CARÀCTER: Obligatori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CARÀCTER: Obligatori"

Transcripción

1 UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Psicologia CODI: MATÈRIA: Estadística I MÒDUL: II. Matèries Bàsiques de CC. Socials PROFESSOR/A RESPONSABLE: Carles Comas EQUIP DOCENT: Carles Comas CURS ACADÈMIC: 2013/2014 CARÀCTER: Obligatori CURS: 1r QUADRIMESTRE: 2n CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català i Anglès COMPETÈNCIES Conèixer els fonaments de l'estadística. Identificar i comprendre els processos estadístics bàsics. Comprendre els fonaments lògics dels procediments estadístics. Conèixer les principals tècniques estadístiques. Analitzar i sintetitzar els coneixements. Capacitat d'aprenentatge autònom. OBJECTIUS Conèixer els camps d'aplicació de la estadística en l'àmbit de les ciències socials. Identificar les diferents tipus de característiques susceptibles de ser analitzades des del punt de vista estadístic. Organitzar i representar gràficament els diferents tipus de variables estadístiques. Analitzar conjunts de dades unidimensionals bidimensionals.

2 Interpretar els paràmetres estadístics. Comprendre els fonaments lògics dels procediments estadístics. Adquirir del vocabulari bàsic que permet la lectura i comprensió de textos estadístics elementals. Utilitzar algun programa estadístic d'anàlisi de dades (SPSS). CONTINGUTS Tema 1. L'estadística en el marc de la investigació científica. La investigació científica. Tipus d'investigació. Disseny de la investigació. Variables. L'estadística. Tipus d'anàlisi estadístic. Escales de mesura. Organització de la informació. L'estadística descriptiva i la investigació científica. Tema 2. Descripció de dades d'una característica quantitativa: visualització i posició. Organització de les dades. Distribució de freqüències. Propietats d'una distribució. Representacions gràfiques. Anàlisi visual de dades quantitatives. Histogrames. Estimació de les densitats. Diagrama de tija i fulles. Mesures de posició. Concepte de posició Descripció per medi de quantils i quartils. Càlcul dels quartils. Gràfic de capsa (Box-plot). Tema 3. Descripció de dades d'una característica quantitativa: mesures numèriques. Mesures de tendència central. La mitjana aritmètica. Propietats de la mitjana aritmètica. Mitjanes generalitzades. Mediana. Mesures de dispersió. Concepte de dispersió. Amplitud. Amplituds quantíliques. Variància i desviació tipus o estàndard. Coeficients de variació. Mesures de forma. Coeficients d'asimetria. Coeficients d'apuntament (curtosi).

3 Tema 4. Descripció de dades d'una característica categòrica. Criteris de categorització Organització de les dades. Representacions gràfiques. Descripció numèrica d'una característica categòrica. Mesures de la freqüència d'un esdeveniment. Concepte i definició. Raons, proporcions i taxes. Mesures de morbiditat. Concepte de morbiditat. Prevalença. Incidència. Tema 5. Relació entre dos conjunts de dades de característiques quantitatives. Gràfics de dispersió. Mesures d'associació. Covariància. Coeficient de correlació lineal de Pearson. Coeficient de correlació per rangs de Spearman. Tema 6. Relació entre dos conjunts de dades categòriques. Taules de contingència. Coeficients d'associació. La Khi-quadrat. Intensitat de l'associació Coeficient de Yule per a taules de contingència. Mesures de concordament. Coeficients de diagnòstic. Coeficients de sensibilitat i especificitat. Coeficient de predicció positiu i negatiu. Raó de versemblança. Descripció gràfica. Tema 7. Introducció a la probabilitat i la combinatòria Combinatòria. Experiment aleatori. Esdeveniments. Concepte de probabilitat. Probabilitat condicionada. Teoremes de la probabilitat total i de Bayes. Tema 8. Variables aleatòries unidimensionals Variable aleatòries discretes Distribució i funció de distribució. Esperança i variància. Distribució Binomial. Distribució de Poisson. Variables contínues. Funció de distribució i funció de densitat.

4 Moments: esperança i variància. Distribució exponencial. Distribució normal. METODOLOGIA Classes d assistència obligatòria de teoria i practiques al laboratori d informàtica utilitzant el programa estadístic SPSS. AVALUACIÓ Objectius Activitats d'avaluació Criteris % Dates O/V (1) I/G (2) Temes 1, 2, 3 i 4 Temes 1, 2, 3 i 4 Temes 5, 6, 7 i 8 Temes 5, 6, 7 i 8 Problemes a l aula Examen tipus test Examen de problemes Examen tipus test Examen de problemes Avaluació continua de problemes a l aula 22 Setmana 8 O I 22 Setmana 8 O I 22 Setmana Setmana Setmana 16 O O O I I I (1)Obligatòria / Voluntària (2)Individual / Grupal Segons la Taula anterior l avaluació constarà de : Quatre proves valorades en 2'2 punts cada una, on s'avaluarà els continguts dels temes. L avaluació continuada dels problemes fets a classe pels alumnes i l assistència a les hores d exercicis valorada en 1'2 punts La nota final entre 0 i 10 punts es calcularà sumant cada una de les notes anteriors: NF = N1 + N2 + N3 + N4+ NP L'assignatura quedarà aprovada quan NF >= 5.

5 BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA Bibliografia bàsica Aron, A. y Aron, E. N. (2001). Estadística para psicología. Buenos Aires: Pearson Education. Botella, J., León, O. G., San Martín, R. y Barriopedro, M. I. (2001). Análisis de datos en psicología I: teoría y ejercicios. Pirámide, Madrid. Gravetter, F.J. and Wallnau, L.B. (2010). Essentials of Statistics for the Behavioral Science. Wadsworth Pub Co. Belmont, California, United States. Howitt, D. and Cramer, D. (2008). Introduction to SPSS in Psychology: For Version 16 and Earlier. Pearson. Prentice Hall, Edinburgh. Howitt, D. and Cramer, D. (2005). Introduction to Statistics in Psychology. Pearson. Prentice Hall, Edinburgh. Navas, M. J. (Ed.) (2001). Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica. Madrid: UNED. Pardo A y Ruiz M. A. (2005). Análisis de datos con SPSS 13 Base. Madrid: Mc- Graw-Hill. Peña, D. y Romo, J. (1997). Introducción a la estadística para las ciencias sociales. Madrid: McGraw-Hill. Solanas, A., Salafranca, L., Fauquet, J. y Núñez, M. A. (2005). Estadística descriptiva en Ciencias del Comportamiento. Madrid: Thomson. Bibliografia ampliada/complementària Amón, J.: Estadística para psicólogos. Madrid: Pirámide. Primer volumen: Segundo volumen: Ato, M. y López, J.J. (1996). Análisis estadístico para datos categóricos. Madrid: Síntesis. Botella, J., y Barriopedro, M. I. (1991). Problemas y ejercicios de Psicoestadística. Madrid: Pirámide. Cuadras, C.M., Echeverría, B., Mateo, J. y Sánchez, P. (1984): Fundamentos de Estadística. Aplicación a las Ciencias Humanas. PPU. Barcelona. Dasí, C., y Selva, J. (1995). Análisis de datos en Psicología. Valencia: Albatros. Delgado, A.R y Prieto, G (1997). Introducción a los métodos de Investigación en Psicología. Madrid: Pirámide. Fernández Díaz, M.J., García, J.M., Fuentes, A. y Asensio, I. (1990): Resolución de

6 problemas de Estadística aplicada a la Ciencias Sociales. Síntesis. Madrid. Field A (2005). Discovering statistics using SPSS (2ª ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Glass, G. y Stanley, J. (1974): Métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales. Madrid: Prentice-Hall. Gravetter & Wallnau (2004). Statistics for the Behavioral Sciences, Sixth Edition. New York: Thomson Wadsworth. Greenacre, M.J. (1998). Estadística aplicada a les ciències socials i humanes. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya. Howell DC (2002). Statistical methods for psychology (5ª ed.). Belmont, CA: Thomson Wadsworth. Keppel G y Wickens ThD (2004). Design and analysis: A researcher s handbook (4ª ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. León, O. G., y Montero, I. (2003). Métodos de investigación en Psicología y Educación. Madrid: Mc Graw-Hill. Llopis, J. (1996): La Estadística: una orquesta hecha instrumento. Barcelona: editorial Ariel. Lubín, P., Maciá, M.A. y Rubio, P. (2005). Psicología Matemática Volúmenes I, II y III. Madrid: UNED. Maxwell SE y Delaney HD (2004). Designing experiments and analyzing data. A model comparison perspective (2ª ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. McRae, S. (1995). Modelos y métodos para las ciencias del comportamiento. Ariel Psicología. Barcelona. Merino, Moreno, Padilla, Rodríguez-Miñón y Villarino (2000). Análisis de datos en Psicología I: Formulario y tablas. Madrid: UNED. Merino, Moreno, Padilla, Rodríguez-Miñón y Villarino (2004). Análisis de datos en Psicología I. Madrid: UNED. Mures Quintana, M. J. (2006). Problemas de Estadística Descriptiva Aplicada a las Ciencias Sociales. Madrid: Pearson Educación. Pardo, A. y San Martín, R. (1994): Análisis de datos II. Pirámide, Madrid. Pérez López, C. (2001). Técnicas estadísticas con SPSS. Prentice Hall, Madrid. Pérez Santamaría, F. J., Manzano Arrondo, V. y Fazeli Khalili, H. (1998). Problemas resueltos de análisis de datos. Madrid, Pirámide.

7 CRONOGRAMA: ACTIVITATS D APRENENTATGE SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ Setmana 1 P Teoria (2h) tema 1 Tema 1 Donar tema 1 Assistència a l aula Setmana 2 i 3 P Teoria (4h) i pràctica (2h) tema 2 Tema 2 Donar tema 2 Assistència a l aula Setmana 3 i 5 P Teoria (4h) i pràctica (4h) tema 3 Tema 3 Donar tema 3 Assistència a l aula Setmana 6 i 7 p Teoria (4h) i pràctica (4h) tema 4 Tema 4 Donar tema 4 Assistència a l aula Setmana 8 P Teoria (2h) i pràctica (2h) tema 5 Proba d avaluació temes 1, 2, 3 i 4 Tema 5 Tema 5 Avaluació temes 1, 2, 3 i 4 Assistència a l aula Examen test i examen problemes Setmana 9 P Teoria (2h) i pràctica (2h) tema 5 Tema 5 Tema 5 Assistència a l aula Setmana 10 i 11 P Teoria (4h) i pràctica tema 6 Tema 6 Tema 6 Assistència a l aula Setmana 12 i 13 p Teoria (4h) i pràctica (4h) tema 7 Tema 7 Tema 7 Assistència a l aula Setmana 14 i 15 P Teoria (4h) i pràctica (4h) tema 8 Tema 8 Tema 8 Assistència a l aula Setmana 16 p Proba d avaluació temes 5, 6, 7 i 8 Avaluació Avaluació Examen test i examen problemes 22+22

8 SESSIÓ MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ Revisió avaluació continua problemes classe Revisió avaluació continua problemes classe 12

GUÍA DOCENTE ESTADÍSTICA I

GUÍA DOCENTE ESTADÍSTICA I GUÍA DOCENTE ESTADÍSTICA I 1. Datos de identificación. Asignatura: Estadística I Carácter: Formación básica Titulación: Psicología Ciclo: Grado Curso: 1 Cuatrimestre: Primero Departamento: Metodología

Más detalles

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS Asignatura: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS Código: Tipo: Obligatoria Nivel: Master Centro: Facultad de Psicología Titulación: Master en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y la Salud Curso

Más detalles

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS Asignatura: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS Código: Tipo: Obligatoria Nivel: Master Centro: Facultad de Psicología Titulación: Master en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y la Salud Curso

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID GUÍA DOCENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID GUÍA DOCENTE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID y UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID GUÍA DOCENTE Asignatura: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS Código: Tipo: Obligatoria Nivel: Master Centro: Facultad de Psicología Titulación:

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE ESTADÍSTICA INFERENCIAL 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título: Facultad: Departamento/Instituto: Materia:

Más detalles

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS Asignatura: Diseños Avanzados Tipo: Obligatoria Nivel: Posgrado Centro: Facultad de Psicología (UAM Y UCM) Titulación: Máster en Metodología de las CC Sociales y de la Salud Curso académico: 2013-2014

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud Asignatura: Análisis de datos y modelos estadísticos Nivel: Posgrado

Más detalles

Descripción y Exploración de Datos en Psicología 2015/2016

Descripción y Exploración de Datos en Psicología 2015/2016 GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Descripción y Exploración de Datos en Psicología 2015/2016 MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Formación Básica PROFESORES Estadística (Ciencias de la Salud) 1º 1º

Más detalles

1º Análisis de datos en Psicología

1º Análisis de datos en Psicología 1º Análisis de datos en Psicología Curso: 2008-09 Ciclo: 1º Código: 07J2 Grupos: 2 Tipo: Troncal Duración: Segundo Cuatrimestre Créditos LRU: 7,5 Cr. Totales (4,5 Cr. Teóricos; 3 Cr. Prácticos) Estimación

Más detalles

ANALISIS DE DATOS EN PSICOLOGIA I (Grupos 12, 13, 14, 16 y 17) Programa de la asignatura; curso 2006/07

ANALISIS DE DATOS EN PSICOLOGIA I (Grupos 12, 13, 14, 16 y 17) Programa de la asignatura; curso 2006/07 1 ANALISIS DE DATOS EN PSICOLOGIA I (Grupos 12, 13, 14, 16 y 17) Programa de la asignatura; curso 2006/07 A.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA El objetivo principal de esta asignatura es contribuir a familiarizar

Más detalles

GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA Análisis de datos en Psicología I

GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA Análisis de datos en Psicología I GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA Denominación (español/inglés): / Data analysis in Psychology I Módulo: Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación en Psicología Código:

Más detalles

1928: DISEÑOS EXPERIMENTALES (4,5 Créditos: 3 teóricos y 1,5 prácticos)

1928: DISEÑOS EXPERIMENTALES (4,5 Créditos: 3 teóricos y 1,5 prácticos) 1928: DISEÑOS EXPERIMENTALES (4,5 Créditos: 3 teóricos y 1,5 prácticos) Profesora: Noelia Llorens Aleixandre (Profesor Responsable: Alfonso Palmer Pol) Asignatura cuatrimestral adscrita al Área de Metodología

Más detalles

ANALISIS DE DATOS I Programa de la asignatura; curso 2012/13

ANALISIS DE DATOS I Programa de la asignatura; curso 2012/13 1 ANALISIS DE DATOS I Programa de la asignatura; curso 2012/13 A.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA El objetivo principal de la asignatura Análisis de Datos I es contribuir a familiarizar al estudiante con las

Más detalles

GUÍA DEL ESTUDIANTE METODOLOGÍA EN PSICOLOGÍA

GUÍA DEL ESTUDIANTE METODOLOGÍA EN PSICOLOGÍA GUÍA DEL ESTUDIANTE METODOLOGÍA EN PSICOLOGÍA CURSO: 2013-2014 TITULACIÓN: GRADO EN PSICOLOGÍA CENTRO: FACULTAD DE PSICOLOGÍA CURSO ACADÉMICO: 2013-2014 GUÍA DEL ESTUDIANTE 1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Recerca de Mercats i del Consumidor 2015/2016 Codi: 103150 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elaine Aparecida Lopes Da

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

AVANCES METODOLOGICOS EN LA MEDICION DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS

AVANCES METODOLOGICOS EN LA MEDICION DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS AVANCES METODOLOGICOS EN LA MEDICION DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS CURSO 2004-2005 PROFESORES JOSE LUIS MELIA SUSANA LLORET PEDRO HONTANGAS DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

Más detalles

2º Modelos Estadísticos en Psicología

2º Modelos Estadísticos en Psicología 1 2º Modelos Estadísticos en Psicología Curso: 2009-10 Ciclo: 1º Código: 08J3 Grupos: xxx Tipo: Troncal Duración: Cuatrimestral Créditos LRU: 7. Cr. Totales (. Cr. Teóricos; 3 Cr. Prácticos) Estimación

Más detalles

ESTADÍSTICA. 1º INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA Curso 2009-2010. Universidad Pública de Navarra Nafarroako unibertsitate Publikoa

ESTADÍSTICA. 1º INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA Curso 2009-2010. Universidad Pública de Navarra Nafarroako unibertsitate Publikoa Universidad Pública de Navarra Nafarroako unibertsitate Publikoa Departamento de Estadística e Investigación Operativa ESTADÍSTICA 1º INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA Curso 2009-2010 Profesores: Patxi Cerveto

Más detalles

Anàlisi i tractament de dades amb SPSS

Anàlisi i tractament de dades amb SPSS formació Anàlisi i tractament de dades amb SPSS [Programa del curs] Col legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya www.colpis.cat 1 PRESENTACIÓ I OBJECTIUS El curs es planteja com un taller pràctic d'informàtica

Más detalles

Objetivos, programa y organización de la asignatura

Objetivos, programa y organización de la asignatura Objetivos, programa y organización de la asignatura Albert Sorribas Despacho 1.09 Fac.Medicina albert.sorribas@cmb.udl.cat Montserrat Martínez Laboratorio 1.08 Fac.Medicina Montserrat.martinez@cmb.udl.cat

Más detalles

Grado en Ambientales Geología. Curso 2015/16

Grado en Ambientales Geología. Curso 2015/16 DATOS DE LA ASIGNATURA Asignatura: Estadística y Tratamiento de Datos Código: CCAA: 757709203 Geología: 757609107 Doble Titulación: 7572141109 Módulo: Materias Instrumentales Materia: Estadística/Statistics

Más detalles

PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA DADES GENERALS

PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA DADES GENERALS Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA DADES GENERALS Assignatura: BIOESTADISTICA Tipus: Obligatòria Impartició semestral Codi de l'assignatura: 360810 Departament implicat: Ciències Clíniques

Más detalles

ANALISIS DE DATOS EN PSICOLOGIA I

ANALISIS DE DATOS EN PSICOLOGIA I 1º ASIGNATURA: ANALISIS DE DATOS EN PSICOLOGIA I Curso 2008/2009 (Código:471052) 1.OBJETIVOS El Análisis de Datos ha ido adquiriendo cada vez más importancia dentro de las distintas áreas científicas y,

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria Esta Materia forma parte de la oferta del Master universitario en Metodología de las Ciencias

Más detalles

Comptabilitat de Costos

Comptabilitat de Costos Comptabilitat de Costos 2013/2014 Codi: 102374 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OB 2 2 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Pere Nicolás

Más detalles

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà

MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions. CURS: 3r SEMESTRE: 1r CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D IMPARTICIÓ: Català i/o castellà UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Psicologia CODI: 102821 MATÈRIA: Psicologia de grups i de les organitzacions MÒDUL: VIII. Matèries obligatòries de l'àmbit social

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Curso 2011-2012. Técnicas Instrumentales Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económi Año académico: 2011-2012

GUÍA DOCENTE. Curso 2011-2012. Técnicas Instrumentales Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económi Año académico: 2011-2012 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado: Ciencias Ambientales Doble Grado: Asignatura: ESTADÍSTICA Módulo: Técnicas Instrumentales Departamento: Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económi Año académico:

Más detalles

ANÁLISIS MULTIVARIANTE. Créditos. Teóricos: 6 Prácticos: 3 Total: 9. Profesoras: Agurtzane Amparan, Silvia Marcaida y Arantza Urkaregi

ANÁLISIS MULTIVARIANTE. Créditos. Teóricos: 6 Prácticos: 3 Total: 9. Profesoras: Agurtzane Amparan, Silvia Marcaida y Arantza Urkaregi Presentación ANÁLISIS MULTIVARIANTE MATEMÁTICAS SEGUNDO CICLO OPTATIVA SEGUNDO CUATRIMESTRE Créditos. Teóricos: 6 Prácticos: 3 Total: 9 Profesoras: Agurtzane Amparan, Silvia Marcaida y Arantza Urkaregi

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1.- FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l assignatura Coordinació 2.- RESUM Codi: 33806 Nom: Teledetección aérea y espacial

Más detalles

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas

Más detalles

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA NOMBRE DE LA ASIGNATURA MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Formación básica Estadística 1º 2º 6 Básica PROFESOR(ES) TEORÍA Grupo A: PRÁCTICAS Grupo A: GRADO EN EL

Más detalles

FACULTAD DE SALUD GRADO EN PSICOLOGÍA PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

FACULTAD DE SALUD GRADO EN PSICOLOGÍA PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA FACULTAD DE SALUD GRADO EN PSICOLOGÍA PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título: Facultad: Departamento/Instituto:

Más detalles

Universidad Autónoma del Estado de México Licenciatura en Seguridad Ciudadana Programa de estudio de la Unidad de Aprendizaje:

Universidad Autónoma del Estado de México Licenciatura en Seguridad Ciudadana Programa de estudio de la Unidad de Aprendizaje: Universidad Autónoma del Estado de México Licenciatura en Seguridad Ciudadana Programa de estudio de la Unidad de Aprendizaje: Probabilidad y Estadística I. Datos de identificación Espacio educativo donde

Más detalles

Universidad de las Illes Balears Guía docente

Universidad de las Illes Balears Guía docente 1, 1S Identificación de la asignatura Créditos Período de impartición de impartición 1,2 presenciales (30 horas) 3,8 no presenciales (95 horas) 5 totales (125 horas). 1, 1S (Campus Extens) Primer semestre

Más detalles

PE - Probabilitat i Estadística

PE - Probabilitat i Estadística Unitat responsable: 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona Unitat que imparteix: 749 - MAT - Departament de Matemàtiques Curs: Titulació: 2017 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

25906 Metodología de la Investigación I Prof. Angel Barrasa Curso 2008-09 http://www.unizar.es/abarrasa/tea/200809_25906 CONTENIDOS

25906 Metodología de la Investigación I Prof. Angel Barrasa Curso 2008-09 http://www.unizar.es/abarrasa/tea/200809_25906 CONTENIDOS 25906 Metodología de la Investigación I Prof. Angel Barrasa Curso 2008-09 http://www.unizar.es/abarrasa/tea/200809_25906 CONTENIDOS A. MÉTODOS Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 1. Psicología, Ciencia

Más detalles

Facultad de Psicología

Facultad de Psicología Facultad de Psicología Master en Psicología Clínica y de la Salud GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Herramientas y Técnicas Metodológicas en Psicología Curso Académico 2011-2012 Versión 2.0-15012010 1. Datos

Más detalles

Descripción y Exploración de Datos en Psicología 2017/2018

Descripción y Exploración de Datos en Psicología 2017/2018 GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Descripción y Exploración de Datos en Psicología 2017/2018 Aprobada en Consejo de Departamento con fecha: 7/6/2017 MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Formación Básica

Más detalles

1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA

1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FACULTAD DE ADMINISTRACION Y ECONOMIA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA PROGRAMA DE ESTUDIO ESTADISTICAS APLICADA I 1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 2. OBJETIVOS

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título: Facultad: Departamento/Instituto: Materia:

Más detalles

Universidad Rey Juan Carlos Facultad de CC. Jurídicas y Sociales. Licenciatura en ECONOMÍA ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA I.

Universidad Rey Juan Carlos Facultad de CC. Jurídicas y Sociales. Licenciatura en ECONOMÍA ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA I. Universidad Rey Juan Carlos Facultad de CC. Jurídicas y Sociales (Campus de Vicálvaro) Licenciatura en ECONOMÍA asignatura: ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA I curso y duración: Segundo Cuatrimestral

Más detalles

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Referencias específicas para las unidades de contenido. Tema 1. Introducción a la inferencia estadística

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Referencias específicas para las unidades de contenido. Tema 1. Introducción a la inferencia estadística REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Referencias específicas para las unidades de contenido Tema 1. Introducción a la inferencia estadística Amón, J. (1991). Estadística para Psicólogos II. Capítulo 8, pp. 230-242.

Más detalles

GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA Análisis de datos en Ciencias de la Actividad Física y El Deporte

GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA Análisis de datos en Ciencias de la Actividad Física y El Deporte GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA Análisis de datos en Ciencias de la Actividad Física y El Deporte DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA Denominación (español/inglés): Análisis de datos en Ciencias de la Actividad

Más detalles

ANALISIS DE DATOS I Programa de la asignatura; curso 2011/12

ANALISIS DE DATOS I Programa de la asignatura; curso 2011/12 1 ANALISIS DE DATOS I Programa de la asignatura; curso 2011/12 A.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA El objetivo principal de la asignatura Análisis de Datos I es contribuir a familiarizar al estudiante con las

Más detalles

Métodos Estadísticos para la Empresa

Métodos Estadísticos para la Empresa DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA Programa de la asignatura: Métodos Estadísticos para la Empresa Segundo Curso Curso Académico 2011/2012 Facultad de Economía y Empresa Grado

Más detalles

ANALISIS DE DATOS I Programa de la asignatura; curso 2010/11

ANALISIS DE DATOS I Programa de la asignatura; curso 2010/11 ANALISIS DE DATOS I Programa de la asignatura; curso 2010/11 A.- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA El objetivo principal de la asignatura Análisis de Datos I es contribuir a familiarizar al estudiante con las

Más detalles

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE CONTROL DE CALIDAD (12249)

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE CONTROL DE CALIDAD (12249) LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE CONTROL DE CALIDAD (12249) CARÁCTER: OPTATIVA CRÉDITOS: 6 DEPARTAMENTO ECONOMÍA APLICADA PROFESOR:

Más detalles

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA AMB FULL DE CÀLCUL

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA AMB FULL DE CÀLCUL Estadística descriptiva amb full de càlcul - 1 de 8 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA AMB FULL DE CÀLCUL Matrius Una matriu és un conjunt de caselles indexades. La indexació mostrarà la primera i la darrera de les

Más detalles

Métodos y Diseños de Investigación en Psicología (Curso 2014-2015)

Métodos y Diseños de Investigación en Psicología (Curso 2014-2015) GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Métodos y Diseños de Investigación en Psicología (Curso 2014-2015) MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Formación Básica Estadística 2º 1º 6 Obligatoria PROFESOR(ES)

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID GUÍA DOCENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID GUÍA DOCENTE Universidad Autónoma de Madrid UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID GUÍA DOCENTE Tipo: Optativa Nivel: Posgrado Centro: Facultad de Psicología Titulación: Máster en Metodología de las Ciencias Sociales y de

Más detalles

Facultad de Educación. Máster en Intervención Psicopedagógica en Contextos de. Educación Formal y No Formal

Facultad de Educación. Máster en Intervención Psicopedagógica en Contextos de. Educación Formal y No Formal Máster en Intervención Psicopedagógica en Contextos de Educación Formal y No Formal Asignatura: Métodos y Líneas de Investigación en Educación Facultad de Educación Máster en Intervención Psicopedagógica

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Social. CÓDIGO: 100901 MATERIA: Psicología y Educación

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Social. CÓDIGO: 100901 MATERIA: Psicología y Educación UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100901 MATERIA: Psicología y Educación MÓDULO: II. Psicología y Educación PROFESOR/A RESPONSABLE:

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

PE - Probabilidad y Estadística

PE - Probabilidad y Estadística Unidad responsable: 230 - ETSETB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas Curso: Titulación: 2016 GRADO EN INGENIERÍA

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Grado en Ingeniería Informática GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA G270 - Economía y Administración de Empresas Curso Académico 2013-2014 1 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA Título/s Centro Módulo /

Más detalles

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Facultad de Psicología MÁSTER EN INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Facultad de Psicología MÁSTER EN INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA FACULTAD / Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Facultad de Psicología MÁSTER EN INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO Curso Académico

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA G977 - Análisis y Evaluación de Inversiones Grado en Economía Optativa. Curso 3 Curso Académico 2014-2015 1 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s Grado en Economía Tipología y

Más detalles

Facultad de Psicología Grado de Logopedia. Fundamentos de Metodología II en Logopedia

Facultad de Psicología Grado de Logopedia. Fundamentos de Metodología II en Logopedia Facultad de Psicología Grado de Logopedia GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Fundamentos de Metodología II en Logopedia Curso Académico 2012/2013 Abril 2012-1 - 1. Datos Descriptivos de la Asignatura Asignatura:

Más detalles

PPEE - Probabilitat, Processos Estocàstics i Estadística

PPEE - Probabilitat, Processos Estocàstics i Estadística Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 749 - MAT - Departament de Matemàtiques

Más detalles

Estadística Económica y Estadística Empresarial

Estadística Económica y Estadística Empresarial Universidad de Valladolid Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Departamento de Estadística y Econometría Licenciatura en Ciencias Económicas Sin docencia. Plan a extinguir Proyecto docente de:

Más detalles

Facultad de Ciencias y Humanidades Escuela de Pedagogía Mención Ciencias Físicas y Matemáticas

Facultad de Ciencias y Humanidades Escuela de Pedagogía Mención Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad Central Del Este U C E Facultad de Ciencias y Humanidades Escuela de Pedagogía Mención Ciencias Físicas y Matemáticas - (EDU-560) Estadística Educativa Programa de la asignatura: Total de Créditos:

Más detalles

TÈCNIQUES ESPECIFIQUES D INTERVENCIÓ CODI : 23882

TÈCNIQUES ESPECIFIQUES D INTERVENCIÓ CODI : 23882 TÈCNIQUES ESPECIFIQUES D INTERVENCIÓ CODI : 23882 Àrea de : Psicologia Evolutiva Departament de : Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l Educació Professora: Eulàlia Noguera (Teoria i Pràctiques) OBJECTIUS

Más detalles

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS. 1r BATXILLERAT

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS. 1r BATXILLERAT MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 1r BATXILLERAT Llibre utilitzat: Matemàtiques aplicades a les ciències socials 1, Editorial Castellnou UNITAT 1. ELS NOMBRES REALS 1.1 Classificació dels nombres

Más detalles

MTCD - Màrqueting, Tecnologia i Competències Directives a l'empresa

MTCD - Màrqueting, Tecnologia i Competències Directives a l'empresa Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2016 230 - ETSETB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 732 - OE - Departament d'organització d'empreses

Más detalles

PROGRAMA ANALÍTICO. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIO DE MECÁNICA: 1er. CUATRIMESTRE DE 2do. AÑO

PROGRAMA ANALÍTICO. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIO DE MECÁNICA: 1er. CUATRIMESTRE DE 2do. AÑO PROGRAMA ANALÍTICO DEPARTAMENTO: CIENCIAS BÁSICAS CARRERAS: INGENIERÍA MECÁNICA - INGENIERÍA QUÍMICA ASIGNATURA: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA CÓDIGO: 0406 AÑO ACADÉMICO: 2015 PLAN DE ESTUDIO: MECÁNICA 2005

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Carrera: MCM - 0531. Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Mecánica de Institutos Tecnológicos.

Carrera: MCM - 0531. Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Mecánica de Institutos Tecnológicos. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Probabilidad y Estadística Ingeniería Mecánica MCM - 0531 3 2 8 2.- HISTORIA DEL

Más detalles

Aparte de lo anterior, dos aspectos justifican el estudio de la Estadística en la FUNLAM: la investigación y la interdisciplinaridad.

Aparte de lo anterior, dos aspectos justifican el estudio de la Estadística en la FUNLAM: la investigación y la interdisciplinaridad. CARTA DESCRIPTIVA Código: FO-MI-108 Versión: 3 Fecha: 25-10-2013 1. PRESENTACIÓN FACULTAD: Vicerrectoría de Investigaciones PROGRAMA: Cursos electivos de investigación NOMBRE DEL CURSO: Estadística Descriptiva

Más detalles

Dr. D. Juan Antonio. García Ramos Dª. Carmen D. Ramos González. Objetivos:

Dr. D. Juan Antonio. García Ramos Dª. Carmen D. Ramos González. Objetivos: Curso 2002-2003 Asignatura: ESTADÍSTICA APLICADA 1 Curso: Segundo Carácter: Troncal Créditos: 4.5 Área: Estadística e Investigación Operativa Profesores: García Ramos Dª. Carmen D. Ramos González. Dr.

Más detalles

Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación en Psicología 2010-2011

Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación en Psicología 2010-2011 NOMBRE DE LA ASIGNATURA Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación en Psicología OBLIGATORIA /CRÉDITOS 4,5 Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: Psicopedagogía / 1º / 1º Curso académico:

Más detalles

ANEXO VII FICHA POR ASIGNATURA PARA EL PLAN DE LA TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO 2012/2013

ANEXO VII FICHA POR ASIGNATURA PARA EL PLAN DE LA TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO 2012/2013 ANEXO VII FICHA POR ASIGNATURA PARA EL PLAN DE LA TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO 2012/2013 1.- DEFINICIÓN DE LA ASIGNATURA Denominación Fundamentos Metodológicos en Psicología Código: 230003004 Introducción

Más detalles

CONEIXEMENTS PREVIS: Estadística. Es recomana haver cursat Planificació i Mitjans Publicitaris 1.

CONEIXEMENTS PREVIS: Estadística. Es recomana haver cursat Planificació i Mitjans Publicitaris 1. CÓDIGO ASIGNATURA Pág 1 de 1 ASSIGNATURA: Planificació i Mitjans Publicitaris 2 ESTUDIS: Pub RP CODI: PMP2 TIPUS: Troncal CURS: 3 SEMESTRE: 2Q CRÈDITS (horas/setmana): 5 crèdits CRÈDITS ECTS: 4 crèdits

Más detalles

PROBABILIDAD Asignatura Clave Semestre Créditos. COORDINACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS División Departamento Licenciatura

PROBABILIDAD Asignatura Clave Semestre Créditos. COORDINACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS División Departamento Licenciatura UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE ESTUDIO CIENCIAS BÁSICAS PROBABILIDAD Asignatura Clave Semestre Créditos COORDINACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS División Departamento

Más detalles

TÉCNICAS NO PARAMÉTRICAS

TÉCNICAS NO PARAMÉTRICAS ASIGNATURA DE MÁSTER: TÉCNICAS NO PARAMÉTRICAS Curso 2015/2016 (Código:22201147) 1.PRESENTACIÓN La asignatura Técnicas No Paramétricas forma parte del Módulo 3 que está compuesto por Cursos Optativos que

Más detalles

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO. Formación Básica Matemáticas 1º 2º 6 Básico

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO. Formación Básica Matemáticas 1º 2º 6 Básico GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS III MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Formación Básica Matemáticas 1º 2º 6 Básico PROFESOR(ES) DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección

Más detalles

MÉTODOS INFORMÁTICOS

MÉTODOS INFORMÁTICOS ASIGNATURA DE MÁSTER: MÉTODOS INFORMÁTICOS Curso 2015/2016 (Código:22201096) 1.PRESENTACIÓN Uno de los aspectos relevantes en el ámbito de la investigación científica y en el desempeño profesional en múltiples

Más detalles

PROGRAMA e PLANO DE ENSINO

PROGRAMA e PLANO DE ENSINO Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Comunicação e Expressão Programa de Pós-Graduação em Jornalismo PROGRAMA e PLANO DE ENSINO PROFESSORA: Claudia Mellado SEMESTRE: 2013/1 1. IDENTIFICAÇÃO

Más detalles

Facultad de Psicología. Grado en Psicología

Facultad de Psicología. Grado en Psicología Facultad de Psicología Grado en Psicología GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Fundamentos de Metodología II Curso Académico 2012/2013 Abril 2012 1. Datos Descriptivos de la Asignatura Asignatura: Código: -

Más detalles

Nombre de la asignatura Análisis de datos en psicología I Curso Equipo docente responsable de la evaluación y las tutorías. Criterios de calificación

Nombre de la asignatura Análisis de datos en psicología I Curso Equipo docente responsable de la evaluación y las tutorías. Criterios de calificación Nombre de la asignatura Análisis de datos en psicología I Curso Equipo docente responsable de la evaluación y las tutorías Criterios de calificación Material objeto de evaluación Primero Hassan Fazeli

Más detalles

MÉTODOS Y DISEÑOS DE I VESTIGACIÓ E PSICOLOGÍA

MÉTODOS Y DISEÑOS DE I VESTIGACIÓ E PSICOLOGÍA Titulación: Licenciatura de Psicología Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento Facultad de Psicología Universitat de València CURSO 2011 2012 Grupo P Nombre de la asignatura: MÉTODOS

Más detalles

GUÍA DOCENTE CURSO FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE CURSO FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE CURSO 2015-2016 FACULTAD DE CC. HUMANAS Y SOCIALES FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA Datos de la asignatura Nombre Metodología de investigación y análisis de datos en Psicología I Código Titulación

Más detalles

Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación en Psicología 2012-2013

Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación en Psicología 2012-2013 NOMBRE DE LA ASIGNATURA Métodos, Diseño y Técnicas de Investigación en Psicología COMPLEMENTO /CRÉDITOS 6 /CODIGO 120747126 Titulación en la que se imparte/ Curso /Cuatrimestre: Psicopedagogía / 1º / 1º

Más detalles

Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica. Programa del curso: Probabilidad y estadística Clave:

Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica. Programa del curso: Probabilidad y estadística Clave: Universidad Autónoma de Zacatecas Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica Programa del curso: Probabilidad y estadística Clave: Carácter Semestre recomendado Obligatoria 3º Carreras: IE, ICE, IC Sesiones

Más detalles

240EO011 - Estadística Aplicada

240EO011 - Estadística Aplicada Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 715 - EIO - Departamento de Estadística e Investigación

Más detalles

Cómo hacer un análisis cuantitativo de datos de tipo descriptivo con el paquete estadístico SPSS?

Cómo hacer un análisis cuantitativo de datos de tipo descriptivo con el paquete estadístico SPSS? Universitat de Barcelona Ficha 6. Junio, 2006 Fichas para investigadores Cómo hacer un análisis cuantitativo de datos de tipo descriptivo con el paquete estadístico SPSS? Autora: Vilà Baños, Ruth. Departament

Más detalles

Simulación. Carrera: SCM - 0430 3-2-8. Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos.

Simulación. Carrera: SCM - 0430 3-2-8. Participantes. Representantes de la academia de sistemas y computación de los Institutos Tecnológicos. 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Simulación Ingeniería en Sistemas Computacionales SCM - 0430 3-2-8 2.- HISTORIA

Más detalles

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA EN EL GRADO EN FÍSICA

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA EN EL GRADO EN FÍSICA FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA EN EL GRADO EN FÍSICA Departament d Informàtica Escola Tècnica Superior d Enginyeria Diciembre de 2011 3 ÍNDICE 1. Dades acadèmiques del curs... 6 2. Objectius del material...

Más detalles

Guía docente de la asignatura Organización y Gestión de Empresas

Guía docente de la asignatura Organización y Gestión de Empresas Guía docente de la asignatura Organización y Gestión de Empresas Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica Curso 2012/2013 Guía Docente 1. Datos de la asignatura Nombre Materia Módulo Organización y Gestión

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

DISEÑO METODOLÓGICO PRESENTA: EDUARDO ARAGÓN CARAVEO ASESOR: DR. FEDERICO ORTEGA ESTRADA MTRO. GERÓNIMO MENDOZA

DISEÑO METODOLÓGICO PRESENTA: EDUARDO ARAGÓN CARAVEO ASESOR: DR. FEDERICO ORTEGA ESTRADA MTRO. GERÓNIMO MENDOZA DISEÑO METODOLÓGICO PRESENTA: EDUARDO ARAGÓN CARAVEO ASESOR: DR. FEDERICO ORTEGA ESTRADA MTRO. GERÓNIMO MENDOZA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Sujetos, procesos y productos de la educación Diseño: Paradigma Cualitativo

Más detalles

TITULACIÓN: PSICOLOGÍA CENTRO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 GUÍA DOCENTE

TITULACIÓN: PSICOLOGÍA CENTRO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO ACADÉMICO: 2010-2011 GUÍA DOCENTE TITULACIÓN: PSICOLOGÍA CENTRO: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CURSO ACADÉMICO: 200-20 GUÍA DOCENTE. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA NOMBRE: DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL CÓDIGO: CURSO ACADÉMICO:

Más detalles

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

GUÍA DEL ESTUDIANTE PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y DEL TRABAJO

GUÍA DEL ESTUDIANTE PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y DEL TRABAJO GUÍA DEL ESTUDIANTE PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES Y DEL TRABAJO CURSO: 2013-2014 TITULACIÓN: GRADO EN PSICOLOGÍA CENTRO: FACULTAD DE PSICOLOGÍA CURSO ACADÉMICO: 2013-2014 GUÍA DEL ESTUDIANTE 1. DATOS

Más detalles

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS

ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS ASIGNATURA DE MÁSTER: ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS Curso 2014/2015 (Código:22201062) 1.PRESENTACIÓN La presente materia, tanto por su contenido como por su enfoque, resulta básica para orientar

Más detalles

GUÍA DEL ESTUDIANTE ANÁLISIS DE DATOS Y DISEÑOS: MÉTODO NO EXPERIMENTAL

GUÍA DEL ESTUDIANTE ANÁLISIS DE DATOS Y DISEÑOS: MÉTODO NO EXPERIMENTAL GUÍA DEL ESTUDIANTE ANÁLISIS DE DATOS Y DISEÑOS: MÉTODO NO EXPERIMENTAL CURSO: 2015-2016 TITULACIÓN: GRADO EN PSICOLOGÍA CENTRO: FACULTAD DE PSICOLOGÍA CURSO ACADÉMICO: 2015-2016 GUÍA DOCENTE 1. DATOS

Más detalles

GUÍA DOCENTE ESTADÍSTICA I

GUÍA DOCENTE ESTADÍSTICA I GUÍA DOCENTE 2016-17 ESTADÍSTICA I Mayo 2016 DATOS GENERALES Nombre del curso: ESTADÍSTICA I Código: 801100 (ADE) 801911 (MKCD) Curso: 2016-17 Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre

Titulació Tipus Curs Semestre Dret penal general 2015/2016 Codi: 100459 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2500257 Criminologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Margarita Bonet Esteva Correu electrònic: Margarita.Bonet@uab.cat

Más detalles