DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONS FINALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONS FINALS"

Transcripción

1 Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2010, de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s establix el límit màxim de la presència exigible a l alumnat matriculat en determinats mòduls de títols de Formació Professional en semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana. [2010/10764] Conselleria de Educación RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se establece el límite máximo de presencialidad exigible para el alumnado matriculado en determinados módulos de títulos de Formación Profesional en semipresencial o a distancia en la Comunitat Valenciana. [2010/10764] L Orde de 4 de juliol 2008, de la Conselleria d Educació, regula l organització de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana (DOCV de 31 de juliol). L Orde de 4 de maig de 2009, de la Conselleria d Educació, regula l autorització i l organització de les ensenyances de Cicles Formatius de Formació Professional inicial en la modalitat semipresencial o a distància en centres privats de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 de juny). L Orde 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i l organització acadèmica dels Cicles Formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV de 3 de setembre) establix, en les seues disposicions finals primera i segona, que l assistència de l alumnat a les tutories té caràcter voluntari per a l alumnat excepte en aquells mòduls per als quals s exigisca la seua presència, la llista dels quals ha de ser publicada per resolució, sense que el límit màxim de modalitat presencial excedisca el 10% de l horari del mòdul, percentatge que pot ser incrementat fins al 20%. Per tant, cal establir els mòduls professionals per als quals s exigix la presència dels alumnes dels cicles que constituïxen l oferta educativa de Formació Professional semipresencial o a distància, així com el percentatge de la presència exigible a l alumnat. D acord amb la normativa indicada, i vistes les funcions que se li atribuïxen en el Decret 92/2007, de 6 de juliol (DOCV de 9 de juliol), del Consell de la Generalitat, pel qual s establix l estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i l article 21 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, esta direcció general resol: Primer. Finalitat i límit de la presència La present resolució té com a objecte determinar els mòduls professionals per als quals s exigix la presència de l alumnat matriculat en la modalitat semipresencial o a distància, la llista dels quals s arreplega en l annex I a la present resolució, així com el percentatge de presència exigible de l horari de cada mòdul, que serà del 20% de l horari del mòdul. Segon. Àmbit d aplicació Serà aplicable a tots els centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància. Tercer. Calendari i horari El centre educatiu autoritzat per a impartir esta modalitat d ensenyances establirà el calendari i horari en què s impartiran els continguts dels mòduls per als quals es requerix la presència de l alumnat. DISPOSICIONS FINALS Primera La present resolució produirà efectes l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Segona Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs d alçada davant de la Secretaria Autonòmica La Orden de 4 de julio 2008, de la Conselleria de Educación, regula la organización de las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional en la modalidad semipresencial o a distancia en centros públicos de la Comunitat Valenciana (DOCV de 31 de julio). La Orden de 4 de mayo de 2009, de la Conselleria de Educación, regula la autorización y la organización de las enseñanzas de Ciclos Formativos de Formación Profesional Inicial en la modalidad semipresencial o a distancia en centros privados de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 de junio). La Orden 78/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación y organización académica de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV de 3 de septiembre), establece en sus disposiciones finales primera y segunda que la asistencia del alumnado a las tutorías tiene carácter voluntario para el alumnado excepto en aquellos módulos para los que se exija presencialidad, cuya relación ha de ser publicada por resolución, sin que el límite máximo de presencialidad exceda del 10% del horario del módulo, porcentaje que puede ser incrementado hasta el 20%. Procede, por tanto, establecer los módulos profesionales para los que se exige presencialidad de los ciclos que constituyen la oferta educativa de formación profesional semipresencial o a distancia, así como el porcentaje de presencialidad exigible al alumnado. De acuerdo con la normativa indicada, y vistas las funciones que le son atribuidas en el Decreto 92/2007, de 6 de julio (DOCV de 9 de julio), del Consell de la Generalitat, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, y el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), esta Dirección General ha resuelto: Primero. Finalidad y límite de presencialidad La presente resolución tiene por objeto determinar los módulos profesionales para los que se exige presencialidad al alumnado matriculado en la modalidad semipresencial o a distancia, cuya relación se recoge en el anexo I a la presente resolución, así como el porcentaje de presencialidad exigible del horario de cada módulo, que será del 20% del horario del módulo. Segundo. Ámbito de aplicación Será de aplicación a todos los centros educativos públicos y privados de la Comunitat Valenciana que impartan enseñanzas de formación profesional en la modalidad semipresencial o a distancia. Tercero. Calendario y horario El centro educativo autorizado para impartir esta modalidad de enseñanzas, establecerá el calendario y horario en el que se impartirán los contenidos de los módulos para los que se requiere presencialidad. DISPOSICIONES FINALES Primera La presente resolución surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Segunda Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica

2 d Educació en el termini d un mes a comptar de l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, redacció que dóna la Llei 4/1999, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. València, 15 de setembre de La directora general d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional: Auxiliadora Hernández Miñana. de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, redacción dada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Valencia, 15 de septiembre de La directora general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional: Auxiliadora Hernández Miñana. ANNEX I Agrària Tècnic superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics Gestió dels Aprofitaments Forestals Gestió Silvícola Instal lació i Manteniment de Jardins i Restauració del Paisatge Mecanització i Instal lacions en una Empresa Agrària Gestió dels Aprofitaments Cinegètics i Piscícoles Gestió i Organització de la Producció de Plantes Tècnic superior en Gestió i Organització d Empreses Agropecuàries Producció Agrícola Mecanització i Instal lacions en una Empresa Agrària Gestió i Organització de la Producció de Plantes Fitopatologia Edificació i Obra Civil Tècnic superior en Desenrotllament i Aplicació de Projectes de Construcció Normes i Projectes de Construcció Electricitat i Electrònica Tècnic en Instal lacions Elèctriques i Automàtiques Automatismes Industrials Instal lacions Elèctriques Interiors Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Vivendes i Edificis Instal lacions Domòtiques Instal lacions Solars Fotovoltaiques Màquines Elèctriques Tècnic superior en Sistemes de Regulació i Control Automàtics Sistemes de Control Seqüencial Sistemes de Mesura i Regulació Sistemes Electrotècnics de Potència Comunicacions Industrials Desenrotllament de Sistemes Seqüencials Desenrotllament de Sistemes de Mesura i Regulació

3 Tècnic superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics Sistemes de Telefonia Arquitectura d Equips i Sistemes Informàtics Desenrotllament de Sistemes de Telecomunicació i Informàtica Sistemes de Radiotelevisió Sistemes Telemàtics Tècnic superior en Instal lacions Electrotècniques Tècniques i Processos en les Instal lacions Singulars en els Edificis Informàtica Tècnica Tècniques i Processos en les Instal lacions Automatitzades en els Edificis Informàtica i Comunicacions Tècnic en Sistemes Microinformàtics i de Xarxes Muntatge i Manteniment d Equips Xarxes Locals Sistemes Operatius en Xarxa Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa Planificació i Administració de Xarxes Fonaments de Maquinari Seguretat i Alta Disponibilitat Tècnic superior en Desenrotllament d Aplicacions Informàtiques Sistemes Informàtics Multiusuari i en Xarxa Desenrotllament d Aplicacions en Entorns de Quarta Generació Instal lació i Manteniment Tècnic en Muntatge i Manteniment d Instal lació de Fred, Climatització i Producció de Calor Instal lacions Frigorífiques Instal lacions de Climatització i Ventilació Instal lacions de Producció de Calor Instal lacions d Aigua i Gas Sanitat Tècnic en Cures Auxiliars d Infermeria Tècniques Bàsiques d Infermeria Higiene del Medi Hospitalari i Neteja de Material Tècniques d Ajuda Odontològica/Estomatològica

4 Tècnic en Emergències Sanitàries Atenció Sanitària Inicial en Situacions d Emergència Evacuació i Trasllat de Pacients Logística Sanitària en Emergències Atenció Sanitària Especial en Situacions d Emergència Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic Fonaments i Tècniques d Exploració en Radiologia Fonaments i Tècniques d Explotació Radiològica per mitjà d Equips de Digitalització d Imatges Tècnic superior en Higiene Bucodental Exploració Bucodental Prevenció Bucodental Servicis Socioculturals i a la Comunitat Tècnic en Atenció Sociosanitària Atenció Sanitària Suport Domiciliari Higiene Comunicació Alternativa Tècnic superior en Educació Infantil Desenrotllament Cognitiu i Motor Primers Auxilis Tècnic superior en Integració Social Habilitats d Autonomia Pautes Bàsiques i Sistemes Alternatius de Comunicació Tècnic superior en Animació Sociocultural Animació d Oci i Temps Lliure Animació i Dinàmica de Grups Transport i Manteniment de Vehicles Tècnic en Electromecànica de Vehicles Motors Circuits de Fluids. Suspensió i Direcció Circuits Electrotècnics Bàsics. Sistemes de Càrrega i Arrancada

5 Tècniques de Mecanitzat per al Manteniment de Vehicles Sistemes Auxiliars de Motor Sistemes de Transmissió i Frenada Circuits Elèctrics Auxiliars del Vehicle Sistemes de Seguretat i Confortabilitat * * * * * ANEXO I Agraria: Técnico superior en Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos Gestión de los aprovechamientos forestales Gestión selvícola Instalación y Mantenimiento de jardines y restauración del paisaje Mecanización e instalaciones en una empresa agraria Gestión de los aprovechamientos cenegéticos y piscícolas Gestión y organización de la producción de plantas Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias: Producción agrícola Mecanización e instalaciones en una empresa agraria Gestión y organización de la producción de plantas Fitopatología Edificación y Obra Civil: Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción Normas y Proyectos de construcción Electricidad y Electrónica: Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas Automatismos industriales Instalaciones eléctricas interiores Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios Instalaciones domóticas Instalaciones solares fotovoltaicas Máquinas eléctricas Técnico en Sistemas de Regulación y Control Automáticos Sistemas de control secuencial Sistemas de medida y regulación Sistemas electrotécnicos de potencia Comunicaciones industriales Desarrollo de sistemas secuenciales Desarrollo de sistemas de medida y regulación

6 Técnico superior Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Sistemas de telefonía Arquitectura de equipos y sistemas informáticos Desarrollo de sistemas de telecomunicación e informática Sistemas de radiotelevisión Sistemas telemáticos Técnico superior en Instalaciones Electrotécnicas Técnicas y procesos en las instalaciones singulares en los edificios Informática técnica Técnicas y procesos en las instalaciones automatizadas en los edificios Informática y comunicaciones: Técnico en Sistemas Microinformáticos y de Redes Montaje y mantenimiento de equipos Redes locales Sistemas operativos en red Técnico superior en Administración de sistemas informáticos en Red Planificación y administración de redes Fundamentos de hardware Seguridad y alta disponibilidad Técnico superior en Desarrollo de aplicaciones Informáticas Sistemas informáticos multiusuario y en red Desarrollo de aplicaciones en entornos de cuarta generación Instalación y Mantenimiento: Técnico en Montaje y Mantenimiento de instalación de Frío, Climatización y Producción de Calor Instalaciones frigoríficas Instalaciones de climatización y ventilación Instalaciones de producción de calor Instalaciones de agua y gas Sanidad: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería Técnicas básicas de enfermería Higiene de medio hospitalario y limpieza de material Técnicas de ayuda odontológica/estamatológica

7 Técnico en Emergencias Sanitarias Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia Evacuación y traslado de pacientes Logística sanitaria en emergencias Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia Técnico superior en Imagen para el Diagnóstico Fundamentos y técnicas de exploración en radiología Fundamentos y técnicas de explotación radiológica mediante equipos de digitalización de imágenes Técnico superior en Higiene Bucodental Exploración bucodental Prevención bucodental Servicios Socioculturales y a la Comunidad: Técnico en Atención Sociosanitaria Atención sanitaria Apoyo domiciliario Higiene Comunicación alternativa Técnico superior en Educación Infantil Desarrollo cognitivo y motor Primeros auxilios Técnico superior en Integración Social Habilidades de autonomía Pautas básicas y sistemas alternativos de comunicación Técnico superior en Animación Sociocultural Animación de ocio y tiempo libre Animación y dinámica de grupos Transporte y Mantenimiento de Vehículos: Título de Electromecánica de Vehículos: Motores Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección Circuitos electrotécnicos básicos. Sistemas de carga y arranque

8 Técnicas de mecanizado para el mantenimiento de vehículos Sistemas auxiliares de motor Sistemas de transmisión y frenado Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo Sistemas de seguridad y confortabilidad

Vacants / Vacantes MÒDUL MÓDULO CICLE CICLO

Vacants / Vacantes MÒDUL MÓDULO CICLE CICLO VACANTS PER CENTRE DE S PROFESSIONALS EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL O A DISTÀNCIA EN LA MODALITAT D'OFERTA VACANTES POR CENTRO DE PROFESIONAL EN RÉGIMEN SEMIPRESENCIAL O A DISTANCIA EN LA MODALIDAD DE OFERTA

Más detalles

Enseñanzas de Formación Profesional y notas de corte. curso 2012-2013. Málaga

Enseñanzas de Formación Profesional y notas de corte. curso 2012-2013. Málaga Actividades Físicas y Deportivas. Conducción de Actividades Físicas y Deportivas en el Medio Natural (02201G) Animación de Actividades Físicas y Deportivas (02301G) 2 de 30 Administración. Administración

Más detalles

Anexo I: Convalidación de Módulos LOGSE-LOE. (actualizado septiembre de 2013)

Anexo I: Convalidación de Módulos LOGSE-LOE. (actualizado septiembre de 2013) Anexo I: Convalidación de Módulos LOGSE-LOE (actualizado septiembre de 2013) FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y GESTION GRADO MEDIO. Técnico en Gestión Administrativa.(LOGSE) Técnico en Gestión Administrativa.(LOE)

Más detalles

(Si se publica como tabla las columnas son: Código, Nombre, Normativa, Fecha de publicación BON).

(Si se publica como tabla las columnas son: Código, Nombre, Normativa, Fecha de publicación BON). Anexo VII - Decretos Forales por los que se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado medio y superior, correspondiente a los títulos de Técnico y Técnico Superior en el ámbito de la

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 33719 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 12103 Resolución de 10 de julio de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación

Más detalles

OFERTA MODULAR PARCIAL PLAZAS DISPONIBLES PARA EL CURSO 2012/2013 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO:

OFERTA MODULAR PARCIAL PLAZAS DISPONIBLES PARA EL CURSO 2012/2013 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: OFERTA MODULAR PARCIAL PLAZAS DISPONIBLES PARA EL CURSO 2012/2013 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: 1º CARROCERÍA TMV 2-1 MECANIZADO BÁSICO 1 FORMACION Y ORIENTACIÓN LABORAL 2 2º CARROCERIA TMV 2-1 ELEMENTOS

Más detalles

ANEXO: FAMILIAS PROFESIONALES, CICLOS FORMATIVOS Y MODULOS FORMATIVOS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLES CURSO 2011-12

ANEXO: FAMILIAS PROFESIONALES, CICLOS FORMATIVOS Y MODULOS FORMATIVOS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLES CURSO 2011-12 ANEXO: FAMILIAS PROFESIONALES, CICLOS FORMATIVOS Y MODULOS FORMATIVOS SUSCEPTIBLES DE DESDOBLES CURSO 2011-12 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2011, de la Secretaría Autonómica de Educación, de la Conselleria

Más detalles

Reconocimiento de créditos entre Ciclos Formativos de Grado Superior y Estudios Universitarios

Reconocimiento de créditos entre Ciclos Formativos de Grado Superior y Estudios Universitarios Reconocimiento de créditos entre Ciclos Formativos de Grado Superior y Estudios Universitarios CURSO 2013-14 Versión 19-julio-13 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Empresa Índice de la Guía CUADROS

Más detalles

Título universitario: Graduado en Ingeniería Agraria. Mención Ingeniería Rural

Título universitario: Graduado en Ingeniería Agraria. Mención Ingeniería Rural Título universitario: Graduado en Ingeniería Agraria. Mención Ingeniería Rural Ciclo Formativo de Grado Superior: Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción Tipo de asignatura Módulos (*) Proyectos

Más detalles

Reconocimiento de créditos entre Ciclos Formativos de Grado Superior y Estudios Universitarios CURSO 2015-16

Reconocimiento de créditos entre Ciclos Formativos de Grado Superior y Estudios Universitarios CURSO 2015-16 Reconocimiento de créditos entre Ciclos Formativos de Grado Superior y Estudios Universitarios CURSO 201-1 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Mmmmm ÍNDICE ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA.4

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

ANNEX I A - ANEXO I A CICLES FORMATIUS QUE DURANT EL CURS 2014 2015 S'ESTAN IMPARTINT COMPLETS LOGSE-

ANNEX I A - ANEXO I A CICLES FORMATIUS QUE DURANT EL CURS 2014 2015 S'ESTAN IMPARTINT COMPLETS LOGSE- ANNEX I A ANEXO I A CICLES FORMATIUS QUE DURANT EL CURS 2014 2015 S'ESTAN IMPARTINT COMPLETS LOE CICLOS FORMATIVOS QUE DURANTE EL CURSO 2014 2015 SE ESTÁN IMPARTIENDO COMPLETOS LOE FAMÍLIA PROFESSIONAL

Más detalles

Vacantes para matrícula parcial en los Ciclos Formativos del IES Sierra de Guara Curso 2014-2015

Vacantes para matrícula parcial en los Ciclos Formativos del IES Sierra de Guara Curso 2014-2015 Vacantes para matrícula parcial en los Ciclos Formativos del IES Sierra de Guara Curso 2014-2015 Comunicación empresarial y atención al cliente 6 1º Operaciones administrativas de compraventa 6 1º Tratamiento

Más detalles

Listado por cada Comunidad Autónoma y Fp convocado en dicha Comunidad

Listado por cada Comunidad Autónoma y Fp convocado en dicha Comunidad Listado por cada Comunidad Autónoma y Fp convocado en dicha Comunidad ASTURIAS 2015 1. Técnico en Farmacia y Parafarmacia. 2. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 3. Técnico en Emergencias Sanitarias

Más detalles

ANEXO I CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

ANEXO I CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS ANEXO I CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS GRADO UNIVERSITARIO: CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE Asignaturas Módulos Profesionales de Ciclos Formativos

Más detalles

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR La Universidad de Castilla La Mancha y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,

Más detalles

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 1º CF GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 2º CF GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 1º CF GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 2º CF GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 1º CF GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Comunicación empresarial y atención al cliente McGrawHill 9788448191399 Operaciones Administrativas

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

34,5 Automatización y Robótica Industrial Ingeniería Electrónica Industrial 30

34,5 Automatización y Robótica Industrial Ingeniería Electrónica Industrial 30 Tabla resumen de reconocimiento de créditos entre Ciclos Formativos de Grado Superior y los Estudios Universitarios de Grado impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (última actualización

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 120 Martes, 25 de junio de 2013 Pág. 42711 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2013, de la

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 120 Miércoles, 25 de junio de 2014 Pág. 46144 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2014, de

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 105 Lunes, 4 de junio de 2012 Pág. 712 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2012, de la Dirección

Más detalles

2.3.7. Oferta general de enseñanzas

2.3.7. Oferta general de enseñanzas 2.3.7. Oferta general de enseñanzas 2.3.7.1. Enseñanzas La oferta educativa del IES San Juan Bosco es la siguiente: 2.3.7.1.1. ESO a) Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 1º ESO MATERIAS COMUNES H.

Más detalles

CONVALIDACIONES ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONVALIDACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

CONVALIDACIONES ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONVALIDACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CONVALIDACIONES ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CUADRO RESUMEN DE CONVALIDACIONES CONVALIDACIONES CON LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CONVALIDACIONES CON

Más detalles

Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte. COMUNIDADES AUTÓNOMAS CC.AA BOLE TÍN Disposición Andalucía BOJA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.- Resolución de 26 de mayo de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que

Más detalles

Índice de contenido. CFGS A Grado en Ingeniería de Organización Industrial.odt

Índice de contenido. CFGS A Grado en Ingeniería de Organización Industrial.odt Índice de contenido Titulación de Formación Profesional: Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE)...2 Titulación de Formación Profesional: Técnico Superior en Administración

Más detalles

OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Modalidad Presencial Curso 2012/2013 CASTILLA Y LEÓN

OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Modalidad Presencial Curso 2012/2013 CASTILLA Y LEÓN OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CASTILLA Y Modalidad Presencial - Curso 2012/2013 ALMÁZCARA 24016237 CENTRO DE FORMACIÓN AGRARIA Público M ACA25 Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural

Más detalles

Reconocimiento de créditos para estudiantes de ciclos formativos de grado superior

Reconocimiento de créditos para estudiantes de ciclos formativos de grado superior Reconocimiento de créditos para estudiantes de ciclos formativos de grado superior Los estudiantes que accedan a la titulación a través de ciclos formativos podrán solicitar reconocimiento de créditos

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

ANEXO III TABLA DE LAS TITULACIONES DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES

ANEXO III TABLA DE LAS TITULACIONES DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES ANEXO III TABLA DE LAS TITULACIONES DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES Nº Orden Grupo DENOMINACIÓN TITULACIÓN EXIGIDA NIVEL 1 1 G3 Peón Especializado Certificado de Escolaridad 2 G3 Empleado de Servicios

Más detalles

CONVALIDACIÓN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR VINCULADOS A LA RAMA INDUSTRIAL FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

CONVALIDACIÓN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR VINCULADOS A LA RAMA INDUSTRIAL FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (LOGSE) Módulos Profesionales del Ciclo Formativo pequeña empresa Administración de empresas OB Créditos

Más detalles

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL CURSO 2014 2015 CALENDARIO DE PRUEBAS Y EXÁMENES EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL CURSO 2014 2015 CALENDARIO DE PRUEBAS Y EXÁMENES EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Profesional GRUPO: ADG201.1 - CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN MARTES 01 DE SEPTIEMBRE 8:30-11:30 B21 EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN MARTES 01

Más detalles

ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA ADENDA DE CONVALIDACIONES ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Dirección General de Formación Profesional y Universidad 1 ÍNDICE:

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 5 de noviembre de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 5 de noviembre de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 210 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 4759 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2013, de la Director de Formación y Aprendizaje,

Más detalles

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 1º CF GRADO MEDIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Comunicación empresarial y atención al cliente McGrawHill 9788448191399 Operaciones Administrativas

Más detalles

Recopilación de normas UNE citadas en el Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (RLAT)

Recopilación de normas UNE citadas en el Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (RLAT) ELECTRICITAT, AT I BT Recopilación de normas UNE citadas en el Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión (RLAT) El recopilatorio de normas UNE, incluye el reglamento de Alta Tensión Reglamento electrónico

Más detalles

Núm. 178. Boletín Ofi cial de Aragón

Núm. 178. Boletín Ofi cial de Aragón RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2011, de la Directora General de Ordenación Académica, por la que se regula la distribución horaria de determinados ciclos formativos de formación profesional, en régimen

Más detalles

Consejería de Educación y Ciencia

Consejería de Educación y Ciencia Circular de 7 de julio de 2011 por la que se dictan las instrucciones para la implantación en los centros docentes de los ciclos formativos de formación profesional correspondientes a las nuevas titulaciones

Más detalles

Centros - 2012/2013. TOTAL Pública Privada CFGS 67 51 16 CFGS LOE 34 27 7 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 2 2 Técnico Superior en proyectos de edificación

Centros - 2012/2013. TOTAL Pública Privada CFGS 67 51 16 CFGS LOE 34 27 7 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 2 2 Técnico Superior en proyectos de edificación CFGS 67 56 CFGS LOE 34 27 7 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL proyectos de edificación ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA sistemas electrotécnicos y automatizados ENERGÍA Y AGUA eficiencia energética y energía solar térmica

Más detalles

OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CASTILLA Y LEÓN

OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CASTILLA Y LEÓN OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CASTILLA Y LEÓN Modalidad Presencial Curso 2013/2014 LEÓN ALMÁZCARA 24016237 CENTRO DE FORMACIÓN AGRARIA Público M ACA25 Trabajos Forestales y de Conservación del Medio

Más detalles

Centros - 2011/2012. TOTAL Pública Privada CFGS 64 51 13 CFGS LOE 32 27 5 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 2 2 Técnico Superior en proyectos de edificación

Centros - 2011/2012. TOTAL Pública Privada CFGS 64 51 13 CFGS LOE 32 27 5 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 2 2 Técnico Superior en proyectos de edificación CFGS 64 53 CFGS LOE 37 5 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL proyectos de edificación ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA sistemas electrotécnicos y automatizados ENERGÍA Y AGUA eficiencia energética y energía solar térmica

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 118 Martes, 23 de junio de 2015 Pág. 42142 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2015, de la

Más detalles

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES Y SIGLAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES Y SIGLAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES Y SIGLAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS CÓDIGOS PES CÓDIGOS PTFP CICLOS GRADO MEDIO CICLOS GRADO SUPERIOR (0590 ) - CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA CÓDIGO TIPO DE PLAZA

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 93 de 23-iv-2013 1/7 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 16 de abril de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,

Más detalles

Centro Docente Privado Concertado perteneciente a la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia dirigida por la Compañía de Jesús

Centro Docente Privado Concertado perteneciente a la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia dirigida por la Compañía de Jesús ALCALÁ LA REAL (JAÉN) Centro Docente Privado Concertado perteneciente a la Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia dirigida por la Compañía de Jesús CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO ELECTROMECÁNICA

Más detalles

ANEXO I. Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 35.138,57. Gastos variables 3.937,15. Otros Gastos 5.856,66

ANEXO I. Salario de Personal docente, incluidas cargas sociales 35.138,57. Gastos variables 3.937,15. Otros Gastos 5.856,66 ANEXO I MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA SOSTENI- MIENTO DE CENTROS CONCERTADOS Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

FAMILIA CICLOS GRADO MEDIO CICLOS GRADO SUPERIOR

FAMILIA CICLOS GRADO MEDIO CICLOS GRADO SUPERIOR ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural Animación de Actividades Físicas y Deportivas ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Gestión administrativa Administración

Más detalles

IES MAJADA MARCIAL CURSO 2011-2012 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA-EVALUACIÓN

IES MAJADA MARCIAL CURSO 2011-2012 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA-EVALUACIÓN En la encuesta de satisfacción del proceso de enseñanza-aprendizajeevaluación, del curso 2011-2012, se han tratado las siguientes preguntas: Se han cumplido los contenidos previstos? Es adecuado el método

Más detalles

ANEXO IV. Módulos Económicos de Distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados. Importe total anual 36.

ANEXO IV. Módulos Económicos de Distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados. Importe total anual 36. ANEXO IV Módulos Económicos de Distribución de Fondos Públicos para sostenimiento de Centros Concertados Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos

Más detalles

Una comunidad de aprendizaje

Una comunidad de aprendizaje Centro de estudios Joan Maragall Formación a distancia Una comunidad de aprendizaje España Comunidad Europea América Latina Hemos creado un modelo de aprendizaje en educación a distancia que acompaña tu

Más detalles

8. Alumnado que terminó Ciclos Formativos de Grado Superior (presencial) según ciclo (agrupados por familias), titularidad del centro y sexo.

8. Alumnado que terminó Ciclos Formativos de Grado Superior (presencial) según ciclo (agrupados por familias), titularidad del centro y sexo. TOTAL Pública Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres CFGS 2.407 1.109 1.298 2.072 979 1.093 CFGS LOE 373 166 207 259 141 118 ENERGÍA Y AGUA 18 17 1 18 17 1 Técnico Superior en eficiencia energética

Más detalles

ANEXO IV Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados

ANEXO IV Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados ANEXO IV Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los módulos

Más detalles

OFERTA EDUCATIVA IES TUBALCAÍN Ciclos Formativos. Curso 2014-2015

OFERTA EDUCATIVA IES TUBALCAÍN Ciclos Formativos. Curso 2014-2015 OFERTA EDUCATIVA IES TUBALCAÍN Ciclos Formativos Curso 2014-2015 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (2 s) MÓDULOS Duración (horas)

Más detalles

ANEXO IV MODULOS ECONOMICOS DE DISTRIBUCION DE FONDOS PUBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS.

ANEXO IV MODULOS ECONOMICOS DE DISTRIBUCION DE FONDOS PUBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS. 19. ANEXO IV MODULOS ECONOMICOS DE DISTRIBUCION DE FONDOS PUBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ley, los importes anuales y desglose de los

Más detalles

A N E X O IV MODULOS ECONOMICOS DE DISTRIBUCION DE FONDOS PUBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS.

A N E X O IV MODULOS ECONOMICOS DE DISTRIBUCION DE FONDOS PUBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS. 19. A N E X O IV MODULOS ECONOMICOS DE DISTRIBUCION DE FONDOS PUBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ley, los importes anuales y desglose

Más detalles

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ANEXO II CICLOS FORMATIVOS PARA LOS QUE SE CONVOCAN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICO Y DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL CORRESPONDIENTES AL AÑO ACADÉMICO 2014-2015. TÍTULOS

Más detalles

Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Comunidad de Madrid

Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Comunidad de Madrid Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Comunidad de Madrid Bachillerato Formación Profesional de Grado Medio prueba 16 Título de Graduado en Educación

Más detalles

8. Alumnado que terminó Ciclos Formativos de Grado Superior (presencial) según ciclo (agrupados por familias), titularidad del centro y sexo.

8. Alumnado que terminó Ciclos Formativos de Grado Superior (presencial) según ciclo (agrupados por familias), titularidad del centro y sexo. TOTAL Pública Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres CFGS 2.815 1.367 1.448 2.370 1.197 1.173 CFGS LOE 543 285 258 382 250 132 ENERGÍA Y AGUA 18 17 1 18 17 1 Técnico Superior en eficiencia energética

Más detalles

ANEXO II. MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS

ANEXO II. MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS Página 53606 ANEXO II. MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley, los importes anuales y desglose

Más detalles

DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS Convalidaciones FP Universidad Europea de Madrid 1 UEM_ConvalidacionesFP_2012.docx ÍNDICE DE CONTENIDOS ARQUITECTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Más detalles

CFGM ELECTROMECÀNICA VEHICLES AUTOMÒBILS

CFGM ELECTROMECÀNICA VEHICLES AUTOMÒBILS CFGM ELECTROMECÀNICA VEHICLES AUTOMÒBILS CFGM EVA 1 M 3 Circuits de fluids suspensió i direcció 9788479426842 MCMILLAN CFGM EVA 1 M 9 Formació i Orientació Laboral 2013 CFGM (cat) 9788468015736 SANTILLANA

Más detalles

TÍTULO UNIVERSITARIO: Grado en Ingeniería Mecánica. CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Automoción. Tipo de asignatura

TÍTULO UNIVERSITARIO: Grado en Ingeniería Mecánica. CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Automoción. Tipo de asignatura CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Automoción 106528 Ingeniería de los procesos de fabricación Obligatoria 6 3-4 106503 Administración de empresas y organización industrial Básica 9 6-8 - 9 106561 Seguridad

Más detalles

CENTRO. TÍTULO hs GRU 1º VACANT VACANT OFERTA PRESENCIAL DE CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS LEÓN CURSO 2014/2015

CENTRO. TÍTULO hs GRU 1º VACANT VACANT OFERTA PRESENCIAL DE CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS LEÓN CURSO 2014/2015 OFERTA PRESENCIAL DE CICLOS FORMATIVOS EN S SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS CURSO 2014/2015 LOCALIDAD COD CEN ALMÁZCARA 24016237 DE FORMACIÓN AGRARIA Público M ACA25 Trabajos Forestales y de Conservación

Más detalles

Alumnado matriculado - 2009/2010

Alumnado matriculado - 2009/2010 TOTAL Pública Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres CFGS 6.372 3.093 3.279 5.533 2.785 2.748 CFGS LOE 778 274 504 508 250 258 ENERGÍA Y AGUA 29 28 1 29 28 1 Técnico Superior en eficiencia energética

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 129 de 5-vi-2015 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

7. Alumnado que terminó Ciclos Formativos de Grado Medio (presencial) según ciclo (agrupados por familias), titularidad del centro y sexo.

7. Alumnado que terminó Ciclos Formativos de Grado Medio (presencial) según ciclo (agrupados por familias), titularidad del centro y sexo. TOTAL Pública Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres CFGM 2.262 1.070 1.192 1.639 898 741 CFGM LOE 94 70 24 63 40 23 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 15 14 1 Técnico en instalaciones eléctricas y automáticas

Más detalles

CONVALIDACIONES ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO

CONVALIDACIONES ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO CONVALIDACIONES ENTRE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE PRIMER CICLO Convenios entre la Consejería de Educación y las Universidades de Cádiz, Huelva y Jaén para convalidaciones

Más detalles

OFERTA PRESENCIAL DE CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Grado Medio y Grado Superior LEÓN CURSO 2015/2016

OFERTA PRESENCIAL DE CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Grado Medio y Grado Superior LEÓN CURSO 2015/2016 OFERTA PRESENCIAL DE CICLOS FORMATIVOS EN S SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Grado Medio y Grado Superior CURSO 2015/2016 Periodo EXTRAORDINARIO (Septiembre de 2015) TURNO DE MAÑANA LA BAÑEZA 24000655 I.E.S.

Más detalles

HAZTE TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS. I.E.S. l Om de Picassent

HAZTE TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS. I.E.S. l Om de Picassent HAZTE TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS I.E.S. l Om de Picassent Una de las profesiones más demandadas gracias a la nueva ley de eficiencia energética va a ser la de instalador electricista

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 109 Martes, 10 de junio de 2014 Pág. 40624 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2014, de la

Más detalles

ÍNDICE. Prevención de Riesgos Profesionales

ÍNDICE. Prevención de Riesgos Profesionales PRESENTACIÓN Las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior y su continuidad con los Estudios Universitarios afines a los que dan acceso directo, son elementos decisivos para apoyar el potencial

Más detalles

37008205 I.E.S. "CAMPO CHARRO" Público M ADM21 Gestión Administrativa 1300 Presencial 0 1

37008205 I.E.S. CAMPO CHARRO Público M ADM21 Gestión Administrativa 1300 Presencial 0 1 OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL CASTILLA Y LEÓN Modalidad Presencial - Curso 2011/2012 SALAMANCA ALBA DE 37010091 I.E.S. "LEONARDO DA VINCI" Público M MVA22 Electromecánica de vehículos 2000 Presencial

Más detalles

Reconocimiento de créditos. Ciclos Formativos de Grado Superior

Reconocimiento de créditos. Ciclos Formativos de Grado Superior UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Reconocimiento de créditos Ciclos Formativos de Grado Superior Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica Comisionado de Grado

Más detalles

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICOY TÉCNICO SUPERIOR (en Extremadura)

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICOY TÉCNICO SUPERIOR (en Extremadura) PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE TÉCNICOY TÉCNICO SUPERIOR (en Extremadura) 1. DESTINATARIOS Para presentarse a las pruebas de obtención de los títulos de técnico y técnico superior se requiere

Más detalles

Programes per a la formació i la inserció dels joves sense GESO. Curs

Programes per a la formació i la inserció dels joves sense GESO. Curs Programes per a la formació i la inserció dels joves sense GESO Curs 2014-15 Destinataris Joves que compleixen com a mínim 16 anys i com a màxim 21 en l any d inici del programa. Que han deixat l educació

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 27 de noviembre de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 27 de noviembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 227 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 5070 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2014, del Director de Formación y Aprendizaje,

Más detalles

ANNEX X Programes PQPI per ordre alfabètic / ANEXO X Programas PCPI por orden alfabético

ANNEX X Programes PQPI per ordre alfabètic / ANEXO X Programas PCPI por orden alfabético ANNEX X Programes PQPI per ordre alfabètic / ANEXO X Programas PCPI por orden alfabético Codi DENOMINACIÓ / DENOMINACIÓN X45 ACTIVITATS AUXILIARS DE MAGATZEM ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN X46 ACTIVITATS

Más detalles

3. La Ley 3/2003, de 26 de marzo (BOIB de 3 de abril), de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

3. La Ley 3/2003, de 26 de marzo (BOIB de 3 de abril), de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Sec. III. - Pág. 57907 Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES 21969 Resolución de la Consejera

Más detalles

N ANEXO V-b. C) Ciencias F. Actividades Físicas. A) Humanidades y Ciencias Sociales S. Ciencias Sociales. B. Biocientífica

N ANEXO V-b. C) Ciencias F. Actividades Físicas. A) Humanidades y Ciencias Sociales S. Ciencias Sociales. B. Biocientífica NANEXO V-b DE GRADO SUPERIOR DE GRADO SUPERIOR (ANTERIOR AL 2010) Animación de Actividades Físicas y Deportivas C) F. Actividades Físicas Administración y Finanzas A) Humanidades y Sociales S. Sociales

Más detalles

RESUELVE. Artículo 1. Enseñanzas.

RESUELVE. Artículo 1. Enseñanzas. Ref: 09/906707.9/13 Resolución de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se autorizan a partir del curso 2013-2014 determinados

Más detalles

Vinculación de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional a las ramas de conocimiento (Este documento tiene carácter informativo)

Vinculación de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional a las ramas de conocimiento (Este documento tiene carácter informativo) Vinculación de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional a las ramas de conocimiento (Este documento tiene carácter informativo) FAMILIA PROFESIONAL TÍTULO RAMAS DE CONOCIMIENTO Actividades

Más detalles

CICLOS FORMATIVOS EN VALLADOLID

CICLOS FORMATIVOS EN VALLADOLID Agraria Explotaciones Agrarias Extensivas Trabajos Forestales y de conservación del medio natural ECA SAN RAFAEL DE LA LA SANTA ESPINA ECA SAN RAFAEL DE LA SANTA ESPINA Gestión y organización de empresas

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s autoritza als centres privats concertats el desenvolupament

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. A) Disposiciones Generales. Consejería de Educación y Empleo

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. A) Disposiciones Generales. Consejería de Educación y Empleo B.O.C.M. Núm. 213 JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Pág. 299 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Educación y Empleo 11 ORDEN 9725/2012, de 24 de agosto, por la que se desarrolla

Más detalles

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació de la Formació Professional

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 101 Viernes, 29 de mayo de 2015 Pág. 37382 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2015, de la

Más detalles

Resto de módulos profesionales Otras actividades OP 6 AUTOMOCIÓN (LOE) CONSTRUCCIONES METÁLICAS (LOE)

Resto de módulos profesionales Otras actividades OP 6 AUTOMOCIÓN (LOE) CONSTRUCCIONES METÁLICAS (LOE) Propuesta de la EPS de Jaén para convalidaciones entre Ciclos Formativos de Grado Superior FPE y estudios de Grado de la Rama Industrial V07 AUTOMOCIÓN (LOGSE) Gestión y logística del mantenimiento en

Más detalles

Técnico Superior en Administración y Finanzas, Técnico Superior en Secretariado, Titulación Equivalente*

Técnico Superior en Administración y Finanzas, Técnico Superior en Secretariado, Titulación Equivalente* TITULACIÓN EXIGIDA EN EL DECRETO 186/2005, DE 19 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULAN LOS PUESTOS FUNCIONALES DEL ENTE PÚBLICO OSAKIDETZA, PARA LOS PUESTOS FUNCIONALES DE AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRATIVOS

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Oferta de Ciclos Formativos de Grado Medio 1 2 3 4 5 Fundación Flors es un centro de enseñanza concertado por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte que imparte los siguientes niveles educativos:

Más detalles

Índice de contenido. CFGS-a-Grado-en-Ingeniería-de-Tecnologías-y-Servicios-de-Telecomunicación.odt

Índice de contenido. CFGS-a-Grado-en-Ingeniería-de-Tecnologías-y-Servicios-de-Telecomunicación.odt Índice de contenido Titulación de Formación Profesional: Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE)...2 Titulación de Formación Profesional: Técnico Superior en Administración

Más detalles

Técnico Superior en Acuicultura

Técnico Superior en Acuicultura Técnico Superior en Acuicultura Grado en Ingeniería del Medio Natural 3 optativos Grado en Ingeniería Forestal 3 optativos Página 1 de 66 Fecha 08/06/2015 Técnico Superior en Administ. de Sistemas Informáticos

Más detalles

Anexo II: Módulos profesionales comunes a varios títulos LOE

Anexo II: Módulos profesionales comunes a varios títulos LOE Anexo II: Módulos profesionales comunes a varios títulos LOE 0006 Metrología y Ensayos 0007 Interpretación Gráfica Técnico en Mecanizado Producción en Fabricación Mecánica Técnico en Mecanizado Técnico

Más detalles

CODIGO MÓDULO TÍTULO REAL DECRETO BOE

CODIGO MÓDULO TÍTULO REAL DECRETO BOE 0002 Mecanizado por Control Numérico 0006 Metrología y Ensayos 0007 Interpretación Gráfica Técnico en Mecanizado Producción en Fabricación Mecánica Técnico en Mecanizado Técnico en Soldadura y Calderería

Más detalles

Convenios entre la Consejería de Educación y Ciencia y las Universidades de Jaén, Huelva y Cádiz

Convenios entre la Consejería de Educación y Ciencia y las Universidades de Jaén, Huelva y Cádiz Convenios entre la Consejería de Educación y Ciencia y las Universidades de Jaén, Huelva y Cádiz En septiembre de 2002, se firmó un convenio entre la Consejería de Educación y Ciencia y la Universidad

Más detalles

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: "TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS"

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS Curso: PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: "TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS" REQUISITOS PARA PRESENTARSE A ESTAS PRUEBAS

Más detalles

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS Universidad de Zaragoza

RECONOCIMIENTO DE CREDITOS Universidad de Zaragoza ESTUDIO EN ELEQUE SE QUIERE RECONOCER DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN ELÉCTRICA RECONOCIMIENTO DE CREDITOS Universidad de Zaragoza TITULO DEL QUE PROCEDE Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

Más detalles

Familia profesional Título Ramas de conocimiento

Familia profesional Título Ramas de conocimiento Adscripción de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional Familia profesional Título Ramas de conocimiento Actividades Físicas y Deportivas Técnico Superior en Animación de actividades Físicas

Más detalles