18 DE ABRIL, LUNES 18 APRIL, MONDAY APIRILAK 18, ASTELEHENA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "18 DE ABRIL, LUNES 18 APRIL, MONDAY APIRILAK 18, ASTELEHENA"

Transcripción

1 IKASKETA EGITARAUA APIRILAK 18, ASTELEHENA 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-12:00 Lekua: Elai Alai Aretoa. Izen ematea eta langaien banaketa. Gernikako Kultura eta Bakearen Nazioarteko XXI Jardunaldien Inaugurazioa Josu Bergara Lopez, Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasunerako eta Herritarren Eskubideetarako zuzendaria Jose Maria Gorroño, Gernika- Lumoko alkatea. Vicent Martíne z Guzmá n, UNESCOren Bakerako Filosofia Katedrako ohorezko zuzendaria María Oianguren Idigoras, Gernika Gogoratuz Bakearen Ikerketa Zentroko zuzendaria. Ignacio Rodríguez, Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Saileko zuzendaria. Goizeko saioa (12:00-12:30 Atsedenaldia) PROGRAMA ACADÉMICO 09:00-09:30 09:30-10:30 10:30-12:00 18 DE ABRIL, LUNES Lugar: Elai Alai Aretoa. Inscripción y entrega de materiales. Inauguración de las XXI Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Josu Bergara López, Director de Igualdad y Derechos Ciudadanos, Diputación Foral de Bizkaia. José Maria Gorroño, alcalde del Ayuntamiento de Gernika-Lumo. Presidente de la Fundación Gernika Gogoratuz. Vicent Martínez Guzmán, director honorífico Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz - Universitat Jaume I, Castelló. María Oianguren Idigoras, directora de Gernika Gogoratuz, Centro de Investigación por la Paz. Ignacio Rodríguez, director Juventud del Gobierno Vasco. Sesión de la mañana (pausa 12:00-12:30) 09:00-09:30 09:30-10:30 10:30-12:00 ACADEMIC PROGRAM 18 APRIL, MONDAY Venue: Elai Alai Aretoa Inscription and presentation pack Inauguration of Gernika's XXI International Culture and Peace Conference Josu Bergara López, Directorate General of Equality and C i t i z e n s h i p, P r o v i n c i a l Government of Biscay. José Maria Gorroño, Mayor of the Town Hall of Gernika-Lumo. Vicent Martínez Guzmán, honorific director of the UNESCO Chair of Philosophy for Peace, University Jaume I Castellón. María Oianguren Idigoras, Director of the Gernika Gogoratuz. Peace Research Centre. Ignacio Rodriguez, Director for Youth of the Basque Government Morning Session (pause 12:00-12:30) 7

2 Rafael Grasa Hernández, "Giza Segurtasuna, giza garapena, babestearen erantzunkizuna eta bakegintza: nola erabili gaitasunak k o h e r e n t z i a r e n e t a elkarrekikotasunaren bilaketan". B artze lonak o U niv ersi tat Autonomako Irakasle Titularra. Bakearen Kataluniako Nazioarteko Institutuaren Presidentea. 2008ko Portapaz Saria. Vicent Martínez Guzmán, "Justizia ez-perfektuak eta bakea egiteko gai tas unak " UN ES C Oren Bakerako Filosofia Katedrako ohorezko zuzendaria. Castelló-ko Jaume I. Unibertsitatea. Institut Víctor Seix de Polemologia eta Universitat Internacional de la Pau de Catalunyako «Memorial Joan XXIII per la pau» Saria, :30- E l k a r r i z k e t a h o r i z o n t a l a k Ra fael Grasa He rnánd ez, "Seguridad humana, desarrollo humano, responsabilidad de proteger y construcción de paz: cómo usar el enfoque de capacidades a la búsqueda de coherencia y complementariedad". Profesor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Presidente del Instituto Catalán Internacional por la Paz, Barcelona. Premio Portapaz Vicen t Ma rtínez Gu zmá n, " Justi cias imperfect as y capacidades para hacer las paces". Director honorífico Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz - Universitat Jaume I, Castelló. Premio «Memorial Joan XXIII per la pau» del Institut Víctor Seix de Polemologia y de la Universitat Internacional de la Pau de Catalunya, :30 Jardunaldietako parte-hartzaileen 12:30- artean. 12:30- Diálogos horizontales entre las 13:30 13:30 personas participantes en las Aurkezlea eta moderatzailea: María Jornadas. Oianguren Idigoras, Gernika Gogoratuz Bakearen Ikerketa Dinámica de presentación y Zentroko zuzendaria. moderación: María Oianguren Idigoras, directora del Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz. Rafael Grasa Hernández, "Human security, human development, responsibility to project and peace building: How to use the capacities approach in the search for coherency and complementarity". Professor of the University of Barcelona and President of the International Catalan Institute for Peace, Barcelona. Portapaz Award, Vicent Mar tínez Guzmá n, "Imperfect Justices and Capacities for Making Peaces" honorific director of the UNESCO Chair of Philosophy for Peace, University Jaume I Castellón. Joan XXIII Memorial for Peace Award granted by the Victor Seix Polemology Institute and by the International University for Peace of Catalonia, Horizontal dialogue with the participants of the Conference. Presenta tion dyna mics and moderator: María Oianguren Idígoras, Director of the Gernika Gogoratuz Peace Research Centre. 8

3 13:30-13:30-13:30-15:30 Bazkaria. 15:30 Almuerzo 15:30 Lunch 16:00- Jardunaldietako arratsaldeko saioa. 15:30- Sesión de la tarde: Desocupación 15:30- Evening session: Emptying the 19:30 Indarkerien Esferaren Desokupazioa 19:30 de la Esfera de Violencias 19:30 Sphere of Violences (Laboratory- (Laborategi-Tailerra) I. Zatia. (Laboratorio-Taller) I Parte. Workshop) Part I LabShop honetan aktoreek hasiera En este LabShop las y los personas The participants set up and illustrate eta amaiera bereko eguneroko participantes habilitan e ilustran story-boards showing episodes of indarkerien (egiturazkoen zein story-boards de episodios de day-to-day violence (structural or zuzenen) pasarteen story-boardak violencias cotidianas (estructurales direct) that end as they begin. By prestatu eta ilustratu egiten dituzte. o directas) que terminan como joining the ends they construct rings Istorioen mutur biak lotuz uztaiak empiezan. Juntando los extremos that link up to form a sphere. Then eratzen dituzte eta uztai guztiak c o n s t r u y e n a r o s q u e the idea is to find ways out of the batera esfera bat osatzen dute. Gero interrelacionados, componen una criss-crossing stories, to open the istorioen gurutzatzeei irtenbideak esfera. Después se trata de rings up into spirals, to continue the topatu behar dizkiete, uztaiak encontrar las salidas a los cruces spirals as transformational tales and kiribiletan ireki, kiribilei istorio de historias, abrir los círculos en thus to "empty the sphere", alluding eraldatzaileen bidez jarraipena eman espirales, continuar las espiras en to the series of sculptures created eta horrelaxe, "esfera desokupatu", relatos transformativos y así by Jorge Oteiza. Jorge Oteizaren eskultura-saila "desocupar la esfera", en alusión gogora ekarriz. formal a la serie escultórica de Jorge Presentation: Alex Carrascosa, Oteiza. Artivist, collaborator with Gernika Aurkezpena: Alex Carrascosa, Gogoratuz in the Area of Art and Artibista, Gernika Gogoratuz-en Presentación: Alex Carrascosa, Peace. Doctoring in Fine Arts, UPVlaguntzailea Artea eta Bakea Sailean. Artivista, colaborador de Gernika EHU. Arte Ederretako doktoregaia, EHU. Gogoratuz en el Área de Arte y Paz. Doctorando en Bellas Artes, UPV- Collaborators: Andreas Schäfter, Laguntzaileak: Andreas Schäfter, EHU. responsible for the area of Peace Eguneroko B izitza saileko and Everyday life, and Fiachra arduraduna eta Fiachra McDonagh, Colaboradores: Andreas Schäfter, McDonagh researcher for Gernika Gernika Gogoratuz-eko ikertzailea responsable del área de vida Gogoratuz in the EU Project CRIC: EBren CRIC Proiektuan. cotidiana y Fiachra McDonagh. Identity and Conflict. Investigador del proyecto CRIC de la UE de Gernika Gogoratuz. 9

4 20:00 Parte-hartzaileen arteko hartu-eman 20:00 Espacio gastronómico para el 20:00 Gastronomical space to promote sozialerako gune gastronomikoa. intercambio social entre las personas social exchange between the participantes. participants. APIRILAK 19, ASTEARTEA 09:30-13:30 Tokia: Elai-Alai Aretoa. Goizeko saioa (Atsedenaldia: 12:00-12:30) Alfonso Dubois, "XXI mendeko garapena. Sormen etengabe, konplexu eta anitza. Giatasun kolektiboak". EHUko Ekonomia eta En pre sa Zie ntzietako Fakultateko irakasle titularra. HEGOA, Nazioarteko Garapen eta Kooperazioari buruzko Ikerketa Institutuko presidentea. Eusko J a u r l a r i t z a r e n E u s k a l Kooperantearen Saria, Francisco Muñoz, "Gaitasunetatik boterera (eta alderantziz). G a r a p e n e z - p e r f e k t u a ", Granadako Unibertsitateko 09:30-13:30 19 DE ABRIL, MARTES Lugar: Elai Alai Aretoa. Sesión de la mañana (Pausa 12:00-12:30) Alfonso Dubois, "El desarrollo en el siglo XXI. Una creación continua, compleja y diversa. Las capacidades colectivas". Profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV-EHU Universidad del País Vasc o - E uskal H errik o Unibertsitatea. Ex-presidente de HEGOA Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. P remio al Cooperante Vasco del Gobierno Vasco, Francisco Muñoz, " De las 19 APRIL, TUESDAY Venue: Elai Alai Aretoa. 09:30- Morning Session 13:30 Alfonso Dubois, "Development in the 21st Century A continuos, complex and diverse creation. Collective capacities". Professor in the Faculty of Economics and Business Studies UPV-EHU Universtiy of the Basque Country. Ex-president of the HEGOA Institute of International Development and Cooperation. A w a r d e d t h e B a s q u e Government's Basque Cooperant of the Year Award, Francisco Muñoz, "From potential to power (and viceversa). Imperfect development", Peace 10

5 12:00-12:30 12:30-13:30 Historia irakasle titularra, Granadako Unibertsitateko Bakea eta Gatazken Institutua. Daniel Nina, "In-out" motako Justizi a. Itun sozi al aren be rri zta tz ea. J ust iz ia ren aniztasuna berriztatzearen alde. Mayagüez-eko (Puerto Rico) Eugenio María de Hostos Zuzenbide Fakultateko irakasle elkartua, "Ni Una Vida más para la To ga" 9. solas aldi en koordinatzailea. Aurkezpena: Jokin Alberdi Bidaguren, UPV-EHUko Zuzenbide Fakultateko irakasle agregatua. Gernika Gogoratuz-eko presidentea, Hegoako eta Gernikatik Mundurako kidea. Atsedenaldia. E l k a r r i z k e t a h o r i z o n t a l a k Jardunaldietako parte-hartzaileen artean. Aurkezlea eta moderatzailea: Edurne Aranguren Vigo, UPV-EHUko gizarte langintzako unibertsita eskolako lag un tzailea eta ira kasle a, Granadako unibertsitatearen Bake eta Ga ta zken institutoa ren 12:00-12:30 12:30-13:30 potencialidades al poder (y viceversa). Un desarrollo imperfecto", Catedratico de Historia de la Universidad de Granada, Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Daniel Nina, "Justicia "In-Out" Repensando el contrato social. Hacia un nuevo pluralismo de lo jurídico". Profesor asociado de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico, coordinador de los 9º coloquios "Ni Una Vida más para la Toga". Presentación: Jokin Alberdi Bidaguren, profesor agregado de la Facultad de Derecho, UPV-EHU. Presidente de Gernika Gogoratuz, miembro de Hegoa y Gernikatik Mundura. Pausa. Diálogos horizontales entre las personas participantes en las Jornadas. Dinámica de presentación y moderación: Edurne Aranguren Vigo, 12:00-12:30 12:30-13:30 and Conflict Institute, University of Granada. Daniel Nina, "In-Out" Justice, Rethinking the social contract. Towards a new juridic pluralism." Associate professor in the Faculty of Law Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico, coordinator of the 9th Colloquium "Ni Una Vida más para la Toga". Prese ntation: Jokin Albe rdi Bidaguren, Professor in the Faculty of Law UPV-EHU University of the Basque Country, President of the Gernika Gogoratuz Association, researcher for Hegoa and member of Gernikatik Mundura. Break Horizontal dialogue with the participants of the Conference Prese ntation dynamics a nd moderator: Edurne Aranguren Vigo, Collaborating Professor in the School of Social Work, UPV-EHU University of the Basque Country. Collaborator with the Peace and Conflict Institute of the University of Granada, and member of Gernika Gogoratuz. 11

6 laguntzailea Gernika Gogoratuzeko kidea 13:30-15:30 Bazkaria. 15:30- Jardunaldietako arratsaldeko saioa: 19:00 Indarkerien Esferaren Desokupazioa (Laborategi-Tailerra) II. Zatia. LabShop honetan aktoreek hasiera eta amaiera bereko eguneroko indarkerien (egiturazkoen zein zuzenen) pasarteen story-boardak prestatu eta ilustratu egiten dituzte. Istorioen mutur biak lotuz uztaiak eratzen dituzte eta uztai guztiak batera esfera bat osatzen dute. Gero istorioen gurutzatzeei irtenbideak topatu behar dizkiete, uztaiak kiribiletan ireki, kiribilei istorio eraldatzaileen bidez jarraipena eman eta horrelaxe, "esfera desokupatu", Jorge Oteizaren eskultura-saila gogora ekarriz. Aurkezpena: Alex Carrascosa, Artibista, Gernika Gogoratuz-en laguntzailea Artea eta Bakea S a il e an. A rt e E d e rre t ak o doktoregaia, EHU. Laguntzaileak: Andreas Schäfter, Eguneroko Bizitza sai leko arduraduna eta Fiachra McDonagh, Gernika Gogoratuz-eko ikertzailea 13:30-15:30 15:30-19:00 Profesora colaboradora de la Escuela de Trabajo Social, UPV- EHU. Colaboradora del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, miembro de Gernika Gogoratuz. Almuerzo. Sesión de la tarde: Desocupación de la Esfera de Violencias (Laboratorio-Taller) II Parte En este LabShop las y los personas participantes habilitan e ilustran story-boards de episodios de violencias cotidianas (estructurales o directas) que terminan como empiezan. Juntando los extremos c o n s t r u y e n a r o s q u e interrelacionados, componen una esfera. Después se trata de encontrar las salidas a los cruces de historias, abrir los círculos en espirales, continuar las espiras en relatos transformativos y así "desocupar la esfera", en alusión formal a la serie escultórica de Jorge Oteiza. Presentación: Alex Carrascosa, artivista, colaborador de Gernika Gogoratuz en el Área de Arte y Paz. Doctorando en Bellas Artes, UPV- EHU. 13:30-15:30 Lunch. 15:30- Evening session: Emptying the 19:00 Sphere of Violences (Laboratory- Workshop) Part II The participants set up and illustrate story-boards showing episodes of day-to-day violence (structural or direct) that end as they begin. By joining the ends they construct rings that link up to form a sphere. Then the idea is to find ways out of the criss-crossing stories, to open the rings up into spirals, to continue the spirals as transformational tales and thus to "empty the sphere", alluding to the series of sculptures created by Jorge Oteiza. Presentation: Alex Carrascosa, Artivist, collaborator with Gernika Gogoratuz in the Area of Art and Peace. Doctoring in Fine Arts, UPV- EHU. Collaborators: Andreas Schäfter, responsible for the area of Peace and Everyday life and Fiachra McDonagh, researcher for Gernika Gogoratuz in the European Union FP7 Project CRIC: Identity and Conflict. 12

7 EBren CRIC Proiektuan. 19:00- Gernikako Kultura eta Bakearen 19:30 Nazioarteko XXI Jardunaldien amaiera. Jokin Alberdi Bidaguren, Gernika Gogoratuz Bakearen Ikerketa Institutuko presidentea. Ir atxe Mo moitio Astorkia, Gernikako Bakearen Museoko zuzendaria María Oianguren Idigoras, Gernika Gogoratuz Bakearen Ikerketa Zentroko zuzendaria. Tokia: Gernikako Elai Alai Aretoa 19:00-19:30 Colaboradores: Andreas Schäfter, responsable del área de vida cotidiana y Fiachra McDonagh. Investigador del proyecto CRIC de la UE de Gernika Gogoratuz. Clausura de las XXI Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Jokin Alberdi Bidaguren, presidente de la Asociación de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz. Iratxe Momoitio Astorkia, directora del Museo de la Paz de María Oianguren Idigoras, directora del Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz. Lugar: Elai Alai Aretoa de Gernika 19:00- Closing Ceremony of Gernika's XXI 19:30 International Culture and Peace Conference. Jokin Alberdi Bidaguren, President of the Gernika Gogoratuz Peace Research Association. Iratxe Momoitio Astorkia, Director of the Gernika Peace Museum. María Oianguren Idigoras, Director of the Gernika Gogoratuz Peace Research Centre. Venue: Elai Alai Aretoa in Gernika 13

8 OROIMENAREN PEDAGOGIA Oroitzapenezko programa Gernikako Bonbardaketaren 74. urteurrrena delaeta, oroitzapenezko ekitaldiak egingo dira Gernika- Lumoko Udalaren eta Gernikako Bakearen Museoaren laguntzaz. Apirilaren 20, 23 eta 26 APIRILAK 20, ASTEAZKENA PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA Programa conmemorativo. En el marco de los actos conmemorativos del 74º Aniversario del Bombardeo de Gernika, en colaboración con el Ayuntamiento de Gernika- Lumo y el Museo de la Paz de Gernika 20, 23 y 26 de abril 20 DE ABRIL, MIERCOLES PEDAGOGY OF MEMORY Commemorative program. Within the framework of the commemorative acts of the 74th Anniversary of the Bombing of Gernika, in collaboration with the Town Hall of Gernika- Lumo and the Gernika Peace Museum. 20, 23 and 26 of April 20 APRIL, WEDNESDAY 10:00-12:00 Gernika Sarearen urteko XIV Batzarra. Adiskidetzera bideratutako prozesuei laguntzeko sarea. Tokia: Gernikako Bakearen Museoa. Nazioarteko Kooperazio proiektu bi hauen balantzea eta praktika onen aurkezpena: "Kaji Tulam: memoria, egia, justizia eta adiskidetzea (Guatemala). "Garidka: elkarbizitzarako balioak e ta ek i n tz a k s e nd ot z ea A m a z o n i a k o l u r r a l d e a n (Kolonbia)". Proiektu honetan parte hartzen duten bi ekimeni sari nazional bana eman diete; lehenengoa da Unión 10:00- XIV Asamblea anual de la Red 12:00 Red de respaldo a procesos orientados hacia una reconciliación. Lugar: Museo de la Paz de Presentación del balance y buenas prácticas de los proyectos de Cooperación Internacional: "Kaji Tulam: memoria, verdad, j ust ici a y reco nci li ac ión (Guatemala) "Garidka: fortalecimiento de valores y acciones para la convivencia en territorio amazónico (Colombia)". Dos de las iniciativas que participan en este proyecto han sido 10:00- XIV Annual Assembly of the Gernika 12:00 Network. Support network for reconciliation processes. Venue: Peace Museum Presentation of the work and good practices of the Internacional Cooperation Projects: "Kaji Tulam: Memory, truth, justice and reconcilition (Guatemala). "Garidka: Strengthening values and actions for coexistance in the t e r r i t o r y o f t h e Amazonia(Colombia)". Two of the initiatives that form a part of this project have received two national awards. Unión Peneya 14

9 Peneyako (Caquetá) komunitatea, 2009an Kolonbiako Bakearen Sari Nazionala jaso zuena, eta bigarrena, Belén de Los Andaquíes-eko ( C a q u e t á ) h a u r r e n i k u s - entzunezkoen Eskola, 2010ean Kolo nbia ko Pizgarrien Plan Nazionaleko kategoria batean irabazi zuena. Proiektu horiek Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatu ditu. Aurkezpena: Fernando Cruz Artunduaga. Gizarte ikertzailea eta Gernika Gogoratuz-eko laguntzailea. Ideasur-eko presidentea eta Bilgune Sareko kidea (Gernikatik Mundura, Ideasur eta Gernika Gogoratuz). Daniel Nina, Eugenio María de Hostos Zuzenbide Fakultateko irakasle elkartua. 12:00- Gernikako bonbardaketatik bizirik 14:00 irtendako gizon eta emakumeen kolektiboaren XV. Topaketa. 2011ko proiektuen aurkezpena. Gernika argazki marrazki. Gernikako bonbardaketaren memoria lantzeko metodologia, reconocidas con dos premios nacionales, una es la comunidad de la Unión Peneya (Caquetá) recibió el Premio Nacional de Paz de Colombia, 2009 y también la Escuela ausiovisual infantil de Belén de Los Andaquíes (Caquetá) ganó una de las categorías del Plan Nacional de Estímulos de Colombia, Estos proyectos ha sido financiados por la Diputación Foral de Bizkaia. Fernando Cruz Artunduaga. Investigador social y colaborador de Gernika Gogoratuz. Presidente de Ideasur y miembro de la Red Bilgune (Gernikatik Mundura, Ideasur y Gernika Gogoratuz). Daniel Nina, Profesor asociado de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico, coordinador de los 9º coloquios "Ni Una Vida más para la Toga". 12:00- XV Encuentro de los hombres y 14:00 muj eres del c ole cti vo de sobrevivientes del bombardeo de Presentación de los proyectos Gernika argazki marrazki. Metodología, organización y (Caquetá) received the Colombian National Peace Prize, 2009 and the Audiovisual Primary School in Belén de Los Andaquíes (Caquetá) won one of the categories of the Colombian National Stimulus Plan, These projects were financed by the Provincial Government of Biscay. Fernando Cruz Artunduaga, Social researcher and collaborator with Gernika Gogoratuz, President of Ideasur and member of the Bilgune Network (Gernikatik Mundura, Ideasur and Gernika Gogoratuz). Daniel Nina, Associate professor in the Faculty of Law Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico, coordinator of the 9th Colloquium "Ni Una Vida más para la Toga". 12:00- XIII Encounter of the collective of 14:00 men and women survivors of the Bombing of Presentation of projects: "Gernika argazki marrazki". Methodology, organization and encounters in schools with boys and girls to work on the memory 15

10 antolakuntza eta topaketak ikastetxeetako umeekin, bizirik irten zirenen eskutik. Web ed iz io a: Ger nik ak o Bonbardaketa. Memoriaren p e d a g o g i a. G e r n i k a k o Bonbardaketatik bizirik irtendako gizon eta emakumeen kolektiboa. Proiektu horiek Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailak finantzatu ditu. Gernikako bonbardaketan izandako gizon eta emakumeek Gernika Bakearen eta Adiskidetzearen alde Saria jaso zuten, 2007an, Gernikako Bonbardaketaren 70. Urteurrrenean. Aurkezpena: Anna León Herrero, Gernika Gogoratuz-eko komunikazio arduraduna. Tokia: Gernikako Bakearen Museoa. encuentros en centros escolares con niños y niñas para trabajar la memoria del bombardeo de Gernika a través de sus supervivientes. Edición Web El Bombardeo de Pedagogía de la memoria. Colectivo de hombres y mujeres sobrevivientes del Bombardeo de Gernika Estos proyectos han sido financiados por la Consejeria de Justicia del Gobierno Vasco. El colectivo de hombres y mujeres del bombardeo de Gernika recibieron el Premio Gernika por la Paz y la Reconciliación, 2007 en el marco del 70º Aniversario del Bombardeo de Presentación: Anna León Herrero, responsable de comunicación de Gernika Gogoratuz. Lugar: Museo de la Paz de of the bombing of Gernika with its survivors. Edition of the Web The Bombing of Pedagogy of memory. Collective of men and women survivors of the bombing of These projects have been financed the Department of Justice of the Basque Government. The Collective of men and women surviors of the Bombing of Gernika were awarded the Gernika Peacea and Reconciliación Prize in 2007 within the framework of the 70th Anniversary of the Bombing of Presentation: Anna León Herrero, Responsible for communications in Gernika Gogoratuz. Venue: Gernika Peace Museum. 16

11 APIRILAK 23, LARUNBATA 23 DE ABRIL, SABADO 23 APRIL, SUNDAY 14:30 Gernika Lumoko Udalak Gernikako 14:30 Comida de hermandad ofrecida a 14:30 Lunch in honour of the survivors of b on ba rda k et ar en l ek u ko ei los hombres y mujeres del colectivo the bombing of eskainitako Nebarretasun Bazkaria. de supervivientes del bombardeo de Organized by the Town Hall of Gernika-Lumoko udalak antolatuta Gernika-Lumo (+ information at the (informazio gehiago Turismo Organizada por el Ayuntamiento de Tourist Office). bulegoan). Gernika-Lumo (+ información en la Oficina de Turismo) Zallo Barri Restaurant. Tokia: Zallo Barri Jatetxea. Restaurante Zallo Barri de APIRILAK 26, MARTES 26 DE ABRIL, MARTES 26 APRIL, TUESDAY Gernikako Bonbardaketaren 74. Urteurrena Tokia: Lizeo Antzokia. 12:00- G e r n i k a B a k e a r e n e t a 13:00 Adiskidetzearen alde Sari ematea - VII. Edizioa. Gernika-Lumoko Udalak eta Pforzheimeko Udalak ematen ditu. Saritutako hautagaiak: Gernikazarra. Gernika-Lumoko tokiko historia elkartea. Gerry Adams. Sinn Féin-eko presidentea. 74º Aniversario del Bombardeo de Gernika Lugar: Teatro Lizeo - Teatro Liceo. 12:00- Entrega de los Premios Gernika por 13:00 la Paz y la Reconciliación - VII Edición concedidos por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo y el Ayuntamiento de Pforzheim. Candidaturas galardonadas en su VII edición 2011 Gernikazarra. Asociación de historia local de Gernika-Lumo. Gerry Adams. Presidente del Sinn Féin. 74th Anniversary of the Bombing of Gernika Venue: Liceo Theatre. 12:00- Gernika Peace and Reconciliation 13:00 Awards ceremony - VII Edition, Awarded by the Town Hall of Gernika-Lumo and the Town Hall of Pforzheim. Winning candidates: Gernikazarra. Local History Association of Gernika-Lumo. Gerry Adams. President of Sinn Féin. 17

12 16:30 José A. Urdiain (tenor) eta María Vegaren (piano) aktuazioa. Antolatzailea: Gernika-Lumoko Udala eta Gernikako Kultur Etxea. Gernikako Bonbardaketaren 74. Urteurrena. Errespontsua eta Lore Eskaintza Bonbardaketako biktimen alde. Tokia: Zalloko kanposantua, 16:30 Actuación de José A. Urdiain (tenor) e María Vega (piano). Organiza: Ayuntamiento de Gernika- Lumo y la Casa de Cultura de 74º Aniversario del Bombardeo de Responso y Ofrenda Floral por las víctimas del Bombardeo. Lugar: Cementerio de Zallo, 16:30 Concert: José A. Urdiain (tenor) an María Vega (piano). Organizers: Town Hall of Gernika- Lumo and Culture House of Venue: Lizeo Theatre. 74th Anniversary of the bombing of Prayer for the dead Floral Offering for the victims of the Bombing. Venue: Zallo Cemetery, Jardunaldien ekitaldietan erderaingelesera itzulpena egongo da. Las sesiones de las jornadas tendrán traducción castellano-inglés. All sessions of the convention have Spanish to English translation. EHUk aukera askeko bi kreditu ematen ditu Gernikako Kultura eta Bakeari buruzko Nazioarteko Jardunaldietara joateagatik. La UPV-EHU concede dos créditos de libre elección por la asistencia a las 21 Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de The University of the Basque Country UPV - EHU grants two credits of free choice for assisting to Gernika's XXI International Culture and Peace Conference. 18

13 JARDUERA OSAGARRIAK: Euskal Herria Museoa Gernikako Euskal Herria Museoak jardunaldietan parte hartuko duten pertsona guztiei Museoa bisitatzeko sarrera bana dohainik eskainiko die. "Ramón carreraren gernika" erakusketaren inaugurazioa (2011ko apirilak 19tik ekainak 19ra). Allende Salazar kalea, 5. Gernika-Lumo. Gernikako Bakearen Museoa Gernikako Bakearen Museoak jardunaldietan parte hartuko duten pertsona guztiei Museoa bisitatzeko sarrera bana dohainik eskainiko die. Erakusketa iraunkorrerako bisita: Zer da bakea? Zer gertatu zen Gernikan? eta Zertan da bakea munduan?; Eta aldi baterako erakusketa: Isildutako kartografiak: Ana Teresa Ortegaren errepresio frankistaren guneak: 2011/2/ /6/12. Foru Plaza 1. Gernika-Lumo. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Museo Euskal Herria Por cortesía del Museo Euskal Herria de Gernika se regalará gratuitamente a todas las personas que participan en las Jornadas una entrada para visitar el Museo. Inauguración de la exposición" ramón carreraren gernika" (del 19 de abril al 19 de junio de 2011). C/Allende Salazar 5. Gernika-Lumo. Museo de la Paz de Gernika Por cortesía del Museo de la Paz de Gernika se regalará gratuitamente a todas las personas que participan en las Jornadas una entrada para visitarlo. Visita a la exposición permanente: Qué es la paz? Qué ocurrió en Gernika? y Qué pasa con la paz en el mundo?; Y a la exposición temporal: Cartografías silenciadas: Espacios de represión franquista de Ana Teresa Ortega 25/2-12/6 2011). Foru Plaza Nº 1. Gernika-Lumo. COMPLIMENTARY ACTIVITIES: Euskal Herria Museum Courtesy of the Euskal Herria Museum, each convention participant will receive a free entry ticket to visit the museum. Visit the permanent exhibition or temporary exhibition: "Ramón Carrera's Gernika" (opening event: April 19, 19:30). Allende Salazar Street Nº 5. Gernika-Lumo Gernika Peace Museum Courtesy of the Gernika Peace Museum, each convention participant will receive a free entry ticket to visit the museum. Visit the permanent exhibition: What is Peace? What happened in Gernika? What about Peace in the world?; or the temporary exhibition: Unspoken map references: Sites of Francoist Repressión by Ana Teresa Ortega. 25/2-12/6 2011) Foru Plaza Nº 1. Gernika-Lumo. 19

LAS XXV JORNADAS INTERNACIONALES DE CULTURA Y PAZ DE GERNIKA Libertad, expresión y esfera pública para una Cultura de Paz

LAS XXV JORNADAS INTERNACIONALES DE CULTURA Y PAZ DE GERNIKA Libertad, expresión y esfera pública para una Cultura de Paz LAS XXV JORNADAS INTERNACIONALES DE CULTURA Y PAZ DE GERNIKA Libertad, expresión y esfera pública para una Cultura de Paz Organizadas por Gernika Gogoratuz En el marco del 78º aniversario del bombardeo

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento

Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento NEWSLETTER Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento First International Bridges Conference - CHILE 2014, Future Challenges: Design,

Más detalles

Bilbao. Palacio de Justicia (Biblioteca- Planta 7ª). C/ Buenos Aires nº 6. 6 y 7 de noviembre de 2014 ORGANIZAN. Consejo General del Poder Judicial

Bilbao. Palacio de Justicia (Biblioteca- Planta 7ª). C/ Buenos Aires nº 6. 6 y 7 de noviembre de 2014 ORGANIZAN. Consejo General del Poder Judicial CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL XI JORNADAS DE DERECHO PENAL EN HOMENAJE A JOSÉ MARÍA LIDÓN: Estudios sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y sobre la corrupción en el ámbito público

Más detalles

NAFARROAKO UNIBERTSITATEEN UDAKO IKASTAROAK

NAFARROAKO UNIBERTSITATEEN UDAKO IKASTAROAK Derecho internacional y derechos humanos: alternativas para el cumplimiento de la legalidad en Palestina 4 y 5 de septiembre, mañanas y tardes NAFARROAKO UNIBERTSITATEEN UDAKO IKASTAROAK Nazioarteko Zuzenbidea

Más detalles

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org HI SA RA I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016 www.hisara.org QUÉ ES HISARA? HISARA nace como plataforma que brindará la oportunidad a universidades, centros

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

Certificado de Asistente de Oficina

Certificado de Asistente de Oficina Certificado de Asistente de Oficina Los estudiantes interesados en obtener este Certificado deben cumplir con los siguientes requisitos: Ser estudiante activo en la Facultad de Administración de Empresas,

Más detalles

CURRICULUM VITAE. José López-Rodríguez

CURRICULUM VITAE. José López-Rodríguez CURRICULUM VITAE José López-Rodríguez JOSE LOPEZ-RODRIGUEZ Fecha de nacimiento: 10 Mayo de 1973 Dirección: Dept. de Análisis Económico y A.D.E Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Campus de

Más detalles

Mi ciudad interesante

Mi ciudad interesante Mi ciudad interesante A WebQuest for 5th Grade Spanish Designed by Jacob Vuiller jvuiller@vt.edu Introducción Tarea Proceso Evaluación Conclusión Créditos Introducción Bienvenidos! Eres alcalde de una

Más detalles

XXIX Cursos de Verano / XXIX. Uda Ikastaroak. XXII Cursos europeos / XXII. Europar Ikastaroak

XXIX Cursos de Verano / XXIX. Uda Ikastaroak. XXII Cursos europeos / XXII. Europar Ikastaroak XXIX Cursos de Verano / XXIX. Uda Ikastaroak XXII Cursos europeos / XXII. Europar Ikastaroak Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Donostia San Sebastián, 2010 CONGRESO 2.5 CONGRESS

Más detalles

Responsabilidad Social: Mucho Más Que Relaciones Públicas. (21 de Agosto, 2013) Panamá, Panamá

Responsabilidad Social: Mucho Más Que Relaciones Públicas. (21 de Agosto, 2013) Panamá, Panamá Responsabilidad Social: Mucho Más Que Relaciones Públicas (21 de Agosto, 2013) Panamá, Panamá Cómo usar esta Guía? Esta guía incluye una versión breve de la biografía de los oradores, así como las áreas

Más detalles

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER TSI Turismo Sant Ignasi Marqués de Mulhacén, 40-42 08034 Barcelona España www..tsi.url.edu TL. 34 93 252 28 87 e-mail: cdo@tsi.url.edu TSI-Turismo Sant Ignasi

Más detalles

CONEXIONES. Boletín del Consulado de México en Tucson. Estimados amigos:

CONEXIONES. Boletín del Consulado de México en Tucson. Estimados amigos: CONEXIONES Boletín del Consulado de México en Tucson Estimados amigos: Una vez más los ojos del mundo voltean hacia lo que proyectan las cámaras de cine mexicano. Escritores, directores, productores, actores

Más detalles

Aspectos Generales de una Gestión Inteligente Edificios Centro Ciudad. Teatro López de Ayala

Aspectos Generales de una Gestión Inteligente Edificios Centro Ciudad. Teatro López de Ayala GESTIÓN INTELIGENTE Día 15 Aspectos Generales de una Gestión Inteligente Edificios Centro Ciudad Sala Plenos Diputación Provincial Badajoz Teatro López de Ayala Edificios Real Sociedad Económica Extremeña

Más detalles

ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión

ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión Unidad de Comunicación del Hospital Universitario Donostia. hdo.ucomunicacion@osakidetza.net Komunikazio

Más detalles

PROTECCIÓN JURÍDICA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. Organizado por el Centro Asociado a la UNED Zamora en Benavente DIRECCIÓN ACADÉMICA:

PROTECCIÓN JURÍDICA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. Organizado por el Centro Asociado a la UNED Zamora en Benavente DIRECCIÓN ACADÉMICA: PROTECCIÓN JURÍDICA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS Organizado por el Centro Asociado a la UNED Zamora en Benavente DIRECCIÓN ACADÉMICA: Dr. D. Carlos LASARTE ÁLVAREZ, Catedrático de Derecho Civil de la UNED.

Más detalles

9:00 Sesión Plenaria Ponente: Doreen Massey (The Open University, Reino Unido) Un enfoque político para espacios locales/globales

9:00 Sesión Plenaria Ponente: Doreen Massey (The Open University, Reino Unido) Un enfoque político para espacios locales/globales PROGRAMA Jueves 8 de febrero 16:30h. Acreditación y entrega de materiales 18:00h. Sesión Inaugural. 18:30 h. Sesión Plenaria Ponente: Daniel Bensaid (Universidad Paris VIII) Crisis global, alternativas

Más detalles

DONACION DE OLD TIME FOUNDATION A NIKAO MAORI SCHOOL RAROTONGA ISLAS COOK OCTUBRE 2007

DONACION DE OLD TIME FOUNDATION A NIKAO MAORI SCHOOL RAROTONGA ISLAS COOK OCTUBRE 2007 DONACION DE OLD TIME FOUNDATION A NIKAO MAORI SCHOOL RAROTONGA ISLAS COOK OCTUBRE 2007 La escuela primaria Nikao Maori School fue fundada en 1955. Es una escuela pública y tiene actualmente 123 alumnos.

Más detalles

AGENDA. #Ikaskide13, Ikaskuntza Informala eta Sare Komunikazioako I. jardunaldiak (Donostia, 2013/07/15-2013/07/16)

AGENDA. #Ikaskide13, Ikaskuntza Informala eta Sare Komunikazioako I. jardunaldiak (Donostia, 2013/07/15-2013/07/16) (2013/07/12) AGENDA UZTAILA #Ikaskide13, Ikaskuntza Informala eta Sare Komunikazioako I. jardunaldiak (Donostia, 2013/07/15-2013/07/16) Antolatzailea: Ikaskidetza, ikaskuntza informaleko sarea. E-posta:

Más detalles

CURRICULUM VITAE OF NEREA SAN MARTÍN

CURRICULUM VITAE OF NEREA SAN MARTÍN CURRICULUM VITAE OF NEREA SAN MARTÍN PERSONAL DETAILS Full name Name: Nerea Surname: San Martín-Albizuri Address in UPV/EHU (Office) Department of Financial Economics II University of Basque Country Avda.

Más detalles

DRAFT PROGRAMME. Schedule Wednesday, 23 Thursday, 24 Friday, 25 Saturday, 26 8:30. Introduction & Plenary session 1. Big Data III CCTV II

DRAFT PROGRAMME. Schedule Wednesday, 23 Thursday, 24 Friday, 25 Saturday, 26 8:30. Introduction & Plenary session 1. Big Data III CCTV II Schedule Wednesday, 23 Thursday, 24 Friday, 25 Saturday, 26 8:30 Arrival and Registration 9:00 9:30 Introduction & Plenary session 1 10:00 10:30 Parallel Sessions 1: 11:00 CCTV I Security I Communication

Más detalles

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua: manage projects, create value Tomas Michel General Manager, CETaqua September 2011 1. AGBAR: R&D indicators

Más detalles

Lanbideratzea UPV/EHUn. Recursos para el empleo en la UPV/EHU

Lanbideratzea UPV/EHUn. Recursos para el empleo en la UPV/EHU Lanbideratzea UPV/EHUn Recursos para el empleo en la UPV/EHU LAN MUNDUAN SARTZEA INSERCIÓN LABORAL 2012 Promoción 2008 Empleo/Empleo encajado encajado Encajado Salario 7 meses para encontrar el el primer

Más detalles

29 th GENERAL ASSEMBLY INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COLLATERAL LOANAND SOCIAL CREDIT INSTITUTIONS. Assembly Program

29 th GENERAL ASSEMBLY INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COLLATERAL LOANAND SOCIAL CREDIT INSTITUTIONS. Assembly Program 29 th GENERAL ASSEMBLY INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COLLATERAL LOANAND SOCIAL CREDIT INSTITUTIONS Assembly Program BUENOS AIRES, 2012 MAY 30 TH TO JUNE 2 ND 1 GENERAL INFORMATION Institution:Banco Ciudad

Más detalles

Regional Action Plan for the Conservation of Mangroves in the Southeast Pacific

Regional Action Plan for the Conservation of Mangroves in the Southeast Pacific Regional Action Plan for the Conservation of Mangroves in the Southeast Pacific Fernando Félix Comisión Permanente del Pacífico Sur CPPS www.cpps-int.org Permanent Commission for the South Pacific - CPPS

Más detalles

XI ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

XI ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE COPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA CONVOCATORIA Con el objetivo principal de propiciar el contacto directo entre proyectos cinematográficos en desarrollo de Iberoamérica con profesionales de la industria audiovisual, fondos de financiamiento,

Más detalles

MUSEO SAN TELMO, EVENTOS CON HISTORIA UNA EXPERIENCIA SINGULAR Y ÚNICA SAN TELMO MUSEUM,

MUSEO SAN TELMO, EVENTOS CON HISTORIA UNA EXPERIENCIA SINGULAR Y ÚNICA SAN TELMO MUSEUM, MUSEO SAN TELMO, EVENTOS CON HISTORIA UNA EXPERIENCIA SINGULAR Y ÚNICA SAN TELMO MUSEUM, Events with history, A singular and unique Experience MUSEO SAN TELMO Ubicado en un entorno privilegiado, en pleno

Más detalles

Puede pagar facturas y gastos periódicos como el alquiler, el gas, la electricidad, el agua y el teléfono y también otros gastos del hogar.

Puede pagar facturas y gastos periódicos como el alquiler, el gas, la electricidad, el agua y el teléfono y también otros gastos del hogar. SPANISH Centrepay Qué es Centrepay? Centrepay es la manera sencilla de pagar sus facturas y gastos. Centrepay es un servicio de pago de facturas voluntario y gratuito para clientes de Centrelink. Utilice

Más detalles

Aviso a los canales de TV Transmisiones por satélite de la Asamblea General de la OEA

Aviso a los canales de TV Transmisiones por satélite de la Asamblea General de la OEA Organización de los Estados Americanos Organização dos Estados Americanos Organisation des États américains Organization of American States 17 th and Constitution Ave., N.W. Washington, D.C. 20006 Aviso

Más detalles

Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz

Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz Para más Información: Apartado de Correos Nº 1 48300 Gernika-Lumo Teléfono: 688 80 17 94 foroasociaciones@ddhhypaz.org www.ddhhypaz.org

Más detalles

LA NUEVA LEY GENERAL TRIBUTARIA

LA NUEVA LEY GENERAL TRIBUTARIA Jornadas de Estudio sobre LA NUEVA LEY GENERAL TRIBUTARIA Organizadas por: Departamento de Derecho Financiero y Tributario Facultad de Derecho Universidad Complutense de Madrid Salón de Grados de la Facultad

Más detalles

Lugar y fecha de nacimiento Colombia 17/02/1992 artcampuzanotorres@hotmail.com

Lugar y fecha de nacimiento Colombia 17/02/1992 artcampuzanotorres@hotmail.com CV DATOS PERSONALES Nombre y apellidos Melisa Campuzano Torres Lugar y fecha de nacimiento Colombia 17/02/1992 Email artcampuzanotorres@hotmail.com Página Facebook Melisa Campuzano Torres Web melcampt-artist.com

Más detalles

SABADO DÍA 30 DE ENERO ELECCIÓN DE REINA INFANTIL Y SUS DAMAS

SABADO DÍA 30 DE ENERO ELECCIÓN DE REINA INFANTIL Y SUS DAMAS carnaval2016 SABADO DÍA 30 DE ENERO 17:00 h. ELECCIÓN DE REINA INFANTIL Y SUS DAMAS PABELLÓN CENTRAL DE DEPORTES WSSELL DE GUIMBARDA Presentación de candidatas, elección y proclamación de la Reina Infantil

Más detalles

RCR LAB A LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y PAISAJE

RCR LAB A LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y PAISAJE RCR LAB A LABORATORIO DE ARQUITECTURA Y PAISAJE RCR BUNKA Fundació Privada RCR Arquitectes Espai Barberí, Olot. Catalonia, Spain August 2015 VIII WORKSHOP INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA Y PAISAJE VIII International

Más detalles

AGENDA UZTAILA (2013/06/28)

AGENDA UZTAILA (2013/06/28) (2013/06/28) AGENDA UZTAILA Curso de verano "Intervención con menores hijos/as de víctimas de violencia de género" (Alicante, 2013/07/01-2013/07/04) Antolatzailea: Universidad de Alicante. Argibide gehiago:

Más detalles

HERRI-ADMINISTRAZIOKO GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETARI BURUZKO NAZIOARTEKO VIII. KONGRESUA

HERRI-ADMINISTRAZIOKO GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETARI BURUZKO NAZIOARTEKO VIII. KONGRESUA 2012 HERRI-ADMINISTRAZIOKO GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETARI BURUZKO NAZIOARTEKO VIII. KONGRESUA 2012ko ekainaren 6, 7 eta 8a Europa Biltzar Jauregian www.vitoria-gasteiz.org/sumas VIII CONGRESO INTERNACIONAL

Más detalles

HISPANIC STUDIES PROGRAM FACULTY/PROFESORADO

HISPANIC STUDIES PROGRAM FACULTY/PROFESORADO HISPANIC STUDIES PROGRAM FACULTY/PROFESORADO Saturnino Aguado (PhD) PHD in Economics Faculty member at the Economics Department of the Universidad de Alcalá Visiting scholar at Harvard, California University,

Más detalles

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL INSTITUTO GEOFISICO

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL INSTITUTO GEOFISICO IG-35 Quito, September 2, 25 Dr. Domenico Giardini FDSN Chair This letter is to express our official interest in joining the Federation of Digital Seismograph Networks (FDSN) and to present a brief description

Más detalles

Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. Environmental and Climate Change related Research and Technology Programme

Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. Environmental and Climate Change related Research and Technology Programme Programa de: Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO PARA ESPAÑA Programme on: Environmental and Climate Change related

Más detalles

LA FISCALIDAD COMO ELEMENTO DE AYUDA AL

LA FISCALIDAD COMO ELEMENTO DE AYUDA AL LA FISCALIDAD COMO ELEMENTO DE AYUDA AL PATROCINIO EN BIZKAIA Bilbao, 12de diciembre de 2012 NORMATIVA BÁSICA MARCO JURÍDICO: CONCIERTO ECONÓMICO. Ley 12/2002.Ámbito Impuesto sobre Sociedades. NORMA FORAL

Más detalles

Ecosistemas de Innovación en Reservas Naturales. El caso de la Reserva de la Biosfera de URDAIBAI.

Ecosistemas de Innovación en Reservas Naturales. El caso de la Reserva de la Biosfera de URDAIBAI. Ecosistemas de Innovación en Reservas Naturales. El caso de la Reserva de la Biosfera de URDAIBAI. Innovation ecosystems in Nature Reserves. The case of The Urdaibai Biosphere Reserve. ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN

Más detalles

INFORMATIVO ESPECIAL

INFORMATIVO ESPECIAL CAMPEONATO PANAMERICANO DE CAMPEONES 2012 PAN AMERICAN CHAMPION OF CHAMPIONS CHAMPIONSHIP 2012 INFORMATIVO ESPECIAL Special Bulletin Para: To: Federaciones y Asociaciones Miembros de la PABCON Federations

Más detalles

II CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL Curso 2011-2012

II CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL Curso 2011-2012 II CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL Curso 2011-2012 P R O G R A M A PRIMERA PARTE : FUNDAMENTOS Y METODOLOGIA DE LA GESTION CULTURAL MÓDULO 1. BASES TEORICO-PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN CULTURAL

Más detalles

SGIS 17. DISCOVER, INNOVATE, BE GLOBAL: opportunities under the new EU financial framework

SGIS 17. DISCOVER, INNOVATE, BE GLOBAL: opportunities under the new EU financial framework a) Convocatorias Ámbito Nacional Presupuesto: El presupuesto financiable de los proyectos deberá estar comprendido entre un mínimo de 175.000 y un máximo de 5.000.000. En el caso de proyectos en cooperación

Más detalles

List of courses - Academic year 2012 2013. Faculty of Economics and Business University of Barcelona

List of courses - Academic year 2012 2013. Faculty of Economics and Business University of Barcelona FACULTAT D ECONOMIA I EMPRESA Oficina de Relacions Internacionals Àrea de Relacions Externes C/ Tinent Coronel Valenzuela 1-11 E-08034 Barcelona Tel. +34 93 402 43 26 List of courses - Academic year 2012

Más detalles

LATIN AMERICAN POLITICAL THEORY WORKSHOP: THE FIRST THEORY OF DECOLONIZATION

LATIN AMERICAN POLITICAL THEORY WORKSHOP: THE FIRST THEORY OF DECOLONIZATION LATIN AMERICAN POLITICAL THEORY WORKSHOP: THE FIRST THEORY OF DECOLONIZATION Open to the University of Pittsburgh faculty, graduate students, and interested audience, this workshop will be offered by Bolivian

Más detalles

Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka

Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka Del 31 de agosto al 4 de septiembre Polideportivo de Lesaka Organiza/Antolatzaileak: Financia/Finantzaketa: Curso de

Más detalles

II FORO ELCANO SOBRE TERRORISMO GLOBAL. Transformaciones del terrorismo global. 17 y 18 de noviembre de 2014 Casa Árabe, Madrid.

II FORO ELCANO SOBRE TERRORISMO GLOBAL. Transformaciones del terrorismo global. 17 y 18 de noviembre de 2014 Casa Árabe, Madrid. Lunes 17 de noviembre de 2014 #FETG II FORO ELCANO SOBRE TERRORISMO GLOBAL Transformaciones del terrorismo global 17 y 18 de noviembre de 2014 Casa Árabe, Madrid Programa 16.00 Inauguración Eduardo López

Más detalles

Presentación. Ficha técnica. Objetivos

Presentación. Ficha técnica. Objetivos Presentación Ficha técnica La Dirección de Juventud del Gobierno Vasco en su esfuerzo por fomentar la formación y la profesionalización de las personas que trabajan en el ámbito de la juventud, presenta

Más detalles

RTD SUPPORT TO AERONAUTICS IN SPAIN

RTD SUPPORT TO AERONAUTICS IN SPAIN RTD SUPPORT TO AERONAUTICS IN SPAIN Juan Francisco Reyes Sánchez International Programmes Bonn, 11 st December 2013 Index 1. CDTI 2. RTDI funding 3. CDTI support to aeronautics R&D 1. CDTI Center for Industrial

Más detalles

Jornada El Código ReNEUAL de procedimiento administrativo de la Unión Europea

Jornada El Código ReNEUAL de procedimiento administrativo de la Unión Europea Jornada El Código ReNEUAL de procedimiento administrativo de la Unión Europea Barcelona, viernes 30 de enero de 2015 Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona Jornada financiada a cargo del Proyecto

Más detalles

Diversidad cultural y protección jurídica: Primer encuentro peruano-alemán

Diversidad cultural y protección jurídica: Primer encuentro peruano-alemán Diversidad cultural y protección jurídica: Primer encuentro peruano-alemán Berlin Halle Frankfurt a. M. 31 de agosto 4 de septiembre 2015 Programa Lunes, 31 de agosto Berlin 17:00 h Visita al Instituto

Más detalles

Sala de profesores - Instituto de Idiomas Modernos (sótano Este, AA 23) cmchamarande@comillas.edu

Sala de profesores - Instituto de Idiomas Modernos (sótano Este, AA 23) cmchamarande@comillas.edu GUÍA DOCENTE, VERANO 2016 INSTITUTO DE IDIOMAS MODERNOS FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA Datos de la asignatura Nombre Cultura Española Idioma en que se imparte Inglés 1 Titulaciones Alumnos de intercambio

Más detalles

International Summer School Evolving trends in the international protection of Human Rights 12 al 23 de Agosto, Santiago de Chile

International Summer School Evolving trends in the international protection of Human Rights 12 al 23 de Agosto, Santiago de Chile ORGANIZAN: International Summer School Evolving trends in the international protection of Human Rights 12 al 23 de Agosto, Santiago de Chile LUGAR: Heidelberg Center para América Latina Las Hortensias

Más detalles

Management and Environmental Policy

Management and Environmental Policy Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Management and Environmental Policy CERTIFICATION: DEGREE IN AGRI-FOOD ENGINEERING AND BIOLOGICAL SYSTEMS Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

Programa (provisional)

Programa (provisional) Programa (provisional) Día 5 de març de 2008 09.30-10.30 Recepció dels assistents 10.30-11.30 Acte inaugural 11.30-12.15 Conferència inaugural Col.loqui (Dr. Barry Grear-Australia-) 12.15-13.30 Homenatge

Más detalles

The role of a tax administration. and inappropriate tax practices

The role of a tax administration. and inappropriate tax practices Joining Forces to Mobilize Domestic Revenues for Development The role of a tax administration association in controlling tax evasion and inappropriate tax practices International Tax Compact Workshop January

Más detalles

GERNIKA GOGORATUZ LA PAZ ES EL CAMINO / BAKEA DA BIDEA. 25 años de ilusión

GERNIKA GOGORATUZ LA PAZ ES EL CAMINO / BAKEA DA BIDEA. 25 años de ilusión GERNIKA GOGORATUZ LA PAZ ES EL CAMINO / BAKEA DA BIDEA 25 años de ilusión Gernika Gogoratuz es un centro de Investigación por la Paz creado en 1987 por decisión unánime del Parlamento Vasco en el marco

Más detalles

II. CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES DE BUSTURIALDEA 2015 - BASES

II. CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES DE BUSTURIALDEA 2015 - BASES II. CONCURSO DE IDEAS EMPRESARIALES DE BUSTURIALDEA 2015 - BASES La Asociación de Desarrollo Rural Urremendi y su servicio de Juventud, junto con los servicios de Juventud de los Ayuntamientos de Gernika-Lumo

Más detalles

Formación en Liderazgo: estrategias de comunicación y negociación

Formación en Liderazgo: estrategias de comunicación y negociación Curso de Especialización Formación en Liderazgo: estrategias de comunicación y negociación Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca Salamanca, 21-25 de mayo de 2013 Martes 21 mayo 2013 Salón

Más detalles

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos.

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias Administrativas Escuela de Administración de Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Tutor: Lic. Beaujon, María Beatriz

Más detalles

Nombre Clase Fecha. committee has asked a volunteer to check off the participants as they arrive.

Nombre Clase Fecha. committee has asked a volunteer to check off the participants as they arrive. SITUATION You are participating in an International Student Forum. The organizing committee has asked a volunteer to check off the participants as they arrive. TASK As the volunteer, greet the participants

Más detalles

Instructor: She just said that she s Puerto Rican. Escucha y repite la palabra Puerto Rican -for a man-.

Instructor: She just said that she s Puerto Rican. Escucha y repite la palabra Puerto Rican -for a man-. Learning Spanish Like Crazy Spoken Spanish Lección once Instructor: Cómo se dice Good afternoon? René: Buenas tardes. Buenas tardes. Instructor: How do you ask a woman if she s Colombian. René: Eres Colombiana?

Más detalles

AGENDA TENTATIVA. 8:30 AM Traslado desde el hotel hacia la Zona Franca de Miami Transfer from hotel to the Miami Free Zone

AGENDA TENTATIVA. 8:30 AM Traslado desde el hotel hacia la Zona Franca de Miami Transfer from hotel to the Miami Free Zone TRADE-USA Regulaciones y Manejo en la Exportacion e Importacion de Carga en los Estados Unidos Import and Export Regulations and Logistics in the USA Octubre 17 21, 2010 Domingo, 17 de Octubre, 2010 Sunday,

Más detalles

Disfruten su verano! Hola estudiantes,

Disfruten su verano! Hola estudiantes, Hola estudiantes, We hope that your experience during Spanish 1 was enjoyable and that you are looking forward to improving your ability to communicate in Spanish. As we all know, it is very difficult

Más detalles

Campamento de Verano inglés y Cultura Canadiense para jóvenes. Estudia, Disfruta y Vive en el mejor lugar de Canadá!

Campamento de Verano inglés y Cultura Canadiense para jóvenes. Estudia, Disfruta y Vive en el mejor lugar de Canadá! Campamento de Verano inglés y Cultura Canadiense para jóvenes Estudia, Disfruta y Vive en el mejor lugar de Canadá! Quiénes somos? Viviendo Victoria es una empresa de Mexicanos que viven en Victoria, BC,

Más detalles

Victorino Márquez Ferrer

Victorino Márquez Ferrer Victorino Márquez Ferrer Professor at Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Education Identification and Notification of Work-related Risks Universidad Metropolitana (2008) Financial

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

La Unidad del Centro de Información y Documentación del CERC: de difusor de documentos a generador de contenidos

La Unidad del Centro de Información y Documentación del CERC: de difusor de documentos a generador de contenidos La Unidad del Centro de Información y Documentación del CERC: de difusor de documentos a generador de contenidos por David Franquesa i Casacuberta, Núria Grau Ramos, Marisa Jíménez Pirla y Roser Mendoza

Más detalles

Diploma Bachillerato Dual Internacional. Diploma Dual Bachillerato 2015/2016

Diploma Bachillerato Dual Internacional. Diploma Dual Bachillerato 2015/2016 Diploma Bachillerato Dual Internacional Diploma Dual Bachillerato 2015/2016 Academica Corporation Más de 140 colegios en Florida, Texas, Utah, Georgia, California, (10 estados) Convenios de educación con

Más detalles

PPI in Spain. Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia. jmzabala@deusto.es. Deusto Business School, University of Deusto. University of Deusto...

PPI in Spain. Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia. jmzabala@deusto.es. Deusto Business School, University of Deusto. University of Deusto... PPI in Spain Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia jmzabala@deusto.es Deusto Business School, University of Deusto University of Deusto 1.- Institutional framework Acuerdo de C.M. 1 de aprobación de la E2I

Más detalles

LA TRANSPARENCIA DESDE EL PARLAMENTO. XXI Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos. Madrid, 17, 18 y 19 de septiembre de 2014

LA TRANSPARENCIA DESDE EL PARLAMENTO. XXI Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos. Madrid, 17, 18 y 19 de septiembre de 2014 LA TRANSPARENCIA DESDE EL PARLAMENTO XXI Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos Madrid, 17, 18 y 19 de septiembre de 2014 PRESIDENCIA: - Dña. Encarna Fernández de Simón Bermejo,

Más detalles

Cómo innovar en la comunicación en salud?: nuevos recursos para mejorar la percepción de los pacientes sobre la innovación y su valor.

Cómo innovar en la comunicación en salud?: nuevos recursos para mejorar la percepción de los pacientes sobre la innovación y su valor. Cómo innovar en la comunicación en salud?: nuevos recursos para mejorar la percepción de los pacientes sobre la innovación y su valor. DIRECTOR Manuel Campo Vidal, Periodista, Director del Instituto de

Más detalles

BCAM and Baltogar will develop a software tool to undertake applied research projects

BCAM and Baltogar will develop a software tool to undertake applied research projects news Bilbao, December 20, 2012 BCAM and Baltogar will develop a software tool to undertake applied research projects Through this project, funded by Biscay Regional Council, the Basque Center for Applied

Más detalles

Annual Title 1 Parent Meeting

Annual Title 1 Parent Meeting Annual Title 1 Parent Meeting Venus Independent School District August 26 & 28, 2014 1 What is Title I Title I is a K-12 program that provides additional academic support and learning opportunities for

Más detalles

Faculty of Education and Psychology Phone: +34 972418352 University of Girona Fax: +34 972418301

Faculty of Education and Psychology Phone: +34 972418352 University of Girona Fax: +34 972418301 Òscar Prieto-Flores Faculty of Education and Psychology Phone: +34 972418352 University of Girona Fax: +34 972418301 Emili Grahit, 77 e-mail: oscar.prieto@udg.edu Girona (SPAIN) 17071 Webpage: http://oscarprieto.udg.edu

Más detalles

Alberdi Alonso, Inés CURRICULUM VITAE. Febrero 2007. Lugar y fecha de nacimiento: Sevilla, 11 Febrero l948. Estado Civil: Casada, un hijo y una hija

Alberdi Alonso, Inés CURRICULUM VITAE. Febrero 2007. Lugar y fecha de nacimiento: Sevilla, 11 Febrero l948. Estado Civil: Casada, un hijo y una hija Alberdi Alonso, Inés CURRICULUM VITAE Febrero 2007 Lugar y fecha de nacimiento: Sevilla, 11 Febrero l948 Estado Civil: Casada, un hijo y una hija Títulos académicos Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología.

Más detalles

Feria Internacional del Libro 2015 en Guadalajara

Feria Internacional del Libro 2015 en Guadalajara Boletín Oficial del Consulado de México en Tucson Año 2015 N.9 Feria Internacional del Libro 2015 en Guadalajara.- En sus 28 anteriores ediciones, la Feria ha recibido a más de once millones 228,862 visitantes,

Más detalles

LUNES 17 de Octubre de 2011/MONDAY 17th October 2011 16.30 INAUGURACIÓN/INAUGURATION. Prof. Dr. Jesús Romero Trillo (Comunidad de Sant Egidio)

LUNES 17 de Octubre de 2011/MONDAY 17th October 2011 16.30 INAUGURACIÓN/INAUGURATION. Prof. Dr. Jesús Romero Trillo (Comunidad de Sant Egidio) LUNES 17 de Octubre de 2011/MONDAY 17th October 2011 16.30 INAUGURACIÓN/INAUGURATION Prof. Dr. Jesús Romero Trillo (Comunidad de Sant Egidio) Ms. Cristina Fraile (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,

Más detalles

IAMFA Annual Conference Bilbao 2005 (Updated: 18 August, 2005)

IAMFA Annual Conference Bilbao 2005 (Updated: 18 August, 2005) IAMFA Annual Conference Bilbao 2005 (Updated: 18 August, 2005) Sunday, September 25, 2005 Museum Benchmarking and Best Practices Workshop Benchmarking entre Museos y Taller sobre Las Mejores Prácticas

Más detalles

SOLIDARIDAD EN RED. Nuevas tecnologías, ciudadanía y cambio social. Palacio Europa, Vitoria-Gasteiz JORNADAS. 18 y 19 de noviembre de 2004.

SOLIDARIDAD EN RED. Nuevas tecnologías, ciudadanía y cambio social. Palacio Europa, Vitoria-Gasteiz JORNADAS. 18 y 19 de noviembre de 2004. JORNADAS SOLIDARIDAD EN RED Nuevas tecnologías, ciudadanía y cambio social Palacio Europa, Vitoria-Gasteiz 18 y 19 de noviembre de 2004 Organiza: INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Más detalles

8h30 9h00 Coffee 9h00-9h05 Introduction and Welcome E Ruuth (IC) and O Podhajcer (IL)

8h30 9h00 Coffee 9h00-9h05 Introduction and Welcome E Ruuth (IC) and O Podhajcer (IL) THE FIRST Institut Curie Paris- Buenos Aires and Instituto Leloir (ICIL) WORKSHOP, october 23 ond 24, 2012 Venue: Leloir Auditorium; Fundación Instituto Leloir; Av. Patricias Argentinas 435; Ciudad de

Más detalles

Art Studio. Did you know...?

Art Studio. Did you know...? Art Studio Did you know...? Did you know...? In our Art Studio, we encourage children to use the materials in any way they wish. We provide ideas that they may use to begin work but do not expect copies

Más detalles

DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 1º COURSE. FIRST SEMESTER

DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 1º COURSE. FIRST SEMESTER DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 1º COURSE. FIRST SEMESTER HORARIO DEFINITIVO. CURSO 2015 2016 GROUP 0 ADE English MORNING CLASSROOM: M 1 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY BASICS

Más detalles

JORNADA INTERNACIONAL: EMPRENDIMIENTO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL

JORNADA INTERNACIONAL: EMPRENDIMIENTO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL JORNADA INTERNACIONAL: EMPRENDIMIENTO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL (MUJER EMPRENDEDORA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS) FECHAS: VIERNES, 22 DE MAYO DE 2015 Esta actividad tiene el reconocimiento de 1 crédito de Humanidades:

Más detalles

Nieves Martínez De Antoñana DIRECTORA DE RÉGIMEN JURÍDICO ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARIA

Nieves Martínez De Antoñana DIRECTORA DE RÉGIMEN JURÍDICO ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARIA LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA Eusko Jaurlaritzaren komunikazio eta publizitate-politikari buruzko 91/2015 Ez Legezko Proposamenean ezarrita dagoena betez, eta Komunikaziorako Zuzendaritzak horrela adierazita,

Más detalles

Curso de Posgrado Dirección Estratégica de las Universidades 14 a edición Curso 2009-2010 Módulo I, 12-18 de noviembre de 2009 Módulo II, 21-27 de enero de 2010 Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria

Más detalles

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher?

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? Elena de Miguel, Covadonga López, Ana Fernández-Pampillón & Maria Matesanz Universidad Complutense de Madrid ABSTRACT Within the framework

Más detalles

Actualizaciones en materia migratoria

Actualizaciones en materia migratoria Boletín Fiscal / Año 7, N 3/ Octubre 2014 Actualizaciones en materia migratoria Decreto Ejecutivo N 534 (Gaceta Oficial N 27636-A del 6 de octubre de 2014) Por medio del cual se reglamenta el Régimen Migratorio

Más detalles

132 133 134 135 136 137 138 139 2005 Advertisement campaign for Las Palmas de Gran Canaria Town Halls s Cleaning Councillorship Cuánto estás dispuesto a pagar por una obra como ésta?. Campaña publicitaria

Más detalles

Nadia Barkate DOSSIER

Nadia Barkate DOSSIER Nadia Barkate DOSSIER Nadia Barkate Barreiro Bilbao 1980. Vive y trabaja en San Sebastian y Berlin. FORMACIÓN Y TALLERES 2013 - Doctorando en la Universidad del Pais Vasco. - Master de investigación en

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

XXII JORNADAS SOBRE LA UNION EUROPEA

XXII JORNADAS SOBRE LA UNION EUROPEA POLÍTICAS DE IGUALDAD EN ANDALUCÍA ES EL TÍTULO DE UNA DE LAS CONFERENCIAS PREPARADAS PARA EL PRIMER DÍA DE LAS XXII JORNADAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA QUE TENDRÁN LUGAR EN MARCHENA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE.

Más detalles

CURSOS ORGANIZADOS E IMPARTIDOS POR LA ESCUELA VASCA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL:

CURSOS ORGANIZADOS E IMPARTIDOS POR LA ESCUELA VASCA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL: CURSOS ORGANIZADOS E IMPARTIDOS POR LA ESCUELA VASCA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL: Año 1999 o Curso de Protocolo en la Hostelería (40 h.) impartido a la Asociación de Empresarios Hosteleros de Bizkaia. o

Más detalles

HIGHER SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- Bogotá, Colombia, South America

HIGHER SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- Bogotá, Colombia, South America HIGHER SCHOOL OF PUBLIC ADMINISTRATION Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- Bogotá, Colombia, South America WHAT IS E.S.A.P.? E.S.A.P is the Colombian State college devoted to the development

Más detalles

Diploma Bachillerato Dual Internacional. Diploma Dual Bachillerato 2014/2015

Diploma Bachillerato Dual Internacional. Diploma Dual Bachillerato 2014/2015 Diploma Bachillerato Dual Internacional Diploma Dual Bachillerato 2014/2015 Academica Corporation Más de 100 colegios en Florida, Texas, Utah, Georgia, California, Convenios de educación con los gobiernos

Más detalles

CUADRO DE SESIONES. 9.30 a 10.00 Recepción y entrega de documentación 10.00 a 10.30 Apertura. 12.30 a 14.30 Ordenación Viaria y Seguridad Vial

CUADRO DE SESIONES. 9.30 a 10.00 Recepción y entrega de documentación 10.00 a 10.30 Apertura. 12.30 a 14.30 Ordenación Viaria y Seguridad Vial CUADRO DE SESIONES MIÉRCOLES 16 9.30 a 10.00 Recepción y entrega de documentación 10.00 a 10.30 Apertura 10.30 a 12.00 Perspectiva histórica de la Seguridad Vial urbana: Lecciones aprendidas 12.00 a 12.30

Más detalles

PATROCINADOR: Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Consejería de Cultura y Turismo.

PATROCINADOR: Instituto de la Juventud de la Región de Murcia. Consejería de Cultura y Turismo. Universidad de Murcia Universidad de Verano Universidad Internacional del Mar CURSO: La educación no formal en el trabajo con jóvenes" LUGAR: Águilas, Murcia. Albergue Juvenil de Calarreona. FECHAS: 21

Más detalles