AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO"

Transcripción

1 AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN DUENA (KBN C02/042/2010). Aztertu egin da aipatutako espedientea eta ikusi da indarrean dauden legeekin bat datozen agiriak daudela. Kontratazio-espedientea prozedura irekiaren bidez izapidetu da, urriaren 30eko 30/2007 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 141 eta hurrengo artikuluek ezartzen dutenari jarraiki eta 34/2010 Legea, abuztuaren 5ekoa, aurrekoa aldatzen duena, administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioa arautzeari buruzkoa (hemendik aurrera SPKL). ORDEN DE LA CONSEJERA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE «SERVICIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA INFORMÁTICO JUDICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE EUSKADI» (EXPTE. C.C.C. Nº C02/042/2010). Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente, expediente de adjudicación que se ha verificado a través del procedimiento abierto habilitado al amparo de los artículos 141 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público en la versión dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de adaptación a la normativa comunitaria en materia de recursos especiales en materia de contratación (en lo sucesivo LCSP). AURREKARIAK 2010eko urriaren 1eko Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren aginduaren bidez, adierazitako kontratazio-espedientea hasi zen. 2010eko abenduaren 11ko Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren aginduaren bidez, honako agiri hauek onartu ziren: kontratazio-espedientea, administrazio-klausula zehatzen RESULTANDO que, mediante Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública, de fecha 1 de octubre de 2010, se inicia el expediente de contratación referido. RESULTANDO que, mediante Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública, de fecha 11 de diciembre de 2010, se aprueba el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas

2 agiria eta dagokion gastua. Era berean, prezioak berrikustea baliogabea zela erabaki, eta kontratua esleitzeko prozedura hasteko agindu zuen. Lizitazio-iragarkia 2010eko abenduaren 18an DOUEn zein kontratatzailearen profilean argitaratu zen, 2011ko urtarrilaren 14an BOEn, eta 2011ko urtarrilaren 10ean EHAAn. Espedientean jasotzen denez jarritako epean enpresa hauen eskaintzak aurkeztu ziren: Particulares para la adjudicación del contrato de servicios referenciado, el gasto al que asciende la contratación, se declara improcedente la revisión de precios y se ordena la apertura del procedimiento de adjudicación. RESULTANDO que, el correspondiente anuncio de licitación se ha publicado en el DOUE de fecha 18 de diciembre de 2010 y en el perfil de contratante, en el BOE de 14 de enero de 2011 y en el BOPV de fecha 10 de enero de RESULTANDO que según consta en la actuaciones dentro del plazo establecido al efecto presentaron oferta las siguientes empresas: 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. ODEI, S.A. 3. DEUSTO SISTEMAS. 4. UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. 5. UTE IBERMÁTICA / INDRA SISTEMAS, S.A. 6. IBERMÁTICA. 7. UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. 8. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. ODEI, S.A. 3. DEUSTO SISTEMAS. 4. UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. 5. UTE IBERMÁTICA / INDRA SISTEMAS, S.A. 6. IBERMÁTICA. 7. UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. 8. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. Kontratazio Mahaiak hiru egun balioduneko epea eman zien lizitatzaileei dokumentazio juridikoan antzemandako akatsak zuzentzeko. Epe horretan enpresa guztiek zuzendu zituzten antzemandako akatsak. RESULTANDO que, tras conceder la Mesa de contratación a las licitadoras un plazo de tres días hábiles para subsanar la documentación jurídica, todas las empresas requeridas subsanan en plazo y forma la documentación.

3 Justizia Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak C gutunazaletan zegoen dokumentazioa baloratzen zuen txostena egin zuen, SPKLren artikuluak xedatutakoari jarraituz. Balorazioa honako hau da: RESULTANDO que, en aplicación del artículo de la LCSP, la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia emite el correspondiente informe de valoración de la documentación obrante en el sobre C, siendo ésta la puntuación: TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote CONSULTING, S.A. 2. ODEI, S.A DEUSTO SISTEMAS UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A UTE IBERMÁTICA / INDRA SISTEMAS, S.A IBERMÁTICA UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. 8. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L ko otsailaren 25ean, aipatutako C gutunazalen balorazioa irakurri ondoren, lizitatzaileen B gutunazalak ireki ziren jendeaurrean. Hori horrela, lizitatzaileen eskaintza ekonomikoak honako hauek dira: RESULTANDO que, en fecha 25 de febrero de 2011, tras la lectura de la valoración de los sobres C se procede a la apertura de los sobres B. Por consiguiente, las ofertas económicas presentadas por las licitadoras son las siguientes: LOTE 1 TEMPORALES DE EMPRESAS IVA EXCLUIDO IMPORTE IVA (IVA INCLUIDO)

4 1. ODEI, S.A , , ,20 2. UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO , , ,00 SISTEMAS, S.A. 3. IBERMÁTICA, S.A , , ,50 LOTE 2 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A IVA EXCLUIDO IMPORTE IVA (IVA INCLUIDO) , , ,00 LOTE 3 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A 3. UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. IVA EXCLUIDO IMPORTE IVA (IVA INCLUIDO) , , , , , , , , ,00 LOTE 4 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. IVA EXCLUIDO IMPORTE IVA (IVA INCLUIDO) , , , , , ,50 3. IBERMÁTICA, S.A , , ,73 4. INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A , , ,00

5 (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. LOTE 5 IMPORTE IVA IVA (IVA TEMPORALES DE EMPRESAS EXCLUIDO INCLUIDO) 1. ODEI, S.A , , ,50 2. DEUSTO SISTEMAS, S.A , , ,18 3. IBERMÁTICA, S.A , , ,16 4. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L , , ,00 Ikusi da UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 1. eta 4 loteetarako aurkeztutako eskaintza ekonomikoak anormalak edo neurriz kanpokoak zirela, Administrazio Klausula Zehatzen Agiriko Karatularen 33. puntuaren arabera, hori dela eta alegazioak aurkezteko legezko epea eman zitzaion eskaintza ekonomikoa zuzena eta betegarria dela justifikatzeko. 2011ko martxoaren 15ean Justizia Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak txostena egin zuen aipatutako enpresak eguindako justifikazioaren inguruan. Bertan azaltzen zuen ez zela nahikoa egindako justifikazioa, ez zelako argitzen zergatik zen hain bajua prezioa. Hau da; ez da zehazten kontratua gauzatzeko prozeduraren bidez zenbat aurrezten den, prestazioa gauzatzeko zer soluzio tekniko hautatu dituen eta prestazioa gauzatzeko zein baldintza bereziki aldekoak dituen berak, ezta SPKLren artikuluan agertzen diren bestelako arrazoiak. Ikusi da DEUSTO SISTEMAS, Habiéndose observado que, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 33 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las ofertas económicas presentadas por la UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. para los lotes 1 y 4 resultan anormales o desproporcionadas, se le concedió plazo legal para alegar los datos y justificaciones que estimen oportunos en orden a acreditar que su oferta económica es susceptible de normal cumplimiento y la pertinencia del precio ofertado. Con fecha 15 de marzo de 2011 la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia emite informe al respecto de la justificación de la oferta considerando insuficiente la justificación, por no contener ninguna aclaración del precio anormalmente bajo que tenga relación con el ahorro derivado de las soluciones técnicas adoptadas, condiciones excepcionalmente favorables, la originalidad de las prestaciones propuestas u otras razones asimilables referidas en el punto 3 del artículo 136 de la LCSP. Habiéndose observado que, con

6 S.A.ren 5. loterako aurkeztutako eskaintza ekonomikoa anormala edo neurriz kanpokoa zela, Administrazio Klausula Zehatzen Agiriko Karatularen 33. puntuaren arabera, hori dela eta alegazioak aurkezteko legezko epea eman zitzaion eskaintza ekonomikoa zuzena eta betegarria dela justifikatzeko. 2011ko martxoaren 15ean Justizia Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak txostena egin zuen aipatutako enpresak eguindako justifikazioaren inguruan. Bertan azaltzen zuen ez zela nahikoa egindako justifikazioa, ez zelako argitzen zergatik zen hain bajua prezioa. Hau da; ez da zehazten kontratua gauzatzeko prozeduraren bidez zenbat aurrezten den, prestazioa gauzatzeko zer soluzio tekniko hautatu dituen eta prestazioa gauzatzeko zein baldintza bereziki aldekoak dituen berak ezta, SPKLren artikuluan agertzen diren bestelako arrazoiak. Horregatik guztiagatik, Kontratazio Mahaiak 2011ko martxoaren 18an egindako bileran UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 1. eta 4 loteetarako aurkeztutako eskaintza ekonomikoak eta DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 5. loterako aurkeztutako eskaintza ekonomikoa baztertzeko proposatu zion kontratazio organoari. Eskaintzen balorazioa guztira honako hau da: arreglo a lo dispuesto en el apartado 33 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la oferta económica presentada por DEUSTO SISTEMAS, S.A. para el Lote 5 resulta anormal o desproporcionada, se le concede plazo legal para alegar los datos y justificaciones que estimen oportunos en orden a acreditar que su oferta económica es susceptible de normal cumplimiento y la pertinencia del precio ofertado. Con fecha 15 de marzo de 2011 la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia emite informe al respecto de la justificación de la oferta considerando insuficiente la justificación, por no contener ninguna aclaración del precio anormalmente bajo que tenga relación con el ahorro derivado de las soluciones técnicas adoptadas, condiciones excepcionalmente favorables, la originalidad de las prestaciones propuestas u otras razones asimilables referidas en el punto 3 del artículo 136 de la LCSP. Por todo ello, la Mesa de Contratación en reunión celebrada el 18 de marzo de 2011 propuso al órgano de contratación la exclusión de las ofertas económicas de la UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. para los lotes 1 y 4 y de DEUSTO SISTEMAS, S.A. para el Lote 5. RESULTANDO que, la valoración global de las ofertas es la siguiente:

7 LOTE 1 TEMPORALES DE EMPRESAS TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 1. ODEI, S.A ,00 87,00 2. IBERMÁTICA, S.A ,18 87,18 LOTE 2 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A LOTE 3 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A 3. UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 42 50,00 92 TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 30 50, ,88 85, ,70 87,70 LOTE 4 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 35 48,27 83,27 CONSULTING, S.A. 2. IBERMÁTICA, S.A ,00 89,00 3. INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. LOTE 5 TEMPORALES DE EMPRESAS 31 45,66 76,66 TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 1. ODEI, S.A ,00 84,00

8 2. IBERMÁTICA, S.A ,82 74,82 3. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L ,71 93,71 Honako hauek dira hautatutako enpresen eskaintzen ezaugarriak, txosten teknikoaren arabera : IBERMÁTICA, S.A.ren eskaintzak 1. loterako honako ezaugarriak eta abantailak ditu: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, como puntos destacables en la oferta se encuentran la capacidad que presupone en el ámbito de la obtención de información para los websites conocimiento del medio y aplicación de nuevos hitos para fomentar la divulgación. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, como hitos destacables en la oferta se encuentran la utilización de prácticas de Calidad, Gestiones periódicas de información y coordinación con los diferentes colectivos de la Administración de Justicia, inciden en ello y lo ponen de manifiesto en comparación a las otras ofertas lo que supone un gran merito. También oferta una completa variedad de documentación para llevar a cabo las tareas así como informes de seguimiento y formación tanto interna como externa, además de entregables para el control de los procesos con el objeto de obtener una mejora continua en los proyectos del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, la empresa que propone una distribución de los recursos mejor y más adecuada a las necesidades descritas en el pliego RESULTANDO que según el informe técnico las ofertas presentadas tienen las siguientes características: La oferta de la empresa IBERMÁTICA, S.A. para el lote 1 tiene las siguientes características y ventajas: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, como puntos destacables en la oferta se encuentran la capacidad que presupone en el ámbito de la obtención de información para los websites conocimiento del medio y aplicación de nuevos hitos para fomentar la divulgación. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, como hitos destacables en la oferta se encuentran la utilización de prácticas de Calidad, Gestiones periódicas de información y coordinación con los diferentes colectivos de la Administración de Justicia, inciden en ello y lo ponen de manifiesto en comparación a las otras ofertas lo que supone un gran merito. También oferta una completa variedad de documentación para llevar a cabo las tareas así como informes de seguimiento y formación tanto interna como externa, además de entregables para el control de los procesos con el objeto de obtener una mejora continua en los proyectos del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, la empresa que propone una distribución de los recursos mejor y más adecuada a las necesidades descritas en el

9 es la empresa IBERMÁTICA. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado abarcarán la vertiente más periodística del servicio, desarrollarán proyectos multimedia como parte de las comunicaciones visuales y procurarán paliar, en la medida de lo posible, la falta de implicación y de conocimiento web por parte de los integrantes de los diferentes departamentos y colectivos. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, fomentará la cultura del equipo de equipos, a través de reuniones periódicas con los representantes de los servicios, coordinando y sincronizando equipos, y trabajando en la gestión del cambio. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio un sistema de seguimiento que permite realizar las modificaciones oportunas en cada momento, con el fin de satisfacer al máximo al cliente y al usuario final, cohesionando los diferentes soportes y servicios del Departamento de Justicia, canalizando todas las contribuciones y consolidándolas en un repositorio único. Presenta una mejora poco concisa respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, dice que tiene experiencia en la prestación de servicios de gestión de contenidos, así como en el uso de herramientas, métodos, procedimientos y disponibilidad de personal especializado, pero no los pliego es la empresa IBERMÁTICA. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado abarcarán la vertiente más periodística del servicio, desarrollarán proyectos multimedia como parte de las comunicaciones visuales y procurarán paliar, en la medida de lo posible, la falta de implicación y de conocimiento web por parte de los integrantes de los diferentes departamentos y colectivos. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, fomentará la cultura del equipo de equipos, a través de reuniones periódicas con los representantes de los servicios, coordinando y sincronizando equipos, y trabajando en la gestión del cambio. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio un sistema de seguimiento que permite realizar las modificaciones oportunas en cada momento, con el fin de satisfacer al máximo al cliente y al usuario final, cohesionando los diferentes soportes y servicios del Departamento de Justicia, canalizando todas las contribuciones y consolidándolas en un repositorio único. Presenta una mejora poco concisa respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, dice que tiene experiencia en la prestación de servicios de gestión de contenidos, así como en el uso de herramientas, métodos, procedimientos y

10 especifica. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.Aren eskaintza 2. loterako bakarra da, horren ondorioz, plegutan eskatzen diren ezaugarriak dituenez bere horretan onartzen da. INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ren eskaintzak 3. loterako honako ezaugarriak eta abantailak ditu: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, la oferta de INSA Sycatón contempla como alcance dar servicio a no solo los usuarios de la Administración de Justicia de Euskadi, sino también a otros colectivos que guardan relación con la Administración de justicia, como abogados, procuradores, etc., estima el número de usuarios en unos 8.000, adelantándose así a la situación que tendremos que abordar en unos meses. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, desarrollan con acierto un plan de formación y transición para minimizar el riesgo del cambio de prestador en caso de resultar adjudicatarios. La oferta de la UTE INSA Sycatón propone penalización económica en caso de no cumplir los acuerdos de nivel de servicio propuestos. En cuanto a la gestión y gobernanza del servicio propone mecanismos adecuados como son variedad de informes, reuniones, indicadores, etc. para el control y seguimiento del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, el dimensionamiento del equipo humano ofrecido por UTE INSA Sycatón mejora respecto a la situación actual en tres personas para el primer año y cinco para el segundo. En cuanto a las disponibilidad de personal especializado, pero no los especifica. La oferta de la UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A. para el lote 2 es la única oferta, al cumplir los requisitos exigidos en los pliegos es aceptada sin ser precisa valoración. La oferta de la UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 3 tiene las siguientes características y ventajas: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, la oferta de INSA Sycatón contempla como alcance dar servicio a no solo los usuarios de la Administración de Justicia de Euskadi, sino también a otros colectivos que guardan relación con la Administración de justicia, como abogados, procuradores, etc., estima el número de usuarios en unos 8.000, adelantándose así a la situación que tendremos que abordar en unos meses. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, desarrollan con acierto un plan de formación y transición para minimizar el riesgo del cambio de prestador en caso de resultar adjudicatarios. La oferta de la UTE INSA Sycatón propone penalización económica en caso de no cumplir los acuerdos de nivel de servicio propuestos. En cuanto a la gestión y gobernanza del servicio propone mecanismos adecuados como son variedad de informes, reuniones, indicadores, etc. para el control y seguimiento del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, el dimensionamiento del equipo humano ofrecido por UTE INSA Sycatón mejora respecto a la situación actual en tres personas para el primer año y cinco para el segundo. En cuanto a las

11 mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta un plan de mejora continua con actividades de información, formación, planes de comunicación y de gestión del conocimiento utilizando las herramientas Intranet, JustiziaLeku y JustiziaGela y creando y alimentando FAQs, documentos normalizados, foros, wikis, encuestas, etc. El servicio de encuestas se soportará en la herramienta Project Open de la suite Service Desk, herramienta open source que proporcionará INSA Sycatón. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, presenta un modelo de seguimiento gobierno del servicio y una propuesta de acuerdo de nivel de servicio con un conjunto de indicadores y penalización en la facturación en caso de incumplimiento. También ofrecen un estudio de la actividad encaminado a transformar el modelo económico de precio fijo a precio por servicio. Es una mejora de alto valor, superior en importancia a la del resto de los licitadores. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio el uso de un centro de respaldo en sus instalaciones de Elorrio, con un compromiso de traslado del equipo en menos de una hora. Proponen además como herramienta de respaldo el uso de la herramienta lo que servirá a la Viceconsejería de Justicia para evaluar la migración de la herramienta actual ARS Remedy a una solución de mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta un plan de mejora continua con actividades de información, formación, planes de comunicación y de gestión del conocimiento utilizando las herramientas Intranet, JustiziaLeku y JustiziaGela y creando y alimentando FAQs, documentos normalizados, foros, wikis, encuestas, etc. El servicio de encuestas se soportará en la herramienta Project Open de la suite Service Desk, herramienta open source que proporcionará INSA Sycatón. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, presenta un modelo de seguimiento gobierno del servicio y una propuesta de acuerdo de nivel de servicio con un conjunto de indicadores y penalización en la facturación en caso de incumplimiento. También ofrecen un estudio de la actividad encaminado a transformar el modelo económico de precio fijo a precio por servicio. Es una mejora de alto valor, superior en importancia a la del resto de los licitadores. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio el uso de un centro de respaldo en sus instalaciones de Elorrio, con un compromiso de traslado del equipo en menos de una hora. Proponen además como herramienta de respaldo el uso de la herramienta lo que servirá a la Viceconsejería de Justicia para evaluar la migración de la herramienta actual ARS Remedy a una solución de

12 software libre sin coste alguno. Proponen asimismo la ubicación de un retén de agentes Deitu en el centro de respaldo que permita atender las llamadas desbordadas, lo que demostrará la viabilidad del Plan de Çontingencia y la evaluación de la externalización del servicio. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, describe los mecanismos de protección ante la rotación y gestión de sustituciones exponiendo sus planes de formación, retención del talento, captación del talento, plan de incentivos y plan de promoción y reemplazo. Ofrece la disponibilidad de un equipo de respaldo. IBERMÁTICA, S.A.ren eskaintzak 4. loterako honako ezaugarriak eta abantailak ditu: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, los puntos destacables en la oferta son los alcances ofertados de operación y monitorización de sistemas, subsistemas y periféricos, la gestión de salidas de información, la gestión de cintotecas, la planificación y control de procedimientos y el asesoramiento por recursos externos referentes a nuevas tecnologías. La oferta técnica es similar a la de Entel-Ibai aunque recibe una menor puntuación al ofertar un menor número de horas de servicio. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, son puntos destacables la utilización de las metodologías ITIL, un plan de implantación que asegura la correcta transición de las operaciones, la gestión de los cambios que puedan producirse a nivel operativo y organizativo debido a los nuevos procesos y cambios tecnológicos. También oferta una completa variedad de informes de seguimiento, además de entregable para el control de los software libre sin coste alguno. Proponen asimismo la ubicación de un retén de agentes Deitu en el centro de respaldo que permita atender las llamadas desbordadas, lo que demostrará la viabilidad del Plan de Çontingencia y la evaluación de la externalización del servicio. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, describe los mecanismos de protección ante la rotación y gestión de sustituciones exponiendo sus planes de formación, retención del talento, captación del talento, plan de incentivos y plan de promoción y reemplazo. Ofrece la disponibilidad de un equipo de respaldo. La oferta de la empresa IBERMÁTICA, S.A. para el lote 4 tiene las siguientes características y ventajas: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, los puntos destacables en la oferta son los alcances ofertados de operación y monitorización de sistemas, subsistemas y periféricos, la gestión de salidas de información, la gestión de cintotecas, la planificación y control de procedimientos y el asesoramiento por recursos externos referentes a nuevas tecnologías. La oferta técnica es similar a la de Entel-Ibai aunque recibe una menor puntuación al ofertar un menor número de horas de servicio. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, son puntos destacables la utilización de las metodologías ITIL, un plan de implantación que asegura la correcta transición de las operaciones, la gestión de los cambios que puedan producirse a nivel operativo y organizativo debido a los nuevos procesos y cambios tecnológicos. También oferta una completa variedad de informes de seguimiento, además de entregable para el control de los

13 procesos con el objeto de obtener una mejora continua en los proyectos del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, las cuatro ofertas proponen una distribución territorial de los recursos, unos horarios de los servicios y una extensión horaria (24x7), idéntica, por lo que se adjudica a las cuatro ofertas la misma cantidad de puntos. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta como mejora la creación de una oficina técnica, es de una importancia alta ya que proporciona un equipo altamente cualificado de consulta. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, propone la implantación paulatina de ANS en el servicio, la consideramos una herramienta de alto valor añadido. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio la utilización de un plan de contingencia consistente en la utilización de sus instalaciones, el alcance del plan es limitado. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, dispone de personas de apoyo, al igual que la UTE Indra/Deusto, supone una mejora del mismo nivel. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ren eskaintzak 5. loterako honako ezaugarriak eta abantailak ditu: En cuanto a calidad y alcance de la procesos con el objeto de obtener una mejora continua en los proyectos del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, las cuatro ofertas proponen una distribución territorial de los recursos, unos horarios de los servicios y una extensión horaria (24x7), idéntica, por lo que se adjudica a las cuatro ofertas la misma cantidad de puntos. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta como mejora la creación de una oficina técnica, es de una importancia alta ya que proporciona un equipo altamente cualificado de consulta. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, propone la implantación paulatina de ANS en el servicio, la consideramos una herramienta de alto valor añadido. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio la utilización de un plan de contingencia consistente en la utilización de sus instalaciones, el alcance del plan es limitado. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, dispone de personas de apoyo, al igual que la UTE Indra/Deusto, supone una mejora del mismo nivel. La oferta de SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 5 tiene las siguientes características y ventajas: En cuanto a calidad y alcance de la

14 oferta, presentan actividades sobre los procesos (metodología Arin Bide sobre métrica 3, ITIL v3, actividades sobre la gestión del ciclo de vida de los procesos Metodología SCRUM, y marco metodológico sobre el soporte y mantenimiento ), actividades sobre las personas ( información y gestión del conocimiento) y actividades sobre las tecnologías ( empleo EPM, herramienta de gestión de proyectos), Es en comparación la mejor oferta en este punto y por ello logra la puntuación máxima. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, plantea la elaboración de la OT en fases bien definidas en el tiempo que resuelve todo el alcance del proyecto. Como puntos destacables en la oferta se encuentra la definición del Panel de Indicadores redefiniendo los Niveles de Servicio definitivos (tanto para la prestación del Servicio de Oficina Técnica como para el mantenimiento correctivo y evolutivo del producto EPM construido). Llevará tareas de gobernanza de productos de T.I., tareas de formación y esponsorización, tareas de mantenimiento de la infraestructura TIC, tareas de Seguimiento y Control. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, tanto la empresa SYCATON S.L. como la empresa DEUSTO SISTEMAS presentan la mejor adecuación a la estructura propuesta. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta como reto la implantación progresiva de ITIL en los servicios gestionados de la Dirección para la Modernización de la Administración de oferta, presentan actividades sobre los procesos (metodología Arin Bide sobre métrica 3, ITIL v3, actividades sobre la gestión del ciclo de vida de los procesos Metodología SCRUM, y marco metodológico sobre el soporte y mantenimiento ), actividades sobre las personas ( información y gestión del conocimiento) y actividades sobre las tecnologías ( empleo EPM, herramienta de gestión de proyectos), Es en comparación la mejor oferta en este punto y por ello logra la puntuación máxima. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, plantea la elaboración de la OT en fases bien definidas en el tiempo que resuelve todo el alcance del proyecto. Como puntos destacables en la oferta se encuentra la definición del Panel de Indicadores redefiniendo los Niveles de Servicio definitivos (tanto para la prestación del Servicio de Oficina Técnica como para el mantenimiento correctivo y evolutivo del producto EPM construido). Llevará tareas de gobernanza de productos de T.I., tareas de formación y esponsorización, tareas de mantenimiento de la infraestructura TIC, tareas de Seguimiento y Control. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, tanto la empresa SYCATON S.L. como la empresa DEUSTO SISTEMAS presentan la mejor adecuación a la estructura propuesta. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta como reto la implantación progresiva de ITIL en los servicios gestionados de la Dirección para la Modernización de la Administración de

15 la Justicia. Por otra parte apuestan por la seguridad y confidencialidad de la información tratada por Sycatón como consecuencia de la propia prestación del Servicio de Oficina Técnica. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, se compromete con el acompañamiento y la formación a los profesionales del Servicio de Informática Judicial. Su materialización será el Plan de Acompañamiento y Formación para los profesionales del Servicio de Informática Judicial. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio, presenta como mejora la continuidad en la prestación del Servicio de Oficina Técnica a través de la aplicación de un Plan de Continuidad del Negocio (PCN), que defina qué hacer para que el servicio esté en todo momento operativo. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, presenta un compromiso por la capacitación de los profesionales del Servicio de Oficina Técnica como garantía de respuesta de calidad y mejora continua en el servicio. Su materialización será el Plan de Formación para los profesionales del Servicio de Oficina Técnica. la Justicia. Por otra parte apuestan por la seguridad y confidencialidad de la información tratada por Sycatón como consecuencia de la propia prestación del Servicio de Oficina Técnica. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, se compromete con el acompañamiento y la formación a los profesionales del Servicio de Informática Judicial. Su materialización será el Plan de Acompañamiento y Formación para los profesionales del Servicio de Informática Judicial. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio, presenta como mejora la continuidad en la prestación del Servicio de Oficina Técnica a través de la aplicación de un Plan de Continuidad del Negocio (PCN), que defina qué hacer para que el servicio esté en todo momento operativo. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, presenta un compromiso por la capacitación de los profesionales del Servicio de Oficina Técnica como garantía de respuesta de calidad y mejora continua en el servicio. Su materialización será el Plan de Formación para los profesionales del Servicio de Oficina Técnica. Kontratazio Mahaiak proposatu du kontratazio-espedientea honako enpresa hauei esleitzea: - 1. lotea IBERMÁTICA, S.A.ri lotea UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A.ri lotea UTE INGENIERÍA DE RESULTANDO que, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del presente expediente a las siguientes empresas: - IBERMÁTICA, S.A. para el lote 1. - UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A para el lote 2. - UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON

16 SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ri lotea IBERMÁTICA, S.A.ri lotea SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ri. GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 3. - IBERMÁTICA, S.A. para el lote 4. - SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 5. KONTUAN HARTU DIRA: SPKL eta bertan ezarritako prozedura. SPKLren artikuluan berariaz ezartzen da kontratazio organoak ezingo duela adierazi lizitazioa ezerezean geratu dela, eskaintzaren bat klausulen agirian ezarritako irizpideen arabera onargarria izanez gero. Abuztuaren 28ko 427/2009 Dekretua, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organiko eta egitekoak finkatzen dituena. Bere 4. 2 c) artikuluaren arabera, organo honek eskumena du zerbitzu-kontratu hori esleitzeko. CONSIDERANDO que, se ha seguido el procedimiento establecido por la LCSP. CONSIDERANDO que, el artículo de la LCSP establece expresamente que el órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. CONSIDERANDO que, este órgano es competente para proceder a la adjudicación del contrato de servicios reseñado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4. 2 c) del Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Administración Pública. Aipatutako xedapenak eta gai horrekin bat datozen gainerako ezarpen orokorreko xedapenak, zein Justizia Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak egindako txostena aztertuta, honako hau AGINTZEN DUT: 1. Honako hauek aurkeztutako eskaintzak lizitaziotik at uztea: - UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 1. eta 4 loteetarako VISTAS las disposiciones citadas y demás concordantes de general aplicación, y atendido el informe emitido por la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia, ORDENO: 1. Excluir las ofertas presentadas por: - La UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. para los lotes 1 y 4. - DEUSTO SISTEMAS, S.A. para el Lote 5.

17 - DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 5. loterako. 2. «Euskadiko Justizia Administrazioko informatika-sistema judizialaren operatibitatea bermatzeko zerbitzuak», helburu duen zerbitzu kontratua esleitzea, espedientearen zenbakia C02/042/2010. Hauek dira lote bakoitzeko aukeratutako enpresak: 2. Adjudicar el contrato de «Servicios necesarios para garantizar la operatividad del sistema informático Judicial en la Administración de Justicia de Euskadi» (Expte. C.C.C. nº C02/042/2010), estas son las empresas seleccionadas para los diferentes lotes: - 1. lotea IBERMÁTICA, S.A.ri, ,50 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne) lotea UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A.ri ,00 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne) lotea UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ri ,00 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne) lotea IBERMÁTICA, S.A.ri ,73 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne) lotea SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ri ,00 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne). Aurrekontu hori guztia 2011ko eta 2012ko aurrekontuetatik ordainduko da. - IBERMÁTICA, S.A. para el lote 1 por un importe de ,50 euros (IVA incluido). - UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A para el lote 2 por un importe de ,00 euros (IVA incluido). - UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 3 por un importe de ,00 euros (IVA incluido). - IBERMÁTICA, S.A. para el lote 4 por un importe de ,73 euros (IVA incluido). - SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 5 por un importe de ,00 euros (IVA incluido). Siendo todo ello con cargo a los presupuestos de 2011 y TOTAL LOTES LOTE 1 Ibermatica , , ,25 LOTE 2 Ibermatica/indra , , ,00 LOTE 3 Insa/Syacaton , , ,00 LOTE 4 Ibermatica , , ,37 LOTE 5 Sycaton , , ,00 TOTAL , ,62

18 3. Kontratuaren gauzatzeko epea sinatzen denetik 2012ko abenduaren 31era luzatuko da. 4. Kontratua formalizatu behar da, SPKLren 140. artikuluak ezartzen duen epearen barruan. Kontratua formalizatu baino lehen, ebazpen hau interesdunei jakinarazi behar zaie. 3. El plazo de ejecución del presente contrato se prolongará desde la firma del documento contractual hasta el 31 de diciembre de Formalícese el contrato en el correspondiente documento administrativo, dentro del plazo establecido en el artículo 140 de la LCSP, previa notificación de esta resolución a todos los interesados. 5. Aginduaren kontra SPKLren 310. artikuluan ezartzen den errekurtso berezia aurkez daiteke. Errekurtso bereziaren idatzia kontratazio organoaren erregistroan edo ebazteko organo eskudunean jar daiteke. Errekurtsoa iragartzeko idatzia eta errekurtsoa jartzeko idatziaren epea 314. artikuluan jasotako 15 egun baliodunetakoa izango da. Errekurtso horren tramitazioa SPKLren 310. artikuluan eta ondorengoetan xedatutakoarekin bat etorriko da. Errekurtsoa erabakitzen duen ebazpenaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke soilik, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien Salan, bi hilabeteko epean, Ebazpena jakinarazten den hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Era berean, eta dagokionean, SPKLren 37. eta ondorengo artikuluetan jasotzen den deuseztasun arazoa jarri ahal izango da. 5. Contra la presente orden se podrá interponer recurso especial conforme al artículo 310 de la LCSP. El escrito de interposición del recurso especial se presentará en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para resolver. El plazo para presentar el escrito anunciando el recurso y el escrito de interposición de recurso será de 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 314 de la LCSP. La tramitación de citado recurso se ajustará a lo establecido en el artículo 310 de la LCSP. Contra la resolución que resuelva el recurso especial únicamente se podrá interponer recurso contencioso-admnistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del mismo. Del mismo modo, cuando corresponda, se podrá interponer la cuestión de nulidad que regula el artículo 37 de la LCSP. Vitoria-Gasteiz, 2011ko apirilaren 14a Fdo: Idoia Mendia Cueva Justizia eta Herri Administrazio sailburua Consejera de Justicia y Administración Pública

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OFICINA DE CONTROL Y GESTION DE OPERACIONES DE DOMINIOS.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OFICINA DE CONTROL Y GESTION DE OPERACIONES DE DOMINIOS. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OFICINA DE CONTROL Y GESTION DE OPERACIONES DE DOMINIOS.ES 24X7 PROCEDIMIENTO ABIERTO 154/10-SE ÍNDICE 1. Introducción... 4

Más detalles

PROCEDIMIENTO ABIERTO 024/15-SI

PROCEDIMIENTO ABIERTO 024/15-SI PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE DOMINIOS.ES PROCEDIMIENTO ABIERTO 024/15-SI Observaciones

Más detalles

ATENCIÓN, GESTIÓN Y EVOLUCIÓN DE DOMINIOS.ES

ATENCIÓN, GESTIÓN Y EVOLUCIÓN DE DOMINIOS.ES PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y EVOLUCIÓN DE DOMINIOS.ES PROCEDIMIENTO ABIERTO 001/13- ÍNDICE 1. Introducción 2. Objeto 2.1.

Más detalles

1. Justificación del procedimiento de adjudicación y carácter jurídico del contrato.

1. Justificación del procedimiento de adjudicación y carácter jurídico del contrato. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HOSTING DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID Y LA DIFUSIÓN DE SUS CONTENIDOS EN LA RED INTERNET.

Más detalles

Expediente n.º: E-173/2010. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares

Expediente n.º: E-173/2010. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Expediente n.º: E-173/2010 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: Restringido I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO

Más detalles

Servicio de Nuevas Tecnologías Avenida de la Paz, 11 26071 Logroño (La Rioja) Tfn: +034 941.27.70.00 Fax: +034 941.27.70.25

Servicio de Nuevas Tecnologías Avenida de la Paz, 11 26071 Logroño (La Rioja) Tfn: +034 941.27.70.00 Fax: +034 941.27.70.25 Servicio de Nuevas Tecnologías Avenida de la Paz, 11 26071 Logroño (La Rioja) Tfn: +034 941.27.70.00 Fax: +034 941.27.70.25 Pliego de Especificaciones Técnicas particulares que han de regir la contratación

Más detalles

BUSINESS INTELLIGENCE DEL

BUSINESS INTELLIGENCE DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recursos nº 230/2014, 231/2014 y 233/2014 Resolución nº 396/2014 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 23 de mayo de 2014. VISTOS los recursos acumulados, interpuestos

Más detalles

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y APLICACIONES WEB DEL IDEPA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y APLICACIONES WEB DEL IDEPA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y APLICACIONES WEB DEL IDEPA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. Contenido 1.- Objeto del contrato.... 1 2.- alcance del contrato....

Más detalles

Documento Descriptivo: CLÁUSULA 1.- Objeto del Contrato

Documento Descriptivo: CLÁUSULA 1.- Objeto del Contrato Documento Descriptivo: CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE SOTO

Más detalles

» PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EDUCATIVAS

» PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EDUCATIVAS PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB «MURCIA EDUCADORA» PARA LA GESTIÓN

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 71 Martes 23 de marzo de 2010 Sec. I. Pág. 27962 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 4765 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto

Más detalles

1º/ Introducción: 2º/ Objeto de la licitación.

1º/ Introducción: 2º/ Objeto de la licitación. PLIEGO TECNICO RELATIVO AL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN E INTEGRACION DE MICROSOFT OFFICE 365 INTEGRADO CON MICROSOFT DYNAMICS CRM ONLINE Y LA OPTIMIZACION DE DICHAS APLICACIONES PARA SU INTEGRACION EN EL

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN EXP: 130/10

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN EXP: 130/10 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN EXP: 130/10 NOVIEMBRE 2010 ÍNDICE ÍNDICE 2 1. INTRODUCCIÓN 4 2. OBJETO, PLAZO DE DURACIÓN

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO CORTES GENERALES Núm. 203 Jueves 21 de agosto de 2014 Sec. III. Pág. 67300 III. OTRAS DISPOSICIONES CORTES GENERALES 8847 Resolución de 28 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación del Suministro de

Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación del Suministro de Contratación del suministro de equipos esterilizadores de vapor de agua pequeños para FREMAP, M.A.T.E.P.S.S. nº 61 Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación del Suministro de ESTERILIZADORES

Más detalles

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO-CALIDAD. Establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO-CALIDAD. Establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. (Disposición Vigente) Real Decreto 951/2005, de 29 julio RCL 2005\1773 ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO-CALIDAD. Establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del

Más detalles

Expediente nº: 080176. Aplicación Presupuestaria: 26 492-O 227.06

Expediente nº: 080176. Aplicación Presupuestaria: 26 492-O 227.06 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Expediente nº: 080176 Aplicación Presupuestaria: 26 492-O 227.06 INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO ANEXO: HOJA-RESUMEN DEL MODELO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Más detalles

DOCUMENTO DESCRIPTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTUACIÓN GLOBAL E INTEGRADA QUE MEJORE

DOCUMENTO DESCRIPTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTUACIÓN GLOBAL E INTEGRADA QUE MEJORE - DOCUMENTO DESCRIPTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTUACIÓN GLOBAL E INTEGRADA QUE MEJORE LA EFICIENCIA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGETICOS EN LA CIPF Contratación de Servicios Energéticos en la Ciudad

Más detalles

CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, TELEFONÍA MÓVIL Y ACCESOS A INTERNET DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Año 2014-2015

CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, TELEFONÍA MÓVIL Y ACCESOS A INTERNET DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Año 2014-2015 CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, TELEFONÍA MÓVIL Y ACCESOS A INTERNET DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Año 2014-2015 1 MOTIVACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO El Ayuntamiento

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO O RESTRINGIDO. I. CLÁUSULAS GENERALES DEL CONTRATO. 1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE CONTRATO

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS SECRETARÍA GENERAL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EN EL ÁREA INFÓRMÁTICA PARA LA SEDE DEL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE). PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Ref.:

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TESORERIA PARA LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A.

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TESORERIA PARA LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. PLIEGO DE CONDICIONES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TESORERIA PARA LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. PROCEDIMIENTO ABIERTO Número de expediente: 11/2012 Sociedad

Más detalles

Texto refundido del RD 1393/2007 de 29 de octubre y RD 861/2010 de 2 de julio (en azul éste último)

Texto refundido del RD 1393/2007 de 29 de octubre y RD 861/2010 de 2 de julio (en azul éste último) Texto refundido del RD 1393/2007 de 29 de octubre y RD 861/2010 de 2 de julio (en azul éste último) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 18770 REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece

Más detalles

10020 Jueves 21 febrero 2008 BOE núm. 45

10020 Jueves 21 febrero 2008 BOE núm. 45 10020 Jueves 21 febrero 2008 BOE núm. 45 3176 REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos

Más detalles

1. Justificación del procedimiento de adjudicación y carácter jurídico del contrato.

1. Justificación del procedimiento de adjudicación y carácter jurídico del contrato. (APROBADO POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO SOBRE LA FLOTA DE VEHÍCULOS OFICIALES DE LA ASAMBLEA DE

Más detalles

MANUAL DE LA CALIDAD DE EMPRESA

MANUAL DE LA CALIDAD DE EMPRESA PORTADA Y AVISO CAPÍTULO Nº 000 COPIA CONTROLADA Nº: MANUAL DE LA CALIDAD DE EMPRESA Toda la información recogida en el presente manual tiene carácter "confidencial", comprometiéndose el receptor a impedir

Más detalles

El oferente proveerá los servicios y elementos de hardware, software y de conexión necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del website.

El oferente proveerá los servicios y elementos de hardware, software y de conexión necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del website. Pliego de prescripciones técnicas que han de regir en la contratación del servicio de alojamiento y mantenimiento del website del Museo Nacional del Prado 1. Objeto de la contratación El objeto de esta

Más detalles

(Expediente 08/2010) Pliego de Prescripciones Técnicas Página 1 de 113

(Expediente 08/2010) Pliego de Prescripciones Técnicas Página 1 de 113 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA PARA FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 140 Viernes 12 de junio de 2015 Sec. III. Pág. 49693 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 6508 Resolución de 5 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación,

Más detalles