ORDENO ORDENE. les cooperatives, societats laborals i mutualitats de previsió social.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ORDENO ORDENE. les cooperatives, societats laborals i mutualitats de previsió social."

Transcripción

1 Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació ORDRE 24/2010, de 4 de juny, de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió d ajudes destinades a la promoció, el foment i la difusió de l economia social a la Comunitat Valenciana, i es convoquen per a l exercici [2010/6634] Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo ORDEN 24/2010, de 4 de junio, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana, y se convocan para el ejercicio [2010/6634] Mitjançant l Ordre de 17 de juliol de 2008, de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, es van aprovar les bases reguladores per a la concessió d ajudes destinades a la promoció, el foment i la difusió de l economia social a la Comunitat Valenciana, a través d activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de les cooperatives, societats laborals i mutualitats de previsió social, i es van convocar per a l exercici En el present exercici, resulta convenient modificar les bases esmentades, a fi de precisar amb major detall la relació d entitats beneficiàries de les ajudes i per a ressaltar en les bases amb major rotunditat, si és el cas, l exigència que la justificació de les despeses subvencionades només es considerarà realitzada quan s aporte, dins del termini i en la forma adequada, l acreditació de la realització efectiva i l íntegre pagament de les actuacions subvencionades i el compte justificatiu corresponent. A més, les bases que mitjançant esta ordre s aproven, contenen les previsions necessàries per a adequar les actuacions de formació, foment i difusió de l economia social cofinançades pel Ministeri de Treball i Immigració, a les bases aprovades mitjançant l Ordre TIN/3440/2009, de 16 de desembre, per la qual s establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les activitats de promoció de l economia social, de tal forma que les ajudes que s establixen per a estes actuacions a l empara d estes i convocatòria siguen plenament homologables amb les estatals corresponents i susceptibles de finançar-se amb fons del dit origen. La regulació que s establix mitjançant les bases aprovades per mitjà d esta ordre s estructura en dos capítols: El primer conté les bases d aplicació general a totes les ajudes; el segon establix i regula les concretes accions subvencionables, les bases 14 i següents es dediquen a les distintes actuacions subvencionables, i la base 16 concreta les ajudes a què les beneficiàries poden optar quan les activitats es vinculen amb el foment de l ocupació; la diversa regulació obeïx als s requisits i caràcters específic que presenten estes últimes accions, susceptible, a més, com s ha dit, de ser cofinançades pel Ministeri de Treball i Immigració. D altra banda, i per a procurar una major agilitat i regularitat en la realització de les activitats subvencionades, es delega la facultat de dictar la resolució de convocatòria anual de les corresponents ajudes en el titular de la direcció general competent en matèria d economia social, la resolució del qual haurà d expressar, també, les línies de crèdit que hagen de finançar-les i l import global màxim que, de conformitat amb el que dispose la llei de pressupostos corresponent de cada exercici, es destinarà a la concessió de les ajudes previstes en estes bases. En virtut d això, en compliment del que preceptuen els articles 9 i 17 de la Llei 38/2003, General de Subvencions i fent ús de les facultats que em conferixen l article 28 de la Llei 5/1983, del Consell i l article 47 de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, ORDENE Article 1. Aprovació de bases S aproven les bases que es contenen en l annex adjunt, destinades a regular la concessió d ajudes destinades a la promoció, el foment i la difusió de l economia social a la Comunitat Valenciana, a través d activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de les cooperatives, societats laborals i mutualitats de previsió social. Mediante la Orden de 17 de julio de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana, a través de actividades llevadas a cabo por las entidades asociativas o representativas de las cooperativas, sociedades laborales y mutualidades de previsión social, y se convocaron para el ejercicio En el presente ejercicio, resulta conveniente modificar las citadas bases al objeto de precisar con mayor detalle la relación de entidades beneficiarias de tales ayudas y para resaltar con mayor rotundidad, si cabe, la exigencia de que la justificación de los gastos subvencionados sólo se considerará realizada cuando se aporte, en tiempo y forma, la acreditación de la efectiva realización, e íntegro pago, de las actuaciones subvencionadas y su correspondiente cuenta justificativa. Además, las bases que mediante esa Orden se aprueban, contienen las previsiones necesarias para adecuar las actuaciones de formación, fomento y difusión de la economía social cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a las bases aprobadas mediante la Orden TIN/3440/2009, de 16 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, de tal forma que las ayudas que se establecen para tales actuaciones al amparo de estas bases y convocatoria sean plenamente homologables con sus correspondientes estatales y susceptibles de financiarse con fondos de dicho origen. La regulación que se establece mediante las bases aprobadas mediante esta orden se estructura en dos capítulos: El primero contiene las bases de aplicación general a todas las ayudas; el segundo establece y regula las concretas acciones subvencionables, dedicando las bases 14 y siguientes a las distintas actuaciones subvencionables, y concretando la base 16 a las ayudas a que las beneficiarias pueden optar cuando las actividades se vinculen con el fomento del empleo, obedeciendo la diversa regulación a los específicos requisitos y caracteres que presentan estas últimas acciones, susceptible, además, como se ha dicho, de ser cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Por otra parte, y para procurar una mayor agilidad y regularidad en la realización de las actividades subvencionadas, se delega la facultad de dictar la resolución de convocatoria anual de las correspondientes ayudas en el titular de la Dirección General competente en materia de Economía Social, cuya resolución expresará, también, las líneas de crédito que hayan de financiarlas y el importe global máximo que, de conformidad con lo que disponga la correspondiente ley de presupuestos de cada ejercicio, se destinará a la concesión de las ayudas previstas en estas bases. En su virtud, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 9 y 17 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en uso de las facultades que me confieren el artículo 28 de la Ley 5/1983, del Consell y el artículo 47 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, ORDENO Artículo 1. Aprobación de bases Se aprueban las bases que se contienen en el anexo adjunto, destinadas a regular la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana, a través de actividades llevadas a cabo por las entidades asociativas o representativas de las cooperativas, sociedades laborales y mutualidades de previsión social.

2 Les bases bases contenen la regulació i el procediment a què podran acollir-se les destinatàries del règim d ajudes que s hi establix. Article 2. Convocatòria d ajudes per a l exercici 2010 Per a l exercici de 2010, i de conformitat amb el que establix la Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per al 2010 (DOCV núm , de 31 de desembre), es convoquen les ajudes regulades en les bases que s aproven mitjançant la present ordre, que es finançaran a càrrec de la secció 06, programa , Condicions de Treball, Cooperativisme i Economia Social, capítols, línies i imports que a continuació es detallen: 1. Les ajudes per a les activitats a què es referix la base 14, apartat 1, es finançaran a càrrec del capítol IV, codi línia T , amb un import global màxim de euros, corresponents a fons propis, no condicionats, de la Generalitat. 2. Les ajudes per a les activitats a què es referix la base 14.2 quan tinguen vinculació directa al foment de l ocupació, es finançaran amb fons procedents del Servici Públic d Ocupació Estatal, a càrrec del capítol IV, codi línia T , fins a un import màxim de euros. 3. Les ajudes per a les activitats de la base 14.2, quan no tinguen vinculació directa al foment de l ocupació, es finançaran a càrrec del capítol IV, codi línia T , amb un import global màxim de euros, que corresponen a fons propis, no condicionats, de la Generalitat. 4. Les ajudes per a les despeses associades a la implementació i/o el manteniment de les xarxes a què es referix la base 14.4 es finançaran a càrrec del capítol IV, codi línia T , amb un import global màxim de euros, amb origen en fons procedents del Servici Públic d Ocupació Estatal. Article 3. Terminis de presentació de sol licituds Per a l exercici 2010, podran sol licitar-se les ajudes que es convoquen mitjançant la present ordre en el termini d un mes, comptat des de l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Article 4. Exempció de notificació a la Comissió Europea De conformitat amb el que disposa l article 7.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, es fa constar que el règim d ajudes establit en les bases que s aproven mitjançant la present ordre, no necessita ser notificat a la Comissió Europea, ja que es tracta d ajudes destinades a entitats que no tenen la consideració d empreses, ni les ajudes que a estes entitats es concedisquen a l empara de les presents bases, són susceptibles de contribuir a falsejar la competència, afectant els intercanvis comercials entre els estats membres. Las citadas bases contienen la regulación y el procedimiento al que podrán acogerse las destinatarias del régimen de ayudas que en las mismas se establece. Artículo 2. Convocatoria de ayudas para el ejercicio 2010 Para el ejercicio de 2010, y de conformidad con lo establecido en la Ley 13/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2010 (DOCV núm de 31 de diciembre), se convocan las ayudas reguladas en las bases que se aprueban mediante la presente orden, que se financiarán con cargo a la sección 06, programa , Condiciones de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, capítulos, líneas e importes que a continuación se relacionan: 1. Las ayudas para las actividades a que se refiere la base 14, apartado 1, se financiarán, con cargo al capítulo IV, código línea T , con un importe global máximo de euros, correspondientes a fondos propios, no condicionados, de la Generalitat. 2. Las ayudas para las actividades a que se refiere la base 14.2 cuando tengan vinculación directa al fomento del empleo, se financiarán, con fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal, con cargo al capítulo IV, código línea T , hasta un importe máximo de euros. 3. Las ayudas para las actividades de la base 14.2, cuando no tengan vinculación directa con el fomento de empleo, se financiarán con cargo al capítulo IV, código línea T , con un importe global máximo de euros, correspondiendo a fondos propios, no condicionados, de la Generalitat. 4. Las ayudas para los gastos asociados a la implementación y/o mantenimiento de las redes a que se refiere la base 14.4 se financiarán con cargo al capítulo IV, código línea T , con un importe global máximo de euros, con origen en fondos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal. Artículo 3. Plazos de presentación de solicitudes Para el ejercicio 2010, podrán solicitarse las ayudas que se convocan mediante la presente orden en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Artículo 4. Exención de notificación a la Comisión Europea De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, se hace constar que el régimen de ayudas establecido en las bases que se aprueban mediante la presente orden, no precisa de su notificación a la Comisión Europea, por cuanto que se trata de ayudas destinadas a entidades que no tienen la consideración de empresas, ni las ayudas que a dichas entidades se concedan al amparo de estas bases, son susceptibles de contribuir a falsear la competencia, afectando a los intercambios comerciales entre los estados miembros. DISPOSICIÓ ADDICIONAL. FINANÇAMENT La Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació finançarà les ajudes a què es referix la present ordre a càrrec del programa pressupostari , Condicions de Treball, Cooperativisme i Economia Social i a les línies pressupostàries corresponents consignades ens els pressupostos de la Generalitat de cada exercici. Durant els exercicis en què les bases romanguen vigents, es publicaran les dotacions anuals, consignades en els pressupostos de la Generalitat, amb què han de finançar-se. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Queda expressament derogada l Ordre de 17 de juliol de 2008, de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es van aprovar les bases reguladores per a la concessió d ajudes destinades a la promoció, el foment i la difusió de l economia social a la Comunitat Valenciana, a través d activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de les cooperatives, societats laborals i mutualitats de previsió social i es van convocar les dites ajudes per a l exercici DISPOSICIÓN ADICIONAL. FINANCIACIÓN La Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo financiará las ayudas a que se refiere la presente orden con cargo al programa presupuestario «Condiciones de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social», y a las líneas presupuestarias correspondientes consignadas en los Presupuestos de la Generalitat de cada ejercicio. Durante los ejercicios en que las bases permanezcan vigentes, se publicarán las dotaciones anuales, consignadas en los Presupuestos de la Generalitat, con que hayan de financiarse. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Queda expresamente derogada la Orden de 17 de julio de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana, a través de actividades llevadas a cabo por las entidades asociativas o representativas de las cooperativas, sociedades laborales y mutualidades de previsión social y se convocaron dichas ayudas para el ejercicio 2008.

3 DISPOSICIONS FINALS Primera. Delegació de facultats Per als exercicis 2011 i successius en què es troben vigents les bases aprovades per la present ordre, es delega en el titular de la direcció general competent en matèria d economia social la facultat de dictar la resolució de convocatòria anual de les corresponents ajudes, la resolució de la qual haurà d expressar, també, les línies de crèdit que les financen i l import global màxim que, de conformitat amb el que dispose la corresponent llei de pressupostos de cada exercici, es destinarà a la concessió de les ajudes previstes en estes bases, així com els terminis per a presentar les corresponents sol licituds d ajudes. Segona. Facultats de desplegament Es faculta el director general de Treball, Cooperativisme i Economia Social per a dictar totes les instruccions o resolucions que siguen necessàries o estime convenients per a la interpretació, el desplegament i l execució del que disposa esta ordre. Tercera. Recursos La present ordre, que posa fi a la via administrativa, podrà ser impugnada davant de l ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació en el DOCV, d acord amb el que disposa l article de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Quarta. Entrada en vigor La present orde entrarà en vigor l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 4 de juny de 2010 El vicepresident segon del Consell i conseller d Economia, Hisenda i Ocupació, GERARDO CAMPS DEVESA DISPOSICIONES FINALES Primera. Delegación de Facultades Para los ejercicios 2011 y sucesivos en que se encuentren vigentes las bases aprobadas por la presente orden, se delega en el titular de la Dirección General competente en materia de Economía Social la facultad de dictar la resolución de convocatoria anual de las correspondientes ayudas, cuya resolución expresará, también, las líneas de crédito que las financien y el importe global máximo que, de conformidad con lo que disponga la correspondiente ley de presupuestos de cada ejercicio, se destinará a la concesión de las ayudas previstas en estas bases, así como los plazos para presentar las correspondientes solicitudes de ayudas. Segunda. Facultades de desarrollo Se faculta al director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social para dictar cuantas instrucciones o resoluciones sean precisas o estime convenientes para la interpretación, desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta orden. Tercera. Recursos Esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación en el DOCV, de acuerdo con lo dispuesto en el artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Cuarta. Entrada en vigor La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 4 de junio de El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, GERARDO CAMPS DEVESA ANNEX Bases per a la concessió de subvencions destinades a la promoció, el foment i la difusió de l Economia Social a la Comunitat Valenciana ANEXO Bases para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana CAPÍTOL I Disposicions generals Base 1. Objecte, àmbit d aplicació i convocatòria de les ajudes 1. Les presents bases tenen com a objecte regular la concessió de subvencions destinades a la promoció, el foment i la difusió de l economia social a la Comunitat Valenciana, a través d activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de les cooperatives, societats laborals i mutualitats de previsió social valencianes. 2. Les ajudes que es concedisquen a l empara de les presents bases, tindran la consideració de subvencions públiques. 3. En compliment del que preveu l article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i de l article del Text Refós de la Llei d Hisenda Pública i d acord amb el que establisca la llei de pressupostos de la Generalitat per a l exercici corresponent, anualment es convocaran les ajudes regulades per les presents bases, i es donarà publicitat de les línies de crèdit i de l import global màxim destinat, en l exercici corresponent, a la concessió de les ajudes previstes en estes. Així mateix, la convocatòria podrà preveure una quantia addicional, en els termes establits en l article 58 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. CAPÍTULO I Disposiciones generales Base 1. Objeto, ámbito de aplicación y convocatoria de las ayudas 1. Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana, a través de actividades llevadas a cabo por las entidades asociativas o representativas de las cooperativas, sociedades laborales y mutualidades de previsión social valencianas. 2. Las ayudas que se concedan al amparo de las presentes bases, tendrán la consideración de subvenciones públicas. 3. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del artículo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública y de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio correspondiente, anualmente se convocarán las ayudas reguladas por las presentes bases, y se dará publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo destinado, en el correspondiente ejercicio, a la concesión de las ayudas previstas en las mismas. La convocatoria podrá prever asimismo una cuantía adicional, en los términos establecidos en el artículo 58 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

4 Base 2. Entitats beneficiàries i despeses subvencionables 1. Podran acollir-se a les subvencions previstes en estes bases, les entitats següents: a) Les unions, federacions i Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, constituïdes de conformitat amb la legislació de cooperatives de la Comunitat Valenciana i inscrites com a tals en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. b) Les entitats associatives a què es referix la disposició addicional segona de la Llei 4/1997, de Societats Laborals. c) Les federacions de mutualitats de previsió social constituïdes a la Comunitat Valenciana. d) Les fundacions públiques que tinguen establits entre els seus fins fundacionals el foment o la promoció de les cooperatives, societats laborals o mutualitats de previsió social en el territori de la Comunitat Valenciana. e) Els centres i instituts universitaris valencians especialitzats en matèries pròpies de l economia social; ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben adscrits a una universitat valenciana, en este supòsit, la sol licitud haurà d estar subscrita pel representant legal d esta última. Únicament podran beneficiar-se de les subvencions establides en la base 14, apartats 1 i 3, les entitats beneficiàries assenyalades en les lletres a), b) i c), i només quan no associen o afilien a entitats diferents de les cooperatives, societats laborals o mutualitats de previsió social. Excepcionalment, les unions i federacions de cooperatives agràries podran, també, associar societats agràries de transformació. 2. Amb caràcter general, les beneficiàries hauran de reunir els requisits següents: a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S entendrà com a data d inscripció, la de l anotació de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa de la dita anotació. b) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. c) No haver sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d obtindre subvencions. 3. Despeses subvencionables. Seran subvencionables les despeses que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l activitat subvencionada i que s hagen efectivament pagat en l exercici econòmic corresponent a cada convocatòria, abans de la finalització del període de justificació determinat en la base 10. En tot cas caldrà ajustar-se al que disposa l article 31, apartats tres, quatre, cinc, set, vuit i nou de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Base 3. Sol licitud de subvencions i documentació que s hi haurà d adjuntar 1. Les sol licituds per a l obtenció de les ajudes regulades en estes bases s hauran de presentar, formulades en el model establit, en qualssevol dels registres d entrada dependents de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, sense perjuí del que establix l article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció que en fa la Llei 4/ Sense perjuí de la documentació que, per a cada tipus d ajuda, específicament s establisca en la base reguladora corresponent, les sollicituds hauran de dur, necessàriament, adjunta la documentació general següent: a) Targeta d identificació fiscal de la sol licitant. b) Escriptura de constitució de l entitat, a la qual s adjuntaran els estatuts l entitat i totes les seues modificacions. c) Document nacional d identitat i escriptura de poder suficient i subsistent per a actuar davant de l administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, llevat que la capacitat de representació es reculla en els estatuts, de la persona o persones físiques que actuen en nom i representació d una persona jurídica en la subscripció de la sol licitud. Quan la representació s haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol licitud s haurà de subscriure conjuntament pels qui, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats, puguen representar vàlidament la sol licitant. Base 2. Entidades beneficiarias y gastos subvencionables 1. Podrán acogerse a las subvenciones contempladas en estas bases, las siguientes entidades: a) Las uniones, federaciones y Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, constituidas de conformidad con la Legislación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana e inscritas como tales en el Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. b) Las entidades asociativas a que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley 4/1997, de sociedades Laborales. c) Las federaciones de mutualidades de previsión social constituidas en la Comunitat Valenciana. d) Las fundaciones públicas que tengan establecidos entre sus fines fundacionales el fomento o promoción de las cooperativas, sociedades laborales o mutualidades de previsión social en el territorio de la Comunitat Valenciana. e) Los centros e institutos universitarios valencianos especializados en materias propias de la economía social; ya tengan personalidad jurídica propia, ya dependan o se encuentren adscritos a una universidad valenciana, en cuyo supuesto, la solicitud deberá estar suscrita por el representante legal de esta última. Únicamente podrán beneficiarse de las subvenciones establecidas en la base 14, apartados 1 y 3 las entidades beneficiarias señaladas en las letras a), b) y c), y sólo cuando no asocien o afilien a entidades distintas de las cooperativas, sociedades laborales o mutualidades de previsión social. Excepcionalmente, las uniones y federaciones de cooperativas agrarias podrán, también, asociar a sociedades agrarias de transformación. 2. Con carácter general, las beneficiarias deberán reunir los siguientes requisitos: a) Estar legalmente constituidas e inscritas. Se entenderá como fecha de inscripción, la del asiento de presentación en el registro público correspondiente, siempre que la inscripción se produzca dentro del plazo de validez de dicho asiento. b) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. c) No haber sido sancionadas, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones. 3. Gastos subvencionables. Serán subvencionables los gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se hayan efectivamente pagado en el ejercicio económico correspondiente a cada convocatoria, con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado en la base 10. En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 31, apartados tres, cuatro, cinco, siete, ocho y nueve de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Base 3. Solicitud de subvenciones y documentación que deberá acompañarse a las mismas 1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en estas bases se presentarán, formuladas en modelo establecido, en cualesquiera de los registros de entrada dependientes de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por Ley 4/ Sin perjuicio de la documentación que, para cada tipo de ayuda, específicamente se establezca en la correspondiente base reguladora, las solicitudes deberán ir, necesariamente, acompañadas de la siguiente documentación general: a) Tarjeta de identificación fiscal de la solicitante. b) Escritura de constitución de la entidad, a la que se acompañará los estatutos vigentes de la misma y todas sus modificaciones. c) Documento nacional de identidad y escritura de poder suficiente y subsistente para actuar ante la administración pública en el procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas públicas, salvo que la capacidad de representación se contemple en los estatutos, de la persona o personas físicas que actúen en nombre y representación de una persona jurídica en la suscripción de la solicitud. Cuando la representación se haya conferido con carácter mancomunado, la solicitud deberá suscribirse conjuntamente por quienes, de conformidad con lo dispuesto en el título que les conceda facultades, puedan representar válidamente a la solicitante.

5 d) Declaració subscrita pel representant legal de l entitat, amb referència a la data de la sol licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d una altra índole que siguen imposades a l entitat sol licitant per la legislació específica d aplicació a esta. e) Dades de domiciliació bancària, segons model facilitat l efecte (Fitxa de Manteniment de Tercers) que s hauran de presentar, necessàriament, en dos exemplars originals, adjuntant-hi certificació de l entitat financera acreditativa del compte bancari, segons el que establix l article 4.1 de l Ordre de 15 de febrer de 2005, de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació. f) Memòria, segons model, en relació amb l activitat objecte de la subvenció, que haurà de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte d entre les ressenyades en la base quarta i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció. g) Documentació acreditativa que la sol licitant es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la vigència de la qual s haurà d estendre, almenys, cinc mesos, comptats des de la data de finalització del termini de presentació de sol licituds, en els termes establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i la resta de normes d aplicació. La presentació de la sol licitud de subvenció comportarà autorització de l entitat sol licitant perquè l òrgan concedent obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, referits al compliment d obligacions tributàries i compliment d obligacions amb la Seguretat Social, respectivament, i en este cas el sol licitant no haurà d aportar la certificació corresponent. No obstant això, el sol licitant podrà denegar expressament el consentiment, i aleshores haurà d aportar la certificació en els termes previstos en el reglament esmentat. No obstant això, en el cas en què l entitat no compte amb personal soci o treballador que haja d estar donat d alta en el Règim General de la Seguretat Social o en l especial que, si és el cas, pertoque, la sollicitant haurà de presentar, necessàriament, declaració referida a este aspecte degudament subscrita per la seua representació legal. Les entitats que gaudisquen d alguna exempció tributària hauran de presentar la documentació que acredite la concessió efectiva de la dita exempció o, si és el cas, hauran de manifestar la norma o les normes que els concedixen la dita exempció. De la mateixa manera, s acreditarà la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol licitant pretenga que la subvenció s estenga, totalment o parcialment, als que no puga recuperar o compensar. h) Declaració on es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol licitat. i) Acreditació de no estar sotmés a cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d efectuar-se segons el que disposa l apartat 7 de l article esmentat, en model normalitzat. j) Pressupost detallat de l activitat a realitzar, en el qual s hauran d incloure els possibles ingressos, per qualsevol concepte, vinculats a la realització de l activitat o a fer front a les despeses generals de l entitat sol licitant. Si és el cas, s hi adjuntarà un certificat acreditatiu, expedit pel representant legal de l entitat, en el qual es farà constar que no obtindrà cap altre ingrés per a la mateixa finalitat, excepte les subvencions que se li hagen de concedir en aplicació d estes bases. k) Quan l import de la despesa subvencionable supere la quantia de euros, en el supòsit d adquisició de béns immobles, subministrament de béns o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà d adjuntar-hi un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servici o la realització de la despesa, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables, no hi haja en el mercat suficient nombre d entitats d) Declaración suscrita por el representante legal de la entidad, con referencia a la fecha de la solicitud, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones registrales o de otra índole que vengan impuestas a la entidad solicitante por la legislación específica de aplicación a la misma. e) Datos de domiciliación bancaria, según modelo facilitado el efecto (Ficha de Mantenimiento de Terceros) que se presentarán, necesariamente, en dos ejemplares originales, acompañando certificación de la entidad financiera acreditativa de la cuenta bancaria, según lo establecido en el artículo 4.1 de la Orden de 15 de febrero de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. f) Memoria, según modelo, en relación con la actividad objeto de la subvención, que deberá recoger las circunstancias que concurran en el proyecto de entre las reseñadas en la base cuarta y que permitan aplicar los criterios de valoración que servirán de base a la concesión de la subvención. g) Documentación acreditativa de que la solicitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a los efectos de subvenciones, cuya vigencia se extienda, al menos, cinco meses contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normas de aplicación. La presentación de la solicitud de subvención conllevará autorización de la entidad solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa, a través de certificados telemáticos, la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, referidos al cumplimiento de obligaciones tributarias y cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social, respectivamente, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el citado reglamento. Sin embargo de lo expresado en el anterior párrafo, en el caso en que la entidad no cuente con personal socio o trabajador que deba estar dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social o en el especial que, en su caso, corresponda, la solicitante presentará, necesariamente, declaración referida a dicho extremo debidamente suscrita por su representación legal. Las entidades que gocen de alguna exención tributaria presentarán la documentación que acredite la concesión efectiva de dicha exención o, en su caso, manifestarán la norma o normas que les conceden dicha exención. Del mismo modo, se acreditará la imposibilidad de recuperación o compensación de los impuestos indirectos, en el caso de que la solicitante pretenda que la subvención se extienda, total o parcialmente a los que no puede recuperar o compensar. h) Declaración en la que se hagan constar las subvenciones o ayudas obtenidas o solicitadas para la misma finalidad o, en su caso, una declaración expresa de no haberlas solicitado. i) Acreditación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que deberá efectuarse según lo dispuesto en el apartado 7 del citado artículo, en modelo normalizado. j) Presupuesto detallado de la actividad a realizar, en el que deberán incluirse los posibles ingresos, por cualquier concepto, vinculados a la realización de la actividad o a hacer frente a los gastos generales de la entidad solicitante. En su caso, se acompañará un certificado acreditativo, expedido por el representante legal de la entidad, en el que hará constar que no va a obtener ningún otro ingreso para la misma finalidad, salvo las subvenciones que se le hayan de conceder en aplicación de estas bases. k) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de euros, en el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, suministro de bienes o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá acompañar un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la realización del gasto, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de

6 que el presten. Quan l elecció no recaiga en l oferta econòmicament més avantatjosa, la sol licitud de la subvenció requerirà, així mateix, la presentació d una memòria relativa als criteris d eficiència i economia que s hagen justificat. A estos efectes s entendrà que la prestació de servicis supera la quantia de euros quan siga prestada a la beneficiària per una mateixa empresa o entitat durant més de 6 mesos en el mateix exercici i l import corresponent a cada mensualitat, siga quin siga el període de facturació, excedisca de euros. l) En el cas de subcontractació amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari de la subvenció, s aportarà una petició expressa d autorització perquè es puga efectuar la subcontractació així com la memòria amb el contingut assenyalat en el paràgraf tercer de la Base 9. m) Per a les subvencions destinades a finançar el funcionament de les federacions i entitats, s hi haurà d adjuntar una memòria de les activitats realitzades per l entitat sol licitant i dels servicis prestats als seus associats en l exercici anterior, els últims comptes anuals aprovats acompanyats de certificació acreditativa d este aspecte expedida pel representant legal, així com el pressupost d ingressos i despeses i la memòria de les activitats previstes per a l exercici en què se sollicita la subvenció. 3. L entitat sol licitant haurà de declarar per escrit davant de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, en el termini de quinze dies computat des de la data en què li siga concedida la subvenció o realitze noves sol licituds d ajudes, les noves situacions que puguen produir-se respecte d això. L omissió d esta comunicació serà causa de denegació de la subvenció sol licitada o, si és el cas, donarà lloc a la resolució de la subvenció ja concedida, amb els efectes assenyalats en la base Quan la sol licitud no reunisca els requisits assenyalats en estes bases o els establits amb caràcter general en la mencionada Llei General de Subvencions o en l article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o no s hi adjunte la documentació que d acord amb les presents bases resulte exigible, es requerirà l interessat perquè en el termini, màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos en el mateix article 42 de la llei mencionada. 5. Documents presentats amb anterioritat. En el cas que els documents que ha de dur adjunts la sol licitud de concessió de les ajudes ja es troben en poder de qualsevol òrgan de l administració actuant, el sol licitant podrà acollir-se al que establix l apartat f) de l article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que es faça constar la data i l òrgan o dependència on van ser dirigits, la identificació del procediment en què es troben i que no hagen transcorregut mes de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen. 6. Sempre que les presents bases no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general a què es referix esta base, com la que, si és el cas, exigisquen les restants bases d aplicació, es presentarà en dues còpies prèviament compulsades. 7. Les sol licituds, les memòries i la resta de declaracions que hagen de presentar-se segons un model establit a este efecte, ho seran utilitzant per a això els que es poden obtindre en l apartat dedicat a les ajudes concretes de què es tracte, dins de l adreça web de la Generalitat: Base 4. Criteris per a la concessió 1. Per a determinar la concessió i l import de les subvencions es tindran en compte els criteris de valoració següents: a) Contingut de l activitat que s ha realitzar amb vista a la consecució dels objectius de l entitat o el projecte. b) Repercussió de l activitat en l àmbit territorial i social a què van dirigides les actuacions. c) Relació entre el pressupost de l activitat i l import sol licitat. d) Relació entre l import sol licitat i el contingut de l activitat. entidades que lo presten. Cuando la elección no recaiga en la oferta económicamente más ventajosa, la solicitud de la subvención requerirá, asimismo, la presentación de una memoria relativa a los criterios de eficiencia y economía que se hayan justificado. A estos efectos se entenderá que la prestación de servicios supera la cuantía de euros cuando sea prestada a la beneficiaria por una misma empresa o entidad durante más de 6 meses en el mismo ejercicio y el importe correspondiente a cada mensualidad, cualquiera que sea el periodo de facturación, exceda de euros. l) En el caso de subcontratación con personas o entidades vinculadas con el beneficiario de la subvención, se aportara una petición expresa de autorización para que se pueda efectuar la subcontratación así como la memoria con el contenido señalado en el párrafo tercero de la Base 9. m) Para las subvenciones destinadas a financiar el funcionamiento de las federaciones y entidades, deberá acompañarse una memoria de las actividades realizadas por la entidad solicitante y de los servicios prestados a sus asociados en el ejercicio anterior, las últimas cuentas anuales aprobadas acompañadas de certificación acreditativa de dicho extremo expedida por el representante legal, así como el presupuesto de ingresos y gastos y memoria de las actividades previstas para el ejercicio en el que se solicita la subvención. 3. La entidad solicitante deberá declarar por escrito ante la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, en el plazo de quince días computado desde la fecha en que le sea concedida la subvención o realice nuevas solicitudes de ayudas, las nuevas situaciones que puedan producirse al respecto. La omisión de esta comunicación será causa de denegación de la subvención solicitada o, en su caso, dará lugar a la resolución de la subvención ya concedida, con los efectos señalados en la base Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en estas bases o los establecidos con carácter general en la citada Ley General de Subvenciones o en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o no se acompañe a la misma la documentación que de acuerdo con las presentes bases resulte exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo, máximo e improrrogable de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el mismo artículo 42 de la precitada ley. 5. Documentos presentados con anterioridad. En el supuesto de que los documentos que deben acompañar a la solicitud de concesión de las ayudas ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia al que fueron dirigidos, la identificación del procedimiento en que obren y que no hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 6. Siempre que las presentes bases no especifiquen otra cosa, tanto la documentación general a que se refiere esta base, como la que, en su caso, exijan las restantes bases de aplicación, se presentará en dos copias previamente compulsadas. 7. Las solicitudes, memorias y demás declaraciones que deban presentarse según un modelo establecido al efecto, lo serán utilizando para ello los que pueden obtenerse en el apartado dedicado a las concretas ayudas de que se trate, dentro de la dirección web de la Generalitat: Base 4. Criterios para la concesión 1. Para determinar la concesión y el importe de las subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: a) Contenido de la actividad a desarrollar en orden a la consecución de los objetivos de la entidad o el proyecto. b) Repercusión de la actividad en el ámbito territorial y social al que van dirigidas las actuaciones. c) Relación entre el presupuesto de la actividad y el importe solicitado. d) Relación entre el importe solicitado y el contenido de la actividad.

7 e) Vinculació directa de l activitat amb la generació d ocupació, entenent-se que concorre la dita vinculació només en els casos a què es referixen les bases 16.2 i Els criteris anteriors tindran la mateixa importància amb independència de l ordre en què figuren recollits. 3. No obstant això, es podrà prescindir de la fixació d un ordre de prelació entre les sol licituds presentades que reunisquen tots els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat en la convocatòria corresponent siga suficient per a atendre totes les sol licitades una vegada finalitzat el termini de presentació. En este supòsit la resolució de concessió de les ajudes es podrà adoptar, amb constància prèvia escrita del precedent, a partir de la data en què quede completat l expedient corresponent. Base 5. Procediment de concessió 1. El procediment per a la concessió d estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva a què es referix l article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 2. El procediment s iniciarà d ofici mitjançant convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 3. L ordenació i instrucció del procediment correspondrà a la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social. 4. Una vegada efectuats l examen i la preavaluació de les sollicituds, estes seran sotmeses a informe de l òrgan col legiat previst en l article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estarà integrat pels membres següents: President: cap d Àrea de Relacions Laborals i Seguretat Laboral. Vocal: cap de Servici de Gestió de Programes. Vocal-secretari: cap de Servici de Registres d Economia Social i Registres Laborals. Este òrgan col legiat formularà una proposta de resolució, de conformitat amb els criteris de valoració establits en les presents bases. 5. Excepcionalment l òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d estes, de l import global màxim destinat a les subvencions de les actuacions corresponents. 6. La concessió d estes subvencions estarà supeditada, en tot cas, al compliment dels requisits establits en l article 9.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Base 6. Concessió de la subvenció 1. L administració podrà demanar a l entitat sol licitant l aportació addicional d altres documents o de les dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre sobre la sol licitud presentada. 2. La competència per a resoldre sobre les sol licituds formulades correspon al conseller d Economia, Hisenda i Ocupació. No obstant això, es delega en el titular de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social la competència per a resoldre els expedients d ajudes establides en estes bases, així com la competència per a la disposició del crèdit, el reconeixement de l obligació i la proposta de pagament, en relació amb els programes d ajudes mencionats. En les resolucions adoptades per delegació s haurà de fer constar, expressament esta circumstància. 3. La concessió i quantia de les ajudes regulades en estes bases estarà condicionada, a més del compliment dels requisits que en cada cas s establixen, a la convocatòria de les ajudes corresponents i a l existència de crèdit pressupostari adequat i suficient amb este fi, de conformitat amb els pressupostos de la Generalitat per a l exercici corresponent. 4. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de tres mesos comptat des de la finalització del termini de presentació de sol licituds corresponent. 5. Una vegada transcorregut el termini anterior sense que s haja dictat i notificat resolució expressa, s entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el que preveu l article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat Valenciana i d acord amb el que disposa l article 25.5 la Llei 38/2003, e) Vinculación directa de la actividad con la generación de empleo, entendiéndose que concurre dicha vinculación sólo en los casos a que se refieren las base 16.2 y Los anteriores criterios tendrán la misma importancia con independencia del orden en el que figuran recogidos 3. No obstante lo anterior, podrá prescindirse de la fijación de un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan todos los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito consignado en la correspondiente convocatoria fuera suficiente para atender todas las solicitadas una vez finalizado el plazo de presentación. En este supuesto la resolución de concesión de las ayudas podrá adoptarse, previa constancia escrita de lo precedente, a partir de la fecha en que quede completado el correspondiente expediente. Base 5. Procedimiento de concesión 1. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 3. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá a la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social. 4. Una vez efectuados el examen y la preevaluación de las solicitudes, éstas serán sometidas a informe del órgano colegiado previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que estará integrado por los siguientes miembros: Presidente:: Jefe de Área de Relaciones laborales y Seguridad Laboral. Vocal: Jefe de Servicio de Gestión de Programas. Vocal-Secretario: Jefe de Servicio de Registros de Economía Social y Registros Laborales. Dicho órgano colegiado formulará una propuesta de resolución, de conformidad con los criterios de valoración establecidos en las presentes bases. 5. Excepcionalmente el órgano competente para la concesión de la subvención podrá proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de éstas, del importe global máximo destinado a las subvenciones de las correspondientes actuaciones. 6. La concesión de estas subvenciones estará supeditada, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Base 6. Concesión de la subvención 1. La administración podrá recabar de la entidad solicitante la aportación adicional de otros documentos o de los datos aclaratorios que estime necesarios para mejor resolver sobre la solicitud presentada. 2. La competencia para resolver sobre las solicitudes formuladas corresponde, al Hble. Sr. conseller de Economía, Hacienda y Empleo. No obstante, se delega en el titular de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social la competencia para resolver los expedientes de ayudas establecidas en estas bases, así como la competencia para la disposición del crédito, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago, en relación con los programas de ayudas mencionados. En las resoluciones adoptadas por delegación se hará constar, expresamente esta circunstancia. 3. La concesión y cuantía de las ayudas reguladas en estas bases estará condicionada, además de al cumplimiento de los requisitos que en cada caso se establecen, a la convocatoria de las correspondientes ayudas y a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente a tal fin, de conformidad con los presupuestos de la Generalitat Valenciana para el correspondiente ejercicio. 4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de tres meses a contar desde la finalización del correspondiente plazo de presentación de solicitudes. 5. Transcurrido el plazo anterior sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 la Ley

8 de 17 de novembre, General de Subvencions, tot això sense perjuí que subsistisca l obligació legal de resoldre sobre la petició formulada. 6. Les resolucions que es dicten a l empara de les convocatòries corresponents esgotaran la via administrativa i es notificaran als interessats ajustant-se al que disposa l article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 7. La resolució de concessió de les ajudes haurà de fixar expressament la seua quantia i incorporar, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar-se el beneficiari de les ajudes. 8. La resolució, a més de contindre les dades de la sol licitant o sol licitants als quals s haja concedit subvenció, haurà de fer constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol licituds, si n hi ha. Base 7. Bestretes a compte de les subvencions corrents concedides i pagaments parcials d estes. 1. Amb el màxim del 40 per cent de la quantitat concedida, en la resolució de concessió es podrà permetre un únic pagament parcial per un import equivalent a la justificació parcial que es presente. Per a les subvencions regulades en la base 15 este màxim serà del 60 per cent. En el cas de les regulades en la base 16, els pagaments parcials hauran de correspondre a activitats de formació, foment i difusió completament realitzades i finalitzades en la data en què se sol licite incloure la seua justificació en un pagament parcial. 2. Alternativament, les beneficiàries d estes subvencions podran sol licitar una única bestreta de fins al 40 per cent de l import de la subvenció, que podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida, de conformitat amb el règim establit en l article 47 bis del Text Refós de la Llei d Hisenda Pública Valenciana. El lliurament de la bestreta requerirà la constitució prèvia de garantia, mitjançant aval solidari d una entitat financera, per un import no inferior al 100 per cent de la quantitat anticipada, més un 5 per cent de la seua xifra per a respondre d interessos de demora d esta. L aval serà tornat una vegada s aprove la justificació de la quantitat anticipada. 3. En el cas de subvencions per a inversió, la resolució de concessió podrà acordar una bestreta de fins a un 15% del seu import, de conformitat amb el que disposa l article 47 bis.1 d) del Text Refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. El lliurament de la bestreta requerirà la constitució prèvia, mitjançant aval solidari d una entitat financera, per un import no inferior al 100 per cent de la quantitat anticipada, més un 5 per cent de la seua xifra per a respondre d interessos de demora d esta. L aval serà tornat una vegada s aprove la justificació de la quantitat anticipada. Base 8. Resolució d incidències i control de les ajudes 1. L òrgan competent per a la concessió de les ajudes regulades en les presents bases haurà de resoldre les incidències que es produïsquen amb posterioritat a la seua concessió, com ara pròrrogues de terminis, modificacions justificades o qualsevol variació de les condicions particulars de la concessió. 2. L entitat beneficiària haurà de comunicar la sol licitud o concessió d altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats que haja sol licitat o obtingut per al mateix projecte o actuació que se subvenciona mitjançant estes bases. 3. Correspondrà a la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per si mateixa o a través de les direccions territorials d Ocupació i Treball de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, dur a terme la funció de control de les subvencions concedides, així com l avaluació i el seguiment del present programa d ajudes. 4. Per a la realització d estes funcions s utilitzaran tots els mitjans que estiguen a disposició de la conselleria, fins i tot la contractació amb tercers, i la col laboració en el marc que pertoque amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Base 9. Obligacions dels beneficiaris 1. Són obligacions dels beneficiaris: 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, todo ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada. 6. Las resoluciones que se dicten al amparo de las correspondientes convocatorias agotarán la vía administrativa y se notificarán a los interesados ajustándose a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 7. La resolución de concesión de las ayudas fijará expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse el beneficiario de las mismas. 8. La resolución, además de contener los datos de la solicitante o solicitantes a quienes se haya concedido subvención, hará constar de manera expresa la desestimación del resto de solicitudes, de existir las mismas. Base 7. Anticipos a cuenta de las subvenciones concedidas y pagos parciales de las mismas 1. Con el máximo del 40 por ciento de la cantidad concedida, en la resolución concesoria podrá permitirse un único pago parcial por importe equivalente a la justificación parcial que se presente. Para las subvenciones reguladas en la base 15 este máximo será del 60 por ciento. En el caso de las reguladas en la base 16, los pagos parciales deberán corresponder a actividades de formación, fomento y difusión completamente realizadas y finalizadas en la fecha en que se solicite incluir su justificación en un pago parcial. 2. Alternativamente, las beneficiarias de estas subvenciones podrán solicitar un único anticipo de hasta el 40 por ciento del importe de la subvención, que podrá librarse de inmediato una vez concedida, de conformidad con el régimen establecido en el artículo 47 bis del Texto refundido de la Ley de Hacienda Pública Valenciana. El libramiento del anticipo requerirá la previa constitución de garantía, mediante aval solidario de una entidad financiera, por importe no inferior al 100 por cien de la cantidad anticipada, más un 5 por ciento de su cifra para responder de intereses de demora de la misma. El aval será devuelto una vez se apruebe la justificación de la cantidad anticipada. 3. En el caso de subvenciones para inversión, la resolución concesoria podrá acordar un anticipo de hasta un 15% de su importe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. El libramiento del anticipo requerirá la previa constitución de garantía, mediante aval solidario de una entidad financiera, por importe no inferior al 100 por cien de la cantidad anticipada, más un 5 por ciento de su cifra para responder de intereses de demora de la misma. El aval será devuelto una vez se apruebe la justificación de la cantidad anticipada. Base 8. Resolución de incidencias y control de las ayudas 1. El órgano competente para la concesión de las ayudas reguladas en las presentes bases resolverá las incidencias que se produzcan con posterioridad a su concesión, tales como prórrogas de plazos, modificaciones justificadas o cualquier variación de las condiciones particulares de la concesión. 2. La entidad beneficiaria deberá comunicar la solicitud o concesión de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o privados que hubiera solicitado u obtenido para el mismo proyecto o actuación que se subvenciona mediante estas bases. 3. Corresponderá a la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, por sí misma o a través de las direcciones territoriales de Empleo y Trabajo de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, llevar a cabo la función de control de las subvenciones concedidas, así como la evaluación y seguimiento del presente programa de ayudas. 4. Para la realización de estas funciones se utilizarán cuantos medios estén a disposición de la conselleria, incluso la contratación con terceros, y la colaboración en el marco que proceda con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Base 9. Obligaciones de los beneficiarios 1. Son obligaciones de los beneficiarios:

9 a) Realitzar l actuació que fonamenta la concessió de l ajuda o subvenció. L entitat beneficiària podrà subcontractar fins a un 50 per cent de l import de les activitats subvencionades, sempre que es tracte de les activitats regulades en les bases 16 o 18 i, si és el cas, amb compliment previ dels requisits establits en l article 29 de la Llei General de Subvencions, i tenint en compte les circumstàncies assenyalades en l article 68 del seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. Excepcionalment, el percentatge anterior podrà assolir el 100% per al cas de les activitats consistents en la realització de campanyes publicitàries. En el cas que la subcontractació es realitze amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari de la subvenció, serà necessari que a la sol licitud de subvenció s adjunte petició expressa d autorització perquè es puga efectuar la dita subcontractació. La petició d autorització s haurà de presentar acompanyada d una memòria en què es descriga la part de l activitat que serà objecte de subcontractació i les persones o entitats vinculades, o no, amb les quals subcontractarà amb la indicació, si és el cas, del tipus de vinculació existent, així com l import de la subcontractació prevista, desagregant les quantitats a percebre per cada una de les persones o entitats amb què es realitze la subcontractació. Així mateix s hauran d indicar les raons sobre la necessitat de realitzar la subcontractació amb les persones o entitats vinculades. En cap cas l import de l activitat subcontractada amb persones o entitats vinculades podrà superar el 50 per 100 d import de l activitat subvencionada i sense que l import per persona o entitat vinculada puga ser superior al 25 per 100 del cost total de l activitat subvencionada Quan la subcontractació excedisca del 20 per 100 de l import de la subvenció i este import siga superior a euros, s haurà de subscriure un contracte per escrit entre les parts i presentar-se amb caràcter previ a la resolució de concessió. S entendrà concedida l ajuda i aprovat el contracte per l òrgan concedent de la subvenció, quan es notifique al beneficiari la resolució de concessió. b) Acreditar la realització de l actuació, així com el compliment dels requisits i de les condicions que fonamenten la concessió de la subvenció, els quals s establixen en estes bases i els altres que determine la resolució de concessió. c) Comunicar a la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, qualsevol modificació que es produïsca respecte a les circumstàncies i condicions tingudes en compte en el moment de la concessió, especialment la sol licitud o obtenció de qualsevol ajuda pública o privada per a la mateixa finalitat, així com els compromisos i obligacions assumits pel beneficiari. d) Incorporar, de manera destacada, en totes les manifestacions de promoció i difusió de les actuacions subvencionades i, especialment, en els cartells, fullets, fulls de control i assistència, publicacions i publicitat de tot tipus, que estes estan patrocinades per la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació i, si és el cas, cofinançades pel Fons Social Europeu en els termes establits en el Reglament (CE) 846/2009 de la Comissió d 1 de setembre de que modifica el Reglament (CE) 1828/2006, de la Comissió de 8 de desembre de 2006, que fixa normes de desplegament, entre elles les relatives a activitats d informació i publicitat. e) Adjuntar a la justificació còpia dels estudis, informes, memòries o documents, així com acreditació gràfica de la realització de les activitats que hagen sigut objecte de subvenció. En tot cas estos documents compliran el que establix l apartat d) precedent. f) Sotmetre s a les actuacions de comprovació que efectue l òrgan concedent; a les de control financer que corresponen a la Intervenció General i els altres òrgans competents en relació amb les subvencions o ajudes concedides, així com a les que puguen efectuar, si és el cas, les institucions amb competències de control sobre les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu, aportant tota aquella informació que els siga requerida en l exercici de les dites actuacions. g) Facilitar totes les dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que els siga requerida per la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, així com comunicar-li les incidències i variacions que es produïsquen amb relació a aquelles. a) Realizar la actuación que fundamenta la concesión de la ayuda o subvención. La entidad beneficiaria podrá subcontratar hasta un 50 por ciento del importe de cada una de las actividades subvencionadas, siempre que se trate de las actividades reguladas en las bases 16 ó 18 y, en su caso, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, y teniendo en cuenta las circunstancias señaladas en el artículo 68 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Excepcionalmente, el anterior porcentaje podrá alcanzar el 100% para el caso de las actividades consistentes en la realización de campañas publicitarias. En el supuesto de que la subcontratación se realice con personas o entidades vinculadas con el beneficiario de la subvención, será necesario que a la solicitud de subvención se acompañe petición expresa de autorización para que se pueda efectuar dicha subcontratación. La petición de autorización deberá presentarse acompañada de una memoria en la que se describa la parte de la actividad que va a ser objeto de subcontratación y las personas o entidades vinculadas, o no, con las que va a subcontratar indicando, en su caso, el tipo de vinculación existente, así como el importe de la subcontratación prevista, desagregando las cantidades a percibir por cada una de las personas o entidades con las que se realice la subcontratación. Asimismo deberán indicarse las razones sobre la necesidad de realizar la subcontratación con las personas o entidades vinculadas. En ningún caso el importe de la actividad subcontratada con personas o entidades vinculadas podrá superar el 50 por 100 de importe de la actividad subvencionada y sin que el importe por persona o entidad vinculada pueda ser superior al 25 por 100 del coste total de la actividad subvencionada Cuando la subcontratación exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea superior a euros, deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y presentarse con carácter previo a la resolución de concesión. Se entenderá concedida la ayuda y aprobado el contrato por el órgano concedente de la subvención, cuando se notifique al beneficiario la resolución de concesión. b) Acreditar la realización de la actuación, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fundamentan la concesión de la subvención, los que se establecen en estas bases y los demás que determine la resolución concesoria. c) Comunicar a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, cualquier modificación que se produzca respecto a las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta en el momento de la concesión, especialmente la solicitud u obtención de cualquier ayuda pública o privada para la misma finalidad, así como a los compromisos y obligaciones asumidos por el beneficiario. d) Incorporar, de modo destacado, en todas las manifestaciones de promoción y difusión de las actuaciones subvencionadas y, especialmente, en los carteles, folletos, hojas de control y asistencia, publicaciones y publicidad de todo tipo, que éstas están patrocinadas por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y, en su caso, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en los términos establecidos en el Reglamento (CE) 846/2009 de la Comisión de 1 de septiembre de 2009, que modifica el Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, que fija normas de desarrollo, entre ellas las relativas a actividades de información y publicidad. e) Acompañar a la justificación copia de los estudios, informes, memorias o documentos, así como acreditación gráfica de la realización de las actividades, que hayan sido objeto de subvención. En todo caso dichos documentos cumplirán con lo establecido en el apartado d) precedente. f) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el órgano concedente; a las de control financiero que corresponden a la Intervención General y los demás órganos competentes en relación con las subvenciones o ayudas concedidas, así como a las que puedan efectuar, en su caso, las instituciones con competencias de control sobre las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones. g) Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones concedidas, le sea requerida por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, así como comunicar a la misma las incidencias y variaciones que se produzcan con relación a aquéllas.

10 h) Les altres establides en esta ordre en relació amb alguna ajuda o subvenció concreta, així com les expressament previstes en la resolució de concessió corresponent. 2. Els beneficiaris d ajudes i subvencions estaran sotmesos a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre infraccions en esta matèria establix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, si és el cas, al que disposa el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d agost, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l Ordre Social. Base 10. Justificació i liquidació de la subvenció 1. Amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà de justificar que ha realitzat l actuació que fonamenta la concessió de l ajuda o subvenció, per a això haurà d aportar la documentació acreditativa de la seua efectiva realització i l altra que es determine per a cada cas en la resolució de concessió i en el termini que s hi indique, sense que puguen presentar-se justificants amb posterioritat a la data determinada en l apartat 5 d esta mateixa base. La justificació haurà de realitzar-se a través del procediment de compte justificatiu, d acord amb el model que es facilitarà en la pàgina web i haurà d incloure l aportació de justificants de despesa, haurà de contindre la relació detallada de les activitats i despeses en què s haja concretat l actuació subvencionada, especificant per a cada una de les activitats, les despeses associades a esta, la seua naturalesa, nombre, proveïdor, preu, forma de pagament, data del pagament i, si és el cas, percentatge de la despesa corresponent que s haja subvencionat per una altra administració, entitat o particular. Si l actuació subvencionada consistix en un curs o seminari, s hi adjuntarà, a més, una memòria de la seua realització, a la qual s adjuntarà relació dels professors i dels alumnes, amb les dades de la seua identificació, telèfon i domicili, així com justificació documental de la seua assistència a les activitats formatives subvencionades. 2. Les despeses subvencionables que es justifiquen s hauran de correspondre amb els costos reals efectivament pagats pels beneficiaris amb anterioritat a la data de presentació de la justificació, no podran superar el valor de mercat d estes i hauran de ser acreditades mitjançant factures originals pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, segons l article 4 del Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l Impost sobre el Valor Afegit. Els rebuts o les notes de pagament posades en les factures hauran d estar degudament subscrits per qui reba el pagament o per persona autoritzada per a fer-ho en nom seu i hauran d expressar les dades de qui subscriga la dita declaració i, si és el cas, de la persona o entitat representada. Els justificants originals presentats i les seues còpies es marcaran amb una estampilla, en la qual s indicarà la subvenció per a la justificació de la qual s han presentat i si el seu import s imputa totalment o parcialment a esta. 3. El desenvolupament de l actuació i la justificació de la seua realització i de les despeses en què s incórrega, haurà de respectar, si és el cas, totes les disposicions aplicables als Fons Estructurals en matèria de subvencionalitat, gestió i control, en particular l Ordre TIN/2965/2008, de 14 d octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació de ; l Ordre EHA/524/2008, de 26 de febrer (BOE núm. 53, d 1 de març), per la qual s aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i del Fons de Cohesió; el Reglament (CE) 1083/2006, del Consell, d 11 de juliol de 2006, pel qual s establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el reglament (CE) 1260/1999; el Reglament (CE) 1828/2006, de la Comissió de 8 de desembre de 2006, que fixa les normes de desplegament per al Reglament (CE) 1083/2006 esmentat; el Reglament (CE) 1080/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1783/1999; el Reglament (CE) 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1783/1999; i el Reglament h) Las demás establecidas en esta orden en relación con alguna ayuda o subvención concreta, así como las expresamente contempladas en la correspondiente resolución de concesión. 2. Los beneficiarios de ayudas y subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, en su caso, a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Base 10. Justificación y liquidación de la subvención 1. Con carácter previo al abono de la subvención, el beneficiario deberá justificar haber realizado la actuación que fundamenta la concesión de la ayuda o subvención, para lo que deberá aportar la documentación acreditativa de su efectiva realización y la demás que se determine para cada caso en la resolución concesoria y en el plazo que en ella se indique, sin que puedan presentarse justificantes con posterioridad a la fecha determinada en el apartado 5 de esta misma base. La justificación deberá realizarse a través del procedimiento de cuenta justificativa, de conformidad con el modelo que se facilitará en la página web e incluirá la aportación de justificantes de gasto, contendrá la relación pormenorizada de las actividades y gastos en que se haya concretado la actuación subvencionada, especificando para cada una de las actividades, los gastos asociados a la misma, su naturaleza, número, proveedor, precio, forma de pago, fecha del mismo y, en su caso, porcentaje del correspondiente gasto que se haya subvencionado por otra administración, entidad o particular. Si la actuación subvencionada consistiese en un curso o seminario, se acompañará, además, una memoria de su realización, a la que se adjuntará relación de los profesores y de los alumnos, con los datos de su identificación, teléfono y domicilio, así como justificación documental de su asistencia a las actividades formativas subvencionadas. 2. Los gastos subvencionables que se justifiquen se corresponderán con los costes reales efectivamente pagados por los beneficiarios con anterioridad a la fecha de presentación de la justificación, no podrán superar el valor de mercado de los mismos y deberán ser acreditados mediante facturas originales abonadas u otros documentos contables de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa, según el artículo 4 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Los recibos o notas de pago puestos en las facturas deberán estar debidamente suscritos por quien reciba el pago o por persona autorizada para hacerlo en su nombre y expresarán los datos de quien suscriba dicha declaración y, en su caso, de la persona o entidad representada. Los justificantes originales presentados y sus copias se marcarán con una estampilla, indicándose en ella la subvención para cuya justificación se hayan presentado y si su importe se imputa total o parcialmente a la misma. 3. El desarrollo de la actuación y la justificación de su realización y de los gastos en que se incurra, respetará, en su caso, todas las disposiciones aplicables a los Fondos Estructurales en materia de subvencionalidad, gestión y control, en particular la Orden TIN/2965/2008, de 14 de octubre, por la que se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación de ; la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero (BOE nº 53, de 1 de marzo), por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión; el Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el reglamento (CE) 1260/1999; El Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, que fija las normas de desarrollo para el citado Reglamento (CE) 1083/2006; el Reglamento (CE) 1080/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1783/1999; el Reglamento (CE) 1081/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) 1784/1999; y el Reglamento (CE)

11 (CE) 1084/2006, del Consell, d 11 de juliol de 2006, pel qual es crea el Fons de Cohesió i es deroga el reglament 1164/199, o les normes que els substituïsquen. 4. També haurà d acreditar, novament, que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social als efectes de subvencions i al corrent en el compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit, quan, en el moment de proposar-se el pagament de la subvenció, haguera perdut vigència la documentació acreditativa de les dites circumstàncies anteriorment aportada a l expedient, tot això, de conformitat amb el que disposa l article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 5. En cap cas s admetran justificants presentats amb posterioritat a l últim dia hàbil de la segona desena del mes de novembre. L eventual ampliació del termini de justificació o la concessió de termini per a correcció de justificacions defectuoses hauran de respectar la data establida en este apartat com a terme final de presentació de la justificació. Excepcionalment, l òrgan gestor podrà ampliar el termini o concedir-lo per a correccions, en els termes establits en la Llei General de Subvencions i les seus normes de desplegament, sempre que el retard obeïsca a causes justificades com cal en l expedient i no imputables al beneficiari de la subvenció. 6. La subvenció concedida es lliurarà una vegada aportada per la beneficiària la justificació de la realització de l activitat subvencionada. 8. S entén justificada l ajuda amb la presentació dels documents que acrediten la realització de l activitat subvencionada, acompanyats de les factures definitives i la resta de documents que proven la despesa realitzada, d acord amb la legalitat vigent, junt amb l acreditació del seu pagament. En el cas que la facturació siga en moneda estrangera, s haurà d adjuntar extracte bancari que reculla el tipus de canvi aplicat en el pagament. L acreditació del pagament haurà de reunir la resta de requisits exigits en esta base. No s admetrà la prova de pagaments corresponents a despeses d import superior a euros que no consten acreditats en certificació, relació o extracte emés o subscrit per una entitat financera. Base 11. Concurrència d ajudes i subvencions 1. L import de les subvencions concedides no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos procedents de la Generalitat o d altres administracions públiques o d altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost de l activitat que ha de realitzar l entitat beneficiària. 2. Llevat que expressament es determine una altra cosa en els preceptes corresponents, les ajudes i subvencions establides en les presents bases seran compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. 3. D acord amb la normativa comunitària sobre acumulació d ajudes, l import total d estes haurà de respectar els límits fixats per qualsevol dels règims d ajudes en què s emparen. També haurà de respectar els límits fixats en estes bases. Base 12. Minoració i resolució de les ajudes concedides 1. La modificació, no substancial, de les condicions i dels terminis establits en estes bases i en la resolució de concessió, així com l obtenció amb posterioritat a la presentació de la sol licitud d altres ajudes, subvencions, ingressos o fons públics o privats que en el seu conjunt excedisquen dels límits establits, podran donar lloc a la minoració de la subvenció concedida. 2. L incompliment per la beneficiària de qualsevol dels requisits, condicions i la resta de circumstàncies per ella manifestades en l expedient o de les que van donar lloc a l atorgament de la subvenció; la variació de la finalitat de l actuació o la falta de justificació d esta, o l incompliment de les obligacions establides en la base 9, donarà lloc a la incoació, per l òrgan competent per a la concessió de les ajudes, del procediment corresponent que podrà finalitzar, si és el cas, amb la resolució de la subvenció i l obligació de reintegrar les ajudes percebudes i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció. En la tramitació del procediment s haurà de garantir, en tot cas, el dret de l interessat a l audiència. 1084/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se crea el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento 1164/1999 o las normas que lo sustituyan. 4. También deberá acreditar, nuevamente, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social a los efectos de subvenciones y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones que, en su caso, se le hubiesen exigido, cuando, en el momento de proponerse el pago de la subvención, hubiera perdido vigencia la documentación acreditativa de dichas circunstancias anteriormente aportada al expediente, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 5. En ningún caso se admitirán justificantes presentados con posterioridad al último día hábil de la segunda decena del mes de noviembre. La eventual ampliación del plazo de justificación o la concesión de plazo para corrección de justificaciones defectuosas respetarán la fecha establecida en este apartado como término final de presentación de la justificación. Excepcionalmente, el órgano gestor podrá ampliar el plazo o concederlo para correcciones, en los términos establecidos en la Ley General de Subvenciones y sus normas de desarrollo, siempre que el retraso obedezca a causas debidamente justificadas en el expediente y no imputables al beneficiario de la subvención. 6. La subvención concedida se librará una vez aportada por la beneficiaria la justificación de la realización de la actividad subvencionada. 7. Se entiende justificada la ayuda con la presentación de los documentos que acrediten la realización de la actividad subvencionada, acompañados de las facturas definitivas y demás documentos que prueben el gasto realizado, de acuerdo con la legalidad vigente, acompañados de acreditación del pago de los mismos. Caso de que la facturación sea en moneda extranjera, se deberá adjuntar extracto bancario que recoja el tipo de cambio aplicado en el pago. La acreditación del pago deberá reunir los restantes requisitos exigidos en esta base. No se admitirá la prueba de pagos correspondientes a gastos de importe superior a euros que no consten acreditados en certificación, relación o extracto emitido o suscrito por una entidad financiera. Base 11. Concurrencia de ayudas y subvenciones 1. El importe de las subvenciones concedidas no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con ayudas, subvenciones, ingresos u otros recursos procedentes de la Generalitat Valenciana u de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. 2. Salvo que otra cosa expresamente se determine en los preceptos correspondientes, las ayudas y subvenciones establecidas en las presentes bases serán compatibles entre sí y con cualesquiera otras por el mismo concepto. 3. De acuerdo con la normativa comunitaria sobre acumulación de ayudas, el importe total de las mismas deberá respetar los límites fijados por cualquiera de los regímenes de ayudas en los que se amparen. También deberá respetar los límites fijados en estas bases. Base 12. Minoración y resolución de las ayudas concedidas 1. La modificación, no sustancial, de las condiciones y plazos establecidos en estas bases y en la resolución concesoria, así como la obtención con posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas, subvenciones, ingresos o fondos públicos o privados que en su conjunto excedan de los límites establecidos, podrán dar lugar a la minoración de la subvención concedida. 2. El incumplimiento por la beneficiaria de cualquiera de los requisitos, condiciones y demás circunstancias por ella manifestadas en el expediente o de las que dieron lugar al otorgamiento de la subvención; la variación de la finalidad de la actuación o la falta de justificación de la misma, o el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la base 9, dará lugar a la incoación, por el órgano competente para la concesión de las ayudas, del correspondiente procedimiento que podrá finalizar en su caso, con la resolución de la subvención y la obligación de reintegrar las ayudas percibidas y los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención. En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.

12 3. El que establixen els paràgrafs precedents, es portarà a efecte sense perjuí del que disposa la Llei General de Subvencions i la legislació sobre Infraccions i Sancions en l Ordre Social. Base 13. Cofinançament dels Fons Estructurals de la Unió Europea Les actuacions previstes en les presents bases podran ser cofinançades pels Fons Estructurals en el marc establit per les directrius estratègiques comunitàries en matèria de cohesió econòmica, social i territorial, i pels consegüents Programes Operatius per al període comprés entre 2007 i Lo establecido en los párrafos precedentes, se llevará a efecto sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en la legislación sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Base 13. Cofinanciación de los Fondos Estructurales de la Unión Europea Las actuaciones contempladas en las presentes bases podrán ser cofinanciadas por los Fondos Estructurales en el marco establecido por las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión económica, social y territorial, y por los consiguientes Programas Operativos para el período comprendido entre 2007 y CAPÍTOL II Actuacions subvencionables Base 14. Actuacions subvencionables i quantia màxima de les ajudes Les ajudes regulades per estes bases podran concedir-se per a: 1. Fer front a les despeses generals i de funcionament en què incórreguen les entitats associatives o legalment representatives de les cooperatives, societats laborals o mutualitats de previsió social de la Comunitat Valenciana, per raó de les actuacions que porten a efecte de representació institucional, defensa dels interessos col lectius o promoció general de les empreses respectives. S establix un límit màxim de euros per a les subvencions que, a l empara d este apartat, es concedisquen a una mateixa entitat beneficiària. 2. Portar a efecte activitats de formació, foment i difusió de l economia social en qualsevol de les tres modalitats següents: a) Activitats de formació quan tinguen com a objecte la realització d accions formatives relatives a l economia social o les seues diverses formes empresarials. b) Activitats de foment com realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i altres activitats l objecte de les quals siga l estudi d aspectes relacionats amb l economia social, les cooperatives, les societats laborals o les mutualitats de previsió social. c) Activitats de difusió, entenent-se per tals aquelles l objecte de les quals siga donar a conéixer o divulgar entre la població en general o a col lectius específics l organització i el funcionament de les cooperatives, les societats laborals o les mutualitats de previsió social, mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a esta finalitat. 3. Dur a terme inversions en immobles o equipament, sempre que recaiguen sobre béns específicament destinats a servir al desenvolupament de les activitats associatives o representatives pròpies de l entitat beneficiària. 4. Implementar i/o mantindre xarxes especialitzades d informació en matèries pròpies o relacionades amb les empreses d economia social. Base 15. Ajudes per a despeses generals i de funcionament. 1. Estes subvencions estan destinades a ajudar les entitats beneficiàries a fer front a les despeses generals i de funcionament en què incórreguen per raó de les actuacions ordinàries que porten a efecte en la seua funció de representació institucional, defensa dels interessos col lectius o promoció general de les respectives empreses. a) Despeses de personal, excepte les indemnitzacions per acomiadament i jubilacions anticipades. En cap cas se subvencionaran els sous i salaris la quantia mensual dels quals, en brut excedisca de multiplicar 5 vegades el valor de l IPREM (Indicador Públic de Renda d Efectes Múltiples) de l any de la convocatòria, considerant 14 pagues. b) Despeses de viatge, allotjament i manutenció, de conformitat amb les quanties i conceptes establits en el Decret 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d 11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris i per les quanties màximes establides en la dita norma. c) Arrendaments i cànons. d) Servicis professionals independents. e) Primes d assegurances. CAPÍTULO II Actuaciones subvencionables Base 14. Actuaciones subvencionables y cuantía máxima de las ayudas Las ayudas reguladas por estas bases podrán concederse para: 1. Hacer frente a los gastos generales y de funcionamiento en que incurran las entidades asociativas o legalmente representativas de las cooperativas, sociedades laborales o mutualidades de previsión social de la Comunitat Valenciana, por razón de las actuaciones que lleven a efecto de representación institucional, defensa de los intereses colectivos o promoción general de las respectivas empresas. Se establece un límite máximo de euros para las subvenciones que, al amparo de este apartado, se concedan a una misma entidad beneficiaria. 2. Llevar a efecto actividades de formación, fomento y difusión de la economía social en cualquiera de las tres siguientes modalidades: a) Actividades de formación cuando tengan por objeto la realización de acciones formativas relativas a la economía social o sus diversas formas empresariales. b) Actividades de fomento como, realización de congresos, simposios, jornadas, seminarios y otras actividades cuyo objeto sea el estudio de aspectos relacionados con la economía social, las cooperativas, las sociedades laborales o las mutualidades de previsión social. c) Actividades de difusión, entendiéndose por tales aquellas cuyo objeto sea dar a conocer o divulgar entre la población en general o a colectivos específicos la organización y funcionamiento de las cooperativas, las sociedades laborales o las mutualidades de previsión social, mediante campañas de difusión en medios de comunicación social, edición de publicaciones y cualquier otra actividad que contribuya a esta finalidad. 3. Acometer inversiones en inmuebles o equipamiento, siempre que recaigan sobre bienes específicamente destinados a servir al desarrollo de las actividades asociativas o representativas propias de la entidad beneficiaria. 4. Implementar y/o mantener redes especializadas de información en materias propias o relacionadas con las empresas de economía social. Base 15. Ayudas para gastos generales y de funcionamiento 1. Estas subvenciones están destinadas a ayudar a entidades beneficiarias a hacer frente a los gastos generales y de funcionamiento en que incurran por razón de las actuaciones ordinarias que lleven a efecto en su función de representación institucional, defensa de los intereses colectivos o promoción general de las respectivas empresas. Serán subvencionables las siguientes partidas de gastos: a) Gastos de personal, excepto las indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas. En ningún caso se subvencionarán los sueldos y salarios cuya cuantía mensual, en bruto exceda de multiplicar 5 veces el valor del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) del año de la convocatoria, considerando 14 pagas. b) Gastos de viaje, alojamiento y manutención, de conformidad con las cuantías y conceptos establecidos en el Decreto 88/2008, de 20 de junio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios y por las cuantías máximas establecidas en dicha norma. c) Arrendamientos y cánones. d) Servicios profesionales independientes. e) Primas de seguros.

13 f) Publicitat, propaganda i relacions públiques. g) Material d oficina, fotocòpies i impremta. h) Comunicacions. i) Subministraments. j) Quotes de subscripció a publicacions i inscripció en activitats. k) Quotes pagades per pertinença a altres associacions autonòmiques, nacionals i internacionals, que no es troben compreses entre les possibles beneficiàries d estes subvencions. 2. En cap cas seran subvencionables les despeses següents: 1. Les despeses de personal i les despeses per servicis professionals que puguen derivar-se de la contractació d algun membre dels òrgans de govern de l entitat sol licitant. 2. Les despeses que, en concepte de prestació de servicis, pague l entitat sol licitant a altres entitats associatives que integre o en les quals es trobe integrada. 3. Les despeses de viatge ocasionades amb motiu de l assistència de vocals i consellers a les reunions dels òrgans de govern de les entitats associatives, excepte les despeses de desplaçament realitzades en transport públic col lectiu i les de taxi utilitzat en recorreguts fora del lloc de la seu de la beneficiària 4. Remuneracions o compensacions econòmiques als membres dels òrgans de govern i representació, en raó del seu càrrec. 5. Multes i recàrrecs per pròrroga o constrenyiment imposat per qualsevol administració pública. 6. Adquisició d immobilitzat, material o immaterial de qualsevol tipus. 7. Adquisició de béns destinats a la venda. 8. Aportacions a sistemes complementaris de pensions. 9. Bitllets emesos i no utilitzats, excepte justificació raonada. 10. Despeses extres d hotel. 11. Despeses sumptuàries no imprescindibles per als fins de l entitat. 12. Despeses financeres i interessos deutors dels comptes bancaris. 13. Bestretes reintegrables. 14. Despeses d altres exercicis 2. L import d esta ajuda podrà cobrir la totalitat o part de les referides despeses; però no donar lloc, en l exercici econòmic corresponent, a cap benefici per a l entitat a què es concedisca, ni originar una minoració de les quotes ordinàries que, amb antelació a l exercici respectiu, haja suportat cada un dels socis o associats a l entitat beneficiària. 3. Respecte de l Impost sobre el Valor Afegit (IVA): Si l entitat sol licitant només realitza operacions declarades exemptes, en virtut del que disposa l article 20.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l Impost sobre el Valor Afegit, es podrà justificar íntegrament a càrrec de la subvenció concedida l IVA suportat. Si l entitat sol licitant realitza també operacions no declarades exemptes, només podrà justificar a càrrec de la subvenció concedida l IVA suportat no deduïble derivat d eixes operacions, per aplicació del percentatge de prorrata que se li aplique. 4. S establix un límit màxim de euros per a les subvencions que, a l empara d esta base, es concedisquen a una mateixa entitat. Base 16. Ajudes per a activitats de formació, foment i difusió. 1. La quantia conjunta de totes les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes o alguna de les activitats de formació, foment i difusió de l economia social no podrà superar la xifra de euros, llevat que es tracte d activitats de difusió en mitjans de comunicació social o que estes activitats es troben directament vinculades a impulsar la capacitat de generació d ocupació en les empreses de l economia social, en este supòsit el límit màxim de les que es concedisquen a una mateixa entitat podrà superar la dita xifra; però no podrà excedir la quantitat de euros per cada activitat concreta subvencionada. L import de la subvenció es determinarà mitjançant l aplicació dels criteris recollits en la base 4, i podrà arribar al 100 per 100 del cost de l activitat subvencionable. f) Publicidad, propaganda y relaciones públicas. g) Material de oficina, fotocopias e imprenta. h) Comunicaciones. i) Suministros. j) Cuotas de suscripción a publicaciones e inscripción en actividades. k) Cuotas abonadas por pertenencia a otras asociaciones autonómicas, nacionales e internacionales, que no se encuentren comprendidas entre las posibles beneficiarias de estas subvenciones. 2. En ningún caso serán subvencionables los siguientes gastos: 1. Los gastos de personal y los gastos por servicios profesionales que pudieran derivarse de la contratación de algún miembro de los órganos de gobierno de la entidad solicitante. 2. Los gastos que, en concepto de prestación de servicios, abone la entidad solicitante a otras entidades asociativas que integre o en las que se encuentre integrada. 3. Los gastos de viaje ocasionados con motivo de la asistencia de vocales y consejeros a las reuniones de los órganos de gobierno de las entidades asociativas, salvo los gastos de desplazamiento realizados en transporte público colectivo y los de taxi utilizado en recorridos fuera del lugar de la sede de la beneficiaria 4. Remuneraciones o compensaciones económicas a los miembros de los órganos de gobierno y representación, en razón de su cargo. 5. Multas y recargos por prórroga o apremio impuesto por cualquier administración pública. 6. Adquisición de inmovilizado, material o inmaterial de todo tipo. 7. Adquisición de bienes destinados a la venta. 8. Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. 9. Billetes emitidos y no utilizados, salvo justificación razonada. 10. Gastos extras de hotel. 11. Gastos suntuarios no imprescindibles para los fines de la entidad. 12. Gastos financieros e intereses deudores de las cuentas bancarias. 13. Anticipos reintegrables. 14. Gastos de otros ejercicios 2. El importe de esta ayuda podrá cubrir la totalidad o parte de los referidos gastos; pero no dar lugar, en el correspondiente ejercicio económico, a beneficio alguno para la entidad a la que se conceda, ni originar una minoración de las cuotas ordinarias que, con antelación al respectivo ejercicio, hubiese soportado cada uno de los socios o asociados a la entidad beneficiaria. 3. Respecto del impuesto sobre el valor añadido (IVA): Si la entidad solicitante sólo realiza operaciones declaradas exentas, en virtud de lo dispuesto en el artículo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se podrá justificar íntegramente con cargo a la subvención concedida el IVA soportado. Si la entidad solicitante realiza también operaciones no declaradas exentas, sólo podrá justificar con cargo a la subvención concedida el IVA soportado no deducible derivado de esas operaciones, por aplicación del porcentaje de prorrata que le sea de aplicación. 4. Se establece un límite máximo de euros para las subvenciones que, al amparo de esta base, se concedan a una misma entidad. Base 16.Ayudas para actividades de formación, fomento y difusión 1. La cuantía conjunta de todas las ayudas que se concedan a una misma entidad para todas o alguna de las actividades de formación, fomento y difusión de la economía social no podrá superar la cifra de euros, salvo que se trate de actividades de difusión en medios de comunicación social o de que dichas actividades se encuentren directamente vinculadas a impulsar la capacidad de generación de empleo en las empresas de la economía social, en cuyo supuesto el límite máximo de las que se concedan a una misma entidad podrá superar dicha cifra; pero no podrá exceder de la cantidad de euros por cada concreta actividad subvencionada. El importe de la subvención se determinará mediante la aplicación de los criterios recogidos en la base 4, pudiendo alcanzar el 100 por 100 del coste de la actividad subvencionable.

14 2. Les activitats directament vinculades a impulsar la generació d ocupació podran adoptar totes o alguna de les modalitats següents: a) Activitats de formació. Tindran com a objecte la realització d accions formatives directament vinculades al foment de l ocupació i destinades a iniciar, perfeccionar i qualificar en el coneixement del cooperativisme i de l economia social desocupats, socis de cooperatives i societats laborals i altres persones que puguen estar interessades en la creació o el millor funcionament de les empreses d economia social, amb especial atenció als col lectius amb dificultats d accés al mercat de treball. b) Activitats de foment. Realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i altres activitats l objecte de les quals siga l estudi d aspectes relacionats amb l economia social que tinguen incidència en la seua capacitat de generació d ocupació. c) Activitats de difusió. Actuacions l objecte de les quals siga donar a conéixer o divulgar, entre la població en general o a col lectius específics l organització i el funcionament de les cooperatives i societats laborals i altres formes de l economia social, mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a esta finalitat. 3. En el cas que la convocatòria corresponent així ho establisca, podrà determinar-se que una part del finançament de la convocatòria només es destine a la concessió de subvencions per a activitats de formació, foment i difusió de l economia social vinculades directament a impulsar la capacitat de generació d ocupació en les empreses de l economia social. Base 17. Ajudes per a inversió 1. Estes subvencions estan destinades a ajudar les beneficiàries a realitzar inversions en immobles o equipament, sempre que recaiguen sobre béns específicament destinats a servir al desenvolupament de les activitats associatives o representatives pròpies de l entitat beneficiària. 2. La quantia màxima d esta ajuda estarà limitada, per entitat i exercici, i a un percentatge no superior al 50% del valor total de la inversió realitzada en este. 3. La beneficiària estarà obligada a justificar documentalment, mitjançant l escriptura pública corresponent si es tracta d immobles, la realització de la inversió en l exercici corresponent, així com el pagament en este d una quantitat no inferior a la prevista en la resolució de concessió. 4. Quan l ajuda es concedisca per a inversió en immobles, la beneficiària estarà obligada a aportar un certificat de taxador independent relatiu al valor de l immoble, així com a fer constar en el Registre de la Propietat les ajudes públiques que ha obtingut per a la seua adquisició, de conformitat amb el que establix l article 31 de la Llei General de Subvencions. 5. La beneficiària estarà obligada, també, a destinar els béns al fi concret per al qual s ha concedit la subvenció durant un període no inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni de dos anys per als restants béns, en les condicions que s establixen en l article 31 de la Llei General de Subvencions. Base 18. Ajudes per a xarxes d informació especialitzades en matèries d economia social 1. Estes subvencions tenen com a finalitat facilitar a les beneficiàries la implementació i, si és el cas, el manteniment d una xarxa d informació especialitzada en matèries pròpies de les empreses d economia social cooperatives, societats laborals i/o mutualitats de previsió social-, destinada a posar a l abast dels professionals i administracions, així com dels emprenedors i de la població en general, tota la informació necessària o convenient per a la creació i l activitat ordinària d estes empreses, així com els projectes o convocatòries de contractes o ajudes que, especialment, els puguen interessar o les tinguen per destinatàries específiques. 2. La quantia màxima d esta ajuda podrà abastar, sempre dins dels límits de la convocatòria, la totalitat de les despeses associades a l actuació, inclosos, si és el cas, els impostos que la beneficiària no puga recuperar. 2. Las actividades directamente vinculadas a impulsar la generación de empleo podrán adoptar todas o alguna de las siguientes modalidades: a) Actividades de formación.tendrán por objeto la realización de acciones formativas directamente vinculadas al fomento del empleo y destinadas a iniciar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento del cooperativismo y de la economía social a desempleados, socios de cooperativas y sociedades laborales y a otras personas que puedan estar interesadas en la creación o mejor funcionamiento de las empresas de economía social, con especial atención a los colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo. b) Actividades de fomento.realización de congresos, simposios, jornadas, seminarios y otras actividades cuyo objeto sea el estudio de aspectos relacionados con la economía social que tengan incidencia en su capacidad de generación de empleo. c) Actividades de difusión.actuaciones cuyo objeto sea dar a conocer o divulgar, entre la población en general o a colectivos específicos la organización y funcionamiento de las cooperativas y sociedades laborales y otras formas de la economía social, mediante campañas de difusión en medios de comunicación social, edición de publicaciones y cualquier otra actividad que contribuya a esta finalidad. 3. En el supuesto de que la correspondiente convocatoria así lo establezca, podrá determinarse que una parte de la financiación de la convocatoria sólo se destine a la concesión de subvenciones para actividades de formación, fomento y difusión de la economía social vinculadas directamente a impulsar la capacidad de generación de empleo en las empresas de la economía social. Base 17. Ayudas para inversión 1. Estas subvenciones están destinadas a ayudar a las beneficiarias a acometer inversiones en inmuebles o equipamiento, siempre que recaigan sobre bienes específicamente destinados a servir al desarrollo de las actividades asociativas o representativas propias de la entidad beneficiaria. 2. La cuantía máxima de esta ayuda vendrá limitada, por entidad y ejercicio, y a un porcentaje no superior al 50% del valor total de la inversión realizada en el mismo. 3. la beneficiaria vendrá obligada a justificar documentalmente, mediante la correspondiente escritura pública si se trata de inmuebles, la realización de la inversión en el correspondiente ejercicio, así como el pago en el mismo de una cantidad no inferior a la contemplada en la resolución concesoria. 4. Cuando la ayuda se conceda para inversión en inmuebles, la beneficiaria vendrá obligada a aportar un certificado de tasador independiente relativo al valor del inmueble, así como a hacer constar en el Registro de la Propiedad las ayudas públicas que haya obtenido para su adquisición, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones. 5. La beneficiaria vendrá obligada, igualmente, a destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención durante un periodo no inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni de dos años para los restantes bienes, en las condiciones que se establecen en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones. Base 18. Ayudas para redes de información especializadas en materias de economía social 1. Estas subvenciones tienen como finalidad facilitar a las beneficiarias la implementación y, en su caso, el mantenimiento de una red de Información especializada en materias propias de las empresas de Economía Social cooperativas, sociedades laborales y/o mutualidades de previsión social-, destinada a poner al alcance de los profesionales y administraciones, así como de los emprendedores y de la población en general, toda la información necesaria o conveniente para la creación y la actividad ordinaria de estas empresas, así como los proyectos o convocatorias de contratos o ayudas que, especialmente, puedan interesar a las mismas o las tengan por destinatarias específicas. 2. La cuantía máxima de esta ayuda podrá alcanzar, siempre dentro de los límites de la convocatoria, la totalidad de los gastos asociados a la actuación, incluidos, en su caso, los impuestos que la beneficiaria no pueda recuperar.

15 3. La valoració dels projectes presentats haurà de tindre en compte, a més dels criteris assenyalats en la base 4.1, la cooperació entre diverses entitats sol licitants, els acords de les sol licitants amb entitats locals, corporacions i associacions professionals i/o entitats sense ànim de lucre especialitzades en matèries pròpies de l economia social i la implicació prevista d estes en la implementació o funcionament de la xarxa, a fi de garantir la major cobertura geogràfica i de població a través dels punts d informació, així com la deguda especialització dels agents de la xarxa. 3. La valoración de los proyectos presentados contemplará, además de los criterios señalados en la base 4.1, la cooperación entre diversas entidades solicitantes, los acuerdos de las solicitantes con entidades locales, corporaciones y asociaciones profesionales y/o entidades sin ánimo de lucro especializadas en materias propias de la economía social y la implicación prevista de éstas en la implementación o funcionamiento de la red, al objeto de garantizar la mayor cobertura geográfica y de población a través de los puntos de información, así como la debida especialización de los agentes de la red.

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 34943 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Universidades y Empleo 13003 Orden de 4 de septiembre de 2013, de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo,

Más detalles

AYUDAS DESTINADAS A PRESTAR APOYO FINANCIERO A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

AYUDAS DESTINADAS A PRESTAR APOYO FINANCIERO A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. AYUDAS DESTINADAS A PRESTAR APOYO FINANCIERO A LAS PYMES MADRILEÑAS PARA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. 1 Os comunicamos en el día de hoy, el ACUERDO de 5 de mayo de 2011, del Consejo

Más detalles

BASES IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACION DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PINOSO 2013.-

BASES IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACION DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PINOSO 2013.- BASES IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACION DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PINOSO 2013.- OBJETO Y FINALIDAD: La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local a través de la Agencia de Desarrollo

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

La Diputació de València, convoca las ayudas que se indican de acuerdo con las siguientes BASES

La Diputació de València, convoca las ayudas que se indican de acuerdo con las siguientes BASES BASES DE CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS (CON NÚMERO DE HABITANTES HASTA 15.000), MANCOMUNIDADES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA, PARA LLEVAR A CABO

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MAMPARAS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS AUTO-TAXIS.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MAMPARAS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS AUTO-TAXIS. BOP 264 de 15/11/11 La Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2011, a propuesta del señor Delegado de Movilidad, adoptó el siguiente acuerdo: Acuerdos:

Más detalles

SUBVENCION DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCION ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE

SUBVENCION DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCION ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE SUBVENCION DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCION ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 1. Aprobar las Bases y Convocatoria de Subvenciones de Autoempleo para el año 2011, por una cuantía total de 30.000,00

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 24607 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 7387 Orden de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se aprueban las bases reguladoras

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 213 página Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 31 de octubre 2014 1. Disposiciones generales Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Orden de 21 de octubre de 2014, por la que se

Más detalles

DISPONGO: Artículo 1. Convocatoria.

DISPONGO: Artículo 1. Convocatoria. 12917 ORDEN de 5 de mayo de 2011 por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2010/2011. (2011050153) El Estatuto de Autonomía

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. Primera.- Objeto y ámbito 1. El objeto de las presentes bases es la regulación de la convocatoria y concesión, en régimen de

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 61822 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO ORDEN EYE/1126/2010, de 28 de julio, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las subvenciones

Más detalles

Exposición de Motivos

Exposición de Motivos PROYECTO DE ORDEN EHA XX/XXX, DE DE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LABORATORIOS DE PRUEBAS Y CERTIFICADORES DE SEGURIDAD QUE REALICEN LA EVALUACIÓN DE LOS

Más detalles

AYUDAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS QUE SE CONSTITUYAN EN TRABAJADORES AUTONÓMOS Dogv Num. 6430, de 03.01.2011

AYUDAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS QUE SE CONSTITUYAN EN TRABAJADORES AUTONÓMOS Dogv Num. 6430, de 03.01.2011 AYUDAS A TRABAJADORES DESEMPLEADOS QUE SE CONSTITUYAN EN TRABAJADORES AUTONÓMOS Dogv Num. 6430, de 03.01.2011 INFORMACIÓN BÁSICA Nombre Ayuda: Organismo: Orden 54/2010, de 22 de diciembre, de la Conselleria

Más detalles

SOCIEDADES LABORALES. Regula el Registro Administrativo de Sociedades Laborales.

SOCIEDADES LABORALES. Regula el Registro Administrativo de Sociedades Laborales. MINISTERIO PRESIDENCIA. BOE 14 octubre 1998, núm. 246/1998 [pág. 33988] SOCIEDADES LABORALES. Regula el Registro Administrativo de Sociedades Laborales. El artículo 2 de la Ley 4/1997, de 24 de marzo (RCL

Más detalles

PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO

PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO MODALIDADES A. SUBVENCIÓN POR EL ESTABLECIMIENTO COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO O POR CUENTA PROPIA. 1. La solicitud de la subvención deberá presentarse en el plazo comprendido

Más detalles

DECRETO FORAL 356/2000, de 13 de noviembre, por el que se regula la declaración de interés social de determinadas actividades deportivas.

DECRETO FORAL 356/2000, de 13 de noviembre, por el que se regula la declaración de interés social de determinadas actividades deportivas. DECRETO FORAL 356/2000, de 13 de noviembre, por el que se regula la declaración de interés social de determinadas actividades deportivas. La Ley Foral 14/1989, de 2 de agosto, de modificación parcial de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 147 Miércoles 18 de junio de 2014 Sec. III. Pág. 46201 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 6441 Acuerdo de 10 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ Siendo uno de los objetivos de este Ayuntamiento favorecer la proximidad a los ciudadanos de Torrent y propiciar las medidas políticas y administrativas

Más detalles

BASES PARA SUBVENCIONAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VARIEDADES LOCALES DE CAÑA DE AZUCAR

BASES PARA SUBVENCIONAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VARIEDADES LOCALES DE CAÑA DE AZUCAR EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA BASES PARA SUBVENCIONAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VARIEDADES LOCALES DE CAÑA DE AZUCAR 1.- OBJETO Las presentes Bases tienen por objeto establecer las normas que han de

Más detalles

EDICTO. ARTÍCULO1. Objeto de la Subvención

EDICTO. ARTÍCULO1. Objeto de la Subvención EDICTO ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL PUIG DE SANTA MARIA, SOBRE PUBLICACIÓN DEL TEXTO INTEGRO DE LA ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES, PARA SU ENTRADA EN VIGOR. En fecha 30

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.ª Objeto y finalidad. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

a) Bases reguladoras y diario oficial en que están publicadas: c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención:

a) Bases reguladoras y diario oficial en que están publicadas: c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención: CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS MUNICIPALES A PERSONAS INMIGRANTES, PARA FACILITAR EL PAGO DE FIANZA EN ALQUILER DE VIVIENDA EN EL EJERCICIO 2010. Por la presente convocatoria se inicia el procedimiento

Más detalles

RESUMEN ORDEN DE FOMENTO EMPRENDEDORES/AS 2012

RESUMEN ORDEN DE FOMENTO EMPRENDEDORES/AS 2012 Orden 25/2012, de 18 de junio, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones de fomento del empleo dirigido a emprendedores para el año

Más detalles

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria de Educación, Cultura y Deporte PROYECTO de ORDEN de... de... de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crean y regulan para la Comunitat Valenciana los Premios

Más detalles

REAL DECRETO 718/2005, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE EXTENSIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS

REAL DECRETO 718/2005, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE EXTENSIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS REAL DECRETO 718/2005, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE EXTENSIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS La Ley 24/1999, de 6 de julio, procedió a modificar el artículo 92.2 del texto refundido

Más detalles

IMPORTANTE PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. Que documentación hay que presentar junto con la solicitud?

IMPORTANTE PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. Que documentación hay que presentar junto con la solicitud? IMPORTANTE PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Presentación solicitud de cobro Cuando?. Una vez realizada la inversión/gasto o finalizado el periodo de vigencia del proyecto, en el plazo de justificación

Más detalles

2274 Miércoles, 28 de enero 2009 B.O.C. y L. - N.º 18

2274 Miércoles, 28 de enero 2009 B.O.C. y L. - N.º 18 2274 Miércoles, 28 de enero 2009 B.O.C. y L. - N.º 18 3. La intervención de los expertos, que actuarán con voz pero sin voto, se ajustará, en contenido, tiempo y forma, a lo que en cada supuesto les sea

Más detalles

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA 11479 CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA DECRETO 63/2015, de 7 de abril, de concesión directa de una subvención a ASPACE para la prestación de los servicios de centro ocupacional y centro de

Más detalles

COMPENSACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPRENDEDORES QUE CREEN EMPLEO O PRORROGUEN LA DURACIÓN DE LOS CONTRATOS YA EXISTENTES.

COMPENSACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPRENDEDORES QUE CREEN EMPLEO O PRORROGUEN LA DURACIÓN DE LOS CONTRATOS YA EXISTENTES. COMPENSACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPRENDEDORES QUE CREEN EMPLEO O PRORROGUEN LA DURACIÓN DE LOS CONTRATOS YA EXISTENTES. 1 Hoy os comentamos la subvención publicada en el BOCM el día 13 de

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS 1. Objeto y finalidad.- Las subvenciones que concede el tienen como objeto promocionar la práctica deportiva de cualquier disciplina

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 28 JUEVES 22 DE MAYO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 120 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 3 ORDEN de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda,

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA El Ayuntamiento de La Rinconada, a través del área de Participación Ciudadana, concede anualmente subvenciones con

Más detalles

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALICANTE

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALICANTE REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ALICANTE Artículo 1. Constitución, objeto y finalidad. El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de los artículos,

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 4481 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 1324 Orden de 23 de enero de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se convocan ayudas por paralización

Más detalles

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES El plazo de presentación de solicitudes se establece del 2 al 27 de febrero de 2009.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES El plazo de presentación de solicitudes se establece del 2 al 27 de febrero de 2009. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE QUART DE POBLET PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA JÓVENES DURANTE EL EJERCICIO 2009 1. OBJETO Es objeto

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 6/2015, de 7 de maig, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes en matèria de promoció:

Más detalles

DISPONGO: Artículo 1. Objeto.

DISPONGO: Artículo 1. Objeto. 13716 DECRETO 105/2009, de 8 de mayo, por el que se regulan las ayudas para promover la afiliación a la Seguridad Social de cónyuges y descendientes de los titulares de explotaciones agrarias, especialmente

Más detalles

Primera. Objeto de la convocatoria

Primera. Objeto de la convocatoria CONVOCATORIA 2015 DE SUBVENCIÓN DESTINADA A LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DE ALICANTE PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO URBANO. BASES REGULADORAS Primera. Objeto

Más detalles

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO COLEGIAL DE SOCIEDADES PROFESIONALES APROBADAS POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE 4 DE MARZO DE 2008 * Modificadas por Acuerdo

Más detalles

NORMATIVA DE BOLSAS DE VIAJE DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

NORMATIVA DE BOLSAS DE VIAJE DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID NORMATIVA DE BOLSAS DE VIAJE DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID Aprobada en la sesión del Comisión de Gobierno de Universidad Politécnica de Madrid, en su sesión de 27 de noviembre de 2014. PREÁMBULO

Más detalles

REAL DECRETO 1740/2003, DE 19 DE DICIEMBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA.

REAL DECRETO 1740/2003, DE 19 DE DICIEMBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA. REAL DECRETO 1740/2003, DE 19 DE DICIEMBRE, SOBRE PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA. Sumario: Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Solicitud de declaración de utilidad pública. Artículo

Más detalles

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN QUE REALICEN ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL REGULADAS EN EL REAL DECRETO 1796/2010, DE 30 DE DICIEMBRE. Servicio Público

Más detalles

EN LA COMUNIDAD DE MADRID

EN LA COMUNIDAD DE MADRID ORDEN 2176/2007, de 6 de noviembre, RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Orden del Gobierno de Madrid) PREGUNTAS MÁS FRECUENTES EN LA APLICACIÓN DE LA ORDEN DEL RECONOCIMIENTO

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LA CONCESION POR CONCU- RRENCIA COMPETITIVA DE AYUDAS PARA ESTUDIOS DEL CURSO 2014/2015

CONVOCATORIA PARA LA CONCESION POR CONCU- RRENCIA COMPETITIVA DE AYUDAS PARA ESTUDIOS DEL CURSO 2014/2015 CONVOCATORIA PARA LA CONCESION POR CONCU- RRENCIA COMPETITIVA DE AYUDAS PARA ESTUDIOS DEL CURSO 2014/2015 ARTICULO 1.- OBJETO DE LA SUBVENCION 1. La presente convocatoria tienen por objeto financiar los

Más detalles

NORMAS REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

NORMAS REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. NORMAS REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. Artículo 1. OBJETO Las presentes Normas tienen por objeto la concesión

Más detalles

ANUNCIO BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ANUALIDAD 2012.

ANUNCIO BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ANUALIDAD 2012. ANUNCIO Por Decreto de esta Presidencia 28/12, de fecha 24 de mayo de 2012, he resuelto aprobar las Bases que han de regir en la convocatoria pública para concesión de subvenciones a asociaciones y entidades

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 17/2013, de 5 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca la concessió de subvencions

Más detalles

NORMATIVA DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PREÁMBULO

NORMATIVA DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PREÁMBULO 1 NORMATIVA DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PREÁMBULO El artículo 125 de los Estatutos de la Universidad de Jaén (en adelante UJA) establece que ésta fomentará el asociacionismo,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 15 de mayo de 2012 SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A.

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 15 de mayo de 2012 SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. ANUNCIOS Anuncios particulares SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA-ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. 2155 ANUNCIO de modificación de la Convocatoria para la homologación de proveedores

Más detalles

D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155

D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155 D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155 ORDEN de 31 de agosto de 2006 por la que se convocan ayudas para la realización de prácticas reconocidas en los planes de estudios conducentes a la obtención de

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

ENSEÑANZA EN GENERAL. Régimen de Centros docentes extranjeros en España.

ENSEÑANZA EN GENERAL. Régimen de Centros docentes extranjeros en España. ENSEÑANZA EN GENERAL. Régimen de Centros docentes extranjeros en España. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (RCL 1985\1604, 2505 y ApNDL 4323), reguladora del Derecho a la Educación, establece en su

Más detalles

Orden por la que se establece el

Orden por la que se establece el Orden por la que se establece el Procedimiento de tramitación de las ayudas financieras a la adquisición de viviendas previstas en real decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan

Más detalles

del Principado de Asturias.

del Principado de Asturias. núm. 227 de 30-ix-2014 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 76 LUNES 31 DE MARZO DE 2014 Pág. 131 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Sanidad 16 ORDEN 222/2014, de 13 de marzo, del Consejero de Sanidad, por la que se regula

Más detalles

Que se puede solicitar? Nombre del trámite. Objeto del trámite

Que se puede solicitar? Nombre del trámite. Objeto del trámite Solicitud de ayudas a trabajadores desempleados que se constituyan en trabajadores autónomos o por cuenta propia (fomento del empleo dirigido a emprendedores para el ejercicio 2015. Servef). Que se puede

Más detalles

13.2 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13.2 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Propuesta Concejalía Delegada de Bienestar Social Expte. Área de Bienestar Social Asunto: BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio B.O.C.M. Núm. 265 VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 Pág. 25 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 7 ORDEN 2168/2014, de 27 de octubre, de la

Más detalles

www.gobiernodecanarias.org/e mpleo

www.gobiernodecanarias.org/e mpleo SUBVENCIÓN AL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓNOMO (Orden TAS/1622/200/, DE 5 DE Junio publicada en el BOE nº 136 de 7 de Junio) OBJETO La concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos

Más detalles

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda.

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. NUM- CONSULTA V1870-07 ORGANO SG de Impuestos sobre el Consumo FECHA- SALIDA 11/09/2007 NORMATIVA Ley 37/1992 arts. 7-10o, 78- tres- 1o, 164- uno- 3o. Rgto Fac: art. 2, 6.7 y 6.8 DESCRIPCION- HECHOS El

Más detalles

ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS,

ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS, ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS, Con la finalidad de dar cobertura a la convocatoria de subvenciones realizada por Excma Diputación

Más detalles

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

4. Asimismo, los medios materiales no quedan determinados. Qué medios materiales se le van a exigir para tal fin?

4. Asimismo, los medios materiales no quedan determinados. Qué medios materiales se le van a exigir para tal fin? En contestación a escrito de un particular, formulando consulta sobre diversas cuestiones derivadas de las últimas modificaciones normativas en materia de seguridad privada, en relación con la posibilidad

Más detalles

1. VISADO DE RESIDENCIA PARA INVERSORES

1. VISADO DE RESIDENCIA PARA INVERSORES 2-2013 Octubre, 2013 LEY 14/2013 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN: MEDIDAS RELATIVAS A LA FACILITACIÓN DE LA ENTRADA Y PERMANENCIA EN ESPAÑA DE INVERSORES EXTRANJEROS

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 22793 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones 6858 Orden de 27 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se convocan los Premios Extraordinarios de

Más detalles

TEMA 11 LA TARJETA SANITARIA CANARIA. Artículo 3. Tarjeta sanitaria canaria.

TEMA 11 LA TARJETA SANITARIA CANARIA. Artículo 3. Tarjeta sanitaria canaria. TEMA 11 LA TARJETA SANITARIA CANARIA Artículo 3. Tarjeta sanitaria canaria. 1. La tarjeta sanitaria canaria es el documento administrativo, nominativo e intransferible, con soporte informático, que identifica

Más detalles

NÚMERO 170 Miércoles, 3 de septiembre de 2014

NÚMERO 170 Miércoles, 3 de septiembre de 2014 26784 ORDEN de 27 de agosto de 2014 por la que se aprueba la convocatoria de becas al alumnado participante en la etapa de prácticas profesionales no laborales del Programa de Formación Profesional Dual

Más detalles

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE CADIZ

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE CADIZ REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE CREDITOS EUROPEOS EN LA UNIVERSIDAD DE CADIZ PREÁMBULO El Programa Sócrates, basado en los artículos 149 y 150 del Tratado de la Unión, es

Más detalles

Reunidos en la ciudad de Madrid, a 7 de marzo del año dos mil siete.

Reunidos en la ciudad de Madrid, a 7 de marzo del año dos mil siete. CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO) Y EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL. Reunidos

Más detalles

DISPOSICIONES COMUNES

DISPOSICIONES COMUNES RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS (WORKSHOPS, SEMINARIOS

Más detalles

Número 112 / Viernes 12 de Junio de 2015 Página 11. Instituto Municipal de Asuntos Sociales

Número 112 / Viernes 12 de Junio de 2015 Página 11. Instituto Municipal de Asuntos Sociales Número 112 / Viernes 12 de Junio de 2015 Página 11 Instituto Municipal de Asuntos Sociales EDICTO. Bases Becas Escolares 2015/16 Aprobadas por Resolución de la Presidencia del Instituto Municipal de Asuntos

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ROTULOS EXTERIORES Y PAGINAS WEB EN EUS- KERA. 2014

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ROTULOS EXTERIORES Y PAGINAS WEB EN EUS- KERA. 2014 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ROTULOS EXTERIORES Y PAGINAS WEB EN EUS- KERA. 2014 Publicación en el B.O.B: 27 de mayo de 2014 (nº 99) Plazo de presentación de solicitudes: último día, 31 de octubre

Más detalles

establecer, mediante Orden Foral, una fecha de cargo posterior a aquella en la que finalice el periodo voluntario de pago que corresponda a cada

establecer, mediante Orden Foral, una fecha de cargo posterior a aquella en la que finalice el periodo voluntario de pago que corresponda a cada Proyecto de DECRETO FORAL por el que se modifica el Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El presente Decreto Foral

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

b) Altres ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim de 200.000 euros durant tres exercicis

b) Altres ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim de 200.000 euros durant tres exercicis Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 11/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASPE.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASPE. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ASPE. FECHA DE APROBACIÓN: 26/12/2014 FECHA PUBLICACIÓN EN EL B.O.P.: 13/01/2015

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales 24 de junio 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 120 página 49 1. Disposiciones generales Consejería de Igualdad y Políticas Sociales Orden de 21 de junio de 2016, por la que se convocan

Más detalles

46 Viernes, 1 de febrero 2008 Suplemento n.º 2 al Núm. 22

46 Viernes, 1 de febrero 2008 Suplemento n.º 2 al Núm. 22 46 Viernes, 1 de febrero 2008 Suplemento n.º 2 al Núm. 22 ORDEN MAM/125/2008, de 31 de enero, por la que se convocan ayudas para paliar los daños producidos en Castilla y León por lobos y perros asilvestrados

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de registro de facturas en el Sistema de Información Contable de Castilla y León.

Proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de registro de facturas en el Sistema de Información Contable de Castilla y León. Proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de registro de facturas en el Sistema de Información Contable de Castilla y León. La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor

Más detalles

Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo

Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo Orden HAC/1181/2003, de 12 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA EL OTORGAMIENTO DE TRES MICROCRÉDITOS A VECINOS DESEMPLEADOS. Año 2015

BASES REGULADORAS PARA EL OTORGAMIENTO DE TRES MICROCRÉDITOS A VECINOS DESEMPLEADOS. Año 2015 BASES REGULADORAS PARA EL OTORGAMIENTO DE TRES MICROCRÉDITOS A VECINOS DESEMPLEADOS Año 2015 Base 1.-Objeto. Es objeto de la presentes bases la regulación del procedimiento para la concesión y posterior

Más detalles

AUTORIZACIONES Y VISADOS DE RESIDENCIA REGULADOS EN LA LEY EMPRENDEDORES

AUTORIZACIONES Y VISADOS DE RESIDENCIA REGULADOS EN LA LEY EMPRENDEDORES AUTORIZACIONES Y VISADOS DE RESIDENCIA REGULADOS EN LA LEY EMPRENDEDORES 1.- Objetivo de la Reforma 14/2013 - La Ley, con el fin de atraer inversión y talento a España, facilita y agiliza la concesión

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 41592 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones 14490 Orden de 11 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se convocan los Premios Extraordinarios

Más detalles

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO) REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11-10-2015

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO) REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11-10-2015 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO) REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11-10-2015 ( ) CAPITULO III Organización de recursos para las actividades

Más detalles

Las líneas objeto de ayuda son las que a continuación se relacionan:

Las líneas objeto de ayuda son las que a continuación se relacionan: BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES QUE REALICEN ESTUDIOS FUERA DEL MUNICIPIO DE LUQUE EN EL CURSO ACADÉMICO 2015-2016 ARTÍCULO 1: Objeto y definición Las presentes bases

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Orden ECI/ /2008, de 4 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2008, destinadas a jóvenes de entre 18 y 30 años. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El conocimiento

Más detalles

EL REGISTRO COLEGIAL DE SOCIEDADES PROFESIONALES

EL REGISTRO COLEGIAL DE SOCIEDADES PROFESIONALES EL REGISTRO COLEGIAL DE SOCIEDADES PROFESIONALES 1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION: a) Será obligatoria la inscripción en el Registro de sociedades profesionales del Colegio de Abogados de Murcia de todas

Más detalles

http://www.gva.es/gestorcontenidos/htdocs/atencionciudadano/detalle_proc/versioni...

http://www.gva.es/gestorcontenidos/htdocs/atencionciudadano/detalle_proc/versioni... Página 1 de 5 Ayudas para las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana con objeto de promover la utilización del negocio electrónico y, específicamente, fomentar la facturación electrónica

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 182 Viernes 31 de julio de 2015 Sec. III. Pág. 66071 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 8604 Orden HAP/1596/2015, de 28 de julio, por la que se convocan becas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 102 MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2015 B.O.C.M. Núm. 106 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Sanidad 9 ORDEN 391/2015, de 21 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se convoca

Más detalles

REAL DECRETO 1108/1999, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE EN MATERIA TRIBUTARIA. *

REAL DECRETO 1108/1999, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE EN MATERIA TRIBUTARIA. * REAL DECRETO 1108/1999, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE EN MATERIA TRIBUTARIA. * (B.O.E. núm. 161 de 7 de julio de 1999) La Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos

Más detalles