ORDENANÇA NÚM. 14 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ORDENANÇA NÚM. 14 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS."

Transcripción

1 ORDENANÇA NÚM. 14 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. Article 1.- Fonament i Naturalesa. Fent ús de les facultats concedides pels articles i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, després de la modificació introduïda per la Llei 25/1.998, de 13 de juliol, de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, este Ajuntament establix la Taxa per la utilització d'instal lacions esportives municipals, que es regirà per esta Ordenança Fiscal, d acord amb l article 58 de l'esmentada Llei 39/88. Article 2.- Fet Imposable. Constituïx el fet imposable d esta Taxa, la utilització privativa de les instal lacions esportives municipals. Article 3.- Subjectes Passius. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es referix l'article 33 de la Llei General Tributària que utilitzen o disfruten de manera especial les instal lacions esportives municipals. Article 4.- Responsables. 1.-Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, comarques, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 1

2 Article 5.- Quota Tributària. 1.-La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent: Instal lació Pista poliesportiu Pista tenis (per cada hora o fracció, màxim 4 jugadors Frontó Unitat mínima de temps d'ús Carnet Veí/ Altres Il luminació Carnet Jove usuaris Llum natural 8,50 13,00 Llum artificial 10,00 15,00 Llum natural 4,50 7,00 Llum artificial 6,50 10,00 Llum natural 4,50 7,00 Llum artificial 6,50 10,00 Llum natural 6,00 8,00 Pista de Pàdel Llum artificial 8,00 10,00 Camp futbol 11 gespa artificial Llum natural 50,00 60,00 Llum artificial 65,00 75,00 Camp futbol 7 gespa artificial Llum natural 30,00 40,00 Llum artificial 40,00 50,00 Pista atletisme ÚS GRATUÏT Ús individual diari 1,00 1,50 Sala multiús Abonament 18,00 27,00 individual trimestral a) Menors de 16 i 1,20 1,80 Piscina descoberta majors 60 anys: Entrada individual Abonament 10 usos 9,00 13,50 (caducitat temporada bany) Abonament 20 usos 15,00 22,50 (caducitat temporada bany) b) Majors de 16 i 1,80 2,70 menors 60 anys: Entrada individual Abonament 10 usos 15,00 22,50 (caducitat temporada bany) Abonament 20 usos (caducitat temporada bany) 24,00 36,00 El carnet Jove a què es fa referència en estes tarifes és l'expedit per l'institut Valencià de la Joventut de la Generalitat Valenciana sempre que el titular estiga empadronat a Mutxamel, sent exigible la seua presentació. 2

3 2.- En els abonaments es farà constar la identitat de l'usuari, que podrà ser contrastada pel personal adscrit a les Instal lacions Esportives Municipals per a donar accés a les instal lacions. Article 6.- Exempcions i bonificacions. 1.- Totes aquelles activitats que organitze l'ajuntament de Mutxamel i qualsevol altra activitat que vinga determinada per acord de la Junta de Govern Local, interessades per altres Organismes o Entitats Públiques. 2.- Les activitats que realitzen els Centres docents de Mutxamel, amb l'autorització prèvia de la Regidoria d'esports. 3.- Els titulars del Carnet Veí Major per a l'ús individual de les Instal lacions Esportives. L'ús col lectiu d'instal lacions Esportives només donarà dret a l'exempció en el cas que tots els usuaris siguen portadors del Carnet Veí Major. 4.- Els Clubs Esportius Federats Locals sense ànim de lucre, inscrits en el Registre Municipal de l'ajuntament, estaran exempts en el pagament per la utilització de les instal lacions esportives municipals, en els usos que facen de les mateixes com a participants en les competicions regulades per la seua corresponent Federació. Igualment estaran exempts en el pagament de la present taxa, per l'ús dels entrenaments de la seua disciplina esportiva, conforme a la disponibilitat aprovada prèviament per la Junta de Govern Local. Igualment, altres activitats exercides per les entitats esportives dalt citades, i només en la modalitat esportiva en què estiguen federades, tindran una bonificació del 50%. 5.- El cos de la Policia Local de Mutxamel, en l'ús exclusiu de la sala de Fitness- Musculación. b).- Bonificacions: La Junta de Govern Local podrà aprovar, amb la sol licitud prèvia, una bonificació de fins al 100 % per a aquelles activitats col lectives realitzades per les Agrupacions Locals que s'acrediten com a Associacions Esportives o Culturals sense ànim de lucre i que estiguen inscrites en el Registre Municipal de l'ajuntament. Article 7.- Meritació. Merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir en el moment de sol licitar la utilització de les instal lacions esportives municipals. Article 8.- Gestió i Ingrés. 1.-L'ingrés s'efectuarà en les instal lacions esportives abans de la seua utilització, i és obligatori mantindre el resguard d'ingrés fins a l'abandó de les instal lacions. 2.-Reserva d'instal lacions: Podrà reservar-se l'ús de les Instal lacions Esportives Municipals diàriament o mensual, serà obligatori l'ingrés previ de la Taxa. En el cas 3

4 de reserva mensual, l'ingrés haurà de realitzar-se dins de la primera setmana de cada mes. Només s'admetrà reserva mensual d'instal lacions Esportives, amb la sol licitud prèvia i la pertinent autorització de la Regidoria d'esports. 3.-Devolucions: La Regidoria d'esports es reserva la facultat d'anul lar horaris d'utilització prèviament autoritzats, per a la realització d'altres activitats d'interés municipal, procedint en este supòsit a la devolució dels imports que hagueren meritat corresponents a les hores anul lades, sense que existisca cap dret a indemnització. Article 9.- Infraccions i Sancions. En tot el que es referix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que els corresponguen en cada cas, caldrà ajustar-se al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària. DISPOSICIÓ FINAL Esta Ordenança Fiscal amb les corresponents modificacions entrarà i seguirà en vigor, mentre no s'acorde modificació o derogació expressa, en virtut de l'acord plenari de , el mateix dia de la seua publicació en el BOP ( ). Mutxamel, 14 de Juny de 2012 EL REGIDOR DE L AFPR, EL SECRETARI, Firmat: José Vicente Cuevas Olmo Firmat. Esteban Capdepón Fernández 4

5 ORDENANZA Nº 14 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza. En uso de las facultades concedidas por los artículos y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, tras la modificación introducida por la Ley 25/1.998, de 13 de Julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, este Ayuntamiento establece la Tasa por la utilización de instalaciones deportivas municipales, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/88. Artículo 2.- Hecho Imponible. Constituye el hecho imponible de la presente Tasa, la utilización privativa de las instalaciones deportivas municipales. Artículo 3.- Sujetos Pasivos. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que utilicen o disfruten de manera especial las instalaciones deportivas municipales. Artículo 4.- Responsables. 1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, comarcas, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 5

6 Artículo 5.- Cuota Tributaria. 1.-La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa: Instalación Pista polideportivo Pista tenis (por cada hora o fracción, máximo 4 jugadores Frontón Pista de Padel Campo fútbol 11 césped artificial Campo fútbol 7 césped artificial Pista atletismo Sala multi-uso Piscina descubierta Unidad mínima de tiempo de uso Uso individual diario Abono individual trimestral a) Menores de 16 y mayores 60 años: Entrada individual Abono 10 usos (caducidad temporada baño) Abono 20 usos (caducidad temporada baño) b) Mayores de 16 y menores 60 años: Entrada individual Abono 10 usos (caducidad temporada baño) Abono 20 usos (caducidad temporada baño) Carné Veí/ Otros Iluminación Carné Jove usuarios Luz natural 8,50 13,00 Luz artificial 10,00 15,00 Luz natural 4,50 7,00 Luz artificial 6,50 10,00 Luz natural 4,50 7,00 Luz artificial 6,50 10,00 Luz natural 6,00 8,00 Luz artificial 8,00 10,00 Luz natural 50,00 60,00 Luz artificial 65,00 75,00 Luz natural 30,00 40,00 Luz artificial 40,00 50,00 USO GRATUITO 1,00 1,50 18,00 27,00 1,20 1,80 9,00 13,50 15,00 22,50 1,80 2,70 15,00 22,50 24,00 36,00 El carné Jove a que se hace referencia en estas tarifas es el expedido por el Instituto Valenciano de la Juventud de la Generalitat Valenciana siempre que el titular esté empadronado en Mutxamel, siendo exigible su presentación. 6

7 2.- En los abonos se hará constar la identidad del usuario, la cuál podrá ser contrastada por el personal adscrito a las Instalaciones Deportivas Municipales para dar acceso a dichas instalaciones. Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones. 1.- Todas aquellas actividades que organice el Ayuntamiento de Mutxamel y cualquier otra actividad que venga determinada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, interesadas por otros Organismos o Entidades Públicas. 2.- Las actividades que realicen los Centros docentes de Mutxamel, previa autorización de la Concejalía de Deportes. 3.- Los titulares del Carnet Veí Major para el uso individual de las Instalaciones Deportivas. El uso colectivo de Instalaciones Deportivas sólo dará derecho a la exención en el caso de que todos los usuarios sean portadores del Carnet Veí Major. 4.- Los Clubes Deportivos Federados Locales sin ánimo de lucro, inscritos en el Registro Municipal del Ayuntamiento, estarán exentos en el pago por la utilización de las instalaciones deportivas municipales, en los usos que haban de las mismas como participantes en las competiciones reguladas por su correspondiente Federación. Igualmente estarán exentos en el pago de la presente tasa, por el uso de los entrenamientos de su disciplina deportiva, conforme a la disponibilidad aprobada previamente por la Junta de Gobierno Local. Igualmente, otras actividades desarrolladas por las entidades deportivas arriba citadas, y sólo en la modalidad deportiva en la que estén federadas, tendrán una bonificación del 50%. 5.- El cuerpo de la Policía Local de Mutxamel, en el uso exclusivo de la sala de Fitness- Musculación. Artículo 7.- Devengo. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de solicitar la utilización de las instalaciones deportivas municipales. Artículo 8.- Gestión e Ingreso. 1.-El ingreso se efectuará en las propias instalaciones deportivas antes de la utilización de las mismas siendo obligatorio mantener el resguardo de ingreso hasta el abandono de las instalaciones. 2.-Reserva de instalaciones: Podrá reservarse el uso de las Instalaciones Deportivas Municipales bien diariamente, bien de forma mensual, siendo obligatorio el ingreso previo de la Tasa. En el caso de reserva mensual, el ingreso deberá realizarse dentro de la primera semana de cada mes. Sólo se admitirá reserva mensual de Instalaciones Deportivas, previa solicitud y la pertinente autorización de la Concejalía de Deportes. 3.-Devoluciones: La Concejalía de Deportes se reserva la facultad de anular horarios de utilización previamente autorizados, para la realización de otras actividades de interés 7

8 municipal, procediendo en este supuesto a la devolución de los importes que hubieran devengado correspondientes a las horas anuladas, sin que exista por parte de la entidad usuaria o usuario derecho a indemnización alguna. Artículo 9.- Infracciones y Sanciones. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria. DISPOSICION FINAL La presente Ordenanza Fiscal con sus correspondientes modificaciones entrará y seguirá en vigor, mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa, en virtud del acuerdo plenario de , el mismo día de su publicación en el B.O.P.( ) Mutxamel, a 13 de Junio de 2012 EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, EL SECRETARIO, Fdo. José Vicente Cuevas Olmo Fdo. Esteban Capdepón Fernández 8