LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO"

Transcripción

1 LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS EXISTENTES DE VMWARE Y DE NEXUS 1000V DE LA UPV/EHU. I.- KONTRATUAREN HELBURUA Orri honetan deskribatutako lizentzia berriak erostea eta eta lizentziak mantentzeko kontratua egitea. II.- HELBURUAREN ZEHAZTAPENA Honako lizentzia hauek erosi eta urtebetez ( etik ra): Un. Erostea eta 2 Academic vsphere 5 Enterprise Plus for 1 2 Academic Production Support / Subscription for vsphere 5 Enterprise Plus for 1 for 1 year 2 Cisco Nexus 1000V for Vmware vsphere 5 Enterprise Plus for 1 2 Production Support / Subscription Cisco Nexus 1000V for vsphere 5 Enterprise Plus for 1 Year Urtebetez ( etik ra): I.- OBJETO DEL CONTRATO Adquisición de nuevas licencias y contrato de mantenimiento de las licencias existentes de y de descritas en éste pliego. II.- CONCRECIÓN DEL CONTRATO Adquisición y mantenimiento durante un año (del 01/09/13 al 31/08/14) de las siguientes licencias: Ud. Adquisición y mantenimiento 2 Academic vsphere 5 Enterprise Plus for 1 2 Academic Production Support / Subscription for vsphere 5 Enterprise Plus for 1 for 1 year 2 Cisco Nexus 1000V for Vmware vsphere 5 Enterprise Plus for 1 2 Production Support / Subscription Cisco Nexus 1000V for vsphere 5 Enterprise Plus for 1 Year Mantenimiento durante un año (del 01/09/13 al 31/08/14): Ud. Mantentzea Ud. Mantenimiento 16 Production Support Coverage Cisco Enterprise Plus for 1 16 Production Support Coverage Academic 6 Production Support Coverage Cisco Enterprise Plus for 1 6 Production Support Coverage Academic 2 Production Support Coverage Academic vcenter Server 5 Standard for vsphere 5 16 Production Support Coverage Cisco Enterprise Plus for 1 16 Production Support Coverage Academic 6 Production Support Coverage Cisco Enterprise Plus for 1 6 Production Support Coverage Academic 2 Production Support Coverage Academic vcenter Server 5 Standard for vsphere 5

2 III.- ALDAERAK ONARTZEA Ez da aldaerarik onartzen. III.- ADMISIÓN DE VARIANTES No se admiten variantes. IV.- UNIBERTSITATEAREN ERRESERBAK UPV/EHUk argibide teknikoak eskatzeko eskubidea izango du. Leioan, 2013ko ekainaren 18an IV.- RESERVAS DE LA UNIVERSIDAD La UPV/EHU se reserva el derecho a solicitar aclaraciones de tipo técnico. En Leioa, a 18 de junio de 2013 Iñaki Ortega Bergara Ekoizpen burua eta Bizkaiko koordinatzailea/jefe de Producción y Coordinador de Bizkaia

3 I. ERANSKINA PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDUA Nik,. jaunak/andreak (helbidea: (herria),.. kalea; NAN zk.:.), neure izenean edo. enpresaren ordezkari gisa (helbidea:... (herria),.. kalea, PK:...; telefonoa:...; eta IFK:..). HAU ADIERAZTEN DUT: I. Izan dut honako helburu hau duen kontratuaren berri: UPV/EHUko Red Hat Network Satellite, Red Hat Enterprise Academic Server eta Red Hat Linux Server softwareen eta lizentzien mantentze-lanak. II. Horrez gain, irakurri ditut oinarri teknikoen orria, administrazio klausula partikularren orria eta kontratu honi aplikatu beharreko gainerako dokumentazioa. Horiek guztiak osotasunean eta espresuki onartzen eta ontzat ematen ditut. III. Ordezkari nauen enpresak ondo betetzen ditu indarrean dagoen araudiak enpresen irekiera, instalazio eta funtzionamendurako ezartzen dituen baldintza eta betebehar guztiak. IV. Eskaintza honetako prestazioari dagokionez, ondorengo guztizkoaren truke gauzatzea proposatzen dut (letraz eta zenbakiz adierazi behar da):.. Prezio horretan, ondorengo kontzeptuak egongo dira sartuta: Erreferentzia Unit. Deskribapena PREZIOA BEZ gabe lizentzien 2 Academic erosketa lizentzien 2 Academic Production Support / Subscription for for 1 year 2 Cisco Enterprise lizentzien erosketa Plus for 1 2 Production Support / Subscription Cisco Nexus 1000V lizentzien for Year Erreferentzia Unit. Deskribapena PREZIOA BEZ gabe 16 Production Support Coverage Cisco Nexus 1000V for lizentzien Vmware vsphere 5 Enterprise Plus for 1 lizentzien 16 Production Support Coverage Academic vsphere 5 Enterprise Plus for 1 6 Production Support Coverage Cisco Nexus 1000V for lizentzien Vmware vsphere 5 Enterprise Plus for 1 lizentzien 6 Production Support Coverage Academic vsphere 5 Enterprise Plus for 1 vcenter lizentzien 2 Production Support Coverage Academic vcenter Server 5 Standard for vsphere 5 IV. puntuko kopuruari BEZa gehitu behar da (21%)

4 ...(e)n,...(e)ko...aren...(e)(a)n. Sin.: NAN: OHARRA: PROPOSAMEN EKONOMIKOAREN EREDU HAU ADMINISTRAZIO KLAUSULA PARTIKULARREN ORRIAN AGERTZEN DENAREN ORDEZKOA DA.

5 ANEXO I MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA D/DÑA.... con domicilio en..., calle... y provisto del D.N.I.... en nombre propio o en representación de la empresa...con domicilio en..., calle... C.P... Tfno.... y C.I.F DECLARO II. Que he quedado enterado del contrato que tiene por objeto: el mantenimiento de software y licencias de red hat network satelite, red hat enterprise academic server y red hat linux server de la UPV/EHU. II. Que igualmente conozco el Pliego de Bases Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad. III. Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. V. Que en relación con la prestación de la presente oferta, propongo su realización por la cifra total de:.. (Debe expresarse en letra y número), en cuyo precio deben entenderse incluidos los siguientes conceptos: Referencia Unids. Descripción PRECIO sin IVA Adquisición licencias 2 Academic 2 Academic Production Support / Subscription for for 1 year Adquisición licencias 2 Cisco Enterprise Plus for 1 2 Production Support / Subscription Cisco Nexus 1000V for Year Referencia Unids. Descripción PRECIO sin IVA 16 Production Support Coverage Cisco Nexus 1000V for Vmware vsphere 5 Enterprise Plus for 1 16 Production Support Coverage Academic vsphere 5 Enterprise Plus for 1 6 Production Support Coverage Cisco Nexus 1000V for Vmware vsphere 5 Enterprise Plus for 1

6 vcenter 6 Production Support Coverage Academic vsphere 5 Enterprise Plus for 1 2 Production Support Coverage Academic vcenter Server 5 Standard for vsphere 5 A la cifra total del apartado IV hay que añadirle el IVA (21%) En..., a... de... de... Fdo.: D.N.I: ATENCION: ESTE MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA SUSTITUYE AL QUE APARECE EN EL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EHUKO GRADUONDOKO BEREZKO TITULUAK TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO DE LA UPV/EHU SARTZEKO ESKAKIZUNA SOLICITUD DE ADMISION 1. ESKATZEN DEN MASTERRA / MASTER QUE SE SOLICITA EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS CLIENTE Y SERVIDOR DEL SOFTWARE DE BACKUP LEGATO NETWORK ACTUALMENTE EN VIGOR GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO

Más detalles

2. LUGAR DEL SUMINISTRO. Los lugares del suministro son los que se indican en el Anexo I y II de este Pliego de prescripciones técnicas.

2. LUGAR DEL SUMINISTRO. Los lugares del suministro son los que se indican en el Anexo I y II de este Pliego de prescripciones técnicas. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 1. OBJETO DEL CONTRATO. El

Más detalles

ANEXO I MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

ANEXO I MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ANEXO I MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN D./DÑA...., con domicilio en..., calle...y provisto de D.N.I...., en nombre propio o en representación de la empresa...con domicilio en..., calle....c.p....tfno....

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE NEGOZIOA PORTUGALETEKO HISTORIAGUNEAN KOKATURIK DUTEN ENPRESETARAKO DIRU-LAGUNTZA BEREZIEN / AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS CON UBICACIÓN DE NEGOCIO EN EL CASCO

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

EXP.: 072 72/1. El licitador incluirá en su oferta los certificados o referencias que permitan contrastar este requisito.

EXP.: 072 72/1. El licitador incluirá en su oferta los certificados o referencias que permitan contrastar este requisito. RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, QUE REGIRÁ LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVIDORES E IMPLANTACIÓND E UNA SOLUCIÓN DE MENSAJERÍA Y COLABORACIÓN

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 1 KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO

Más detalles

1. OBJETO 1. XEDEA 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 2. EGIN BEHARREKO ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA. 2.1. Duración 2.1. Iraupena

1. OBJETO 1. XEDEA 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 2. EGIN BEHARREKO ZERBITZUAREN DESKRIBAPENA. 2.1. Duración 2.1. Iraupena Itzulpen Zerbitzua Servicio de Traducciones Pliego de prescripciones técnicas del concurso público para la contratación de los servicios de traducción del castellano al euskera, y viceversa, de los diarios

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONSULTA DE FONDOS DEL ARCHIVO GENERAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONSULTA DE FONDOS DEL ARCHIVO GENERAL PRO 75-02 Pág: 1 de 5 1. OBJETO - Establecer el proceso a seguir para realizar las Consultas a los Fondos del Archivo General de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 2. CAMPO DE APLICACIÓN - Se aplica a las

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Convocatoria del I Premio Pacto Verde a las buenas prácticas medioambientales

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

los servicios profesionales (servicios consultoría Red Hat Network Satellite) necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

los servicios profesionales (servicios consultoría Red Hat Network Satellite) necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Pliego de cláusulas técnicas para la contratación del mantenimiento de las licencias de Red Hat Enterprise Linux y la instalación y puesta en marcha de Red Hat Network Satellite en la instalación de la

Más detalles

El presente expediente contractual y el contrato cuya adjudicación derive del mismo se regirán por:

El presente expediente contractual y el contrato cuya adjudicación derive del mismo se regirán por: PLIEGOS DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA 2016-2019 1.- Régimen Jurídico del Contrato El

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

El objeto es la contratación de los servicios de traducción de los textos necesarios para el desarrollo del Plan de Acción anual del PATRONATO.

El objeto es la contratación de los servicios de traducción de los textos necesarios para el desarrollo del Plan de Acción anual del PATRONATO. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIONES DE DOCUMENTOS PARA PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE LA COSTA DEL SOL Pliego de Prescripciones Técnicas que junto al

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

ANEXO I MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE

ANEXO I MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE ANEXO I MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE D./Dª., con D.N.I./Pasaporte nº, actuando en nombre propio / nombre y, D./Dª., con D.N.I./Pasaporte nº, actuando en nombre propio / nombre y, D./Dª.,

Más detalles

Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco

Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco Para todas las convocatorias del año 2012 del Subsistema de Formación para el Empleo Área de Integración

Más detalles

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Bizkaiko Foru Diputación Foral Aldundia de Bizkaia Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas Txartel

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 -

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 - PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION - PLAN RENOVE CONDENSA- CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 - ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Alda. Urquijo 36-1ª planta 48011

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011.

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. ANEXO I BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. Curso 2011-2012 EAE-rako INTERESGARRI DIREN GAIETAN ATZERRIAN ESPEZIALIZAZIO IKASKETAK

Más detalles

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y COMERCIOS PARA PROMOVER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GÜEÑES 2014. BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATERAKO EKIPAMENDUA KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA I.- KONTRATUAREN HELBURUA: Tandem masa-espektrometriako ekipamendua, kuadrupolo hirukoitzeko,kuadrupolo

Más detalles

BERMEOKO UDALAK TXAKURRAK KONTROLPEAN IZATEKO ETA HERRIA GARBI MANTENTZEKO KANPAINA MARTXAN JARRI DU

BERMEOKO UDALAK TXAKURRAK KONTROLPEAN IZATEKO ETA HERRIA GARBI MANTENTZEKO KANPAINA MARTXAN JARRI DU BERMEOKO UDALAK TXAKURRAK KONTROLPEAN IZATEKO ETA HERRIA GARBI MANTENTZEKO KANPAINA MARTXAN JARRI DU Ordenantza gaurkotu du, Udaltzaingoak jarraipen zehatzak egingo ditu eta, besteak beste, isunen berri

Más detalles

Pliego de Prescripciones técnicas Particulares del Suministro de vehículos para el área de mantenimiento de ETS

Pliego de Prescripciones técnicas Particulares del Suministro de vehículos para el área de mantenimiento de ETS Pliego de Prescripciones técnicas Particulares del Suministro de vehículos para el área de mantenimiento de ETS 1 Objeto de la licitación Con esta licitación se trata de realizar la renovación del parque

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

CLAUSULA 1.- OBJETO.-

CLAUSULA 1.- OBJETO.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DE LA LICENCIA O AUTORIZACION DE LA UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO PARA LA INSTALACIÓN DESTINADA A

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana Pliego de prescripciones técnicas que regulan la contratación del suministro de actualizaciones y soporte de los productos software adquiridos por el Ayuntamiento de Excmo. Ayuntamiento de Pliego de prescripciones

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT Nº EXPEDIENTE: 130002

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT Nº EXPEDIENTE: 130002 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT Nº EXPEDIENTE: 130002 1 - OBJETO DEL CONTRATO: Mantenimiento de las licencias corporativas y soporte

Más detalles

Características del trabajo

Características del trabajo Página 1 de 7 Características del trabajo 1.- OBJETO DEL CONTRATO Descripción del objeto: Contratación de la interconexión con y el edificio Incuvatic 2, mediante 6 pares de fibra OM3 con terminación en

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

EL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES HA SIDO MODIFICADO EN SUS CLÁUSULAS 6, 26 Y ANEXO III QUEDANDO REDACTADAS COMO SIGUE: CUADRO RESUMEN

EL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES HA SIDO MODIFICADO EN SUS CLÁUSULAS 6, 26 Y ANEXO III QUEDANDO REDACTADAS COMO SIGUE: CUADRO RESUMEN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES HA SIDO MODIFICADO EN SUS CLÁUSULAS 6, 26 Y ANEXO III QUEDANDO REDACTADAS COMO SIGUE: CUADRO RESUMEN DATOS PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 1.- Órgano

Más detalles

ARTIUMEN ADISKIDEAK AMIGOS DE ARTIUM ARTIUMEN ADISKIDEA AMIGO DE ARTIUM

ARTIUMEN ADISKIDEAK AMIGOS DE ARTIUM ARTIUMEN ADISKIDEA AMIGO DE ARTIUM ARTIUMEN ADISKIDEAK AMIGOS DE ARTIUM ARTIUMEN ADISKIDEA AMIGO DE ARTIUM Artiumen Adiskidea izatea artea eta kultura bizitzea eta babestea da Ser Amigo de Artium es vivir y apoyar el arte y la cultura

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

Documento IV. Anexos. Administración de sistemas: base de datos y servidor de aplicaciones. Plataforma Oracle- Weblogic.

Documento IV. Anexos. Administración de sistemas: base de datos y servidor de aplicaciones. Plataforma Oracle- Weblogic. Documento IV Anexos Administración de sistemas: base de datos y servidor de aplicaciones. Plataforma Oracle- Weblogic. Anexo I. Información para contactar al Licitante... 3 Anexo II. Autorización de la

Más detalles

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora OIRRI ZERGAGARRIA OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE ( ) TOTAL A INGRESAR (-) (9) / /IFK /CIF / Enpresaren izena / Razón Social Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática Zigilua eta sinadura / Sello

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

ANEXO I MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE. D./Dña. con D.N.I.-Pasaporte nº.., actuando en nombre propio / nombre y

ANEXO I MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE. D./Dña. con D.N.I.-Pasaporte nº.., actuando en nombre propio / nombre y ANEXO I MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE D./Dña. con D.N.I.-Pasaporte nº, actuando en nombre propio / nombre y representación de la empresa., D./Dña. con D.N.I.-Pasaporte nº, actuando en nombre

Más detalles

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LANCETAS DE PUNCION Y TIRAS REACTIVAS DE EN SANGRE CAPILAR, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LANCETAS DE PUNCION Y TIRAS REACTIVAS DE EN SANGRE CAPILAR, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LANCETAS DE PUNCION Y TIRAS REACTIVAS DE MEDICION DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, CON DESTINO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE OSAKIDETZA Dokumentua argitaratu den data:

Más detalles

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 -

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 - PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION - PLAN RENOVE CONDENSA- CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 - ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Alda. Urquijo 36-1ª planta 48011

Más detalles

CONVOCATORIA DE ACCESO Y NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE CO-WORKING DE GETXOLAN FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA ZABALA

CONVOCATORIA DE ACCESO Y NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE CO-WORKING DE GETXOLAN FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA ZABALA CONVOCATORIA DE ACCESO Y NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE CO-WORKING DE GETXOLAN FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA ZABALA 1. Exposición de motivos...2 2. Objetivos del espacio de co-working...2 3. Descripción

Más detalles

DOCUMENTO IV: Anexos de presentación de la oferta

DOCUMENTO IV: Anexos de presentación de la oferta DOCUMENTO IV: Anexos de presentación de la oferta Tabla de Contenido Anexo 1: Información para contactar al Licitante Anexo 2: Autorización de la Junta Directiva o Junta de Socios para presentar oferta

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

Contratación suministro e instalación de suelo técnico en planta primera del edificio Los Relojes.

Contratación suministro e instalación de suelo técnico en planta primera del edificio Los Relojes. Página 1 de 6 Características del trabajo 1.- OBJETO DEL CONTRATO Descripción del objeto: Contratación suministro e planta primera del edificio Los Relojes. Las unidades que conformaran el pedido serán

Más detalles

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+)

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) CONDICIONES GENERALES PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso.

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso. KONTRATAZIO MAHAIA 5.. AKTA XEDEA: Ararteko erakundearen argitalpenak diseinatu, maketatu eta formatu digitalean eta paperean editatzea; web orrian sartzea (PDF nabigagarria, datu irekiak eta liburu dinamikoa);

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 51. zk. 2005, martxoak 15. Asteartea 6225 BOB núm. 51. Martes, 15 de marzo de

Más detalles

Anexos IT/ICT/2012-02

Anexos IT/ICT/2012-02 Documento IV Anexos Administración de sistemas (base de datos y servidor de aplicaciones) y mantenimiento de los aplicativos existentes. Plataforma Oracle. Anexo I. Información para contactar al Licitante...

Más detalles

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 1.- OBJETO. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES El contrato a que se refiere el presente Pliego, tiene por objeto la contratación del

Más detalles

PROYECTO DE FUTBOL FEMENINO EN BILBAO Y PARA BILBAO

PROYECTO DE FUTBOL FEMENINO EN BILBAO Y PARA BILBAO PROYECTO DE FUTBOL FEMENINO EN BILBAO Y PARA BILBAO UNIDAD DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL FEMENINO (ESCUELA DE FÚTBOL FEMENINO) U.D. LA MERCED S.D. SAN IGNACIO COLABORA 1 PROYECTO DE FUTBOL FEMENINO

Más detalles

SUMARIO. Serie C General. 25 de marzo de 2014 VIII LEGISLATURA N.º 171 ANUNCIOS

SUMARIO. Serie C General. 25 de marzo de 2014 VIII LEGISLATURA N.º 171 ANUNCIOS VIII LEGISLATURA Serie C General N.º 171 SUMARIO D E L P A R L A M E N T O D E L A R I O J A ANUNCIOS Contratación del servicio de telecomunicaciones de voz, fijas y móviles y servicios de Internet corporativos

Más detalles

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLOGICA, DINAMIZACIÓN SOCIO-CULTURAL Y APOYO A LAS FAMILIAS DE

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES I.- RÉGIMEN JURÍDICO CLÁUSULA 1ª. El contrato a que se refiere

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE HARDWARE, SOFTWARE I ASISTÉNCIA TÉCNICA PARA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE HARDWARE, SOFTWARE I ASISTÉNCIA TÉCNICA PARA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE HARDWARE, SOFTWARE I ASISTÉNCIA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE PROCESO DE DATOS VIRTUALIZADO

Más detalles

ARGITARATZAILEA/EDITA Euskadiko Zerga-Koordinaziorako Organoa/Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi

ARGITARATZAILEA/EDITA Euskadiko Zerga-Koordinaziorako Organoa/Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi ERREDAKZIO-BATZORDEA/CONSEJO DE REDACCIÓN Manuela Escribano Riego (Lehendakaria/Presidenta) José Luis España Guzmán (Zuzendaria/Director) Jon Martínez Alonso, José Rubí Cassinello, Miren Itziar Miner Canflanca,

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS PRETERMINOS DEL PROCESO DE OFERTA PÚBLICA No. 013-2014 " ADQUISICIÓN SERVIDORES, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y

RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS PRETERMINOS DEL PROCESO DE OFERTA PÚBLICA No. 013-2014  ADQUISICIÓN SERVIDORES, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y Página 1 de 5 RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS PRETERMINOS DEL PROCESO DE OFERTA PÚBLICA No. 013-2014 " ADQUISICIÓN SERVIDORES, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y SOPORTE A PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN COMENTARIOS

Más detalles

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA Aurkibidea 1 Zer diren formularioak eta zertarako balio duten 3 2 Zerk erantzuten die formularioei 3 3 Zer eskema izan behar duen formularioak 3 4 Zer datu jasotzen

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES DE LOS TRAMOS DE LA LÍNEA 3 DEL METRO DE BILBAO ENTRE SAN ANTONIO DE ETXEBARRI Y LA OLA EN SONDIKA, (TERRITORIO

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS BASES DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS OBRAS PARA PAVIMENTACION Y TERMINACIÓN DE PISTA DEPORTIVA EN POLIDEPORTIVO FRANCISCO MANZANO DE PUENTE GENIL

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación.

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación. Trámites a realizar por las personas donatarias de un vehículo cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de un

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas herederas y/o legatarias de UN VEHÍCULO de una persona fallecida residente en Bizkaia, cuyos herederos/as son: - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

ANUNCIO DE LICITACION

ANUNCIO DE LICITACION Proveedor para el "Mantenimiento del Sistema de servidores y comunicaciones de AZTI ANUNCIO DE LICITACION AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por concurso para Mantenimiento del

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Artículo 1. Objeto. La presente Ordenanza tiene como objeto regular la concesión de tarjetas

Más detalles

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración Ogasun eta Finantza Departamentua BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ENTITATEAK, PENTSIO PLANAK ETA FONDOAK, ORDEZKO SISTEMAK, GIZARTE AURREIKUSPENEKO MUTUALITATEAK, ASEGURATUTAKO AURREIKUSPEN PLANAK,

Más detalles

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales Nautika eta Itsasontzi-makineria goi eskola teknikoa

Más detalles

ANEXO I: MODELO DE AVAL AVALA A

ANEXO I: MODELO DE AVAL AVALA A ANEXO I: MODELO DE AVAL La entidad.(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF.., con domicilio ( a efectos de notificaciones y requerimientos) en., y en su nombre..(

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

SERVICIO DE TRADUCCIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO

SERVICIO DE TRADUCCIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO SERVICIO DE TRADUCCIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN a) Servicios de traducción a euskera de la documentación de la sociedad

Más detalles

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA A través de la presente convocatoria se pretende confeccionar

Más detalles

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS CONSULTAS DE LAS EMPRESAS SOBRE EL PLIEGO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS PROVINCIALES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL (CPAE 2.0) Y EL DESARROLLO

Más detalles

Pliego de Prescripciones Técnicas. Licitación para el suministro y actualización de productos de la firma Microsoft. Ref.

Pliego de Prescripciones Técnicas. Licitación para el suministro y actualización de productos de la firma Microsoft. Ref. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA FIRMA MICROSOFT PARA FRATERNIDAD MUPRESPA,

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

-POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Sí. Por anualidades completas, hasta un máximo de dos años.

-POSIBILIDAD DE PRORROGAS: Sí. Por anualidades completas, hasta un máximo de dos años. CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y ALARMAS DE

Más detalles

Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE GIMNASIA Y OTRAS SIMILARES ORGANIZADOS POR EL CENTRO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 1. OBJETO DEL CONTRATO Es objeto del presente

Más detalles

QUINTA. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO. Intervención

QUINTA. CAPACIDAD PARA CONTRATAR. AYUNTAMIENTO DE SABIÑÁNIGO. Intervención PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGULA EL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO POR IMPORTE DE 550.000,00 PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO DE 2013. PRIMERA.

Más detalles