NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI..."

Transcripción

1 Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal raonar breument totes les respostes. Aquesta prova es divideix en dos conjunts de preguntes: La part no recuperable (NR) equival al 10% de la nota final de l'assignatura. Consta de 3 preguntes i es barema sobre 15 punts. La part recuperable (R) equival al 20% de la nota final de l'assignatura. Consta de 4 preguntes i es barema sobre 20 punts. PART NO RECUPERABLE NR-1) (5 punts) Es volen preparar 250 ml de solució d'àcid sulfúric 1 M a partir d'un de concentrat al 95% en pes i de densitat 1.72 g/ml. Quin volum de la solució concentrada hem de prendre per posteriorment enrasar-la? Dades: Pesos atòmics (en u.m.a.): H=1, S=32, O=16 RESPOSTA: 1mol H2SO4 98 g H2SO4 100 g solució conc. H2SO 4 1 ml solució conc. H2SO4 250 ml 1000 ml 1mol H SO 95 g H SO 1.72 g solució conc. H SO El resultat és de 15.0 ml. 1

2 NR-2) (5 punts) i) Ordeneu els àcids següents de més fort a més feble: HCN (pka = 9.4); HClO 4 (pka = 10); HNO 2 (pka = 3.29) HClO 4 > HNO 2 > HCN ii) Calculeu el ph de les dissolucions següents: a) 10-2 M HCl ph = log [H + ] = log 10-2 = 2. b) 10-2 M NaOH poh = log [OH - ] = log 10-2 = 2 ; ph = 14 poh = 12. c) 10-2 M HCl M NaOH HCl + NaOH NaCl + H 2 O ; ph=7 (neutralització). iii) Sabent que el pka del NH 4 + és 9.24 d) Determineu el pkb del NH 3. e) Calculeu el grau d ionització d una dissolució de NH 3 1M. f) Determineu també el ph de la mateixa dissolució (NH 3 1M). d) pk b = 14 pk a = = e) NH 3 + H 2 O NH OH - Inicial Equilibri 1(1- ) ; K eq = K b = = = 2 /(1- ) d'on = f) [OH - ] = = poh = log [OH - ] = log = log = 2.38 ph = 14 poh =

3 NR-3) (5 punts) El diclorur de ferro reacciona amb dicromat de potassi en medi àcid mitjançant la reacció següent: K 2 Cr 2 O 7 + FeCl 2 + HCl CrCl 3 + FeCl 3 + KCl + H 2 O a) Identifica els estats d oxidació de les parelles d elements que s oxiden i es redueixen. b) Iguala la reacció fent servir el mètode de l ió-electró. RESPOSTA: Compostos amb elements els estats d oxidació dels quals varien: K 2 Cr 2 6+ O 7, Fe 2+ Cl 2, Cr 3+ Cl 3, Fe 3+ Cl 3 Semireaccions: Cr 2 O H e - 2 Cr H 2 O 6 x [ Fe 2+ Fe e - ] Suma: Cr 2 O H e Fe 2+ 2 Cr H 2 O + 6 Fe e - Simplificant: Cr 2 O H Fe 2+ 2 Cr H 2 O + 6 Fe 3+ Completant: K 2 Cr 2 O FeCl HCl 2 CrCl FeCl KCl + 7 H 2 O 3

4 PART RECUPERABLE R-1) (5 punts) Es valoren 20 ml d una dissolució 0,40 M d àcid làctic (2-hidroxipropanoic) mitjançant una dissolució de NaOH 0,25 M. a) Quin és el ph del punt d equivalència d aquesta valoració? b) Quin és el ph quan s ha addicionat la meitat del volum de NaOH necessari per arribar al punt d equivalència? (punt de semiequivalència) Dades: Suposa volums additius; pka (àcid làctic)=3,8 SOLUCIÓ: a) 20ml * 0,4mols HA / 1000mL * 1mol NaOH / 1mol HA * 1000mL / 0,25mols = 32 ml 20ml * 0,4mols HA / 1000mL = mols HA HA + OH - A - + H 2 O mols in mols equil En el punt d equivalència hem afegit exactament mols OH -, per tant tenim mols A -, en un volum total de: 20mL + 32 ml = 52 ml, així: El ph d aquesta dissolució: o fent l equilibri: [A - ] = mols / ml = M ph= 7 + ½ pka + ½ log C = = 8.49 A - + H 2 O HA + OH - pkb= = 10.2 Kb= M-x x x L'equació és b) Kb= x 2 / x= M poh = 5.51 ph = ml * 0,25 mols NaOH / 1000mL = mols NaOH HA + OH - A - + H 2 O mols inicials mols equilibri En el punt de semiequivalència hem afegit exactament mols OH -, per tant tenim mols 4

5 A - i mols HA, en un volum total de: 20mL + 16 ml = 36 ml. D'aquesta manera aquestes dues concentracions són iguals: [A - ] = mols / ml = M [HA] = mols / ml = M El ph d aquesta dissolució és ph = pka + log Cb/Ca = pka + log 1 = pka = 3,8 5

6 R-2) (5 punts) A 25 o C el K ps del cromat de bari (BaCrO 4 ) és Una solució aquosa a 25 o C és 10-5 M en aquesta sal. Calcular (en unitats de mol L -1 ) quanta sal encara es pot afegir a aquesta temperatura fins arribar al punt de saturació (sense que precipiti). RESPOSTA: Es tracta d'un problema del tipus "presència de ió comú", però ambdós ions són comuns perquè provenen de la mateixa sal. Es pot resoldre a) De manera sistemàtica, plantejant l'equilibri i l'equació corresponent: BaCrO 4(s) Ba 2+ (aq) + CrO 4 2-(aq) C i / M x C eq / M - x+10-5 x+10-5 L'equació a resoldre és (x+10-5 ) 2 =K ps = I així x= M b) Per la via alternativa següent: La solubilitat de la sal és igual a s=( ) 1/2 = M. És a dir, igual a M M. Atès que la solució ja és M, li falta encara M per assolir el punt de saturació. Conseqüentment es poden afegir encara mols L -1. 6

7 R-3) (5 punts) Considerant tres complexos de l ió Ag + i les seves constants de formació: Complex + Ag(NH 3 ) 2 - Ag(CN) 2 - AgBr 2 (constant de formació) 1, , , Quines de les afirmacions següents són certes? Cal justificar les respostes afirmatives. a) L ió Ag(NH 3 ) és més estable que l ió Ag(CN) 2 b) A l addicionar HNO 3 a una solució Ag(NH 3 ) + 2 0,010 M, el complex tendirà a dissociar-se en Ag + + i NH 4 c) A l addicionar HNO 3 a una solució AgBr - 2 0,010 M, el complex tendirà a dissociar-se en Ag + i Br - d) Per tal de dissoldre AgI es pot afegir NaCN o HCN com a font del lligand cianur i caldran menys mols de NaCN. - e) Una dissolució A conté el complex AgBr 2 i l ió Br - a una concentració 0,10 M. Una altra dissolució B conté el complex Ag(CN) - 2 i l ió CN - a una concentració 0,10 M. Podem afirmar que la dissolució B tindrà més partícules de l ió complex per partícula d Ag + que la dissolució A. RESPOSTES a) Incorrecta. La constant d'estabilitat és més baixa. b) Correcta, en medi àcid es protona el lligand i es dissocia el complex. c) Incorrecta, el Br- no es protona i per tant no es dissocia el complex. d) Certa, la quantitat de CN- és menor quan addicionem directament NaCN perquè és una font directa de lligand (la sal es dissocia completament) i, en canvi, en el cas del HCN cal tenir en compte l'equilibri d'ionització (es tracta d'un àcid feble). e) Certa, la constant de formació del complex cianurat és més gran (equilibri més desplaçat a la dreta) i les condicions són les mateixes en les dues dissolucions (concentracions, lligands monodentats i estequiometria). 7

8 R-4) (5 punts) Una cel la està formada per un elèctrode de magnesi en una dissolució de Mg(NO 3 ) M i un elèctrode de plata en solució de AgNO M. Calculeu la f.e.m. de la pila a 25 0 C. Dades: E 0 (Ag + /Ag)=0.80 V ; E 0 (Mg 2+ /Mg)= 2.37 V. Equació de Nernst a 25 o C: V E E log Q n RESPOSTA: Semireaccions Ag + + 1e - Ag E 0 = 0.80 V Mg e - Mg E 0 = V Pila: Mg Mg e - 2 x [ Ag + + 1e - Ag ] Suma: Mg + 2 Ag + 2 Ag + Mg 2+ La força electromotriu de la pila en condicions estàndard és: E 0 = E 0 càtode - E 0 ànode = E 0 (Ag + /Ag) E 0 (Mg 2+ /Mg) = 0.80 ( 2.37) = 3.17 V De l'equació de Nernst en calculem la f.e.m. en les condicions no estàndard del problema: V Mg V 1 E 3.17 V log 3.17 V log 3.11V Ag

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

Tercera prova parcial de Química. 1/6/2015. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Tercera prova parcial de Química. 1/6/2015. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Aquest examen consta de 4 preguntes. Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. En cada full podeu

Más detalles

c) A l equilibri, a l augmentar la P, a T constant, disminueix la quantitat de SOCl 2

c) A l equilibri, a l augmentar la P, a T constant, disminueix la quantitat de SOCl 2 Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Si escau, en cada

Más detalles

Calcular la variació entalpia de cada etapa i del procés catalític global. (O (g)) = 247,5 KJ.mol -1. H f (ClO)) =(0+102)-(142,3+101)= -141,3 KJ

Calcular la variació entalpia de cada etapa i del procés catalític global. (O (g)) = 247,5 KJ.mol -1. H f (ClO)) =(0+102)-(142,3+101)= -141,3 KJ Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondrela. Si escau, en cada

Más detalles

Segona prova parcial de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 7/1/2016. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Segona prova parcial de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 7/1/2016. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Aquest examen consta de 4 preguntes. Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran (si escau) i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. En cada

Más detalles

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució D24 Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució d aquest àcid de concentració 2,3 10 2 M, quina concentració d ions hidrogen tindrà la dissolució? 1r. Escriure

Más detalles

Unitat 15. Reaccions àcid-base

Unitat 15. Reaccions àcid-base Unitat 15. Teories àcid-base. Força d àcids i bases. Equilibri iònic de l aigua. 1. La taula adjunta mostra una relació d alguns dels àcids forts i de les bases fortes més comunes. Per a cadascun dels

Más detalles

Cinquena prova de Química. Part recuperable. 17/5/2013. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

Cinquena prova de Química. Part recuperable. 17/5/2013. NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la (podeu també emprar la part de darrera). Disposeu del formulari

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU Curs 2005-2006 Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues

Más detalles

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra

3.1 LA SOLUBILITAT. K ps [ions] reacció desplaçada a l esquerra 3.1 LA SOLUBILITAT La solubilitat d una substància és la concentració de la dissolució saturada a una temperatura determinada. Es tracta d una propietat característica que s acostuma a expressar com la

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

Química Sèrie 2. Instruccions

Química Sèrie 2. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2011 Química Sèrie 2 SOLUCIONS, CRITERIS DE CORRECCIÓ

Más detalles

= 0.05 M (2) [KF] = 0.05 M (4)

= 0.05 M (2) [KF] = 0.05 M (4) 1. Si es mesclen 25 ml d àcid fluorhídric 0.1 mol dm 3 amb 25 ml d hidròxid de potassi de la mateixa concentració, (a) Calculeu la concentració de fluorur de potassi a la dissolució final; La reacció de

Más detalles

Prova de Química. Grau de Biotecnologia 23/ COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de Química. Grau de Biotecnologia 23/ COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 4 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Si escau, en cada

Más detalles

QUÍMICA DE MATERIALS. Enginyeria Civil, 2011 Química dels ciments: Equilibri químic. Àcid-base.

QUÍMICA DE MATERIALS. Enginyeria Civil, 2011 Química dels ciments: Equilibri químic. Àcid-base. QUÍMICA DE MATERIALS Enginyeria Civil, 2011 Química dels ciments: Equilibri químic. Àcid-base. Equilibri iònic Àcid - Base Àcids i bases forts i febles. Escala de ph. Constants d acidesa i basicitat. Dissolucions

Más detalles

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ

2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ 2.1 ELS POTENCIALS ESTÀNDARDS DE REDUCCIÓ Es construeix una pila amb els elèctrodes següents: un elèctrode de zinc en una solució de sulfat de zinc i un elèctrode de coure en una solució de sulfat de coure.

Más detalles

Determinació d entalpies estàndard de reacció

Determinació d entalpies estàndard de reacció Determinació d entalpies estàndard de reacció Lluís Nadal Balandras. lnadal@xtec.cat Objectiu. Veure com es poden determinar variacions d entalpia de reaccions, comprovar la llei de Hess i utilitzar-la

Más detalles

Examen Química Ensenyament Grau de Física Gener 2010

Examen Química Ensenyament Grau de Física Gener 2010 No està permès la utilització de llibres ni apunts. No està permès la utilització de la taula periòdica. No està permès la utilització de cap formulari. En els coneixements de la matèria es troba implícit

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Barem: / Baremo: Blocs 1-5: punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: puntos cada Problema/Cuestión L ALUMNE HA D ELEGIR I RESOLDRE ÚNICAMENT UN PROBLEMA O QÜESTIÓ DE CADA BLOC / EL ALUMNO DEBE ELEGIR

Más detalles

1) (10 punts) Per a l àtom de brom (Z=35) en el seu estat fonamental:

1) (10 punts) Per a l àtom de brom (Z=35) en el seu estat fonamental: NM i CGNMS... GG... GM... DNI... Poseu a TTES les fulles el nom i cognoms en MAJÚSCULES, els grups gran i mitjà i el vostre DNI. Aquesta prova consta de 8 preguntes. Comproveu que disposeu de tots els

Más detalles

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada

Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Dos experiments quantitatius ràpids amb aigua oxigenada Lluís Nadal Balandras. IES Lluís de Requesens. Molins de Rei (Barcelona). CDECT. Barcelona. lnadal@xtec.cat Resum: Mitjançant la formació d escuma

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2014 Química Sèrie 3 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Opció: Enginyeria i arquitectura Qüestions Problema

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Química Sèrie 2 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

Característiques general dels àcids i les bases

Característiques general dels àcids i les bases 0 Àcids i bases 1 Característiques general dels àcids i les bases Àcids Sabor àcid Sensació punxant al tacte Bases Sabor amarg Sensació sabonosa al tacte Paper indicador Vermell Dissolen substàncies Ataquen

Más detalles

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES 6.1. El mol 6.1.1. Mols i nombre de partícules: el nombre d Avogadro 6.1.2. Mols i massa: massa molar 6.2. Càlculs amb mols 6.3. Canvis físics i canvis químics 6.4. Reaccions

Más detalles

1 Ajustament de reaccions redox.

1 Ajustament de reaccions redox. Reaccions d oxidació i reducció 1 1 Ajustament de reaccions redox. 1.1 En medi àcid Adjustar la reacció IO 3 (aq) + SO 2(aq) + H 2 O(l) I 2 (aq) + SO 2 (aq) + H 3O + (aq) (1) Per ajustar l equació (1)

Más detalles

r Mg + =0.82 Å; r Cl - =1.81 Å; M=1.748; n=8.

r Mg + =0.82 Å; r Cl - =1.81 Å; M=1.748; n=8. NM i CGNMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que

Más detalles

Química. Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012)

Química. Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012) 999999 Aferrau una etiqueta identificativa amb codi de barres Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012) Contestau les preguntes següents, incloeu en la resposta les explicacions

Más detalles

U4. Equilibri químic. a) Escriu i iguala la reacció. b) Calcula la concentració de nitrogen en l'equilibri. a) 3 H 2(g) + N 2(g) 2 NH 3(g)

U4. Equilibri químic. a) Escriu i iguala la reacció. b) Calcula la concentració de nitrogen en l'equilibri. a) 3 H 2(g) + N 2(g) 2 NH 3(g) U. Equilibri químic. L'hidrogen i el nitrogen poden reaccionar produint amoníac. La constant d'equilibri per a aquesta reacció a 7 ºC té un valor de 00. En un recipient tenim en equilibri hidrogen a concentració

Más detalles

Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Química Sèrie 1 Fase específica Convocatòria 2017

Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Química Sèrie 1 Fase específica Convocatòria 2017 Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Química Sèrie 1 Fase específica Qüestions Qualificació Convocatòria 2017 Problema Suma de notes parcials Qualificació final Qualificació Etiqueta

Más detalles

ESTRUCTURA ATÒMICA I ENLLAÇ. Examen de juliol de 1999

ESTRUCTURA ATÒMICA I ENLLAÇ. Examen de juliol de 1999 ESTRUCTURA ATÒMICA I ENLLAÇ Examen de juliol de 1999 NOM: GRUP: Notes: 1) Aquest examen consta de 6 preguntes. Totes les preguntes tenen la mateixa puntuació (10 punts) 2) S han afegit a l examen fulles

Más detalles

Un breu resum de teoria

Un breu resum de teoria SISTEMES MULTICOMPONENTS. Regla de les fases Un breu resum de teoria Els sistemes químics són en general mescles de més d un component. Les funcions termodinàmiques depenen de la temperatura i de la pressió

Más detalles

8.3. Reaccions àcid-base

8.3. Reaccions àcid-base 8.3. Reaccions àcidbase D15 lleixiu marbre Des de l antiguitat es coneixen diverses substàncies amb unes característiques especials i d un gran interès, que reben el nom d àcids i bases. Quines són les

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 9 PAU 2011 Pautes de correcció

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 9 PAU 2011 Pautes de correcció Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 9 SÈRIE 2 L alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, 2 i 3 i escull una entre la 4 i la 5 i escull

Más detalles

Tema 9 del vostre llibre pàg. 183

Tema 9 del vostre llibre pàg. 183 Tema 9. Les reaccions químiques Tema 9 del vostre llibre pàg. 183 D1 ÍNDEX 9.1. Canvis físics o canvis químics 9.2. L equació química 9.3. Representació d una reacció a nivell microscòpic 9.4. Repàs massa

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013 Química Sèrie 3 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Opció: Enginyeria i arquitectura Qualificació Etiqueta

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 8

S O L U C I O N A R I Unitat 8 S O L U C I O N A R I Unitat 8 Unitat 8. Propietats periòdiques dels elements Qüestions inicials Per què Dimitri Mendeleiev va ordenar els elements segons la massa atòmica i no segons el nombre atòmic?

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 5

S O L U C I O N A R I Unitat 5 S O L U C I O N A R I Unitat 5 Unitat 5. Reaccions de transferència de protons Qüestions inicials Per què ens apliquem una dissolució d amoníac quan ens pica un mosquit? Ens apliquem amoníac perquè és

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. En cada full podeu escriure

Más detalles

Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Química Sèrie 3 Fase específica

Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Química Sèrie 3 Fase específica Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2015 Química Sèrie 3 Fase específica Qualificació Qüestions Problema Suma de notes parcials Qualificació final Qualificació Etiqueta

Más detalles

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 16 PAU 2017 Criteris de correcció

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 16 PAU 2017 Criteris de correcció Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 16 SÈRIE 2 L alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, 2 i 3 i escull una entre la 4 i la 5 i escull una entre la 6 i la 7.

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 14 PAU 2012 Pautes de correcció

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 14 PAU 2012 Pautes de correcció Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 14 Sèrie 4 L alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, 2 i 3 i escull una entre la 4 i la 5 i escull

Más detalles

H o = kcal. Entalpies estàndard de formació d alguns compostos a K Substàncies H 0 f, (kj mol -1 ) Substàncies

H o = kcal. Entalpies estàndard de formació d alguns compostos a K Substàncies H 0 f, (kj mol -1 ) Substàncies Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat Curs 2008-2009 Química Sèrie 3 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B) En cap cas no podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 PAU 2010 Pautes de correcció

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 PAU 2010 Pautes de correcció Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 SÈRIE 2 Com a norma general, tingueu en compte que un error no s ha de penalitzar dues vegades. Si un apartat necessita un resultat

Más detalles

TRANSFERÈNCIA DE PROTONS

TRANSFERÈNCIA DE PROTONS TRANSFERÈNCIA DE PROTONS 1. JUNY 1994 A.P2 El fenol és un àcid feble de fórmula C 6 H 5 OH a) Escrigueu la fórmula de la base conjugada del fenol. b) Escrigueu l expressió de K a = 1,26.10-10 del fenol/fenolat

Más detalles

( 2 3, utilitzeu la matriu inversa B 1 ( 1 4 ( 2 1. Matrius i determinants Sèrie 3 - Qüestió 4. Donada la matriu B =

( 2 3, utilitzeu la matriu inversa B 1 ( 1 4 ( 2 1. Matrius i determinants Sèrie 3 - Qüestió 4. Donada la matriu B = 1998 - Sèrie 3 - Qüestió 4 Donada la matriu B = ( 2 3, utilitzeu la matriu inversa B 1 1 1) B X B = ( 1 4 3 2). per trobar una matriu X tal que 2004 - Sèrie 1 - Qüestió 3 Considereu les matrius Trobeu

Más detalles

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 14 PAU 2014 Pautes de correcció

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 14 PAU 2014 Pautes de correcció Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 14 SÈRIE 5 L alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, 2 i 3 i escull una entre la 4 i la 5 i escull una entre la 6 i la 7.

Más detalles

SÈRIE 4 PAU. Curs QUÍMICA. Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues opcions, A o B. Cu 2+ (aq) + Sn (s)

SÈRIE 4 PAU. Curs QUÍMICA. Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues opcions, A o B. Cu 2+ (aq) + Sn (s) SÈRIE 4 PAU. Curs 2004-2005 QUÍMICA Districte universitari de Catalunya Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues opcions, A o B. 1. Per a la reacció següent: Cu (s) + Sn 2+

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya SÈRIE 3 PAU. Curs 2003-2004 QUÍMICA Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Coordinació i Organització de les PAU de Catalunya Contesteu a les

Más detalles

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses.

Les dissolucions, de la mateixa manera que qualsevol mescla, poden ser sòlides, líquides o gasoses. LES DISSOLUCIONS Definició: una dissolució és una mescla homogènia formada per un component majoritari, que s'anomena dissolvent, i una o diverses substàncies que es troben dissoltes, que s'anomenen soluts.

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 7

S O L U C I O N A R I Unitat 7 S O L U C I O N A R I Unitat 7 Unitat 7. Reaccions de transferència d electrons. Piles Qüestions inicials Per què hi ha metalls que no són atacats per alguns àcids? Els metalls que tenen un valor del potencial

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 7 EQUILIBRIS IÒNICS HETEROGENIS

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 7 EQUILIBRIS IÒNICS HETEROGENIS QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 7 EQUILIBRIS IÒNICS HETEROGENIS Equilibris heterogenis EQUILIBRIS HETEROGENIS estan formats per aquelles reaccions reversibles que es produeixen entre espècies que no es troben

Más detalles

COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD BLOQUE 1 CUESTIÓN 1A Sean dos elementos A y B cuyos números atómicos son: Z(A) = 28; Z(B) = 35. Conteste a las siguientes cuestiones: a) Escriba la configuración electrónica del estado fundamental de ambos

Más detalles

U2. Termodinàmica química

U2. Termodinàmica química U2. Termodinàmica química 1. Completa les caselles buides de la següent taula suposant que les dades corresponen a un gas que compleix les condicions establertes en les caselles de cada fila. Variació

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Cientificotecnològica Blocs 1-5: 2 punts per cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 puntos cada problema/cuestión L ALUMNE HA D ELEGIR I RESOLDRE

Más detalles

Fe Cu Cu Fe E V. Zn Zn + 2e oxidació + 2H + 2e H reducció. CO + H O CO + 2H + 2e oxidació. Fe O + 6H + 6e 2Fe + 3H O reducció

Fe Cu Cu Fe E V. Zn Zn + 2e oxidació + 2H + 2e H reducció. CO + H O CO + 2H + 2e oxidació. Fe O + 6H + 6e 2Fe + 3H O reducció UNITAT 6 PILES I CEL LES ELCTROLÍTIQUES 1. Zn reductor i HCl oxidant + Zn Zn + e oxidació + H + e H reducció CO reductor i Fe O oxidant + CO + H O CO + H + e oxidació Fe O + 6H + 6e Fe + H O reducció +

Más detalles

Prova de la part recuperable de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 22/6/2016 COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de la part recuperable de Fonaments de Química. Grau de Biologia i Dobles Titulacions 22/6/2016 COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 5 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Bloc A: 2 punts cada problema L ALUMNE HA D ELEGIR I RESOLDRE DOS PROBLEMES D ENTRE ELS PROPOSATS EN EL BLOC A. SI L ALUMNE TRIA EL PROBLEMA 1A (PLA 1994) NO POT ELEGIR EL PROBLEMA 1B (PLA 2002) A LA VEGADA.

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JUNY

Más detalles

REACCIONS ÀCID-BASE I DE PRECIPITACIÓ 1

REACCIONS ÀCID-BASE I DE PRECIPITACIÓ 1 REACCIONS ÀCID-BASE I DE PRECIPITACIÓ 1 1. Una dissolució 0,1 M d àcid fluorhídric té el mateix ph que una dissolució 8 10-3 d àcid nítric. a) Calculeu el valor del ph. b) Calculeu la constant d acidesa

Más detalles

j Unitat 9. Aplicacions de les reaccions redox

j Unitat 9. Aplicacions de les reaccions redox 84 09 SOLUCIONARI DEL LLIBRE DE L ALUMNE j Unitat 9. Aplicacions de les reaccions redox Activitats 1. Si fem passar un corrent elèctric per una dissolució aquo sa de nitrat de cobalt(ii) es desprèn oxigen

Más detalles

Prova de la part recuperable de Química. Grau de Biotecnologia 22/06/2017 COGNOMS... NOM... DNI...

Prova de la part recuperable de Química. Grau de Biotecnologia 22/06/2017 COGNOMS... NOM... DNI... Poseu a totes les fulles el NOM i COGNOMS EN MAJÚSCULES i el vostre DNI. Aquest examen consta de 6 preguntes. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Si escau, en cada

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JUNY

Más detalles

Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013

Proves d accés a la Universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2013 Pàgina 1 de 5 Sèrie 3 Opció A A1.- Digueu de quin tipus és la progressió numèrica següent i calculeu la suma dels seus termes La progressió és geomètrica de raó 2 ja que cada terme s obté multiplicant

Más detalles

Les reaccions de transferència d electrons

Les reaccions de transferència d electrons 8 Les reaccions de transferència d electrons PRESENTACIÓ OBJECTIUS 51 8 Les reaccions de transferència CONTINGUTS COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LA UNITAT Competència en indagació i experimentació, Competència

Más detalles

Nom i Cognoms: Grup: Data:

Nom i Cognoms: Grup: Data: n BATX MA ) Raoneu la certesa o falsedat de les afirmacions següents: a) Si A és la matriu dels coeficients d'un sistema d'equacions lineals i Ampl és la matriu ampliada del mateix sistema. Rang(A) Rang

Más detalles

Objectius específics Utilització d un ph-metre i determinació d una corba de valoració (ph en front del volum afegit).

Objectius específics Utilització d un ph-metre i determinació d una corba de valoració (ph en front del volum afegit). Departament de Química 4803- Operacions Bàsiques i Seguretat en el Laboratori Químic Pràctica nº 8: Utilització d un ph-metre i determinació del pk d un àcid dèbil Objectius específics Utilització d un

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Química Sèrie 1 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

Equilibris químics en dissolució

Equilibris químics en dissolució AULA POLITÈCNICA / QUÍMICA M Aguilar - I Casas - JL Cortina - A Farran A Florido - J Giménez - M Martínez N Miralles - J de Pablo - AM Sastre Equilibris químics en dissolució EDICIONS UPC AULA POLITÈCNICA

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Blocs 1-5: 2 punts cada problema/qüestió / Bloques 1-5: 2 puntos cada Problema/Cuestión BLOC 1 QÜESTIÓ 1A Contesteu raonadament les qüestions següents: a) Considereu els elements químics següents: Ne,

Más detalles

1,94% de sucre 0,97% de glucosa

1,94% de sucre 0,97% de glucosa EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97%

Más detalles

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS 1. EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCÒGNITES L equació x + y = 3 és una equació de primer grau amb dues incògnites : x i y. Per calcular les solucions escollim un valor

Más detalles

Unitat 2. Gasos, solucions i estequiometria

Unitat 2. Gasos, solucions i estequiometria Unitat 2. Gasos, solucions i estequiometria GASOS 1. A partir de l equació general dels gasos perfectes podem calcular el nombre de mols de butà. p V n n (butà) p V 101 10 Pa 100 10 6 m 8,1 J K 1 mol 1

Más detalles

TEMA 2: Divisibilitat Activitats

TEMA 2: Divisibilitat Activitats TEMA 2: Divisibilitat Activitats 1. 35 és múltiple de 5?. Raoneu la resposta 2. 48 és divisible per 6?. Raoneu la resposta 3. Completeu els deu primers múltiples de 8 8, 16,, 32,,,,,, 80 4. Quines de les

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 5 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 5 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 5 REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE PROTONS Concepte d àcid i base Segons Arrhenius: Un àcid és tot electròlit que, en dissoldre s en aigua, es dissocia en ions hidrogen H + i

Más detalles

Tema 8: Ácidos y bases

Tema 8: Ácidos y bases 1. Cual de las siguientes propiedades no es característica de los ácidos? A) Neutraliza bases B) Reaccionan con metales activos produciendo H 2 (g) C) Reaccionan con CO 2 (g) para formar carbonatos D)

Más detalles

EXERCICIS RESOLTS D'ELECTROQUÍMICA

EXERCICIS RESOLTS D'ELECTROQUÍMICA EXERCICIS RESOLTS D'ELECTROQUÍMICA EXERCICI 1.- Fabriquem una pila redox amb un elèctrode alumini/ió alumini(iii) i un elèctrode ferro/ió ferro(ii), units per un fil conductor i un pont salí. Escriu l

Más detalles

Química Criteris específics de correcció Model 2

Química Criteris específics de correcció Model 2 Prova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2009) Química Criteris específics de correcció Model 2 Per poder avaluar una pregunta, la resposta ha de ser raonada. No es valorarà cap resposta

Más detalles

FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B

FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B FÍSICA i QUÍMICA 3r ESO B DOSSIER DE RECUPERACIÓ 2n TRIMESTRE 6 1. Completa aquest esquema, que correspon al model atòmic de Rutherford: Model atòmic de Rutherford distingeix dues parts en l àtom Nucli

Más detalles

Cognoms i Nom: Examen parcial de Física - CORRENT CONTINU 17 de Març de 2016

Cognoms i Nom: Examen parcial de Física - CORRENT CONTINU 17 de Març de 2016 ognoms i Nom: Examen parcial de Física - OENT ONTINU odi Model A Qüestions: 50% de l examen A cada qüestió només hi ha una resposta correcta. Encercleu-la de manera clara. Puntuació: correcta = 1 punt,

Más detalles

PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA Nom i cognoms DNI / NIE PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMPETÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA 1. Està prohibit l ús de la calculadora o de qualsevol altre aparell

Más detalles

6. Equilibrio ácido-base I

6. Equilibrio ácido-base I 6. Equilibrios ácido-base I Química (1S, Grado Biología) UAM 6. Equilibrio ácido-base I Contenidos Equilibrios ácido-base I Ácidos y bases Producto iónico del agua. Disoluciones neutras, ácidas y básicas.

Más detalles

Sèrie 5. Resolució: 1. Siguin i les rectes de d equacions. a) Estudieu el paral lelisme i la perpendicularitat entre les rectes i.

Sèrie 5. Resolució: 1. Siguin i les rectes de d equacions. a) Estudieu el paral lelisme i la perpendicularitat entre les rectes i. Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 11 Sèrie 5 1. Siguin i les rectes de d equacions : 55 3 2 : 3 2 1 2 3 1 a) Estudieu el paral lelisme i la perpendicularitat entre les rectes i. b) Trobeu l

Más detalles

Districte universitari de Catalunya

Districte universitari de Catalunya Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU Curs 2005-2006 Contesteu a les preguntes 1, 2 i 3, i a la 4 i la 5 d una de les dues

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 11 PAU 2013 Pautes de correcció

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 11 PAU 2013 Pautes de correcció Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 11 SÈRIE 1 L alumne ha de respondre 5 preguntes. Obligatòriament ha de respondre la 1, 2 i 3 i escull una entre la 4 i la 5 i escull

Más detalles

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria

Química 2n de Batxillerat. Gasos, Solucions i estequiometria Gasos, Solucions i estequiometria Equació d Estat dels gasos ideals o perfectes Equació d Estat dels Gasos Ideals. p V = n R T p és la pressió del gas; es mesura habitualment en atmosferes o Pascals en

Más detalles

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 6 PAU 2016 Criteris de correcció

Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 6 PAU 2016 Criteris de correcció Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 6 SÈRIE 1 1. ÀCID-BASE a) AcOH(aq) + OH (aq) AcO (aq) + H 2 O(l) NaOH(aq) Na + (aq + OH (aq) (1,0 mol NaOH) (1 mol OH / 1 mol NaOH) (1 mol AcOH / 1 mol OH )

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves dʼaccés a la Universitat. Curs 2007-2008 Química Sèrie 2 Contesteu les preguntes 1, 2, 3, i la 4 i la 5 d UNA de les dues opcions (A o B). En cap cas podeu fer un exercici de l opció A i un altre

Más detalles

S O L U C I O N A R I Unitat 6

S O L U C I O N A R I Unitat 6 S O L U C I O N A R I Unitat 6 Unitat 6. Equilibris iònics heterogenis Qüestions inicials Quan diem que una substància és soluble o insoluble? Entenem per substàncies insolubles les que el sòlid en dissolució

Más detalles

A III-1 Expliqueu amb paraules el significat dels següents símbols i feu un dibuix representatiu.

A III-1 Expliqueu amb paraules el significat dels següents símbols i feu un dibuix representatiu. III. REACCIONS QUÍMIQUES A III-1 Expliqueu amb paraules el significat dels següents símbols i feu un dibuix representatiu. Símbol Explicació Dibuix F Cl Dos àtoms de fluor separats Dos àtoms de clor formant

Más detalles

REACCIONS DE PRECIPITACIÓ

REACCIONS DE PRECIPITACIÓ 8 UNITAT 5 1. L entalpia reticular estàndard del iodur de potassi és de -640 kj mol -1, mentre que l entalpia de dissolució estàndard és de 1 kj mol -1. Quina és l entalpia d ratació estàndard del iodur

Más detalles

Tema 9: Ácidos y Bases

Tema 9: Ácidos y Bases 1 Tema 9: Ácidos y Bases 1. Cuál de las siguientes propiedades no es característica de los ácidos? A) Neutralizan bases B) Reaccionan con metales activos produciendo H 2 (g) C) Reaccionan con CO 2 (g)

Más detalles

1) (10 punts) S'ha realitzat un experiment d'expansió isoterma a 700 K d'un mol de gas de tipus Van der Waals que segueix aquesta equació d'estat:

1) (10 punts) S'ha realitzat un experiment d'expansió isoterma a 700 K d'un mol de gas de tipus Van der Waals que segueix aquesta equació d'estat: Prova de Recuperació de Termodinàmica Bàsica. 8/1/014 NOM... GRAU... DNI... La totalitat d'aquesta prova equival al 60% de la nota final de l assignatura. Per a cada pregunta s indica entre parèntesis

Más detalles

Química Criteris específics de correcció Model 1

Química Criteris específics de correcció Model 1 rova d accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2008) Química Criteris específics de correcció Model 1 er poder avaluar-se una pregunta, la resposta ha de ser raonada. No es valorarà cap resposta

Más detalles

Estats d agregació de la matèria MP02_TRANSPORT DE SÒLIDS I FLUIDS UF1_CONTROL I TRANSPORT DE LÍQUIDS A1.1_ESTATS D AGREGACIÓ DE LA MATÈRIA

Estats d agregació de la matèria MP02_TRANSPORT DE SÒLIDS I FLUIDS UF1_CONTROL I TRANSPORT DE LÍQUIDS A1.1_ESTATS D AGREGACIÓ DE LA MATÈRIA Estats d agregació de la matèria MP02_TRANSPORT DE SÒLIDS I FLUIDS UF1_CONTROL I TRANSPORT DE LÍQUIDS A1.1_ESTATS D AGREGACIÓ DE LA MATÈRIA Estats de la matèria Estats de la matèria SÒLIDS LÍQUIDS GASOS

Más detalles