Treball de fi de grau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Treball de fi de grau"

Transcripción

1 Facultat de Ciències de la Comunicació Treball de fi de grau Títol Autor/a Tutor/a Grau Data Universitat Autònoma de Barcelona

2 Facultat de Ciències de la Comunicació Full Resum del TFG Títol del Treball Fi de Grau: Autor/a: Tutor/a: Any: Titulació: Paraules clau (mínim 3) Català: Castellà: Anglès: Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules) Català: Castellà: Anglès Universitat Autònoma de Barcelona

3 Facultat de Ciències de la Comunicació Compromís d obra original L ESTUDIANT QUE PRESENTA AQUEST TREBALL DECLARA : 1. Aquest treball és original i no està plagiat, en part o totalment 2. Les fonts han estat convenientment citades i referenciades 3. Aquest treball no s ha presentat prèviament a aquesta Universitat o d altres I perquè així consti, af geix a aquesta plana el seu nom i c gnoms : Universitat Autònoma de Barcelona

4 "#$%"&' "# $%&'&()& *(+&')*,#-*.( $%&)&(/& #(#0*1#% &0-23$2%)#3*&()2 '&45#0 6 &0-2('532 /& /%2,#' &( 0# 7*--*.( &'$#820# /& $%2/5--*.( $%2$*#9 6 '& -&()%# -2(-%&)#3&()& &( '&%*&' &(72-#/#' &( &0 $:;0*-2 <5+&(*0 #-2,*&(/2 &0 &')5/*2 /& /2' -#'2' -2(-%&)2'= "#$%&'(")* +*,-)./%* "* 01-#./%2* >& $%2$2(& &')5/*#% 5(# )&3$2%#/# /& #3;#' 7*--*2(&' #)&(/*&(/2 # 0# -52)# /& $#()#00# %*)&%*2 ;?'*-2/&'&0&--*.(96)%#'0#%&+*'*.(/&02')%#;#<2'$%&+*2'&(&0-#3$2&'-2,*/2 '& $%2$2(&( /*')*()#' +#%*#;0&' $#%# %&'$2(/&% $0#()&#/#'A B')#' %&/5(/#( &( &0 -#%?-)&% '5$5&')#3&()& -2('&%+#/2% /& "#$%&'(")* 7%&()& #0 /&'$%&(/&( &( %&0#-*.( #0-23$2%)#3*&()2 '&45#0 6 0#' /%2,#'A >& $0#()&#( -5&')*2(&' ' )*$2' /& -23$2%)#3*&()2 '&45#0 D5& 00&+#( # -#;2 02' $&%'2(#<&' E#-)2 '&45#0-23$0&)29 ;&'2'9 $&))*(,,%#/2 F9 $&))*(,,%#/2 FFG9 '5 3&/*2 /& %&$%&'&()#-*.( E+*'5#09 +*'5#0 *3$0H-*)29 2(H%*-2G 2 &0 (:3&%2 /& $#%)*-*$#()&'&(0##--*.(E$#%&<#93?'/&/2'$&%'2(#'95(#$&%'2(#GAI(-5#()2#0-2('532 /& '5;')#(-*#'9 &0 *()&%C' '& 72-#0*1# &( &0 )*$2 /& /%2,#' E-#((#;*'9 &()%&2)%#'AL&'50)#%&0&+#()&-23$#%#%)#3;*C(0#'-2(/5-)#'D5&00&+#(#-#;2 3&)2/20.,*-#';?'*-#'=5(#3#)%*165(0*;%2/&-./*,2'96'&&4)%#&($2%-&()#<&' /&$%&'&(-*#/&-#/#+#%*#;0&&(0#')%#3#'#(#0*1#/#'9$5&')2D5&'2(0#5(*/#/ /& #(?0*'*' &'-2,*/#A "2' %&'50)#/2' 6-2(-05'*2(&' %&70&<#( D5& '& -53$0&( 0# )%#' &0 #(?0*'*'A I')2 *(/*-#9 $5&'9 D5&,-)./%*"*01-#./%*'H #%%*&',# 3?' &( -*&%)2' #'$&-)2' /& 0# )%#3# &( -23$#%#-*.( -2( "#$%&'(")9 &( 0# -5#0 '*( &3;#%,2 &4*')&(#0,5(2'%&'50)#/2'*(&'$&%#/2'A

5 "#$%&' ' " #$%&'()**+,$ " /0&*'-%1,&+*' "" 23%)(+'3-4&15+' "." 23%&)*%)&0-(1-"#$%&'(") "7" 23%&)*%)&0-(1-*+),-%."./0+#,-% "9" -:1'&;0-(1-<'3-13%)(+'3-*)<%)&0< " /1%'('<'=; >- 9" #$513%+=0*+,$-(1-*0?4' "." B0%'3-*)0<+%0%+5'3-'A31&50(' >" C'$*<)3+'$ >D- 8" E+A<+'=&0F; >8-6" G$1H' >6-6"."-I+A&'-(1-*,(+=' >6-

6 "# "#$%&'())*+# $% &'()*+&,%-&.' /0) %/01 *) 23)+)'4) %5634%3 ()3*%37 *653) 86* -6'+)'&46* %04&6(&*0%8)*4)*+&'%46*23&63&+%3&%9)'+)%82:58&-6;0()'&8<=)820'+64)(&*+% /0) 6>3)-)' 4) -&)3+6* +)9%* 4) )*2)-&%8 3)8)(%'-&% )' )8 2)3&646 4) 8% %468)*-)'-&%< -696 *6' 86* %9&)'+6* *)?0%8)* = )8-6'*096 4) 3)23)*)'+%-&.' 4) 8%* +)97+&-%* % 86 8%3,6 4) 86* 2)31646* 4) )9&*&.' 4) 8%* *)3&)*<*&'/0))*623)+)'4%)*+%58)-)3'&',:'2%3%4&,9%)(680+&(6# B823)*)'+))*+04&623)+)'4)%'%8&C%3)8+3%+%9&)'+6/0)A%-)'4)8%*)?0%8&4%4= 8%* 436,%* 8%* *)3&)* ;0()'&8)* )9&+&4%* = &4%* )' B*2%D%# E%3% )886< *) +3%+%374)65*)3(%38%23)*)'-&%4)4&-A6*+)9%*)'8%*>&--&6')*<-6'-3)+%9)'+) )'8%**)3&)*"#$%&'(")*F"GGHIJKKJL*=+,)-.%*"*/0,#-.%*FJKKHMJK""L#B*4)-&3< *)%'%8&C%378%.2+&-%4)-%4%*)3&)-6'3)*2)-+6%86*+.2&-6*9)'-&6'%46*=*0 %95%* >&--&6')*< *) %'%8&C%37 8% 3)8%-&.' /0) )?&*+) )'+3) )88%* -696 *)3&)* 2)3+)')-&)'+)*%8,N')36;0()'&8<=263+%'+6<*)%5634%370'%26*&58)4)*-3&2-&.' 4) 86* 4&()3*6* -%95&6* = *&9&8&+04)* 65*)3(%46* )' 8%* +3%9%*# B8,30)*6 4)8 +3%5%;6< 263 +%'+6< 86-6'>639%37 )8 %'78&*&* -0%'+&+%+&(6 = -0%8&+%+&(6 4) -6'+)'&46*653)86*+)9%*4)8%*)?0%8&4%4=)8-6'*0964)436,%*=)8)'>6/0) /0) 4) N*+6* *) 6>3)-) )' 8%* >&--&6')* )*-6,&4%*< 2%3+&)'46 4) 8% 5%*) 4) /0) %956*+)9%**)3)23)*)'+%'4)9%')3%4&*+&'+%)'0'%=6+3%*)3&)# B8 %'78&*&* /0) *) 23)+)'4) 88)(%3 % -%56 *03,) 4) 8% &'+)'-&.' 4) (&'-08%3 86* +)9%*23620)*+6*)')89%3-64)0'%&'()*+&,%-&.'*653)8%>&--&.'%04&6(&*0%8 )*2%D68%# B %9&)'+6 *)?0%8 = )8-6'*096 4) *0*+%'-&%* )' 8%* *)3&)* ;0()'&8)* *6' +)97+&-%* /0) '6 *) *0)8)' %5634%3-6';0'+%9)'+) = )' 8% 236>0'4&4%4 /0) %/01 *) 23)+)'4) )' 86* )*+04&6* 23)(&6* -6'*08+%46*< -&3-0'*+%'-&% /0) 88)(% % )*+&9%3 ')-)*%3&6 = %4)-0%46 )8 A)-A6 4) %5634%3 )8 23)*)'+) %'78&*&*# B %9&)'+6 *)?0%8< 0'% 4) 8%* 23&'-&2%8)* -%+),631%* 23620)*+%* 2%3% )*+) %'78&*&*< *0)8) 4)*2)3+%3 )8 &'+)3N* 4) 86* %-%4N9&-6*< >0'4%9)'+%89)'+) 263 8% &'>80)'-&% /0) );)3-) *653) )8 2:58&-6 %468)*-)'+) = "

7 +%95&N'2638%&9263+%'-&%/0)*)8)A%4%464)*4)86*)*+04&6*4),N')36#O&' )95%3,6< )8-6'*096 4) *05*+%'-&%* )* 0' +)33)'6 5%*+%'+) &')?2863%46 )' )8 9%3-6 >&--&6'%8 /0) %/01 *) 23)+)'4) %5634%3< 86-0%8< 2)*) % /0) )8 23)*)'+) +3%5%;626*))4&9)'*&6')*964)*+%*<A%-)2)3+&')'+))92)C%3%%53&3-%9&'6)' )*+)-%926# B8 23)*)'+) +3%5%;6-6'*+% 4) 0' 3)2%*6 5&58&6,37>&-6 % 86* )*+04&6* 23&'-&2%8)* *653) 8%* *)3&)* 4) +)8)(&*&.' "#$%&'(")* =* +,)-.%* 6* /0,#-.%< 0' %2%3+%46 /0) 4)+%88% 8% 9)+64686,1% 4) %'78&*&* 4) -6'+)'&46 )928)%4% 2%3% )*+) )*+04&6< 0' -% ) 3)*08+%46* /0) 23)*)'+% 86* 4%+6* /0) )9)3,)' 4) 9&* %'78&*&* 4) -6'+)'&46 =< >&'%89)'+)< 0'%* 3)>8)?&6')* -6'-80*&(%* )' 8%* /0) *) &'+)'+% 3)8%-&6'%38%+)631%-6'86*3)*08+%46*65+)'&46*#,-./%)&$0+%*)& J#"# *) )?26'437' 86* 3)*08+%46* /0) )9)3,)' 4) 86* 23&'-&2%8)* )*+04&6* *653) 8%* *)3&)* "#$%&'(")* = +,)-.%* "* /0,#-.%< /0) %-+:%' '% 5%*) 2%3% )*+) +&)')'/0)()3-6'8% &.'4)8%**)3&)*< %*/0)+&)')'/0)()3-6' 86*+)?+6*4)86* *P*0*23&'-&2%8)*2)3*6'%;)*=+3%9%*'%33%+&(%*#Q'% ()C)*56C%4%*)*+%*-0)*+&6')*<*)2%*%37'%65*)3(%38%*-0)*+&6')*3)8%+&(%*%8% 3)23)*)'+%-&.'4)8%*)?0%8&4%4=8%*436,%*# Q'64)86*23&9)36*)*+04&6**653)*)?0%8&4%4)'8%+)8)(&*&.')*2%D68%<=)')8 /0)'6*%26=%96*2%3%'0)*+36%'78&*&*<>0))84)R%3,%3&+%S3)*26FJKKTL</0) 23620*60')*+04&65%*)2%3%)8%'78&*&**&*+)97+&-64)8-6'+)'&46*)?0%84)8%* *)3&)*4)+)8)(&*&.'#S6'-3)+%9)'+)<*)-)'+3%)'-6'+)'&46*-6'*09&46*26386* =8%*%468)*-)'+)*P* * J

8 7%* 60'* %60,* )'* $(')'53%* ')* '7* $(-#'(* ')308-"*.0="* ";C'3-<"* ')* '7* %5:7-)-)* )-)3'#:3-."* 8'7*."53'5-8"* )'D0%7* '5* 7")* 8'* '53('3'5-#-'53"* 8'* 7%* 3'7'<-)-B5* '5*?)$%&%A* -5.70='58"* 3%53"* 7%)*.%8'5%)* $E;7-.%)*."#"* 7%)* $(-<%8%)>*?5* 7%* )'*.'53(%* '5* 05* ')$'.,2-."* 8' 8% %04&)'-&% = )' 86* 236,3%9%* )89)'-&6'%46)*+04&63)*08+%4)&'+)3N*263)8)*/0)9%%'%81+&-6/0)0+&8&C%</0) 4&*+&',0))'+3)8%*3)>)3)'-&%**)?0%8)*()35%8)*=8%*>1*&-%*<&'-80=)6+3%*>639%* 97**0%()*4) %9&)'+6*)?0%8%4)97*4)8%-+6*)?0%8-6928)+6=)?-80=) %9&)'+6< +%'+6 )8 >1*& )8 ()35%8< /0) '6 *)% *)?0%8# S6'-3)+%9)'+)< )8 )*+04&6 %'%8&C% 8%* *)3&)* )*2%D68%* +%(#%.-%* F'(#%5")* 8'* 7'.4' = /0-G5* 8%* 7%* <'9< = 8%* -692%3% -6' +3)* *)3&)* %9)3&-%'%*<+64%*)88%*8%*23)>)3&4%*26386*%809'6*4)86*&'*+&+0+6*R%3/0N* 4) O0%'C)* = )8 WBO X%88) W'-87' 4) R%43&4< /0&)')* >0)36' )'-0)*+%46* )' >)53)36 4) "GGT# B8 )*+04&6 %'%8&C% 8% >3)-0)'-&% = )8 263-)'+%;) 4) %-+6* +%8)* -696)8%-+6*)?0%8-6928)+6<86*5)*6*%2%*&6'%46*<8%236*+&+0-&.'<8%*-%3&-&%*< 8% A696*)?0%8&4%4 6 8% (&68%-&.'# Y&'%89)'+)< )8 %'78&*&* -6'-80=) /0) 8%* 3)23)*)'+%-&6')* ()35%8)* 23)(%8)-)' *653) 8%* (&*0%8)* = /0) 8% 9%=631% 4) 2)3*6'%;)*%468)*-)'+)*2%3+&-&2%)'8%-%+),631%4)5)*6*%2%*&6'%46*<%8,6/0)< +%8-696*)23)+)'4)%()3&,0%3%/01</0&C7A%=%-%95&%46-6')8+&)926# S6'(&)') A%-)3 9)'-&.' +%95&N' % 8% &'()*+&,%-&.' *653) 8% 3)23)*)'+%-&.' 9)4&7+&-% 4) 8% *)?0%8&4%4 )' 8% >&--&.' *)3&%4% FR%**%')+< R)4&%'% Z Y)33N*< )'8%/0))*+%58)-)/0))'8%23&9)3%4)8%*>&--&6')*8%+3%9%97*3)23)*)'+%4% *6'8%*3)8%-&6')**)?0%8)*=%>)-+&(%*</0))')*+)-%*6%2%3)-)'0'&4%*=)*+7' 23)*)'+)*)'97*4)8%9&+%44)8+6+%84)8%*+3%9%*P $%*+)97+&-%*97*3)23)*)'+%4%*)'8%*)3&)+,)-.%*"*/0,#-.%*6'8%*3)8%-&6')*%>)-+&(%* FTT[L< 8% %9&*+%4 F"J[L = 8%* )?2)-+%+&(%* )9%* 236>)*&6'%8)* =\6 4) )*+04&6* FG[L#S%5)4)*+%-%38%,3%'4&>)3)'-&%263-)'+0%8)'+3)8%+)97+&-%97*3)23)*)'+%4%=8%* 6+3%*46*<=%/0)97*4)8%9&+%44)8%*+3%9%*4)8%*+3)*23&9)3%*+)9263%4%*4)8%*)3&) +&)')'-69665;)+64)(%8638%*3)8%-&6')*%>)-+&(%*F%9636*%*=*)?0%8)*LFR%**%')+'3*%7#< JK"JP"T]UL# R&)'+3%*/0))')823&9)3)*+04&68%0'&4%44)%'78&*&*)3%)82362&6%-+6*)?0%8 4&(&4&46)'0'+6+%84)6-A6-%+),631%*<)*+)%'78&*&*&'+)3)*%2%3+&-08%39)'+)263 U

9 Y%53% = /0) 2)39&+) &4)'+&>&-%3 86* 3%*,6* 97* &9263+%'+)* 4) %04&6(&*0%8 % 2%3+&3 4)8 65;)+6 4) (%863 4) 8% +3%9% )*+) )*+04&6< 63,%'&C% %9%* = *0* (%3&%58)* +)97+&-%*< 4&>)3)'-&% )'+3) 86* *0;)+6*4)%--&.'%468)*-)'+)*=86*/0)'686*6'<9)+64686,1%/0)%-+:%)')*+) -%* %363)>)3)'+)%8%A63%4))'>6-%38%23)*)'+)&'()*+&,%-&.'# _+36 4) 86* )*+04&6* /0) 4)*+%-%' )'+3) 8% 5&58&6,3%>1% 23)-)4)'+) )* )8 4) 3)23)*)'+%-&6')* ;0()'&8)* )' 8% >&--&.' +)8)(&*&(% FSA&-%336 R)3%=6< JK""L /0) )?2863% >0'4%9)'+%89)'+) 8% 3)8%-&.' /0) *) )*+%58)-) )'+3) 86* %408+6* = 86* ;.()')*)'+,)-.%*"*/0,#-.%<%* *368)*/0)8%>&--&.'+)8)(&*&(%%4;04&-%% %956*# B8 )*+04&6 *6*+&)')< 263 +%'+6< &4)%* 4) )*2)-&%8 &'+)3N* 3)*2)-+6 % 8% 23)*)'+) &'()*+&,%-&.'< 5%*%46* )' )8 -%95&%'+) 2%2)8 4)8 236>)*63< /0) %A63% 2%3)-)-6'+&'0%38%)*+)8%4)8%809'6P $%*)2%3%-&.')'+3)2)3*6'%;)*%408+6*=;0()'&8)*)*90-A697*8%?%<9)'6**)()3%#`) A)-A6< )8 90'46 %408+6 (&)') % *)3 23)*)'+% '% *0)3+) 4) 3)>8);6 6 &'-80*6-6'+&'0%-&.'4)8)'+63'6;0()'&8#`)%A18%*&9)+31%4)%956*)*2%-&6*#^0)()2)3*6'%;)* 4%'(&4%%80'&()3*6;0()'&8<=6+36*'0)()86*/0)4%'(&4%%8%408+6#$%3%C.'4)*)?6* )'+3) 86* 2)3*6'%;)* 23&'-&2%8)* ;0()'&8)* = 86* %408+6* )* -6'*+%'+)# B' %956* -%*6* 23)469&'%'86*2)3*6'%;)*9%*-08&'6*F-&'-6>3)'+)%-0%+36L#a646*)886**)()'%>)-+%46* 263-6'>8&-+6* -690')*P )8 %963< )8 4)*%963< 8% &'>&4)8&4%4< 8%* 436,%*< )8 *)?6< )8 4)*)6 ;0()'+04 %408+%< -0=% +3%'*&-&.' 4)*4) 8% %468)*-)'-&% *) 4&>09&'% = *) %8%3,% +%' % *&9&8&+04 4) *0* -6'>8&-+6* ) &'+)3)*)* >%-+63)* -696 *0 >%8+%4)%0+6'691%)-6'.9&-%# E63 6+3% 2%3+)< )8 )*+04&6 4) R%**%')+ b634c FJKKGL *653) 8% 3)23)*)'+%-&.' +)8)(&*&(%=8%2)3-)2-&.'%468)*-)'+))')8-%*64)+,)-.%*"*/0,#-.%A*-0=6)'>6/0) )* 908+&4&*-&28&'%3 = /0) -695&'% )8 %'78&*&* -0%'+&+%+&(6 4) -6'+)'&46 = )8-0%8&+%+&(64)8%3)-)2-&.'<4)*+%-%263%>&39%3/0)86*+)9%*/0)%/01*)+3%+%' )*+7' )'+3) 86* /0) 97* 236+%,6'&*96 26*))' )' 8% +3%9% 4) 8% 3)+3%+% % 86* 236>)*63)* )?2)3&9)'+%46* = A%58% 4)8 )/0&8&53&6 4) 236+%,6'&*964)%956**),9)'+6*4))4%4P +,)-.%* "* /0,#-.%* N* 0'% *d3&) 4) >&--&. /0) '%33% 8)* A&*+e3&)* 4f0',302 4f%809')* 4f0' &'*+&+0+ & )8* *)0* 236>)**63*< 968+* 4f)88* ;6()* /0) *f)'>36'+)' % 8% *)(% 23&9)3% ]

10 )?2)3&d'-&% -69 % )40-%463*# $% *d3&) %+63,% /0%*& +%'+% &9263+c'-&% %8* 2)3*6'%+,)* %408+* -69 %8* %468)*-)'+*< ;% /0) 968+)* +3%9)* &'+)33)8%-&6')' )8* 2)3*6'%+,)*# ^6 65*+%'+%&?e<,3%'2%3+4)8*-6'>8&-+)*2%3+)&?)'4)8*;6()*#B8*%408+*23&'-&2%89)'+*.')8* 236>)**63*<)8*2%3)*%2%3)&?)'4)9%')3%20'+0%8)'%8,0')*+3%9)*#B'8)**)()*+3%9)*< 8% *d3&) +3%-+% )8 +)9% 4)8 *)?)< 8f%8-6A68< 8fA696*)?0%8&+%+< 8% 963+< )8 9%8+3%-+%9)'+ 2%3+4)8%2%3)88%<8%3)8&,&.<8%(&68%-&.###*.'%/0)88*+)9)*/0)*),6'*'69536*6*2*&-e8),*< 2)4%,6,*&*6-&e8),*<9N*23)6-02)'%8*;6()*)'8f)+%2%4)8f%468)*-d'-&%FR%**%')+b634c< JKKGPTHL# B8)*+04&6A%58%<%4)97*<4)8%23)*)'-&%4)+3)*+&26*4)2)3*6'%;)*)'3)8%-&.'% *0 )4%4< 86* %468)*-)'+)* F"VM"HL< 86* 236>)*63)* '6()8)* )' 8% )+%2% 4) *0 *),0'4%%468)*-)'-&%6%/0)886/0)86*2*&-.86,6*4)'69&'%';0()'+04<)+%2%)' 8%-0%8A%'4))'+3%3)')890'468%563%8)&'4)2)'4&C%3*)FJTMUTL=%/0)886*)' )4%49%403%/0)*02)3%'=%86*UT%D6*#g)*2)-+6%86*263-)'+%;)*)?+3%146*% 868%3,64)8%*+3)*23&9)3%*+)9263%4%*<8%23&9)3%>3%';%6*-&8%263)'-&9%4)8 -&'-0)'+%263-&)'+6<9&)'+3%*/0)8%*6+3%*46**)9%'+&)')')'+63'6%8()&'+)# g)*2)-+6 % 86* +)9%* /0) +3%+%< +%8-696 *) A% %20'+%46< 8% *)?0%8&4%4 = )8-6'*0964)436,%**6'86*46*23&9)36*+)9%*/0)*)9)'-&6'%'#O)A%58%4)8% *)?0%8&4% '+64)2%3+&4%4)8%*3)8%-&6')*)'+3)86*%468)*-)'+)*=4)8-6'*096 4) 436,%* )9% 3)-033)'+) = '639%8&C%46# O) %8+)3'% )' )*+6* %2%3+%46*)8%'78&*&**)9&.+&-64)8%'%33%+&(%4)8%*)3&)<+N-'&-%)*-6,&4%2%3% %'%8&C%38%*+3%9%*</0)*)-6'+3%*+%-6'8%*62&'&6')*4)86*%468)*-)'+)*3)%8)* )' )*+04&6* 3)-&)'+)*< /0) -)3+&>&-%' /0) '0)() 4) -%4% 4&)C %468)*-)'+)* -6'*&4)3% &9263+%'+)* 8%* -0)*+&6')* 3)8%+&(%* % 8% *)?0%8&4%4 = /0) +%' *.86 )8 H[ -6'*&4)3% 8%* 436,%* 0' 23658)9% *6-&%8< -6*% /0) 8% *)3&) *) 6-02% 4) 3)>8);%3P $% *d3&) 0+&8&+C% 8% 436,% 4) 9%')3% 3)-033)'+# B' /0%*& +6+* )8* -%21+68* 264)9 ()03) % S%5%'6&h63i%>09%'+26336*)')8j-4)8f&'*+&+0+#E)3+%'+<)*'639%8&+C%)8+)9%#`f%8+3% 5%'4%<)'8)*'69536*)*>)*+)*/0)>%')8*%468)*-)'+*4)8f&'*+&+0+<8)*436,0)*+)')'0' 2%2)3 &9263+%'+# O)923) 264)9 ()03) %8* ;6()* -6'*09&'+ 2%*+&88)*< -6-%k'%< )+-# FR%**%')+b634c<JKKGPlGL# E63:8+&96<-%5)4)*+%-%3/0))?&*+)+%95&N'0')*+04&6%'786,6%8%'+)3&63<)* 4)-&3</0)-695&'%)8%'78&*&*4)-6'+)'&46=8%3)-)2-&.'-0%8&+%+&(%<2)36/0))' )*+)-%*6*)-)'+3%)'8%*)3&)"#$%&'(")>*O)+3%+%4)8%+)*&*46-+63%84)R%31% B8&*%Y3%'m%g6-A%FJKK"L</0)%'%8&C%'0)()-%21+086*2)3+)')-&)'+)*%8%/0&'+% +)9263%4%< = 0+&8&C%'46 8% *)-0)'-&% '&4%4 4) %'78&*&* )?+3%) '0)() 9%-36+)9%* 4) 2%3+&-08%3 &'+)3N* )' )8 0'&()3*6 %468)*-)'+) 4) 8% *)3&) = 86* T

11 634)'%263*0263-)'+%;)4)23)*)'-&%*653))8+6+%84)*)-0)'-&%*%'%8&C%4%*#B8 9%-36+)9% f*)?0%8&4%4f )',865% )' *0 &'+)3&63 86* +)9%* -0)326< )95%3%C6 %468)*-)'+)=%563+6=)*+723)*)'+))')8JK<VJ[4)8%**)-0)'-&%*%'%8&C%4%* * )5%;64)8%*f3)8%-&6')*2)3*6'%8)*fFJU<]J[L<*&)'46)8+.2&-6f2%3);% *)'+&9)'+%8f )8 97* 3)23)*)'+%46 )' )8 %'78&*&* *&*+)97+&-6# E63 *0 2%3+)< 8%* f436,%*f *) )'-0)'+3%' 263 4)5%;6 4) +)9%* -696 f+3%'*,3)*&6')*f< f(%863)* 4) ;0()'+04f6f%*0'+6*)*-68%3)*f<)*+%'4623)*)'+))')8G<]][4)8%**)-0)'-&%*P $% A)361'% )*+7 *&)923) 23)*)'+) % +3%(N* 4) 0' 2)3*6'%;) %4&-+6 Fa6'&< )8 A)39%'6 4) %*0'+6(0)8()%*03,&3-696+)9%4)23)6-02%-&.'4)86*236+%,6'&*+%*=263*&+0%-&6')* )'8%-%88)#$%*436,%*4)*1'+)*&*+%95&N'*)+3%+%36')'%8,0'6*-%21+086*#opq$%-0)*+&.' 4) F9)C-8% 4) A%-A1* = +%5%-6L +%926-6 )* 65;)+6 4) 4&*-0*&.'# $6* %468)*-)'+)* 2%3)-)'>09%3%2)'%*-&,%33&886*='0'-%*)28%'+)%8%-0)*+&.'FY3%'m%g6-A%<JKK"P"UlL# g)*2)-+6 %8 +3%+%9&)'+6 4&*-03*&(6 /0) *) A%-) 4) )*+6* +)9%*< )8 %'78&*&* -6'-80=) /0) 8%* 436,%* *) +3%+%36' 9%=63&+%3&%9)'+) 4)*4) 0'%.2+&-% *)3&%< 9&)'+3%* /0) -6' 3)*2)-+6 % 8% *)?0%8&4%4 )?&*+) 5%*+%'+) )/0&8&53&6 )'+3) 8% 2)3*2)-+&(%26*&+&(%=8%'),%+&(%<=%/0)%956*263-)'+%;)*36C%'8%*&9)+31%# B' 3)8%-&.' % )*+04&6* -)'+3%46* )' 8% 23)*)'-&% 4) 8%* 436,%* )' )8 2%'63%9% B5**)'-%3,%46263)8`)>)'*634)89)'634)8%S690'&4%44)R%43&4=/0) )*+04&% /0N &9%,)' 3)-&5)' 4) *1 9&*96* 86* = 8%* %468)*-)'+)*< /0N +&26 4) %-+&+04)*%462+%'=/0N96+&(6*)'-0)'+3%'2%3%)8-6'*09686*2)3*6'%;)*)'8% +)8)(&*&.' %-+0%8 %+)'4&)'46 % 9:8+&28)* >%-+63)* * 96+&(6* 6 )'+63'6* %3,09)'+%8)*< 86* 96+&(6* = 4&8)9%* 4) -%37-+)3 4)8 2)3*6'%;)< 8%* 237-+&-%* 3)8%-&6'%8)*4)86*9)'63)*&4)'+&>&-%46*8%*237-+&-%*4)-6'*096=86*(%863)*= +3%+%9&)'+64)82)3*6'%;)P B'90-A%*4))*+%**)3&)*)8-6'*096=\68%23)*)'-&%4)436,%**)23)*)'+%)'-6960'% -6'40-+% A%5&+0%8 = -6+&4&%'%< &'-80*6 30+&'%3&%< /0) '6 ')-)*&+% 96+&(6 6 ;0*+&>&-%-&.' %8,0'%#O)5%'%8&C%)*2)-&%89)'+))8-6'*096)')8-%*64)8%8-6A68=)8-%''%5&*%0'/0)*) 43%9%+&-)8%&',)*+%4)6+3%**0*+%'-&%*-6968%-6-%1'%#$%A)361'%237-+&-%9)'+)'6+&)') 23)*)'-&% = 8%* 436,%* 4) *1'+)*&* >639%' 2%3+) 4)8 2)3>&8 F%+3%-+&(6L 4)8 r9%86s# $6* 2)3*6'%;)*3)-033)'%8%*436,%*-6960'9)4&64)A%-)3>3)'+)%23658)9%*2)3*6'%8)*< *&+0%-&6')* 4) -3&*&* = 2%3% 3)40-&3 8% +)'*&.'< %>36'+%3 )8 )*+3N*< *&' /0) *) 3)>8);)' O),:'8%*-6'-80*&6')*4)8)*+04&6<8%436,%)*+723)*)'+)4)9%')3%-6'+&'0%4% )' 8%* *)3&)* -6'*09&4%* 263 )*+) *),9)'+6 4) 2:58&-6< = %8,0'%* 4) 8%* V

12 *05*+%'-&%*<-6968%-6-%1'%<*)%*6-&%'97*%9)'*%;)*'),%+&(6*<9&)'+3%*/0) )8-6'*096 4) 6+3%* )*+7 '639%8&C%46 = *) 23)*)'+% *&' 23)+)?+6* -8%36*# O) %>&39%< *&' )95%3,6< /0) 8%* *)3&)* 3)>8);%' +%95&N' 4) >639% -3)-&)'+) 8%* -6'*)-0)'-&%*'),%+&(%*4)8-6'*096%50*&( )97+&-6# J#J#12$%()$(%/'0"#$%&'(") J#J#"#5&#2$%())*+#6+3$*)/ "#$%&'(") )* 0'% *)3&) /0) )92)C. % )9&+&3*) )8 JT 4) 9%3C6 4) "GGH )' 8% +)'1%' 0'% 403%-&.' %236?&9%4% 4) HJ % GT 9&'0+6*# O) -6'(&3+&. )' 0'% 3)()8%-&.'=%8-%'C.-06+%*4))4%('-)3-%'%*%8UK[<=*02:58&-697*>&)8>0))8 4)"U%J]%D6*<%0'/0)>0)26+)'+))'+646*86**),9)'+6*P B8 2:58&-6 4) "#$%&'(") '6 )3% 0' 2:58&-6 ;6()'< 86 /0) 2%*% )* /0) 86* >%'* )3%' 86* ;.()')*#E)36*&+:()1%*8%-03(%4)%04&)'-&%*4)"#$%&'(")<A%51%90-A%97*,)'+)4) JT%]T/0)4)"T%JT#W'-80*64)+3)&'+%=+%'+6*%TK)3%46'4))*+%5%)89%=632:58&-6 4)*"#$%&'(")<-03&6*%9)'+)#E63/0)=6-3)6/0)8%*+3%9%*)3%'%408+%*<A%5875%96*4) -A%(%8)*<2)36+%95&N'4)*0*2%43)*=A%58%5%*)*0*236>)*63)*FR)'415&8<JK"UPJK"L# $%'%33%+&(%4)8%*)3&)*)+);))')8*)'64)0'-68),&6-6'-)3+%46<)')8/0)*) *0-)4)'+3%9%*)'+3)86*9&)9536*4)8%-690'&4%4)40-%+&(%P)8236>)*63%46<)8 %809'%46<5)4)8)*=2%43)*=9%43)*#Y0)0'%*)3&)2&6')3%)')8+3%+%9&)'+64) +)9%*4)8%%-+0%8&4%4*6-&%8-6968%436,%<8%(&68)'-&%;0()'&86)8*&4%<+)9%* /0) )' %/0)8 969)'+6 23)6-02%5%' %8 2)3*6'%8 4) 86* -)'+36* 3)%8)*< -6' /0&)')*86*-3)%463)*236-03%5%'9%'+)')3*))'-6'+%-+62)39%')'+)P opq$6/0)*1&9263+%5%5%*+%'+)%86* )*)3%+3%*8%4%3-6'8%9%=63%0+)'+&-&4%4 8%(&4%4)86*-68),&6*4))'+6'-)*)'8%2%'+%88%<26386/0)*)%*)*63%36'*653))8+)33)'6# t%58%96*-6'90-a6*236>)*63)*=4)a)-a6-0%'468%*)3&)*),01%)'9%3-a%*),01%96* A%58%'46-6' )886*# a)'1%96* 46* 3)0'&6')* 263 +)9263%4% -6' 236>)*63)*< 0'% %8 23&'-&2&6 = 6+3% %8 >&'%8< 46'4) '6* 4%5%' &4)%*< '6* -6'+%5%' %'N-46+%*< '6* -3&+&-%5%' -6*%*/0)A%51%96*A)-A6p^6*3)0'1%96*-6'%809'6*<+%95&N'<2%3%869&*96#u80),6 +)'1%96*46*%*)*63)*>&;6**&)923)#Q'%*)*63)40-%+&(6/0))3%0'+16/0)+)'1%90-A% &'>80)'-&% )' )8 R&'&*+)3&6 4) B40-%-&.'< = 80),6 +)'1%96* )8 4&3)-+63 4) 0' -68),&6< )8-68),&6 R6'+*)33%+< /0) +%95&N' )3% 2*&-.86,6 = '6* %= A6# O) 8)1%' +646* 86*,0&6')*='6*A%-1%'&'>639)*FR)'415&8<JK"UPJKJL# l

13 @2%3+&34)8%*),0'4%+)9263%4%<8%2%3);%>639%4%263n0&9&=X%88)%4/0&)3) 9%= %,6'&*96 = 86* 46* 2)3*6'%;)* 4)(&)')' AN36)* 4) 8% 3)5)841% = 814)3)*4)8%2%'4&88%P X)1%96* % 26-6< 4) 0' 9646 )*26'+7')6< &5% -3)-&)'46 )8 (%863 4) 86* 2)3*6'%;)* 97* ;.()')*< /0) )3%' 0'6* 2)3>)-+6* 4)*-6'6-&46* )' )*) 969)'+6 2%3% 8% %04&)'-&%# O),:' +3%'*-0331% 8% 23&9)3% +)9263%4% = 4)*4) 80),6 )' 8% *),0'4%< = )' 8% +)3-)3%< %/0)886 )? ) 0'% >639% /0) -%*& *) '6* >0) 4) 8%* 9%'6*< 263/0) X%88) = n0&9&*)-6'(&3+&)36')'%0+n'+&-%*)*+3)88%*#t%*+%)820'+64)/0)+)'1%96*/0)&3-6' *),03&4%4 % 86* *&+&6* 263/0) )' -0%'+6 *) )'+)3%5%'< *653) +646 *& )*+75%96* -)3-% 4) %8,:'-68),&6686/0)*)%<20)*A%51%23658)9%*4)*),03&4%4%0+N'+&-6*-6'86*>%'*#Y0) 2365%58)9)'+) )8 23&9)3 >)'.9)'6 >%' /0) A056< 403%'+) %/0)886* %D6*< -6' %-+63)* ;0()'&8)*#^686A%51%96*23)(&*+6)'%5*680+6FR)'415&8<JK"UPJK]L# S%5)4)*+%-%3/0)8%*)3&)'6)*+%5%2)'*%4%)?-80*&(%9)'+)2%3%%468)*-)'+)*< *&'6 /0) *) -6'>)--&6' '% -69)4&% 43%97+&-% 4) -63+) >%9&8&%3 /0) 23)+)'41%%,3%4%3=%,302%3%89%=63*),9)'+64)2:58&-626*&58)P B' -%4% -%21+086< %4)97* 4) 86* +)9%* ;0()'&8)*< *) &'-80=)' A&*+63&%* *)-0'4%3&%* 4) -0)*+&6')* /0) -6'-&)3')' % %408+6* = '&D6*# $% &.' *&,0) -6' 8% &'+)'-&.' 4) 9%'+)')3 8% 26*&5&8&4%4 4) 4&3&,&3*) % 0'% %04&)'-&% >%9&8&%3< % 2)*%3 4) 8% 3)-)2-&.' 9%=63&+%3&%9)'+);0()'&8=4)8236+%,6'&*964)86*;.()')*)'86*+)9%*23&'-&2%8)*#$% &'()*+&,%-&.'A)-A%263h86569)4&%-6')865;)+&(64)65+)')3&'>639%-&.'2%3%63&)'+%3 8% &.'4)8%*)3&)"#$%&'(")*&4)'+&>&-./0)JT9&886')*4))*2%D68)*26431%'()3*) 3)>8);%46* )' )88%< )'+3) %468)*-)'+)*< '&D6* = 236>)*63)*< >0'-&6'%3&6* 4) -68),&6* = *0* >%9&8&%*<*),:'8%&'>639%-&.'4)8%2362&% %FY3%'m%g6-A%<JKK"P"JGL# B' *0* +3%9%*< )?&*+) 0'% A&53&4%-&.' 4) +)9%* >%9&8&%3)*< 236>)*&6'%8)* =,)')3%-&6'%8)*</0)%0'%5%'0'0'&()3*64)+)9%*=2)3*6'%;)*90=%928&6/0) +)'1%0'20'+6%8)--&6'%463P O&''&',:'20463=6*&)923)4)-1%/0)4)51%96*A%-)3963%8&'%#O&)923)*)A%58%4)/0) )*+%*)3&)+)'1%963%8&'%#u6)3%90=-6'*-&)'+)4)/0)-6'8%*A&*+63&%*/0))8),1%96*< -6' 86* -6'>8&-+6* /0) 23)*)'+75%96*< )8-6'-)2+6 4) "#$%&'(")A* 4) 0' = '%+03%8< 3)0'1% )' *0 0'&()3*6 % 2)3*6'%;)* 90= 4&()3*6*P % '&D6*< % %468)*-)'+)*< % 236>)*63)*<%*0*>%9&8&%*<=)3%0')*-%2%3%+)65(&62%3%-6'+%3862)/0)D6=86,3%'4)# E%3%-6'+%386*2)/0)D6*-6'>8&-+6**)'+&9)'+%8)*<8%*+3%9%*)*-68%3)*<2)36+%95&N'86*,3%'4)* %*0'+6*# B3% %*,3%'4)* *)3&)* 4) 9N4&-6*< 4) 268&-1%*< 0'% >639% 4) 23)*)'+%3+%95&N'86/0))* &)'46)')890'466)'8%*6-&)4%4FR)'415&8<JK"UP *) )92)C. % )?286+%3 8% %--&.' )' )?+)3&63)* )' 364%;)* -%4% ()C 97* %95&-&6*6*)'-6'-634%'-&%-6')8-3)-&9&)'+64)8*)-+63P H

14 Y0)8%23&9)3%*)3&)46'4)'6*%+3)(&96*%A%-)3)8)9)'+6*4)%--&.'<4)%()'+03%</0) A%*+% )*)969)'+6'6A%51%96*A)-A6#B'+3)6+3%*-6*%*263/0)=%)*+75%96*2)'*%'46)' A%-)38% 23.?&9%*)3&)/0)>0)I"7-.,%)<8%23&9)3%4)%--&.'/0)A&-&96*#E%3%'6*6+36* "#$%&'(")** -%*& )3% 0' 5%'-6 4) 230)5%*< 263/0) 15%96* %23)'4&)'46 -%4% ()-)* )*-3&51%96*%--&6')*< 2)3*)-0-&6')*<-6*%*%*1/0)+)'1%'/0)()3-6'8%*)3&)<263/0)+%95&N' 2)'*75%96*/0))*6 )3% &9263+%'+) 2%3% )88%*< 2)36 +%95&N' )3% &9263+%'+) 2%3% '6*6+36* 2%3%%+3)()3'6*%A%-)3-6*%*FR)'415&8<JK"UPJK]L# g)*2)-+6 % 8% 2362&% )* % 4) 8% *)3&)< 3)*08+% '6 9)'-&6'%3 /0) ) &'% +3%9%* /0) *) 3)*0)8()' )' )8 9&*96 -% )' )8 /0) *) 28%'+)%' ;0'+6-6' 6+3%* /0) *) 23)*)'+%' )' -6'+&'0&4%4 % 86 8%3,6 4) (%3&6* )2&*64&6*P $%3)+36%8&9)'+%-&.'4)8%*)3&)-6'86/0)2%*%)'8%3)%8&4%4)*50*-%4%26386*,0&6'&*+%* 2%3% %928&%3 8%* -6')?&6')* -6' )8 2:58&-6 = +%95&N' 263/0) ')-)*&+%' *0,)3)'-&%* 4) +)9%*2%3%*6*+)')3)83&+96/0))*-6,&)36'2%3%8%*)3&)-6'0'91'&964)+3)*-6'>8&-+6* )' -%4% )2&*64&6P 46* 4) )886* 3)*0)8+6* )' )8 2362&6 -% = )8 +)3-)36 %5&)3+6 2%3% 9%'+)')3 )8 &'+)3N* 4)8 2:58&-6< -696 *0)8) *0-)4)3 )' )*+),N')36 -%4% -% %+%%-)3-%4)<263869)'6*<+3)*+)9%*4&*+&'+6*P&'>%8&58)9)'+)0'63)8%-&6'%46-6'86*%468)*-)'+)*<=86*6+36*46**)%8+)3'%'*653)-0)*+&6')*)40-%+&(%*<4)%408+6*6 &'>%'+&8)*FY3%'m%g6-A%<JKK"P"U"L# E6386+%'+6<%4&>)3)'-&%4)8%*-0%+36+3%9%*263)2&*64&6/0)*)65*)3(%5%')' *)3&)* %'+)3&63)*< %A63% 8%* A&*+63&%* %4/0&)3)' -6928);&4%4< = 26*))' 8% -63%8&4%44)86*2)3*6'%;)*-696)8)9)'+6-69:'#E3)-&*%9)'+))*+%-63%8&4%4 *)3)8%-&6'%-6'8%&9263+%'-&%/0)8%*+3%9%*'%33%+&(%*6+63,%'%8%%9&*+%4= 8%*4&'79&-%*4),3026P a%95&n'&'+)'+75%96*+)')30'%2%3+)0'26-697*91+&-%<'6*.863)>8);%38%*9&*)3&%*< *&'6 A%58%3 4),3%'4)* +)9%* % %9&*+%4< 8%* *),0'4%* 91 9) 2%3)-)/0))*6* 46* +)9%*P 8% %9&*+%4 3)8%-&6'%4% -6' 86* -A%(%8)*< = 8%* *),0'4%* '&4%4)*< 3)>)3&46 % 86* 236>)*63)* -6' 3)*2)-+6 % 86* -A%(%8)*< )3%' 86*,3%'4)* +)9%*4)+64%*8%*+)9263%4%*FR)'415&8< JK"UPJKUL# B8 8)&+96+&( 23&'-&2%8 4) 8% 653% )* )8-692%D)3&*96 )'+3) 86* %468)*-)'+)*< = )*+% -%3%-+)31*+&-%< )*+% 9%3-% 3),&*+3%4%< )*+7 23)*)'+) +%95&N' )' )8,3026 4) 86* %408+6* = '&D6* /0) *) 3)8%-&6'%' -6' )886*# `) )*+) 9646< )8 (%863 /0) *) +3%5%;% )' +646* 86* )2&*64&6*< &'4)2)'4&)'+)9)'+) 4) 86* +)9%* +3%+%46*< )* )8 4) 8% %9&*+%4 = )8 4)8 %26=6 )'+3) -692%D)36* )' 8% 3)*680-&.' 4) -6'>8&-+6*# O) &'+)'+% >69)'+%3 8% -6'-&8&%-&.' = 8% ')-)*&4%44)%263+%3*680-&6')*%'+)86*23658)9%*FY3%'m%g6-A%<JK"P"JGM"UKL# E63:8+&96<8%-6')?&.'-6'8%3)%8&4%44)8%N26-%)*0'64)86*)8)9)'+6*97* &9263+%'+)* )' 8% (&*&.' 4)8 90'46 /0) 23620,'% 8% *)3&)# $%* +3%9%* -6'-)'+3%5%' 86 /0) 2%*%5% )' 86* -68),&6* )' 0' %D6< )' 0'% +)9263%4%< &'+)'+%'46*)3<4))*+%>639%<0'3)>8);64)8%*6-&)4%44)8969)'+6P G

15 h86569)4&%236-03%-0&4%38%*-6')?&6')*4)8%*)3&)-6'+)9%*4)%-+0%8&4%4=9%'+&)') 0' )/0&26 4) &.' )'-%3,%46 4) %8&9)'+%3-6' *0,)3)'-&%* 4) )*+) +&26 % 86*,0&6'&*+%*#E%3%)*+60+&8&C%'&'>639)*4)23)'*%*653)-0)*+&6')*3)8%-&6'%4%*-6'8%(&4% )*-68%3=-6'86*%468)*-)'+)*)',)')3%8#B928)%'+%95&N'&'()*+&,%-&6')*4&(08,%4%*263 &'+)3')+=2)*/0&*%*4))?2)3+6*)'3)(&*+%*)*2)-&%8&C%4%*FY3%'m%g6-A%<JKK"P"JGL# $% -6'+)?+0%8&C%-&.' 4) 8%* +3%9%* )' 86* 23658)9%* 4)8 90'46 3)%8 *6' 9)-%'&*96*-6'86*/0)80),686*,0&6'&*+%*-6'*+30&37'(%863)*)40-%+&(6*/0)< 4)*4)4)8)/0&264) &.'<*)-6'*&4)3%'236,3)*&*+%*# %+)'+%3% -6'+3% )8 2%43) 4) 0'% 4) 8%* -A&-%* 4) 8% 2%'4&88%< 4) O%3%< /0) )3% ;0)C< % 8%* 20)3+%*4)8-68),&6#_A%5875%96*4)8*&4%<4)89%8+3%+6#u<%4)97*<-6'0'6*(%863)*#B'8% 5&58&%4)8%*)3&)&'-80*6+)'1%96*0'46-09)'+6+6-A64)-078)*)3%'86*(%863)*4))*) -68),&6 4) >&--&.' /0) '6* A%51%96* &'()'+%46# B*+%5%' 90= &'*2&3%46* )' )8-68),&6 %0+N'+&-6)')8-68),&6%0+N'+&-6)')8/0))*+0(&96*403%'+)9)*)*=)'4641%%41%<=)3%' (%863)*236,3)*&*+%*#X%863)*4))40-%-&.')'8%&,0%84%4<4)'64&*-3&9&'%-&.'4)*)?6*<)' -6'+3%4)8%?)'6>65&%pa646)*)+&264)%*0'+6*86*+3%+75%96*%8814)*4))*%.2+&-%#Y0) 0'%4)8%*23&9)3%**)3&)*<*&'68%23&9)3%</0))3%90=3)%8&*+%)')896464)%5634%3 3N-634 4) %04&)'-&% /0) 96*+3%5% )8 *)-0)*+36 4)8-68),&6v )8 )2&*64&6 )*+%5% &'*2&3%46)'A)-A6*%-%)-&46*)')*-0)8%*4)B*+%46*Q'&46*2)36<41%*4)*20N* 4) 8% )9&*&.' 4)8 -%21+086< +0(6 *0 3)>8);6 )*2%D68 )' 0' -)'+36 %-%4N9&-6 4) R03-&%#O)&'-80=)36'%4)97*+3%9%*-6')8-%9&'64)O%'+&%,6)')8%D6b05&8)6 4)h%8&-&%<0'A69)'%;)%$63-%)')8-)'+)'%3&64)*0'%-&9&)'+668%&'-80*&.' 4))*-)'%*-6968%-)8)53%-&.'4)8%*-%92%'%4%*)'8%E0)3+%4)8O684)R%43&4#,-,-,-7&23%&$/8&#*2$/262(02$%/$&2&)*/9 B8, %,6'&*+%)*+7>639% A6;.()')*%468)*-)'+)*/0)%8&'&-&6 +&)')'%83)4)4634)/0&'-)%D6*=/0)(%'-3)-&)'46%868%3,64)8%*)3&)#O)+3%+% 4)-0%+36-A&-6*=4)-0%+36-A&-%*/0)>639%'2%3);%**)'+&9)'+%8)*)'+3))886* =<;0'+6*<-6'>639%'0'%2%'4&88%4)%9&,6*#b0'+6%)886*+%95&N'%2%3)-)0'% 46-)'%4)2)3*6'%;)**)-0'4%3&6*=%8,0'6*2%43)*=9%43)*<%4)97*4)6+36* 2)3*6'%;)*/0)+3%5%;%')')8-68),&6<4)>639%/0)+646**)%-%5%'3)8%-&6'%'46 )'+3)*1# * B'*03)2%3+64)2)3*6'%;)*<86*%408+6*236+%,6'&*+%*)*+7')'+3)86*UK=86*TK%D6*< +646* )886*236>)*63)**&'264)3)-6'.9&-6%8,0'6</0)%4)97*)'8%9%=632%3+)4)86*-%*6* -0928)'8%>0'-&.'4)2%43)*69%43)*F`)S%*+36< JKKJPJUTL# "K

16 $%9%=631%4)%468)*-)'+)**6'4)-8%*)9)4&%=(&()'-6'*0*2%43)*<%0'/0) A%=%8,0'%*)?-)2-&6')*#`)*+%-%'<%)*+)3)*2)-+6<86*%'+%,.'&-6*-%*6*4)O%3%< 4) >%9&8&% %4&')3%4%< ) W*%5)8< 4) >%9&8&% 2653) = 4)*)* %4% /0) (&() -6' *0* A)39%'6* )' 0' -)'+36 4) %-6,&4% +3%* A%5)3 *&46 %5%'46'%4% 263 *0* 2%43)*P O0 )?+3%--&.' *6-&%8 )* 4) -8%*) 9)4&% 6 9)4&% 5%;%< %0'/0) +%95&N' %8,0'6 4) )886* 2)3+)')-) % 795&+6* 97* %-6964%46*# B'+3) )886* )?&*+)' A&;6* 4) >%9&8&%* 96'62%3)'+%8)*< 4) 2%43)* 9%8+3%+%463)*< 6 /0) 8)* A%' %5%'46'%46 % *0 *0)3+)v 263 +%'+6<%95&)'+)*5%*+%'+)-6'>8&-+&(6*#B84)*,0%-)4)-6-A)*4)82%43)4)0'64))886*)* )8 *05035&%8 )*-)'%3&6 /0) %-6,) 8%* -633)31%* 4)8,3026 4) %9&,6* F`) S%*+36< JKKJP JUTL# O)626')'<)')*+)-%*6<8%*>%9&8&%*4)*)* %4%*%8%*>%9&8&%*-87*&-%*<=%*1< %0'/0)*)(&*&5&8&C%'97*964)86*/0))84)8%>%9&8&%'0-8)%3F/0)A%&'&-&%46*0 4)-8&() )' 8%* *)3&)* 4) >&--&.'L< +64%(1% *) +&)'4) % 2%+686,&C%3 )*+%* 63,%'&C%-&6')*>%9&8&%3)*4&>)3)'+)*#,-,-:7&202)0#/%*&2'09/20%*0 $6*)*-)'%3&6*%263+%'&'>639%-&.'*653))8-%37-+)34)86*2)3*6'%;)*<* ) (&4% 6 *0* 4&()3*6* %9&)'+6*< -6'+3&50=)'46 % 8% -6'*+30--&.' &4)68.,&-%4)86*9&*96*# B')*+%*)3&))?&*+)'0'-6';0'+64))*2%-&6*4)'%+03%8)C%2:58&-%4%46*0'&()8 4) (&*&5&8&4%4 = 6+36* 4) 795&+6 97* 23&(%46# Y0'4%9)'+%89)'+)< )' 86 /0) 3)*2)-+% %8 -)'+36 )*-68%3< -%5) 4)*+%-%3 8% )'+3%4%< )8 2%+&6< )8 2%*&886< 8% 5&58&6+)-%< )8 )*+04&6 4) 3%4&6< )8,&9'%*&6 = 8%* %08%*# E %'+6< )8-68),&6-0)'+% -6' 908+&+04 4) )*-)'%3&6* (%3&%46* /0) 2)39&+)' )?286+%3 *0 )8)(%46 '&()8 4) 236+%,6'&*96 )' 8%* +3%9%* = );)3-) 4) )*-)'%3&6 236>)*&6'%8< &'+)3,)')3%-&6'%8=*6-&%8P S662)3%+&(%4))40-%463)*<)')8-)'+36*)&92%3+)B40-%-&.'E3&9%3&%=O)-0'4%3&%#O)37 )')*+)795&+646'4)*)4)*%33688)'8%*+3%9%*4)-%37-+)3236>)*&6'%8=%-%4N9&-6<8%*,)')3%-&6'%8)*4)86*;.()')*I+%'+64)*0*)*+04&6*-696*)'+&9)'+%8)*M=8%**6-&%8)*= 4)%-+0%8&4%4F`)S%*+36<JKKJP"lGL# ""

17 E %46< )8 5%3< )*-)'%3&6 2%3% 3)8%-&6')* 97* &'>639%8)*< 20)4) -6'*&4)3%3*)%4*-3&+6%8-)'+36I+%8-6964&-)g6-A%FJKK"LI=*&3()4)20'+64) )'-0)'+364)+646*86*236+%,6'&*+%*403%'+)*0*3%+6*4)6-&6# S6' 3)*2)-+6 % 86* A6,%3)*< -6'(&)') 9)'-&6'%3 /0) 8% (&*0%8&C%-&.' 4) 86* 9&*96* (%31% )' >0'-&.' 4) 8%* +)9263%4%*# `03%'+) 8% 23&9)3% +)9263%4% 8%* +3%9%* >%9&8&%3)* +&)')' 9%= %,6'&*96 = *) &'+3640-)' % +3%(N* 4) 0' 9%+3&96'&64)236>)*63)=236>)463%=*0*A&;%*#`03%'+)8%*),0'4%+)9263%4%< )'-%95&6<+&)')80,%30',&36*0*+%'-&%8=)8A6,%34)3)>)3)'-&%=%'6)*)84)0' 9%+3&96'&6< *&'6 )8 4) 46* A)39%'6* 236>)*63)* = 8% A&;% 4)8 :8+&96 % 86* /0) %4)97**)%D%4)'6-%*&6'%89)'+)8%*A&;%*=)8'&)+64)89%+3&96'&6%'+)3&63<05* ra6,%3 o/0) *) 23)*)'+% -696q %5*680+%9)'+) 4)*)* %46 = >0)'+) 4) &'-)*%'+)* -6'>8&-+6*sF`) S%*+36< JKKJP "lgl# $6* A6,%3)* 97* A%5&+0%8)* /0) 264)96* )'-6'+3%3 *6' 8% -%*% 4)8 3)5)84) n0&9&< 8% 4) X%88) = +%95&N' *0 A%5&+%-&.'<8%4)O%3%=*0*2%43)*-6'*0-633)*26'4&)'+)2&*-&'%=;%341'<8%4) B86==*09%43)236>)*63%4)8&+)3%+03%=)8-)'+364)%-6,&4%46'4)(&()W*%5)8P $6*A6,%3)*4)86*236+%,6'&*+%*23)*)'+%'0'%)(680-&.'%868%3,64)8%*)3&)A%-&%86* 795&+6* 4) -8%*) *6-&%8 97* 5%;% 6 % 6+36* A6,%3)* 97* 4)*)* %46*# B' 8% *)3&) %2%3)-)'+%95&N'%8,0'6*4)86*)*2%-&6*23&(%46*4)86*;.()')*#O0*A%5&+%-&6')*)'86* A6,%3)* >%9&8&%3)*< /0) %2%3)-)' -6' *0* -633)*26'4&)'+)* &-6'6,3%>1%*< *6' +)33&+63&6* ()4%46*%86*%408+6*<=%95%*4)-%37-+)390=A09&84)F`)S%*+36<JKKJP"lGL# E63 6+3% 2%3+)< +%8 = -696 =% *) A% -69)'+%46< 86* )?+)3&63)* *) &'-63263%' 4) >639% A%5&+0%8 % 86* )2&*64&6* 4) 8% *)3&) = 8% %--&.' 8% 236+%,6'&C% >0'4%9)'+%89)'+))8%809'%46#,-,-:5&#$0;$&'03%&'())*+#<09#(04&%0/9*2=& `03%'+))8:8+&96/0&'/0)'&64)8%4N-%4%4)86*'6()'+%<+0(680,%30'%437*+&-% 3)'6(%-&.' 4) 8% >&--&.' +)8)(&*&(% '%-&6'%8< /0) 3692&. -6' )8 -&-86 %'+)3&63 4)5&46%0'%*)3&)4)-&3-0'*+%'-&%*)*2)-&%89)'+)3)8)(%'+)*P opq g)'6(%-&.'< % 3)*2)-+6 %8 -&-86 %'+)3&63< 2362&-&%4% 263-0%+36 %*2)-+6* 4)*+%-%46*P 8% -6'*68&4%-&.' = -3)-&9&)'+6 4) 8%* )9&*63%* 23&(%4%* )' )8 )*-)'%3&6 +)8)(&*&(6)*2%D68M/0)%53&.0''0)(6)*-)'%3&6-692)+&+&(6)')8/0)8%'0)(%)*+3%+),&% 4)236,3%9%-&.'2362&-&.8%9)3-%'+&8&C%-&.')?+3)9%4)86*-6'+)'&46*Mv8%&3302-&.'4) 0' '0)(6 *)-+63 4) &.' &'40*+3&%8 4)*(&'-08%46 4)8 '),6-&6 4) 8% 4&*+3&50-&.'v )8 "J

18 -%95&64)8964) &(6)0362)6%8%9)3&-%'6<=8%,)*+%-&.'+)97+&-%4)0''0)(6 86 8%3,6 4) 8% 4N-%4% 4) 86* '6()'+%< %'+6< +&)') 80,%3 0' %0,) 4) 8% >&--&.')*2%D68%<)')8/0)8%8&5)3%8&C%-&.'4)*)D%8)*2362&-&%0')*-)'%3&64) 8% )-3K."# +%(#%.-%* 2)36 '6 *)37 A%*+% "GGV -0%'46 8% >&--&.' '%-&6'%8 )92&)-) % &926')3*) -8%3%9)'+) *653) 8% )?+3%';)3% )' 8%* >3%';%* 23&(&8),&%4%*4))9&*&.'P B8)*+3)'6)'a)8)-&'-64)LG8-."*8'*+%#-7-%*)' "GGV< 20*6 )' 9%3-A% )8 964)86 4) 8%* 43%9)4&%* /0) 3)88)'%' +646 )8 $(-#'3-#' = /0) )*+7' &'*2&3%4%* )' 8%* &6')* %9)3&-%'%*4)86*%D6*VK=HK#X%%*)34)*4))'+6'-)*-0%'46-69&)'-)-6960')>)-+6 )'-%4)'%)84)*%336886()3+&,&'6*64)8%>&--&.'86-%8F86-%8>3)'+)%,865%86&9263+%4%L /0) +3%'*-033) 4)*4) 8% -69)4&% >%9&8&%3 A%*+% 8%* *)3&)* 43%97+&-%* 6 4),N')36 F`) S%*+36<JKKUP"TVL# E63*02%3+)<)82:58&-64)8%*-%4)'%*23&(%4%*)(680-&6'%4)*4)8%-6'-)2-&.' >%9&8&%3 A%-&% 97* 4&()3*&>&-%46* = %8+)3'%+&(6*< = 86* >639%+6* )(680-&6'%'+%95&N'A%-&%8%)*2)-&>&-&4%4#B8*),9)'+6;0()'&8M%408+6<4)-8%*) 9)4&%%8+%<4)795&+6035%'6=%8);%464)86*-87*&-6*368)*4)2%43)4)>%9&8&%6 %9% 4) -%*%< *)31% )8 /0) 8)* 2)39&+&. % 8%* 23&(%4%* )92)C%3 % 4&*20+%38) )8 )8 '0)(6 964)86 4) &.' &'4)2)'4&)'+) *) -6'(&)3+) )' )8 23&'-&2%8%,)'+)/0) &6'% *4)5%;6-6*+)=%8+%)>&-%-&%%)*+%* '0)(%*-%4)'%*<86/0)A%-)26*&58)8%236,3)*&(%%-6964%-&.'4)8% &.' 4)-6'+)'&46*M%8)*+&86%9)3&-%'6&'40*+3&%8=908+&-79%3%M=8%*')-)*&4%4)*4) 236,3%9%-&.'4)8'0)(6964)86+)8)(&*&(6# * "#$%&'(")*))'9%3-%)')8-6'+)?+64))*+)'0)(63)%8&*96-6*+0953&*+%/0) &'*2&3.8%*+3%9%*4)8%**)3&)*)*2%D68%*4)>&'%8)*4)86*'6()'+%</0)+3%+%'4) 4)*%33688%3 0'% &9%,)' 97* 3)%8 = 9)'6* 408-) 6 )*+&8&C%4% 4)8 90'46# $%* +3%9%* *) *&+:%' % 9)4&6 -%9&'6 )'+3) )8 90'46 +%8 = -696 )* F-6' 8%* 4&>&-08+%4)*/0)-6'88)(%)*+%58)-)32%3%8)8&*96*4)8%*3)23)*)'+%-&6')*-6'8% 3)%8&4%4L = )*,0*+%31% /0) >0)3% % 86* )*2)-+%463)*#rB* 0' &'+)'+6-6'*+%'+) 4) *0*-&+%3 8% &928&-%-&.' )96-&6'%8 /0) *03,) -0%'46 )8 )*2)-+%463 3)-6'6-) )' 2%'+%88% 86 /0) 6-033) % *0 %83)4)463s F`) S%*+36< JKKJP "TUL# $% "U

19 20)*+% )' )*-)'% = 8% 3)%8&C%-&.' *) (0)8()' 97* -6928);%*# B' )*+% '0)(% -633&)'+) +)97+&-%< +%8-696 *) A% %20'+%46< )8 A6,%3 4);% 4) *)3 )*2%-&6 4) 3)23)*)'+%-&.'>%9&8&%32%3%4%3-%5&4%%6+3%*>639%*-6'(&()'-&%8)*-6968%* *653)+646<6*)-6'*+30=))'+63'64)<)8+3%5%;6#B'"#$%&'(")*=%*)65*)3(% -6968%3)%8&4%4>%9&8&%3*)4&*2)3*%=0')*-)'%3&62803%8*0*+&+0=)%8%>%9&8&% 4) 8%* -%3%-+)31*+&-%* 2362&%* 4)8 '0)(6 3)%8&*96 = /0) *) %23)-&%' +%95&N' )' )*+%*)3&)<)*8%&')*+%5&8&4%44)86*9%+3&96'&6*</0)(&()')'0'%95&)'+)4) -3&*&*2)39%')'+)=2%3)-)'237-+&-%9)'+)%56-%46*%8%302+03%P "#$%&'(") (&)') % 4%3-0)'+% 4) 0' >)'.9)'6 )*+%41*+&-6 &')804&58) )' B*2%D% 263 )'+6'-)*P 8% -3&*&* 4) 8% >%9&8&% '0-8)%3-87*&-% = )8 %09)'+6 4)8 ':9)36 4) 4&(63-&6* = 4) 8%* -%4)'%* 23&(%4%*# B' )*+% *)3&)< )8 A6,%3 %-6,) -696 '6()4%4< '6 *.86 0'%* 3)8%-&6')*>%9&8&%3)*%8+)3'%+&(%*<*&'68%*3)8%-&6')*%>)-+&(%*4)86*2)3*6'%;)**68&+%3&6* F`)S%*+36<JKKJPJKKL# O&')95%3,6<%4&>)3)'-&%4)6+3%**)3&)*26*+)3&63)*<N*+%+64%(1%-6'*)3(%)'*0 &'&-&6 0' 3)*/0&-&6 4) >%9&8&%3&4%4 )*+7'4%3< )8 3)23)*)'+% g6-16< 8% -6'*)3;) 4)8-68),&6 = *0 A&;% X%88)< 8% 3)5)84) 4)8,3026# O0 2%43)< )' )8 A6,%3 >%9&8&%3 3)23640-) 0' %9&)'+6-87*&-6P 8)) )8 R%3-%< () )8 >:+568 )' -%9&*)+%4)+&3%'+)*=8)2&4)%*090;)30'%-)3()C%-0%'4688),%4)+3%5%;%3# E)*) % +646< )8 A6,% )'+36 4) %+)'-&.' 23&'-&2%8 )* *0*+&+0& )8-68),&69&)'+3%*/0)86*)*2%-&6*469N*+&-6**)-6'(&)3+)'*&%-%*6<)',)')3%8< )' -%926* 4) 5%+%88%< 0' >)'.9)'6 =% %'%8&C%46 )' 8% >&--&.' %',86*%;6'%Pr*) &'&-&%)'+6'-)*86/0)<3)>&3&N'46*)%84)-8&()4)8%-69)4&%%9)3&-%'%4)86*%D6* HK<*)A%88%9%465%8-%'&C%-&.'4)8A6,%3+)8)(&*&(6sF`)S%*+36<JKKJPJK"L# B'-0%8/0&)3-%*6<)?&*+)%:'0')8)(%461'4&-)4)+3%9%*>%9&8&%3)*)'8%*)3&)< 2)36 )*+7' &33)9)4&%58)9)'+) 9%3-%4%* 263 )8 4)*634)' = 86* 23658)9%* A0=)'464)*02%43)%8-6A.8&-6=4)8%%0*)'-&%4)*0A)39%'6#B'8%+3%'*&-&.' A%-&%)8A6,%3*)-0'4%3&6<8%*)3&)-695&'%3)8%-&6')*>%9&8&%3)*+3%4&-&6'%8)*= %>)-+&(%* 6 *)'+&9)'+%8)* 4) 86* 2)3*6'%;)*< %-+0%' A153&46 = 4&>)3)'-&7'46*)4)8%/0)*)31%8%*&,0&)'+)*)3&)4)N?&+6<I'(-"8-)3%)<)'8%/0))8 "]

20 1'4&-) 4) +3%9%* >%9&8&%3)* )* =% 90-A6 9)'63# B' -%*%< 20)*< *) %-6,)' )'-0)'+36* *)?0%8)* = %>)-+&(6* /0) &9)3% ()C =% '6 *) 3)*0)8()' -6' )8&2*&* *&'6 /0) *6' 96*+3%46* 263 )8 6;6-03&6*6 4) 8% -79%3%# B' 8%* '0)(%* 963%4%*< % 2%3+)< (&()' 90;)3)* -6' 90-A% 2)3*6'%8&4%4< ;.()')* = 236>)*&6'%8)*</0)2%*%'26-6+&)926)'-%*%# E %46<6+3%4)8%*-%3%-+)31*+&-%*97*4)*+%-%4%*4))*+%'0)(%-633&)'+) )* /0) )8 +3%5%;6 *) -6'(&)3+) )' )*2%-&6 4) 3)23)*)'+%-&.' 4) 8%* 3)8%-&6')* -6'+)'&46)*2)-1>&-%9)'+)236>)*&6'%8<*)37)'8%*&,0&)'+)<"#$%&'(")<46'4)8%%2)3+03% +)97+&-%*)-6'*%,3)=8%23))9&')'-&%4))*+%4&9)'*&.'*653)8%>%9&8&%3*)A%,%2%+)'+)< 2%3%3%4&-%8&C%3*))'I'(-"8-)3%)<*)3&)-0=%-6'-)2-&.'=%)*4)0'%*)3&)236>)*&6'%8F`) )89&*9680,%34)+3%5%;6)')'+63'6*/0)*)(0)8()')'46,79&-6*=')2.+&-6* 2%3% >%-&8&+%3 )8 4)*% ) 0',0&.' -6' 3)8%-&6')* +02&4%* )'+3) 86* 2)3*6'%;)*# B'86/0)%86*)*2%-&6*4)6-&63)*2)-+%<)')*+%**)3&)*86*5%3)*<-%>)+)31%*= 4&*-6+)-%* *6' 86* )*2%-&6* >&;6* A%5&+0%8)* 4) (&4% *6-&%8 )' 86* /0) *0)8)' )(680-&6'%38%*+3%9%*2)3*6'%8)*#B')8-%*64)"#$%&'(")A*)85%3*)88%9%$% B*-%2%4%< = %-+:% ,%3 4) 3)0'&.' +%'+6 4) 86* %408+6* ) 86* ;.()')*<*&,0&)'46)8)*+&864)6+3%**)3&)*4)N?&+6,865%8/0)A%'*&+0%46)85%3-696-)'+364))'-0)'+36# B8%>7'4)3)+3%+64)8%3)%8&4%4<-696=%*)A%264&46%23)-&%3<&928&-%+%95&N' 0+&8&C%38%-%88)-696)*-)'%3&64)%--&.'=4)-%3%-+)3&C%-&.'4)86*2)3*6'%;)*P rb'"#$%&'(")<8%-%88)*&3()2%3%&'+3640-&3%-+&(&4%4)*4)3&)*,6<%()'+03%<8% ()86-&4%44)8%*96+6*< %46*&+0%-&6')**6-&%8)*23658)97+&-%*-696 8%2653)C%<8%9%3,&'%-&.'6%8%)9&,3%-&.'sF`)S%*+36<JKKJPJJTL#B*+)%>7'4) 96*+3%38%3)%8&4%4=4)23)*)'+%3-6'>8&-+6*88)(%%/0)8%*+3%9%*+69)'3%*,6* 4)86*,N')36*268&-1%-6*<r8%>&--&.''%-&6'%8-69&)'C%%6?&,)'%3*)*%8&)'464) "T

21 86* 28%+.* &'-63263%'46 %4)97* +3%9%* /0) A%58%' 4) 8% 2*&-686,1% 4) 86* 2)3*6'%;)*sFO%8.<JKKUP"l]L#* * B83)+3%+64)8%%-+0%8&4%4=8%-6'*+30--&.'4)8&9%,&'%3&6-68)-+&(6)*6+3%4)8%* 5%*)* 4) )*+% -633&)'+) &'&-&%4% )' LG8-."* 8'* 2%#-7-%< /0) 3)-6,1% =% 23658)97+&-%* -)3-%'%* = 3)-6'6-&58)* 2%3% )8 2:58& )8 )95%3%C6 %468)*-)'+)<)8%563+6<86*9%86*+3%+6*<8%*68)4%44)86*%'-&%'6*<8%%'63)?&%68% (&68%-&.'<-6'0'%(6-%-&.'4&47-+&-%+%95&N')'"#$%&'(")>** * B'-6'-80*&.'<)')*+%*)3&)*)%23)-&%'-%3%-+)31*+&-%*2362&%*4)8')633)%8&*96 +)8)(&*&(6 )' *0* 4&()3*%* )+%2%* =% /0) *0 '%33%+&(% %-6,) &8%3)* >0'4%9)'+%8)* )8 3)%8&*96 = 8% -6'+)9263%')&4%4# S6'-3)+%9)'+)< 65*)3(%96* )8&'&-&64))*2)-&%8&C%-&.',)')3%-&6'%8=0'+3%+%9&)'+697*3)%8&*+%=%+3)(&46 4)86*2)3*6'%;)*</0)%2%3+&34)8%*),0'4%+)9263%4%)?2)3&9)'+%'97*-6')8 8)',0%;)=8%)*+N+&-%<%8%()C/0)*)A%-)2%+)'+)*0)(680-&.'2*&-68.,&-%#,-:-12$%()$(%/'0*+),-%."./0+#,-%,-:->-5&#2$%())*+#6+3$*)/ $% *)3&) 26*)) 0' )'>6/0) %8,6 4&*+&'+6 % 8%* *)3&)* ;0()'&8)* &4%* -6' %'+)3&63&4%4<-696"#$%&'(")*6M5*$%)"*%8'7%53'<=%/0)%-6,)%0',30264) 236>)*63)* ;.()')* )' *0 23&9)3% )?2)3&)'-&% 8%563%8# B*+6* 2)3*6'%;)* *) 23)*)'+%' %46*4)-%37-+)3&'9%4036=-6'90-A%*-6*%*)'-69:'-6' )8,30264)%468)*-)'+)*P S3)6 /0) )8,3%' %-&)3+6 4) +,)-.%* "* 60,#-.%* >0) )8 20'+6 4) (&*+% 4) -0% >)*63)* ;.()')*/0)+&)')'/0)8&4&%3-6'0'6*%468)*-)'+)*='6*%5)*3)%89)'+)/0&N')**6'86* %468)*-)'+)*< *& )*6* ;.()')* 6 )*6* 236>)*63)*# B*) -6'>8&-+6< )*) -A6/0) )'+3) 46*,)')3%-&6')* /0) )' 3)%8&4%4 *6' 90= 4&*+&'+%*< 2)36 % 8% 2%3 +&)')' %8,0'%* -6*%* )' -69:'<A%-1%4)8%*)3&)%8,65%*+%'+)'6()46*6FR)'415&8<JK"UPJT"L# $%*)3&)<)'8%/0))'4)>&'&+&(%86*%408+6*+)'1%'/0))'*)D%3*653)8%(&4%<%8,6 4)86/0))886*+%926-6+)'1%'90-A%&4)%+64%(1%<4)*+%-%*653)+646<*),:'*0* -3)%463)*<263)8+3%+%9&)'+64&3)-+64)+)9%**6-&%8)*P "V

22 S3)6/0)8)*4&<*653)+646<0'%9%')3%4))'>3)'+%3*)%8%*-6*%*90=4&3)-+%<90=530+%8< *&' 4)9%*&%46* >&8+36*< = )*6 86* -A%(%8)* 86 %,3%4)-&)36'# B' '&',:' 969)'+6 /0&*) +3%+%386*-696%468)*-)'+)*<*&'6-696%408+6*#u6-0%'46)3%%468)*-)'+)9))'-%'+%5%' 8%**)3&)*4)%408+6*<=4)A)-A69)>%*+&4&%5%'8%**)3&)*4)%468)*-)'+)*<263/0)*&)923) *%81%96*90=9%82%3%46*#S0%'46)*-3&51+,)-.%*"*60,#-.%**&)923))*+%5%2)'*%'46)'0' 2:58&-6-696=6<)'0'2:58&-64)+3)&'+%=+%'+6*<]K%D6*<'0'-%)'0'-A%(%84)"T#B8 A)-A64)A%58%34)8%*436,%*<4)8%A696*)?0%8&4%4<+646*86*+)9%*%*10'26-6*6-&%8)*< 4)0'%9%')3%4&3)-+%=*&'-63+%2&*%*<-3)6/0))*68)*,0*+.FR)'415&8<JK"UPJTJL# $% *)3&) = *0 +3%+6 %+3)(&46 4) +)97+&-%* -6'+36()3+&4%* 88),. % )*-%'4%8&C%3 % %8,0'6*< ) &'-80*6 86* 2362&6*,0&6'&*+%* *) 23),0'+%36' *& 8% -%4)'% %-)2+%31% -6'+)'&46*+%')?281-&+6*#B8%8044)-31+&-%*A&C6&'-80*6/0)8%*)3&)*0%(&C%3%0' 26-6*0>&86*6>1%A%5&+0%8P $%*6-&)4%43)*26'4&.-696*)A%(&*+6P%90-A6*8)*A%)'-%'+%46=8)*A%2%3)-&46A%*+% 4&47-+&-%< = % 6+36* 8)* A% 2%3)-&46 0' A63363< 8% 4)-%4)'-&% 4) _--&4)'+)< A%' 88),%46 % 4)-&34)8,0&6'&*+%4)+,)-.%*"*60,#-.%>*S0%'46=%)92)C%36'-&)3+%*-31+&-%*<A05690-A%* /0);%* +%'+6 U -696 % '0)*+3% %< 4)-&4&96* %58%'4%3 0' 26/0&+6 8% *)3&)# O) 58%'/0). 0' 26-6< 4) A)-A6 8% *&,0&)'+) +)9263%4% >0) 97* 4&*-3)+% 4) -6'+)'&46*<-692%3%4%-6'8%23&9)3%#E)3680),6(68(&.%)(680-&6'%3=(68(&.0'26-6%8 '&()8&'&-&%8FR)'415&8<JK"UPJTUL# $%*)3&)<2)*)%*0*-&+%3268N9&-%<65+0(690=50)'6*3)*08+%46*4)%04&)'-&%< %2%3)-&)'46 )' )8 23&9)3 20)*+6 4)8 4) 86* 236,3%9%* 97* (&*+6* 4) %04&)'-&% 6*-&8. )'+3) 86* 46* 9&886')* = 9)4&6 = 86* -%*& -0%+36 9&886')* 4) )*2)-+%463)*#$%*)3&)<-)'+3%4%)'0'&'*+&+0+623&(%46<3)+3%+%8%*3)8%-&6')*/0) )?&*+)' )'+3) 86* %468)*-)'+)* = 86* %408+6*# O0 2:58&-6 )* 65;)+&(%9)'+) %468)*-)'+)<2)36*0%04&)'-&%26+)'-&%8*)90)())'+3)86*,3026*4))4%44) "J\"U=4)JT\JV#E %46<8%403%-&.'4)86*-%21+086*A%&46%09)'+%'46 236,3)*&(%9)'+)%868%3,64)8%*+)9263%4%*P O&)'*A&>&?)9<()03)9/0))8+)92*4)403%4%4)8*-%21+68*A%%'%+%0,9)'+%+4)>639% 9&'0+*< & )' 8% +)3-)3% +)9263%4% N* )*+3%'= )8 -%21+68 /0) 403% 9)'=* 4) "KK 9&'0+*# E643&% 4&3M*) /0) )8* -3)%463*< -6'*-&)'+* 4) 8fd?&+ 4) 8% *d3&)< A%' %-%5%+ %88%3,%'+ )8* *)30'%23),0'+%2)3>)3%8*-3)%463*4)8%*d3&))'8f)'+3)(&*+%FR%**%')+b634c<JKKGPTGL# B*+%*)3&)<%4&>)3)'-&%4)"#$%&'(")<=%'6&'-80=)+3%9%*&'>%'+&8)*2%3%-053&3 +646)8)*2)-+36>%9&8&%34)%04&)'-&%<*&'6/0)50*-%0'2:58&-697*)*2)-1>&-6= %5&) )8 '&()8 )* %8-695&'% +3)* +&26* 4) +3%9%* 4&*+&'+%*P 8%* 4) 8%* 3)8%-&6')* )'+3) %468)*-)'+)*< 8%* 3)8%-&6')* )'+3) )8, )'+)<=86*-6'>8&-+6*=4&'79&-%*/0)*)4%')'+3)%956*,3026*P "l

23 +,)-.%* "* /0,#-.%* *&+:% %8 )*2)-+%463 )' )8 )*-)'%3&6 4)8 w035%37'# `) )*+) 9646< '6* 6>3)-) 0'% 3)23)*)'+%-&.' 4)8 9)4&6 )*-68%3 )' +3)* '&()8)*# E63 0' 8%46< 8%* +3%9%* = *05+3%9%* )'+3) 2)3*6'%;)* ;0()'&8)* 2)39&+)' 3)-3)%3 8%* 3)8%-&6')* &'+3%,3026 )' )*+) *),9)'+6 4) )4%4# $% &9263+%'-&% /0) )' 8% +)8)*)3&) +&)')' 8%* 30+&'%* = 86* 3&+0%8)* 4) 6-&6 ;0()'&8 2%3)-)' -6'-)4)38) -&)3+6+6'6)+'6,37>&-6#B8,30)*64)86*-6'>8&-+6*/0)+&)')'/0)()3-6'8%*3)8%-&6')*%9636*%*< *)?0%8)*=%9&*+6*%*4))*+),30264))*+04&%'+)*#$%*%-+&(&4%4)*)9&')'+)9)'+))*-68%3)*A%-)' 8%*()-)*4)9%3-64)*&+0%-&.'4)8%*+)'*&6')*23)*)'+%4%*#`)89&*969646<=4)9%')3%2%3%8)8%< )8 )*2)-+%463 20)4) 65*)3(%3 +3%9%*< )' 50)'% 9)4&4% *&9N+3&-%*< /0) %>)-+%' % 86* 2)3*6'%;)* %408+6*< /0) 2)39&+)' %8 )*2)-+%463 (&*&6'%3 86* )'+3)*&;6* 8%563%M 8)* = 23&(%46* 4) 86*,3026* 46-)'+)*#Y&'%89)'+)<86*>3%,9)'+6*'%33%+&(6*<%* *-6'>8&-+6*/0)&'(680-3%'%;.()')*= %408+6* (&)')' % 3)23)*)'+%3 8%* 3)8%-&6')* )'+3) 236>)*63)* = %809'6* FSA&-A%336 R)3%=6< JK"JP JK]L# g)*2)-+6 %8 4)*% ) 8%* +3%9%*< 8% 23)*)'+%-&.' 4) 8%* 9&*9%* )* >0'4%9)'+%89)'+) 8&')%8< = 26*)) +%'+6 %3,09)'+6* /0) *) 3)*0)8()' )' )8 9&*96-% */0)-6'+&':%'=*)3)*0)8()'4)9%')3%*)3&%4%# +,)-.%* "* /0,#-.%* 3)-6,) +)9%* 4) 8% %-+0%8&4%4 4)8 969)'+6 /0) %' %/0)886*41%*)'8%*%08%*)*2%D68%*<2)36>0'4%9)'+%89)'+)*&)923)4)*4)0'% 2)3*2)-+&(%>&--&6'%8P R0-A%,)'+))')*+)2%1**)68(&4.4)/0)+,)-.%*"*/0,#-.%*)3%>&--&.'<=+0(690-A1*&9%* -31+&-%*</0)*)%-%88%36'0'26/0&+6-6')823)9&6_'4%*%8%9);63*)3&)#$%,)'+)-3)1% /0) /0) )*+75%96* -6'+%'46 )' 8% *)3&) )3% ()34%4< = A%51% 0'% 2%3+) /0) *1< 263/0)-%*&+646*86*)?+3%-+6*4)8%23&9)3%=4)8%*),0'4%+)9263%4%)3%'4)3)-63+)* 4)86/0))*+%5%2%*%'46)')*)969)'+6)'8%*%08%*<2)3665(&%9)'+)-6'+%464)*4))8 23&*9%4)8%>&--&.'FR)'415&8<JK"UPJTlL# E %46<)'8%*)3&)%2%3)-1%0'2)3*6'%;)>&;6A696*)?0%8<Y)3</0)-696=% A%51% 6-033&46 %D6* %'+)* )' O7* )%7-(* 8'*.7%)'< >0) 3)-&5&46-6' '639%8&4%4 = 65+0(6 8% 3)%--&.' 26*&+&(% 4)8 )3% 0' 2)3*6'%;) )' *1 9&*96< /0)A01%4))*+)3)6+&26*=/0)26*)1%90-A%97*236>0'4&4%4/0)*0-6'4&-&.' *)?0%8# R%'+)'1% 3)8%-&6')* *)?0%8)* %'+) 8%* -79%3%* -696 )8 3)*+6 4) 86* 2)3*6'%;)*< -6' %5*680+% '639%8&4%4 = *&' '&',:' +&26 4) -)'*03%< 86 /0) *&' )95%3,6 * &. )' 6+36* 2%1*)* -696 W+%8&% 6 g0*&%< 46'4) %A63% )?&*+) 0',3%'>)'.9)'6>%'A%-&%8%*)3&)P Y)34)3)2)'+)8)A%)'-%'+%46%90-A%,)'+))'g0*&%=*)A%-633&468%(6C<*)A%'-3)%46 >636*=-6*%*263W'+)3')+<A%*+%)820'+6/0)0'% %30*%4)-&4&.-6923%3+,)-.%*"* /0,#-.%*=A%-)38%)'30*6#O))92)C.%A%-)3=-0%'4688),.%8+)9%4)Y)3)8h65&)3'68% -%'-)8.#a646)*+688)(.%/0)*)-3)%3%0'%%*6-&%-&.'2%3%88)(%39)%4%3-6'>)3)'-&%* -6' 8% % = -6' 8% *)3&) 9) )*-3&5)' 90-A1*&96* 30*6*# t%= 0' >)'.9)'6>%',&,%'+))'g0*&%FR)'415&8<JK"UPJTVL# "H

24 `)*4))*+)20'+64)(&*+%<8%*)3&)3692&.9684)*=*)%+3)(&.%96*+3%3)*-)'%* *)?0%8)* )?281-&+%* &'4)2)'4&)'+)9)'+) 4) 8% 63&)'+%-&.' *)?0%8 4) 86* 2%3+&-&2%'+)*< = )*6-6'+3&50=. %8 N?&+6 4) 8% *)3&)< /0) (68(&. % 3)2)+&3 )8 >)'.9)'6 >%' 4) "#$%&'(")* = %5%336+%5% +)%+36* )' 86* 23))*+3)'6* 4) 8%* +)9263%4%*# B*+% ()C< %4)97*< *) %236()-A. )8 +&3.' 2%3% 8%'C% * 4) %8 9)3-%46< )'+3) 86* -0%8)* 4)*+%-. 0'% 3)(&*+% -6' -6'+)'&46* )?+3%*653)8%*)3&)#,-:-,7&23%&$/8&#*2$/262(02$%/$&2&)*/9 B8, &'-&2%8 4) 8% *)3&) 86 >639%' '0)() %468)*-)'+)* %9&,6* 6 2%3);%* )'+3) 86 8%3,6 4) 8% *)3&) 4)*%2%3)-)' 2)3*6'%;)* = A%= '0)(%* &'-63263%-&6')*<2)36)8-6';0'+6&'&-&%84)%809'6*)*4)-8%*)%8+%#B8&'*+&+0+6 w035%37'<9%3-6-6'+)?+0%84)8%*)3&)<)*23&(%46<=263+%'+6'6)*+7%8%8-%'-) 4) -0%8/0&)3%# B?&*+)' )?-)2-&6')*< -696 )8 -%*6 4) b%'< )8 ;6()' -A&'6 4) 8% 23&9)3%+)9263%4%</0))*%8,697*A09&84)=%=04%%*0*2%43)*+3%5%;%'46)' 8%+&)'4%)'*0*3%+6*8&53)*#O&')95%3,6<'&',:';6()'*)()658&,%46%4);%386* )*+04&6* 2%3% +3%5%;%3< = A6-695&'% 86* 46* +&26* 4) %-+&(&4%4)* 403%'+)2)3&646*4)+&) *#$6*2)3*6'%;)*b08&6<S%5%'6=g0+A<*6'86* /0) 97* -8%3%9)'+) 264)96* *&+0%3 )' 8%* -%2%* %8+%* 4) 8% *6-&)4% * &'4&-%+&(6*/0)%263+%8%*)3&)<2)*)%/0)8%*&+0%-&.'4)S%5%'6-%95&%%2%3+&3 4)8%*),0'4%+)9263%4%-0%'46*02%43)</0)869%8+3%+%5%<*)(%4)-%*%#$% 9%=631%3)*+%'+)4)%809'6**)4&(&4)')'+3)8%-8%*)9)4&%=8%5%;%<=)8,30)*6 4)%468)*-)'+)**))'-0)'+3%)'8%23&9)3%-%+),631%9)'-&6'%4%#O&')95%3,6< 23&9)3% (&*+%< *)958% /0) +6+)* 8)* -8%**)* *6-&%8* )*+%' 3)23)*)'+%4)*< 2)3e )* ()0-8%3%9)'+/0)+6+*)8*%468)*-)'+*()*+)&?)'%95365%4)9%3-%6+)')'968+%365%<+)')' 263+%+&8*&%8+3)*+)-'686,&)*<*03+)'/0%'(68)'*)'*)96*+3%323658)9)*4)4&')3*<264)' -6'(&4%3%8*-692%'=*%-62)*<-6'*09)&?)'436,0)*-%3)*<)+-#E)3+%'+<2643&%4&3M*)/0) 4) 9%')3%,)')3%8< 8% *d3&) )'* %263+% 0'* %468)*-)'+* /0) 2)3+%'=)' % 8% -8%**) 9&+;%M 9&+;% & 9&+;%M%8+%< )'-%3% /0) 8%,3c>&-% )'* 96*+3) /0) +%95N A& %2%3)&? 8% -8%**) 9&+;%M 5%&?%FR%**%')+b634c<JKKGPHTL# B' 3)8%-&.' % 86* %408+6*< )?&*+)' 2)3*6'%;)* /0) *) )'-0)'+3%'< -696 *) A% 9)'-&6'%46%'+)3&639)'+)<)'+3%'*&-&.'A%-&%8%)4%4%408+%<=6+36*<)'-8%3% 9&'631%263-)'+0%8</0)26*))'=%0'%(&4%)*+%58)=%*)'+%4%P "G

25 B' 86* )'+63'6* 4) 8% r;0()'+04 %408+%s *) *&+:%' W3)')< x8%'-%< g6/0)< b6'%+a%' FR&-A)8 h03>&l#$%*46*23&9)3%*<-692%3+&)'46(&(&)'4%<+64%(1%'6a%'-6'*09%4628)'%9)'+)*0 +37'*&+6 A%-&% 8% %0+6'691% 3)*&4)'-&%8 28)'%< 9%'+)'&)'46 +64%(1% 237-+&-%* -%*& )*+04&%'+&8)*#^&',0'64))*+6*3)-&N'&'&-&%46*)')89)4&6%408+6A%>639%46+64%(1%*0 2362&% >%9&8&% 6 A% %8-%'C%46 -&)3+% )*+%5&8&4%4-6'=0,%8< 8% )+%2% %408+% )' 28)'&+04 )* 3)23)*)'+%4% * 2)3*6'%;)* 4) 9%=63 )4%4# opq _8&92&% = YN8&? Fy%(& R&3%L );)928&>&-%' 8% &'*+&+0-&.' 9%+3&96'&%8< %*1-696 *0 -%37-+)3 &')*+%58) 6 *0 *)'+&46< )' '%33%+&(% %4)-0%4% 2%3% 8% &' &.' 4) 0' +)3-)3 2)3*6'%;) Fg6/0)L -6' )8 /0) >%9&8&%< *&9568&C% 8% 26*&-&.' 8%563%8 %4/0&3&4% +3%* %D6* 4) 4)*)92)D6< %* %* 3)*26'*%5&8&4%4)*>%9&8&%3)*2362&%*4))*+%)+%2%#opqB'8%9&*9%4&3)--&.'<S8%3%F^03&% h6'c78)cl< 4&3)-+63% 4)8 -)'+36< %20'+% &,0%89)'+) 86* 86,36* = )8 264)3 8%563%8 /0) *) 20)4)88),%3%%4/0&3&35&)')'+3%4%)*+%)+%2%FSA&-A%336R)3%=6<JK"JPJKGMJ"KL# x7*&-%9)'+)< 86* 46* :'&-6* 2)3*6'%;)* -6928)+%9)'+) %408+6* = -6' 0'% &'4)2)'4)'-&% )-6'.9&-% 4)*+%-%4% *)31%' 8% 4&3)-+63% = )8 ;)>) 4) )*+04&6*< 2)3*6'%;)*-6'0'%-%33)3%%*)'+%4%#$6*4)97*<9&)'+3%*+%'+6<3)23)*)'+%31%' 4&*+&'+6*,3%46*4)+3%'*&-&.'A%-&%8%(&4%%408+%#,-:-:-7&202)0#/%*&2'09/20%*0 $%9%=631%4)8%*+3%9%*4)8%*)3&)*)4)*%33688%')'8%*4&*+&'+%*4)2)'4)'-&%* 4)8-)'+364))40-%-&.'*)-0'4%3&%658&,%+63&%P)8%08%<86**)3(&-&6*<)8,&9'%*&6< 8%-%>)+)31%<8%*%8%4)236>)*63)*<86*2%*&886*<)82%+&6<8%5&58&6+)-%<86*()*+0%3&6*< 8% *%8% 4) 634)'%463)* = )8 4)*2%-A6 4) 4&3)--&.'### )8 %08%< )'+)'4&4% )' *0 *&,'&>&-%4697*%928&6-696)*2%-&646'4)*)&92%3+)8%8)--&.'46-)'+)I=%*)% )')8,&9'%*&6<)')82%+&6<)')8%08%4)237-+&-%*4)%3+)6)'0'%%08%634&'%3&%M )* )8 )*2%-&6 46'4) *) 3)8%-&6'%' +64%* 8%*,)')3%-&6')* 4) 2)3*6'%;)* ;.()')*<+%'+6)'8%4&'79&-%4)8%2362&%-8%*)-696)'86*-&)33)*68%*2%0*%*# E636+3%2%3+)<)')*+)80,%3*)3)23)*)'+%'0'%*3)8%-&6')*&'+)3,)')3%-&6'%8)* 5%*+%'+) &''6(%463%* -6' 3)*2)-+6 % *)3&)* %'+)3&63)*< 46'4) %408+6* 26*)1%' %0+63&4%4=)8%809'%463)-6'6-1%*0*02)3&63&4%4&'+)8)-+0%8P B' 8% %-+0%8&4%4< )8 *)'+&46 )* %8 = *&95.8&-6 4)8 2)31646 ;0()'&8 2%3)-) A%5)3*) +3%'*>639%46# u %*1 *) 26') 4) 9%'&>&)*+6 )' )8 4&50;6 /0) 4) %956* )*2%-&6*< ;0()'&8 = %408+6<23)*)'+%)*+%+)8)*)3&)#+,)-.%*"*/0,#-.%-692%3+)-6'*0*23)-)4)'+)*8%0+&8&C%-&.' 4)8*&+&6%-%4N9&-6-696)?-0*%'%33%+&(%2%3%3)-3)%38%3)%8&4%4=* %;0()'&8<4) 9%')3% %0+633)>8)?&(%# O&' )95%3,6< *0 3)23)*)'+%-&.' )* 90-A6 97* A)+)3646?%# B' *0 JK

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

! "#$#% 19,63 ! "#$#%&%' 19,63 ! "#$#%'($)"*+)* 19,63 ! "#$#%"'**%%#, 19,63 ! "#$#%$)%.%)$+)* 19,63 ! "#$#%0#1#*' 19,63 !

! #$#% 19,63 ! #$#%&%' 19,63 ! #$#%'($)*+)* 19,63 ! #$#%'**%%#, 19,63 ! #$#%$)%.%)$+)* 19,63 ! #$#%0#1#*' 19,63 ! "#$#% 9, "#$#%&%' 9, "#$#%'($)"*+)* 9, "#$#%"'**%%#, 9, / "#$#%$)%.%)$+)* 9, "#$#%##*' 9, "#$#%",'* 9,98 "#$#%&#()* 9, "#$#%2#+*#'* 22,4 5 "#$#%(4 9,94 "#$#%$%'"$)* 2, "#$#%'%'$*#$#, 2, "#$#%%&#, 2, "#$#%(+)*

Más detalles

NOTA TÉCNICA. FECHA: 29 de marzo de 2011. Airbag DTC Codes NºPSA.15

NOTA TÉCNICA. FECHA: 29 de marzo de 2011. Airbag DTC Codes NºPSA.15 NOTA TÉCNICA FECHA: 29 de marzo de 2011 Airbag DTC Codes NºPSA.15 7150 Defecto información velocidad vehículo : No 71AD Defecto presente en el calculador de detección de choque con peatón : No 7362 Defecto

Más detalles

Pl. del Humedal, 5, Entlo 2º GIJÓN Tfno: Fax:

Pl. del Humedal, 5, Entlo 2º GIJÓN Tfno: Fax: E-mail: phastur@proyectohombreastur.org Pl. del Humedal, 5, Entlo 2º - 33207 GIJÓN Tfno: 984 293 698 Fax: 984 293 671 ! "!!!! " " " " # $ # #! # # $ % & ' %% $ $ % & ' () ) "! *+ ",%-.,/,) "!,% # * # (

Más detalles

2? 4 *** "&*(#6,),# 2? -(.( * #" *)()" (" *," 4/!# " ( #

2? 4 *** &*(#6,),# 2? -(.( * # *)() ( *, 4/!# ( # !" #$#"%"& () *() +,)-.(*##(*"/!# " ' )0*#**,1) 2 (,**0())3"!%)3"&(#!%)3"4 1- "!%)3"4#"5#3)()!%)3"4#","*#6,),# '!%)3"*&).(*#"6,40()"! 2 7 "#&#)3"*#,"4/!# " 2 )0(.(*#","*4"(!# 4 #," 4/!# " (8#*# "-)*,"4/!#

Más detalles

Los dos círculos deben quedar unidos al centro y con la posibilidad de girar cada uno de ellos de forma independiente.

Los dos círculos deben quedar unidos al centro y con la posibilidad de girar cada uno de ellos de forma independiente. MATERIAL NECESARIO PARA LAS SESIONES DE CRIPTOGRAFÍA CLÁSICA SUSTITUCIÓN MONOALFABÉTICA POLIGRÁMICA - 20 de Agosto REGLAS PARA EL ALGORITMO PLAYFAIR Regla Si m1 y m2: Entonces c1 y c2: 1 Se encuentran

Más detalles

Disco de Alberti. Y el disco interno: A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Disco de Alberti. Y el disco interno: A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z Disco de Alberti Se encuentra descrito en un manuscrito del siglo XVI en el cual su creador, Leon Battista Alberti explica su funcionamiento y denota el uso básico de dos alfabetos de la siguiente manera:

Más detalles

CARACTERIZACIÓN DEL SOFTWARE DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS

CARACTERIZACIÓN DEL SOFTWARE DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS CARACTRIZACIÓN L SOFTWAR COMPUTAORS Y PRIFÉRICOS CASO - FC - Revisión : Página de 8 Fecha de misión : 25/6/8 RSPONSABL: ING. ROGL MIGUZ Copia No Controlada, Impresa el día 25/6/8! CARACTRIZACIÓN L SOFTWAR

Más detalles

Denominación: Relé Universal Descripción del protocolo Modbus: N EA: 1451 Sustitución de: 12280-1608-00 Hoja: 1 de 10

Denominación: Relé Universal Descripción del protocolo Modbus: N EA: 1451 Sustitución de: 12280-1608-00 Hoja: 1 de 10 N EA: 1451 Sustitución de: 12280-1608-00 Hoja: 1 de 10 MODBUS TCP/IP Puerto TCP: 502 Cantidad máx. de conexiones TCP (max. TCP connections): 5 MODBUS RTU Esquema de conexiones RS 485 Nombre de conexión

Más detalles

Activitats Esportives Municipals Sol licituds rebudes

Activitats Esportives Municipals Sol licituds rebudes PROGRAMA MAJORS DE 60 ANYS Aiguagim A- Piscina coberta - dilluns 11:00 a 12:00 Activitats Esportives Municipals 35 28432906 AE2-2016-130-XX 25 004514758L AE2-2016-93-PX 10 009995973N AE2-2016-55-JA 16

Más detalles

ESCUELA INTERNACIONAL DE IDIOMAS Avenida Pedro de Heredia, Calle 49a #31-45, barrio el Libano 6600671

ESCUELA INTERNACIONAL DE IDIOMAS Avenida Pedro de Heredia, Calle 49a #31-45, barrio el Libano 6600671 Página: Pág: 1 HORARIOS DE CLASES IDIOMAS Jornada: M Sem:01 Curso:01 A.1.1 AA A.1.1 AA A.1.1 AA 11:00AM-12:00PM VIONIS VIONIS Jornada: M Sem:01 Curso:02 A.1.1 AB A.1.1 AB A.1.1 AB VIONIS VIONIS Jornada:

Más detalles

MICROSOFT ACCESS XP - 2003

MICROSOFT ACCESS XP - 2003 MICROSOFT ACCESS XP - 2003 "#$$%$&' ( )*$& +"#$$%&',- * $ - + + / -($ 0 * * ( $ $ $ / * $ 1 2 $ * -( INTRODUCCIÓN 3 $ ( * $ - $ 2 2 )$- 3 2*$*$ 4 $ 5 $$ $0 4 36 7* $ - 0* $ 7% 7 7 ( #2 $-8 $2 4 2 9 $ 20$

Más detalles

!"#$%&', ()*%+,!,-.%,' */0 12'&340*%3/5 6/$*+4$*+.%&/5 3+%!7%22/8 */0 &*%9 :%4;$4)9 <=-&4%9 (>+?3/&%/7/)'&' @2//32+*)+)

!#$%&', ()*%+,!,-.%,' */0 12'&340*%3/5 6/$*+4$*+.%&/5 3+%!7%22/8 */0 &*%9 :%4;$4)9 <=-&4%9 (>+?3/&%/7/)'&' @2//32+*)+) !!"#$!$% &'!()!&'(% *+,)% -,)./,0 9 1.(-!'&.0$'(% *.'2!!"#$%&', ()*%+,!,-.%,' */0 12'&340*%3/5 6/$*+4$*+.%&/5 3+%!7%22/8 */0 &*%9 :%4;$4)9 +?3/&%/7/)'&' @2//32+*)+) @='9 (AB) CD$/$/9 CD&*/?./5E'9

Más detalles

1.1 Objetivos del sistema de información... 4 1.1.1 Objetivos Generales... 4 1.1.2 Características Deseables... 5

1.1 Objetivos del sistema de información... 4 1.1.1 Objetivos Generales... 4 1.1.2 Características Deseables... 5 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA TRAMITAR LA CONTRATACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE TARRAGONA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LOS

Más detalles

FICHA DE TRABAJO Nº 14

FICHA DE TRABAJO Nº 14 Nombre FICHA DE TRABAJO Nº 14 Nº orden Bimestre IV 3ºgrado - sección A B C D Ciclo III Fecha: - 10-1 Área Matemática Tema SEGMENTOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA GEOMETRÍA La geometría se basa en tres

Más detalles

BILLETES. 50 PESETAS 25 de noviembre. Banco de España. Madrid. Sin serie. Con serie B92a

BILLETES. 50 PESETAS 25 de noviembre. Banco de España. Madrid. Sin serie. Con serie B92a BILLETES ALFONSO XIII AÑO REF. DESCRIPCIÓN 1889 B81 25 PESETAS 1 de junio. Banco de España. Madrid. Sin serie 1889 B82 50 PESETAS 1 de junio. Banco de España. Madrid. Sin serie 1889 B83 100 PESETAS 1 de

Más detalles

E C D AC CA E A E A C A E

E C D AC CA E A E A C A E A BCD E FE A CE E E C D AC CA E A E A C A E A BCA AC A DE B EF FE E A A D FDC BACAEFA E D AE B E EFA F A A AE DA F A EDE A A F D A A F F AEFA BACAEFA E D FC EA D A CA F DC EFA BC BCA AE DE EFACA EFA A

Más detalles

2 $ "! "! " # $ % & ' ( " ) " " ( ( " $ * & ' ( " ) " + *, " $ $ - ( " &

2 $ ! ! # $ % & ' ( )  ( ( $ * & ' ( ) + *, $ $ - ( & !"!"# 2 $ "!"!"# $ % &'(") ""(("$* &'(") "+*,"$$ -( " & 3./"", "0. "-( 1 ( 2 3/3 4 5.. 6 * 5 0"3 +"*03-(" 4 -( * 4,"".. 6 7))8!"#% 5 4 -( 2..9:;(99 ?+(>@.#%7A". %7 ".( $%%... %" -=

Más detalles

!"#! $!" # # # % & ' " ( ) %!! $ % &"! * +, -..-

!#! $! # # # % & ' ( ) %!! $ % &! * +, -..- !"#! $!" # # # % & ' " ( ) %!! $ % &"! * +, -..- 22 2 / 0 2 B 1% / ( 2* C 1% / + 3 2* C 2* C / 2* H % / 3 0 2* H / 2 2 A +++ * + / + / + / A / 4 2J / BB 5 6.-277# BJ 1 / / C? / 3 1 + H2 3 HA / 3 / 2?A

Más detalles

Problemas de planificación y secuenciación determinística: modelización y técnicas de resolución

Problemas de planificación y secuenciación determinística: modelización y técnicas de resolución Curso 1995/96 CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DAVID ALCAIDE LÓPEZ DE PABLO Problemas de planificación y secuenciación determinística modelización y técnicas de resolución Director JOAQUÍN SICILIA RODRÍGUEZ SOPORTES

Más detalles

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN INDICE DEL ANEXO II. CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO SECCIÓN A. NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES

Más detalles

"!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! #$!5!/44()!))!6%

!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! #$!5!/44()!))!6% !"#$%!&!(!"%) "!*#! $! +()! $ & #, -!)-&#! %!#.&%!!/!#)0#1 2 $ %!#%#!!)+% $ #-!)-&#! $#-$$3$)$!#24 #$!5!/44()!))!6% 7$%&#!! "! # $ % & (!))*+, - -(. /+, % 0 1 2 3! 4! 5 67+, /+, % %7 +, + 0 8 %! % +,!$3+9

Más detalles

NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MUNDAKA INDICE DEL ANEXO II. CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO SECCIÓN A. NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN

Más detalles

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. Índice

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. Índice CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Índice A. Información general B. Dirección C. Equipo de dirección D. Personal E. Distribución del espacio F. Seguridad G. Colecciones H. Investigación

Más detalles

VECTORES. Copia en un papel cuadriculado los cuatro vectores siguientes:

VECTORES. Copia en un papel cuadriculado los cuatro vectores siguientes: a c VECTORES Página REFLEXIONA Y RESUELVE Mltiplica vectores por números Copia en n papel cadriclado los catro vectores sigientes: d Representa: a a c Expresa el vector d como prodcto de no de los vectores

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS !"#$% ) ) E.;! + '( ( $ 2+&(&#!$ '(,$)+*( + $) ( #!*#&#*!;( $ )$ + $)!'$' '( )+ ;!(&(!&.(;)(*;$&+'().&!#!2!+'( C $ 2+&(&#!$ '(,$)+*( ( K$ *('$# $'+ $ (&'!(&'+ $ )+ '!2( + (& () ($) (#*( + (4!)$!,+ F/A'(

Más detalles

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO (ASTURIAS)

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO (ASTURIAS) RELACIÓN CERTIFICADA DE FACTURAS REMITIDAS EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 3 DEL REAL DECRETO-LEY 4/2012 Nş Factura Contratista Importe líquido pendiente 1104 09384790P 1.943,18 71 09429013W 103,84 80 09429013W

Más detalles

Introducción. La geometría analítica es el estudio de la geometría mediante un sistema de coordenadas que lleva asociada un álgebra.

Introducción. La geometría analítica es el estudio de la geometría mediante un sistema de coordenadas que lleva asociada un álgebra. GEOMETRIA ANALITICA Luis Zegarra. Sistema Unidimensional 153 Introducción La geometría analítica es el estudio de la geometría mediante un sistema de coordenadas que lleva asociada un álgebra. Dos problemas

Más detalles

&*4*&-#25 7*& 6%9:,*+ ;5,*+*+-%# <8

&*4*&-#25 7*& 6%9:,*+ ;5,*+*+-%# <8 #$%& $'(""$" + -# &./# &+./# &++ 0// &+&"1/ &&/23# &4+-#5 %# &4&-#25 %# 4 %1 4+ 6/ 7 6# 7+8/#06# 7& 6%9: 74866# 778/6, /#;5,+ ;5,++-%# 06 >+./# >&#3#069 :??+?++./#?+& "?&651

Más detalles

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau Facultat de Ciències de la Comunicació Treball de fi de grau Títol Autor Tutor Data Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Ciències de la Comunicació Full esum del TFG Títol del Treball Fi de Grau:

Más detalles

d e l a L e y 1 8. 3 8 4.

d e l a L e y 1 8. 3 8 4. D I A G N Ó S T I C O D E L A S I T U A C I Ó N E N E L S I S T E M A T E A T R A L E n e l c a m i n o d e p r o f u n d i z al r a c o n s o l i d a c i ó n d e l s e c t o r t e a t rsae l, r e s u

Más detalles

Presentación resultados Enero - Septiembre 2010

Presentación resultados Enero - Septiembre 2010 Presentación resultados Enero - Septiembre 2010 Presentación resultados Enero - Diciembre 2010! #! " $ % $ &'()*+, &-'.()'(&(-'/+&-*(0/('1&/(/20/1*-3, /(0*(*4&2'1*&31'0&1&56/(-*(2/-3/(-'&6/2232-/70'89/1/7*0/(-'&9/2

Más detalles

! " #! $% &' &(% &' * ' +, '

! #! $% &' &(% &' * ' +, ' ! " #! $% &' &(% &' ) " " * ' +, ' '-'# . /!"# " $ %!"# ) 0 1 0 1 2 / % -. 0 3$ 4 ) 4 1 ) 5). 6. ( 1 ) 1 ) ) 57 1 3 % 1 %8 ( ) 0 0 0 1 0 ) ) ( % 0 1 9 1 ) 0$ 4 :$%). ( 1 1 % ( 0$ 4 1 ( ).) :. -. 1 1 %

Más detalles

INDICE ...2 ...3 ...15 ...20 !...42 "#!...45 PLAN PAIS PLAN DECENAL DE INFANCIA (2004 2015) PARA COLOMBIA. ... 15 ... 17 ... 24 ... 28 ... 32 ...

INDICE ...2 ...3 ...15 ...20 !...42 #!...45 PLAN PAIS PLAN DECENAL DE INFANCIA (2004 2015) PARA COLOMBIA. ... 15 ... 17 ... 24 ... 28 ... 32 ... INDICE...2...3...15... 15... 17...20 21... 24... 28... 32... 36!... 38 "... 40 # "... 41!...42 "#!...45 DOCUMENTO BORRADOR PARA LA DISCUSIÓN NACIONAL 1 $%&'()*+,,*$*+%&-.()*+&*/01$ /2*.0&+)*+&/&%3+*&*$*-&+)*&.0($*/$0)&/+(/

Más detalles

&'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4

&'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4 !""# $ % &'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4!""# !. 56- )* 7)-5 &&( 5 *&)0 ))( 1&*20 - *),+) &. 6+ 8( )&9 :::::::::::::::::::

Más detalles

Ingeniería Técnica en Informática de Sistema E.T.S.I. Informática Universidad de Sevilla

Ingeniería Técnica en Informática de Sistema E.T.S.I. Informática Universidad de Sevilla Fundamentos de Computadores Representación Binaria Ingeniería Técnica en Informática de Sistema E.T.S.I. Informática Universidad de Sevilla Versión 1.0 (Septiembre 2004) Copyright 2004 Departamento de

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!# " $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!(!#

Más detalles

! " #! # $% % " & ' ( ) ( * # " +, ( " % -. " /001

! #! # $% % & ' ( ) ( * # +, ( % -. /001 !"#!#$%%"& '()( *#"+,("% -."/001 #!2!% 3 4#! *2 "!3 4"#! " + 5!%"" - 2!"!"6 "( "#!2!% 3 4#!" #"! %!("#!!!"- 7% 8 " # % 5 + #7%!" 5! #!% -52"#!-9 9 9 "!"!,("%&( / !" #$! %!& $!" ' #(((((((((((((((((((((((()

Más detalles

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau Facultat de Ciències de la Comunicació Treball de fi de grau Títol Autor Tutor Grau Data Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Ciències de la Comunicació Full Resum del TFG Títol del Treball Fi

Más detalles

La Historia Chocolate

La Historia Chocolate Proyecto Cacao Centroamérica La Historia del Cacao y del Chocolate COLECCIÓN ESCUELAS DE CAMPO En el Proyecto Cacao Centroamérica (PCC) del CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza),

Más detalles

TÉCNICA DE RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TESTING USAN DO DOMINIO Y TÉCNICAS MULTICRITERIA DECISION-MAKING (MCDM)

TÉCNICA DE RECOMENDACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TESTING USAN DO DOMINIO Y TÉCNICAS MULTICRITERIA DECISION-MAKING (MCDM) 9412860925294528742621 94128745441782174 "7# 8!21 455824198674946921068177212 012345627879412847452681988528./012343563576.1839.5/356340.5:;4

Más detalles

!!" # $ $$ # % & ' ! " #!$ % & ' %' $ % ( ) )

!! # $ $$ # % & ' ! #!$ % & ' %' $ % ( ) ) !!" $ $$ % ' (! "!$ % ' %' $ % ( ) ) ) ) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* *$ $ +$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Más detalles

! "!!! $%&! )* +!, -. /! +!!!! 0 1)* +, !! 6! +! ')!,

! !!! $%&! )* +!, -. /! +!!!! 0 1)* +, !! 6! +! ')!, " " # $%& & '(( )* +, -. / + 0 1')2+,(), 1)* +, 1 /3 43 5 3 %& 6 + '), # % 5'&7 13% 1& " 8 & 3 53 7 53 4 &77. &0 9 & % 03 0 (& : ; 77 #53% 73 & 9 7 )6 2< &2 /+3, 37 7 &3 (& $ (< " 8 / = ' > & = # #?&/

Más detalles

NOMENCLATOR DE LAS VÍAS PÚBLICAS DE LA VILLA. Marzo

NOMENCLATOR DE LAS VÍAS PÚBLICAS DE LA VILLA. Marzo A A ÍA ÚA A A arzo 2016 A A ÍA ÚA A A A 1 101 A A 102 A 103 AAA 104 A 105 A A 106 AA 107 A 2 A 201 AA 202 A 203 A A 204 A 205 AA 206 AAA 207 A 3 AAA - AA 301 AAA 302 AA 303 A AA A A (1,79 ) 2 4 A 401 A

Más detalles

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno "$%&' "$&&%() "$%&' "$ * %()' " + $ '', "$%&' "-$-( -&' "&$&/" ' "0'1, 23,&- 4-& '0%-(*&+&$",&- 4-& '0%-(*&&+&$",&- 4-& '0%-(*&(+&$""& '(&' %&0(%%() 1, 5 /6 -(*&,, &- ('&,1 -$- 7( -&'&")7(%8&$( -%(& '('9%-(%

Más detalles

!" #$ $ " %!!& %! % $$! $))%)!$)!) *) ++ ,--.

! #$ $ %!!& %! % $$! $))%)!$)!) *) ++ ,--. !" #$ $ " %!!& %! % $'" '"(( $$! $))%)!$)!) *) ++,--. / #$$!+ '"$$$$(#)!00!'0 %! $!1$ )!" #$ $ " %!!& %! % $'" '"((/ &0,--.) 2!$)!) *) ++ 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Más detalles

FICHA DE TRABAJO Nº 17

FICHA DE TRABAJO Nº 17 Nombre FICHA DE TRABAJO Nº 17 Nº orden Bimestre IV 3ºgrado - sección A B C D Ciclo III Fecha: - 11-12 Área Matemática Tema TRIÁNGULOS I: Propiedades Básicas TRIÁNGULO Es la figura que se forma al unir

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

CEIBA es una entidad privada, no lucrativa ajena a fines políticos religiosos, destinada al servicio humanitario.

CEIBA es una entidad privada, no lucrativa ajena a fines políticos religiosos, destinada al servicio humanitario. ! " # $ " $ %&'& Consultor: Ismael Gómez Sánchez Revisión y Coordinación: Elías Raymundo Raymundo (Multiservicios Agroindustriales) Edición y Diseño de Portada y Contraportada: Melissa Reyes Muñoz. CEIBA

Más detalles

COLEGIO LOS ARCOS Guía de trabajo #4 Segmentos proporcionales 9no grado

COLEGIO LOS ARCOS Guía de trabajo #4 Segmentos proporcionales 9no grado GUIA DE TRABAJO Materia: Matemáticas. Tema: Geometría 4 - Segmentos proporcionales. Fecha: Profesor: Fernando Viso Nombre del alumno: Sección del alumno: CONDICIONES: Trabajo individual. Sin libros, ni

Más detalles

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau Facultat de Ciències de la Comunicació Treball de fi de grau Títol Autor/a Tutor/a Departament ra p e Data Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Ciències de la Comunicació Full resum del TFG Títol

Más detalles

Concurso Nacional de Ayudas a la Investigación Educativa 1997, convocado por Orden de 23-septiembre-1997 (BOE del 10-X-97)

Concurso Nacional de Ayudas a la Investigación Educativa 1997, convocado por Orden de 23-septiembre-1997 (BOE del 10-X-97) Concurso Nacional de Ayudas a la Investigación Educativa 1997, convocado por Orden de 23-septiembre-1997 (BOE del 10-X-97) !!"#$%&!!" '( )*( * + #$!%" "# &' ) (!,- + (!($)!./'0/#1'203+ *(#./0/.45/65 40'7115/8#

Más detalles

# $ % &#% ' % & '% '% (' &#) ' #) # ' ( #% #) (

# $ % &#% ' % & '% '% (' &#) ' #) # ' ( #% #) ( ! " # $ % &#% ' % & '% '% (' &#) ' #) # ' ( #% #) ( (')) * &( +#( #,-# ( -# &# (#.(#. & ( '( #(#. ( (#)#& #( /'.) 0 110% 002 11% 34 4% ' 5!# 2% 2% 2% 2% 23% 24% 302% 33% 32% 30%30 '5!#4 6 7 8 9! :;< ".#;

Más detalles

!"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&

!#$%%&'$&!$ ( )%& $% %& $% %&& $*+!$%& !"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&,& $"%%&! &-.!"%%& / 012 1 "%%(& $34! $%&.556 !"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&,& $"%%&! &-.!"%%& / 7$"&#8&# $## $#&9%#%&: $;&!!+& :% "%%(&

Más detalles

OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Códigos de Cubiertas/Coaseguros

OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Códigos de Cubiertas/Coaseguros A-01 25% A-51 25% AA-02 30% A-02 25% A-52 30% AA-03 25% A-03 25% A-53 25% AA-04 i 30% A-04 Sonogra 35% A-54 20% AA-05 20% fía A-05 con 25% de 20% A-55 25% AA-06 i 30% coaseguro. A-06 25% A-56 30% AA-07

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775 - 1 - VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2000 A 2009 004 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 155.000 172.000 190.000 297.300 004 I 21 241 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau Facultat de Ciències de la Comunicació Treball de fi de grau Títol Autor Tutor Grau Data Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Ciències de la Comunicació Full Resum del TFG Títol del Treball Fi

Más detalles

La información en este documento se basa en el Cisco Catalyst 3850 Series Switch que funciona con la versión o posterior.

La información en este documento se basa en el Cisco Catalyst 3850 Series Switch que funciona con la versión o posterior. Contenido Introducción prerrequisitos Requisitos Componentes Utilizados Restricciones Configurar Ejemplo de configuración Confirme que el estatus es activo Vea la captura Verificación Troubleshooting Tráfico

Más detalles

W4IKS MANUAL DEL USUARIO

W4IKS MANUAL DEL USUARIO W4IKS MANUAL DEL USUARIO Introducción El controlador 170 es una mini computadora diseñada para controlar señales de transito. El hardware esta compuesto por el procesador, memoria (RAM y EPROM), una interfase

Más detalles

Anexo No. 5. Estructura de Archivo - Registro de Garantías

Anexo No. 5. Estructura de Archivo - Registro de Garantías Anexo No. 5 Estructura de Archivo - Registro de Garantías Para realizar el registro de garantías, el INTERMEDIARIO debe preparar previamente un archivo con la información de las operaciones perfeccionadas.

Más detalles

!!"!# $!%#"!#"&'#(#)#%#*! #)(%)'+, % %#'% %#')& '"((('!)"&%% )%() % )%##'%((-.(#*()%"'!+/%- ( (" ) $! %!% %! % %'+ % (2% )+(!

!!!# $!%#!#&'#(#)#%#*! #)(%)'+, % %#'% %#')& '((('!)&%% )%() % )%##'%((-.(#*()%'!+/%- ( ( ) $! %!% %! % %'+ % (2% )+(! !!"!# $!%#"!#"&'#(#)#%#*! #)(%)'+, % %#'% %#')& '"((('!)"&%% )%() % )%##'%((-.(#*()%"'!+/%- "0!)' ("!#!)1#'+,"&%#) (#/ ( (" ) $! %!% %! % %'+ % (2% )+(!" # ) % & ) 3%- (##)%#+(#(#)& '#%(#*$)' )%#!)%#3%

Más detalles

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau Facultat de Ciències de la Comunicació Treball de fi de grau Títol Autor Tutor Grau Data Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Ciències de la Comunicació Full Resum del TFG Títol del Treball Fi

Más detalles

!" ##!$ # %! &%!"' '! %( ) *++,

! ##!$ # %! &%!' '! %( ) *++, !"##!$#%!&%!"'!%() *++, Editor: Editorial de la Universidad de Granada Autor: Lucía Ruiz Rosendo D.L.: Gr. 1104-2006 ISBN: 84-338-3856-3 $ -$. $./ % "0&% -$-$' % 1% #2!')!" ###$%&'$$%($) ##*#($+$$%($)

Más detalles

INDICE. Existen dos formas posibles de acceder a una consulta en el Indice: POR OPCION DE MENU POR ORDEN ALFABETICO

INDICE. Existen dos formas posibles de acceder a una consulta en el Indice: POR OPCION DE MENU POR ORDEN ALFABETICO CÓMO USAR ESTE Existen dos formas posibles de acceder a una consulta en el Indice: POR OPCION DE MENU POR ORDEN ALFABETICO El Indice codificado por OPCION DE MENU le permitirá a ud. encontrar rápidamente

Más detalles

! "#"" $%"&%!#$ % ''(%))* +,)-., &/) * ) 0 &/)! * $) % #$ 1' &/)! * ) 2 3 % "/ (,445

! # $%&%!#$ % ''(%))* +,)-., &/) * ) 0 &/)! * $) % #$ 1' &/)! * ) 2 3 % / (,445 ! "#"" $%"&%!#$ % ''(%* +,-., &/ * 0 &/! * $ % #$ 1' &/! * 2 3 % "/ (,445 66 % 6 666 1, 6, * $ &, 6+ " $ / + 65 $$ /, 5 656, 7, 8. 65, 1. 65+ " - 655 $9-65. - 65- " - 65: : 65; & & : 65< ",$/=> ; 6564

Más detalles

AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (AUTENTICACIÓN) Entidad Pública Empresarial Red.

AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (AUTENTICACIÓN) Entidad Pública Empresarial Red. ! $ > 9 : ' ; < $ > ' 5=&4+ ).1/.& &?*/*.*8/%&.+/.&4+- &,?*)%&)+-5&/&?*.*1,*+- $ 73*/*-4,+ & */-41)1.*8/ %& )1 +)7.*8/ /4&#,1) %& &-4*8/6)1/*?*.1.*8/ $$ &,@*.*+%&*3)&3&/41.*8/6.11.*41.*8/ < > 1,1/4A1 >$

Más detalles

AislamientoTotal. PKKffiS K-X. Gonforten armoníacon el ambiente. Arñ t*m

AislamientoTotal. PKKffiS K-X. Gonforten armoníacon el ambiente. Arñ t*m AislamientoTotal w wd m K-X w Arñ t*m A PKKffiS Gonforten armoníacon el ambiente Prodex'esun aislantetérmicoreflectivodesarrollado bajolasmásaltasnormasde calidad,diseñadopara ahorrar energíaeliminandoel

Más detalles

Aspectos prácticos de la contratación administrativa en el ámbito deportivo

Aspectos prácticos de la contratación administrativa en el ámbito deportivo Seminario-taller Aspectos prácticos de la contratación administrativa en el ámbito deportivo MIGUEL GARCIA RESCALVO Diputación Foral de Bizkaia Octubre, 2.006 # + # (< '#=>???A71 +$+''$= A=>BCBDA(+' 2#>BD!1&>BE!

Más detalles

Factorización de Polinomios

Factorización de Polinomios www.matebrunca.com Prof. Waldo Márquez González Factorización 1 Factorización de Polinomios TEMAS A EVALUAR 1. Factor Común Monomio. 2. Factor Común Polinomio. 3. Factor Común por Agrupación. 4. Diferencia

Más detalles

GUITAR CHORD CHARTS/ACORDES DE GUITARRA

GUITAR CHORD CHARTS/ACORDES DE GUITARRA GUITAR CHORD CHARTS/ACORDES DE GUITARRA The following symbols are used in the guitar diagrams: Barre String not to be played Open String to be played Augmented chord Diminished chord Half diminished chord

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE REDES Expositor: L.S.C.A. Juan José Blancas Amado. Página 1 de 59

ADMINISTRACIÓN DE REDES Expositor: L.S.C.A. Juan José Blancas Amado. Página 1 de 59 ADMINISTRACIÓN DE REDES Página 1 de 59 ! "#!$ #& $ #! & '((! ) "* + )" $, -./ 0 1! # "# 0 2 3!# $! $&! #$ 4 * # Página 2 de 59 ! $$"''( & 5) 6 5) 6 ) +5) 6 $*( "007 89:1 ; 89/1 ;, 2! 4

Más detalles

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau Facultat de Ciències de la Comunicació Treball de fi de grau Títol Estrategia de redes sociales para la marca Clean&Clear Autor/a Gabriela González Alzáibar Tutor/a Ana María Enrique Jiménez Grau Publicitat

Más detalles

ELEMENTOS PRIMARIOS DEL TRIÁNGULO. también es el suplemento de α, por lo tanto,. α ' =β+γ

ELEMENTOS PRIMARIOS DEL TRIÁNGULO. también es el suplemento de α, por lo tanto,. α ' =β+γ 7.. TRIÁNGULOS 7..1. ELEMENTOS PRIMARIOS DEL TRIÁNGULO VÉRTICES: son los puntos donde se intersectan dos de los Lados del triángulo. Se designan con letras mayúsculas, A, B, C... LADOS: son los trazos

Más detalles

Página 209 PARA RESOLVER. 44 Comprueba que el triángulo de vértices A( 3, 1), B(0, 5) y C(4, 2) es rectángulo

Página 209 PARA RESOLVER. 44 Comprueba que el triángulo de vértices A( 3, 1), B(0, 5) y C(4, 2) es rectángulo 44 Comprueba que el triángulo de vértices A(, ), B(0, ) y C(4, ) es rectángulo y halla su área. Veamos si se cumple el teorema de Pitágoras: AB = (0 + ) + ( ) = AC = (4 + ) + ( ) = 0 BC = 4 + ( ) = 0 +

Más detalles

!" " "!"! # "! $% "!! & " ' $% "! ' ( ( ( $! # "!

! !! # ! $% !! & ' $% ! ' ( ( ( $! # ! !" " "!"! # "! $% "!! & " ' $% "! ' ( ( ( $! # "! !" #$%&"%'!$( + / ) + ; *+ + K *+* ) 8 K *+,, 88 E *+ +* -' "( " &$-' (+ 8 E *+ + '(&-'.#'/% "01$%"%#' + 8 E *+ +2 '(&-'.#'/%!" $'(($%+ 8 /? *+ + -$#"($!"

Más detalles

EL MÉTODO SUBLIMINAL. Introducción ! " # ( & ) + &, -'&.( http:clubpositivo.com

EL MÉTODO SUBLIMINAL. Introducción ! # ( & ) + &, -'&.( http:clubpositivo.com Introducción! " # $%&'( ( & &)*!*$ ) + &, -'&.( / 0( 2($ $ % $ (' ' $ 3+4', 5/ / +% 6 $+!),7 /'$ 3 ( 4 3 %4 30 4* 88 $% " ( 9 #:;;

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2206 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 1997 A 2006

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2206 VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 1997 A 2006 - 1 - VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 1997 A 2006 003 I 34 004 ALEKO SIN ESPECIFICACION2141/D 7.500 8.300 9.000 004 I 21 139 ALFA ROMEO COUPE 1300 GT JUNIOR 15.500

Más detalles

1 3 )*+ 1 7X O Q3)CIGJK 1 7L M N ;

1 3 )*+ 1 7X O Q3)CIGJK 1 7L M N ; 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7! 1 7 1 7 1 7"# 1 7 1 7 1 7$"# %&' 1 7 1 7 #$%&' 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7$ 1 7 1 7()*+,- 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7'# 1 7 1 7$BW& B4HI 1 7 1 7 1 7X4)Y45 1 7 1

Más detalles

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS MEMORA PARA LA SOLCTUD DE VERFCACÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ADMNSTRACÓN Y DRECCÓN DE EMPRESAS " "$%&'(&) %)*, ) %"- %)*.,-, %"- %)*. /1,&, %"- %)*( 3 "-45678* ))& $%" ): " "$%)&- ;& 3 ;< $"))&=6= )*& "$%3

Más detalles

Estática. Análisis Estructural

Estática. Análisis Estructural Estática 6 Análisis Estructural Objetivos Determinar las fuerzas en los miembros de una estructura usando el método de uniones y secciones. Analizar las fuerzas que actúan en los miembros de armazones

Más detalles

!" %&'!! ( (% )*+' #$#%!" %&'*& (!,%('!&" %&'. %-(/0 ('!&" %&'( ( (% - ( * '!&" ''12( ** 3'!&" '' *2.0 ()*'

! %&'!! ( (% )*+' #$#%! %&'*& (!,%('!& %&'. %-(/0 ('!& %&'( ( (% - ( * '!& ''12( ** 3'!& '' *2.0 ()*' !"##$ !" %&'!! ( (% )*+' #$#%!" %&'*& (!,%('!&" %&'(-(%'!&" %&'. %-(/0 ('!&" %&'( ( (% - ( * '!&" ''12( ** 3'!&" '' *2.0 ()*' ' ()) ) ) $*+$%,-$./-$%" %&' *2%*4* (%*! $0%&%.." %&'! (! / %% 1.%$!#/" %&'%

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) : 2003 A 2012 AUTOMOVILES CODIGO 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200 004 I 22

Más detalles

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau Facultat de Ciències de la Comunicació Treball de fi de grau Títol Autor Tutor Grau Data Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Ciències de la Comunicació Full Resum del TFG Títol del Treball Fi

Más detalles

!""#$% & &!" $%!" "' #' "!"" $ #"$!"! #'

!#$% & &! $%! ' #' ! $ #$!! #' !""#$% & &!" $%!" "' #' "!"" $ #"$!"! #' $$#!'$% * ""# $% * #""!"#" * (+,-$#!" $ $%. /0$"$ 1 *"#'#' 1 $$$0"# $&!$ % #$ #"2#$ 32$ & -$% $ 4545 67658 5 09 ($: 8 ; /3 ( #"2#$ $"%,$ / ' 9 : 8 7 * 9 75 * ("$"&,"

Más detalles

Códigos HTML - Caracteres y símbolos

Códigos HTML - Caracteres y símbolos Códigos HTML - Caracteres y símbolos Tabla de ASCII estándar, nombres de entidades HTML, ISO 10646, ISO 8879, ISO 8859-1 alfabeto romano numero 1 Soporte para browsers: todos los browsers 32 33 34 35 36

Más detalles

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100 3 Motor Nº. V CL. EFF 1 IP Hz r/min kw A IEC 34-1 Cos. kg EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. kg kg Motores de aluminio de aplicación

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso Nacional de Matemática Educación Preuniversitaria Curso 2009 2010 Temario por Grados

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso Nacional de Matemática Educación Preuniversitaria Curso 2009 2010 Temario por Grados MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso Nacional de Matemática Educación Preuniversitaria Curso 009 010 Temario por Grados Nombre: Grado: Escuela: Provincia: Municipio: Número C.I.: Calif: La distribución de

Más detalles

PROBLEMAS MÉTRICOS. Página 183 REFLEXIONA Y RESUELVE. Diagonal de un ortoedro. Distancia entre dos puntos. Distancia de un punto a una recta

PROBLEMAS MÉTRICOS. Página 183 REFLEXIONA Y RESUELVE. Diagonal de un ortoedro. Distancia entre dos puntos. Distancia de un punto a una recta PROBLEMAS MÉTRICOS Página 3 REFLEXIONA Y RESUELVE Diagonal de un ortoedro Halla la diagonal de los ortoedros cuyas dimensiones son las siguientes: I) a =, b =, c = II) a = 4, b =, c = 3 III) a =, b = 4,

Más detalles

Valor Predictivo de la Prueba de Gant para la determinación de preeclampsia en gestantes entre las 28 32 semanas

Valor Predictivo de la Prueba de Gant para la determinación de preeclampsia en gestantes entre las 28 32 semanas UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE MEDICINA HUMANA E. A. P. DE OBSTETRICIA Valor Predictivo de la Prueba de Gant para la determinación de preeclampsia en gestantes entre las 28 32 semanas

Más detalles

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau Facultat de Ciències de la Comunicació Treball de fi de grau Títol Autor/a Tutor/a Grau Data Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Ciències de la Comunicació Full Resum del TFG Títol del Treball

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 I = Importado - 5 - ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2003 A 2012 AUTOMOVILES 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200

Más detalles

Módulo 17. Capítulo 4: Cuadriláteros. 1. En las siguientes figuras (1 al 9) determine el valor de cada variable. Figura 1 Figura 2.

Módulo 17. Capítulo 4: Cuadriláteros. 1. En las siguientes figuras (1 al 9) determine el valor de cada variable. Figura 1 Figura 2. Módulo 17 1. En las siguientes figuras (1 al 9) determine el valor de cada variable. Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Figura 6 210 Capítulo 4: Cuadriláteros Figura 7 Figura 8 Figura 9 2. En

Más detalles

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011

(Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 ANEXO I (Artículo 1º) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2002 A 2011 AUTOMOVILES CODIGO 4 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 103.600

Más detalles

Problemas y Soluciones

Problemas y Soluciones Divulgaciones Matemáticas Vol. 11 No. 2(2003), pp. 161 166 Problemas y Soluciones Problems and Solutions Editor: José Heber Nieto (jhnieto@luz.ve) Departamento de Matemática, Facultad Exp. de Ciencias

Más detalles

INDICE !" #...2 $%#& ' #&(...6 $! ) *&...6 $$+...9 $, -*+-.10 $. */...11 $0...11 $1...12 $2 3...12,!4" #&!"&''5!...14.!'&"6'7# 6(#"#&( "8 #&"...

INDICE ! #...2 $%#& ' #&(...6 $! ) *&...6 $$+...9 $, -*+-.10 $. */...11 $0...11 $1...12 $2 3...12,!4 #&!&''5!...14.!'&6'7# 6(##&( 8 #&... INDICE!" #...2 $%#& ' #&(...6 $! ) *&...6 $$+...9 $, -*+-.10 $. */...11 $0...11 $1...12 $2 3...12,!4" #&!"&''5!...14.!'&"6'7# 6(#"#&( "8 #&"...15 0(!"#'8!'&'(! # 6'7#6(#"#&( %(6'7# (8 #...24 0"9 : ;...25

Más detalles

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau Facultat de Ciències de la Comunicació Treball de fi de grau Títol Instfluence me Instagram i la comunicació d'influència Autor/a Pau Huéscar Sánchez Tutor/a Jordi Morató Bullido Departament Grau Tipus

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2575

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2575 - 1 - AUTOMOVILES MARCA TIPO MODELO FabMarca Mod 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 003 I 34 004 ALEKO SIN ESPECIFICACION2141/D 7.500 8.300 004 I 21 139 ALFA ROMEO COUPE 1300 GT JUNIOR 15.500

Más detalles