Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,"

Transcripción

1 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería de Administración y Servicios Dirección de Gestión Económica Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendariarena, Arrazua- Ubarrundiako (Araba) IPI Ikasbidea Ikastolako frontoiaren estaldura konpontzeko lanak kontratatzea xedetzat duen obra kontratua (CO/07/14 zk.) esleitzen duena. Resolución de Adjudicación de 2 de junio de 2014 de la Directora de Gestión Económica por la que se adjudica el contrato de obra que tiene por objeto la reparación de cubierta de frontón en el IPI Ikasbidea Ikastola de Arrazua- Ubarrundia (Araba) con nº CO/07/14 Helburutzat Arrazua-Ubarrundiako (Araba) IPI Ikasbidea Ikastolako frontoiaren estaldura konpontzeko lanen kontratazioa objektutzat duen CO/07/14 zenbakidun espedientea, aztertu dugu. Visto el expediente de obras que tiene por objeto la reparación de cubierta de frontón en el IPI Ikasbidea Ikastola de Arrazua-Ubarrundia (Araba) con nº de expediente CO/07/14. GERTAKARIAK ANTECEDENTES DE HECHO Lehena.- Espedientean Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 22, 109 eta 302 artikuluetan zehazten den dokumentazio guztia jasota dago. Primero.- Obra en el expediente toda la documentación preceptuada en el art. 22, 109, y 302 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Bigarrena.- enpresak gonbidatu ziren: Ondorengo Segundo.- Se cursó invitación a las siguientes empresas: -OLABE-ARANZABAL -VASCO GALLEGA - URRUTIA - SEGUROLA, -OLABE-ARANZABAL -VASCO GALLEGA - URRUTIA - SEGUROLA, Ondorengo enpresak aurkeztu ziren lehiaketa horretara: -OLABE-ARANZABAL -VASCO GALLEGA - URRUTIA - SEGUROLA, Se han presentado a la licitación las siguientes empresas: -OLABE-ARANZABAL -VASCO GALLEGA - URRUTIA - SEGUROLA,

2 Hirugarrena.- Kontratazio Zerbitzuak, 2014ko apirilaren 14an enpresek aurkezturiko dokumentazio juridikoa aztertu eta kasu guztietan, modu egokian aurkeztu dela deritzo. Tercero.- Con fecha 14 de abril de 2014, el Servicio de Contratación analiza la documentación jurídica, y considera que, en todos los casos, se cumplimentó de forma correcta. Laugarrena.- Aurkezturiko enpresen eskaintza ekonomikoak honako hauek izan ziren: Cuarto.- Las ofertas económicas de los licitadores admitidos fueron las siguientes: EMPRESA OLABE-ARANZABAL VASCO GALLEGA URRUTIA SEGUROLA, ZENBATEKOA/ IMPORTE BEZ/IVA GUZTIRA/ TOTAL , , , , , , , , , , , ,72 Bosgarrena.- Eraikuntza Zerbitzuak proposamenen azterketa eta balioespena egin du, Kontratuaren Agirien arabera. Seigarrena ko maiatzaren 14an Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Eraikuntza Zerbitzuko Arduradunak txostena eman zuen. Txosten horretan azaltzen dira enpresa horiekin izandako negoziazioak eskaintza ekonomikoari buruz eta nola azkenean hasierako prezioa mantendu dute. Quinto- Que se ha procedido por el Servicio de Construcciones al examen y valoración de las ofertas, conforme a los criterios y requisitos establecidos en los pliegos que rigen el contrato. Sexto.- Con fecha 14 de mayo de 2014 la Responsable del Servicio de Construcciones del Departamento de Educación, Política Lingüística suscribe informe en el que se da cuenta del resultado de las negociaciones mantenidas con las empresas que presentaron proposición, manteniendo su oferta económica inicial todos ellos. Zazpigarrena. SEGUROLA enpresaren eskaintzak ekonomikoak balio anormala edo neurrigabekoa zuen. Horregatik, Séptimo.- Resultando que la oferta económica presentada por la empresa SEGUROLA,, incurría en baja

3 entzunaldia eman zitzaion antzemandako baja justifikatzeko. anormal o desproporcionada, se procedió a conceder audiencia para justificar la baja apreciada. Dokumentazioa jaso eta aztertu eta gero, 2014ko maiatzaren 14an Eraikuntza Zerbitzuko arduradunak txostena eman zuen eta onartu egin zuen SEGUROLA, enpresak aurkeztutako justifikazioa. Zortzigarrena.- Aurkeztutako eskaintzen emaitzak ikusita, proposatzen da SEGUROLA, enpresari esleitzea CO/07/14 kontratua. Aportada la documentación requerida al respecto y analizada la misma con fecha 14 de mayo de 2014 la responsable del Servicio de Construcciones emite el correspondiente informe en el cual se considera que la proposición presentada por la empresa, SEGUROLA,, pueden ser cumplida. Octavo.- Como resultado del resumen de valoración de las ofertas presentadas, se propone adjudicar el contrato CO/07/14 a SEGUROLA, ZUZENBIDEKO OINARRIAK FUNDAMENTOS JURÍDICOS Lehena.- Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 178 artikuluak ezartzen du prozedura negoziatu bidez egiten diren kontratuetan pleguetan ezarriko direla negoziatzeko gaiak. Primero.- El artículo 178 del Texto Refundido de la Ley de Contratos Sector Público, establece para el procedimiento negociado que en los Pliegos se determinarán los aspectos negociables. Bigarrena.- Karatulako 30.2 atalak dioenez, prezioa da esleitzeko irizpide bakarra. Ondorioz, administrazioak onartzen duenez eskaintza ekonomikorik hoberena (SPKLTB 150 art), horrek eratuko ditu alde biko kontratuaren baldintzak. Hirugarrena.- Eskaintza ekonomikorik hoberena SEGUROLA, enpresak egin duenez, kontratua enpresa horri esleituko zaio. Laugarrena. Espedientearen izapideak Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateginaren Segundo- El punto de la Carátula establece que el precio es el único criterio de adjudicación. En consecuencia, la aceptación por parte de la administración de la oferta más ventajosa (art.150 TRLCSP) constituirá la aceptación bilateral de las condiciones contractuales Tercero.- Siendo la oferta económica más ventajosa la efectuada por SEGUROLA,, procede la adjudicación a la referida empresa. Cuarto.- Habiéndose tramitado el expediente de acuerdo con lo previsto en la Texto Refundido de la

4 xedaturikoarekin bat etorriz egin direnez. Bosgarrena.- Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko egitura organikoa ezartzen duen, apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren 9.l) artikuluak (2013ko apirilaren 24ko EHAA) ematen dizkidan ahalmenei jarraiki. Ley de Contratos del Sector Público, Quinto.- En virtud de las facultades que me confiere el 9.l) del Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura (BOPV de 24 de abril de 2013) XEDATU DUT RESUELVO Lehena.- Xedetzat Arrazua- Ubarrundiako (Araba) IPI Ikasbidea Ikastolako frontoiaren estaldura konpontzeko obra espedientearen lanak kontratatzea duena (CO/07/14 zenbakiduna) SEGUROLA, enpresari esleitzea, ,69 eurotan gehi ,03 eurotan BEZa, ,72 eurotan guztira, 3 hilabeteko epean burutzeko. Primero.- Adjudicar el contrato de obras que tiene por objeto la reparación de cubierta de frontón en el IPI Ikasbidea Ikastola de Arrazua- Ubarrundia (Araba) a SEGUROLA, por un importe de ,69 euros más ,03 euros en concepto de IVA, en total ,72 euros, en un plazo de 3 meses. Bigarrena.- Kontratua formalizatu aurretik, esleipendunaren betebehar moduan, Klausula Administratibo Berezien Pleguaren atalean zehaztutako agirien aurkezpena agindu. Segundo.- Ordenar, como obligación del adjudicatario, previa a la formalización del contrato, la presentación de la documentación señalada en el apartado del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Hirugarrena.- Esleipenerako Ebazpen hau interesdun guztiei jakinarazi, eta Kontratazio Organoaren kontratatzailearen Profilean publikatu, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 153 eta 154 artikuluetan araututakoaren arabera. Tercero.- Proceder a la notificación de esta Resolución de adjudicación a todos los interesados, y a su publicación en el Perfil de Contratante de este Órgano de contratación de conformidad con lo señalado en los artículos 153 y 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Laugarrena.Kontratua,esleipen aren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik 15 baliodunetako epean, formalizatzea agindu. Cuarto.- Ordenar la formalización del contrato en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación.

5 Bosgarrena.- Administrazio bidea agortzen ez duen Ebazpen honen aurka, GORA JOTZEKO ERREKURTSOA jarri daiteke, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114 eta ondorengo artikuluen arabera. Quinto.- La presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá ser recurrida ante el superior jerárquico del órgano que la ha dictado a través del RECURSO DE ALZADA, regulado en los artículos 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Vitoria-Gasteiz, 2014ko ekainaren 2a / Vitoria-Gasteiz, a 2 de junio de 2014 Fdo.:/Izpta.: Amaia Jauregiberri Goenaga Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaria /Directora de Gestión Económica

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN,

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LANBIDE

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CUYO OBJETO

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 563 EBAZPENA, 20eko abenduaren 22koa, Uni bertsi ta te eta Ikerketa sailburuordearena, bikaintasun akademikoko beken

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

TERCERO.- Todas las empresas presentadas al Concurso fueron admitidas.

TERCERO.- Todas las empresas presentadas al Concurso fueron admitidas. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE SPRI COMO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA - ERALDAKETA LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. ( SPRI ) DE 10 de ABRIL de 2013 POR LA

Más detalles

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. Número de Expediente: 2013/CONASP0300 ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIALES PARA LAS ASOCIACIONES DEL SERVICIO DE PARTICI PACIÓN CIUDADANA Por el Concejal-Delegado del

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 La Alcaldesa ha dictado el siguiente decreto: ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 Dada cuenta del expediente para la contratación del SERVICIO DE COMUNICACIONES: TELEFONÍA

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC JAI HORNIDURAK, S.L. OB XUKA 30, ,30

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC JAI HORNIDURAK, S.L. OB XUKA 30, ,30 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0666/OSC1/0000/032012 TALDEA AGRUPACION XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA PRODUCTOS DE CELULOSA I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta

Más detalles

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 1 KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena 19371 BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0782/O661/0000/052013

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0782/O661/0000/052013 ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA JETO G/111/20/1/0782/O661/0000/052013 SUMINISTRO DE PROTESIS DE CADERA - HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0875/O221/0000/ SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0875/O221/0000/ SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS Nº/ZK. 420 /14 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/10/1/0875/O221/0000/052014 XEDEA OBJETO SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen

Más detalles

PENTER COMERCIAL, S.A. OFFICE DEPOT, S.L. LYRECO ESPAÑA, S.A.U. MONTTE, S.L.

PENTER COMERCIAL, S.A. OFFICE DEPOT, S.L. LYRECO ESPAÑA, S.A.U. MONTTE, S.L. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTROS QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE PAPEL DE IMPRESORA PARA LAS OFICINAS

Más detalles

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK 2015eko MAIATZAREN 21ean EGINIKO 09/15 ZENBAKIKO EZOHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATU DIRENAK ALKATEA MAITE ETXEBARRIA AZPIOLEA and. ALKATEORDEAK JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA jn.

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000218 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: CONTRATO RELATIVO A LA ADECUACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0809/O221/0000/ VARIOS MATERIAL SANITARIO II. COMARCA GIPUZKOA

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0809/O221/0000/ VARIOS MATERIAL SANITARIO II. COMARCA GIPUZKOA Nº/Zk. 755/13 ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA OBJETO G/110/10/1/0809/O221/0000/052013 VARIOS MATERIAL SANITARIO II. I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2011, al punto denominado ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y

Más detalles

RESULTANDO que dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación se recibieron ofertas de los siguientes licitadores:

RESULTANDO que dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación se recibieron ofertas de los siguientes licitadores: OGASUN ETA FINANTZASAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS RESOLUCION DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000395 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICO

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000940 TIPO CONTRATO: Privado TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Seguro colectivo de accidentes a favor de los empleados públicos que prestan servicio

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn.

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO EKAINARAREN 10EAN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

Ajuntament de la Pobla de Vallbona CERTIFICADO

Ajuntament de la Pobla de Vallbona CERTIFICADO Asunto: Adjudicación del contrato de servicios de control de plagas del municipio N/Ref: Contrato de Servicios/SGP Expte: 1584/2013 CERTIFICADO LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE VALLBONA (VALENCIA)

Más detalles

EHAA - 2008ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 31045

EHAA - 2008ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 31045 EHAA - 2008ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 31045 7007 IRAGARKIA. Honen bidez, Kontsumo zuzendariak 2008-10-13an emandako ebazpena jakinarazten zaio Grupo Promotor

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN RECTORAL 112/2015, DE 21 DE DICIEMBRE, DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ORDENADORES Y MONITORES PARA EL AULA DE INFORMÁTICA DEL

Más detalles

RESOLUCIÓN. Del expediente referenciado resultan los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO

RESOLUCIÓN. Del expediente referenciado resultan los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO PROCEDIMIENTO ABIERTO Unidad Tramitadora: CONTRATACION - JAL Datos Del Expediente: Numero expediente: Documento: Fecha: 2315/2014 CONZI078 18-06-2015 ²6H3P71175S5L2W4W07JMß» ²6H3P71175S5L2W4W07JMß» 6H3P71175S5L2W4W07JM

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

CONCEJAL/A DELEGADO/A:

CONCEJAL/A DELEGADO/A: Txostena / Informe Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación Espedientea / Expediente 111496000039 Agiri zenbakia / Número documento 111496000039_adjudicacion Eguna / Fecha: Propuesta de Resolución

Más detalles

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2010 se dicta acuerdo de inicio del expediente.

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2010 se dicta acuerdo de inicio del expediente. OSASUN ETA KONTSUMO SAILA Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO Dirección Territorial de Gipuzkoa RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DE LA DIRECTORA TERRITORIAL DE SANIDAD

Más detalles

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria EBAZPENA, 2007ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2007-2008 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn. V O C A L E S

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn. V O C A L E S GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2015EKO EKAINAREN 2AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

I.- ANTECEDENTES DE HECHO EB 2015/040 Resolución 052/2015, de 5 de mayo de 2015, del titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko

Más detalles

Puertos de Las Palmas

Puertos de Las Palmas Puertos de Las Palmas Autoridad Portuaria de Las Palmas C/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n. Tel: (+34) 928 214400 35008-Las Palmas de Gran Canaria Islas Canarias, España. Fax: (+34) 928 214422 Las Palmas de

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 324/2011 Resolución nº 21/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 18 de enero de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. F.J.C.V, en representación

Más detalles

ANTECEDENTES. Con fecha 02/02/2015 se cursó invitación para ofertar a las empresas:

ANTECEDENTES. Con fecha 02/02/2015 se cursó invitación para ofertar a las empresas: Resolución del Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se adjudica el expediente de contratación de servicios de asistencia especializada al Ministerio

Más detalles

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Consejería de Educación CÓDIGO EXPEDIENTE: A2015/003467 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO EXPEDIENTE: PÓLIZA DE SEGUROS

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid Área de Seguridad y Movilidad Departamento de Patrimonio Sección de Bienes Código VAL 2541 acordado lo siguiente: La Junta de Gobierno, mediante acuerdo adoptado el 6 de marzo

Más detalles

informe pericial para defensa de los intereses municipales en el procedimiento

informe pericial para defensa de los intereses municipales en el procedimiento Txostena / Informe Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación Espedientea / Expediente 09313000018 Agiri zenbakia / Número documento 9313000018_ aproby adjudi Eguna / Fecha: AL CONCEJAL DELEGADO

Más detalles

Expediente nº: 06-500-14

Expediente nº: 06-500-14 1.- OBJETO DEL CONTRATO. Expediente nº: 06-500-14 CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares Tipo de contrato: CONTRATO DE SERVICIOS Procedimiento: Abierto I.- CARACTERÍSTICAS DE LA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 177. zk. 2014, irailak 17. Asteazkena 19897 BOB núm. 177. Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

Expediente nº: 018SV/2014. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares

Expediente nº: 018SV/2014. CARÁTULA del pliego de cláusulas administrativas particulares INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA Administrazio eta Lurralde Plangintzaren Sailburuordetza Zerbitzu Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL Viceconsejería de Administración

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 163/2012 Resolución nº 182/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 6 de septiembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. A. E.Q. en representación

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE, D. JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ, DE FECHA VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DOCE

RESOLUCIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE, D. JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ, DE FECHA VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DOCE Negociado: Contratación N/rfra.: HSM/fcs Asunto: Adjudicación Servicio Prevención Riesgos Laborales Excmo. Ayuntamiento Andújar RESOLUCIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE, D. JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ, DE FECHA VEINTISEIS

Más detalles

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente.

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente. LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarko Idazkaritza Nagusia PRESIDENCIA Secretaría General de Acción Exterior RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, del Secretario General de Acción Exterior, por la que se

Más detalles

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72 R.D./C.O.1907- (5($*$.2,*2*$,/8$ =$,17=(.2 (7$ 3/,(*26 '( &/È868/$6 *$5%,7=(.2 =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6.2175$7$7=(.2 /(+,$.(7$ 3$5$ /$ &2175$7$&,Ï1 325,5(.,$5(1 %,'(= $'0,1,675$=,2 &21&8562

Más detalles

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2010eko maiatzaren 14a, ostirala ZENBAKIA 52 NÚMERO Viernes, 14 de mayo de 2010 AURKIBIDEA

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 296/2012 Resolución nº 301/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 21 de diciembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. J. J. D. M.,

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 323/2011 Resolución nº 08/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 5 de enero de 2012. VISTO el recurso interpuesto por Doña E.I.R en representación

Más detalles

El plazo para la total ejecución del objeto de la presente contratación se fija en 13 SEMANAS (del 15 de junio al 14 de septiembre de 2015).

El plazo para la total ejecución del objeto de la presente contratación se fija en 13 SEMANAS (del 15 de junio al 14 de septiembre de 2015). PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REFORMA DE VESTUARIOS Y OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL POR PROCEDIMIENTO

Más detalles

01.05.912AE01.64001.0 2015 70.552,68

01.05.912AE01.64001.0 2015 70.552,68 ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO QUE SE CITA. CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000356 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo y soporte 7x24

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº Expte.: C/10/2014 Denominación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AJENO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES Asunto: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Y DISPOSICIÓN DE GASTO Fecha: N./Ref.:

Más detalles

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA N -4332. Zk-4332

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA N -4332. Zk-4332 14576 EHAA - 2003ko uztailak 28, astelehena N.º 146 ZK. BOPV - lunes 28 de julio de 2003 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA Zk-4332 AGINDUA, 2003ko uztailaren

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS QUE TIENE POR OBJETO LA OBRA INTEGRAL DE LA OFICINA DE EMPLEO DE LANBIDE

Más detalles

DEPARTAMENTO DE INTERIOR Viceconsejería de Administración y Servicios Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras

DEPARTAMENTO DE INTERIOR Viceconsejería de Administración y Servicios Dirección de Gestión Económica e Infraestructuras ORDEN DEL CONSEJERO DE INTERIOR DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011 POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE ACUERDO MARCO PARA LA SELECCION DE PROVEEDORES DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESARROLLO

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día dos de septiembre de dos mil trece, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 3º.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 169/2013 Resolución nº 148/2013 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 10 de abril de 2013. VISTO el recurso interpuesto por D. L. T. I., en representación

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Lanbide Heziketako Sailburuordetza Heziketa eta Ikaskuntza Zuzendaritza

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Lanbide Heziketako Sailburuordetza Heziketa eta Ikaskuntza Zuzendaritza HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Lanbide Heziketako Sailburuordetza Heziketa eta Ikaskuntza Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA Viceconsejería de Formación

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/30/4/0/0898/O63/0000/06205 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA OBJETO ADQUISICIÓN DE ECOGRAFOS PARA GINECOLOGÍA DE OSI BARRUALDE-GALDAKAO I.- Osakidetza

Más detalles

GUIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. CONSIDERACIONES GENERALES

GUIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. CONSIDERACIONES GENERALES 1 GUIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. CONSIDERACIONES GENERALES El carácter de Administración Pública de la Universidad de León le obliga, para la gestión

Más detalles

RESULTANDO que el anuncio de licitación se publicó en el B.O.P.V. nº 193 de fecha 6 de octubre de 2010 y en el perfil del contratante ese mismo día.

RESULTANDO que el anuncio de licitación se publicó en el B.O.P.V. nº 193 de fecha 6 de octubre de 2010 y en el perfil del contratante ese mismo día. EKONOMIA ETA OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena 9033 BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

I.- ANTECEDENTES DE HECHO EB 2011/015 Resolución 13/2011, de 6 de octubre de 2011, del Titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Kontratuen Inguruko Errekurtsoen Administrazio

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 992/2013 Resolución nº 054/2014 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 28 de enero de 2014. VISTO el recurso interpuesto por D.D.B.C. en representación

Más detalles

1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación nacional de productos por actividades (CPA-2002): 75141

1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación nacional de productos por actividades (CPA-2002): 75141 OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Expediente nº: C02/054/2007 Objeto de la Contratación: Traducción al euskera y del euskera al castellano, y revisión

Más detalles

mentos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Viceconsejería

mentos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Viceconsejería EHAA - 2007ko ekainak 22, ostirala N.º 120 ZK. BOPV - viernes 22 de junio de 2007 15031 edota, eskumen horiek gauzatzean, funtsezko elementuak lagatzen direnik, horiek denak Hezkuntza, Unibertsitate eta

Más detalles

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

BOTHA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA ALHAO ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2008ko martxoaren 10a, astelehena ZENBAKIA 30 NÚMERO Lunes, 10 de marzo de 2008 AURKIBIDEA

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

DECRETO EXPOSICIÓN DE HECHOS

DECRETO EXPOSICIÓN DE HECHOS Fecha decreto: 10/08/2012 Número expediente: 3/12.-Cont. Ref.: RLP/cfm Unidad: Unidad de Contratación, Aprovisionamientos y Expropiaciones Asunto: Adjudicación del contrato del servicio de interconexión

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONTRACTUALES Recurso 275/2014 Resolución 147/2015 RESOLUCIÓN DEL Sevilla, 21 de abril de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad AUTOCARES DE SANTA MARTA,

Más detalles

En el Anexo PT/I de este Pliego de Prescripciones Técnicas se establecen las tarifas generales de licitación del servicio de transporte escolar.

En el Anexo PT/I de este Pliego de Prescripciones Técnicas se establecen las tarifas generales de licitación del servicio de transporte escolar. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordetza POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA Viceconsejería de Administración y Servicios PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Más detalles

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos)

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE UNA LICENCIA DE AUTO TAXI EN EL MUNICIPIO DE GUMIEL DE IZÁN (BURGOS). CLAÚSULA PRIMERA. Objeto del Contrato Constituye el objeto

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RE 096/2013 Acuerdo 3/2014, de 16 de enero de 2014, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por la empresa SEGURIDAD AVANZADA

Más detalles

DECRETO Nº 0519 ZK. DEKRETUA FECHA/DATA: 22-marzo-2013 Ref/Erref: OS-414/2012

DECRETO Nº 0519 ZK. DEKRETUA FECHA/DATA: 22-marzo-2013 Ref/Erref: OS-414/2012 DECRETO Nº 0519 ZK. DEKRETUA FECHA/DATA: 22-marzo-2013 Ref/Erref: OS-414/2012 OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA. ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. Servicio de mantenimiento de los sistemas

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000504 TIPO CONTRATO: Suministro TÍTULO DEL EXPEDIENTE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 214/2011 Resolución nº 258/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 3 de noviembre de 2011. VISTO el recurso interpuesto por Don F.J.B.R, en representación de

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles