2. Crèdits pressupostaris. La concessió de les beques o subvencions derivades de les presents bases s'imputaran a l'exercici

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "2. Crèdits pressupostaris. La concessió de les beques o subvencions derivades de les presents bases s'imputaran a l'exercici"

Transcripción

1 BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER LA QUAL ES REGEIX LA CONCESSIÓ DE BEQUES A JOVENS ESPORTISTES FEDERATS PER A LA TEMPORADA BASES DE LA CONVOCATORIA POR LA QUE SE RIGE LA CONCESIÓN DE BECAS A JOVENES DEPORTISTAS FEDERADOS PARA LA TEMPORADA El departament d'esports de l'ajuntament de Canet d en Berenguer té com a finalitat i objectiu la promoció de l'esport i el foment de la pràctica esportiva a totes les edats, però molt especialment, en l'edat infantil com a mitjà indispensable per crear en la nostra societat actual tants hàbits de vida activa, evitant d'aquesta forma els efectes negatius d'un estil de vida sedentària, com els valors i principis que s'associen a l'esport. Per tot això es considera que la pràctica esportiva habitual i sistemàtica és un dret bàsic de l'edat infantil; és per això, que sent conscient de la situació econòmica per la qual estem travessant en aquests moments el país i per tant les famílies del nostre municipi en reduir-se els seus ingressos econòmics, la qual cosa en molts casos els ha obligat a una modificació en els hàbits i costums de la unitat familiar (entre les quals es troben les activitats extraescolars dels fills orientades a la pràctica esportiva) al no disposar dels recursos econòmics necessaris per fer front a les despeses que aquestes activitats suposen per a la seua economia, és necessari la creació de les present bases de subvencions. 1. De la convocatòria. L'objecte de les present convocatòria és la regulació del procediment per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de beques o subvencions a joves esportistes federats (entre els 6 i 18 anys) amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva durant l'etapa educativa del menor, sense que la situació soci-econòmica de la unitat familiar siga un impediment per a això. Les presents Bases es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara endavant, LGS), pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara endavant, RLGS) i altra normativa d'aplicació. 2. Crèdits pressupostaris. La concessió de les beques o subvencions derivades de les presents bases s'imputaran a l'exercici El departamento de deportes del Ayuntamiento de Canet d en Berenguer tiene como finalidad y objetivo la promoción del deporte y el fomento de la práctica deportiva a todas las edades, pero muy especialmente, en la edad infantil como medio indispensable para crear en nuestra sociedad actual tantos hábitos de vida activa, evitando de esta forma los efectos negativos de un estilo de vida sedentaria, como los valores y principios que se asocian al deporte. Por todo ello se considera que la práctica deportiva habitual y sistemática es un derecho básico de la edad infantil; es por ello, que siendo consciente de la situación económica por la que estamos atravesando en estos momentos el país y por consiguiente las familias de nuestro municipio al reducirse sus ingresos económicos, lo que en muchos casos les ha obligado a una modificación en los hábitos y costumbres de la unidad familiar (entre las que se encuentran las actividades extraescolares de los hijos orientadas a la practica deportiva) al no disponer de los recursos económicos necesarios para hacer frente a los gastos que dichas actividades suponen para su economía, es necesario la creación de las presente bases de subvenciones. 1. De la convocatoria. El objeto de las presente convocatoria es la regulación del procedimiento para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de becas o subvenciones a jóvenes deportistas federados (entre los 6 y 18 años) con el objetivo de fomentar la práctica deportiva durante la etapa educativa del menor, sin que la situación socio-económica de la unidad familiar sea un impedimento para ello. Las presentes Bases se rigen por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS), por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, RL GS) y demás normativa de aplicación. 2. Créditos presupuestarios. La concesión de las becas o subvenciones derivadas de las presentes bases se imputarán al ejercicio 1

2 pressupostari 2015, concretament a la partida econòmica PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT BASE el crèdit disponible del qual és de DEU MIL EUROS (10.000,00 ). La suma de les quantitats concedides als interessats no podrà excedir en cap cas d'aquest import econòmic. 3. Objecte i finalitats de l'ajuda. Les ajudes econòmiques objecte de la present convocatòria es destinaran a sufragar part de les despeses directes i necessàries per poder desenvolupar l'activitat esportiva dels menors en els nuclis familiars amb menors recursos econòmics. Les despeses que són susceptibles de computar a les presents bases són: 1.- Despeses Club i/o Federatius: on s'inclou les ocasionades per les quotes a satisfer al club esportiu pertanyent, fitxes, llicència federativa, reconeixement mèdic, inscripcions en competicions, instal lacions esportives, assegurances o un altre tipus de despesa exigida per la federació i/o club. 2.- Despeses d'entrenaments, material i equipacions esportives: inclou les derivades per utilització d'instal lacions esportives, així com adquisició, lloguer o reparació d'equipament o material esportiu, com equipacions esportives de competició i entrenament (fins a 200 cadascuna), material esportiu (fins a 300 ); destinats tots ells al desenvolupament de la disciplina esportiva. 3.- Despeses d'estada, manutenció i desplaçaments: inclou les despeses derivades de l'ús de qualsevol mitjà de transport, així com la manutenció en tornejos i/o competicions oficials. i qualsevol un altra que sigua considerada necesaria per part de la Comissió Avaluadora, que podrà recaptar quanta informació considere necessària. Les despeses computables a aquesta subvenció hauran de ser les estrictament necessàries per poder desenvolupar els entrenaments i la competició en unes condicions bàsiques de comoditat i seguretat, NO es tindrà en compte qualsevol complement o quantitat econòmica que la Comissió Avaluadora, considere excessiva o desorbitada per incloure en una subvenció econòmica procedent de l'herald públic d'aquesta administració local. presupuestario 2015, concretamente a la partida económica PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE BASE cuyo crédito disponible es de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 ). La suma de las cantidades concedidas a los interesados no podrá exceder en ningún caso de dicho importe económico. 3. Objeto y finalidades de la ayuda. Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a sufragar parte de los gastos directos y necesarios para poder desarrollar la actividad deportiva de los menores en los núcleos familiares con menores recursos económicos. Los gastos que son susceptibles de computar a las presentes bases son: 1.- Gastos Club y/o Federativos: donde se incluye los ocasionados por las cuotas a satisfacer al club deportivo perteneciente, fichas, licencia federativa, reconocimiento médico, inscripciones en competiciones, instalaciones deportivas, seguros u otro tipo de gasto exigido por la federación y/o club. 2.- Gastos de entrenamientos, material y equipaciones deportivas: incluye los derivados por utilización de instalaciones deportivas, así como adquisición, alquiler o reparación de equipamiento o material deportivo, como equipaciones deportivas de competición y entrenamiento (hasta 200 cada una), material deportivo (hasta 300 ); destinados todos ellos al desarrollo de la disciplina deportiva. 3.- Gastos de estancia, manutención y desplazamientos: incluye los gastos derivados del uso de cualquier medio de transporte, así como la manutención en torneos y/o competiciones oficiales. y cualquier otro que sea considerado necesario por parte de la Comisión Evaluadora, para lo cual podrá recabar cuanta información considere necesaria. Los gastos computables a esta subvención deberán ser los estrictamente necesarias para poder desarrollar los entrenamientos y la competición en unas condiciones básicas de comodidad y seguridad, NO se tendrán en cuenta cualquier complemento o cantidad económica que la Comisión Evaluadora, considere excesiva o desorbitada para incluir en una subvención económica procedente del heraldo público de ésta administración local. 2

3 4. Dels beneficiaris Podran ser beneficiaris de la subvenció els xiquets/xiquetes amb edats compreses entre els 6 (nascuts en 2009) i els 18 anys (1997)que reunesquen les següents condicions: a.- Estar inscrit com a esportista en un club o entitat esportiva, legalment constituïda i registrada en la Federació de la disciplina corresponent, i la quota de la qual o desemborsament econòmic sigua superior a 200 euros per temporada. b.- Estar en possessió de la llicència federativa corresponent per a la temporada en qualsevol modalitat esportiva oficialment reconeguda pel Consell Superior d'esports. c.- Trobar-se l'esportista i els seus progenitors, en cas de divorci i/o separació aquell que tingua la custòdia legal, o tutors legals empadronats en Canet d en Berenguer, amb una antiguitat mínima d'1 any, a excepció dels casos necessaris per trasllat laboral dels progenitors o tutors. d.- Acreditar que el/els progenitors o tutors del menor són contribuents en el municipi i per tant abonen a l'ajuntament l'ibi i el rebut de fem; en el cas de lloguer, contracte d'arrendament. e.- No tenir deutes contrets amb l'ajuntament en qualsevol dels impostos o tributs establerts en el municipi. El pagament fraccionat dels mateixos NO suposa cap deute, sempre que es complisquen els terminis de fraccionament aprovats en la sol licitud del mateix. f.- Que la unitat familiar no sobrepasse els següents límits de renda familiar anual del 2014, segons els membres de la unitat familiar, per poder accedir o tenir dret a les beques de la present convocatòria: Famílies de dos membres: ,00 euros/anuals Famílies de tres membres: ,00 euros/anuals Famílies de quatre membres: ,00 / anuals Famílies de cinc membres: ,00 /anuals Famílies de sis membres: ,00 euros/anuals A partir del sisè membre s'afegiran euros a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable. Amb independència del nivell de renda familiar, seran beneficiaris de la beca per a la temporada : L'esportista pertanyent a una unitat familiar en la qual algun dels seus membres tingua la condició de víctima de terrorisme, la condició d'orfe absolut o es 4. De los beneficiarios Podrán ser beneficiarios de la subvención los con edades comprendidas entre los 6 (nacidos en 2009) y los 18 años (1997)que reúnan las siguientes condiciones: a.- Estar inscrito como deportista en un club o entidad deportiva, legalmente constituida y registrada en la Federación de la disciplina correspondiente, y cuya cuota o desembolso económico sea superior a 200 euros por temporada b.- Estar en posesión de la licencia federativa correspondiente para la temporada en cualquier modalidad deportiva oficialmente reconocida por el Consejo Superior de Deportes c.- Encontrarse el deportista y sus progenitores, en caso de divorcio y/o separación aquel que tenga la custodia legal, o tutores legales empadronados en Canet d en Berenguer, con una antigüedad mínima de 1 año, a excepción de los casos necesarios por traslado laboral de los progenitores o tutores. d.- Acreditar que el/los progenitores o tutores del menor son contribuyentes en el municipio y por lo tanto abonan en el Ayuntamiento el IBI y el recibo de Basuras; en el caso de alquiler, contrato de arrendamiento. e.- No tener deudas contraídas con el Ayuntamiento en cualquiera de los impuestos o tributos establecidos en el municipio. El pago fraccionado de los mismos NO supone ninguna deuda, siempre y cuando se cumplan los plazos de fraccionamiento aprobados en la solicitud del mismo. f.- Que la unidad familiar no sobrepase los siguientes límites de renta familiar anual del 2014, según los miembros de la unidad familiar, para poder acceder o tener derecho a las becas de la presente convocatoria: Familias de dos miembros: ,00 euros/anuales Familias de tres miembros: ,00 euros/anuales Familias de cuatro miembros: ,00 / anuales Familias de cinco miembros: ,00 /anuales Familias de seis miembros: ,00 euros/anuales A partir del sexto miembro se añadirán euros a la renta de la unidad familiar por cada nuevo miembro computable. Con independencia del nivel de renta familiar, serán beneficiarios de la beca para la temporada : El deportista perteneciente a una unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga la condición de víctima de terrorismo, la condición de 3

4 trobe en situació d'acolliment i/o refugiat ja sigua en residència o familiar; així com que el propi esportista sigua víctima de maltractaments o abandó familiar, per part dels seus progenitors naturals. Seran exclosos o no podran ser beneficiaris de les subvencions, aquells interessats que a la data de la sol licitud no reunesquen les condicions previstes en els articles 13.2 i 13.3 de la LGS 4.1. Es consideren membres computables de la unitat familiar per a aquesta convocatòria: a) L'esportista, el pare, la mare i els germans menors de 26 i els majors de 26 anys quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial superior al 33%, que convisquen al mateix domicili, sempre que no perceben cap tipus d'ingressos. També es considerarà membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació, d'acord amb l'establert en la Llei 6/2009, de 30 de juny de la Generalitat de Protecció a la Maternitat (DOCV núm. 6049, de 3 de juliol). b) En cas de separació o divorci dels pares, no es considerarà membre computable el pare o la mare que no convisca al mateix domicili amb l'alumne. c) En cas de viduïtat, divorci o separació, el nou cònjuge, o la persona amb qui convisca en anàloga relació, tot i que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet, també es considerarà membre de la unitat familiar sempre que convisca amb l'alumne. d) En cas que els progenitor (com a unitat familiar o família monoparental) residisquen en el municipi però no siguen contribuents del mateix, es consideraran membres de la nova unitat familiar tots i cadascun de les persones que estiguen empadronats en l habitatge Per renda familiar anual, a l efecte de l'obtenció de l'ajuda, es considerarà el següent: La renda familiar a efectes de la subvenció s'ha d'obtenir per agregació de les rendes de l'exercici 2014 de les persones que componguen la unitat familiar, si opten per la tributació individual cadascun d'ells. En el cas de família monoparental, es tindrà en compte la renda del pare o de la mare que tingua la custòdia del menor o on es trobe empadronat en cas de compartida. huérfano absoluto o se encuentre en situación de acogimiento y/o refugiado ya sea en residencia o familiar; así como que el propio deportista sea víctima de malos tratos o abandono familiar, por parte de sus progenitores naturales. Serán excluidos o no podrán ser beneficiarios de las subvenciones, aquellos interesados que a la fecha de la solicitud no reúnan las condiciones previstas en los artículos 13.2 y 13.3 de la LGS 4.1. Se consideran miembros computables de la unidad familiar para esta convocatoria: a) El deportista, el padre, la madre y los hermanos menores de 26 y los mayores de 26 años cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial superior al 33%, que convivan en el mismo domicilio, siempre que no perciban ningún tipo de ingresos. También se considerará miembro de la unidad familiar el hijo concebido y no nacido desde el momento de la fecundación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2009, de 30 de junio de la Generalitat de Protección a la Maternidad (DOCV núm. 6049, de 3 de julio). b) En caso de separación o divorcio de los padres, no se considerará miembro computable el padre o la madre que no conviva en el mismo domicilio con el alumno. c) En caso de viudedad, divorcio o separación, el nuevo cónyuge, o la persona con quien conviva en análoga relación, aun cuando no se encuentre legalizada su situación como pareja de hecho, también se considerará miembro de la unidad familiar siempre que conviva con el alumno. d) En caso de que los progenitor (como unidad familiar o familia monoparental) residan en el municipio pero no sean contribuyentes del mismo, se considerarán miembros de la nueva unidad familiar todos y cada uno de las personas que estén empadronados en la vivienda Por renta familiar anual, al efecto de la obtención de la ayuda, se considerará lo siguiente: La renta familiar a efectos de la subvención se debe obtener por agregación de las rentas del ejercicio 2014 de las personas que compongan la unidad familiar, si optan por la tributación individual cada uno de ellos. En el caso de familia monoparental, se tendrá en cuenta la renta del padre o de la madre que tenga la custodia del menor o donde se encuentre empadronado en caso de compartida. 4

5 En el cas que el pare i/o la mare es troben, al moment de presentar la sol licitud, en situació de desocupació amb prestació o subsidi, la renda serà també la de En el cas que la unitat familiar no realitze declaració de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2014, haurà de presentar documentació acreditativa d'aquest fet expedit per l'organisme competent; la no presentació per part dels membres de la unitat familiar que es troben obligats segons la legislació vigent, serà motiu de denegació de l'ajuda. Per a les persones que presenten declaració de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s'atendrà a la part general de la base imposable, a la qual s'haurà de sumar la base imposable de l'estalvi. La declaració de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques de la qual s'extrauran les dades econòmiques que determinaran la concessió o no de l'ajuda serà la corresponent a l'exercici 2014, computant-se per a la determinació de la renda familiar els imports imputats com a BASE IMPOSABLE GENERAL MÉS LA BASE IMPOSABLE DE L'ESTALVI. Quan algun dels membres de la unitat familiar la renda de la qual és computable perceba ingressos subjectes a IRPF però no tinga obligació de presentar declaració, serà la informació facilitada per l AEAT sobre aquests ingressos o imputacions íntegres la que constituirà la renda familiar o part d'ella, preveient-se una minoració d'aquests ingressos en 4.080, a fi de no provocar situacions de greuge comparatiu amb els declarants d'irpf. En cas d'ingressos no subjectes a IRPF, la renda computable d'aquest tipus,, serà la suma d'aquests ingressos íntegres obtinguts en l'exercici econòmic Quan els ingressos de la unitat familiar siguen 0 euros s'haurà de presentar informe dels serveis socials municipals en el qual es faça constar la situació econòmica de la família. Només es tindrà en compte aquesta circumstància si per part de l AEAT no s'han obtingut dades de renda referents a l'exercici En el cas d haver presentat una declaració de renda complementària, apareixerà exclosa en les llistes provisionals per aquest motiu, sent necessari que la persona interessada sol licite a l AEAT un certificat d'ingressos anuals de 2014, on conste la suma de les quanties declarades i el present en el termini d'esmena de la sol licitud i aportació de la En el caso de que el padre y/o la madre se encuentren, en el momento de presentar la solicitud, en situación de desempleo con prestación o subsidio, la renta será también la de En el caso que la unidad familiar no realice declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2014, deberá presentar documentación acreditativa de este hecho expedido por el organismo competente; la no presentación por parte de los miembros de la unidad familiar que se encuentren obligados según la legislación vigente, será motivo de denegación de la ayuda. Para las personas que presenten declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se atenderá a la parte general de la base imponible, a la que se deberá sumar la base imponible del ahorro. La declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la que se extraerán los datos económicos que determinarán la concesión o no de la ayuda será la correspondiente al ejercicio 2014, computándose para la determinación de la renta familiar los importes imputados como BASE IMPONIBLE GENERAL MAS LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO. Cuando alguno de los miembros de la unidad familiar cuya renta es computable perciba ingresos sujetos a IRPF pero no tenga obligación de presentar declaración, será la información facilitada por la AEAT sobre dichos ingresos o imputaciones íntegras la que constituirá la renta familiar o parte de ella, previéndose una minoración de dichos ingresos en 4.080, a fin de no provocar situaciones de agravio comparativo con los declarantes de IRPF. En caso de ingresos no sujetos a IRPF, la renta computable de este tipo,, será la suma de dichos ingresos íntegros obtenidos en el ejercicio económico Cuando los ingresos de la unidad familiar sean 0 euros se deberá presentar informe de los servicios sociales municipales en el que se haga constar la situación económica de la familia. Sólo se tendrá en cuenta esta circunstancia si por parte de la AEAT no se han obtenido datos de renta referentes al ejercicio En el caso de haber presentado una declaración de renta complementaria, aparecerá excluida en las listas provisionales por este motivo, siendo necesario que la persona interesada solicite a la AEAT un certificado de ingresos anuales de 2014, donde conste la suma de las cuantías declaradas y 5

6 documentació. 5. Quantia de la subvenció i criteris de valoració. La quantia màxima de la subvenció no podrà superar mai els 500 euros per sol licitant, tenint en compte que aquesta quantitat no sobrepasse el 100 % de les despeses subvencionables de l'activitat esportiva. El criteri de valoració a tenir en compte per a la distribució econòmica de la quantia total disponible entre les sol licituds presentades, que s'estableix per a les presents bases és la Renda anual disponible per càpita, la qual, és el quocient resultant de dividir la renda familiar anual disponible, que s'obté d'aplicar els imports indicats a l'apartat 4.2, entre el nombre de membres de la unitat familiar definida segons el que es disposa a l'apartat 4.1 de la present resolució. Per definir la quantia econòmica que correspon a cada sol licitud es valorarà d'acord amb la següent taula, tenint en compte que la mateixa estarà sempre en funció del total de despeses presentades i justificades correctament per l'interessat/da al moment de formalitzar la sol licitud. Menys de 1.965,00 : 100% de les despeses. De 1.965,01 a 3.930,00 : 75% de les despeses. De 3.930,01 a 5.895,00 : 50% de les despeses. De 5.895,01 a 7.467,00 : 25 % de les despeses. En el cas que la suma total de les quanties econòmiques assignades a cada sol licitud sobrepasse l'import màxim disponible ( euros), es procedirà a reduir els percentatges assignats a cada tram de manera proporcional a cadascun d'ells fins a no excedir d'aquesta quantitat econòmica. 6.- Documentació a presentar, termini i lloc La unitat familiar podrà presentar quantes sol licituds considere convenient en funció dels membres que componen la mateixa, tenint en compte que cada interessat solament podrà presentar UNA sol licitud, per una disciplina esportiva. La documentació que haurà d'acompanyar a la sol licitud haurà de ser: a.-) Sol licitud de subvenció completament emplenada i presentada per registre d'entrada a l'ajuntament, segons model annex I lo presente en el plazo de subsanación de la solicitud y aportación de la documentación. 5. Cuantía de la subvención y criterios de valoración. La cuantía máxima de la subvención no podrá superar nunca los 500 euros por solicitante, teniendo en cuenta que dicha cantidad no sobrepase el 100 % de los gastos subvencionables de la actividad deportiva. El criterio de valoración a tener en cuenta para la distribución económica de la cuantía total disponible entre las solicitudes presentadas, que se establece para las presentes bases es la Renta anual disponible per cápita, la cual, es el cociente resultante de dividir la renta familiar anual disponible, que se obtiene de aplicar los importes indicados en el apartado 4.2, entre el número de miembros de la unidad familiar definida según lo dispuesto en el apartado 4.1 de la presente resolución. Para definir la cuantía económica que corresponde a cada solicitud se valorará de acuerdo con la siguiente tabla, teniendo en cuenta que la misma estará siempre en función del total de gastos presentados y justificados correctamente por el en el momento de formalizar la solicitud. Menos de 1.965,00 : 100% de los gastos. De 1.965,01 a 3.930,00 : 75% de los gastos. De 3.930,01 a 5.895,00 : 50% de los gastos. De 5.895,01 a 7.467,00 : 25 % de los gastos. En el caso de que la suma total de las cuantías económicas asignadas a cada solicitud sobrepasara el importe máximo disponible ( euros), se procederá a reducir los porcentajes asignados a cada tramo de manera proporcional a cada uno de ellos hasta no exceder de dicha cantidad económica. 6.- Documentación a presentar, plazo y lugar La unidad familiar podrá presentar cuantas solicitudes considere conveniente en función de los miembros que componen la misma, teniendo en cuenta que cada interesado solo podrá presentar UNA solicitud, por una disciplina deportiva. La documentación que deberá acompañar a la solicitud deberá ser: a.-) Solicitud de subvención completamente rellenada y presentada por registro de entrada en el Ayuntamiento, según modelo anexo I 6

7 b.-) Fotocòpia de la llicència federativa i del Document Nacional d'identitat de l'esportista. c.-) Certificat del Club esportiu, expedit pel secretari, on es detalle tant la quantia econòmica a satisfer per l'esportista com els conceptes que inclouen aquesta quota, en model igual o similar a l'annex II. d.-) Declaració de la Renda 2014, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar que estiguen obligats a fer-la segons la legislació vigent. e.-) En cas de progenitors separats i/o divorciats, fotocòpia de l'apartat de la sentència judicial on determine el progenitor al que se li ha estat assignada la guarda i custòdia del menor. f.-) Fotocòpia del rebut de l'ibi i fem en cas de ser contribuents directes del municipi, o contracte de lloguer de l'habitatge en cas contrari. g.-) Declaració jurada de trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals i de seguretat social tant amb l'administració local com amb qualsevol altra autonòmica o estatal. h.-) Relació completa de despeses subvencionables amb import detallat de cadascun d'ells, mitjançant compte justificatiu simple, segons model annex III, acompanyat dels certificats de club i/o factures completes, segons la legislació vigent, corresponent al present any Una vegada presentada la documentació justificativa en original o fotocòpia compulsada, després de la comprovació de la mateixa, es retornarà a l'interessat. i.-) Certificat de l'entitat bancària on es detalle el/els titular/és i autoritzats, així com el número de compte on s'abonarà l'import de la subvenció aprovada a l'esportista. j.-) Declaració jurada sobre subvencions públiques per a beques o ajudes econòmiques d'anàlogues característiques, és a dir, si s'ha sol licitat o no així com rebut subvenció per a la mateixa activitat de qualsevol altres administració pública. Les sol licituds es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'ajuntament de Canet d en Berenguer, segons model que figura com a Annex I de les presents bases i es presentaran en el Registre Municipal de l'ajuntament, sense perjudici del que es disposa en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener. b.-) Fotocopia de la licencia federativa y del Documento Nacional de Identidad del deportista. c.-) Certificado del Club deportivo, expedido por el secretario, donde se detalle tanto la cuantía económica a satisfacer por el deportista como los conceptos que incluyen dicha cuota, en modelo igual o similar al anexo II. d.-) Declaración de la Renta 2014, de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar que estén obligados a hacerla según la legislación vigente. e.-) En caso de progenitores separados y/o divorciados, fotocopia del apartado de la sentencia judicial donde determine el progenitor al que se le ha sido asignada la guarda y custodia del menor. f.-) Fotocopia del recibo del IBI y basura en caso de ser contribuyentes directos del municipio, o contrato de alquiler de la vivienda en caso contrario. g.-) Declaración jurada de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social tanto con la administración local como con cualquier otra autonómica o estatal. h.-) Relación completa de gastos subvencionables con importe detallado de cada uno de ellos, mediante cuenta justificativa simple, según modelo anexo III, acompañado de los certificados de club y/o facturas completas, según la legislación vigente, correspondiente al presente año Una vez presentada la documentación justificativa en original o fotocopia compulsada, tras la comprobación de la misma, se devolverá al interesado. i.-) Certificado de la entidad bancaria donde se detalle el/los titular/es y autorizados, así como el número de cuenta donde se abonará el importe de la subvención aprobada al deportista. j.-) Declaración jurada sobre subvenciones públicas para becas o ayudas económicas de análogas características, es decir, si se ha solicitado o no así como recibido subvención para la misma actividad de cualquier otras administración pública. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Canet d en Berenguer, según modelo que figura como Anexo I de las presentes bases y se presentarán en el Registro Municipal del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de 7

8 El termini de presentació de sol licituds serà de VINT-I-UN ( 21) DIES NATURALS, a partir de l'endemà al de la publicació de la present convocatòria en el tauler d'anuncis de la casa consistorial i a la pàgina web així com a les xarxes socials oficials de l'ajuntament, és a dir, des del 27 d'octubre fins al 17 de novembre de 2015, tots dos inclusos En relació amb la documentació general que ja obra a poder del departament d esports; el sol licitant podrà ometre la seva presentació acollint-se a l'establert en l'art. 35 f) de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú (d'ara endava nt LRJPAC), sempre que no havent transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al que corresponga i no havent sofrit modificació alguna des de la seua aportació, es faça constar la data de la convocatòria presentada. enero. El plazo de presentación de solicitudes será de VEINTIUN ( 21) DIAS NATURALES, a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el tablón de anuncios de la casa consistorial y en la página web así como en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento, es decir, desde el 27 de octubre hasta el 17 de noviembre de 2015, ambos incluidos En relación con la documentación general que ya obre en poder del departamento deportes; el solicitante podrá omitir su presentación acogiéndose a lo establecido en el art. 35 f) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), siempre que no habiendo transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda y no habiendo sufrido modificación alguna desde su aportación, se haga constar la fecha de la convocatoria presentada. 7.- Òrgan gestor, instrucció i resolució. La gestió de l'expedient d'aquesta convocatòria es durà a terme pel departament d'esports de l'ajuntament de Canet d en Berenguer, com a òrgan instructor, per a qualsevol consulta o aclariment de les presents bases els interessats podran posar-se en contacte amb el citat departament. A fi de procedir a l'emissió de l'informe d'avaluació de la convocatòria, es constituirà una Comissió de Valoració com a òrgan col legiat, formada per: President: Daniel Caballero Lebrón, tècnic esportiu municipal Secretari: Eduardo Almor Ruiz, tècnic de gestió d Administració General. Vocal: José Rodriguez Jurado, administratiu d Administració General. Que es reunirà 2 díes després d'acabat el termini de presentació de sol licituds per dur a terme una preevaluació per valorar la documentació presentada i cerciorar-se que en tots ells es compleixen els requisits establerts per aconseguir la citada ajuda. Amb tota la informació recaptada tant en l'expedient com en l'acta-informe de l òrgan col legial; s'emetrà la proposta de resolució provisional per part de l'òrgan instructor, i en aquest cas si la sol licitud no reuneix 7.- Órgano gestor, instrucción y resolución. La gestión del expediente de esta convocatoria se llevará a cabo por el departamento de deportes del Ayuntamiento de Canet d en Berenguer, como órgano instructor, para cualquier consulta o aclaración de las presentes bases los interesados podrán ponerse en contacto con el citado departamento. Al objeto de proceder a la emisión del informe de evaluación de la convocatoria, se constituirá una Comisión de Valoración como órgano colegiado, formada por : Presidente: Daniel Caballero Lebrón, técnico deportivo municipal Secretario: Eduardo Almor Ruiz, técnico gestión de administración general. Vocal: José Rodriguez Jurado, administrativo administración general. Que se reunirá dos días después de acabado el plazo de presentación de solicitudes para llevar a cabo una preevaluación para valorar la documentación presentada y cerciorarse de que en todos ellos se cumplen los requisitos establecidos para conseguir la citada ayuda. Con toda la información recabada tanto en el expediente como en el acta-informe del organo colegial; se emitirá la propuesta de resolución provisional por parte del órgano instructor, y en dicho caso si la solicitud no 8

9 tots els requisits i documents establerts a les presents bases de convocatòria, es requerirà a l'interessat perquè els esmene en el termini màxim i improrrogable de DEU (10) dies hàbils, d'acord amb els termes i efectes previstos en l'article 71.1 de la LRJPAC, transcorregut el qual sense haver atès al requeriment se li tindrà per desistit de la seua sol licitud, prèvia resolució declaratoria dictada a aquest efecte. Així mateix, es podrà requerir dels interessats (en aquesta fase d'instrucció) la millora de la informació i documentació presentada si es considera necessària per a una millor avaluació de les sol licituds, conforme el previst en l'article 71.3 de la LRJPAC i l'article 24 de la LGS. Una vegada completat el procés d'instrucció (preevaluació, proposta resolució provisional, notificació a interessats per esmenar errors i posterior estudi d'al legacions, informació addicional, etc.) s'elevarà informe-proposta per part de la Comissió de Valoració al departament d'esports (com a òrgan instructor de l'expedient) qui emetrà Proposta de Resolució Definitiva a l'òrgan concedente, Junta de Govern Local, que serà l'encarregat d'aprovar les quanties assignades a cada sol licitud; cal destacar en aquesta fase de la instrucció, que no resulta procedent la notificació de proposta de definitiva als interessats per a l'acceptació com a beneficiaris de la subvenció. Una vegada aprovada la relació definitiva i les quanties econòmiques individuals, es procedirà a la resolució del procediment amb la notificació als interessats d'acord amb el que es disposa en l'article 58 de la LRJPAC. L'acord de Junta de Govern és susceptible de recurs de reposició per part dels interessats. 8.- Obligacions Són obligacions dels/as beneficiaris de les beques regulades per les presents bases les següents: a.-) Destinar la beca per a la finalitat que es concedeix b.-) Justificar davant l'ajuntament el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de l'ajuda. c.-) Sotmetre's a quantes actuacions de comprovació i control es consideren necessàries per part de l'ajuntament, aportant quanta informació li siga requerida en l'exercici d'aquestes actuacions. reúne todos los requisitos y documentos establecidos en las presentes bases de convocatoria, se requerirá al interesado para que los subsane en el plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) días hábiles, de acuerdo con los términos y efectos previstos en el artículo 71.1 de la LRJPAC, transcurrido el cual sin haber atendido al requerimiento se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución declaratoria dictada a tal efecto. Asimismo, se podrá requerir de los interesados (en esta fase de instrucción) la mejora de la información y documentación presentada si se considera necesaria para una mejor evaluación de las solicitudes, conforme lo previsto en el artículo 71.3 de la LRJPAC y el artículo 24 de la LGS Una vez completado el proceso de instrucción (preevaluación, propuesta resolución provisional, notificación a interesados para subsanar errores y posterior estudio de alegaciones, información adicional, etc.) se elevará informe-propuesta por parte de la Comisión de Valoración al departamento de deportes (como órgano instructor del expediente) quien emitirá Propuesta de Resolución Definitiva al órgano concedente, Junta de Gobierno Local, que será el encargado de aprobar las cuantías asignadas a cada solicitud; cabe destacar en esta fase de la instrucción, que no resulta procedente la notificación de propuesta de definitiva a los interesados para la aceptación como beneficiarios de la subvención Una vez aprobada la relación definitiva y las cuantías económicas individuales, se procederá a la resolución del procedimiento con la notificación a los interesados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la LRJPAC. El acuerdo de Junta de Gobierno es susceptible de recurso de reposición por parte de los interesados. 8.- Obligaciones Son obligaciones de los/as beneficiarios de las becas reguladas por las presentes bases las siguientes: a.-) Destinar la beca para la finalidad que se concede b.-) Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda. c.-) Someterse a cuantas actuaciones de comprobación y control se consideren necesarias por parte del Ayuntamiento, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones. 9

10 d.-) Comunicar a l'ajuntament l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades. e.-) Justificar la despesa que fonamenta la concessió de la subvenció, mitjançant la presentació de la documentació que acredite fefaentment el mateix (justificant d'ingressos bancaris, rebuts, factures, etc.), mitjançant rendició de compte justificatiu de la despesa realitzada conforme a l'establert en l'article 72 de la LGS. Las factures i rebuts de pagament, hauran de reunir els següents requisits: 1. Ser originals o còpies degudament compulsades 2. El beneficiari o pares/tutors, hauran de figurar obligatòriament com a destinatari de la factura. 3. Tenir referència amb detall sobre el concepte (serveis i/o béns adquirits) als quals es refereix la factura. 4. Complir amb els requisits tècnics exigits per les lleis i reglaments que regulen les característiques de la factura i el seu contingut (data, numero factura, dades completes del proveïdor, tipus impositiu aplicat o l'expressió IVA inclòs. f.-) quant a l'obligació de publicitat de les activitats, els beneficiaris hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de les seues activitats, en els termes reglamentàriament establerts segons article 18.4 de la LGS. g.-) Prestar la seua col laboració en la mesura del possible, quan li siga requerida per l'ajuntament, en aquelles activitats inherents a la seua especialitat esportiva, amb l'objecte de contribuir al bon funcionament i desenvolupament de les Activitats esportives planificades per la Regidoria d'esports. 9.- De la Publicitat Les presents bases de Convocatòria es publicaran en el Tauler d'anuncis, així com a la pàgina web i a les xarxes socials oficials de l'ajuntament, per a general coneixement dels interessats. D'acord amb l'establert en l'article 59.6 b) de la LRJPAC, les successives publicacions dels actes de tràmit, corresponents a la present convocatòria, es faran en el Tauler d'anuncis de l'ajuntament, sense perjudici de donar publicitat sobre aquesta publicació a través de la web i xarxes socials del mateix. d.-) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. e.-) Justificar el gasto que fundamenta la concesión de la subvención, mediante la presentación de la documentación que acredite fehacientemente el mismo (justificante de ingresos bancarios, recibos, facturas, etc.), mediante rendición de cuenta justificativa del gasto realizado conforme a lo establecido en el artículo 72 de la LGS. Las facturas y recibos de pago, deberán reunir los siguientes requisitos: 1. Ser originales o copias debidamente compulsadas 2. El beneficiario o padres/tutores, deberán figurar obligatoriamente como destinatario de la factura. 3. Tener referencia con detalle sobre el concepto (servicios y/o bienes adquiridos) a los que se refiere la factura. 4. Cumplir con los requisitos técnicos exigidos por las leyes y reglamentos que regulen las características de la factura y su contenido (fecha, numero factura, datos completos del proveedor, tipo impositivo aplicado o la expresión IVA incluido f.-) en cuanto a la obligación de publicidad de las actividades, los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de sus actividades, en los términos reglamentariamente establecidos según artículo 18.4 de la LGS. g.-) Prestar su colaboración en la medida de lo posible, cuando le sea requerida por el Ayuntamiento, en aquellas actividades inherentes a su especialidad deportiva, con el objeto de contribuir al buen funcionamiento y desarrollo de las Actividades deportivas planificadas por la Concejalía de deportes. 9.- De la Publicidad Las presentes bases de Convocatoria se publicarán en el Tablón de Anuncios, así como en la página web y en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento, para general conocimiento de los interesados. De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.6 b) de la LRJPAC, las sucesivas publicaciones de los actos de trámite, correspondientes a la presente convocatoria, se harán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de dar publicidad sobre dicha publicación a través de la web y redes 10

11 La concurrència al procés de concessió de subvenció implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seua publicació en els termes expressats per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. sociales del mismo. La concurrencia al proceso de concesión de subvención implicará la manifestación tácita de consentimiento inequívoco al tratamiento de datos de carácter personal y a su publicación en los términos expresados por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Canet d en Berenguer 26 d'octubre 2015 L'Alcalde- President En. LEANDRO BENITO ANTONI La Regidora d'esports Na. AMPARO PITAQUE BONET Canet d en Berenguer 26 de octubre 2015 El Alcalde- Presidente D. LEANDRO BENITO ANTONI La Concejal de deportes Dña. AMPARO PITAQUE BONET 11

Anexo VI: BASES LINEA SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN LIBROS

Anexo VI: BASES LINEA SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN LIBROS Anexo VI: BASES LINEA SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN LIBROS BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y DE MATERIAL DIDÁCTICO DEL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN EL CURSO 2015/2016 Objeto

Más detalles

BASES REGULADORAS DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y DE MATERIAL DIDÁCTICO DEL ALUMNADO DE ENGUERA ESCOLARIZADO EN EL CURSO 2016/2017

BASES REGULADORAS DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y DE MATERIAL DIDÁCTICO DEL ALUMNADO DE ENGUERA ESCOLARIZADO EN EL CURSO 2016/2017 AYUNTAMIENTO DE ENGUERA (VALENCIA) C/Doctor Albiñana,1 Tel: 96.222.40.33 C.P. 46810 C.I.F. P-4612000-B e-mail: enguera_ofi@gva.es BASES REGULADORAS DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y DE

Más detalles

Curs Summer School 2018

Curs Summer School 2018 L Ajuntament de Gandia, en col laboració amb el British School de Gandia, convoca 40 beques adreçades a l alumnat que residix a la nostra ciutat que desitge assistir al curs Summer School 2018, perquè

Más detalles

DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal. NIF/NIE: Nom: Cognom1: Cognom2: Adreça: Municipi: Codi postal:

DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal. NIF/NIE: Nom: Cognom1: Cognom2: Adreça: Municipi: Codi postal: MODEL CCM1.AIMS 2018/2019 (pel sol licitant) SOL LICITUD D AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR (ESCRIVIU EN MAJÚSCULES) DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT/BENEFICIARI: pare/mare tutor/a legal NIF/NIE: Nom: Cognom1:

Más detalles

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017 Annex I Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit 1. AJUDES QUE SE SOL LICITEN Concepte Quantia 2. DADES DE LA PERSONA AMB DISCAPACITAT Cognoms i nom DNI / NIE

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 55908 Anual: X Actualizado a: 31/01/2017 Convocatoria: Programa de subvenciones Elche Emprende 2017 Destinatarios: Empresas privadas ubicadas en el municipio

Más detalles

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIE DOMICILI (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA Y NÚMERO)

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIE DOMICILI (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA Y NÚMERO) AJUNTAMENT DE LA NUCIA AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA A DADES DEL SOL LICITANT DATOS DEL SOLICITANTE SOL LICITUD AJUDA ECONÒMICA CENTRE DE DIA LA NUCIA SOLICITUD AYUDA ECONÓMICA CENTRO DE DIA LA NUCIA COGNOMS

Más detalles

SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES PARA NIÑOS/AS QUE HAN ASISTIDO A GUARDERÍA EN 2015

SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES PARA NIÑOS/AS QUE HAN ASISTIDO A GUARDERÍA EN 2015 SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES PARA NIÑOS/AS QUE HAN ASISTIDO A GUARDERÍA EN 2015 DATOS DEL SOLICITANTE Nombre y apellidos de el/la (padre/madre/acogedor/a):... DNI/NIE:... Domicilio a efecto de notificaciones:......

Más detalles

entitat sense ànim de lucre agrupació de persones físiques o jurídiques Dades del President de l entitat o representant del sol licitant:

entitat sense ànim de lucre agrupació de persones físiques o jurídiques Dades del President de l entitat o representant del sol licitant: MODEL DE SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ Nom de la convocatòria/subvenció directa: Dades del sol licitant: Tipologia: Sol licitant 1 : particular entitat sense ànim de lucre agrupació de persones físiques o jurídiques

Más detalles

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL LICITAR SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL FOMENT D INICIATIVES I PROPOSTES CULTURALS

Más detalles

COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA

COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA 1. DADES DE L ACTIVITAT SUBVENCIONADA Codi convocatòria Activitat subvencionada Cost de l activitat

Más detalles

ANUNCI. - Material escolar en ensenyament obligatori i educació infantil de segon cicle.

ANUNCI. - Material escolar en ensenyament obligatori i educació infantil de segon cicle. ANUNCI APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE CONCESSIÓ D AJUTS DE L ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE L AJUNTAMENT, DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI D URGÈNCIA SOCIAL PER A L ANY 2012. (EXP 520/2012) La Junta de Govern

Más detalles

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN 1. OBJECTE És objecte d'aquestes bases l adjudicació de cinc places d

Más detalles

RESOLUCIÓ D ATORGAMENT

RESOLUCIÓ D ATORGAMENT RESOLUCIÓ D ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2017. Fets

Más detalles

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL LICITANTS D HPO

PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL LICITANTS D HPO Pàgina: 1 / 5 ÍNDEX: 1. OBJECTE 2. ABAST 3. REFERÈNCIES 4. DEFINICIONS 5. RESPONSABILITATS 6. DESENVOLUPAMENT 7. DOCUMENTS I REGISTRES 8. HISTÒRIC DE MODIFICACIONS Procediment aprovat pel Director de Promoció

Más detalles

SUBVENCIO N BONOMETRO ESTUDIANTES CURSO ESCOLAR

SUBVENCIO N BONOMETRO ESTUDIANTES CURSO ESCOLAR SUBVENCIO N BONOMETRO ESTUDIANTES CURSO ESCOLAR 2018-2019 OBJETO Las presentes bases tienen como objeto conceder una ayuda para la compra de titulos de BONOMETRO para estudiantes residentes en Rafelbunyol,

Más detalles

BASES. Seran objecte d estes subvencions les activitats realitzades durant L'ANY 2013.

BASES. Seran objecte d estes subvencions les activitats realitzades durant L'ANY 2013. BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A A L'EXERCICI 2013 DE SUBVENCIONS DESTINADES A COMERÇOS, EMPRESES, INDÚSTRIES I PROFESSIONALS DEL TERME MUNICIPAL DE SUECA PER AL FOMENT DE L'ÚS DEL VALENCIÀ El

Más detalles

Sol licitud de subvencions al pagament del lloguer

Sol licitud de subvencions al pagament del lloguer Convocatòria 2017 Sol licitud de subvencions al pagament del lloguer 1. Dades de la persona sol licitant i titular del contracte de lloguer Nom i cognoms: Data de naixement: DNI/NIF/NIE: Autoritzo a consultar

Más detalles

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS, EXTRAORDINARIS O ANUALS EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES, EXTRAORDINARIOS O ANUALES

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS, EXTRAORDINARIS O ANUALS EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES, EXTRAORDINARIOS O ANUALES ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS, EXTRAORDINARIS O ANUALS EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES, EXTRAORDINARIOS O ANUALES FI TERMINI PRESENTACIÓ SOL LICITUDS 06-08 - 2016 FIN PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 06-08

Más detalles

SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES PARA NIÑOS/AS QUE HAN ASISTIDO A GUARDERÍA EN 2016

SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES PARA NIÑOS/AS QUE HAN ASISTIDO A GUARDERÍA EN 2016 SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES PARA NIÑOS/AS QUE HAN ASISTIDO A GUARDERÍA EN 2016 DATOS DEL SOLICITANTE: Nombre y apellidos de el/la (padre/madre/acogedor/a):... DNI/NIE:... Domicilio a efecto de notificaciones:......

Más detalles

"BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA DEPORTISTAS DE ÉLITE Y PROMESAS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE ONDA.

BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA DEPORTISTAS DE ÉLITE Y PROMESAS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE ONDA. "BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA DEPORTISTAS DE ÉLITE Y PROMESAS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE ONDA. 1. Ámbito. El objeto de las presentes bases es la regulación de la convocatoria

Más detalles

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta,

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, ANNEX I SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT Y DESENVOLUPAMENT 1 INSTÀNCIA Sr./Sra....amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, EXPOSA: Que coneix la convocatòria d

Más detalles

Art.4. Requisitos generales para solicitar la ayuda. Para poder solicitar la ayuda se deberán reunir los siguientes requisitos:

Art.4. Requisitos generales para solicitar la ayuda. Para poder solicitar la ayuda se deberán reunir los siguientes requisitos: CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO MATERIAL ESCOLAR Y DIDÁCTICO PARA EL ALUMNADO DE ESTUDIOS POST-OBLIGATORIO DE CARÁCTER NO UNIVERSITARIO: BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS DE

Más detalles

Art. 4. Requisitos generales para solicitar la ayuda.-para poder solicitar la ayuda se deberán reunir los siguientes requisitos:

Art. 4. Requisitos generales para solicitar la ayuda.-para poder solicitar la ayuda se deberán reunir los siguientes requisitos: CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO ESCOLAR PARA EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA EL CURSO 2018-2019 DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE. EXPOSICIÓN

Más detalles

BENEFICIARIOS: Familias de dos miembros: ,00 euros. Familias de tres miembros: ,00 euros. Familias de cuatro miembros: 38.

BENEFICIARIOS: Familias de dos miembros: ,00 euros. Familias de tres miembros: ,00 euros. Familias de cuatro miembros: 38. BENEFICIARIOS: Alumnos/as escolarizados en Infantil, Primaria y Secundaria (desde 3 años hasta 4º de las ESO del próximo curso) y cuya renta familiar durante el año 2017 no supere los módulos económicos

Más detalles

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO ESCOLAR / DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS:

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO ESCOLAR / DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS: BASES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2.018 / 2.019 1.- DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS: a) Alumnos/as empadronados en el municipio de Humanes de

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PER MITJÀ DE NOMENAMENT INTERÍ, DEL LLOC

CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PER MITJÀ DE NOMENAMENT INTERÍ, DEL LLOC CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PER MITJÀ DE NOMENAMENT INTERÍ, DEL LLOC DE CONDUCTOR D INSTAL LACIONS ESPECIALISTA EN INSTAL LACIONS HIPERBÀRIQUES SANITÀRIES LLOC DE TREBALL DENOMINACIÓ: conductor d instal

Más detalles

Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa

Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa RESOLUCIÓ D ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 d agost de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment

Más detalles

Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017

Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017 Piscina Municipal de l Escorxador Estiu 2017 Nous preus amb tarifació social perquè tothom pugui accedir-hi en igualtat de condicions L Ajuntament de Sant Feliu ha aprovat les noves tarifes de la Piscina

Más detalles

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA MATRICULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CURSO ESCOLAR

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA MATRICULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CURSO ESCOLAR BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA MATRICULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CURSO ESCOLAR 2016-2017 1.- Objeto de la Convocatoria. La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases que han

Más detalles

Beques de Col laboració Beques i Ajuts a l Estudiant

Beques de Col laboració Beques i Ajuts a l Estudiant El dia 7 de juliol de 2014 es van convocar 465 ajuts de viatge, adreçats a estudiants de la Universitat de Barcelona que hagin estat seleccionats per a realitzar una estada en un altra Universitat, a qualsevol

Más detalles

BASES DE ADJUDICACIÓN DE BECAS PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE OCTUBRE A MAYO CURSO ESCOLAR

BASES DE ADJUDICACIÓN DE BECAS PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE OCTUBRE A MAYO CURSO ESCOLAR Concejalía de Educación BASES DE ADJUDICACIÓN DE BECAS PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE OCTUBRE A MAYO CURSO ESCOLAR 2017-2018 1. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN. Las presentes bases tienen por objeto establecer

Más detalles

DOCUMENTS A ADJUNTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU (segons l article12 de les bases).

DOCUMENTS A ADJUNTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU (segons l article12 de les bases). COMPTE JUSTIFICATIU Subvenció per a la millora, rehabilitació i nova implementació d establiments comercials, de restauració, d oficines-serveis i d activitats tradicionals i artesania situats a peu de

Más detalles

INFORME O CERTIFICADO URBANÍSTICO (URBA-01)

INFORME O CERTIFICADO URBANÍSTICO (URBA-01) INFORME O CERTIFICADO URBANÍSTICO (URBA-01) PROCEDIMIENTO El objeto del procedimiento es informar a los ciudadanos de la normativa de edificación y usos, establecida en el PGOU, Plan General de Ordenación

Más detalles

CONVOCATORIA DEL PLAN DE AYUDAS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO PARA PLAZAS DE GUARDERÍAS. CURSO 2016/2017

CONVOCATORIA DEL PLAN DE AYUDAS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO PARA PLAZAS DE GUARDERÍAS. CURSO 2016/2017 CONVOCATORIA DEL PLAN DE AYUDAS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO PARA PLAZAS DE GUARDERÍAS. CURSO 2016/2017 I.- De conformidad con las Bases reguladores del Plan municipal de ayudas para guarderías

Más detalles

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i ALA. Informe d Intervenció: 2016/416. Referència: Aprovació de la modificació de l Ordenança fiscal número 23, reguladora dels Preus públics per la prestació dels serveis o realització d activitats de

Más detalles

Nombre y Apellidos(1): NIF/NIE: Dirección (misma Renta 2015) de Canet d en Berenguer. Teléfono 1: Teléfono 2:

Nombre y Apellidos(1): NIF/NIE: Dirección (misma Renta 2015) de Canet d en Berenguer. Teléfono 1: Teléfono 2: ANEXO I: MODELO INSTANCIA PARA CONCESIÓN DE BECAS A JÓVENES DEPORTISTAS FEDERADOS TEMPORADA 2016/2017 1. DATOS PERSONALES PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL DEL MENOR Nombre y Apellidos(1): NIF/NIE: Dirección (misma

Más detalles

TEXTO LIBRE Nº /2017

TEXTO LIBRE Nº /2017 Expediente: 0000998/2017 - AYUDA M. ESCOLAR, LIBROS Y COOP 2017 Interesado: Localización: Resumen: CONVOCATORIA AÑO 2017. AYUDA ESCOLAR Fecha: 05/07/2017 TEXTO LIBRE Nº 0001003/2017 CONVOCATORIA RELATIVA

Más detalles

Convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llars d infants de titularitat municipal

Convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llars d infants de titularitat municipal Convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament de les llars d infants de titularitat municipal Curs 2015-2016 Guia per a la presentació de les sol licituds Guia per a la presentació de les

Más detalles

AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES (Valencia) C/ Sant Cristòfol, 4 Tel.:

AJUNTAMENT DE LA LLOSA DE RANES (Valencia) C/ Sant Cristòfol, 4 Tel.: - BASES CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE LOCALS, ANY 2015. 1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA. Es objecte de la present convocatòria la concessió de subvencions en

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE LAREDO

AYUNTAMIENTO DE LAREDO BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ENSEÑANZAS NO OBLIGATORIAS AYUNTAMIENTO DE LAREDO PRIMERA - Objeto. Establecimiento de las bases

Más detalles

INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ

INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ SUBVENCIONS DIRIGIDES A L IMPULS DE PROJECTES I ACTIVITATS D'INTERÈS PÚBLIC I/O D UTILITAT SOCIAL D ÀMBIT COMARCAL. CONVOCATÒRIA EXERCICI 2018 1. Les sol licituds, amb la documentació

Más detalles

Sol licitud per a l inscripció al REC. Sr./Sra., amb document nacional d identitat núm., veí/veïna de/d, amb domicili a, que actua

Sol licitud per a l inscripció al REC. Sr./Sra., amb document nacional d identitat núm., veí/veïna de/d, amb domicili a, que actua Sol licitud per a l inscripció al REC Sr./Sra., amb document nacional d identitat núm., veí/veïna de/d, amb domicili a, que actua en nom propi en representació de/d com acredita mitjançant el poder que

Más detalles

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015 Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015 Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d accions d experiència laboral (contracte

Más detalles

SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REPARACIÓ I PINTURA DE LES FAÇANES D EDIFICIS D HABITATGES A VILA-SECA

SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REPARACIÓ I PINTURA DE LES FAÇANES D EDIFICIS D HABITATGES A VILA-SECA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REPARACIÓ I PINTURA DE LES FAÇANES D EDIFICIS D HABITATGES A VILA-SECA SOL LICITANT: NOM NIF REPRESENTANT: NOM NIF DADES PER A NOTIFICACIONS: Titular de l adreça: Adreça:

Más detalles

CAMPIONAT DE CATALUNYA. Estàndards & Llatins COPA CATALUNYA COPA FEDERACIÓ CATALANA CAMPIONAT DE CATALUNYA WHEELCHAIR CAMPIONAT DE CATALUNYA DOWN

CAMPIONAT DE CATALUNYA. Estàndards & Llatins COPA CATALUNYA COPA FEDERACIÓ CATALANA CAMPIONAT DE CATALUNYA WHEELCHAIR CAMPIONAT DE CATALUNYA DOWN CAMPIONAT DE CATALUNYA Estàndards & Llatins COPA CATALUNYA COPA FEDERACIÓ CATALANA CAMPIONAT DE CATALUNYA WHEELCHAIR CAMPIONAT DE CATALUNYA DOWN Normes Reguladores Campionats de Catalunya i requisits de

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO GUARDAMAR DEL SEGURA 5589 BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS AL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL L ESCOLETA. CURSO 2017-2018 BASES

Más detalles

MODIFICACIÓ DELS REQUISITS PER L APLICACIÓ DE REGLES D INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU

MODIFICACIÓ DELS REQUISITS PER L APLICACIÓ DE REGLES D INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU Per Reial Decret 828/2013, de 25 d octubre s han modificat diversos articles del Reglament de l IVA, que afecten a la justificació documental de l aplicació de les regles d inversió del subjecte passiu

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA Suplement en llengua catalana al núm. 314 Dilluns 29 de desembre de 2014 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS BANC D ESPANYA 13572 Circular 6/2014, de 19 de desembre, del Banc d Espanya, per la qual

Más detalles

La condición de beneficiario de la beca determina el derecho a disfrutar de la misma en los términos que a continuación se indican:

La condición de beneficiario de la beca determina el derecho a disfrutar de la misma en los términos que a continuación se indican: BASES REGULADORAS BECAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO O MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE ÁGUILAS 1. OBJETO. Las presentes

Más detalles

BASES: Tercera: Solicitantes, beneficiarios y requisitos que se exigen.

BASES: Tercera: Solicitantes, beneficiarios y requisitos que se exigen. BASES DE LAS SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, MATRICULADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LAGUNA DUERO PARA EL CURSO

Más detalles

CAMPIONAT DE CATALUNYA

CAMPIONAT DE CATALUNYA CAMPIONAT DE CATALUNYA Estàndards & Llatins COPA CATALUNYA COPA FEDERACIÓ CATALANA Normes Reguladores Campionats de Catalunya i requisits de participació 1.- Introducció La Federació Catalana de Ball Esportiu

Más detalles

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE ALCAÑIZ PARA EL AÑO 2017

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE ALCAÑIZ PARA EL AÑO 2017 BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE ALCAÑIZ PARA EL AÑO 2017 1) OBJETO DE LA CONVOCATORIA. La presente tiene por objeto

Más detalles

Àrea d Hisenda i Gestió Municipal

Àrea d Hisenda i Gestió Municipal Àrea d Hisenda i Gestió Municipal Girona, 27 de juny de 2012 Regidoria d Hisenda i Règim Interior 1. Reorganització de l administració i de la gestió El nou govern ha reestructurat l'organització municipal

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE BOLBAITE Plaza de la Iglesia nº 3. Teléfono Fax BOLBAITE (Valencia)

AYUNTAMIENTO DE BOLBAITE Plaza de la Iglesia nº 3. Teléfono Fax BOLBAITE (Valencia) Bases Reguladoras de la Concesión de la Subvención Ayuda Bebé Siendo uno de los objetivos de este Ayuntamiento favorecer la proximidad a los ciudadanos de Bolbaite y propiciar la medida políticas y administrativas

Más detalles

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOC.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOC. BASES REGULADORAS PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ENSEÑANZAS NO OBLIGATORIAS AYUNTAMIENTO DE LAREDO Curso 2018-19 PRIMERA - Objeto. Establecimiento

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 TAXA D ACTIVITATS I D'INTERVENCIO INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.4 DE L'ADMINISTRACIO AMBIENTAL Article 1 Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides per l article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les bases del règim

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO

ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2016-2017 AYUNTAMIENTO DE ASTORGA 1.- Objeto. La presente convocatoria tiene por

Más detalles

BASES PARA LAS BECAS DEL BRITISH COUNCIL

BASES PARA LAS BECAS DEL BRITISH COUNCIL Concejalía de Educación BASES PARA LAS BECAS DEL BRITISH COUNCIL 1. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN. Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión de becas para el British

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO GUARDAMAR DEL SEGURA 10654 BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO BASES PARA

Más detalles

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH MANUAL d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació de la sol licitud licitud de subvencions per Obres PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH Barcelona, 1 de Setembre

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ

FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ FUNDACIÓ DEL BÀSQUET CATALÀ ANUNCI de la convocatòria per a la concessió d ajuts econòmics a esportistes amb llicència de jugador per la FBCQ nascuts entre els anys 2004 i 2009, ambdós inclosos, i que

Más detalles

Ayuntamiento de Navarrete

Ayuntamiento de Navarrete ANUNCIO Por Resolución de Alcaldía del día 15 de septiembre de 2017, se ha acordado aprobar la convocatoria para la concesión de ayudas para financiar la adquisición de libros de texto y otros materiales

Más detalles

4.1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en estas bases, las familias en las que concurran los siguientes requisitos:

4.1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en estas bases, las familias en las que concurran los siguientes requisitos: CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR AL ALUMNADO MATRICULADO EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2016-2017 Primera:

Más detalles

BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. 2016

BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. 2016 Código de Verificación electrònico: Nº Exp: 2X2016011814/28112016000021 BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE. 2016 Primera. - Objeto de la convocatoria

Más detalles

Preinscripción y matriculación: criterios de valoración y acreditación de las solicitudes CO L A R 2 0 S E 1

Preinscripción y matriculación: criterios de valoración y acreditación de las solicitudes CO L A R 2 0 S E 1 Preinscripción y matriculación: criterios de valoración y acreditación de las solicitudes C UR CO L A R 2 0 S E 1 SO 8-2 01 9 Información para la Preinscripción y Matriculación CRITERIOS DE VALORACIÓN

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA EL ABONO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA EL ABONO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA EL ABONO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 1. Objeto. La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas individuales,

Más detalles

La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades. Ismael Cerdà

La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades. Ismael Cerdà La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades Confidencialitat Principi ètic en virtut del qual un metge no pot revelar cap informació obtinguda en el curs de l'assistència

Más detalles

BASES REGULADORES DE L OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI BARRA DE BAR DURANT LA FESTA MAJOR 2017.

BASES REGULADORES DE L OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI BARRA DE BAR DURANT LA FESTA MAJOR 2017. BASES REGULADORES DE L OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI BARRA DE BAR DURANT LA FESTA MAJOR 2017. L article 57.1 del Decret 336/1988, de 17 d octubre, pel que

Más detalles

de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación,

de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació REQUERIMENT d esmena de la documentació presentada en la convocatòria, per a l any 2017, de subvencions a organitzacions

Más detalles

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL LICITUD D AJUDA DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT JAUME I

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL LICITUD D AJUDA DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT JAUME I INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL LICITUD D AJUDA DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 1.- RECOMANACIONS Consulteu la compatibilitat i incompatibilitat d aquestes ajudes amb les beques MEC i de la Conselleria

Más detalles

institut ramon llull barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) / fax (+34) / /

institut ramon llull barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) / fax (+34) / / RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL LA INADMISSIÓ I EL DESISTIMENT DE LES SOL LICITUDS DE SUBVENCIÓ CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER

Más detalles

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín

Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2017-2018 I.- OBJETO DE LA AYUDA. Es objeto de estas bases regular la concesión por el Ayuntamiento

Más detalles

Fets. Fonaments de dret

Fets. Fonaments de dret Proposta de resolució de concessió d ajudes a l empara de Resolució de la consellera Transparència, Cultura i Esports per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears

Más detalles

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL COMEDOR ESCOLAR.

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL COMEDOR ESCOLAR. BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL COMEDOR ESCOLAR. PRIMERA.- OBJETO El establecimiento de las bases que regularán la concesión, por el Ayuntamiento de Arroyomolinos, de las ayudas para usuarios del

Más detalles

MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DE REPARCEL LACIÓ ALS POLÍGONS D ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 8 i 10 DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DEL NUCLI

MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DE REPARCEL LACIÓ ALS POLÍGONS D ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 8 i 10 DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DEL NUCLI MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DE REPARCEL LACIÓ ALS POLÍGONS D ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 8 i 10 DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DEL NUCLI ANTIC SANT BOI DE LLOBREGAT OCTUBRE 2010 MODIFICACIÓ

Más detalles

CAMPIONAT DE CATALUNYA

CAMPIONAT DE CATALUNYA CAMPIONAT DE CATALUNYA Estàndards & Llatins COPA CATALUNYA COPA FEDERACIÓ CATALANA Normes Reguladores Campionats de Catalunya i requisits de participació 1.- Introducció La Federació Catalana de Ball Esportiu

Más detalles

AYUDAS PARA EL SERVICIO DE MATINAL XIQUETS, CURSO 2015/16.

AYUDAS PARA EL SERVICIO DE MATINAL XIQUETS, CURSO 2015/16. AYUDAS PARA EL SERVICIO DE MATINAL XIQUETS, CURSO 2015/16. DATOS DE LA FAMILIA Nombre y apellidos del padre, tutor o cónyuge: Nombre y apellidos de la madre, tutora o cónyuge: Número de miembros de la

Más detalles

Sección I - Administración Local Ayuntamientos

Sección I - Administración Local Ayuntamientos Sección I - Administración Local Ayuntamientos Ayuntamiento de Cedillo ANUNCIO. Bases Convocatoria de Ayudas para la Adquisición de Libros de Texto y/o Material Escolar. El Pleno de este Ayuntamiento en

Más detalles

BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO CURSO 2015/2016

BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO CURSO 2015/2016 BASES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO CURSO 2015/2016 1. Objeto de la convocatoria. Es objeto de las presentes Bases, definir el cómputo de condiciones y el procedimiento

Más detalles

PROPUESTA DE AYUDA DE GUARDERÍA A FAMILIAS NECESITADAS 2016

PROPUESTA DE AYUDA DE GUARDERÍA A FAMILIAS NECESITADAS 2016 PROPUESTA DE AYUDA DE GUARDERÍA A FAMILIAS NECESITADAS 2016 El Ayuntamiento de l Alfàs del Pi convoca ayudas económicas para familias necesitadas con el fin de sufragar parte de los gastos derivados de

Más detalles

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA Número 2.497/16 EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA INSTITUCIÓN GRAN DUQUE DE ALBA A N U N C I O Con fecha 27 de octubre de 2016, por Decreto de Avocación del Ilmo. Sr.

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

ANUNCIO «BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA DEPORTISTAS DE ÉLITE Y PROMESAS DE ONDA EJERCICIO 2017.

ANUNCIO «BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA DEPORTISTAS DE ÉLITE Y PROMESAS DE ONDA EJERCICIO 2017. ANUNCIO La Junta de Gobierno local, reunida en sesión ordinaria el día 29 de septiembre de 2017, ha aprobado entre otros, las Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para deportistas

Más detalles

BASES PARA LAS BECAS DEL BRITISH COUNCIL. CURSO

BASES PARA LAS BECAS DEL BRITISH COUNCIL. CURSO Concejalía de Educación BASES PARA LAS BECAS DEL BRITISH COUNCIL. CURSO 2016-2017 1. OBJETO DE LA SUBVENCION. Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión de

Más detalles

Bonificació per causes socials (atur)

Bonificació per causes socials (atur) El Col legi d Arquitectes de Catalunya, amb l objectiu de facilitar tant la nova col legiació com la permanència dels arquitectes col legiats, contempla un seguit de bonificacions sobre la quota aplicades

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A L ATORGAMENT D AJUDES SOCIALS RELATIVES A L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES. Exp.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A L ATORGAMENT D AJUDES SOCIALS RELATIVES A L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES. Exp. EDICTE D acord amb el que estableix l article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases de règim local, es fa públic que l Ajuntament de Sant Just Desvern en sessió de Ple de data

Más detalles

1 1, ,25 3 1, ,5 5 1,675 6 o més 1,750

1 1, ,25 3 1, ,5 5 1,675 6 o més 1,750 Secretaria general BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUDES AL PAGAMENT DE L IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI) DE LA VIVENDA HABITUAL DE FAMÍLIES AMB ESCASSOS RECURSOS ECONÒMICS. PRIMERA. OBJECTE Constitueix

Más detalles

El crédito disponible para dar cobertura a dichas ayudas será de

El crédito disponible para dar cobertura a dichas ayudas será de NORMAS REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES, DIRIGIDAS A LOS VECINOS DE HUMANES DE MADRID CON BAJO NIVEL DE RENTAS, PARA COLABORAR EN SUS GASTOS POR VIVIENDA HABITUAL 1.- OBJETO Y ÁMBITO DE

Más detalles

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2018-2019 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA El Ayuntamiento de Albuixech convoca ayudas para la adquisición de material escolar

Más detalles

SUBROGACIÓN EN EXPEDIENTE DE LICENCIA AMBIENTAL, ACTIVIDAD RECREATIVA O ESTABLECIMIENTO PÚBLICO (URBA-07)

SUBROGACIÓN EN EXPEDIENTE DE LICENCIA AMBIENTAL, ACTIVIDAD RECREATIVA O ESTABLECIMIENTO PÚBLICO (URBA-07) SUBROGACIÓN EN EXPEDIENTE DE LICENCIA AMBIENTAL, ACTIVIDAD (URBA-07) PROCEDIMIENTO El objeto del procedimiento es aceptar el cambio del titular en el expediente, en tramitación, de una licencia ambiental,

Más detalles

REGISTRE D INTERESSOS SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS MEMBRES ELECTES. Nom i cognoms. Adreça electrònica Telèfon 1 Telèfon 2

REGISTRE D INTERESSOS SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS MEMBRES ELECTES. Nom i cognoms. Adreça electrònica Telèfon 1 Telèfon 2 Annex II MEMBRES ELECTES Nom i cognoms Regidor/a Ajuntament Partit judicial DNI Mandat representatiu Anys: / Llista electoral Adreça CP Població Província Adreça electrònica Telèfon 1 Telèfon 2 TIPUS DE

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A FAMILIAS EMPADRONADAS EN LOECHES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL - AÑO 2016

CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A FAMILIAS EMPADRONADAS EN LOECHES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL - AÑO 2016 CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A FAMILIAS EMPADRONADAS EN LOECHES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL - AÑO 2016 Art. 1. Objeto de la convocatoria, naturaleza jurídica y régimen aplicable. Es

Más detalles

0. INTRODUCCIÓ 0. INTRODUCCIÓN

0. INTRODUCCIÓ 0. INTRODUCCIÓN MANUAL D AJUDA DEL PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A LES ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE DESENVOLUPEN L EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES A LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT L EXERCICI

Más detalles