DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 1 ESO. AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 1 ESO. AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE"

Transcripción

1 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 1 ESO. AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE 1. Consideracions prèvies Per recuperar la matèria de Tecnologies s han de realitzar les activitats d estiu proposades i presentar-se a l examen de setembre. L alumnat haurà de confeccionar un dossier amb les activitats d estiu. Per a la realització del dossier s han de tenir present les següents indicacions: El dossier es farà amb fulls blancs A4, a mà (no amb ordinador). S ha de copiar l enunciat de cada activitat i contestar-la. El primer full serà la tapa i s ha de veure clarament el nom de l alumne, el curs i el grup. L enquadernació es farà amb grapes (no clips ni bosses portafolis). Les activitats d estiu s hauran de lliurar el mateix dia de l examen de setembre (si no es presenten aquest dia es valoraran amb 0 punts). 2. La qualificació final extraordinària de setembre Serà el resultat obtingut de la valoració dels següents apartats: 1.- L evolució de l alumne durant el curs. Es considerarà la nota final que tenia en l avaluació ordinària del mes de juny. Tindrà un valor del 10% de la qualificació final extraordinària. 2.- Les activitats de recuperació proposades per realitzar al llarg de l estiu. Es puntuarà el dossier d activitats (tant la correcció a l hora de contestar les activitats com la bona presentació del dossier). Tindrà un valor del 20% de la qualificació final extraordinària. 3.- Prova extraordinària. Es considerarà el resultat de l examen de setembre. Tindrà un valor del 70% de la qualificació final extraordinària. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 1

2 3. Examen de setembre El mes de setembre es farà una prova teòrica. Per preparar aquesta prova s han d estudiar les següents unitats del llibre de text utilitzat durant el curs. UNITAT 1. El procés tecnològic UNITAT 2. Sistema informàtic UNITAT 3. El processador de textos. Internet UNITAT 4. L aula de tecnologia UNITAT 5. El dibuix tècnic 4. Activitats d estiu proposades Aquestes activitats estan dividides per unitats temàtiques (que corresponen a les mateixes unitats del llibre de text que s ha fet servir al llarg del curs). Per realitzar les activitats s ha de consultar el llibre de text. Recordeu que les activitats d estiu s hauran de presentar necessàriament el mateix dia de l examen de setembre (en cas contrari es valorarà el dossier amb 0 punts). UNITAT 1. El procés tecnològic 1. L alimentació és una necessitat que podem satisfer amb un producte elaborat per la indústria alimentària, com per exemple: Esquiar és una necessitat que podem satisfer amb un producte tecnològic com La és la capacitat que ens permet construir objectes i aparells o elaborar productes. La és el conjunt de coneixements tècnics organitzats científicament. 2. Quin fet bàsic distingeix els éssers humans de la resta d animals? 3. Quina diferència hi ha entre artesania i tècnica? 4. Quines qualitats tenien els antics artesans? Quines qualitats tenen els tècnics actuals? 5. Per què es parla avui dia de tecnociència? 6. Quina diferència hi ha entre tècnica i tecnologia? Tenen el mateix objectiu? Justifica les teves respostes. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 2

3 7. De quines dues maneres es pot dur a terme la fase de construcció en un procés tecnològic? Quina podrem utilitzar nosaltres al taller? 8. Què és per a tu la tecnologia? 9. Per a què serveix la tecnologia? 10. Digues els noms de dues necessitats humanes bàsiques i dues de secundàries. Per a cada cas, indica algun objecte, aparell o producte que les satisfaci. 11. L activitat tecnològica, influeix en el medi natural? En cas afirmatiu, indica de quina manera (positiva o negativa) i justifica la resposta. 12. La utilització de productes tecnològics és sempre positiva per a la societat? Justifica la resposta. 13. Els coneixements científics, com ara les matemàtiques i la física, ha permès desenvolupar productes tecnològics com l ordinador. Un producte tecnològic com el submarí ha permès descobrir indrets del fons del mar i augmentar els coneixements en ciències com la biologia marina. A partir d aquests exemples, explica quina relació hi ha entre la ciència i la tecnologia. 14. L automòbil ha canviat la nostra societat, ja que ens permet desplaçar-nos de forma ràpida i segura. Però l ús de l automòbil provoca la contaminació de l aire i sovint és causa d accidents mortals. Davant d aquesta situació es poden adoptar diverses actituds: a) Prohibir l ús d automòbils i deixar de fabricar-ne per evitar la contaminació i els accidents. b) Continuar utilitzant-lo i, sense capficar-s hi, pensar que és un element de progrés per a la societat i que, per tant, no pot ser dolent. c) Conèixer-ne bé les característiques i les conseqüències que comporta la seva utilització per poder-ne fer un bon ús. Quina actitud creus que és la més adequada? Per què? 15. Enumera, per l ordre correcte, les tres fases del procés tecnològic i explicales breument. 16. Quines diferències hi ha entre el disseny i l avaluació en un procés tecnològic? 17. Indica si són certes o falses les afirmacions següents (si són falses, digues per què): a) El procés tecnològic serveix per resoldre problemes o satisfer necessitats. b) El més important en un procés tecnològic és fer totes les accions, sense tenir en compte l ordre en què es fan. c) El procés tecnològic és un conjunt d activitats manuals destinades a la construcció d objectes o a l elaboració de productes. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 3

4 18. Quines diferències hi ha entre el projecte i la memòria? 19. Classifica les accions següents segons la fase del procés tecnològic a la qual pertanyen: Dibuixar els plànols de construcció, proposar possibles millores, anotar les idees, donar forma a les diferents peces d un objecte, realitzar un pla de treball, definir el problema, comprovar si el problema ha quedat resolt i buscar informació. 20. Quin és el fet que fa possible la millora contínua dels productes tecnològics? UNITAT 2. Sistema informàtic 1. Indica el nom dels diferents components informàtics de la figura. 2. Què són les TIC? Posa uns quants exemples d aparells i dispositius basats en aquestes tecnologies. 3. Cerca informació sobre algun aparell nou aparegut al mercat, relacionat amb les TIC, i comenta per a què serveix, com funciona, quins avantatges aporta, quins inconvenients té, si provoca algun impacte social o cultural positiu o negatiu, etc. 4. La branca de la ciència i de la tècnica que estudia el tractament automàtic i racional de la informació mitjançant l ús de màquines, s anomena: a) Ordinador b) Windows c) Informàtica d) Internet Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 4

5 5. El conjunt d elements físics de l ordinador s anomena, i el conjunt de programes que controlen el funcionament de l ordinador és el. 6. De la llista següent, selecciona quins elements poden classificar-se com a maquinari i quins com a programari: teclat, impressora, programa de dibuix, disquet, navegador d Internet, disc dur, joc d ordinador, mòdem, enciclopèdia multimèdia, ratolí, monitor, CD-ROM, Windows. 7. Les TIC són: a) Les tecnologies de la informàtica b) Les tecnologies d Internet i els ordinadors c) Les tecnologies de la informació i la comunicació d) La tecnologia de la comunicació i dels mòbils 8. Quants megabytes hi ha en un gigabyte? 9. Digues el nom de dos perifèrics d entrada, dos de sortida i dos d entrada/sortida. 10. El conjunt de programes que controlen el funcionament del maquinari i fan possible la comunicació entre l usuari i l ordinador a través dels perifèrics s anomena. Posa n algun exemple. 11. Els endolls o connexions que serveixen per connectar diferents dispositius externs amb l ordinador s anomenen. Poden ser bàsicament de tres tipus:, i. 12. Digues quines de les frases següents són certes i quines són falses: a) Per processar informació utilitzant la informàtica, cal disposar dels ordinadors i dels programes. b) L ordinador és una màquina electrònica controlada per un programa que s utilitza per al tractament automàtic de la informació. c) El maquinari (en anglès, hardware) és el conjunt de programes que controlen l ordinador i el fan funcionar. d) Els components físics més importants que constitueixen el programari d un ordinador són tres: el microprocessador (CPU), la memòria i els perifèrics. e) Els perifèrics d entrada/sortida més importants són el monitor, la impressora, el teclat i el ratolí. 13. Quin arxiu ocupa més memòria, un de 3072 kb o un de 3,5 MB? 14. Ordena de menor a major la mida dels següents arxius: dibuix.bmp (1536 kb), carta.doc ( bytes), cançó.mp3 (1,4 MB), fi lmació.avi (0,1 GB) Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 5

6 UNITAT 3. El processador de textos. Internet 1. Què és un processador de text? 2. Explica els avantatges que aporten els ordinadors respecte de les màquines d escriure convencionals per a la creació de documents de text. 3. Digues quines de les frases següents són certes i quines són falses: a) El processador de textos ha fet que la feina d escriure textos i crear documents sigui més fàcil, ràpida i eficaç. b) Microsoft Word és un processador de textos poc utilitzat en l actualitat. c) El processador de textos permet donar format als textos, és a dir, establir el tipus, el color i la mida de la lletra, el format i l alineació dels paràgrafs, etc. d) Els documents creats amb un processador de textos no poden contenir gràfics, taules, dibuixos, fotos i sons. 4. L arxiu de nom pràctica1.doc és: a) Una imatge b) Un document c) Una carpeta d) Una adreça web 5. Internet és: a) Un navegador b) Un programa de correu electrònic c) Una gran xarxa d ordinadors d) Un processador de textos 6. De la llista següent, assenyala què correspon a serveis usuals d Internet: execució de programes, navegació web, televisió digital terrestre, correu electrònic, telefonia mòbil, xat, processador de textos, transmissió de fitxers, còpia d arxius. 7. és: a) Un arxiu b) Una adreça de correu electrònic c) Una adreça web d) Un explorador 8. Els, webs dissenyats específicament per facilitar les adreces d altres pàgines web relacionades amb la paraula objecte de recerca, són de gran ajuda i molt útils per cercar informació a Internet. 9. Utilitza el diccionari multilingüe que trobaràs a l apartat escriptori del portal Edu365.com i tradueix al castellà, a l anglès, al francès i a l alemany les paraules: tecnologia, informàtica, ordinador i programa. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 6

7 10. Consulta un diccionari en línia a Internet i cerca la definició de les paraules, informàtica, ordinador, maquinari i programari. Compara les definicions que donen diferents diccionaris. UNITAT 4. L aula de tecnologia 1. Per què és necessari que hi hagi diferents zones a l aula de tecnologia? 2. Construeix una oració que tingui un sentit correcte i que contingui les paraules «eines», «operacions» i «materials» 3. Indica si són certes o falses les afirmacions següents. Si són falses, indica el perquè. a) Cada eina només serveix per fer una mena d operació. b) Per fer una operació podem triar qualsevol eina, sempre que s adapti bé a la nostra mà. c) Les operacions es fan amb eines i sobre els materials. d) Les màquines eina són un tipus de màquines que serveixen per fabricar les eines que utilitzem habitualment. e) Una mateixa operació es pot fer amb eines diferents. f) L ús de les eines no infl ueix de cap manera en el medi natural. 4. Tot seguit descrivim una sèrie d accions. Indica si són correctes o incorrectes segons les normes estudiades. Si són incorrectes, explica quines conseqüències poden tenir. a) Està a punt d acabar la classe i t adones que t has oblidat de fer una operació. Vas corrents a agafar l eina que necessitaràs per acabar l activitat abans no sigui l hora de plegar. b) Et reculls els cabells i et poses les ulleres protectores abans d utilitzar la serra de vogir elèctrica. c) Quan s acaba la classe, deixes les eines que has fet servir damunt els bancs de treball perquè les puguin utilitzar els companys del grup que ve després. d) Estàs pintant un projecte i, sense voler, has tacat una zona que no s havia de pintar. Entres al magatzem i agafes el dissolvent adequat per netejar-la abans no s assequi la pintura. e) La Laura, una companya del teu grup, fa servir el trepant de sobretaula per foradar una peça metàl lica. Com que és la primera vegada que feu servir aquesta eina a l aula de tecnologia, tu i uns altres companys us hi poseu a prop i tot al voltant per observar i aprendre com es fa. f) Després de fer uns talls en unes fustes i abans d acabar la classe, reculls amb l escombra les serradures que hi ha a la taula i les que han caigut a terra. g) Per ajudar el teu company Marc, li subjectes ben fort el material perquè no es mogui, mentre ell el talla amb el xerrac. h) Estàs treballant amb una eina elèctrica. S ha embrutat i, per netejar-la, la poses sota l aixeta, vigilant de no mullar l endoll. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 7

8 i) Has de tallar uns llistons i tens les mides a l ordinador. Et situes al costat de l ordinador per tallar-los i poder veure fàcilment les mides i no equivocar-te. 5. Quan has de fer servir la punta de marcar en lloc del llapis? 6. Quines operacions es poden fer amb l escaire? 7. De quines dues formes ben diferents tallen les eines de tall? Explica n les diferències. 8. Digues cinc normes de seguretat referents a l ús de la serra de vogir elèctrica. 9. Quina diferència hi ha entre desbastar, ajustar i polir? 10. Quina diferència hi ha entre la llima, la raspa i la carda? 11. El paper de vidre pot tenir grans de gruixos diferents. Explica quan en faries servir un de gra fi i quan un de gra gruixut. 12. Marca quina és l opció més correcta a cadascuna de les expressions següents: A l aula de tecnologia hi ha zones... a) Separades segons les eines a utilitzar. b) Per construir instal lacions. c) Diferents per a cada activitat. d) Diferents per a cada conservació. Les instal lacions de l aula de tecnologia... a) Faciliten les operacions necessàries pel muntatge dels projectes. b) Proporcionen aigua, llum, informació i energia. c) No s han d utilitzar en la fase de disseny. d) Cal respectar-les sempre. Les eines... a) Proporcionen l energia i la llum necessàries en el treball al taller. b) Permeten aplicar les normes de seguretat al taller. c) Permeten fer operacions sobre materials per obtenir-ne objectes i artefactes útils. d) Fan diferents materials per obtenir operacions sobre els objectes. Les normes de conservació ens diuen... a) Com hem de fer el manteniment de les eines, les instal lacions i els espais perquè estiguin sempre a punt. b) Com hem d utilitzar les eines per obtenir uns bons resultats a les operacions. c) Què hem de fer o què no hem de fer per evitar situacions de perill. d) On hem de guardar cada eina perquè estigui sempre a punt. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 8

9 L operació de marcar... a) Consisteix a dibuixar sobre una peça els contorns d un material. b) Sempre es fa amb el regle i el llapis. c) S utilitza només per saber de qui és la peça que acabem de tallar. d) Consisteix a dibuixar sobre el material els contorns d una peça. El tall... a) Pot ser net o amb despreniment de material. b) S ha de fer sempre amb serra. c) S ha de fer sempre abans de marcar. d) Pot ser amb serjant o amb barrina. El peu de rei... a) Serveix per mesurar amb aproximació. b) Serveix per mesurar llargàries de taulers. c) Serveix per mesurar amb precisió. d) Serveix per mesurar radis de rodones. El trepant... a) És una màquina-eina per polir. b) És una màquina-eina per foradar. c) És una eina per fer broques. d) Porta sempre la broca, que només s ha de canviar quan es gasta. Les alicates... a) Serveixen per tallar i, en moltes ocasions, també per foradar o per verificar. b) Serveixen per subjectar i, en moltes ocasions, també per tallar o doblegar materials. c) Només serveixen per tallar. d) Poden ser colzades, fixes o angleses. Per fer un tall en angle de 45o sobre un llistó de fusta de pi utilitzaria... a) Unes tisores de planxa. b) Una serra de vogir (manual o elèctrica). c) Un tallacaps. d) Una serra de biaixos. UNITAT 5. El dibuix tècnic 1. Quines són les diferències bàsiques entre un dibuix tècnic i un d artístic? 2. Per què és tan important el dibuix tècnic dins la tecnologia? 3. Què són les normes? Per què és important conèixer-les i aplicar-les? 4. Quins organismes internacionals i estatals elaboren i publiquen les normes de dibuix? Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 9

10 5. Indica la numeració d un llapis de mina dura i la d un de mina tova. Quan cal fer servir l un o l altre? 6. Representa les formes geomètriques següents en una làmina de dibuix, seguint les instruccions: a) Un triangle que tingui els costats de 30, 45 i 65 mil límetres. b) Un quadrat de 40 mil límetres de costat. c) Un rectangle de mil límetres. d) Un hexàgon de 30 mil límetres de costat. Instruccions: Reprodueix els dibuixos amb un llapis dur (2H). Després ressegueix el perfil de les figures amb un llapis tou (HB o 2B) o passa el dibuix a tinta utilitzant els retoladors. Per dibuixar amb els retoladors de tinta, utilitza n un 0,8 per al perfil de les figures. 7. Un camp de futbol fa 100 metres de longitud per 60 d amplada. Determina quines mides ha de tenir en un dibuix a escala 1/ En un mapa hi ha indicades dues ciutats que a la realitat estan separades 50 km en línia recta. Si sobre el paper la separació, també en línia recta, és de 100 mm, a quina escala ha estat realitzat el mapa? 9. Digues cinc de les escales de reducció normalitzades més habituals. Què vol dir que són normalitzades? 10. En un plànol d una habitació realitzat a escala 1/50 hem amidat amb el regle mil limetrat l amplada i la longitud d una habitació i hem obtingut els següents valors: 55 i 65 mm respectivament. Quina ha de ser la mida real en m que haurà de tenir l habitació? 11. Vols realitzar el plànol d una peça que té unes dimensions màximes de 450 mm x 600 mm. A quina escala s hauria de dibuixar per tal que hi càpiga bé en un full A4? Recorda que han de caber-hi les cotes i el caixetí. 12. Dibuixa les tres vistes de l objecte representat a continuació. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 10

11 13. Reprodueix el dibuix de la femella a escala 5/1. Les cotes expressen les mides en mm. 14. Dibuixa el plànol, a escala1/2, de les tres vistes de la capsa de plàstic representada al dibuix de sota. UNITAT 6. Els materials d ús tècnic: la fusta 1. Classifica els noms que figuren a continuació, segons que siguin primeres matèries, materials o objectes/productes: taula, samarreta de cotó, ferro, coure, llibre, paper, llapis, troca de llana, cuir, fil de cosir, bossa de plàstic, llistó de fusta, ciment, grava, totxo, marbre, suro, llana, jersei, gasolina, espart. 2. Posa dos exemples de materials d origen mineral, dos més d origen vegetal i dos d origen animal. 3. Indica l origen (mineral, animal o vegetal) de les primeres matèries següents: petroli, seda, cotó, llana, cànem, argila, sorra, espart, guix, fusta, suro, marbre, cuir, ossos, lli, làtex. 4. Què són els materials transformats? Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 11

12 5. Posa tres exemples de materials naturals i tres de materials transformats. 6. Quin tipus de fusta obtenim dels arbres de fulla caduca? 7. Quins són els objectius de la serra? I de l assecat? 8. Explica què vol dir que la fusta és un material higroscòpic. 9. Tenint en compte que les fustes són aïllants, indica quins avantatges o inconvenients té, durant l hivern, un marc de finestra fet de fusta. 10. Quines són les dues substàncies principals que contenen totes les fustes? Quina d aquestes és llarga i prima? 11. Què és la veta de la fusta? 12. Ordena adequadament les fases de l obtenció de la fusta: tallar, assecar, esbrancar, serrar, transportar, talar. 13. Quins inconvenients es poden evitar envernissant o pintant la fusta? 14. Quines propietats tenen les fustes? 15. Indica quines de les fustes següents són naturals i quines transformades: DM, llistó, post, aglomerat, biga, xapa, contraplacat, motllura, tàblex. 16. Quina diferència hi ha entre: a) un tauló i una post b) un tauló i un tauler c) un llistó i una motllura 17. Quines propietats milloren en la fusta contraplacada respecte de la massissa? 18. Digues el nom de sis fustes diferents segons l arbre de què procedeixen. 19. Quins són els tipus d unió més emprats en el muntatge d objectes de fusta? 20. Quines eines s utilitzen per fer les unions engalzades? 21. Digues dues normes de seguretat i dues normes d ús que cal tenir presents en la manipulació de coles. 22. Per a quines operacions s utilitzen els enformadors? Amb quina altra eina s acostumen a utilitzar? 23. Quins problemes provoca l ús excessiu de fusta? Com es poden solucionar? Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 12

13 24. Quins aprofitaments es poden fer dels residus de la fusta? Per què cal aprofitar-los? UNITAT 7. El circuit elèctric 1. Dóna almenys dues raons que expliquin per què l energia elèctrica s ha imposat com a font d energia a la indústria, als serveis i a l habitatge. 2. Dibuixa l estructura d un àtom, i indica les partícules que el formen i la seva disposició. 3. Completa les frases següents: a) Els tenen càrrega elèctrica negativa, i els protons,. b) Un té el mateix nombre d electrons que de protons; per tant, la seva és nul la. c) El és un desplaçament d electrons a través d un material. d) Quan els àtoms d un cos o electrons, aquest cos ha adquirit. 4. El corrent elèctric és degut al desplaçament dels: a) àtoms b) electrons c) protons d) neutrons 5. Què és un circuit elèctric? 6. Enumera les condicions que s han de donar en un circuit elèctric format per una làmpada connectada a una pila, perquè hi circuli el corrent elèctric. Dibuixa l esquema. 7. En un circuit elèctric, què significa quan es diu que és obert? Dibuixa l esquema d un circuit obert. 8. Un circuit elèctric elemental és format per: a) un generador, un receptor i uns conductors que els uneixen b) un interruptor, un receptor i uns conductors que els uneixen c) un generador, un receptor i un interruptor d) un generador, un interruptor i uns conductors que els uneixen 9. En un circuit elèctric el generador és l element que: a) transforma l energia elèctrica en un altre tipus d energia b) transporta l energia elèctrica cap als receptors c) controla el funcionament dels receptors d) subministra l energia elèctrica al circuit Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 13

14 10. Quina diferència hi ha entre el corrent elèctric que subministra una pila i el que subministra un endoll? 11. Quina és la principal diferència entre una pila i un acumulador? 12. Un interruptor és un aparell de comandament dels circuits elèctrics que té la funció: a) d obrir o tancar el circuit, i deixar-lo en qualsevol dels dos estats fins que s accioni un altre cop b) de tancar el circuit, només quan és accionat c) de tancar o obrir el circuit des de dos punts diferents d) d obrir el circuit, només quan és accionat 13. Un circuit elèctric que acciona una làmpada està obert quan: a) la làmpada està encesa b) la làmpada s encén i s apaga alternativament c) la làmpada està apagada d) la làmpada està encesa i no es pot apagar 14. La manipulació inadequada dels circuits i aparells elèctrics és perillosa perquè: a) el circuit deixa de funcionar b) els aparells es cremen o es poden fer malbé c) poden ser causa d accidents personals que poden resultar fins i tot mortals d) la companyia subministradora ens tallaria el subministrament d electricitat 15. Quins són els materials conductors més utilitzats? Per què? 16. Classifica els materials següents segons que sigui aïllants o conductors: coure, paper, porcellana, fusta, acer, plàstic, cotó, alumini, plom i cartró. 17. Posa el nom de l operador que correspon a cada símbol: Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 14

15 18. Completa les frases següents: a) El polsador NO ( ), en estat de repòs, manté el circuit i només el quan el premem; el polsador NT ( ) manté el circuit i el pas del corrent quan premem el polsador. b) El és un aparell de comandament de, que permet el circuit elèctric a través de camins diferents. c) Quan es vol controlar el funcionament d una làmpada des de cinc punts, s ha de combinar l acció de amb la de commutadors de. 19. Dibuixa l esquema d una làmpada accionada per un interruptor. 20. Explica la diferència entre un interruptor i un polsador NO. 21. Dibuixa l esquema del circuit d accionament de la làmpada de la nevera, que en obrir la porta s encén i, en tancar-la, s apaga. 22. Dibuixa l esquema d un circuit commutat que en una posició acciona una làmpada i en l altra un brunzidor. 23. Quina és la diferència principal entre el commutador i el commutador d encreuament? 24. Dibuixa els esquemes de dos circuits que controlin el funcionament d una làmpada, el primer des de dos punts, i el segon des de tres. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 15

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Introducció CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL La noció de medi a la qual es refereix l àrea al ludeix no només al conjunt de fenòmens que constitueixen l escenari de l existència humana,

Más detalles

LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08

LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08 LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08 Eines de marcar Punta de marcar Regle graduat Escaire Compàs Contrapunxó Nom castellà: Punta de marcar Nom anglès: Graver Eina de marcar Operació que

Más detalles

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Más detalles

Colleccio Estudis. Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya

Colleccio Estudis. Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya Colleccio Estudis Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya 1 - Direcció: Josep Bonil - Coordinació tècnica: Marta Fonolleda - Autoria:

Más detalles

Les Webquests, una metodologia d aprenentatge cooperatiu, basada en l accés, el maneig i l ús d informació de la Xarxa

Les Webquests, una metodologia d aprenentatge cooperatiu, basada en l accés, el maneig i l ús d informació de la Xarxa Les Webquests, una metodologia d aprenentatge cooperatiu, basada en l accés, el maneig i l ús d informació de la Xarxa Jordi Quintana Albalat Professor titular jordi.quintana@ub.edu Elisabet Higueras Albert

Más detalles

JOCS I ACTIVITATS PER ASSOLIR EL CURRÍCULUM DE L ETAPA INFANTIL DE L ESCOLA TAIGA. ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. Escola d educació especial Taiga

JOCS I ACTIVITATS PER ASSOLIR EL CURRÍCULUM DE L ETAPA INFANTIL DE L ESCOLA TAIGA. ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. Escola d educació especial Taiga JOCS I ACTIVITATS PER ASSOLIR EL CURRÍCULUM DE L ETAPA INFANTIL DE L ESCOLA TAIGA ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. Escola d educació especial Taiga Icària Iniciatives Socials Pujades, 77-79 - 08005 Barcelona

Más detalles

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys)

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària

Más detalles

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

PAUTA DE CORRECCIÓ. Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit cientificotecnològic

PAUTA DE CORRECCIÓ. Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit cientificotecnològic Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria Àmbit cientificotecnològic PAUTA DE CORRECCIÓ Activitat 1 (40 punts) A principis de maig de 011 el diari El Periódico

Más detalles

CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE

CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE TÈCNIQUES CIENTÍFIQUES INTEGRADES II ÍNDEX 0. PRESENTACIÓ DEL CAS... 5 1. ACTIVITATS AVALUABLES... 6 2. ORGANITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES CAS 2... 7 3. ESQUEMA DE L INFORME PERICIAL...

Más detalles

institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL)

institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL) institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL) DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PROVA Examen en grup

Más detalles

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei Treball per projectes i ApS Aquesta obra és lliure i està sotmesa a les condicions d ús d una llicència Creative Commons. Es pot redistribuir,

Más detalles

TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES

TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES 1. Les forces En primer lloc començarem definint que s entén per força: És una acció capaç de produir o modificar l estat de repòs o de moviment d un cos o de produir-hi deformacions.

Más detalles

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure Editorial suplement educatiu de la revista de lletres L Illa TXT és una publicació d Edicions Bromera

Más detalles

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Ajuntament de Manresa Regidoria de la Dona Punt d Informació i Atenció

Más detalles

per Gerard Farràs i Ballabriga Fascicle 7 OpenOffice.org Base L ofimàtica per a tothom Quaderns de Formació Tecnològica

per Gerard Farràs i Ballabriga Fascicle 7 OpenOffice.org Base L ofimàtica per a tothom Quaderns de Formació Tecnològica per Gerard Farràs i Ballabriga Fascicle 7 OpenOffice.org Base L ofimàtica per a tothom Quaderns de Formació Tecnològica GNU / Linux L OpenOffice.org L ofimàtica per a tothom 7. 1. Introducció a les bases

Más detalles

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM 11010101001 Ideari XIP.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM Sumari #1 Presentació... 7.GOV Idees força... 11 #1 Administració electrònica (egov)... 13 #2 Govern obert (ogov)... 15 #3 Obertura

Más detalles

Estudi integrat de les llengües catalana i castellana a partir de l'enfocament comunicatiu d'aprenentatge de llengües

Estudi integrat de les llengües catalana i castellana a partir de l'enfocament comunicatiu d'aprenentatge de llengües Estudi integrat de les llengües catalana i castellana a partir de l'enfocament comunicatiu d'aprenentatge de llengües Rosa Maria Badia Amat Curs 2005-2006 La realització d aquest treball ha estat possible

Más detalles

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 15 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient Josep Xercavins Valls; Dept. Mecànica de Fluids Enric Carrera Gallissà; Dept. Enginyeria Tèxtil i Paperera

Más detalles

Guia per a autors novells

Guia per a autors novells Guia per a autors novells Guia per a autors novells 03 Introducció Sortir de l escola i buscar feina Els secrets d un bon book L encàrrec de una feina El càlcul de pressupostos El contracte d edició, igual

Más detalles

EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE

EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE TREBALL DE RECERCA 2011-2012 ÍNDEX Agraïments... pàg 3 Pròleg... pàg 4-5 1. Treball per Projectes 1.1. Introducció al Treball per Projectes...

Más detalles

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA www.inicia.gencat.cat GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Departament

Más detalles

Els ambients al CEIP Son Basca 1

Els ambients al CEIP Son Basca 1 Recursos i Recerca Educativa de les Illes Balears Data de recepció: 20/04/2011 Data d acceptació: 13/11/2012 ISSN: 2172-587X. Núm. 3, 2013 http://www.innovib.cat 1 Los ambientes en CEIP Son Basca Environments

Más detalles

Documents. Control Sanitari dels Establiments Alimentaris. Manual per a l inspector. Agència de Salut Pública de Barcelona

Documents. Control Sanitari dels Establiments Alimentaris. Manual per a l inspector. Agència de Salut Pública de Barcelona Documents Control Sanitari dels Establiments Alimentaris Agència de Salut Pública de Barcelona Manual per a l inspector CONTROL SANITARI DELS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MANUAL PER A L INSPECTOR Aquest document

Más detalles

Guia de Suport per al Disseny i l Explotació de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT:

Guia de Suport per al Disseny i l Explotació de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT: de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT: La GUIA DE SUPORT PER AL DISSENY I L EXPLOTACIÓ DE PLANTES DE COMPOSTATGE està concebuda com una eina dinàmica, de forma que sempre pot ser modificada i ampliada

Más detalles

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu Compartim eines i processos per al treball col laboratiu Programa Compartim de gestió del coneixement del Departament de Justícia Centre d Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Coordinació editorial

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ Clemente Penalva Verdú Miguel Ángel Mateo Pérez Materials de suport a la docència en valencià 77 DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA

Más detalles

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER La qualitat, garantia de millora. COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER AQU Catalunya, 2013 Els continguts d aquesta

Más detalles

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA

Más detalles