BoletÝn Dixital da Asociaci¾n Profesional de Orientaci¾n Educativa de Galicia. N 5 û DECEMBRO 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BoletÝn Dixital da Asociaci¾n Profesional de Orientaci¾n Educativa de Galicia. N 5 û DECEMBRO 2006"

Transcripción

1 BOLET NAPOEGAL BoletÝn Dixital da Asociaci¾n Profesional de Orientaci¾n Educativa de Galicia N 5 û DECEMBRO 2006 A Asociaci¾n Profesional de Orientaci¾n Educativa de Galicia constit ese no ano 2004 co obxectivo de defender e promover a Orientaci¾n Educativa en t¾dalas s as vertentes APOEGAL Ú membro de: BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 1

2 NDICE DE CONTIDOS DOCUMENTO DE REIVINDICACIËNS...2 APOEGAL E AS TICS... 6 A ORIENTACIËN EDUCATIVA E OS SINDICATOS GALEGOS...7 III ENCONTRO NACIONAL DE ORIENTACIËN...10 TRIBUNA ABERTA...17 CONTACTA CON NËS...19 BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 2

3 DOCUMENTO DE REIVINDICACIËNS A Comisi¾n Asesora de APOEGAL, composta por todos aqueles socios e socias que quixeron aportar as s as ideas e suxerencias, e coordinada por Luis Alberto Varela, elaborou un documento de reivindicaci¾ns en relaci¾n ß Orientaci¾n en Galicia para facelo chegar ß Administraci¾n. A finalidade Ú a de que te±an en conta as nosas propostas ß hora de redactar normativas que podan afectar ao noso colectivo. O reproducimos na s a totalidade. A Asociaci¾n Profesional de Orientadores Educativos de Galicia (APOEGAL), quere facer as seguintes propostas para que sexan valoradas e tidas en conta na redacci¾n das normativas que podan afectar ¾ colectivo de orientadores e orientadoras educativos: ò A creaci¾n dunha nova figura no marco da orientaci¾n educativa e profesional. Este novo orientador ou orientadora, terýa unhas funci¾ns de coordinaci¾n xeral entre os orientadores dun determinado ßmbito que poderýa ser provincial ou comarcal. Esta figura xa existe na estructura dos servicios de orientaci¾n doutras comunidades aut¾nomas ò A consideraci¾n, dentro dos horarios lectivos do profesorado, dunha hora semanal de coordinaci¾n entre os titores e o xefe/a do departamento de orientaci¾n, para desenvolver as actividades propias do Plan de Acci¾n titorial. Esta hora xa Ú unha realidade na prßctica diaria de moitos centros educativos, e consideramos necesario que se incl a nos diferentes regulamentos orgßnicos. ò Facilitar a coordinaci¾n entre os diferentes membros dos departamentos de orientaci¾n, sobre todo nos CPIs, onde a configuraci¾n destes departamentos aglutina a un n mero de profesionais tan amplo que resulta difýcil a s a coordinaci¾n. De non ser asý, serýa conveniente cambiar a composici¾n do Departamento de Orientaci¾n por unha estructura mßis operativa, xa que nestes CPIs, o Departamento de orientaci¾n e a Comisi¾n de Coordinaci¾n Pedag¾xica estßn formados case polas mesmas persoas, dando lugar a dobres reuni¾ns difýciles de desenvolver dentro do horario escolar. BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 3

4 DOCUMENTO DE REIVINDICACIËNS ò A necesaria clarificaci¾n sobre a figura que debe asumir a xefatura dos departamentos de orientaci¾n, xa que, de acordo coa redacci¾n da normativa vixente, hai certas ambig³idades que convún aclarar. En relaci¾n con esto, esiximos, desde a nosa asociaci¾n, cumplir co requisito da licenciatura en psicoloxýa, pedagoxýa ou psicopedagoxýa para desempe±ar as funci¾ns propias da xefatura dos departamentos de orientaci¾n dos diferentes tipos de centros do noso sistema educativo, sobre todo naquelas que te±an que ver, directamente, coa realizaci¾n das avaliaci¾ns psicopedag¾xicas. ò Consideramos que todos os orientadores de secundaria deben ter as mesmas oportunidades de acceso ß informaci¾n, polo que esiximos que nas convocatorias de xornadas de formaci¾n (sobre Formaci¾n Profesional, estudos universitarios ou programas europeos) se incl an aos orientadores dos CPIs e centros concertados. A orientaci¾n profesional e vocacional non empeza no bacharelato, sen¾n na etapa obrigatoria. ò Igualmente, consideramos necesaria a equiparaci¾n dos departamentos de orientaci¾n dos centros de educaci¾n infantil, primaria e centros concertados cos dos demßis centros educativos, no relativo ß disposici¾n de presuposto propio, dotaci¾n de recursos materiais e acceso ßs actividades formativas. ò Dispo±er dunha hora de titorýa explýcita nas etapas educativas de Infantil, Primaria, Bacharelato e Ciclos Formativos. Acaso a orientaci¾n educativa Ú menos importante nesas etapas educativas? ò DeberÝa existir titorizaci¾n dos orientadores noveis (primeiro ano de interino e durante a fase de prßcticas, debido a que ¾ comenzo non se co±ece o funcionamento interno dos centros, dada a amplitude de funci¾ns existentes e a falta de experiencia. ò Aumentar a plantilla de orientadores educativos. Plantexamos a existencia de mßis dun especialista en PsicoloxÝa-PedagoxÝa en Centros de Ensinanza Secundaria e Primaria de mßis de 500 alumnos-as e en Centros P blicos Integrados cando te±an mßis de 300 alumnos-as. Do mesmo xeito, consideramos necesaria a creaci¾n de departamentos de orientaci¾n en centros educativos con oito ou mßis unidades. BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 4

5 DOCUMENTO DE REIVINDICACIËNS ò Danse considerables desaxustes na rede de centros adscritos a efectos de orientaci¾n. Os criterios que se seguen non son en moitos casos os mßis convenientes, observßndose, na prßctica, descompensaci¾ns importantes. AsÝ hai centros cun n mero importante de alumnado e/ou problemßticas especýficas con varios centros adscritos e outros centros cercanos a esa mesma zona educativa con menor n mero de alumnado e/ou problemßtica con poucos ou neng n centro adscrito. Unha das alternativas para mellorar a adscrici¾n dos centros, a parte dunha mellor distribuci¾n, Ú crear a figura do orientador itinerante, que se responsabilice de varios centros incompletos dunha mesma zona educativa. Nestes momentos, non estamos conformes con que os CEIPs que te±en o primeiro ciclo da ESO, estean adscritos a un IES ou CPI, xa que un n mero importante destes alumnos-as son de secundaria e te±en dereito a unha orientaci¾n continuada, e non puntual e de asistencia. ò Consideramos a atenci¾n ß diversidade, en xeral, como unha asignatura pendente da educaci¾n, cuxa resoluci¾n definitiva parece non interesar a ninguún. Concretamente, a forma actual de organizar os apoios non funciona e dßse unha falta de implicaci¾n e coordinaci¾n dos-as profesores-as de aula cos de PedagoxÝa TerapÚutica. Os diferentes departamentos, sobre todo os referidos ßs materias troncais, deberýan contemplar alg n perýodo lectivo para desenvolver actividades de reforzo e apoio. Ourense, a 30 de novembro de 2006 A Xunta directiva de APOEGAL BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 5

6 APOEGAL E AS TICS ESTREAMOS SECCIËN WEB... Xa co±eces o blog de APOEGAL? Pois se aýnda non, estßs a tempo de visitalo en demßis na dereita da pßxina, en enlaces, podes entrar na nova secci¾n creada por Daniel Veiga e os compo±entes da Comisi¾n de Recursos Nela iranse colgando recursos interesantes e tiles para a nosa labor orientadora. Para conseguilo contamos coa t a valiosa aportaci¾n que pode chegar en forma de materiais, propostas, comentarios ou suxerencias....e INVIT MOSTE AO CORREO GMAIL Se es socio de APOEGAL, e estßs canso de recibir excesivo spam e mensaxes infectados por virus, invitßmoste a utilizar o correo e o chat de Gmail (totalmente gratis, por suposto). Estas aplicaci¾ns, vinculadas a Google, supo±en un novo servizo de correo web que, entre outros, ofrece: - Mßs de megabytes de almacenamento gratuito - Servizo de b squeda de Google incorporado que encontra de forma inmediata calquera mensaxe - Organizaci¾n automßtica en "conversaci¾ns" das mensaxes e as respostas relacionadas. - Protecci¾n eficaz contra o spam coa innovadora tecnoloxýa de Google - Non hai molestos anuncios de gran tama±o, somente anuncios de pouco texto e pßxinas relacionadas que son relevantes para o contido das t as mensaxes. Por outra banda, utilizando o navegador FIREFOX obterßs maiores prestaci¾ns. Antes de decidirte, podes obter mßis informaci¾n en En resumen, se desexas recibir unha conta gmail gratuita, envýanos a un correo escribindo no asunto da mensaxe: ôdesexo conta gmailö. BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 6

7 ELECCIËNS SINDICAIS Os sindicatos e a orientaci¾n educativa Eduardo Ares Vieito Comisi¾n de Publicaci¾ns O dýa 30 de novembro de 2006 celebrßronse as elecci¾ns sindicais do sector de ensinanzas non universitario. No ßmbito estatal Comisi¾ns Obreiras resultou a ga±adora. O segundo mßis votado foi o STES. A continuaci¾n, ANPE e finalmente UGT e CSIF. En Galicia, a CIG obtivo un total de 53 delegados, CCOO 27, UXT 22, ANPE 17, STEG 14 e CSIF 3. Os distintos sindicatos propo±en a mellora da orientaci¾n escolar en base as seguintes reivindicaci¾ns: CC.OO ò Reducci¾n por titorýa: 3 horas lectivas na ESO e FP, 2 en infantil- primaria e bacharelato. ò Reforzo da acci¾n titorial e departamentos de orientaci¾n. ò Persoal de novo perfil ( os centros disporßn doutro persoal : educadores, traballadores sociais...) que non realizarßn tarefas docentes e que atenderßn o alumnado con problemas de integraci¾ns social. En educaci¾n infantil e primaria: ò Extensi¾n da cobertura de departamentos de orientaci¾n. ò Catßlogo especýfico para os centros de educaci¾n especial, atendendo a s a realidade: incrementos de postos de PT, ALE, departamento de orientaci¾n, coidadores, etc. ò Catalogaci¾nde postos de PT e AL en todos os centros de secundaria para ofertar sen restricci¾ns no concurso de mestres. ò Negociaci¾n dun plan marco para a atenci¾n ß diversidade. ò En pedagoxýa terapúutica crearase un primeiro posto a partir de 4 unidades, e o segundo a partir de 12, contando infantil e primaria. ò Crearanse postos de orientaci¾n e AL en todos os centros completos. A atenci¾n da orientaci¾n en centros incompletos terase que facer co profesorado compartido. No ensino secundario: ò Proxecto de educaci¾n compensatoria. Profesorado de apoio para a atenci¾n de poboaci¾n inmigrante. ò Creaci¾n dunha segunda praza da especialidade de psicoloxýa e pedagoxýa nos centros catalogados como A e B. Adultos: - Incorporar postos de orientaci¾n en todos os centros de adultos. Para mßis informaci¾n: BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 7

8 ELECCIËNS SINDICAIS CIG Dotaci¾n de persoal suficiente para que a orientaci¾n escolar se contemple en tres niveis: o primeiro nivel, mediante a potenciaci¾n da titorýa. O segundo nivel, mediante a xeneralizaci¾n dos departamentos de orientaci¾n nos centros de educaci¾n infantil e primaria, catalogando un orientador/a en centros de 6 ou mßis unidades. Por cada 12 unidades mßis catalogarase un novo posto de psicoloxýa/pedagoxýa. O terceiro nivel, mediante o fortalecemento, o aumento e comarcalizaci¾n dos equipos especýficos e a creaci¾n dos equipos de sector para as unitarias e centros incompletos. En Educaci¾n Infantil e Primaria: ò Prover todos os centros de orientador/a escolar e de profesorado de PT e AL. ò Reforzo da titorýa mediante a reducci¾n horaria lectiva. ò Organizaci¾n de postos de orientador/a en todos os centros de educaci¾n infanti e/ou educaci¾n primaria de 6 o mßis unidades. Catalogarase un posto de apoio ß atenci¾n das necesidades educativas especiais por cada 6 unidades. AtÚ centros de 6 unidades, un posto de PT. En centros de 12 unidades, 1 posto de PT e AL. En centros de 18 unidades, 2 postos de PT e 1 de AL e asý sucesivamente. Secundaria: ò Formaci¾n nos propios centros sobre a atenci¾n ß diversidade, asý como a elaboraci¾n de materiais de apoio. ò Catalogaci¾n de postos de PT e AL en todos os centros que se imparta a ESO. ò Catalogaci¾n dun/dunha psic¾logo/a ou pedagogo/a cada 12 unidades e dotaci¾n de educadores e asistentes sociais en centros que impartan ESO. ò Reducci¾n de 3 horas lectivas para os titores e as titoras de grupo e reducci¾n de 3 a 9 horas, segundo o n mero de unidades de centro, para os titores de ßmbito. ò Creaci¾n dunha Unidade TÚcnica de coordinaci¾n, programaci¾n e planos de actuaci¾n especýficos no campo da orientaci¾n. ò Plano de formaci¾n efectiva para todos os orientadores. Mßis informaci¾n en CSI-CSIF La funci¾n tutorial serß catalogada, voluntaria y retribuida y con un mýnimo de tres horas de reducci¾n lectiva. Para mßs informaci¾n : BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 8

9 ELECCIËNS SINDICAIS ANPE ò TitorÝas retribuýdas. ò Incremento do profesorado de apoio e dutros profesionais (auxiliar educativo en Infantil, educadores sociais en Secundaria). Para mßis informaci¾n: FETE-UGT ò Reducci¾n de horario lectivo para os titores. ò Cerrar o mapa de orientaci¾n de Galicia dotando de orientadores de infantil e primaria a todos os centros completos, un segundo orientador nos centros de secundaria que te±an mßis de 500 alumnos e impartan distintas ensinanzas, dotaci¾n de orientadores a todos os centros especýficos de educaci¾n especial. ò Ademais en secundaria: intervenci¾n de profesionais especialistas como educadores sociais, traballadores sociais, asistentes sociais... Na educaci¾n primaria: STEG ò Especialistas de PT e AL en todos os centros. Profesorado de apoio ßs tarefas educativas en centros que escolaricen a alumnado con NEE. ò Creaci¾n do departamento de orientaci¾n escolar en cada centro. Inclusi¾n no seu cadro de educadores/as sociais. - Na educaci¾n secundaria: ò Aumentar os departamentos de orientaci¾n en todos os centros; creaci¾n dunha nova praza de psicopedagoxýa por cada 350 alumnos ou fracci¾n, a partir de 16 unidades de ESO ou en centros de especial dificultade, cun incremento proporcional do profesorado de ßmbito e do resto de profesionais adcritos ao departamento. Creaci¾n e dotaci¾n de prazas dos ßmbitos cientýfico- tecnol¾xico, socioling³ýstico e da ßrea prßctica. Inclusi¾n no mesmo dun profesor/a de PT e outro de AL, un/a educador/a social, un profesor/a de educaci¾n compensatoria. Para mßis informaci¾n: BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 9

10 III ENCUENTRO NACIONAL DE ORIENTADORES Zaragoza, sede del III Encuentro Nacional de Orientadores Ana Torres Jack Vocal de Comunicaci¾n de APOEGAL y de COPOE El III Encuentro Nacional de Orientadores y I Encuentro Internacional Virtual se celebrarß en el Auditorio de Zaragoza los dýas 9, 10 y 11 de marzo de El evento, promovido por la COPOE (Confederaci¾n de Asociaciones de PsicopedagogÝa y Orientaci¾n de Espa±a) y organizado por la Asociaci¾n Aragonesa de PsicopedagogÝa y la Asociaci¾n de PsicopedagogÝa de la Universitat Oberta de Catalunya, reunirß a mßs de medio millar de profesionales de toda Espa±a. Ademßs, por primera vez en un encuentro nacional, orientadores de otros paýses tendrßn la oportunidad de participar en el mismo a travús de internet, výa que permitirß incluso la presentaci¾n de comunicaciones. El lema que presidirß el Encuentro, ôpor una orientaci¾n a lo largo de la vidaö, alude a la necesidad de mejorar la convivencia, el desarrollo personal y la calidad de vida de todos los miembros que conforman la sociedad actual, cada vez mßs diversa, exigente y cambiante. Todos estos temas serßn abordados por profesionales de reconocido prestigio de los campos de la psicologýa, la pedagogýa, la educaci¾n, la sociologýa y la orientaci¾n. Todos los socios de APOEGAL, como organizaci¾n perteneciente a COPOE, cuentan con un 25% de descuento en la cuota de inscripci¾n (ver cuadro de tarifas). Ademßs del programa y la normativa para la presentaci¾n de p¾sters y comunicaciones, que incluýmos a continuaci¾n, podúis encontrar amplia informaci¾n sobre alojamiento, organizaci¾n e inscripci¾n en la pßgina oficial del Encuentro Desde APOEGAL, siempre que exista un n mero suficiente de socios interesados, se facilitarß la organizaci¾n del desplazamiento y del alojamiento, al igual que se hizo en las dos anteriores ediciones (Toledo, 2003; y MÚrida 2005). Los que deseúis participar podúis enviar vuestros datos (nombre, centro de trabajo, DNI y telúfono de contacto) al correo indicando en el asunto III Encuentro Nacional de Orientaci¾n. BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 10

11 III ENCUENTRO NACIONAL DE ORIENTADORES PROGRAMA VIERNES 9 DE MARZO h. Acreditaci¾n y entrega de material 16 h. Acreditaci¾n y entrega de material 17 h. Presentaci¾n del Encuentro y Discursos inaugurales D Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo. Excma. Ministra de Educaci¾n y Ciencia. D Eva Almunia BadÝa. Excma. Consejera de Educaci¾n, Cultura y Deporte del Gobierno de Arag¾n. D Carmen Gallego Ranedo. Excma. Teniente de Alcalde de Educaci¾n y Acci¾n Social del Ayuntamiento de Zaragoza. D. Felipe PÚtriz Calvo. Rector MagnÝfico de la Universidad de Zaragoza. D. Juan Antonio Planas Domingo. Presidente del ComitÚ Organizador. D. JosÚ Luis Soler Nages. Presidente del ComitÚ CientÝfico del III Encuentro Nacional de Orientadores. D. Jes s AlquÚzar PÚrez Presidente del ComitÚ CientÝfico del I Encuentro Virtual Internacional. 17,30 h. CONFERENCIA INAUGURAL: ôorientaci¾n y convivencia: reflexividad, transversalidad y experiencia de la escolaridadö MARIANO FERN NDEZ ENGUITA. Catedrßtico de SociologÝa de la Universidad de Salamanca. Presenta: JosÚ Luis Soler Nages (AAP) 18,45 PAUSA CAF 19 h. MESA REDONDA: ôla convivencia educativa: Papel de la Orientaci¾n ö Intervienen: * ANDR S GONZ LEZ BELLIDO. Vicedecano del Colegio Oficial de Psic¾logos de Catalu±a y Mßster en riesgos laborales. * MIGUEL ANGEL MODREGO GONZ LEZ. Director del CPR de Alca±iz (Teruel). * EDUARDO MARCO VALLE. Orientador del EOEP Plana de Huesca. Modera: Mar MartÝn Ayll¾n (AAP) PROGRAMA CULTURAL: 20,30 h. Recepci¾n en el Ayuntamiento de Zaragoza y vino de honor 22 h. Recorrido turýstico por la ciudad (En la documentaci¾n se entregarß informaci¾n puntual de cada una de las visitas) BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 11

12 III ENCUENTRO NACIONAL DE ORIENTADORES S BADO 10 DE MARZO h. CONFERENCIAS PARALELAS: À ôorientaci¾n y Atenci¾n a la Diversidadö M TERESA TOCA LËPEZ DE TORRE.Doctora en Ciencias de la Educaci¾n. Servicio de Atenci¾n a la Diversidad, Multiculturalidad e Inmigraci¾n del Dto. de Educaci¾n de Navarra. À ôorientaci¾n a lo largo de la vidaö FRED RIC J. COMPANY FRANQUESA: Universitat Ram¾n Llull de Barcelona y Asesor del Equipo Rector para el Espacio Europeo de la Educaci¾n Superior. Miembro del Grupo de trabajo de la Comisi¾n Europea ôorientaci¾n a lo largo de toda la vidaö. À ôorientaci¾n para el ocio y el tiempo libreö ALVARO RODR GUEZ D AZ. Doctor en SociologÝa. Universidad de Sevilla. À ôorientaci¾n para la mejora de la convivenciaö JOS LUIS SOLER NAGES. Doctor en Ciencias de la Educaci¾n. Universidad de Zaragoza. À ôorientaci¾n y sociedad de la informaci¾nö LUIS BARRIOCANAL CANTORAL. Orientador y webmaster de Orientaeduc.com. À ôorientaci¾n Universitariaö ELISA GËMEZ DE MENA. TÚcnica superior de Universa. Presenta: Pilar Arranz (AAP) 10 h. COMUNICACIONES Y TALLERES: Exposiciones, talleres, experiencias y p¾sters relacionados con las seis ßreas del Encuentro: 1. Orientaci¾n y Atenci¾n a la Diversidad 2. Orientaci¾n a lo largo de la vida 3. Orientaci¾n para el ocio y el tiempo libre 4. Orientaci¾n para la mejora de la convivencia 5. Orientaci¾n y Sociedad de la Informaci¾n 6. Orientaci¾n Universitaria 11 h. PAUSA CAF 11,30 h. Continuaci¾n COMUNICACIONES Y TALLERES 14 h. ALMUERZO BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 12

13 III ENCUENTRO NACIONAL DE ORIENTADORES S BADO 10 DE MARZO 2007 (CONTINUACIËN) 16,30 h. MESA REDONDA: ôla Orientaci¾n y la escuela inclusivaö * JOAQU N GAIR N SALL N. Doctor en Ciencias de la Educaci¾n y Catedrßtico de PedagogÝa de la Universidad Aut¾noma de Barcelona. * LORENZO T BAR BELMONTE. Doctor en Ciencias de la Educaci¾n. Director del Departamento de Renovaci¾n Pedag¾gica de la FERE. * ROSA BORBON S. Psic¾loga de la Fundaci¾n Catalana de SÝndrome de Down. Representante de la plataforma per una Escola Inclusiva. Modera: Jes s Ibß±ez Bueno (AAP) 18 h. PAUSA CAF 18,30 h. COMUNICACIONES Y TALLERES: Exposiciones, talleres, experiencias y p¾sters relacionados con las seis ßreas del Encuentro: 1. Orientaci¾n y Atenci¾n a la Diversidad 2. Orientaci¾n a lo largo de la vida 3. Orientaci¾n para el ocio y el tiempo libre 4. Orientaci¾n para la mejora de la convivencia 5. Orientaci¾n y Sociedad de la Informaci¾n 6. Orientaci¾n Universitaria PROGRAMA CULTURAL: 20,30 h. ôvisita guiada al Palacio de la AljaferÝaö 22,30 h. Cena de gala: ôrestaurante El Foroö BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 13

14 III ENCUENTRO NACIONAL DE ORIENTADORES DOMINGO 11 DE MARZO ,30 h. CONFERENCIA: ôlos nuevos retos de la atenci¾n a la diversidadö JOS ANTONIO MARINA TORRES. Catedrßtico de FilosofÝa y Doctor honoris causa de la Universidad PolitÚcnica de Valencia. Presenta: Isabel Bueso (AAP) 10,30 h. PAUSA CAF 11 H. MESA REDONDA: ôla Orientaci¾n para el trabajoö * YOLANDA CARRILLO ANDR S. rea de Orientaci¾n e Inserci¾n de CEPYME/Arag¾n * CRISTINA ALQU ZAR LËPEZ. Orientaci¾n Laboral del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza. * MONTSERRAT OLIVERAS BAGU S. Psic¾loga. Directora de Educaweb.com. * PEDRO PARACUELLOS MASSARO. Coordinador de Servicios para el Empleo de CCOO de Arag¾n. * CARIDAD SEBASTI N EDO. Orientadora laboral de UGT Arag¾n. * JUAN CARLOS DEHESA CONDE. Representante de la CREA Modera: Jose MarÝa Grau (INAEM) 12,15 h. LECTURA DE CONCLUSIONES DEL III ENCUENTRO NACIONAL DE ORIENTADORES. Pilar Arranz Universidad e Zaragoza (AAP) LECTURA DE CONCLUSIONES DEL I ENCUENTRO INTERNACIONAL VIRTUAL. LucÝa Sußrez RodrÝguez. Vicepresidenta de la APUOC y responsable del ComitÚ Organizador del I Encuentro Internacional Virtual de Orientaci¾n. 12,30 h. HOMENAJE AL PROFESOR Jose Antonio Benavent Oltra. Doctor en FilosofÝa y Letras (PedagogÝa). Profesor titular de "Orientaci¾n educativa" Universitat de ValÞncia. Presidente de la Asociaci¾n Valenciana de Orientaci¾n y PsicopedagogÝa. Presenta: Marisa Fernßndez (AAP) 13,00 h. CLAUSURA DEL ENCUENTRO BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 14

15 III ENCUENTRO NACIONAL DE ORIENTADORES PARTICIPACIËN EN COMUNICACIONES, TALLERES, EXPERIENCIAS O PËSTERS Condiciones Generales Podrßn presentarse comunicaciones tanto al Encuentro presencial como al Encuentro virtual, o a ambos, con la particularidad de que las comunicaciones presentadas y seleccionadas para el Encuentro presencial deberßn ser defendidas personalmente por el comunicante o comunicantes. Es preciso que, al menos, uno de los comunicantes estú inscrito en el Encuentro. S¾lo se expondrßn aquellas seleccionadas por el ComitÚ CientÝfico y que hayan expresado su intenci¾n de tal exposici¾n. El ComitÚ CientÝfico enviarß una contestaci¾n individualizada sobre si se ha seleccionado o no. En el caso del Encuentro presencial se especificarß el dýa y hora de la intervenci¾n. Todas las comunicaciones se presentarßn en idioma castellano. El plazo para recibir propuestas de comunicaci¾n acaba el dýa 30 de diciembre de Comunicaciones I Encuentro Internacional Virtual de Orientaci¾n Estas propuestas han de indicar los datos siguientes: Nombre del autor (o de los autores) Instituci¾n Direcci¾n electr¾nica del autor (principal) TÝtulo de la comunicaci¾n propuesta rea (entre los cinco n cleos temßticos) en que se enmarca la comunicaci¾n propuesta Titulaci¾n (si procede) objeto de tratamiento en la comunicaci¾n propuesta Resumen de la comunicaci¾n propuesta ( palabras) Hasta el dýa 15 del mes de enero todas las propuestas serßn analizadas por parte del comitú cientýfico, y la organizaci¾n comunicarß su decisi¾n a todos los autores. En el caso de las propuestas aceptadas, los autores descargarßn la hoja de estilo ôcomunicacionesö y habrßn de hacer llegar a la organizaci¾n el texto definitivo antes del 7 de febrero de Deberßn contar, al menos, con los siguientes apartados: objetivos, metodologýa, resultado y conclusiones. EnvÝen esta propuesta en un fichero Word o Writte por correo electr¾nico a Para mßs informaci¾n sobre el Encuentro Virtual, pueden ponerse en contacto con la organizaci¾n mediante esta misma direcci¾n. BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 15

16 III ENCUENTRO NACIONAL DE ORIENTADORES Comunicaciones III Encuentro Nacional de Orientadores Tanto para la estructura como para los plazos de entrega regirßn las mismas condiciones que para el Encuentro Virtual. Serßn presentaciones orales acompa±adas, si se desea, de apoyo audiovisual e informßtico. Tendrßn una duraci¾n mßxima de 15 minutos seguidas de un breve coloquio de 5 minutos. Estarßn agrupadas seg n la temßtica correspondiente del dýa de trabajo. La extensi¾n del texto estarß entre palabras, sin contar el resumen, la bibliografýa y las notas. Se adjuntarß un resumen (entre 250 y 300 palabras) para su selecci¾n y posible publicaci¾n en el libro de actas si lo estima el ComitÚ CientÝfico. Ademßs habrß que enviar el correspondiente soporte informßtico. (versi¾n word o writte) Deberßn contar, al menos, con los siguientes apartados: objetivos, metodologýa, resultado y conclusiones. Se enviarßn al correo electr¾nico: y tambiún por correo ordinario a la direcci¾n de la Asociaci¾n Aragonesa de PsicopedagogÝa. Talleres Consisten en la exposici¾n y comentarios de materiales y/o experiencias prßcticas. Es posible el apoyo audiovisual. Se pretende un alto nivel de participaci¾n de los asistentes y un predominio de los enfoques prßcticos. De igual manera, habrß que enviar un resumen (entre 100 y 300 palabras) para su selecci¾n y posible publicaci¾n en el libro de actas si lo estima el ComitÚ CientÝfico. Es necesario remitir el correspondiente soporte informßtico. (versi¾n word) Deberßn contar, al menos, con los siguientes apartados: objetivos, metodologýa, resultado y conclusiones. P¾sters Son exposiciones (collages, fotografýas, trabajos, etc.) en forma de murales sobre experiencias de intervenci¾n propias de este Congreso. Las dimensiones de los p¾sters serßn como mßximo de 1,50 m. de alto por 1m. de largo. Estarßn expuestos a lo largo del Congreso en espacios habilitados expresamente para ello. TambiÚn es preciso enviar un resumen sobre las caracterýsticas del p¾ster en formato word. Se habilitarßn espacios para su exposici¾n. Y se organizarßn tiempos para, quien lo desee, pueda comentar las caracterýsticas del p¾ster expuesto. CUOTA DE INSCRIPCIËN III ENCUENTRO PRESENCIAL I ENCUENTRO VIRTUAL AMBOS Socios de las organizaciones de COPOE Estudiantes o parados 60 euros 30 euros 75 euros 65 euros 35 euros 80 euros Profesionales 80 euros 40 euros 100 euros BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 16

17 TRIBUNA ABERTA O TEU BLOG como guýa de informaci¾n acadúmica Daniel Veiga MartÝnez Vocal de Recursos de APOEGAL O Departamento de Orientaci¾n do I.E.S. ôgarcýa Barb¾nö de VerÝn ûourense-, ofrece ao alumnado unha actividade formativa que chamamos ôorientarse con internetö (o conxunto da proposta pode visualizarse en: ). Os obxectivos de tal traballo pedag¾xico son dous: potencia-lo uso informado de internet e axudar no proceso de informaci¾n acadúmica e profesional dos adolescentes. No conxunto das actividades e recursos necesarios para acada-los obxectivos anteditos, a creaci¾n e mantemento dun blog ûpßxina web simple- por parte do alumno/a ten un papel moi importante Un blog ûweblog ou bitßcora- Ú ôunha modalidade de paxina web de autorýa preferentemente individual, na que os artigos aparecen ordenados pola data de publicaci¾n e que se actualiza de maneira frecuenteö. Consideramos que os blogs aportan, entre outras, as seguýntes vantaxes para o seu uso educativo: 1.- Facilitan un sistema sinxelo, rßpido e sen coste para publicar en internet. 2.- Posibilitan e potencian a participaci¾n e a interactividade do visitante. 3.- Crean un sistema de almacenamento e organizaci¾n da informaci¾n. 4.- Permiten o uso da sindicaci¾n de contidos (rss) doutros blogs. BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 17

18 TRIBUNA ABERTA Actividades de informaci¾n acadúmica e profesional Durante os primeiros meses do curso realizamos unha avaliaci¾n de necesidades de informaci¾n acadúmica e profesional do alumnado para, posteriormente, dar resposta as demandas ûmediante a elaboraci¾n duna carpeta individualizada e coa axuda de internet-. O blog de Orientaci¾n Ú un punto de partida no traballo de crear a nosa propia guýablog de informaci¾n acadúmica. Explicamos ao alumnado a estructura dos contidos ûtemos unha guýa didßctica no propio blog de Orientaci¾n que nos axuda-, a maneira eficaz de buscar e atopar aquello que lles interesa (buscador interno) e a necesidade de atender a distintos criterios para comezar a aprender a tomar decisi¾ns. Outra posibilidade consiste en crear un documento no que se facilita unha selecci¾n de pßxinas web ou blogs que pode responder ûcoas explicaci¾ns axeitadas- as s as necesidades de informaci¾n acadúmica (cons ltese: ). Unha terceira proposta- non excluýnte- consiste en darlles a co±ecer outras aplicaci¾ns (por exemplo unha que nos permite gardar e clasificar as nosas webs mßis interesantes: e a usalas de maneira eficaz. Algunhas reflexi¾ns para rematar Os blogs pos en moitas e boas cualidades pedag¾xicas que temos que aproveitar nas aulas. Para elo, Ú necesario _como condici¾n primeira_ potenciar a formaci¾n do profesorado e a dos orientadores/as nos centros de ensino (1). Hai que predicar co exemplo: crear blogs e traballar con blogs de maneira planificada e reflexionando sobre as s as virtudes e as s as limitaci¾ns, sobre todo, na aula. (1) BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 18

19 Contacta con n¾s Asociaci¾n Profesional de Orientaci¾n Educativa de Galicia Pßxina web: Correo electr¾nico da asociaci¾n: Todas as t as propostas, artigos, experiencias ou colaboraci¾ns serßn benvidas. Recorda que se te fas socio de APOEGAL a inscrici¾n no III Encontro Nacional de Orientadores sairache mßis econ¾mica. E, sobre todo, formarßs parte dunha asociaci¾n profesional que defende e promove a Orientaci¾n Educativa en t¾dalas s as vertentes. Consello de Redacci¾n: Ana Torres Jack (Dese±o, Coordinaci¾n e Textos) Eduardo Ares Vieito BOLET NAPOEGAL n 5 û Pßx. 19

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

CURRICULUM VITAE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Teléfono 881813753. researchgate.net Mónica Arto-Blanco II. RESEÑA BIOGRÁFICA

CURRICULUM VITAE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Teléfono 881813753. researchgate.net Mónica Arto-Blanco II. RESEÑA BIOGRÁFICA CURRICULUM VITAE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Apelidos Nome Arto Blanco Mónica Teléfono 881813753 Correo electrónico Paxina web; facebook; acedemia.edu, etc. monica.arto.blanco@usc.es researchgate.net Mónica

Más detalles

Hermanamiento con EL SALVADOR

Hermanamiento con EL SALVADOR Hermanamiento con EL SALVADOR PARTICIPANTES IES ANTONIO FRAGUAS ESCUELAS SALVADOREÑAS: CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA CENTRO ESCOLAR LA COLORADA CENTRO ESCOLAR CASERÍA SAN BARTOLO, CANTÓN

Más detalles

CONGRESO SOBRE ABANDONO TEMPRANO. La coordinación de Instituciones en la Educación Permanente en Aragón

CONGRESO SOBRE ABANDONO TEMPRANO. La coordinación de Instituciones en la Educación Permanente en Aragón CONGRESO SOBRE ABANDONO TEMPRANO VALLADOLLID 6-7-8 DE OCTUBRE Ponencia: La coordinación de Instituciones en la Educación Permanente en Aragón INTRODUCCIÓN Ley 16/2002, de 28 de junio, de Educación Permanente

Más detalles

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE

ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE ESCOLA DE IDIOMAS ACTIVA: INNOVACIÓN E CALIDADE Nun mundo globalizado, o dominio de linguas estranxeiras ten que ser máis que nunca un dos obxectivos das futuras xeracións. Ademais do inglés, lingua internacional

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

Crear un Blog. Primeiros pasos. XX Semana da Educación. Pontevedra

Crear un Blog. Primeiros pasos. XX Semana da Educación. Pontevedra Crear un Blog. Primeiros pasos. XX Semana da Educación Pontevedra 2008 http://www.recursosmatematicos.com/galego 1 Crear un blog en Blogger Se queres empezar nisto dos blogs, o mellor é crear un en Blogger,

Más detalles

Criterios para a promoción e titulación na ESO. IES Xunqueira I.

Criterios para a promoción e titulación na ESO. IES Xunqueira I. Criterios para a promoción e titulación na ESO. IES Xunqueira I. MARCO LEGAL: Esta proposta está baseada na lexislación actualmente vixente na Comunidade Autónoma de Galicia pola que se regula a avaliación

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Educación: Organización del centro escolar Asignatura Código Titulacion Educación: Organización del centro escolar V51G110V01203 Grado en Educación Infantil

Más detalles

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR CUIDADOR Curso especialmente dirigido a todos los interesados en desarrollar su labor profesional dentro del ámbito del cuidado de niños con necesidades especiales. Las actividades a efectuar en este puesto

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA DESCRIPCIÓN ACCION FORMATIVA CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (con expedición del certificado oficial Operador de Instalaciones con Riesgo de Legionella

Más detalles

VIII Encuentro Nacional de Familias MÁLAGA. Hotel Puerta Málaga 6, 7, 8 y 9 de Diciembre de 2007

VIII Encuentro Nacional de Familias MÁLAGA. Hotel Puerta Málaga 6, 7, 8 y 9 de Diciembre de 2007 VIII Encuentro Nacional de Familias MÁLAGA Hotel Puerta Málaga 6, 7, 8 y 9 de Diciembre de 2007 NOTA INFORMATIVA Información General DOWN ESPAÑA en colaboración con DOWN MÁLAGA convoca el VIII Encuentro

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011

Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011 Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011 Asistentes: Allegue Aguete, Pilar Arjones Giráldez, David Barreiro Carril, Mª Cruz Bergareche Gros, Almudena Cabeza Pereiro, Jaime Dávila

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

UECoE. XVI Congreso. Escuela Cooperativa, un puente entre la Educación y la Cooperación. Madrid, a 9 de abril de 2014. Estimados/as compañeros/as:

UECoE. XVI Congreso. Escuela Cooperativa, un puente entre la Educación y la Cooperación. Madrid, a 9 de abril de 2014. Estimados/as compañeros/as: De: Comité Organizador A: Centros Asunto: XVI Congreso de Fecha: 9 de abril de 2014 Ref.: 1/XVIC Madrid, a 9 de abril de 2014 Estimados/as compañeros/as: Tenemos el placer de ponernos en contacto con vosotros

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Isidoro Brocos: Academia (detalle), lapis sobre papel, 1881. Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Pablo Picasso (1881-1973), que tivo lugar no número

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 137 Mércores, 20 de xullo de 2016 Páx. 31555 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 7 de xullo de 2016 pola que se autoriza a posta en marcha,

Más detalles

En el curso 2014-2015 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica:

En el curso 2014-2015 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: A/A De la persona Coordinadora de Coeducación Estimada compañera Estimado compañero Desde el Servicio de Convivencia e Igualdad de la queremos desearte un buen comienzo de curso y facilitarte información

Más detalles

El tejido productivo de Galiza

El tejido productivo de Galiza El tejido productivo de Galiza O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Estruturaci¾n sectorial moderna O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Produtividad industrial galega Muy alta O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Estructuraci¾n

Más detalles

PREMIOS ENFERMERÍA EN DESARROLLO

PREMIOS ENFERMERÍA EN DESARROLLO PREMIOS ENFERMERÍA EN DESARROLLO CATEGORÍA: Promoción del autocuidado TÍTULO: Escuela de Salud: Aprendiendo a vivir RESUMEN: La Escuela de Salud es una iniciativa gestionada por enfermeros, donde el rol

Más detalles

Xornada sobre Mediación

Xornada sobre Mediación Xornada sobre Mediación Datas: 7 e 8 de abril de 008 Lugar: Salón de Actos do Ilustre Colexio de Avogados Santiago de Compostela Docentes: Flor Hoyos (Educadora Social) e Mª Jesús Vieito (Avogada) Valoración

Más detalles

A prol dun debate verbo da reforma da LOCE Repensar a educación. Xoves, 3 de marzo (Salón de Actos da Facultade de CC.EE. da USC en Compostela)

A prol dun debate verbo da reforma da LOCE Repensar a educación. Xoves, 3 de marzo (Salón de Actos da Facultade de CC.EE. da USC en Compostela) A prol dun debate verbo da reforma da LOCE Repensar a educación Xornadas 3, 4 e 5 marzo Xoves, 3 de marzo (Salón de Actos da Facultade de CC.EE. da USC en Compostela) 17:00 Recepción dos participantes

Más detalles

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME Limiar A Lei 3/1986, do 18 de decembro, dos consellos escolares de Galicia establece no seu artigo 15.2, que: Os municipios que

Más detalles

Nº 13 Xoves, 20 de xaneiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 1.169

Nº 13 Xoves, 20 de xaneiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 1.169 Nº 13 Xoves, 20 de xaneiro de 2011 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 1.169 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR Resolución do 29 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón

Más detalles

NORMATIVA SOCIAL MEDIA

NORMATIVA SOCIAL MEDIA NORMATIVA SOCIAL MEDIA (a seguir para a difusión das producións de Televisión de Galicia, S.A. e Radiotelevisión Galicia, S.A. a través de redes sociais, webs e blogs) A CRTVG conta con: 1. Tres páxinas

Más detalles

A activación deste servizo leva moi pouco tempo e ofrece unha serie de vantaxes:

A activación deste servizo leva moi pouco tempo e ofrece unha serie de vantaxes: A recepción do certificado da nómina por correo electrónico é unha funcionalidade da Oficina Virtual para Empregados Públicos que ten a nosa disposición a Consellería de Economía e Facenda a través da

Más detalles

Oficina de Medio Ambiente Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental

Oficina de Medio Ambiente Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental Oficina de Medio Ambiente Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental A PEGADA ECOLÓXICA NA UDC En novembro de 2010, o persoal bolseiro da OMA participamos nas actividades propostas pola Sociedade

Más detalles

CEIP ADRIANO DEL VALLE (SEVILLA) ÍNDICE

CEIP ADRIANO DEL VALLE (SEVILLA) ÍNDICE CEIP ADRIANO DEL VALLE (SEVILLA) CEIP PINTOR JOAN MIRÓ (PALMA DE MALLORCA) ÍNDICE 1- Justificación, propósito y resumen del proyecto 2- Objetivos concretos del proyecto. Incidencia sobre los participantes

Más detalles

ACORDAN. A incorporación do persoal do Consorcio ao Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia realizarase do seguinte xeito:

ACORDAN. A incorporación do persoal do Consorcio ao Convenio Colectivo Único do persoal laboral da Xunta de Galicia realizarase do seguinte xeito: ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS PARA A INTEGRACIÓN DO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR NO CONVENIO COLECTIVO ÚNICO DO PERSOAL LABORAL DA XUNTA

Más detalles

PROGRAMA DE BOLSAS HIGH SCHOOL UN ANO ACADÉMICO NOS ESTADOS UNIDOS

PROGRAMA DE BOLSAS HIGH SCHOOL UN ANO ACADÉMICO NOS ESTADOS UNIDOS PROGRAMA DE BOLSAS HIGH SCHOOL UN ANO ACADÉMICO NOS ESTADOS UNIDOS BASES DE PARTICIPACIÓN EDICIÓN 2015-2016 Bases do Programa de Bolsas High School Un Ano Académico nos Estados Unidos Fundación Amancio

Más detalles

Ejea ante los retos del futuro: empleo, sostenibilidad y progreso

Ejea ante los retos del futuro: empleo, sostenibilidad y progreso JORNADAS TÉCNICAS 2014 Ejea ante los retos del futuro: empleo, sostenibilidad y progreso 26 y 27 de noviembre de 2014 Salón de actos del Museo Aquagraria Organiza Fundación Aquagraria Colabora Bantierra

Más detalles

INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010

INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010 INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010 PARTES DA AVALIACIÓN 1. RESUMO XERAL 2. MEMORIA FINANCEIRA 3. FICHA DE AVALIACIÓN ANUAL 4. ANEXOS 5. MEMORIA XUSTIFICATIVA

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre 6 OB 2 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre 6 OB 2 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza Asignatura Código Titulacion Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza V51G110V01403 Grado en Educación Infantil

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: CRAENTREDOSRIOS 2.0 Buscando nuevas formas de coordinación, organización, comunicación y educación.

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: CRAENTREDOSRIOS 2.0 Buscando nuevas formas de coordinación, organización, comunicación y educación. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: CRAENTREDOSRIOS 2.0 Buscando nuevas formas de coordinación, organización, comunicación y educación. Autor: Javier Gil Quintana 0. Resumen En el C.R.A. Entre dos ríos de

Más detalles

Unidade de análises e programas INFORME 2016

Unidade de análises e programas INFORME 2016 Unidade de análises e programas INFORME 2016 SISTEMA DE XESTIÓN DE QUEIXAS, SUXESTIÓNS E PARABÉNS Unidade de Análises e Programas Edificio anexo á xerencia, planta baixa Campus Lagoas-Marcosende 36310

Más detalles

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS.. SOBRE A APLICACIÓN AO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR DO V CONVENIO COLECTIVO

Más detalles

CURSO DE GALEGO Libro do profesor. Nivel. Marco europeo común de referencia para as linguas. Galego

CURSO DE GALEGO Libro do profesor. Nivel. Marco europeo común de referencia para as linguas. Galego Nivel B2 Marco europeo común de referencia para as linguas CURSO DE GALEGO Libro do profesor Aula 3 Galego de Aula de 3 Galego Aula de Galego 3 Edita Xunta de Galicia Consellería de Educación e Ordenación

Más detalles

ornada continuada Esta es la Educación que queremos De la a la AFÍLIATE! Ahora, la jornada continua

ornada continuada Esta es la Educación que queremos De la a la AFÍLIATE! Ahora, la jornada continua Esta es la Educación que queremos 0 De la a la Ahora, la jornada continua AFÍLIATE! ornada continuada Guía de petición de cambio de jornada escolar para el curso 2011/12. Jornada continuada enseñanza www.feccoo-madrid.org

Más detalles

Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN

Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN 1 P á g i n a FERROLTERRA NON PODE EMPRENDER SEN TI Un ano máis,

Más detalles

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN Programa Extraordinario de Activación para o Emprego Trátase dun programa específico e extraordinario de carácter temporal, dirixido

Más detalles

Proxecto Abalar Escuela 2.0

Proxecto Abalar Escuela 2.0 [ 1 ] Proxecto Abalar Escuela 2.0 En Galicia el Programa Escuela 2.0 se materializa en el PROXECTO Objetivos Aumentar la competencia digital y la cultura TIC en la comunidad educativa Impulsar un cambio

Más detalles

3. POBLACIÓN DESTINATARIA 4. FUNCIONES

3. POBLACIÓN DESTINATARIA 4. FUNCIONES 1. PROGRAMA DE ATENCIÓN A MIGRACIONES - 2014 2. FINALIDAD Promover la regularización e integración socio-laboral y educativa de la población migrante ofertando a la población adulta una atención interdisciplinar

Más detalles

PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC

PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC Aprobado no Consello Escolar do 3 de febreiro de 2017. (Claustro do 2 de febreiro de 2017). PLAN DE INTEGRACIÓN das TIC I.E.S. de Ponteceso Documento básico que recolle a planificación de como se incorporan

Más detalles

COMENTARIOS SOBRE LAS EXPOSICIONES EN CLASE.

COMENTARIOS SOBRE LAS EXPOSICIONES EN CLASE. COMENTARIOS SOBRE LAS EXPOSICIONES EN CLASE. GRUPO 5.1; ESCUELA INCLUSIVA: Lo que nuestras compañeras han destacado en su presentación sobre las escuelas inclusivas ha sido la definición, los objetivos,

Más detalles

A SEGURIDADE NA REDE. Tema 5

A SEGURIDADE NA REDE. Tema 5 A SEGURIDADE NA REDE Tema 5 A protección da nosa intimidade na rede Internet ten moitas vantaxes, pero tamén ten moitos inconvintes e perigos O ordenador apunta todo o que facemos Garda tódalas webs que

Más detalles

Nº 46 AXENDA CULTURAL E DEPORTIVA

Nº 46 AXENDA CULTURAL E DEPORTIVA X A N E L A Nº 46 AXENDA CULTURAL E DEPORTIVA Outono 2016 ESCOLAS CULTURAIS E DEPORTIVAS BASES Inscricións: - As inscricións realizaranse no departamento de cultura (cultura@boqueixon.com) presentando,

Más detalles

5.-TEMAS ATENDIDOS Ley de la dependencia Grado en trabajo social

5.-TEMAS ATENDIDOS Ley de la dependencia Grado en trabajo social 1.- ORGANIZACIÓN INTERNA Administración Pagina web Adecuación sede del colegio Biblioteca 2.- LEY OMNIBUS.-VENTANILLA ÚNICA 3.- INFORMACION ECONOMICA Presupuesto 2011 4.- AREA PROFESIONALES Información

Más detalles

Información e instrucións para realizar solicitudes web

Información e instrucións para realizar solicitudes web Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Admisión a ciclos de Formación Profesional 2013-2014 Información e instrucións para realizar solicitudes web Páxina 1 de 9 Índice

Más detalles

MODIFICACIÓNS DA CONVOCATORIA XERAL PARA PROGRAMAS INTERNACIONAIS DE MOBILIDADE CON FINS DE ESTUDOS CURSO

MODIFICACIÓNS DA CONVOCATORIA XERAL PARA PROGRAMAS INTERNACIONAIS DE MOBILIDADE CON FINS DE ESTUDOS CURSO Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación MODIFICACIÓNS DA CONVOCATORIA XERAL PARA PROGRAMAS INTERNACIONAIS DE MOBILIDADE CON FINS DE ESTUDOS CURSO 2017-2018 1) No apartado 3.º REQUISITOS PARA

Más detalles

INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS DESENVOLVIDAS POLOS ESTUDANTES DE 2º DE MAXISTERIO COMO ENSINANZA POR INDAGACIÓN

INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS DESENVOLVIDAS POLOS ESTUDANTES DE 2º DE MAXISTERIO COMO ENSINANZA POR INDAGACIÓN INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS DESENVOLVIDAS POLOS ESTUDANTES DE 2º DE MAXISTERIO COMO ENSINANZA POR INDAGACIÓN Miguel A. Yebra. Universidade de Vigo Pedro Membiela. Universidade de Vigo CRONOLOXÍA DOS TRABALLOS

Más detalles

Título del proyecto: Programación didáctica del 2º ciclo de Educación Infantil. Una programación viva y útil

Título del proyecto: Programación didáctica del 2º ciclo de Educación Infantil. Una programación viva y útil Departamento de Educación, Cultura y Deporte CEIP PEDRO I Barbastro Título del proyecto: Programación didáctica del 2º ciclo de Educación Infantil. Una programación viva y útil Centro de realización: CEIP

Más detalles

FOLLA DE IDENTIFICACIÓN DA PROBA ESCRITA

FOLLA DE IDENTIFICACIÓN DA PROBA ESCRITA FOLLA DE IDENTIFICACIÓN DA PROBA ESCRITA Lugar da proba: Data: Nivel: CELGA 2 DATOS DA PERSOA CANDIDATA: Apelidos e nome: DNI / NIE / Pasaporte: Nacionalidade: Data de nacemento: / / Sexo: home muller

Más detalles

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA

AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA AULA DE CONVIVENCIA INCLUSIVA 1 Introdución: A LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, no artigo 19 sinala que os centros crearán aulas de convivencia inclusiva,

Más detalles

PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS

PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROGRAMA DE LA ASIGNATURA PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS Código: 445 (16 créditos) CURSO 2011-12 Coordinadora: Mª Teresa Balaguer Coll Departamento de Finanzas

Más detalles

Investigación y Doctorado: Calidad y Acreditación

Investigación y Doctorado: Calidad y Acreditación I Jornadas Investigación y Doctorado: Calidad y Acreditación Viernes 26 de junio Campus de Los Jerónimos Organiza: EIDUCAM OBJETIVO El objetivo de estas jornadas es promover el intercambio de conocimiento

Más detalles

CARTA DE SERVICIOS SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y VOLUNTARIADO

CARTA DE SERVICIOS SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y VOLUNTARIADO Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo CARTA DE SERVICIOS SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y VOLUNTARIADO Unidad responsable de la Carta de Servicios: Equipo del Servicio de Atención a la Diversidad

Más detalles

RESOLUCIÓN de 18/05/2007 (Boletín Oficial del Estado de 14/06/2007) PARTE II UNIVERSIDAD. OPOSICIONES. Resolución de 18 de mayo de 2007, de la

RESOLUCIÓN de 18/05/2007 (Boletín Oficial del Estado de 14/06/2007) PARTE II UNIVERSIDAD. OPOSICIONES. Resolución de 18 de mayo de 2007, de la 14 de junio Boletín Oficial del Estado RESOLUCIÓN de 03/05/2007 (Boletín Oficial del Estado de UNIVERSIDAD. OPOSICIONES. Resolución de 3 de mayo de 2007, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca

Más detalles

PRESENTACIÓN MEMORIA 2014

PRESENTACIÓN MEMORIA 2014 PRESENTACIÓN Con esta memoria queremos dar a conocer las actividades realizadas a lo largo del año 2014. Ha sido un año, principalmente, de continuidad, pero también de experimentación con distintas opciones

Más detalles

Dereitos e deberes. Co financiamento de:

Dereitos e deberes. Co financiamento de: Dereitos e deberes Co financiamento de: Dereitos e deberes do empresario Calquera empresario ou autónomo que contrate a traballadores por conta allea terá con eles obrigacións en materia de prevención

Más detalles

CSI F U.A de Galicia Concurso Traslados Lei 17/1989

CSI F U.A de Galicia Concurso Traslados Lei 17/1989 Proposta de orde pola que se convoca concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro,

Más detalles

Orde do.de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades.

Orde do.de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. Orde do.de xullo de 2017 pola que se desenvolve o Decreto 60/2017, do 22 de xuño, de reorganización de centros docentes de determinadas localidades. Por medio do Decreto 60/2017, do 22 de xuño, se realiza

Más detalles

8 de febrero. Boletín Oficial del Estado

8 de febrero. Boletín Oficial del Estado 8 de febrero Boletín Oficial del Estado RESOLUCIÓN de 14/01/2008 (Boletín Oficial del Estado de UNIVERSIDAD. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 14 de enero de 2008, de la Universidad de Murcia, por la que

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 86 Venres, 6 de maio de 2016 Páx. 16925 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 26 de abril de 2016 pola que se anuncia a convocatoria pública

Más detalles

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS: INDICADORES EN CIENCIA POLÍTICA Ainhoa Novo Universidad del País Vasco

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS: INDICADORES EN CIENCIA POLÍTICA Ainhoa Novo Universidad del País Vasco IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS: INDICADORES EN CIENCIA POLÍTICA Ainhoa Novo Universidad del País Vasco María Silvestre Universidad de Deusto Arantxa Elizondo Universidad

Más detalles

Curso Traballo Social e Demencias

Curso Traballo Social e Demencias Curso Traballo Social e Demencias Curso formativo en alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas desde a perspectiva do traballo social Recoñecemento de interese sanitario pola Xunta de Galicia 1.

Más detalles

Regulamento e tarifas dos Servizos xurídicos

Regulamento e tarifas dos Servizos xurídicos Regulamento e tarifas dos Servizos xurídicos A aplicación homoxénea do Regulamento e as tarifas é unha das garantías principais do servizo mancomunado en Galicia derivado dunha obrigación do servizo e

Más detalles

ASISTENTES A LA REUNIÓN REPRESENTANTES DE ENFERMERÍA NATURISTA, CUIDADOS COMPLEMENTARIOS, OPCIONALES Y HOLISTICOS 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

ASISTENTES A LA REUNIÓN REPRESENTANTES DE ENFERMERÍA NATURISTA, CUIDADOS COMPLEMENTARIOS, OPCIONALES Y HOLISTICOS 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. ASISTENTES A LA REUNIÓN REPRESENTANTES DE ENFERMERÍA NATURISTA, CUIDADOS COMPLEMENTARIOS, OPCIONALES Y HOLISTICOS 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. BALNEARIO DE SICILIA, JARABA ZARAGOZA. ACTA REUNIÓN REPRESENTANTES

Más detalles

ACUERDO SOCIAL PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

ACUERDO SOCIAL PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR ACUERDO SOCIAL PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR JUSTIFICACIÓN Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad esencial de la educación, representa uno de los principales

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Página núm. 6 BOJA núm. 135 Sevilla, 12 de julio 2011 1. Disposiciones generales CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio Proba de Ciencias sociais Código CMPS003 Páxina 1 de 10 Parte sociolingüística. Ciencias sociais 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións

Más detalles

Aula de Galego 2. Edita Xunta de Galicia consellería de educación e ordenación universitaria secretaría Xeral de Política lingüística

Aula de Galego 2. Edita Xunta de Galicia consellería de educación e ordenación universitaria secretaría Xeral de Política lingüística Aula de 2 Galego Aula de Galego 2 Edita Xunta de Galicia consellería de educación e ordenación universitaria secretaría Xeral de Política lingüística Autores ivonete da silva roberto castón, eva García,

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 52846 Viernes 21 diciembre 2007 BOE núm. 305 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 22011 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica

Más detalles

por Resolución do 25 de abril de 2016 e pola Orde XUS/704/2016 (Diario Oficial de

por Resolución do 25 de abril de 2016 e pola Orde XUS/704/2016 (Diario Oficial de Resolución do 18 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual

Más detalles

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA Serán los únicos representantes del Val Miñor en un evento deportivo

Más detalles

XI Congreso Estatal de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud. 10, 11 y 12 de Mayo 2012

XI Congreso Estatal de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud. 10, 11 y 12 de Mayo 2012 1 XI Congreso Estatal de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud 10, 11 y 12 de Mayo 2012 Lema: 25 años de la Asociación: Mirando hacia el futuro PRESENTACION En el mes de Mayo de 2012 se celebra

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

PREMIOS JULES VERNE ( ) DE ENSINO

PREMIOS JULES VERNE ( ) DE ENSINO PREMIOS JULES VERNE (1828-1905) DE ENSINO BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS SUBVENCIÓNS PARA A CONCESIÓN DE PREMIOS PARA ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSINO PÚBLICO DO CONCELLO DE REDONDELA, PARA

Más detalles

Educar para a cidadanía global

Educar para a cidadanía global Cadernos da Coordinadora Educar para a cidadanía global Discursos, ferramentas e experiencias para o cambio social I Xornadas Galegas de Educación para o Desenvolvemento [Santiago de Compostela, 19 ao

Más detalles

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Preguntas frecuentes Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Consellería de Cultura,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

Do 16 de ao 21 de abril

Do 16 de ao 21 de abril Boletín nº 113 1. CONTRATACIÓNS SERGAS: PREVISIÓN DE PRÓXIMAS PUBLICACIÓNS MES DE ABRIL NESTA SEMANA, E MOI PROBABLEMENTE O MÉRCORES DÍA 22: LISTAS COA BAREMACIÓN PROVISIONAL DAS CATEGORÍAS DE LICENCIADOS

Más detalles

ACOLLEMENTO FAMILIAR En familia, por dereito. Dossier Informativo 2015

ACOLLEMENTO FAMILIAR En familia, por dereito. Dossier Informativo 2015 En familia, por dereito Dossier Informativo 2015 QUE É O ACOLLEMENTO? O acollemento familiar é unha forma de coidado alternativo que prevé o sistema de protección á infancia, baseado na solidariedade da

Más detalles