Gestoria Administrativa Col legiada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Gestoria Administrativa Col legiada"

Transcripción

1 Gestoria Administrativa Col legiada Des de

2 Presentació El despatx va iniciar la seva activitat l any 1981 amb la denominació comercial de Serveis Administratius Palau, integrada a la firma d assessoria Juvé, Gavara, Bech i Rovira Associats, S.A., amb seu a Barcelona, que inicia l activitat l any L any 2004, després d un procés de reestructuració, es va crear Assessoria & Gestoria Palau,S.L., denominació actual del despatx. Assessoria & Gestoria Palau, S.L., està associada a JGBR Horwath Abogados y Asesores Tributarios, firma continuadora de l assessoria anteriorment esmentada. I, a través seu, a Horwath International, que compta amb una xarxa de més de 490 oficines a més de 100 països. Aquesta integració ens permet oferir assessorament jurídic a empreses estrangeres interessades a desenvolupar l activitat a Espanya i oferir cobertura jurídica a empreses locals amb expansió internacional. A més, proporciona garantia d assistència i atenció als nostres clients i ens permet oferir-los un servei legal i integral. Al llarg de la seva trajectòria, la nostra empresa ha anat evolucionant i adaptant el seu model, tant d organització interna com de qualitat i de concepte, a les actuals necessitats empresarials, incorporant plantejaments professionals i valors corporatius que faciliten l obtenció d una visió transversal dels interessos i necessitats dels nostres clients. Presentación El despacho inició su actividad el año 1981 con la denominación comercial de Serveis Administratius Palau, integrada en la firma de asesoría Juvé, Gavara, Bech i Rovira Associats, S.A., con sede en Barcelona, que inició la actividad en el año En el año 2004, después de un proceso de reestructuración, se creó Assessoria & Gestoria Palau, S.L., actual nombre del despacho. Assessoria & Gestoria Palau, S.L. está asociada a JGBR Horwath Abogados y Asesores Tributarios, firma continuadora de la asesoría mencionada anteriormente. Y, a través de ésta, en Horwath International, que cuenta con una red de más de 490 oficinas en más de 100 países. Esta integración nos permite ofrecer asesoramiento jurídico a empresas extranjeras que desean desarrollar su actividad en España y ofrecer cobertura jurídica a empresas locales con expansión internacional. Además, proporciona garantía de asistencia y atención a nuestros clientes y nos permite ofrecer un servicio legal e integral. A lo largo de su trayectoria, nuestra empresa ha ido evolucionando y adaptando su modelo, tanto de organización interna como de calidad y de concepto, a las actuales necesidades empresariales, incorporando planteamientos profesionales y valores corporativos que faciliten la obtención de una visión transversal de los intereses y necesidades de nuestros clientes.

3 La firma compta amb un equip humà, compost per més de 40 professionals de diferents disciplines, que configuren una estructura funcional de serveis generals. La nostra voluntat de servir al client ha determinat un desenvolupament multidisciplinari, amb l objectiu d oferir als nostres clients assessorament en totes aquelles branques requerides, fomentant l especialització interna a partir d un coneixement general indispensable. A part de la imprescindible relació directa amb el client, facilitem informació permanent de les novetats que puguin ser del seu interès a través de comunicats periòdics i de la revista ACTUAL, que la firma edita bimestralment. D altra banda, com a complement de l activitat ordinària de la firma, organitzem jornades legals i tributàries quan els canvis legislatius, les tendències dels mercats o els models de gestió de les empreses ho requereixen. La firma cuenta con un equipo humano, compuesto por más de 40 profesionales de diferentes disciplinas, que configuran una estructura funcional de servicios generales. Nuestra voluntad de servir al cliente ha determinado un desarrollo multidisciplinar, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes asesoramiento en todas aquellas ramas requeridas, fomentando la especialización interna a partir de un conocimiento general indispensable. Aparte de la imprescindible relación directa con el cliente, facilitamos información permanente de las novedades que puedan ser de su interés a través de comunicados periódicos y de la revista ACTUAL, que bimestralmente edita la firma. Por otro lado, como complemento de la actividad ordinaria de la firma, organizamos jornadas legales y tributarias cuando los cambios legislativos, las tendencias de mercados o los modelos de gestión de las empresas lo requieren.

4 Serveis Professionals / Servicios Profesionales La nostra missió és proporcionar a tots els nostres clients un servei professional de qualitat, orientat a les seves necessitats, tant en l àmbit empresarial, com en el dels serveis als particulars. Per aquest motiu l organització es basa en una filosofia d actuació regida pel tracte personalitzat, l agilitat i la precisió en l execució del servei, i en un comportament rigorós en tots els seus àmbits d actuació i relació amb el client. Nuestra misión es proporcionar a todos nuestros clientes un servicio profesional de calidad, orientado a sus necesidades, tanto en el ámbito empresarial, como en el de los servicios a los particulares. Por este motivo la organización se basa en una filosofía de actuación regida por el trato personalizado, la agilidad y la precisión en la ejecución del servicio, y en un comportamiento riguroso en todos sus ámbitos de actuación y de relación con el cliente. Complerta gamma d àrees pràctiques professionals El dinamisme i el canvi constant de l entorn empresarial implica necessàriament flexibilitat i agilitat en l organització. Per aquest motiu, Assessoria & Gestoria Palau ofereix una prestació de serveis en diferents àrees d actuació. Metodologia de treball contrastada La nostra organització desenvolupa un assessorament basat en criteris d actuació que ens permeten avançar-nos als canvis i als problemes del dia a dia. La planificació i la dimensió de la nostra estructura són els requisits bàsics per anticipar-se a les problemàtiques empresarials. Assessoria Fiscal i Comptable Assessorament fiscal i comptable Confecció de Llibres obligatoris Confecció Declaracions Tributàries (Rendes, IVA, Impost sobre Societats...) Assistència en requeriments i inspeccions Assessorament, confecció i liquidació de l Impost Successions i Donacions Confecció dels Comptes Anuals Legalització dels Llibres Comptables Liquidació Declaracions Tributàries Anàlisi de Costos Previsió i gestió pressupostària Optimització de processos administratius Completa gama de áreas prácticas profesionales El dinamismo y el cambio constante del entorno empresarial implica necesariamente flexibilidad y agilidad en la organización. Por este motivo, Assessoria & Gestoria Palau, ofrece una prestación de servicios en diferentes áreas de actuación. Metodología de trabajo contrastada Nuestra organización desarrolla un asesoramiento basado en criterios de actuación que nos permite avanzarnos a los cambios y a los problemas del día a día. La planificación y la dimensión de nuestra estructura son los requisitos básicos para anticiparse a las problemáticas empresariales. Asesoría Fiscal y Contable Asesoramiento fiscal y contable Confección de Libros obligatorios Confección Declaraciones Tributarias (Rentas, IVA, Impuesto sobre Sociedades...) Asistencia en requerimientos e inspecciones Asesoramiento, confección y liquidación del Impuesto Sucesiones y Donaciones Confección de Cuentas Anuales Legalización de Libros Contables Liquidación Declaraciones Tributarias Análisis de costos Previsión y gestión presupuestaria Optimización de procesos administrativos

5 Assessorament Jurídic i Mercantil Constitució de Societats i altres entitats jurídiques Modificacions estatutàries i renovacions de càrrecs Tramitació i inscripció de Documents en els Registres Mercantils i de la Propietat Confecció i tramitació del Dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil Assessorament en Protecció de Dades Legalització i actualització dels Llibres Mercantils Assessorament i gestió sobre Successions i Donacions Dret de Contractació. Confecció i revisió Assessorament Laboral Confecció de nòmines Confecció dels documents de cotització i remissió per via telemàtica Confecció i legalització de contractes de treball i pròrrogues Confecció de declaracions de retencions Estudi, càlcul i tramitació de prestacions per incapacitat temporal, invalidesa, jubilació, i la resta de prestacions del sistema de la Seguretat Social Règims especials de la Seguretat Social (autònoms, servei domèstic) Diligenciament de Llibres Laborals Assistència a actes de Conciliació davant el SCI-CMAC Gestió Administrativa Assessorament i tramitació de tot tipus d actuacions davant les Administracions Públiques Assessorament i gestions de Trànsit i Transports Legalització d activitats Asesoramiento Jurídico y Mercantil Constitución de Sociedades y otras entidades jurídicas Modificaciones estatutarias y renovaciones de cargos Tramitación e inscripción de Documentos en los Registros Mercantiles y de la Propiedad Confección y tramitación del Depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil Asesoramiento en Protección de Datos Legalización y actualización de Libros Mercantiles Asesoramiento ygestión sobre Sucesiones y Donaciones Derecho de Contratación. Confección y revisión Asesoramiento Laboral Confección de nóminas Confección de los documentos de cotización y remisión por vía telemática Confección y legalización de contratos de trabajo y prórrogas Confección de declaraciones de retenciones Estudio, cálculo y tramitación de prestaciones por incapacidad temporal, invalidez, jubilación y demás prestaciones del sistema de la Seguridad Social Regímenes especiales de la Seguridad Social (autónomos, servicio doméstico) Diligenciamiento de Libros Laborales Asistencia a actos de Conciliación ante el SCI-CMAC Gestión Administrativa Asesoramiento y tramitación de todo tipo de actuaciones ante las Administraciones Públicas Asesoramiento y gestiones de Tráfico y Transportes Legalización de actividades

6 Serveis Complementaris / Servicios Complementarios PerS complementars unas gammas méss amplias des serveisás A ssessorias F S GestoriaS PalauáSSJLJáSestàSvinculadaSaSDuranSiSMolinsSAgènciaSd AssegurancesáSSJLJ isfinquess PalauSImmobiliàriaáSSJLJáSempresesSqueSofereixenSserveiSalsSclientsSdelSdespatxSambS lessactivitatssqueselsshissónspròpiesásd assegurancesásserveissfinancerssisserveissimmobiliarisás dinssd unasmateixasestructurasdepartamentalj ParaScomplementarSunaSgamaSmásSampliaSdeSserviciosá AssessoriaSFSGestoriaSPalauáS SJLJ estásvinculadasa DuranSiSMolinsSAgènciaSd AssegurancesáSSJLJ y FinquesSPalauS ImmobiliàriaáSSJLJáSempresasSqueSofrecenSservicioSaSlosSclientesSdelSdespachoSconSlasS actividadessqueslesssonspropiasásdessegurosásserviciossfinancierossysserviciossinmobiliariosás dentrosdesunasmismasestructurasdepartamentalj Assegurances / Seguros Agència de / Agencia de : AssegurancesSgeneralsS SegurosSgeneralesS PlansSdeSJubilacióSiSPensionsS PlanesSdeSJubilaciónSySPensiones AssegurancesSdeSSalutS SegurosSdeSSalud Servei Financer / Servicio Financiero Agència de / Agencia de : CtesJSCorrentsáSllibretes CtasJSCorrientesáSlibretas HipotequesSySPréstecsSySLeasingsS HipotecasSySPréstamosSySLeasings Inversions Inversiones ServeisSImmobiliaris /SServiciosSInmobiliarios Venda Venta Lloguer Alquiler AdministracióSdeSFinques AdministraciónSdeSFincas AdministracióSdeScomunitatsSdeSpropietaris AdministraciónSdeScomunidadesSdeSpropietarios

7 Valors Corporatius / Valores Corporativos La relació amb els nostres clients està presidida pel respecte als valors de la nostra organització que tractem de fomentar, de manera especial, en els nous membres del despatx amb la finalitat que es converteixin en l eix de la nostra actuació. La relación con nuestros clientes está presidida por el respeto a los valores de nuestra organización que tratamos de fomentar, de manera especial, en los nuevos miembros del despacho con la finalidad que se conviertan en el eje de nuestra actuación. Personalització Personalización Potenciem l estreta relació i comunicació dels nostres professionals amb els nostres clients. Estructurem i creem equips de treball que permeten l assessorament integral adequat a les seves necessitats i particularitats quan l assumpte ho requereix. Potenciamos la estrecha relación y comunicación de nuestros profesionales con nuestros clientes. Estructuramos y creamos equipos de trabajo que permiten el asesoramiento integral adecuado a sus necesidades y particularidades cuando el asunto lo requiera. Qualitat Calidad Per respondre adequadament a les necessitats dels nostres clients i a les d un entorn de serveis legals molt dinàmic, la firma desenvolupa de forma permanent programes de formació específica pels seus membres. Para responder adecuadamente a las necesidades de nuestros clientes y a las de un entorno de servicios legales muy dinámico, la firma desarrolla de forma permanente programas de formación específica para sus miembros. Anticipació Anticipación Considerem prioritària la valoració i adaptació immediata dels canvis normatius a les operacions dels nostres clients. Així, a part de proporcionar amb agilitat totes les novetats que puguin ser d utilitat per als nostres clients, la llarga i estreta relació que hi establim ens permet proposar-los qualsevol solució alternativa favorable als seus interessos. Consideramos prioritaria la valoración y adaptación inmediata de los cambios normativos en las operaciones de nuestros clientes. Así, aparte de proporcionar con agilidad todas las novedades que puedan ser útiles para nuestros clientes, la ya larga y estrecha relación permite proponerles cualquier solución alternativa favorable a sus intereses. Una aposta per la informació Una apuesta por la información A més de la relació amb el client, apostem per les noves tecnologies i per la informació amb l objectiu d aconseguir una millor interrelació amb els nostres clients que els permeti tenir al seu abast totes les novetats i informacions legislatives necessàries de forma immediata i puntual. Además de la relación con el cliente, apostamos por las nuevas tecnologías y por la información con el objetivo de proporcionar una mejor interrelación con nuestros clientes y permitir así, que estos tengan a su alcance todas las novedades e informaciones legislativas necesarias de forma inmediata y puntual.

8 Gestoria Administrativa Col legiada Oficina Central SantsGaldric,s23s Tel.s93s864s56s51 Faxs93s864s57s59s/s93s864s44s sPalau-solitàsisPlegamans Oficina Comercial Av.Catalunya,s220 Tel.s93s864s98s29s/s93s864s94s27 Faxs93s866s77s sPalau-solitàsisPlegamans Des de 1981

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

profesionalidad experiencia servicio calidad espíritu

profesionalidad experiencia servicio calidad espíritu profesionalidad servicio experiencia espíritu calidad más de 30 años, de experiencia y calidad El equipo profesional Domingo Correas Manzanares, S.R.C. es una empresa de asesoramiento y gestión integral

Más detalles

OHSAS 18001:2007 i normativa legal

OHSAS 18001:2007 i normativa legal OHSAS 18001:2007 i normativa legal INTRODUCCIÓ OHSAS 18001 COMPARATIVA amb REFERÈNCIES LEGALS PROCÉS DE CERTIFICACIÓ BENEFICIS 1 TÜVRheinland en España 2008 Introducció Organitzacions de tota mena cada

Más detalles

NUESTRO COMPROMISO ES LA EXPERIENCIA

NUESTRO COMPROMISO ES LA EXPERIENCIA NUESTRO COMPROMISO ES LA EXPERIENCIA 1 Nuestra Empresa 03 Nuestro Equipo 04 Nuestros Servicios 05 Nuestra Empresa En Mora & Roig Asociados somos una nueva firma creada bajo los cimientos de la experiencia

Más detalles

SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES

SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES Castellano Català English LA FIRMA DIGESTUM LEGAL, S.L.P. es un prestigioso bufete de abogados cuya actividad profesional abarca todas las especialidades del Derecho. Desde su fundación en 1982, se ha

Más detalles

METHA CONSULTING EMPRESARIAL. VALENCIA C/ Ciutat de Melilla, 14 46017 Valencia Telf: 963 586 040 info@metha.es www.metha.es

METHA CONSULTING EMPRESARIAL. VALENCIA C/ Ciutat de Melilla, 14 46017 Valencia Telf: 963 586 040 info@metha.es www.metha.es METHA CONSULTING EMPRESARIAL 20 años de compromiso 20 años de éxitos VALENCIA C/ Ciutat de Melilla, 14 46017 Valencia Telf: 963 586 040 info@metha.es www.metha.es METHA CONSULTING EMPRESARIAL Desde hace

Más detalles

CURS PRÀCTIC SOBRE LES ÚLTIMES REFORMES DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL

CURS PRÀCTIC SOBRE LES ÚLTIMES REFORMES DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL CURS PRÀCTIC SOBRE LES ÚLTIMES REFORMES DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL Barcelona 4, 5, 11 i 12 de maig de 2015 CURSO PRÁCTICO SOBRE LAS ÚLTIMAS REFORMAS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Barcelona

Más detalles

Circular nº: 22.816. Nº código: 03.04.0

Circular nº: 22.816. Nº código: 03.04.0 Circular nº: 22.816 Nº código: 03.04.0 Referencia: Formación - La venta de servicios Comercio internacional Siguiendo con el PROGRAMA de FORMACIÓN CONTINUADA (PFC) creado por este Colegio, les detallamos

Más detalles

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei

Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos. Aprenentatge servei Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch, Josep Palos Aprenentatge servei Educar per a la ciutadania OCTAEDRO Títol: Aprenentatge servei. Educació per a la ciutadania Autors: Josep Maria Puig, Roser

Más detalles

Índex. Introducció... 21

Índex. Introducció... 21 001-020 PGC Català Pymes 15/2/08 09:20 Página 3 Índex REIAL DECRET 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s aprova el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els criteris comptables

Más detalles

PRESENTACIÓN. Rodero Asesores, S.L.P. es un equipo profesional. Carlos Rodero Villarreal Director

PRESENTACIÓN. Rodero Asesores, S.L.P. es un equipo profesional. Carlos Rodero Villarreal Director PRESENTACIÓN Rodero Asesores, S.L.P. es un equipo profesional cuya filosofía es aportar nuestros conocimientos con el fin de ofrecer la mejor alternativa a nuestros clientes prestando un servicio ágil

Más detalles

ÍNDICE. Quiénes somos?... 04. Qué ofrecemos?... 06. Áreas... 08. Por qué Grupo Simal?... 12. Por qué somos diferentes?... 14

ÍNDICE. Quiénes somos?... 04. Qué ofrecemos?... 06. Áreas... 08. Por qué Grupo Simal?... 12. Por qué somos diferentes?... 14 .0 ÍNDICE Quiénes somos?... 04 Qué ofrecemos?... 06 Áreas... 08 Por qué Grupo Simal?... 12 Por qué somos diferentes?... 14 Cuál es nuestro compromiso?... 16 2 I 3 I Grupo Simal GRUPO SIMAL Asesores nace

Más detalles

LA FIRMA. En JGH & ABOGADOS nos apasiona nuestro trabajo y se nota en nuestro servicio.

LA FIRMA. En JGH & ABOGADOS nos apasiona nuestro trabajo y se nota en nuestro servicio. LA FIRMA JGH & ABOGADOS, desde su creación en 1995, viene ofreciendo a sus clientes, empresas y particulares, un asesoramiento jurídico y fiscal integral, multidisciplinar y coordinado. De esta forma,

Más detalles

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PLAN DE MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE DE ABASTECIMIENTO

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

VALORES INTERNOS VISIÓN

VALORES INTERNOS VISIÓN MISION Asalma es una asociación empresarial en el ámbito de la Economía Social cuya misión es la representación, promoción y consolidación de las Sociedades Laborales, y otros modelos de empresas participadas

Más detalles

Actualización fiscal para la empresa a la luz de la reforma fiscal de 2015

Actualización fiscal para la empresa a la luz de la reforma fiscal de 2015 Pág. 1 de 5 PROGRAMA FORMATIVO Actualización fiscal para la empresa a la luz de la reforma fiscal de 2015 Jornada de actualización y profundización en los cambios normativos acometidos en el IRPF, IVA,

Más detalles

Presentación DOSSIER DE PRENSA 03

Presentación DOSSIER DE PRENSA 03 Dossier de prensa Índice Presentación 03 Ficha técnica 04 Servicios 05 Experiencia y método de trabajo 07 Objetivos corporativos 08 Anexo: La imagen corporativa 09 Contacto de prensa 10 DOSSIER DE PRENSA

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

BELARRIT Y ASOCIADOS, ABOGADOS Y ASESORES FISCALES, S.L.

BELARRIT Y ASOCIADOS, ABOGADOS Y ASESORES FISCALES, S.L. BELARRIT y ASOCIADOS, es un Despacho constituido por profesionales del Derecho y de la Economía, que presta un servicio integral y especializado a personas físicas o jurídicas, empresarios o no, que requieran

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS PRESENTACIÓN Ser propietario del inmueble en el que se reside es la máxima expresión del derecho de acceso a la vivienda, recogido ampliamente en la legislación Internacional.

Más detalles

Somos profesionales que prestamos soporte a las empresas industriales y de servicios tanto en España como en los América Latina que requieran mejorar

Somos profesionales que prestamos soporte a las empresas industriales y de servicios tanto en España como en los América Latina que requieran mejorar Somos profesionales que prestamos soporte a las empresas industriales y de servicios tanto en España como en los América Latina que requieran mejorar el desempeño de sus proceso y reducir perdidas, siguiendo

Más detalles

Experiencia y Vanguardia Aplicadas a la Gestión de Personal y de Recursos Humanos

Experiencia y Vanguardia Aplicadas a la Gestión de Personal y de Recursos Humanos Nos avalan más de 25 años de Asesoramiento en Gestión Laboral Experiencia y Vanguardia Aplicadas a la Gestión de Personal y de Recursos Humanos Paseo de la Castellana, 60-5ª planta 28046 Madrid Tlf: +34

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

Sisemes de gestió empresarial per a la PIME

Sisemes de gestió empresarial per a la PIME Presentant SAGE CRM Sisemes de gestió empresarial per a la PIME Sistemes informàtics de gestió empresarial, assessorant, formant i acompanyant per treure n el màxim rendiment i profit possibles: _ Contribuïm

Más detalles

Bernadí. Bernadí Barcelona. Mobiliari d Oficina. Des de 1965

Bernadí. Bernadí Barcelona. Mobiliari d Oficina. Des de 1965 Bernadí Barcelona Bernadí Mobiliari d Oficina Des de 1965 En Barcelona desde 1965. Bernadí, una empresa familiar de tercera generación que rinde culto al ingenio y profesa verdadero amor por el detalle.

Más detalles

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO SERVICIOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ASESORAMIENTO JURÍDICO 1. Asesoramiento jurídico en materia de derecho civil y mercantil: Consultas en materia de Derecho Civil: compraventa

Más detalles

Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009. prevenció dels ASI. ITER BSO www.alonsovarea.com

Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009. prevenció dels ASI. ITER BSO www.alonsovarea.com Jornada sobre prevenció, detecció i atenció als ASI Cerdanyola, maig 2009 El treball en xarxa en la prevenció dels ASI www.alonsovarea.com CADA COSA EN SU MOMENTO Construir una RED es hermoso http://yoriento.com/2009/03/como-fomentar-el-trabajo-el-equipo-de-verdad-487.html

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Contingut 1.- Introducció 2.- Radiografia de la dona TIC A càrrec d Elisabet Golobardes, Directora d ETSEEI La Salle (Universitat Ramon Llull)

Más detalles

Perquè la millor solució de seguretat no és cara

Perquè la millor solució de seguretat no és cara Perquè la millor solució de seguretat no és cara Internet Total Secure es basa amb el servei MSSP de _bytemaster dins del nostre portafoli de serveis SaaS Gràcies al servei MSSP, el seu negoci operarà

Más detalles

Sisemes de gestió empresarial per a la PIME

Sisemes de gestió empresarial per a la PIME Excelius + Sage CRM Sisemes de gestió empresarial per a la PIME A Excelius distribuïm i implantem sistemes informàtics de gestió empresarial assessorant, formant i acompanyant els nostres clients per que

Más detalles

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS ENERO 2012

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS ENERO 2012 PRESENTACIÓN DE SERVICIOS ENERO 2012 LEGAL FISCAL LABORAL Asesoría Jurídica Asesoría Tributaria Relaciones Laborales CONSULTORIA COACHING Sistemas de Gestión Desarrollo Personal y Profesional PRESENTACIÓN

Más detalles

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Servicios Centrales: Calle de los Astros, nº 5 y 7 28007 Madrid

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Servicios Centrales: Calle de los Astros, nº 5 y 7 28007 Madrid MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Servicios Centrales: Calle de los Astros, nº 5 y 7 28007 Madrid NIPO: 275-14-012-4 Carta de Serveis Electrònics 2015 2018

Más detalles

FORMACIÓ PERMANENT DE LA UPC

FORMACIÓ PERMANENT DE LA UPC FORMACIÓ PERMANENT DE LA UPC MÀSTERS, POSTGRAUS I CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA www.talent.upc.edu La UPC School ofereix als professionals de l arquitectura, l enginyeria i les TIC un extens catàleg de formació

Más detalles

DGR ASESORES QUIENES SOMOS

DGR ASESORES QUIENES SOMOS QUIENES SOMOS nace con el objetivo de prestar servicios de asesoría a empresas y profesionales de todos los sectores económicos y está compuesto por profesionales con más de 10 años de experiencia en el

Más detalles

Áreas de ejercicio profesional

Áreas de ejercicio profesional Presentación Borrell, Castellet & Associats, Advocats consolida, a principios del año 2000, la unión de dos bufetes de amplia experiencia profesional, desde 1955 el Bufete Borrell y 1981 el Bufete Castellet&Lorán.

Más detalles

Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) INFORME FINAL

Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) INFORME FINAL Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) INFORME FINAL EUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS JUNIO 00 Octubre 00 Indice Introducción. Metodología. Participación.. Perfil del usuario.. Uso

Más detalles

T A R I F A S S E R V I C I O S D E A S E S O R IA Y GESTION

T A R I F A S S E R V I C I O S D E A S E S O R IA Y GESTION T A R I F A S Y S E R V I C I O S D E A S E S O R IA Y GESTION 2 0 1 4 Estimado Cliente: Tengo el placer de dirigirme a Usted, para presentarle de forma detallada la tarifa de precios y servicios prestados

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

FORMAS SOCIETARIAS LEGAL CONTROL ABOGADOS

FORMAS SOCIETARIAS LEGAL CONTROL ABOGADOS FORMAS SOCIETARIAS LEGAL CONTROL ABOGADOS ÍNDICE 1. El empresario individual 2. Comunidad de Bienes (CB) y Sociedad Civil 3. El empresario social. Sociedades Mercantiles. A. Formas Societarias Sociedad

Más detalles

SOCIOS - EQUIPO. Al frente de ESCOEM se encuentran dos profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector del asesoramiento de empresas:

SOCIOS - EQUIPO. Al frente de ESCOEM se encuentran dos profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector del asesoramiento de empresas: FIRMA ESCOEM, S.L.P. es una entidad con 30 años de experiencia, habiéndose consolidado como una de las firmas más longevas y reconocidas en el sector y siendo considerada dentro de los círculos empresariales

Más detalles

Le asesoramos contablemente, y le mantenemos informado de las novedades legislativas

Le asesoramos contablemente, y le mantenemos informado de las novedades legislativas Contabilidad Supervisión de datos introducidos, traspasos contables y cierre contable Auditoría inicial Revisión de presentación de Cuentas anuales y libros, y ajustes de saldos contables Gestiones incluidas

Más detalles

Migdia, 34 17002 Girona casanovas@casanovasassessors.com www.casanovasassessors.com Teléfono 972 21 96 66 Fax: 972 21 90 18. Catálogo de Servicios

Migdia, 34 17002 Girona casanovas@casanovasassessors.com www.casanovasassessors.com Teléfono 972 21 96 66 Fax: 972 21 90 18. Catálogo de Servicios Catálogo de Servicios A continuación pasamos a detallarle de forma esquemática los servicios profesionales que podemos ofrecerle con el objetivo de facilitarle el máximo grado de cobertura en las distintas

Más detalles

C&C ASESORES. Asesoría Gestoría Higueras Caballero. C&C Asesores, CB www.asesorescyc.es www.asesorescyc.es. C&C Asesores, CB. C/ Los Francos 27, 3C

C&C ASESORES. Asesoría Gestoría Higueras Caballero. C&C Asesores, CB www.asesorescyc.es www.asesorescyc.es. C&C Asesores, CB. C/ Los Francos 27, 3C C&C ASESORES Asesoría Gestoría Higueras Caballero C&C Asesores, CB C/ Los Francos 27, 3C 953044502-644138440 gestoria@asesorescyc.es www.asesorescyc.es Contenido Quiénes somos... 3 Gestión Contable- Fiscal-

Más detalles

www.estebanezasesores.com

www.estebanezasesores.com www.estebanezasesores.com Indice 04 06 08 10 12 14 17 Quienes somos Nuestros clientes Externalización del departamento contable y de gestión económico-financiera Asesoría Fiscal Asesoría Laboral Emprendedores

Más detalles

TOLEDO ASOCIADOS. A p o r t a n d o s o l u c i o n e s.

TOLEDO ASOCIADOS. A p o r t a n d o s o l u c i o n e s. A p o r t a n d o s o l u c i o n e s. Con el mismo espíritu de profesionalidad, confianza y cercanía, renovamos nuestra imagen. Más fresca, más actual, más cercana pero con los mismos valores que llevamos

Más detalles

Nuestro principal valor es la cercanía física y personal. Ofrecemos como distinción un servicio adaptado a cada uno de nuestros clientes.

Nuestro principal valor es la cercanía física y personal. Ofrecemos como distinción un servicio adaptado a cada uno de nuestros clientes. 1.Saler Assessors Saler Assessors: Saler Assessors es una empresa de joven creación, conformada por titulados universitarios en continua formación, situada en El Saler, a cinco minutos de Valencia, un

Más detalles

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE D acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), PETROINSTAL

Más detalles

Índice. Presentación 03. Ficha técnica 04. Servicios 05. Experiencia y métode de trabajo 07. Objectivos corporativos 08

Índice. Presentación 03. Ficha técnica 04. Servicios 05. Experiencia y métode de trabajo 07. Objectivos corporativos 08 Dossier de prensa Índice Presentación 03 Ficha técnica 04 Servicios 05 Experiencia y métode de trabajo 07 Objectivos corporativos 08 Anexo: La imagen corporativa 09 Contacto de prensa 10 DOSSIER DE PRENSA

Más detalles

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU

INSTITUT GUTTMANN - DOSSIER INFORMATIU Aquesta carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l atenció sanitària ha estat aprovada amb caràcter de document programàtic a la sessió de govern del Consell Executiu de la Generalitat

Más detalles

Servicios de asesoría y Gestión Fiscal

Servicios de asesoría y Gestión Fiscal Servicios de asesoría y Gestión Fiscal En la empresa actual, no es suficiente con llevar una contabilidad. Debe ser analizada profundamente para poder obtener los máximos beneficios fiscales y sus desgravaciones,

Más detalles

TABLA DE SERVICIOS E IGUALAS PROFESIONALES PARA COLEGIADOS DEL CDL ESTABLECIDOS PARA EL AÑO 2015/2016

TABLA DE SERVICIOS E IGUALAS PROFESIONALES PARA COLEGIADOS DEL CDL ESTABLECIDOS PARA EL AÑO 2015/2016 TABLA DE SERVICIOS E IGUALAS PROFESIONALES PARA COLEGIADOS DEL CDL ESTABLECIDOS PARA EL AÑO 2015/2016 FERNÁNDEZ LÓPEZ ABOGADOS S.C.P. es un despacho profesional multidisciplinar con una antigüedad de 20

Más detalles

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER

Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: e TAULER Condicions específiques de prestació del tauler electrònic d anuncis i edictes: pàg 2/6 Índex CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PRESTACIÓ DEL SERVEI... 3 1. OBJECTE... 3 2. ÀMBIT SUBJECTIU DE PRESTACIÓ DEL SERVEI...

Más detalles

Economistas, Abogados, Administración de Fincas y Tramitaciones.

Economistas, Abogados, Administración de Fincas y Tramitaciones. Economistas, Abogados, Administración de Fincas y Tramitaciones. Quiénes Somos CM ASESORES es un despacho de Economistas y Abogados fundado por Juan Cantarero Martínez en el año 1996. A lo largo de esta

Más detalles

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Prop. Est. Hospital Clínico GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Don Ángel Escolano Rubio, Abogado número 33.492 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con DNI n 46722632-H y con domicilio

Más detalles

Auditories energètiques, que caldrà fer abans del 5.12.2015. Juny 2015

Auditories energètiques, que caldrà fer abans del 5.12.2015. Juny 2015 Auditories energètiques, que caldrà fer abans del 5.12.2015 Juny 2015 M. Teresa Abella Directora Àrea de Serveis Professionals Associació d Enginyers Industrials de Catalunya Enginyers Industrials de Catalunya

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Asesoramiento Integral de Empresas

Asesoramiento Integral de Empresas Empresas G.P. Asesoramiento Integral de (esquina con C/.Camilo José Cela) ÍNDICE Página Presentación... 3 SERVICIOS Resumen de nuestros servicios... 4 Departamento Fiscal... 6 Departamento Contable...

Más detalles

LA DEMANDA REAL DE LA LOGÍSTICA DE LA OPERATIVA

LA DEMANDA REAL DE LA LOGÍSTICA DE LA OPERATIVA LA DEMANDA REAL DE LA LOGÍSTICA DE LA OPERATIVA Conferencia inaugural del año académico Inicio Lunes 26 de octubre de 2015 Horario De 18 a 21.00h (de 18:00 a 18:30 habrá la inauguración del año académico)

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS La raó de ser de l'economia - Economia. Microeconomia i macroeconomia. - El contingut

Más detalles

Corporación Educativa y Tecnológica para el Desarrollo y la Innovación Empresarial, S.L.

Corporación Educativa y Tecnológica para el Desarrollo y la Innovación Empresarial, S.L. Una de las profesiones más demandadas actualmente, debido al auge del sector inmobiliario, es la de profesionales con una formación integral en esta área, que les permita establecer su propia agencia inmobiliaria,

Más detalles

El que quiere hacer algo conseguirá un medio, el que no, una excusa. Stephen Dolley

El que quiere hacer algo conseguirá un medio, el que no, una excusa. Stephen Dolley El que quiere hacer algo conseguirá un medio, el que no, una excusa Stephen Dolley BIENVENIDOS a AVALOS ASESORES, una asesoría de referencia en el ámbito fiscal, contable, y laboral que lleva atendiendo

Más detalles

Fiscal. www.ortemesa.es. Assessorament i Gestió Laboral

Fiscal. www.ortemesa.es. Assessorament i Gestió Laboral Any de fundació: 1921 ORTEMESA assessoria integral Desenvolupa uns serveis d assessorament basats en un criteri d actuació que ens permet avançar-nos a les problemàtiques de la gestió diària de l empresa.

Más detalles

caminamos con tu negocio

caminamos con tu negocio caminamos con tu negocio olvida la consultoría como la conoces qué es Simancas Consulting? Simancas Consulting centra su actividad en dos puntos: consultoría de negocio y velar por el cumplimiento por

Más detalles

Operaciones societarias: aumento y reducción de capital, y otras modificaciones estatutarias.

Operaciones societarias: aumento y reducción de capital, y otras modificaciones estatutarias. A B O G A D O S A B O G A D O S PACTA Legal ofrece a sus clientes un equipo de abogados y economistas con más de 25 años de experiencia y con un claro objetivo común: asesorar en el desarrollo de proyectos

Más detalles

CULTURA CORPORATIVA SERVICIO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SERVICIO DE CALIDAD

CULTURA CORPORATIVA SERVICIO INTEGRAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SERVICIO DE CALIDAD 1988 Joan Gironella funda TAX 1992 Apertura oficinas Olot y Girona 1994 Primera oficina franquiciada 1998 Certificación de Calidad ISO 2008 Nueva oficina TAX Figueres 2013 25 aniversario 1988. Fundación

Más detalles

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS.

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. Portalexcellence Servei Municipal d Ocupació de Cerdanyola del Vallès www.portalexcellence.cat www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat CURRÍCULUM VITAE 1. DEFINICIÓ

Más detalles

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS PRESENTACIÓN Ser propietario del inmueble en el que se reside es la máxima expresión del derecho de acceso a la vivienda, recogido en la Constitución Española. Más

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

asesoramiento jurídico especializado

asesoramiento jurídico especializado asesoramiento jurídico especializado mundofranquicia legal nace de la asociación entre Ceca Magán Abogados, uno de los bufetes de referencia en el sector legal en España, y mundofranquicia consulting.

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats

Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Taula 3: Quadre de comandament del Transport Sanitari Indicadors i resultats Introducció: En l'àmbit del TSNU (Transport Sanitari No Urgent) i com a conseqüència de la voluntat de totes les parts implicades

Más detalles

UN FUTURO EN COMÚN. Nuestro Despacho: Aspectos esenciales de la organización

UN FUTURO EN COMÚN. Nuestro Despacho: Aspectos esenciales de la organización UN FUTURO EN COMÚN Nuestro Despacho: Aspectos esenciales de la organización NOSOTROS Profesionalidad, proximidad y confianza Audiconsultores es una forma de entender el mundo de la empresa desde el servicio,

Más detalles

NORMATIVA COMERCIAL Y TRIBUTARIA

NORMATIVA COMERCIAL Y TRIBUTARIA Módulo: Normativa Comercial Educación y Tributaria Media Técnico-Profesional Sector Administración y Comercio 1 Especialidad: Administración Módulo NORMATIVA COMERCIAL Y TRIBUTARIA Horas sugeridas para

Más detalles

EFICIENCIA EMPRESARIAL, DE PERSONA A PERSONA

EFICIENCIA EMPRESARIAL, DE PERSONA A PERSONA EFICIENCIA EMPRESARIAL, DE PERSONA A PERSONA Indice de la propuesta 1. Indice 2. Quiénes formamos Altior 3. Nuestro Equipo 4. Qué hacemos 5. Nuestro Trabajo 6. Objetivo de la propuesta 7. Definición de

Más detalles

ATE Asesores. en tu misma dirección. Propuesta de Actuación Profesional Oferta C/2010/100. www.ate.es. en tu misma dirección 1

ATE Asesores. en tu misma dirección. Propuesta de Actuación Profesional Oferta C/2010/100. www.ate.es. en tu misma dirección 1 1 ATE Asesores en tu misma dirección www.ate.es Plaza Txofre, 4 20001 Donostia Tfno. 943 289211 Fax. 943 289721 Gran Vía 81, 3º dpto. 5 48011 Bilbao Tfno. 94 419947 Fax. 94 420591 C/ Vicente Goikoetxea,

Más detalles

T A R I F A S S E R V I C I O S D E A S E S O R IA Y GESTION

T A R I F A S S E R V I C I O S D E A S E S O R IA Y GESTION T A R I F A S Y S E R V I C I O S D E A S E S O R IA Y GESTION 2 0 1 0 2 0 1 1 AMBITO LABORAL SERVICIOS INCLUIDOS: Asesoramiento en Materia Laboral y Seguridad Social Confección de Nóminas Confección de

Más detalles

EDITORIAL AFILIATE. Responsable de Comunicació: Toni Baos. Responsable de Formació i Ocupació: Rafael Borràs

EDITORIAL AFILIATE. Responsable de Comunicació: Toni Baos. Responsable de Formació i Ocupació: Rafael Borràs 2 EDITORIAL Confederació Sindical de CCOO de les Illes Balears C/ de Francesc de Borja Moll, 3 07003 Palma Tel. 971 72 60 60 Internet: http://www.ib.ccoo.es Correu electrònic: premsa@ib.ccoo.es Responsable

Más detalles

Presentación Corporativa GLEZCO ASESORES Y CONSULTORES

Presentación Corporativa GLEZCO ASESORES Y CONSULTORES Presentación Corporativa GLEZCO ASESORES Y CONSULTORES C/Rualasal, 1-Principal. 39001 Santander (Cantabria) SPAIN t. 902 226 868 f. 942 363 008 info@glezco.com www.glezco.com AGENDA La Experiencia GLEZCO

Más detalles

P O R T A F O L I O D E S E R V I C I O S

P O R T A F O L I O D E S E R V I C I O S P O R T A F O L I O D E S E R V I C I O S OUTSOURCING 2 0 0 8-2 0 0 9 I. PRESENTACION DE LA FIRMA International Audit Services IAS Auditores S.A. Es una firma nacional formada por un grupo interdisciplinario

Más detalles

IGUALA JURIDICA. www.garonabogados.es

IGUALA JURIDICA. www.garonabogados.es IGUALA JURIDICA El objetivo primordial de este despacho de abogados es ofrecer a su empresa un ASESORAMIENTO JURÍDICO INTEGRAL, solucionando cualquier problema que pudiera surgirle en el desarrollo de

Más detalles

Com puc rendibilitzar la meva inversió? SET

Com puc rendibilitzar la meva inversió? SET Com puc rendibilitzar la meva inversió? L'objectiu d'aquesta presentació és respondre de forma efectiva a aquesta pregunta. Mitjançant el desenvolupament de la franquícia Petro7 li ajudarem a aconseguir

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

SOCIEDAD CIVIL PRIVADA (S.C.P)

SOCIEDAD CIVIL PRIVADA (S.C.P) SOCIEDAD CIVIL PRIVADA (S.C.P) Es una sociedad constituida por dos o más personas que se obligan a poner en común dinero, bienes o trabajo, con la intención de realizar una actividad económica y repartir

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

Teugrup Consultors GUÍA DE SERVICIOS

Teugrup Consultors GUÍA DE SERVICIOS Teugrup Consultors GUÍA DE SERVICIOS TEUGRUP CONSULTORS Integrar: Constituir, completar un todo con las partes que faltan. Agrupar procedimientos para simplificar su gestión mediante un esfuerzo coordinado

Más detalles

en línia! en línea! Guia de suport per realitzar tràmits en línia Guía de apoyo para realizar trámites en línea Tràmits Trámites www.badalona.

en línia! en línea! Guia de suport per realitzar tràmits en línia Guía de apoyo para realizar trámites en línea Tràmits Trámites www.badalona. 24 hores, 365 dies l any Tràmits en línia! www.badalona.cat Guia de suport per realitzar tràmits en línia 24 horas, 365 días al año Trámites en línea! Guía de apoyo para realizar trámites en línea Índex

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

ASHLOC CONSULTORES, S.L

ASHLOC CONSULTORES, S.L 6 ÁREAS de NEGOCIO Fiscal Laboral Marketing Outsourcing Traducciones Recursos Humanos ÍNDICE La empresa... 3 Área Fiscal. 4-5 Área Laboral... 6-7 Área Márketing. 8-9 Área Recursos Humanos.. 10 Área Traducciones.

Más detalles

e 2 esplais al quadrat

e 2 esplais al quadrat e 2 esplais al quadrat excel lents pel què fem i per com ho fem Un projecte per fer un pas endavant en la qualitat i responsabilitat, tant social com mediambiental en els centres d esplai. IV Jornada de

Más detalles

Dedicación, Utilidad, Transparencia, Innovación, Lealtad, Humanidad

Dedicación, Utilidad, Transparencia, Innovación, Lealtad, Humanidad LA FIRMA EQUIPO PROFESIONAL AREAS DE PRÁCTICA CLIENTES RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA LA FIRMA Por áreas de práctica y dimensión nos situamos como uno de los despachos de referencia en España. Nuestras

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles

Manual de qualitat del Servei Bàsic d Ajuda a Domicili. Documents tècnics i de gestió de la Xarxa local SAD

Manual de qualitat del Servei Bàsic d Ajuda a Domicili. Documents tècnics i de gestió de la Xarxa local SAD Manual de qualitat del Servei Bàsic d Ajuda a Domicili Documents tècnics i de gestió de la Xarxa local SAD Direcció del treball Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social Participants Ens locals Ajuntament

Más detalles

Catálogo de cursos, talleres y seminarios Primer semestre de 2011. Fundación Empresa Universidad de La Laguna

Catálogo de cursos, talleres y seminarios Primer semestre de 2011. Fundación Empresa Universidad de La Laguna Catálogo de cursos, talleres y seminarios Primer semestre de 2011 Fundación Empresa Universidad de La Laguna Administración y finanzas Fundación Empresa Universidad de La Laguna Una visión práctica del

Más detalles

Asesores de Empresa Presentación de servicios profesionales

Asesores de Empresa Presentación de servicios profesionales Asesores de Empresa Presentación de servicios profesionales 2015 Qué ofrece MG a sus clientes? MG Asesores de Empresa fue creada en 2013 por profesionales con amplia experiencia en empresas multinacionales

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -SOBRE A- SESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -SOBRE A- SESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014 ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ -SOBRE A- SESSIÓ DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2014 A la ciutat de Palma, a les 9:15 hores del dia 23 de setembre de 2014, a la Sala de Juntes de l'emt-palma, es constitueix

Más detalles