INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA ( ) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra"

Transcripción

1 INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA ( ) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra 1

2 Índex FITXA DE LA TITULACIÓ VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL MILLORES INTRODUÏDES I PROPOSADES...6 ANNEX 1. INDICADORS DEL SISTEMA INTERN DE GARANTIA DE QUALITAT...7 ANNEX 2. MEMÒRIA DE COORDINACIÓ DOCENT

3 FITXA DE LA TITULACIÓ Títol: Grau en Criminologia i Politiques Públiques de Prevenció Alumnes de nou ingrés: 96 Alumnes totals: 161 Curs d inici: 2009/10 Degà: Dr. Josep Maria Vilajosana Rubio Informació pública disponible: Dades i indicadors de la titulació: 3

4 1. VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL L Annex 1 conté els indicadors del sistema intern de garantia de qualitat de la UPF i la valoració que en fa el coordinador docent. Q1. Accés i matrícula S han cobert totes les places ofertes en 2009 i en Es valora positivament la demanda que té la titulació, amb un rati de 1,55 per plaça oferta al 2009 i un 1,44 al El petit descens en els ratis s ha produït de manera similar en les altres universitats catalanes que imparteixen el grau. La nota de tall ha canviat degut al nou sistema de qualificació de les PAU, però és més baixa que la nota de tall de la mateixa titulació a la UB i UAB, i més alta que a la UdG. En ambdós casos una tercera part dels estudiants tenen notes altes (superior a 7 el 2009, superior a 9 el 2010). El 2009, el 84,7 per cent dels estudiants accedien en primera opció al grau, el 2010 el percentatge baixa al 72 per cent. El 2009, la via d accés majoritària són les PAU (88,5%). El 2010 també, però ha augmentat el percentatge a 88,5% i ha baixat la procedència de FP. Valoració El grau té una demanda satisfactòria, tot i que caldria conèixer las raons de la major demanda dels estudis a altres universitats, que fa que tinguin notes de tall més altes i capten els millors estudiants. Q2. Rendiment La taxa de rendiment del curs 2009/10 es situa en un 79,1, similar a la taxa de altres graus en ciències socials, com ara Ciències Politiques o Relacions Laborals. Aquestes dades es refereixen únicament al primer curs, amb matricula obligatòria i on es concentra més abandonament. El rendiment ha estat més alt en les assignatures del primer trimestre, i ha baixat en el segon i el tercer, quan i ha més abandonament. El rendiment ha baixat també en les assignatures amb continguts matemàtics, resultat esperat donat el perfil dels estudiants. De 89 estudiants matriculats a primer curs en 2009, només continuen a segon curs 67 en 2010, amb un abandonament del 24,72 %. La majoria dels abandonaments (19,1% del total) és fruit de l aplicació del règim de permanència. No hi ha encara dades de graduació disponibles. Valoració La taxa d abandonament es molt elevada, i la interpretació de l aplicació del règim de permanència és complicada. És molt possible que l abandonament sigui la causa de l aplicació del règim i no la seva conseqüència: els estudiants podrien perquè els estudis perquè no són el que ells esperaven (un problema habitual en els graus de Criminologia), no superen las assignatures, i els apliquem el règim de permanència. Hauríem de intentar que els estudiants tinguessin una imatge acurada de la Criminologia quan comencen els estudis. Han de saber que és un conjunt de 4

5 ciències socials i no altra cosa. Hauríem de destacar la importància dels coneixements matemàtics i metodològics per la seva futura carrera professional. De fet, aquest continguts més metodològics són els que diferencien el pla d estudis de la UPF del de altres universitats que imparteixen el grau. Q3. Satisfacció Encara no tenim dades sobre aquest indicador, pero quan estiguin disponibles, a més dels indicadors Q3 hi afegirem els resultats de l estudi de qualitat que està portant a terme la facultat de Dret de la UPF a tots els nous graus. Q4. Pràctiques externes i mobilitat Encara no hi ha dades sobre aquest indicador, el grau només té els dos primers cursos activats i les pràctiques i mobilitat es faran en cursos posteriors. Q5. Inserció laboral Encara no hi ha graduats en el grau, doncs no podem estudiar la seva inserció laboral. Q6. Gestió i atenció a la comunitat No tenim dades sobre aquesta qüestió 5

6 2. MILLORES INTRODUÏDES I PROPOSADES El grau té una demanda satisfactòria, tot i que caldria conèixer las raons de la major demanda dels estudis a altres universitats, que fa que tinguin notes de tall més altes i captin els millors estudiants. La taxa d abandonament es molt elevada, problema habitual en els graus de Criminologia. La majoria dels abandonaments es deuen a l aplicació del règim de permanència, però aquest indicador potser no reflecteix la complexitat de l abandonament, ja que és molt possible que l abandonament sigui la causa de l aplicació del règim i no la seva conseqüència: els estudiants podrien abandonar perquè els estudis no són el que ells esperaven, no superen las assignatures, i els apliquem el règim de permanència. Hauríem de disposar d informació dels estudiants. Hauríem de intentar que els estudiants tinguessin una imatge acurada de la Criminologia quan comencen els estudis. Han de saber que és un conjunt de ciències socials i no altra cosa. Hauríem de destacar la importància dels coneixements matemàtics i metodològics per la seva futura carrera professional, per tal de fer-los més atractius. De fet, aquests continguts més metodològics són els que diferencien el pla d estudis de la UPF del de altres universitats que imparteixen el grau. S està portant a terme un estudi de qualitat dels estudis, finançat pel CQUID, amb la idea de contrastar els punts forts i febles de la ordenació dels estudis. Estudiem la dedicació dels estudiants a diverses tasques, aprenentatge i adquisició de competències etc. Esperem que les conclusions de l estudi ens donguin una visió més ampla de la seva satisfacció amb els estudis i que ens ajudin a millorar el rendiment. Així mateix, cada trimestre es fan reunions amb els professors per tal de coordinar la docència (més informació en la memòria de coordinació docent de l annex 2). Es sol licitarà a la l ANECA una modificació de competències i continguts de assignatures si es considera que els aspectes a millorar impliquen canvis rellevants. 6

7 ANNEX 1. INDICADORS DEL SISTEMA INTERN DE GARANTIA DE QUALITAT Incloguem només indicadors per Q1 i Q2, donat que encara no hi ha indicadors sobre altres aspectes del desplegament del grau. La valoració d aquests indicadors ja s ha fet en els apartats anteriors. Q1. Accés i matrícula 7

8 8

9 Q2. Rendiment 9

10 ANNEX 2. MEMÒRIA DE COORDINACIÓ DOCENT PROPOSTA DE MEMÒRIA ANUAL DE COORDINACIÓ DOCENT Curs..2009/ Centre..Facultad de Derecho... Grau en.criminología y Políticas Públicas de Prevención... Coordinadora docent...marta Domínguez Folgueras... RESUM DE L EXPERIÈNCIA En general la experiencia ha sido positiva. Los estudios de Criminología se han implantado de manera reciente en la UPF, así que las actividades mencionadas en esta memoria se aplican solo al primer curso de la titulación. Han sido especialmente positivas las reuniones con los profesores para planificar y evaluar los trimestres. Puesto que todos impartían docencia en criminología por primera vez la coordinación se facilita porque no existen dinámicas preexistentes del modelo docente anterior. De estas reuniones han surgido una serie de propuestas de mejora, como la elaboración de un calendario conjunto de acitividades para conocer mejor el trabajo de los estudiantes, la adopción de normas comunes sobre copia y plagio o la necesidad de una colaboración más estrecha entre los profesores de las asignaturas relacionadas con métodos de investigación, de manera que se complementen y no se solapen contenidos. Como resultado de esto se ha elaborado una guía docente con normas comunes aceptadas por todos los profesores. Además los estudios contaron con una ayuda del CQUID para evaluar la calidad de los estudios y la carga de trabajo de los estudiantes, cuyos datos se están estudiando todavía, pero que seguramente proporcionarán nuevas ideas de mejora. Por otra parte, se detectan algunos ajustes a realizar entre las competencias señaladas en los planes docentes y la evaluación, que se están intentando mejorar. 10

11 Identificació i valoració dels aspectes més rellevants i dels aspectes a millorar en almenys 3 dels àmbits que s indiquen a continuació. 1.Informació facilitada als estudiants sobre el disseny formatiu de la titulació Se informó a los estudiantes del plan de estudios y estructura de los estudios en una primera sesión informativa y después durante los créditos correspondientes al Curso de Introducción a la Universidad. En esta sesión se presentó también la figura del tutor académico. Además la información se encuentra disponible en el campus global para que puedan acceder a ella en cualquier momento. El planteamiento del CIU fue bastante teórico, y se detectaron carencias en los estudiantes a la hora de enfocar el trabajo en la universidad frente al tipo de trabajo que se realizaba en el Bachillerato. Este curso se ha planteado un CIU más práctico, que incluye el trabajo en seminarios para que los estudiantes vean cuál es el modo de trabajo en este tipo de sesiones en grupo pequeño y para establecer unos criterios básicos sobre el tipo de trabajo que deben realizar. De esta manera esperamos que sea más fácil la transición al trabajo universitario. 2.Aprenentatge enfocat a l adquisició i avaluació de competències dels estudiants Todos los planes docentes reflejan la evaluación de competencias y en todas las asignaturas se ha fomentado el trabajo autónomo del estudiante. Hemos detectado algunas inconsistencias en planes docentes sobre la evaluación de competencias pero se están intentando subsanar de cara al curso siguiente. El análisis de los datos de la encuesta realizada a los estudiantes nos proporcionará más información sobre la percepción de los estudiantes acerca de las competencias trabajadas y su evaluación. 3.Plans docents de les assignatures del grau Todos los planes docentes de las asignaturas eran accesibles por parte de los estudiantes en los plazos establecidos, y todos contenían los elementos mínimos marcados por la Universidad (competencias, evaluación, bibliografía y recursos etc.). Algunos profesores incluyen el calendario más detallado de actividades en sus aulas globales y una versión más resumida de libre acceso. Hay dos aspectos importantes a mejorar: 11

12 - Los planes están disponibles en una sola lengua (catalén o castellano), ninguno de ellos está en inglés. Por tanto, debemos ir elaborando las versiones correspondientes para que estén disponibles en los tres idiomas. - Se han detectado pequeñas inconsistencias entre las competencias señaladas en los planes docentes y las que aparecen en las fichas aprobadas por al ANECA, así como algunas competencias cuya evaluación no resulta clara. Esta cuestión se planteó en la última reunión mantenida con los profesores y se realizaron diversas propuestas para subsanar el problema en los próximos planes docentes. 4. Crèdits ECTS i càrrega de treball dels estudiants Se está valorando con la encuesta realizada a los estudiantes pero todavía no disponemos de los datos para hacerlo. 5. Distribució de les tasques assignades als estudiants al llarg del trimestre i la seva dinàmica Los estudiantes han manifestado que las tareas se acumulan al final del trimestre, ya que muchas asignaturas incluyen exámenes y evaluación continua. Se ha tratado el tema en las reuniones de profesores, y algunos profesores van a repartir la entrega de trabajos de forma más equitativa a lo largo del trimestre, pero de todas formas la opinión general es que el problema tiene difícil solución. Algunos contenidos y sobre todo las competencias necesitan ser trabajadas durante un tiempo antes de ser evaluadas, y si unimos esto a la estructura trimestral de la UPF, parece difícil evitar que la carga de trabajo de las últimas semanas supere a la de las primeras. Además en nuestro caso los estudiantes de primer curso tardan en familiarizarse con el trabajo universitario y necesitan adaptarse y aprender a organizarse. Con todo, hay espacio para la mejora si los profesores del mismo curso y trimestre se ponen de acuerdo para no hacer coincidir en los mismos días las entregas de trabajos (o presentaciones, o exámenes) que representen porcentajes elevados de la nota final. Por otra parte, otro importante espacio de mejora tiene que ver con los propios estudiantes y con la manera en que organizan su trabajo. En la mayoría de las tareas a entregar los estudiantes disponen de guías para poder organizarse y comenzar a trabajar en ellas cuando quieran, pero vemos que la mayoría le dedican los días anteriores a la entrega, así que tenemos que hacer hincapié en la importancia de organizar bien el tiempo. 12

13 6.Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en la docència Todas las asignaturas hacen uso del aula global para publicar actividades, contenidos, entregar documentos etc. En muchas asignaturas los estudiantes trabajan en el aula de informática para buscar datos o utilizar programas especializados (por ejemplo de estadística). Los estudiantes acuden a pocas tutorías y realizan la mayor parte de consultas por correo electrónico. También hemos visto que en la elaboración de trabajos confían mucho más en internet que en la biblioteca como fuente de información (por su accesibilidad y rapidez). Quizá tendríamos que introducir también la importancia de algunas viejas teconologías... 7.Accions de promoció del treball cooperatiu Fundamentalmente han surgido pequeñas iniciativas a partir de las reuniones de profesores cada trimestre (12 de junio, 16 de marzo y 22 de junio). A través de estas reuniones: - Se han unificado criterios comunes sobre determinados casos (exigencia de asistencia a los seminarios, casos de plagio o copia...). -Se han puesto en común materiales, como una guía para elaborar recensiones y comentarios de texto, elaborada por un profesor y adaptada por los demás. - Se ha visto la necesidad de convocar reuniones paralelas en pequeños grupos con los profesores que se encargan de materias afines. De cada una de estas reuniones se elabora un acta-resumen. CONCLUSIONS (aprox. 15 línies) 13

14 Han sido especialmente positivas las reuniones con los profesores para planificar y evaluar los trimestres. De estas han surgido una serie de propuestas de mejora, como la elaboración de un calendario conjunto de acitividades para conocer mejor el trabajo de los estudiantes, la adopción de normas comunes sobre copia y plagio o la necesidad de una colaboración más estrecha entre los profesores de las asignaturas relacionadas con métodos de investigación, de manera que se complementen y no se solapen contenidos. Además los estudios contaron con una ayuda del CQUID para evaluar la calidad de los estudios y la carga de trabajo de los estudiantes, cuyos datos se están estudiando todavía, pero que seguramente proporcionarán nuevas ideas de mejora fundamentalmente desde el punto de vista de los estudiantes. Hay que tener en cuenta que todas estas valoraciones se refieren a unos estudios en los que solo está implantado el primer curso, por lo que es probable que cambien conforme los estudiantes lleguen a cursos superiores y estén más familiarizados con el trabajo universitario. Por otra parte, se detectan algunos ajustes a realizar entre las competencias señaladas en los planes docentes y la evaluación, que se están intentando mejorar. Principals línies de treball previstes per al curs següent (aprox. 10 línies) Se palntean tres objetivos - Planteamiento de un CIU más práctico, dividiendo a los estudiantes en grupos pequeños para realizar actividades que pongan de relieve las caracterísitcas del trabajo universitario (simulando un seminario y trabajando las competencias básicas previas necesarias). - Continuar con las reuniones de profesorado para intercambiar experiencias y valorar el desarrollo de los trimestres. - Fomentar el trabajo cooperativo entre los profesores que se encargan de asignaturas muy relacionadas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, de forma que se profundice en las competencias y no se repitan los contenidos. 14

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF )

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF ) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF ) ) Los estudios de la Facultad ) Grado en Ciencias Políticas y de la Administración ) Qué ofrecemos? ) Ofrecemos estudios de calidad, innovadores, atentos

Más detalles

Introducción. 1. Los planes de estudios. 2. Conocimientos de Lengua Española. Facultat de Traducció i Interpretació

Introducción. 1. Los planes de estudios. 2. Conocimientos de Lengua Española. Facultat de Traducció i Interpretació Si vas a venir a la Facultad n e Interpretación de la UPF en el marco Erasmus o de acuerdo bilateral, a continuación tienes toda la información y enlaces útiles para realizar tu matrícula. Introducción

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 1. Uso de idiomas

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 1. Uso de idiomas Tecnología y Empresa I 2015/2016 Código: 102162 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 1 Contacto Nombre: Ramon Bosch Dalmau Correo electrónico: Ramon.Bosch@uab.cat

Más detalles

INFORME FINAL PROYECTO PILOTO DE MENTORIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (CIENCIAS AMBIENTALES. ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA)

INFORME FINAL PROYECTO PILOTO DE MENTORIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (CIENCIAS AMBIENTALES. ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA) INFORME FINAL PROYECTO PILOTO DE MENTORIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (CIENCIAS AMBIENTALES. ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA) PLANIFICACIÓN Samuel Franco Luesma Iván García Cunchillos Carolina

Más detalles

PROGRAMA DE INICIACIÓN AL EMPLEO. UN MODELO

PROGRAMA DE INICIACIÓN AL EMPLEO. UN MODELO S E R V I C I O D E O R I E N T A C I Ó N A L E S T U D I A N T E Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 28801 Alcalá de Henares (Madrid) orientacion.prof@uah.es practicas.empresas@uah.es PROGRAMA DE INICIACIÓN

Más detalles

Nutrición Humana y Dietética

Nutrición Humana y Dietética Plan anual de innovacion y mejora Nutrición Humana y Dietética Acciones de mejora de carácter academico Realizar los cambios señalados tanto por la CGC como por la ACPUA en lo que se refiere al calendario

Más detalles

Máster de Educación para la Salud

Máster de Educación para la Salud Máster de Educación para la Salud Facultat d Infermeria Universitat de Lleida Informe de seguimiento Curso 2010/2011 Elaborado por la coordinación de la titulación Presentado a la Comisión de Estudios

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

5. o. ASIGNATURA: PRACTICUM (Información general) (Código: 515053) 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS

5. o. ASIGNATURA: PRACTICUM (Información general) (Código: 515053) 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS ASIGNATURA: PRACTICUM (Información general) (Código: 515053) 1. INTRODUCCIÓN La implantación del Practicum en la UNED está condicionada por las características de esta Universidad: su ámbito geográfico,

Más detalles

Curso de implantación 2010/2011

Curso de implantación 2010/2011 Denominación del Título Universidad solicitante Rama de Conocimiento Grado en Comercio y Marketing Universidad de Oviedo Ciencias Sociales y Jurídicas Curso de implantación 2010/2011 ANECA, conforme a

Más detalles

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona,

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2014 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA BILINGÜE EN CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA

Más detalles

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS PROFESORADO COORDINADOR Y SUPERVISOR

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS PROFESORADO COORDINADOR Y SUPERVISOR PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS PROFESORADO COORDINADOR Y SUPERVISOR Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Ciències de la Comunicació

Más detalles

Gestión de la Seguridad de los Sistemas de Información

Gestión de la Seguridad de los Sistemas de Información Gestión de la Seguridad de los Sistemas de Información 2015/2016 Código: 102161 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501232 Empresa y Tecnología OT 4 0 Contacto Nombre: Enric Llaudet Solis

Más detalles

Curso de implantación 2010/2011

Curso de implantación 2010/2011 Denominación del Título Universidad solicitante Rama de Conocimiento Grado en Turismo Universidad de Oviedo Ciencias Sociales y Jurídicas Curso de implantación 2010/2011 ANECA, conforme a lo establecido

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

1.2 La normativa mencionada en el apartado anterior será de aplicación a las cuestiones no previstas expresamente en este documento.

1.2 La normativa mencionada en el apartado anterior será de aplicación a las cuestiones no previstas expresamente en este documento. Reglamento común de organización de la asignatura Trabajo Fin de Grado en los Grados y los Dobles Grados de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid 1. Objeto

Más detalles

REGLAMENTO DE LOS COORDINADORES DE TITULACIÓN

REGLAMENTO DE LOS COORDINADORES DE TITULACIÓN REGLAMENTO DE LOS COORDINADORES DE TITULACIÓN La Universidad española está sometida en los últimos años a unos intensos cambios para adaptarse a la nueva normativa que surge a partir de la Ley de Universidades

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

VALORACIÓN ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO Y LOS SERVICIOS OFERTADOS.

VALORACIÓN ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO Y LOS SERVICIOS OFERTADOS. VALORACIÓN ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO Y LOS SERVICIOS OFERTADOS. MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL

Más detalles

Política de necesidades educativas especiales

Política de necesidades educativas especiales Política de necesidades educativas especiales 1) Fundamentación El término necesidades educativas especiales hace referencia a las dificultades que presenta una alumna en el proceso de aprendizaje que

Más detalles

NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN EMPRESAS

NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN EMPRESAS NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN EMPRESAS Curso 2013/2014 Profesor responsable: Mª Mercedes Carmona Máster Universitario en Dirección de Empresas MBA Universidad

Más detalles

ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES A FAVOR DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. Panorama actual y perspectivas de futuro.

ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES A FAVOR DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. Panorama actual y perspectivas de futuro. ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES A FAVOR DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. Panorama actual y perspectivas de futuro. (Resumen del Proyecto de Fin de Carrera de la Licenciatura de Ciencias

Más detalles

Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años

Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años 1 2 Introducción Las personas mayores de 25 años pueden acceder a cualquier Universidad española mediante la superación de una prueba, sin tener que aprobar los distintos cursos de Bachillerato. El objetivo

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 GRAU EN DRET GRADO EN DERECHO INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, juny 2013 2 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

GRADO EN EDUCACION INFANTIL

GRADO EN EDUCACION INFANTIL PROPUESTAS: GRADO EN EDUCACION INFANTIL ACCIONES DE MEJORA CURSO 20112012 PLAN DE MEJORA 1: Evitar duplicidad de contenidos de cara a mejorar la calidad de la formación del alumnado Evitar duplicidad de

Más detalles

Técnico en Gestión Comercial y Marketing (Temario Adaptado a Pruebas Libres de F.P. Grado Superior)

Técnico en Gestión Comercial y Marketing (Temario Adaptado a Pruebas Libres de F.P. Grado Superior) 1 2 Introducción Un Técnico en Gestión Comercial y Marketing es un profesional que puede desempeñar su actividad laboral en el sector del comercio y marketing público y privado, en empresas privadas del

Más detalles

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ORIHUELA

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ORIHUELA GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS ORIHUELA Curso Número de créditos Adscrito a 2013-2014 240 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela Resultados del título GRADO EN ADMINISTRACIÓN

Más detalles

GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA

GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA Informe aprobado el 22 de diciembre por la Junta de Escuela de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática INFORME DE GESTIÓN CURSO 2010-2011 GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA I. Objetivo. El objetivo

Más detalles

Webs de asignaturas y centros de recursos telemáticos on-line

Webs de asignaturas y centros de recursos telemáticos on-line Unidad III. Diseño de mi página web Personalizar mi página web Webs de asignaturas y centros de recursos telemáticos on-line Documento utilizado con fines exclusivamente educativos por la Universidad Autónoma

Más detalles

Introducción al e-business y e-government

Introducción al e-business y e-government Introducción al e-business y e-government 2015/2016 Código: 104058 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501232 Empresa y Tecnología OT 4 0 Contacto Nombre: Daniel Blabia Girau Correo electrónico:

Más detalles

GUÍA DOCENTE DEL PRACTICUM DEL MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

GUÍA DOCENTE DEL PRACTICUM DEL MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS GUÍA DOCENTE DEL PRACTICUM DEL MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 1. INTRODUCCIÓN Como objetivo principal de este Máster

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2012 GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Facultad de Ciencias de la Comunicación VALORACIÓN GLOBAL Información pública

Más detalles

Marketing de Servicios

Marketing de Servicios Marketing de Servicios Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Economía y Negocios Internacionales Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Cuarto Curso Primer Cuatrimestre GUÍA

Más detalles

PRIMER CURSO GRADO EN ECONOMIA

PRIMER CURSO GRADO EN ECONOMIA ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN ECONOMIA CÓDIGO: GECO-03-2014/2015 CODIGO GECO 03-2014/2015 FECHA 10 y 11 de diciembre ASISTENTES Mayte Rodríguez (miembro de la Comisión) 1º curso:

Más detalles

INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN EXPEDIENTE Nº: 4311841 FECHA: 20/01/2015 INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Denominación del Título Universidad (es) Centro (s) donde se imparte Menciones/Especialidades que se

Más detalles

1. Presentación de la asignatura

1. Presentación de la asignatura PDA PRÁCTICAS EN EMPRESA (CURRICULARES) FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES GRADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES-MANGEMENT; ECONOMÍA; INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS; ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓ

Más detalles

Con todo ello, la información proporcionada a la ACPUA es suficiente y se ajusta a lo demandado en el protocolo de seguimiento.

Con todo ello, la información proporcionada a la ACPUA es suficiente y se ajusta a lo demandado en el protocolo de seguimiento. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Más detalles

4.1.3 Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre la titulación y sobre el proceso de matriculación.

4.1.3 Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre la titulación y sobre el proceso de matriculación. 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida accesibles y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación

Más detalles

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS CURSO ACADÉMICO

Más detalles

ADAPTACIÓN AL EEES DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

ADAPTACIÓN AL EEES DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA ADAPTACIÓN AL EEES DE LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE ESTADISTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA EN LA TITULACIÓN DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Participantes: Germán

Más detalles

NORMATIVA PARA LA OBTENCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN

NORMATIVA PARA LA OBTENCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN NORMATIVA PARA LA OBTENCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (Consejo de Gobierno de 17 de Diciembre de 2004, modificada por Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2007) El Real Decreto

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SANITARIA

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SANITARIA Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2014 MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SANITARIA Facultad de Ciencias de la Salud y de la Educación UDIMA INFORMACIÓN PUBLICA

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

MÁSTER EN GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE RESUMEN DE ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES 2013-2014

MÁSTER EN GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE RESUMEN DE ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES 2013-2014 MÁSTER EN GESTIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE RESUMEN DE ACCIONES ANTE RECOMENDACIONES -2014 RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME FINAL No se han reflejado recomendaciones en el Informe Final de Verificación

Más detalles

NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN EMPRESAS

NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN EMPRESAS NORMATIVA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN EMPRESAS Curso 2014/2015 Profesor responsable: Mercedes Carmona Máster Universitario en Marketing y Comunicación Universidad Católica

Más detalles

INFORME FINAL SEGUIMIENTO

INFORME FINAL SEGUIMIENTO INFORME FINAL SEGUIMIENTO GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS UNIVERSIDADE DA CORUÑA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 1. DATOS DEL TÍTULO GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CÓDIGOS

Más detalles

Una Educación Europea Superior. La mayor oferta de estudios bilingües Con el reconocimiento. Internacional

Una Educación Europea Superior. La mayor oferta de estudios bilingües Con el reconocimiento. Internacional Una Educación Europea Superior La mayor oferta de estudios bilingües Con el reconocimiento de Campus de Excelencia Internacional La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una universidad pública que

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2013 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA- FARMACIA CEU INFORMACIÓN PUBLICA Valoración Final Uno de los compromisos

Más detalles

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010 2011 DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN RELACIONES DE GÉNERO DE

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010 2011 DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN RELACIONES DE GÉNERO DE INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010 2011 DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN RELACIONES DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO EN RELACIONES DE GÉNERO CURSO DE IMPLANTACIÓN:

Más detalles

CÓMO FACILITAR LA DOCENCIA EN INGLÉS?

CÓMO FACILITAR LA DOCENCIA EN INGLÉS? CÓMO FACILITAR LA DOCENCIA EN INGLÉS? Peláez-Lorenzo, Cristina Vicerrectorado de Calidad e Innovación Académica Universidad Europea de Madrid C/ Tajo, s/n 28670 Villaviciosa de Odón Madrid cristina.pelaez@uem.es

Más detalles

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL Identificación del título Denominación: Negocios Internacionales / International Business Universidad/des: Universidad Pompeu Fabra Centro/s:

Más detalles

Curso de implantación 2009/2010

Curso de implantación 2009/2010 Denominación del Título Grado en Ingeniería Mecánica Universidad solicitante Universidad Nacional de Educación a Distancia Rama de Conocimiento Ingeniería y Arquitectura Curso de implantación 2009/2010

Más detalles

Denominación del Título Centro Universidad solicitante Rama de Conocimiento

Denominación del Título Centro Universidad solicitante Rama de Conocimiento Denominación del Título Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) (MADRID) Universidad solicitante Universidad Pontificia

Más detalles

1. Objeto. La normativa mencionada en el apartado anterior será de aplicación a las cuestiones no previstas expresamente en este documento.

1. Objeto. La normativa mencionada en el apartado anterior será de aplicación a las cuestiones no previstas expresamente en este documento. Reglamento de organización de la asignatura Trabajo Fin de Grado en el Grado en Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid 1. Objeto El presente reglamento

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2013 MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación CEU INFORMACIÓN

Más detalles

POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA Adaptada de la publicación de la Organización del Bachillerato Internacional Probidad académica. (2009).

POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA Adaptada de la publicación de la Organización del Bachillerato Internacional Probidad académica. (2009). Adaptada de la publicación de la Organización del Bachillerato Internacional Probidad académica. (2009). Filosofía Este documento está destinado a dar a conocer a toda la comunidad del Instituto Educacional

Más detalles

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES En primer lugar, destacamos que el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados: PC06: Definición de perfiles

Más detalles

CICLOS FORMATIVOS SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA CURSO 2013 2014

CICLOS FORMATIVOS SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA CURSO 2013 2014 El próximo jueves 12 de septiembre a las 19:00 horas tendrá lugar, en el Salón de Actos de nuestro centro, una sesión de bienvenida para todo el alumnado matriculado en primero de los ciclos formativos

Más detalles

EXTRACTO DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO EN BIOLOGÍA APARTADO 4.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN SOBRE ACCESO Y ADMISIÓN

EXTRACTO DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO EN BIOLOGÍA APARTADO 4.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN SOBRE ACCESO Y ADMISIÓN EXTRACTO DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO EN BIOLOGÍA APARTADO 4.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN SOBRE ACCESO Y ADMISIÓN 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 4.1. Sistemas de información

Más detalles

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES (GRADO Y MÁSTER)

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES (GRADO Y MÁSTER) PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES (GRADO Y MÁSTER) V.01.02/12/10 Página 2 de 17 Para facilitar la labor que desarrollan los evaluadores, nombrados por AGAE, en el proceso

Más detalles

EN LA LA EMPRESA EMPRESA

EN LA LA EMPRESA EMPRESA PANEL DE OPINIÓN Nº 6 NIVELDE FORMACIÓN EN LA LA EMPRESA EMPRESA ESPAÑOLA RESULTADOSGenerales Más del 6 de las s que necesitan personal formado en idiomas detectan carencias sobre este aspecto en los candidatos

Más detalles

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010 2011 DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010 2011 DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010 2011 DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA TITULACIÓN: GRADO EN TRABAJO SOCIAL CURSO DE IMPLANTACIÓN: 2008 2009 CAMPUS: ZARAGOZA CENTRO: FACULTAD

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2013 MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

Más detalles

INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN EXPEDIENTE Nº: 4310946 FECHA: 11/05/2015 INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Denominación del Título Universidad (es) Centro (s) donde se imparte Menciones/Especialidades que se

Más detalles

Criterio 2: Política y estrategia

Criterio 2: Política y estrategia Criterio 2: Política y estrategia Definición. Cómo implanta el servicio su misión, y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de interés y apoyada por políticas, planes, objetivos,

Más detalles

Calidad de las guías docentes y adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación

Calidad de las guías docentes y adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación Informe de evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje Especialización e Investigación en Derecho Calidad de las guías docentes y adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación Tomando

Más detalles

INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN EXPEDIENTE Nº: 4311116 FECHA: 31/05/2015 INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Denominación del Título Universidad (es) Master Universitario en Dirección de Empresas Universidad de

Más detalles

INFORME DE GESTIÓN MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR DE PLANTAS 2009-2010

INFORME DE GESTIÓN MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR DE PLANTAS 2009-2010 Informe aprobado el 10 de Febrero de 2011 por la Junta de Instituto del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas INFORME DE GESTIÓN MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR DE PLANTAS I.

Más detalles

Grado en Psicología inf in o@ui1.e f s (+34) 902 732 777 o@ui1.e

Grado en Psicología inf in o@ui1.e f s (+34) 902 732 777 o@ui1.e info@ui1.es (+34) 902 732 777 Presentación (pág. 3) Convalidaciones y reconocimiento de créditos (pág. 4) Salidas profesionales (pág. 5) Plan de estudios (pág. 6) Metodología (pág. 12) Información de acceso

Más detalles

MEMORIA. Diseño básico de la contabilidad de costes de una empresa real. Grado en Gestión de Pymes.

MEMORIA. Diseño básico de la contabilidad de costes de una empresa real. Grado en Gestión de Pymes. Proyecto de Innovación Docente ID11/099 Proyectos estratégicos de formación, innovación y mejora docente en la Universidad de Salamanca para su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior MEMORIA

Más detalles

INFORME DE GESTIÓN 2010-2011 Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios

INFORME DE GESTIÓN 2010-2011 Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios Informe aprobado el 17 de noviembre de 2011 por la Junta de Centro de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas INFORME DE GESTIÓN 2010-2011 Máster Universitario en Gestión de Empresas, I.

Más detalles

410303 - TFM-TEC - Trabajo de Fin de Máster

410303 - TFM-TEC - Trabajo de Fin de Máster Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 410 - ICE - Instituto de Ciencias de la Educación 410 - ICE - Instituto de Ciencias de la Educación MÁSTER UNIVERSITARIO EN

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES. Facultad de Derecho Universidad de Barcelona

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES. Facultad de Derecho Universidad de Barcelona Facultad de Derecho Universidad de Barcelona PRESENTACIÓN: MOVILIDAD Y EEES OBJETIVOS PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN EVALUACIÓN Autora: Eva Andrés Aucejo. Coordinadora i Directora de

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO EN PERIODISMO

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO EN PERIODISMO Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2012 GRADO EN PERIODISMO Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación VALORACIÓN GLOBAL Información pública

Más detalles

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010 2011 DEL GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD SAN JORGE

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010 2011 DEL GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD SAN JORGE INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010 2011 DEL GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD SAN JORGE TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA CURSO DE IMPLANTACIÓN: 2008 2009 CAMPUS: WALQA (HUESCA)

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament

Más detalles

INFORME DE SEGUIMIENTO MASTER EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA. Curso 2011/12

INFORME DE SEGUIMIENTO MASTER EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA. Curso 2011/12 INFORME DE SEGUIMIENTO MASTER EN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Curso 2011/12 Granada, Noviembre 2012 http://cevug.ugr.es 1 cevug@ugr.es 1 Descripción El Informe de Seguimiento del Master Oficial

Más detalles

UN PROYECTO DE MEJORA EN LA ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA: EL PROGRAMA TUTOR 1

UN PROYECTO DE MEJORA EN LA ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA: EL PROGRAMA TUTOR 1 Exigencias de la vida y trabajo universitario desde la perspectiva de los delegados de alumnos 401 Revista de Investigación Educativa, 1999, Vol. 17, n.º 2, págs. 401-406 UN PROYECTO DE MEJORA EN LA ORIENTACIÓN

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2013 MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL Centro de Enseñanza Superior Escuela Superior de Gestión Empresarial y

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2014 GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales URJC INFORMACIÓN PUBLICA Valoración

Más detalles

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán www.aqu.cat Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán Martí Casadesús Director Valencia, 22 de septiembre de 2015 Índice

Más detalles

DIRECTRICES PARA LA COORDINACION DE TITULACIONES EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

DIRECTRICES PARA LA COORDINACION DE TITULACIONES EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DIRECTRICES PARA LA COORDINACION DE TITULACIONES EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA La puesta en marcha de las nuevas titulaciones oficiales de Grado y Máster en la Universidad Española conlleva importantes

Más detalles

Pedro Membiela, Natalia Casado y Mª Isabel Cebreiros (editores) Educación Editora

Pedro Membiela, Natalia Casado y Mª Isabel Cebreiros (editores) Educación Editora EXPERIENCIAS E INNOVACIÓN DOCENTE EN EL CONTEXTO ACTUAL DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EXPERIENCIAS E INNOVACIÓN DOCENTE NO CONTEXTO ACTUAL DA DOCENCIA UNIVERSITARIA PEDRO MEMBIELA NATALIA CASADO M.ª ISABEL

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament d Humanitats i Ciències de l'educació Barcelona, juny

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2013 GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI UCM INFORMACIÓN PUBLICA Valoración

Más detalles