18 DE ABRIL, LUNES 18 APRIL, MONDAY APIRILAK 18, ASTELEHENA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "18 DE ABRIL, LUNES 18 APRIL, MONDAY APIRILAK 18, ASTELEHENA"

Transcripción

1 IKASKETA EGITARAUA APIRILAK 18, ASTELEHENA 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-12:00 Lekua: Elai Alai Aretoa. Izen ematea eta langaien banaketa. Gernikako Kultura eta Bakearen Nazioarteko XXI Jardunaldien Inaugurazioa Josu Bergara Lopez, Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasunerako eta Herritarren Eskubideetarako zuzendaria Jose Maria Gorroño, Gernika- Lumoko alkatea. Vicent Martíne z Guzmá n, UNESCOren Bakerako Filosofia Katedrako ohorezko zuzendaria María Oianguren Idigoras, Gernika Gogoratuz Bakearen Ikerketa Zentroko zuzendaria. Ignacio Rodríguez, Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Saileko zuzendaria. Goizeko saioa (12:00-12:30 Atsedenaldia) PROGRAMA ACADÉMICO 09:00-09:30 09:30-10:30 10:30-12:00 18 DE ABRIL, LUNES Lugar: Elai Alai Aretoa. Inscripción y entrega de materiales. Inauguración de las XXI Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Josu Bergara López, Director de Igualdad y Derechos Ciudadanos, Diputación Foral de Bizkaia. José Maria Gorroño, alcalde del Ayuntamiento de Gernika-Lumo. Presidente de la Fundación Gernika Gogoratuz. Vicent Martínez Guzmán, director honorífico Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz - Universitat Jaume I, Castelló. María Oianguren Idigoras, directora de Gernika Gogoratuz, Centro de Investigación por la Paz. Ignacio Rodríguez, director Juventud del Gobierno Vasco. Sesión de la mañana (pausa 12:00-12:30) 09:00-09:30 09:30-10:30 10:30-12:00 ACADEMIC PROGRAM 18 APRIL, MONDAY Venue: Elai Alai Aretoa Inscription and presentation pack Inauguration of Gernika's XXI International Culture and Peace Conference Josu Bergara López, Directorate General of Equality and C i t i z e n s h i p, P r o v i n c i a l Government of Biscay. José Maria Gorroño, Mayor of the Town Hall of Gernika-Lumo. Vicent Martínez Guzmán, honorific director of the UNESCO Chair of Philosophy for Peace, University Jaume I Castellón. María Oianguren Idigoras, Director of the Gernika Gogoratuz. Peace Research Centre. Ignacio Rodriguez, Director for Youth of the Basque Government Morning Session (pause 12:00-12:30) 7

2 Rafael Grasa Hernández, "Giza Segurtasuna, giza garapena, babestearen erantzunkizuna eta bakegintza: nola erabili gaitasunak k o h e r e n t z i a r e n e t a elkarrekikotasunaren bilaketan". B artze lonak o U niv ersi tat Autonomako Irakasle Titularra. Bakearen Kataluniako Nazioarteko Institutuaren Presidentea. 2008ko Portapaz Saria. Vicent Martínez Guzmán, "Justizia ez-perfektuak eta bakea egiteko gai tas unak " UN ES C Oren Bakerako Filosofia Katedrako ohorezko zuzendaria. Castelló-ko Jaume I. Unibertsitatea. Institut Víctor Seix de Polemologia eta Universitat Internacional de la Pau de Catalunyako «Memorial Joan XXIII per la pau» Saria, :30- E l k a r r i z k e t a h o r i z o n t a l a k Ra fael Grasa He rnánd ez, "Seguridad humana, desarrollo humano, responsabilidad de proteger y construcción de paz: cómo usar el enfoque de capacidades a la búsqueda de coherencia y complementariedad". Profesor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Presidente del Instituto Catalán Internacional por la Paz, Barcelona. Premio Portapaz Vicen t Ma rtínez Gu zmá n, " Justi cias imperfect as y capacidades para hacer las paces". Director honorífico Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz - Universitat Jaume I, Castelló. Premio «Memorial Joan XXIII per la pau» del Institut Víctor Seix de Polemologia y de la Universitat Internacional de la Pau de Catalunya, :30 Jardunaldietako parte-hartzaileen 12:30- artean. 12:30- Diálogos horizontales entre las 13:30 13:30 personas participantes en las Aurkezlea eta moderatzailea: María Jornadas. Oianguren Idigoras, Gernika Gogoratuz Bakearen Ikerketa Dinámica de presentación y Zentroko zuzendaria. moderación: María Oianguren Idigoras, directora del Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz. Rafael Grasa Hernández, "Human security, human development, responsibility to project and peace building: How to use the capacities approach in the search for coherency and complementarity". Professor of the University of Barcelona and President of the International Catalan Institute for Peace, Barcelona. Portapaz Award, Vicent Mar tínez Guzmá n, "Imperfect Justices and Capacities for Making Peaces" honorific director of the UNESCO Chair of Philosophy for Peace, University Jaume I Castellón. Joan XXIII Memorial for Peace Award granted by the Victor Seix Polemology Institute and by the International University for Peace of Catalonia, Horizontal dialogue with the participants of the Conference. Presenta tion dyna mics and moderator: María Oianguren Idígoras, Director of the Gernika Gogoratuz Peace Research Centre. 8

3 13:30-13:30-13:30-15:30 Bazkaria. 15:30 Almuerzo 15:30 Lunch 16:00- Jardunaldietako arratsaldeko saioa. 15:30- Sesión de la tarde: Desocupación 15:30- Evening session: Emptying the 19:30 Indarkerien Esferaren Desokupazioa 19:30 de la Esfera de Violencias 19:30 Sphere of Violences (Laboratory- (Laborategi-Tailerra) I. Zatia. (Laboratorio-Taller) I Parte. Workshop) Part I LabShop honetan aktoreek hasiera En este LabShop las y los personas The participants set up and illustrate eta amaiera bereko eguneroko participantes habilitan e ilustran story-boards showing episodes of indarkerien (egiturazkoen zein story-boards de episodios de day-to-day violence (structural or zuzenen) pasarteen story-boardak violencias cotidianas (estructurales direct) that end as they begin. By prestatu eta ilustratu egiten dituzte. o directas) que terminan como joining the ends they construct rings Istorioen mutur biak lotuz uztaiak empiezan. Juntando los extremos that link up to form a sphere. Then eratzen dituzte eta uztai guztiak c o n s t r u y e n a r o s q u e the idea is to find ways out of the batera esfera bat osatzen dute. Gero interrelacionados, componen una criss-crossing stories, to open the istorioen gurutzatzeei irtenbideak esfera. Después se trata de rings up into spirals, to continue the topatu behar dizkiete, uztaiak encontrar las salidas a los cruces spirals as transformational tales and kiribiletan ireki, kiribilei istorio de historias, abrir los círculos en thus to "empty the sphere", alluding eraldatzaileen bidez jarraipena eman espirales, continuar las espiras en to the series of sculptures created eta horrelaxe, "esfera desokupatu", relatos transformativos y así by Jorge Oteiza. Jorge Oteizaren eskultura-saila "desocupar la esfera", en alusión gogora ekarriz. formal a la serie escultórica de Jorge Presentation: Alex Carrascosa, Oteiza. Artivist, collaborator with Gernika Aurkezpena: Alex Carrascosa, Gogoratuz in the Area of Art and Artibista, Gernika Gogoratuz-en Presentación: Alex Carrascosa, Peace. Doctoring in Fine Arts, UPVlaguntzailea Artea eta Bakea Sailean. Artivista, colaborador de Gernika EHU. Arte Ederretako doktoregaia, EHU. Gogoratuz en el Área de Arte y Paz. Doctorando en Bellas Artes, UPV- Collaborators: Andreas Schäfter, Laguntzaileak: Andreas Schäfter, EHU. responsible for the area of Peace Eguneroko B izitza saileko and Everyday life, and Fiachra arduraduna eta Fiachra McDonagh, Colaboradores: Andreas Schäfter, McDonagh researcher for Gernika Gernika Gogoratuz-eko ikertzailea responsable del área de vida Gogoratuz in the EU Project CRIC: EBren CRIC Proiektuan. cotidiana y Fiachra McDonagh. Identity and Conflict. Investigador del proyecto CRIC de la UE de Gernika Gogoratuz. 9

4 20:00 Parte-hartzaileen arteko hartu-eman 20:00 Espacio gastronómico para el 20:00 Gastronomical space to promote sozialerako gune gastronomikoa. intercambio social entre las personas social exchange between the participantes. participants. APIRILAK 19, ASTEARTEA 09:30-13:30 Tokia: Elai-Alai Aretoa. Goizeko saioa (Atsedenaldia: 12:00-12:30) Alfonso Dubois, "XXI mendeko garapena. Sormen etengabe, konplexu eta anitza. Giatasun kolektiboak". EHUko Ekonomia eta En pre sa Zie ntzietako Fakultateko irakasle titularra. HEGOA, Nazioarteko Garapen eta Kooperazioari buruzko Ikerketa Institutuko presidentea. Eusko J a u r l a r i t z a r e n E u s k a l Kooperantearen Saria, Francisco Muñoz, "Gaitasunetatik boterera (eta alderantziz). G a r a p e n e z - p e r f e k t u a ", Granadako Unibertsitateko 09:30-13:30 19 DE ABRIL, MARTES Lugar: Elai Alai Aretoa. Sesión de la mañana (Pausa 12:00-12:30) Alfonso Dubois, "El desarrollo en el siglo XXI. Una creación continua, compleja y diversa. Las capacidades colectivas". Profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV-EHU Universidad del País Vasc o - E uskal H errik o Unibertsitatea. Ex-presidente de HEGOA Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. P remio al Cooperante Vasco del Gobierno Vasco, Francisco Muñoz, " De las 19 APRIL, TUESDAY Venue: Elai Alai Aretoa. 09:30- Morning Session 13:30 Alfonso Dubois, "Development in the 21st Century A continuos, complex and diverse creation. Collective capacities". Professor in the Faculty of Economics and Business Studies UPV-EHU Universtiy of the Basque Country. Ex-president of the HEGOA Institute of International Development and Cooperation. A w a r d e d t h e B a s q u e Government's Basque Cooperant of the Year Award, Francisco Muñoz, "From potential to power (and viceversa). Imperfect development", Peace 10

5 12:00-12:30 12:30-13:30 Historia irakasle titularra, Granadako Unibertsitateko Bakea eta Gatazken Institutua. Daniel Nina, "In-out" motako Justizi a. Itun sozi al aren be rri zta tz ea. J ust iz ia ren aniztasuna berriztatzearen alde. Mayagüez-eko (Puerto Rico) Eugenio María de Hostos Zuzenbide Fakultateko irakasle elkartua, "Ni Una Vida más para la To ga" 9. solas aldi en koordinatzailea. Aurkezpena: Jokin Alberdi Bidaguren, UPV-EHUko Zuzenbide Fakultateko irakasle agregatua. Gernika Gogoratuz-eko presidentea, Hegoako eta Gernikatik Mundurako kidea. Atsedenaldia. E l k a r r i z k e t a h o r i z o n t a l a k Jardunaldietako parte-hartzaileen artean. Aurkezlea eta moderatzailea: Edurne Aranguren Vigo, UPV-EHUko gizarte langintzako unibertsita eskolako lag un tzailea eta ira kasle a, Granadako unibertsitatearen Bake eta Ga ta zken institutoa ren 12:00-12:30 12:30-13:30 potencialidades al poder (y viceversa). Un desarrollo imperfecto", Catedratico de Historia de la Universidad de Granada, Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada. Daniel Nina, "Justicia "In-Out" Repensando el contrato social. Hacia un nuevo pluralismo de lo jurídico". Profesor asociado de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico, coordinador de los 9º coloquios "Ni Una Vida más para la Toga". Presentación: Jokin Alberdi Bidaguren, profesor agregado de la Facultad de Derecho, UPV-EHU. Presidente de Gernika Gogoratuz, miembro de Hegoa y Gernikatik Mundura. Pausa. Diálogos horizontales entre las personas participantes en las Jornadas. Dinámica de presentación y moderación: Edurne Aranguren Vigo, 12:00-12:30 12:30-13:30 and Conflict Institute, University of Granada. Daniel Nina, "In-Out" Justice, Rethinking the social contract. Towards a new juridic pluralism." Associate professor in the Faculty of Law Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico, coordinator of the 9th Colloquium "Ni Una Vida más para la Toga". Prese ntation: Jokin Albe rdi Bidaguren, Professor in the Faculty of Law UPV-EHU University of the Basque Country, President of the Gernika Gogoratuz Association, researcher for Hegoa and member of Gernikatik Mundura. Break Horizontal dialogue with the participants of the Conference Prese ntation dynamics a nd moderator: Edurne Aranguren Vigo, Collaborating Professor in the School of Social Work, UPV-EHU University of the Basque Country. Collaborator with the Peace and Conflict Institute of the University of Granada, and member of Gernika Gogoratuz. 11

6 laguntzailea Gernika Gogoratuzeko kidea 13:30-15:30 Bazkaria. 15:30- Jardunaldietako arratsaldeko saioa: 19:00 Indarkerien Esferaren Desokupazioa (Laborategi-Tailerra) II. Zatia. LabShop honetan aktoreek hasiera eta amaiera bereko eguneroko indarkerien (egiturazkoen zein zuzenen) pasarteen story-boardak prestatu eta ilustratu egiten dituzte. Istorioen mutur biak lotuz uztaiak eratzen dituzte eta uztai guztiak batera esfera bat osatzen dute. Gero istorioen gurutzatzeei irtenbideak topatu behar dizkiete, uztaiak kiribiletan ireki, kiribilei istorio eraldatzaileen bidez jarraipena eman eta horrelaxe, "esfera desokupatu", Jorge Oteizaren eskultura-saila gogora ekarriz. Aurkezpena: Alex Carrascosa, Artibista, Gernika Gogoratuz-en laguntzailea Artea eta Bakea S a il e an. A rt e E d e rre t ak o doktoregaia, EHU. Laguntzaileak: Andreas Schäfter, Eguneroko Bizitza sai leko arduraduna eta Fiachra McDonagh, Gernika Gogoratuz-eko ikertzailea 13:30-15:30 15:30-19:00 Profesora colaboradora de la Escuela de Trabajo Social, UPV- EHU. Colaboradora del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, miembro de Gernika Gogoratuz. Almuerzo. Sesión de la tarde: Desocupación de la Esfera de Violencias (Laboratorio-Taller) II Parte En este LabShop las y los personas participantes habilitan e ilustran story-boards de episodios de violencias cotidianas (estructurales o directas) que terminan como empiezan. Juntando los extremos c o n s t r u y e n a r o s q u e interrelacionados, componen una esfera. Después se trata de encontrar las salidas a los cruces de historias, abrir los círculos en espirales, continuar las espiras en relatos transformativos y así "desocupar la esfera", en alusión formal a la serie escultórica de Jorge Oteiza. Presentación: Alex Carrascosa, artivista, colaborador de Gernika Gogoratuz en el Área de Arte y Paz. Doctorando en Bellas Artes, UPV- EHU. 13:30-15:30 Lunch. 15:30- Evening session: Emptying the 19:00 Sphere of Violences (Laboratory- Workshop) Part II The participants set up and illustrate story-boards showing episodes of day-to-day violence (structural or direct) that end as they begin. By joining the ends they construct rings that link up to form a sphere. Then the idea is to find ways out of the criss-crossing stories, to open the rings up into spirals, to continue the spirals as transformational tales and thus to "empty the sphere", alluding to the series of sculptures created by Jorge Oteiza. Presentation: Alex Carrascosa, Artivist, collaborator with Gernika Gogoratuz in the Area of Art and Peace. Doctoring in Fine Arts, UPV- EHU. Collaborators: Andreas Schäfter, responsible for the area of Peace and Everyday life and Fiachra McDonagh, researcher for Gernika Gogoratuz in the European Union FP7 Project CRIC: Identity and Conflict. 12

7 EBren CRIC Proiektuan. 19:00- Gernikako Kultura eta Bakearen 19:30 Nazioarteko XXI Jardunaldien amaiera. Jokin Alberdi Bidaguren, Gernika Gogoratuz Bakearen Ikerketa Institutuko presidentea. Ir atxe Mo moitio Astorkia, Gernikako Bakearen Museoko zuzendaria María Oianguren Idigoras, Gernika Gogoratuz Bakearen Ikerketa Zentroko zuzendaria. Tokia: Gernikako Elai Alai Aretoa 19:00-19:30 Colaboradores: Andreas Schäfter, responsable del área de vida cotidiana y Fiachra McDonagh. Investigador del proyecto CRIC de la UE de Gernika Gogoratuz. Clausura de las XXI Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Jokin Alberdi Bidaguren, presidente de la Asociación de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz. Iratxe Momoitio Astorkia, directora del Museo de la Paz de María Oianguren Idigoras, directora del Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz. Lugar: Elai Alai Aretoa de Gernika 19:00- Closing Ceremony of Gernika's XXI 19:30 International Culture and Peace Conference. Jokin Alberdi Bidaguren, President of the Gernika Gogoratuz Peace Research Association. Iratxe Momoitio Astorkia, Director of the Gernika Peace Museum. María Oianguren Idigoras, Director of the Gernika Gogoratuz Peace Research Centre. Venue: Elai Alai Aretoa in Gernika 13

8 OROIMENAREN PEDAGOGIA Oroitzapenezko programa Gernikako Bonbardaketaren 74. urteurrrena delaeta, oroitzapenezko ekitaldiak egingo dira Gernika- Lumoko Udalaren eta Gernikako Bakearen Museoaren laguntzaz. Apirilaren 20, 23 eta 26 APIRILAK 20, ASTEAZKENA PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA Programa conmemorativo. En el marco de los actos conmemorativos del 74º Aniversario del Bombardeo de Gernika, en colaboración con el Ayuntamiento de Gernika- Lumo y el Museo de la Paz de Gernika 20, 23 y 26 de abril 20 DE ABRIL, MIERCOLES PEDAGOGY OF MEMORY Commemorative program. Within the framework of the commemorative acts of the 74th Anniversary of the Bombing of Gernika, in collaboration with the Town Hall of Gernika- Lumo and the Gernika Peace Museum. 20, 23 and 26 of April 20 APRIL, WEDNESDAY 10:00-12:00 Gernika Sarearen urteko XIV Batzarra. Adiskidetzera bideratutako prozesuei laguntzeko sarea. Tokia: Gernikako Bakearen Museoa. Nazioarteko Kooperazio proiektu bi hauen balantzea eta praktika onen aurkezpena: "Kaji Tulam: memoria, egia, justizia eta adiskidetzea (Guatemala). "Garidka: elkarbizitzarako balioak e ta ek i n tz a k s e nd ot z ea A m a z o n i a k o l u r r a l d e a n (Kolonbia)". Proiektu honetan parte hartzen duten bi ekimeni sari nazional bana eman diete; lehenengoa da Unión 10:00- XIV Asamblea anual de la Red 12:00 Red de respaldo a procesos orientados hacia una reconciliación. Lugar: Museo de la Paz de Presentación del balance y buenas prácticas de los proyectos de Cooperación Internacional: "Kaji Tulam: memoria, verdad, j ust ici a y reco nci li ac ión (Guatemala) "Garidka: fortalecimiento de valores y acciones para la convivencia en territorio amazónico (Colombia)". Dos de las iniciativas que participan en este proyecto han sido 10:00- XIV Annual Assembly of the Gernika 12:00 Network. Support network for reconciliation processes. Venue: Peace Museum Presentation of the work and good practices of the Internacional Cooperation Projects: "Kaji Tulam: Memory, truth, justice and reconcilition (Guatemala). "Garidka: Strengthening values and actions for coexistance in the t e r r i t o r y o f t h e Amazonia(Colombia)". Two of the initiatives that form a part of this project have received two national awards. Unión Peneya 14

9 Peneyako (Caquetá) komunitatea, 2009an Kolonbiako Bakearen Sari Nazionala jaso zuena, eta bigarrena, Belén de Los Andaquíes-eko ( C a q u e t á ) h a u r r e n i k u s - entzunezkoen Eskola, 2010ean Kolo nbia ko Pizgarrien Plan Nazionaleko kategoria batean irabazi zuena. Proiektu horiek Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatu ditu. Aurkezpena: Fernando Cruz Artunduaga. Gizarte ikertzailea eta Gernika Gogoratuz-eko laguntzailea. Ideasur-eko presidentea eta Bilgune Sareko kidea (Gernikatik Mundura, Ideasur eta Gernika Gogoratuz). Daniel Nina, Eugenio María de Hostos Zuzenbide Fakultateko irakasle elkartua. 12:00- Gernikako bonbardaketatik bizirik 14:00 irtendako gizon eta emakumeen kolektiboaren XV. Topaketa. 2011ko proiektuen aurkezpena. Gernika argazki marrazki. Gernikako bonbardaketaren memoria lantzeko metodologia, reconocidas con dos premios nacionales, una es la comunidad de la Unión Peneya (Caquetá) recibió el Premio Nacional de Paz de Colombia, 2009 y también la Escuela ausiovisual infantil de Belén de Los Andaquíes (Caquetá) ganó una de las categorías del Plan Nacional de Estímulos de Colombia, Estos proyectos ha sido financiados por la Diputación Foral de Bizkaia. Fernando Cruz Artunduaga. Investigador social y colaborador de Gernika Gogoratuz. Presidente de Ideasur y miembro de la Red Bilgune (Gernikatik Mundura, Ideasur y Gernika Gogoratuz). Daniel Nina, Profesor asociado de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico, coordinador de los 9º coloquios "Ni Una Vida más para la Toga". 12:00- XV Encuentro de los hombres y 14:00 muj eres del c ole cti vo de sobrevivientes del bombardeo de Presentación de los proyectos Gernika argazki marrazki. Metodología, organización y (Caquetá) received the Colombian National Peace Prize, 2009 and the Audiovisual Primary School in Belén de Los Andaquíes (Caquetá) won one of the categories of the Colombian National Stimulus Plan, These projects were financed by the Provincial Government of Biscay. Fernando Cruz Artunduaga, Social researcher and collaborator with Gernika Gogoratuz, President of Ideasur and member of the Bilgune Network (Gernikatik Mundura, Ideasur and Gernika Gogoratuz). Daniel Nina, Associate professor in the Faculty of Law Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico, coordinator of the 9th Colloquium "Ni Una Vida más para la Toga". 12:00- XIII Encounter of the collective of 14:00 men and women survivors of the Bombing of Presentation of projects: "Gernika argazki marrazki". Methodology, organization and encounters in schools with boys and girls to work on the memory 15

10 antolakuntza eta topaketak ikastetxeetako umeekin, bizirik irten zirenen eskutik. Web ed iz io a: Ger nik ak o Bonbardaketa. Memoriaren p e d a g o g i a. G e r n i k a k o Bonbardaketatik bizirik irtendako gizon eta emakumeen kolektiboa. Proiektu horiek Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailak finantzatu ditu. Gernikako bonbardaketan izandako gizon eta emakumeek Gernika Bakearen eta Adiskidetzearen alde Saria jaso zuten, 2007an, Gernikako Bonbardaketaren 70. Urteurrrenean. Aurkezpena: Anna León Herrero, Gernika Gogoratuz-eko komunikazio arduraduna. Tokia: Gernikako Bakearen Museoa. encuentros en centros escolares con niños y niñas para trabajar la memoria del bombardeo de Gernika a través de sus supervivientes. Edición Web El Bombardeo de Pedagogía de la memoria. Colectivo de hombres y mujeres sobrevivientes del Bombardeo de Gernika Estos proyectos han sido financiados por la Consejeria de Justicia del Gobierno Vasco. El colectivo de hombres y mujeres del bombardeo de Gernika recibieron el Premio Gernika por la Paz y la Reconciliación, 2007 en el marco del 70º Aniversario del Bombardeo de Presentación: Anna León Herrero, responsable de comunicación de Gernika Gogoratuz. Lugar: Museo de la Paz de of the bombing of Gernika with its survivors. Edition of the Web The Bombing of Pedagogy of memory. Collective of men and women survivors of the bombing of These projects have been financed the Department of Justice of the Basque Government. The Collective of men and women surviors of the Bombing of Gernika were awarded the Gernika Peacea and Reconciliación Prize in 2007 within the framework of the 70th Anniversary of the Bombing of Presentation: Anna León Herrero, Responsible for communications in Gernika Gogoratuz. Venue: Gernika Peace Museum. 16

11 APIRILAK 23, LARUNBATA 23 DE ABRIL, SABADO 23 APRIL, SUNDAY 14:30 Gernika Lumoko Udalak Gernikako 14:30 Comida de hermandad ofrecida a 14:30 Lunch in honour of the survivors of b on ba rda k et ar en l ek u ko ei los hombres y mujeres del colectivo the bombing of eskainitako Nebarretasun Bazkaria. de supervivientes del bombardeo de Organized by the Town Hall of Gernika-Lumoko udalak antolatuta Gernika-Lumo (+ information at the (informazio gehiago Turismo Organizada por el Ayuntamiento de Tourist Office). bulegoan). Gernika-Lumo (+ información en la Oficina de Turismo) Zallo Barri Restaurant. Tokia: Zallo Barri Jatetxea. Restaurante Zallo Barri de APIRILAK 26, MARTES 26 DE ABRIL, MARTES 26 APRIL, TUESDAY Gernikako Bonbardaketaren 74. Urteurrena Tokia: Lizeo Antzokia. 12:00- G e r n i k a B a k e a r e n e t a 13:00 Adiskidetzearen alde Sari ematea - VII. Edizioa. Gernika-Lumoko Udalak eta Pforzheimeko Udalak ematen ditu. Saritutako hautagaiak: Gernikazarra. Gernika-Lumoko tokiko historia elkartea. Gerry Adams. Sinn Féin-eko presidentea. 74º Aniversario del Bombardeo de Gernika Lugar: Teatro Lizeo - Teatro Liceo. 12:00- Entrega de los Premios Gernika por 13:00 la Paz y la Reconciliación - VII Edición concedidos por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo y el Ayuntamiento de Pforzheim. Candidaturas galardonadas en su VII edición 2011 Gernikazarra. Asociación de historia local de Gernika-Lumo. Gerry Adams. Presidente del Sinn Féin. 74th Anniversary of the Bombing of Gernika Venue: Liceo Theatre. 12:00- Gernika Peace and Reconciliation 13:00 Awards ceremony - VII Edition, Awarded by the Town Hall of Gernika-Lumo and the Town Hall of Pforzheim. Winning candidates: Gernikazarra. Local History Association of Gernika-Lumo. Gerry Adams. President of Sinn Féin. 17

12 16:30 José A. Urdiain (tenor) eta María Vegaren (piano) aktuazioa. Antolatzailea: Gernika-Lumoko Udala eta Gernikako Kultur Etxea. Gernikako Bonbardaketaren 74. Urteurrena. Errespontsua eta Lore Eskaintza Bonbardaketako biktimen alde. Tokia: Zalloko kanposantua, 16:30 Actuación de José A. Urdiain (tenor) e María Vega (piano). Organiza: Ayuntamiento de Gernika- Lumo y la Casa de Cultura de 74º Aniversario del Bombardeo de Responso y Ofrenda Floral por las víctimas del Bombardeo. Lugar: Cementerio de Zallo, 16:30 Concert: José A. Urdiain (tenor) an María Vega (piano). Organizers: Town Hall of Gernika- Lumo and Culture House of Venue: Lizeo Theatre. 74th Anniversary of the bombing of Prayer for the dead Floral Offering for the victims of the Bombing. Venue: Zallo Cemetery, Jardunaldien ekitaldietan erderaingelesera itzulpena egongo da. Las sesiones de las jornadas tendrán traducción castellano-inglés. All sessions of the convention have Spanish to English translation. EHUk aukera askeko bi kreditu ematen ditu Gernikako Kultura eta Bakeari buruzko Nazioarteko Jardunaldietara joateagatik. La UPV-EHU concede dos créditos de libre elección por la asistencia a las 21 Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de The University of the Basque Country UPV - EHU grants two credits of free choice for assisting to Gernika's XXI International Culture and Peace Conference. 18

13 JARDUERA OSAGARRIAK: Euskal Herria Museoa Gernikako Euskal Herria Museoak jardunaldietan parte hartuko duten pertsona guztiei Museoa bisitatzeko sarrera bana dohainik eskainiko die. "Ramón carreraren gernika" erakusketaren inaugurazioa (2011ko apirilak 19tik ekainak 19ra). Allende Salazar kalea, 5. Gernika-Lumo. Gernikako Bakearen Museoa Gernikako Bakearen Museoak jardunaldietan parte hartuko duten pertsona guztiei Museoa bisitatzeko sarrera bana dohainik eskainiko die. Erakusketa iraunkorrerako bisita: Zer da bakea? Zer gertatu zen Gernikan? eta Zertan da bakea munduan?; Eta aldi baterako erakusketa: Isildutako kartografiak: Ana Teresa Ortegaren errepresio frankistaren guneak: 2011/2/ /6/12. Foru Plaza 1. Gernika-Lumo. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Museo Euskal Herria Por cortesía del Museo Euskal Herria de Gernika se regalará gratuitamente a todas las personas que participan en las Jornadas una entrada para visitar el Museo. Inauguración de la exposición" ramón carreraren gernika" (del 19 de abril al 19 de junio de 2011). C/Allende Salazar 5. Gernika-Lumo. Museo de la Paz de Gernika Por cortesía del Museo de la Paz de Gernika se regalará gratuitamente a todas las personas que participan en las Jornadas una entrada para visitarlo. Visita a la exposición permanente: Qué es la paz? Qué ocurrió en Gernika? y Qué pasa con la paz en el mundo?; Y a la exposición temporal: Cartografías silenciadas: Espacios de represión franquista de Ana Teresa Ortega 25/2-12/6 2011). Foru Plaza Nº 1. Gernika-Lumo. COMPLIMENTARY ACTIVITIES: Euskal Herria Museum Courtesy of the Euskal Herria Museum, each convention participant will receive a free entry ticket to visit the museum. Visit the permanent exhibition or temporary exhibition: "Ramón Carrera's Gernika" (opening event: April 19, 19:30). Allende Salazar Street Nº 5. Gernika-Lumo Gernika Peace Museum Courtesy of the Gernika Peace Museum, each convention participant will receive a free entry ticket to visit the museum. Visit the permanent exhibition: What is Peace? What happened in Gernika? What about Peace in the world?; or the temporary exhibition: Unspoken map references: Sites of Francoist Repressión by Ana Teresa Ortega. 25/2-12/6 2011) Foru Plaza Nº 1. Gernika-Lumo. 19

CIVIC ENGAGEMENT IN CENTRAL AMERICA EL COMPROMISO CÍVICO EN CENTROAMÉRICA

CIVIC ENGAGEMENT IN CENTRAL AMERICA EL COMPROMISO CÍVICO EN CENTROAMÉRICA CIVIC ENGAGEMENT IN CENTRAL AMERICA Central American youth leaders at work at the launch meeting of the Leaders of the Present initiative in Guatemala. Jóvenes líderes centroamericanos se reúnen en el

Más detalles

Informe Social Social Report

Informe Social Social Report Informe Social Social Report ÍNDICE Index 1. Mensaje del Presidente Message from the Chairman 2. Perfil de Banco General, S. A. Overview - Banco General, S.A. 3. Responsabilidad Social Empresarial en

Más detalles

MEXICO TIP SHELTER PROJECT QUARTERLY REPORT NO. 1, MAY JUNE 2006

MEXICO TIP SHELTER PROJECT QUARTERLY REPORT NO. 1, MAY JUNE 2006 MEXICO TIP SHELTER PROJECT QUARTERLY REPORT NO. 1, MAY JUNE 2006 ASSOCIATE COOPERATIVE AGREEMENT NO. 523-A-00-06-00012-00 UNDER LEADER AWARD NO. HFP-A-00-03-00020-00, AED REFERENCE NO. 3253-08 SUBMITTED

Más detalles

Sin emoción, no hay verdadero aprendizaje. BarcelonaED

Sin emoción, no hay verdadero aprendizaje. BarcelonaED Sin emoción, no hay verdadero aprendizaje. BarcelonaED 2 Talleres / Workshops Welcome everybody to the first BarcelonaED BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS AL PRIMER BarcelonaED Con todas las innovaciones revolucionando

Más detalles

DISEÑO DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN UNA UNIVERSIDAD DESIGN OF A JOB IN A UNIVERSITY AUTORES:

DISEÑO DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN UNA UNIVERSIDAD DESIGN OF A JOB IN A UNIVERSITY AUTORES: DISEÑO DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN UNA UNIVERSIDAD DESIGN OF A JOB IN A UNIVERSITY AUTORES: RESPONSABLE: MTRA. GABRIELA MARÍA SAUCEDA GASTÉLUM gsauceda@itson.mx COLABORADORES: MTRA. CELIA YANETH QUIROZ

Más detalles

TEN YEARS PROMOTING THE MILLENNIUM PROJECT IN LATIN AMERICA

TEN YEARS PROMOTING THE MILLENNIUM PROJECT IN LATIN AMERICA TEN YEARS PROMOTING THE MILLENNIUM PROJECT IN LATIN AMERICA Prepared by: The Latin American Center for Globalization and Futures Studies (CeLGyP) For: Millennium Project Planning Committee Meeting, July

Más detalles

MAS Education Ltd, Carrera 15 No. 88-64, Edificio Zimma, Oficina 706, Bogotá, Colombia email: information@maseducation.org www.maseducation.

MAS Education Ltd, Carrera 15 No. 88-64, Edificio Zimma, Oficina 706, Bogotá, Colombia email: information@maseducation.org www.maseducation. MAS Education Ltd, Carrera 15 No. 88-64, Edificio Zimma, Oficina 706, Bogotá, Colombia email: information@maseducation.org www.maseducation.org MAS DU ATION www.maseducation.org La mejor asesoría para

Más detalles

URTARRILA- EKAINA ENERO- JUNIO 2015

URTARRILA- EKAINA ENERO- JUNIO 2015 URTARRILA- EKAINA ENERO- JUNIO 2015 ABONAMENDUAK ABONOS ANTZERKI ABONAMENDUA ABONO TEATRO otsailak 6 de febrero Barco Pirata Teatro Español Continuidad de los parques otsailak 20 de febrero Concha Velasco

Más detalles

número DTS Documentos de Trabajo Social Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga Revista de Trabajo Social y Acción Social

número DTS Documentos de Trabajo Social Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga Revista de Trabajo Social y Acción Social Documentos de Trabajo Social DTS número 53 Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga 2013 Revista de Trabajo Social y Acción Social Documentos de Trabajo Social DTS Revista de Trabajo Social y Acción

Más detalles

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO MÉXICO 2006-2007. Migración y desarrollo humano

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO MÉXICO 2006-2007. Migración y desarrollo humano INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO MÉXICO 2006-2007 Migración y desarrollo humano INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO MÉXICO 2006-2007 Grupo Mundi-Prensa Mundi-Prensa México, S.A. de C.V. Río Pánuco 141, Col.

Más detalles

PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN EUROPA PRESENT AND FUTURE OF THE CITIZENSHIP EDUCATION IN EUROPE

PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN EUROPA PRESENT AND FUTURE OF THE CITIZENSHIP EDUCATION IN EUROPE PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN EUROPA PRESENT AND FUTURE OF THE CITIZENSHIP EDUCATION IN EUROPE Elena ARBUÉS Facultad de Educación y Psicología Universidad de Navarra earbues@unav.es

Más detalles

Hablan mujeres mayas sobrevivientes: las relaciones de develación de la verdad mediadas por el género en la Guatemala de posguerra Resumen1

Hablan mujeres mayas sobrevivientes: las relaciones de develación de la verdad mediadas por el género en la Guatemala de posguerra Resumen1 Hablan mujeres mayas sobrevivientes: las relaciones de develación de la verdad mediadas por el género en la Guatemala de posguerra Alison Crosby and M. Brinton Lykes Resumen 1 Develar la verdad sobre violaciones

Más detalles

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 1. Marta Torres Santo Domingo Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 1. Marta Torres Santo Domingo Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid LA FUNCIÓN SOCIAL DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 1 Marta Torres Santo Domingo Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid 1. Reflexiones sobre la Biblioteca Universitaria desde el compromiso

Más detalles

El movimiento de responsabilidad social de la universidad: una comprensión novedosa de la misión universitaria

El movimiento de responsabilidad social de la universidad: una comprensión novedosa de la misión universitaria Nueva Época Año 13 Número 2 Septiembre 2008 El movimiento de responsabilidad social de la universidad: una comprensión novedosa de la misión universitaria REVISTA EDUCACION Y SOCIEDAD Nueva Época EditorA

Más detalles

Desde EH BILDU y a lo largo de la pasada legislatura. En esta nueva legislatura esperamos contar. Todo esto con unos ingresos cada vez

Desde EH BILDU y a lo largo de la pasada legislatura. En esta nueva legislatura esperamos contar. Todo esto con unos ingresos cada vez 1 Sopuerta berrian Sopuertan ere hari gara Desde EH BILDU y a lo largo de la pasada legislatura hemos tenido tres objetivos básicos a desarrollar: la participación ciudadana, el cubrir las necesidades

Más detalles

Service Learning: Study on the Degree of Satisfaction of University Students

Service Learning: Study on the Degree of Satisfaction of University Students Aprendizaje y servicio: estudio del grado de satisfacción de estudiantes universitarios Service Learning: Study on the Degree of Satisfaction of University Students DOI: 10-4438/1988-592X-RE-2011-362-157

Más detalles

ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE COSTA RICA, REPÚBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA

ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE COSTA RICA, REPÚBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE COSTA RICA, REPÚBLICA DOMINICANA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE COOPERACION AMBIENTAL AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF COSTA

Más detalles

Helen Mack Chang s Speech Translation

Helen Mack Chang s Speech Translation Helen Mack Chang s Speech Translation Thank you very much. Good morning, I truly appreciate your presence at this ceremony. Again, as I mentioned before, I consider myself only a circumstantial recipient

Más detalles

And I would like to extend an invitation to all residents and visitors to join the festivities in. Ana Botella Serrano Mayor of Madrid

And I would like to extend an invitation to all residents and visitors to join the festivities in. Ana Botella Serrano Mayor of Madrid Madrid is a happy and colourful, fun and lively city with a sense of humour and party feel, where the residents have overcome the difficulties of recent years with an admirable effort to get the best out

Más detalles

OTRAS FORMAS DE (RE)CONOCER

OTRAS FORMAS DE (RE)CONOCER OTRAS FORMAS DE (RE)CONOCER Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista Irantzu Mendia Azkue, Marta Luxán, Matxalen Legarreta, Gloria Guzmán, Iker Zirion, Jokin Azpiazu Carballo

Más detalles

Migration, associations and development. How much help migrants and their associations in the development of origin countries?

Migration, associations and development. How much help migrants and their associations in the development of origin countries? Migración, asociacionismo y desarrollo. En qué medida contribuyen los migrantes y sus asociaciones al desarrollo de los países de origen? Migration, associations and development. How much help migrants

Más detalles

Aprender a ser médico: responsabilidad social compartida. Learning to become a doctor: Shared social responsibility

Aprender a ser médico: responsabilidad social compartida. Learning to become a doctor: Shared social responsibility Aprender a ser médico: responsabilidad social compartida Learning to become a doctor: Shared social responsibility Diciembre December 2012 2012, de esta edición: Fundación Educación Médica 2012, of this

Más detalles

Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico

Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico Apoyado y Patrocinado por Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico Una herramienta para la acción en América Latina Index of Systemic Conditions for Dynamic Entrepreneurship A tool

Más detalles

Trabajar en 2033. España 2033

Trabajar en 2033. España 2033 Presentación p4 /Executive Summary p6 /Resumen ejecutivo p10 /Tendencias en el mercado de trabajo global p15 /Los próximos 20 años del empleo en España p29 / Un vistazo a nuestra historia reciente p77

Más detalles

Prácticas Internacionales- Documento actualizado a enero 2015 Recopilado por EURES España

Prácticas Internacionales- Documento actualizado a enero 2015 Recopilado por EURES España Prácticas Internacionales- Documento actualizado a enero 2015 PRÁCTIICAS IINTERNACIIONALES Índice 1. Introducción 33 2. Webs que gestionan prácticas 55 3. Becas de prácticas internacionales en España 88

Más detalles

Sesión 4: Asiento principal y título uniforme

Sesión 4: Asiento principal y título uniforme Sesión 4: Asiento principal y título uniforme A. Introducción B. Asiento principal bajo entidad corporativa C. Asiento principal bajo título uniforme D. Títulos uniformes para publicaciones seriadas Ejercicios

Más detalles

Marlin Mining Project Public Consultation and Disclosure Plan

Marlin Mining Project Public Consultation and Disclosure Plan Marlin Mining Project Public Consultation and Disclosure Plan Prepared for the International Finance Corporation By Montana Exploradora de Guatemala S.A. February 24, 2004 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...i

Más detalles

Casi 200 estudiantes de la Universidad se encuentran este año en universidades extranjeras

Casi 200 estudiantes de la Universidad se encuentran este año en universidades extranjeras ARR SADIA Abril Número 23 Zenbakia / 2003 Pamplona / Navarra Publicación informativa de la Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa Los estudiantes que se encuentran en el extranjero

Más detalles

Y si la investigación sobre inclusión no fuera inclusiva? Reflexiones desde una investigación biográfico-narrativa

Y si la investigación sobre inclusión no fuera inclusiva? Reflexiones desde una investigación biográfico-narrativa Y si la investigación sobre inclusión no fuera inclusiva? Reflexiones desde una investigación biográfico-narrativa What if research on inclusion were not inclusive? Reflections from a biographical-narrative

Más detalles