Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas"

Transcripción

1 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio actividad Fin exención Cese actividad Disfrutar de exención Aldak eta / Variación Subjektu pasiboaren identifikazio datuak / Datos identificativos del sujeto pasivo Egoitza fiskala / Domicilio fiscal / Deiturak eta izena / Apellidos y nombre Jardueraren datuak / Datos de la actividad 1 Jardueraren mota / Tipo de actividad Enpresariena / Empresarial... Profesionariena / Profesional... Artistena / Artística... 2 Kuota mota / Clase de cuota Zeharka loturiko lokala Local afecto indirectamente... Udalarena / Municipal... Probintziarena / Provincial... Estatuarena / Estatal... 3 Jardueraren deskripzioa / Descripción de la actividad Talde, epigrafe / Grupo, epígrafe / / Jardueraren egoitza / Domicilio de la actividad 4 Oharrak / Notas 5 Elkartzea / Agrupación 6 Taldea /Grupo 7 Epigrafea / Epígrafe 8 Jarduera nagusia Actividad principal 9 Erregela(k) / Regla(s) 4.2.F) Erregela / Regla 4. a 2 F) 7. Erregela / Regla 7. a 10 Eskatzen diren salbuespenak eta bestelako onura fiskalak Exenciones y otros beneficios fiscales que se solicitan Jarduera lehenengoz hasitako urtea (profesionalak) Año inicio actividad por 1. a vez (profesionales) 11 Hasiera data Fecha de inicio 12 Aldaketa edo amaiera data Fecha de variación o cese 13 Arrazoia / Causa 14 Erreferentzia zk. / N. o referencia 15 Informazio osagarria / Información adicional Administrazioaren zigilua / Sello de la Administración 16 n, (e)ko aren (e)(a)n (Tokia / Lugar) (urtea / año) (hila / mes) (eguna / día) Titularra / Titular Sinadura / Firma, Ekonomi Jardueren Gaineko ren matrikulan sartzeko edo kanpoan uzteko ekintza honen aurka, edo bertako datuak aldatzeko ekintzaren aurka, Zentsuak Kontrolatzeko eta Udal k Kudeatzeko Zerbitzuaren aurrean berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasi, eta hile 1eko epean, edo erreklamazioa Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboan, epe berean. Ezin dira errekurtso biak batera aurkeztu. Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración Contra este acto de inclusión o exclusión en la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas o de variación de los datos contenidos en la misma que se le notifican podrá interponer recurso de reposición ante el Servicio de Control Censal y Tributos Locales, en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Foral de Bizkaia en el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos. 1

2 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio actividad Fin exención Cese actividad Disfrutar de exención Aldak eta / Variación Subjektu pasiboaren identifikazio datuak / Datos identificativos del sujeto pasivo Egoitza fiskala / Domicilio fiscal / Deiturak eta izena / Apellidos y nombre Jardueraren datuak / Datos de la actividad 1 Jardueraren mota / Tipo de actividad Enpresariena / Empresarial... Profesionariena / Profesional... Artistena / Artística... 2 Kuota mota / Clase de cuota Zeharka loturiko lokala Local afecto indirectamente... Udalarena / Municipal... Probintziarena / Provincial... Estatuarena / Estatal... 3 Jardueraren deskripzioa / Descripción de la actividad Talde, epigrafe / Grupo, epígrafe / / Jardueraren egoitza / Domicilio de la actividad 4 Oharrak / Notas 5 Elkartzea / Agrupación 6 Taldea /Grupo 7 Epigrafea / Epígrafe 8 Jarduera nagusia Actividad principal 9 Erregela(k) / Regla(s) 4.2.F) Erregela / Regla 4. a 2 F) 7. Erregela / Regla 7. a 10 Eskatzen diren salbuespenak eta bestelako onura fiskalak Exenciones y otros beneficios fiscales que se solicitan Jarduera lehenengoz hasitako urtea (profesionalak) Año inicio actividad por 1. a vez (profesionales) 11 Hasiera data Fecha de inicio 12 Aldaketa edo amaiera data Fecha de variación o cese 13 Arrazoia / Causa 14 Erreferentzia zk. / N. o referencia 15 Informazio osagarria / Información adicional Administrazioaren zigilua / Sello de la Administración 16 n, (e)ko aren (e)(a)n (Tokia / Lugar) (urtea / año) (hila / mes) (eguna / día) Titularra / Titular Sinadura / Firma, Ekonomi Jardueren Gaineko ren matrikulan sartzeko edo kanpoan uzteko ekintza honen aurka, edo bertako datuak aldatzeko ekintzaren aurka, Zentsuak Kontrolatzeko eta Udal k Kudeatzeko Zerbitzuaren aurrean berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasi, eta hile 1eko epean, edo erreklamazioa Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboan, epe berean. Ezin dira errekurtso biak batera aurkeztu. Contra este acto de inclusión o exclusión en la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas o de variación de los datos contenidos en la misma que se le notifican podrá interponer recurso de reposición ante el Servicio de Control Censal y Tributos Locales, en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Foral de Bizkaia en el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos. Interesatuarentzako alea / Ejemplar para el interesado/a 1

3 17 Erabilera edo destinoa / Uso o destino Jarduerari zeharka atxikitako lokala / Local afecto indirectamente a la actividad (UDALAREN KUOTATARAKO bakarrik) / (Sólo para CUOTAS MUNICIPALES) Biltegia, depositua, zuzendaritza, administrazio, kalkulu etabarreko zentrua Almacén, depósito, centro de dirección, administración, cálculo, etc.) 18 Helbidea / Dirección Solairu - Aldea elementuak / Elementos tributarios 19 Talde edo epigrafearen zerga osagaiak Elementos tributarios del grupo o epígrafe Makinen kopurua / N. o máquinas 67 eta 68. elkartzeetarako / Para las agrupaciones 67 y 68 A mota / Tipo A... B mota / Tipo B... Apostuak / Apuestas Autosalmentarako erakustokiak / Expositores para autoventa Apostuak jasotzeko baimendutako saltzaile ez ofiziala (kirol apostuak, bestelako jokoak eta loteria ezberdinak) Expendedor no oficial autorizado de recepción de apuestas ( apuestas deportivas, otros juegos y loterias diversas) 23 Lokal (Udalaren kuota) / Local (Cuota municipal) Osoa / Total x Zuzendua / Rectificada x Zenbag. / Computable 0.1. Txikitu gabe / Sin reducción , Ostatu azalera / Superficie hospedaje , Depositu estaligabekoa / Depósito descubierto Kiroldegi estaligabekoak / I. deportivas descubiertas... 0,05 0, Harmaila estaligabekoak / Graderíos descubiertos Sasoiko postua / Puesto de temporada... 0,40 0, Kiroldegi estaliak / I. deportivas cubiertas... 0,10 0, Harmaila estaliak / Graderíos cubiertos Irakaskuntza / Enseñanza Biltegia / Almacén Aparkaleku estalia / Aparcamiento cubierto... Batura (0-6 L.ak) / Suma (L. 0 a 6) Azalera kengarria / Superficie deducible Azalera zenbagarria / Superficie computable Lokalak (ESTATU eta PROBINTZI KUOTATARAKO bakarrik) / Locales (sólo para CUOTAS PROVINCIALES Y ESTATALES) Lokal kopurua/ N. o locales Osoa / Total Zuzendua / Rectificada Zenbagarria / Computable Lokalen azalen batura / Suma superficie locales Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración 2

4 17 Erabilera edo destinoa / Uso o destino Jarduerari zeharka atxikitako lokala / Local afecto indirectamente a la actividad (UDALAREN KUOTATARAKO bakarrik) / (Sólo para CUOTAS MUNICIPALES) Biltegia, depositua, zuzendaritza, administrazio, kalkulu etabarreko zentrua Almacén, depósito, centro de dirección, administración, cálculo, etc.) 18 Helbidea / Dirección Solairu - Aldea elementuak / Elementos tributarios 19 Talde edo epigrafearen zerga osagaiak Elementos tributarios del grupo o epígrafe Makinen kopurua / N. o máquinas 67 eta 68. elkartzeetarako / Para las agrupaciones 67 y 68 A mota / Tipo A... B mota / Tipo B... Apostuak / Apuestas Autosalmentarako erakustokiak / Expositores para autoventa Apostuak jasotzeko baimendutako saltzaile ez ofiziala (kirol apostuak, bestelako jokoak eta loteria ezberdinak) Expendedor no oficial autorizado de recepción de apuestas ( apuestas deportivas, otros juegos y loterias diversas) 23 Lokal (Udalaren kuota) / Local (Cuota municipal) Osoa / Total x Zuzendua / Rectificada x Zenbag. / Computable 0.1. Txikitu gabe / Sin reducción , Ostatu azalera / Superficie hospedaje , Depositu estaligabekoa / Depósito descubierto Kiroldegi estaligabekoak / I. deportivas descubiertas... 0,05 0, Harmaila estaligabekoak / Graderíos descubiertos Sasoiko postua / Puesto de temporada... 0,40 0, Kiroldegi estaliak / I. deportivas cubiertas... 0,10 0, Harmaila estaliak / Graderíos cubiertos Irakaskuntza / Enseñanza Biltegia / Almacén Aparkaleku estalia / Aparcamiento cubierto... Batura (0-6 L.ak) / Suma (L. 0 a 6) Azalera kengarria / Superficie deducible Azalera zenbagarria / Superficie computable Lokalak (ESTATU eta PROBINTZI KUOTATARAKO bakarrik) / Locales (sólo para CUOTAS PROVINCIALES Y ESTATALES) Lokal kopurua/ N. o locales Osoa / Total Zuzendua / Rectificada Zenbagarria / Computable Lokalen azalen batura / Suma superficie locales Interesatuarentzako alea / Ejemplar para el interesado/a 2

5 Eranskina / Anexo Económicas 840 Orria zk. / N. o hoja Jarduera egiten den lokala edota berari loturikoen zerrenda, azalaren adierazita Relación de locales donde se ejerce la actividad o afectos a ella, con superficie (ESTATU eta PROBINTZI KUOTATARAKO bakarrik) / (Sólo para CUOTAS PROVINCIALES Y ESTATALES) Laburpena / Resumen Lokalen azalaren batura / Suma superficies locales... Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración

6 Eranskina / Anexo Económicas 840 Orria zk. / N. o hoja Jarduera egiten den lokala edota berari loturikoen zerrenda, azalaren adierazita Relación de locales donde se ejerce la actividad o afectos a ella, con superficie (ESTATU eta PROBINTZI KUOTATARAKO bakarrik) / (Sólo para CUOTAS PROVINCIALES Y ESTATALES) Laburpena / Resumen Lokalen azalaren batura / Suma superficies locales... Interesatuarentzako alea / Ejemplar para el interesado/a

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-.

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-. 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O

Más detalles

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.-

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.- AÑO 2014 URTEA 127 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION

Más detalles

NIF Nombre y apellidos o razón social Ejercicio ALTA EN EL CENSO

NIF Nombre y apellidos o razón social Ejercicio ALTA EN EL CENSO Pág. 1 De alta, modificación y baja en el censo de empresarios/as, profesionales y retenedores/as mbre y apellidos o razón social Ejercicio Actividad principal Descripción ALTA EN EL CENSO Epígrafe IAE

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

Recurso Cameral Permanente Preguntas frecuentes

Recurso Cameral Permanente Preguntas frecuentes Recurso Cameral Permanente Preguntas frecuentes Qué es este recibo? Es la liquidación de un tributo cuyo destino, es la financiación de las actividades y servicios que las Cámaras ofrecen a sus electores.

Más detalles

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA GUÍA DE LA DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDORES Cómo cumplimentar los modelos 036 y 037 de

Más detalles

TRÁMITES CONSTITUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA PASO CONCEPTO LUGAR DOCUMENTACIÓN PLAZO

TRÁMITES CONSTITUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA PASO CONCEPTO LUGAR DOCUMENTACIÓN PLAZO TRÁMITES CONSTITUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA PASO CONCEPTO LUGAR DOCUMENTACIÓN PLAZO 1. CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL NOMBRE 2. OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA 3. SOLICITUD DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Más detalles

INTRODUCCIÓN 4 Resumen de obligaciones fiscales y formales

INTRODUCCIÓN 4 Resumen de obligaciones fiscales y formales ÍNDICE INTRODUCCIÓN 4 Resumen de obligaciones fiscales y formales 1. DECLARACIÓN CENSAL, MODELOS 036 o 037 7 Declaración de alta. Solicitud de NIF 7 Declaración de modificación y baja 9 Resumen de documentación

Más detalles

DISPONGO: Artículo 1. Convocatoria.

DISPONGO: Artículo 1. Convocatoria. 13593 ORDEN de 9 de abril de 2015 por la que se convocan becas complementarias para estudiantes de ciclos formativos de Grado Superior en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura beneficiarios

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con

Más detalles

DEVENGADAS A PARTIR DE 1 DE ENERO DE

DEVENGADAS A PARTIR DE 1 DE ENERO DE Esta publicación tiene carácter meramente informativo. TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES (Impuesto sobre la Renta de no Residentes) RENTAS DEVENGADAS A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2011 Agencia Tributaria V.5 MINISTERIO

Más detalles

Contribuyentes. Entre los Códigos de Actividad que definen a este tipo de contribuyente están:

Contribuyentes. Entre los Códigos de Actividad que definen a este tipo de contribuyente están: ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) Importante: esta información que entrega el Servicio de Impuestos Internos, es sólo una guía de apoyo para los contribuyentes. Es deber de todo contribuyente leer

Más detalles

EL EMPRESARIO INDIVIDUAL

EL EMPRESARIO INDIVIDUAL EL EMPRESARIO INDIVIDUAL 01 Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa www.ipyme.org Edición: febrero de 2011 Catálogo general de publicaciones oficiales http://www.060.es MINISTERIO

Más detalles

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALICANTE

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALICANTE REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALICANTE Artículo 1. Constitución, objeto y finalidad. El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de los artículos,

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

11 ORDENANTZA/ORDENANZA

11 ORDENANTZA/ORDENANZA HIGIEZINEN FATXADETAN BIDE PUBLIKOTIK ZUZENEAN ERABIL DAITEZKEEN KUTXAZAIN AUTOMATIKOAK JARTZEAGATIK UDAL JABARI PUBLIKOA ERABILTZEAREN TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA ORDENANZA FISCAL REGULADORA

Más detalles

PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario

PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario NORMATIVA APLICABLE: Art. 17.2.4º.A) Ley 20/1991 Art. 17.2.5º.B) Ley 20/1991 Art. 19.1.2º.a) Ley 20/1991

Más detalles

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS CLIENTE Y SERVIDOR DEL SOFTWARE DE BACKUP LEGATO NETWORK ACTUALMENTE EN VIGOR GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO

Más detalles

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato PRIVADO DE SERVICIOS, dentro de la categoría 6.a) y se regirá:

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato PRIVADO DE SERVICIOS, dentro de la categoría 6.a) y se regirá: Glorieta de España, 1 30004 Murcia T: 968 358 600 (C.I.F. P-3003000A) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UNA PÓLIZA

Más detalles

Estados miembros - Contrato de servicios - Contratos adjudicados - Procedimiento abierto. E-Tarragona: Servicios de seguros 2011/S 77-125877

Estados miembros - Contrato de servicios - Contratos adjudicados - Procedimiento abierto. E-Tarragona: Servicios de seguros 2011/S 77-125877 1/5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125877-2011:text:es:html E-Tarragona: Servicios de seguros 2011/S 77-125877 ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Servicios

Más detalles

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales Unibertsitateko tituluak eta lanbideak: Lan Harremanetan eta Giza Baliabideen Graduaren lanbideprofilak Oferta formativa de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU Entrevista con l@s ganador@s

Más detalles

Agencia Tributaria PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EHA/3786/2008, DE 29

Agencia Tributaria PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EHA/3786/2008, DE 29 Departamento de Gestión Tributaria PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN EHA/3786/2008, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN EL MODELO 303 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, AUTOLIQUIDACIÓN,

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS DE TUCUMAN NOVEDADES FISCALES MES DE JULIO 2013

COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS DE TUCUMAN NOVEDADES FISCALES MES DE JULIO 2013 PROCEDIMIENTO FISCAL RESOLUCIÓN GENERAL (Adm. Fed. Ingresos Públicos) 3510 - BO: 02/07/2013 PROCEDIMIENTO FISCAL. JUEGOS DE AZAR Y/O DE APUESTAS. SE CREA UN REGISTRO DE OPERADORES Y UN RÉGIMEN DE INFORMACIÓN

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE RIESGOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA.

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE RIESGOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA. PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE RIESGOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA. PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION

Más detalles

128 Modifi cación de la condición de Gran Empresa o Admón. Pública de presupuesto superior a 6.000.000 de euros. (página 5)

128 Modifi cación de la condición de Gran Empresa o Admón. Pública de presupuesto superior a 6.000.000 de euros. (página 5) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA Agencia Tributaria Teléfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es DECLARACIÓN CENSAL de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores

Más detalles