AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO"

Transcripción

1 AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN DUENA (KBN C02/042/2010). Aztertu egin da aipatutako espedientea eta ikusi da indarrean dauden legeekin bat datozen agiriak daudela. Kontratazio-espedientea prozedura irekiaren bidez izapidetu da, urriaren 30eko 30/2007 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 141 eta hurrengo artikuluek ezartzen dutenari jarraiki eta 34/2010 Legea, abuztuaren 5ekoa, aurrekoa aldatzen duena, administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioa arautzeari buruzkoa (hemendik aurrera SPKL). ORDEN DE LA CONSEJERA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE «SERVICIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA INFORMÁTICO JUDICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE EUSKADI» (EXPTE. C.C.C. Nº C02/042/2010). Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente, expediente de adjudicación que se ha verificado a través del procedimiento abierto habilitado al amparo de los artículos 141 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público en la versión dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de adaptación a la normativa comunitaria en materia de recursos especiales en materia de contratación (en lo sucesivo LCSP). AURREKARIAK 2010eko urriaren 1eko Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren aginduaren bidez, adierazitako kontratazio-espedientea hasi zen. 2010eko abenduaren 11ko Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren aginduaren bidez, honako agiri hauek onartu ziren: kontratazio-espedientea, administrazio-klausula zehatzen RESULTANDO que, mediante Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública, de fecha 1 de octubre de 2010, se inicia el expediente de contratación referido. RESULTANDO que, mediante Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública, de fecha 11 de diciembre de 2010, se aprueba el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas

2 agiria eta dagokion gastua. Era berean, prezioak berrikustea baliogabea zela erabaki, eta kontratua esleitzeko prozedura hasteko agindu zuen. Lizitazio-iragarkia 2010eko abenduaren 18an DOUEn zein kontratatzailearen profilean argitaratu zen, 2011ko urtarrilaren 14an BOEn, eta 2011ko urtarrilaren 10ean EHAAn. Espedientean jasotzen denez jarritako epean enpresa hauen eskaintzak aurkeztu ziren: Particulares para la adjudicación del contrato de servicios referenciado, el gasto al que asciende la contratación, se declara improcedente la revisión de precios y se ordena la apertura del procedimiento de adjudicación. RESULTANDO que, el correspondiente anuncio de licitación se ha publicado en el DOUE de fecha 18 de diciembre de 2010 y en el perfil de contratante, en el BOE de 14 de enero de 2011 y en el BOPV de fecha 10 de enero de RESULTANDO que según consta en la actuaciones dentro del plazo establecido al efecto presentaron oferta las siguientes empresas: 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. ODEI, S.A. 3. DEUSTO SISTEMAS. 4. UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. 5. UTE IBERMÁTICA / INDRA SISTEMAS, S.A. 6. IBERMÁTICA. 7. UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. 8. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. ODEI, S.A. 3. DEUSTO SISTEMAS. 4. UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. 5. UTE IBERMÁTICA / INDRA SISTEMAS, S.A. 6. IBERMÁTICA. 7. UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. 8. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. Kontratazio Mahaiak hiru egun balioduneko epea eman zien lizitatzaileei dokumentazio juridikoan antzemandako akatsak zuzentzeko. Epe horretan enpresa guztiek zuzendu zituzten antzemandako akatsak. RESULTANDO que, tras conceder la Mesa de contratación a las licitadoras un plazo de tres días hábiles para subsanar la documentación jurídica, todas las empresas requeridas subsanan en plazo y forma la documentación.

3 Justizia Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak C gutunazaletan zegoen dokumentazioa baloratzen zuen txostena egin zuen, SPKLren artikuluak xedatutakoari jarraituz. Balorazioa honako hau da: RESULTANDO que, en aplicación del artículo de la LCSP, la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia emite el correspondiente informe de valoración de la documentación obrante en el sobre C, siendo ésta la puntuación: TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote CONSULTING, S.A. 2. ODEI, S.A DEUSTO SISTEMAS UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A UTE IBERMÁTICA / INDRA SISTEMAS, S.A IBERMÁTICA UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. 8. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L ko otsailaren 25ean, aipatutako C gutunazalen balorazioa irakurri ondoren, lizitatzaileen B gutunazalak ireki ziren jendeaurrean. Hori horrela, lizitatzaileen eskaintza ekonomikoak honako hauek dira: RESULTANDO que, en fecha 25 de febrero de 2011, tras la lectura de la valoración de los sobres C se procede a la apertura de los sobres B. Por consiguiente, las ofertas económicas presentadas por las licitadoras son las siguientes: LOTE 1 TEMPORALES DE EMPRESAS IVA EXCLUIDO IMPORTE IVA (IVA INCLUIDO)

4 1. ODEI, S.A , , ,20 2. UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO , , ,00 SISTEMAS, S.A. 3. IBERMÁTICA, S.A , , ,50 LOTE 2 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A IVA EXCLUIDO IMPORTE IVA (IVA INCLUIDO) , , ,00 LOTE 3 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A 3. UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. IVA EXCLUIDO IMPORTE IVA (IVA INCLUIDO) , , , , , , , , ,00 LOTE 4 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. IVA EXCLUIDO IMPORTE IVA (IVA INCLUIDO) , , , , , ,50 3. IBERMÁTICA, S.A , , ,73 4. INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A , , ,00

5 (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. LOTE 5 IMPORTE IVA IVA (IVA TEMPORALES DE EMPRESAS EXCLUIDO INCLUIDO) 1. ODEI, S.A , , ,50 2. DEUSTO SISTEMAS, S.A , , ,18 3. IBERMÁTICA, S.A , , ,16 4. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L , , ,00 Ikusi da UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 1. eta 4 loteetarako aurkeztutako eskaintza ekonomikoak anormalak edo neurriz kanpokoak zirela, Administrazio Klausula Zehatzen Agiriko Karatularen 33. puntuaren arabera, hori dela eta alegazioak aurkezteko legezko epea eman zitzaion eskaintza ekonomikoa zuzena eta betegarria dela justifikatzeko. 2011ko martxoaren 15ean Justizia Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak txostena egin zuen aipatutako enpresak eguindako justifikazioaren inguruan. Bertan azaltzen zuen ez zela nahikoa egindako justifikazioa, ez zelako argitzen zergatik zen hain bajua prezioa. Hau da; ez da zehazten kontratua gauzatzeko prozeduraren bidez zenbat aurrezten den, prestazioa gauzatzeko zer soluzio tekniko hautatu dituen eta prestazioa gauzatzeko zein baldintza bereziki aldekoak dituen berak, ezta SPKLren artikuluan agertzen diren bestelako arrazoiak. Ikusi da DEUSTO SISTEMAS, Habiéndose observado que, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 33 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las ofertas económicas presentadas por la UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. para los lotes 1 y 4 resultan anormales o desproporcionadas, se le concedió plazo legal para alegar los datos y justificaciones que estimen oportunos en orden a acreditar que su oferta económica es susceptible de normal cumplimiento y la pertinencia del precio ofertado. Con fecha 15 de marzo de 2011 la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia emite informe al respecto de la justificación de la oferta considerando insuficiente la justificación, por no contener ninguna aclaración del precio anormalmente bajo que tenga relación con el ahorro derivado de las soluciones técnicas adoptadas, condiciones excepcionalmente favorables, la originalidad de las prestaciones propuestas u otras razones asimilables referidas en el punto 3 del artículo 136 de la LCSP. Habiéndose observado que, con

6 S.A.ren 5. loterako aurkeztutako eskaintza ekonomikoa anormala edo neurriz kanpokoa zela, Administrazio Klausula Zehatzen Agiriko Karatularen 33. puntuaren arabera, hori dela eta alegazioak aurkezteko legezko epea eman zitzaion eskaintza ekonomikoa zuzena eta betegarria dela justifikatzeko. 2011ko martxoaren 15ean Justizia Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak txostena egin zuen aipatutako enpresak eguindako justifikazioaren inguruan. Bertan azaltzen zuen ez zela nahikoa egindako justifikazioa, ez zelako argitzen zergatik zen hain bajua prezioa. Hau da; ez da zehazten kontratua gauzatzeko prozeduraren bidez zenbat aurrezten den, prestazioa gauzatzeko zer soluzio tekniko hautatu dituen eta prestazioa gauzatzeko zein baldintza bereziki aldekoak dituen berak ezta, SPKLren artikuluan agertzen diren bestelako arrazoiak. Horregatik guztiagatik, Kontratazio Mahaiak 2011ko martxoaren 18an egindako bileran UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 1. eta 4 loteetarako aurkeztutako eskaintza ekonomikoak eta DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 5. loterako aurkeztutako eskaintza ekonomikoa baztertzeko proposatu zion kontratazio organoari. Eskaintzen balorazioa guztira honako hau da: arreglo a lo dispuesto en el apartado 33 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la oferta económica presentada por DEUSTO SISTEMAS, S.A. para el Lote 5 resulta anormal o desproporcionada, se le concede plazo legal para alegar los datos y justificaciones que estimen oportunos en orden a acreditar que su oferta económica es susceptible de normal cumplimiento y la pertinencia del precio ofertado. Con fecha 15 de marzo de 2011 la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia emite informe al respecto de la justificación de la oferta considerando insuficiente la justificación, por no contener ninguna aclaración del precio anormalmente bajo que tenga relación con el ahorro derivado de las soluciones técnicas adoptadas, condiciones excepcionalmente favorables, la originalidad de las prestaciones propuestas u otras razones asimilables referidas en el punto 3 del artículo 136 de la LCSP. Por todo ello, la Mesa de Contratación en reunión celebrada el 18 de marzo de 2011 propuso al órgano de contratación la exclusión de las ofertas económicas de la UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. para los lotes 1 y 4 y de DEUSTO SISTEMAS, S.A. para el Lote 5. RESULTANDO que, la valoración global de las ofertas es la siguiente:

7 LOTE 1 TEMPORALES DE EMPRESAS TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 1. ODEI, S.A ,00 87,00 2. IBERMÁTICA, S.A ,18 87,18 LOTE 2 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A LOTE 3 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A 3. UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 42 50,00 92 TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 30 50, ,88 85, ,70 87,70 LOTE 4 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 35 48,27 83,27 CONSULTING, S.A. 2. IBERMÁTICA, S.A ,00 89,00 3. INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. LOTE 5 TEMPORALES DE EMPRESAS 31 45,66 76,66 TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 1. ODEI, S.A ,00 84,00

8 2. IBERMÁTICA, S.A ,82 74,82 3. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L ,71 93,71 Honako hauek dira hautatutako enpresen eskaintzen ezaugarriak, txosten teknikoaren arabera : IBERMÁTICA, S.A.ren eskaintzak 1. loterako honako ezaugarriak eta abantailak ditu: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, como puntos destacables en la oferta se encuentran la capacidad que presupone en el ámbito de la obtención de información para los websites conocimiento del medio y aplicación de nuevos hitos para fomentar la divulgación. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, como hitos destacables en la oferta se encuentran la utilización de prácticas de Calidad, Gestiones periódicas de información y coordinación con los diferentes colectivos de la Administración de Justicia, inciden en ello y lo ponen de manifiesto en comparación a las otras ofertas lo que supone un gran merito. También oferta una completa variedad de documentación para llevar a cabo las tareas así como informes de seguimiento y formación tanto interna como externa, además de entregables para el control de los procesos con el objeto de obtener una mejora continua en los proyectos del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, la empresa que propone una distribución de los recursos mejor y más adecuada a las necesidades descritas en el pliego RESULTANDO que según el informe técnico las ofertas presentadas tienen las siguientes características: La oferta de la empresa IBERMÁTICA, S.A. para el lote 1 tiene las siguientes características y ventajas: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, como puntos destacables en la oferta se encuentran la capacidad que presupone en el ámbito de la obtención de información para los websites conocimiento del medio y aplicación de nuevos hitos para fomentar la divulgación. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, como hitos destacables en la oferta se encuentran la utilización de prácticas de Calidad, Gestiones periódicas de información y coordinación con los diferentes colectivos de la Administración de Justicia, inciden en ello y lo ponen de manifiesto en comparación a las otras ofertas lo que supone un gran merito. También oferta una completa variedad de documentación para llevar a cabo las tareas así como informes de seguimiento y formación tanto interna como externa, además de entregables para el control de los procesos con el objeto de obtener una mejora continua en los proyectos del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, la empresa que propone una distribución de los recursos mejor y más adecuada a las necesidades descritas en el

9 es la empresa IBERMÁTICA. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado abarcarán la vertiente más periodística del servicio, desarrollarán proyectos multimedia como parte de las comunicaciones visuales y procurarán paliar, en la medida de lo posible, la falta de implicación y de conocimiento web por parte de los integrantes de los diferentes departamentos y colectivos. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, fomentará la cultura del equipo de equipos, a través de reuniones periódicas con los representantes de los servicios, coordinando y sincronizando equipos, y trabajando en la gestión del cambio. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio un sistema de seguimiento que permite realizar las modificaciones oportunas en cada momento, con el fin de satisfacer al máximo al cliente y al usuario final, cohesionando los diferentes soportes y servicios del Departamento de Justicia, canalizando todas las contribuciones y consolidándolas en un repositorio único. Presenta una mejora poco concisa respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, dice que tiene experiencia en la prestación de servicios de gestión de contenidos, así como en el uso de herramientas, métodos, procedimientos y disponibilidad de personal especializado, pero no los pliego es la empresa IBERMÁTICA. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado abarcarán la vertiente más periodística del servicio, desarrollarán proyectos multimedia como parte de las comunicaciones visuales y procurarán paliar, en la medida de lo posible, la falta de implicación y de conocimiento web por parte de los integrantes de los diferentes departamentos y colectivos. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, fomentará la cultura del equipo de equipos, a través de reuniones periódicas con los representantes de los servicios, coordinando y sincronizando equipos, y trabajando en la gestión del cambio. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio un sistema de seguimiento que permite realizar las modificaciones oportunas en cada momento, con el fin de satisfacer al máximo al cliente y al usuario final, cohesionando los diferentes soportes y servicios del Departamento de Justicia, canalizando todas las contribuciones y consolidándolas en un repositorio único. Presenta una mejora poco concisa respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, dice que tiene experiencia en la prestación de servicios de gestión de contenidos, así como en el uso de herramientas, métodos, procedimientos y

10 especifica. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.Aren eskaintza 2. loterako bakarra da, horren ondorioz, plegutan eskatzen diren ezaugarriak dituenez bere horretan onartzen da. INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ren eskaintzak 3. loterako honako ezaugarriak eta abantailak ditu: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, la oferta de INSA Sycatón contempla como alcance dar servicio a no solo los usuarios de la Administración de Justicia de Euskadi, sino también a otros colectivos que guardan relación con la Administración de justicia, como abogados, procuradores, etc., estima el número de usuarios en unos 8.000, adelantándose así a la situación que tendremos que abordar en unos meses. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, desarrollan con acierto un plan de formación y transición para minimizar el riesgo del cambio de prestador en caso de resultar adjudicatarios. La oferta de la UTE INSA Sycatón propone penalización económica en caso de no cumplir los acuerdos de nivel de servicio propuestos. En cuanto a la gestión y gobernanza del servicio propone mecanismos adecuados como son variedad de informes, reuniones, indicadores, etc. para el control y seguimiento del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, el dimensionamiento del equipo humano ofrecido por UTE INSA Sycatón mejora respecto a la situación actual en tres personas para el primer año y cinco para el segundo. En cuanto a las disponibilidad de personal especializado, pero no los especifica. La oferta de la UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A. para el lote 2 es la única oferta, al cumplir los requisitos exigidos en los pliegos es aceptada sin ser precisa valoración. La oferta de la UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 3 tiene las siguientes características y ventajas: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, la oferta de INSA Sycatón contempla como alcance dar servicio a no solo los usuarios de la Administración de Justicia de Euskadi, sino también a otros colectivos que guardan relación con la Administración de justicia, como abogados, procuradores, etc., estima el número de usuarios en unos 8.000, adelantándose así a la situación que tendremos que abordar en unos meses. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, desarrollan con acierto un plan de formación y transición para minimizar el riesgo del cambio de prestador en caso de resultar adjudicatarios. La oferta de la UTE INSA Sycatón propone penalización económica en caso de no cumplir los acuerdos de nivel de servicio propuestos. En cuanto a la gestión y gobernanza del servicio propone mecanismos adecuados como son variedad de informes, reuniones, indicadores, etc. para el control y seguimiento del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, el dimensionamiento del equipo humano ofrecido por UTE INSA Sycatón mejora respecto a la situación actual en tres personas para el primer año y cinco para el segundo. En cuanto a las

11 mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta un plan de mejora continua con actividades de información, formación, planes de comunicación y de gestión del conocimiento utilizando las herramientas Intranet, JustiziaLeku y JustiziaGela y creando y alimentando FAQs, documentos normalizados, foros, wikis, encuestas, etc. El servicio de encuestas se soportará en la herramienta Project Open de la suite Service Desk, herramienta open source que proporcionará INSA Sycatón. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, presenta un modelo de seguimiento gobierno del servicio y una propuesta de acuerdo de nivel de servicio con un conjunto de indicadores y penalización en la facturación en caso de incumplimiento. También ofrecen un estudio de la actividad encaminado a transformar el modelo económico de precio fijo a precio por servicio. Es una mejora de alto valor, superior en importancia a la del resto de los licitadores. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio el uso de un centro de respaldo en sus instalaciones de Elorrio, con un compromiso de traslado del equipo en menos de una hora. Proponen además como herramienta de respaldo el uso de la herramienta lo que servirá a la Viceconsejería de Justicia para evaluar la migración de la herramienta actual ARS Remedy a una solución de mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta un plan de mejora continua con actividades de información, formación, planes de comunicación y de gestión del conocimiento utilizando las herramientas Intranet, JustiziaLeku y JustiziaGela y creando y alimentando FAQs, documentos normalizados, foros, wikis, encuestas, etc. El servicio de encuestas se soportará en la herramienta Project Open de la suite Service Desk, herramienta open source que proporcionará INSA Sycatón. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, presenta un modelo de seguimiento gobierno del servicio y una propuesta de acuerdo de nivel de servicio con un conjunto de indicadores y penalización en la facturación en caso de incumplimiento. También ofrecen un estudio de la actividad encaminado a transformar el modelo económico de precio fijo a precio por servicio. Es una mejora de alto valor, superior en importancia a la del resto de los licitadores. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio el uso de un centro de respaldo en sus instalaciones de Elorrio, con un compromiso de traslado del equipo en menos de una hora. Proponen además como herramienta de respaldo el uso de la herramienta lo que servirá a la Viceconsejería de Justicia para evaluar la migración de la herramienta actual ARS Remedy a una solución de

12 software libre sin coste alguno. Proponen asimismo la ubicación de un retén de agentes Deitu en el centro de respaldo que permita atender las llamadas desbordadas, lo que demostrará la viabilidad del Plan de Çontingencia y la evaluación de la externalización del servicio. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, describe los mecanismos de protección ante la rotación y gestión de sustituciones exponiendo sus planes de formación, retención del talento, captación del talento, plan de incentivos y plan de promoción y reemplazo. Ofrece la disponibilidad de un equipo de respaldo. IBERMÁTICA, S.A.ren eskaintzak 4. loterako honako ezaugarriak eta abantailak ditu: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, los puntos destacables en la oferta son los alcances ofertados de operación y monitorización de sistemas, subsistemas y periféricos, la gestión de salidas de información, la gestión de cintotecas, la planificación y control de procedimientos y el asesoramiento por recursos externos referentes a nuevas tecnologías. La oferta técnica es similar a la de Entel-Ibai aunque recibe una menor puntuación al ofertar un menor número de horas de servicio. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, son puntos destacables la utilización de las metodologías ITIL, un plan de implantación que asegura la correcta transición de las operaciones, la gestión de los cambios que puedan producirse a nivel operativo y organizativo debido a los nuevos procesos y cambios tecnológicos. También oferta una completa variedad de informes de seguimiento, además de entregable para el control de los software libre sin coste alguno. Proponen asimismo la ubicación de un retén de agentes Deitu en el centro de respaldo que permita atender las llamadas desbordadas, lo que demostrará la viabilidad del Plan de Çontingencia y la evaluación de la externalización del servicio. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, describe los mecanismos de protección ante la rotación y gestión de sustituciones exponiendo sus planes de formación, retención del talento, captación del talento, plan de incentivos y plan de promoción y reemplazo. Ofrece la disponibilidad de un equipo de respaldo. La oferta de la empresa IBERMÁTICA, S.A. para el lote 4 tiene las siguientes características y ventajas: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, los puntos destacables en la oferta son los alcances ofertados de operación y monitorización de sistemas, subsistemas y periféricos, la gestión de salidas de información, la gestión de cintotecas, la planificación y control de procedimientos y el asesoramiento por recursos externos referentes a nuevas tecnologías. La oferta técnica es similar a la de Entel-Ibai aunque recibe una menor puntuación al ofertar un menor número de horas de servicio. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, son puntos destacables la utilización de las metodologías ITIL, un plan de implantación que asegura la correcta transición de las operaciones, la gestión de los cambios que puedan producirse a nivel operativo y organizativo debido a los nuevos procesos y cambios tecnológicos. También oferta una completa variedad de informes de seguimiento, además de entregable para el control de los

13 procesos con el objeto de obtener una mejora continua en los proyectos del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, las cuatro ofertas proponen una distribución territorial de los recursos, unos horarios de los servicios y una extensión horaria (24x7), idéntica, por lo que se adjudica a las cuatro ofertas la misma cantidad de puntos. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta como mejora la creación de una oficina técnica, es de una importancia alta ya que proporciona un equipo altamente cualificado de consulta. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, propone la implantación paulatina de ANS en el servicio, la consideramos una herramienta de alto valor añadido. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio la utilización de un plan de contingencia consistente en la utilización de sus instalaciones, el alcance del plan es limitado. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, dispone de personas de apoyo, al igual que la UTE Indra/Deusto, supone una mejora del mismo nivel. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ren eskaintzak 5. loterako honako ezaugarriak eta abantailak ditu: En cuanto a calidad y alcance de la procesos con el objeto de obtener una mejora continua en los proyectos del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, las cuatro ofertas proponen una distribución territorial de los recursos, unos horarios de los servicios y una extensión horaria (24x7), idéntica, por lo que se adjudica a las cuatro ofertas la misma cantidad de puntos. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta como mejora la creación de una oficina técnica, es de una importancia alta ya que proporciona un equipo altamente cualificado de consulta. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, propone la implantación paulatina de ANS en el servicio, la consideramos una herramienta de alto valor añadido. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio la utilización de un plan de contingencia consistente en la utilización de sus instalaciones, el alcance del plan es limitado. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, dispone de personas de apoyo, al igual que la UTE Indra/Deusto, supone una mejora del mismo nivel. La oferta de SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 5 tiene las siguientes características y ventajas: En cuanto a calidad y alcance de la

14 oferta, presentan actividades sobre los procesos (metodología Arin Bide sobre métrica 3, ITIL v3, actividades sobre la gestión del ciclo de vida de los procesos Metodología SCRUM, y marco metodológico sobre el soporte y mantenimiento ), actividades sobre las personas ( información y gestión del conocimiento) y actividades sobre las tecnologías ( empleo EPM, herramienta de gestión de proyectos), Es en comparación la mejor oferta en este punto y por ello logra la puntuación máxima. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, plantea la elaboración de la OT en fases bien definidas en el tiempo que resuelve todo el alcance del proyecto. Como puntos destacables en la oferta se encuentra la definición del Panel de Indicadores redefiniendo los Niveles de Servicio definitivos (tanto para la prestación del Servicio de Oficina Técnica como para el mantenimiento correctivo y evolutivo del producto EPM construido). Llevará tareas de gobernanza de productos de T.I., tareas de formación y esponsorización, tareas de mantenimiento de la infraestructura TIC, tareas de Seguimiento y Control. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, tanto la empresa SYCATON S.L. como la empresa DEUSTO SISTEMAS presentan la mejor adecuación a la estructura propuesta. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta como reto la implantación progresiva de ITIL en los servicios gestionados de la Dirección para la Modernización de la Administración de oferta, presentan actividades sobre los procesos (metodología Arin Bide sobre métrica 3, ITIL v3, actividades sobre la gestión del ciclo de vida de los procesos Metodología SCRUM, y marco metodológico sobre el soporte y mantenimiento ), actividades sobre las personas ( información y gestión del conocimiento) y actividades sobre las tecnologías ( empleo EPM, herramienta de gestión de proyectos), Es en comparación la mejor oferta en este punto y por ello logra la puntuación máxima. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, plantea la elaboración de la OT en fases bien definidas en el tiempo que resuelve todo el alcance del proyecto. Como puntos destacables en la oferta se encuentra la definición del Panel de Indicadores redefiniendo los Niveles de Servicio definitivos (tanto para la prestación del Servicio de Oficina Técnica como para el mantenimiento correctivo y evolutivo del producto EPM construido). Llevará tareas de gobernanza de productos de T.I., tareas de formación y esponsorización, tareas de mantenimiento de la infraestructura TIC, tareas de Seguimiento y Control. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, tanto la empresa SYCATON S.L. como la empresa DEUSTO SISTEMAS presentan la mejor adecuación a la estructura propuesta. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta como reto la implantación progresiva de ITIL en los servicios gestionados de la Dirección para la Modernización de la Administración de

15 la Justicia. Por otra parte apuestan por la seguridad y confidencialidad de la información tratada por Sycatón como consecuencia de la propia prestación del Servicio de Oficina Técnica. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, se compromete con el acompañamiento y la formación a los profesionales del Servicio de Informática Judicial. Su materialización será el Plan de Acompañamiento y Formación para los profesionales del Servicio de Informática Judicial. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio, presenta como mejora la continuidad en la prestación del Servicio de Oficina Técnica a través de la aplicación de un Plan de Continuidad del Negocio (PCN), que defina qué hacer para que el servicio esté en todo momento operativo. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, presenta un compromiso por la capacitación de los profesionales del Servicio de Oficina Técnica como garantía de respuesta de calidad y mejora continua en el servicio. Su materialización será el Plan de Formación para los profesionales del Servicio de Oficina Técnica. la Justicia. Por otra parte apuestan por la seguridad y confidencialidad de la información tratada por Sycatón como consecuencia de la propia prestación del Servicio de Oficina Técnica. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, se compromete con el acompañamiento y la formación a los profesionales del Servicio de Informática Judicial. Su materialización será el Plan de Acompañamiento y Formación para los profesionales del Servicio de Informática Judicial. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio, presenta como mejora la continuidad en la prestación del Servicio de Oficina Técnica a través de la aplicación de un Plan de Continuidad del Negocio (PCN), que defina qué hacer para que el servicio esté en todo momento operativo. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, presenta un compromiso por la capacitación de los profesionales del Servicio de Oficina Técnica como garantía de respuesta de calidad y mejora continua en el servicio. Su materialización será el Plan de Formación para los profesionales del Servicio de Oficina Técnica. Kontratazio Mahaiak proposatu du kontratazio-espedientea honako enpresa hauei esleitzea: - 1. lotea IBERMÁTICA, S.A.ri lotea UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A.ri lotea UTE INGENIERÍA DE RESULTANDO que, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del presente expediente a las siguientes empresas: - IBERMÁTICA, S.A. para el lote 1. - UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A para el lote 2. - UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON

16 SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ri lotea IBERMÁTICA, S.A.ri lotea SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ri. GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 3. - IBERMÁTICA, S.A. para el lote 4. - SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 5. KONTUAN HARTU DIRA: SPKL eta bertan ezarritako prozedura. SPKLren artikuluan berariaz ezartzen da kontratazio organoak ezingo duela adierazi lizitazioa ezerezean geratu dela, eskaintzaren bat klausulen agirian ezarritako irizpideen arabera onargarria izanez gero. Abuztuaren 28ko 427/2009 Dekretua, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organiko eta egitekoak finkatzen dituena. Bere 4. 2 c) artikuluaren arabera, organo honek eskumena du zerbitzu-kontratu hori esleitzeko. CONSIDERANDO que, se ha seguido el procedimiento establecido por la LCSP. CONSIDERANDO que, el artículo de la LCSP establece expresamente que el órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. CONSIDERANDO que, este órgano es competente para proceder a la adjudicación del contrato de servicios reseñado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4. 2 c) del Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Administración Pública. Aipatutako xedapenak eta gai horrekin bat datozen gainerako ezarpen orokorreko xedapenak, zein Justizia Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak egindako txostena aztertuta, honako hau AGINTZEN DUT: 1. Honako hauek aurkeztutako eskaintzak lizitaziotik at uztea: - UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 1. eta 4 loteetarako VISTAS las disposiciones citadas y demás concordantes de general aplicación, y atendido el informe emitido por la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia, ORDENO: 1. Excluir las ofertas presentadas por: - La UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. para los lotes 1 y 4. - DEUSTO SISTEMAS, S.A. para el Lote 5.

17 - DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 5. loterako. 2. «Euskadiko Justizia Administrazioko informatika-sistema judizialaren operatibitatea bermatzeko zerbitzuak», helburu duen zerbitzu kontratua esleitzea, espedientearen zenbakia C02/042/2010. Hauek dira lote bakoitzeko aukeratutako enpresak: 2. Adjudicar el contrato de «Servicios necesarios para garantizar la operatividad del sistema informático Judicial en la Administración de Justicia de Euskadi» (Expte. C.C.C. nº C02/042/2010), estas son las empresas seleccionadas para los diferentes lotes: - 1. lotea IBERMÁTICA, S.A.ri, ,50 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne) lotea UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A.ri ,00 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne) lotea UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ri ,00 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne) lotea IBERMÁTICA, S.A.ri ,73 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne) lotea SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ri ,00 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne). Aurrekontu hori guztia 2011ko eta 2012ko aurrekontuetatik ordainduko da. - IBERMÁTICA, S.A. para el lote 1 por un importe de ,50 euros (IVA incluido). - UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A para el lote 2 por un importe de ,00 euros (IVA incluido). - UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 3 por un importe de ,00 euros (IVA incluido). - IBERMÁTICA, S.A. para el lote 4 por un importe de ,73 euros (IVA incluido). - SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 5 por un importe de ,00 euros (IVA incluido). Siendo todo ello con cargo a los presupuestos de 2011 y TOTAL LOTES LOTE 1 Ibermatica , , ,25 LOTE 2 Ibermatica/indra , , ,00 LOTE 3 Insa/Syacaton , , ,00 LOTE 4 Ibermatica , , ,37 LOTE 5 Sycaton , , ,00 TOTAL , ,62

18 3. Kontratuaren gauzatzeko epea sinatzen denetik 2012ko abenduaren 31era luzatuko da. 4. Kontratua formalizatu behar da, SPKLren 140. artikuluak ezartzen duen epearen barruan. Kontratua formalizatu baino lehen, ebazpen hau interesdunei jakinarazi behar zaie. 3. El plazo de ejecución del presente contrato se prolongará desde la firma del documento contractual hasta el 31 de diciembre de Formalícese el contrato en el correspondiente documento administrativo, dentro del plazo establecido en el artículo 140 de la LCSP, previa notificación de esta resolución a todos los interesados. 5. Aginduaren kontra SPKLren 310. artikuluan ezartzen den errekurtso berezia aurkez daiteke. Errekurtso bereziaren idatzia kontratazio organoaren erregistroan edo ebazteko organo eskudunean jar daiteke. Errekurtsoa iragartzeko idatzia eta errekurtsoa jartzeko idatziaren epea 314. artikuluan jasotako 15 egun baliodunetakoa izango da. Errekurtso horren tramitazioa SPKLren 310. artikuluan eta ondorengoetan xedatutakoarekin bat etorriko da. Errekurtsoa erabakitzen duen ebazpenaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke soilik, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien Salan, bi hilabeteko epean, Ebazpena jakinarazten den hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Era berean, eta dagokionean, SPKLren 37. eta ondorengo artikuluetan jasotzen den deuseztasun arazoa jarri ahal izango da. 5. Contra la presente orden se podrá interponer recurso especial conforme al artículo 310 de la LCSP. El escrito de interposición del recurso especial se presentará en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para resolver. El plazo para presentar el escrito anunciando el recurso y el escrito de interposición de recurso será de 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 314 de la LCSP. La tramitación de citado recurso se ajustará a lo establecido en el artículo 310 de la LCSP. Contra la resolución que resuelva el recurso especial únicamente se podrá interponer recurso contencioso-admnistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del mismo. Del mismo modo, cuando corresponda, se podrá interponer la cuestión de nulidad que regula el artículo 37 de la LCSP. Vitoria-Gasteiz, 2011ko apirilaren 14a Fdo: Idoia Mendia Cueva Justizia eta Herri Administrazio sailburua Consejera de Justicia y Administración Pública

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

DEPARTAMENTO DE INTERIOR Viceconsejería de Administración y Servicios Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras

DEPARTAMENTO DE INTERIOR Viceconsejería de Administración y Servicios Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras ORDEN DEL CONSEJERO DE INTERIOR DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011 POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE ACUERDO MARCO PARA LA SELECCION DE PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESARROLLO

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LANBIDE

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

RESULTANDO que dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación se recibieron ofertas de los siguientes licitadores:

RESULTANDO que dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación se recibieron ofertas de los siguientes licitadores: OGASUN ETA FINANTZASAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS RESOLUCION DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Más detalles

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso.

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso. KONTRATAZIO MAHAIA 5.. AKTA XEDEA: Ararteko erakundearen argitalpenak diseinatu, maketatu eta formatu digitalean eta paperean editatzea; web orrian sartzea (PDF nabigagarria, datu irekiak eta liburu dinamikoa);

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CUYO OBJETO

Más detalles

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. Número de Expediente: 2013/CONASP0300 ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIALES PARA LAS ASOCIACIONES DEL SERVICIO DE PARTICI PACIÓN CIUDADANA Por el Concejal-Delegado del

Más detalles

Garbiñe Errekondo Salsamendi

Garbiñe Errekondo Salsamendi Garbiñe Errekondo Salsamendi Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko foru diputatu eta Diputatuen Kontseiluko idazkaria. Diputada foral del Departamento

Más detalles

RESULTANDO que el anuncio de licitación se publicó en el B.O.P.V. nº 193 de fecha 6 de octubre de 2010 y en el perfil del contratante ese mismo día.

RESULTANDO que el anuncio de licitación se publicó en el B.O.P.V. nº 193 de fecha 6 de octubre de 2010 y en el perfil del contratante ese mismo día. EKONOMIA ETA OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recursos nº 554/2014 Resolución nº 581/2014 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 24 de julio de 2014. VISTO el recurso interpuestos por D. J.J.L.I. y D. F.R.D.A.J.,

Más detalles

Ricardo Gatzagaetxebarria Bastida OGASUN ETA FINANTZETAKO SAILBURUA

Ricardo Gatzagaetxebarria Bastida OGASUN ETA FINANTZETAKO SAILBURUA OGASUN ETA FINANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS IDOIA MENDIA CUEVAK, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA EGIN DIO OGASUN ETA FINANTZETAKO SAILBURUARI

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 178/2011 Resolución nº 211/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 14 de septiembre de 2011. VISTO el recurso interpuesto por don E.P.C, como apoderado de la

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 214/2011 Resolución nº 258/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 3 de noviembre de 2011. VISTO el recurso interpuesto por Don F.J.B.R, en representación de

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000218 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: CONTRATO RELATIVO A LA ADECUACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0782/O661/0000/052013

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0782/O661/0000/052013 ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA JETO G/111/20/1/0782/O661/0000/052013 SUMINISTRO DE PROTESIS DE CADERA - HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A.

Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. C.I.F.: A-24530735 D. MIGUEL REGO FERNÁNDEZ, facultado para este acto conforme consta en el Acta del Consejo

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 323/2011 Resolución nº 08/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 5 de enero de 2012. VISTO el recurso interpuesto por Doña E.I.R en representación

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2011, al punto denominado ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y

Más detalles

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

I.- ANTECEDENTES DE HECHO EB 2015/040 Resolución 052/2015, de 5 de mayo de 2015, del titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko

Más detalles

Expediente nº: 06-500-14

Expediente nº: 06-500-14 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 06-500-14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: Abierto I.- CARACTERÍSTICAS DE LA

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO EKONOMIA ETA OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA ORDEN DEL CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES SERVICIO

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONTRACTUALES Recurso 275/2014 Resolución 147/2015 RESOLUCIÓN DEL Sevilla, 21 de abril de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad AUTOCARES DE SANTA MARTA,

Más detalles

PENTER COMERCIAL, S.A. OFFICE DEPOT, S.L. LYRECO ESPAÑA, S.A.U. MONTTE, S.L.

PENTER COMERCIAL, S.A. OFFICE DEPOT, S.L. LYRECO ESPAÑA, S.A.U. MONTTE, S.L. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTROS QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE PAPEL DE IMPRESORA PARA LAS OFICINAS

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RE 009/2011 Acuerdo 7/2011, de 6 de junio de 2011, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por Oficina Ponti, S.L.P., frente

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 106/2015 C.A. Región de Murcia 1/2015 Resolución nº 299/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 30 de marzo de 2015. VISTO el recurso interpuesto

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RE 036/2012 Acuerdo 26/2012, de 13 de julio de 2012, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,

Más detalles

Expediente n.º: 081/08. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares

Expediente n.º: 081/08. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Expediente n.º: 081/08 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO Procedimiento: Negociado 1. OBJETO DEL CONTRATO: I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN

Más detalles

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2010 se dicta acuerdo de inicio del expediente.

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2010 se dicta acuerdo de inicio del expediente. OSASUN ETA KONTSUMO SAILA Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO Dirección Territorial de Gipuzkoa RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DE LA DIRECTORA TERRITORIAL DE SANIDAD

Más detalles

EL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES HA SIDO MODIFICADO EN SUS CLÁUSULAS 6, 26 Y ANEXO III QUEDANDO REDACTADAS COMO SIGUE: CUADRO RESUMEN

EL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES HA SIDO MODIFICADO EN SUS CLÁUSULAS 6, 26 Y ANEXO III QUEDANDO REDACTADAS COMO SIGUE: CUADRO RESUMEN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES HA SIDO MODIFICADO EN SUS CLÁUSULAS 6, 26 Y ANEXO III QUEDANDO REDACTADAS COMO SIGUE: CUADRO RESUMEN DATOS PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 1.- Órgano

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID RESOLUCIÓN Nº 135/2014

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID RESOLUCIÓN Nº 135/2014 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID En Madrid, a 23 de julio de 2014. RESOLUCIÓN Nº 135/2014 VISTO el recurso especial interpuesto por Don C.V.N., en representación

Más detalles

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria EBAZPENA, 2007ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2007-2008 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 324/2011 Resolución nº 21/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 18 de enero de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. F.J.C.V, en representación

Más detalles

Expediente nº: A-006-DAPJ-2015. Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares

Expediente nº: A-006-DAPJ-2015. Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares Expediente nº: A-006-DAPJ-2015 Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 992/2013 Resolución nº 054/2014 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 28 de enero de 2014. VISTO el recurso interpuesto por D.D.B.C. en representación

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000395 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICO

Más detalles

TERCERO.- Todas las empresas presentadas al Concurso fueron admitidas.

TERCERO.- Todas las empresas presentadas al Concurso fueron admitidas. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE SPRI COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA - ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. ( SPRI ) DE 10 de ABRIL de 2013 POR LA

Más detalles

1.-- OBJETO DE LA LICITACIÓN 2.- PRESUPUESTO 3.- ALCANCE DE LA PROPUESTA 4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 4.1.- ETAPA I. LICITACIÓN Y ADJUDICACION 4.

1.-- OBJETO DE LA LICITACIÓN 2.- PRESUPUESTO 3.- ALCANCE DE LA PROPUESTA 4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 4.1.- ETAPA I. LICITACIÓN Y ADJUDICACION 4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA PARA ASESORAR A SEPI EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA EXTERIORIZACIÓN DE LA FUNCIÓN INFORMÁTICA INDICE 1.-- OBJETO

Más detalles

Centro Tecnológico Ingeniería y Gestión del Conocimiento

Centro Tecnológico Ingeniería y Gestión del Conocimiento CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, PARAMETRIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 6 SISTEMAS DE GESTIÓN DE ALMACENES E INTRALOGÍSTICA I ELEMENTOS DEL CONTRATO 1. Régimen jurídico

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 207/2015 C.A. Extremadura 16/2015 Resolución nº 270/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 23 de marzo de 2015. VISTO el recurso interpuesto

Más detalles

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

I.- ANTECEDENTES DE HECHO EB 2014/23 Resolución 38/2014, de 10 de abril de 2014, del titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi/Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko

Más detalles

El plazo para la total ejecución del objeto de la presente contratación se fija en 13 SEMANAS (del 15 de junio al 14 de septiembre de 2015).

El plazo para la total ejecución del objeto de la presente contratación se fija en 13 SEMANAS (del 15 de junio al 14 de septiembre de 2015). PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA DE VESTUARIOS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL POR PROCEDIMIENTO

Más detalles

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

I.- ANTECEDENTES DE HECHO EB 2011/015 Resolución 13/2011, de 6 de octubre de 2011, del Titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Kontratuen Inguruko Errekurtsoen Administrazio

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 198/2012 Resolución nº 211/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 26 de septiembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. J.C.M.L. en

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S. A. U., contra el Acuerdo de 14 de julio de

SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S. A. U., contra el Acuerdo de 14 de julio de MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 869/2015 Resolución nº 863/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 25 de septiembre de 2015. VISTO el recurso interpuesto por D. P.L.P., en nombre

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 404/2015 C. Valenciana 80/2015 Resolución nº 493/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 29 de mayo de 2015. VISTO el recurso interpuesto por D. C.G.T.,

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN RECTORAL 112/2015, DE 21 DE DICIEMBRE, DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ORDENADORES Y MONITORES PARA EL AULA DE INFORMÁTICA DEL

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 053/2011 Resolución nº 085/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 23 de marzo de 2011. VISTO el recurso interpuesto por Don JM. D. Z., en representación de INVALCOR

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.

INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. 1ª.- Principios de la actuación de R.S.U, S.A. en materia de contratación. R.S.U.,

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN,

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Resolución nº 157/2014

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Resolución nº 157/2014 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID En Madrid, a 17 de septiembre de 2014. Resolución nº 157/2014 VISTO el recurso interpuesto por don J.M.C., en nombre de CGI Coordinadora

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 216/2011 Resolución nº 254/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 26 de octubre de 2011. VISTO el recurso interpuesto por Don A.D.R, en representación de la

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 La Alcaldesa ha dictado el siguiente decreto: ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 Dada cuenta del expediente para la contratación del SERVICIO DE COMUNICACIONES: TELEFONÍA

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 516/2015 C. Valenciana 99/2015 Resolución nº 599/2015 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 29 de junio de 2015. VISTO el recurso interpuesto por D.

Más detalles

CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Expediente nº: GLEA-AVCD-PA-001/2014 Tipo de contrato: Servicios Procedimiento: Abierto

CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Expediente nº: GLEA-AVCD-PA-001/2014 Tipo de contrato: Servicios Procedimiento: Abierto CARÁTULA del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Expediente nº: GLEA-AVCD-PA-001/2014 Tipo de contrato: Servicios Procedimiento: Abierto I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN. 1.- OBJETO DEL

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Reclamación nº 30/2013 Resolución nº 42/2013 ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID En Madrid, a 13 de marzo de 2013. VISTA la Reclamación interpuesta por

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO E DE DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 289/2012 Resolución nº 296/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 21 de diciembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. M. A. GG., en

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 939/2013 C.A. Castilla-La Mancha 159/2013 Resolución nº 032/2014 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 17 de enero de 2014. VISTO el recurso interpuesto

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RE 028/2013 Acuerdo 19/2013, de 9 de abril de 2013, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RE 096/2013 Acuerdo 3/2014, de 16 de enero de 2014, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por la empresa SEGURIDAD AVANZADA

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Ajuntament de Moncofa Departament de Contractació Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421 12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348 www.moncofa.

Ajuntament de Moncofa Departament de Contractació Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421 12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348 www.moncofa. ACTA DE APERTURA DEL SOBRE 3) OFERTA ECONÓMICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO ATENDIENDO A VARIOS CRITERIOS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS

Más detalles

INDICE INTRODUCCIÓN: EL CONSORCIO MADROÑO...2 OBJETO Y VIGENCIA...2 ÁMBITO DE APLICACIÓN...3 PRINCIPIOS GENERALES...3 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN...

INDICE INTRODUCCIÓN: EL CONSORCIO MADROÑO...2 OBJETO Y VIGENCIA...2 ÁMBITO DE APLICACIÓN...3 PRINCIPIOS GENERALES...3 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN... INDICE INTRODUCCIÓN: EL CONSORCIO MADROÑO...2 OBJETO Y VIGENCIA...2 ÁMBITO DE APLICACIÓN...3 PRINCIPIOS GENERALES...3 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN...4 PERFIL DEL CONTRATANTE...4 PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN...5

Más detalles

MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: 004/14

MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: 004/14 MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 004/14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo

Más detalles

Oficina Técnica de apoyo al software libre en el Gobierno Vasco

Oficina Técnica de apoyo al software libre en el Gobierno Vasco JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA Informatika eta Telekomunikazio Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Dirección de Informática y Telecomunicaciones Expediente 1/2010 Oficina

Más detalles

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL LAS PALMAS Expediente nº: P.ABIERTO 2/2013 Aplicación Presupuestaria:19.101.251M.227.01 HOJA-RESUMEN DEL

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 104/2012 Resolución nº 126/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 6 de junio de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. R.R.V. en nombre y

Más detalles

La preparación de estos contratos se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 137 TRLCSP.

La preparación de estos contratos se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 137 TRLCSP. INSTRUCCIONES INTERNAS POR LAS QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES (FUNDACIÓN CI3) La Fundación Centro de Innovación

Más detalles

Expediente nº: G/204/20/1/0667/OSC1/0000/032015. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares

Expediente nº: G/204/20/1/0667/OSC1/0000/032015. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Expediente nº: G/204/20/1/0667/OSC1/0000/032015 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE Servicios Procedimiento de Adjudicación: Abierto -CARACTERÍSTICAS

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 563 EBAZPENA, 20eko abenduaren 22koa, Uni bertsi ta te eta Ikerketa sailburuordearena, bikaintasun akademikoko beken

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS QUE TIENE POR OBJETO LA OBRA INTEGRAL DE LA OFICINA DE EMPLEO DE LANBIDE

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. CONTRACTUALES Recurso 301/2014 Resolución 177/2015 RESOLUCIÓN DEL. Sevilla, 12 de mayo de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad INNOVA DATA CENTER, S.L. (INNOVA)

Más detalles

SDE0013c Versión 2.0(08/04/05)

SDE0013c Versión 2.0(08/04/05) SDE0013c Versión 2.0(08/04/05) Pliego de Bases Técnicas Contratación de los servicios de soporte a la infraestructura de backup Fecha: Noviembre 2010 Referencia: 090/2010 EJIE S.A. Mediterráneo, 14 01010

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº Expte.: C/10/2014 Denominación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AJENO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES Asunto: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Y DISPOSICIÓN DE GASTO Fecha: N./Ref.:

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 296/2012 Resolución nº 301/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 21 de diciembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. J. J. D. M.,

Más detalles

Contratos de outsourcing informático

Contratos de outsourcing informático s de outsourcing informático Modelos de servicio Versión Inicial (V) Madrid, Enero 008 Copyright Copyright Copyright INDRA SISTEMAS, S.A. 006. Todos los derechos reservados. La información comprendida

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

Expediente nº: 080176. Aplicación Presupuestaria: 26 492-O 227.06

Expediente nº: 080176. Aplicación Presupuestaria: 26 492-O 227.06 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Expediente nº: 080176 Aplicación Presupuestaria: 26 492-O 227.06 INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO ANEXO: HOJA-RESUMEN DEL MODELO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Más detalles

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012 Área de Recursos Humanos y Defensa Jurídica Servicio Técnico de Coordinación y Planificación de Recursos Humanos SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012

Más detalles

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROCEDIMIENTO ABIERTO

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROCEDIMIENTO ABIERTO CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXPEDIENTE: 2014013 PROCEDIMIENTO ABIERTO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El/la Director/a-Gerente o en su caso el Consejero Delegado del Consejo de

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles