1. Objecte i finalitat de la subvenció

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1. Objecte i finalitat de la subvenció"

Transcripción

1 BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A L ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, A PROPIETARIS D HABITATGES DESOCUPATS O INTEGRATS AL PROGRAMA DE LA BORSA DE MEDIACIÓ I ARRENDATARIS DE LA BORSA DE MEDIACIÓ. 1. Objecte i finalitat de la subvenció L objecte d aquestes bases és regular i fixar els criteris de sol licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorga el Consell Comarcal del Maresme destinades als propietaris d habitatges lliures i desocupats que volen posar en lloguer el seu habitatge mitjançant el programa de la Borsa de Mediació i als propietaris i arrendataris que han llogat durant el 2014 un habitatge mitjançant el programa de la Borsa de Mediació. La finalitat d aquesta subvenció és ajudar als propietaris que han de fer petits arranjaments, reparacions de desperfectes i/o la posada a punt de l habitatge, amb la condició que posin l habitatge en lloguer mitjançant la Borsa de Mediació del Consell Comarcal del Maresme amb l objectiu d incrementar el parc de lloguer social i alhora facilitar l accés a l habitatge als arrendataris del programa de la Borsa de Mediació subvencionant-los-hi la fiança Els ajuts atorgats es destinaran a: - Línia 1: Subvencionar una part dels arranjaments, condicionament, reparació de desperfectes i altres incidències de caràcter puntual dels habitatges llogats mitjançant el programa de la Borsa de Mediació. Aquest ajut està destinat als propietaris d habitatges de lloguer que han llogat durant el 2014 el seu habitatge mitjançant la Borsa de Mediació per al lloguer social i per tornar-lo a llogar amb bones condicions a través del mateix programa, han de fer despeses d arranjament, manteniment, conservació, reparació de desperfectes i altres despeses puntuals que puguin ser susceptibles de la subvenció. - Línia 2: Subvencionar la tramitació de la cèdula d habitabilitat, el certificat d eficiència energètica i una part de les despeses dels arranjaments, condicionament i reparació de desperfectes per llogar l habitatge mitjançant el programa de la Borsa de Mediació. Aquest ajut està destinat a les despeses de tramitació de la cèdula d habitabilitat, el certificat energètic i altres despeses derivades de la posada a punt de l habitatge realitzades durant el 2014, amb la condició que es posi en lloguer l habitatge mitjançant el programa de la Borsa de Mediació durant un període mínim de tres anys. - Línia 3: Subvencionar la fiança dels lloguers a través del programa de la Borsa de Mediació.

2 Aquest ajut està destinat a aquelles persones físiques, arrendatàries i titulars d un habitatge de lloguer de vivenda habitual subscrit durant l any 2014 mitjançant la Borsa de Mediació. 2. Beneficiaris/àries Podran ser beneficiaris/àries d aquesta subvenció aquelles persones propietàries d habitatges que tinguin la condició de persones físiques o jurídiques, que reuneixin els requisits de l apartat 3 d aquestes bases i que posin l habitatge en lloguer mitjançant el programa de la Borsa de Mediació per un període mínim de 3 anys. Podran ser beneficiaris/àries d aquesta subvenció aquelles persones arrendatàries que signin a partir de la publicació d aquesta resolució, un contracte de lloguer mitjançant el programa de la borsa de mediació, les unitats de convivència de les quals tinguin uns ingressos baixos o moderats que dificultin l accés a un habitatge digne i que reuneixin els requisits de l apartat 3 d aquestes bases. 3. Termini de presentació de sol licituds 3.1 El termini per la presentació de les sol licituds s inicia el dia següent a la data de publicació d aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 d octubre de 2014 inclòs. 3.2 Aquelles sol licituds presentades fora de termini no podran optar a l ajut. 4. Dotació pressupostària 4.1 La dotació màxima per aquesta convocatòria és de 8.000,00 amb càrrec a l aplicació pressupostaria en cas de persones jurídiques i en cas de persones físiques. 4.2 Les subvencions que fan referència aquestes bases són de caràcter puntual i eventual per l any 2014 i no generen cap dret a obtenir ajuts en anys posteriors. 5. Condicions dels habitatges i requisits de les persones arrendatàries 5.1 Per poder optar a la subvenció, els habitatges que es posin en lloguer hauran de complir les condicions següents: a) Estar desocupats en la data de contractació del lloguer. b) Que provinguin del mercat lliure o hagin estat llogats durant l any 2014 a través del programa de la Borsa de Mediació. c) Que s hi hagin realitzat obres durant el 2014 per posar al dia l habitatge, descrites a l ANNEX 1.

3 5.2 Per poder optar a la subvenció, els arrendataris del programa de la Borsa de Mediació hauran de complir les condicions següents: a) Haver contractat des de l endemà de la publicació d aquesta resolució i fins el 31 d octubre de 2014 un contracte de lloguer mitjançant el programa de la Borsa de Mediació. b) Que la persona arrendatària hagi fet en la data del contracte el ingrés de la fiança al INCASÒL. c) No pagar un import de lloguer mensual superior a 600,00. d) Els ingressos de la unitat de convivència no poden ser superiors a 2,33 vegades l indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), descrites a l ANNEX Presentació de la sol licitud 6.1 La sol licitud, en el model d instància normalitzat, es pot obtenir a l Oficina d Habitatge del Consell Comarcal del Maresme i s ha de presentar de forma física al Registre del Consell Comarcal del Maresme juntament amb la tota la documentació descrita a l apartat 7 d aquestes bases. 6.2 La presentació de la sol licitud implica la plena acceptació de les bases reguladores de la subvenció. 7. Documentació 7.1 Els propietaris sol licitants han de presentar juntament amb la sol licitud model OH-CCM- 01: a) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol licitant. b) Original i fotocòpia de les factures de les obres realitzades i despeses realitzades durant el 2014 a nom de la persona propietària que s ajustin a les tipologies descrites a l Annex 1 d aquestes bases i el comprovant del seu pagament. c) Informe pericial de la companyia d assegurances, si s escau. d) Fotocòpia del document d adscripció de l habitatge al programa de la Borsa de Mediació per al lloguer social per un mínim de tres anys. e) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de la Cèdula d Habitabilitat, si s escau. f) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del Certificat d Eficiència Energètica, si s escau. g) Full de transferència bancària del sol licitant model CCM-09. h) Altra documentació, si s escau. 7.2 Els arrendataris sol licitants han de presentar juntament amb la sol licitud model OH-CCM- 01: a) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol licitant. b) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del document d ingrés de la Fiança al INCASÒL. c) Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer subscrit mitjançant el programa de la Borsa de Mediació.

4 d) Declaració de la renda 2012 o en el seu defecte certificat imputacions del e) Full de transferència bancària del sol licitant model CCM-09. f) Altra documentació, si s escau. 7.2 Altra documentació complementària per ampliar el coneixement sobre la sol licitud presentada, si s escau. 8. Import de la subvenció 8.1 Pels propietaris, la quantia màxima de la subvenció es fixarà en funció dels imports de les despeses subvencionables acreditades pel sol licitant amb un import màxim 1.000,00 per cadascun dels habitatges que es posin en lloguer. 8.3 Pels arrendataris, la quantia màxima de la subvenció es fixarà en funció del import de la fiança amb un import màxim 600, Tramitació, resolució i notificació 9.1 Les sol licituds es tramitaran a través de l Oficina d Habitatge del Consell Comarcal del Maresme. 9.2 L òrgan competent per a l atorgament de les subvencions és el President del Consell Comarcal del Maresme. 9.3 Les subvencions s atorgaran un cop finalitzada la convocatòria i es resoldran per ordre de presentació de les sol licituds en el registre d entrada dins el termini fixat en el punt 3 d aquestes bases. 9.4 Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució de concessió, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC. 9.5 La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 9.6 La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 9.7 Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació. 10. Pagament

5 10.1 La tramitació del pagament de les subvencions s iniciarà partir de la notificació de la resolució de l atorgament, un cop transcorregut el termini per a la presentació de la sol licitud previst a la base 3 d aquesta resolució i amb un termini màxim de 31 de desembre de 2014 inclòs El pagament de les subvencions es farà per transferència ordinària a la persona sol licitant beneficiària. 11. Obligacions de les persones beneficiàries 11.1 Les persones beneficiàries, han de complir l obligació de mantenir l habitatge en lloguer en el programa de la Borsa de Mediació en les condicions per un període mínim de 3 anys, a més de les especificades a l'article 14 LGS. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció Les persones beneficiàries, hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la l òrgan corresponent del Consell Comarcal del Maresme i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida El pressupost total presentat juntament amb la sol licitud, és vinculant en cas de resultar beneficiari. Annex 1 Tipus de reforma i petits arranjaments protegibles per a la posada al dia dels habitatges desocupats que es destinin a lloguer. a) Adequació de les peces i elements que conformen l habitatge per tal d obtenir les condicions mínimes d habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater. b) Tramitació de la cèdula d habitabilitat i el certificat d eficiència energètica per a l adequació de la normativa vigent. c) Repàs dels elements de l habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, portes, finestres i altres. Reparació de desperfectes, petits arranjaments o obres menors per a millorar l estat de l habitatge a causa del mal ús o del desgast per l ús ordinari de la vivenda. Annex 2: Taules IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més Zona A , , , ,10 Zona B , , , ,09 Zona C , , , ,26 Zona D , , , ,07

6

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH MANUAL d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació de la sol licitud licitud de subvencions per Obres PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH Barcelona, 1 de Setembre

Más detalles

SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REPARACIÓ I PINTURA DE LES FAÇANES D EDIFICIS D HABITATGES A VILA-SECA

SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REPARACIÓ I PINTURA DE LES FAÇANES D EDIFICIS D HABITATGES A VILA-SECA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REPARACIÓ I PINTURA DE LES FAÇANES D EDIFICIS D HABITATGES A VILA-SECA SOL LICITANT: NOM NIF REPRESENTANT: NOM NIF DADES PER A NOTIFICACIONS: Titular de l adreça: Adreça:

Más detalles

ANUNCI. Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 28 de gener de 2015, va adoptar el següent acord:

ANUNCI. Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 28 de gener de 2015, va adoptar el següent acord: ANUNCI Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 28 de gener de 2015, va adoptar el següent acord: PRIMER.- Aprovar les bases i convocatòria que regirà la concessió de

Más detalles

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015 Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015 Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d accions d experiència laboral (contracte

Más detalles

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació L objectiu d aquesta guia informativa és descriure el protocol elaborat entre els diferents actors per garantir la implementació de les mesures corresponents

Más detalles

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL LICITAR SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL FOMENT D INICIATIVES I PROPOSTES CULTURALS

Más detalles

SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L OCUPACIÓ AUTÒNOMA

SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L OCUPACIÓ AUTÒNOMA SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L OCUPACIÓ AUTÒNOMA Sumari 1. Introducció 2. Requisits generals de les persones sol licitants 3. Tipus de subvencions 3.1. Subvenció per a l establiment com a treballador/a

Más detalles

Primera.- Objecte. Segona.- Finalitat

Primera.- Objecte. Segona.- Finalitat 4.- BASES REGULADORES PER A L ATORGAMENT D UNA SUBVENCIÓ SOBRE L IMPORT DE L IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, A AQUELLES PERSONES QUE SIGUIN TITULARS DE FAMÍLIA MONOPARENTAL

Más detalles

PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ PER A LA SOL LICITUD DE LES SUBVENCIONS. Alta de l expedient: OBTENCIÓ DE L INFORME D IDONEÏTAT

PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ PER A LA SOL LICITUD DE LES SUBVENCIONS. Alta de l expedient: OBTENCIÓ DE L INFORME D IDONEÏTAT PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ PER A LA SOL LICITUD DE LES SUBVENCIONS Alta de l expedient: OBTENCIÓ DE L Procediment que cal seguir per a la tramitació de tot l expedient ALTA DE L EXPEDIENT 1 OBTENCIÓ DOCUMENTACIÓ

Más detalles

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012 INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/2011 21/12/2011 de DGEMSI Data: 24/05/2012 Instrucció de 6 abril de 2011 de la Direcció General d Energia, Mines i Seguretat Industrial: Estableix els criteris per a la realització

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

Divendres, 4 de setembre de 2015 ALTRES ENTITATS

Divendres, 4 de setembre de 2015 ALTRES ENTITATS Consorci de l'habitatge de Barcelona ALTRES ENTITATS ANUNCI del Consorci de l Habitatge de Barcelona sobre la convocatòria per a la concessió de prestacions econòmiques per al manteniment de l habitatge

Más detalles

Programa Habitatges Buits

Programa Habitatges Buits Programa Habitatges Buits 1 Programa Habitatges Buits Impulsat per l Ajuntament de Barcelona i gestionat per la Fundació HÀBITAT3. Es tracta d obtenir pisos del parc d habitatges privat de la ciutat per

Más detalles

Beques de Col laboració Beques i Ajuts a l Estudiant

Beques de Col laboració Beques i Ajuts a l Estudiant El dia 7 de juliol de 2014 es van convocar 465 ajuts de viatge, adreçats a estudiants de la Universitat de Barcelona que hagin estat seleccionats per a realitzar una estada en un altra Universitat, a qualsevol

Más detalles

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL LICITANTS D HPO

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL LICITANTS D HPO Pàgina: 1 / 5 ÍNDEX: 1. OBJECTE 2. ABAST 3. REFERÈNCIES 4. DEFINICIONS 5. RESPONSABILITATS 6. DESENVOLUPAMENT 7. DOCUMENTS I REGISTRES 8. HISTÒRIC DE MODIFICACIONS Procediment aprovat pel Director de Promoció

Más detalles

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts En aquesta data, el President de l Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell, ha aprovat el D E C R E T 7 6 2 / 2012 amb n. Ag. 104/2012, que diu el següent: Atès que la presidència en data

Más detalles

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents Preguntes més freqüents Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya,

Más detalles

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS Olot TORN A: Sortida dia 23 de desembre a les 15:30h i tornada el dia 30 de desembre a les 19h. Preu federat actiu: 450 Preu plaça becada: 180 Preu

Más detalles

Tarragona, 19 de juliol de SÍLVIA CAIRE GARCIA Secretària de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona

Tarragona, 19 de juliol de SÍLVIA CAIRE GARCIA Secretària de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona 27214 EDICTE de 19 de juliol de 2007, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d urbanisme referent al municipi de Reus. Tarragona, 19 de juliol de

Más detalles

ANNEX 4 ACTUALITZACIÓ ANUAL DE DADES DE L ENTITAT 2016

ANNEX 4 ACTUALITZACIÓ ANUAL DE DADES DE L ENTITAT 2016 Segell de registre INSTÀNCIA ESPECÍFICA PER A LA SOL LICITUD DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER PART DE L AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET PER A PROJECTES DESTINATS A FOMENTAR EL CIRCUIT DE COMERÇ

Más detalles

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIE DOMICILI (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA Y NÚMERO)

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIE DOMICILI (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA Y NÚMERO) AJUNTAMENT DE LA NUCIA AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA A DADES DEL SOL LICITANT DATOS DEL SOLICITANTE SOL LICITUD AJUDA ECONÒMICA CENTRE DE DIA LA NUCIA SOLICITUD AYUDA ECONÓMICA CENTRO DE DIA LA NUCIA COGNOMS

Más detalles

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L AJUNTAMENT DE...

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L AJUNTAMENT DE... PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ DE L AJUNTAMENT DE... I ELS SEUS ÒRGANS DE GESTIÓ DEPENDENTS OBJECTE...3 S I PUNTS DE

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments MARTA BRUGUERA I MIRONÈS, Secretària de la Comissió Central de Subministraments CERTIFICO Que en la reunió d aquesta Comissió de 26 de juny de 2014, s ha acordat: ANTECEDENTS 1. En sessió de 28 de maig

Más detalles

Guia d actuació per a les persones amb dificultats per pagar el lloguer de l habitatge habitual Què pot passar quan es deixa de pagar el lloguer? No p

Guia d actuació per a les persones amb dificultats per pagar el lloguer de l habitatge habitual Què pot passar quan es deixa de pagar el lloguer? No p Programes socials d habitatge de la Generalitat de Catalunya Habitatge Quèferquan Lloguer Guia d actuació per a les persones amb dificultats per pagar el lloguer de l habitatge habitual Què pot passar

Más detalles

Bases reguladores per a la concessió d ajudes complementàries per als estudiants beneficiaris del programa Erasmus + per al curs de Tordera.

Bases reguladores per a la concessió d ajudes complementàries per als estudiants beneficiaris del programa Erasmus + per al curs de Tordera. Bases reguladores per a la concessió d ajudes complementàries per als estudiants beneficiaris del programa Erasmus + per al curs 2016-2017 de Tordera. L Ajuntament de Tordera, compromès amb el foment i

Más detalles

Informació sobre la targeta T-Família

Informació sobre la targeta T-Família TARGETA T-Família Informació sobre la targeta T-Família Taula de contingut Nova targeta T-Família... 3 Disseny... 4 Àmbit tarifari d aplicació... 4 Sistema d emissió... 5 Reglament d utilització de la

Más detalles

Programes socials d habitatge de la Generalitat de Catalunya. Habitatge. Quèferquan. Lloguer

Programes socials d habitatge de la Generalitat de Catalunya. Habitatge. Quèferquan. Lloguer Programes socials d habitatge de la Generalitat de Catalunya Habitatge Quèferquan Lloguer Guia d actuació per les persones amb dificultats per pagar el lloguer de l habitatge habitual Què pot passar quan

Más detalles

1. Emplenar totes les dades de la persona que reclama, entenent que només pot reclamar qui ha comprat el producte o ha contractat el servei, és a dir:

1. Emplenar totes les dades de la persona que reclama, entenent que només pot reclamar qui ha comprat el producte o ha contractat el servei, és a dir: INSTRUCCIONS PER EMPLENAR UNA SOL LICITUD D ARBITRATGE: 1. Emplenar totes les dades de la persona que reclama, entenent que només pot reclamar qui ha comprat el producte o ha contractat el servei, és a

Más detalles

SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes

SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes Pàgina 1 de 9 Valoració de les assistències i canvi d estat al PMT. El SIGAC és l eina interna corporativa per

Más detalles

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER INCENTIVAR L APORTACIÓ D HABITATGES A LA BORSA DE LLOGUER MUNICIPAL

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER INCENTIVAR L APORTACIÓ D HABITATGES A LA BORSA DE LLOGUER MUNICIPAL BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER INCENTIVAR L APORTACIÓ D HABITATGES A LA BORSA DE LLOGUER MUNICIPAL I. Objecte, requisits i quantia de les subvencions 1. Objecte L'objectiu d aquestes subvencions

Más detalles

HABITATGE SOCIAL PROGRAMA LLOGUER ASSEQUIBLE PROGRAMA LLOGUER SOLIDARI

HABITATGE SOCIAL PROGRAMA LLOGUER ASSEQUIBLE PROGRAMA LLOGUER SOLIDARI HABITATGE SOCIAL PROGRAMA LLOGUER ASSEQUIBLE PROGRAMA LLOGUER SOLIDARI PROGRAMA DE LLOGUER ASSEQUIBLE LLOGUER ASSEQUIBLE PROGRAMA DE LLOGUER ASSEQUIBLE L'any 2004, l'obra Social "la Caixa" va posar en

Más detalles

BASES. Seran objecte d estes subvencions les activitats realitzades durant L'ANY 2013.

BASES. Seran objecte d estes subvencions les activitats realitzades durant L'ANY 2013. BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A A L'EXERCICI 2013 DE SUBVENCIONS DESTINADES A COMERÇOS, EMPRESES, INDÚSTRIES I PROFESSIONALS DEL TERME MUNICIPAL DE SUECA PER AL FOMENT DE L'ÚS DEL VALENCIÀ El

Más detalles

Conselleria d Administracions Públiques Direcció General de Funció Pública, Administració Públiques i Qualitat dels Serveis

Conselleria d Administracions Públiques Direcció General de Funció Pública, Administració Públiques i Qualitat dels Serveis Instrucció 5/2012, de 23 de juliol, de la directora general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis per la qual es fixen les pautes per tramitar i concedir l excedència voluntària

Más detalles

Sol licitud d ajut social per al pagament de l Impost de Bens Immobles

Sol licitud d ajut social per al pagament de l Impost de Bens Immobles Sol licitud d ajut social per al pagament de l Impost de Bens Immobles (Període de presentació de sol licituds: de l 1 d abril al 30 de novembre) Registre d entrada Dades de la persona sol licitant (titular

Más detalles

Manual de marca de l Ajuntament de L Hospitalet

Manual de marca de l Ajuntament de L Hospitalet Convivència amb altres institucions i/o empreses privades b 75% de a 3b = a 5 b b a 2 b 2 b Aplicació en positiu Aplicació en anunci de comunicat oficial (b/n) El Servei de Participació Ciutadana i Civisme

Más detalles

1 Oferta econòmica 0-60 punts 2 Oferta tècnica 0-40 punts 2.1 Pla de treball 0-20 punts 2.2 Metodologia de control i seguiment del servei 0-20 punts

1 Oferta econòmica 0-60 punts 2 Oferta tècnica 0-40 punts 2.1 Pla de treball 0-20 punts 2.2 Metodologia de control i seguiment del servei 0-20 punts ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d un contracte. 1. Entitat adjudicadora: Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya. b) Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42 c) Localitat

Más detalles

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D AJUTS SOCIALS PEREMPTORIS PER A L IMPOST SOBRE L INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ L'objecte de les presents

Más detalles

BASES REGULADORES DE L OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI BARRA DE BAR DURANT LA FESTA MAJOR 2017.

BASES REGULADORES DE L OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI BARRA DE BAR DURANT LA FESTA MAJOR 2017. BASES REGULADORES DE L OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI BARRA DE BAR DURANT LA FESTA MAJOR 2017. L article 57.1 del Decret 336/1988, de 17 d octubre, pel que

Más detalles

Ordenança reguladora de la taxa per la inscripció a l'escola d'art Municipal "Esardi"

Ordenança reguladora de la taxa per la inscripció a l'escola d'art Municipal Esardi Ordenança Fiscal núm. 25-2017 Ordenança reguladora de la taxa per la inscripció a l'escola d'art Municipal "Esardi" Article 1. Fonament i naturalesa...2 Article 2. Fet imposable... 2 Article 3. Subjecte

Más detalles

Oficina Gestora: FORUM

Oficina Gestora: FORUM Oficina Gestora: FORUM REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ En relació amb el procediment de control i verificació del compliment de requisits per al manteniment del dret a rebre les prestacions permanents per

Más detalles

La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades. Ismael Cerdà

La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades. Ismael Cerdà La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades Confidencialitat Principi ètic en virtut del qual un metge no pot revelar cap informació obtinguda en el curs de l'assistència

Más detalles

BONIFICACIONS en factura d aigua

BONIFICACIONS en factura d aigua BONIFICACIONS en factura d aigua Llars amb 4 o més persones Els habitatges on convisquin 4 o més membres poden ampliar els trams del cànon de l aigua i els de les tarifes de consum a més d una reducció

Más detalles

CALENDARI 20 FISCAL 18 de l empresari

CALENDARI 20 FISCAL 18 de l empresari Gener 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Encamp - Impost sobre els rendiments arrendataris (01/01) Comença el període voluntari de pagament de l impost

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS D URGÈNCIA SOCIAL ANY 2016.

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS D URGÈNCIA SOCIAL ANY 2016. BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS D URGÈNCIA SOCIAL ANY 2016. 1.- Objecte L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol licitud, tramitació,

Más detalles

Famílies nombroses i monoparentals. Targeta T-70/90

Famílies nombroses i monoparentals. Targeta T-70/90 Famílies nombroses i monoparentals Targeta T-70/90 Introducció 2 Segons el Decret de la Generalitat de Catalunya (DGC) 139/2010, d 11 d octubre: 1. Les persones membres de les famílies monoparentals i/o

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012

Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris. 1 d agost de 2012 Decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris 1 d agost de 2012 Article 2: Definicions 1/2 Al efectes d aquest decret s enten per: Venda proximitat: venda de productes agroalimentaris

Más detalles

,00 bilologia molecular, bioquímica i radioactivitat 9 Instrumentació volumètrica 8.610,00 TOTAL IVA exclòs ,00. LOT Objecte Nom empresa

,00 bilologia molecular, bioquímica i radioactivitat 9 Instrumentació volumètrica 8.610,00 TOTAL IVA exclòs ,00. LOT Objecte Nom empresa Exp. núm.: SU 34/12 Resolució del rector de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual s adjudica la contractació del subministrament, mitjançant lots, d equipament científic per al Centre d R+D+I en

Más detalles

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure 7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure [MUTUAM continua el seu compromís amb la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l atenció sociosanitària amb aquesta convocatòria

Más detalles

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER DUR A TERME EL DISSENY, LA CONSTRUCCIÓ I ADAPTACIÓ DE L STAND PROMOCIONAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA EN ELS SALONS NÀUTICS DE GÈNOVA, PARÍS I DUSSELDORF. Núm.

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L AJUNTAMENT DE GIRONA Sol licitant Sr. Sra. Nom/Raó social: Doc. identificatiu: Representant Nom: Doc. identificatiu: Dades per a notificacions Adreça electrònica: Telèfon mòbil: Titular de l adreça: Adreça (en cas de ser pers.

Más detalles

institut ramon llull barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) / fax (+34) / /

institut ramon llull barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) / fax (+34) / / RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA PUBLICACIÓ A L ESTRANGER D OBRES IL LUSTRADES DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL CORRESPONENTS A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE L'ANY 2017

Más detalles

Excm. Ajuntament de Sagunt

Excm. Ajuntament de Sagunt La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el vint de juliol de dos mil dotze va adoptar, entre d altres, l acord següent: 7 CONVOCATÒRIA I CONCESSIÓ D AJUDES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

Más detalles

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS Número de registre 1714 ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS Relació definitiva d admesos en el procés selectiu per a cobrir una plaça d Auxiliar de Recaptació. Cervera Anunci sobre

Más detalles

ANNEX 4 A la proposta de dictamen de data , Models Registre d Interessos REGISTRE ESPECIAL DE BÉNS PATRIMONIALS

ANNEX 4 A la proposta de dictamen de data , Models Registre d Interessos REGISTRE ESPECIAL DE BÉNS PATRIMONIALS Registre Especial de Béns Patrimonials Secretaria General ANNEX 4 A la proposta de dictamen de data 20.5.2015, Models Registre d Interessos REGISTRE ESPECIAL DE BÉNS PATRIMONIALS (DECLARACIÓ DE BÉNS I

Más detalles

>> 1 - GRAVACIÓ DEL DOCUMENT D AUTOLIQUIDACIÓ DE LA FIANÇA MODEL 2 Caldrà que disposeu del contracte d arrendament per obtenir-ne les dades

>> 1 - GRAVACIÓ DEL DOCUMENT D AUTOLIQUIDACIÓ DE LA FIANÇA MODEL 2 Caldrà que disposeu del contracte d arrendament per obtenir-ne les dades DOCUMENT D AJUT PER AL DIPÒSIT DE LA FIANÇA PER INTERNET El tràmit del dipòsit de la fiança consta dels següents apartats: >> 1 - GRAVACIÓ DEL DOCUMENT D AUTOLIQUIDACIÓ DE LA FIANÇA MODEL 2 Caldrà que

Más detalles

PAC Aspectes pràctics

PAC Aspectes pràctics PAC 2015 2020. Aspectes pràctics Aspectes a considerar 2014, alertes INGRESSOS AGRARIS, atenció: Persones beneficiaries de la PAC jubilades, sense ingressos agraris... Empreses excloses del cobrament:

Más detalles

SEGONA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS I FORMA D'ACREDITAR-LOS

SEGONA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS I FORMA D'ACREDITAR-LOS DEPARTAMENT DE GESTIÓ TRIBUTARIA BASES PARTICULARS PER CONCEDIR AJUTS DESTINATS AL SUPORT I A LA PROMOCIÓ DE L ACTIVITAT EMPRESARIAL DE PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES DE CORNELLA DE LLOBREGAT DE NOUS EMPRENEDORS

Más detalles

El teu esforç compta!

El teu esforç compta! El teu esforç compta! Nous informes d estrangeria per acreditar la integració i l adequació de l habitatge Nuevos informes de extranjería para acreditar la integración y la adecuación de la vivienda www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria

Más detalles

AJUT Unitat que proposa l ajut a la qual s adscriurà l alumne: Projecte: Nombre d ajuts: Descripció de l ajut: Motivació de l ajut:

AJUT Unitat que proposa l ajut a la qual s adscriurà l alumne: Projecte: Nombre d ajuts: Descripció de l ajut: Motivació de l ajut: FITXA DE PROPOSTA DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA D AJUTS DE PROMOCIÓ DE L EXCEL LENCIA DE LA CÀTEDRA SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA (FUNDACIÓ ASISA), ENTRE ELS ESTUDIANTS DE

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER RUA DE CARNAVAL 2018

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER RUA DE CARNAVAL 2018 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER RUA DE CARNAVAL 2018 1. Marc Legal El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu

Más detalles

Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables

Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables Balanç a desembre 2016 (tancament) Ministeri de Medi

Más detalles

Nombre de persones Llindar ingressos (bruts/any ) Primera.- Objecte

Nombre de persones Llindar ingressos (bruts/any ) Primera.- Objecte 5.- BASES REGULADORES PER A L ATORGAMENT D UNA SUBVENCIÓ SOBRE L IBI, CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, A PERSONES PENSIONISTES, JUBILADES I EN ATUR FORÇÓS PER A L EXERCICI 2017 Nombre de persones Llindar

Más detalles

Aquestes ajudes tenen com a finalitat afavorir la gratuïtat de l ensenyament a l escola pública.

Aquestes ajudes tenen com a finalitat afavorir la gratuïtat de l ensenyament a l escola pública. BASES PER A LA CONCESSIÓ D AJUDES MUNICIPALS COMPLEMENTÀRIES DE LLIBRES DE TEXT I QUADERNS DE TREBALL PER A L ALUMNAT DE PRIMÀRIA I ESO ESCOLARITZAT EN CENTRES PÚBLICS DEL PUIG DE SANTA MARIA DURANT EL

Más detalles

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d un contracte.

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d un contracte. ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d un contracte. 1. Entitat adjudicadora: Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya. b) Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42 c) Localitat

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

200 HABITATGES DE LLOGUER A SANT JUST DESVERN. 5 d octubre de 2010

200 HABITATGES DE LLOGUER A SANT JUST DESVERN. 5 d octubre de 2010 200 HABITATGES DE LLOGUER A SANT JUST DESVERN 5 d octubre de 2010 CTRA. REIAL, 1-7 (promoció existent) Gestió: PROMUNSA (Des de l 1 d octubre) 45 habitatges de lloguer per al jovent EL MIL LENARI (ampliació

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost d OASI de l'exercici 2010 i de l'expedient de modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents. Data : 16 de febrer de 2011 I N

Más detalles

CONSULTA DE L ESTAT DE FACTURES

CONSULTA DE L ESTAT DE FACTURES CONSULTA DE L ESTAT DE FACTURES Versió 1 Març 2016 1. Consulta de les factures... 3 2.1. Identificació al sistema... 3 2.2. Tipus de consulta que es poden realitzar... 4 2.2.1. Consulta d una única factura....

Más detalles

AMBIT Joventut LINIA Promoció i foment de l associacionisme i el voluntariat (entitats juvenils)

AMBIT Joventut LINIA Promoció i foment de l associacionisme i el voluntariat (entitats juvenils) ANUNCI de publicació de les subvencions atorgades per l Ajuntament de Terrassa corresponents a la convocatòria publicada al BOPB de 18 d abril de 2, i en concret les que s indiquen: AMBIT Joventut LINIA

Más detalles

En ús de les facultats que m atorga la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

En ús de les facultats que m atorga la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 1/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ORDRE BSF/62/2014, de 7 de març, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de l'ajut econòmic

Más detalles

REGISTRE D INTERESSOS SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS MEMBRES ELECTES. Nom i cognoms. Adreça electrònica Telèfon 1 Telèfon 2

REGISTRE D INTERESSOS SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS MEMBRES ELECTES. Nom i cognoms. Adreça electrònica Telèfon 1 Telèfon 2 Annex II MEMBRES ELECTES Nom i cognoms Regidor/a Ajuntament Partit judicial DNI Mandat representatiu Anys: / Llista electoral Adreça CP Població Província Adreça electrònica Telèfon 1 Telèfon 2 TIPUS DE

Más detalles

Declaració de béns patrimonials Registre d interessos de l Ajuntament de L Hospitalet

Declaració de béns patrimonials Registre d interessos de l Ajuntament de L Hospitalet Data d anotació 1. Dades de la persona declarant 1r cognom 2n cognom Nom NIF 2. Càrrec Regidor/Regidora Personal directiu, eventual i/o funcionaris amb habilitació nacional. Especificació del càrrec: 3.

Más detalles

de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación,

de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació REQUERIMENT d esmena de la documentació presentada en la convocatòria, per a l any 2017, de subvencions a organitzacions

Más detalles

CONCURS DE GRAFFITI A L ESPAI JOVE L ESCORXADOR

CONCURS DE GRAFFITI A L ESPAI JOVE L ESCORXADOR CONCURS DE GRAFFITI A L ESPAI JOVE L ESCORXADOR La Regidoria de Joventut de l Ajuntament de Palau-solità i Plegamans amb l objectiu de fomentar la creativitat artística dels i les joves convoca el Segon

Más detalles

Informe continu sobre el sector de l habitatge a Catalunya

Informe continu sobre el sector de l habitatge a Catalunya Informe continu sobre el sector de l habitatge a Catalunya Actualització: Juliol - agost 29 1. Indicadors macroeconòmics anual 27 28 29 PIB Catalunya 3,6%,7% -4,5% Aturats registrats (2) 265.789 423.232

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

MESURES DE FOMENT A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES A CATALUNYA. Diputació de BCN Curs de Serveis d Habitatge 30 de gener de 2014

MESURES DE FOMENT A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES A CATALUNYA. Diputació de BCN Curs de Serveis d Habitatge 30 de gener de 2014 MESURES DE FOMENT A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES A CATALUNYA Diputació de BCN Curs de Serveis d Habitatge 30 de gener de 2014 2 MARC LEGAL ACTUAL PER ACCEDIR ALS AJUTS DE REHABILITACIÓ Llei

Más detalles

Mercat Alternatiu Borsari Assessor registrat (Circular MAB 4/2008) Definició Condicions d'admissió i designació Funcions i incompliments.

Mercat Alternatiu Borsari Assessor registrat (Circular MAB 4/2008) Definició Condicions d'admissió i designació Funcions i incompliments. Mercat Alternatiu Borsari Assessor registrat Definició Condicions d'admissió i designació Funcions i incompliments Juny 2008 Definició L'Assessor Registrat assessora en el compliment d'obligacions que

Más detalles

El municipi de Vilallonga del Camp celebra el Carnaval el 10 de febrer de 2018.

El municipi de Vilallonga del Camp celebra el Carnaval el 10 de febrer de 2018. ANUNCI El ple d aquest ajuntament en sessió extraordinària del dia 29 de novembre de 2017 va aprovar les Bases de la rua de Carnaval del IV Concurs de Disfresses del 2018. L anunci es va publicar al Butlletí

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES POSTDOCTORALS PER A JOVES PROFESSORS I INVESTIGADORS BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN ( )

CONVOCATÒRIA DE BEQUES POSTDOCTORALS PER A JOVES PROFESSORS I INVESTIGADORS BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN ( ) CONVOCATÒRIA DE BEQUES POSTDOCTORALS PER A JOVES PROFESSORS I INVESTIGADORS BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN (2016-2017) El programa Becas Iberoamérica. Santander Investigación és un projecte

Más detalles

AUTÒNOMS Contingències Comunes

AUTÒNOMS Contingències Comunes AUTÒNOMS Contingències Comunes REQUISITS D ACCÉS A LA PRESTACIÓ D INCAPACITAT TEMPORAL PER A CONTINGÈNCIES COMUNES 1-Alta al RETA i cobertura de la prestació d IT per contingències comunes. 2-Període de

Más detalles

DECRET 201/14. Vist l informe de secretaria emès en data 30 de juny de 2014,

DECRET 201/14. Vist l informe de secretaria emès en data 30 de juny de 2014, DECRET 201/14 Vist els convenis d encomana de gestió que es van signar entre aquest Consell Comarcal i els municipis i organismes autònoms del Maresme per la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions

Más detalles

En ús de les facultats que m atorga la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

En ús de les facultats que m atorga la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 1/8 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ORDRE BSF/289/2015, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de l'ajut

Más detalles

Secretaria de Família

Secretaria de Família Generalitat de Catalunya Departament de Benestar Social i Família Núm. d expedient: / / Sol licitud d ajut per part, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell d ingressos de la unitat familiar per

Más detalles

BASES PER A L ADJUDICACIÓ DE DOS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE PREU CONCERTAT EN RÈGIM DE VENDA AL CARRER DE LES CADENES, 2-4

BASES PER A L ADJUDICACIÓ DE DOS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE PREU CONCERTAT EN RÈGIM DE VENDA AL CARRER DE LES CADENES, 2-4 BASES PER A L ADJUDICACIÓ DE DOS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE PREU CONCERTAT EN RÈGIM DE VENDA AL CARRER DE LES CADENES, 2-4 1. OBJECTE És objecte d'aquestes bases l adjudicació de dos habitatges

Más detalles

POLÍTIQUES ACTIVES D OCUPACIÓ

POLÍTIQUES ACTIVES D OCUPACIÓ POLÍTIQUES ACTIVES D OCUPACIÓ Programes de foment de l ocupació 2017 Ministeri d Afers Socials, Justícia i Interior Andorra la Vella, 17 de maig del 2017 Programes de foment de l ocupació Sector privat:

Más detalles

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L ATORGAMENT DE BEQUES PER A L ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR, A PARTIR DEL CURS

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L ATORGAMENT DE BEQUES PER A L ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR, A PARTIR DEL CURS ANNEX I BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L ATORGAMENT DE BEQUES PER A L ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR, A PARTIR DEL CURS 2015-2016. 1. OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ L objecte

Más detalles

Tràmit telemàtic per a ciutadans de lliurament d informació fiscal IRPF 2013

Tràmit telemàtic per a ciutadans de lliurament d informació fiscal IRPF 2013 1. OBJECTIU I ESTRUCTURA DEL MANUAL La finalitat d aquest document és explicar el tràmit de lliurament d informació fiscal de l Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a ciutadans a través

Más detalles

1) Evolució històrica dels indicadors d ingressos familiars.

1) Evolució històrica dels indicadors d ingressos familiars. NOTA EXPLICATIVA DE LA PONDERACIÓ DELS INGRESSOS FAMILIARS DE LES LLARS DE CATALUNYA PER A CONSIDERAR-LES BENEFICIÀRIES DELS PROGRAMES D HABITATGE DE LA GENERALITAT 1) Evolució històrica dels indicadors

Más detalles

Guia per a la formalització de la sol licitud de subvencions a favor d entitats sense finalitat de lucre per a l any 2017

Guia per a la formalització de la sol licitud de subvencions a favor d entitats sense finalitat de lucre per a l any 2017 Guia per a la formalització de la sol licitud de subvencions a favor d entitats sense finalitat de lucre per a l any 2017 Introducció Des de la Gerència de Serveis d Igualtat i Ciutadania i la Gerència

Más detalles

Guia de mediació de consum per als deutors Hipotecaris

Guia de mediació de consum per als deutors Hipotecaris Guia de mediació de consum per als deutors Hipotecaris Recomanacions en cas de dificultats amb el pagament del préstec o crèdit hipotecari de l habitatge habitual L 1 d abril de 2015 va entrar en vigor

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 18 de març de 2014

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 18 de març de 2014 Número de registre 2670 DIPUTACIÓ DE LLEIDA INSTITUT D ESTUDIS ILERDENCS Anunci ajuts per a Conservatoris i Escoles de Música Convocatòria i bases reguladores per a la concessió d ajuts a atorgar per a

Más detalles

Dijous, 28 de setembre de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dijous, 28 de setembre de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Gavà ANUNCI de l'extracte de la resolució de la Junta de Govern de l'ajuntament de Gavà de Gavà de data 16 de juliol de 2017, per la qual es convoca subvencions per a

Más detalles

Gestió de les ConTRactacions (CTR)

Gestió de les ConTRactacions (CTR) Gestió de les ConTRactacions (CTR) versió 1.0 febrer 2015 Pàgina 1 de 22 Índex 1. ACCÉS I MENÚ D OPCIONS.... 3 2. INICI DE CONTRACTES... 6 3. BAIXES/SUBSTITUCIONS.... 12 4. FINALITZACIÓ DE PROJECTES....

Más detalles

PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA Número de registre 6425 PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DIPUTACIO DE LLEIDA Edicte sobre la convocatòria de Premis als millors projectes empresarials Per resolució de la Presidència núm. 181/2015, d 1 de

Más detalles

ANUNCI. Podran sol licitar ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents :

ANUNCI. Podran sol licitar ajuts econòmics les persones físiques que reuneixin les condicions següents : ANUNCI La Junta de Govern de l'ajuntament de Granollers, en la sessió ordinària del dia 12 d'abril de 2016, ha aprovat les Bases específiques reguladores i la Convocatòria dels ajuts econòmics adreçats

Más detalles