Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas"

Transcripción

1 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio actividad Fin exención Cese actividad Disfrutar de exención Aldak eta / Variación Subjektu pasiboaren identifikazio datuak / Datos identificativos del sujeto pasivo Egoitza fiskala / Domicilio fiscal / Deiturak eta izena / Apellidos y nombre Jardueraren datuak / Datos de la actividad 1 Jardueraren mota / Tipo de actividad Enpresariena / Empresarial... Profesionariena / Profesional... Artistena / Artística... 2 Kuota mota / Clase de cuota Zeharka loturiko lokala Local afecto indirectamente... Udalarena / Municipal... Probintziarena / Provincial... Estatuarena / Estatal... 3 Jardueraren deskripzioa / Descripción de la actividad Talde, epigrafe / Grupo, epígrafe / / Jardueraren egoitza / Domicilio de la actividad 4 Oharrak / Notas 5 Elkartzea / Agrupación 6 Taldea /Grupo 7 Epigrafea / Epígrafe 8 Jarduera nagusia Actividad principal 9 Erregela(k) / Regla(s) 4.2.F) Erregela / Regla 4. a 2 F) 7. Erregela / Regla 7. a 10 Eskatzen diren salbuespenak eta bestelako onura fiskalak Exenciones y otros beneficios fiscales que se solicitan Jarduera lehenengoz hasitako urtea (profesionalak) Año inicio actividad por 1. a vez (profesionales) 11 Hasiera data Fecha de inicio 12 Aldaketa edo amaiera data Fecha de variación o cese 13 Arrazoia / Causa 14 Erreferentzia zk. / N. o referencia 15 Informazio osagarria / Información adicional Administrazioaren zigilua / Sello de la Administración 16 n, (e)ko aren (e)(a)n (Tokia / Lugar) (urtea / año) (hila / mes) (eguna / día) Titularra / Titular Sinadura / Firma, Ekonomi Jardueren Gaineko ren matrikulan sartzeko edo kanpoan uzteko ekintza honen aurka, edo bertako datuak aldatzeko ekintzaren aurka, Zentsuak Kontrolatzeko eta Udal k Kudeatzeko Zerbitzuaren aurrean berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasi, eta hile 1eko epean, edo erreklamazioa Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboan, epe berean. Ezin dira errekurtso biak batera aurkeztu. Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración Contra este acto de inclusión o exclusión en la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas o de variación de los datos contenidos en la misma que se le notifican podrá interponer recurso de reposición ante el Servicio de Control Censal y Tributos Locales, en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Foral de Bizkaia en el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos. 1

2 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio actividad Fin exención Cese actividad Disfrutar de exención Aldak eta / Variación Subjektu pasiboaren identifikazio datuak / Datos identificativos del sujeto pasivo Egoitza fiskala / Domicilio fiscal / Deiturak eta izena / Apellidos y nombre Jardueraren datuak / Datos de la actividad 1 Jardueraren mota / Tipo de actividad Enpresariena / Empresarial... Profesionariena / Profesional... Artistena / Artística... 2 Kuota mota / Clase de cuota Zeharka loturiko lokala Local afecto indirectamente... Udalarena / Municipal... Probintziarena / Provincial... Estatuarena / Estatal... 3 Jardueraren deskripzioa / Descripción de la actividad Talde, epigrafe / Grupo, epígrafe / / Jardueraren egoitza / Domicilio de la actividad 4 Oharrak / Notas 5 Elkartzea / Agrupación 6 Taldea /Grupo 7 Epigrafea / Epígrafe 8 Jarduera nagusia Actividad principal 9 Erregela(k) / Regla(s) 4.2.F) Erregela / Regla 4. a 2 F) 7. Erregela / Regla 7. a 10 Eskatzen diren salbuespenak eta bestelako onura fiskalak Exenciones y otros beneficios fiscales que se solicitan Jarduera lehenengoz hasitako urtea (profesionalak) Año inicio actividad por 1. a vez (profesionales) 11 Hasiera data Fecha de inicio 12 Aldaketa edo amaiera data Fecha de variación o cese 13 Arrazoia / Causa 14 Erreferentzia zk. / N. o referencia 15 Informazio osagarria / Información adicional Administrazioaren zigilua / Sello de la Administración 16 n, (e)ko aren (e)(a)n (Tokia / Lugar) (urtea / año) (hila / mes) (eguna / día) Titularra / Titular Sinadura / Firma, Ekonomi Jardueren Gaineko ren matrikulan sartzeko edo kanpoan uzteko ekintza honen aurka, edo bertako datuak aldatzeko ekintzaren aurka, Zentsuak Kontrolatzeko eta Udal k Kudeatzeko Zerbitzuaren aurrean berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, jakinarazpen hau jasotzen den egunaren biharamunetik hasi, eta hile 1eko epean, edo erreklamazioa Bizkaiko Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboan, epe berean. Ezin dira errekurtso biak batera aurkeztu. Contra este acto de inclusión o exclusión en la Matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas o de variación de los datos contenidos en la misma que se le notifican podrá interponer recurso de reposición ante el Servicio de Control Censal y Tributos Locales, en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Foral de Bizkaia en el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos. Interesatuarentzako alea / Ejemplar para el interesado/a 1

3 17 Erabilera edo destinoa / Uso o destino Jarduerari zeharka atxikitako lokala / Local afecto indirectamente a la actividad (UDALAREN KUOTATARAKO bakarrik) / (Sólo para CUOTAS MUNICIPALES) Biltegia, depositua, zuzendaritza, administrazio, kalkulu etabarreko zentrua Almacén, depósito, centro de dirección, administración, cálculo, etc.) 18 Helbidea / Dirección Solairu - Aldea elementuak / Elementos tributarios 19 Talde edo epigrafearen zerga osagaiak Elementos tributarios del grupo o epígrafe Makinen kopurua / N. o máquinas 67 eta 68. elkartzeetarako / Para las agrupaciones 67 y 68 A mota / Tipo A... B mota / Tipo B... Apostuak / Apuestas Autosalmentarako erakustokiak / Expositores para autoventa Apostuak jasotzeko baimendutako saltzaile ez ofiziala (kirol apostuak, bestelako jokoak eta loteria ezberdinak) Expendedor no oficial autorizado de recepción de apuestas ( apuestas deportivas, otros juegos y loterias diversas) 23 Lokal (Udalaren kuota) / Local (Cuota municipal) Osoa / Total x Zuzendua / Rectificada x Zenbag. / Computable 0.1. Txikitu gabe / Sin reducción , Ostatu azalera / Superficie hospedaje , Depositu estaligabekoa / Depósito descubierto Kiroldegi estaligabekoak / I. deportivas descubiertas... 0,05 0, Harmaila estaligabekoak / Graderíos descubiertos Sasoiko postua / Puesto de temporada... 0,40 0, Kiroldegi estaliak / I. deportivas cubiertas... 0,10 0, Harmaila estaliak / Graderíos cubiertos Irakaskuntza / Enseñanza Biltegia / Almacén Aparkaleku estalia / Aparcamiento cubierto... Batura (0-6 L.ak) / Suma (L. 0 a 6) Azalera kengarria / Superficie deducible Azalera zenbagarria / Superficie computable Lokalak (ESTATU eta PROBINTZI KUOTATARAKO bakarrik) / Locales (sólo para CUOTAS PROVINCIALES Y ESTATALES) Lokal kopurua/ N. o locales Osoa / Total Zuzendua / Rectificada Zenbagarria / Computable Lokalen azalen batura / Suma superficie locales Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración 2

4 17 Erabilera edo destinoa / Uso o destino Jarduerari zeharka atxikitako lokala / Local afecto indirectamente a la actividad (UDALAREN KUOTATARAKO bakarrik) / (Sólo para CUOTAS MUNICIPALES) Biltegia, depositua, zuzendaritza, administrazio, kalkulu etabarreko zentrua Almacén, depósito, centro de dirección, administración, cálculo, etc.) 18 Helbidea / Dirección Solairu - Aldea elementuak / Elementos tributarios 19 Talde edo epigrafearen zerga osagaiak Elementos tributarios del grupo o epígrafe Makinen kopurua / N. o máquinas 67 eta 68. elkartzeetarako / Para las agrupaciones 67 y 68 A mota / Tipo A... B mota / Tipo B... Apostuak / Apuestas Autosalmentarako erakustokiak / Expositores para autoventa Apostuak jasotzeko baimendutako saltzaile ez ofiziala (kirol apostuak, bestelako jokoak eta loteria ezberdinak) Expendedor no oficial autorizado de recepción de apuestas ( apuestas deportivas, otros juegos y loterias diversas) 23 Lokal (Udalaren kuota) / Local (Cuota municipal) Osoa / Total x Zuzendua / Rectificada x Zenbag. / Computable 0.1. Txikitu gabe / Sin reducción , Ostatu azalera / Superficie hospedaje , Depositu estaligabekoa / Depósito descubierto Kiroldegi estaligabekoak / I. deportivas descubiertas... 0,05 0, Harmaila estaligabekoak / Graderíos descubiertos Sasoiko postua / Puesto de temporada... 0,40 0, Kiroldegi estaliak / I. deportivas cubiertas... 0,10 0, Harmaila estaliak / Graderíos cubiertos Irakaskuntza / Enseñanza Biltegia / Almacén Aparkaleku estalia / Aparcamiento cubierto... Batura (0-6 L.ak) / Suma (L. 0 a 6) Azalera kengarria / Superficie deducible Azalera zenbagarria / Superficie computable Lokalak (ESTATU eta PROBINTZI KUOTATARAKO bakarrik) / Locales (sólo para CUOTAS PROVINCIALES Y ESTATALES) Lokal kopurua/ N. o locales Osoa / Total Zuzendua / Rectificada Zenbagarria / Computable Lokalen azalen batura / Suma superficie locales Interesatuarentzako alea / Ejemplar para el interesado/a 2

5 Eranskina / Anexo Económicas 840 Orria zk. / N. o hoja Jarduera egiten den lokala edota berari loturikoen zerrenda, azalaren adierazita Relación de locales donde se ejerce la actividad o afectos a ella, con superficie (ESTATU eta PROBINTZI KUOTATARAKO bakarrik) / (Sólo para CUOTAS PROVINCIALES Y ESTATALES) Laburpena / Resumen Lokalen azalaren batura / Suma superficies locales... Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración

6 Eranskina / Anexo Económicas 840 Orria zk. / N. o hoja Jarduera egiten den lokala edota berari loturikoen zerrenda, azalaren adierazita Relación de locales donde se ejerce la actividad o afectos a ella, con superficie (ESTATU eta PROBINTZI KUOTATARAKO bakarrik) / (Sólo para CUOTAS PROVINCIALES Y ESTATALES) Laburpena / Resumen Lokalen azalaren batura / Suma superficies locales... Interesatuarentzako alea / Ejemplar para el interesado/a

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, NO siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o descendientes.

Más detalles

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes.

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de metálico

Más detalles

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación.

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación. Trámites a realizar por las personas donatarias de un vehículo cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de un

Más detalles

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Aurkezpenaren zk. Nº Presentación LIKIDAZIO ESKAERA / DECLARACIÓN P4800000D Egoitza/ Domicilio Udalerria / Municipio Aurkezlearen datuak (*)/ Datos del Presentador/a (*) PRESENTADORA MODELO SUCESIONES

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas herederas y/o legatarias de UN VEHÍCULO de una persona fallecida residente en Bizkaia, cuyos herederos/as son: - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o

Más detalles

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EHUKO GRADUONDOKO BEREZKO TITULUAK TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO DE LA UPV/EHU SARTZEKO ESKAKIZUNA SOLICITUD DE ADMISION 1. ESKATZEN DEN MASTERRA / MASTER QUE SE SOLICITA EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DECLARACIÓN CENSAL *8400032612008* Decreto Foral 64/2008 de 15 de julio, por el que se desarrollan las obligaciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, profesionales y otros

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas herederas y/o legatarias de una persona fallecida residente en Bizkaia, cuyos herederos/as son: - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o descendientes.

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA La documentación expresada se cumplimentará mediante la presentación

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

Recurso Cameral Permanente Preguntas frecuentes

Recurso Cameral Permanente Preguntas frecuentes Recurso Cameral Permanente Preguntas frecuentes Qué es este recibo? Es la liquidación de un tributo cuyo destino, es la financiación de las actividades y servicios que las Cámaras ofrecen a sus electores.

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola 2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak Actividades extraescolares Muskizko Ikastola Zer dira? Eskolaz kanpoko ekintzek ikaslearen prestakuntza osoa sustatzen laguntzen dute, adimena eta kultur

Más detalles

AJURIAGUERRA TRES, SL. SOCIEDAD DE GESTIÓN URBANÍSTICA; c/mazarredo 63 1ª. 48009 Bilbao TFNO: 94 4240951 FAX: 94 4236822 EMAIL: oficina@ aj3.

AJURIAGUERRA TRES, SL. SOCIEDAD DE GESTIÓN URBANÍSTICA; c/mazarredo 63 1ª. 48009 Bilbao TFNO: 94 4240951 FAX: 94 4236822 EMAIL: oficina@ aj3. FICHA DE CARACTERISTICAS. (TEXTOS). A-47 (C/SE) ETXEALDIA 1.- CRITERIOS Y OBJETIVOS Mantenimiento de la edificación existente. EZAUGARRIEN FITXAK (TESTUAK) A-47 (C/SE) ETXEALDIA 1- IRIZPIDE ETA HELBURUAK

Más detalles

GUÍA PARA TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ANTE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES

GUÍA PARA TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ANTE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES GUÍA PARA TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ANTE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES N1 GUÍA PARA TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ANTE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 51. zk. 2005, martxoak 15. Asteartea 6225 BOB núm. 51. Martes, 15 de marzo de

Más detalles

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora OIRRI ZERGAGARRIA OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE ( ) TOTAL A INGRESAR (-) (9) / /IFK /CIF / Enpresaren izena / Razón Social Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática Zigilua eta sinadura / Sello

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA Arabako Foru Aldundia DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 826/2014, del Diputado de Hacienda,

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración Ogasun eta Finantza Departamentua BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ENTITATEAK, PENTSIO PLANAK ETA FONDOAK, ORDEZKO SISTEMAK, GIZARTE AURREIKUSPENEKO MUTUALITATEAK, ASEGURATUTAKO AURREIKUSPEN PLANAK,

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Convocatoria del I Premio Pacto Verde a las buenas prácticas medioambientales

Más detalles

CONVOCATORIA AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2014-15

CONVOCATORIA AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA USO DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2014-15 Valle de Egüés Convocatoria de ayudas económicas para comedor curso 2014-2015 Por medio del presente anuncio se hace público que mediante acuerdo de Junta de Gobierno del 5 de agosto de 2014 ha sido aprobada

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 722/2015, del Diputado de

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚM. 24 TASA POR LA RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS COMERCIALES

ORDENANZA FISCAL NÚM. 24 TASA POR LA RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS COMERCIALES Ordenances fiscales ORDENANZA FISCAL NÚM. 24 TASA POR LA RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS COMERCIALES Artículo 1.- Disposiciones generales 1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 57 del Real

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚM. 24 TASA POR LA RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS COMERCIALES

ORDENANZA FISCAL NÚM. 24 TASA POR LA RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS COMERCIALES ORDENANZA FISCAL NÚM. 24 TASA POR LA RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS COMERCIALES Artículo 1.- Disposiciones generales 1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 57 del Real Decreto-Legislativo

Más detalles

Instrucción para el desarrollo en el Instituto Foral de Asistencia Social del Manual Básico de Identidad para la Marca Bizkaia

Instrucción para el desarrollo en el Instituto Foral de Asistencia Social del Manual Básico de Identidad para la Marca Bizkaia Instrucción para el desarrollo en el Instituto Foral de Asistencia Social del Manual Básico de Identidad para la Marca Bizkaia 1 ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 3 PAPELERÍA... 4 HOJA DE FOLIO... 4 SOBRES... 4 TARJETA

Más detalles

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y COMERCIOS PARA PROMOVER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GÜEÑES 2014. BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto

Más detalles

ESKABIDE ORRIAK IMPRESOS DE SOLICITUD

ESKABIDE ORRIAK IMPRESOS DE SOLICITUD ESKABIDE ORRIAK IMPRESOS DE SOLICITUD ENTITATEAREN IZENA NOMBRE DE LA ENTIDAD IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ENTITATEETAN TREBATZEKO LAGUNTZA PROGRAMA-2002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA FORMACION EN ENTIDADES SIN

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

NIF Nombre y apellidos o razón social Ejercicio ALTA EN EL CENSO

NIF Nombre y apellidos o razón social Ejercicio ALTA EN EL CENSO Pág. 1 De alta, modificación y baja en el censo de empresarios/as, profesionales y retenedores/as mbre y apellidos o razón social Ejercicio Actividad principal Descripción ALTA EN EL CENSO Epígrafe IAE

Más detalles

Europar Elkarteetan espezializatzeko bekak Becas de especialización en Comunidades Europeas

Europar Elkarteetan espezializatzeko bekak Becas de especialización en Comunidades Europeas Eskaera-Txostena Informe-Solicitud 0 Europako Gizarte Fondoa Fondo Social Europeo Europar Elkarteetan espezializatzeko bekak Becas de especialización en Comunidades Europeas 1999-2000 Ikasturtea Curso

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011.

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. ANEXO I BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. Curso 2011-2012 EAE-rako INTERESGARRI DIREN GAIETAN ATZERRIAN ESPEZIALIZAZIO IKASKETAK

Más detalles

Multideporte BIZKAIA. Nik Eskola Kirola EGIN EZAZU MULT IKIR0LA! HAZ MULT I DEP0RTE!

Multideporte BIZKAIA. Nik Eskola Kirola EGIN EZAZU MULT IKIR0LA! HAZ MULT I DEP0RTE! 2012 2013 Multideporte izatea datorren jarduera aukeratu ahal interesekin eta aukerekin bat pertsona heldu gisa bere 3 Etorkizunean eta bizitzan zehar, eta sormenezko oinarria lortzea. mugimenezko, adierazpenezko

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 1.- SERÁN RECURRIBLES LOS SIGUIENTES

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko

Más detalles

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS -- ANEXO I --

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS -- ANEXO I -- -- ANEXO I -- INTERESADO/A Don/Doña, con D.N.I. nº en su condición de de la entidad en C.P. con domicilio Localidad Provincia Teléfono E-mail (*) Ateniéndose a lo dispuesto en las bases para la concesión

Más detalles

Servicio de acceso a Internet mediante la tecnología ADSL, con tarifa plana durante las 24 horas del día.

Servicio de acceso a Internet mediante la tecnología ADSL, con tarifa plana durante las 24 horas del día. PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: N.I.F.: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario NORMATIVA DE APLICACIÓN: Art. 24 Ley 19/1994 Art. 17.2.4.A) y 5º.B) Ley 20/1991 CUESTIÓN PLANTEADA:

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA)

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA) ORDENZA FISCAL DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

1/6 PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario

1/6 PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: CONCEPTO IMPOSITIVO: Impuesto General Indirecto Canario CUESTIÓN PLANTEADA: LEGISLACIÓN: Artículos 7.2.15º, 11.6, 17.1 y 17.2.3º letra a) de la Ley 20/1991 La

Más detalles

671 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

671 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora OIRRI ZERGAGARRIA BASE IMPONIBLE (+)... OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE (-)... TOTAL A INGRESAR (--)... () Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática () / /IFK /CIF () Protokolo zk. / Nro. de

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con

Más detalles

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de Aceras y Reservas de Vía Pública Expediente nº: Asunto:

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de Aceras y Reservas de Vía Pública Expediente nº: Asunto: Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de Aceras y Reservas de Vía Pública Expediente nº: 2488/2012 Asunto: Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

37. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE VINARÒS ÍNDICE DE ARTÍCULOS

37. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE VINARÒS ÍNDICE DE ARTÍCULOS 37. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE VINARÒS ÍNDICE DE ARTÍCULOS ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE

Más detalles

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

1. OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 1. OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. La presente Tasa ha sufrido las siguientes modificaciones a 1 de Octubre de 2012. Artículo 7º. Cuota Tributaria BOCCE 31 de Diciembre de 2001

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Expediente: 385/13 El Consell Tributari, reunido en sesión de 8 de enero de 2014, conociendo del recurso presentado por Dª. MCPC, ha estudiado la propuesta elaborada por el ponente designado al efecto,

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE Diputación Foral de Álava Orden Foral 132/2016, de 27 de mayo, que aprueba

Más detalles

2000tik 2014ra bitartean jaiotako. umeen gurasoei eta legezko. tutoreei euskara ikasteko dirulaguntzak. 2015 urtea Año 2015

2000tik 2014ra bitartean jaiotako. umeen gurasoei eta legezko. tutoreei euskara ikasteko dirulaguntzak. 2015 urtea Año 2015 2000tik 2014ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko dirulaguntzak emateko oinarriak Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el aprendizaje del euskera

Más detalles

03/03.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

03/03.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 03/03.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Fundamento y naturaleza Artículo 1º En uso de las facultades concedidas por los artículos

Más detalles

I DISPOSICIONES GENERALES

I DISPOSICIONES GENERALES ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 16 REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE LA VÍA PUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO

Más detalles

Formación en Intervención en el Medio Acuático para Personas con Discapacidad: Berriozar

Formación en Intervención en el Medio Acuático para Personas con Discapacidad: Berriozar Formación en Intervención en el Medio Acuático para Personas con Discapacidad: Berriozar Del 2 al 9 de septiembre, 15.30-17.30 horas Polideportivo de Berriozar Organiza/Antolatzaileak: Financia/Finantzaketa:

Más detalles

Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por utilización de los servicios de piscina cubierta

Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por utilización de los servicios de piscina cubierta ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINA CUBIERTA Artículo 1. Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades concedidas por el art.106 de la Ley 7/85 Reguladora

Más detalles

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA. Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla.

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA. Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla. JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA CÓDIGO: P.03 DENOMINACIÓN: Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla. VERSIÓN: 03

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES Participación Ciudadana Convocatoria pública de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 204. zk. 2010, urriak 22. Ostirala 25503 BOB núm. 204. Viernes, 22 de octubre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Novedades Tributarias. Zerga Albisteak

Novedades Tributarias. Zerga Albisteak Novedades Tributarias Zerga Albisteak Boletín nº 146 Setiembre 2015 146. buletina 2015eko iraila DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ZERGA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZA 01 ARTÍCULOS DE OPINIÓN/IRITZI-ARTIKULUAK

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. TOKIKO GOBERNU BATZARRA OHIKO BILKURA DATA: 2015eko apirilaren 17an, ostirala ORDUA:

Más detalles

En el caso de que se emplee el programa de cálculo de FAVI. Se debe trabajar con el programa de climatización (Ver imagen 1).

En el caso de que se emplee el programa de cálculo de FAVI. Se debe trabajar con el programa de climatización (Ver imagen 1). PRESENTACION DE DOCUMENTACIONES TECNICAS DE INSTALACIONES TERMICAS SIN PROYECTO ANEXO 1 + ANEXO 2 ANTE EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DEL GOBIERNO VASCO INSTAGI 25 de marzo de

Más detalles

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+)

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) CONDICIONES GENERALES PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES

Más detalles

Nº 7.9 UTILIZACIÓN POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, ETC. DEL DOMINIO PÚBLICO DISPOSICIONES GENERALES

Nº 7.9 UTILIZACIÓN POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, ETC. DEL DOMINIO PÚBLICO DISPOSICIONES GENERALES Nº 7.9 UTILIZACIÓN POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, ETC. DEL DOMINIO PÚBLICO Artículo 1. DISPOSICIONES GENERALES De acuerdo con lo previsto en los artículos 57 y 20.3

Más detalles

1.- SARRERA. 1.- INTRODUCCION.

1.- SARRERA. 1.- INTRODUCCION. 1.- SARRERA. 1.- INTRODUCCION. Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak 48. artikuluan ezartzen duenez, zergei eragiten dieten gastu

Más detalles

SOLICITUD DE JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA

SOLICITUD DE JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA SOLICITUD DE JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA para los funcionarios docentes incluidos en el ámbito de aplicación del régimen de Clases Pasivas del Estado, pertenecientes a algunos de los siguientes Cuerpos:

Más detalles

PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: CONCEPTO IMPOSITIVO: NORMATIVA APLICABLE: Art. 24 Ley 19/1994

PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: CONCEPTO IMPOSITIVO: NORMATIVA APLICABLE: Art. 24 Ley 19/1994 PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE: DOMICILIO: CONCEPTO IMPOSITIVO: NORMATIVA APLICABLE: Art. 24 Ley 19/1994 Impuesto General Indirecto Canario Art. 17.2.4º Ley 20/1991 CUESTIÓN PLANTEADA: La sociedad consultante

Más detalles

TRÁMITES PARA HACERSE AUTÓNOMO. Declaración Censal Alta en el Impuesto de Actividades Económicas

TRÁMITES PARA HACERSE AUTÓNOMO. Declaración Censal Alta en el Impuesto de Actividades Económicas TRÁMITES PARA HACERSE AUTÓNOMO 1. Trámites fiscales Declaración Censal Alta en el Impuesto de Actividades Económicas 2. Trámites laborales 2.1 Trámites ante la Tesorería General de la Seguridad Social

Más detalles

Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco

Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco Para todas las convocatorias del año 2012 del Subsistema de Formación para el Empleo Área de Integración

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 21 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 21 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES. ORDENANZA FISCAL NÚMERO 21 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES. ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142

Más detalles

1. art. - Foru Araudia. Art. 1º. Normativa Foral. 2. art.- Zergapeko egitatea. Art. 2º. Hecho imponible.

1. art. - Foru Araudia. Art. 1º. Normativa Foral. 2. art.- Zergapeko egitatea. Art. 2º. Hecho imponible. ORDENANTZA FISKALA: TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK ESKAINTZEN DITUZTEN ENPRESEK EGITEN DUTEN UDAL JABARI PUBLIKOAREN APROBETXAMENDU BEREZIRAKO ETA ERABILERA PRIBATURAKO TASAK ARAUTZEN DITUENA. ORDENANZA

Más detalles

2º) Que el empresario se registró en el censo del IGIC como comerciante minorista por la actividad de venta de refrescos y cervezas.

2º) Que el empresario se registró en el censo del IGIC como comerciante minorista por la actividad de venta de refrescos y cervezas. PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE DOMICILIO NIF CONCEPTO IMPOSITIVO Impuesto General Indirecto Canario CUESTIÓN PLANTEADA NORMATIVA APLICABLE Art. 6.2.4º Ley 20/1991 Art. 7.2.6º Ley 20/1991 Art. 27.1.4º Ley

Más detalles

Resumen por Subconceptos Laburpena Azpikontzeptuen Arabera

Resumen por Subconceptos Laburpena Azpikontzeptuen Arabera Organismo/Erakundea: Tipo presupuesto/aurrekontu Mota: Descripción/Deskribapena: Ayuntamiento de Basauri Ejercicio/Ekitaldia: 2015 Prorrogado Versión/Bertsioa: 0 PRESUPUESTO 2015 PRORR Tipo/Mota: Ingresos

Más detalles

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2008ko urtarrilaren 30a, asteazkena ZENBAKIA 13 NÚMERO Miércoles, 30 de enero de 2008 AURKIBIDEA

Más detalles

CLAUSULAS: El objeto del presente contrato es el arrendamiento y mantenimiento de maquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de Arrigorriaga.

CLAUSULAS: El objeto del presente contrato es el arrendamiento y mantenimiento de maquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de Arrigorriaga. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRAN LA ADJUDICACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMINTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA (BIZKAIA).

Más detalles

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES SODUPE KIROLGÜNE Dirección: Padura, 4 Tlf: 94.669.25.73 Email: kirolgune@gudalzer.org Horario: Lunes a Viernes: 9:00-14:30 y 16:30 22:00 h. Sábados: 9:00-14:30 y 16:30-19:30

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

ORDENANZA REGULADORA DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS ORDENANZA REGULADORA DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Este Ayuntamiento,

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Página 1 de 6 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Aprobada en el Pleno del Ayuntamiento del 31 de octubre de 2007 Página 2 de 6 ARTÍCULO

Más detalles

GUÍA DE APOYO PARA AUTÓNOMOS

GUÍA DE APOYO PARA AUTÓNOMOS GUÍA DE APOYO PARA AUTÓNOMOS INDICE TEMARIO PÁG. 1. PASOS PARA EL ALTA COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO 3 1.1. Alta en Hacienda 3 1.2. Alta en Seguridad Social 4 2. CUÁNTO TENGO QUE PAGAR A LA SEGURIDAD SOCIAL

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA ( HUESCA )

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA ( HUESCA ) ORDENANZA FISCAL NÚMERO 32 REGULADORA DE LA TASA POR PASO DE VEHÍCULOS O GANADO A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL Y RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA. I FUNDAMENTO Y NATURALEZA Artículo

Más detalles

En la ciudad de Donostia-San Sebastián, a 2 de julio de 2012

En la ciudad de Donostia-San Sebastián, a 2 de julio de 2012 Resolución R 9/2012 Expediente 10/2010 JUNTA ARBITRAL DEL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Conflicto: 10/2010 Administraciones afectadas: Diputación Foral de Bizkaia Administración

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1

I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Reglamento por el que se regula la Composición, Competencias, Organización, Funcionamiento y Procedimiento Del Tribunal Económico- Administrativo de Bilbao Pág. 1 Índice Reglamento por el que se regula

Más detalles

TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO. ORDENANZA REGULADORA.

TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO. ORDENANZA REGULADORA. TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO. ORDENANZA REGULADORA. Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por

Más detalles