en la compra, venta, entrega y liquidación de cualquier contrato, incluyendo todos los contratos del Cliente, con la contraparte. 11. ROLLOVERS TRANSFERENCIAS In the absence of an offsetting or closing liquidation trade executed prior to the close of business, FXDD is authorized to rollover all or any portion of the Foreign Currency Positions in Customer s Account at FXDD s absolute and sole discretion and at Customer s risk to the next settlement Spot Date. Rollovers will be executed at rates determined by FXDD and at FXDD s absolute and sole discretion. Rollover debits or credits will be reflected in the Customer s Account at a time after the normal close of the business day for FXDD. FXDD reserves the right to change at its absolute and sole discretion, any rollover debits or credits at any time if FXDD, at its absolute and sole discretion deems that the amount debited or credited was in error. In the absence of an offsetting or closing liquidation trade executed prior to the close of business, FXDD is authorized to rollover all or any portion of the Foreign Currency Positions in Customer s Account at FXDD s absolute and sole discretion and at Customer s risk to the next settlement Spot Date. Rollovers will be executed at rates determined by FXDD and at FXDD s absolute and sole discretion. Rollover debits or credits will be reflected in the Customer s Account at a time after the normal close of the business day for FXDD. FXDD reserves the right to change at its absolute and sole discretion, any rollover debits or credits at any time if FXDD, at its absolute and sole discretion deems that the amount debited or credited was in error. 12. LIQUIDATION OF ACCOUNTS AND DEFICIT BALANCES LIQUIDACIÓN DE CUENTAS Y SALDOS DEFICITARIOS In the event of (a) the death or declaration of incompetence of Customer; (b) the filing of a petition in bankruptcy, or a petition for the appointment of a receiver, or the institution of any insolvency or similar proceeding by or against Customer; (c) the filing of an attachment against any of Customer s Accounts carried by FXDD; (d) insufficient Margin, or FXDD determination that any Collateral deposited to protect one or more Accounts of Customer is inadequate, regardless of current market quotations, to secure the Account; (e) Customer s failure to provide FXDD any information requested pursuant to this Customer Agreement; or (f) any other circumstances or developments that FXDD deems appropriate for its protection; in FXDD s sole discretion it may take one or more or any portion of, the following actions: (1) satisfy any obligation Customer may have to FXDD, either directly or by way of guaranty of surety, out of any of Customer s funds or property in its custody or control; (2) sell or purchase any or all Foreign Currency Contracts or other property held or carried for Customer, and (3) cancel any or all outstanding Orders or Contracts, or any other commitments made on behalf of Customer. Any of the above actions may be taken without demand for Margin or additional Margin, without prior notice of sale or purchase or other notice to Customer, Customer s personal representatives, heirs, executors, administrators, trustees, legatees, or assigns, and regardless of whether the ownership interest shall be solely that of the Customer or be held jointly with others. Customer shall at all times be liable for the payment of any deficit balance in Customer s Account upon demand by FXDD and, in all cases, Customer shall be liable for any deficiency remaining in Customer s Account in the event of the liquidation thereof in whole or in part by FXDD or by Customer. En caso de (a) la muerte o declaración de incompetencia del Cliente; (b) la presentación de un pedido de bancarrota, o el pedido de asignación de un receptor, o la institución de cualquier insolvencia o procedimiento similar por o contra el Cliente; (c) la presentación de un embargo contra cualquiera de las cuentas del Cliente mantenidas por FXDD; (d) una cantidad insuficiente de margen, o la determinación de FXDD de que el colateral depositado para proteger una o más cuentas del Cliente es insuficiente, sin importar los presupuestos de mercado actuales, para asegurar la cuenta; (e) la imposibilidad del Cliente de brindar a FXDD cualquier información requerida según este Acuerdo 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 17 of 46

18 con el cliente, o (f) cualquier otra circunstancia o acontecimiento que FXDD considere apropiado para su protección, al único criterio de FXDD, puede ser necesaria una o más o cualquier parte de las siguientes medidas: (1) cumplir cualquier obligación que el Cliente tenga hacia FXDD; directamente o por medio de garantía de fianza de cualquiera de los fondos o propiedades del Cliente en su custodia o control; (2) vender o comprar cualquiera o todos los contratos en moneda extranjera u otras propiedades en posesión del Cliente, y (3) cancelar cualquiera de los contratos u órdenes pendientes, o cualquier otro compromiso asumido en nombre del Cliente. Cualquiera de las medidas anteriores puede tomarse sin pedido de margen o margen adicional, sin previo aviso de compra o venta ni otra notificación al Cliente o a sus representes personales, herederos, ejecutores, administradores, fideicomisarios, legatarios o cesionarios, y sin importar que el interés de propiedad sea únicamente del Cliente o se mantenga conjuntamente con otros. El Cliente será responsable en todo momento del pago de cualquier saldo deficitario en la cuenta del Cliente a pedido de FXDD y, en todos los casos, el Cliente será responsable por cualquier deficiencia en la cuenta del Cliente en caso de la liquidación total o parcial de la misma por parte de FXDD o el Cliente. In the event that the proceeds realized pursuant to liquidation are insufficient for the payment of all liabilities of Customer due to FXDD, Customer shall promptly pay upon demand the entire amount of any such deficit, together with all other deficits and all unpaid liabilities of Customer. Included are all costs of enforcement and collection, such as, but not limited to, actual attorneys fees, disbursements, travel and other expenses, interest on any such deficit and liabilities at a rate equal to five (5) percentage points above the then prevailing prime rate at FXDD s principal bank or the maximum interest rate allowed by law, whichever is lower and any other cost incurred by FXDD. In the event FXDD incurs expenses other than those for collection of deficits with respect to Customer s Account, Customer agrees to pay all such expenses in full. En caso de que las ganancias obtenidas luego de la liquidación sean insuficientes para pagar todas las responsabilidades del Cliente adeudadas a FXDD, el Cliente deberá pagar inmediatamente a pedido el monto total de dicho déficit, junto con todos los otros déficits y responsabilidades impagas del Cliente. Se incluyen todos los costos de aplicación y recaudación, que incluyen pero no se limitan a los honorarios legales efectivos, los desembolsos, los viáticos y otros gastos, los intereses de cualquier déficit y las responsabilidades a una tasa igual a cinco (5) puntos porcentuales por encima de la tasa principal prevaleciente en el momento en el banco principal de FXDD o la máxima tasa de interés permitida por ley, lo que sea más bajo, y cualquier otro costo contraído por FXDD. Si FXDD contrae otros gastos además de aquellos relacionados con la recaudación de los déficits de la cuenta del Cliente, el Cliente acepta pagar la totalidad de dichos gastos. 13. CHARGES CARGOS FXDD acts as a Principal and, in most instances, charges no Commissions or Brokerage Fees or other Fees. FXDD may retain the difference between the purchase and sale price it pays on or receives from your transactions. Although FXDD reserves the right to change its fee structure at any time at its sole discretion, FXDD will initially only charge for incidental banking related fees such as wire transfers for deposits/ withdrawals and returned check fees. FXDD will also charge Customer for the purchase of optional, value added services offered by FXDD. FXDD actúa como mandante y, en la mayoría de los casos, no cobra ninguna comisión ni honorario de correduría o de otra índole. FXDD puede retener la diferencia entre el precio de venta y compra que paga o recibe por sus transacciones. Aunque FXDD se reserva el derecho de cambiar su estructura de honorarios en cualquier momento y a su único criterio, inicialmente FXDD solo cobrará honorarios incidentales relacionados con la actividad bancaria como los honorarios de los cheques regresados y las transferencias electrónicas de depósitos/ extracciones. FXDD también cobrará al Cliente la compra de servicios de valor agregado opcionales ofrecidos por FXDD. 14. CUSTOMERS WHO ARE INTRODUCED TO FXDD BY AN INTRODUCING BROKERS OR THIRD PARTY ADVISOR CLIENTES PRESENTADOS A FXDD POR UN CORREDOR DE PRESENTACIÓN O ASESOR EXTERNO If an Introducing Broker or third party advisor introduces the Customer to FXDD, the Customer understands that FXDD may pay fees, commissions or other compensation to such person or entity for the introduction. Customer acknowledges and agrees that as an Introducing Broker or third party advisor to FXDD, the Introducing Broker or Third Party Advisor does not hold or collect any margined funds on behalf of FXDD or for the Customer s Account. Funds should instead be sent via a Wire transfer or other means directly to FXDD for purposes of depositing into Customer s margined Trading Escrow Account. FXDD does not control and cannot endorse or vouch for the accuracy of any information or advice Customer may have or will receive from the Introducing Broker or third party advisor and Customer agrees that such Introducing Broker or third party advisor is acting as the agent of the Customer. Included in the information and advice without limitation are 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 18 of 46

19 actual or implied promises made by the Introducing Broker regarding the future profit or losses in customer accounts as a result of third party trading systems, research reports, market trading advice or interpretation of economic news and events. If Customer receives information or trading advice from an Introducing Broker or third party, FXDD shall in no way be held responsible for any loss resulting from the Customers use of such information or advice. FXDD provides or otherwise makes available FXDD Risk Disclosure documents to Customers when they open accounts. Any Customer introduced by Introducing Brokers or Third Parties should carefully read the FXDD Account Application, FXDD Risk Disclosure Document and FXDD Trading Rules and Regulations documents and should not rely on information supplied by the Introducing Broker or third party. Customer acknowledges and understands that margined spot foreign exchange trading involves a high degree of risk and that many people lose money trading foreign exchange. All Customers should understand that they should only trade risk capital funds when trading foreign exchange. Risk Capital Funds are defined as funds, which if lost, would not change your or your family s lifestyle. Customer should also understand that Introducing Brokers or third party advisors are often not regulated by a government agency and that the Introducing Broker or third party advisor shall have the right to access information regarding the account of the Customer including but not limited to account information, Customer address, phone number, address. The Introducing Broker or third party advisor will not have trade authorization privileges unless granted in writing by the Customer. The Customer under all circumstances understands and agrees that the Introducing Broker and/or third part advisor is the Customer s agent and not the agent of FXDD. Si un corredor de presentación o asesor externo presenta el Cliente a FXDD, el Cliente entiende que FXDD puede pagar honorarios, comisiones u otra compensación a dicha persona o entidad por la presentación. El Cliente reconoce y acepta que como corredor de presentación o asesor externo de FXDD, el corredor de presentación o asesor externo no posee ni recauda ningún fondo con margen en nombre de FXDD o para la cuenta del Cliente. En cambio, los fondos deben enviarse directamente a FXDD a través de una transferencia electrónica o por otro medio con el fin de realizar depósitos en la cuenta de compensación de operaciones con margen del Cliente. FXDD no controla y no puede aprobar ni respaldar la precisión de cualquier información o asesoramiento que el Cliente haya recibido o reciba del corredor de presentación o asesor externo, y el Cliente acepta que dicho corredor de presentación o asesor externo está actuando como agente del Cliente. La información y el asesoramiento incluyen, sin limitación, las promesas explícitas o implícitas realizadas por el corredor de presentación con respecto a las pérdidas o ganancias futuras en las cuentas del cliente como resultado de los sistemas de operaciones de terceros, los informes de investigación, el asesoramiento de operaciones de mercado o la interpretación de los acontecimientos y noticias económicas. Si el Cliente recibe información o asesoramiento comercial de un corredor de presentación o tercero, FXDD no será responsable bajo ninguna circunstancia por cualquier pérdida producto del uso de dicha información o asesoramiento por parte del Cliente. FXDD proporciona o habilita por otros medios documentos de divulgación de riesgos de FXDD a los clientes cuando abren sus cuentas. Todos los Clientes presentados por corredores de presentación o terceros deben leer cuidadosamente la Solicitud de cuenta de FXDD, el Documento de divulgación de riesgos de FXDD y los documentos de Normas y regulaciones de operaciones de FXDD y no deben confiar en la información proporcionada por el corredor de presentación o tercero. El Cliente reconoce y entiende que las operaciones de tipo de cambio con margen al contado involucran un alto grado de riesgo y que muchas personas pierden dinero en las operaciones de tipo de cambio. Todos los clientes deben entender que solo deben operar con fondos de capital de riesgo al realizar operaciones de tipo de cambio. Los fondos de capital de riesgo se definen como fondos que, de perderse, no modificarían el estilo de vida del Cliente ni de su familia. El Cliente también debe comprender que el corredor de presentación o asesor externo a menudo no se encuentra regulado por un organismo de gobierno y que el corredor de presentación o asesor externo tiene derecho a acceder a información relacionada con la cuenta del Cliente, lo que incluye pero no se limita a la información de la cuenta, el domicilio, el número telefónico y la dirección de correo electrónico del Cliente. El corredor de presentación o asesor externo no tendrá privilegios de autorización de operaciones a menos que el Cliente se los otorgue por escrito. El Cliente entiende y acepta en toda circunstancia que el corredor de presentación o asesor externo es agente del Cliente y no agente de FXDD. 15. INTRODUCING BROKERS RESPONSIBILITY TO FXDD AND TO THEIR CLIENTS RESPONSABILIDAD DE LOS CORREDORES DE PRESENTACIÓN ANTE FXDD Y SUS CLIENTES Introducing Brokers have certain responsibilities to their introduced clients and to FXDD with respect to their introduced accounts, including, without limitation: (1) communicating with their introduced clients regarding their respective investment objectives and investment opportunities given those objectives; (2) complying with all legal requirements, rules and regulations applicable to the introducing broker; (3) complying with all legal requirements, rules and regulations applicable to their introduced clients; and (4) determining any commission structure and communicating the structure to the introduced clients. Los corredores de presentación tienen ciertas responsabilidades ante los clientes que hayan presentado y ante FXDD con respecto a 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 19 of 46

20 las cuentas presentadas, lo que incluye pero no se limita a: (1) comunicarse con los clientes que hayan presentado en relación con sus respectivos objetivos de inversión y oportunidades de inversión en vista de dichos objetivos; (2) cumplir con todos los requisitos, normas y regulaciones legales aplicables al corredor de presentación; (3) cumplir con todos los requisitos, normas y regulaciones legales aplicables a los clientes que hayan presentado; y (4) determinar una estructura de comisión y comunicar dicha estructura a los clientes que hayan presentado. The Introducing Broker will not be responsible for: (1) Opening the introduced client s Account including, but not limiting to approving, servicing and monitoring Customer s Accounts(s) and obtaining and verifying account information as is required by the law and regulation, (2) Collecting funds from the clients for the purpose of facilitating margin Foreign Exchange trading or satisfying margin requirements; (3). Executing transactions or accepting orders for the Customer s Account(s), or performing any action that would cause or appear to cause a change in Customer s position or Account Value, including but not limited to rolling over spot positions, liquidating positions, paying interest, requiring margin, or accepting additional funds or paying out funds to the Customer; (4) Providing any account statements to the Customers; (5) Responding to complaints or inquiries. El corredor de presentación no será responsable de: (1) abrir la cuenta del Cliente que haya presentado, lo que incluye pero no se limita a aprobar, atender y monitorear la cuenta del Cliente y obtener y verificar la información de la cuenta requerida por las normas y regulaciones, (2) recaudar fondos de los clientes con el fin de facilitar las operaciones en tipo de cambio con margen o satisfacer los requisitos de margen, (3) ejecutar transacciones o aceptar órdenes en la cuenta del Cliente, o realizar cualquier acción que generaría o parecería generar un cambio en la posición o el valor de cuenta del Cliente, lo que incluye pero no se limita a transferir posiciones al contado, liquidar posiciones, pagar intereses, requerir margen, aceptar fondos adicionales o pagar fondos al Cliente, (4) proporcionar estados de cuenta al Cliente, (5) responder a quejas o preguntas. 16. STATEMENTS AND CONFIRMATIONS DECLARACIONES Y CONFIRMACIONES Confirmation of trades will be made online as the trades are executed and should immediately be reflected in the Customer s trading platform, including but not limited to, FXDD Margin Monitor, FXDD Open Positions window, FXDD Spot Book, Account Statement Report and Trade History Report. Trades done over the telephone will be executed for the Customer s Account on their behalf and also be reflected online FXDD Margin Monitor, FXDD Open Positions Window, FXDD Spot Book, Account Statement Report and in their trade history report. Reports and all online position windows and statements of Accounts for Customer shall be deemed correct and shall be conclusive and binding upon Customer if not objected to by telephone immediately upon receipt and such objection is confirmed in writing within one (1) Business Day after the transmission to Customer or if FXDD does not change the confirmed execution price and details. FXDD reserves the right to change confirmed rates, prices or trade details of executed and confirmed deals if FXDD determines the electronic or verbal price or details from that deal were executed in error. Margin calls or trade corrections shall be conclusive and binding unless objected to immediately by telephone, fax or . Written objections on Customer s part shall be directed to FXDirectDealer, Attn: Customer Objections, Tradition NA, 7 World Trade Center 32nd Floor, New York, New York 10007, and shall be deemed received only if actually delivered or mailed by registered mail, return receipt requested. Failure to object shall be deemed ratification of all actions taken by FXDD, or FXDD s agents prior to Customer s receipt of said reports. Trades executed online will be confirmed online at the time of the trade and trades entered into by telephone will be confirmed verbally and online by the end of the Business Day. Pending Orders or trades executed while the Customer is offline will be reflected in the Customers FXDD Open Position window, in the FXDD Margin Monitor, Account Statement Report and in their Trade History Report upon re logging into the FXDirectDealer application or such other platform as FXDD shall provide. Customer s Account statements will be available online in the Reports section of the FXDD Internet Trading Platform and Customer monthly statements will be available by , fax and/or mail. Customer s failure to receive a trade confirmation shall not relieve Customer of the obligation to object as set out herein. Customer understands and acknowledges that oral information provided by FXDD to Customer regarding confirmations of trades and statements of Account may be unverified and incomplete due to delays in transmission and other factors beyond FXDD s reasonable control. Customer therefore acknowledges and agrees that any reliance upon such oral information is at Customer s risk and Customer further agrees to immediately bring to FXDD s attention any such oral information which Customer has reason to believe is inconsistent with Customer s own information. No provision of this Customer Agreement shall operate to prevent FXDD from correcting any error or omission upon discovery. The Customer agrees that such errors, whether resulting in a profit or loss, shall be corrected and Customer s Account will be credited or debited in such manner and extent as to place the Account in the same position in which it would have been had the error not occurred. FXDD 02/10/2014 FXDD Customer Agreement Page 20 of 46

COMMUNITY DEVELOPMENT RESOURCE NETWORK

COMMUNITY DEVELOPMENT RESOURCE NETWORK Grants for Blocks Program Special Grants up to $500 now available to community groups to do improvement projects in their neighborhood. Short and simple application process. Work with your friends, neighbors,

Más detalles

COMING SOON! TOGETHER. FORWARD. NEW Transportation Service to West and Southwest Regions

COMING SOON! TOGETHER. FORWARD. NEW Transportation Service to West and Southwest Regions COMING SOON! NEW Transportation Service to West and Southwest Regions Pronto habrá un nuevo servicio de transporte en las regiones del Oeste y Suroeste Sắp Có Dịch Vụ Chuyên Chở Mới ở Vùng Tây và Tây Nam

Más detalles

Attachment Handouts. Scoping Meeting Report

Attachment Handouts. Scoping Meeting Report Attachment Handouts Scoping Meeting Report 3 Page Intentionally Left Blank Federal Railroad Administration COMMENT CARD Thank you for attending the Tulsa-Oklahoma City Corridor Investment Plan Open House.

Más detalles

Do your part to keep sidewalks clear of snow and ice

Do your part to keep sidewalks clear of snow and ice KEEP Do your part to keep sidewalks clear of snow and ice WHY SHOULD YOU CLEAR? Your neighbors need your help for: winter walking for transportation or health mobility for people with disabilities safety

Más detalles

Equinoccio de primavera en Chichén Itzá, Estado de Yucatán. Xuân phân ở Chi-chén Ít-xá, Bang Yu-ca- tán. Số 6, tháng 3 năm 2014, Hà Nội, Việt Nam

Equinoccio de primavera en Chichén Itzá, Estado de Yucatán. Xuân phân ở Chi-chén Ít-xá, Bang Yu-ca- tán. Số 6, tháng 3 năm 2014, Hà Nội, Việt Nam No 6, marzo de 2014, Hanoi, Vietnam Số 6, tháng 3 năm 2014, Hà Nội, Việt Nam Equinoccio de primavera en Chichén Itzá, Estado de Yucatán Xuân phân ở Chi-chén Ít-xá, Bang Yu-ca- tán , concurrente ante el

Más detalles

AUTHORIZATION FOR USE OR DISCLOSURE OF HEALTH INFORMATION

AUTHORIZATION FOR USE OR DISCLOSURE OF HEALTH INFORMATION FORM 16-1 AUTHORIZATION FOR USE OR DISCLOSURE OF HEALTH INFORMATION Completion of this document authorizes the disclosure and use of health information about you. Failure to provide all information requested

Más detalles

El desarrollo del mercado ISR: Integración

El desarrollo del mercado ISR: Integración El desarrollo del mercado ISR: Integración III Evento Anual SpainSIF 17 octubre 2012 Amundi, French joint stock company ( Société Anonyme ) with a registered capital of 578 002 350 and approved by the

Más detalles

lwèt HYwT _ÂT ymr AhùF

lwèt HYwT _ÂT ymr AhùF UK Data Archive Study Number 6853 - Young Lives: an International Study of Childhood Poverty: Round 3, 2009 lwèt HYwT _ÂT ymr AhùF YH XD»ÃcW k11.5-12.5 mt lçâcw LíC w íòcw mr l sæsb KG²? y μÿd _ÂT

Más detalles

Limited TWO-YEAR Warranty SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of TWO YEARS from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90

Más detalles

Compraventa de acciones en la cuenta de su plan accionario (Stock Plan Account)

Compraventa de acciones en la cuenta de su plan accionario (Stock Plan Account) ESPAÑOL - SPANISH Compraventa de acciones en la cuenta de su plan accionario (Stock Plan Account) Siga los pasos que se indican a continuación para poner una orden de venta de las acciones de su empresa.*

Más detalles

Chattanooga Motors - Solicitud de Credito

Chattanooga Motors - Solicitud de Credito Chattanooga Motors - Solicitud de Credito Completa o llena la solicitud y regresala en persona o por fax. sotros mantenemos tus datos en confidencialidad. Completar una aplicacion para el comprador y otra

Más detalles

Welcome to the CU at School Savings Program!

Welcome to the CU at School Savings Program! Welcome to the CU at School Savings Program! Thank you for your interest in Yolo Federal Credit Union s CU at School savings program. This packet of information has everything you need to sign your child

Más detalles

HEAD START MEDICATION ADMINISTRATION

HEAD START MEDICATION ADMINISTRATION HEAD START MEDICATION ADMINISTRATION Dear Parents/Guardians: It is the policy of Head Start to cooperate with each Head Start child's parent/guardian and his/her physician by administering and providing

Más detalles

FOR INFORMATION PURPOSES ONLY Terms of this presentation

FOR INFORMATION PURPOSES ONLY Terms of this presentation Protección de la Inversión a Través del Tiempo Christian Jaramillo TECNOAV Sesión en Español FOR INFORMATION PURPOSES ONLY Terms of this presentation This presentation was based on current information

Más detalles

City/ Ciudad State/Region/ Estado Postal Code/ Código postal Country/ País

City/ Ciudad State/Region/ Estado Postal Code/ Código postal Country/ País 7 World Trade Center, 32nd Floor New York, NY 10007 USA P: +1.212.791.3933 F: +1.212.937.3845 Limited Liability Company Resolution (Required for LLC s Only) Resolución de Sociedad de Responsabilidad Limitada

Más detalles

CORPORATE ACCOUNT APPLICATION SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PERSONA JURIDICAS

CORPORATE ACCOUNT APPLICATION SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PERSONA JURIDICAS CORPORATE ACCOUNT APPLICATION SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PERSONA JURIDICAS Account No. / No. de Cuenta: Date / Fecha: You, the undersigned, hereby apply to Helm Bank USA (the Bank ), and authorize

Más detalles

PERSONAL ACCOUNT APPLICATION SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PERSONA NATURAL

PERSONAL ACCOUNT APPLICATION SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PERSONA NATURAL PERSONAL ACCOUNT APPLICATION SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA PERSONA NATURAL Account No. / No. de Cuenta: _ Date / Fecha: You, the undersigned, hereby apply to Helm Bank USA (the Bank ), and authorize

Más detalles

For more information regarding these forms please go to the Texas Department of Insurance website http://www.tdi.state.tx.us/forms/form20employer.

For more information regarding these forms please go to the Texas Department of Insurance website http://www.tdi.state.tx.us/forms/form20employer. CAPROCK Claims Management, LLC ROCK SOLID PERFORMANCE AND RESULTS PO Box 743427 Dallas, TX 75374 (888) 812-3577 Fax (972) 934-3091 IMPORTANT NOTICE FOR REQUIRED FILING FORMS DWC FORM-5 & DWC FORM-7 Caprock

Más detalles

Students are also encouraged to bring the following materials from home:

Students are also encouraged to bring the following materials from home: August 20, 2015 Dear Families of KIPP Heritage, We have been thoroughly enjoying meeting and working with your students, both new KIPPsters, over the past week. This week, students have begun traveling

Más detalles

Southern California Lumber Industry Retirement Fund

Southern California Lumber Industry Retirement Fund Southern California Lumber Industry Retirement Fund Established Jointly by Employers and Local Unions Telephone (562) 463-5080 (800) 824-4427 Facsimile (562) 463-5894 www.lumberfund.org January 9, 2015

Más detalles

Registro de Entidad de Intermediación de Medicamentos (broker)/ Registration as a Broker of Medicinal Products

Registro de Entidad de Intermediación de Medicamentos (broker)/ Registration as a Broker of Medicinal Products Registro de Entidad de Intermediación de Medicamentos (broker)/ Registration as a Broker of Medicinal Products En caso de nuevo registro como Entidad de Intermediación (broker), por favor continue abajo

Más detalles

La Cláusula RUFO Argentina: Hold-Ins y Hold-Outs. Alejandro Rodríguez, Ph.D. UCEMA.

La Cláusula RUFO Argentina: Hold-Ins y Hold-Outs. Alejandro Rodríguez, Ph.D. UCEMA. La Cláusula RUFO Argentina: Hold-Ins y Hold-Outs. Alejandro Rodríguez, Ph.D. UCEMA. Aviso Esta presentación es con fines educativos exclusivamente y no es más que una guía para motivar la discusión académica

Más detalles

FINAL TERMS DATED 30 APRIL 2015 BNP

FINAL TERMS DATED 30 APRIL 2015 BNP FINAL TERMS DATED 30 APRIL 2015 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (incorporated in The Netherlands) (as Issuer) BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) (Note, Warrant and Certificate Programme)

Más detalles

Workers Compensation Non-Subscriber Form

Workers Compensation Non-Subscriber Form Workers Compensation Non-Subscriber Form Texas is unique in one very important respect: It s the only state in which employers have the choice to carry workers compensation insurance or not. There are

Más detalles

Name: Credit Requested: $ Address: City/Zip Code: Credit Manager: E-Mail Address: Fleet Manager: E-Mail Address:

Name: Credit Requested: $ Address: City/Zip Code: Credit Manager: E-Mail Address: Fleet Manager: E-Mail Address: Name: Credit Requested: $ Address: City/Zip Code: Credit Manager: E-Mail Address: Fleet Manager: E-Mail Address: Phone Numbers: Fax Number: Business Type: Sole Proprietor Partnership Corporation How long

Más detalles

News Flash! Primary & Specialty Care Providers. Sharp Health Plan. Date: February 17, 2012. Subject: Member Grievance Forms

News Flash! Primary & Specialty Care Providers. Sharp Health Plan. Date: February 17, 2012. Subject: Member Grievance Forms I M P O R T A N T News Flash! A FAX Publication for Providers of Sharp Health Plan To: From: Primary & Specialty Care Providers Sharp Health Plan Date: February 17, 2012 Subject: Member Grievance Forms

Más detalles

GOOD NEWS!!! HOUSING AUTHORITY HAS INCREASED ITS PAYMENT STANDARDS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) FOR TENANTS

GOOD NEWS!!! HOUSING AUTHORITY HAS INCREASED ITS PAYMENT STANDARDS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) FOR TENANTS GOOD NEWS!!! HOUSING AUTHORITY HAS INCREASED ITS PAYMENT STANDARDS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) FOR TENANTS 1. WHAT IS THE GOOD NEWS? Effective February 1, 2016, the Housing Authority has increased

Más detalles

Instrucciones para la instalación de IBM SPSS Data Access Pack para Linux

Instrucciones para la instalación de IBM SPSS Data Access Pack para Linux Instrucciones para la instalación de IBM SPSS Data Access Pack para Linux Note: Before using this information and the product it supports, read the general information under Notices el p. 4. This document

Más detalles

BULLETIN. Cumplimiento de las Normas de Ventas con pago por Tarjetas de Crédito

BULLETIN. Cumplimiento de las Normas de Ventas con pago por Tarjetas de Crédito BULLETIN Para: Todos los agentes de IATA en España Fecha: 06 Junio 2008 Asunto: Cumplimiento de las Normas de Ventas con pago por Tarjetas de Crédito Estimado Agente: Le escribimos para notificarle que

Más detalles

Investment Forum Colombia - Brazil. Juan Carlos Echeverry Minister of Finance and Public Credit

Investment Forum Colombia - Brazil. Juan Carlos Echeverry Minister of Finance and Public Credit Investment Forum Colombia - Brazil Juan Carlos Echeverry Minister of Finance and Public Credit August 2011 Ministry of Finance and Public Credit Republic of Colombia Per Capita GDP (PPP) Yearly Change

Más detalles

AGENCY POLICY: REVIEW OF NOTICE OF PRIVACY PRACTICES

AGENCY POLICY: REVIEW OF NOTICE OF PRIVACY PRACTICES AGENCY POLICY: REVIEW OF NOTICE OF PRIVACY PRACTICES SCOPE OF POLICY This policy applies to all agency staff members. Agency staff members include all employees, trainees, volunteers, consultants, students,

Más detalles

INSTRUCCIONES en triplicado (todos firmados en original)

INSTRUCCIONES en triplicado (todos firmados en original) Modelo SC 2731 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DE HACIENDA ELECCION PARA EL PAGO POR ADELANTADO DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE EL AUMENTO EN EL VALOR ACUMULADO EN ACTIVOS DE CAPITAL

Más detalles

Aviso de Advertencia de Riesgo Risk Warning Notice

Aviso de Advertencia de Riesgo Risk Warning Notice Aviso de Advertencia de Riesgo Risk Warning Notice 386.RWN.EN.ES.V2.23.06.2015 One Financial Markets is the trading name of C B Financial Services Ltd, a company registered in England with company number

Más detalles

Deposits and Withdrawals policy. Política de Depósitos y Retiradas

Deposits and Withdrawals policy. Política de Depósitos y Retiradas Deposits and Withdrawals policy Política de Depósitos y Retiradas TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing by

Más detalles

FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE / DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO

FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE / DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE / DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO www.oas.org/rowe 1889 F Street, NW, 619, Washington, DC 20006; Tel. (202) 458-6208; Fax (202) 458-3897; E-mail: RoweFund@oas.org APERTURA

Más detalles

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, Pedro Aylwin Chiorrini pp. GEOPARK LIMITED

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, Pedro Aylwin Chiorrini pp. GEOPARK LIMITED Santiago, 13 de febrero de 2014 Geopark Limited Inscrito en el Registro de Valores Extranjeros bajo N 045 Señor Fernando Coloma Correa Superintendente de Valores y Seguros Av. Libertador Bernardo O Higgins

Más detalles

Introducción...2. Adopciones en Vietnam...5. Documentación necesaria para la tramitación de un expediente de adopción...9

Introducción...2. Adopciones en Vietnam...5. Documentación necesaria para la tramitación de un expediente de adopción...9 INDICE PAG Introducción...2 1. Quiénes somos? 2. Dónde estamos? 3. España Adopciones en Vietnam...5 1. Adopción plena 2. Requisitos exigidos 3. Proceso de adopción Documentación necesaria para la tramitación

Más detalles

COMO DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE UN DEPOSITO.

COMO DETERMINAR LA DISPONIBILIDAD DE UN DEPOSITO. Este pequeño folleto tiene como finalidad informarles y explicarles la política de BANCO SABADELL, MIAMI BRANCH sobre la disponibilidad de fondos por cheques depositados en su cuenta, en cumplimiento con

Más detalles

Chapter Six. Sanitary and Phytosanitary Measures

Chapter Six. Sanitary and Phytosanitary Measures Chapter Six Sanitary and Phytosanitary Measures Objectives The objectives of this Chapter are to protect human, animal, or plant life or health in the Parties territories, enhance the Parties implementation

Más detalles

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y Licitaciones Internacionales y Multilaterales

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y Licitaciones Internacionales y Multilaterales Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y Licitaciones Internacionales y Multilaterales VIETNAM Hospital Waste Management Support Project Procurement of Solid Waste Treatment System of Hospitals NOTICE:

Más detalles

Swap Cancellation Letter to Bank

Swap Cancellation Letter to Bank Swap Cancellation Letter to Bank This letter is for people affected by bank swap clauses. Use this letter to notify the bank you will not accept any more charges having to do with this product, and demand

Más detalles

Utilizando NetCrunch para el cumplimiento y auditorias de Seguridad. AdRem NetCrunch 6.x Tutorial

Utilizando NetCrunch para el cumplimiento y auditorias de Seguridad. AdRem NetCrunch 6.x Tutorial Utilizando NetCrunch para el cumplimiento y auditorias AdRem NetCrunch 6.x Tutorial 2011 AdRem Software, Inc. This document is written by AdRem Software and represents the views and opinions of AdRem Software

Más detalles

INFORMACIÓN PARA ABRIR UNA GUARDERÍA DE NIÑOS PARA FAMILIAS O GRUPOS EN LA CIUDAD DE ALLENTOWN

INFORMACIÓN PARA ABRIR UNA GUARDERÍA DE NIÑOS PARA FAMILIAS O GRUPOS EN LA CIUDAD DE ALLENTOWN INFORMACIÓN PARA ABRIR UNA GUARDERÍA DE NIÑOS PARA FAMILIAS O GRUPOS EN LA CIUDAD DE ALLENTOWN Informacion importante de saber: Una guarderia de niños para familias consite de un niño hasta 6 niños. Una

Más detalles

OJO: Todos los formularios deberán llenarse en inglés. De lo contrario, no se le permitirá presentar sus documentos ante la Secretaría del Tribunal.

OJO: Todos los formularios deberán llenarse en inglés. De lo contrario, no se le permitirá presentar sus documentos ante la Secretaría del Tribunal. OJO: Todos los formularios deberán llenarse en inglés. De lo contrario, no se le permitirá presentar sus documentos ante la Secretaría del Tribunal. For Clerk s Use Only (Para uso de la Secretaria solamente)

Más detalles

Lump Sum Final Check Contribution to Deferred Compensation

Lump Sum Final Check Contribution to Deferred Compensation Memo To: ERF Members The Employees Retirement Fund has been asked by Deferred Compensation to provide everyone that has signed up to retire with the attached information. Please read the information from

Más detalles

IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR

IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR IRS DATA RETRIEVAL NOTIFICATION DEPENDENT STUDENT ESTIMATOR Subject: Important Updates Needed for Your FAFSA Dear [Applicant], When you completed your 2012-2013 Free Application for Federal Student Aid

Más detalles

XVIII Congreso Naturgas 2015 Como atraer más inversión para el sector de Gas Natural en Colombia

XVIII Congreso Naturgas 2015 Como atraer más inversión para el sector de Gas Natural en Colombia XVIII Congreso Naturgas 2015 Como atraer más inversión para el sector de Gas Natural en Colombia Abril 2015 Guido Cerini PRELIMINARY SUBJECT TO FURTHER REVIEW AND EVALUATION These materials may not be

Más detalles

Volatilidad: Noviembre 2010 Futuros Frijol de Soya

Volatilidad: Noviembre 2010 Futuros Frijol de Soya Observaciones Junio 09, 2010 1. La volatilidad tiene una tendencia a aumentar de Junio a Julio. 2. Este reporte sugiere que se debería considerar la implementación de estrategias largas con opciones en

Más detalles

Title VI Complaint Form Horizon Cross Cultural Center (HORIZON) (formerly St. Anselm s Cross-Cultural Community Center) Office of Civil Rights

Title VI Complaint Form Horizon Cross Cultural Center (HORIZON) (formerly St. Anselm s Cross-Cultural Community Center) Office of Civil Rights Title VI Complaint Form Horizon Cross Cultural Center (HORIZON) (formerly St. Anselm s Cross-Cultural Community Center) Title VI of the Civil Rights Act of 1964 provides that no person in the United States

Más detalles

CO148SPA.1206 PAGE 1 OF 3

CO148SPA.1206 PAGE 1 OF 3 Assurance of Support Algunos inmigrantes necesitan obtener una Assurance of Support (AoS) (Garantía de mantenimiento) antes de que se les pueda conceder su visado para vivir en Australia. El Department

Más detalles

PRINTING INSTRUCTIONS

PRINTING INSTRUCTIONS PRINTING INSTRUCTIONS 1. Print the Petition form on 8½ X 11inch paper. 2. The second page (instructions for circulator) must be copied on the reverse side of the petition Instructions to print the PDF

Más detalles

I am the parent or legal guardian of.

I am the parent or legal guardian of. EXHIBIT Descriptive Code: IFCB-R/E (2) FIELD TRIPS AND EXCURSIONS Date: March 9, 2006 Clarke County School District Student Travel Authorization and Teacher ation Form To SCHOOL: I am the parent or legal

Más detalles

BANKING REGULATION 5 MORTGAGE FORECLOSURE DISCLOSURE. This Regulation is promulgated pursuant to R.I. Gen. Laws 35-27-3.1, 42-14- 17 and 42-35-3.

BANKING REGULATION 5 MORTGAGE FORECLOSURE DISCLOSURE. This Regulation is promulgated pursuant to R.I. Gen. Laws 35-27-3.1, 42-14- 17 and 42-35-3. Table of Contents State of Rhode Island and Providence Plantations DEPARTMENT OF BUSINESS REGULATION Division of Banking 1511 Pontiac Avenue, Bldg. 68 Cranston, Rhode Island 02920 BANKING REGULATION 5

Más detalles

EMPLOYER & EMPLOYEE RETIREMENT PLAN TAX CREDITS

EMPLOYER & EMPLOYEE RETIREMENT PLAN TAX CREDITS EMPLOYER & EMPLOYEE RETIREMENT PLAN TAX CREDITS For employers who set up and maintain retirement plans, the setup costs, annual administrative costs, and retirement-related employee education costs are

Más detalles

Oportunidades de Negocios en el Mercado Europeo

Oportunidades de Negocios en el Mercado Europeo MERCADO INTERNACIONAL DEL GAS Oportunidades de Negocios en el Mercado Europeo Antonio Pérez Collar REPSOL YPF 13.JUL.2005 DISCLAIMER Safe harbor statement under the Private Securities Litigation Reform

Más detalles

FATCA Impacto en Chile de las nuevas obligaciones de revelación de información de EUA para el sector financiero - Aspectos Generales a Considerar.

FATCA Impacto en Chile de las nuevas obligaciones de revelación de información de EUA para el sector financiero - Aspectos Generales a Considerar. www.pwc.cl FATCA Impacto en Chile de las nuevas obligaciones de revelación de información de EUA para el sector financiero - Aspectos Generales a Considerar. July, 2011 Agenda Parte I. Aspectos Técnicos

Más detalles

G20 declaration- Pittsburg, 25 September 2009

G20 declaration- Pittsburg, 25 September 2009 FAIF Origen de la regulación sobre derivados OTC All standardized OTC derivative contracts should be traded on exchanges or electronic trading platforms, where appropriate, and cleared through central

Más detalles

HIROSE FINANCIAL UK LTD.

HIROSE FINANCIAL UK LTD. HIROSE FINANCIAL UK LTD. Risk Warning Advertencia de Riesgo If you are considering entering into a margined Foreign Exchange transaction with Hirose Financial UK Ltd. ( us, we, our ) it is important to

Más detalles

PROCEDIMIENTOS: QUÉ HACER CON EL PEDIMENTO UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO

PROCEDIMIENTOS: QUÉ HACER CON EL PEDIMENTO UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO CENTRO DE AUTOSERVICIO PROCEDIMIENTOS: QUÉ HACER CON EL PEDIMENTO UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO PASO 1: COPIAS Y SOBRES. Haga tres (3) copias de las páginas siguientes del pedimento; Haga dos (2) copias

Más detalles

Revisión Mensual de. Agricultura. Cómo avanza el mundo

Revisión Mensual de. Agricultura. Cómo avanza el mundo Agricultura Julio 213 Revisión Mensual de Agricultura Resumen Global de las Operaciones del Mercado Agropecuario» Aspectos relevantes» Futuros» Opciones Cómo avanza el mundo Revisión Mensual de Agricultura

Más detalles

Corporate Resolution Document Documento de Decision Corporativa

Corporate Resolution Document Documento de Decision Corporativa 7 World Trade Center, 32nd Floor New York, NY 10007 USA P: +1.212.791.3933 F: +1.212.937.3845 Corporate Resolution Document Documento de Decision Corporativa I, Secretary of, a corporation organized under

Más detalles

Procedimiento acceso servicio whois a través del puerto 43

Procedimiento acceso servicio whois a través del puerto 43 Procedimiento acceso servicio whois a través del puerto 43 jueves, 18 de junio de 2015 1 Índice 1. INTRODUCCIÓN 3 2. GUÍA DE ACCESO 4 2.1. Acreditación como usuario para acceso al servicio con certificados

Más detalles

RENT CONTROL BOARD OF THE TOWN OF WEST NEW YORK, N.J. 428-60 TH STREET WEST NEW YORK, N.J. 07093-2231 (201) 295-5290/91/92

RENT CONTROL BOARD OF THE TOWN OF WEST NEW YORK, N.J. 428-60 TH STREET WEST NEW YORK, N.J. 07093-2231 (201) 295-5290/91/92 FELIX E. ROQUE, MD MAYOR DEPT. OF PUBLIC AFFAIRS RENT CONTROL BOARD RENTAL AGREEMENT APPLICATION NAME OF ADDRESS OF LANDLORD: PROPERTY ADDRESS: APARTMENT #: 3 COPIES (1) Original rental agreement signed

Más detalles

TITLE VI COMPLAINT FORM

TITLE VI COMPLAINT FORM [CITY SEAL/EMBLEM] The Capital City of the Palm Beaches TITLE VI COMPLAINT FORM Title VI of the 1964 Civil Rights Act requires that "No person in the United States shall, on the ground of race, color or

Más detalles

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE UA-SGE-FT-05-FI-IE FORM REGARDING NATURAL PERSONS DATA FOR THE UA SUPPLIERS DATABASE

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE UA-SGE-FT-05-FI-IE FORM REGARDING NATURAL PERSONS DATA FOR THE UA SUPPLIERS DATABASE INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE UA-SGE-FT-05-FI-IE FORM REGARDING NATURAL PERSONS DATA FOR THE UA SUPPLIERS DATABASE This form is for use by both Spanish and foreign natural persons. Due to the new requirements

Más detalles

Dear KIPP Heritage Families,

Dear KIPP Heritage Families, Upcoming Events: Dec 5 Dec 9 Dec 18 Dec 19- Saturday School School Play and Talent Showcase Mid-Year Field Lesson Winter Break Dear KIPP Heritage Families, December 4, 2015 We hope you all enjoyed a warm

Más detalles

\RESOURCE\ELECTION.S\PROXY.CSP

\RESOURCE\ELECTION.S\PROXY.CSP The following is an explanation of the procedures for calling a special meeting of the shareholders. Enclosed are copies of documents, which you can use for your meeting. If you have any questions about

Más detalles

HIROSE FINANCIAL UK LTD.

HIROSE FINANCIAL UK LTD. HIROSE FINANCIAL UK LTD. Execution Policy Política de Ejecución Introduction Introducción Hirose Financial UK Ltd. (referred to as Hirose UK, we, us or our ) is regulated by the Financial Conduct Authority

Más detalles

High acceptance short term loans Fast Payday Loans - CLICK HERE

High acceptance short term loans Fast Payday Loans - CLICK HERE High acceptance short term loans. Was to have with appealing dollars, tried the book of the best cash advance 10032 personal loan albany ga httpwww. trhyales. czpersonal-loanalbany-ga. High acceptance

Más detalles

Resumen de Entrevista: Asociación Mexicana de Agentes de Carga

Resumen de Entrevista: Asociación Mexicana de Agentes de Carga Resumen de Entrevista: Asociación Mexicana de Agentes de Carga 1. In regard to the hiring and payment of international freight services, can you tell me in what percentage of total export transactions

Más detalles

El día de de 20, comparece ante mí,, Notario Público con residencia y ejercicio en. On, 20, appeared before me,, Notary officiating.

El día de de 20, comparece ante mí,, Notario Público con residencia y ejercicio en. On, 20, appeared before me,, Notary officiating. POWER OF ATTORNEY PODER On, 20, appeared before me,, Notary officiating in. El día de de 20, comparece ante mí,, Notario Público con residencia y ejercicio en. Mr. (hereinafter, the Representative), of

Más detalles

Formato de Información de Proveedores - Colombia Colombia Vendor Information Form

Formato de Información de Proveedores - Colombia Colombia Vendor Information Form Formato de Información de Proveedores - Colombia Colombia Vendor Information Form (D) - Colombian Vendor requirement only (Domestic / Domestico) (F) - Outside Colombia Vendor requirement only (Foreign

Más detalles

ENVIRONMENTAL COOPERATION. Border Area TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 12-1128. Agreement Between the UNITED STATES OF AMERICA and MEXICO

ENVIRONMENTAL COOPERATION. Border Area TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 12-1128. Agreement Between the UNITED STATES OF AMERICA and MEXICO TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 12-1128 ENVIRONMENTAL COOPERATION Border Area Agreement Between the UNITED STATES OF AMERICA and MEXICO Amending the Agreement of August 14, 1983 Effected by

Más detalles

Revisión Mensual de Energía

Revisión Mensual de Energía Energía Julio 213 Revisión Mensual de Energía Resumen Global de las Operaciones del Mercado de Energía» Aspectos relevantes» Futuros» Opciones Cómo avanza el mundo Revisión Mensual de Energía ASPECTOS

Más detalles

Electricity Facts Label (EFL) Spark Energy, LLC Green Price Protect 12 TNMP ISSUE DATE: 10/8/2015

Electricity Facts Label (EFL) Spark Energy, LLC Green Price Protect 12 TNMP ISSUE DATE: 10/8/2015 Electricity Facts Label (EFL) Spark Energy, LLC Green Price Protect 12 TNMP ISSUE DATE: 10/8/2015 Average Monthly Use: 500 kwh 1000 kwh 2000 kwh Average Price per Kilowatt-hour ( per kwh): TNMP 12.8 10.2

Más detalles

Registro de Semilla y Material de Plantación

Registro de Semilla y Material de Plantación Registro de Semilla y Material de Plantación Este registro es para documentar la semilla y material de plantación que usa, y su estatus. Mantenga las facturas y otra documentación pertinente con sus registros.

Más detalles

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ANDCAPITAL BANK INTERNATIONAL CORPORATION.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ANDCAPITAL BANK INTERNATIONAL CORPORATION. POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE ANDCAPITAL BANK INTERNATIONAL CORPORATION. En el grupo ANDCAPITAL BANK INTERNATIONAL CORP. valoramos su tiempo e interés en nuestra empresa, por la confianza que usted ha depositado

Más detalles

ALERT. Customers inquiring about the letter must be asked if he/she has filed 2014 tax return and:

ALERT. Customers inquiring about the letter must be asked if he/she has filed 2014 tax return and: ALERT Customers who received a premium tax credit in 2014 and are preparing to renew his/her health coverage for 2016 are required to have filed his/her 2014 taxes in order to continue receiving his/her

Más detalles

Resumen Global de las Operaciones del Mercado de Energía

Resumen Global de las Operaciones del Mercado de Energía ENERGÍA Julio 215 Resumen Global de las Operaciones del Mercado de Energía» Aspectos relevantes» Futuros» Opciones Cómo avanza el mundo Revisión Mensual de Energía ASPECTOS RELEVANTES DE LAS OPERACIONES

Más detalles

Desafíos Pendientes del Mercado de Capitales Chileno

Desafíos Pendientes del Mercado de Capitales Chileno Desafíos Pendientes del Mercado de Capitales Chileno Mario Farren Managing Director Country Treasurer Citi Chile Junio 27 Indice 1. Situación Actual 2. Hacia donde ir 2 1 Total Trade (% of GDP) Situación

Más detalles

SCO OFFER OF ANTIMONY (Sb2S3) (VALIDITY 15 BUSINESS DAYS) Origin: HONDURAS

SCO OFFER OF ANTIMONY (Sb2S3) (VALIDITY 15 BUSINESS DAYS) Origin: HONDURAS SCO OFFER OF ANTIMONY (Sb2S3) (VALIDITY 15 BUSINESS DAYS) Origin: HONDURAS ANTIMONY (Sb2S3), GRANULOMETRY: Stone size reduced, - 1200 TONS TO NEGOTIATE INITIAL SPOT, - AFTER CONTRACT FROM 1500 TM MONTHLY

Más detalles

Recordatorio de inicio de sesión Iniciar sesión Finalizar sesión

Recordatorio de inicio de sesión Iniciar sesión Finalizar sesión Instructions ENGLISH Instrucciones ESPAÑOL This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Más detalles

Important Changes to International Citibank Global Transfer and Wire Transfer Services for Consumers

Important Changes to International Citibank Global Transfer and Wire Transfer Services for Consumers Important Changes to International Citibank Global Transfer and Wire Transfer Services for Consumers International Consumer Funds Transfer Services Affected by the Regulation International Consumer Funds

Más detalles

Revisión Mensual de Energía

Revisión Mensual de Energía ENERGÍA Octubre 214 Revisión Mensual de Energía Resumen Global de las Operaciones del Mercado de Energía» Aspectos relevantes» Futuros» Opciones Cómo avanza el mundo Revisión Mensual de Energía ASPECTOS

Más detalles

LUIS CARLOS PENICHE GARCES GERENTE GENERAL

LUIS CARLOS PENICHE GARCES GERENTE GENERAL LUIS CARLOS PENICHE GARCES GERENTE GENERAL QUIENES SOMOS KOLPRA S.A.S es una Compañía comercializadora orientada a proveer a la gran industria y comercio principalmente de bienes de consumo alimentario

Más detalles

Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services.

Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services. Guide to Health Insurance Part II: How to access your benefits and services. 1. I applied for health insurance, now what? Medi-Cal Applicants If you applied for Medi-Cal it will take up to 45 days to find

Más detalles

Welcome Savers! 1. Fill out application form if you re not already a Yolo FCU member.

Welcome Savers! 1. Fill out application form if you re not already a Yolo FCU member. Welcome Savers! Yolo Federal Credit Union and Montgomery Elementary School have teamed up again this year to bring you our school saving program! It s easy to participate... 1. Fill out application form

Más detalles

Programa especialmente preparado por. Para. Delegación Española

Programa especialmente preparado por. Para. Delegación Española Programa especialmente preparado por Para Delegación Española Sábado 22 de Mayo 2010 Ciudades de origen Hanoi 11:00 hrs. Cita en el aeropuerto de Madrid Barajas. ** Para la entrada en Vietnam es preciso

Más detalles

Information Returns for Foreign Financial Accounts & Businesses

Information Returns for Foreign Financial Accounts & Businesses Information Returns for Foreign Financial Accounts & Businesses (Declaraciones de informacion por cuentas financieras y negocios extranjeras) By Greg Martinez, CPA May 2013 Outline Foreign Financial Accounts

Más detalles

Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal

Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal Welcome to the Parent Single Sign-On. What does that mean? Parent Single Sign-On offers a number of benefits, including access to

Más detalles

Mexico: Current Oil & Gas Regulatory Framework Selected Laws and Regulations

Mexico: Current Oil & Gas Regulatory Framework Selected Laws and Regulations Mexico: Current Oil & Gas Regulatory Framework Selected Laws and Regulations REGULATORY LAW OF CONSTITUTIONAL ARTICLE 27 IN THE AREA OF PETROLEUM Article 1: The direct, inalienable and imprescriptible

Más detalles

The Home Language Survey (HLS) and Identification of Students

The Home Language Survey (HLS) and Identification of Students The Home Language Survey (HLS) and Identification of Students The Home Language Survey (HLS) is the document used to determine a student that speaks a language other than English. Identification of a language

Más detalles

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN CONJUNTA IRAM-INTI. SOLICITUD / APPLICATION Página 1 de 5

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN CONJUNTA IRAM-INTI. SOLICITUD / APPLICATION Página 1 de 5 1 de 5 Nº de Solicitud (a ser completado por ) /Application No. (to be completed by ) Nombre de la Empresa / Name of the Company Fecha de presentación / Date of submittal Domicilio / Address Certificación

Más detalles

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO ACTA DE CONFERENCIA PREVIA. Fecha de la Conferencia Previa: martes 1 de abril de 2014

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO ACTA DE CONFERENCIA PREVIA. Fecha de la Conferencia Previa: martes 1 de abril de 2014 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO ACTA DE CONFERENCIA PREVIA PROCESO 041 RSC 2014 PARA ACUERDO A LARGO PLAZO PROVISIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES Fecha de la Conferencia Previa:

Más detalles

Plataforma de movilidad SAP en la Nube

Plataforma de movilidad SAP en la Nube Plataforma de movilidad SAP en la Nube Jorge Seoane PDM Latinoamérica SAP Forum La demanda de movilidad Mayor productividad Acceso a back office Acceso a entretenimiento Servir a empleados y consumidores

Más detalles

United States Spain Treaties in Force

United States Spain Treaties in Force Alien Amateur Radio Operators Agreement effected by exchange of notes Signed at Madrid December 11 and 20, 1979; Entered into force December 20, 1979. TIAS 9721 STATUS: Agreement effected by exchange of

Más detalles

Protección modo común

Protección modo común MADE IN FRANCE 1 Protección modo común DPS - CLASE I - Descripción Técnica CONFORMIDAD DE PRODUCTO CON IEC 61643-11 DPS - CLASE I - Descripción Técnica Clase según IEC61643-11 Forma Constructiva No. Polos

Más detalles

Coopeande 5: Ofreciendo los mejores precios con SAP

Coopeande 5: Ofreciendo los mejores precios con SAP Fotografía utilizada con el permiso de Coopeande5 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. Partner Coopeande 5: Ofreciendo los mejores precios con SAP Coopeande Nº5 es una Entidad

Más detalles

Annex III Schedule of Mexico

Annex III Schedule of Mexico Annex III Schedule of Mexico Section A. Activities Reserved to the Mexican State Mexico reserves the right to perform exclusively, and to refuse to permit the establishment of investments in, the following

Más detalles

Kuapay, Inc. Seminario Internacional Modernización de los medios de pago en Chile

Kuapay, Inc. Seminario Internacional Modernización de los medios de pago en Chile Kuapay, Inc. Seminario Internacional Modernización de los medios de pago en Chile Our value proposition Kuapay s motto and mission Convert electronic transactions into a commodity Easy Cheap!!! Accessible

Más detalles