AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO"

Transcripción

1 AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN DUENA (KBN C02/042/2010). Aztertu egin da aipatutako espedientea eta ikusi da indarrean dauden legeekin bat datozen agiriak daudela. Kontratazio-espedientea prozedura irekiaren bidez izapidetu da, urriaren 30eko 30/2007 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 141 eta hurrengo artikuluek ezartzen dutenari jarraiki eta 34/2010 Legea, abuztuaren 5ekoa, aurrekoa aldatzen duena, administrazioarekiko auzietarako jurisdikzioa arautzeari buruzkoa (hemendik aurrera SPKL). ORDEN DE LA CONSEJERA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE «SERVICIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA INFORMÁTICO JUDICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE EUSKADI» (EXPTE. C.C.C. Nº C02/042/2010). Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente, expediente de adjudicación que se ha verificado a través del procedimiento abierto habilitado al amparo de los artículos 141 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público en la versión dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de adaptación a la normativa comunitaria en materia de recursos especiales en materia de contratación (en lo sucesivo LCSP). AURREKARIAK 2010eko urriaren 1eko Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren aginduaren bidez, adierazitako kontratazio-espedientea hasi zen. 2010eko abenduaren 11ko Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren aginduaren bidez, honako agiri hauek onartu ziren: kontratazio-espedientea, administrazio-klausula zehatzen RESULTANDO que, mediante Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública, de fecha 1 de octubre de 2010, se inicia el expediente de contratación referido. RESULTANDO que, mediante Orden de la Consejera de Justicia y Administración Pública, de fecha 11 de diciembre de 2010, se aprueba el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas

2 agiria eta dagokion gastua. Era berean, prezioak berrikustea baliogabea zela erabaki, eta kontratua esleitzeko prozedura hasteko agindu zuen. Lizitazio-iragarkia 2010eko abenduaren 18an DOUEn zein kontratatzailearen profilean argitaratu zen, 2011ko urtarrilaren 14an BOEn, eta 2011ko urtarrilaren 10ean EHAAn. Espedientean jasotzen denez jarritako epean enpresa hauen eskaintzak aurkeztu ziren: Particulares para la adjudicación del contrato de servicios referenciado, el gasto al que asciende la contratación, se declara improcedente la revisión de precios y se ordena la apertura del procedimiento de adjudicación. RESULTANDO que, el correspondiente anuncio de licitación se ha publicado en el DOUE de fecha 18 de diciembre de 2010 y en el perfil de contratante, en el BOE de 14 de enero de 2011 y en el BOPV de fecha 10 de enero de RESULTANDO que según consta en la actuaciones dentro del plazo establecido al efecto presentaron oferta las siguientes empresas: 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. ODEI, S.A. 3. DEUSTO SISTEMAS. 4. UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. 5. UTE IBERMÁTICA / INDRA SISTEMAS, S.A. 6. IBERMÁTICA. 7. UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. 8. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. ODEI, S.A. 3. DEUSTO SISTEMAS. 4. UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. 5. UTE IBERMÁTICA / INDRA SISTEMAS, S.A. 6. IBERMÁTICA. 7. UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. 8. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. Kontratazio Mahaiak hiru egun balioduneko epea eman zien lizitatzaileei dokumentazio juridikoan antzemandako akatsak zuzentzeko. Epe horretan enpresa guztiek zuzendu zituzten antzemandako akatsak. RESULTANDO que, tras conceder la Mesa de contratación a las licitadoras un plazo de tres días hábiles para subsanar la documentación jurídica, todas las empresas requeridas subsanan en plazo y forma la documentación.

3 Justizia Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak C gutunazaletan zegoen dokumentazioa baloratzen zuen txostena egin zuen, SPKLren artikuluak xedatutakoari jarraituz. Balorazioa honako hau da: RESULTANDO que, en aplicación del artículo de la LCSP, la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia emite el correspondiente informe de valoración de la documentación obrante en el sobre C, siendo ésta la puntuación: TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote CONSULTING, S.A. 2. ODEI, S.A DEUSTO SISTEMAS UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A UTE IBERMÁTICA / INDRA SISTEMAS, S.A IBERMÁTICA UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. 8. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L ko otsailaren 25ean, aipatutako C gutunazalen balorazioa irakurri ondoren, lizitatzaileen B gutunazalak ireki ziren jendeaurrean. Hori horrela, lizitatzaileen eskaintza ekonomikoak honako hauek dira: RESULTANDO que, en fecha 25 de febrero de 2011, tras la lectura de la valoración de los sobres C se procede a la apertura de los sobres B. Por consiguiente, las ofertas económicas presentadas por las licitadoras son las siguientes: LOTE 1 TEMPORALES DE EMPRESAS IVA EXCLUIDO IMPORTE IVA (IVA INCLUIDO)

4 1. ODEI, S.A , , ,20 2. UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO , , ,00 SISTEMAS, S.A. 3. IBERMÁTICA, S.A , , ,50 LOTE 2 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A IVA EXCLUIDO IMPORTE IVA (IVA INCLUIDO) , , ,00 LOTE 3 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A 3. UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. IVA EXCLUIDO IMPORTE IVA (IVA INCLUIDO) , , , , , , , , ,00 LOTE 4 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. IVA EXCLUIDO IMPORTE IVA (IVA INCLUIDO) , , , , , ,50 3. IBERMÁTICA, S.A , , ,73 4. INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A , , ,00

5 (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. LOTE 5 IMPORTE IVA IVA (IVA TEMPORALES DE EMPRESAS EXCLUIDO INCLUIDO) 1. ODEI, S.A , , ,50 2. DEUSTO SISTEMAS, S.A , , ,18 3. IBERMÁTICA, S.A , , ,16 4. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L , , ,00 Ikusi da UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 1. eta 4 loteetarako aurkeztutako eskaintza ekonomikoak anormalak edo neurriz kanpokoak zirela, Administrazio Klausula Zehatzen Agiriko Karatularen 33. puntuaren arabera, hori dela eta alegazioak aurkezteko legezko epea eman zitzaion eskaintza ekonomikoa zuzena eta betegarria dela justifikatzeko. 2011ko martxoaren 15ean Justizia Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak txostena egin zuen aipatutako enpresak eguindako justifikazioaren inguruan. Bertan azaltzen zuen ez zela nahikoa egindako justifikazioa, ez zelako argitzen zergatik zen hain bajua prezioa. Hau da; ez da zehazten kontratua gauzatzeko prozeduraren bidez zenbat aurrezten den, prestazioa gauzatzeko zer soluzio tekniko hautatu dituen eta prestazioa gauzatzeko zein baldintza bereziki aldekoak dituen berak, ezta SPKLren artikuluan agertzen diren bestelako arrazoiak. Ikusi da DEUSTO SISTEMAS, Habiéndose observado que, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 33 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, las ofertas económicas presentadas por la UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. para los lotes 1 y 4 resultan anormales o desproporcionadas, se le concedió plazo legal para alegar los datos y justificaciones que estimen oportunos en orden a acreditar que su oferta económica es susceptible de normal cumplimiento y la pertinencia del precio ofertado. Con fecha 15 de marzo de 2011 la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia emite informe al respecto de la justificación de la oferta considerando insuficiente la justificación, por no contener ninguna aclaración del precio anormalmente bajo que tenga relación con el ahorro derivado de las soluciones técnicas adoptadas, condiciones excepcionalmente favorables, la originalidad de las prestaciones propuestas u otras razones asimilables referidas en el punto 3 del artículo 136 de la LCSP. Habiéndose observado que, con

6 S.A.ren 5. loterako aurkeztutako eskaintza ekonomikoa anormala edo neurriz kanpokoa zela, Administrazio Klausula Zehatzen Agiriko Karatularen 33. puntuaren arabera, hori dela eta alegazioak aurkezteko legezko epea eman zitzaion eskaintza ekonomikoa zuzena eta betegarria dela justifikatzeko. 2011ko martxoaren 15ean Justizia Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak txostena egin zuen aipatutako enpresak eguindako justifikazioaren inguruan. Bertan azaltzen zuen ez zela nahikoa egindako justifikazioa, ez zelako argitzen zergatik zen hain bajua prezioa. Hau da; ez da zehazten kontratua gauzatzeko prozeduraren bidez zenbat aurrezten den, prestazioa gauzatzeko zer soluzio tekniko hautatu dituen eta prestazioa gauzatzeko zein baldintza bereziki aldekoak dituen berak ezta, SPKLren artikuluan agertzen diren bestelako arrazoiak. Horregatik guztiagatik, Kontratazio Mahaiak 2011ko martxoaren 18an egindako bileran UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 1. eta 4 loteetarako aurkeztutako eskaintza ekonomikoak eta DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 5. loterako aurkeztutako eskaintza ekonomikoa baztertzeko proposatu zion kontratazio organoari. Eskaintzen balorazioa guztira honako hau da: arreglo a lo dispuesto en el apartado 33 de la carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la oferta económica presentada por DEUSTO SISTEMAS, S.A. para el Lote 5 resulta anormal o desproporcionada, se le concede plazo legal para alegar los datos y justificaciones que estimen oportunos en orden a acreditar que su oferta económica es susceptible de normal cumplimiento y la pertinencia del precio ofertado. Con fecha 15 de marzo de 2011 la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia emite informe al respecto de la justificación de la oferta considerando insuficiente la justificación, por no contener ninguna aclaración del precio anormalmente bajo que tenga relación con el ahorro derivado de las soluciones técnicas adoptadas, condiciones excepcionalmente favorables, la originalidad de las prestaciones propuestas u otras razones asimilables referidas en el punto 3 del artículo 136 de la LCSP. Por todo ello, la Mesa de Contratación en reunión celebrada el 18 de marzo de 2011 propuso al órgano de contratación la exclusión de las ofertas económicas de la UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. para los lotes 1 y 4 y de DEUSTO SISTEMAS, S.A. para el Lote 5. RESULTANDO que, la valoración global de las ofertas es la siguiente:

7 LOTE 1 TEMPORALES DE EMPRESAS TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 1. ODEI, S.A ,00 87,00 2. IBERMÁTICA, S.A ,18 87,18 LOTE 2 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A LOTE 3 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI CONSULTING, S.A. 2. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A 3. UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 42 50,00 92 TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 30 50, ,88 85, ,70 87,70 LOTE 4 TEMPORALES DE EMPRESAS 1. ENTEL IBAI TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 35 48,27 83,27 CONSULTING, S.A. 2. IBERMÁTICA, S.A ,00 89,00 3. INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. LOTE 5 TEMPORALES DE EMPRESAS 31 45,66 76,66 TÉCNICA ECONÓMICA TOTAL 1. ODEI, S.A ,00 84,00

8 2. IBERMÁTICA, S.A ,82 74,82 3. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L ,71 93,71 Honako hauek dira hautatutako enpresen eskaintzen ezaugarriak, txosten teknikoaren arabera : IBERMÁTICA, S.A.ren eskaintzak 1. loterako honako ezaugarriak eta abantailak ditu: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, como puntos destacables en la oferta se encuentran la capacidad que presupone en el ámbito de la obtención de información para los websites conocimiento del medio y aplicación de nuevos hitos para fomentar la divulgación. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, como hitos destacables en la oferta se encuentran la utilización de prácticas de Calidad, Gestiones periódicas de información y coordinación con los diferentes colectivos de la Administración de Justicia, inciden en ello y lo ponen de manifiesto en comparación a las otras ofertas lo que supone un gran merito. También oferta una completa variedad de documentación para llevar a cabo las tareas así como informes de seguimiento y formación tanto interna como externa, además de entregables para el control de los procesos con el objeto de obtener una mejora continua en los proyectos del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, la empresa que propone una distribución de los recursos mejor y más adecuada a las necesidades descritas en el pliego RESULTANDO que según el informe técnico las ofertas presentadas tienen las siguientes características: La oferta de la empresa IBERMÁTICA, S.A. para el lote 1 tiene las siguientes características y ventajas: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, como puntos destacables en la oferta se encuentran la capacidad que presupone en el ámbito de la obtención de información para los websites conocimiento del medio y aplicación de nuevos hitos para fomentar la divulgación. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, como hitos destacables en la oferta se encuentran la utilización de prácticas de Calidad, Gestiones periódicas de información y coordinación con los diferentes colectivos de la Administración de Justicia, inciden en ello y lo ponen de manifiesto en comparación a las otras ofertas lo que supone un gran merito. También oferta una completa variedad de documentación para llevar a cabo las tareas así como informes de seguimiento y formación tanto interna como externa, además de entregables para el control de los procesos con el objeto de obtener una mejora continua en los proyectos del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, la empresa que propone una distribución de los recursos mejor y más adecuada a las necesidades descritas en el

9 es la empresa IBERMÁTICA. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado abarcarán la vertiente más periodística del servicio, desarrollarán proyectos multimedia como parte de las comunicaciones visuales y procurarán paliar, en la medida de lo posible, la falta de implicación y de conocimiento web por parte de los integrantes de los diferentes departamentos y colectivos. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, fomentará la cultura del equipo de equipos, a través de reuniones periódicas con los representantes de los servicios, coordinando y sincronizando equipos, y trabajando en la gestión del cambio. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio un sistema de seguimiento que permite realizar las modificaciones oportunas en cada momento, con el fin de satisfacer al máximo al cliente y al usuario final, cohesionando los diferentes soportes y servicios del Departamento de Justicia, canalizando todas las contribuciones y consolidándolas en un repositorio único. Presenta una mejora poco concisa respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, dice que tiene experiencia en la prestación de servicios de gestión de contenidos, así como en el uso de herramientas, métodos, procedimientos y disponibilidad de personal especializado, pero no los pliego es la empresa IBERMÁTICA. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado abarcarán la vertiente más periodística del servicio, desarrollarán proyectos multimedia como parte de las comunicaciones visuales y procurarán paliar, en la medida de lo posible, la falta de implicación y de conocimiento web por parte de los integrantes de los diferentes departamentos y colectivos. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, fomentará la cultura del equipo de equipos, a través de reuniones periódicas con los representantes de los servicios, coordinando y sincronizando equipos, y trabajando en la gestión del cambio. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio un sistema de seguimiento que permite realizar las modificaciones oportunas en cada momento, con el fin de satisfacer al máximo al cliente y al usuario final, cohesionando los diferentes soportes y servicios del Departamento de Justicia, canalizando todas las contribuciones y consolidándolas en un repositorio único. Presenta una mejora poco concisa respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, dice que tiene experiencia en la prestación de servicios de gestión de contenidos, así como en el uso de herramientas, métodos, procedimientos y

10 especifica. UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.Aren eskaintza 2. loterako bakarra da, horren ondorioz, plegutan eskatzen diren ezaugarriak dituenez bere horretan onartzen da. INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ren eskaintzak 3. loterako honako ezaugarriak eta abantailak ditu: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, la oferta de INSA Sycatón contempla como alcance dar servicio a no solo los usuarios de la Administración de Justicia de Euskadi, sino también a otros colectivos que guardan relación con la Administración de justicia, como abogados, procuradores, etc., estima el número de usuarios en unos 8.000, adelantándose así a la situación que tendremos que abordar en unos meses. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, desarrollan con acierto un plan de formación y transición para minimizar el riesgo del cambio de prestador en caso de resultar adjudicatarios. La oferta de la UTE INSA Sycatón propone penalización económica en caso de no cumplir los acuerdos de nivel de servicio propuestos. En cuanto a la gestión y gobernanza del servicio propone mecanismos adecuados como son variedad de informes, reuniones, indicadores, etc. para el control y seguimiento del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, el dimensionamiento del equipo humano ofrecido por UTE INSA Sycatón mejora respecto a la situación actual en tres personas para el primer año y cinco para el segundo. En cuanto a las disponibilidad de personal especializado, pero no los especifica. La oferta de la UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A. para el lote 2 es la única oferta, al cumplir los requisitos exigidos en los pliegos es aceptada sin ser precisa valoración. La oferta de la UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 3 tiene las siguientes características y ventajas: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, la oferta de INSA Sycatón contempla como alcance dar servicio a no solo los usuarios de la Administración de Justicia de Euskadi, sino también a otros colectivos que guardan relación con la Administración de justicia, como abogados, procuradores, etc., estima el número de usuarios en unos 8.000, adelantándose así a la situación que tendremos que abordar en unos meses. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, desarrollan con acierto un plan de formación y transición para minimizar el riesgo del cambio de prestador en caso de resultar adjudicatarios. La oferta de la UTE INSA Sycatón propone penalización económica en caso de no cumplir los acuerdos de nivel de servicio propuestos. En cuanto a la gestión y gobernanza del servicio propone mecanismos adecuados como son variedad de informes, reuniones, indicadores, etc. para el control y seguimiento del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, el dimensionamiento del equipo humano ofrecido por UTE INSA Sycatón mejora respecto a la situación actual en tres personas para el primer año y cinco para el segundo. En cuanto a las

11 mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta un plan de mejora continua con actividades de información, formación, planes de comunicación y de gestión del conocimiento utilizando las herramientas Intranet, JustiziaLeku y JustiziaGela y creando y alimentando FAQs, documentos normalizados, foros, wikis, encuestas, etc. El servicio de encuestas se soportará en la herramienta Project Open de la suite Service Desk, herramienta open source que proporcionará INSA Sycatón. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, presenta un modelo de seguimiento gobierno del servicio y una propuesta de acuerdo de nivel de servicio con un conjunto de indicadores y penalización en la facturación en caso de incumplimiento. También ofrecen un estudio de la actividad encaminado a transformar el modelo económico de precio fijo a precio por servicio. Es una mejora de alto valor, superior en importancia a la del resto de los licitadores. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio el uso de un centro de respaldo en sus instalaciones de Elorrio, con un compromiso de traslado del equipo en menos de una hora. Proponen además como herramienta de respaldo el uso de la herramienta lo que servirá a la Viceconsejería de Justicia para evaluar la migración de la herramienta actual ARS Remedy a una solución de mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta un plan de mejora continua con actividades de información, formación, planes de comunicación y de gestión del conocimiento utilizando las herramientas Intranet, JustiziaLeku y JustiziaGela y creando y alimentando FAQs, documentos normalizados, foros, wikis, encuestas, etc. El servicio de encuestas se soportará en la herramienta Project Open de la suite Service Desk, herramienta open source que proporcionará INSA Sycatón. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, presenta un modelo de seguimiento gobierno del servicio y una propuesta de acuerdo de nivel de servicio con un conjunto de indicadores y penalización en la facturación en caso de incumplimiento. También ofrecen un estudio de la actividad encaminado a transformar el modelo económico de precio fijo a precio por servicio. Es una mejora de alto valor, superior en importancia a la del resto de los licitadores. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio el uso de un centro de respaldo en sus instalaciones de Elorrio, con un compromiso de traslado del equipo en menos de una hora. Proponen además como herramienta de respaldo el uso de la herramienta lo que servirá a la Viceconsejería de Justicia para evaluar la migración de la herramienta actual ARS Remedy a una solución de

12 software libre sin coste alguno. Proponen asimismo la ubicación de un retén de agentes Deitu en el centro de respaldo que permita atender las llamadas desbordadas, lo que demostrará la viabilidad del Plan de Çontingencia y la evaluación de la externalización del servicio. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, describe los mecanismos de protección ante la rotación y gestión de sustituciones exponiendo sus planes de formación, retención del talento, captación del talento, plan de incentivos y plan de promoción y reemplazo. Ofrece la disponibilidad de un equipo de respaldo. IBERMÁTICA, S.A.ren eskaintzak 4. loterako honako ezaugarriak eta abantailak ditu: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, los puntos destacables en la oferta son los alcances ofertados de operación y monitorización de sistemas, subsistemas y periféricos, la gestión de salidas de información, la gestión de cintotecas, la planificación y control de procedimientos y el asesoramiento por recursos externos referentes a nuevas tecnologías. La oferta técnica es similar a la de Entel-Ibai aunque recibe una menor puntuación al ofertar un menor número de horas de servicio. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, son puntos destacables la utilización de las metodologías ITIL, un plan de implantación que asegura la correcta transición de las operaciones, la gestión de los cambios que puedan producirse a nivel operativo y organizativo debido a los nuevos procesos y cambios tecnológicos. También oferta una completa variedad de informes de seguimiento, además de entregable para el control de los software libre sin coste alguno. Proponen asimismo la ubicación de un retén de agentes Deitu en el centro de respaldo que permita atender las llamadas desbordadas, lo que demostrará la viabilidad del Plan de Çontingencia y la evaluación de la externalización del servicio. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, describe los mecanismos de protección ante la rotación y gestión de sustituciones exponiendo sus planes de formación, retención del talento, captación del talento, plan de incentivos y plan de promoción y reemplazo. Ofrece la disponibilidad de un equipo de respaldo. La oferta de la empresa IBERMÁTICA, S.A. para el lote 4 tiene las siguientes características y ventajas: En cuanto a calidad y alcance de la oferta, los puntos destacables en la oferta son los alcances ofertados de operación y monitorización de sistemas, subsistemas y periféricos, la gestión de salidas de información, la gestión de cintotecas, la planificación y control de procedimientos y el asesoramiento por recursos externos referentes a nuevas tecnologías. La oferta técnica es similar a la de Entel-Ibai aunque recibe una menor puntuación al ofertar un menor número de horas de servicio. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, son puntos destacables la utilización de las metodologías ITIL, un plan de implantación que asegura la correcta transición de las operaciones, la gestión de los cambios que puedan producirse a nivel operativo y organizativo debido a los nuevos procesos y cambios tecnológicos. También oferta una completa variedad de informes de seguimiento, además de entregable para el control de los

13 procesos con el objeto de obtener una mejora continua en los proyectos del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, las cuatro ofertas proponen una distribución territorial de los recursos, unos horarios de los servicios y una extensión horaria (24x7), idéntica, por lo que se adjudica a las cuatro ofertas la misma cantidad de puntos. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta como mejora la creación de una oficina técnica, es de una importancia alta ya que proporciona un equipo altamente cualificado de consulta. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, propone la implantación paulatina de ANS en el servicio, la consideramos una herramienta de alto valor añadido. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio la utilización de un plan de contingencia consistente en la utilización de sus instalaciones, el alcance del plan es limitado. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, dispone de personas de apoyo, al igual que la UTE Indra/Deusto, supone una mejora del mismo nivel. SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ren eskaintzak 5. loterako honako ezaugarriak eta abantailak ditu: En cuanto a calidad y alcance de la procesos con el objeto de obtener una mejora continua en los proyectos del servicio. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, las cuatro ofertas proponen una distribución territorial de los recursos, unos horarios de los servicios y una extensión horaria (24x7), idéntica, por lo que se adjudica a las cuatro ofertas la misma cantidad de puntos. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta como mejora la creación de una oficina técnica, es de una importancia alta ya que proporciona un equipo altamente cualificado de consulta. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, propone la implantación paulatina de ANS en el servicio, la consideramos una herramienta de alto valor añadido. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio la utilización de un plan de contingencia consistente en la utilización de sus instalaciones, el alcance del plan es limitado. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, dispone de personas de apoyo, al igual que la UTE Indra/Deusto, supone una mejora del mismo nivel. La oferta de SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 5 tiene las siguientes características y ventajas: En cuanto a calidad y alcance de la

14 oferta, presentan actividades sobre los procesos (metodología Arin Bide sobre métrica 3, ITIL v3, actividades sobre la gestión del ciclo de vida de los procesos Metodología SCRUM, y marco metodológico sobre el soporte y mantenimiento ), actividades sobre las personas ( información y gestión del conocimiento) y actividades sobre las tecnologías ( empleo EPM, herramienta de gestión de proyectos), Es en comparación la mejor oferta en este punto y por ello logra la puntuación máxima. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, plantea la elaboración de la OT en fases bien definidas en el tiempo que resuelve todo el alcance del proyecto. Como puntos destacables en la oferta se encuentra la definición del Panel de Indicadores redefiniendo los Niveles de Servicio definitivos (tanto para la prestación del Servicio de Oficina Técnica como para el mantenimiento correctivo y evolutivo del producto EPM construido). Llevará tareas de gobernanza de productos de T.I., tareas de formación y esponsorización, tareas de mantenimiento de la infraestructura TIC, tareas de Seguimiento y Control. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, tanto la empresa SYCATON S.L. como la empresa DEUSTO SISTEMAS presentan la mejor adecuación a la estructura propuesta. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta como reto la implantación progresiva de ITIL en los servicios gestionados de la Dirección para la Modernización de la Administración de oferta, presentan actividades sobre los procesos (metodología Arin Bide sobre métrica 3, ITIL v3, actividades sobre la gestión del ciclo de vida de los procesos Metodología SCRUM, y marco metodológico sobre el soporte y mantenimiento ), actividades sobre las personas ( información y gestión del conocimiento) y actividades sobre las tecnologías ( empleo EPM, herramienta de gestión de proyectos), Es en comparación la mejor oferta en este punto y por ello logra la puntuación máxima. Respecto a la planificación y metodología de trabajo, plantea la elaboración de la OT en fases bien definidas en el tiempo que resuelve todo el alcance del proyecto. Como puntos destacables en la oferta se encuentra la definición del Panel de Indicadores redefiniendo los Niveles de Servicio definitivos (tanto para la prestación del Servicio de Oficina Técnica como para el mantenimiento correctivo y evolutivo del producto EPM construido). Llevará tareas de gobernanza de productos de T.I., tareas de formación y esponsorización, tareas de mantenimiento de la infraestructura TIC, tareas de Seguimiento y Control. Atendiendo a la adecuación de la oferta a la estructura propuesta, tanto la empresa SYCATON S.L. como la empresa DEUSTO SISTEMAS presentan la mejor adecuación a la estructura propuesta. En cuanto a las mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación y en concreto en referencia al plan de mejora continua con el fin de incorporar aspectos o mecanismos que redunden en la mejora del servicio prestado, presenta como reto la implantación progresiva de ITIL en los servicios gestionados de la Dirección para la Modernización de la Administración de

15 la Justicia. Por otra parte apuestan por la seguridad y confidencialidad de la información tratada por Sycatón como consecuencia de la propia prestación del Servicio de Oficina Técnica. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, se compromete con el acompañamiento y la formación a los profesionales del Servicio de Informática Judicial. Su materialización será el Plan de Acompañamiento y Formación para los profesionales del Servicio de Informática Judicial. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio, presenta como mejora la continuidad en la prestación del Servicio de Oficina Técnica a través de la aplicación de un Plan de Continuidad del Negocio (PCN), que defina qué hacer para que el servicio esté en todo momento operativo. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, presenta un compromiso por la capacitación de los profesionales del Servicio de Oficina Técnica como garantía de respuesta de calidad y mejora continua en el servicio. Su materialización será el Plan de Formación para los profesionales del Servicio de Oficina Técnica. la Justicia. Por otra parte apuestan por la seguridad y confidencialidad de la información tratada por Sycatón como consecuencia de la propia prestación del Servicio de Oficina Técnica. Sobre el modelo de seguimiento del servicio con el que se pretenda evaluar la función realizada y el método utilizado para la medición y seguimiento de la calidad, se compromete con el acompañamiento y la formación a los profesionales del Servicio de Informática Judicial. Su materialización será el Plan de Acompañamiento y Formación para los profesionales del Servicio de Informática Judicial. Propone en cuanto al plan de contingencia ante no disponibilidades de las herramientas existentes en el servicio, presenta como mejora la continuidad en la prestación del Servicio de Oficina Técnica a través de la aplicación de un Plan de Continuidad del Negocio (PCN), que defina qué hacer para que el servicio esté en todo momento operativo. Respecto a planes de protección a la rotación y de gestión de sustituciones, presenta un compromiso por la capacitación de los profesionales del Servicio de Oficina Técnica como garantía de respuesta de calidad y mejora continua en el servicio. Su materialización será el Plan de Formación para los profesionales del Servicio de Oficina Técnica. Kontratazio Mahaiak proposatu du kontratazio-espedientea honako enpresa hauei esleitzea: - 1. lotea IBERMÁTICA, S.A.ri lotea UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A.ri lotea UTE INGENIERÍA DE RESULTANDO que, la Mesa de Contratación propone la adjudicación del presente expediente a las siguientes empresas: - IBERMÁTICA, S.A. para el lote 1. - UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A para el lote 2. - UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON

16 SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ri lotea IBERMÁTICA, S.A.ri lotea SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ri. GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 3. - IBERMÁTICA, S.A. para el lote 4. - SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 5. KONTUAN HARTU DIRA: SPKL eta bertan ezarritako prozedura. SPKLren artikuluan berariaz ezartzen da kontratazio organoak ezingo duela adierazi lizitazioa ezerezean geratu dela, eskaintzaren bat klausulen agirian ezarritako irizpideen arabera onargarria izanez gero. Abuztuaren 28ko 427/2009 Dekretua, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organiko eta egitekoak finkatzen dituena. Bere 4. 2 c) artikuluaren arabera, organo honek eskumena du zerbitzu-kontratu hori esleitzeko. CONSIDERANDO que, se ha seguido el procedimiento establecido por la LCSP. CONSIDERANDO que, el artículo de la LCSP establece expresamente que el órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. CONSIDERANDO que, este órgano es competente para proceder a la adjudicación del contrato de servicios reseñado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4. 2 c) del Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Administración Pública. Aipatutako xedapenak eta gai horrekin bat datozen gainerako ezarpen orokorreko xedapenak, zein Justizia Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzak egindako txostena aztertuta, honako hau AGINTZEN DUT: 1. Honako hauek aurkeztutako eskaintzak lizitaziotik at uztea: - UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 1. eta 4 loteetarako VISTAS las disposiciones citadas y demás concordantes de general aplicación, y atendido el informe emitido por la Dirección para la Modernización de la Administración de Justicia, ORDENO: 1. Excluir las ofertas presentadas por: - La UTE INDRA SISTEMAS, S.A. / DEUSTO SISTEMAS, S.A. para los lotes 1 y 4. - DEUSTO SISTEMAS, S.A. para el Lote 5.

17 - DEUSTO SISTEMAS, S.A.ren 5. loterako. 2. «Euskadiko Justizia Administrazioko informatika-sistema judizialaren operatibitatea bermatzeko zerbitzuak», helburu duen zerbitzu kontratua esleitzea, espedientearen zenbakia C02/042/2010. Hauek dira lote bakoitzeko aukeratutako enpresak: 2. Adjudicar el contrato de «Servicios necesarios para garantizar la operatividad del sistema informático Judicial en la Administración de Justicia de Euskadi» (Expte. C.C.C. nº C02/042/2010), estas son las empresas seleccionadas para los diferentes lotes: - 1. lotea IBERMÁTICA, S.A.ri, ,50 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne) lotea UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A.ri ,00 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne) lotea UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ri ,00 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne) lotea IBERMÁTICA, S.A.ri ,73 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne) lotea SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L.ri ,00 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne). Aurrekontu hori guztia 2011ko eta 2012ko aurrekontuetatik ordainduko da. - IBERMÁTICA, S.A. para el lote 1 por un importe de ,50 euros (IVA incluido). - UTE IBERMÁTICA, S.A. / INDRA SISTEMAS, S.A para el lote 2 por un importe de ,00 euros (IVA incluido). - UTE INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. (INSA) / SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 3 por un importe de ,00 euros (IVA incluido). - IBERMÁTICA, S.A. para el lote 4 por un importe de ,73 euros (IVA incluido). - SYCATON GLOBAL SERVICES, S.L. para el lote 5 por un importe de ,00 euros (IVA incluido). Siendo todo ello con cargo a los presupuestos de 2011 y TOTAL LOTES LOTE 1 Ibermatica , , ,25 LOTE 2 Ibermatica/indra , , ,00 LOTE 3 Insa/Syacaton , , ,00 LOTE 4 Ibermatica , , ,37 LOTE 5 Sycaton , , ,00 TOTAL , ,62

18 3. Kontratuaren gauzatzeko epea sinatzen denetik 2012ko abenduaren 31era luzatuko da. 4. Kontratua formalizatu behar da, SPKLren 140. artikuluak ezartzen duen epearen barruan. Kontratua formalizatu baino lehen, ebazpen hau interesdunei jakinarazi behar zaie. 3. El plazo de ejecución del presente contrato se prolongará desde la firma del documento contractual hasta el 31 de diciembre de Formalícese el contrato en el correspondiente documento administrativo, dentro del plazo establecido en el artículo 140 de la LCSP, previa notificación de esta resolución a todos los interesados. 5. Aginduaren kontra SPKLren 310. artikuluan ezartzen den errekurtso berezia aurkez daiteke. Errekurtso bereziaren idatzia kontratazio organoaren erregistroan edo ebazteko organo eskudunean jar daiteke. Errekurtsoa iragartzeko idatzia eta errekurtsoa jartzeko idatziaren epea 314. artikuluan jasotako 15 egun baliodunetakoa izango da. Errekurtso horren tramitazioa SPKLren 310. artikuluan eta ondorengoetan xedatutakoarekin bat etorriko da. Errekurtsoa erabakitzen duen ebazpenaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke soilik, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien Salan, bi hilabeteko epean, Ebazpena jakinarazten den hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Era berean, eta dagokionean, SPKLren 37. eta ondorengo artikuluetan jasotzen den deuseztasun arazoa jarri ahal izango da. 5. Contra la presente orden se podrá interponer recurso especial conforme al artículo 310 de la LCSP. El escrito de interposición del recurso especial se presentará en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para resolver. El plazo para presentar el escrito anunciando el recurso y el escrito de interposición de recurso será de 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 314 de la LCSP. La tramitación de citado recurso se ajustará a lo establecido en el artículo 310 de la LCSP. Contra la resolución que resuelva el recurso especial únicamente se podrá interponer recurso contencioso-admnistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución del mismo. Del mismo modo, cuando corresponda, se podrá interponer la cuestión de nulidad que regula el artículo 37 de la LCSP. Vitoria-Gasteiz, 2011ko apirilaren 14a Fdo: Idoia Mendia Cueva Justizia eta Herri Administrazio sailburua Consejera de Justicia y Administración Pública

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

DEPARTAMENTO DE INTERIOR Viceconsejería de Administración y Servicios Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras

DEPARTAMENTO DE INTERIOR Viceconsejería de Administración y Servicios Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras ORDEN DEL CONSEJERO DE INTERIOR DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011 POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE ACUERDO MARCO PARA LA SELECCION DE PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESARROLLO

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LANBIDE

Más detalles

Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A.

Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. C.I.F.: A-24530735 D. MIGUEL REGO FERNÁNDEZ, facultado para este acto conforme consta en el Acta del Consejo

Más detalles

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. Número de Expediente: 2013/CONASP0300 ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIALES PARA LAS ASOCIACIONES DEL SERVICIO DE PARTICI PACIÓN CIUDADANA Por el Concejal-Delegado del

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2011, al punto denominado ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y

Más detalles

1.-- OBJETO DE LA LICITACIÓN 2.- PRESUPUESTO 3.- ALCANCE DE LA PROPUESTA 4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 4.1.- ETAPA I. LICITACIÓN Y ADJUDICACION 4.

1.-- OBJETO DE LA LICITACIÓN 2.- PRESUPUESTO 3.- ALCANCE DE LA PROPUESTA 4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 4.1.- ETAPA I. LICITACIÓN Y ADJUDICACION 4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA PARA ASESORAR A SEPI EN EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA EXTERIORIZACIÓN DE LA FUNCIÓN INFORMÁTICA INDICE 1.-- OBJETO

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 324/2011 Resolución nº 21/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 18 de enero de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. F.J.C.V, en representación

Más detalles

RESULTANDO que dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación se recibieron ofertas de los siguientes licitadores:

RESULTANDO que dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación se recibieron ofertas de los siguientes licitadores: OGASUN ETA FINANTZASAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS RESOLUCION DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 323/2011 Resolución nº 08/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 5 de enero de 2012. VISTO el recurso interpuesto por Doña E.I.R en representación

Más detalles

RESULTANDO que el anuncio de licitación se publicó en el B.O.P.V. nº 193 de fecha 6 de octubre de 2010 y en el perfil del contratante ese mismo día.

RESULTANDO que el anuncio de licitación se publicó en el B.O.P.V. nº 193 de fecha 6 de octubre de 2010 y en el perfil del contratante ese mismo día. EKONOMIA ETA OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONTRACTUALES Recurso 275/2014 Resolución 147/2015 RESOLUCIÓN DEL Sevilla, 21 de abril de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad AUTOCARES DE SANTA MARTA,

Más detalles

Expediente nº: 06-500-14

Expediente nº: 06-500-14 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 06-500-14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: Abierto I.- CARACTERÍSTICAS DE LA

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 214/2011 Resolución nº 258/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 3 de noviembre de 2011. VISTO el recurso interpuesto por Don F.J.B.R, en representación de

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recursos nº 554/2014 Resolución nº 581/2014 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 24 de julio de 2014. VISTO el recurso interpuestos por D. J.J.L.I. y D. F.R.D.A.J.,

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CUYO OBJETO

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 104/2012 Resolución nº 126/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 6 de junio de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. R.R.V. en nombre y

Más detalles

LOTE 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACCESO CORPORATIVO A INTERNET EN EL PARLAMENTO VASCO PLIEGO CLAÚSULAS TÉCNICAS

LOTE 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACCESO CORPORATIVO A INTERNET EN EL PARLAMENTO VASCO PLIEGO CLAÚSULAS TÉCNICAS LOTE 3 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ACCESO CORPORATIVO A INTERNET EN EL PARLAMENTO VASCO PLIEGO CLAÚSULAS TÉCNICAS TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO...3 2. SITUACIÓN ACTUAL...4

Más detalles

PENTER COMERCIAL, S.A. OFFICE DEPOT, S.L. LYRECO ESPAÑA, S.A.U. MONTTE, S.L.

PENTER COMERCIAL, S.A. OFFICE DEPOT, S.L. LYRECO ESPAÑA, S.A.U. MONTTE, S.L. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTROS QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE PAPEL DE IMPRESORA PARA LAS OFICINAS

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 178/2011 Resolución nº 211/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 14 de septiembre de 2011. VISTO el recurso interpuesto por don E.P.C, como apoderado de la

Más detalles

EL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES HA SIDO MODIFICADO EN SUS CLÁUSULAS 6, 26 Y ANEXO III QUEDANDO REDACTADAS COMO SIGUE: CUADRO RESUMEN

EL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES HA SIDO MODIFICADO EN SUS CLÁUSULAS 6, 26 Y ANEXO III QUEDANDO REDACTADAS COMO SIGUE: CUADRO RESUMEN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES HA SIDO MODIFICADO EN SUS CLÁUSULAS 6, 26 Y ANEXO III QUEDANDO REDACTADAS COMO SIGUE: CUADRO RESUMEN DATOS PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 1.- Órgano

Más detalles

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012 Área de Recursos Humanos y Defensa Jurídica Servicio Técnico de Coordinación y Planificación de Recursos Humanos SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012

Más detalles

Centro Tecnológico Ingeniería y Gestión del Conocimiento

Centro Tecnológico Ingeniería y Gestión del Conocimiento CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO, PARAMETRIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 6 SISTEMAS DE GESTIÓN DE ALMACENES E INTRALOGÍSTICA I ELEMENTOS DEL CONTRATO 1. Régimen jurídico

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.

INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. 1ª.- Principios de la actuación de R.S.U, S.A. en materia de contratación. R.S.U.,

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 La Alcaldesa ha dictado el siguiente decreto: ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 Dada cuenta del expediente para la contratación del SERVICIO DE COMUNICACIONES: TELEFONÍA

Más detalles

Ajuntament de Moncofa Departament de Contractació Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421 12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348 www.moncofa.

Ajuntament de Moncofa Departament de Contractació Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421 12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348 www.moncofa. ACTA DE APERTURA DEL SOBRE 3) OFERTA ECONÓMICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO ATENDIENDO A VARIOS CRITERIOS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000218 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: CONTRATO RELATIVO A LA ADECUACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RE 009/2011 Acuerdo 7/2011, de 6 de junio de 2011, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por Oficina Ponti, S.L.P., frente

Más detalles

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2010 se dicta acuerdo de inicio del expediente.

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2010 se dicta acuerdo de inicio del expediente. OSASUN ETA KONTSUMO SAILA Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO Dirección Territorial de Gipuzkoa RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DE LA DIRECTORA TERRITORIAL DE SANIDAD

Más detalles

ANTECEDENTES. Con fecha 02/02/2015 se cursó invitación para ofertar a las empresas:

ANTECEDENTES. Con fecha 02/02/2015 se cursó invitación para ofertar a las empresas: Resolución del Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se adjudica el expediente de contratación de servicios de asistencia especializada al Ministerio

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 045/2011 Resolución nº 070/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 9 de marzo de 2011. VISTO el recurso interpuesto por Don J. D. B., en representación de MOLNLYCKE

Más detalles

La preparación de estos contratos se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 137 TRLCSP.

La preparación de estos contratos se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 137 TRLCSP. INSTRUCCIONES INTERNAS POR LAS QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES (FUNDACIÓN CI3) La Fundación Centro de Innovación

Más detalles

TERCERO.- Todas las empresas presentadas al Concurso fueron admitidas.

TERCERO.- Todas las empresas presentadas al Concurso fueron admitidas. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE SPRI COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA - ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. ( SPRI ) DE 10 de ABRIL de 2013 POR LA

Más detalles

CONSEJO DE MALLORCA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: SÍ NO

CONSEJO DE MALLORCA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: SÍ NO CONTRATO DE OBRAS CONSEJO DE MALLORCA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO TRAMITACIÓN: ORDINARIA URGENTE CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: DESCRIPCIÓN

Más detalles

Nº de Expediente: TIC-0056/2014 Elemento PEP: G0000/000-2014. Procedimiento: Negociado. Responsable técnico: Carlos de Cózar

Nº de Expediente: TIC-0056/2014 Elemento PEP: G0000/000-2014. Procedimiento: Negociado. Responsable técnico: Carlos de Cózar CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL DIAGNÓSTICO, DESARROLLO, IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA Nº de Expediente: TIC-0056/2014

Más detalles

Soporte de Segundo Nivel para Productos Microsoft 2015

Soporte de Segundo Nivel para Productos Microsoft 2015 Soporte de Segundo Nivel para Productos Microsoft 2015 Noviembre de 2014 Mediterráneo, 14 01010 Vitoria-Gasteiz Posta-kutxatila / Apartado: 809 01080 Vitoria-Gasteiz Tel. 945 01 73 00* Fax. 945 01 73 01

Más detalles

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CANTUR, S. A.

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CANTUR, S. A. INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CANTUR, S. A. Preámbulo La Ley 30/2007, de 30 de agosto, de Contratos del Sector Público, resulta de aplicación a los diferentes sujetos que componen el sector

Más detalles

Expediente nº: P.A. 1/2013 Aplicación Presupuestaria: 251M 227.01

Expediente nº: P.A. 1/2013 Aplicación Presupuestaria: 251M 227.01 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA Expediente nº: P.A. 1/2013 Aplicación Presupuestaria: 251M 227.01 HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 213/2012 Resolución nº 230/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 24 de octubre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. E.A.P., en representación

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO UNIVERSIDAD DEjAÉN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Resolución de la Universidad de Jaén por la que se acuerda la Adjudicación del Procedimiento para la Contratación del Servicio de telefonía fija,

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 296/2012 Resolución nº 301/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 21 de diciembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. J. J. D. M.,

Más detalles

Servicios informáticos de soporte y mantenimiento de las Infraestructuras críticas del Banco de España.

Servicios informáticos de soporte y mantenimiento de las Infraestructuras críticas del Banco de España. Sistemas de Información Febrero 2015 Servicios informáticos de soporte y mantenimiento de las Infraestructuras críticas del Banco de España. Pliego Abreviado de Prescripciones Técnicas Sistemas de Información

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 224/2011 Resolución nº 256/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 26 de octubre de 2011. VISTO el recurso interpuesto por D. L.R.I, en representación de MAZ,

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 216/2011 Resolución nº 254/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 26 de octubre de 2011. VISTO el recurso interpuesto por Don A.D.R, en representación de la

Más detalles

1. PRESIDENTE: Sr. Tte. ALCALDE DELEGADO DE PARQUE MÓVIL: D. Antonio Ávila Fernández. 2. VOCAL: INTERVENTORA MUNICIPAL: Dª. Raquel Rodríguez Román.

1. PRESIDENTE: Sr. Tte. ALCALDE DELEGADO DE PARQUE MÓVIL: D. Antonio Ávila Fernández. 2. VOCAL: INTERVENTORA MUNICIPAL: Dª. Raquel Rodríguez Román. ACTA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA A FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ PARA LA CONTRATACIÓN

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento LA PALMA DEL CONDADO (Huelva)

Excmo. Ayuntamiento LA PALMA DEL CONDADO (Huelva) EXPTE: 034/2014 CONTRATO DE SERVICIO DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA REFERENCIA: SECRETARÍA GENERAL/CLM FECHA: 21/04/2014 ASUNTO: ANUNCIO EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE

Más detalles

A N E X O I EXPEDIENTE N.º:

A N E X O I EXPEDIENTE N.º: A N E O I EPEDIENTE N.º: 11AA0519 CUADRO-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO DE AUDIOGUIAS Y OTROS DISPOTIVOS DE APOYO

Más detalles

1. Objeto del Servicio. 2. Descripción de los Servicios. 2.1 Entorno

1. Objeto del Servicio. 2. Descripción de los Servicios. 2.1 Entorno PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE LAS PLATAFORMAS Y APLICACIONES DE LA WEB CORPORATIVA, PORTAL DEL USUARIO, PORTAL DEL CLIENTE,

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO EKONOMIA ETA OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA ORDEN DEL CONSEJERO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES SERVICIO

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 198/2012 Resolución nº 211/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 26 de septiembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. J.C.M.L. en

Más detalles

CONSEJERÍA DE EMPLEO. Secretaría General Técnica

CONSEJERÍA DE EMPLEO. Secretaría General Técnica PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES DE BASE DE DATOS ORACLE Y MÁQUINAS SERVIDORAS CON SISTEMA OPERATIVO UNIX DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Más detalles

SUMINISTRO DE CHEQUES RESTAURANTE Y CHEQUES GUARDERÍA.EXPEDIENTE 036/12

SUMINISTRO DE CHEQUES RESTAURANTE Y CHEQUES GUARDERÍA.EXPEDIENTE 036/12 SUMINISTRO DE CHEQUES RESTAURANTE Y CHEQUES GUARDERÍA.EXPEDIENTE 036/12 PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOVIEMBRE 2012 PCT. Expediente 036/12. Suministro de cheques restaurante y cheques guardería.

Más detalles

ESA: EGARMATIC. S.A. (A-08383283)

ESA: EGARMATIC. S.A. (A-08383283) En fecha 31 de enero de 2014, mediante resolución del Director Gerente de EGARSAT, se aprobó el expediente de contratación 14lSEW03: "SERVICIOS DE HOSTING DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIO DE EGARSAT MATEPSS

Más detalles

CONTRATACIÓN SERVICIOS INTERNET Y DATOS PARLAMENTO VASCO PLIEGO CLAÚSULAS TÉCNICAS. Versión 0.0

CONTRATACIÓN SERVICIOS INTERNET Y DATOS PARLAMENTO VASCO PLIEGO CLAÚSULAS TÉCNICAS. Versión 0.0 CONTRATACIÓN SERVICIOS INTERNET Y DATOS PARLAMENTO VASCO PLIEGO CLAÚSULAS TÉCNICAS Versión 0.0 ÍNDICE ÍNDICE... II 1. INTRODUCCIÓN... 1 2. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO... 2 3. SITUACIÓN ACTUAL...

Más detalles

España-Santiago de Compostela: Servicios de apoyo informático técnico 2015/S 036-061983. Anuncio de licitación sectores especiales.

España-Santiago de Compostela: Servicios de apoyo informático técnico 2015/S 036-061983. Anuncio de licitación sectores especiales. 1/5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61983-2015:text:es:html España-Santiago de Compostela: Servicios de apoyo informático técnico 2015/S 036-061983 Anuncio

Más detalles

Expediente nº: A-006-DAPJ-2015. Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares

Expediente nº: A-006-DAPJ-2015. Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares Expediente nº: A-006-DAPJ-2015 Carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: ABIERTO I.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN 1. OBJETO

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 845/2013 Resolución nº 627/2013 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 13 de diciembre de 2013. VISTO el recurso interpuesto por D. R.R.R., en representación

Más detalles

Ajuntament de la Pobla de Vallbona CERTIFICADO

Ajuntament de la Pobla de Vallbona CERTIFICADO Asunto: Adjudicación del contrato de servicios de control de plagas del municipio N/Ref: Contrato de Servicios/SGP Expte: 1584/2013 CERTIFICADO LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE VALLBONA (VALENCIA)

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº Expte.: C/10/2014 Denominación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AJENO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES Asunto: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Y DISPOSICIÓN DE GASTO Fecha: N./Ref.:

Más detalles

La Xunta de Goberno, en sesión del día 5 de abril de 2013 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

La Xunta de Goberno, en sesión del día 5 de abril de 2013 adoptó entre otros el siguiente acuerdo: ASUNTO: ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN INCLUIDOS EN EL PROYECTO AQUELANDO 3 COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FSE. La Xunta de Goberno, en sesión del

Más detalles

1.-OBJETO DEL PLIEGO.

1.-OBJETO DEL PLIEGO. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIO EXTERNO DE ASESORAMIENTO CONTABLE, TRIBUTARIO Y MERCANTIL PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO

Más detalles

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE: ASESORÍA DE DESARROLLO DE LA CONCEJALÍA DE URBANISMO Y SERVICIOS. 1.- OBJETO DEL CONTRATO. El presente pliego

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Dictamen nº: 10/10 Consulta: Consejera de Empleo y Mujer Asunto: Contratación Administrativa Aprobación: 20.01.10 DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, emitido

Más detalles

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso.

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso. KONTRATAZIO MAHAIA 5.. AKTA XEDEA: Ararteko erakundearen argitalpenak diseinatu, maketatu eta formatu digitalean eta paperean editatzea; web orrian sartzea (PDF nabigagarria, datu irekiak eta liburu dinamikoa);

Más detalles

En relación con las observaciones incluidas en el informe de la CNMC, cabe realizar las siguientes consideraciones:

En relación con las observaciones incluidas en el informe de la CNMC, cabe realizar las siguientes consideraciones: NOTA RELATIVA AL INFORME SOBRE LOS PLIEGOS DEL CONTRATO DE AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (INF/DP/0019/14) EMITIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

Más detalles

Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones (Antispam de correo y Cortafuegos perimetrales) 2015)

Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones (Antispam de correo y Cortafuegos perimetrales) 2015) Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones (Antispam de correo y Cortafuegos perimetrales) 2015) Pliego de Condiciones técnicas Noviembre de 2014 Mediterráneo, 14 01010 Vitoria-Gasteiz Posta-kutxatila

Más detalles

Generalidad de Cataluña Departamento de Economía y Finanzas Junta Consultiva de Contratación Administrativa

Generalidad de Cataluña Departamento de Economía y Finanzas Junta Consultiva de Contratación Administrativa Informe 17/2009, de 21 de diciembre, de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de la Generalidad de Cataluña. Asunto: Validez de un pliego de cláusulas administrativas particulares que no incluye

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RE 036/2012 Acuerdo 26/2012, de 13 de julio de 2012, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,

Más detalles

5. FORMA DE PAGO: Se realizará una vez presentadas las facturas, que requerirá la conformidad de la Administración.

5. FORMA DE PAGO: Se realizará una vez presentadas las facturas, que requerirá la conformidad de la Administración. CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO PRIVADO DE LAS PÓLIZAS DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DAÑOS PATRIMONIALES, VEHÍCULOS, DEFENSA JURÍDICA Y VIDA, POR PROCEDIMIENTO

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES I.- RÉGIMEN JURÍDICO CLÁUSULA 1ª. El contrato a que se refiere

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO Nº: 2013/22706/038 HECHOS I.- Mediante Resolución de esta Agencia de fecha 24 de febrero de 2014, se aprobó Expediente nº 2014/22706/038 y gasto para la

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID RESOLUCIÓN Nº 135/2014

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID RESOLUCIÓN Nº 135/2014 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID En Madrid, a 23 de julio de 2014. RESOLUCIÓN Nº 135/2014 VISTO el recurso especial interpuesto por Don C.V.N., en representación

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN RECTORAL 112/2015, DE 21 DE DICIEMBRE, DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ORDENADORES Y MONITORES PARA EL AULA DE INFORMÁTICA DEL

Más detalles

GUIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. CONSIDERACIONES GENERALES

GUIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. CONSIDERACIONES GENERALES 1 GUIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. CONSIDERACIONES GENERALES El carácter de Administración Pública de la Universidad de León le obliga, para la gestión

Más detalles

Contratos de outsourcing informático

Contratos de outsourcing informático s de outsourcing informático Modelos de servicio Versión Inicial (V) Madrid, Enero 008 Copyright Copyright Copyright INDRA SISTEMAS, S.A. 006. Todos los derechos reservados. La información comprendida

Más detalles

Oficina Técnica de apoyo al software libre en el Gobierno Vasco

Oficina Técnica de apoyo al software libre en el Gobierno Vasco JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA Informatika eta Telekomunikazio Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Dirección de Informática y Telecomunicaciones Expediente 1/2010 Oficina

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000395 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICO

Más detalles

01.05.912AE01.64001.0 2015 70.552,68

01.05.912AE01.64001.0 2015 70.552,68 ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO QUE SE CITA. CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000356 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo y soporte 7x24

Más detalles

Buenas Prácticas de la Ciudad de Madrid Catálogo para la promoción internacional de la Ciudad Best Practices Madrid City

Buenas Prácticas de la Ciudad de Madrid Catálogo para la promoción internacional de la Ciudad Best Practices Madrid City Buenas Prácticas de la Ciudad de Madrid Catálogo para la promoción internacional de la Ciudad Best Practices Madrid City Título de la Práctica: Modelo MiNT Madrid Inteligente para la gestión integral de

Más detalles

MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: 004/14

MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS. Expediente nº: 004/14 MODELO-TIPO DE CARÁTULA UNIFICADA PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 004/14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 053/2011 Resolución nº 085/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 23 de marzo de 2011. VISTO el recurso interpuesto por Don JM. D. Z., en representación de INVALCOR

Más detalles

Gestión de personal. Relaciones laborales. Gestión del personal. cuyo período de vigencia finalizó durante el año 2001.

Gestión de personal. Relaciones laborales. Gestión del personal. cuyo período de vigencia finalizó durante el año 2001. Gestión de personal La gestión del personal de la Agencia Tributaria corresponde al Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica. La actividad desarrollada durante el año 2001 ha estado

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 1.1 ÓRGANO AL QUE INTERESA CELEBRARLO: Tribunal Constitucional 1.2 NÚMERO DEL EXPEDIENTE:

Más detalles

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación.

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación. 1/6 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198486-2015:text:es:html España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 098/2013-C.A. Illes Balears 006/2013 Resolución nº 086/2013 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 20 de febrero de 2013. VISTO recurso especial

Más detalles

Expediente n.º: 081/08. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares

Expediente n.º: 081/08. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Expediente n.º: 081/08 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO Procedimiento: Negociado 1. OBJETO DEL CONTRATO: I CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN

Más detalles

Expediente nº: 080176. Aplicación Presupuestaria: 26 492-O 227.06

Expediente nº: 080176. Aplicación Presupuestaria: 26 492-O 227.06 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Expediente nº: 080176 Aplicación Presupuestaria: 26 492-O 227.06 INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO ANEXO: HOJA-RESUMEN DEL MODELO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Más detalles