INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA ( ) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA (2009-2011) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra"

Transcripción

1 INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN CRIMINOLOGIA ( ) GENER 2011 Facultat de Dret, Universitat Pompeu Fabra 1

2 Índex FITXA DE LA TITULACIÓ VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL MILLORES INTRODUÏDES I PROPOSADES...6 ANNEX 1. INDICADORS DEL SISTEMA INTERN DE GARANTIA DE QUALITAT...7 ANNEX 2. MEMÒRIA DE COORDINACIÓ DOCENT

3 FITXA DE LA TITULACIÓ Títol: Grau en Criminologia i Politiques Públiques de Prevenció Alumnes de nou ingrés: 96 Alumnes totals: 161 Curs d inici: 2009/10 Degà: Dr. Josep Maria Vilajosana Rubio Informació pública disponible: Dades i indicadors de la titulació: 3

4 1. VALORACIÓ GENERAL DEL DESPLEGAMENT DEL TÍTOL L Annex 1 conté els indicadors del sistema intern de garantia de qualitat de la UPF i la valoració que en fa el coordinador docent. Q1. Accés i matrícula S han cobert totes les places ofertes en 2009 i en Es valora positivament la demanda que té la titulació, amb un rati de 1,55 per plaça oferta al 2009 i un 1,44 al El petit descens en els ratis s ha produït de manera similar en les altres universitats catalanes que imparteixen el grau. La nota de tall ha canviat degut al nou sistema de qualificació de les PAU, però és més baixa que la nota de tall de la mateixa titulació a la UB i UAB, i més alta que a la UdG. En ambdós casos una tercera part dels estudiants tenen notes altes (superior a 7 el 2009, superior a 9 el 2010). El 2009, el 84,7 per cent dels estudiants accedien en primera opció al grau, el 2010 el percentatge baixa al 72 per cent. El 2009, la via d accés majoritària són les PAU (88,5%). El 2010 també, però ha augmentat el percentatge a 88,5% i ha baixat la procedència de FP. Valoració El grau té una demanda satisfactòria, tot i que caldria conèixer las raons de la major demanda dels estudis a altres universitats, que fa que tinguin notes de tall més altes i capten els millors estudiants. Q2. Rendiment La taxa de rendiment del curs 2009/10 es situa en un 79,1, similar a la taxa de altres graus en ciències socials, com ara Ciències Politiques o Relacions Laborals. Aquestes dades es refereixen únicament al primer curs, amb matricula obligatòria i on es concentra més abandonament. El rendiment ha estat més alt en les assignatures del primer trimestre, i ha baixat en el segon i el tercer, quan i ha més abandonament. El rendiment ha baixat també en les assignatures amb continguts matemàtics, resultat esperat donat el perfil dels estudiants. De 89 estudiants matriculats a primer curs en 2009, només continuen a segon curs 67 en 2010, amb un abandonament del 24,72 %. La majoria dels abandonaments (19,1% del total) és fruit de l aplicació del règim de permanència. No hi ha encara dades de graduació disponibles. Valoració La taxa d abandonament es molt elevada, i la interpretació de l aplicació del règim de permanència és complicada. És molt possible que l abandonament sigui la causa de l aplicació del règim i no la seva conseqüència: els estudiants podrien perquè els estudis perquè no són el que ells esperaven (un problema habitual en els graus de Criminologia), no superen las assignatures, i els apliquem el règim de permanència. Hauríem de intentar que els estudiants tinguessin una imatge acurada de la Criminologia quan comencen els estudis. Han de saber que és un conjunt de 4

5 ciències socials i no altra cosa. Hauríem de destacar la importància dels coneixements matemàtics i metodològics per la seva futura carrera professional. De fet, aquest continguts més metodològics són els que diferencien el pla d estudis de la UPF del de altres universitats que imparteixen el grau. Q3. Satisfacció Encara no tenim dades sobre aquest indicador, pero quan estiguin disponibles, a més dels indicadors Q3 hi afegirem els resultats de l estudi de qualitat que està portant a terme la facultat de Dret de la UPF a tots els nous graus. Q4. Pràctiques externes i mobilitat Encara no hi ha dades sobre aquest indicador, el grau només té els dos primers cursos activats i les pràctiques i mobilitat es faran en cursos posteriors. Q5. Inserció laboral Encara no hi ha graduats en el grau, doncs no podem estudiar la seva inserció laboral. Q6. Gestió i atenció a la comunitat No tenim dades sobre aquesta qüestió 5

6 2. MILLORES INTRODUÏDES I PROPOSADES El grau té una demanda satisfactòria, tot i que caldria conèixer las raons de la major demanda dels estudis a altres universitats, que fa que tinguin notes de tall més altes i captin els millors estudiants. La taxa d abandonament es molt elevada, problema habitual en els graus de Criminologia. La majoria dels abandonaments es deuen a l aplicació del règim de permanència, però aquest indicador potser no reflecteix la complexitat de l abandonament, ja que és molt possible que l abandonament sigui la causa de l aplicació del règim i no la seva conseqüència: els estudiants podrien abandonar perquè els estudis no són el que ells esperaven, no superen las assignatures, i els apliquem el règim de permanència. Hauríem de disposar d informació dels estudiants. Hauríem de intentar que els estudiants tinguessin una imatge acurada de la Criminologia quan comencen els estudis. Han de saber que és un conjunt de ciències socials i no altra cosa. Hauríem de destacar la importància dels coneixements matemàtics i metodològics per la seva futura carrera professional, per tal de fer-los més atractius. De fet, aquests continguts més metodològics són els que diferencien el pla d estudis de la UPF del de altres universitats que imparteixen el grau. S està portant a terme un estudi de qualitat dels estudis, finançat pel CQUID, amb la idea de contrastar els punts forts i febles de la ordenació dels estudis. Estudiem la dedicació dels estudiants a diverses tasques, aprenentatge i adquisició de competències etc. Esperem que les conclusions de l estudi ens donguin una visió més ampla de la seva satisfacció amb els estudis i que ens ajudin a millorar el rendiment. Així mateix, cada trimestre es fan reunions amb els professors per tal de coordinar la docència (més informació en la memòria de coordinació docent de l annex 2). Es sol licitarà a la l ANECA una modificació de competències i continguts de assignatures si es considera que els aspectes a millorar impliquen canvis rellevants. 6

7 ANNEX 1. INDICADORS DEL SISTEMA INTERN DE GARANTIA DE QUALITAT Incloguem només indicadors per Q1 i Q2, donat que encara no hi ha indicadors sobre altres aspectes del desplegament del grau. La valoració d aquests indicadors ja s ha fet en els apartats anteriors. Q1. Accés i matrícula 7

8 8

9 Q2. Rendiment 9

10 ANNEX 2. MEMÒRIA DE COORDINACIÓ DOCENT PROPOSTA DE MEMÒRIA ANUAL DE COORDINACIÓ DOCENT Curs..2009/ Centre..Facultad de Derecho... Grau en.criminología y Políticas Públicas de Prevención... Coordinadora docent...marta Domínguez Folgueras... RESUM DE L EXPERIÈNCIA En general la experiencia ha sido positiva. Los estudios de Criminología se han implantado de manera reciente en la UPF, así que las actividades mencionadas en esta memoria se aplican solo al primer curso de la titulación. Han sido especialmente positivas las reuniones con los profesores para planificar y evaluar los trimestres. Puesto que todos impartían docencia en criminología por primera vez la coordinación se facilita porque no existen dinámicas preexistentes del modelo docente anterior. De estas reuniones han surgido una serie de propuestas de mejora, como la elaboración de un calendario conjunto de acitividades para conocer mejor el trabajo de los estudiantes, la adopción de normas comunes sobre copia y plagio o la necesidad de una colaboración más estrecha entre los profesores de las asignaturas relacionadas con métodos de investigación, de manera que se complementen y no se solapen contenidos. Como resultado de esto se ha elaborado una guía docente con normas comunes aceptadas por todos los profesores. Además los estudios contaron con una ayuda del CQUID para evaluar la calidad de los estudios y la carga de trabajo de los estudiantes, cuyos datos se están estudiando todavía, pero que seguramente proporcionarán nuevas ideas de mejora. Por otra parte, se detectan algunos ajustes a realizar entre las competencias señaladas en los planes docentes y la evaluación, que se están intentando mejorar. 10

11 Identificació i valoració dels aspectes més rellevants i dels aspectes a millorar en almenys 3 dels àmbits que s indiquen a continuació. 1.Informació facilitada als estudiants sobre el disseny formatiu de la titulació Se informó a los estudiantes del plan de estudios y estructura de los estudios en una primera sesión informativa y después durante los créditos correspondientes al Curso de Introducción a la Universidad. En esta sesión se presentó también la figura del tutor académico. Además la información se encuentra disponible en el campus global para que puedan acceder a ella en cualquier momento. El planteamiento del CIU fue bastante teórico, y se detectaron carencias en los estudiantes a la hora de enfocar el trabajo en la universidad frente al tipo de trabajo que se realizaba en el Bachillerato. Este curso se ha planteado un CIU más práctico, que incluye el trabajo en seminarios para que los estudiantes vean cuál es el modo de trabajo en este tipo de sesiones en grupo pequeño y para establecer unos criterios básicos sobre el tipo de trabajo que deben realizar. De esta manera esperamos que sea más fácil la transición al trabajo universitario. 2.Aprenentatge enfocat a l adquisició i avaluació de competències dels estudiants Todos los planes docentes reflejan la evaluación de competencias y en todas las asignaturas se ha fomentado el trabajo autónomo del estudiante. Hemos detectado algunas inconsistencias en planes docentes sobre la evaluación de competencias pero se están intentando subsanar de cara al curso siguiente. El análisis de los datos de la encuesta realizada a los estudiantes nos proporcionará más información sobre la percepción de los estudiantes acerca de las competencias trabajadas y su evaluación. 3.Plans docents de les assignatures del grau Todos los planes docentes de las asignaturas eran accesibles por parte de los estudiantes en los plazos establecidos, y todos contenían los elementos mínimos marcados por la Universidad (competencias, evaluación, bibliografía y recursos etc.). Algunos profesores incluyen el calendario más detallado de actividades en sus aulas globales y una versión más resumida de libre acceso. Hay dos aspectos importantes a mejorar: 11

12 - Los planes están disponibles en una sola lengua (catalén o castellano), ninguno de ellos está en inglés. Por tanto, debemos ir elaborando las versiones correspondientes para que estén disponibles en los tres idiomas. - Se han detectado pequeñas inconsistencias entre las competencias señaladas en los planes docentes y las que aparecen en las fichas aprobadas por al ANECA, así como algunas competencias cuya evaluación no resulta clara. Esta cuestión se planteó en la última reunión mantenida con los profesores y se realizaron diversas propuestas para subsanar el problema en los próximos planes docentes. 4. Crèdits ECTS i càrrega de treball dels estudiants Se está valorando con la encuesta realizada a los estudiantes pero todavía no disponemos de los datos para hacerlo. 5. Distribució de les tasques assignades als estudiants al llarg del trimestre i la seva dinàmica Los estudiantes han manifestado que las tareas se acumulan al final del trimestre, ya que muchas asignaturas incluyen exámenes y evaluación continua. Se ha tratado el tema en las reuniones de profesores, y algunos profesores van a repartir la entrega de trabajos de forma más equitativa a lo largo del trimestre, pero de todas formas la opinión general es que el problema tiene difícil solución. Algunos contenidos y sobre todo las competencias necesitan ser trabajadas durante un tiempo antes de ser evaluadas, y si unimos esto a la estructura trimestral de la UPF, parece difícil evitar que la carga de trabajo de las últimas semanas supere a la de las primeras. Además en nuestro caso los estudiantes de primer curso tardan en familiarizarse con el trabajo universitario y necesitan adaptarse y aprender a organizarse. Con todo, hay espacio para la mejora si los profesores del mismo curso y trimestre se ponen de acuerdo para no hacer coincidir en los mismos días las entregas de trabajos (o presentaciones, o exámenes) que representen porcentajes elevados de la nota final. Por otra parte, otro importante espacio de mejora tiene que ver con los propios estudiantes y con la manera en que organizan su trabajo. En la mayoría de las tareas a entregar los estudiantes disponen de guías para poder organizarse y comenzar a trabajar en ellas cuando quieran, pero vemos que la mayoría le dedican los días anteriores a la entrega, así que tenemos que hacer hincapié en la importancia de organizar bien el tiempo. 12

13 6.Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en la docència Todas las asignaturas hacen uso del aula global para publicar actividades, contenidos, entregar documentos etc. En muchas asignaturas los estudiantes trabajan en el aula de informática para buscar datos o utilizar programas especializados (por ejemplo de estadística). Los estudiantes acuden a pocas tutorías y realizan la mayor parte de consultas por correo electrónico. También hemos visto que en la elaboración de trabajos confían mucho más en internet que en la biblioteca como fuente de información (por su accesibilidad y rapidez). Quizá tendríamos que introducir también la importancia de algunas viejas teconologías... 7.Accions de promoció del treball cooperatiu Fundamentalmente han surgido pequeñas iniciativas a partir de las reuniones de profesores cada trimestre (12 de junio, 16 de marzo y 22 de junio). A través de estas reuniones: - Se han unificado criterios comunes sobre determinados casos (exigencia de asistencia a los seminarios, casos de plagio o copia...). -Se han puesto en común materiales, como una guía para elaborar recensiones y comentarios de texto, elaborada por un profesor y adaptada por los demás. - Se ha visto la necesidad de convocar reuniones paralelas en pequeños grupos con los profesores que se encargan de materias afines. De cada una de estas reuniones se elabora un acta-resumen. CONCLUSIONS (aprox. 15 línies) 13

14 Han sido especialmente positivas las reuniones con los profesores para planificar y evaluar los trimestres. De estas han surgido una serie de propuestas de mejora, como la elaboración de un calendario conjunto de acitividades para conocer mejor el trabajo de los estudiantes, la adopción de normas comunes sobre copia y plagio o la necesidad de una colaboración más estrecha entre los profesores de las asignaturas relacionadas con métodos de investigación, de manera que se complementen y no se solapen contenidos. Además los estudios contaron con una ayuda del CQUID para evaluar la calidad de los estudios y la carga de trabajo de los estudiantes, cuyos datos se están estudiando todavía, pero que seguramente proporcionarán nuevas ideas de mejora fundamentalmente desde el punto de vista de los estudiantes. Hay que tener en cuenta que todas estas valoraciones se refieren a unos estudios en los que solo está implantado el primer curso, por lo que es probable que cambien conforme los estudiantes lleguen a cursos superiores y estén más familiarizados con el trabajo universitario. Por otra parte, se detectan algunos ajustes a realizar entre las competencias señaladas en los planes docentes y la evaluación, que se están intentando mejorar. Principals línies de treball previstes per al curs següent (aprox. 10 línies) Se palntean tres objetivos - Planteamiento de un CIU más práctico, dividiendo a los estudiantes en grupos pequeños para realizar actividades que pongan de relieve las caracterísitcas del trabajo universitario (simulando un seminario y trabajando las competencias básicas previas necesarias). - Continuar con las reuniones de profesorado para intercambiar experiencias y valorar el desarrollo de los trimestres. - Fomentar el trabajo cooperativo entre los profesores que se encargan de asignaturas muy relacionadas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, de forma que se profundice en las competencias y no se repitan los contenidos. 14

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig

Más detalles

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT GRADO EN CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona,

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Ciències de la Comunicació

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 GRAU EN DRET GRADO EN DERECHO INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, juny 2013 2 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament d Humanitats i Ciències de l'educació Barcelona, juny

Más detalles

MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL MÀSTER UNIVERSITARI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL MÀSTER UNIVERSITARI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT Pàg.: 1 de 8 MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL CURS 2009/2010 Versió: Data d aprovació: Canvis respecte a l anterior: Elaborat per: Revisat per: Aprovat per: CEP CGQ Junta de centre CQUIB Data:

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament

Más detalles

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF )

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF ) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UPF ) ) Los estudios de la Facultad ) Grado en Ciencias Políticas y de la Administración ) Qué ofrecemos? ) Ofrecemos estudios de calidad, innovadores, atentos

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Psicologia Barcelona, març de 2014 Revisat i aprovat en el Consell

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament d Humanitats i Ciències de l'educació Barcelona, març

Más detalles

MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL MÀSTER UNIVERSITARI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL MÀSTER UNIVERSITARI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT Pàg.: 1 de 9 MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL CURS 2009/2010 Versió: Data d aprovació: Canvis respecte a l anterior: Elaborat per: Revisat per: SEQUA CEP Aprovat per: CONSELL DE DIRECCIÓ CGQ

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Ciències

Más detalles

Introducción. 1. Los planes de estudios. 2. Conocimientos de Lengua Española. Facultat de Traducció i Interpretació

Introducción. 1. Los planes de estudios. 2. Conocimientos de Lengua Española. Facultat de Traducció i Interpretació Si vas a venir a la Facultad n e Interpretación de la UPF en el marco Erasmus o de acuerdo bilateral, a continuación tienes toda la información y enlaces útiles para realizar tu matrícula. Introducción

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS Y SOCIALES INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Ciències de la Comunicació

Más detalles

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán

Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán www.aqu.cat Disponibilidad, difusión y uso de los indicadores de inserción laboral de los graduados del Sistema Universitario Catalán Martí Casadesús Director Valencia, 22 de septiembre de 2015 Índice

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL MÀSTER UNIVERSITARI EN POSTPRODUCCIÓ AUDIOVISUAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN POSTPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Ciències

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ DIGITAL I NOVES TECNOLOGIES MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ DIGITAL I NOVES TECNOLOGIES MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS MÀSTER UNIVERSITARI EN COMUNICACIÓ DIGITAL I NOVES TECNOLOGIES MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL TÍTOL DE GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL

INFORME ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL TÍTOL DE GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL Pàg.: 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL TÍTOL DE GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL CURS 2010-11 Versió: Data d aprovació: Canvis respecte a l anterior: Elaborat per: CGQ Revisat per: Junta de

Más detalles

Jornada d'innovació Docent UPC 2010

Jornada d'innovació Docent UPC 2010 Jornada d'innovació Docent UPC 2010 El Sistema de Garantia de la Qualitat a l aula: una eina imprescindible per a la millora de la docència Jordi Hernández Marco Coordinador del grup GIQUAL ETSEIB 11-Febrer-2010

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Ciències de la Comunicació Barcelona, març de 2014 Revisat i aprovat

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN DIRECCIÓ D'EMPRESES GRADO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Ciències Econòmiques i Empresarials Barcelona,

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2011-2012 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2011-2012 Departament de Ciències Econòmiques i

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS MASTERS OFICIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO. Facultad de Derecho Universidad de Barcelona

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS MASTERS OFICIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO. Facultad de Derecho Universidad de Barcelona PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS MASTERS OFICIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO Facultad de Derecho Universidad de Barcelona PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LOS MASTERS OFICIALES DE LA FACULTAD DE DERECHO 1. PRESENTACIÓN

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 1. Uso de idiomas

Titulación Tipo Curso Semestre. 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 1. Uso de idiomas Tecnología y Empresa I 2015/2016 Código: 102162 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501232 Empresa y Tecnología OB 3 1 Contacto Nombre: Ramon Bosch Dalmau Correo electrónico: Ramon.Bosch@uab.cat

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

PAPEL Y RELEVANCIA DE LA FIGURA DEL COORDINADOR DE CURSO EN LOS NUEVOS SISTEMAS DOCENTES

PAPEL Y RELEVANCIA DE LA FIGURA DEL COORDINADOR DE CURSO EN LOS NUEVOS SISTEMAS DOCENTES PAPEL Y RELEVANCIA DE LA FIGURA DEL COORDINADOR DE CURSO EN LOS NUEVOS SISTEMAS DOCENTES Mª Luisa Esteve Pardo luisa.esteve@udg.edu Resumen La Facultat de Dret de la implantó en el curso 2004-2005 un plan

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

Facultat de Lletres Universitat de Lleida

Facultat de Lletres Universitat de Lleida Facultat de Lletres Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis del centre: 12/12/13 Revisat pel centre Aprovat

Más detalles

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS Aprovada per: Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 2 de març de 2012 Consell de Govern de 8 de maig de 2012 Consell Social de 26 de juliol de 2012 Informada per: Claustre de la Universitat de Barcelona

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado

Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Escuela de Doctorado Universitat Pompeu Fabra (UPF) Olga Valverde Granados Vicerrectora de Postgrado y Doctorado Almería, 28 de octubre de 2011 Estudios de Doctorado: problemas detectados Cuestiones generales:

Más detalles

Gestión de la Seguridad de los Sistemas de Información

Gestión de la Seguridad de los Sistemas de Información Gestión de la Seguridad de los Sistemas de Información 2015/2016 Código: 102161 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501232 Empresa y Tecnología OT 4 0 Contacto Nombre: Enric Llaudet Solis

Más detalles

La evaluación continua de los aprendizajes en el marco del EEES

La evaluación continua de los aprendizajes en el marco del EEES La evaluación continua de los aprendizajes en el marco del EEES Juan Antonio Amador Campos I.C.E. Universitat de Barcelona Facultat de Física, 5 de octubre de 2006 Jornada de formació de professorat 1.

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2014 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA BILINGÜE EN CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES. Facultad de Derecho Universidad de Barcelona

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PROGRAMA DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES. Facultad de Derecho Universidad de Barcelona Facultad de Derecho Universidad de Barcelona PRESENTACIÓN: MOVILIDAD Y EEES OBJETIVOS PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES LÍNEAS DE ACTUACIÓN EVALUACIÓN Autora: Eva Andrés Aucejo. Coordinadora i Directora de

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT PROGRAMA FORMATIU INFERMERIA HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT M. Àngels Pi Sans Directora Infermeria HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT Característiques: Monogràfic de Traumatologia Accidents laborals o malalties

Más detalles

Calidad de las guías docentes y adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación

Calidad de las guías docentes y adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación Informe de evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje Especialización e Investigación en Derecho Calidad de las guías docentes y adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación Tomando

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009. prevenció dels ASI. ITER BSO www.alonsovarea.com

Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009. prevenció dels ASI. ITER BSO www.alonsovarea.com Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009 El treball en xarxa en la prevenció dels ASI www.alonsovarea.com CADA COSA EN SU MOMENTO Construir una RED es hermoso http://yoriento.com/2009/03/como-fomentar-el-trabajo-el-equipo-de-verdad-487.html

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS. Centro de Postgrado UC3M

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS. Centro de Postgrado UC3M Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2014 MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS UC3M INFORMACIÓN PUBLICA Valoración Final La adaptación de los títulos universitarios

Más detalles

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS INDICADORES Y EL DESARROLLO OPERATIVO. GRADO EN DISEÑO.

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS INDICADORES Y EL DESARROLLO OPERATIVO. GRADO EN DISEÑO. INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS INDICADORES Y EL DESARROLLO OPERATIVO. GRADO EN DISEÑO. ÍNDICE. Ficha de la titulación... 3 1. Acceso y matrícula... 4 1.1. Número de plazas ofrecidas para nuevo acceso, demanda

Más detalles

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS PROFESORADO COORDINADOR Y SUPERVISOR

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS PROFESORADO COORDINADOR Y SUPERVISOR PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN CENTROS EDUCATIVOS PROFESORADO COORDINADOR Y SUPERVISOR Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional

Más detalles

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL Grado Oficial GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL www.seguretatintegral.cat Presentación El Grado de Prevención y Seguridad Integral pretende formar profesionales capaces de dar una respuesta eficiente

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN EXPEDIENTE Nº: 4310621 FECHA: 25/04/2015 INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Denominación del Título Universidad (es) Centro (s) donde se imparte Menciones/Especialidades que se

Más detalles

PLAN DOCENTE DE ASIGNATURA

PLAN DOCENTE DE ASIGNATURA Máster Universitario en Comunicación Social PLAN DOCENTE DE ASIGNATURA Título de la asignatura: Investigación en Línea: Uso y Diseño de Bases de Datos Codi de l assignatura: 31747 Trimestre: Primer Tipo:

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO EN MAGISTERIO EDUCACIÓN PRIMARIA

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO EN MAGISTERIO EDUCACIÓN PRIMARIA Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2013 GRADO EN MAGISTERIO EDUCACIÓN PRIMARIA Escuela Universitaria Cardenal Cisneros UAH INFORMACIÓN PUBLICA Valoración

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Ciències Econòmiques i

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA RESUMEN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2009-10

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA RESUMEN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2009-10 MÁSTER UNIVERSITARIO EN LOGÍSTICA PARA LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA RESUMEN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2009-10 ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE CURSO ANTERIOR MEJORA Proceso

Más detalles

Guía del Campus Global. Perfil Participante

Guía del Campus Global. Perfil Participante Guía del Campus Global Perfil Participante Barcelona, edición 2014-2015 Índice 1. Información general 03 1.1 El campus Global 03 1.2 Equipamento necessario 03 2. Cómo entrar 03 3. Funcionalitdades del

Más detalles

Máster de Educación para la Salud

Máster de Educación para la Salud Máster de Educación para la Salud Facultat d Infermeria Universitat de Lleida Informe de seguimiento Curso 2010/2011 Elaborado por la coordinación de la titulación Presentado a la Comisión de Estudios

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SANITARIA

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SANITARIA Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2014 MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN SANITARIA Facultad de Ciencias de la Salud y de la Educación UDIMA INFORMACIÓN PUBLICA

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2012 GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Facultad de Ciencias de la Comunicación VALORACIÓN GLOBAL Información pública

Más detalles

Escola Tècnica Superior d'enginyeria Agrària Universitat de Lleida

Escola Tècnica Superior d'enginyeria Agrària Universitat de Lleida Escola Tècnica Superior d'enginyeria Agrària Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre:

Más detalles

Resumen. Palabras clave: Semipresencial, Ingeniería en Organización Industrial, Blended Learning

Resumen. Palabras clave: Semipresencial, Ingeniería en Organización Industrial, Blended Learning IX Congreso de Ingeniería de Organización Gijón, 8 y 9 de septiembre de 2005 Un modelo de blended learning en la Universidad Politécnica de Catalunya: la docencia semipresencial de la titulación de Ingeniería

Más detalles

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Información adicional para el estudiante Datos básicos: Denominación:

Más detalles

Grado en Traducción e Interpretación

Grado en Traducción e Interpretación Grado en Traducción e Interpretación www.youtube.com/watch?v=nvq3fyjuxam Dónde se imparte: campus de Poblenou Dónde se imparte: campus de Poblenou Acceso al grado Cinco razones para elegir la UPF Porque

Más detalles

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS CURSO ACADÉMICO

Más detalles

Marketing de Servicios

Marketing de Servicios Marketing de Servicios Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Economía y Negocios Internacionales Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Cuarto Curso Primer Cuatrimestre GUÍA

Más detalles

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Información general de la asignatura Denominación

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Curso 2013-2014

GUÍA DOCENTE. Curso 2013-2014 1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Grado: Nutrición Humana y Dietética Asignatura: Comunicación y Marketing alimentario y nutricional Módulo: Higiene, Seguridad Alimentaria y Gestión de Calidad Departamento:

Más detalles

Grado en Lenguas Aplicadas

Grado en Lenguas Aplicadas Grado en Lenguas Aplicadas www.youtube.com/watch?v=nvq3fyjuxam Dónde se imparte: campus de Poblenou Dónde se imparte: campus de Poblenou Acceso al grado Cinco razones para elegir la UPF Porque es una universidad

Más detalles

Introducción al e-business y e-government

Introducción al e-business y e-government Introducción al e-business y e-government 2015/2016 Código: 104058 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501232 Empresa y Tecnología OT 4 0 Contacto Nombre: Daniel Blabia Girau Correo electrónico:

Más detalles

1. Presentación de la asignatura

1. Presentación de la asignatura PDA PRÁCTICAS EN EMPRESA (CURRICULARES) FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES GRADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES-MANGEMENT; ECONOMÍA; INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS; ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓ

Más detalles

La Facultat d'economia de Valencia ante la reforma de los nuevos planes de estudios. Propuesta de nuevos títulos

La Facultat d'economia de Valencia ante la reforma de los nuevos planes de estudios. Propuesta de nuevos títulos La Facultat d'economia de Valencia ante la reforma de los nuevos planes de estudios. Propuesta de nuevos títulos Casasús Estellés. Trinidad Mocholí Arce, Manuel Departament de Matemàtica per l Economia

Más detalles

Grado en. en la UPF )

Grado en. en la UPF ) Grado en Traducción e Interpretación en la UPF ) ) Perfil del estudiante ) Alta dedicación al estudio ) Interés por la lengua y cultura propias, y por otras ) Deseo de facilitar la comunicación entre personas

Más detalles

Denominación del Título Centro Universidad solicitante Rama de Conocimiento

Denominación del Título Centro Universidad solicitante Rama de Conocimiento Denominación del Título Máster Universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) (MADRID) Universidad solicitante Universidad Pontificia

Más detalles

PROGRAMA DE INICIACIÓN AL EMPLEO. UN MODELO

PROGRAMA DE INICIACIÓN AL EMPLEO. UN MODELO S E R V I C I O D E O R I E N T A C I Ó N A L E S T U D I A N T E Plaza de Cervantes 10, 2ª planta 28801 Alcalá de Henares (Madrid) orientacion.prof@uah.es practicas.empresas@uah.es PROGRAMA DE INICIACIÓN

Más detalles

Informe Definitivo. Expediente: 686 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural

Informe Definitivo. Expediente: 686 Máster Universitario en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural Informe Definitivo Expediente: 686 Título: Máster Universitario en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural Centro: Universidad: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA (MÁSTER) Universidad

Más detalles

INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN EXPEDIENTE Nº: 4310718 FECHA: 26/04/2015 INFORME FINAL EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Denominación del Título Universidad (es) Centro (s) donde se imparte Menciones/Especialidades que se

Más detalles

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO EN VETERINARIA. Facultad de Veterinaria UAX

Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales GRADO EN VETERINARIA. Facultad de Veterinaria UAX Informe final de evaluación del seguimiento de la implantación de títulos oficiales 2013 GRADO EN VETERINARIA UAX INFORMACIÓN PUBLICA Valoración Final Uno de los compromisos esenciales que las universidades

Más detalles

Calendario académico administrativo

Calendario académico administrativo Calendario académico administrativo 1. Acceso y admisión a la Universidad 1.2. Pruebas de acceso a la universidad y preinscripción universitaria (*) Preinscripción junio Del 02.06 al 03.07.2015 Celebración

Más detalles