O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "O Software libre nasempresas informáticas de Galicia"

Transcripción

1 SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1

2 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas informáticas como provedoras de solucións TIC 2

3 I. Presentación Principais resultados dos indicadores sobre Software Libre integrados na Enquisa ás Empresas TIC de Galicia. Edición 212. Realizada polo Observatorio da Sociedade de Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) da Xunta de Galicia. Obxectivos: Analizar a penetración do Software libre nas empresas informáticas desde unha dobre vertente: A implantación e uso nestas empresas A oferta de produtos e servizos de Software libre aos seus clientes Metodoloxía da enquisa do OSIMGA: 299 enquisas ás empresas informáticas con actividade en Galicia non son persoas físicas Enquisa vía web con remisión de cuestionario vía correo postal, apoiada telefónica ou persoalmente para a súa cobertura Período de realización da enquisa: 31 de marzo ao 12 de xuño de 212. A marxe de erro para o conxunto da mostra é de ± 4,97%. 3

4 II.1 Datos xerais sobre o uso de Software Libre O 82% de empresas informáticas dispoñen de Software Libre. Tres de cada catro empresas informáticas contan con Software Libre nos ordenadores Un 58,8% das empresas informáticas posúen servidores con Software Libre. Esta porcentaxe ascende ao 71,8%, se se consideran, exclusivamente, as empresas informáticas que teñen servidores (81,9%). Empresas informáticas con Software Libre en ordenadores e servidores Evolución Galicia (1) (% sobre as empresas informáticas) ,7 68,6 69,3 72,2 58,8 49,3 39,6 En ordenadores En servidores Total equipos informáticos Ano 28 Ano 21 Ano 212 Crecemento do Software libre no período : - TOTAL EQUIPOS: 9,8 PUNTOS -En ordenadores: 6,4 puntos -En servidores: 9,5 puntos (1) Non se dispón de datos para os anos 29 e 211 4

5 II.1 Datos xerais sobre o uso de Software Libre: Ordenadores e servidores ORDENADORES Crecementono período : -Sistemas operativos libres: 24,4 puntos -Aplicaciónslibres: 16,6 puntos SERVIDORES Crecementono período : -Sistemas operativos libres: 12,1 puntos -Aplicaciónslibres: 9,6 puntos Empresas con Sistemas Operativos e Aplicacións Libres/ Privativas nos ordenadores Empresas con Sistemas Operativos e Aplicacións Libres/ Privativas nos servidores Evolución Galicia Evolución Galicia (% sobre as empresas informáticas que teñen ordenadores) (% sobre as empresas informáticas que teñen servidores) ,4 Sistemas operativos libres 57 73,6 Aplicacións libres 89,2 88,5 Sistemas operativos privativos 79 89,3 Aplicacións privativas ,2 51,3 Sistemas operativos libres 52,7 62,3 Aplicacións libres 78,4 74,7 Sistemas operativos privativos 72,4 68,3 Aplicacións privativas O incremento máis significativo de Software libre produciuse nos ordenadores, principalmente nos sistemas operativos libres. 5

6 II.1 Datos xerais sobre o uso de Software Libre: Aplicacións As aplicacións de Software Libre máis frecuentes nas empresas informáticas son: as ofimáticas, os navegadores de Internet,, xestores de correo e as de antivirus e seguridade. Incremento xeralizado de case todas as aplicacións de Software Libre e nalgún tipo de aplicación supera á correspondente de Software Privativo Crecementono período : - Máis de 14 puntos no caso de antivirus e aplicaciónsde xestiónempresarial -11,8 puntos nas aplicaciónsde traballoen grupo -Máis 8 puntos en ofimática, desenvolvementode software e educación e formación ,4 55,4 4 7,6 Of imát ica 56,2 Ofimática 51,4 Aplicacións de Software libre/propietario dispoñibles nas empresas 59,7 Navegador de Internet 53,8 52,6 48,1 4,4 Xestor de Correo So ftware Libre (% sobre as empresas informáticas) Antivirus e Seguridade 31,5 43,7 Xestión empresarial 33,7 31,2 Xestión de contidos web 24,8 2,4 Traballo en grupo e cooperac. 16,9 So ftware P rivativo 9,7 Educ. e formación a distancia Evolución das aplicacións de Software Libre dispoñibles nas empresas informáticas 58,3 51,4 Navegador de Int ernet 4,6 4 8,1 Xestor de Correo 2 6,3 4,4 Ant ivirus e Seguridade 15,9 3 1,5 Xest ión empresarial 2 5,7 3 3,7 Xest ión de cont idos web ,8 Traballo en grupo e cooperac. 8,6 16,9 Educ. e f ormación a dist ancia 36,2 35,8 Desenvolv. de software 2 7,5 3 6,2 Desenvolv. de sof t ware 35,4 41,5 Outras aplicacións de usuario 18,7 3 5,4 Out ras aplicacións de usuario 6

7 II.1 Datos xerais sobre o uso de Software Libre: Empresas que NON usan Software Libre Previsión do uso do Software Libre nas empresas que non o usan Comparativa (1) (% sobre as empresas informáticas que non teñen Software Libre) O 18% das empresas informáticas non dispoñen de Software Libre ,8 68,6 Entre as empresas que non utilizan Software Libre, soamente un 17,7% prevén o seu ,1 4,9 3,9 9,3 4,4 6,5 6,9 4,5 24,8 Antes de 1 ano De 1 a 2 anos Máis de 2 anos Nunca Aínda non o consideraron 13,8 31,1 43,7 7,5 6,2 Ns / nc uso futuro. Case un tercio das empresas informáticas que aínda non usan Software Libre considera que empregalo sería beneficioso para elas (32,1%). (1) Non se dispón de datos para os anos 29 e 211 Á vista destes datos podemos concluír que das, cada vez menos, empresas que no usan Software Libre, a terceira parte son reacias ao seu uso e a maioría das restantes non teñen aínda unha opinión clara ao respecto. 7

8 II.1 Datos xerais sobre o uso de Software Libre: Empresas que NON usan Software Libre Motivos polos que as empresas non usan Software Libre Comparativa (1) (% sobre as empresas informáticas que non teñen Software Libre) 6 54,5 5 45, ,2 22,2 3,5 Descoñoc. ou falta de información 8,2 5,9 24,5 Falta de formación 18,4 8,7 22,5 Faltan provedores ou soporte 8,5 4,5 2,2 Falta de persoal ou de cualificación 24,3 Incomp. cos sistemas ou interlocutores actuais 14,2 14,8 1,9 Complexidade ou risco de cambio 4,5 9,7 Falta de subvencións públicas 32,1 18,2 12,6 Outro 7,7 2,8 Ns / nc (1) Non se dispón de datos para os anos 29 e 211 O motivo principal indicado polas empresas informáticas que non utilizan Software Libre é a incompatibilidade cos sistemas ou interlocutores actuais, xunto co descoñecemento ou a falta de información do mesmo. O plan de acción en materia de Software Libre do ano 213 incorpora numerosas actuacións neste sentido. Así no CDTIC prestarase especial atención ás demostracións de solucións libres co obxectivo de diminuír tanto a falta de coñecemento de provedores como a falta de información. 8

9 II.1 Datos xerais sobre o uso de Software Libre: Perspectivas de futuro Medidas para promover o Software Libre nas empresas (% sobre as empresas informáticas) 37,9 35,9 38,4 3, ,4 28, ,2 25,3 22,5 2,7 Demostracións de funcionamento dos produtos SL Xornadas de divulgación Achegamento a experiencias reais co SL doutras empresas Formación aos usuarios/ as en SL Asesoramento ao caso concreto da empresa Axudas e subvencións Outra 7,1 11,2 23,5 Ns / nc A axudas ou subvencións son as medidas máis mencionadas para promover o Software Libre, fronte ás demostracións de produtos polas que apostaban no ano 21. Previsión da evolución do uso do Evolución Galicia (% sobre as empresas informáticas) 1 Ratifícase a previsión positiva respecto ao aumento do Software Libre no mercado ,6 48,8 2 2,6 Diminuirá Manterase igual Aumentará 1,9 Ns / nc 9

10 II.2 As empresas informáticas como provedoras de solucións TIC (I) Empresas informáticas que ofertan Software e tipoloxía destes produtos ou servizos ,4 82,4 6,8 59,7 56,7 5,1 Ofertan produtos ou servizos de software (1) Ofrecen produtos de Software Libre (2) Ofrecen produtos de Software Privativo (2) (1) Base: total de empresas informáticas (2) Base: empresas informáticas que ofertan produtos ou servizos de software O 6,8% das empresas informáticas oferta produtos ou servizos de Software, aumentando 1,7 puntos con respecto ao ano 21. Entre estas empresas, un 56,7% ofrece produtos de Software Libre. 1

11 II.2 As empresas informáticas como provedoras de solucións TIC (II) Tipoloxía de produtos de Software que ofrecen as empresas informáticas Os produtos ou servizos de Software Libre que máis ofertan as empresas informáticas galegas son: o software de escritorio, sistemas de xestión de bases de datos e sistemas operativos. Aplicacións de software ofertadas (% de resposta múltiple) Software Libre (%) Software Privativo Ofertan produto ou servizo Sistemas operativos 23,9 43,2 46,5 Software de escritorio 24,3 37,3 42,6 Software de seguridade 16,4 42,9 45,7 Xestión de procesos de negocio 15,5 29,7 34,2 Planificación de recursos empresariais 14,1 19,9 26,5 Xestión da relación cos clientes 14,7 2,4 26,1 Intelixencia de negocio 9,8 15,4 18,9 Xestor documental 13,8 19,7 24,8 A porcentaxe de empresas que ofrecen produtos en Software Libre supera ou iguala á de Software Privativo no caso de xestores de contidos de portais web, aplicacións para traballo colaborativo e plataformas e- learning e e-commerce. Xestión de contidos de portais e páxinas web 22,5 19,5 33,8 Traballo colaborativo 12,9 12,5 19,2 Sistemas de desenvolvemento 14,2 14,8 2, Software de virtualización 19,1 23,3 31,6 Servidor de aplicacións 19,3 28,2 35,4 Sistemas de xestión de bases de datos 24,1 31,2 4,4 Servidor de ficheros 2,9 29,5 36,7 Servidor de correo 21,6 27,4 36,1 Servidor web 22,7 27,5 37, E-learning 11,5 11,5 17,6 E-commerce 15,3 12 2,4 Software para dispositivos móbiles 15,9 18,3 25,6 Outras aplicacións 19 26,8 32,4 Base: empresas informáticas que ofrecen produtos de software 11

12 II.2 As empresas informáticas como provedoras de solucións TIC (III) Actividades que desenvolven as empresas en relación ao Software Libre (% sobre as empresas informáticas que ofrecen produtos de software libre) ,9 39,6 39,8 A principal actividade 3 relacionada co Software Libre 2 1 A empresa desenvolve ou mantén un produto de software propio, usa unha licenza libre para distribuílo e prestar servizos en torno a el A empresa proporciona servizos de consultaría tecnolóxica ao redor de produtos de software libre A empresa proporciona servizos de consultoría de sistemas ao redor de produtos de software libre Outras actividades que desenvolven as empresas informáticas é o servizo de consultaría tecnolóxica. Aspectos do Software Libre que valoran os clientes Na actual coxuntura económica, o custo é o aspecto que máis valoran os ,5 clientes, respecto á incorporación do Software Libre O custo 13,2 A independencia do provedor 37,8 37,6 2,6 A personalización 24,5 32,5 A calidade e as prestacións técnicas 21,8 23,2 23,4 2,6 O mantenemento e a administración A seguridade, ausencia de virus

13 Máis información: 13

O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo

O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia Resumo executivo. Ano 2 1 O Software Libre as empresas informáticas de Galicia Resumo executivo 1. Principais datos sobre o Software Libre nas empresas

Más detalles

El tejido productivo de Galiza

El tejido productivo de Galiza El tejido productivo de Galiza O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Estruturaci¾n sectorial moderna O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Produtividad industrial galega Muy alta O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Estructuraci¾n

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

Utilización do Software libre (SL) nos centros educativos

Utilización do Software libre (SL) nos centros educativos Utilización do Software libre (SL) nos centros educativos A1. Cal é o seu posto no centro? Profesor de informática 1 Responsable da aula informática 2 Xefe de estudos 3 Director 4 Un profesor usuario informático

Más detalles

A eadministración nos concellos galegos. Comparativo (Avance de resultados) 12 de marzo de Pax.1

A eadministración nos concellos galegos. Comparativo (Avance de resultados) 12 de marzo de Pax.1 A eadministración nos concellos galegos. Comparativo - (Avance de resultados) 12 de marzo de 2008 Pax.1 Indice de contidos Introducción e alcance... 3 Equipamento e conectividade... 4 Aplicacións informáticas...

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

Sistema de Indicadores. da Sociedade da Información de Galicia: Servizos públicos da administración electrónica

Sistema de Indicadores. da Sociedade da Información de Galicia: Servizos públicos da administración electrónica Sistema de Indicadores da Sociedade da Información de Galicia: III Plan Galego de Estatística 2007 2011 Edición: Decembro de 2011 Edita: Xunta de Galicia Presidencia Secretaría Xeral de Modernización e

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

A Responsabilidade Social Empresarial nas Empresas TIC de Galicia. Edición 2016

A Responsabilidade Social Empresarial nas Empresas TIC de Galicia. Edición 2016 I A Responsabilidade ocial mpresarial nas mpresas TIC de Galicia dición dita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) Lugar: antiago de Compostela Ano

Más detalles

O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia. Edición 2016

O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia. Edición 2016 SI O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia Edición 2016 1 Edita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) Lugar: Santiago de Compostela Ano

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia.

El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia. El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia. Manuel Gromaz Campos María José Rodríguez Malmierca Manuel Veloso Espiñeira Miguel Bermejo Paradela Javier García Tobío Resumen: En este artículo

Más detalles

Os maiores e as TIC ANO 2011

Os maiores e as TIC ANO 2011 SI Os maiores e as TIC ANO 2011 1 Índice I Introdución Páxina 3 2. II Os maiores e o uso de ordenador 5 III 3. IV Os maiores e o uso de Internet e comercio electrónico Os maiores e a Administración electrónica

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test

Más detalles

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.50

Más detalles

Proxecto Abalar Escuela 2.0

Proxecto Abalar Escuela 2.0 [ 1 ] Proxecto Abalar Escuela 2.0 En Galicia el Programa Escuela 2.0 se materializa en el PROXECTO Objetivos Aumentar la competencia digital y la cultura TIC en la comunidad educativa Impulsar un cambio

Más detalles

Nº DE REGISTROS Y COMPOSICIÓN POR SEXOS USUARIOS/AS FUNDACIÓN 2015

Nº DE REGISTROS Y COMPOSICIÓN POR SEXOS USUARIOS/AS FUNDACIÓN 2015 INFORME EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS/AS DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN AÑO 2015 COMPOSICIÓN Y EDAD DE LOS USUARIOS/AS Se hicieron 133 cuestionarios (un 1,53% más que

Más detalles

Dia da Liberdade de Documentos 2014. Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal

Dia da Liberdade de Documentos 2014. Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal Dia da Liberdade de Documentos 2014 Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal José María Casanova Crespo De que vai esta charla? Que é un estándar e que é un estándar

Más detalles

Portal de transparencia local de Galicia ÍNDICE DE CONTIDOS

Portal de transparencia local de Galicia ÍNDICE DE CONTIDOS Portal de transparencia local de Galicia ÍNDICE DE CONTIDOS 1. Características do portal 2. Como acceder ao portal 3. Portal de transparencia dunha entidade local: publicidade activa 4. Portal de transparencia

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

Axencia Galega de Innovación Axudas e Servizos. Xullo 2014

Axencia Galega de Innovación Axudas e Servizos. Xullo 2014 Axencia Galega de Innovación Axudas e Servizos Xullo 2014 MARCO XERAL I + i Catalizador: Recursos Públicos CRECEMENTO UNIVERSIDADES CENTROS DE INVESTIGACIÓN TRANSFERENCIA /VALORIZACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN

Más detalles

Axudas aos traballadores autónomos para que accedan á Sociedade da Información

Axudas aos traballadores autónomos para que accedan á Sociedade da Información Axudas aos traballadores autónomos para que accedan á Sociedade da Información 1 2008 / 2009 Obxecto das axudas: Incentivar aos autónomos para que adquiran ordenadores persoais. Facilitar aos beneficiarios

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE BALANCE 2011 AMTEGA

PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE BALANCE 2011 AMTEGA PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE SOFTWARE LIBRE BALANCE 2011 AMTEGA A promoción, difusión e fomento do uso do Software Libre son estratéxicos para Galicia. O principal obxectivo da AMTEGA neste eido é acadar

Más detalles

AUTISMO GALICIA celebra a súa primeira ASEMBLEA XERAL do 2018

AUTISMO GALICIA celebra a súa primeira ASEMBLEA XERAL do 2018 1/5 2/5 O secretario as pasado contas edía presentouse 21 de a memoria xuño celebrouse de accións a primeira Autismo do ano Galicia na que durante se aprobaron odna. 2017. Patricia Estiveron presidenta

Más detalles

CLAUSULADO DA ENCOMENDA

CLAUSULADO DA ENCOMENDA RESOLUCIÓN DO 2 DE XANEIRO DE 2017 POLA QUE SE ENCOMENDA Á AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN A XESTIÓN DE DETERMINADAS ACTUACIÓNS RELACIONADAS COA PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO DA SOCIEDADE DIXITAL EN GALICIA.

Más detalles

CUESTIONARIO PARA O SECTOR CIENCIA-COÑECEMENTO-CREATIVO DO SECTOR SAÚDE, BENESTAR E VIDA

CUESTIONARIO PARA O SECTOR CIENCIA-COÑECEMENTO-CREATIVO DO SECTOR SAÚDE, BENESTAR E VIDA CUESTIONARIO PARA O SECTOR CIENCIA-COÑECEMENTO-CREATIVO DO SECTOR SAÚDE, BENESTAR E VIDA Nome da organización: Nome da persoa de contacto: Data: 1. Benestar 2. Saúde 3. Vida (nale a/as área/s que corresponda)

Más detalles

A Sociedade da Información nas empresas TIC de Galicia Principais indicadores. IV Plan Galego de Estatística Edición: 2014

A Sociedade da Información nas empresas TIC de Galicia Principais indicadores. IV Plan Galego de Estatística Edición: 2014 SI A Sociedade da Información nas empresas TIC de Galicia Principais indicadores. IV Plan Galego de Estatística 2012-2016 Edición: 2014 ÍNDICE 1. Caracterización do sector TIC 3 2. Actividades de I+D+i

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

MAPA DE RECURSOS: Oficinas de Emprego, Puntos de Información Multimedia e Entidades Colaboradoras en Captación de Ofertas

MAPA DE RECURSOS: Oficinas de Emprego, Puntos de Información Multimedia e Entidades Colaboradoras en Captación de Ofertas ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Oficinas

Más detalles

Xuntanza Seguimento Actuacións para o impulso ao Software libre en Galicia

Xuntanza Seguimento Actuacións para o impulso ao Software libre en Galicia Xuntanza Seguimento Actuacións para o impulso ao Software libre en Galicia Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica 30 de xullo de 2009 ÍNDICE Xuntanza seguimento actuacións SFL en Galicia

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

DOG Núm. 125 Xoves, 30 de xuño de 2011 Páx

DOG Núm. 125 Xoves, 30 de xuño de 2011 Páx DOG Núm. 125 Xoves, 30 de xuño de 2011 Páx. 17618 I. Disposicións xerais Consellería de Cultura e Turismo DECRETO 121/2011, do 16 de xuño, polo que se aproba a marca turística de Galicia e se regula a

Más detalles

CUESTIONARIO PARA O SECTOR EMPRESARIAL DE ENERXÍA, MEDIOAMBIENTE E SERVIZOS

CUESTIONARIO PARA O SECTOR EMPRESARIAL DE ENERXÍA, MEDIOAMBIENTE E SERVIZOS CUESTIONARIO PARA O SECTOR EMPRESARIAL DE ENERXÍA, MEDIOAMBIENTE E SERVIZOS Nome da organización: Nome da persoa de contacto: Data: 1. Enerxía 2. Medio Ambiente 3. Servizos avanzados 4. Loxística 5. Turismo

Más detalles

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA Serán los únicos representantes del Val Miñor en un evento deportivo

Más detalles

O 93,1% dos galegos de 16 ou máis anos manifesta estar preocupado polo medio ambiente e un 19,1% participar en actividades relacionadas

O 93,1% dos galegos de 16 ou máis anos manifesta estar preocupado polo medio ambiente e un 19,1% participar en actividades relacionadas Enquisa social 2008: fogares e medio ambiente NOTA DE PRENSA O 93,1% dos galegos de 16 ou máis anos manifesta estar preocupado polo medio ambiente e un 19,1% participar en actividades relacionadas O IGE

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO

CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIAIS INNOVADORAS, BASEADAS NO COÑECEMENTO CIENTÍFICO ASOCIADO AO CICLO O EMPRENDEMENTO CIENTÍFICO: UNHA OPORTUNIDADE NECESARIA BASES DA CONVOCATORIA Obxectivos Fomentar o espírito

Más detalles

III.5.2. OE 2: Reforzo da capacidade institucional e financeira de Galicia

III.5.2. OE 2: Reforzo da capacidade institucional e financeira de Galicia continuar coa implantación dun novo modelo de rexistro e sistema de información ao cidadán, primando o sistema electrónico, co fin de crear unha auténtica rede integral de información que racionalice o

Más detalles

OE 1.4. Atención ao benestar social

OE 1.4. Atención ao benestar social 2.3.4. OE 1.4. Atención ao benestar social Este Obxectivo Estratéxico persegue, principalmente, conseguir a satisfacción das necesidades das persoas con dependencia ou con discapacidade, e da xuventude.

Más detalles

ENQUISA SECTORIAL ÁS EMPRESAS E ÁS INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO. 2014

ENQUISA SECTORIAL ÁS EMPRESAS E ÁS INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO. 2014 ENQUISA SECTORIAL ÁS EMPRESAS E ÁS INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO. 2014 1. Identificación da empresa Para consultas o aclaraciones contactar con: Instituto Galego de Estatística Teléfono gratuíto: 900

Más detalles

Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN

Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN Plan de impulso e coordinación de servizos de apoio a emprendedores (Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol) DOSSIER PRESENTACIÓN 1 P á g i n a FERROLTERRA NON PODE EMPRENDER SEN TI Un ano máis,

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

CUESTIONARIO PARA O SECTOR EMPRESARIAL DA SAÚDE, BENESTAR E VIDA

CUESTIONARIO PARA O SECTOR EMPRESARIAL DA SAÚDE, BENESTAR E VIDA CUESTIONARIO PARA O SECTOR EMPRESARIAL DA SAÚDE, BENESTAR E VIDA Nome da organización: Nome da persoa de contacto: Data: 1. Benestar 2. Saúde 3. Vida (nale a/as área/s que corresponda) (As cuestións que

Más detalles

BASES DA CONVOCATORIA

BASES DA CONVOCATORIA BASES DA CONVOCATORIA ÍNDICE 1. Obxectivo xeral 2. Destinatarios 3. Criterios de selección 4. Estrutura do programa 5. Condicións xerais. 6. Forma e prazo de inscrición de proxectos. 3 3 3 4 6 7 Bases

Más detalles

Santiago de Compostela, 3 de febreiro de dous mil dezasete

Santiago de Compostela, 3 de febreiro de dous mil dezasete Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados e Mariscos (ANFACO-

Más detalles

Servizo de información, asesoramento e orientación sobre recursos e servizos dispoñibles: Apoio na xestión e tramitación de recursos

Servizo de información, asesoramento e orientación sobre recursos e servizos dispoñibles: Apoio na xestión e tramitación de recursos Servizo de información, asesoramento e orientación sobre recursos e servizos dispoñibles: - Certificado de discapacídade - Accesibilidade - Formación - Emprego - Autoemprego - Servizo, actividades e programas

Más detalles

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR CUIDADOR Curso especialmente dirigido a todos los interesados en desarrollar su labor profesional dentro del ámbito del cuidado de niños con necesidades especiales. Las actividades a efectuar en este puesto

Más detalles

INFORME SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN GALICIA

INFORME SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN GALICIA INFORME SOBRE O TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN GALICIA Maio de 2015 A importancia do transporte público urbano Favorece a mobilidade da poboación Facilita o crecemento económico Servizos de transporte: -

Más detalles

PROGRAMA DE AXUDAS 2010: CONCELLO DE MUROS SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PROGRAMA DE AXUDAS 2010: CONCELLO DE MUROS SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN A CLUBS E A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DOCUMENTO SOLICITUDE DON/DONA 1.- DATOS DA ENTIDADE NTE NIF PRESIDENTE/A

Más detalles

Xornada sobre Mediación

Xornada sobre Mediación Xornada sobre Mediación Datas: 7 e 8 de abril de 008 Lugar: Salón de Actos do Ilustre Colexio de Avogados Santiago de Compostela Docentes: Flor Hoyos (Educadora Social) e Mª Jesús Vieito (Avogada) Valoración

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA CONECTA PEME 2016 XUSTIFICACIÓN DA ANUALIDADE 2018

INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA CONECTA PEME 2016 XUSTIFICACIÓN DA ANUALIDADE 2018 INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA CONECTA PEME 2016 XUSTIFICACIÓN DA ANUALIDADE 2018 Os prazos relativos á xustificación da anualidade 2018 son os seguintes: Prazo de presentación da documentación

Más detalles

PROCEDEMENTO P-PRL 17

PROCEDEMENTO P-PRL 17 Páxina 1 de 5 INDICE 1. OBXECTO E ALCANCE 2. NORMATIVA DE REFERENCIA 3. DEFINICIÓNS 4. DESCRICIÓN 5. ESQUEMA ANEXOS F- 17 01: Acta reunión: revisión periódica pola dirección do sistema de xestión de prevención

Más detalles

Apoios do IGAPE ao Emprendemento. Pontevedra, 24 de outubro de 2013

Apoios do IGAPE ao Emprendemento. Pontevedra, 24 de outubro de 2013 Apoios do IGAPE ao Emprendemento Pontevedra, 24 de outubro de 2013 SERVIZOS A TRAVÉS DA WEB www.igape.es SERVIZOS A TRAVÉS DA WEB BICGALICIA www.bicgalicia.org CREACIÓN DE EMPRESAS BANCO DE PROXECTOS FICHAS

Más detalles

SUBVENCIÓNS Entidades asociativas, oficinas locais e outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo

SUBVENCIÓNS Entidades asociativas, oficinas locais e outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo SUBVENCIÓNS 2017 Entidades asociativas, oficinas locais e outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo ENTIDADES COLABORADORAS DA REDE EUSUMO 2 3 5 7 NORMAS XERAIS E CONVOCATORIA PROGRAMA I - FOMENTO

Más detalles

economíasocial 2.4. As fontes estatísticas empregadas para a análise da economía social son, fundamentalmente,

economíasocial 2.4. As fontes estatísticas empregadas para a análise da economía social son, fundamentalmente, GaLICIa2003 2.4. economíasocial ESTE APARTADO ESTÁ DEDICADO Ó estudio da economía social, na que se engloban tódalas iniciativas empresariais por parte de traballadores que se constitúen para dar satisfacción

Más detalles

oferta de emprego público relativa aos corpos docentes, no ano 2016.

oferta de emprego público relativa aos corpos docentes, no ano 2016. PROXECTO DE Decreto./2016, do... de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. Ano Unidade de Igualdade Ano

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO. Ano Unidade de Igualdade Ano DISTRIBUCIÓN POR SEXOS NOS ÓRGANOS DE GOBERNO DA UNIVERSIDADE DE VIGO Ano 2017 Unidade de Igualdade Ano 2017 1 Índice 1. ÓRGANOS COLEXIADOS 1.1. Consello Social..... 3 1.2. Claustro Universitario......

Más detalles

b) Normas con arreglo ás que se desenvolve o traballo.

b) Normas con arreglo ás que se desenvolve o traballo. INFORME ADICIONAL AO DE AUDITORIA DAS CONTAS ANUAIS I. INTRODUCIÓN. a) Órgano que emite o informe. A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma a través da Subdirección Xeral de Control Financeiro Permanente,

Más detalles

A Axencia Galega de Innovación

A Axencia Galega de Innovación 2017 Axudas para a contratación de persoal para a realización de actividades de I+D+i en empresas e centros de coñecemento galegos en áreas estratéxicas para Galicia 1 A Axencia Galega de Innovación Ten

Más detalles

Punto de encontro entre a oferta do sector TIC e o resto dos sectores empresariais galegos que demandan produtos e servizos TIC para mellorar a súa

Punto de encontro entre a oferta do sector TIC e o resto dos sectores empresariais galegos que demandan produtos e servizos TIC para mellorar a súa Punto de encontro entre a oferta do sector TIC e o resto dos sectores empresariais galegos que demandan produtos e servizos TIC para mellorar a súa produtividade e competitividade. Fomentar a transformación

Más detalles

IGAPE PLAN IMPULSA OURENSE 2012 (IG-100)

IGAPE PLAN IMPULSA OURENSE 2012 (IG-100) IGAPE PLAN IMPULSA OURENSE 2012 (IG-100) RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2012 pola que se fai público o acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica polo que se modifican as

Más detalles

Programa de Cidadanía Activa: Promoción de Vida Independente

Programa de Cidadanía Activa: Promoción de Vida Independente Programa de Cidadanía Activa: Promoción de Vida Independente OBXECTIVOS Aumentar a implicación persoal das persoas adultas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento nos ámbitos laboral, familiar

Más detalles

Acollemento do persoal

Acollemento do persoal Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa REDE DE CONSERVATORIOS DE MÚSICA E DANZA DE GALICIA Procedemento PR62ACP Acollemento do persoal Versión Modificación Data 01 Edición

Más detalles

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 127 128 ESTADO DE INGRESOS 129 130 O P E R A C I O N S C O R R E N T E S CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA EXPLICACIÓN DO INGRESO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS

Más detalles

PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas

PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas PROGRAMA FORMATIVO Módulo de creación de empresas Data DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE 1. FAMILIA PROFESIONAL: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 2. AREA PROFESIONAL: CREACIÓN DE EMPRESAS 3. DENOMINACIÓN: Módulo de

Más detalles

O ESPAZO DA VIVENDA GALEGA LUGAR DE ENCONTRO E PARTICIPACIÓN DO SECTOR

O ESPAZO DA VIVENDA GALEGA LUGAR DE ENCONTRO E PARTICIPACIÓN DO SECTOR O ESPAZO DA VIVENDA GALEGA LUGAR DE ENCONTRO E PARTICIPACIÓN DO SECTOR ÍNDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ANTECEDENTES MISIÓN OBXECTIVOS DESTINATARIOS TEMÁTICAS DE INTERESE ÁREAS DE ACTUACIÓN

Más detalles

INFORME DE RESULTADOS Plan anual de avaliación 2010

INFORME DE RESULTADOS Plan anual de avaliación 2010 INFORME DE RESULTADOS Plan anual de avaliación 2010 Enquisas de avaliación do clima laboral do persoal de administración e servizos Elaborado por: Unidade de estudos e programas Data de elaboración: 15

Más detalles

NOTA INFORMATIVA SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA DOS MEDIADORES DE SEGUROS

NOTA INFORMATIVA SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA DOS MEDIADORES DE SEGUROS NOTA INFORMATIVA SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA DOS MEDIADORES DE SEGUROS Nesta nota recóllese a interpretación que realiza a Subdirección Xeral de Supervisión de Caixas de Aforro e Entidades Financeiras,

Más detalles

ANEXO I PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

ANEXO I PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA ANEXO I PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO AXUDAS ECONÓMICAS PARA A FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO ED202A SOLICITUDE DATOS DA PERSOA SOLICITANTE TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA LUGAR/LOCALIDADE

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Química Código CSPEC02 Páxina 1 de 12 1. Formato da proba Formato A proba constará de nove cuestións e catro problemas, distribuídos así:

Más detalles

A absorción de CO 2. no marco da xestión forestal sustentable en Galicia Xornada inaugural do proxecto Troco 2, 6 de xuño de 2018

A absorción de CO 2. no marco da xestión forestal sustentable en Galicia Xornada inaugural do proxecto Troco 2, 6 de xuño de 2018 A absorción de CO 2 no marco da xestión forestal sustentable en Galicia Xornada inaugural do proxecto Troco 2, 6 de xuño de 2018 Importancia dos sumidoiros de carbono na Lei de montes de Galicia A xestión

Más detalles

As mulleres no sector TIC. Ano 2014

As mulleres no sector TIC. Ano 2014 SI As mulleres no sector TIC. Ano 214 Edita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Lugar: Santiago de Compostela Ano: 214 Este documento distribúese

Más detalles

Seminario de Planificación Empresarial

Seminario de Planificación Empresarial Seminario de Planificación Empresarial Con Perspectiva de Xénero Matrícula Gratuita Acción seleccionada no marco dun programa operativo cofinanciado polo FSE coa colaboración da Xunta de Galicia OBXECTIVOS

Más detalles

Proxecto PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017 AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

Proxecto PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2017 AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 51 52 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO ESTADO DE INGRESOS 53 54 PROXECTO DE ORZAMENTOS DA

Más detalles

Para superar a proba debe contestar correctamente a un mínimo de 12 preguntas (o 60% delas)

Para superar a proba debe contestar correctamente a un mínimo de 12 preguntas (o 60% delas) UNIÓN EUROPE competencias clave DIXITL DIGITL ERTIFIDOS DE PROFESIONLIDDE ERTIFIDOS DE PROFESIONLIDD NIVEL 3 Obxectivo: Objetivo: valiar as capacidades vinculadas á competencia dixital. Evaluar las capacidades

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 577 IX lexislatura SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.1. Normas aprobadas 1.1.1.1. Leis Lei de transparencia

Más detalles

AVELLENTAMENTO ACTIVO

AVELLENTAMENTO ACTIVO CURSO AVELLENTAMENTO ACTIVO Ferramentas para a intervención socioeducativa 2ª edición Santiago de Compostela 15, 22, 29 de marzo, 5 de abril Organizado por: Impartido por: Avalado por: O proceso de avellentamento

Más detalles

O CAMIÑO DE DOWN GALICIA

O CAMIÑO DE DOWN GALICIA UNHA ESCOLA PARA TOD@S O CAMIÑO DE DOWN GALICIA Experiencias e Metodoloxías de Educación Inclusiva Santiago de Compostela 05 de novembro de 2016 DOWN GALICIA E ENTIDADES MEMBRO DOWN GALICIA é unha FEDERACIÓN

Más detalles

Guía de propostas didácticas para docentes SECUNDARIA, BACHARELATO, FP DE GRADO MEDIO E ENSINAS ESPECIAIS

Guía de propostas didácticas para docentes SECUNDARIA, BACHARELATO, FP DE GRADO MEDIO E ENSINAS ESPECIAIS Guía de propostas didácticas para docentes SECUNDARIA, BACHARELATO, FP DE GRADO MEDIO E ENSINAS ESPECIAIS Esta pequena guía inclúe unha serie de actividades para traballar a temática do consumo responsable

Más detalles

A ESTRATEXIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIXENTE (RIS3) DE GALICIA E A SÚA INCIDENCIA NO AGRO GALEGO

A ESTRATEXIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIXENTE (RIS3) DE GALICIA E A SÚA INCIDENCIA NO AGRO GALEGO A ESTRATEXIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIXENTE (RIS3) DE GALICIA E A SÚA INCIDENCIA NO AGRO GALEGO Manuel Varela Rey Director da Axencia Galega de Innovación 06 de xuño de 2014 NOVO MARCO 2014-2020: PRINCIPAIS

Más detalles

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN E CONTROL As especies exóticas invasoras nas Reservas de Biosfera de Galicia

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN E CONTROL As especies exóticas invasoras nas Reservas de Biosfera de Galicia CAMPAÑA DE PREVENCIÓN E CONTROL As especies exóticas invasoras nas Reservas de Biosfera de Galicia (co apoio da Fundación Biodiversidad, do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) PRESENTACIÓN

Más detalles

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN DO EMPREGO PARA PARADOS DE LONGA DURACIÓN Programa Extraordinario de Activación para o Emprego Trátase dun programa específico e extraordinario de carácter temporal, dirixido

Más detalles

ACORDAN Capítulo I Réxime de prestación de servizos

ACORDAN Capítulo I Réxime de prestación de servizos Acordo entre a Xunta de Galicia a través das Consellerias de Facenda, Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a do Medio Rural e as Organizacións Sindicais... polo que se establece o réxime de prestación

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA CONECTA PEME 2016 XUSTIFICACIÓN DA SEGUNDA ANUALIDADE

INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA CONECTA PEME 2016 XUSTIFICACIÓN DA SEGUNDA ANUALIDADE INSTRUCIÓNS PARA A XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA CONECTA PEME 2016 XUSTIFICACIÓN DA SEGUNDA ANUALIDADE Os prazos relativos á xustificación da anualidade 2017 son os seguintes: Prazo de presentación da documentación

Más detalles

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 61 62 04 PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 10 SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA 63 64 SECCIÓN - 0 4 PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA SERVIZO - 1 0 SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

XORNADAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

XORNADAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS XORNADAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Coidando as persoas: regreso ao traballo tras unha baixa de longa duración Santiago de Compostela Parador Hostal dos Reis Católicos 12 e 13 Xullo 2018 Máis información

Más detalles

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago.

TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos albergues de peregrinos do Camiño de Santiago. https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codcons=tu&codproc=987b&procedemento=tu987b 25/01/2018 01:39:36 Guía de procedementos e servizos TU987B - Inicio de actividade de albergues turísticos ou dos

Más detalles

Unidade de análises e programas INFORME 2016

Unidade de análises e programas INFORME 2016 Unidade de análises e programas INFORME 2016 SISTEMA DE XESTIÓN DE QUEIXAS, SUXESTIÓNS E PARABÉNS Unidade de Análises e Programas Edificio anexo á xerencia, planta baixa Campus Lagoas-Marcosende 36310

Más detalles

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA

ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA ALEGACIÓNS DA CIG, CCOO, E UGT AO ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS.. SOBRE A APLICACIÓN AO PERSOAL DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR DO V CONVENIO COLECTIVO

Más detalles

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 53 54 ESTADO DE INGRESOS 55 56 O P E R A C I O N S C O R R E N T E S CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO PARTIDA EXPLICACIÓN DO INGRESO CONCEPTOS ARTIGOS E CAPÍTULOS 3 TAXAS,

Más detalles

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA

DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA 1 1 2 2 DOR CRÓNICA NON ONCOLÓXICA SEMPRE SUBXECTIVA DISOCIACIÓN CLÍNICA-RADIOLÓXICA 20 % DE PREVALENCIA 85% DE CAUSA OSTEOMUSCULAR 3 3 LOCALIZACIÓN 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 12% 8% 7% 34%

Más detalles