MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PARC DEL TER HORTES I DEVESES DE SALT CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PARC DEL TER HORTES I DEVESES DE SALT CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS"

Transcripción

1 MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PARC DEL TER HORTES I DEVESES DE SALT CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS JULIOL DE 2016

2

3 1. INTRODUCCIÓ 1.1 OBJECTE DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS El present Catàleg de masies i cases rurals, té per objecte identificar les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació i justificar les raons històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials, que en determinen la preservació i la recuperació, en la zona de les Hortes i Deveses del municipi de Salt, d acord amb els articles 47.3 i 50 del DL 1/2010 de 3 d agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, i l article 55 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei d urbanisme. L article 47.3 de la LUC, estableix que el Catàleg també inclourà altres construccions anteriors a l entrada en vigor del primer planejament general del municipi ( PGOU aprovat per la Comissió d'urbanisme de Girona en data de 21/02/1987) que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques i les construccions rurals en desús que es poden rehabilitar per corregir-ne l impacte ambiental o paisatgístic negatius. El Catàleg també té por objecte establir les condicions d ús i d ordenació de l edificació per poder recuperar-les o preservar-les. 1.2 CONVENIÈNCIA, OPORTUNITAT I OBJECTIUS DEL CATÀLEG El Pla especial de les Deveses de Salt Parc de les terres i aigües del Ter- inclou les fitxes de tres masies Mas Devesa, Mas Ribot i Can Barrina i una casa rural Can Genura. Respecte al pla especial anterior, aquesta modificació del pla incorpora una nova edificació existent, Mas Barrina, que la modificació puntual de PGOU desafecta com a sistema d espais lliures i qualifica com a zona d aprofitament privat. Atès les seves característiques es proposa incorporar-la al Catàleg de Masies i Cases Rurals. En la modificació de PGOU i del Pla especial, es proposa que algunes de les edificacions legalment establertes amb usos actualment no permesos per la normativa urbanística, com les instal lacions de l antiga fàbrica Pintures Sunyer, o les construccions rurals en desús com la Granja ramadera Casals, es puguin rehabilitar si poden adaptar-se als usos permesos pel Pla especial i per l article 47.3bis de la LUC. Per una altra banda, també es planteja una revisió dels usos permesos en aquestes edificacions i una ampliació de la normativa que reguli de forma detallada les possibles intervencions en les edificacions i en el seu entorn. 1.3 CONTINGUT DOCUMENTAL DEL CATÀLEG Aquest Catàleg està integrat bàsicament per un conjunt de fitxes individualitzades amb el següent contingut: - Dades generals 2. Descripció urbanística (classificació i qualificació) i la inclusió o no en Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i el seu grau de protecció 4. Dades bàsiques (tipologia, situació, estat de conservació, ús actual i disponibilitat de serveis) 5. L accessibilitat a la finca

4 6. Fotografies de l edificació i plànol d emplaçament. 7. Definició de les situacions de risc - Justificació i proposta d intervenció 1. justificació que aconsella la recuperació i preservació 2. les condicions d ordenació i edificació 3. usos admesos 4. millora dels accessos o serveis Les determinacions normatives estan definides en els corresponents articles de la Normativa Urbanística del Pla Especial Urbanístic del Parc del Ter Hortes i Deveses i en les fitxes d aquest Catàleg de Masies i Cases Rurals. Per aquelles determinacions no especificades, s aplicarà allò que disposi la Normativa Urbanística del PGOU. 1.4 CRITERIS Els criteris que s han utilitzar per incloure les edificacions dintre d aquest Catàleg són: - Que es tractin de masies constituïdes per un habitatge familiar i els seus annexos o coberts tradicionals (pallisses, cabanes, corrals, eres, basses, pous, etc), vinculats en origen a una explotació agropecuària i/o forestal, que calguin preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials (assenyalades amb la clau M-00). S exclou de la consideració de masies o cases rurals, les instal lacions agropecuàries i annexos no tradicionals que estiguin situades adossats o en les seves rodalies. - Que es tractin de construccions tradicionals no vinculades directament a l explotació agrícola o ramadera, anteriors al primer planejament general, que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques (assenyalades amb la clau C-00) - Aquelles construccions rurals en desús que cal rehabilitar per a corregir-ne l impacte ambiental o paisatgístic negatiu (assenyalades amb la clau D-00). Per tal d establir el criteri per decidir la inclusió d una masia o casa rural en el Catàleg, s han tingut en compte els diferents valors que indica la legislació urbanística i que sovint es superposen en una mateixa edificació: - Valor arquitectònic: Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor arquitectònic quan el seu conjunt o algun dels seus elements formals o constructius destaca per la seva qualitat arquitectònica o compositiva, per les seves característiques volumètriques, estilístiques o ornamentals, pel sistema estructural, per la relació amb els moments històrics de la seva construcció i/o transformació o perquè és el reflex de l origen i evolució de les tipologies tradicionals. - Valor històric: Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor històric quan participa o ha participat en esdeveniments col lectius, pels fets que hi han tingut lloc o per les persones que hi han viscut; per la influència que ha tingut en la configuració dels assentaments en el territori o perquè documentalment es pot acreditar que la seva existència. - Valor mediambiental: Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor mediambiental quan la seva existència determina un teixit rural amb característiques ambientals pròpies, quan la seva preservació permet garantir les condicions ambientals del seu entorn pròxim, emparar les explotacions agràries o les activitats vinculades amb

5 el territori i cobrir tasques de vigilància en la detecció d incendis, manteniment de camins i, en general, manteniment del territori rural. - Valor paisatgístic: Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor paisatgístic quan la seva presència esdevé un element de referència en un paisatge concret, sense el qual el conjunt perdria interès i identitat; quan participa en la configuració de les unitats de paisatge del sistema d espais oberts; o quan forma part de recorreguts paisatgístics. - Valor social: Una masia, casa rural o altra edificació es considera que té valor social quan està vinculada a alguna funció productiva o activitat que, per les seves característiques, necessita emplaçar-se en el sòl no urbanitzable i en relació amb la natura; o quan la seva preservació o recuperació afavoreix al reequilibri territorial i econòmic, i permet la recuperació de la població i el manteniment d aquesta en l àmbit rural. També s incorporen a l Annex d aquest Catàleg les edificacions existents destinades a equipaments o dotacions comunitàries com el centre naturalista de Salt (SERS), el safareig de les Dones i el centre hípic Centaure, amb la finalitat de regular els seus usos. Un patrimoni característic d aquesta zona són les barraques. No s han considerat com a susceptibles de ser incloses en el present Catàleg per no tractar-se originalment d habitatges familiars sinó de construccions vinculades a un hort. Les altres edificacions aïllades com magatzems, coberts o altres edificacions pròpies del sòl no urbanitzable que no són o no han estat habitatge familiar no poden tampoc incorporar-se al Catàleg amb aquesta finalitat.

6

7 Catàleg de Masies i Cases Rurals M-01 Mas Devesa zona : Les Tribanes Masia formada pel mas i diversos cossos tradicionals adosats, de una o dos plantes. El mas de planta rectangular, de dos plantes, disposa de coberta a dos vessants amb carener perpendicular a la façana principal sud. Estructura de parets de mamposteria. Façanes de mamposteria de rierencs amb carreus a les cantonades. Brancalls i dintell de pedra. A la cantonada nord-oest hi ha un cos en estat de ruïna. Es destaca el pou situat davant de la façana principal. Qualificació del sòl: Zona agrícola d interès (clau 7.3) Protecció BCIL PEPPA ( E-38 ) Finca inclosa en LIC (Xarxa Natura 2000) 7. Justificació i proposta d intervenció Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.la: 111 i 129 X: Finques: 17164A OX Y: Edificació: DG84E0001BX Per camí no pavimentat en bon estat (camí del Mas Devesa) Finca situada a l oest de l AP-7, d'una superfície aproximada de 5,26 hectàreesde terreny rústic actualment parcialment conreat. A la finca hi ha a més del mas, coberts agrícoles no tradicionals i hivernacles. Èstat de conservació: Regular estat de conservació Ús actual: Habitatge Serveis: Aigua, sanejament i electricitat. Justificació Es tracta d'unes edificacions que formen part del paisatge rural d aquest territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional autòctona que cal preservar. L'ocupació permanent del mas facilita la preservació del medi. Condicions d'ordenació i edificació: En el mas i els cossos tradicionals adossats s'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les Normes del Pla especial urbanístic del Parc del Ter, Hortes i Deveses, i el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d interès històric de Salt. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments i els elements singulars. - A les cobertes s'han de mantenir els materials i la forma tradicional. S haurien de substituir les cobertes de fibrociment per cobertes de teula àrab en els cossos tradicionals. - S ha d eliminar la coberta del pati. - Es pot recuperar el cos en situació de ruïna situat al la zona nord-oest. Qualsevol reforma, ampliació del mas queda condicionada a la integració de la resta de cossos adossats que distorsionen l edifici original. Usos admesos: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, actuacions específiques d interès públic per a destinar-les a les activitats o equipaments de caràcter cultural, esportiu, d educació en el lleure, i d esbarjo que es desenvolupin a l aire lliure, i els propis del sòl no urbanitzable. Accés i serveis:

8 Catàleg de Masies i Cases Rurals M-02 Mas Ribot (Marquès de Camps) zona : Finca Marquès de Camps Cal Marquès és una masia de finals del XVIII o XIX, d estil historiciste, composada per diferents cossos de planta baixa i planta pis, amb una torre de tres pisos amb coberta a quatre vents, i una capella adossada al sud de la torre. Dins de la finca també destaca la masoveria (possiblment l original Mas Ribot) de planta rectangular amb coberta a dues vessants i adossada al mur i portal d accés a la finca. A la porta d entrada de la masoveria es conserva una llinda que sembla original del mas, on es deixa constància que Miquel Ribot va fer la casa i ferreria a l any Qualificació del sòl: Zona agrícola d interès (clau 7.3) Protecció BCIN PEPPA: Cal Marquès ( E-36 ) Elements vegetals (V-18, V-19, V-20, V-21 i V-22) Conjunt del jardí ( V-23 ) 7. Justificació i proposta d intervenció Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.la: 85,86,113,114, X: , 120,121,126 Y: Finques: 17164A OS 17164A OZ 17164A OJ 17164A OE 17164A OU 17164A OU 17164A OH 17164A OG Edificació: Per diversos camins no pavimentats en bon estat. Finca situada a l oest de l AP-7, d'una superfície aproximada de 29,51 hectàreesde terreny rústic actualment conreat. A la finca a més de la casa pairal (Cal Marquès) situada a l oest, hi ha una masoveria a la part est (possiblement Mas Ribot) i uns coberts agrícoles, al nord. Estat de conservació: Bo estat de conservació Ús actual: Habitatge Serveis: Aigua, sanejament i electricitat. Entrada i masoveria Vista des del nord Façana est Vista est (torre i capella) Justificació Es tracta d'unes edificacions que formen part del paisatge rural d aquest territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional autòctona que cal preservar. L'ocupació permanent del mas facilita la preservació del medi. Condicions d'ordenació i edificació: Mas i masoveria on s'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les Normes del Pla especial urbanístic del Parc del Ter, Hortes i Deveses i el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d interès històric de Salt. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments i els elements singulars. - A les cobertes s'han de mantenir els materials i la forma. Usos admesos: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, actuacions específiques d interès públic per a destinar-les a les activitats o equipaments de caràcter cultural, esportiu, d educació en el lleure, i els propis del sòl no urbanitzable. Accés i serveis:

9 Catàleg de Masies i Cases Rurals M-03 Can Genura zona : Les Guixeres Casa rural construïda al segle XX de planta baixa i una planta pis, amb coberta a una vessant de teula àrab. El caraner és paral lel a la façana principal est. L estructura vertical de fàbrica de ceràmica foradada i les façanes acabades arremolinades i pintades. A la façana sud hi ha adossat uns coberts agrícoles-ramaders. Qualificació del sòl: Zona hortes (clau 7.2) Protecció - 7. Justificació i proposta d intervenció Referències cadastrals Coordenades UTM Edificació: DG84G0001HJ X: Y: Per camí no pavimentat en bon estat (camí del Mig-Ruta del Carrilet). Finca situada en la zona d hortes de les Guixeres, d'una superfície aproximada de 800 metres quadrats. La finca no està conreada. A la finca a més de la casa rural existeixen uns coberts agrícoles i ramaders separades per un pati allargat. Estat de conservació: bo estat de conservació Ús actual: Habitatge Serveis: Aigua i electricitat. Façana nord Façana est principal Justificació Es tracta d'unes edificacions que formen part del paisatge rural d aquest territori. Condicions d'ordenació i edificació: Casa rural on s'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les Normes del Pla especial urbanístic del Parc del Ter, Hortes i Deveses. Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments i els elements singulars que n hi hagin. - A les cobertes s'han de mantenir els materials i la forma. Qualsevol reforma, ampliació o reutilització del mas queda condicionada a la integració paisatgística dels coberts ramaders i agrícoles de la finca. Usos admesos: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, actuacions específiques d interès públic per a destinar-les a les activitats o equipaments de caràcter cultural, esportiu, d educació en el lleure, i els propis del sòl no urbanitzable. Accés i serveis: Coberts situats a l est des del pati Coberts des de fora de la finca

10 Catàleg de Masies i Cases Rurals M-04 Can Barrina - Can Vilopriu zona : Hortes de Can Canals Masia construïda al segle XX majoritàriament de planta baixa i dues planta pis, amb cobertes de teula àrab. Formada per l agrupació de tres cossos. Les façanes de mamposteria de rierenc i totxo massís, amb alguna cantonada amb careus.. Qualificació del sòl: Zona hortes (clau 7.2) Protecció - Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 2 Parcel.la: 78 X: Finques: 17164A OF Y: Edificació: DG8437E0001FD DG8437E0001MD Pel carrer Filadores travessant un pont. Finca situada en la zona d hortes de can Canals al costat de la Sèquia Monar, d'una superfície aproximada de metres quadrats. La finca està parcialment conreada. A la finca a més de Can Barrina existeixen uns coberts agrícoles, hivernacles i un safareig (E-41) inclòs en el Pla especial de protecció del patrimoni de Salt. Estat de conservació: Regular estat de conservació Ús actual: Habitatges Serveis: Aigua, sanejament i electricitat. Façana sud Façana est 7. Justificació i proposta d intervenció Justificació Es tracta d'unes edificacions que formen part del paisatge rural d aquest territori i de la seva història, amb una arquitectura tradicional autòctona que cal preservar. L'ocupació permanent del mas facilita la preservació del medi. Condicions d'ordenació i edificació: Casa rural on s'admeten obres de reforma interior i ampliacions si s'ajusten a les disposicions que estableix les Normes del Pla especial urbanístic del Parc del Ter, Hortes i Deveses Qualsevol intervenció es durà a terme preservant el caràcter original de l'edificació sense desvirtuar-ne les seves característiques: - A les façanes s'ha de mantenir la composició original, els elements sortins, forma i dimensió de les obertures, els acabats originals dels paraments i els elements singulars. - A les cobertes s'han de mantenir els materials i la forma. - Les possibles ampliacions no superaran l alçada de les edificacions existents. Qualsevol reforma, ampliació del mas queda condicionada a la integració o supressió dels cossos adossats que distorsionen l edifici original. Usos admesos: Els usos admesos són: habitatge familiar, turisme rural, activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració, actuacions específiques d interès públic per a destinar-les a les activitats o equipaments de caràcter cultural, esportiu, d educació en el lleure, i els propis del sòl no urbanitzable. Accés i serveis: Façana oest Façana est cos impropi Façana nord

11 Catàleg de Masies i Cases Rurals C-01 Pintures Sunyer zona : Les Guixeres Instal lacions industrials en desús, on antigament hi havia una fàbrica de pintures. El conjunt està format per una sèrie de naus industrials situades al costat del camí de Torín, totes elles de planta baixa; i un edifici d oficines amb front al camí de les Guixeres amb un cos de planta baixa i un pis, i l altre de planta baixa i dos pisos Qualificació del sòl: Zona hortes (clau 7.2) Protecció - 7. Justificació i proposta d intervenció Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.la: X: Finca: DG84G0001YJ Y: Per camí pavimentat en bon estat (camí de les Guixeres) Finca situada en la cruïlla dels camins de les Guixeres i de Torín, amb una superfície aproximada de 0,2 hectàrees. A la finca hi ha unes antigues instal lacions industrials sense ús. Estat de conservació: Bon estat de conservació Ús actual: sense ús Serveis: Aigua i electricitat. Vistes des del camí de Torín Justificació Es tracta d'unes construccions industrials en desús anterior a l entrada en vigor del PGOU de 1986, que es situen en un punt estratègic del Parc, per estar al costat de l equipament municipal, en una zona central de l àmbit i amb bons accessos, tant des de Salt com de des de Girona. La seva reutilització serviria per dotar al Parc de serveis que afovoriríen la seva reactivació. Condicions d'ordenació i edificació: La rehabilitació de les construccions s'ajustaran a les disposicions que estableix les Normes del Pla especial urbanístic del Parc del Ter, Hortes i Deveses. No s admeten l ampliació de les edificacions existents, inclús la seva rehabilitació o canvi d ús, pot comportar la reducció del volum preexistent, si això és necessari per a corregir-ne l impacte ambiental o paisatgístic negatiu. El projecte de rehabilitació o canvi d ús que es redacti s acompanyarà d un estudi d impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge. Usos admesos: Els usos admesos són: activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques, restauració, actuacions específiques d interès públic per a destinar-les a les activitats o equipaments de caràcter cultural, esportiu, d educació en el lleure, i d esbarjo que es desenvolupin a l aire lliure, i els propis del sòl no urbanitzable. Accés i serveis: Vistes des del camí de les Guixeres

12 Catàleg de Masies i Cases Rurals D-01 Granja Casals zona : Els Comuns Instal lacions ramaderes destinades a boví d engreix legalment establertes. La granja està formada per una única nau Materials Qualificació del sòl: Zona de les Deveses (clau 7.1) Zona hortes (clau 7.2) Protecció - 7. Justificació i proposta d intervenció Referències cadastrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.les: X: Finca: 17164A OF Y: A OM Per camí no pavimentat en bon estat (camí dels Comuns). Finca situada parcialment en la zona d hortes dels Comuns (parcel la 41) i part en les Deveses (parcel la 40), d'una superfície aproximada de 0,18 hectàrees. La finca cadastral 41 està ocupada per unes instal lacions ramaderes. Estat de conservació: Bon estat de conservació Ús actual: explotació ramadera boví d engreix Serveis: Aigua i electricitat. Justificació Es tracta d'unes construccions ramaderes que es podrian reutilitzar per a corregir-ne l impacte paisatgístic i mediambiental negatiu que provoca per la seva situació en les Hortes dels Comuns i les Deveses. Condicions d'ordenació i edificació: La rehabilitació de les construccions s'ajustaran a les disposicions que estableix les Normes del Pla especial urbanístic del Parc del Ter, Hortes i Deveses. No s admeten l ampliació de les edificacions existents, inclús la seva rehabilitació o canvi d ús, pot comportar la reducció del volum preexistent, si això és necessari per a corregir-ne l impacte ambiental o paisatgístic negatiu. El projecte de rehabilitació o canvi d ús que es redacti s acompanyarà d un estudi d impacte i integració paisatgística, elaborat de conformitat amb la legislació sobre protecció, gestió i ordenació del paisatge. S haurà de recuperar la plantació d arbredes en la parcel la cadastral 41. Usos admesos: Els usos admesos són: activitats d'educació en el lleure, artesanals, artístiques, restauració, actuacions específiques d interès públic per a destinar-les a les activitats o equipaments de caràcter cultural, esportiu, d educació en el lleure, i d esbarjo que es desenvolupin a l aire lliure, i els propis del sòl no urbanitzable. Accés i serveis:

13 Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals E-01 Centre naturalista SERS zona : Les Guixeres Antigues instal lacions industrials reconvertides en centre naturalista. Les edificacions es troben dintre d un recinte tancat. Les construccions són de planta baixa, excepte una part de la construcció principal que és de planta baixa i una planta pis. Materials: Qualificació del sòl: Equipament comunitari sòcio-cultural (clau D.4) Protecció - 7. Condicions d'ordenació i edificació: Les condicions d ordenació i edificació estan regulades per les disposicions que estableix les Normes del Pla especial urbanístic del Parc del Ter, Hortes i Deveses i el Pla General d Ordenació Urbana. 8. Usos admesos: Els usos admesos són: cultural, educatiu ( vinculat a l estudi, investigació i divulgació de l entorn del Parc del Ter, les Hortes i Deveses), associatiu i administratiu (vinculats a la gestió del Parc del Ter, les Hortes i Deveses) i restauració. 9. Accés i serveis: Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 2 Parcel.la: 173 X: Finques: 17164A OL Y: Edificació: 17164A PB Per camí pavimentat en bon estat (camí de les Guixeres) Finca situada en la cruïlla dels camins de les Guixeres i de l iaiguamoll, amb una superfície aproximada de 0,32 hectàrees. A la finca hi ha unes antigues instal lacions industrials reconvertides en un equipament comunitari de titularitat municipal. Èstat de conservació: Regular estat de conservació Ús actual: Equipament seu del centre naturalista de Salt- Serveis: Aigua, sanejament i electricitat. Vistes exterior Edifici principal

14 Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals E-02 Safareig de les Dones zona : Les Deveses Antiga construcció rectangular destinada a safareig de roba, originàriament de pedra de riu i rajol, que va ser destruïda pels aiguats de Posteriorment va ser reconstruïda a l any 1952 i rehabilitada en 2004, juntament amb la paret de tanca i els paviments. Qualificació del sòl: Equipament comunitari sòcio-cultural (clau D.4) Protecció PEPPA: Element : Safareig de les Dones ( L-09) 7. Condicions d'ordenació i edificació: Les condicions d ordenació i edificació estan regulades per les disposicions que estableix les Normes del Pla especial urbanístic del Parc del Ter, Hortes i Deveses, i el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d interès històric de Salt. 8. Usos admesos: Els usos admesos són: culturals 9. Accés i serveis: L'accessibilitat és bona. Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 2 Parcel.la: 255 part X: Finques: 17164A OU Y: Per camí pavimentat en bon estat (camí del Safareig cami del les Fonts) Finca situada en la cruïlla dels camins del Safareig i de les Fonts, amb una superfície aproximada de 200 metres quadrats. A la finca hi ha un safareig descobert envoltat per una paret de tanca de pedra de riu i rajol massís vist. Èstat de conservació: Bon estat de conservació Ús actual: Cultural (antic safareig) Serveis: Aigua

15 Annex Catàleg de Masies i Cases Rurals E-03 Centre hípic Centaure zona : El Clos Referències cadasrals Coordenades UTM Polígon: 1 Parcel.les: X: Finques: 17164A OJ Y: A OE Edificació: 17164A PK Per camí pavimentat en bon estat des del nucli urbà de Salt que passa per sota de l AP-y i pel camí de Cal Marquès camí Vell de Sant Gregori. Finca situada entre el camí del Cal Marquès i l Autopista AP-7, amb una superfície aproximada de 1,32 hectàrees. A la parcel la cadastral 83 hi ha les instal lacions esportives de l escola d equitació. Èstat de conservació: bon estat de conservació Ús actual: Escola d equitació Serveis: Aigua, sanejament i electricitat. Qualificació del sòl: Zona agrícola d interès (clau 7.3) dintre de la línia d edificació de l autopista AP-7 Protecció - 7. Condicions d'ordenació i edificació: Hípica o centre d equitació amb llicència municipal des de l any 1978, inscrita en Cens d'equipaments Esportius de Catalunya de la Generalitat amb el número d instal lació Les condicions d ordenació i edificació estan regulades per les disposicions que estableix les Normes del Pla especial urbanístic del Parc del Ter, Hortes i Deveses i el Pla General d Ordenació Urbana. 8. Usos admesos: L ús admès és l existent hípica -centre d equitació. S admet l ús de barrestaurant com a ús complementari. 9. Accés i serveis:

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació

Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació ID 23.a (antiga60) Nom: Mas d en Gonç Municipi:Monferrer i Castellbó Nucli o indret: Castellbó Adreça postal: 25712 UTM X:_0363923

Más detalles

BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE. 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef CTUTE STUTE

BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE. 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef CTUTE STUTE BONES I MALES PRÀCTIQUES EN LA REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS RURALS A LES TERRES DE L EBRE 06/11/2014 Elena Curto i Susanna Margalef 00_normativa TEXT REFÓS DE LA LLEI D URBANISME Article 47.3 en sòl

Más detalles

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18

Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella. Tapioles - M18 Modificació puntual del Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Edificacions de Bassella Tapioles - M18 Ajuntament de Bassella Aprovació inicial Juliol de 2014 ÍNDEX GENERAL 1- Memòria

Más detalles

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories.

En funció de la talla de parcel.la, de la intensitat d'edificació i del tipus edificatori, s'estableixen sis categories. SECCIÓ CINQUENA. ZONA DE CIUTAT JARDÍ (8) Art. 143. Definició Correspon a àrees de sòl urbà destinades a usos residencials, que estan consolidades amb el tipus d'ordenació d'edificació aïllada, o bé amb

Más detalles

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori

El POUM EL POUM. -instrument d ordenació integral del municipi. -planificació del desenvolupament del territori EL POUM -instrument d ordenació integral del municipi -planificació del desenvolupament del territori -definició i ordenació de diferents aspectes de la ciutat (carrers, edificis, parcs i equipaments)

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 19/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 19/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas les Maioles Mas les Malloles 001006500DG35D0001XP UTM : X: 439222 Y:4654104 SITUACIÓ : Situada arran del camí d Espadamala i de la Riera, al sud

Más detalles

ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS

ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS ELS ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL A CATALUNYA ASPECTES LEGALS Isabel Miquel Macià ECAE 23 de novembre de 2010 ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL AGROTURISME: titular amb rendes agràries ALLOTJAMENT RURAL:

Más detalles

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca

Catàleg de Patrimoni del terme municipal d Inca Identificació de l element Denominació: CAN PA CALENT Clau: 21/16 Codi: INC- A011 Grau de protecció: A1 (BIC) Tipologia: talaiot quadrat Ús actual: en desús Autoria: - Estil o corrent: - Identificació

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS PROMOTOR ARQUITECTE REDACTOR AJUNTAMENT DE PONTÓS JOSEP SALLO COLLELL DATA: ABRIL 2013 1 1.- MEMÒRIA

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PRATS DE LLUÇANÈS CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DOCUMENT D APROVACIÓ INICIAL Ajuntament de Prats de Lluçanès CSA carracedo sotoca arquitectura SLP Desembre 2010

Más detalles

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ AL PLÀNOL D ORDENACIÓ: LOCALITZACIÓ Can Romaní (Turisme rural) AE-01 LA SERRA. Boadella i Les Escaules (GIRONA) 2 185 CADASTRE: 17032A00200185 SUPERFICIE FINCA: 8.882,00m² SUPERFICIE CONST: 821,00m² UTM: X: 487221 Y: 4687766 1 Edificació

Más detalles

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT Ajuntament de Mataró R E S U M gener 2013 Modificació puntual del Pla General d ordenació: Ampliació del centre educatiu situat al c. DAMIÀ CAMPENY cantonada c. SANT AGUSTÍ 1. OBJECTE I FINALITAT. Ampliar

Más detalles

NORMATIVA URBANISTICA DE REFERENCIA

NORMATIVA URBANISTICA DE REFERENCIA CONDICIONS TÈCNIQUES I D EMPLAÇAMENT PER LA IMPLANTACIÓ EN UN EDIFICI EXISTENT D UN ESTABLIMENT D ÚS RESIDENCIAL PUBLIC (PENSIÓ) AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA. Definició ús residencial públic: Edifici

Más detalles

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis)

GUIA TÈCNICA (Criteri d'interpretació de la Normativa de Protecció Contra Incendis) 1. OBJECTE Establir els criteris a tenir en compte en la justificació del compliment de la normativa relativa a resistència al foc de l estructura i evacuació dels ocupants. 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ Intervencions

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON

MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON MODIFICACIÓ PUNTUAL 4/ 2014 PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE CAMPRODON Ampliació de l àmbit dels terrenys destinats pel Pla General a Equipaments i Càmpings, a la zona de Creixenturri. ÍNDEX MEMÒRIA 1.

Más detalles

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96).

I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). M E M Ò R I A I. M E M Ò R I A D E L A I N F O R M A C I Ó I.1. ANTECEDENTS. I.1.1. EL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE MATARÓ 1996 (PGMO 96). El Pla General d Ordenació de Mataró 1996 (d ara endavant PGOM 96),

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA AJUNTAMENT D AIGUAFREDA PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D AIGUAFREDA APROVACIÓ INICIAL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS JUNY 2010 Pla d Ordenació Urbanística Municipal d Aiguafreda - Aprovació inicial

Más detalles

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES.

VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP. VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. VALORACIÓ PARCEL LA PASSEIG DE LA FITA / CARRER PANXO FERRER PP SOLICRUP VILANOVA i la GELTRÚ PC.01. (268.4) 1. DADES BÀSIQUES. Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Vista aèria de la parcel

Más detalles

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS I PAISATGES EA-E E 012. Situació urbanística de la localització. SU 4b Ciutat jardí. PU-A: edifici d'interès

CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS I PAISATGES EA-E E 012. Situació urbanística de la localització. SU 4b Ciutat jardí. PU-A: edifici d'interès Ca l'angeleta Neula - Can Barrau - Can Nasi 358 60 10 Carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, s/n X 458997 Y 4603522 de casa rural dels segles XVII-XVIII (conserva les obertures de reduït tamany, l'absència

Más detalles

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg Index Document 1 Memòria - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística Dcoument 2 Fitxes del catàleg - Fitxes quadrant número 1 - Fitxes quadrant número 2 - Fitxes quadrant

Más detalles

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg

Document 1 Memòria. - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística. Dcoument 2 Fitxes del catàleg Index Document 1 Memòria - Introducció - Memòria - Objecte del catàleg de masies - Normativa urbanística Dcoument 2 Fitxes del catàleg - Fitxes quadrant número 1 - Fitxes quadrant número 2 - Fitxes quadrant

Más detalles

Text refós. Santa Maria de Palautordera Setembre 2.010

Text refós. Santa Maria de Palautordera Setembre 2.010 Pla especial urbanístic d identificació de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció i rehabilitació Inventari d edificacions en sòl no urbanitzable Text refós Santa Maria

Más detalles

PLA ESPECIAL I CATÀLEG MASIES, CASES RURALS I CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

PLA ESPECIAL I CATÀLEG MASIES, CASES RURALS I CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE PLA ESPECIAL I CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE SANT CUGAT DE SESGARRIGUES DESEMBRE 2006 MEMÒRIA 1. Introducció 2. Àmbit del treball 2.1. Àmbit territorial 2.2. Àmbit

Más detalles

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 1 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 5D109 COMPANYIA D URBANITZACIÓ DE LES ALTURES N.E. D HORTA LES ROQUETES Barcelona, 2015 2 INTRODUCCIÓ

Más detalles

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS OBJECTIU ESTUDI PREVI DE NOVA L ESTUDI ESTACIÓ PREVI REUS BELLISSENS EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT HA REDACTAT UN ESTUDI

Más detalles

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT

VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ EMPLAÇAMENT VALORACIÓ DE LA PARCEL LA INDUSTRIAL CARRETERA C 15, KM 2 SECTOR INDUSTRIAL MASIA EN NOTARI PIRELLI VILANOVA I LA GELTRÚ SITUACIÓ VILANOVA I LA GELTRÚ EMPLAÇAMENT PARCEL LA DADES DEL CADASTRE Dades del

Más detalles

EDICTE de 7 d'abril de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'urbanisme de Girona referents al municipi de Sant Feliu de Buixalleu.

EDICTE de 7 d'abril de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'urbanisme de Girona referents al municipi de Sant Feliu de Buixalleu. 1/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EDICTE de 7 d'abril de 2017, sobre acords de la Comissió Territorial d'urbanisme de Girona referents

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 4/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 4/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L' AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: DADES CADASTRALS: Mas can Dagès Serramala; Galliners (F. Solà l atribueix al Vilar de Dalt, molt pròxim). 08285A002000460000FF UTM : X: 439643 Y:4654512 SITUACIÓ : DATA

Más detalles

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo)

Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Remodelació de la zona verda compresa entre la Gran Via, i els carrers de Perú i Selva de Mar (Palau del Totxo) Districte de Sant Martí Juliol de 2013 BIM/SA Barcelona d Infraestructures Municipals La

Más detalles

Nou marc d ordenació turística de Catalunya. Barcelona, 14 de juliol de 2015

Nou marc d ordenació turística de Catalunya. Barcelona, 14 de juliol de 2015 Nou marc d ordenació turística de Catalunya Barcelona, 14 de juliol de 2015 Antecedents En el marc del que ens indica el Pla Estratègic de Turisme 2013-2016 i segons la Llei de simplificació administrativa,

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012 Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris 1 d agost de 2012 Article 2: Definicions 1/2 Al efectes d aquest decret s enten per: Venda proximitat: venda de productes agroalimentaris

Más detalles

Equip redactor: URBANISME INTEGRAL I MEDIAMBIENT,S.L.P.

Equip redactor: URBANISME INTEGRAL I MEDIAMBIENT,S.L.P. AJUNTA AMENT D AIGU UAFREDA PLA D D ORDENAC CIÓ URBAN NÍSTICA MUNICIPAL M D AIGUA FREDA APROV VACIÓ INIC CIAL 2ª CAT TÀLEG DE MASIES M I CASES C RUR RALS J JUNY 2.012 2 Equip redactor: URBANISME INTEGRAL

Más detalles

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4)

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. II Núm. 2 (2011): 1-7 -Crònica- DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp.5-7) ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN Profesor

Más detalles

CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2

CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2 CEMENTIRI DE MONTJUÏC, BARCELONA - PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE NINXOLS A L AGRUPACIÓ 12, VIA ST JOAQUIM 1/2 Ubicació: Montjuic Data d entrega: Juliol 2011 Import execució: 95.059,55 REHABILITACIÓ

Más detalles

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres

La normativa i la regulació dels abocaments. Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres La normativa i la regulació dels abocaments Jornada tècnica sobre els aspectes mediambientals de les almàsseres Departament d Autoritzacions d Abocaments Dimecres, 14 d abril de 2010 1 Què és un abocament

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA M ASSUMPCIÓ PUIG I HORS---JOSEP SANLLEHI I PIJOAN. arquitectes.c/ Nou nª 8 2º 3ª.17001.GIRONA.tfn. 972.20.39.39 PLA DE MILLORA

Más detalles

Residus de la producció d oli

Residus de la producció d oli Residus de la producció d oli 14 d abril 2.010 Glòria Batlló- D. Gestió Matèria Orgànica Tel. 93.567.33.00- gbatllo@gencat.cat INDEX Productor de residus Residus específics del sector Valorització agrícola

Más detalles

Objecte Regulació de les segregacions de finques rústiques i la divisió horitzontal de les masies i cases rurals.

Objecte Regulació de les segregacions de finques rústiques i la divisió horitzontal de les masies i cases rurals. CU: 11 Expedient:2015 / 058054 / L La Comissió Territorial d'urbanisme de Lleida, en la sessió de 3 de desembre de 2015, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l aprovació de l acta, l acord

Más detalles

Santa Maria del Pi Barcelona. Quadern de treball dels alumnes. Camp d aprenentatge Els Monestirs

Santa Maria del Pi Barcelona. Quadern de treball dels alumnes. Camp d aprenentatge Els Monestirs Santa Maria del Pi Barcelona Quadern de treball dels alumnes Camp d aprenentatge Els Monestirs 1. Com es pot arribar? 1.1 Dissenya un itinerari molt clar (ho pots reforçar amb fotos i amb molts elements

Más detalles

PLA D ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF

PLA D ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF PLA D ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF SITGES I VILANOVA I LA GELTRÚ JUNY 2007 Consultor: Promotor: PLA D ACTUACIONS DE GESTIÓ INTEGRADA DE LES ZONES COSTANERES DEL GARRAF

Más detalles

Del PERI del Raval al Pla de Barris del

Del PERI del Raval al Pla de Barris del Del PERI del Raval al Pla de Barris del Fa deu anys de l obertura de la Rambla del Raval. El projecte responia a la necessitat de crear nous espais públics, en un barri d alta densitat urbana. Els anys

Más detalles

principals i aplicació

principals i aplicació L Ll i d i t l í t í ti La Llei d espais naturals: orígens, característiques principals i aplicació Índex 1. El context general. Algunes referències sobre la situació del Patrimoni natural en el moment

Más detalles

Creació de l AGÈNCIA CATALANA DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI. 4 de maig de 2015

Creació de l AGÈNCIA CATALANA DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI. 4 de maig de 2015 Creació de l AGÈNCIA CATALANA DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI 4 de maig de 2015 Índex 1. Objectiu 2. Organismes del Govern i Internacionals 3. Proposta de model d Agència a configurar 4. Relació de l

Más detalles

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL COMTE DE REUS I DE COVADONGA DE SABADELL. DESEMBRE 2006

Más detalles

Normativa doc. aprovació inicial desembre 2014

Normativa doc. aprovació inicial desembre 2014 doc. aprovació inicial - desembre de 2014 Land Urbanisme i Projectes SLP doc. aprovació inicial -desembre de 2014 ÍNDEX TÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL....11 CAPÍTOL PRIMER - NATURALESA, ABAST

Más detalles

LA INSPECCIÓ URBANÍSTICA A CATALUNYA

LA INSPECCIÓ URBANÍSTICA A CATALUNYA LA INSPECCIÓ URBANÍSTICA A CATALUNYA Curs de Protecció de la legalitat urbanística Maribel Romero Rojas - Inspectora del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística RÈGIM JURÍDIC Decret legislatiu

Más detalles

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016

Setmana de l Energia Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 Setmana de l Energia 2016 Recursos de l Institut Català d Energia 8 de març de 2016 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA CESSIÓ DE RECURSOS ICAEN Àmbit geogràfic: Catalunya Transport: inclòs Muntatge i desmuntatge:

Más detalles

VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73. VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi

VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73. VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi VALORACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA RONDA IBÈRICA, 73 VILANOVA i la GELTRÚ LC.04. (305) 1. DADES BÀSIQUES. Situació, Sector Sant Jordi Emplaçament (el lateral vertical indica el nord) 1 Fitxa del cadastre

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s)

II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE. EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) II CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA L AIGUA COM A RECURS SOSTENIBLE EL PRAT SUD: L ÚS D AIGUA REGENERADA EN LA DESCÀRREGA DE SANITARIS (WC s) Cosmocaixa, Barcelona, 22 i 23 de març de 2017 EL MUNICIPI DEL

Más detalles

PAC Aspectes pràctics

PAC Aspectes pràctics PAC 2015 2020. Aspectes pràctics Aspectes a considerar 2014, alertes INGRESSOS AGRARIS, atenció: Persones beneficiaries de la PAC jubilades, sense ingressos agraris... Empreses excloses del cobrament:

Más detalles

CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT

CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, L HOSPITALET DE LLOBREGAT CAMÍ D ACCÉS AL RIU LLOBREGAT DES DE BELLVITGE, A L HOSPITALET DE LLOBREGAT El projecte s integra dins del conjunt d intervencions

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21

El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21 El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21 Què som? L Institut Municipal de Parcs i Jardins és un organisme autònom de caràcter comercial i de serveis. Depèn de la 3a

Más detalles

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable

Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable Ajuntament de Subirats Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable Document per a l aprovació inicial LLIBRE II Redacció HÈLIX ARQUITECTES ASSOCIATS, SLP

Más detalles

El Banc de Llavors de la Garrotxa

El Banc de Llavors de la Garrotxa El Banc de Llavors de la Garrotxa Centre de recuperació i conservació de varietats tradicionals Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) Març de 2010 Antecedents del banc de llavors

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

Seguretat informàtica

Seguretat informàtica Informàtica i comunicacions Seguretat informàtica CFGM.SMX.M06/0.09 CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals de Vilanova i la Geltrú en sòl no urbanitzable. Text refós 2015 FITXES DE MASIES I CASES RURALS

Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals de Vilanova i la Geltrú en sòl no urbanitzable. Text refós 2015 FITXES DE MASIES I CASES RURALS Pla Especial i Catàleg de Masies i Cases Rurals de Vilanova i la Geltrú en sòl no urbanitzable. Tet refós 2015 FITXES DE MASIES I CASES RURALS 31 Abril 2015 CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE

Más detalles

5. Gualba 2016 / / B 20/05/2016 Pla especial urbanístic d'ampliació de l'hotel Masferrer

5. Gualba 2016 / / B 20/05/2016 Pla especial urbanístic d'ampliació de l'hotel Masferrer COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE BARCELONA Ordre del dia de la sessió del 24 de maig de 2016 Número: 3/2016 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau. POUM S 2. Castellar del Vallès 2013

Más detalles

TÍTOL V CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS

TÍTOL V CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS TÍTOL V CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS ÍNDEX Introducció V-004 Fitxes Biosca V-009 Fitxes Granyena de Segarra V-062 Fitxes Les Oluges V-069 Fitxes Massoteres V-076 Fitxes Montornès de Segarra V-094 Fitxes

Más detalles

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS SUSCEPTIBLES DE RECUPERACIÓ O PRESERVACIÓ RAJADELL

CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS SUSCEPTIBLES DE RECUPERACIÓ O PRESERVACIÓ RAJADELL NOM: La Noguera ID: 51 1 DADES DE LA MASIA O CASA RURAL nucli o indret_ adreça postal_ Utm (x,y)_ dades cadastrals_ qualificació del sòl_ protecció actual_ Monistrolet Afores 397531, 4620209 7500903 A

Más detalles

Guia pràctica. d organització d actes públics per a les entitats APLICACIÓ DE L ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA

Guia pràctica. d organització d actes públics per a les entitats APLICACIÓ DE L ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA Guia pràctica d organització d actes públics per a les entitats APLICACIÓ DE L ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA Mataró - 2011 Índex 1. Plans d autoprotecció 7 2. Assegurança de responsabilitat civil 7 3. Vigilància

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Modificació puntual del Sistema Aeroportuari del PGM, als termes municipals

Modificació puntual del Sistema Aeroportuari del PGM, als termes municipals c. Característiques de l edificació actual que es conservi, atenent especialment al seu grau de consolidació i la concurrència d algunes de les condicions assenyalades en l article 23 de les Ordenances

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES CONSTRUCCIONS AGRÍCOLES TRADICIONALS DE LES TERRES DE L EBRE

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES CONSTRUCCIONS AGRÍCOLES TRADICIONALS DE LES TERRES DE L EBRE PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES CONSTRUCCIONS AGRÍCOLES TRADICIONALS DE LES TERRES DE L EBRE NORMATIVA URBANÍSTICA PER A L APROVACIÓ DEFINITIVA Incorpora el contingut de l acord d aprovació provisional

Más detalles

MANIFEST SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA

MANIFEST SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA Comissió de Crisi per la Prescripció Infermera MANIFEST SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA Els representants de les infermeres catalanes reclamen al Govern l aprovació del marc normatiu autonòmic

Más detalles

* Centres de formació superior (formació professional, acadèmies,...).

* Centres de formació superior (formació professional, acadèmies,...). Àrea administrativa: Serveis jurídics. Telecomunicacions. Serveis informàtics. Serveis de traducció. Àrea de personal: Cursos de formació tècnica en general. CENTRES DE SABER * Centres de formació superior

Más detalles

ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS

ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS ORDENACIÓ DE L ESPAI I L ACCÉS A ESTACIONS D AUTOBUSOS Juny de 2013 IX Jornada tècnica de mobilitat local: Espai viari i autobús 1 INDEX 1. Les estacions d autobusos de la Generalitat de Catalunya 2. Estacions

Más detalles

Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables

Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables Balanç a desembre 2016 (tancament) Ministeri de Medi

Más detalles

La bodega Güell Univesitat Politècnica de Catalunya a

La bodega Güell Univesitat Politècnica de Catalunya a Les Bodegues del Garraf, d Antoni Gaudí i del seu col laborador Francesc Berenguer. Benet Meca Acosta Professor Titular de d Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Expressió Gràfica Arquitectònica

Más detalles

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT

A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT A.E.A: annex 2 VALORS DE MERCAT PLA DE MILLORA URBANA PMU 13 : Carrer Barcelona Novembre 2010, Aprovació inicial Girona EQUIP REDACTOR: TALLER D ARQUITECTURA I TERRITORI José González Baschwitz, arquitecte

Más detalles

Nº FITXA: 05 Nº REF.: APU.05 SITUACIÓ: DATA CONSTRUCCIÓ: AUTOR: PROMOTOR: TIPOLOGIA: PINTOR GRAU I SALA

Nº FITXA: 05 Nº REF.: APU.05 SITUACIÓ: DATA CONSTRUCCIÓ: AUTOR: PROMOTOR: TIPOLOGIA: PINTOR GRAU I SALA Nº REF.: APU.05 DENOMINACIÓ: SITUACIÓ: DATA CONSTRUCCIÓ: AUTOR: PROMOTOR: TIPOLOGIA: CONTEXT: Escola La Seda. PLAÇA De Desconegut. Rossend Soler Agustí i Dolors Sala Rodríguez. ARQUITECTURA PÚBLICA O SEMIPÚBLICA

Más detalles

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro Dossier de reforç Visitem la cotxera de metro Reforç 1 El continu anar i venir dels trens Cada dia, uns 120 trens, compostos per cinc cotxes cadascun, transporten més d un milió de persones pels més de

Más detalles

1. L'ARQUITECTURA RACIONALISTA

1. L'ARQUITECTURA RACIONALISTA L ARQUITECTURA RACIONALISTA A GIRONA. 1 1. L'ARQUITECTURA RACIONALISTA Cap als anys 30 es produeix una ruptura amb les tendències arquitectòniques del moment. La nova arquitectura s'acosta a la proporcionalitat

Más detalles

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER DUR A TERME EL DISSENY, LA CONSTRUCCIÓ I ADAPTACIÓ DE L STAND PROMOCIONAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA EN ELS SALONS NÀUTICS DE GÈNOVA, PARÍS I DUSSELDORF. Núm.

Más detalles

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració

Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Manual de l usuari. Servei de Pèrits judicials i tercers per l Administració Revisió 3 Data d aprovació 23.12.2009 Edició Desembre

Más detalles

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO

Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres. Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO Avançament d orientacions per a l organització i la gestió dels centres Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO 2016-2017 Març de 2016 Concreció i desenvolupament del currículum de l ESO per

Más detalles

1. QUÈ ÉS EL BADMINTON?

1. QUÈ ÉS EL BADMINTON? ESPORTS DE RAQUETA: EL BÀDMINTON Apunts Nivell 4t ESO 1. QUÈ ÉS EL BADMINTON? El bàdminton és un esport d adversari que es juga en una pista separada per una xarxa. Es pot jugar individualment o per parelles,

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons

Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons Estat dels serveis i mesures per a la millora de les telecomunicacions als polígons del Vallès Occidental Annex III: Fitxes municipals dels polígons Realitzat amb l assistència Amb el suport de: 1 2 Índex

Más detalles

La CB1761: La recuperació d un patrimoni. Maria Jesús Vidal Isabel Centeno Francesc Caballé

La CB1761: La recuperació d un patrimoni. Maria Jesús Vidal Isabel Centeno Francesc Caballé La CB1761: La recuperació d un patrimoni Maria Jesús Vidal Isabel Centeno Francesc Caballé Patrimoni Són tots aquells béns immobles o mobles que tenen un valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic,

Más detalles

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS

ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS ESCOLA ANNA RAVELL BATXIBAC (CURRÍCULUM MIXT BATXILLERAT - BACCALAURÉAT) CURS 2016-2017 1 El Batxibac és el programa que permet a l alumnat cursar un currículum mixt amb l objectiu d obtenir la doble titulació

Más detalles

Normativa urbanística. Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament a Catalunya TERRES DE L EBRE

Normativa urbanística. Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament a Catalunya TERRES DE L EBRE Normativa urbanística Normes de planejament urbanístic dels municipis sense planejament a Catalunya Juliol 2010 Direcció General d Urbanisme - Departament de Política Territorial i Obres Públiques 2 Direcció

Más detalles

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 35/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

P.E.U. DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE TORELLÓ. NÚM. 35/41 SERVEIS TERRITORIALS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT DE TORELLÓ. DENOMINACIÓ : Altres denominacions: Masia de Martorell. Font i torrent de Martorell DADES CADASTRALS: 08285A003001030000FU UTM : : 440802 Y:4654350 SITUACIÓ : DATA DE CONSTRUCCIÓ : TIPOLOGIA : S accedeix

Más detalles

Nº REF.: APU.01 Nº FITXA: 01. Ajuntament del Prat de Llobregat. SITUACIÓ: DATA CONSTRUCCIÓ: AUTOR: PROMOTOR: TIPOLOGIA:

Nº REF.: APU.01 Nº FITXA: 01. Ajuntament del Prat de Llobregat. SITUACIÓ: DATA CONSTRUCCIÓ: AUTOR: PROMOTOR: TIPOLOGIA: Nº REF.: APU.01 DENOMINACIÓ: SITUACIÓ: DATA CONSTRUCCIÓ: AUTOR: PROMOTOR: TIPOLOGIA: CONTEXT: Ajuntament del Prat de Llobregat. PLAÇA De 1905 VILA, DE LA a Joan Feu Puig (Arquitecte Municipal). Casa Consistorial

Más detalles

PLA ESPECIAL TORRE RAFAELA MAS QUINTANA

PLA ESPECIAL TORRE RAFAELA MAS QUINTANA PLA ESPECIAL TORRE RAFAELA MAS QUINTANA C/ RIU CARDENER 23, GIRONA. RAUL ALONSO, ANA COELLO I LAURA MARTINEZ DE GUEREÑU, ARQUITECTES. FEBRER 2008 MEMORIA JUSTIFICATIVA Naturalesa, objecte i abast del Pla

Más detalles

Implantació de sistemes d aigües grises

Implantació de sistemes d aigües grises Sant Cugat del Vallès Implantació de sistemes d aigües grises Marta Oliver Qualitat i Planificació Ambiental Servei de Medi Ambient 24 de març de 2015, Sant Cugat del Vallès 1. Perquè una ordenança d estalvi

Más detalles

Inici de curs

Inici de curs Inici de curs -2017 Roda de premsa d 1 de setembre alumnes alumnes Inici de curs -2017 Dades del sistema educatiu 1 1.570.011 alumnes matriculats +7.822 (p) previsió 78.367 1r cicle infantil -660 310.454

Más detalles

B DADES GENERALS / DATOS GENERALES

B DADES GENERALS / DATOS GENERALES (1/2) EXEMPLAR PER A LA DG DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I EMERGÈNCIES / EJEMPLAR PARA LA DG DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS CIUDADANA A TIPUS DE SOL LICITUD / TIPO DE SOLICITUD

Más detalles

Com puc rendibilitzar la meva inversió? SET

Com puc rendibilitzar la meva inversió? SET Com puc rendibilitzar la meva inversió? L'objectiu d'aquesta presentació és respondre de forma efectiva a aquesta pregunta. Mitjançant el desenvolupament de la franquícia Petro7 li ajudarem a aconseguir

Más detalles

Pla Especial de Masies i cases rurals PEM

Pla Especial de Masies i cases rurals PEM CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI D'ALÀS I CERC Pla Especial de Masies i cases rurals PEM AJUNTAMENT D'ALÀS I CERC APROVACIÓ PROVISIONAL DATA:... TÈCNIC REDACTOR: C.Terrier

Más detalles

Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU Can Perolada III

Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU Can Perolada III MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL POUM D ANGLÈS Article 246 de les normes urbanístiques. Condicions de desenvolupament del Sector PPU-06.3 - Can Perolada III Serveis Tècnics Municipals Gener 2017 MODIFICACIÓ

Más detalles

El paper dels mercats municipals, dins els eixos comercials: elements d'integració urbana i/o econòmica social

El paper dels mercats municipals, dins els eixos comercials: elements d'integració urbana i/o econòmica social El paper dels mercats municipals, dins els eixos comercials: elements d'integració urbana i/o econòmica social Josep Filbà Gerent de: Comerç Mataró Centre Gestor de: Fundació Comerç Ciutadà Membre de:

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny Diputació de Barcelona Diputació de Girona Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny TEXT REFÓS NORMATIVA abril 2008 equip redactor Oficina Tècnica de Planificació

Más detalles

Modificació puntual del PDUCO i PLA DIRECTOR URBANÍSTIC Parc d Innovació del Cuir i la Marroquineria Igualada Jorba

Modificació puntual del PDUCO i PLA DIRECTOR URBANÍSTIC Parc d Innovació del Cuir i la Marroquineria Igualada Jorba 1. Document comprensiu 2. Memòria 3. Normes urbanístiques 4. Plànols d informació i ordenació 5. Informe de sostenibilitat ambiental 6. Estudi d avaluació de la mobilitat generada 7. Avaluació econòmica

Más detalles