ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21"

Transcripción

1 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL LACIONS ESPORTIVES I CULTURALS MUNICIPALS. Article 1. Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides pels articles i 142 de la Constitució i per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa pels serveis de piscina i pistes de tennis municipals que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal. Article 2. Fet Imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis de piscina i pistes de tennis municipals especificats en els tarifes contingudes a l article 6 de la present Ordenança. Article 3. Subjectes passius Son subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones fisíques que resultin beneficiades o afectades pels serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa. Article 4. Responsables Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d una infracció tributària o que col.laborin a cometre-la. La responsabilitat s exigirà en tot cas en els termes i d acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària. Article 5.- Beneficis fiscals En l adquisició dels abonaments que s indiquen abans del 20 de juny, s aplicaran les bonificacions que s esmenten:

2 Abonament menor de 16 anys... 10% Abonament adult... 10% Abonament familiar... 15% Article 6.- Quota tributària La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents: 1.- Entrades Laborables Dissabtes i festius Empadronats No empadronats Menors 3 anys gratuïta gratuïta gratuïta Menor 16 anys 3,00 3,00 4,50 Adult (major 16 anys) 4,00 4,00 8,00 Major 65 anys 2,00 2,00 2, Paquets 2.1 Paquet de 5 entrades Menor 16 anys 12,00 Adult 17,00 Major 65anys 7, Paquet de 10 entrades Menor de 16 anys 20,00 Adult 30,00 Major 65 anys 10, Paquet de 10 entrades per entitats del municipi que organitzin estades esportives, casals. 10, Abonaments 3.1 Abonaments temporada Menor 16 anys 40,00 Adult 70,00 Major 65 anys 20, Abonaments familiars Per a tots els membres de la unitat familiar (no acumulable amb altres descomptes) 170,00 Tennis /Pàdel (Preu hora) Persones empadronades al municipi Menors 14 anys acompanyats Sense llum artificial... 1,50

3 Amb llum artificial... 3,00 Adults Sense llum artificial... 3,00 Amb llum artificial... 6,00 Abonament semestral Adults... 60,00 Menors 14 anys acompanyats... 30,00 Persones no empadronades al municipi Menors 14 anys acompanyats Sense llum artificial... 2,25 Amb llum artificial... 4,25 Adults Sense llum artificial... 4,50 Amb llum artificial... 8,00 Abonament semestral Adults... 80,00 Menors 14 anys acompanyats... 45,00 Ús del pavelló poliesportiu i nau polivalent Dia laborable, de dilluns a divendres, per hora o fracció... 27,55 Dia festiu, per hora o fracció... 45,90 Tot el dia, de 9 a 18 hores ,20 Torneigs organitzats per entitats o clubs ,45 Ús de les instal lacions municipals per a activitats no esportives : Actes no esportius sense finalitat de lucre ,45 Actes no esportius amb finalitat lucrativa ,20 Pernoctació grups d escoltes, entitats de Lleure, etc...inscrites i sense ànim de lucre a) Fins a 20 persones... 25,00 b) Més de 20 persones... 50,00 Ús de les instal lacions culturals: Porxos de Can Laporta, sala d actes de la Societat de Socors Mutus i Sala de Plens de l Ajuntament: a) Per part d empreses privades o particulars Per hora... 51,00 Per ½ jornada de matí o tarda ,00 Per jornada completa ,00 b) Per entitats sense ànim de lucre. L ús serà gratuït. Article 7. Acreditament i període impositiu La taxa s acreditarà quan s iniccï la prestació del servei. La quota anual es irreduïble sigui quin sigui el moment en que es sol.liciti el servei. Article 8. Règim de declaració i d ingrés

4 Les quantitats exigibles d acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol.licitat o realitzat. DISPOSICIÓ FINAL La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 10 de novembre de 1998, i que ha quedat definitivament aprovada en data 23 de desembre, començarà a regir a partir d 1 de gener de 1999 i es mantindrà vigent mentre no s acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

5 LLEGENDA. 1. Aprovació definitiva de l ordenança reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal i pistes de tennis. Ple Expedient Modificació puntual de l ordenança, en el seu art. 6 (quotes). Aprovació inicial ple Exposició pública al BOP núm. 221 de i al tauler d anuncis de la Corporació. Elevat a definitiu per la no presentació de reclamacions el Actualització de tarifes Actualització de tarifes Actualització de tarifes Aprovació definitiva Ple 18/12/2008.Exposició pública al BOP núm. 248 de i al tauler d anuncis de l Ajuntament 6. Ordenança a regir a partir 01/01/2010 sense modificacions respecte Modificació article 6è ( s afegeixen 2 abonaments).jgl 27/05/ Aprovació ordenança 2011 modificant article 6.Aprov.inicial (Ple 28/10/2010) i aprov.definitiva (Ple 14/12/2010). 9. Modificació de l ordenança article 6 (Tarifes Tennis/Pàdel).Ple 27/04/ Modificació de l article 6 de l ordenança a regir a partir de 01/01/2012.Aprov.definitiva Ple 28/12/ Modificació de l article 6è Ple 29/11/2012.S eleva a definitiu el 16/01/ Modificació de l article 6 de l ordenança a regir 01/01/2014.Aprovació inicial Ple extraordinari 11/11/ Actualització de tarifes. Ple Ordenança a regir 01/01/2015 sense modificacions respecte Modificació de l article 6è 2.3.Aprov.inicial Ple 28/09/2015.BOP núm.225 de 23 de novembre. Elevació a definitiu 23/11/ Ordenança a regir sense modificacions respecte

Ordenança reguladora de la taxa per la inscripció a l'escola d'art Municipal "Esardi"

Ordenança reguladora de la taxa per la inscripció a l'escola d'art Municipal Esardi Ordenança Fiscal núm. 25-2017 Ordenança reguladora de la taxa per la inscripció a l'escola d'art Municipal "Esardi" Article 1. Fonament i naturalesa...2 Article 2. Fet imposable... 2 Article 3. Subjecte

Más detalles

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A CURSOS, ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS MUNICIPALS.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A CURSOS, ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS MUNICIPALS. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A CURSOS, ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS MUNICIPALS. Article 1r. Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu

Más detalles

Ordenança Fiscal núm. 17

Ordenança Fiscal núm. 17 Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per subministrament d aigua potable Article 1.- Fonament i naturalesa. D acord amb els articles 133.2 l 142 de la Constitució i l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril,

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS. Article 1r. Fonament i naturalesa A l empara del que estableixen els articles

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER L'ÚS DE LES INSTAL LACIONS,LES ACTIVITATS I ELS SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER L'ÚS DE LES INSTAL LACIONS,LES ACTIVITATS I ELS SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER L'ÚS DE LES INSTAL LACIONS,LES ACTIVITATS I ELS SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS Article 1.-Objecte. A l empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del

Más detalles

Anunci sobre l aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l any 2017

Anunci sobre l aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l any 2017 Anunci sobre l aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l any 2017 De conformitat amb el que disposa l art 17.2 del Reial decret-legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s

Más detalles

ANNEX 5 A L'ORDENANÇA FISCAL 17 REGULADORA DE PREUS PÚBLICS. TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ D ÀREES ESPORTIVES MUNICIPALS.

ANNEX 5 A L'ORDENANÇA FISCAL 17 REGULADORA DE PREUS PÚBLICS. TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ D ÀREES ESPORTIVES MUNICIPALS. ANNEX 5 A L'ORDENANÇA FISCAL 17 REGULADORA DE PREUS PÚBLICS. TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ D ÀREES ESPORTIVES MUNICIPALS. Article 1r. Naturalesa. De conformitat amb el RDL 2/2004, de 5 de

Más detalles

ORDENANÇA NÚMERO 14 TAXA PER A LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL LACIONS MUNICIPALS

ORDENANÇA NÚMERO 14 TAXA PER A LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL LACIONS MUNICIPALS ORDENANÇA NÚMERO 14 TAXA PER A LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL LACIONS MUNICIPALS Article 1r. Fonament Legal i Naturalesa Aquesta Ordenança s estableix d acord amb el que disposa l article

Más detalles

ORDENANÇA NÚM. 21 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL

ORDENANÇA NÚM. 21 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL Article 1. Fonament i naturalesa...2 Article 2. Concepte...2 Article 3. Obligats al pagament...2 Article 4. Quantia...2 Disposició Addicional.

Más detalles

ORDENANÇA NÚMERO 14 TAXA PER A LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL LACIONS MUNICIPALS

ORDENANÇA NÚMERO 14 TAXA PER A LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL LACIONS MUNICIPALS ORDENANÇA NÚMERO 14 TAXA PER A LA UTILITZACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL LACIONS MUNICIPALS Article 1r. Fonament Legal i Naturalesa Aquesta Ordenança s estableix d acord amb el que disposa l article

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.17

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.17 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MÚSICA MUNICIPAL FREDERIC MOMPOU L ESCOLA MUNICIPAL DE Article 1r. Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides pels articles

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES Ajuntament d Esparreguera Ordenança Fiscal núm. 26 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES Article 1. Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles

Más detalles

Ordenança Fiscal núm. 16 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE INSTAL LACIONS MUNICIPALS

Ordenança Fiscal núm. 16 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE INSTAL LACIONS MUNICIPALS Ordenança Fiscal núm. 16 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE INSTAL LACIONS MUNICIPALS Article 1. Fonament i naturalesa De conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19

Más detalles

AJUNTAMENT DE BENIATJAR (VALÈNCIA)

AJUNTAMENT DE BENIATJAR (VALÈNCIA) ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS Artículo 1. Fundamento y naturaleza Este Ayuntamiento,

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ESCOLA BRESSOL

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ESCOLA BRESSOL Ajuntament de Collbató 2016 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ESCOLA BRESSOL Article 1r.- Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.13

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.13 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.13 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L'ÚS D'INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I LA PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES ESPORTIUS Article 1r. Fonament i naturalesa A l empara

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.13

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.13 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.13 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L'ÚS D'INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I LA PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES ESPORTIUS Article 1r. Fonament i naturalesa A l empara

Más detalles

1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l Ordenança General.

1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l Ordenança General. Ordenança Fiscal núm. 26 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I INSTAL.LACIONS ESPORTIVES Article 1. Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text

Más detalles

ORDENANÇA NÚM. B4 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE CASTELLAR DEL VALLÈS

ORDENANÇA NÚM. B4 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE CASTELLAR DEL VALLÈS ORDENANÇA NÚM. B4 - PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE CASTELLAR DEL VALLÈS Article 1r. Fonament i naturalesa De conformitat amb el que preveu l'article 127,

Más detalles

ORDENANÇA 29 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29

ORDENANÇA 29 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 APROFITAMENT ESPECIAL DE LES INSTAL LACIONS. Article 1 Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 Taxa per la utilització d instal lacions esportives municipals i realització activitats esportives Article 1.- Fonament i naturalesa A l' empara del previst al Reial Decret Legislatiu

Más detalles

No estan subjectes al preu públic els participants en competicions esportives organitzades o promocionades directament per l Ajuntament de Sabadell.

No estan subjectes al preu públic els participants en competicions esportives organitzades o promocionades directament per l Ajuntament de Sabadell. ORDENANÇA NÚMERO 5.5 PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L'ÚS D'INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I LA PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES ESPORTIUS Article 1r. Fonament i naturalesa A l empara

Más detalles

TAXA PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL I CESSIÓ D'ÚS DE MATERIAL I INFRASTRUCTURA DE PROPIETAT MUNICIPAL

TAXA PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL I CESSIÓ D'ÚS DE MATERIAL I INFRASTRUCTURA DE PROPIETAT MUNICIPAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 TAXA PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL I CESSIÓ D'ÚS DE MATERIAL I INFRASTRUCTURA DE PROPIETAT MUNICIPAL Article 1r. Concepte Fent ús de les facultats concedides

Más detalles

ORDENANÇA 29 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29

ORDENANÇA 29 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29 ESPECIAL DE LES INSTAL LACIONS DEL PAVELLÓ. Article 1 Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les

Más detalles

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER LÚDIC, CULTURAL, ESPORTIU, D ENTRETENIMENT I SIMILARS

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER LÚDIC, CULTURAL, ESPORTIU, D ENTRETENIMENT I SIMILARS ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER LÚDIC, CULTURAL, ESPORTIU, D ENTRETENIMENT I SIMILARS 2017 Ajuntament de TORRELAVIT Ordenança Fiscal núm. 22 PREU PÚBLIC PER

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL Núm TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA CASA DE CULTURA, ALTRES INSTAL LACIONS I ESPAIS MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL Núm TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA CASA DE CULTURA, ALTRES INSTAL LACIONS I ESPAIS MUNICIPALS ORDENANÇA FISCAL Núm. 4.19.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA CASA DE CULTURA, ALTRES INSTAL LACIONS I ESPAIS MUNICIPALS Article 1. FONAMENT I NATURALESA De conformitat amb el que disposen els articles

Más detalles

EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT GESTIÓ TRIBUTÀRIA

EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT GESTIÓ TRIBUTÀRIA [En castellano a partir de la página 5] ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN ACTIVITATS ECONÒMIQUES EXERCIDES EN ESTABLIMENTS PÚBLICS O INSTAL LACIONS. La present

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis culturals i recreatius

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis culturals i recreatius AJUNTAMENT D AMPOSTA Oficina de Gestió Tributària Pl. Espanya 3-4 Tl. 70 01 20 Ordenança Reguladora núm. 51 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis culturals i recreatius Article

Más detalles

Ordenança fiscal núm. 17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL LACIONS ESPORTIVES

Ordenança fiscal núm. 17 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL LACIONS ESPORTIVES F_TABLON_PUBLICACION F_TABLON_RETIRADA Interessat/ada de l'expedient AJUNTAMENT DE MANLLEU Localització de l'activitat Assumpte OF NÚM. 17 - Ordenança/Reglament - Modificació Ordenances Fiscals núm. 17

Más detalles

EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT GESTIÓ TRIBUTÀRIA

EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT GESTIÓ TRIBUTÀRIA [En castellano a partir de la página 3] Modificació de l Ordenança fiscal reguladora de l Impost sobre Béns Immobles. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA REGIDORIA DELEGADA D ECONOMIA I HISENDA La present proposta

Más detalles

ORDENANÇA 12 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

ORDENANÇA 12 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES Article 1 Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 57 i 20.4.p) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

Más detalles

ORDENANZA Nº 17 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN OTROS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES Y EVENTOS DEPORTIVOS.

ORDENANZA Nº 17 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN OTROS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES Y EVENTOS DEPORTIVOS. ORDENANZA Nº 17 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN OTROS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES Y EVENTOS DEPORTIVOS. Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza. En uso de la facultades

Más detalles

Ordenança reguladora del Preu Públic per l ús de les instal lacions esportives municipals

Ordenança reguladora del Preu Públic per l ús de les instal lacions esportives municipals Ordenança Reguladora núm. 44/2018 Ordenança reguladora del Preu Públic per l ús de les instal lacions esportives municipals Article 1. Principis generals... 2 Article 2. Obligació de pagament...2 Article

Más detalles

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i ALA. Informe d Intervenció: 2016/416. Referència: Aprovació de la modificació de l Ordenança fiscal número 23, reguladora dels Preus públics per la prestació dels serveis o realització d activitats de

Más detalles

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA (LLEIDA)

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA (LLEIDA) Ordenança Fiscal núm. 29 PREU PÚBLIC FIRA DE MOLLERUSSA Article 1 Fonament i Naturalesa De conformitat amb el que es preveu en l article 57 i 20.4 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL Nº14 TAXA PER LA CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL

ORDENANÇA FISCAL Nº14 TAXA PER LA CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL ORDENANÇA FISCAL Nº14 TAXA PER LA CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL Article 1. Fonament i naturalesa A l empara d allò previst en els articles 58 i 20.3.p de la Llei 39/1988,

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. A8 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D AIGUA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. A8 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D AIGUA ORDENANÇA FISCAL NÚM. A8 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D AIGUA Article 1r. Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 58 i 24.4.t de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes

Más detalles

34 - PREU PÚBLIC ASSISTÈNCIA A L ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA M. DOLORS CALVET DE L INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ

34 - PREU PÚBLIC ASSISTÈNCIA A L ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA M. DOLORS CALVET DE L INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ Article 1r.- Concepte De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis culturals i recreatius

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis culturals i recreatius Ordenança Reguladora núm. 51 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis Article 1 Principis Generals...2 Article 2.... 2 Article 3. Obligats al pagament...2 Article 4. Quantia...

Más detalles

Reguladora de taxa per la instal lació de quioscos a la via pública

Reguladora de taxa per la instal lació de quioscos a la via pública Ordenança Fiscal núm. 19/2018 Reguladora de taxa per la instal lació de quioscos a la via pública Article 1. Fonament i naturalesa...2 Article 2. Fet imposable... 2 Article 3. Subjecte passiu... 2 Article

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL 18 TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS AL MERCAT

ORDENANÇA FISCAL 18 TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS AL MERCAT ORDENANÇA FISCAL 18 TAXA PER PRESTACIO DE SERVEIS AL MERCAT ÍNDEX ARTICLE 1 FONAMENT I NATURALESA...2 ARTICLE 2 FET IMPOSABLE...2 ARTICLE 3 SUBJECTE PASSIU...2 ARTICLE 4 BASE IMPOSABLE...2 ARTICLE 5 TARIFES...2

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. Fonament i naturalesa

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. Fonament i naturalesa ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS ARTICLE 1 Fonament i naturalesa 1. De conformitat amb l'article 127, en relació amb l'article

Más detalles

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9 GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS (aprovació: BOP 251 de 31-12-04) (última modificació: BOP 87 de 08-05-17) Article 1. Fonament legal A l'empara del que disposen l'article

Más detalles

AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA c/. Nou, 15 17495 Palau-saverdera Tel. 972.55.23.37 Fax 972.53.02.06 www.palausaverdera.cat ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 TAXA DE RECOLLIDA D ESCOMBRARIES. Article 1.- Fonament

Más detalles

Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017

Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017 Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017 Nous preus amb tarifació social perquè tothom pugui accedir-hi en igualtat de condicions L Ajuntament de Sant Feliu ha aprovat les noves tarifes de la Piscina

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI LLAR D'INFANTS

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI LLAR D'INFANTS ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI LLAR D'INFANTS Article 1. Fonament i naturalesa A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del Text refós de la Llei reguladora

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI D'ORDENACIÓ TURÍSTICA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI D'ORDENACIÓ TURÍSTICA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI D'ORDENACIÓ TURÍSTICA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA ART.1.- FONAMENTS I NATURALESA Com a conseqüència de la Llei 3/1996, de 29 de novembre, d'atribució

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA Atès el que disposa l article 53.1.c) en relació amb l article 98 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal i de

Más detalles

3.4. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ENSENYAMENT AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA I DE L ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS NATURALESA

3.4. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ENSENYAMENT AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA I DE L ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS NATURALESA 34 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ENSENYAMENT AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA I DANSA I DE L ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS NATURALESA Article 1 De conformitat amb el que preveuen els articles

Más detalles

Alió, 30 d octubre de 2003.

Alió, 30 d octubre de 2003. PREVISIONS DEL COST PER 2004.- S'efectua aplicant un increment global del 2% sobre les despeses de 2003, i això ens permet preveure un cost estimat per 2004 de 1.500 x 1,02 = 1.530 euros.---------------------------------------------------------

Más detalles

Ordenança Fiscal núm. 6 TAXA PER L EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Ordenança Fiscal núm. 6 TAXA PER L EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS Ordenança Fiscal núm. 6 TAXA PER L EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS Article 1r. Fonament i naturalesa. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l article

Más detalles

ORDENANÇA NÚM. 14 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

ORDENANÇA NÚM. 14 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. ORDENANÇA NÚM. 14 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. Article 1.- Fonament i Naturalesa. Fent ús de les facultats concedides pels articles

Más detalles

Article 1. Fonament i naturalesa

Article 1. Fonament i naturalesa ORDENANÇA NÚM. 15 TEXT REFÓS DE L ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, TRANSPORT, TRANSFERÈNCIA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DELS MATEIXOS

Más detalles

Ajuntament de Vilanova del Vallès

Ajuntament de Vilanova del Vallès Ordenança Fiscal núm. 17 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC Article 1.

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 TAXA PER LA INSTAL LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 TAXA PER LA INSTAL LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 TAXA PER LA INSTAL LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA Article 1r. Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 57 i 20.3 m del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual

Más detalles

ABONATS PISCINA QUOTA TRIMESTRAL QUOTA MENSUAL

ABONATS PISCINA QUOTA TRIMESTRAL QUOTA MENSUAL ABONATS PISCINA TIPUS ABONAT MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL INSCRIPCIÓ Infantil (fins als 13 anys), 3ª edat (majors de 65) i 7,70 22,20 84,00 22,00 persones amb discapacitat (>al 33%) Juvenil (fins a 17 anys)

Más detalles

Ordenança fiscal número 22 TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL I DE L EDIFICI DE SERVEIS FUNERARIS

Ordenança fiscal número 22 TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL I DE L EDIFICI DE SERVEIS FUNERARIS Ordenança fiscal número 22 TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL I DE L EDIFICI DE SERVEIS FUNERARIS Article 1r. Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NUM. 26 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I INSTAL LACIONS ESPORTIVES

ORDENANÇA FISCAL NUM. 26 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I INSTAL LACIONS ESPORTIVES ORDENANÇA FISCAL NUM. 26 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL I INSTAL LACIONS ESPORTIVES Article 1. Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 57 i 20.4.o) del text

Más detalles

TAXES PER SERVEIS GENERALS

TAXES PER SERVEIS GENERALS ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 TAXES PER SERVEIS GENERALS Article 1r. Disposició general Fent ús de les facultats concedides pel text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES Aprovació Ple: 26-10-95 Publicació en el BOP núm. 60, de 11-3-96 Entrada en vigor: 1-1-96 Modificacions: - Aprovació ple: 16-11-96

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ESCOLA BRESSOL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ESCOLA BRESSOL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ESCOLA BRESSOL Article 1r. Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós de la Llei reguladora de les

Más detalles

Ordenança fiscal núm.20

Ordenança fiscal núm.20 Ajuntament de Castellbisbal Ordenança fiscal núm.20 TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL

Más detalles

Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES

Ajuntament de SANT ANDREU DE LLAVANERES ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS Article 1r. Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 57 i 20.4.a) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes

Más detalles

Ajuntament Sant Pere de Ribes

Ajuntament Sant Pere de Ribes ORDENANÇA PREU PUBLIC NÚM. 63 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ATENCIÓ A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS Art. 1. Fonament i naturalesa A l empara del previst a

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI D'ORDENACIÓ TURÍSTICA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI D'ORDENACIÓ TURÍSTICA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI D'ORDENACIÓ TURÍSTICA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA ART.1.- FONAMENTS I NATURALESA Com a conseqüència de la Llei 3/1996, de 29 de novembre, d'atribució

Más detalles

TAXA PER SERVEIS GENERALS

TAXA PER SERVEIS GENERALS Ajuntament de Collbató 2016 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48 Article 1. Disposició general TAXA PER SERVEIS GENERALS A l empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes

Más detalles

AJUNTAMENT DE VIMBODÍ I POBLET CONCA DE BARBERÀ

AJUNTAMENT DE VIMBODÍ I POBLET CONCA DE BARBERÀ Ordenança fiscal núm.13 - TAXA PEL SERVEI DOMICILIARI D'AIGUA Article 1r.: Fonament i naturalesa. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la

Más detalles

Ordenança fiscal núm Taxa per la prestació dels serveis del mercat municipal

Ordenança fiscal núm Taxa per la prestació dels serveis del mercat municipal Ordenança fiscal núm. 2.13. Taxa per la prestació dels serveis del mercat municipal Article 1. Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE DECLARACIONS, COMUNICACIONS, LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS D ACTIVITATS Article 1. FONAMENT I NATURALESA En ús de les facultats concedides

Más detalles

Reglament municipal /Bases reguladores de les prestacions socials o serveis socials

Reglament municipal /Bases reguladores de les prestacions socials o serveis socials jul-15 PRODUCTE //EMISSOR MODALITAT FINALITAT NORMA REGULADORA CONSENTIMENT DG CADASTRE 1. Dades cadastrals 1. Prestacions socials, Serveis socials i Assessorament en serveis socials Reglament municipal

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.1 PREUS PÚBLICS SOBRE ELS SERVEIS PRESTATS PEL LABORATORI MUNICIPAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.1 PREUS PÚBLICS SOBRE ELS SERVEIS PRESTATS PEL LABORATORI MUNICIPAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.1 PREUS PÚBLICS SOBRE ELS SERVEIS PRESTATS PEL LABORATORI MUNICIPAL Article 1r.Disposicions generals De conformitat amb el que preveu preveuen els articles 41 i següents del Real

Más detalles

MODALITATS I PREUS Any 2017

MODALITATS I PREUS Any 2017 MODALITATS I PREUS Any 2017 CARACTERÍSTIQUES SERVEIS OPCIONALS Dret de vot i decisió a l Assemblea General de Socis. Títol Social en propietat que li assegura la seva permanència en el Club per temps indefinit,

Más detalles

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General 2017 Ordenança Fiscal núm. 13 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC Article

Más detalles

ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES DE FOMENT PER A LA REHABILITACIÓ DE DETERMINATS EDIFICIS

ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES DE FOMENT PER A LA REHABILITACIÓ DE DETERMINATS EDIFICIS ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES DE FOMENT PER A LA REHABILITACIÓ DE DETERMINATS EDIFICIS Article 1. Objecte de l Ordenança. És objecte de la present ordenança la regulació d ajuts econòmics per a fomentar:

Más detalles

Sr. José Manuel Prieto Part, Regidor de Govern Delegat de l Àrea d Administració, Modernització i Govern Obert.

Sr. José Manuel Prieto Part, Regidor de Govern Delegat de l Àrea d Administració, Modernització i Govern Obert. Unitat: Subunitat: Expedient: Assumpte: Arxiu: Ref. Servei de Contractació i Patrimoni Oficina de Contractació CONT-081/2016. Contracte de serveis consistent en Prestació de serveis esportius, recepció,

Más detalles

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA X2015001800/RA012015000031 SERVEI: COMPRES Atès que en data 30 d octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) va aprovar els plecs de

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.3 TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA, PELS APROFITAMENTS ESPECIALS I PELS SERVEIS PRESTATS EN ELS MERCATS MUNICIPALS

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.3 TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA, PELS APROFITAMENTS ESPECIALS I PELS SERVEIS PRESTATS EN ELS MERCATS MUNICIPALS ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.3 TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA, PELS APROFITAMENTS ESPECIALS I PELS SERVEIS PRESTATS EN ELS MERCATS MUNICIPALS Article 1r.- Fonament i naturalesa A l empara del previst als

Más detalles

No estan subjectes al preu públic els participants en competicions esportives organitzades o promocionades directament per l Ajuntament de Sabadell.

No estan subjectes al preu públic els participants en competicions esportives organitzades o promocionades directament per l Ajuntament de Sabadell. ORDENANÇA NÚMERO 5.5 PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A L'ÚS D'INSTAL LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I LA PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES ESPORTIUS Article 1r. Fonament i naturalesa A l empara

Más detalles

Jornada: 7 d octubre de 2013

Jornada: 7 d octubre de 2013 Jornada: 7 d octubre de 2013 Acollides LLEI DE MECENATGE 49/2002. R.f especial D UTILITAT PÚBLICA ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE No acollides a la LLEI DE MECENTAGE. R.f general NO UTILITAT PÚBLICA Règim

Más detalles

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES DICTAMEN

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES DICTAMEN INTERVENCIÓ GENERAL DEPARTAMENT DE FISCALITZACIÓ I CONTROL FINANCER 3_1_1 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES DICTAMEN DONAR COMPTE DE L INFORME DEFINITIU DE FISCALITZACIÓ PLENA

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 SANT FRUITÓS BAGES ORNANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER LA PRESTACIÓ LS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L ACTIVITAT LS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS L SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC AMB FINALITAT

Más detalles

ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS DE L'EMG

ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS DE L'EMG ORDENANCES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS DE L'EMG Preu públic núm. 1: corresponent a la matrícula i quotes mensuals dels alumnes inscrits en els cursos que imparteix l organisme autònom Escola de Música

Más detalles

Euros/ kw i any P1 P2 P3 P1 P2 P3

Euros/ kw i any P1 P2 P3 P1 P2 P3 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA X2016001560/RA012016001328 SERVEI: CONTRACTACIÓ Atès que en data 30 d octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) va aprovar els plecs

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL BOLETIN OFICIAL

BUTLLETÍ OFICIAL BOLETIN OFICIAL 86 BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA de la tasa abonada. lución motivada del órgano competente aplicables, exclusivamente a cuatro metros lineales,

Más detalles

CLUB ESPORTIU LAIETÀ MODALITATS

CLUB ESPORTIU LAIETÀ MODALITATS CLUB ESPORTIU LAIETÀ MODALITATS i PREUS 2018 MODALITATS-PREUS 01.SOCI DESCRIPCIÓ És aquella persona que obté un Títol Social, passant a ser copropietari del Club. www.laieta.cat P2 CARACTERÍSTIQUES Dret

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.01 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D INTERVENCIÓ SOBRE LES ACTIVITATS I ELS ESPECTACLES PÚBLICS DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT Disposicions generals ARTICLE 1

Más detalles

Desaparició de la deducció per doble imposició de dividends

Desaparició de la deducció per doble imposició de dividends Estudis d Economia i Desaparició de la deducció per doble imposició de dividends Estudis d Economia i Introducció Doble imposició - Concepte: Es produeix quan la renda queda gravada doblement, en el moment

Más detalles

Podran transmetre's els deutes acreditats en la data de la mort del causant, encara que no estiguin liquidats.

Podran transmetre's els deutes acreditats en la data de la mort del causant, encara que no estiguin liquidats. Ordenança Fiscal Núm. 26 TAXA PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL D INSTAL LACIONS MUNICIPALS, SERVEIS COMPLEMENTARIS I CESSIÓ DE MOBILIARI MUNICIPAL Article 1r. Concepte Fent ús de

Más detalles

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI

NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI PREÀMBUL NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA DEL TAXI El servei de taxi constitueix un servei públic de viatgers amb vehicles d una capacitat fins a nou places, inclosa la persona que condueix, que s efectua

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost de l Organisme Autònom de Desenvolupament Local de l'exercici 2010. Data : 16 de febrer de 2011 I N F O R M E De conformitat amb l article

Más detalles

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts En aquesta data, el President de l Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell, ha aprovat el D E C R E T 7 6 2 / 2012 amb n. Ag. 104/2012, que diu el següent: Atès que la presidència en data

Más detalles

ANNEX 1. La quantia del preu públic deriva de l aplicació dels següents quadres de tarifes: EPÍGRAF I. PREUS ENTRADES

ANNEX 1. La quantia del preu públic deriva de l aplicació dels següents quadres de tarifes: EPÍGRAF I. PREUS ENTRADES ANNEX 1 PREUS PÚBLICS PER A LA VENDA D ENTRADES D ESPECTACLES DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I PUBLICACIONS D ANUNCIS PARTICULARS EN PROGRAMES EDITATS PER L AJUNTAMENT La quantia del preu públic deriva de

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost d OASI de l'exercici 2010 i de l'expedient de modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents. Data : 16 de febrer de 2011 I N

Más detalles

AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA c/nou, 15 17495 Palau-saverdera Tel. 972.55.23.37 Fax 972.53.02.06 www.palau-saverdera.cat ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR D EMPRESES EXPLOTADORES

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM 10 TAXA PER L OCUPACIÓ DE TERRENYS D ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

ORDENANÇA FISCAL NÚM 10 TAXA PER L OCUPACIÓ DE TERRENYS D ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA ORDENANÇA FISCAL NÚM 10 TAXA PER L OCUPACIÓ DE TERRENYS D ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA Article 1. Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 57 i 20.3.l) del text

Más detalles

PREU PÚBLIC 10 - PER LA CESSIÓ D ÚS DELS ESPAIS I LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE D EMPRESES CASA DEL MARQUÈS

PREU PÚBLIC 10 - PER LA CESSIÓ D ÚS DELS ESPAIS I LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE D EMPRESES CASA DEL MARQUÈS - PER LA CESSIÓ D ÚS DELS ESPAIS I LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE D EMPRESES CASA DEL MARQUÈS Article 1. Concepte De conformitat amb el que preveu l article 127 en relació amb l article 41, ambdós

Más detalles