MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015"

Transcripción

1 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

2 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto 3 Obxectivos / Objetivos 3 Tipoloxía de visitas / Tipología de visitas 4 2. Visitas recibidas / Visitas recibidas 5 3. Valoración dos responsables de grupo / Valoración de los responsables de grupo 6 4. Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos 7 4. Valoración dos visitantes escolares / Valoración de los visitantes escolares 13

3 Introdución / Introducción 3 Obxecto Este documento recolle a información correspondente ao programa de visitas ás instalacións da Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA), incluíndo os resultados das correspondentes enquisas de valoración deste programa. Objeto Este documento recoge a información correspondiente al programa de visitas a las instalaciones de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA), incluyendo los resultados de las correspondientes encuestas de valoración de este programa. Obxectivos Contribuír a incrementar os niveis de coñecemento real de SOGAMA por parte da cidadanía. Orientar aos visitantes cara actitudes persoais máis positivas no referente á xestión dos residuos, fomentando a cultura da sostibilidade e, en concreto, dos tres erres (Redución, Reutilización e Reciclaxe). Sensibilizar e motivar á poboación para a súa participación activa na separación en orixe do lixo. Difundir boas prácticas que poden manter os cidadáns en diversos ámbitos e espazos vitais referentes ao consumo responsable, a minimización de residuos, a reutilización dos obxectos, a equidade social... Contribuír a aumentar os coñecementos técnicos dos visitantes sobre as instalacións de SOGAMA e, en especial, do Complexo Medioambiental de Cerceda. Objetivos Contribuir a incrementar los niveles de conocimiento real de SOGAMA por parte de la ciudadanía. Orientar a los visitantes cara actitudes personales más positivas en lo referente a la gestión de los residuos, fomentando la cultura de la sostenibilidad y, en concreto, de las tres erres (Reducción, Reutilización y Reciclaje). Sensibilizar y motivar a la población para su participación activa en la separación en origen de los residuos. Difundir buenas prácticas que pueden mantener los ciudadanos en diversos ámbitos y espacios vitales referentes al consumo responsable, la minimización de residuos, la reutilización de los objetos, la equidad social... Contribuir a aumentar los conocimientos técnicos de los visitantes sobre las instalaciones de SOGAMA y, en especial, del Complejo Medioambiental de Cerceda.

4 Introdución / Introducción 4 Tipoloxía de visitas Para unha maior adaptación aos participantes, identifícanse dous tipos de visitas ao Complexo medioambiental de Cerceda: Visitas educativas: destinadas a escolares de Educación Primaria e Secundaria Obrigatorias. Teñen unha duración de minutos e inclúe a visita a pé á Planta de Clasificación de Envases Lixeiros (bolsa amarela) e aos fosos de recepción de residuos xenéricos (bolsa negra). Visitas sociais e técnicas: de grupos de alumnos de Bacharel, Universitarios e Post-universitarios, así como outros colectivos de persoas maiores de idade. Teñen unha duración aproximada de 150 minutos e inclúen a realización dun recorrido a pé por distintas instalacións do Complexo. Ademais, puntualmente aténdense visitas a plantas de transferencia, que teñen unha duración aproximada de 60 minutos e inclúen un recorrido polas distintas partes desta instalación. Tipología de visitas Para una mayor adaptación a los participantes, se identifican dos tipos de visitas al Complejo medioambiental de Cerceda: Visitas educativas: destinadas a escolares de Educación Primaria y Secundaria Obligatorias. Tienen una duración de minutos e incluyen la visita a pie a la Planta de Clasificación de Envases Ligeros (bolsa amarilla) y a los fosos de recepción de residuos genéricos (bolsa negra). Visitas sociales y técnicas: de grupos de Bachillerato, Universitarios y Post-universitarios, así como otros colectivos de personas mayores de edad. Tienen una duración aproximada de 150 minutos e incluyen la realización de un recorrido a pie por distintas instalaciones del Complejo. Además, puntualmente se atiende visitas a plantas de transferencia, que tienen una duración aproximada de 60 minutos e incluyen un recorrido por distintas partes de esta instalación.

5 Visitas recibidas / Visitas recibidas 5 Durante o período que abrangue este informe, no Complexo medioambiental de Cerceda recibíronse un total de 61 visitas, coa seguinte desagregación por tipoloxía: 43 visitas educativas, nas que participaron un total de escolares. 12 visitas sociais (veciños de concellos e outros colectivos), nas que participaron un total de 430 persoas. 6 visitas técnicas (estudantes de bacharel, universitarios, técnicos...), nas que participaron un total de 132 persoas. Durante el período que abarca este informe, en el Complejo medioambiental de Cerceda se recibieron un total de 61 visitas, con la siguiente desagregación por tipología: 43 visitas educativas, en las que participaron un total de escolares. 12 visitas sociales (vecinos de ayuntamientos y otros colectivos), en las que participaron un total de 430 personas. 6 visitas técnicas (estudiantes de bachillerato, universitarios, técnicos ), en las que participaron un total de 132 personas.

6 Valoración dos responsables de grupo / Valoración de los responsables de grupo 6 A valoración media dos responsables de grupo situouse no primeiro semestre de 2015 en 4,5. A valoración flutuou entre 4,2 e 4,7 puntos. La valoración media de los responsables de grupo se situó en el primer semestre de 2015 en 4,5. La valoración fluctuó entre 4,2 y 4,7 puntos.

7 Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos Separación de los residuos en casa Más de la mitad de los participantes que respondieron a las encuestas indica que separa «siempre» los residuos en casa, mientras que más de un tercio que «a veces», siendo sólo un 7,8% los que reconocen que no los separa nunca. Más de tres quintos manifiestan separar en casa los envases ligeros, el 60% los envases de vidrio, mientras que sólo la mitad hace lo propio con el papel y cartón. 7 Separación dos residuos na casa Máis da metade dos participantes que responderon ás enquisas indica que separa «sempre» os residuos na casa, mentres que máis dun terzo que «ás veces», sendo só un 7,8% os que recoñecen que non os separa nunca. Máis de tres quintos manifestan separar na casa os envases lixeiros, o 60% os envases de vidro, mentres que só a metade fai o propio co papel e cartón.

8 Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos 8 Coñecemento previo de SOGAMA Case tres quintos dos visitantes adultos coñecían previamente da existencia de SOGAMA. A canle de coñecemento previo maioritaria foi os medios de comunicación, seguido do centro de traballo (ou centro educativo, no seu caso) e a familia e amigos, sendo internet unha canle residual. Conocimiento previo de SOGAMA Casi tres quintos de los visitantes adultos conocían previamente de la existencia de SOGAMA. El canal de conocimiento previo mayoritario fue los medios de comunicación, seguido del centro de trabajo (o centro educativo, en su caso) y la familia y amigos, siendo internet un canal residual.

9 Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos 9 Valoración da visita O 96,6% dos visitantes adultos recomendan visitar as instalacións de SOGAMA. Unha ampla maioría (95,1%) de participantes sinala que as visitas son «a mellor forma de coñecer a actividade de SOGAMA ao permitir ver o proceso industrial». Máis de catro quintos dos visitantes indicou que a súa visión dos residuos cambiou coa visita ás instalacións de SOGAMA. Valoración de la visita El 96,6% de los visitantes adultos recomiendan visitar las instalaciones de SOGAMA. Una amplia mayoría (95,1%) de los participantes señala que las visitas son «la mejor forma de conocer la actividad de SOGAMA al permitir ver el proceso industrial». Más de cuatro quintos de los visitantes indicó que su visión de los residuos cambió con la visita a las instalaciones de SOGAMA.

10 Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos 10 Valoración da visita A duración da visita foi axeitada para o 88,2% dos visitantes. O elemento que claramente máis lles gustou foi o recorrido realizado polo complexo (77,9%), mentres quedan en segundo termo instalacións específicas. Só un 1% indicou que non lle agradou ningunha instalación. Valoración de la visita La duración de la visita fue adecuada para el 88,2% de los visitantes. El elemento que claramente más les gustó fue el recorrido realizado por el complejo (77,9%), mientras quedan en segundo termino instalaciones específicas. Solo un 1% indicó que no le agradó ninguna instalación.

11 Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos 11 Valoración dos monitores Un 99,5% dos visitantes que cumprimentaron as enquisas valoraron as atencións por parte dos monitores de forma positiva; as explicación recibidas foron avaliadas como moi boas polo 82,4% e boas polo 16,7%. Tan só un 1% valorou negativamente as explicacións e un 0,5% as atencións. Valoración de los monitores Un 99,5% de los visitantes que cumplimentaron las encuestas valoraron las atenciones por parte de los monitores de forma positiva; las explicaciones recibidas fueron evaluadas como muy buenas por el 82,4% y buenas por el 16,7%. Tan solo un 1% valoró negativamente las explicaciones y un 0,5% las atenciones.

12 Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos 12 Valoración de SOGAMA Este semestre, máis da metade dos visitantes manifesta que tiña unha boa ou moi boa opinión de SOGAMA antes de realizar a visita, fronte a un 4% que a tiña mala; mentres un 40,7% non tiña opinión. Despois da visita, a valoración é moi boa para o 56,3% e para o 41,7% boa, mentres un 2% a valorou de forma negativa. O 88,7% dos visitantes consideran que o cometido de SOGAMA é importante e bo para o coidado do medio ambiente en Galicia. Valoración de SOGAMA Este año, más de la mitad de los visitantes manifiesta una buena o muy buena opinión de SOGAMA antes de realizar la visita, frente a un 4% que la tenía mala; mientras un 40,7% no tenía opinión. Después de la visita, la valoración es muy buena para el 56,3% y para el 41,7% es buena, mientras un 2% la valoró de forma negativa. El 88,7% de los visitantes considera que el cometido de SOGAMA es importante y bueno para el cuidado del medio ambiente en Galicia.

13 Valoración dos visitantes escolares / Valoración de los visitantes escolares Separación de los residuos en casa Más de un tercio (34,9%) de los escolares indican que ayudan a separar los residuos en casa, mientras más de la mitad (52,1%) dice que ayuda «a veces» y un 13,1% declara que nunca ayuda. Por materiales, casi dos tercios dice que en su casa separan los envases ligeros (63%), seguidos de los envases de vidrio (47%) y del papel y cartón (43%). 13 Separación dos residuos na casa Máis dun terzo (34,9%) dos escolares indican que axudan a separar os residuos na casa, mentres máis da metade (52,1%) di que axuda «a veces» e un 13,1% declara que nunca axuda. Por materiais, case dous terzos din que na súa casa separan os envases lixeiros (63%), seguidos dos envases de vidro (47%) do papel e cartón (43%).

14 Valoración dos visitantes escolares / Valoración de los visitantes escolares 14 Coñecemento previo de SOGAMA Case tres cuartos dos escolares (74,6%) manifestan que tiñan coñecemento da existencia de SOGAMA antes da visita. El 47,2% destes recibiron a información no ámbito escolar. A familia e amigos (17,2%), os medios de comunicación (13,6%) e internet (2,2%) foron canles tamén significativas. Conocimiento previo de SOGAMA Casi tres cuartos de los escolares (74,6%) manifiestan que tenían conocimiento de la existencia de SOGAMA antes de la visita. El 47,2% de éstos recibieron la información en el ámbito escolar. La familia y amigos (17,2%), los medios de comunicación (13,6%) e internet (2,2%) fueron canales también significativos.

15 Valoración de SOGAMA Valoración dos visitantes escolares / Valoración de los visitantes escolares O 56,2% dos escolares consideraban que SOGAMA facía unha labor positiva para Galicia previamente a visita, mentres para un 6,5% era negativa e o 37,3% non tiña opinión. Despois de realizar a visita, máis da metade (55,4%) dos visitantes califican a labor feita por SOGAMA como moi boa e o 31,2% como boa. Un 10,4% valórana como «regular» e tan só un 2,9% a valoran negativamente. El 56,2% de los escolares consideraban que SOGAMA hacía una labor positiva para Galicia previamente a la visita, mientras que para un 6,5% era negativa y el 37,3% no tenía opinión. Después de realizar la visita, más de la mitad (55,4%) de los visitantes califican la labor hecha por SOGAMA como muy buena e el 31,2% como buena. Un 10,4% la valora como «regular» y tan sólo un 2,9% la valoraron negativamente. 15

16 Valoración dos visitantes escolares / Valoración de los visitantes escolares 16 Valoración da visita A visita tivo unha duración adecuada para a metade dos escolares, sendo o recorrido xeral polo complexo, o recorrido en bus e as maquetas os elementos que máis lle gustaron. As explicacións e atencións dos monitores son boas ou moi boas para o 93,3% dos escolares. Valoración da visita La visita tuvo una duración adecuada para la mitad de los escolares, siendo el recorrido general por el complejo, el recorrido en bus y las maquetas los elementos que más le gustaron. Las explicaciones y atenciones de los monitores son buenas o muy buenas para el 93,3% de los escolares.

17 17 Servizo prestado por / Servicio prestado por: U.T.E. SOGAMA VISITAS 2013

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

1. Introducción: Edificio San Bartolomé Plaza Fray Luis 1-8, 37008 - Salamanca Teléfono: 923 294500, ext. 1269 e-mail: oficinaverde@usal.

1. Introducción: Edificio San Bartolomé Plaza Fray Luis 1-8, 37008 - Salamanca Teléfono: 923 294500, ext. 1269 e-mail: oficinaverde@usal. Encuesta: Hábitos de separación y conocimientos sobre la gestión de los residuos de papel-cartón del colectivo de estudiantes de la Universidad de Salamanca. 1. Introducción: La Universidad de Salamanca,

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA

PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA Informe das visitas recibidas no 2º semestre de 2016 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción

Más detalles

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA Serán los únicos representantes del Val Miñor en un evento deportivo

Más detalles

OncoBarómetro, Imagen social de las personas con cáncer. Resumen ejecutivo - 2013

OncoBarómetro, Imagen social de las personas con cáncer. Resumen ejecutivo - 2013 OncoBarómetro, Imagen social de las personas con cáncer Resumen ejecutivo - 2013 1 El cáncer no es solo una enfermedad médica, sino también una realidad social. Sin duda, conocer dicha vertiente social

Más detalles

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA DESCRIPCIÓN ACCION FORMATIVA CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (con expedición del certificado oficial Operador de Instalaciones con Riesgo de Legionella

Más detalles

Nº DE REGISTROS Y COMPOSICIÓN POR SEXOS USUARIOS/AS FUNDACIÓN 2015

Nº DE REGISTROS Y COMPOSICIÓN POR SEXOS USUARIOS/AS FUNDACIÓN 2015 INFORME EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS/AS DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN AÑO 2015 COMPOSICIÓN Y EDAD DE LOS USUARIOS/AS Se hicieron 133 cuestionarios (un 1,53% más que

Más detalles

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos.

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. USC En respuesta al informe provisional de seguimiento del Máster

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test

Más detalles

Perfil del Ingeniero en Informática.

Perfil del Ingeniero en Informática. 10. CONCLUSIONES A continuación, se describen las conclusiones más relevantes a las que conduce el presente estudio, basado en la muestra de 105 titulados en Ingeniería en Informática. Perfil del Ingeniero

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio Proba de Ciencias sociais Código CMPS003 Páxina 1 de 10 Parte sociolingüística. Ciencias sociais 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións

Más detalles

Programa de reciclaje en centros educativos

Programa de reciclaje en centros educativos Programa de reciclaje en centros educativos CURSO 2015-2016 1. Introducción El Cabildo de Lanzarote, a través de su campaña de educación ambiental Lanzarote Recicla, desarrolla diferentes actuaciones de

Más detalles

Xornada sobre Mediación

Xornada sobre Mediación Xornada sobre Mediación Datas: 7 e 8 de abril de 008 Lugar: Salón de Actos do Ilustre Colexio de Avogados Santiago de Compostela Docentes: Flor Hoyos (Educadora Social) e Mª Jesús Vieito (Avogada) Valoración

Más detalles

12. LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

12. LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 12. LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS PRESENTACIÓN Las Charlas y la Visita al Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) para escolares y colectivos

Más detalles

CAMPAÑA EDUCATIVA PARA EL FOMENTO DEL RECICLAJE 1. QUIÉN LO HACE POSIBLE? 2. EL AUTOBÚS 3. EL EQUIPO 4. LAS ACTIVIDADES 5. A QUIÉN SE DIRIGE?

CAMPAÑA EDUCATIVA PARA EL FOMENTO DEL RECICLAJE 1. QUIÉN LO HACE POSIBLE? 2. EL AUTOBÚS 3. EL EQUIPO 4. LAS ACTIVIDADES 5. A QUIÉN SE DIRIGE? CAMPAÑA EDUCATIVA PARA EL FOMENTO DEL RECICLAJE ÍNDICE 1. QUIÉN LO HACE POSIBLE? 2. EL AUTOBÚS 3. EL EQUIPO 4. LAS ACTIVIDADES 5. A QUIÉN SE DIRIGE? 6. EL ITINERARIO 7. CONCURSO DE DIBUJO 8. PÁGINA WEB

Más detalles

PROYECTO ESTUDIANTIL SEXTO GRADO DE PRIMARIA

PROYECTO ESTUDIANTIL SEXTO GRADO DE PRIMARIA PROYECTO ESTUDIANTIL SEXTO GRADO DE PRIMARIA Instrucciones: Lee y analiza cómo se llevó a cabo la evaluación en el siguiente fragmento de un proyecto estudiantil de sexto grado de primaria: Campo formativo:

Más detalles

Ministerio Administrativo de la Presidencia

Ministerio Administrativo de la Presidencia ANÁLISIS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Julio 2015 Introducción El crecimiento de los Estados en general ha supuesto que las Administraciones Públicas se hagan cargo de la prestación

Más detalles

Encuestas Aplicadas 77%

Encuestas Aplicadas 77% INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA Encuestas Aplicadas 23% Encuestas respondidas por completo 77% Encuestas respondidas parcialmente Objetivo de la encuesta: Conocer el grado de satisfacción, las opiniones

Más detalles

Norma ISO 9001:2015. Cuáles son los cambios presentados en la actualización de la Norma?

Norma ISO 9001:2015. Cuáles son los cambios presentados en la actualización de la Norma? Norma ISO 9001:2015 Cuáles son los cambios presentados en la actualización de la Norma? Norma ISO 9001:2015 Contenido Introducción Perspectiva de la norma ISO 9001 Cambios de la norma ISO 9001 Cambios

Más detalles

Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana ANÁLISIS DE ENCUESTAS REDISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana ANÁLISIS DE ENCUESTAS REDISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana ANÁLISIS DE ENCUESTAS REDISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO En el mes de marzo de 2014, con la intención de darle una vocación diferenciada a los equipos

Más detalles

Actividad que involucra a toda la comunidad educativa en la búsqueda de deseos comunes para todos.

Actividad que involucra a toda la comunidad educativa en la búsqueda de deseos comunes para todos. Descripción Nivel educativo Módulo EI1 EI2 CRN EP1 X EP2 X EP3 EEE ESO EPIU Bachillerato / Ciclos Form. M-S X Educación Especial NB Todo el centro educativo X Todos Actividad que involucra a toda la comunidad

Más detalles

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA NIEVE 2016

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA NIEVE 2016 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA NIEVE 2016 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES Subdirección General de Apoyo y Coordinación Subdirección General de Programas

Más detalles

PARA NO DUDAR AL SEPARAR

PARA NO DUDAR AL SEPARAR INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS REALIZADA EN 2009-2010 Y 2010-2011 PARA NO DUDAR AL SEPARAR INDICE HISTÓRICO DE LA CAMPAÑA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS 2009-2010/

Más detalles

pacientes Cuidar al cuidador Junio 2010. Número 17

pacientes Cuidar al cuidador Junio 2010. Número 17 pacientes Junio 2010. Número 17 Cuidar al cuidador reportaje El reciclaje de los residuos de los medicamentos. 30 Qué hacer con los restos de los medicamentos? Para evitar la contaminación del medio ambiente

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

CONCEPTOS Y CRITERIOS DE LOS INDICADORES DE CALIDAD

CONCEPTOS Y CRITERIOS DE LOS INDICADORES DE CALIDAD CONCEPTOS Y CRITERIOS DE LOS INDICADORES DE CALIDAD Las tablas con los indicadores de calidad recogen los siguientes campos: 1. Denominación de la actividad. Nombre que aparece en el Programa Estadístico

Más detalles

ACTA DE LA REUNIÓN FORO DE SOSTENIBILIDAD

ACTA DE LA REUNIÓN FORO DE SOSTENIBILIDAD Tema: Foro de Sostenibilidad de Durango Reunión: 6 Fecha: 2006-07-19 Lugar: Casa de Cultura de Durango Duración: 19:00 21:00 1. Presentación de la Jornada 2. Primera sesión del Análisis del Plan de Acción

Más detalles

Ruta de 3 aprendizaje. Los desperdicios. L a c a b a ñ a d e l b o s q u e

Ruta de 3 aprendizaje. Los desperdicios. L a c a b a ñ a d e l b o s q u e Ruta de 3 aprendizaje Los desperdicios L a c a b a ñ a d e l b o s q u e Los desperdicios 2 a) Cuestión motivadora: Os imagináis cuántos kilos de residuos produce cada uno de vosotros/as en un mes? Cuántos

Más detalles

madres y disponibles encuesta años) Metodología. Se ha p=q=50%.

madres y disponibles encuesta años) Metodología. Se ha p=q=50%. NECESIDADES DE NIÑOS Y NIÑAS CON DIABETES EN EDADD ESCOLAR EN MADRID (2014-2015) Los datos que se resumen a continuación pertenecenn al estudio Necesidades de los niños y niñas con diabetes en edadd escolar

Más detalles

Proxecto Abalar Escuela 2.0

Proxecto Abalar Escuela 2.0 [ 1 ] Proxecto Abalar Escuela 2.0 En Galicia el Programa Escuela 2.0 se materializa en el PROXECTO Objetivos Aumentar la competencia digital y la cultura TIC en la comunidad educativa Impulsar un cambio

Más detalles

HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS E INTERDEPENDENCIA

HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS E INTERDEPENDENCIA HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS E INTERDEPENDENCIA HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS. ALCANCE Es la existencia y cumplimiento de procesos que garanticen la historia clínica por paciente y las condiciones técnicas

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

O 93,1% dos galegos de 16 ou máis anos manifesta estar preocupado polo medio ambiente e un 19,1% participar en actividades relacionadas

O 93,1% dos galegos de 16 ou máis anos manifesta estar preocupado polo medio ambiente e un 19,1% participar en actividades relacionadas Enquisa social 2008: fogares e medio ambiente NOTA DE PRENSA O 93,1% dos galegos de 16 ou máis anos manifesta estar preocupado polo medio ambiente e un 19,1% participar en actividades relacionadas O IGE

Más detalles

A continuación, se describen las conclusiones más relevantes a las que conduce el presente estudio: Perfil del Licenciado en Farmacia.

A continuación, se describen las conclusiones más relevantes a las que conduce el presente estudio: Perfil del Licenciado en Farmacia. 10. CONCLUSIONES A continuación, se describen las conclusiones más relevantes a las que conduce el presente estudio: Perfil del Licenciado en Farmacia. Entre las principales características sociodemográficas

Más detalles

Estudios de Satisfacción de Usuarios e Imagen de Opinión Pública del Banco de Previsión Social

Estudios de Satisfacción de Usuarios e Imagen de Opinión Pública del Banco de Previsión Social Estudios de Satisfacción de Usuarios e Imagen de Opinión Pública del Banco de Previsión Social 2007 2012 Fuente: Investigación del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad

Más detalles

Informe Final Estudio de Satisfacción Usuaria SENCE 2014: Programa Becas Laborales

Informe Final Estudio de Satisfacción Usuaria SENCE 2014: Programa Becas Laborales 2015 Informe Final Estudio de Usuaria SENCE 2014: Programa Becas Laborales Informe de resultados finales Organismo Mandante: ACNexo Investigación / Latadia 4525/ Tel: (56 2) 2954 8225 / Las Condes - Santiago

Más detalles

Programa educativo 2014/2015

Programa educativo 2014/2015 Programa educativo 2014/2015 Índice Oferta educativa Portal web educativo Newsletter CanalEduca al día Editorial CanalEduca Cómo participar? 3 13 14 15 16 2 Oferta educativa Novedades! CanalEduca, el programa

Más detalles

CAPITULO IV METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

CAPITULO IV METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 109 CAPITULO IV METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 4.1. Tipo de investigación El tipo de investigación que se utiliza es el descriptivo, con el cual se ha pretenderá especificar la incidencia del maltrato

Más detalles

ENCUESTA PARA MUNICIPIOS GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

ENCUESTA PARA MUNICIPIOS GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos ENCUESTA PARA MUNICIPIOS GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos El objetivo de esta encuesta es conocer mejor la realidad particular de cada

Más detalles

LOS PERUANOS NO CUENTAN CON LA INFORMACION NUTRICIONAL NECESARIA PARA SEGUIR UNA DIETA SALUDABLE

LOS PERUANOS NO CUENTAN CON LA INFORMACION NUTRICIONAL NECESARIA PARA SEGUIR UNA DIETA SALUDABLE LOS PERUANOS NO CUENTAN CON LA INFORMACION NUTRICIONAL NECESARIA PARA SEGUIR UNA DIETA SALUDABLE Estudio de Opinión Pública sobre nutrición y hábitos de alimentación saludable. Datum Internacional realizó

Más detalles

Este capítulo describirá la metodología usada para realizar la evaluación de la aplicación

Este capítulo describirá la metodología usada para realizar la evaluación de la aplicación Capítulo V. Evaluación de la aplicación móvil de RoX Este capítulo describirá la metodología usada para realizar la evaluación de la aplicación móvil de RoX, qué tipo de sujetos de prueba se usaron en

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Pág. 104 SÁBADO 7 DE FEBRERO DE 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 5 ALCOBENDAS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO El Pleno municipal del Ayuntamiento de Alcobendas, en sesión ordinaria celebrada

Más detalles

RESULTADOS CUESTIONARIO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA DEL MUNICIPIO DE ESTIVELLA

RESULTADOS CUESTIONARIO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA DEL MUNICIPIO DE ESTIVELLA RESULTADOS CUESTIONARIO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA DEL MUNICIPIO DE ESTIVELLA INTRODUCCIÓN...4 A. Características de la muestra...5 A.1 Características de la muestra.... 5 A.2 Características

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia.

El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia. El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia. Manuel Gromaz Campos María José Rodríguez Malmierca Manuel Veloso Espiñeira Miguel Bermejo Paradela Javier García Tobío Resumen: En este artículo

Más detalles

El gasto medio por alumno fue de 822 euros en la enseñanza pública, 1.549 euros en la privada concertada y 3.627 euros en la privada sin concierto

El gasto medio por alumno fue de 822 euros en la enseñanza pública, 1.549 euros en la privada concertada y 3.627 euros en la privada sin concierto 28 de diciembre de 212 Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación (curso 211/212) El gasto medio por alumno fue de 822 euros en la enseñanza pública, 1.549 euros en la privada concertada y 3.627

Más detalles

ONG PANKARA EcoGlobal CUIDANDO EL PRESENTE, SEMBRANDO EL FUTURO

ONG PANKARA EcoGlobal CUIDANDO EL PRESENTE, SEMBRANDO EL FUTURO Qué sabemos sobre el COMERCIO JUSTO, PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y CONSUMO RESPONSABLE? Estudio de caso de la población de VILA-REAL Informe del proyecto y presentación de resultados ONG PANKARA EcoGlobal CUIDANDO

Más detalles

Ideas para la elaboración de un Proyecto de biblioteca.

Ideas para la elaboración de un Proyecto de biblioteca. Se considera necesario que la enseñanza escolar contribuya a crear lectores competentes en la utilización de diversos tipos de textos, a promover actitudes reflexivas y críticas ante los distintos medios

Más detalles

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Isidoro Brocos: Academia (detalle), lapis sobre papel, 1881. Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Pablo Picasso (1881-1973), que tivo lugar no número

Más detalles

CENTRO DE DATOS Encuesta en la Escuela y Conservatorio de Música de Lanzarote. 2003 PRESENTACIÓN 3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTREVISTADOS 4

CENTRO DE DATOS Encuesta en la Escuela y Conservatorio de Música de Lanzarote. 2003 PRESENTACIÓN 3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTREVISTADOS 4 ÍNDICE PRESENTACIÓN 3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTREVISTADOS 4 I.- MOTIVOS PARA ESTUDIAR Y CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 1.- MOTIVO PARA ESTUDIAR EN EL CENTRO 7 2.- CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 8 II.- LAS

Más detalles

El diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la

El diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la IV. IMPLANTACIÓN EN LAVANDERÍA AKI 4.1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO El diagnóstico se realizó en el mes de octubre del año 2002 y se elaboró evaluando la aplicación de cada cláusula de la Norma ISO 9001:2000

Más detalles

TALLER: PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

TALLER: PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR TALLER: PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR FICHAS DE TRABAJO Logroño 2013 FICHA 1. PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN a) Qué esperamos, valoramos más en nuestros alumnos? b) Qué

Más detalles

El presente contrato tiene por objeto la gestión de talleres o programas de los siguientes Planes Municipales:

El presente contrato tiene por objeto la gestión de talleres o programas de los siguientes Planes Municipales: PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS TALLERES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ACCIÓN SOCIAL PARA ALUMNADO Y AMPAS DE CENTROS ESCOLARES DE VALLADOLID 1.- OBJETO DEL CONTRATO

Más detalles

CAPÍTULO 4. RESULTADOS DEL PROYECTO. Las actividades que se realizaron en la Escuela Primaria Indígena 19 de Abril para

CAPÍTULO 4. RESULTADOS DEL PROYECTO. Las actividades que se realizaron en la Escuela Primaria Indígena 19 de Abril para CAPÍTULO 4. RESULTADOS DEL PROYECTO Las actividades que se realizaron en la Escuela Primaria Indígena 19 de Abril para ayudar en la enseñanza de la computación a la comunidad indígena Triqui, ubicada en

Más detalles

5. Resultados: Apoyo Técnico de Pl@za Comunitaria Dirección de Planeación y Evaluación

5. Resultados: Apoyo Técnico de Pl@za Comunitaria Dirección de Planeación y Evaluación 5. Resultados: Apoyo Técnico de Pl@za Comunitaria Dirección de Planeación y Evaluación 5. Resultados: Apoyo Técnico de Pl@za Comunitaria PERFIL Se entrevistaron a un total de 25 apoyos logísticos, de ellos,

Más detalles

Consumo y Opinión de la Televisión en Segmentos Poblacionales:

Consumo y Opinión de la Televisión en Segmentos Poblacionales: TITULO VIII ENCUESTA NACIONAL DE TELEVISIÓN Consumo y Opinión de la Televisión en Segmentos Poblacionales: Jóvenes, Adultos Mayores y Mujeres 2015 Introducción El presente estudio analiza la percepción

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO

TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO Objetivo del Taller Brindar orientación en el proceso de elaboración del PDP Quinquenal y el PDP Anualizado. Qué

Más detalles

MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 2

MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 2 MATERIALES EDUCATIVOS SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 2 CUADERNO DE ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO 2 Índice Introducción 3 Cómo utilizar estos materiales? 3 Objetivos generales 3 Contenidos 4 Conceptos

Más detalles

CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL

CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL I. Datos Generales de la Calificación CRCH0542.01 Título Diseño e impartición de cursos de capacitación Propósito Presentar los parámetros que permitan evaluar las competencias de un individuo en la función

Más detalles

ACTIVITATS D EDUCACIÓ AMBIENTAL 2011

ACTIVITATS D EDUCACIÓ AMBIENTAL 2011 ACTIVITATS D EDUCACIÓ AMBIENTAL 2011 Pàgina 1 de 9 III. INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL Por favor, de forma breve, indique para cada una de las siete actividades, los siguientes datos. Utilice una hoja

Más detalles

CAMPAÑA VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRANSPORTE ESCOLAR DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015

CAMPAÑA VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRANSPORTE ESCOLAR DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015 CAMPAÑA VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRANSPORTE ESCOLAR DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015 1.- IDEAS GENERALES Durante el curso, casi medio millón de alumnos utilizan a diario un autobús escolar.

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

Departamento de Informática. IES Los Cerros.

Departamento de Informática. IES Los Cerros. FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL PARA EL CICLO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES. I. IDENTIFICACIÓN DEL TITULO. DENOMINACIÓN DEL CICLO FORMATIVO: SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES. NIVEL: CICLO

Más detalles

Informe de Satisfacción Infraestructura de Hospitales Concesionados de La Florida y Maipú

Informe de Satisfacción Infraestructura de Hospitales Concesionados de La Florida y Maipú Informe de Satisfacción Infraestructura de Hospitales Concesionados de La Florida y Maipú 2016 Ficha técnica TÉCNICA Estudio cuantitativo con aplicación de encuestas cara a cara por medio de tablets dentro

Más detalles

INFORME DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO

INFORME DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO INFORME DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO CURSOS DE VERANO 2009 Vicerrectorado de Planificación y Calidad Universidad Internacional de Andalucía [Informado en Consejo de Gobierno

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN AMBIENTAL Y LABORAL DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA CII

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN AMBIENTAL Y LABORAL DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA CII PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN AMBIENTAL Y LABORAL DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA CII I. INTRODUCCIÓN 1.1 Los proyectos financiados directa e indirectamente por la Corporación Interamericana de Inversiones

Más detalles

1. Nombre del proyecto: Programa de reciclaje de Ñuñoa.

1. Nombre del proyecto: Programa de reciclaje de Ñuñoa. 2. Area temática: Otro 1. Nombre del proyecto: Programa de reciclaje de Ñuñoa. 3. Antecedentes El programa de reciclaje de Ñuñoa se origina por la necesidad de recuperar la fracción reciclable, especialmente

Más detalles

DECRETO SUPREMO Nº 170/09

DECRETO SUPREMO Nº 170/09 DECRETO SUPREMO Nº 170/09 Orientaciones Técnicas para PIE Unidad de Educación Especial División de Educación General Ministerio de Educación 2012 DECRETO SUPREMO Nº 170/09 ORIENTACIONES PIE Normativas

Más detalles

Prácticas de lectura en el nivel preescolar: La experiencia del Programa Nacional de Lectura en México.

Prácticas de lectura en el nivel preescolar: La experiencia del Programa Nacional de Lectura en México. Prácticas de lectura en el nivel preescolar: La experiencia del Programa Nacional de Lectura en México. Por: Lorenzo Gómez Morin Fuentes Encuentro Internacional de Formación de Lectores para Primera Infancia

Más detalles

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA CONTAMINACIÓN HÍDRICA

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA CONTAMINACIÓN HÍDRICA RESUMEN En el proyecto ENVI-MOBILE, que se centra en facilitar materiales didácticos sobre educación ambiental a profesores de primaria y secundaria, se llevó a cabo una breve investigación en cada una

Más detalles

Manual de: Procesos y Políticas de Capacitación y

Manual de: Procesos y Políticas de Capacitación y Manual de: Procesos y Políticas de Capacitación y Desarrollo. Elaborado por: La Coordinación de Capacitación y Desarrollo México D.F, Mayo 2014 Introducción: En la Universidad Insurgentes existe personal

Más detalles

Orientación Formación Profesional. 21 de abril de 2016

Orientación Formación Profesional. 21 de abril de 2016 Orientación Formación Profesional 21 de abril de 2016 Es importante aprobar en junio: Prioridad de adjudicación de plazas: 1º título en junio (ordenados por expediente), 2º Titulación ESO en cursos anteriores

Más detalles

INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL

INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL INFORME ESTUDIO DE EGRESADOS MÁSTER PLAN DE ACCIÓN TITORIAL MÁSTER PSICOLOXÍA DO TRABALLO E AS ORGANIZACIÓNS, XURÍDICA-FORENSE E INTERVENCIÓN SOCIAL REALIZADO POR: PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. GRUPO DE INNOVACIÓN

Más detalles

C. P. GERMÁN FERNÁNDEZ RAMOS OVIEDO

C. P. GERMÁN FERNÁNDEZ RAMOS OVIEDO C. P. GERMÁN FERNÁNDEZ RAMOS OVIEDO C/ Manuel Fdez Avello s/n 33011 OVIEDO Principado de Asturias Tlf/Fax 985 28 36 63 Parvulario "Colonia Ceano" Tlf 985 29 97 65 www. educastur.princast.es/cp/germanfe

Más detalles

A continuación, se describen las conclusiones más relevantes a las que conduce el presente estudio:

A continuación, se describen las conclusiones más relevantes a las que conduce el presente estudio: 10. CONCLUSIONES A continuación, se describen las conclusiones más relevantes a las que conduce el presente estudio: Perfil del titulado. Entre las principales características sociodemográficas que determinan

Más detalles

Se ha contactado con la mayoría de las familias que nos han remitido el cuestionario, con el objeto de confirmar y ampliar la información recibida.

Se ha contactado con la mayoría de las familias que nos han remitido el cuestionario, con el objeto de confirmar y ampliar la información recibida. EL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS: CONTINUACIÓN Y APOYO EN LOS MESES DE VERANO Programa subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con cargo al 0 52% del IRPF El 30 de septiembre de 2001,

Más detalles

ACTIVIDADES OFERTADAS POR AMICA

ACTIVIDADES OFERTADAS POR AMICA ACTIVIDADES OFERTADAS POR AMICA Se puede elegir entre realizar una o ambas de las siguientes actividades: - Visitas al CENTRO DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE ENTORNO de AMICA, en Santander, con explicaciones

Más detalles

GUÍA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y SUS INDICADORES

GUÍA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y SUS INDICADORES GUÍA TÉCNICA PARA LA DEFINICIÓN DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y SUS INDICADORES Tema: Cartas de Servicios Primera versión: 2008 Datos de contacto: Evaluación y Calidad. Gobierno de Navarra. evaluacionycalidad@navarra.es

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE Convocatoria y bases de la convocatoria para la adjudicación de dotaciones económicas.

Más detalles

UNIVERSIDAD DE ORIENTE UNIVO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD DE ORIENTE UNIVO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CAPITULO IV 4.0- ANÁLISIS DE RESULTADOS 4.1- CEDULA DE ENTREVISTA UNIVERSIDAD DE ORIENTE UNIVO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Entrevista dirigida al: Director del Complejo Educativo Sor Cecilia Santillana

Más detalles

MANUAL DE RECOGIDA EN COLEGIOS

MANUAL DE RECOGIDA EN COLEGIOS MANUAL DE RECOGIDA EN COLEGIOS Qué ofrece este manual? El objetivo de este manual es facilitar una sencilla herramienta para la recuperación y el reciclaje del papel en los colegios, de modo que alumnos

Más detalles

Índice. Introducción. Percepción e imagen de la FAD entre las familias españolas. Julio 2001

Índice. Introducción. Percepción e imagen de la FAD entre las familias españolas. Julio 2001 Percepción e imagen de la FAD entre las familias españolas. Julio 2001 Índice. Introducción. Principales conclusiones Conocimiento de la FAD a través de las campañas y los medios Valoración de la labor

Más detalles

6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.

6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. Los criterios de evaluación en las distintas enseñanzas que se imparten en el centro están recogidos en

Más detalles

Educación para el Ahorro y Uso Racional de la Energía Eléctrica. Claudia Martínez Domínguez RESUMEN

Educación para el Ahorro y Uso Racional de la Energía Eléctrica. Claudia Martínez Domínguez RESUMEN Educación para el Ahorro y Uso Racional de la Energía Eléctrica. Claudia Martínez Domínguez RESUMEN El propósito de este documento es presentar la experiencia del trabajo que el Fideicomiso para el Ahorro

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DENOMINACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS: SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Y OPERADORES DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS POR CARRETERA 1 ÍNDICE 1. OBJETO

Más detalles

PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA: UN ENFOQUE SUSTENTABLE.

PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA: UN ENFOQUE SUSTENTABLE. PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN LA ADOLESCENCIA: UN ENFOQUE SUSTENTABLE. Mauren Pimentel Granados 1, Martín Avalos Soria 2 y María Elena Granados García 3 Resumen En Morelia y otros estados de Michoacán, se

Más detalles

Fichas para el cálculo de las cantidades de residuos recogidas selectivamente para la red de escuelas por el reciclaje.

Fichas para el cálculo de las cantidades de residuos recogidas selectivamente para la red de escuelas por el reciclaje. Fichas para el cálculo de las cantidades de residuos recogidas selectivamente para la red de escuelas por el reciclaje. COGERSA quiere dar la bienvenida a la RED DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE a todos los

Más detalles

Informe de Servicio Social. actividades tienen en la población meta y acerca del aprendizaje obtenido por el prestador de

Informe de Servicio Social. actividades tienen en la población meta y acerca del aprendizaje obtenido por el prestador de Informe de Servicio Social Definición En este documento se reportan las actividades realizadas como parte del servicio social, así como los resultados obtenidos. Generalmente incluye una reflexión acerca

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Química Código CSPEC02 Páxina 1 de 12 1. Formato da proba Formato A proba constará de nove cuestións e catro problemas, distribuídos así:

Más detalles

INFORME DE RESULTADOS Plan anual de avaliación 2010

INFORME DE RESULTADOS Plan anual de avaliación 2010 INFORME DE RESULTADOS Plan anual de avaliación 2010 Enquisas de avaliación do clima laboral do persoal de administración e servizos Elaborado por: Unidade de estudos e programas Data de elaboración: 15

Más detalles

Actualmente estás estudiando? (porcentajes) La proporción de hombres jóvenes que estudia (50.5%), es prácticamente igual a la de

Actualmente estás estudiando? (porcentajes) La proporción de hombres jóvenes que estudia (50.5%), es prácticamente igual a la de Actualmente estás estudiando? Sí No 51.6% 48.4% La proporción de hombres jóvenes que estudia (50.5%), es prácticamente igual a la de los que no lo hacen (49.5%), en tanto que, en el caso de las mujeres

Más detalles

BOLETÍN DE PRENSA Bogotá, D. C., abril 30 de 2013

BOLETÍN DE PRENSA Bogotá, D. C., abril 30 de 2013 MÓDULO DE HABITOS DE LECTURA, CONSUMO DE LIBROS Y ASISTENCIA A BIBLIOTECAS Contenido Introducción (1) (2) (3) Introducción 1. Hábitos de lectura hogar 2. Hábitos de lectura personas de 5 a 11 años 3. Hábitos

Más detalles

Campo Profesional del Trabajador Social En la visión de los Empleadores

Campo Profesional del Trabajador Social En la visión de los Empleadores Universidad Nacional Autónoma de México Escuela Nacional de Trabajo Social Campo Profesional del Trabajador Social En la visión de los Empleadores Estudio exploratorio Contenido Introducción.. 1 Dónde

Más detalles

Consideraciones ambientales para los PFC. Margarita González Dpto. Proyectos de Ingeniería UPC Junio 2011

Consideraciones ambientales para los PFC. Margarita González Dpto. Proyectos de Ingeniería UPC Junio 2011 Consideraciones ambientales para los PFC Margarita González Dpto. Proyectos de Ingeniería UPC INDICE Introducción Consideraciones generales Recomendaciones Entorno / Medio ambiente Aspectos/Efectos Ambientales

Más detalles

PROYECTO DE VOLUNTARIADO DE ADULTOS MAYORES ASESORES SENIORS. Pamela Acevedo Vera INDICE

PROYECTO DE VOLUNTARIADO DE ADULTOS MAYORES ASESORES SENIORS. Pamela Acevedo Vera INDICE PROYECTO DE VOLUNTARIADO DE ADULTOS MAYORES ASESORES SENIORS Pamela Acevedo Vera 1. ANTECEDENTES INDICE 2. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Objetivo del Proyecto Responsable del Proyecto Mecanismo de Asignación

Más detalles

Orientaciones para documentar experiencias y proyectos innovadores 1

Orientaciones para documentar experiencias y proyectos innovadores 1 Orientaciones para documentar experiencias y proyectos innovadores 1 Este material orientativo de trabajo tiene como finalidad invitar a las escuelas que participan del y están desarrollando Proyectos

Más detalles