Xavier López i Luján Director General

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Xavier López i Luján Director General"

Transcripción

1

2

3 1-2 Benvolguts amics: Queridos amigos: Es para nosotros una gran satisfacción presentar este primer número del boletín ASCAMMTECH, que nace con la voluntad de convertirse en uno de los canales periódicos más destacados de comunicación entre el Centro Tecnológico de ASCAMM y su entorno industrial y tecnológico. Dentro de nuestro ámbito tecnológico, tenemos la ambición de que ASCAMMTECH se convierta en uno de los referentes obligados en cuanto a información tecnológica de interés para la industria y que nos ayude también a aproximar más nuestra entidad y nuestras actividades al entorno empresarial. Son muchos los proyectos, servicios, cursos y otras actividades que desarrollamos habitualmente en el Centro, por lo que una de las primeras tareas que hemos tenido que realizar ha sido la de síntesis y priorización. Esperamos, además, que los comentarios, sugerencias y apreciaciones de los lectores nos vayan orientando progresivamente sobre los contenidos que despiertan un mayor interés, a fin de que el boletín cumpla eficientemente sus objetivos. És per a nosaltres una gran satisfacció presentar aquest primer número del butlletí ASCAMMTECH, el qual neix amb la voluntat de convertir-se en un dels canals periòdics més destacats de comunicació entre el Centre Tecnològic d ASCAMM i el seu entorn industrial i tecnològic. Dins del nostre àmbit tecnològic, tenim l ambició que ASCAMMTECH esdevingui un dels referents obligats pel que fa a informació tecnològica d interès per a la indústria i que ens ajudi també a apropar encara més la nostra entitat i les nostres activitats a l entorn empresarial. Són molts els projectes, serveis, cursos i altres activitats que desenvolupem habitualment al Centre, per la qual cosa una de les primeres tasques que hem hagut de realitzar ha estat la de síntesi i priorització. Esperem, a més, que els comentaris, suggeriments i apreciacions dels lectors ens vagin orientant progressivament sobre els continguts que desperten un interès major, per tal que el butlletí compleixi eficientment els seus objectius. Només ens resta agrair l esforç realitzat a totes aquelles persones i institucions que han fet possible aquest primer número i posar-nos a disposició de tots els lectors, les opinions dels quals estarem encantats de rebre. Sólo nos queda agradecer el esfuerzo realizado a todas aquellas personas e instituciones que han hecho posible este primer número y ponernos a disposición de todos los lectores, cuyas opiniones estaremos encantados de recibir. Salutacions cordials Saludos cordiales, Xavier López i Luján Director General

4 Reflexions Reflexiones La situación de la industria catalana, y especialmente la de la industria manufacturera, es difícil. En los últimos años, hemos vivido un incremento de la competencia nacional e internacional y un cambio radical de las reglas del juego, que han supuesto que muchas de nuestras empresas, hasta hace poco muy competitivas, actualmente tengan problemas para continuar subsistiendo. Esta situación, además, no parece coyuntural, sino más bien estructural. No volveremos nunca más a la situación de antes. La situació de la indústria catalana, i especialment la de la indústria manufacturera, és difícil. En els darrers anys, hem viscut un increment de la competència nacional i internacional i un canvi radical de les regles del joc, que han suposat que moltes de les nostres empreses, molt competitives fins fa poc, tinguin actualment problemes per a continuar subsistint. Aquesta situació, a més a més, no sembla conjuntural, sinó més aviat estructural. No tornarem mai més a la situació d abans. Antoni Peñarroya President I Presidente Algunes veus s alcen dient que l activitat industrial a Catalunya ha arribat al seu final, que el nostre país és un país de serveis i que la batalla de la indústria està perduda des de fa temps. Nosaltres, però, no compartim aquesta tesi. El teixit industrial català continua sent fort i dinàmic, és una peça fonamental de la nostra economia i aporta molts llocs de treball i riquesa, i, fet encara més important, continua havent-hi molts industrials illusionats i ben intencionats que estan disposats a lluitar contra tots els reptes amb què ens trobarem en el futur. Allò que sí que ens sembla indubtable és que la subsistència d una bona part d aquest teixit industrial s ha de basar, ara i en el futur, en la innovació constant. Aquesta activitat innovadora, a més, no s ha de centrar exclusivament en els aspectes relacionats amb el producte o el procés de fabricació, sinó que ha d afectar totes i cadascuna de les activitats externes i internes de les empreses. Disposar del millor coneixement tecnològic possible és, ja actualment, indispensable, però, a més, les nostres empreses han de continuar innovant en els models d organització, en la forma de relacionar-se entre elles, en la presència en nous mercats, etc. Algunas voces se levantan afirmando que la actividad industrial en Cataluña ha llegado a su fin, que nuestro país es un país de servicios y que la batalla de la industria está perdida desde hace tiempo. Nosotros, sin embargo, no compartimos esta tesis. El tejido industrial catalán continúa siendo fuerte y dinámico, es una pieza fundamental de nuestra economía y aporta muchos puestos de trabajo y riqueza, y, lo que es más importante, sigue habiendo muchos industriales ilusionados y bien intencionados que están dispuestos a luchar contra todos los retos con que nos encontraremos en el futuro. Lo que sí parece indudable es que la subsistencia de una buena parte de este tejido industrial debe basarse, ahora y en el futuro, en la innovación constante. Esta actividad innovadora, además, no debe centrarse exclusivamente en los aspectos relacionados con el producto o el proceso de fabricación, sino que tiene que afectar a todas y cada una de las actividades externas e internas de las empresas. Disponer del mejor conocimiento tecnológico posible es, ya actualmente, indispensable, pero, además, nuestras empresas deben continuar innovando en los modelos de

5 3-4 organización, en la forma de relacionarse entre ellas, en la presencia en nuevos mercados, etc. Entendre això i entendre que el que ens fa competitius avui no ens farà necessàriament competitius d aquí a un any és cabdal per a aconseguir que les nostres empreses tirin endavant. Tant ASCAMM Associació, que aquest any arriba al seu 25è aniversari, com ASCAMM Centre Tecnològic comparteixen aquesta visió i aporten instruments, metodologies i coneixement per tal que aquesta innovació constant sigui eficient per a les empreses. Una bona mostra d això queda reflectida en els continguts d aquest butlletí. Des d aquí voldria animar totes les empreses industrials catalanes que utilitzin els recursos i el coneixement acumulats en aquestes entitats, perquè aquest camí que tots els industrials hem de recórrer, ple d entrebancs i problemes però també molt il lusionant, sigui menys feixuc i menys incert. Entender esto y entender que lo que nos hace competitivos hoy nos hará necesariamente competitivos dentro de un año es esencial para lograr que nuestras empresas salgan adelante. Tanto ASCAMM Asociación, que este año llega a su 25º aniversario, como ASCAMM Centro Tecnológico comparten esta visión y aportan instrumentos, metodologías y conocimiento para que esta innovación constante sea eficiente para las empresas. Una buena muestra de ello queda reflejada en los contenidos de este boletín. Desde aquí quisiera animar a todas aquellas empresas industriales catalanas a que utilicen los recursos y el conocimiento acumulados en estas entidades para que este camino que todos los industriales tenemos que recorrer, lleno de obstáculos y problemas, pero también muy ilusionado, sea menos duro y menos incierto.

6 Opinions Opiniones

7 5-6 Agustí Segarra Blasco Director del CIDEM Generalitat de Catalunya Director del CIDEM Generalitat de Catalunya El concepto de innovación va más allá del desarrollo de nuevos productos; tenemos que innovar también en conceptos empresariales. El concepte d innovació va més enllà de desenvolupar nous productes; hem d innovar també en conceptes empresarials. Tal como reconoce el profesor Nathan Rosenberg, no hay una fórmula secreta de fácil aplicación para transformar un país científicamente atrasado en otro tecnológicamente innovador. En una economía sometida a profundos cambios, cada vez más rápidos, en la estructura, la tecnología, los modelos y el redimensionamiento de mercados, toda empresa está obligada a considerar la innovación permanente como la garantía de su supervivencia y el tiempo como variable estratégica clave. Tal com reconeix el professor Nathan Rosenberg, no hi ha una fórmula secreta de fàcil aplicació per a transformar un país científicament retardat en un altre de tecnològicament innovador. En una economia sotmesa a profunds canvis, cada vegada més ràpids, en l estructura, la tecnologia, els models i el redimensionament de mercats, tota empresa està obligada a considerar la innovació permanent com la garantia de la seva supervivència i el temps com a variable estratègica clau. La innovació ha deixat de ser, des de fa temps, una simple alternativa per a l empresa. Avui en dia, les empreses que no han sabut assumir la innovació com un pilar més de la seva cultura empresarial han de dedicar el doble de l esforç per a intentar seguir mantenint-se en el mercat. Inexplicablement, encara existeix la creença que només les empreses de certa dimensió estan capacitades per a ser innovadores, i, per això, no hem d estalviar esforços a seguir recalcant que aquesta idea és definitivament errònia. Al CIDEM som testimonis que la R+D i la innovació són possibles en les empreses de qualsevol dimensió. La innovación ha dejado de ser, desde hace tiempo, una simple alternativa para la empresa. Hoy en día, las empresas que no han sabido asumir la innovación como un pilar más de su cultura empresarial han de dedicar el doble de esfuerzo para intentar seguir manteniéndose en el mercado. Inexplicablemente, todavía existe la creencia de que sólo las empresas de cierta dimensión están capacitadas para ser innovadoras, y, por esta razón, no debemos escatimar esfuerzos en seguir recalcando que esta idea es definitivamente errónea. En el CIDEM somos testigos de que la I+D y la innovación son posibles en las empresas de cualquier dimensión. La innovación como factor generador de valor se encuentra íntimamente ligada a la competitividad de las empresas. Pese a que aún existen empresas reticentes a incorporarse a este modelo, éste es el único que puede garantizar un desarrollo real y en línea con las tendencias globales. Las ayudas de las administraciones o la investigación que desarrollan las universidades son dos componentes imprescindibles para el desarrollo, pero resultan inútiles si no cuentan con el verdadero protagonista de la innovación: la empresa, que es, en definitiva, quien tiene que orientar el desarrollo tecnológico.

8 Cataluña tiene que dar el gran salto adelante en gasto de I+D+i con el fin de situar el conocimiento y la tecnología en el centro de gravedad de la economía. Catalunya ha de donar el gran salt endavant en despesa de R+D+I amb la finalitat de situar el coneixement i la tecnologia en el centre de gravetat de l economia. La innovació com a factor generador de valor es troba íntimament lligada a la competitivitat de les empreses. Tot i que encara hi ha empreses reticents a incorporar-se a aquest model, aquest és l únic que pot garantir un desenvolupament real i en línia amb les tendències globals. Els ajuts de les administracions o la recerca que desenvolupen les universitats són dos components imprescindibles per al desenvolupament, però resulten inútils si no compten amb el veritable protagonista de la innovació: l empresa, que és, en definitiva, qui ha d orientar el desenvolupament tecnològic. No hem d oblidar que competitivitat és un terme que pertany a l àmbit de mercats. Si els resultats de la recerca i les noves tecnologies no es materialitzen en activitat empresarial, la competitivitat se n ressenteix. És important destacar que el concepte d innovació va més enllà de desenvolupar nous productes; hem d innovar també en conceptes empresarials. Citant el model desenvolupat per Gary Hamel a Liderant la revolució, un concepte empresarial comprèn quatre components principals: relació amb el client, estratègia clau, recursos estratègics i connexions de valor. Així, una empresa innovadora és la que fa la redefinició total o parcial d alguns d aquests conceptes clau. El model d empresa innovadora és el d aquella que és capaç d estar en constant alerta quant a la necessitat de redissenyar-se. Perquè arribi l èxit, primer s ha d haver somiat. En definitiva, aconseguir que una organització innovi sistemàticament és el gran repte i per a fer-ho compten amb el nostre suport. Citant al guru Peter Drucker, la innovació pot ser gestionada sistemàticament si se sap on i com mirar. Pot haver-hi grans idees creades per persones o equips, però és necessària una estructura perquè es produeixin. I és aquí on la política industrial del Govern de la Generalitat incideix, a intentar potenciar aquestes decisions estratègiques, mitjançant la creació d un entorn innovador per a les empreses catalanes, configurat necessàriament d acord amb les capacitats i potencialitats de les universitats catalanes, però que requereix també superar el dèficit d infraestructures mitjançant la creació de la Xarxa de Centres Tecnològics. Sens dubte, ASCAMM és i serà, pel seu arrelament i la seva actuació, un puntal d aquesta Xarxa. En els propers anys, en definitiva, Catalunya ha de donar el gran salt endavant en despesa de R+D+I amb la finalitat de situar el coneixement i la tecnologia en el centre de gravetat de l economia. Aquest salt, liderat per la iniciativa privada amb suport públic, redundarà en majors índexs de competitivitat i productivitat de l economia. Aquests són, precisament, els objectius perseguits pel CIDEM. No tenemos que olvidar que competitividad es un término que pertenece al ámbito de mercados. Si los resultados de la investigación y las nuevas tecnologías no se materializan en actividad empresarial, la competitividad se resiente. Es importante destacar que el concepto de innovación va más allá del desarrollo de nuevos productos; tenemos que innovar también en conceptos empresariales. Citando el modelo desarrollado por Gary Hamel en Liderando la revolución, un concepto empresarial comprende cuatro componentes principales: relación con el cliente, estrategia clave, recursos estratégicos y conexiones de valor. Así, una empresa innovadora es la que hace la redefinición total o parcial de algunos de estos conceptos clave. El modelo de empresa innovadora es el de aquella que es capaz de estar constantemente atenta a la necesidad de rediseñarse. Para que llegue el éxito, primero tiene que haberse soñado. En definitiva, conseguir que una organización innove sistemáticamente es el gran reto, y para ello cuentan con nuestro apoyo. Citando al gurú Peter Drucker, la innovación puede ser gestionada sistemáticamente si se sabe dónde y cómo mirar. Puede haber grandes ideas creadas por personas o equipos, pero es necesaria una estructura para que se produzcan. Y es aquí donde la política industrial del Gobierno de la Generalitat incide, en intentar potenciar estas decisiones estratégicas, mediante la creación de un entorno innovador para las empresas catalanas, configurado necesariamente de acuerdo con las capacidades y potencialidades de las universidades catalanas, pero que requiere también superar el déficit de infraestructuras mediante la creación de la Red de Centros Tecnológicos. Sin duda, ASCAMM es y será, por su arraigo y su actuación, un puntal de esta Red. En definitiva, en los próximos años Cataluña tiene que dar el gran salto adelante en gasto de I+D+i con el fin de situar el conocimiento y la tecnología en el centro de gravedad de la economía. Este salto, liderado por la iniciativa privada con apoyo público, redundará en mayores índices de competitividad y productividad de la economía. Estos son, precisamente, los objetivos perseguidos por el CIDEM.

9 7-8 Persones Personas Neos Surgery, S.L., compañía constituida en el año 2003, es un excelente ejemplo de las nuevas empresas de base tecnológica creadas con el apoyo de la Fundación ASCAMM. Dedicada al diseño y fabricación de dispositivos para la neurocirugía, es una empresa fundamentada en la innovación de materiales, tecnologías de diseño y fabricación. Neos Surgery, SL, companyia constituïda l any 2003, és un excel lent exemple de les noves empreses de base tecnològica creades amb el suport de la Fundació ASCAMM. Dedicada al disseny i fabricació de dispositius per a la neurocirurgia, és una empresa fonamentada en la innovació en materials, tecnologies de disseny i fabricació. Dr. Vicenç Gilete Director General de Neos Surgery, S.L. Director General de Neos Surgery, SL

10 Persones Personas El seu director general, Vicenç Gilete, resumeix en aquesta entrevista els aspectes més destacats d aquest projecte empresarial prometedor. Quins són els orígens de Neos? Els orígens de la nostra empresa, com els de la majoria de les actuals empreses multinacionals en el camp de les ciències de la vida, van ser la conjunció d experiències de diversos partícips, que apostaven pel disseny i la fabricació d utillatges i dispositius per a la neurocirurgia. En el cas de Neos, es van conjuminar els coneixements mèdics i quirúrgics d un equip de professionals de les ciències de la salut, els coneixements en disseny i producció d ASCAMM i una bona dosi d il lusió i escassa aversió al risc. Com entra en contacte amb ASCAMM? El contacte amb ASCAMM sorgeix de la recerca d una col laboració tecnològica global, amb l objectiu d unificar i enllaçar coneixements d innovació de diferents àmbits de cara a unes aplicacions pràctiques i solucions per a nínxols de mercat ben identificats. Un vessant molt important d ASCAMM és precisament la creació de noves empreses de base tecnològica, que aportin elements diferenciadors a favor de projectes, sempre amb un perfil clarament innovador dins el seu àmbit tecnològic i d impacte positiu en el seu entorn industrial. Quina relació té Neos amb les tecnologies de disseny i producció? Des de la seva constitució l any 2003, Neos basa la seva activitat en projectes de R+D oferint innovació, disseny i tecnologia en la fabricació i comercialització de productes quirúrgics implantables. Actualment s està treballant en diversos projectes d innovació, un dels quals ha rebut recentment el Premi Internacional de Creativitat 2005, en la Modalitat Tecnològica, atorgat per l EIC (Enginyers Industrials de Catalunya). Aquest projecte guanyador, anomenat BHID (Burr Hole Immobilizing Device), tracta del disseny d un dispositiu implantable de llarga durada, de fixació de penjolls ossis, que han estat separats d una massa cranial òssia en el transcurs d una operació de cirurgia. El BHID serveix com a mètode de fixació, de cobriment d orifici de trepant i de suport no traumàtic de la craniotomia. En destaca la facilitat d utilització i col locació davant d altres mètodes actualment disponibles, com les microplaques cranials i els camps de fixació òssia. Quines són les majors dificultats amb què s ha trobat l empresa fins al moment? La principal dificultat ha estat poder trobar el suport financer i empresarial adient i suficient per a tirar endavant el projecte. Avui dia, encara tenim una mancança d instruments idonis per a l impuls d aquests tipus d iniciatives, i això fa que nombrosos projectes es dilueixin en la recerca del finançament, sense oblidar l alt risc tecnològic que representen aquestes propostes innovadores, el qual pot ser motiu de fracàs. Si bé actualment existeix més sensibilitat cap a la creació d empreses de base tecnològica, encara estem lluny dels tipus de suport que es donen en altres països a aquestes iniciatives. També cal remarcar que, tot i que es pugui optar als instruments públics de finançament, el procés és complex. Quines són les aportacions més significatives realitzades per ASCAMM als projectes de Neos? El suport i l accés al coneixement tecnològic per a poder desenvoluparlos, la seva experiència empresarial, la disponibilitat de les seves installacions i la seva infraestructura i el suport per a la recerca del finançament tant públic com privat, en què la mateixa Fundació ASCAMM té una marcada representació. El contacto con ASCAMM surge de la búsqueda de una colaboración tecnológica global, con el objetivo de unificar y enlazar conocimientos de innovación de diferentes ámbitos de cara a unas aplicaciones prácticas y soluciones para nichos de mercado bien identificados. El contacte amb ASCAMM sorgeix de la recerca d una col laboració tecnològica global, amb l objectiu d unificar i enllaçar coneixements d innovació de diferents àmbits de cara a unes aplicacions pràctiques i solucions per a nínxols de mercat ben identificats. Su director general, Vicenç Gilete, resume en esta entrevista los aspectos más destacados de este prometedor proyecto empresarial. Cuáles son los orígenes de Neos? Los orígenes de nuestra empresa, como los de la mayoría de las actuales empresas multinacionales en el campo de las ciencias de la vida, fueron la conjunción de experiencias de diversos partícipes, que apostaban por el diseño y la fabricación de utillaje y dispositivos para la neurocirugía. En el caso de Neos, se aunaron los conocimientos médicos y quirúrgicos de un equipo de profesionales de las ciencias de la salud, los conocimientos médicos y quirúrgicos de un equipo de profesionales de las ciencias de la salud, los conocimientos en diseño y producción de ASCAMM y una buena dosis de ilusión y escasa aversión al riesgo. Cómo entra en contacto con ASCAMM? El contacto con ASCAMM surge de la búsqueda de una colaboración tecnológica global, con el objetivo de unificar y enlazar conocimientos de innovación de diferentes ámbitos de cara a unas aplicaciones prácticas y soluciones para nichos de mercado bien identificados. Una vertiente muy importante de ASCAMM es precisamente la creación de nuevas empresas de base tecnológica, que aporten elementos diferenciadores en favor de proyectos, siempre con un perfil claramente innovador dentro de su ámbito tecnológico y de impacto positivo en su entorno industrial. Qué relación tiene Neos con las tecnologías de diseño y producción? Desde su constitución en el año 2003, Neos basa su actividad en proyectos de I+D ofreciendo innovación, diseño y tecnología en la fabricación y comercialización de productos quirúrgicos implantables. Actualmente se está trabajando en diversos proyectos de innovación, uno de los cuales ha recibido recientemente el Premio Internacional de Creatividad 2005, en la Modalidad Tecnológica, otorgado por la EIC (Ingenieros Industriales de Cataluña). Este proyecto ganador, llamado BHID (Burr Hole Immobilizing Device), trata del diseño de un dispositivo implantable de larga duración, de fijación de colgajos óseos, que han sido separados de una masa craneal ósea en el transcurso de una operación de cirugía. El BHID sirve como método de fijación, de cubrimiento de orificio de taladro y de soporte no traumático de la craneotomía. Destaca su facilidad de utilización y colocación frente a otros métodos actualmente disponibles, como las microplacas craneales y los campos de fijación ósea.

11 Estoy convencido de que empresas de base tecnológica como Neos Surgery son necesarias para la competitividad empresarial. Estic convençut que empreses de base tecnològica com Neos Surgery són necessàries per a la competitivitat empresarial. Quins són els primers productes que llançarà Neos al mercat? Els primers productes que sortiran al mercat seran les alternatives als actuals sistemes de fixació cranial, com ara el fixador ossi cranial implantable per a cirurgia cranioencefàlica ja esmentat. També s està treballant en altres projectes i productes, com són els drenatges neuroquirúrgics i els dispositius quirúrgics de tancament. Com veu el futur de la seva empresa a mitjà termini? Estic convençut que empreses de base tecnològica com Neos Surgery són necessàries per a la competitivitat empresarial, i la nostra fita és llançar al mercat els nostres productes de dispositius mèdics implantables, bàsicament al mercat europeu i mitjançant una campanya publicitària apropiada. D aquesta experiència personal, quins han estat els principals ensenyaments que ha extret? El principal punt remarcable és que només destinant esforços al desenvolupament d empreses que tinguin productes amb un alt valor afegit es podrà mantenir la competitivitat empresarial en el nostre entorn actual, i que això es pot assolir amb una estreta col laboració entre empreses, emprenedors i centres tecnològics d un marcat estil innovador. Cuáles son las mayores dificultades con que se ha encontrado la empresa hasta el momento? La principal dificultad ha sido poder encontrar el apoyo financiero y empresarial adecuado y suficiente para sacar adelante el proyecto. Hoy en día aún existe una carencia de instrumentos idóneos para el impulso de este tipo de iniciativas, y ello provoca que numerosos proyectos se diluyan en la búsqueda de financiación, sin olvidar el alto riesgo tecnológico que representan estas propuestas innovadoras, que puede ser motivo de fracaso. Si bien actualmente existe más sensibilidad hacia la creación de empresas de base tecnológica, aún estamos lejos del tipo de apoyo que se da en otros países a estas iniciativas. También hay que destacar que, pese a que se pueda optar a los instrumentos públicos de financiación, el proceso es complejo. Cuáles son las aportaciones más significativas realizadas por ASCAMM a los proyectos de Neos? El apoyo y el acceso al conocimiento tecnológico para poder desarrollarlos, su experiencia empresarial, la disponibilidad de sus instalaciones y su infraestructura y el apoyo en la búsqueda de financiación tanto pública como privada, en la que la propia Fundación ASCAMM tiene una marcada representación. Cuáles son los primeros productos que lanzará Neos al mercado? Los primeros productos que saldrán al mercado serán las alternativas a los actuales sistemas de fijación craneal, como, por ejemplo, el fijador óseo craneal implantable para cirugía craneoencefálica antes mencionado. También se está trabajando en otros proyectos y productos, como los drenajes neuroquirúrgicos y los dispositivos quirúrgicos de cierre. Cómo ve el futuro de su empresa a medio plazo? Estoy convencido de que empresas de base tecnológica como Neos Surgery son necesarias para la competitividad empresarial, y nuestro objetivo es lanzar al mercado nuestros productos de dispositivos médicos implantables, básicamente en el mercado europeo y mediante una campaña publicitaria apropiada. Cuáles han sido las principales enseñanzas que ha extraído de esta experiencia personal? El principal punto remarcable es que sólo destinando esfuerzos al desarrollo de empresas que tengan productos con un alto valor añadido se podrá mantener la competitividad empresarial en nuestro entorno actual, y que ello puede lograrse con una estrecha colaboración entre empresas, emprendedores y centros tecnológicos de un marcado estilo innovador.

12 Solucions Innovadores Soluciones inovadoras Recentment, el Centre Tecnològic de la Fundació ASCAMM ha ajudat l empresa d àmbit internacional BSH Electrodomésticos España, SA dedicada al disseny i la fabricació d electrodomèstics i ubicada a Espanya a millorar el seu nivell de competitivitat i a donar valor afegit als seus productes. Concretament, ASCAMM ha realitzat per a aquesta empresa, amb una tecnologia totalment innovadora arreu d Europa, un prototipus funcional amb xapa d acer electrogalvanitzada de 500 x 400 mm, en gruixos d 1 i 0,6 mm i amb una àrea central totalment nerviada. Aquest prototipus en material definitiu correspon a una de les peces per al nou model de forns elèctrics que la companyia està desenvolupant i amb el qual està fent proves funcionals. La col laboració de la Fundació ASCAMM ha anat, però, molt més enllà de la simple fabricació del prototipus. En primera instància, es va realitzar un estudi de viabilitat tecnicoeconòmic per a determinar si era factible introduir la tecnologia DieLess Forming de deformació incremental sense matriu al procés de fabricació ràpida dels seus prototipus. Com un element integrat en la seva cadena de valor, aquest nou procés permet a l empresa: Reduir el temps de desenvolupament i validació de nous productes. Reduir la despesa originada en el procés de fabricació ràpida de prototipus. Assimilar el comportament del prototip al del component definitiu. El principal resultat de l experiència és que ara l empresa disposa d un procés alternatiu i automatitzat per a fer una feina que fins ara es feia manualment. I la conclusió final que el client n ha extret és que el DieLess Forming és una tecnologia vàlida per a les seves necessitats de prototipus i presèries ja que a més dels avantatges esmentats, és totalment combinable amb les altres tecnologies de processament. Operacions com plecs i emboticions de més de 60º es poden realitzar internament amb altres mitjans i amb l experiència de què l empresa disposa. Recientemente, el Centro Tecnológico de la Fundación ASCAMM ha ayudado a la empresa de ámbito internacional BSH Electrodomésticos España, S.A. dedicada al diseño y la fabricación de electrodomésticos y ubicada en España, a mejorar su nivel de competitividad y a dar un valor añadido a sus productos. Concretamente, ASCAMM ha realizado para esta empresa, con una tecnología totalmente innovadora en toda Europa, un prototipo funcional en chapa de acero electrogalvanizada de 500 x 400 mm, en grosores de 1 y 0,6 mm y con un área central totalmente nerviada. Este prototipo en material definitivo corresponde a una de las piezas para el nuevo modelo de hornos eléctricos que la compañía está desarrollando y con el que está efectuando pruebas funcionales. La colaboración de la Fundación ASCAMM, sin embargo, ha ido mucho más allá de la simple fabricación del prototipo. En primera instancia se realizó un estudio de viabilidad tecnicoeconómico para determinar si era factible introducir la tecnología DieLess Forming de deformación incremental sin matriz en el proceso de fabricación rápida de sus prototipos. Como un elemento integrado en su cadena de valor, este nuevo proceso permite a la empresa: Reducir el tiempo de desarrollo y validación del nuevo producto. Reducir el gasto originado en el proceso de fabricación rápida de prototipos. Asimilar el comportamiento del prototipo al del componente definitivo. El principal resultado de la experiencia es que ahora la empresa dispone de un proceso alternativo y automatizado para realizar una tarea que hasta ahora se realizaba manualmente. Y la conclusión final a la que el cliente ha llegado es que DieLess es una tecnología válida para sus necesidades de prototipos y preseries, ya que, además de las citadas ventajas, es totalmente combinable con las demás tecnologías de procesamiento. Otras operaciones, como pliegues y embuticiones de más de 60º, pueden realizarse internamente con otros medios y con la experiencia de que la empresa dispone.

13 11-12 ASCAMM, mediante la spin-off de software PLASTIA, ha desarrollado PROCEMM, una herramienta de trabajo colaborativo vía web para hacer mucho más eficiente la gestión de los proyectos de aquellas empresas con dispersión geográfica de clientes, proveedores y colaboradores. Mitjançant l spin-off de software PLASTIA, ASCAMM ha desenvolupat PROCEMM, una eina de treball col laboratiu via web per a fer molt més eficient la gestió dels projectes de les empreses que tenen dispersió geogràfica de clients, proveïdors i col laboradors. PROCEMM s instal la en un servidor de hosting per a assegurar una bona amplada de banda (d entrada i de sortida) i un backup diari de totes les dades generades. És una eina multilingüe que permet l accés amigable a usuaris de qualsevol llengua. La versió actual té incorporats l anglès, el castellà, el català, el francès, l italià, el portuguès i l alemany; en aquests moments s està introduint el xinès. Quan ja s ha instal lat, cal instruir un súper usuari a cada empresa, el qual gaudirà de privilegis per a dur a terme totes les tasques d administració (gestió d usuaris, manteniment, estadístiques, etc.). Es poden definir diferents categories d usuaris; els més comuns són els caps de projecte i els membres de projecte. L única condició indispensable per a poder participar com a usuari de PROCEMM és disposar de correu electrònic. Els caps de projecte creen espais col laboratius a mida i seleccionen en cada cas els mòduls més apropiats d entre tots aquells de què disposa el sistema. També designen els membres del projecte que tindran funcions dins d aquest espai. Segons els mòduls que seleccioni el cap de projecte a cada espai creat podem obtenir des d un simple lloc per a intercanviar fitxers fins a un sofisticat gestor de projectes on-line. Es pot activar l opció de traçabilitat de versions per als fitxers que es desitgin. Això permet saber en tot moment quin usuari (i quan) ha fet aportacions, i també quina és la darrera versió. Així, PROCEMM resol un problema realment complicat quan l activitat de col laborar sobre la darrera versió d un mateix fitxer es fa per correu electrònic. I també suposa un gran alleujament quan aquests fitxers són pesants (de més de 5 MB) i, per tant, es corre el risc que col lapsin el correu electrònic i puguin ser rebutjats pels filtres d alguns servidors. PROCEMM se instala en un servidor de hosting para asegurar un buen ancho de banda (de entrada y de salida) y un backup diario de todos los datos generados. Es una herramienta multilingüe que permite el acceso amigable a usuarios de cualquier lengua. La versión actual tiene incorporados el inglés, el castellano, el catalán, el francés, el italiano, el portugués y el alemán; actualmente se está implementando el chino. Una vez está instalado, es necesario adiestrar en la empresa a un súper usuario, que tendrá privilegios para realizar todas las tareas de administración (gestión de usuarios, mantenimiento, estadísticas, etc.). Se pueden definir diferentes categorías de usuarios, siendo las más comunes los jefes de proyecto y los miembros de proyecto. La única condición indispensable para poder participar como usuario de PROCEMM es disponer de correo electrónico. Los jefes de proyecto crean espacios colaborativos a medida, seleccionando en cada caso los módulos más apropiados de entre los que dispone el sistema, y designan a los miembros de proyecto que van a desempeñar funciones dentro de este espacio. Dependiendo de los módulos que seleccione el jefe de proyecto en cada espacio creado, podemos tener desde un mero lugar para el intercambio de ficheros hasta un sofisticado gestor de proyectos on-line.

14 Solucions Innovadores Soluciones inovadoras La organización de una reunión de proyecto suele acarrear una cantidad ingente de comunicaciones que, si se realizan por e- mail, pueden llegar a colapsar algún recurso de la empresa. PROCEMM automatiza la mayor parte de estos procesos. L organització d una reunió de projecte sovint implica una quantitat enorme de comunicacions que, si es fan per correu electrònic, poden col lapsar algun recurs de l empresa. PROCEMM automatitza la major part d aquests processos. Para aquellos ficheros que se desee, se puede activar la opción de trazabilidad de versiones. Ello permitirá saber en todo momento qué usuario (y cuándo) ha hecho aportaciones y cuál es la última versión. De esta forma, PROCEMM resuelve un complicado problema cuando la actividad de colaborar sobre la última versión de un mismo fichero se realiza por . También supone un gran aligeramiento cuando estos ficheros son pesados (de más de 5 MB) y colapsan las cuentas de correo y están expuestos a ser rechazados por los filtros de algunos servidores. S ha tingut una cura especial amb el mòdul de gestió de reunions. L organització d una reunió de projecte sovint implica una quantitat enorme de comunicacions que, si es fan per correu electrònic, poden col lapsar algun recurs de l empresa. PROCEMM automatitza la major part d aquests processos. El cap de projecte només ha de donar d alta una nova reunió, seleccionar els convocats i definir agenda. A partir d aquest moment, PROCEMM es posa en contacte automàticament amb els convocats per confirmar assistència, demanar presentacions, etc. Se ha tenido un cuidado especial con el módulo de gestión de reuniones. La organización de una reunión de proyecto suele acarrear una cantidad ingente de comunicaciones que, si se realizan por , pueden llegar a colapsar algún recurso de la empresa. PROCEMM automatiza la mayor parte de estos procesos. El jefe de proyecto sólo tiene que dar de alta una nueva reunión, seleccionar a los convocados y definir agenda. A partir de este momento, PROCEMM automáticamente se pone en contacto con los convocados para confirmar asistencia, pedir presentaciones, etc. Adreça electrònica d informació PROCEMM Dirección electrónica de información PROCEMM Visualització d una aplicació de PROCEMM en una pantalla d ordinador Visualización de una aplicación de PROCEMM en una pantalla de ordenador

15 13-14 Novetats Novedades Puesto que éste es el primer número del boletín ASCAMMTECH, presentamos una selección de temas que han sido noticia entre los meses de enero y octubre de Donat que aquest és el primer número del butlletí ASCAMMTECH, presentem una selecció de temes que han estat notícia entre els mesos de gener i octubre de El Centre Tecnològic de la Fundació ASCAMM ha estat acreditat per la Generalitat de Catalunya, a través del CIDEM, com a centre inscrit al Registre de Centres Tecnològics de Catalunya. Aquest Registre, operatiu des de fa poc temps i que compta actualment amb cinc centres tecnològics, s emmarca en la política de reconeixement i potenciació de les tasques que duen a terme aquestes entitats, com a instrument per a convertir el coneixement científic en innovació tecnològica d interès industrial. En l àmbit de l execució de projectes R+D+I, el Centre Tecnològic de la Fundació ASCAMM va dur a terme 52 projectes l any 2004 i és el primer centre privat català en retorn de la UE per activitat de R+D+I. El Centro Tecnológico de la Fundación ASCAMM ha sido acreditado por la Generalitat de Cataluña, a través del CIDEM, como centro inscrito en el Registro de Centros Tecnológicos de Cataluña. Dicho registro, operativo desde hace poco tiempo y que cuenta actualmente con cinco centros tecnológicos, se enmarca en la política de reconocimiento y potenciación de las tareas que llevan a cabo estas entidades, como instrumento para convertir el conocimiento científico en innovación tecnológica de interés industrial. En el ámbito de la ejecución de proyectos I+D+i, el Centro Tecnológico de Fundación ASCAMM es el primer centro privado catalán en retorno de la UE, y en el año 2004 llevó a cabo 52 proyectos.

16 Novetats Novedades D acord amb les decisions preses als patronats d ambdues fundacions, s ha dissolt la Fundació CASTMOLD i les seves activitats, els actius, els passius i el personal s han integrat a la Fundació ASCAMM. Aquesta decisió va partir de la voluntat de generar economies d escala creixents, integrant les activitats de fosa de metalls no ferrosos i aliatges lleugers dins de l àmbit del coneixement i de la gestió de la Fundació ASCAMM, la qual cosa permetrà optimitzar la recerca i les aplicacions tecnològiques per a aquest sector i endegar properament nous projectes i inversions de més abast en aquest camp. De acuerdo con las decisiones tomadas en los patronatos de ambas fundaciones, se ha disuelto la Fundación CASTMOLD y sus actividades, los activos, los pasivos y el personal se han integrado a la Fundación ASCAMM. Esta decisión partió de la voluntad de generar economías de escala crecientes, integrando las actividades de fundición de metales no ferrosos y aleaciones ligeras dentro del ámbito del conocimiento y de la gestión de la Fundación ASCAMM, lo que permitirá optimizar la investigación y las aplicaciones tecnológicas para este sector y poner en marcha próximamente nuevos proyectos e inversiones de mayor alcance en este campo. Pel que fa a la formació, el conveni estableix la participació d ASCAMM en una o més assignatures amb continguts de gestió i innovació dins dels estudis d enginyeria tècnica en disseny industrial que promou la Fundació ELISAVA. Així mateix, la Fundació ASCAMM participarà en els actuals programes de postgrau i de formació continuada d ELISAVA, amb l opció de desenvolupar conjuntament un nou programa, en el qual s inclouran pràctiques professionals entre els alumnes i les empreses i institucions de l entorn d ASCAMM. En l àmbit de la recerca, les dues fundacions han acordat dur a terme una avaluació de les capacitats i els coneixements respectius en l àmbit de R+D+I, així com la possibilitat de realitzar, de forma conjunta, projectes de recerca, a més d incorporar les capacitats d ELISAVA en algunes de les propostes i/o projectes de R+D+I liderats per ASCAMM. En lo que a formación se refiere, el convenio establece la participación de ASCAMM en una o más asignaturas con contenidos de gestión e innovación dentro de los estudios de ingeniería técnica en diseño industrial que promueve la Fundación ELISAVA. Asimismo, la Fundación ASCAMM participará en los actuales programas de postgrado y de formación continuada de ELISAVA, con la opción de desarrollar conjuntamente un nuevo programa, en el que se incluirán prácticas profesionales entre los alumnos y las empresas e instituciones del entorno de ASCAMM. En el ámbito de la investigación, ambas fundaciones han acordado llevar a cabo una evaluación de los respectivos conocimientos y capacidades en el ámbito de I+D+i, así como la posibilidad de realizar, de forma conjunta, proyectos de investigación, además de incorporar las capacidades de ELISAVA a algunas de las propuestas y/o proyectos de I+D+i liderados por ASCAMM.

17 12-13 Al maig de 2005 es va firmar l acta de constitució de l empresa HEXASCREEN CULTURE TECHNO- LOGIES S.L., una spin-off acollida al programa d Innovació i Creació d Empreses de la UAB i que neix de la iniciativa dels grups de recerca de la UAB i la UPC, a més del Centre Tecnològic de la Fundació ASCAMM. La nova empresa, que s adreça als sectors farmacèutic, biotecnològic i biomèdic, s ubica al Viver d Empreses de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB (VE3B). El principal producte que ofereix la companyia són els minibioreactors amb capacitat de controlar les condicions ambientals i seguir les activitats físicoquímiques i biològiques que s hi produeixin. Tenen aplicacions en el desenvolupament de noves molècules i línies cel lulars, i permeten a més una major automatització, capacitat i qualitat d experimentació. Imatge en 3-D d un equip de minibioreactors (de ml cadascun), fabricat en plàstic biocompatible Imagen en 3-D de un equipo de minibiorreactores (de ml cada uno), fabricado en plástico biocompatible En mayo de 2005 se firmó el acta de constitución de la empresa HEXASCREEN CULTURE TECHNO- LOGIES S.L., una spin-off acogida al Programa de Innovación y Creación de Empresas de la UAB y que nace de la iniciativa de los grupos de investigación de la UAB y la UPC, además del Centro Tecnológico de Fundación ASCAMM. La nueva empresa, que se dirige a los sectores farmacéutico, biotecnológico y biomédico, se ubica en el Vivero de Empresas de Biotecnología y Biomedicina de la UAB (VE3B). El principal producto que ofrece la compañía son los minibiorreactores con capacidad de controlar las condiciones ambientales y seguir las actividades fisicoquímicas y biológicas que se produzcan. Tienen aplicaciones en el desarrollo de nuevas moléculas y líneas celulares, y permiten, además, una mayor automatización, capacidad y calidad de experimentación. El mes de gener passat, durant una visita a la seu central del Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès, Barcelona), el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, acompanyat pel conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé, el director general del CIDEM, Agustí Segarra, i altres autoritats, va visitar les instal lacions de la Fundació ASCAMM i del seu Centre Tecnològic, on van ser rebuts pel president i el director general d ASCAMM, Antoni Peñarroya i Xavier López, respectivament, a més de per alguns representants empresarials. El pasado mes de enero, durante una visita a la sede central del Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès, Barcelona), el Presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acompañado por el conseller de Trabajo e Industria, Josep M. Rañé, el Director General del CIDEM, Agustí Segarra, y otras autoridades, visitaron las instalaciones de la Fundación ASCAMM y de su Centro Tecnológico, donde fueron recibidos por el presidente y el director general de ASCAMM, Antoni Peñarroya y Xavier López, respectivamente, además de por algunos representantes empresariales.

18 Novetats Novedades El projecte Sculptor (Sustainable and Smart Shaping Process Radicarfor Radical Innovation in European Metal Forming Manufacturing) és un projecte STREP del 6è Programa Marc de la Unió Europea, que compta amb nou socis participants de sis països europeus i un pressupost de tres milions d euros. L objectiu és desenvolupar una segona generació de màquina i procés de deformació incremental (Dieless Forming), a través del desenvolupament d una tecnologia flexible i altament autocontrolada. Aquesta tecnologia permet fabricar peces de xapa metàl lica de forma molt àgil sense recórrer a eines d estampació. Els reptes cientificotecnològics del projecte són diversos: el desenvolupament de materials intel ligents basats en sensors integrats que permetin un control del procés on-line, el desenvolupament de sistemes de monitorització i de control intel ligents i integrats, l adaptació de models numèrics per a la simulació del procés, el desenvolupament de metodologia de procés i de paràmetres òptims, el desenvolupament i la integració de tecnologies per a la industrialització del procés. El proyecto Sculptor (Sustainable and Smart Shaping Process for Radical Innovation in European Metal Forming Manufacturing) es un proyecto STREP del 6º Programa Marco de la Unión Europea, que cuenta con nueve socios participantes de seis países europeos y un presupuesto de tres millones de euros. El objetivo es desarrollar una segunda generación de máquina y proceso de deformación incremental (DieLess Forming), a través del desarrollo de una tecnología flexible y altamente autocontrolada. Esta tecnología permite fabricar piezas de chapa metálica de forma muy ágil sin recurrir a herramientas de estampación. Los retos científico-tecnológicos del proyecto son diversos: el desarrollo de materiales inteligentes basados en sensores integrados que permitan un control del proceso on-line, el desarrollo de sistemas de monitorización y de control inteligentes e integrados, la adaptación de modelos numéricos para la simulación del proceso, el desarrollo de metodología de proceso y de parámetros óptimos, el desarrollo y la integración de tecnologías para la industrialización del proceso.

19 17-18 El projecte esesme (Electronic Services for SMEs in the Plastics Supply Chain), cofinançat per la Unió Europea a través del seu programa eten, compta amb un consorci d onze socis de cinc països europeus (França, Portugal, Espanya, Polònia i Gran Bretanya), juntament amb altres entitats sectorials i tecnològiques amb funcions consultives. A partir del projecte, es pretén llençar al mercat un portal i centre virtual de serveis per al sector del plàstic (CVP), que abraçarà les àrees de disseny, motlles, producció i acoblament de peces de plàstic, així com el subministrament al client, i millorarà el potencial de desenvolupament i innovació de les companyies europees d aquest sector, en particular el de les pimes. El pressupost total del projecte és d 1,8 milions d euros, dels quals els aporta la Comissió Europea. Té una durada de divuit mesos: de juny de 2005 a novembre de 2006, i el Centre Tecnològic de la Fundació ASCAMM és el seu coordinador. El proyecto esesme (Electronic Services for SMEs in the Plastics Supply Chain), cofinanciado por la Unión Europea a través de su programa eten, cuenta con un consorcio de once socios de cinco países europeos (Francia, Portugal, España, Polonia y Gran Bretaña), juntamente con otras entidades sectoriales y tecnológicas con funciones consultivas. A partir de este proyecto, se pretende lanzar al mercado un portal y centro virtual de servicios para el sector del plástico (CVP), que abarcará las áreas de diseño, moldes, producción y acoplamiento de piezas de plástico, así como el suministro al cliente, y mejorará el potencial de desarrollo e innovación de las compañías europeas de este sector, en particular el de las pymes. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1,8 millones de euros, de los cuales los aporta la Comisión Europea; su duración es de dieciocho meses: de junio de 2005 a noviembre de 2006, y el Centro Tecnológico de la Fundación ASCAMM es el coordinador del mismo.

20 Novetats Novedades INTPLASTIC és un Projecte Interregional (FEDER) liderat per ASCAMM que té l objectiu de desenvolupar un centre virtual de serveis per a millorar el potencial de desenvolupament i innovació de les pimes de la cadena de valor del plàstic del sudoest d Europa, amb la contribució de centres de Portugal, el sud de França, el País Basc, Aragó i Catalunya. INTPLASTIC es un proyecto interregional (FEDER) liderado por ASCAMM cuyo objetivo es desarrollar un centro virtual de servicios para mejorar el potencial de desarrollo e innovación de las pymes de la cadena de valor del plástico del sudoeste de Europa, con la contribución de centros de Portugal, el sur de Francia, el País Vasco, Aragón y Cataluña. Els dies 29 i 30 de setembre es va celebrar a Barcelona una reunió plenària per a presentar els principals avenços duts a terme fins ara en aquest Projecte Integrat de la UE, que aborda les tecnologies clau del disseny i la fabricació de motlles. La reunió la va organitzar la Fundació ASCAMM, en qualitat de soci i un dels principals promotors del projecte. Los días 29 y 30 de septiembre se celebró en Barcelona una reunión plenaria para presentar los principales avances llevados a cabo hasta ahora en este Proyecto Integrado de la UE, que aborda las tecnologías clave del diseño y la fabricación de moldes. La reunión la organizó la Fundación ASCAMM, en calidad de socio y uno de los promotores del proyecto.

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia TALLER: L AVALUACIÓ DE LA RECERCA EN HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Universitat de Barcelona, 28 i 29 de gener de 2010 Ponències i contribucions Grup 1: Filosofia, Història, Art, Antropologia i Geografia

Más detalles

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN RECULL DE PREMSA EDUCACIÓ- Amb el patrocini de la DILLUNS 3 D OCTUBRE DE 2011 DIRECTE! AGENCIA EFE LA VANGUARDIA LA VANGUARDIA EL PAIS LA VANGUARDIA EL PAIS EL PUNT AVUI EL PUNT AVUI REGIO 7 EL PAIS Rigau

Más detalles

L OPAC Social i la participació dels usuaris als catàlegs bibliogràfics

L OPAC Social i la participació dels usuaris als catàlegs bibliogràfics Aquest document conté la versió postprint i la traducció al castellà del següent article: Este documento contiene la versión postprint y la traducción en castellano del siguiente artículo : Ir a la traducción

Más detalles

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Medi ambient Divendres, 13 de febrer de 2013 Diari ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Qué modelo sostenible queremos en el territorio? P 2-3. Políticas locales para cuidar el medio ambiente P 6-11. Crecimiento

Más detalles

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO IX LEGISLATURA Núm. 123 25 de mayo de 2011 Pág. 7104 ORDEN DEL DÍA Cuarto PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCÍA Sesión celebrada el miércoles,

Más detalles

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM 11010101001 Ideari XIP.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM Sumari #1 Presentació... 7.GOV Idees força... 11 #1 Administració electrònica (egov)... 13 #2 Govern obert (ogov)... 15 #3 Obertura

Más detalles

Tècniques i Eines de Gestió de Projectes (TEGP) T10. Avaluació i millora de processos de software. Antònia Mas Pichaco Curs 2005-2006

Tècniques i Eines de Gestió de Projectes (TEGP) T10. Avaluació i millora de processos de software. Antònia Mas Pichaco Curs 2005-2006 Tècniques i Eines de Gestió de Projectes (TEGP) T10 Avaluació i millora de processos de software Curs 2005-2006 Continguts Introducció CMM ISO/IEC 15504 (SPICE) PSP TSP ISO 9001:2000 ISO 90003:2004 Certificació.

Más detalles

santa & cole manuel cabero chocolat factory roca

santa & cole manuel cabero chocolat factory roca santa & cole manuel cabero chocolat factory roca Índex presentació 2 introducció 4 santa & cole. el món de la cultura material 6 manuel cabero. de l ús del disseny a la gestió del disseny 18 chocolat factory.

Más detalles

31 de marzo al 6 de abril de 2014 Año XII - 506. Un avanç desigual cap al pacte sociosanitari d Ana Mato

31 de marzo al 6 de abril de 2014 Año XII - 506. Un avanç desigual cap al pacte sociosanitari d Ana Mato GACETA MEDICA 31 de marzo al 6 de abril de 2014 Año XII - 506 É Edición Catalana Sigue en facebook.com/gacetamedica youtube.com/contenidossalud @gacetamedicacom La microgestión de procesos es clave en

Más detalles

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS RSE EN PYMES DE NAVARRA. Metodología InnovaRSE Diagnóstico de RSE

GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS RSE EN PYMES DE NAVARRA. Metodología InnovaRSE Diagnóstico de RSE GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS RSE EN PYMES DE NAVARRA Metodología InnovaRSE Diagnóstico de RSE GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS RSE EN PYMES DE NAVARRA Metodología InnovaRSE Diagnóstico

Más detalles

Animació juvenil i gestió de conflictes núm. 22 Segon semestre de 2007. Animació juvenil i gestió de conflictes ISSN 1988-6748.

Animació juvenil i gestió de conflictes núm. 22 Segon semestre de 2007. Animació juvenil i gestió de conflictes ISSN 1988-6748. Animació juvenil i gestió de conflictes núm. 22 Segon semestre de 2007 Introducció Animació juvenil i gestió de conflictes Els dies 26, 27 i 28 d'octubre de 2007 es van celebrar, a l'alberg Juvenil Torre

Más detalles

Curso de: Telemarketing. Tema 1: Marketing y comercialización I 1

Curso de: Telemarketing. Tema 1: Marketing y comercialización I 1 Curso de: Telemarketing 1 2 Índice TELEMARKETING TEMA 1: MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN I Pág. 5 1.1 Concepto de marketing Pág. 6 1.2 Marketing estratégico Pág. 12 1.3 Organización del departamento comercial

Más detalles

4838: ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN ERP EN UNA EMPRESA DE CLIMATIZACIÓN

4838: ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN ERP EN UNA EMPRESA DE CLIMATIZACIÓN 4838: ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN ERP EN UNA EMPRESA DE CLIMATIZACIÓN Memòria del Projecte Fi de Carrera d'enginyeria en Informàtica realitzat per Alexander Criollo Mendoza i dirigit per Josep María

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO. Nombre del proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ZOHO CRM. (Customer Relationship Management) Empresa:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO. Nombre del proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ZOHO CRM. (Customer Relationship Management) Empresa: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Voluntad. Conocimiento. Servicio Nombre del proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ZOHO CRM (Customer Relationship Management) Empresa: IMPLANTES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

Más detalles

LIDERAZGO DE LA EMPRESA DE INTERMEDIACION INMOBILIARIA RESIDENCIAL DE SEGUNDA MANO EN ESPAÑA

LIDERAZGO DE LA EMPRESA DE INTERMEDIACION INMOBILIARIA RESIDENCIAL DE SEGUNDA MANO EN ESPAÑA TESIS DOCTORAL LIDERAZGO DE LA EMPRESA DE INTERMEDIACION INMOBILIARIA RESIDENCIAL DE SEGUNDA MANO EN ESPAÑA LUIS MIGUEL CASTRO HERNANDEZ LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DEPARTAMENTO DE

Más detalles

Universidad Veracruzana

Universidad Veracruzana Universidad Veracruzana Facultad de Administración de Empresas y Administración de Empresas Turísticas PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COMERCIO Y SERVICIOS ELECTRONICOS COMO VENTAJA COMPETITIVA PARA LAS MPYMES

Más detalles

PORTAL EDUCARCHILE INFORME DE EVALUACIÓN. realizado por

PORTAL EDUCARCHILE INFORME DE EVALUACIÓN. realizado por PORTAL EDUCARCHILE INFORME DE EVALUACIÓN realizado por Autor: Ulf Lundin Han contribuido: Santi Scimeca (Italia) Thomas Maier (Austria) Petra Dimitru (Rumanía) Yong Chui Hsia (Australia) Responsable de

Más detalles

Federación de Empresarios de La Rioja C/ Hnos. Moroy 8 26001 Logroño Tfno.: +34 941 271 271

Federación de Empresarios de La Rioja C/ Hnos. Moroy 8 26001 Logroño Tfno.: +34 941 271 271 Estudio Financiado por el Servicio Riojano de Empleo y el Fondo Social Europeo. Acción Complementaria y de Acompañamiento a la formación Integración de la Planificación de los Recursos Humanos de las Empresas

Más detalles

LA EDUCACIÓN EN INGENIERÍA EN BRASIL. Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Presidente Academia de Ingeniería

LA EDUCACIÓN EN INGENIERÍA EN BRASIL. Autor: Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Presidente Academia de Ingeniería El presente es un documento de trabajo elaborado para el estudio Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el Mundo, realizado por la Academia de Ingeniería de México con el patrocinio

Más detalles

TÍTULO: Máster Universitario en Dirección de Proyectos. UNIVERSIDADES: Oviedo La Rioja Pública de Navarra

TÍTULO: Máster Universitario en Dirección de Proyectos. UNIVERSIDADES: Oviedo La Rioja Pública de Navarra TÍTULO: Máster Universitario en Dirección de Proyectos UNIVERSIDADES: Oviedo La Rioja Pública de Navarra 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO Denominación del título Máster en

Más detalles

Configuración de un equipo competitivo para la gestión de proyectos informáticos

Configuración de un equipo competitivo para la gestión de proyectos informáticos Configuración de un equipo competitivo para la gestión de proyectos informáticos Memoria Alumno: Marc Serra Gordo Ingeniería Técnica en Informática de Gestión Consultor: Jesús Bustínduy Basterrechea Fecha

Más detalles

DIARIO DE SESIONES SENADO

DIARIO DE SESIONES SENADO CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES SENADO X LEGISLATURA Pág. 13687 PLENO ORDEN DEL DÍA 5. MOCIONES PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ Sesión núm. 67 celebrada el miércoles, 18 de

Más detalles

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Departamento de Ingeniería Mecánica PROYECTO FIN DE CARRERA SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE COMPONENTES ESTRUCTURALES PARA LA INDUSTRIA AERONÁUTICA

Más detalles

Nº 30 Verano 2010. Cloud Computing. Una nueva forma de concebir la tecnología. Factoría de Innovación. Caja Madrid gestiona sus ideas con SharePoint

Nº 30 Verano 2010. Cloud Computing. Una nueva forma de concebir la tecnología. Factoría de Innovación. Caja Madrid gestiona sus ideas con SharePoint Nº 30 Verano 2010 Cloud Computing Una nueva forma de concebir la tecnología Factoría de Innovación Caja Madrid gestiona sus ideas con SharePoint Julián Administrador de bases de datos Eduardo Analista

Más detalles

Cómo llegar a ser un experto en Marketing?

Cómo llegar a ser un experto en Marketing? INSTITUTO EUROPEO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Pedro Rubio Domínguez Cómo llegar a ser un experto en Marketing? Pedro Rubio Domínguez El autor es profesor, consultor de gestión y socio-director general del Instituto

Más detalles

RADIOGRAFIA DE LA INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS-CHILE 2013 1 RADIOGRAFIA DE LA INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS CHILE 2013

RADIOGRAFIA DE LA INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS-CHILE 2013 1 RADIOGRAFIA DE LA INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS CHILE 2013 RADIOGRAFIA DE LA INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS-CHILE 2013 1 RADIOGRAFIA DE LA INNOVACIÓN EN GRANDES EMPRESAS CHILE 2013 Inversión en i+d+i Estrategias de Innovación Ecosistema de Innovación Procesos

Más detalles

La licitación electrónica en el sector público español. Presente y futuro

La licitación electrónica en el sector público español. Presente y futuro La licitación electrónica en el sector público español. Presente y futuro Cátedra José Felipe Bertrán de Gobierno y Liderazgo en la Administración Pública ISBN: 978-84-86851-29-3 D.L.: B-38730-2011 TODOS

Más detalles

GRUP DE TREBALL CREATIU SOBRE ESTRUCTURES

GRUP DE TREBALL CREATIU SOBRE ESTRUCTURES GRUP DE TREBALL CREATIU SOBRE ESTRUCTURES InnoCons, juliol 2009 CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D OBRES DE CATALUNYA PEL CANVI INNOVADOR A LA CONSTRUCCIO Cap a una nova manera de construir GRUP D ESTRUCTURES

Más detalles

Análisis de la oferta y. la demanda de los servicios Cloud Computing

Análisis de la oferta y. la demanda de los servicios Cloud Computing Análisis de la oferta y la demanda de los servicios Cloud Computing EDITA Y PRODUCE: Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones AIMME - Instituto Tecnológico Metalmecánico Parque Tecnológico,

Más detalles

LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA GRUPAL EN ELS PUNTS D INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES: ANÀLISI DE NECESSITATS I PROPOSTES D ACTUACIÓ

LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA GRUPAL EN ELS PUNTS D INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES: ANÀLISI DE NECESSITATS I PROPOSTES D ACTUACIÓ Ajuntament Direcció del Programa de Dones Gerència d Educació, Cultura i Benestar Pg. De Sant Joan 75, 5a. pl. 08009 Barcelona de Barcelona Ajuts a la recerca Francesca Bonnemaison 2008 LA INTERVENCIÓ

Más detalles