DOGV - Núm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "4496 20 02 2002 DOGV - Núm. 4.194"

Transcripción

1 DOGV - Núm jançant l Ordre de 18 de desembre de 2001, de la Conselleria d Innovació i Competitivitat (DOGV de ), en matèria de formació comercial en el marc del Fons Social Europeu, es finançaran a càrrec de la secció, el programa, la línia i l import global màxim que a continuació s assenyalen: Secció 11. Programa , Ordenació i Promoció Comercial. Capítol IV. Línia T Import global màxim: euros. València, 12 de febrer de 2002 El conseller d Innovació i Competitivitat, FERNANDO V. CASTELLÓ BORONAT Orden de 18 de diciembre de 2001, de la Conselleria de Innovación y Competitividad (DOGV de ) en materia de formación comercial en el marco del Fondo Social Europeo, se financiarán con cargo a la sección, programa, línea e importe global máximo que a continuación se relacionan: Sección 11. Programa , Ordenación y Promoción Comercial. Capítulo IV. Línea T Importe global máximo: euros. Valencia, 12 de febrero de 2002 El conseller de Innovación y Competitividad, FERNANDO V. CASTELLÓ BORONAT RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2001, del president de l Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), per la qual es fa pública l ampliació de la línia pressupostària que finança els programes del Pla de Consolidació i Competitivitat de la PIME. [2002/X1198] De conformitat amb el que s ha previst en la disposició addicional primera de l Ordre de 12 de juny de 2001, de la Conselleria d Indústria i Comerç, per la qual es convoquen ajudes en el marc del Pla de Consolidació i Competitivitat de la Petita i Mitjana Empresa (PIME), resolc: 1. S amplia la dotació pressupostària destinada a finançar les ajudes dels Programes del Pla de Consolidació i Competitivitat de la Petita i Mitjana Empresa (PIME), en els termes que s indiquen tot seguit: Codi línia T Denominació línia Millora de la competitivitat i el teixit productiu PTA/euros / ,33 2. Aquest resolució entrarà en vigor el dia d avui, sense perjudici de la seua posterior publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. València, 27 de desembre de El conseller d Innovació i Competitivitat i president de l IMPIVA: Fernando V. Castelló Boronat. RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2001, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se hace pública la ampliación de la línea presupuestaria que financia los programas del Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME. [2002/X1198] De conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera de la Orden de 12 de junio de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se convocan ayudas en el marco del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), resuelvo: 1. Se amplía la dotación presupuestaria destinada a financiar las ayudas de los Programas del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME), en los términos que se indican a continuación: Código línea T Denominación línea Mejora de la competitividad y el tejido productivo PTA/euros / ,33 2. La presente resolución entrará en vigor el día de la fecha, sin perjuicio de su posterior publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Valencia, 27 de diciembre de El conseller de Innovación y Competitividad y presidente del IMPIVA: Fernando V. Castelló Boronat. g) ALTRES ASSUMPTES Conselleria de Cultura i Educació RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2002, de la Direcció General d Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, per la qual es convoca la celebració de les proves d accés als cicles formatius de Formació Professional Específica de grau mitjà i grau superior corresponents a l any [2002/A1589] L Ordre de 14 de març de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, establix les normes per a la realització de les proves d accés als cicles formatius de la Formació Professional Específica per als qui no complisquen els requisits acadèmics d accés directe. La mateixa ordre disposa que la Direcció General d Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística convocarà una vegada cada l any les mencionades proves d accés als cicles formatius que s impartisquen a la Comunitat Valenciana. En virtut de les competències que em conferix la disposició primera de l ordre citada, resolc: g) OTROS ASUNTOS Conselleria de Cultura y Educación RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2002, de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, por la que se convoca la celebración de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional Específica de grado medio y grado superior correspondientes al año [2002/A1589] La Orden de 14 de marzo de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, establece las normas para la realización de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de la Formación Profesional Específica para quienes no cumplan los requisitos académicos de acceso directo. En la misma orden se dispone que la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística convocará una vez al año las mencionadas pruebas de acceso a los ciclos formativos que se impartan en la Comunidad Valenciana. En virtud de las competencias que me confiere la disposición primera de la orden citada, resuelvo:

2 DOGV - Núm Primer. Finalitat La present resolució té com a finalitat convocar la celebració de les proves d accés als cicles formatius de Formació Professional Específica de grau mitjà i de grau superior per a l any Segon. Efectes i validesa de les proves La superació de les proves permet l accés als cicles formatius als qui no complisquen els requisits acadèmics d accés directe. Les proves d accés superades mantindran la seua vigència mentre no es modifiquen els títols i els ensenyaments dels cicles formatius als quals donen accés, i permetran, després de l obtenció del corresponent certificat, la participació en els procediments d admissió als dits cicles formatius en tot l estat. Tercer. Convocatòria Les proves d accés als cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, es realitzaran el dia 8 de juny de 2002, segons l horari indicat en els punts 9 i 10 d esta resolució per als cicles de grau mitjà i de grau superior respectivament. Quart. Lloc de celebració Les proves d accés es realitzaran en els centres docents públics que determinen les direccions territorials de Cultura i Educació. En el tauler d anuncis de cada direcció territorial s exposarà la relació de centres de la seua demarcació on podran realitzar-se les proves. Així mateix, es remetrà a cada institut d Educació Secundària de la respectiva província una còpia de la mencionada relació perquè es faça pública. Els centres designats realitzaran les proves d accés als cicles que en cada cas es determinen. Quint. Requisits Tota aquella persona que no reunisca els requisits d accés directe al cicle, podrà concórrer a les proves d accés a cicles formatius sempre que complisca les següents condicions: Tindre, com a mínim, 17 anys o complir-los durant l any 2002, per als cicles de grau mitjà. Tindre 20 anys d edat o complir-los durant l any 2002, per als cicles de grau superior, o bé 18 anys o complir-los també l any 2002, si acredita estar en possessió del títol de tècnic i desitja accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional. Sext. Calendari d inscripció a les proves El període d inscripció a les proves d accés als cicles formatius de grau superior estarà comprés entre els dies 11 i 23 d abril de 2002, els dos inclosos. En el cas dels cicles formatius de grau mitjà, el termini d inscripció a les proves d accés serà també de l 11 al 23 d abril de 2002, els dos inclosos, (amb independència del calendari ordinari d admissió de l alumnat establit en les resolucions de les direccions territorials de Cultura i Educació). Sèptim. Sol licitud d inscripció a les proves a) Inscripció a les proves d accés a cicles formatius de grau mitjà: Les persones interessades en la realització de les proves d accés als cicles formatius de grau mitjà presentaran la corresponent sol licitud, d acord amb el model que s indica en l annex I d esta resolució. b) Inscripció a les proves d accés a cicles formatius de grau superior: Les persones interessades en la realització de les proves d accés als cicles formatius de grau superior presentaran la corresponent sol licitud, d acord amb el model que s indica en l annex II d esta resolució. Primero. Finalidad La presente resolución tiene como finalidad convocar la celebración de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional Específica de grado medio y de grado superior para el año Segundo. Efectos y validez de las pruebas La superación de las pruebas permite el acceso a los ciclos formativos a quienes no cumplan los requisitos académicos de acceso directo. Las pruebas de acceso superadas mantendrán su vigencia mientras no se modifiquen los títulos y las enseñanzas de los ciclos formativos a los que dan acceso, permitiendo, tras la obtención del correspondiente certificado, la participación en los procedimientos de admisión a dichos ciclos formativos en todo el estado. Tercero. Convocatoria Las pruebas de acceso a los ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, se realizarán el día 8 de junio de 2002, según el horario indicado en los puntos 9 y 10 de esta resolución para los ciclos de grado medio y de grado superior respectivamente. Cuarto. Lugar de celebración Las pruebas de acceso se realizarán en los centros docentes públicos que determinen las direcciones territoriales de Cultura y Educación. En el tablón de anuncios de cada dirección territorial se expondrá la relación de centros de su demarcación donde podrán realizarse las pruebas. Asimismo, se remitirá a cada instituto de Educación Secundaria de la respectiva provincia copia de la mencionada relación para que se haga pública. Los centros designados realizarán las pruebas de acceso a los ciclos que en cada caso se determinen. Quinto. Requisitos Toda aquella persona que no reúna los requisitos de acceso directo al ciclo, podrá concurrir a las pruebas de acceso a ciclos formativos siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones: Tener, como mínimo, 17 años o cumplirlos durante el año 2002, para los ciclos de grado medio. Tener 20 años de edad o cumplirlos durante el año 2002, para los ciclos de grado superior, o bien 18 años o cumplirlos también en el año 2002, si acredita estar en posesión del título de técnico y desea acceder a un ciclo formativo de grado superior de la misma familia profesional. Sexto. Calendario de inscripción a las pruebas El periodo de inscripción a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior estará comprendido entre los días 11 y 23 de abril de 2002, ambos incluidos. En el caso de los ciclos formativos de grado medio, el plazo de inscripción a las pruebas de acceso será también del 11 al 23 de abril de 2002, ambos incluidos, (con independencia del calendario ordinario de admisión del alumnado establecido en las resoluciones de las direcciones territoriales de Cultura y Educación.) Séptimo. Solicitud de inscripción a las pruebas a) Inscripción a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio: Las personas interesadas en la realización de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio presentarán la correspondiente solicitud, de acuerdo con el modelo que se indica en el anexo I de esta resolución. b) Inscripción a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior: Las personas interesadas en la realización de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado superior presentarán la correspondiente solicitud, de acuerdo con el modelo que se indica en el anexo II de esta resolución.

3 DOGV - Núm En estos dos casos, les sol licituds d inscripció a les proves es presentaran en el centre docent, tant públic com privat, en què s haja sol licitat, o es vaja a sol licitar, en primera opció, l admissió per a cursar un determinat cicle formatiu. Per a efectuar la inscripció a les proves, els aspirants hauran de presentar la documentació següent: Fotocòpia del document nacional d identitat o passaport. Declaració jurada que no es reunixen els requisits d accés directe, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reuniren els requisits, renunciarien a l accés per prova, fins i tot en el cas d haver-la superat, per a optar a les places d accés directe. Un model d esta declaració s arreplega en l annex III d esta resolució. L alumnat que presente, de l 11 al 23 d abril de 2002, la sol licitud d inscripció a la prova d accés als cicles formatius de grau mitjà i estiga cursant un programa de garantia social de la modalitat d Iniciació Professional a la Comunitat Valenciana, haurà d aportar obligatòriament, fins al dia 27 de juny de 2002 inclòs, el certificat de superació del corresponent programa de garantia social de la modalitat Iniciació Professional, perquè la comissió d avaluació puga qualificar la seua prova d accés d acord amb el que indica el punt 12 d esta resolució. L alumnat que presente, de l 11 al 23 d abril de 2002, la sol licitud d inscripció a la prova d accés als cicles formatius de grau superior i estiga en condicions de complir els requisits indicats en l apartat 3 de l article 32 de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d octubre, d Ordenació General del Sistema Educatiu, (apartat afegit al dit article segons la redacció establida en l article 69 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i d Ordre Social, publicada en el BOE del 30 de desembre de 1999), és a dir, complir el requisit d edat (18 anys) i haver obtingut qualificació positiva en tots els mòduls impartits en el centre educatiu i qualificació d apte en el mòdul de FCT d un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional a què es pretén accedir, haurà d aportar obligatòriament, fins al dia 27 de juny de 2002 inclòs, el certificat acadèmic de superació del corresponent cicle formatiu de grau mitjà, perquè la comissió de valoració puga comprovar que es complixen estos dos requisits. En este sentit, els centres receptors de les sol licituds d inscripció a les proves d accés a cicles formatius de grau superior, de l 11 al 23 d abril de 2002, dels alumnes previstos en l article 69 de la mencionada Llei 55/1999, de 29 de desembre, que modifica la LOGSE afegint un apartat 3 al seu article 32, realitzaran una inscripció supeditada a l obtenció del certificat acadèmic de superació del corresponent cicle formatiu de grau mitjà. En la llista provisional i en la llista definitiva dels resultats de les proves, els mencionats alumnes, en el cas d haver superat el cicle, figuraran amb la qualificació obtinguda en les dites proves. Els centres receptors enviaran, abans del 30 d abril de 2002, una còpia de les sol licituds d inscripció a les proves, al costat de la resta de la documentació aportada, als centres docents públics designats per a realitzar les proves que els corresponguen. Els qui superen la prova d accés obtindran un certificat de superació (mireu el punt 13 d esta resolució) que els permetrà optar a la reserva, com a mínim, del 20% de les places del corresponent cicle formatiu en el centre en què realitzen la preinscripció als cicles, tal com establix la normativa d admissió d alumnat. Per a això hauran de presentar en el centre receptor el certificat de superació de la prova, i confirmar així la preinscripció, el dia 4 de juliol de 2002 com a data màxima. Els que hagueren superat la prova d accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d accés directe, podran optar directament a la reserva del 20% de les places indicada en el paràgraf anterior, dins del termini previst per a la preinscripció als cicles formatius. En este cas, les sol licituds es baremaran al costat de les presentades una vegada superades les proves corresponents a la convocatòria de l any. En ambos casos, las solicitudes de inscripción a las pruebas se presentarán en el centro docente, tanto público como privado, en el que se haya solicitado, o se vaya a solicitar, en primera opción, la admisión para cursar un determinado ciclo formativo. Para efectuar la inscripción a las pruebas, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación: Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. Declaración jurada de que no se reúnen los requisitos de acceso directo, y de que, si en el momento de formalizar la matrícula al ciclo reunieran tales requisitos, renunciarían al acceso por prueba, aún en el caso de haberla superado, para optar a las plazas de acceso directo. Un modelo de esta declaración se recoge en el anexo III de esta resolución. El alumnado que presente, del 11 al 23 de abril de 2002, la solicitud de inscripción a la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y esté cursando un programa de garantía social de la modalidad de Iniciación Profesional en la Comunidad Valenciana, deberá aportar obligatoriamente, hasta el día 27 de junio de 2002 incluido, la certificación de superación del correspondiente programa de garantía social de la modalidad Iniciación Profesional, para que la comisión de evaluación pueda calificar su prueba de acceso según lo indicado en el punto 12 de esta resolución El alumnado que presente, del 11 al 23 de abril de 2002, la solicitud de inscripción a la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior y esté en condiciones de cumplir los requisitos indicados en el apartado 3 del artículo 32 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, (apartado añadido a dicho artículo según la redacción establecida en el artículo 69 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativos y del Orden Social, publicada en el BOE del 30 de diciembre de 1999), es decir, cumplir el requisito de edad (18 años) y haber obtenido calificación positiva en todos los módulos impartidos en el centro educativo y calificación de apto en el módulo de FCT de un ciclo formativo de grado medio de la misma familia profesional a la que se pretende acceder, deberá aportar obligatoriamente, hasta el día 27 de junio de 2002 incluido, la certificación académica de superación del correspondiente ciclo formativo de grado medio, para que la comisión de valoración pueda comprobar que se cumplen ambos requisitos. En este sentido, los centros receptores de las solicitudes de inscripción a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior, del 11 al 23 de abril de 2002, de los alumnos previstos en el artículo 69 de la mencionada Ley 55/1999, de 29 de diciembre, que modifica la LOGSE añadiendo un apartado 3 a su artículo 32, realizarán una inscripción supeditada a la obtención del certificado académico de superación del correspondiente ciclo formativo de grado medio. En la lista provisional y en la lista definitiva de los resultados de las pruebas, los mencionados alumnos, en el caso de haber superado el ciclo, figurarán con la calificación obtenida en dichas pruebas. Los centros receptores enviarán, antes del 30 de abril de 2002, copia de las solicitudes de inscripción a las pruebas, junto al resto de la documentación aportada, a los centros docentes públicos designados para realizar las pruebas que les correspondan. Quienes superen la prueba de acceso obtendrán un certificado de superación (ver el punto 13 de esta resolución) que les permitirá optar a la reserva, como mínimo, del 20% de las plazas del correspondiente ciclo formativo en el centro en el que realicen la preinscripción a los ciclos, tal y como se establece en la normativa de admisión de alumnado. Para ello tendrán que presentar en el centro receptor el certificado de superación de la prueba, y confirmar así la preinscripción, el día 4 de julio de 2002 como fecha máxima. Quienes hubieran superado la prueba de acceso en convocatorias anteriores y no cumplan los requisitos de acceso directo, podrán optar directamente a la reserva del 20% de las plazas indicada en el párrafo anterior, dentro del plazo previsto para la preinscripción a los ciclos formativos. En este caso, las solicitudes se baremarán junto a las presentadas una vez superadas las pruebas correspondientes a la convocatoria del año en curso.

4 DOGV - Núm Octau. Orientació a l alumnat Els/les directors/es dels centres docents públics on es realitzen les proves d accés a cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, designaran, entre el professorat dels distints departaments didàctics i/o d orientació, els qui hauran d orientar les persones interessades en la seua realització. La dita orientació tindrà com a objecte informar sobre el calendari, l estructura, els continguts, els criteris d avaluació i la possibilitat d exempcions de les dites proves. Nové. Prova d accés a cicles formatius de grau mitjà Objectius Els/les aspirants hauran d acreditar els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament els dits ensenyaments. El nivell exigible serà el corresponent al de l Educació Secundària Obligatòria. Estructura i continguts La prova d accés als cicles formatius de grau mitjà, comuna a tots ells, constarà únicament d una part general dividida en dos apartats, A) i B). L apartat A) inclourà la comprensió i l expressió de textos escrits amb propietat, autonomia i creativitat al costat de coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història. En l apartat B) es proposarà la resolució d exercicis de Matemàtiques al costat d altres coneixements de Tecnologia i Ciències de la Naturalesa. Els continguts d estos dos apartats estan inclosos en el Decret 47/1992, de 30 de març, (DOGV del 6 d abril), pel qual s establix el currículum de l ESO en la nostra comunitat, modificat pel Decret 164/1996, de 3 de setembre (DOGV del 18 de setembre). Desenrotllament de les proves La prova d accés per a l any 2002 serà realitzada en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que es determinen, el mateix dia i a la mateixa hora, d acord amb el següent calendari: Dia: 8 de juny de Horari: hores: apartat A) (part general). Duració: 2 hores hores: Apartat B) (part general). Duració: 2 hores. Deu. Prova d accés a cicles formatius de grau superior Objectius Acreditar la maduresa en relació amb matèries comunes i de modalitat del Batxillerat i les capacitats corresponents al camp professional que es tracte. Estructura i continguts La prova d accés als cicles formatius de grau superior constarà de dos parts: part general, comuna a tots els cicles de grau superior, i part específica. La part general constarà de dos apartats: Apartat A), on es demanaran respostes argumentades relatives a preguntes sobre continguts de matèries comunes del Batxillerat (Llengua i Literatura i Història), que es formularan després de la lectura comprensiva d un text. Apartat B), que constarà d exercicis de Matemàtiques, els continguts dels quals estan inclosos en el currículum de les matèries de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II. La part específica inclourà continguts de determinades matèries de modalitat o optatives del Batxillerat, segons siga l opció a què estiga adscrit el cicle formatiu. En l annex IV s indiquen les sis opcions en què s agruparan les proves, les matèries de Batxillerat en què es basaran i els cicles formatius als quals donen accés. El contingut d estes proves s adequarà als currículums de les modalitats del Batxillerat d Arts, Ciències de la Naturalesa i la Salut, Humanitats i Ciències Socials i Tecnologia. (Decret 174/1994, pel qual s establix el currículum del Batxillerat a la Octavo. Orientación al alumnado Los/as directores/as de los centros docentes públicos donde se realicen las pruebas de acceso a ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, designarán, entre el profesorado de los distintos departamentos didácticos y/o de orientación, a quienes deberán orientar a las personas interesadas en la realización de las mismas. Dicha orientación tendrá por objeto informar sobre el calendario, estructura, contenidos, criterios de evaluación y posibilidad de exenciones de dichas pruebas. Noveno. Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio Objetivos Los/as aspirantes deberán acreditar los conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas. El nivel exigible será el correspondiente al de la Educación Secundaria Obligatoria. Estructura y contenidos La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio, común a todos ellos, constará únicamente de una parte general dividida en dos apartados, A) y B). El apartado A) incluirá la comprensión y expresión de textos escritos con propiedad, autonomía y creatividad junto a conocimientos de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. En el apartado B) se propondrá la resolución de ejercicios de Matemáticas junto a otros conocimientos de Tecnología y Ciencias de la Naturaleza. Los contenidos de ambos apartados están incluidos en el Decreto 47/1992, de 30 de marzo, (DOGV del 6 de abril), por el que se establece el currículo de la ESO en nuestra Comunidad, modificado por el Decreto 164/1996 de 3 de septiembre (DOGV del 18 de septiembre). Desarrollo de las pruebas La prueba de acceso para el año 2002 será realizada en los centros docentes públicos de la Comunidad Valenciana que se determinen, el mismo día y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente calendario: Día: 8 de junio de Horario: horas: apartado A) (parte general). Duración: 2 horas horas: apartado B) (parte general). Duración: 2 horas. Diez. Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior Objetivos Acreditar la madurez en relación con materias comunes y de modalidad del Bachillerato y las capacidades correspondientes al campo profesional de que se trate. Estructura y contenidos La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior constará de dos partes: parte general, común a todos los ciclos de grado superior, y parte específica. La parte general constará de dos apartados: Apartado A), donde se pedirán respuestas argumentadas relativas a preguntas sobre contenidos de materias comunes del Bachillerato (Lengua y Literatura e Historia), que se formularán tras la lectura comprensiva de un texto. Apartado B), que constará de ejercicios de Matemáticas, cuyos contenidos están incluidos en el currículo de las materias de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II. La parte específica incluirá contenidos de determinadas materias de modalidad u optativas del Bachillerato, según sea la opción a la que esté adscrito el ciclo formativo. En el anexo IV se indican las seis opciones en que se agruparán las pruebas, las materias de Bachillerato en las que se basarán y los ciclos formativos a los que dan acceso. El contenido de estas pruebas se adecuará a los currículos de las modalidades del Bachillerato de Artes, Ciencias de la Naturaleza y la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales y Tecnología. (Decreto 174/1994, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la

5 DOGV - Núm Comunitat Valenciana, publicat en el DOGV del , i Ordre de 10 de maig de 1995, per la qual s establixen les matèries optatives del Batxillerat i es regula el seu currículum, publicada en el DOGV del ). Desenrotllament de les proves La prova d accés per a l any 2002 serà realitzada en els centres de la Comunitat Valenciana que es determinen, el mateix dia i a la mateixa hora, d acord amb el següent calendari: Dia: 8 de juny de Horari: hores: Apartat A) (part general). Duració: 1hora 30 minuts hores: Apartat B) (part general). Duració: 1hora 30 minuts hores: part específica. Duració: 2 hores 30 minuts. Onze. Elaboració de les proves Els exercicis de les proves seran elaborats per l Àrea d Ordenació, Innovació i Formació Professional. Dotze. Comissions de coordinació i d avaluació Constitució i funcions Es constituirà en cada província una comissió de coordinació formada per: Un/a inspector/a d educació, designat/ada pel/per la director/a territorial, que la presidirà. Un/a professor/a tutor/a de cicle formatiu, nomenat/ada pel/per la director/a territorial. Les seues funcions seran: Remetre les proves al centre o centres de la seua província que hagen de realitzar les proves. Supervisar el desenrotllament de les proves. Atendre les consultes que sobre el tema realitzen els centres. La Direcció General d Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística convocarà les tres comissions de coordinació provincials a una reunió conjunta per a presentar les diferents proves d accés. En esta reunió estarà present, almenys, un/a tècnic/a de l Àrea d Ordenació, Innovació i Formació Professional, proposat/ada per la Direcció General d Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística. En cada un dels centres en què es realitzen les proves s establirà una comissió d avaluació, formada per: El/la president/a, que serà el/la director/a del centre, o si no n hi ha, un/a professor/a de Secundària o un/a professor/a Tècnic de Formació Professional nomenat pel/per la director/a territorial de Cultura i Educació. Dos professors/es de cada un dels departaments didàctics relacionats amb les matèries de les proves, nomenats pel/per la director/a territorial de Cultura i Educació, procurant, sempre que siga possible, que pertanguen a la mateixa localitat del centre on es realitzen les proves. Un vocal, que actuarà com a secretari, nomenat pel/per la director/a territorial de Cultura i Educació. Es podran incorporar, a proposta de la direcció territorial, els assessors docents que calguen, en funció del nombre d aspirants. Esta comissió tindrà les següents funcions: Organització i realització de la prova. Resolució de les sol licituds d exempció. Correcció i qualificació. Ompliment de l acta i publicació de les llistes provisionals i llistes definitives del resultat de les proves. Resolució de les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes. Qualificació de les proves Per a la qualificació de les proves s utilitzaran les escales de puntuacions indicades a continuació i es consideraran aptes els exercicis amb qualificació igual o superior a cinc. Qualificació de les proves d accés a cicles de grau mitjà: Comunidad Valenciana, publicado en el DOGV del , y Orden de 10 de mayo de 1995, por la que se establecen las materias optativas del Bachillerato y se regula su currículo, publicada en el DOGV del ). Desarrollo de las pruebas La prueba de acceso para el año 2002 será realizada en los centros de la Comunidad Valenciana que se determinen, el mismo día y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente calendario: Día: 8 de junio de Horario: horas: apartado A) (parte general). Duración: 1 hora 30 minutos horas: apartado B) (parte general). Duración: 1 hora 30 minutos horas : parte específica. Duración: 2 horas 30 minutos. Once. Elaboración de las pruebas Los ejercicios de las pruebas serán elaborados por el Área de Ordenación, Innovación y Formación Profesional. Doce. Comisiones de coordinación y de evaluación Constitución y funciones Se constituirá en cada provincia una comisión de coordinación formada por: Un/a inspector/a de educación, designado/a por el/la director/a territorial, que la presidirá. Un/a profesor/a tutor/a de ciclo formativo, nombrado/a por el/la director/a territorial. Sus funciones serán: Remitir las pruebas al centro o centros de su provincia que vayan a realizar las pruebas. Supervisar el desarrollo de las pruebas. Atender las consultas que al respecto realicen los centros. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística convocará a las tres comisiones de coordinación provinciales a una reunión conjunta para presentar las diferentes pruebas de acceso. En esta reunión estará presente, al menos, un/a técnico/a del Área de Ordenación, Innovación y Formación Profesional, propuesto/a por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa i Política Lingüística. En cada uno de los centros en los que se realicen las pruebas se establecerá una comisión de evaluación, compuesta por: El/la presidente/a, que será el/la director/a del centro, o en su defecto, un/a profesor/a de Secundaria o un/a profesor/a Técnico de Formación Profesional nombrado por el/la director/a territorial de Cultura y Educación. Dos profesores/as de cada uno de los departamentos didácticos relacionados con las materias de las pruebas, nombrados por el/la director/a territorial de Cultura y Educación, procurando, siempre que sea posible, que pertenezcan a la misma localidad del centro donde se realicen las pruebas. Un vocal, que actuará como secretario, nombrado por el/la director/a territorial de Cultura y Educación. Se podrán incorporar, a propuesta de la dirección territorial, los asesores docentes que fueran precisos, en función del número de aspirantes. Esta comisión tendrá las siguientes funciones: Organización y realización de la prueba. Resolución de las solicitudes de exención. Corrección y calificación. Cumplimentación del acta y publicación de las listas provisionales y listas definitivas del resultado de las pruebas. Resolución de las reclamaciones de calificaciones estimadas incorrectas. Calificación de las pruebas Para la calificación de las pruebas se utilizarán las escalas de puntuaciones indicadas a continuación, considerándose aptos los ejercicios con calificación igual o superior a cinco. Calificación de las pruebas de acceso a ciclos de grado medio:

6 DOGV - Núm Cada un dels apartats que constituïxen la prova es qualificarà entre 0 i 5 punts. La qualificació final serà la corresponent a la suma de les qualificacions d estos dos apartats. D acord amb l Ordre conjunta de 24 de febrer de 2000, de les conselleries de Cultura, Educació i Ciència i d Ocupació, per la qual es regulen els programes de garantia social a la Comunitat Valenciana, l alumnat que haja superat un d estos programes de la modalitat d Iniciació Professional amb una qualificació igual o superior a 5 i complisca els requisits per a realitzar la prova d accés als cicles formatius de grau mitjà, disposarà d una puntuació de partida que se sumarà a l obtinguda en la prova. La dita puntuació s obtindrà multiplicant la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cada una de les àrees de Formació Bàsica i de Formació i Orientació Laboral i en cada un dels mòduls que formen l àrea de Formació Professional Específica, sempre que estes siguen iguals o superiors a 5, pel coeficient 0,1. Qualificació de les proves d accés a cicles de grau superior: Cada un dels apartats que constituïxen la part general de la prova es qualificarà entre 0 i 5 punts. La qualificació final de la part general serà la corresponent a la suma de les qualificacions d estos dos apartats. La part específica de la prova es qualificarà entre 0 i 10 punts. Quan l aspirant haja de realitzar les dos parts, la qualificació global de la dita prova s obtindrà com la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cada una d elles, sempre que en cada una haja obtingut una qualificació de 5 punts o superior. Quan l aspirant haja de realitzar una sola de les parts, per exempció de l altra, d acord amb el que especifica el punt 14 d esta resolució, la qualificació global serà l obtinguda en ella. Quan l aspirant estiga exempt/a de la realització de les dos parts de la prova, segons el que especifica el punt 14 d esta resolució, la qualificació, a efectes de barem per a l elaboració de la relació d admesos, serà de 5. L acta d avaluació es confeccionarà segons el model que figura en els annexos V-1 i V-2 d esta resolució. Quan la qualificació siga d apte es farà constar en la dita acta la puntuació numèrica, expressada amb dos xifres decimals. Les comissions avaluadores remetran una còpia de les actes d avaluació a les direccions territorials corresponents en el termini màxim de set dies des de la publicació de les llistes definitives. Publicació de llistes El resultat provisional de les proves es publicarà el dia 28 de juny de 2002 en el tauler d anuncis dels centres on s hagen realitzat les proves i, també, en les direccions territorials de Cultura i Educació. La llista definitiva d aprovats, ordenada per qualificacions, es farà pública, en els mateixos centres i direccions territorials, el dia 3 de juliol de Tretze. Certificats El/la secretari/ària del centre públic en què es realitzen les proves d accés expedirà, com a màxim el 3 de juliol de 2002, un certificat a les persones que les hagen superat en la seua totalitat, segons el model que figura en l annex VI d esta resolució. En cap cas s estendrà un certificat parcial de la superació de parts de la prova. En el certificat que s estenga als qui hagen superat la prova d accés a cicles formatius de grau mitjà haurà de constar que li permet cursar qualsevol d ells. En el certificat que s estenga als que hagen superat la prova d accés a cicles formatius de grau superior haurà de constar el nom de cada un dels cicles formatius als quals dóna accés, segons les opcions que figuren en l annex IV de la present resolució. En el certificat que s estenga als que estant en possessió del títol de tècnic superen la prova d accés a algun cicle de grau superior de la mateixa família professional sense tindre 20 anys d edat, d acord amb el que especifica l apartat 5 de la present resolució, haurà de constar que només poden accedir als cicles d eixa mateixa família professional que figuren en l opció de prova elegida. Cada uno de los apartados que constituyen la prueba se calificará entre 0 y 5 puntos. La calificación final será la correspondiente a la suma de las calificaciones de ambos apartados. De acuerdo con la orden conjunta de 24 de febrero de 2000, de las consellerias de Cultura, Educación y Ciencia y de Empleo, por la que se regulan los programas de garantía social en la Comunidad Valenciana, el alumnado que haya superado uno de estos programas de la modalidad de Iniciación Profesional con una calificación igual o superior a 5 y cumpla los requisitos para realizar la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio, dispondrá de una puntuación de partida que se sumará a la obtenida en la prueba. Dicha puntuación se obtendrá multiplicando la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas de Formación Básica y de Formación y Orientación Laboral y en cada uno de los módulos que componen el área de Formación Profesional Específica, siempre que estas sean iguales o superiores a 5, por el coeficiente 0,1. Calificación de las pruebas de acceso a ciclos de grado superior: Cada uno de los apartados que constituyen la parte general de la prueba se calificará entre 0 y 5 puntos. La calificación final de la parte general será la correspondiente a la suma de las calificaciones de ambos apartados. La parte específica de la prueba se calificará entre 0 y 10 puntos. Cuando el/la aspirante deba realizar ambas partes, la calificación global de dicha prueba se obtendrá como la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de ellas, siempre y cuando en ambas haya obtenido una calificación de 5 puntos o superior. Cuando el/la aspirante deba realizar una sola de las partes, por exención de la otra, de acuerdo con lo especificado en el punto 14 de esta resolución, la calificación global será la obtenida en la misma. Cuando el/la aspirante esté exento/a de la realización de ambas partes de la prueba, según lo especificado en el punto 14 de esta resolución, la calificación, a efectos de baremo para la elaboración de la relación de admitidos, será de 5. El acta de evaluación se confeccionará según el modelo que figura en los anexos V-1 y V-2 de esta resolución. Cuando la calificación sea de apto se hará constar en dicha acta la puntuación numérica, expresada con dos cifras decimales. Las comisiones evaluadoras remitirán copia de las actas de evaluación a las direcciones territoriales correspondientes en el plazo máximo de siete días desde la publicación de las listas definitivas. Publicación de listas El resultado provisional de las pruebas se publicará el día 28 de junio de 2002 en el tablón de anuncios de los centros en donde se hayan realizado las mismas y, también, en las direcciones territoriales de Cultura y Educación. El listado definitivo de aprobados, ordenado por calificaciones, se hará público, en los mismos centros y direcciones territoriales, el día 3 de julio de Trece. Certificados El/la secretario/a del centro público en el que se realicen las pruebas de acceso expedirá, como máximo el 3 de julio de 2002, un certificado a las personas que las hayan superado en su totalidad, según el modelo que figura en el anexo VI de esta resolución. En ningún caso se extenderá certificación parcial de la superación de partes de la prueba. En la certificación que se extienda a quienes hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio deberá constar que le permite cursar cualquiera de los mismos. En la certificación que se extienda a quienes hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior deberá constar el nombre de cada uno de los ciclos formativos a los que da acceso, según las opciones que figuran en el anexo IV de la presente resolución. En la certificación que se extienda a quienes estando en posesión del título de técnico superen la prueba de acceso a algún ciclo de grado superior de la misma familia profesional sin tener 20 años de edad, de acuerdo con lo especificado en el apartado 5 de la presente resolución, deberá constar que sólo pueden acceder a los ciclos de esa misma familia profesional que figuren en la opción de prueba elegida.

7 DOGV - Núm Els que disposen del certificat de superació de la prova d accés podran optar a la reserva, com a mínim, del 20% de les places en el centre en què hagen fet la preinscripció als cicles, tal com s indica en el punt 7 d esta resolució. Estos certificats seran vàlids, també, perquè les persones que no hagen obtingut plaça puguen sol licitar l accés als cicles formatius en convocatòries posteriors. En este cas, la qualificació global expressada en estos certificats serà baremada, al costat de les qualificacions de les persones que resulten aprovades en la convocatòria corresponent, per a assignar les vacants reservades per a l accés per mitjà de prova. El certificat que s obtinga després de la superació de la prova d accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior de Formació Professional Específica, tindrà validesa com a requisit d accés en tot l estat, mantenint la seua vigència sempre que no es modifique el títol i els seus corresponents ensenyaments. Catorze. Exempcions Exempció de la part general de la prova d accés a cicles de grau superior. Aquelles persones que posseïsquen el certificat d haver superat totalment la prova d accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior, tindran convalidada la part general de la prova si desitgen accedir a altres cicles formatius que corresponguen a una opció de prova distinta de la que tenen superada. Exempció de la part específica de la prova d accés a cicles de grau superior. Els qui acrediten una experiència laboral, d almenys un any, que es corresponga amb els estudis professionals que es desitge cursar, podran quedar exempts/es de realitzar la part específica de la prova d accés als cicles de grau superior. Els/les interessats/ades en estes exempcions hauran de fer-ho constar en la sol licitud d inscripció indicada en el punt 7 d esta resolució, que anirà acompanyada dels següents documents: Exempció de la part general: Certificat d haver superat totalment la prova d accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior. Exempció de la part específica: a) Certificat de l empresa en què es faça constar específicament la duració del contracte, l activitat laboral desenrotllada pel/per la interessat/ada i el nombre d hores dedicades. b) Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a la qual estiguera afiliat/ada, on conste l empresa i el període de contractació. Els centres receptors de les sol licituds d exempció de la part específica enviaran al centre que haja de realitzar les proves, al costat de l expedient, un informe elaborat pel departament didàctic de la Família Professional corresponent, i una proposta d exempció. Els membres de la comissió avaluadora es constituiran en comissió de valoració de la documentació presentada als efectes d exempcions. El resultat de la seua valoració s entregarà per mitjà d un informe al president de la comissió, que haurà de dictar una resolució expressa individualitzada, que serà comunicada a l aspirant abans del 27 de maig de 2002, i de la qual s enviarà una còpia al centre que va tramitar la sol licitud d exempció. El contingut de la resolució s adjuntarà a la sol licitud d inscripció de l aspirant per mitjà de la corresponent diligència. En cas de resolució denegatòria, esta haurà de ser motivada i contra ella podrà interposar-se recurs d alçada davant del/de la director/a territorial corresponent, qui ho resoldrà. Així mateix tots/es els/les aspirants que figuren en la relació d esportistes d elit de nivells A i B de la Comunitat Valenciana que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o estiguen en condicions de figurar en la dita relació, amb el certificat previ de la Direcció General de l Esport, així com els que acrediten la condició d esportistes d alt nivell establida en el Reial Decret /1997, de 19 de setembre (BOE del 16 d octubre), estaran exempts de realitzar la part específica de la prova d accés a cicles formatius de grau superior de la família professional d Activitats Físiques i Esportives. Quienes dispongan del certificado de superación de la prueba de acceso podrán optar a la reserva, como mínimo, del 20% de las plazas en el centro en el que hayan hecho la preinscripción a los ciclos, tal y como se indica en el punto 7 de esta resolución. Estos certificados serán válidos, también, para que las personas que no hayan obtenido plaza puedan solicitar el acceso a los ciclos formativos en convocatorias posteriores. En este caso, la calificación global expresada en estos certificados será baremada, junto a las calificaciones de las personas que resulten aprobadas en la convocatoria correspondiente, para asignar las vacantes reservadas para el acceso mediante prueba. La certificación que se obtenga tras la superación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior de Formación Profesional Específica, tendrá validez como requisito de acceso en todo el estado, manteniendo su vigencia siempre que no se modifique el título y sus correspondientes enseñanzas. Catorce. Exenciones Exención de la parte general de la prueba de acceso a ciclos de grado superior. Aquellas personas que posean la certificación de haber superado totalmente la prueba de acceso a cualquier ciclo formativo de grado superior, tendrán convalidada la parte general de la prueba si desean acceder a otros ciclos formativos que correspondan a una opción de prueba distinta de la que tienen superada. Exención de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos de grado superior. Quienes acrediten una experiencia laboral, de al menos un año, que se corresponda con los estudios profesionales que se desee cursar, podrán quedar exentos/as de realizar la parte específica de la prueba de acceso a los ciclos de grado superior. Los/as interesados/as en estas exenciones deberán hacerlo constar en la solicitud de inscripción indicada en el punto 7 de esta resolución, que irá acompañada de los siguientes documentos: Exención de la parte general: Certificado de haber superado totalmente la prueba de acceso a cualquier ciclo formativo de grado superior. Exención de la parte específica: a) Certificación de la empresa en la que se haga constar específicamente la duración del contrato, la actividad laboral desarrollada por el/la interesado/a y el número de horas dedicadas a la misma. b) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado/a, donde conste la empresa y el periodo de contratación. Los centros receptores de las solicitudes de exención de la parte específica enviarán al centro que vaya ha realizar las pruebas, junto al expediente, un informe elaborado por el departamento didáctico de la familia profesional correspondiente, y una propuesta de exención. Los miembros de la comisión evaluadora se constituirán en comisión de valoración de la documentación presentada a los efectos de exenciones. El resultado de su valoración se entregará mediante informe al presidente de la comisión, que deberá dictar una resolución expresa individualizada, que será comunicada al/a la aspirante antes del 27 de mayo de 2002, y de la cual se enviará una copia al centro que tramitó la solicitud de exención. El contenido de la resolución se adjuntará a la solicitud de inscripción del/de la aspirante mediante la correspondiente diligencia. En caso de resolución denegatoria, esta deberá ser motivada y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el/la director/a territorial correspondiente, quien resolverá. Asimismo todos/as los/as aspirantes que figuren en la relación de deportistas de elite de niveles A y B de la Comunidad Valenciana que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o estén en condiciones de figurar en dicha relación, previa certificación de la Dirección General del Deporte, así como quienes acrediten la condición de deportistas de alto nivel establecida en el Real Decreto /1997, de 19 de septiembre (BOE del 16 de octubre), estarán exentos de realizar la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas.

8 DOGV - Núm Quinze. Reclamacions de qualificacions Segons establix el punt 12 d esta resolució, les comissions d avaluació seran les encarregades de resoldre les reclamacions sobre les qualificacions de les proves. El termini per a la presentació de reclamacions finalitzarà el dia 2 de juliol de El procediment de reclamació de qualificacions serà el que establisca la normativa que regula l exercici del dret de reclamació de qualificacions estimades incorrectes en els nivells d ensenyaments no universitaris. Setze. Indemnitzacions Els/les professors/es que formen part de les comissions de coordinació i de les comissions avaluadores establides en la present resolució, tindran dret a les indemnitzacions establides legalment, a càrrec del capítol II de la secció 09, servei 04, Programa A l efecte, es farà el que disposa la Secció Segona, article 10, Gratificacions per assistències i per serveis de caràcter específic regulades pel Decret 24/1997, d 11 de febrer, del Govern Valencià (DOGV del 17), sobre indemnitzacions per raó de servei i serveis extraordinaris incloses en l apartat c) de l annex. Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d alçada davant del conseller de Cultura i Educació en el termini d un mes a comptar des de l endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, redacció donada per la Llei 4/1999, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. València, 13 de febrer de El director general d Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística: Josep Vicent Felip i Monlleó Quince. Reclamaciones de calificaciones Según se establece en el punto 12 de esta resolución, las comisiones de evaluación serán las encargadas de resolver las reclamaciones sobre las calificaciones de las pruebas. El plazo para la presentación de reclamaciones finalizará el día 2 de julio de El procedimiento de reclamación de calificaciones será el que establezca la normativa que regula el ejercicio del derecho de reclamación de calificaciones estimadas incorrectas en los niveles de enseñanzas no universitarias. Dieciséis. Indemnizaciones Los/as profesores/as que formen parte de las comisiones de coordinación y de las comisiones evaluadoras establecidas en la presente resolución, tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas legalmente, a cargo del capítulo II de la sección 09, servicio 04, Programa A tal efecto, se estará a lo dispuesto en la sección segunda, artículo 10, Gratificaciones por asistencias y por servicios de carácter específico reguladas por el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Gobierno Valenciano (DOGV del 17), sobre indemnizaciones por razón de servicio y servicios extraordinarios incluidas en el apartado c) del anexo. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el conseller de Cultura y Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992, redacción dada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Valencia, 13 de febrero de El director general de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística: Josep Vicent Felip i Monlleó. ANNEX I Cicles formatius de grau mitjà Full d inscripció a la prova d accés Dades personals Cognoms... Nom... DNI... Nascut a... Província... Dia... Mes... Any... Domicili... Localitat... Tel... EXPOSA: Que al no complir els requisits acadèmics que donen accés directe als cicles formatius de grau mitjà, però sí el requisit d edat que és necessari per a concórrer a la prova d accés: Tindre 17 anys o complir-los en l any SOL LICITA / SOLICITA: Ser inscrit/a en la prova d accés als cicles formatius de grau mitjà que es celebrarà el dia 8 de juny de 2002 Adjunta la següent documentació: Fotocòpia del DNI o passaport Declaració jurada (annex III de la present resolució) Certificació o fotocòpia compulsada, d haver superat un PGS de la modalitat Iniciació Professional ANEXO I Ciclos formativos de grado medio Hoja de inscripción a la prueba de acceso Datos personales Apellidos... Nombre... DNI... Nacido en... Provincia... Día... Mes... Año... Domicilio... Localidad... Tel.... EXPONE: Que al no cumplir los requisitos académicos que dan acceso directo a los ciclos formativos de grado medio, pero sí el requisito de edad que es necesario para concurrir a la prueba de acceso: Tener 17 años o cumplirlos en el año SOLICITA: Ser inscrito/a en la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio que se celebrará el día 8 de junio de 2002 Adjunta la siguiente documentación: Fotocopia del DNI o pasaporte Declaración jurada (anexo III de la presente resolución Certificación o fotocopia compulsada, de haber superado un PGS de la modalidad Iniciación Profesional

9 DOGV - Núm Certificació d estar cursant un PGS de la modalitat Iniciació Professional (en este cas, abans del dia 27 de juny haurà d aportar, a la corresponent comissió d avaluació, el justificant d haver superat el mencionat PGS)...,... d... de 2002 (Segell i data ) El/la sol licitant / PRESIDENT/A DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE L IES Certificación de estar cursando un PGS de la modalidad Iniciación Profesional (en este caso, antes del 27 de junio deberá aportar, a la correspondiente comisión de evaluación el justificante de haber superado el mencionado PGS)...,... d... de 2002 (Sello y fecha) El/la solicitante, PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL IES Les dades personals contingudes en este imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la Conselleria de Cultura i Educació, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l àmbit de les seues competències, i podrà dirigir-se a qualsevol òrgan d ella per a exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició, segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). ANNEX II CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR FULL D INSCRIPCIÓ A LA PROVA D ACCÉS DADES PERSONALS: (A omplir per la Comissió de Valoració) Valoració de l exempció per la Comissió: Exempció SÍ NO Part general Part específica Cognoms... Nom....DNI... Nascut a...província... Dia...Mes... Any... Domicili... Localitat......Tel... EXPOSA: Que complix els requisits per a concórrer a la prova d accés a cicles formatius de grau superior (marqueu l opció corresponent): Tindre 20 anys d edat o complir-los l any 2002 Tindre 18 anys o complir-los l any 2002 i estar en possessió del títol de Tècnic de la mateixa família professional a què pertany el CFGS al qual es pretén accedir a través de l opció de prova sol licitada Tindre 18 anys o complir-los l any 2002 i estar en condicions d obtindre abans del 27 de juny de 2002 el títol de Tècnic de la mateixa família professional a què pertany el CFGS al qual es pretén accedir a través de l opció de prova sol licitada Per a això, adjunta la documentació següent: Fotocòpia del DNI o Passaport Declaració jurada (Annex III de la present Resolució) Certificació o fotocòpia compulsada, del llibre de qualificacions de FPE, en què conste que ha superat tots els mòduls del cicle o s ha sol licitat l expedició del títol de tècnic corresponent Certificació d estar cursant un CFGM de la mateixa família professional a què pertany el CFGS al qual pretén accedir a través de l opció de prova sol licitada (en este cas, abans del 27 de juny de 2002 haurà d aportar, a la corresponent Comissió d Avaluació, la certificació o fotocòpia compulsada, del llibre de qualificacions de FPE, en què conste que ha superat tots els mòduls del cicle o ha sol licitat l expedició del títol de tècnic corresponent SOL LICITA: 1. Ser inscrit/a en la prova d accés als cicles formatius de grau superior que se celebrarà el dia 8 de juny de 2002, de l opció Exempció de: a)part general de la prova d accés, per a la qual cosa s adjunta: Certificació de superació d una prova d accés a cicles formatius de grau superior b)part específica de la prova d accés, per a la qual cosa s adjunta: Certificació de l empresa o empreses on conste la duració del contracte, l activitat laboral desenrotllada i el nombre d hores dedicades a ella. Certificació de la Tresoreria de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral a què estiguera afiliat, on conste l empresa i el període de contractació. Fotocòpia compulsada de la relació vigent d esportistes d elit o certificació de la Direcció General de l Esport o acreditació de la condició d esportista d alt nivell establida en el Reial Decret 1467/1997. (Segell i data)...,...d... de 2002 EL/LA SOL LICITANT, SR/A PRESIDENT/A DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE L IES...

10 DOGV - Núm Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Cultura y Educación, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999). ANEXO II CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. HOJA DE INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO DATOS PERSONALES: (A cumplimentar por la Comisión de Valoración) Valoración de la exención por la Comisión: Exención SÍ NO Parte general Parte específica Apellidos... Nombre... DNI... Nacido en... Provincia...Día... Mes...Año... Domicilio...Localidad Tel... EXPONE: Que cumple los requisitos para concurrir a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (márquese la opción correspondiente): Tener 20 años de edad o cumplirlos en el año 2002 Tener 18 años o cumplirlos en el año 2002 y estar en posesión del título de Técnico de la misma familia profesional a que pertenece el CFGS al cual se pretende acceder a través de la opción de prueba solicitada Tener 18 años o cumplirlos en el año 2002 y estar en condiciones de obtener antes del 27 de junio de 2002 el título de Técnico de la misma familia profesional a que pertenece el CFGS al cual se pretende acceder a través de la opción de prueba solicitada Para ello, adjunta la siguiente documentación: Fotocopia del DNI o Pasaporte Declaración jurada (Anexo III de la presente Resolución) Certificación o fotocopia compulsada, del libro de calificaciones de FPE, en las que conste que ha superado todos los módulos del ciclo o se ha solicitado la expedición del título de técnico correspondiente Certificación de estar cursando un CFGM de la misma familia profesional a que pertenece el CFGS al cual pretende acceder a través de la opción de prueba solicitada (en este caso, antes del 27 de junio de 2002 deberá aportar, a la correspondiente Comisión de Evaluación, la certificación o fotocopia compulsada, del libro de calificaciones de FPE, en las que conste que ha superado todos los módulos del ciclo o se ha solicitado la expedición del título de técnico correspondiente SOLICITA: 1. Ser inscrito/a en la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior que se celebrará el día 8 de junio de 2002, de la opción Exención de: a)parte general de la prueba de acceso, para lo que se adjunta: Certificación de superación de una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior b)parte específica de la prueba de acceso, para lo que se adjunta: Certificación de la empresa o empresas donde conste la duración del contrato, la actividad laboral desarrollada y número de horas dedicadas a la misma. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa y periodo de contratación. Fotocopia compulsada de la relación vigente de deportistas de élite o certificación de la Dirección General del Deporte o acreditación de condición de deportista de alto nivel establecida en el Real Decreto 1467/1997. (Sello y fecha)...,... de...de 2002 EL/LA SOLICITANTE, SR/A PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL IES...

11 DOGV - Núm ANNEX III ANEXO III MODEL DE DECLARACIÓ JURADA MODELO DE DECLARACIÓN JURADA Proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior Sr./Sra.... amb DNI núm..., inscrit/a en les proves d'accés a cicles formatius de grau... D./Dña... con DNI nº..., inscrito/a en las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado DECLARE SOTA JURAMENT/PROMESA QUE DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE No reunisc cap dels requisits acadèmics que permeten l'accés directe al cicle formatiu En cas de reunir-los en el moment de realitzar la prova, no concorreré a ella En cas de reunir-los en el moment de formalitzar la matrícula al cicle, renunciaré a l'accés a les places reservades a la prova, cas d'haver-la superat, per a optar a les places d'accés directe No reuno ninguno de los requisitos académicos que permiten el acceso directo al ciclo formativo... En caso de reunirlos en el momento de realizar la prueba, no concurriré a ella En caso de reunirlos en el momento de formalizar la matrícula al ciclo, renunciaré al acceso a las plazas reservadas a la prueba, en caso de haberla superado, para optar a las plazas de acceso directo...,...de... de 2002 Firmat / Firmado SR/A PRESIDENT/A DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE L IES/ SR/A PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL IES

12 DOGV - Núm ANNEX IV OPCIONS DE PROVA, MATÈRIES DE BATXILLERAT EN LES QUALS ES BASEN I CICLES FORMATIUS ALS QUE DONEN ACCÉS OPCIÓ MATÈRIES DE BATX. (FPB) ACCÉS A CICLES B. Biocientífica -Biologia. -Física i Química. C. Cientificotècnica F. Activitats Físiques -Física i Química. -Tecnologia. -Educació Física. -Psicologia. H. Humanitats -Història del Món Contemporani. -Psicologia. -Anàlisi i Control. -Anatomia Patològica i Citologia -Dietètica. -Documentació Sanitària. -Estètica. -Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins. -Gestió i Organització d Empreses Agropecuàries. - Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics. -Higiene Bucodental. -Imatge per al Diagnòstic. -Laboratori de Diagnòstic Clínic. -Prevenció de Riscos Professionals. -Producció Aqüícola. -Química Ambiental. - Radioteràpia. -Salut Ambiental. -Administració de Sistemes Informàtics. -Audiopròtesi. -Adobats -Desenrotllament d Aplicacions Informàtiques. -Desenrotllament i Fabricació de Productes Ceràmics. -Fabricació i Transformació de Productes de Vidre. -Imatge. -Indústria Alimentària. -Indústries de Procés de Pasta i Paper. -Indústries de Procés Químic. -Òptica i Protètica Ocular. -Plàstics i Cautxú -Processos d Ennobliment Tèxtil. -Realització d Audiovisuals i Espectacles.-So -Animació d Activitats Físiques i Esportives. -Animació Sociocultural. -Educació Infantil. -Integració Social. -Interpretació de la Llengua de Signes. -Assessoria d Imatge Personal

13 DOGV - Núm S. Ciències Socials -Economia i Organització d Empreses. -Geografia. T. Tecnologia -Tecnologia. -Dibuix Tècnic. -Administració i Finances. -Agències de Viatge. -Allotjament. -Animació Turística -Comerç Internacional. -Gestió Comercial i Màrqueting. -Gestió del Transport. -Informació i Comercialització Turístiques. -Producció d Audiovisuals, Radio i Espectacles. -Restauració. -Secretariat. -Servicis al Consumidor. -Automoció. -Construccions Metàl.liques. -Desenrotllament de Productes Electrònics. -Desenrotllament de Productes de Fusteria i Moble -Desenrotllament de Projectes d Instal lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció. -Desenrotllament de Projectes Mecànics -Desenrotllament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques. -Desentorllament i Aplicació de Projectes de Construcció. -Disseny i Producció Editorial. -Instal lacions Electrotècniques. -Manteniment Aeromecànic. -Manteniment d Aviònica. -Manteniment d Equip Industrial. -Manteniment i Muntatge d Instal lacions d Edifici i Procés. -Navegació, Pesca i Transport Marítim. -Ortoprotèsica. -Patronatge. -Processos de Confecció Industrial. -Processos Tèxtils de Filatura i Teixidoria de Calada. -Processos Tèxtils de Teixidoria de Punt. -Producció de Fusta i Moble. -Producció en Indústries d Arts Gràfiques. -Producció per Fundició i Pulvimetal lúrgia. -Producció per Mecanitzat. -Pròtesis Dentals. -Realització i Plans d Obra. -Sistemes de Regulació i Control Automàtics. -Sistemes de Telecomunicació i Informàtics. -Supervisió i Control de Màquines i Instal.lacions del Vaixell.

14 DOGV - Núm ANEXO IV OPCIONES DE PRUEBA, MATERIAS DE BACHILLERATO EN LAS QUE SE BASAN Y CICLOS FORMATIVOS A LOS QUE DAN ACCESO OPCIÓN MATERIAS DE BACH. (FPB) ACCESO A CICLOS B. Bio-científica -Biología. -Física y Química. C. Científico-Técnica -Física y Química. -Tecnología. -Análisis y Control. -Anatomía Patológica y Citología -Dietética. -Documentación Sanitaria. -Estética. -Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines. -Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. -Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos. -Higiene Bucodental. -Imagen para el Diagnóstico. -Laboratorio de Diagnóstico Clínico. -Prevención de Riesgos Profesionales. -Producción Acuícola. -Química Ambiental. -Radioterapia. -Salud Ambiental. -Administración de Sistemas Informáticos. -Audioprótesis. -Curtidos. -Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. -Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos -Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio. -Imagen. -Industria Alimentaria. -Industrias de Proceso de Pasta y Papel. -Industrias de Proceso Químico. -Óptica de Anteojería. -Plásticos y Caucho. -Procesos de Ennoblecimiento Textil. -Realización de Audiovisuales y Espectáculos. -Sonido F. Actividades Físicas -Educación Física. -Psicología. H. Humanidades -Historia del Mundo Contemporáneo. -Psicología. -Animación de Actividades Físicas y Deportivas. -Animación Sociocultural. -Educación Infantil. -Integración Social. -Interpretación de la Lengua de Signos -Asesoría de Imagen Personal

15 DOGV - Núm S. Ciencias Sociales -Economía y Organización de Empresas. -Geografía. T. Tecnología -Tecnología. -Dibujo Técnico. -Administración y Finanzas. -Agencias de Viajes. -Alojamiento. -Animación Turística. -Comercio Internacional. -Gestión Comercial y Marketing. -Gestión del Transporte. -Información y Comercialización Turísticas. -Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos. -Restauración. -Secretariado. -Servicios al Consumidor. -Automoción. -Construcciones Metálicas. -Desarrollo de Productos Electrónicos. -Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble. -Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención. -Desarrollo de Proyectos Mecánicos. -Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. -Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción. -Diseño y Producción Editorial. -Instalaciones Electrotécnicas. -Mantenimiento Aeromecánico. -Mantenimiento de Aviónica. -Mantenimiento de Equipo Industrial. -Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso. -Navegación, Pesca y Transporte Marítimo. -Ortoprotésica. -Patronaje. -Procesos de Confección Industrial. -Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada. -Procesos Textiles de Tejeduría de Punto. -Producción de Madera y Mueble. -Producción en Industrias de Artes Gráficas. -Producción por Fundición y Pulvimetalurgia. -Producción por Mecanizado. -Prótesis Dentales. -Realización y Planes de Obra. -Sistemas de Regulación y Control Automáticos. -Sistemas de Telecomunicación e Informáticos. -Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.

16 DOGV - Núm ANNEX V.1 / ANEXO V.1 ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ACTA DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Full número / Hoja número ESTADÍSTICA NÚMERO % Inscrits/inscritos Presentats/Presentados Aptes/Aptos No aptes/ No aptos CICLE FORMATIU CICLO FORMATIVO CENTRE ON ES REALITZEN LES PROVES CENTRO DONDE SE REALIZAN LAS PRUEBAS CODI LOCALITAT PROVÍNCIA CÓDIGO LOCALIDAD PROVINCIA NÚM. ORDRE NÚM. ORDEN COGNOMS I NOM APELLIDOS Y NOMBRE QUALIFICACIÓ NUMÈRICA CALIFICACIÓN NUMÉRICA La present acta comprén alumnes, l últim és La presente acta comprende alumnos, el último es Vist i plau/vº.bº., EL/LA PRESIDENT/A, EL/LA PRESIDENTE/A,, d de EL/LA SECRETARI/ÀRIA DE LA COMISSIÓ, EL/LA SECRETARIO/A DE LA COMISIÓN, VOCALS, VOCALES,

17 DOGV - Núm ANNEX V.2 / ANEXO V.2 ACTA D'AVALUACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR ACTA DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Opció/Opción:... Full número / Hoja número ESTADÍSTICA NÚMERO % Inscrits/inscritos Presentats/Presentados Exempts part General/Exentos parte General Exempts Part Específica/Exentos Parte Específica Aptes/Aptos No aptes/ No aptos CICLE FORMATIU CICLO FORMATIVO CENTRE ON ES REALITZEN LES PROVES CENTRO DONDE SE REALIZAN LAS PRUEBAS CODI LOCALITAT PROVÍNCIA CÓDIGO LOCALIDAD PROVINCIA NÚM. ORDRE NÚM. ORDEN COGNOMS I NOM APELLIDOS Y NOMBRE PART GENERAL (*) PARTE GENERAL QUALIFICACIÓ NUMÈRICA CALIFICACIÓN NUMÉRICA PART ESPECÍFICA (*) PARTE ESPECÍFICA QUALIF. GLOBAL CALIFIC. GLOBAL (*) Poseu EXEMPT quan siga procedent/ Poner EXENTO cuando proceda La present acta comprén alumnes, l últim és La presente acta comprende alumnos, el último es Vist i plau/vº.bº., EL/LA PRESIDENT/A, EL/LA PRESIDENTE/A,, d de EL/LA SECRETARI/ÀRIA DE LA COMISSIÓ, EL/LA SECRETARIO/A DE LA COMISIÓN, VOCALS, VOCALES,

18 DOGV - Núm ANNEX VI / ANEXO VI MODEL DE CERTIFICAT / MODELO DE CERTIFICADO Sr./Sra. Sr./Sra.: professor/professora i secretari/secretària de l'institut profesor/profesora y secretario/secretaria del Instituto CERTIFIQUE CERTIFICO Que DNI Que nascut/da el dia / /, després de realitzar la Prova d'accés al Cicle Formatiu: nacido/da el día / /, después de realizar la Prueba de Acceso al Ciclo Formativo: de grau ha obtingut la qualificació global següent: de grado ha obtenido la calificación global siguiente: L alumne/a mencionat/ada pot accedir als cicles següents: El/la alumno/a mencionado/a puede acceder a los ciclos siguientes: Vist i plau, Vº.Bº., EL/LA DIRECTOR/, d de EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA, EL SECRETARIO/LA SECRETARIA,

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 17 d abril de 2009, de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 2 d abril de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

B.O.C. y L. - N.º 58 Miércoles, 26 de marzo 2008 5557

B.O.C. y L. - N.º 58 Miércoles, 26 de marzo 2008 5557 B.O.C. y L. - N.º 58 Miércoles, 26 de marzo 2008 5557 ORDEN EDU/467/2008, de 13 de marzo, por la que se convocan pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015)

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015) PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015) 1. Estas pruebas tienen una convocatoria ordinaria ( 3 de junio de 2015) y una convocatoria extraordinaria ( 7 de julio de 2015). Para poder realizarlas,

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen

Más detalles

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627]

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627] Conselleria d Educació ORDE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2015

INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2015 INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2015 1. Requisitos. - Tener como mínimo 19 años cumplidos en el año de realización de

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria de Educación, Cultura y Deporte PROYECTO de ORDEN de... de... de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crean y regulan para la Comunitat Valenciana los Premios

Más detalles

HA DISPUESTO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

HA DISPUESTO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN POR LA QUE SE REGULAN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL CURSO DE PREPARACIÓN DE LAS MISMAS La Ley Orgánica 2/2006,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 12 LUNES 7 DE MARZO DE 2011 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Educación 1 ORDEN 539/2011, de 11 de febrero, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

HA DISPUESTO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

HA DISPUESTO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES PROYECTO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN POR LA QUE SE REGULAN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL CURSO DE PREPARACIÓN DE LAS MISMAS El Real Decreto 1538/2006,

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 128/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 20 JUEVES 24 DE ENERO DE 2013 Pág. 9 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Educación, Juventud y Deporte 1 ORDEN 11997/2012, de 21 de diciembre, por la que se regulan

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 29793 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 9317 Resolución 45/2009, de 20 de mayo de 2009, de la Dirección General de Ordenación Académica,

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (2015)

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (2015) PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (2015) 1. Estas pruebas tienen una convocatoria ordinaria ( 2 de junio de 2015) y una convocatoria extraordinaria ( 7 de julio de 2015). Para poder realizarlas,

Más detalles

estas enseñanzas quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos: a) Estar en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas

estas enseñanzas quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos: a) Estar en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés als

Más detalles

9814 31 Mayo 2007 D.O.E. Número 62

9814 31 Mayo 2007 D.O.E. Número 62 9814 31 Mayo 2007 D.O.E. Número 62 ORDEN de 22 de mayo de 2007 por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, y el plazo de la matriculación

Más detalles

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació de la Formació Professional

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el calendari i el procés

Más detalles

IES VALLE DEL CIDACOS CALAHORRA

IES VALLE DEL CIDACOS CALAHORRA IES VALLE DEL CIDACOS CALAHORRA Resolución nº 324, de 13 de Febrero de 2013, por la que se convoca la celebración de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior en el ámbito de la Comunidad

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Núm. 44. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 44. Boletín Oficial de Aragón RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se convoca la celebración en el año 2010 de pruebas de acceso a las enseñanzas de

Más detalles

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009. Conselleria d Educació ORDE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 13 Jueves, 19 de enero de 2012 Pág. 2989 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2012, de la Dirección General de Educación,

Más detalles

I. COMUNIDAD DE MADRID

I. COMUNIDAD DE MADRID Pág. 4 JUEVES 7 DE MAYO DE 2009 B.O.C.M. Núm. 107 I. COMUNIDAD DE MADRID 1527 A) Disposiciones Generales Consejería de Educación ORDEN 1669/2009, de 16 de abril, por la que se regula para la Comunidad

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 22533 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 13 de septiembre de 2013 por la que se convocan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa

Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS Avanzado el proceso de implantación

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 19157 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Universidades 5728 Resolución de la Dirección General de Universidades, por la que se dictan instrucciones sobre

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Página 2922 / Núm. 29 BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Viernes, 4 de marzo de 2011 Cuarto.- Publiquese en el Boletín Oficial de La Rioja. Respecto a otros interesados, que no tengan la condición de Administración

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 49 de 28-ii-2014 1/14 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 74 Viernes, 15 de abril de 2011 Pág. 29949 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN EDU/428/2011, de 7 de abril, por

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 98 Viernes 24 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 35985 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4474 Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

I. COMUNIDAD DE MADRID

I. COMUNIDAD DE MADRID Pág. 4 JUEVES 7 DE MAYO DE 2009 B.O.C.M. Núm. 107 I. COMUNIDAD DE MADRID 1527 A) Disposiciones Generales Consejería de Educación ORDEN 1669/2009, de 16 de abril, por la que se regula para la Comunidad

Más detalles

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en su artículo 114, regula las enseñanzas artísticas superiores.

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en su artículo 114, regula las enseñanzas artísticas superiores. 11395 ORDEN de 9 de mayo de 2013 por la que se regulan las pruebas de acceso y el proceso de admisión y matriculación en las enseñanzas superiores de música, arte dramático y diseño en la Comunidad Autónoma

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 58 de 10-III-2012 1/18 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades,

Más detalles

1. EXENCIONES PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 2. EXENCIONES PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO

1. EXENCIONES PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 2. EXENCIONES PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO INSTRUCCIONES DE 8 DE ABRIL DE 2015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE SOBRE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE

Más detalles

REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA DE LOS MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS

REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA DE LOS MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS REGLAMENTO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA DE LOS MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS El Consejo de Gobierno, en su sesión de 15 de diciembre de 2014, en virtud de lo dispuesto en

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 15142 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 14 de junio de 2010 por la que se modifica la Orden de 13 de abril de 2010 por la que se convocan las pruebas de acceso y se establecen

Más detalles

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad.

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Índice 1. Estructura de la PAU (pág. 3) 2. Características de la PAU (pág. 4) 3. Calificación de la PAU y el acceso

Más detalles

ADMISIÓN CURSO 2015-16 CICLOS FORMATIVOS INDICE

ADMISIÓN CURSO 2015-16 CICLOS FORMATIVOS INDICE ADMISIÓN CURSO 2015-16 CICLOS FORMATIVOS Para acceder a un ciclo formativo el interesado ha de: 1. Participar en el proceso de ADMISION (Preinscripción telemática + entrega documentación en centro elegido

Más detalles

Ciclo Formativo De Grado Superior Comercio Internacional

Ciclo Formativo De Grado Superior Comercio Internacional Ciclo Formativo De Grado Superior Comercio Internacional ACCESO: Acceso por titulación académica: Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones Estar en posesión del título de Bachiller. Haber

Más detalles

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc: Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la directora territorial d Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 8977 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 23 de marzo de 2010 por la que se convoca la prueba de acceso y se establece el plazo de matriculación en los estudios superiores de Arte Dramático en la Escuela Superior

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 23121 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 21 de septiembre de 2011 por la que se convocan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial

Más detalles

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc: Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, del director territorial d Educació, Cultura i Esport d Alacant, per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA. BOE 13 julio 1994, núm. 166/1994 [pág. 22487]

MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA. BOE 13 julio 1994, núm. 166/1994 [pág. 22487] MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA. BOE 13 julio 1994, núm. 166/1994 [pág. 22487] - BOE 30 julio 1994, núm. 181/1994 [pág. 24741] (RCL 1994\2233). Esta corrección está incorporada en el texto de la disposición.

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 19314 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, por la que se convoca la admisión del alumnado en centros públicos

Más detalles

11.234 DIARIO OFICIAL DE GALICIA N o 152 L Viernes, 6 de agosto de 2004

11.234 DIARIO OFICIAL DE GALICIA N o 152 L Viernes, 6 de agosto de 2004 11.234 DIARIO OFICIAL DE GALICIA N o 152 L Viernes, 6 de agosto de 2004 I. DISPOSICIONES GENERALES CONSELLERÍA DE SANIDAD Orden de 22 de julio de 2004 de regulación de la formación del personal que realiza

Más detalles

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS Fascicle 47 - Sec. III. - Pàg. 9387 Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS 3546 Resolució del director

Más detalles

Son principios básicos que deben presidir el desarrollo de los procedimientos regulados en esta Orden los siguientes:

Son principios básicos que deben presidir el desarrollo de los procedimientos regulados en esta Orden los siguientes: ORDEN de 30 de mayo de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la realización de pruebas libres para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional

Más detalles

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad.

Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Información General e Instrucciones de Matrícula. Pruebas de Acceso a la Universidad. Índice 1. Estructura de la PAU (pág. 3) 2. Características de la PAU (pág. 4) 3. Calificación de la PAU y el acceso

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen a la Comunitat Valenciana

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació PREÀMBUL DECRET 117 /2011, de 9 de setembre, del Consell, pel qual establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals d Arts Plàstiques i Disseny

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 13112 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan las pruebas para la obtención del Título de Graduado en Educación

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico, RESUELVO:

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico, RESUELVO: 13734 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2015, de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por el alumnado

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 21300 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Universidades 7169 Resolución de 19 de mayo de 2014, de Dirección General de Bienes Culturales y Enseñanzas

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 25870 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 10010 Resolución de 12 de junio de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

Boletin Oficial de La Rioja

Boletin Oficial de La Rioja Page 1 of 5 Página 6079.- Núm. 76 BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Viernes, 22 de junio de 2012 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO Resolución número 1616, de 1 de junio de 2012, de la Subdirección General

Más detalles

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria de Educación, Cultura y Deporte PROYECTO de DECRETO /2014, de de, del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas artísticas profesionales correspondientes al título de

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 15671 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se convoca la admisión del alumnado en centros

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 2057 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 12 de enero de 2015 por la que se convocan pruebas para la obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de veinte

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d accés a cada curs, diferent del primer,

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 4672 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente y de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa, por

Más detalles

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2013

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2013 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2013 Solicitud de admisión y matrícula de alumnos en centros docentes no universitarios de la Comunidad Valenciana sostenidos con fondos públicos para el

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, INNOVACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Servicio de Educación Permanente

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, INNOVACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Servicio de Educación Permanente RESOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, INNOVACIÓN POR LA QUE SE ESTABLECE EL CURSO PREPARATORIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR PARA LOS ALUMNOS QUE HAN CURSADO CICLOS

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 27889 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO ORDEN de 15 de julio de 2015 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior

Más detalles

Primero.- Objeto y ámbito de aplicación.

Primero.- Objeto y ámbito de aplicación. RESOLUCIÓN DE 19 DE febrero DE 2014 DE LA VICECONSEJERA DE EDUCACIÓN POR LA QUE SE CONVOCA LA PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES EN DISEÑO, SE DICTAN LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 3885 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 6 de febrero de 2015, por la que se regulan las pruebas de acceso a enseñanzas universitarias oficiales de Grado en la Universidad de Extremadura para mayores

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 3804 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN EDU/1/2015, de 2 de enero, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional correspondientes

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 7279 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 9 de abril de 2012 por la que se convocan las pruebas de acceso a ciclos formativos de la Formación Profesional del Sistema Educativo.

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 20380 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 19 de septiembre de 2012 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 d octubre de 2015, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana,

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 DEPARTAMENTO O ÁREA NOMBRE DEL TRÁMITE EDUCACIÓN Solicitud de plaza en los centros docentes públicos y concertados

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 22691 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 20 de septiembre de 2013 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de Formación Profesional

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 19168 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Universidades 5729 Resolución de la Dirección General de Universidades, por la que se convocan las pruebas de

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 95 de 26-IV-2011 1/17 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Ciencia Resolución de 18 de abril de 2011, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca

Más detalles