Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS"

Transcripción

1 Document núm. 21, 10 de desembre de 2008 PUBLICAT EL REIAL DECRET SOBRE ESPECIALITATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I RESTA DE COSSOS DOCENTS El BOE ha publicat recentment el REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria (BOE de ). (Es pot consultar íntegrament al nostre web). Es tracta d una norma bàsica i, per tant, d aplicació obligada en totes les Comunitats Autònomes. Sens dubte, té gran importància. Aquesta norma regula el següent: Estableix les especialitats docents dels cossos següents: professorat de secundària, de catedràtics d ensenyament secundari, de FP i de règim especial i de les especialitats concordants a l ESO, al Batxillerat, en els cicles de grau mig i superior i en les de règim especial (p.e. adults) Determinar la validesa dels títols oficials de màsters per acreditar la formació didàctica i pedagògica exigida per la LOE, del 2006, i estableix les condicions de formació del professorat per accedir a la docència en els nivells esmentats amb la creació d un màster didàctic a partir del proper curs. Obliga el professorat de secundària i del cos de catedràtics d ensenyament secundari a impartir les matèries que consten en els annexes III i IV. Els funcionaris dels cossos de professors d'ensenyament secundari i catedràtics d'ensenyament secundari de l'especialitat «Psicologia i pedagogia» queden adscrits a l'especialitat «Orientació educativa», que la substitueix. Aquests funcionaris podran desenvolupar tasques d orientació també en Infantil i Primària. Els funcionaris dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari i de professors d'ensenyament secundari de les especialitats docents de llengües estrangeres podran excepcionalment impartir ensenyaments de les llengües respectives en l'etapa d'educació primària. Les Administracions educatives regularan en els seus àmbits respectius l'exercici d'aquesta possibilitat, que comportarà en tot cas la voluntarietat dels interessats i no tindrà efectes en les plantilles estables dels centres. Els professors de les especialitats de llengües estrangeres dels cossos citats podran exercir la docència en el nivell bàsic dels

2 ensenyaments d'idiomes de règim especial, quan aquest nivell bàsic s'organitzi en instituts d'educació secundària Les comunitats autònomes establiran les condicions necessàries per permetre que, en els primers cursos de l'educació secundària obligatòria, els professors amb la deguda qualificació imparteixin més d'una matèria al mateix grup d'alumnes. L assignació de mòduls als catedràtics i professorat de FP no es regula per aquest decret (sí les especialitats). Es regula per la normativa fins ara vigent, que es manté: la disposició addicional desena, apartat 1 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo Els mestres podran impartir mòduls obligatoris de caràcter general dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). Els de les especialitats de Pedagogia terapèutica i Audició i llenguatge podran desenvolupar tasques d atenció a la diversitat a l ESO Als catedràtics d EOI i ensenyaments artístics, mentre no es regulen les seves especialitats, els seran d aplicació les normes d atribució de matèries vigents fins ara. ESP ECIALITATS DEL COS DE CATEDRÀTICS D ENSENYAMENT SECUNDARI Administración de empresas. Alemán. Análisis y química industrial. Asesoría y procesos de imagen personal. Construcciones civiles y edificación. Economía. Formación y orientación laboral. Hostelería y turismo. Intervención sociocomunitaria Llengua catalana i literatura Navegación e instalaciones marinas. Organización y gestión comercial. Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. Organización y proyectos de fabricación mecánica. Organización y proyectos de sistemas energéticos. Orientación educativa. Procesos de cultivo acuícola. Procesos de producción agraria. Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos. Procesos en la industria alimentaria. Procesos sanitarios. Procesos y medios de comunicación. Procesos y productos de textil, confección y piel. Procesos y productos de vidrio y cerámica. Procesos y productos en artes gráficas. Procesos y productos en madera y mueble. Sistemas electrónicos. Sistemas electrotécnicos y automáticos.

3 ANEXO III ASIGNACIÓN DE MATERIAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA A LAS ESPECIALIDADES DOCENTES DE LOS CUERPOS DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ESPECIALIDADES DE LOS CUERPOS Alemán. MATERIAS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Lengua extranjera (Alemán). Ciencias de la naturaleza. Educación plástica y visual. Educación ético cívica. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Historia y cultura de las religiones. Ciencias de la naturaleza. Lengua extranjera (Francés). Ciencias sociales, Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Historia y cultura de las religiones. Cultura clásica. Lengua extranjera (Inglés). Lengua extranjera (Italiano). Cultura clásica. Lengua extranjera (Portugués). Tecnologías. Nota: En los centros en los que haya profesores de la especialidad de Informática, éstos tendrán preferencia sobre los de Tecnología para impartir la materia de

4 ANEXO IV ASIGNACIÓN DE MATERIAS DEL BACHILLERATO A LAS ESPECIALIDADES DOCENTES DE LOS CUERPOS DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ESPECIALIDADES DE LOS CUERPOS Alemán Economía. MATERIAS DEL BACHILLERATO Lengua extranjera (Alemán). Ciencias de la Tierra y medioambientales. Ciencias para el mundo contemporáneo. Anatomía aplicada. Dibujo técnico I y II. Dibujo artístico I y II. Diseño. Técnicas de expresión gráfico plástica. Volumen. Historia del Arte. Filosofía y ciudadanía. Historia de la filosofía. Física. Química. Electrotecnia. Ciencias para el mundo contemporáneo. Lengua extranjera (Francés). Geografía. Historia de España. Historia del arte. Historia del mundo contemporáneo. Griego I y II. Lengua extranjera (Inglés). Lengua extranjera (Italiano). Latín I y II. Literatura universal. Artes escénicas. Matemáticas I y II. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II. Análisis musical I y II. Historia de la música y de la danza. Lenguaje y práctica musical. Lengua extranjera (Portugués). Tecnología Industrial I y II. Electrotecnia. Notas: La materia de Anatomía aplicada podrá asimismo ser atribuida a quienes estén en posesión del título superior de Danza. La materia de Historia del arte podrá ser impartida por los catedráticos o profesores de Dibujo que estén en posesión de un título de licenciado en Bellas Artes o Grado equivalente. La materia de Artes escénicas podrá asimismo ser atribuida a quienes estén en posesión del título Superior de Arte Dramático. Las materias de Análisis Musical I y II y de Lenguaje y práctica musical podrán asimismo ser atribuidas a quienes estén en posesión del título Superior de La materia de Historia de la música y de la danza podrá asimismo ser atribuida a quienes estén en posesión del titulo Superior de Música o el título superior de Danza.

5 El quadre següent recull el que estableix l article 3 del Reial Decret: Els catedràtics i professors de secundària podran impartir les matèries afins indicades, sempre que es donin aquestes dos requisits: * les condicions que s indiquen en les notes al final del quadre per a determinades especialitats * sense perjudici de la preferència a impartir aquestes matèries que tenen els titulars de les especialitats corresponents. Per tant: cap director pot obligar un professor a impartir una matèria afí de les ressenyades en aquest quadre si un altre professor de l especialitat corresponent no ha cobert el seu horari amb les matèries que té obligació d impartir (les dels 2 quadres anteriors). ESPECIALIDADES DE LOS CUERPOS Administración de empresas. Análisis y química industrial. Asesoría y procesos de imagen personal. Biología y Geología. Construcciones civiles y edificación. Física y Química. Formación y orientación laboral. Organización y gestión comercial. Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. Organización y proyectos de fabricación mecánica. Organización y proyectos de sistemas energéticos. Procesos de cultivo acuícola. Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos. Procesos y productos en madera y mueble. Procesos sanitarios. Sistemas electrónicos. MATERIAS DE BACHILLERATO Y/O ESO Química. Física y química (ESO). Dibujo técnico I y II. Biología y geología (ESO). Economía. Economía de empresa. Latín I y II. Latín (ESO). Historia y cultura de las religiones (ESO). Griego I y II. Historia y cultura de las religiones (ESO). Informática (ESO). Tecnología industrial I y II. Tecnología industrial I y II. Tecnología industrial I y II. Electrotecnia. Dibujo técnico I y II. Tecnología industrial I y II. Electrotecnia. Sistemas electrotécnicos y automáticos. Tecnología industrial I y II. Electrotecnia. Notas: Los profesores de Asesoría y procesos de imagen personal podrán impartir la materia de Biología siempre que se trate de licenciados o graduados en ciencias con formación en Los profesores de Formación y orientación laboral podrán impartir las materias de Economía y Economía de Empresa siempre que se trate de licenciados o graduados en alguna especialidad de la rama de conocimientos de Ciencias Sociales y Jurídicas con formación en Economía.

2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II.

2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II. Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria, de profesores de enseñanza secundaria y de profesores técnicos de formación

Más detalles

D I S P O N G O: 2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II.

D I S P O N G O: 2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II. Proyecto de Real Decreto por el que se definen condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas

Más detalles

Tabla comparativa del Proyecto R. Decreto de Especialidades de ESO y Bachillerato

Tabla comparativa del Proyecto R. Decreto de Especialidades de ESO y Bachillerato Tabla comparativa del Proyecto R. Decreto de Especialidades de ESO y Bachillerato Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las

Más detalles

D I S P O N G O: 2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II.

D I S P O N G O: 2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II. Proyecto de Real Decreto por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas

Más detalles

EL CONTEXTO EDUCATIVO

EL CONTEXTO EDUCATIVO EL CONTEXTO EDUCATIVO Cuerpos docentes Son las categorías generales en las que se clasifican los funcionarios docentes. Según la Ley Orgánica de Educación (LOE) son: Catedráticos de Enseñanza Secundaria

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 171 Sábado 18 de julio de 2015 Sec. I. Pág. 59861 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 8043 Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas

Más detalles

Borrador de 29 de abril de 2011

Borrador de 29 de abril de 2011 Real Decreto /., por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los

Más detalles

ANEXO ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA CÓDIGO: 001 TURNOS TRIBUNAL INGRESO DISCAPACIDAD MOVILIDAD TOTAL 1 3 0 0 3 2 2 0 0 2 3 3 0 0 3 4 2 0 0 2 TOTAL 10 0 0 10

ANEXO ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA CÓDIGO: 001 TURNOS TRIBUNAL INGRESO DISCAPACIDAD MOVILIDAD TOTAL 1 3 0 0 3 2 2 0 0 2 3 3 0 0 3 4 2 0 0 2 TOTAL 10 0 0 10 ANEXO CUERPO: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA CÓDIGO: 590 ESPECIALIDAD: FILOSOFÍA CÓDIGO: 001 1 3 0 0 3 2 2 0 0 2 3 3 0 0 3 4 2 0 0 2 TOTAL 10 0 0 10 ESPECIALIDAD: GRIEGO CÓDIGO: 002 1 12 0 0 12 TOTAL

Más detalles

TITULACIONES PARA IMPARTIR E.S.O.

TITULACIONES PARA IMPARTIR E.S.O. TITULACIONES PARA IMPARTIR E.S.O. MATERIA Música Alimentación Nutrición y Salud Biología y Geología Física y Química Ciencias de la Naturaleza Ciencias Sociales Geografía e Historia Orientación Profesional

Más detalles

Educación publica un decreto de especialidades que no soluciona los problemas de los interinos ni de los expertos lingüísticos

Educación publica un decreto de especialidades que no soluciona los problemas de los interinos ni de los expertos lingüísticos Educación publica un decreto de especialidades que no soluciona los problemas de los interinos ni de los expertos lingüísticos El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) presentó el primer proyecto

Más detalles

REAL DECRETO XXXX/2014,

REAL DECRETO XXXX/2014, REAL DECRETO XXXX/2014, de xx de noviembre, por el que se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria, se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado

Más detalles

4.2. Acceso y admisión. 4.2.1. Condiciones y criterios de acceso 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.2. Acceso y admisión. 4.2.1. Condiciones y criterios de acceso 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación

Más detalles

RATIO PROVISIONAL DE OPOSITORES POR PLAZA

RATIO PROVISIONAL DE OPOSITORES POR PLAZA AVISO: LOS DATOS QUE SE REFLEJAN EN ESTA TABLA ESTÁN CALCULADOS SOBRE LOS LISTADOS PROVISIONALES Y PUEDEN CONTENER ERRORES RATIO PROVISIONAL DE OPOSITORES POR PLAZA SECUNDARIA Administración de Empresas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 135 Jueves 4 de junio de 2009 Sec. I. Pág. 47281 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9247 Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008,

Más detalles

En la línea de aportar la máxima información

En la línea de aportar la máxima información ENSEÑANZA Análisis de las nuevas normativas en la educación secundaria y su influencia sobre los ITT Alfonso Carretero Montero. Ingeniero Técnico de Telecomunicación Catedrático de Sistemas Electrónicos.

Más detalles

Normativa para las programaciones y unidades didácticas referidas a la etapa de Educación Primaria. http://www.anpeandalucia.org/index.php?

Normativa para las programaciones y unidades didácticas referidas a la etapa de Educación Primaria. http://www.anpeandalucia.org/index.php? Oposiciones 2015: oferta por CCAA (15/01/15) Comunidad Autónoma Andalucía Primaria Secundaria Otros Cuerpos Normativa para las programaciones y unidades didácticas referidas a la etapa de Educación Primaria.

Más detalles

CONDICIONES DE FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO EN LOS CENTROS PRIVADOS PARA EJERCER LA DOCENCIA EN ESO Y BACHILLERATO

CONDICIONES DE FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO EN LOS CENTROS PRIVADOS PARA EJERCER LA DOCENCIA EN ESO Y BACHILLERATO CONDICIONES DE FORMACIÓN INICIAL DEL PROFRADO EN LOS CENTROS PRIVADOS PARA EJERCER LA DOCENCIA EN Y BACHILLERATO R.D. 860/2010, de 2 de julio. (BOE 17 de julio de 2010) Corrección errores R.D. 860/2010

Más detalles

LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ERG

LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ERG LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ERG 1. Cuáles son las principales características de la Selectividad LOE?... 2 2. En qué afecta la LOE a la Selectividad?... 2 3. Cómo se

Más detalles

FIN DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

FIN DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA FIN DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA CON GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA SIN GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO PROGRAMAS INICIACIÓN PROFESIONAL

Más detalles

Y DESPUÉS DE 4º DE E.S.O. QUÉ? PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO - PROFESIONAL

Y DESPUÉS DE 4º DE E.S.O. QUÉ? PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO - PROFESIONAL Y DESPUÉS DE 4º DE E.S.O. QUÉ? PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO - PROFESIONAL ESTRUCTURA SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL (L.O.E.) UNIVERSIDAD Prueba de acceso (Selectividad) BACHILLERATO (1º y 2º) -Ciencias

Más detalles

TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN REGIMEN DE INTERINIDAD

TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN REGIMEN DE INTERINIDAD 1 B. CUERPO: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA FILOSOFIA - Filosofía y Letras Sección Filosofía - Filosofía y Ciencias de la Educación Sección Filosofía - Filosofía Cualquier titulación universitaria

Más detalles

ESPECÍFICAS (mínimo 3-máximo 6)

ESPECÍFICAS (mínimo 3-máximo 6) Educación secundaria Obligatoria (ESO): cursos 1º, 2º y 3º ESO 1º 2º 3º Número de materias: 5 + 1 GENERALES (5) OPCIÓN (cursar 1) Geografía e Historia (en 1º) (en 2º) Geografía e Historia Orientadas a

Más detalles

I.E.S. Salvador Allende. ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL Curso 2013-2014

I.E.S. Salvador Allende. ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL Curso 2013-2014 I.E.S. Salvador Allende ORIENTACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL Curso 2013-2014 PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 1.-AUTOCONOCIMIENTO: -Intereses profesionales. Aptitudes-Actitud: ante los estudios -R. Académico

Más detalles

ORIENTACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y POSIBILIDADES DE COMPATIBILIZARLO CON LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ORIENTACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y POSIBILIDADES DE COMPATIBILIZARLO CON LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA ORIENTACIÓN SOBRE LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y POSIBILIDADES DE COMPATIBILIZARLO CON LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 1º) ALUMNOS QUE REALIZARAN 1º DE BACHILLER Y CURSOS COMPRENDIDOS DE 1º A 4º

Más detalles

ANEXO 2.º HORARIO ESCOLAR SEMANAL DEL BACHILLERATO. Física y Química 3. Educación Física 2 Cultura Científica. Elegir 1. Elegir 1

ANEXO 2.º HORARIO ESCOLAR SEMANAL DEL BACHILLERATO. Física y Química 3. Educación Física 2 Cultura Científica. Elegir 1. Elegir 1 ANEXO.º HORARIO ESCOLAR SEMANAL DEL BACHILLERATO I. MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO «CIENCIAS DE LA SALUD» MATERIAS 1.º CURSO.º CURSO Filosofía Historia de España Lengua Castellana y Literatura I Lengua

Más detalles

Plan de estudios de 1º Bachiller (I) Ciencias Sociales Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I Economía

Plan de estudios de 1º Bachiller (I) Ciencias Sociales Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I Economía CIENCIAS Matemáticas I Física y Química Plan de estudios de 1º Bachiller (I) Ciencias de la Salud Biología y Geología Científico-Tecnológico Dibujo Técnico I Tecnología Industrial I HUMANIDADES Y CIENCIAS

Más detalles

Orientación Académica para el alumnado de F.P.

Orientación Académica para el alumnado de F.P. Orientación Académica para el alumnado de F.P. Curso 2015/16 IES María Zambrano Opciones al finalizar un CFGM Mundo laboral Bachillerato CF Grado Superior Prueba de Acceso Estructura de la Prueba de Acceso

Más detalles

ACCESO A LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (FP).

ACCESO A LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (FP). ACCESO A LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (FP). La Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, junto al Real Decreto 1892/2008, de 14

Más detalles

Y DESPUÉS DE 4º E.S.O. QUÉ?

Y DESPUÉS DE 4º E.S.O. QUÉ? Y DESPUÉS DE 4º E.S.O. QUÉ? Materias que se cursan: Materias comunes: cinco en primero y cuatro en segundo. Materias de modalidad: tres en cada curso. Materias optativas: una en cada curso. Edades: 16-18

Más detalles

Y DESPUÉS DE 4º DE E.S.O. QUÉ?

Y DESPUÉS DE 4º DE E.S.O. QUÉ? Y DESPUÉS DE 4º DE E.S.O. QUÉ? PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO - PROFESIONAL Departamento de Orientación ESTRUCTURA SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL (L.O.E.) UNIVERSIDAD Prueba de acceso (Selectividad) BACHILLERATO

Más detalles

Orientación 3º ESO. El año que viene estudiaré

Orientación 3º ESO. El año que viene estudiaré Orientación 3º ESO? El año que viene estudiaré OTRAS OPCIONES CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR PASANDO PRUEBA DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO GRADOS UNIVERSITARIOS PAU BACHILLERATO PASANDO PRUEBA

Más detalles

El Sistema Educativo en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Las competencias básicas

El Sistema Educativo en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Las competencias básicas El Sistema Educativo en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 1 El Sistema Educativo en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación

Más detalles

Ponderación de materias de la fase específica de la PAU para todas las universidades de la Comunidad de Madrid

Ponderación de materias de la fase específica de la PAU para todas las universidades de la Comunidad de Madrid Ponderación de materias de la fase específica de la PAU para todas las universidades de la Comunidad de Madrid Coeficiente de Posibles Materias de Modalidad de 2º de Bachillerato 0.1 Cultura audiovisual

Más detalles

Se promociona a 2º curso con dos materias negativas como máximo, teniendo que matricularse en 2º curso de las

Se promociona a 2º curso con dos materias negativas como máximo, teniendo que matricularse en 2º curso de las BACHILLERATO LOMCE Hay tres modalidades: ciencias, humanidades y ciencias sociales y artes. El bachillerato consta de dos cursos, pudiendo repetir una vez cada curso. Se promociona a 2º curso con dos materias

Más detalles

Palencia. Acceso a la Universidad ACCESO A LA UNIVERSIDAD CENTROS Y OFERTA EDUCATIVA ENSEÑANZAS DE ARTE DRAMÁTICO. Finalidad

Palencia. Acceso a la Universidad ACCESO A LA UNIVERSIDAD CENTROS Y OFERTA EDUCATIVA ENSEÑANZAS DE ARTE DRAMÁTICO. Finalidad Palencia Acceso a la Universidad CENTROS Y OFERTA EDUCATIVA CENTRO OFERTA EDUCATIVA Conservatorio Superior de Música de Castilla y León Especialidades Lazarillo de Tormes, 54-70 Musicología, Etnomusicología,

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN Proyecto de Real Decreto por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas

Más detalles

ASIGNATURAS DE MODALIDAD Y SU PONDERACIÓN - 2010/11

ASIGNATURAS DE MODALIDAD Y SU PONDERACIÓN - 2010/11 ASIGNATURAS DE MODALIDAD Y SU PONDERACIÓN - 2010/11 El presente documento recoge la ponderación definitiva de la ULL para el curso 2010 11 PROCESO DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES QUE ACCEDAN A TITULACIONES

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES ALHAMBRA Y DESPUÉS DE LA ESO QUÉ HARÉ?

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES ALHAMBRA Y DESPUÉS DE LA ESO QUÉ HARÉ? DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES ALHAMBRA Y DESPUÉS DE LA ESO QUÉ HARÉ? http://www.elorienta.com/alhambra SI NO APRUEBO 4º DE ESO FP DE GRADO MEDIO BACHILLERATO OTROS ESTUDIOS BÚSQUEDA DE EMPLEO SI NO APRUEBO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 173 Sábado 17 de julio de 2010 Sec. I. Pág. 63092 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 11426 Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación

Más detalles

1. La nueva ley de educación en primaria. Los alumnos de primaria tendrán las siguientes asignaturas:

1. La nueva ley de educación en primaria. Los alumnos de primaria tendrán las siguientes asignaturas: LOMCE 1. La nueva ley de educación en primaria. La educación primaria se seguirá organizando en tres ciclos, pero se dividirá en dos a efectos de la evaluación individual; esto es, cuando finalicen los

Más detalles

Y después de 4º de ESO... qué? Departamento de Orientación Colegio Santa María de Guadalupe Curso 2013/2014

Y después de 4º de ESO... qué? Departamento de Orientación Colegio Santa María de Guadalupe Curso 2013/2014 Y después de 4º de ESO... qué? Departamento de Orientación Colegio Santa María de Guadalupe Curso 2013/2014 ALTERNATIVAS AL TERMINAR LA ESO Con el GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA se accede

Más detalles

Propuesta de Organización y Horario del Bachillerato en Extremadura

Propuesta de Organización y Horario del Bachillerato en Extremadura Consejería de Educación Dirección General de Calidad y Equidad Educativa JUNTA DE EXTREMADURA Delgado Valencia, 6 06800 MÉRIDA http://www.juntaex.es Teléfono: 924 00 67 64 Fax: 924 00 67 28 Propuesta de

Más detalles

ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE LA FP CURSO 2010 2011

ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE LA FP CURSO 2010 2011 ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE LA FP CURSO 2010 2011 Según la ORDEN/3242/2010 de 9 de diciembre. Para la admisión a las enseñanzas de grado, cuando el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas

Más detalles

BACHILLERATO LOE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MATERIAS COMUNES MATERIAS DE MODALIDAD MATERIAS OPTATIVAS. 30 h 30 h

BACHILLERATO LOE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MATERIAS COMUNES MATERIAS DE MODALIDAD MATERIAS OPTATIVAS. 30 h 30 h BACHILLERATO LOE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA PRIMERO SEGUNDO MATERIAS COMUNES - Ciencias para el mundo contemporáneo... 3 h. - Educación física... 2 h. - Filosofía y ciudadanía... 3 h. - Lengua castellana y

Más detalles

I. MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO «CIENCIAS DE LA SALUD» Filosofía 4

I. MODALIDAD DE CIENCIAS: ITINERARIO «CIENCIAS DE LA SALUD» Filosofía 4 HORARIO ESCOLAR SEMANAL DE BACHILLERATO TRANSICIÓN LOE-LOMCE. CURSO 05-06.º BACHILLERATO (Ordenación para Canarias del RD 05/04, de 6 de diciembre) Materia troncal general por modalidad I 4 Materia troncal

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 1. Acceso directo a los ciclos formativos de Grado Medio. Alumnos con Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 2. Prueba de Acceso. Toda aquella

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Folio 1 de 4 Vista la necesidad de establecer instrucciones a los centros educativos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato respecto a la impartición de las materias

Más detalles

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ FAMILIAS PROFESIONALES (FP) Y EL ACCESO A LAS TITULACIONES CORRESPONDIENTES DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (2010) REAL DECRETO 1892 / 2008 de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO COMUNIDAD DE MADRID Núm. 98 Viernes 23 de abril de 2010 Sec. II.B. Pág. 35893 II. AUTORIDADES Y PERSONAL B. Oposiciones y concursos COMUNIDAD DE MADRID 6441 Resolución de 16 de abril de 2010, de la Dirección General de Recursos

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 30 de julio de 2011

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 30 de julio de 2011 Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria

Más detalles

ASPES REJUVENECE SU DIRECTIVA CON UN LEONÉS COMO VICEPRESIDENTE

ASPES REJUVENECE SU DIRECTIVA CON UN LEONÉS COMO VICEPRESIDENTE Boletín Informativo: nº 26 FEBRERO 2015 ASPES-CL LEÓN ASPES REJUVENECE SU DIRECTIVA CON UN LEONÉS COMO VICEPRESIDENTE La Asociación de Enseñanza Secundaria de Castilla y León continúa con Honorio Vega

Más detalles

PRÓXIMO LLAMAMIENTO POR ESPECIALIDAD FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/13/07

PRÓXIMO LLAMAMIENTO POR ESPECIALIDAD FECHA DE ACTUALIZACIÓN 09/13/07 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 00 FILOSOFIA 00 GRIEGO 003 LATIN 00 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 006 MATEMATICAS 007 FISICA Y QUIMICA 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 3 3 89 77

Más detalles

Postgrado: Máster y Doctor. Título de Grado. Estudios de Grado. Título de Bachiller. Bachillerato. Título Graduado ESO

Postgrado: Máster y Doctor. Título de Grado. Estudios de Grado. Título de Bachiller. Bachillerato. Título Graduado ESO MAYO DE 2013 Postgrado: Máster y Doctor MUNDO LABORAL Título de Grado Estudios de Grado PAU Título de Bachiller Bachillerato Título Graduado ESO Sin título Graduado ESO Ciclos Formativos Grado Superior

Más detalles

PARTICIPANTES EN LA PRUEBA DE ACCESO

PARTICIPANTES EN LA PRUEBA DE ACCESO PARTICIPANTES EN LA PRUEBA DE ACCESO Podrán participar en la prueba aquellas personas que no tengan los requisitos académicos (titulo de Bachillerato o equivalente) y cumplan las siguientes condiciones:

Más detalles

REQUISITOS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS (2010-2011)

REQUISITOS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS (2010-2011) REQUISITOS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS (2010-2011) El ingreso en los ciclos formativos puede realizarse desde el sistema educativo o desde el mundo laboral con el objetivo de alcanzar otras competencias.

Más detalles

TERMINO LA ESO!!! O ESO CREO. Información para padres y madres

TERMINO LA ESO!!! O ESO CREO. Información para padres y madres TERMINO LA ESO!!! O ESO CREO Información para padres y madres Criterios de Titulación 1. Se titula con todo aprobado 2. EN SEPTIEMBRE EXCEPCIONALMENTE OCon una suspensa!siempre que no se produzca ABANDONO:

Más detalles

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE INSTRUCCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN EN EL AÑO ACADÉMICO 2015-2016 DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL BACHILLERATO EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,

Más detalles

L. Valenciana 3h. L. Extranjera (Inglés) 3h. Matemáticas A o B 4h. C. Sociales 3h. E.Física 2h. Religión 2h. E. Ético y Cívica 2h. Tutoría 1h.

L. Valenciana 3h. L. Extranjera (Inglés) 3h. Matemáticas A o B 4h. C. Sociales 3h. E.Física 2h. Religión 2h. E. Ético y Cívica 2h. Tutoría 1h. QUÉ PASA EN CUARTO? ASIGNATURAS COMUNES (nueve) L. Castellana 3h. L. Valenciana 3h. L. Extranjera (Inglés) 3h. ASIGNATURAS TRONCALES (tres) ASIGNATURA OPTATIVA (una) Matemáticas A o B 4h. C. Sociales 3h.

Más detalles

CAMBIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

CAMBIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL Introducción a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa CAMBIOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL PALABRAS CLAVE LOE: Ley Orgánica de Educación (2006) LOMCE: Ley Orgánica para la Mejora de

Más detalles

HORARIO SEMANAL (I) Lengua castellana 3 Lengua extranjera 4 Matemáticas A/B 4 Ciencias Naturales - Ciencias Sociales 3

HORARIO SEMANAL (I) Lengua castellana 3 Lengua extranjera 4 Matemáticas A/B 4 Ciencias Naturales - Ciencias Sociales 3 HORARIO SEMANAL (I) Materias HORAS Lengua castellana 3 Lengua extranjera 4 Matemáticas A/B 4 Ciencias Naturales - Ciencias Sociales 3 HORARIO SEMANAL (II) Materias HORAS Educación Física 2 Ens. de Religión/atención

Más detalles

CONCURSO DE TRASLADOS 2014-2015 VACANTES: PROPUESTA PROVISIONAL SECUNDARIA TERRITORIO: ARABA PROFESORES DE SECUNDARIA

CONCURSO DE TRASLADOS 2014-2015 VACANTES: PROPUESTA PROVISIONAL SECUNDARIA TERRITORIO: ARABA PROFESORES DE SECUNDARIA CONCURSO DE TRASLADOS 2014-2015 VACANTES: PROPUESTA PROVISIONAL SECUNDARIA TERRITORIO: ARABA PROFESORES DE SECUNDARIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ALEMÁN IES UNAMUNO 1 ANÁLISIS y QUÍMICA INDUSTRIAL IES FCO

Más detalles

ASIGNATURAS DE MODALIDAD DE BACHILLERATO Y SU PONDERACIÓN. Solo para el curso 2011/12

ASIGNATURAS DE MODALIDAD DE BACHILLERATO Y SU PONDERACIÓN. Solo para el curso 2011/12 ASIGNATURAS DE MODALIDAD DE BACHILLERATO Y SU PONDERACIÓN Solo para el curso 2011/12 PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES QUE ACCEDAN A TITULACIONES DE GRADO DE LA ULL DESDE EL BACHILLERATO

Más detalles

RESERVA DE PLAZA PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CURSO 2015/2016. Nombre y Apellidos: Grupo:

RESERVA DE PLAZA PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CURSO 2015/2016. Nombre y Apellidos: Grupo: PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ASIGNATURAS COMUNES: * Ciencias Sociales, Geografía e Historia (4 h.) (2 h.) * Lengua Extranjera (Inglés) (4 h.) * Religión (2 h.) * Biología y Geología (3 h.)

Más detalles

LAS ENSEÑANZAS DE SECUNDARIA EN LA L.O.M.C.E. José Antonio Fernández Ex Director del IES Beatriz Galindo

LAS ENSEÑANZAS DE SECUNDARIA EN LA L.O.M.C.E. José Antonio Fernández Ex Director del IES Beatriz Galindo LAS ENSEÑANZAS DE SECUNDARIA EN LA L.O.M.C.E. José Antonio Fernández Ex Director del IES Beatriz Galindo CONTEXTO HISTORICO ( I ) LAS ENSEÑANZAS MEDIAS EN LOS SIGLOS XIX Y PRIMERA MITAD DEL XX Periodo

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 47586 Viernes 28 noviembre 2008 BOE núm. 287 ANEXO AL CONVENIO Procedimientos para solucionar las controversias a que hace referencia el artículo 16 del convenio En los Artículos 2, 3(1) y 5(11), sustitúyase

Más detalles

REQUISITOS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS (2010-2011)

REQUISITOS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS (2010-2011) REQUISITOS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS (2010-2011) El ingreso en los ciclos formativos puede realizarse desde el sistema educativo o desde el mundo laboral con el objetivo de alcanzar otras competencias.

Más detalles

CONCURSO DE TRASLADOS PROFESORES SECUNDARIA VACANTES: PROVISIONAL CURSO: 11-12 TERRITORIO: ARABA

CONCURSO DE TRASLADOS PROFESORES SECUNDARIA VACANTES: PROVISIONAL CURSO: 11-12 TERRITORIO: ARABA CONCURSO DE TRASLADOS PROFESORES SECUNDARIA VACANTES: PROVISIONAL CURSO: 11-12 TERRITORIO: ARABA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS IES CIUDAD JARDIN 1 ALEMÁN ANÁLISIS y QUÍMICA INDUSTRIAL ASESORÍA Y PROCESOS

Más detalles

OPOSICIONES DOCENTES EXTREMADURA 2015 RATIOS PROVISIONALES DE OPOSITORES POR PLAZA 27/05/2015 590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

OPOSICIONES DOCENTES EXTREMADURA 2015 RATIOS PROVISIONALES DE OPOSITORES POR PLAZA 27/05/2015 590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA PROVISIONALES DE OPOSITORES POR PLAZA 590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 590 SECUNDARIA FILOSOFÍA 2 144 144 72 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6 1 447 441 6 74 6 GEOGRAFÍA E HISTORIA 9 1 694 681 13

Más detalles

ACCESO A LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (FP).

ACCESO A LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (FP). ACCESO A LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA DESDE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR (FP). La Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, junto al Real Decreto 1892/2008, de 14

Más detalles

Qué puedo hacer después de finalizar la ESO?

Qué puedo hacer después de finalizar la ESO? Qué puedo hacer después de finalizar la ESO? ORGANIGRAMA DEL SISTEMA EDUCATIVO Universidad notas de corte 11-12 parametros 11-12 Selectividad Bachillerato Ciclos Formativos de Grado Superior prioridades

Más detalles

Guía para analizar el impacto de las principales novedades en los centros educativos

Guía para analizar el impacto de las principales novedades en los centros educativos ? Guía para analizar el impacto de las principales novedades en los centros educativos En Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, las asignaturas se agrupan en tres bloques: asignaturas

Más detalles

INFORME SOBRE EL BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS

INFORME SOBRE EL BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS INFORME SOBRE EL BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO Y SE FIJAN SUS ENSEÑANZAS MÍNIMAS está en vigor la siguiente normativa: R.D 1700/1991, de 29 de noviembre,

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A FP Grado Superior en Madrid

PRUEBA DE ACCESO A FP Grado Superior en Madrid PRUEBA DE ACCESO A FP Grado Superior en Madrid UNIVERSIDAD C.F. GRADO SUPERIOR 19 o 18 años C.F. GRADO MEDIO P.C.P.I. 17 años M U N D O L A B O R A L 1. EXPLICACIÓN GENERAL Para acceder a los ciclos formativos

Más detalles

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS

Más detalles

Servicio de Inspección de Sevilla BACHILLERATO LOE EN ANDALUCÍA

Servicio de Inspección de Sevilla BACHILLERATO LOE EN ANDALUCÍA Servicio de Inspección de Sevilla BACHILLERATO LOE EN ANDALUCÍA Normativa LOE LEA REAL DECRETO 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas

Más detalles

EL BACHILLERATO EN LA LOMCE

EL BACHILLERATO EN LA LOMCE EL BACHILLERATO EN LA LOMCE ÁREA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL ETPOEP/SOE/Jaén 1.- Novedades principales A.- Para acceder se requiere estar en posesión del título de Graduado en ESO y haber superado

Más detalles

Fase específica (Prueba de Acceso a la Universidad)

Fase específica (Prueba de Acceso a la Universidad) Fase específica (Prueba de Acceso a la Universidad) Esta fase es voluntaria y está relacionada con los contenidos de los estudios de grado que se pretende cursar. Es recomendable participar en esta fase

Más detalles

GUÍA INFORMATIVA DE ORIENTACIÓN SOBRE EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE QUIENES ESTÉN EN POSESIÓN DE UN TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR

GUÍA INFORMATIVA DE ORIENTACIÓN SOBRE EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE QUIENES ESTÉN EN POSESIÓN DE UN TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR GUÍA INFORMATIVA DE ORIENTACIÓN SOBRE EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE QUIENES ESTÉN EN POSESIÓN DE UN TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN EN TODO EL ESTADO El Real Decreto 1892/2008,

Más detalles

Cuadernos de Legislación Educativa

Cuadernos de Legislación Educativa Cuadernos de Legislación Educativa Nº 4- Marzo 2014 Relación de las principales características del Bachillerato según la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). EL BACHILLERATO EN

Más detalles

PRÓXIMO LLAMAMIENTO POR ESPECIALIDAD FECHA DE ACTUALIZACIÓN 02/27/09

PRÓXIMO LLAMAMIENTO POR ESPECIALIDAD FECHA DE ACTUALIZACIÓN 02/27/09 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 0/7/09 090 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 00 GRIEGO 00 LATIN 006 MATEMATICAS 009 DIBUJO 00 FRANCES 0 PORTUGUES 06 MUSICA 0 ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL 0 ASESORIA Y PROCESOS

Más detalles

Y DESPUÉS DE 3º QUÉ?

Y DESPUÉS DE 3º QUÉ? Y DESPUÉS DE 3º QUÉ? EN CUARTO CURSO DEBERÁS ELEGIR UNA SERIE DE ÁREAS OPTATIVAS TU ELECCIÓN VENDRÁ DETERMINADA POR LO QUE QUIERAS HACER DESPUÉS DE CUARTO CURSO LOS TRES PILARES DE UNA DECISIÓN CORRECTA:

Más detalles

Hueber te informa. sobre la LOMCE. Aspectos básicos de la LOMCE Principales cambios por etapa educativa Otros aspectos abordados en la LOMCE

Hueber te informa. sobre la LOMCE. Aspectos básicos de la LOMCE Principales cambios por etapa educativa Otros aspectos abordados en la LOMCE Aspectos básicos de Principales cambios por etapa educativa Otros aspectos abordados en la LOMCE Aspectos básicos de Principales cambios por etapa educativa Otros aspectos abordados en Aspectos básicos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 306 Viernes 17 de diciembre de 2010 Sec. I. Pág. 104074 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 19391 Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la

Más detalles

Bachillerato en la LOMCE

Bachillerato en la LOMCE ÍNDICE Qué ha cambiado?... 2 de la etapa.... 3 Evaluación.... 5 Evaluación individualizada al final de Bachillerato... 5 1 Qué ha cambiado? Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación

Más detalles

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. Vicerrectorado de Ordenación Académica

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. Vicerrectorado de Ordenación Académica El nuevo Bachillerato. Modalidades. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y procesos de Admisión (REAL DECRETO 1892/2008 BOE 24 Noviembre 2008) Dr. Juan Ignacio Moreno Sánchez Coordinador

Más detalles

CURRÍCULUM, OPTATIVAS E ITINERARIOS EDUCATIVOS.

CURRÍCULUM, OPTATIVAS E ITINERARIOS EDUCATIVOS. CURRÍCULUM, OPTATIVAS E ITINERARIOS EDUCATIVOS. INDICE Capítulo 1. Educación Secundaria Obligatoria. 2 Artículo 1. Primero de Secundaria. 2 Artículo 2. Segundo de Secundaria. 3 Artículo 3. Tercero de Secundaria.

Más detalles

ORIENTACIÓN 2º DE BACHILLERATO

ORIENTACIÓN 2º DE BACHILLERATO ORIENTACIÓN 2º DE BACHILLERATO IES ALQUIBLA. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. ORIENTACIÓN 2º DE BACHILLERATO IES ALQUIBLA CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. http://www.carm.es/ Formación profesional Formación

Más detalles

EXENCIONES DE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO AL MÁSTER DE SECUNDARIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

EXENCIONES DE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE INGRESO AL MÁSTER DE SECUNDARIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Filología de la lengua extranjera correspondiente. Traducción o Interpretación Lingüística en la lengua extranjera correspondiente. Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués Cualquier titulación superior

Más detalles

Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente

Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente Departamento de Orientación IES Las Musas Aspectos generales

Más detalles

BORRADOR DE ITINERARIOS PARA LOS BACHILLERATOS TABLA COMPARATIVA LOE LOMCE- ANDALUCÍA (13-03-2015)

BORRADOR DE ITINERARIOS PARA LOS BACHILLERATOS TABLA COMPARATIVA LOE LOMCE- ANDALUCÍA (13-03-2015) 1º BACH ARTES ESCÉNICAS 1º BACH ARTES ESCÉNICAS 1ª LENGUA EXTRANJERA 3 1ª LENGUA EXTRANJERA I 3 CC MUNDO CONTEMPORANEO 3 FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 3 FILOSOFÍA R 3 LENGUA CAST Y LITER 3 LENGUA CASTELLANA Y

Más detalles

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales.

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales. La información se publicitará tanto en la página web de la Oficina de Postgrado de la Universidad de Sevilla, http://www.masteroficial.us.es, como en la página principal de la US, http://www.us.es/. El

Más detalles

IES CARREÑO MIRANDA. 1 de junio de 2015. 2º de BACHILLERATO TRABAJO 4º DE E.S.O.

IES CARREÑO MIRANDA. 1 de junio de 2015. 2º de BACHILLERATO TRABAJO 4º DE E.S.O. IES CARREÑO MIRANDA 1 de junio de 2015 2º de BACHILLERATO TRABAJO 4º DE E.S.O. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 1. Informar sobre los itinerarios educativos del alumnado 2. Ayudar y colaborar en la toma de decisiones

Más detalles

BACHILLERATO LOMCE IES SAULO TO. Gáldar OFERTA CURSO 2015-2016 MODALIDAD:CIENCIAS MODALIDAD: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES MODALIDAD: ARTES

BACHILLERATO LOMCE IES SAULO TO. Gáldar OFERTA CURSO 2015-2016 MODALIDAD:CIENCIAS MODALIDAD: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES MODALIDAD: ARTES BACHILLERATO LOMCE IES SAULO TO OFERTA CURSO 2015-2016 MODALIDAD:CIENCIAS MODALIDAD: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES MODALIDAD: ARTES S SAULO TORÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES: Etapa educativa no obligatoria

Más detalles

Grupo CTO. Centro de Formación GRUPO CTO CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DOCUMENTACIÓN SANITARIA

Grupo CTO. Centro de Formación GRUPO CTO CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DOCUMENTACIÓN SANITARIA GRUPO CTO CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA DOCUMENTACIÓN SANITARIA El Centro de FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CTO, es un centro autorizado por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte

Más detalles

NOS VAMOS A 4º ESO! TRANSICIÓN EDUCATIVA DE 3º A 4º ESO. Departamento de Orientación Colegio Santa Joaquina de Vedruna.

NOS VAMOS A 4º ESO! TRANSICIÓN EDUCATIVA DE 3º A 4º ESO. Departamento de Orientación Colegio Santa Joaquina de Vedruna. NOS VAMOS A 4º ESO! TRANSICIÓN EDUCATIVA DE 3º A 4º ESO Departamento de Orientación Colegio Santa Joaquina de Vedruna Curso 09/10 DE LOS 3 A LOS 16 AÑOS Todos/as pasamos por tres momentos de transición

Más detalles

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA TITULACIONES DE ACCESO AL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS SEGÚN LAS ESPECIALIDADES ESPECIALIDAD CIENCIAS

Más detalles

BACHILLERATO. MATRÍCULA: Se informará en las aulas ( a través de los tutores/as), también se puede consultar en Secretaria.

BACHILLERATO. MATRÍCULA: Se informará en las aulas ( a través de los tutores/as), también se puede consultar en Secretaria. BACHILLERATO CARACTERÍSTICAS DEL BACHILLERATO: El Bachillerato es una etapa formativa no obligatoria que consta de dos cursos y que se plantea como principales objetivos: Adquirir una madurez intelectual

Más detalles

Estructura del Bachillerato:

Estructura del Bachillerato: CURSO 2010/2011 ORDEN de 19 de junio de 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Bachillerato diurno, nocturno y a distancia en la Comunitat Valenciana

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Curso 2014-15

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Curso 2014-15 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Curso 2014-15 1. INTRODUCCIÓN MOTIVACIÓN 2. NOVEDADES SISTEMA EDUCATIVO LOMCE 3. A CORTO PLAZO 3.1. LA FORMACIÓN PROFESIONAL 3.2. EL BACHILLERATO 4.A LARGO PLAZO 4.1. LA UNIVERSIDAD

Más detalles