Exàmens Parcials analítica

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Exàmens Parcials analítica"

Transcripción

1 1 Examens Parcials Exàmens Parcials analítica Examen Parcial (2 punts) Indiqueu el ph de la solució resultant de barrejar 50mL d àcid maleic 0,1M i 50mL d hidròxid de sodi 0,2M. Plantegeu el tractament sistemàtic aplicant les simplificacions que corresponguin en el càlcul de ph (no cal que comproveu les simplificacions). Dades: pk a1 = 1,92; pk a2= 6,22 2. (2 punts) Per tal de preparar una solució amortidora de ph 2,8 es disposa de 100mL d una solució de citrat de sodi (Na 3A) 0,1M i d una solució d àcid clorhídric 1 M. Indiqueu quin és el volum exacte o l interval de volums consecutius (0-5;5-10; 10-15; 15-20; 20-25; 25-30; 30-35; 35-40) en ml d àcid clorhídric que cal afegir a la solució de citrat per tal d aconseguir la solució amortidora desitjada. Dades: àcid cítric: pka1: 3,1; pka2= 4,7; pka3= 6,4 3. Un analista A determina el contingut de clorur de tiamina (T) (vitamina B1) d un complex monovitamínic comercial, l etiquetat del qual indica que cada càpsula pesa 500 mg i conté 20,0% (m/m) de clorur de tiamina. Per portar a terme la valoració, l analista moltura el contingut de 3 capsules, pesa 0,9465g de mostra amb i els dissol amb 50 ml àcid acètic glacial afegits amb (l àcid acètic glacial conté anhídrid acètic que permet evitar la presencia de en el medi de reacció). A continuació s afegeix violeta cristall com a i la solució resultant es valora amb 17,85 ml d una solució d àcid perclòric ( en àcid acètic glacial) 0,0987 M fins l aparició de blau turquesa. El procediment es repeteix dues vegades més pesant 0,9781 i 0,9593 g de mostra consumint 18,84 i 18,23 ml d aquest àcid perclòric 0,0987 M respectivament. a) (0,5 punts) Completeu els espais en blanc del procediment b) (1,5 punts) Calculeu el tant per cent (m/m) de clorur de tiamina al complex monovitamínic i expresseu el resultat d acord amb el criteri de xifres significatives. El clorur de tiamina és una base diprótica; considereu que l esquema de la reacció de la valoració es: T + 2HClO 4 H 2T ClO 4 - Química Analítica Página 1 de 9

2 2 Examens Parcials a) (1,0 punts) Un analista B porta a terme aquesta determinació en la mateixa mostra del complex monovitamínic, i obté els següents resultats expressats com a % (m/m): 20,9; 20,7; 20,4. Discutiu en termes de precisió, veracitat i exactitud els resultats obtinguts pels diferents analistes. Dades: la massa molecular del clorur de tiamina és 337,3 g mol -1. PREGUNTES TIPU TEST (3,0 punts). Solament hi ha una resposta correcta. Puntuació per resposta correcta = + 0,3 punts, incorrecta= - 0,1 punts, no contestada= 0 punts. 1) La concentració de clorurs en una sal de taula es pot determinar amb el mètode de Volhard. En primer lloc, es pesa la quantitat adient de sal en un matràs Erlenmeyer i es dissol amb aigua desionitzada. A continuació, s afegeix un volum conegut, i en excés, d una solució patró de nitrat de plata. Els clorurs de la sal precipiten amb el catió plata, i l excés d aquest catió és valorat amb una solució patró de tiocianat de potassi. Aquest procediment es basa en una volumetria: a) Directa b) Indirecta c) Retrocés 2) Per estandarditzar una solució aquosa d àcid clorhídric 0,1M es pot utilitzar com ha patró primari: 1. Carbonat de sodi 2. Hidrogen ftalat de potassi 3. No cal cap patró primari si s utilitza una mescla azeotròpica d àcid clorhídric 4. Bòrax 5. Àcid benzoic 6. Tris(hidroximetil)aminometà (TRIS) Seleccioneu la resposta correcta: a) 2 i 4 b) 1, 3 i 5 c) 1, 3, 4 i 6 3) Si es pretén analitzar el contingut de clorofil la en fulles d espinacs, el tractament de la mostra més adequat serà: a) Atac amb àcid concentrat b) Dissolució en aigua c) Extracció sòlid-líquid Química Analítica Página 2 de 9

3 3 Examens Parcials d) Calcinació via seca e) Atac amb fundents 4) La primera etapa de la sistemàtica general del procés analític consisteix en: a) La presa de mostra b) La mesura del senyal analític c) Cap de les anteriors 5) La gravimetria és: 1. Una tècnica instrumental d anàlisis 2. Una tècnica on es mesura la relació càrrega versus massa de l analit 3. Una tècnica on es mesura la massa del producte d una reacció 4. Una tècnica de separació d analits 5. Una tècnica d anàlisi clàssic Seleccioneu la resposta correcta: a) 1,2 i 4 b) 1 i 3 c) 2 i 4 d) 3 i 5 e) 2 i 5 6) Els errors sistemàtics o determinats: a) Afecten a la precisió b) Són reproduïbles i unidireccionals c) Sempre hi són presents d) Totes les respostes són correctes Química Analítica Página 3 de 9

4 4 Examens Parcials Examen parcial (4 punts) L àcid bòric (H3BO3) es pot utilitzar com a antisèptic en petites ferides superficials o també per tractar i/o prevenir micosis. Aquest àcid es produeix principalment a partir de minerals com el bòrax (Na 2B 4O 7 10H 2O), aquesta sal en aigua es dissocia d acord amb la reacció següent: Na 2B 4O 7 + 5H 2O 2Na 2H 2BO 3 +2H 3BO 3 L àcid bòric en presencia de mannitol forma un complex (1:2) amb unes propietats àcid-base que permeten la seva valoració amb un indicador químic. Dades: pk a(h 3BO 3)= 9,24; Masses moleculars: Na 2B 4O 7 10H 2O= 381,37g/mol; H 3BO 3= 61,83g/mol a) (0,5 punts) El bòrax és un compost que es pot utilitzar com a patró primari en l estandardització de solucions patró àcides. Quines propietats té aquesta substància per a poder ser emprada com a patró primari? Escriviu la reacció iònica de neutralització que és fonament de l estandardització. b) (1,5 punts) Dibuixeu aproximadament, al full quadriculat, la corba de valoració d una solució 0,01M de bòrax amb àcid clorhídric. Calculeu el ph per als punts de la corba corresponents als valors de f: 0; 0,5; 1 i 2 c) (2,0 punts) Es vol analitzar un material sòlid que està constituït per bòrax, àcid bòric i clorur de sodi. Es pesen 4,5273 g del material, es dissolen en aigua i es dilueixen a 250 ml en un matràs aforat. Una alíquota de 50 ml de la solució diluïda consumeixen 15,35 ml d àcid clorhídric 0,1005M quan es valoren emprant ataronjat de metil com a indicador. A una altra alíquota de 25 ml de la solució se li afegeixen 2 g de mannitol, la solució obtinguda es valora amb hidròxid de sodi 0,0995 M i es consumeixen 16,87 ml emprant fenolftaleïna com a indicador. Calculeu el % m/m de bòrax i àcid bòric al material analitzat. Química Analítica Página 4 de 9

5 5 Examens Parcials 2A- (2 punts)- Tres laboratoris vinícoles determinen l acidesa total en una mateixa mostra de vi rosat seguint el següent procediment experimental: Per tal d eliminar el diòxid de carboni naturalment present en el vi s afegeixen amb.. uns 80 ml de vi a un matràs de Kitasato, s hi fa el buit per ajudar a eliminar el gas mentre s agita durant 2 minuts. A continuació, en un s afegeixen 20,0 ml d aquest vi amb, 30 ml d aigua desionitzada amb i 1 ml de blau de bromotimol que actua com a Aquesta dissolució es valora amb una solució.. d hidròxid de sodi 0,1M fins arribar al punt.. de la valoració. El resultats obtinguts (tres laboratoris i 6 replicats per laboratori) són els següents: Laboratori Acidesa total (en g/l d àcid tartàric) A 5,93 5,63 5,85 5,40 5,25 5,10 B 5,70 4,50 6,60 6,68 5,55 4,65 C 5,93 5,81 5,78 5,74 5,70 5,89 a) (0,7 punts) Completeu els espais en blanc del procediment experimental. b) (0,1 punts) Indiqueu el tipus de volumetria (segons el mode operacional) que es porta a terme c) (0,6 punts) Calculeu per a cada laboratori la mitjana d acidesa total en g/l d àcid tartàric, expressant-la d acord amb el criteri de xifres significatives, i la desviació estàndard relativa del resultat obtingut. d) (0,5 punts) Si l acidesa total del vi rosat és de 5,85 g/l d àcid tartàric, discutiu els resultats obtinguts pels diferents laboratoris en termes de precisió, veracitat i exactitud. e) (0,1 punts) Indiqueu el tipus d error predominant en el laboratori B. 2B- (1 punt) Per a cadascuna de les determinacions següents, indiqueu la naturalesa de l anàlit i de la mostra, i escolliu algun tractament de mostra d entre els que es proposen (només un, sense repetir-ne cap). a) Pesticides en aigua de riu b) Nitrogen en farines infantils c) Clorurs en una sal d us alimentari d) Cadmi en mostres de ronyó animal e) Greix en llets en pols Química Analítica Página 5 de 9

6 6 Examens Parcials Tractaments de la mostra: calcinació en via seca, disgregació amb fundents, dissolució en aigua, extracció en fase sòlida, atac amb àcid, mètode Kjeldahl, mètode Soxhlet, mètode Schöniger PREGUNTES TIPUS TEST (3,0 punts) Solament hi ha una resposta correcta. Puntuació per resposta correcta= +0,30 punts, incorrecta= -0,1 punts, no contestada=0 punts. 1. En la determinació de bases molt febles durem a terme una volumetria àcidbase en medi no aquós utilitzant: a) Un solvent més àcid que l aigua per tal de reforçar el caràcter bàsic de l anàlit. b) Un solvent més àcid que l aigua per tal de reforçar el caràcter àcid de l anàlit. c) Un solvent més bàsic que l aigua per tal de reforçar el caràcter bàsic de l anàlit. d) Un solvent més bàsic que l aigua per tal de reforçar el caràcter àcid de l anàlit. 2. En valorar un àcid feble amb una base forta, en augmentar la força de l àcid: a) Disminueix el valor del seu pka i augmenta la magnitud del salt al voltant del punt d equivalència. b) Disminueix el valor del seu pka i disminueix la magnitud del salt al voltant del punt d equivalència. c) Augmenta el valor del seu pka i augmenta la magnitud del salt al voltant del punt d equivalència. d) Augmenta el valor del seu pka i disminueix la magnitud del salt al voltant del punt d equivalència. 3. Es vol fer l anàlisi d una solució que conté carbonat de sodi i hidrogencarbonat de sodi; es fan dues valoracions amb àcid clorhídric de dues alíquotes de la solució idèntiques emprant ataronjat de metil en un cas i fenolftaleïna en l altre cas, essent V AM i V F els volums de valorants consumits en cada cas respectivament. Quina de la següent correlació de volums es donarà? a) VAM =2VF b) VAM >2VF c) VAM <2VF 4. Tenim una dissolució 0,1M de monohidrogenfosfat de sodi, una 0,1M de carbonat de sodi i una 0,1M d acetat de sodi. Àcid fosfòric (pka1 =2,2; pka2 Química Analítica Página 6 de 9

7 7 Examens Parcials =7,2 i pka3 =12,3), Àcid carbònic (pka1 =6,3 i pka2 =10,3), Àcid acetic (pka=4,75) a) La de monohidrogenfosfat serà més bàsica que la de carbonat b) La d acetat serà més bàsica que la de monohidrogenfosfat c) La de carbonat serà més bàsica que la de monohidrogenfosfat 5. Tenim 50 ml d àcid malònic 0,1M. Per tal de tenir una solució amortidora de ph=2,85, haurem d afegir (Àcid malònic: pka1 =2,85 i pka2 =5,70) a) 50 ml de KOH 0,1 M b) 12,5 ml de KOH 0,2 M c) 75 ml de KOH 0,1M 6. Per determinar l índex de peròxids d un oli es dissol una quantitat d oli en cloroform i es fa reaccionar amb àcid acètic concentrat i una dissolució saturada de iodur de potassi. Fruit d aquesta reacció es genera iode, que es valora a continuació amb una solució patró de tiosulfat de sodi fins al viratge de l indicador. Aquesta determinació és un exemple de: a) Valoració directa b) Valoració indirecta c) Valoració per retrocés 7. El resultat d un procediment analític és 374,621 ppm amb una desviació estàndard de 12,8 ppm. El resultat amb el ne correcte de xifres significatives s expressarà com: a) 375 (13) b) 374,6 (12,8) c) 370 (10) 8. Es determina que el contingut de Cr 6+ en una mostra de 50 ml d aigua es de 0,5 micrograms. Es tracta d una anàlisi a nivell de: a) Traces b) Microtraces c) Ultratraces 9. En la presa de mostra d un procediment analític quines de les frases següents són vàlides: i. Per a pesar la mostra d anàlisi habitualment es fa servir una balança analítica ii. Si el mètode de mesura és exacte, no cal tenir una mostra representativa iii. Si l anàlit és un component majoritari no cal homogeneïtzar el material a analitzar iv. Habitualment s obté inicialment una mostra bruta (global) v. L obtenció d una mostra representativa és senzilla si el material a analitzar és homogeni a) 1,3 i 5 Química Analítica Página 7 de 9

8 8 Examens Parcials b) 1,4 i 5 c) 2,3 i 4 d) 2,4 i 5 Examen parcial Per a les següents determinacions, escolliu el tractament de mostra més adequat d entre els proposats: a) Determinació de calci en un ciment b) Determinació de vitamina C (àcid ascòrbic) en un preparat farmacèutic c) Determinació de greix en una llet en pols d) Determinació de coure en un aliatge e) Esteroides en orina Tractaments de mostra: Atac amb àcid, dissolució en aigua, extracció en fase solida, extracció Soxhlet, mètode Schöniger, mètode Kjeldahl, disgregació en fundents, calcinació per via seca. 2. (1,5 punts) Es vol determinar el contingut de nitrogen proteic en una llet infantil. El procediment seguit per a la determinació s inicia amb la mineralització de la mostra mitjançant el mètode de Kjeldahl. A continuació s afegeix un excés d hidròxid de sodi i es destil la l amoníac generat recollint-lo sobre una solució d àcid bòric. Finalment, es valora la quantitat de borat formada amb una solució patró d àcid sulfúric fins el viratge de l indicador. La determinació es duu a terme per triplicat, i el percentatge de nitrogen proteic obtingut en cadascun dels replicats és 6,65%, 6,19% i 6,34%. Responeu de manera concisa i raonada a les següents preguntes: a) Amb quin tipus de balança pesaríeu les mostres? b) Quines són les característiques del mètode pel que fa a l escala de treball (contingut d anàlit i grandària de mostra)? c) Calculeu la mitjana del percentatge de nitrogen proteic, expressant-la d acord amb el criteri de xifres significatives, i la desviació estàndard relativa del resultat obtingut. 3. (2,5 punts) a) Quines son les espècies químiques predominants en la solució resultant de mesclar 25 ml d hidròxid de calci 0,2 M i 25 ml d àcid malònic 0,2M? b) Calculeu el ph de la solució resultant de l apartat anterior aplicant la sistemàtica general per al càlcul del ph (no cal comprovar les simplificacions) Dades: pk a1= 2,88; pk a2= 5,68 Química Analítica Página 8 de 9

9 9 Examens Parcials 4. (2,5 punts) Per tal de determinar la concentració d hidrogen carbonat en una mostra d aigua, es pipetegen 100,00ml de mostra i s hi afegeixen 20,00ml d una solució hidròxid de sodi 0,1005M. A continuació s hi afegeixen 10ml d una solució de clorur de bari 10 % (m/v), per tal de precipitar el carbonat present com a carbonat de bari i evitar la seva interferència en la valoració. Finalment la solució resultant s valora amb 17,55 ml d una solució d àcid clorhídric emprant fenotftaleïna com a indicador (0,2226 g tris(hidroximetil)aminometà consumeixen 18,45ml d àcid clorhidíric fins al viratge del roig de metil, segons la reacció (HOCH2)3CNH3 + + H2O). Calculeu la concentració d hidrogencarbonat a l aigua expressada en mil ligrams d hidrogencarbonat de sodi per litre d aigua. (R:200 o 220 mg/l) Dades: Masses atòmiques (g mol-1): H 1,01 C 12,01 O 16,00 N 14,01 Na 22,9 Química Analítica Página 9 de 9

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució D24 Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució d aquest àcid de concentració 2,3 10 2 M, quina concentració d ions hidrogen tindrà la dissolució? 1r. Escriure

Más detalles

Unitat 15. Reaccions àcid-base

Unitat 15. Reaccions àcid-base Unitat 15. Teories àcid-base. Força d àcids i bases. Equilibri iònic de l aigua. 1. La taula adjunta mostra una relació d alguns dels àcids forts i de les bases fortes més comunes. Per a cadascun dels

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU Curs 2005-2006 Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues

Más detalles

Determinació d entalpies estàndard de reacció

Determinació d entalpies estàndard de reacció Determinació d entalpies estàndard de reacció Lluís Nadal Balandras. lnadal@xtec.cat Objectiu. Veure com es poden determinar variacions d entalpia de reaccions, comprovar la llei de Hess i utilitzar-la

Más detalles

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra 3.1 LA SOLUBILITAT La solubilitat d una substància és la concentració de la dissolució saturada a una temperatura determinada. Es tracta d una propietat característica que s acostuma a expressar com la

Más detalles

Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria

Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria Unitat 5. Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria 1. Calcula quin volum de diòxid de carboni es formarà a 298 K i 1,01 10 5 Pa en la combustió de 55 grams de gas propà. 2. S escalfen fortament

Más detalles

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Lluís Nadal Balandras. IES Lluís de Requesens. Molins de Rei (Barcelona). CDECT. Barcelona. lnadal@xtec.cat Resum: Mitjançant la formació d escuma

Más detalles

8.3. Reaccions àcid-base

8.3. Reaccions àcid-base 8.3. Reaccions àcidbase D15 lleixiu marbre Des de l antiguitat es coneixen diverses substàncies amb unes característiques especials i d un gran interès, que reben el nom d àcids i bases. Quines són les

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B

FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B DOSSIER DE RECUPERACIÓ 2n TRIMESTRE 6 1. Completa aquest esquema, que correspon al model atòmic de Rutherford: Model atòmic de Rutherford distingeix dues parts en l àtom Nucli

Más detalles

REACCIONS ÀCID-BASE I DE PRECIPITACIÓ 1

REACCIONS ÀCID-BASE I DE PRECIPITACIÓ 1 REACCIONS ÀCID-BASE I DE PRECIPITACIÓ 1 1. Una dissolució 0,1 M d àcid fluorhídric té el mateix ph que una dissolució 8 10-3 d àcid nítric. a) Calculeu el valor del ph. b) Calculeu la constant d acidesa

Más detalles

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar?

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa té 16 anys, està estudiant Batxillerat científic. Ella i el seu germà de 12 anys van al supermercat a buscar uns tetrabricks de llet per endur-se n,

Más detalles

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses.

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses. LES DISSOLUCIONS Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies que es troben dissoltes, que s'anomenen soluts.

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

Proporcionalitat i percentatges

Proporcionalitat i percentatges Proporcionalitat i percentatges Proporcions... 2 Propietats de les proporcions... 2 Càlul del quart proporcional... 3 Proporcionalitat directa... 3 Proporcionalitat inversa... 5 El tant per cent... 6 Coneixement

Más detalles

Escola Politècnica Superior. Pràctica Núm. 6 Determinació de Nitrats en aigües. A. DETERMINACIÓ DE NITRATS (Mètode de l'ultravioleta)

Escola Politècnica Superior. Pràctica Núm. 6 Determinació de Nitrats en aigües. A. DETERMINACIÓ DE NITRATS (Mètode de l'ultravioleta) Pràctica Núm. 6 Determinació de Nitrats en aigües. A. DETERMINACIÓ DE NITRATS (Mètode de l'ultravioleta) 1. INTRODUCCIÓ: Aquest mètode es basa en el fet que l'anió nitrat absorbeix selectivament llum a

Más detalles

8. DESTIL LACIÓ I CÀLCUL DEL GRAU D'ALCOHOL DEL VI. 8.1 Càlcul del grau d alcohol del vi per ebullició

8. DESTIL LACIÓ I CÀLCUL DEL GRAU D'ALCOHOL DEL VI. 8.1 Càlcul del grau d alcohol del vi per ebullició 8. DESTIL LACIÓ I CÀLCUL DEL GRAU D'ALCOHOL DEL VI La destil lació consisteix en separar els components d'una mescla líquida segons la diferència en el seu punt d'ebullició. El vi està compost bàsicament

Más detalles

= 0.05 M (2) [KF] = 0.05 M (4)

= 0.05 M (2) [KF] = 0.05 M (4) 1. Si es mesclen 25 ml d àcid fluorhídric 0.1 mol dm 3 amb 25 ml d hidròxid de potassi de la mateixa concentració, (a) Calculeu la concentració de fluorur de potassi a la dissolució final; La reacció de

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Química Sèrie 2 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

ESTRUCTURA ATÒMICA I ENLLAÇ. Examen de juliol de 1999

ESTRUCTURA ATÒMICA I ENLLAÇ. Examen de juliol de 1999 ESTRUCTURA ATÒMICA I ENLLAÇ Examen de juliol de 1999 NOM: GRUP: Notes: 1) Aquest examen consta de 6 preguntes. Totes les preguntes tenen la mateixa puntuació (10 punts) 2) S han afegit a l examen fulles

Más detalles

DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT D ALMAGAT EN UN ANTIÀCID MITJANÇANT UNA VOLUMETRIA COMPLEXOMÈTRICA

DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT D ALMAGAT EN UN ANTIÀCID MITJANÇANT UNA VOLUMETRIA COMPLEXOMÈTRICA DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT D ALMAGAT EN UN ANTIÀCID MITJANÇANT UNA VOLUMETRIA COMPLEXOMÈTRICA Autors: David Viñas González, Dolores Barrón Bueno, Alex Tarancón Sanz INTRODUCCIÓ L acidesa estomacal és un

Más detalles

Contingut d etanol OBJECTIU REACTIUS I APARELLS

Contingut d etanol OBJECTIU REACTIUS I APARELLS Contingut d etanol L etanol és el segon component principal de totes les begudes alcohòliques. Després de l aigua és una substància fàcil d obtenir a partir de fonts nombroses i diverses, i és capaç de

Más detalles

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ 2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ Es construeix una pila amb els elèctrodes següents: un elèctrode de zinc en una solució de sulfat de zinc i un elèctrode de coure en una solució de sulfat de coure.

Más detalles

PRÀCTICA 2 Determinació espectrofotomètrica del pk d un indicador

PRÀCTICA 2 Determinació espectrofotomètrica del pk d un indicador Laboratori de Química Física 1 Grau en Química PRÀCTICA 2 Determinació espectrofotomètrica del pk d un indicador Material 2 matrassos aforats de 250 ml 1 vareta de vidre/ 1 pesasubstàncies/ 1 comptagotes/

Más detalles

Característiques general dels àcids i les bases

Característiques general dels àcids i les bases 0 Àcids i bases 1 Característiques general dels àcids i les bases Àcids Sabor àcid Sensació punxant al tacte Bases Sabor amarg Sensació sabonosa al tacte Paper indicador Vermell Dissolen substàncies Ataquen

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013 Química Sèrie 3 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Opció: Enginyeria i arquitectura Qualificació Etiqueta

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat Curs 2008-2009 Química Sèrie 3 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B) En cap cas no podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Química Sèrie 1 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

c) A l equilibri, a l augmentar la P, a T constant, disminueix la quantitat de SOCl 2

c) A l equilibri, a l augmentar la P, a T constant, disminueix la quantitat de SOCl 2 Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Si escau, en cada

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

Segona prova parcial de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 7/1/2016. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Segona prova parcial de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 7/1/2016. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Aquest examen consta de 4 preguntes. Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran (si escau) i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. En cada

Más detalles

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular U1 Lleis químiques Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust Teoria atòmica

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 9 APLICACIONS DE LES REACCIONS REDOX Electròlisi(I) (I) Electròlisi L electròlisi és un procediment en què, en aplicar un corrent elèctric a una dissolució d un electròlit,

Más detalles

Objectius específics Utilització d un ph-metre i determinació d una corba de valoració (ph en front del volum afegit).

Objectius específics Utilització d un ph-metre i determinació d una corba de valoració (ph en front del volum afegit). Departament de Química 4803- Operacions Bàsiques i Seguretat en el Laboratori Químic Pràctica nº 8: Utilització d un ph-metre i determinació del pk d un àcid dèbil Objectius específics Utilització d un

Más detalles

Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques.

Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques. UNITAT 1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR LLEIS PONDERALS Són les lleis generals basades en l experimentació que ens diuen com es fan les reaccions químiques. i. Llei de Lavoissier o de Conservació de la massa

Más detalles

A III-1 Expliqueu amb paraules el significat dels següents símbols i feu un dibuix representatiu.

A III-1 Expliqueu amb paraules el significat dels següents símbols i feu un dibuix representatiu. III. REACCIONS QUÍMIQUES A III-1 Expliqueu amb paraules el significat dels següents símbols i feu un dibuix representatiu. Símbol Explicació Dibuix F Cl Dos àtoms de fluor separats Dos àtoms de clor formant

Más detalles

Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013

Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013 Pàgina 1 de 5 Sèrie 3 Opció A A1.- Digueu de quin tipus és la progressió numèrica següent i calculeu la suma dels seus termes La progressió és geomètrica de raó 2 ja que cada terme s obté multiplicant

Más detalles

Calcular la variació entalpia de cada etapa i del procés catalític global. (O (g)) = 247,5 KJ.mol -1. H f (ClO)) =(0+102)-(142,3+101)= -141,3 KJ

Calcular la variació entalpia de cada etapa i del procés catalític global. (O (g)) = 247,5 KJ.mol -1. H f (ClO)) =(0+102)-(142,3+101)= -141,3 KJ Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondrela. Si escau, en cada

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya SÈRIE 3 PAU. Curs 2003-2004 QUÍMICA Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Contesteu a les

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Blocs 1-5: 2 punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 puntos cada Problema/Cuestión BLOC 1 QÜESTIÓ 1A Contesteu raonadament les qüestions següents: a) Considereu els elements químics següents: Ne,

Más detalles

Un breu resum de teoria

Un breu resum de teoria SISTEMES MULTICOMPONENTS. Regla de les fases Un breu resum de teoria Els sistemes químics són en general mescles de més d un component. Les funcions termodinàmiques depenen de la temperatura i de la pressió

Más detalles

Grup: 2n ESO E. 2. Calcula la densitat d un material si té una massa de 54 g i un volum de 20mL.

Grup: 2n ESO E. 2. Calcula la densitat d un material si té una massa de 54 g i un volum de 20mL. Nom: Data: Grup: 2n ESO E NOTA LA MATÈRIA 1. Classifica els següents elements en la columna correcta: Longitud, 4 mm 3, ferro, temps, pintura, 7.9 g/cm 3, temperatura, 35 Kg, aigua, 4 m 3, superfície,

Más detalles

ALTERACIÓ DEL PUNT DE FUSIÓ DE L AIGUA

ALTERACIÓ DEL PUNT DE FUSIÓ DE L AIGUA ALTERACIÓ DEL PUNT DE FUSIÓ DE L AIGUA Objectius Determinar, experimentalment, el punt de fusió de l aigua i d una mescla d aigua amb sal i comprovar si resulta alterat o no. Introducció Una mescla eutèctica

Más detalles

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES 6.1. El mol 6.1.1. Mols i nombre de partícules: el nombre d Avogadro 6.1.2. Mols i massa: massa molar 6.2. Càlculs amb mols 6.3. Canvis físics i canvis químics 6.4. Reaccions

Más detalles

Enllaços intermoleculars

Enllaços intermoleculars D17 8.3.2. Enllaços intermoleculars FORCES INTERMOLECULARS O H Dins de la molècula trobem Enllaç Covalent O H H Molècula Però entre molècules i molècules quina interacció o enllaç es produeix? Forces de

Más detalles

Dossier de vacances. Recuperació Física i Química. 3r ESO. Unitat 1. El mètode científic. Mesura de magnituds

Dossier de vacances. Recuperació Física i Química. 3r ESO. Unitat 1. El mètode científic. Mesura de magnituds Dossier de vacances. Recuperació Física i Química. 3r ESO Unitat 1. El mètode científic. Mesura de magnituds 1. Expressa en quilograms la massa d una poma de 195g. 2. Indica el procediment que utilitzaries

Más detalles

Tercera prova parcial de Química. 1/6/2015. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Tercera prova parcial de Química. 1/6/2015. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Aquest examen consta de 4 preguntes. Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. En cada full podeu

Más detalles

ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6

ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6 LA MATÈRIA ÍNDEX LA MATÈRIA... 2 MASSA I VOLUM DE SÒLIDS I LÍQUIDS... 4 LES SUBSTÀNCIES I LA MATÈRIA... 5 ELS ESTATS DE LES SUBSTÀNCIES... 6 LES PROPIETATS DELS MATERIALS... 10 MESCLES I DISSOLUCIONS...

Más detalles

EXERCICIS GASOS, DISSOLUCIONS, ESTEQUIOMETRIA, FÓRMULA EMPÍRICA I MOLECULAR 2n BATXILLERAT

EXERCICIS GASOS, DISSOLUCIONS, ESTEQUIOMETRIA, FÓRMULA EMPÍRICA I MOLECULAR 2n BATXILLERAT EXERCICIS GASOS, DISSOLUCIONS, ESTEQUIOMETRIA, FÓRMULA EMPÍRICA I MOLECULAR 2n BATXILLERAT Gasos 1. En un matràs de 10 litres a 25ºC de temperatura, s introdueixen 2 g d hidrogen, 8,4 g de nitrogen i 4,8

Más detalles

Annex 1 del document Validació de sistemes de mesura basats en la cromatografia líquida d alta eficàcia

Annex 1 del document Validació de sistemes de mesura basats en la cromatografia líquida d alta eficàcia Annex 1 del document Validació de sistemes de mesura basats en la cromatografia líquida d alta eficàcia EXEMPLE DE PREPARACIÓ DE MATERIALS DE CALIBRATGE I MATERIALS DE CONTROL Es vol validar un sistema

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2014 Química Sèrie 3 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Opció: Enginyeria i arquitectura Qüestions Problema

Más detalles

QUÍMICA DE MATERIALS. Enginyeria Civil, 2011 Química dels ciments: Equilibri químic. Àcid-base.

QUÍMICA DE MATERIALS. Enginyeria Civil, 2011 Química dels ciments: Equilibri químic. Àcid-base. QUÍMICA DE MATERIALS Enginyeria Civil, 2011 Química dels ciments: Equilibri químic. Àcid-base. Equilibri iònic Àcid - Base Àcids i bases forts i febles. Escala de ph. Constants d acidesa i basicitat. Dissolucions

Más detalles

Cristina Aguilar Riera 3r d E.S.O C Desdoblament d experimentals

Cristina Aguilar Riera 3r d E.S.O C Desdoblament d experimentals Cristina Aguilar Riera 3r d E.S.O C Desdoblament d experimentals 1. OBJECTIUS Aprendre el concepte de densitat. Saber calcular la densitat. Conèixer els instruments del laboratori que es fan servir per

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Química Sèrie 3 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

Química Sèrie 2. Instruccions

Química Sèrie 2. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2011 Química Sèrie 2 SOLUCIONS, CRITERIS DE CORRECCIÓ

Más detalles

Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Química Sèrie 3 Fase específica

Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Química Sèrie 3 Fase específica Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Química Sèrie 3 Fase específica Qualificació Qüestions Problema Suma de notes parcials Qualificació final Qualificació Etiqueta

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA DE JUNY 008 CONVOCATORIA DE JUNIO 008 n Exercici Barem: / Baremo: Blocs 1-5: punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: puntos cada problema/cuestión L ALUMNAT HA D ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2008-2009 Matemàtiques aplicades a les ciències socials Sèrie 4 Responeu a TRES de les quatre qüestions i resoleu UN dels dos problemes següents. En les respostes,

Más detalles

3. FUNCIONS DE RECERCA I REFERÈN- CIA

3. FUNCIONS DE RECERCA I REFERÈN- CIA 1 RECERCA I REFERÈN- CIA Les funcions d aquest tipus permeten fer cerques en una taula de dades. Les funcions més representatives són les funcions CONSULTAV i CONSULTAH. Aquestes realitzen una cerca d

Más detalles

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria Gasos, Solucions i estequiometria Equació d Estat dels gasos ideals o perfectes Equació d Estat dels Gasos Ideals. p V = n R T p és la pressió del gas; es mesura habitualment en atmosferes o Pascals en

Más detalles

Examen Química Ensenyament Grau de Física Gener 2010

Examen Química Ensenyament Grau de Física Gener 2010 No està permès la utilització de llibres ni apunts. No està permès la utilització de la taula periòdica. No està permès la utilització de cap formulari. En els coneixements de la matèria es troba implícit

Más detalles

AVALUACIÓ DE QUART D ESO

AVALUACIÓ DE QUART D ESO AVALUACIÓ DE QUART D ESO FULLS DE RESPOSTES I CRITERIS DE CORRECCIÓ Competència matemàtica FULL DE RESPOSTES VERSIÓ AMB RESPOSTES competència matemàtica ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI

Más detalles

AVALUACIÓ DE QUART D ESO

AVALUACIÓ DE QUART D ESO AVALUACIÓ DE QUART D ESO CRITERIS DE CORRECCIÓ Competència cientificotecnològica 2 Criteris de correcció dels ítems de resposta oberta 1. Consideracions generals Els ítems de la prova d avaluació són de

Más detalles

1. Què són les variables d estat termodinàmiques? Posa n alguns exemples.

1. Què són les variables d estat termodinàmiques? Posa n alguns exemples. Unitat 12. 1. Conceptes bàsics 1. Què són les variables d estat termodinàmiques? Posa n alguns exemples. 2. Algunes variables d estat termodinàmiques s anomenen funcions d estat. Quina és la principal

Más detalles

( 2 3, utilitzeu la matriu inversa B 1 ( 1 4 ( 2 1. Matrius i determinants Sèrie 3 - Qüestió 4. Donada la matriu B =

( 2 3, utilitzeu la matriu inversa B 1 ( 1 4 ( 2 1. Matrius i determinants Sèrie 3 - Qüestió 4. Donada la matriu B = 1998 - Sèrie 3 - Qüestió 4 Donada la matriu B = ( 2 3, utilitzeu la matriu inversa B 1 1 1) B X B = ( 1 4 3 2). per trobar una matriu X tal que 2004 - Sèrie 1 - Qüestió 3 Considereu les matrius Trobeu

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica curs 2012-2013 avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica Nom i cognoms Grup Activitat 1: El telèfon mòbil Observa la figura següent, que representa la càrrega que queda

Más detalles

La tecnociència de l'ictíneo

La tecnociència de l'ictíneo Què pesa més? Un quilogram de palla o un quilogram de plom? En alguna ocasió t'hauran plantejat aquesta pregunta, que no deixa de ser un parany, en què es comparen dos materials de densitat diferent, però

Más detalles

UNITAT TAULES DINÀMIQUES

UNITAT TAULES DINÀMIQUES UNITAT TAULES DINÀMIQUES 3 Modificar propietats dels camps Un cop hem creat una taula dinàmica, Ms Excel ofereix la possibilitat de modificar les propietats dels camps: canviar-ne el nom, l orientació,

Más detalles

REACTORS QUÍMICS. CURS ª CONVOCATÒRIA Titulació: Enginyeria Química/Assignatura: Reactors Químics (CODI: 20060)

REACTORS QUÍMICS. CURS ª CONVOCATÒRIA Titulació: Enginyeria Química/Assignatura: Reactors Químics (CODI: 20060) REACTORS QUÍMICS. CURS 2007-2008. 2ª CONVOCATÒRIA. 9-7-2008. Titulació: Enginyeria Química/Assignatura: Reactors Químics (CODI: 20060) Teoria: 2 h, 40% de la nota final. 1. Definiu el concepte de diagrama

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

Energia i velocitat de les reaccions

Energia i velocitat de les reaccions QUÍMICA BATXILLERAT PRÀCTIQUES DE LABORATORI Alumne/a: Energia i velocitat de les reaccions Grup: Data: Objectius Observar processos exotèrmics i endotèrmics. Observar reaccions redox. Observar la influència

Más detalles

Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Química Sèrie 1 Fase específica Convocatòria 2017

Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Química Sèrie 1 Fase específica Convocatòria 2017 Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Química Sèrie 1 Fase específica Qüestions Qualificació Convocatòria 2017 Problema Suma de notes parcials Qualificació final Qualificació Etiqueta

Más detalles

UNITAT CREAR UNA BASE DE DADES AMB MS EXCEL

UNITAT CREAR UNA BASE DE DADES AMB MS EXCEL UNITAT CREAR UNA BASE DE DADES AMB MS EXCEL 1 Crear una base de dades i ordenar Una base de dades és un conjunt d informació homogènia organitzada de forma sistemàtica. El contingut d una base de dades

Más detalles

EXPRESSIONS QUANTITATIVES DE LA COMPOSICIÓ DE LES DISSOLUCIONS

EXPRESSIONS QUANTITATIVES DE LA COMPOSICIÓ DE LES DISSOLUCIONS 1 EXPRESSIONS QUANTITATIVES DE LA COMPOSICIÓ DE LES DISSOLUCIONS La composició de les dissolucions es pot expressar en termes qualitatius o quantitatius. Les expressions quantitatives de la composició

Más detalles

CaF 2 H 2 O. NaCl N 2. SiO 2. Substàncies iòniques. Substàncies covalents moleculars. Substàncies covalents atòmiques. substàncies metàl liques

CaF 2 H 2 O. NaCl N 2. SiO 2. Substàncies iòniques. Substàncies covalents moleculars. Substàncies covalents atòmiques. substàncies metàl liques L enllaç químic CaF 2 NaCl Substàncies iòniques 2 O Substàncies covalents moleculars N 2 SiO 2 Cu C Substàncies covalents atòmiques Ir substàncies metàl liques La matèria per dins (o a nivell microscòpic)

Más detalles

Unitat 7. Estudi de les reaccions químiques. Energia de les reaccions

Unitat 7. Estudi de les reaccions químiques. Energia de les reaccions Unitat 7. Energia de les reaccions 1. Iguala les equacions de les reaccions següents i classifica-les en exotèrmiques o endotèrmiques. Què significa que una reacció és exotèrmica? I endotèrmica? 2. Un

Más detalles

Les mescles. Definició: és un sistema material format per diversos components.

Les mescles. Definició: és un sistema material format per diversos components. Les mescles Definició: és un sistema material format per diversos components. Les mescles Els components que formen una mescla s'anomenen substàncies pures. Segons el seu aspecte (també aspecte microscòpic)

Más detalles

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 8 PAU 2016 Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 8 PAU 2016 Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 8 SÈRIE 3 1. PRECIPITACIÓ a) Pb(NO 3 ) 2 Pb 2+ (aq) + 2 NO 3 (aq) KI (aq) K + (aq) + I (aq) Reacció de precipitació: Pb 2+ (aq) + 2 I (aq) PbI 2 (s) Q ps =

Más detalles

U4. Equilibri químic. a) Escriu i iguala la reacció. b) Calcula la concentració de nitrogen en l'equilibri. a) 3 H 2(g) + N 2(g) 2 NH 3(g)

U4. Equilibri químic. a) Escriu i iguala la reacció. b) Calcula la concentració de nitrogen en l'equilibri. a) 3 H 2(g) + N 2(g) 2 NH 3(g) U. Equilibri químic. L'hidrogen i el nitrogen poden reaccionar produint amoníac. La constant d'equilibri per a aquesta reacció a 7 ºC té un valor de 00. En un recipient tenim en equilibri hidrogen a concentració

Más detalles

2 ESO - Física i Química

2 ESO - Física i Química 2 ESO - Física i Química Alfons Rovira Octubre 2016 Contents Prefaci 3 Unitat 1 4 1. Les ciències física i química................................. 4 2. La matèria i les seues propietats..............................

Más detalles

Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA

Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA Tema 1. La teoria cineticomolecular de la matèria PRIMERES LLEIS CIENTÍFIQUES DE LA QUÍMICA Les primeres lleis relatives a les reaccions químiques han estat desenvolupades al segle XVIII. Hi ha lleis referents

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES Les substàncies pures dins la classificació de la matèria Les SUBSTÀNCIES PURES (també anomenades espècies químiques) només

Más detalles

UNITAT REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES DADES

UNITAT REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES DADES UNITAT REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES DADES 1 Gràfics de columnes A partir de la informació continguda en un rang de cel les podem crear un gràfic per visualitzar aquestes dades. Ms Excel proporciona diferents

Más detalles

U.1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR

U.1: TEORIA ATÓMICO-MOLECULAR 1.- LLEIS PONDERALS : FORMACIÓ DE COMPOSTOS A les reaccions químiques, els àtoms s uneixen mitjançant certs tipus d enllaços formant molècules o cristalls. Aquestes reaccions (combinacions d àtoms) compleixen

Más detalles

UNITAT 2 : LA MATÈRIA : COM ES PRESENTA.

UNITAT 2 : LA MATÈRIA : COM ES PRESENTA. UNITAT 2 : LA MATÈRIA : COM ES PRESENTA. Conceptes 1. *Substàncies pures i mescles. 2. *Classificació de les substàncies pures: elements i compostos. 3. *Classificació de les mescles: mescles homogènies

Más detalles

UNITAT 1: L ESTUDI DE LA TERRA

UNITAT 1: L ESTUDI DE LA TERRA UNITAT 1: L ESTUDI DE LA TERRA 1. La Geologia 2. L estructura interna de la Terra 3. L estructura dinàmica de la Terra 4. La química de la Terra 5. Mètodes d estudi 1. LA GEOLOGIA 2. L ESTRUCTURA INTERNA

Más detalles

UNITAT ENUMERAR LES OPCIONS I CREAR LLISTES

UNITAT ENUMERAR LES OPCIONS I CREAR LLISTES UNITAT ENUMERAR LES OPCIONS I CREAR LLISTES 3 Esquema numerat Un esquema numerat o llista multinivell s utilitza per crear una llista que contingui diferents nivells situats a diferents sagnats del text,

Más detalles

Equacions amb paraules

Equacions amb paraules Equacions amb paraules Nivell a qui s adreça Temes Aquests materials han estat dissenyats per utilitzar-los amb alumnes de 11-14 anys als quals se ls hagi ensenyat a utilitzar les equacions amb paraules.

Más detalles

Departament de Física i Química

Departament de Física i Química Departament de Física i Química EXERCICIS GAS, DISLUCIONS, ESTEQUIOMETRIA, FÓRMULA EMPÍRICA I MOLECULAR n BATXILLERAT Gasos 1. En un matràs de 10 litres a 5ºC de temperatura, s introdueixen g d hidrogen,

Más detalles

La matèria: com es presenta

La matèria: com es presenta 3 La matèria: com es presenta PER COMENÇAR Esquema de continguts Per començar, experimenta i pensa La matèria: com es presenta Les substàncies pures Les mescles Les mescles La separació de mescles Homogènies

Más detalles

El treball al laboratori

El treball al laboratori 1. Normes bàsiques de treball 1. Observa el dibuix i indica almenys 5 comportaments incorrectes que impliquen riscos. Nº Comportaments que impliquen riscos Manera correcta d actuar 1 2 3 4 5 2 2. Indica

Más detalles

3. La matèria i els elements. La matèria: Àtoms i molècules. L'àtom. Els elements. La taula periòdica.

3. La matèria i els elements. La matèria: Àtoms i molècules. L'àtom. Els elements. La taula periòdica. 3. La matèria i els elements. La matèria: Àtoms i molècules. L'àtom. Els elements. La taula periòdica. Questionari: 1. Defineix què és un sistema material 2. Què és una propietat extensiva? 3. Què és una

Más detalles

DERIVADES. TÈCNIQUES DE DERIVACIÓ

DERIVADES. TÈCNIQUES DE DERIVACIÓ UNITAT 7 DERIVADES. TÈCNIQUES DE DERIVACIÓ Pàgina 56 Tangents a una corba y f (x) 5 5 9 4 Troba, mirant la gràfica i les rectes traçades, f'(), f'(9) i f'(4). f'() 0; f'(9) ; f'(4) 4 Digues uns altres

Más detalles

TEMA 2: Divisibilitat Activitats

TEMA 2: Divisibilitat Activitats TEMA 2: Divisibilitat Activitats 1. 35 és múltiple de 5?. Raoneu la resposta 2. 48 és divisible per 6?. Raoneu la resposta 3. Completeu els deu primers múltiples de 8 8, 16,, 32,,,,,, 80 4. Quines de les

Más detalles

UNITAT LES REFERÈNCIES EN L ÚS DELS CÀLCULS

UNITAT LES REFERÈNCIES EN L ÚS DELS CÀLCULS UNITAT LES REFERÈNCIES EN L ÚS DELS CÀLCULS 2 Referències Una referència reconeix una cel la o un conjunt de cel les dins d un full de càlcul. Cada cel la està identificada per una lletra, que indica la

Más detalles

CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA

CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA UNITAT 2 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA QUÍMICA 1 BATXILLERAT Matèria homogènia i matèria heterogènia La matèria homogènia és aquella els constituents de la qual no distingim ni a ull nu ni amb el microscopi

Más detalles