DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 1 ESO. AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 1 ESO. AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE"

Transcripción

1 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 1 ESO. AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SETEMBRE 1. Consideracions prèvies Per recuperar la matèria de Tecnologies s han de realitzar les activitats d estiu proposades i presentar-se a l examen de setembre. L alumnat haurà de confeccionar un dossier amb les activitats d estiu. Per a la realització del dossier s han de tenir present les següents indicacions: El dossier es farà amb fulls blancs A4, a mà (no amb ordinador). S ha de copiar l enunciat de cada activitat i contestar-la. El primer full serà la tapa i s ha de veure clarament el nom de l alumne, el curs i el grup. L enquadernació es farà amb grapes (no clips ni bosses portafolis). Les activitats d estiu s hauran de lliurar el mateix dia de l examen de setembre (si no es presenten aquest dia es valoraran amb 0 punts). 2. La qualificació final extraordinària de setembre Serà el resultat obtingut de la valoració dels següents apartats: 1.- L evolució de l alumne durant el curs. Es considerarà la nota final que tenia en l avaluació ordinària del mes de juny. Tindrà un valor del 10% de la qualificació final extraordinària. 2.- Les activitats de recuperació proposades per realitzar al llarg de l estiu. Es puntuarà el dossier d activitats (tant la correcció a l hora de contestar les activitats com la bona presentació del dossier). Tindrà un valor del 20% de la qualificació final extraordinària. 3.- Prova extraordinària. Es considerarà el resultat de l examen de setembre. Tindrà un valor del 70% de la qualificació final extraordinària. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 1

2 3. Examen de setembre El mes de setembre es farà una prova teòrica. Per preparar aquesta prova s han d estudiar les següents unitats del llibre de text utilitzat durant el curs. UNITAT 1. El procés tecnològic UNITAT 2. Sistema informàtic UNITAT 3. El processador de textos. Internet UNITAT 4. L aula de tecnologia UNITAT 5. El dibuix tècnic 4. Activitats d estiu proposades Aquestes activitats estan dividides per unitats temàtiques (que corresponen a les mateixes unitats del llibre de text que s ha fet servir al llarg del curs). Per realitzar les activitats s ha de consultar el llibre de text. Recordeu que les activitats d estiu s hauran de presentar necessàriament el mateix dia de l examen de setembre (en cas contrari es valorarà el dossier amb 0 punts). UNITAT 1. El procés tecnològic 1. L alimentació és una necessitat que podem satisfer amb un producte elaborat per la indústria alimentària, com per exemple: Esquiar és una necessitat que podem satisfer amb un producte tecnològic com La és la capacitat que ens permet construir objectes i aparells o elaborar productes. La és el conjunt de coneixements tècnics organitzats científicament. 2. Quin fet bàsic distingeix els éssers humans de la resta d animals? 3. Quina diferència hi ha entre artesania i tècnica? 4. Quines qualitats tenien els antics artesans? Quines qualitats tenen els tècnics actuals? 5. Per què es parla avui dia de tecnociència? 6. Quina diferència hi ha entre tècnica i tecnologia? Tenen el mateix objectiu? Justifica les teves respostes. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 2

3 7. De quines dues maneres es pot dur a terme la fase de construcció en un procés tecnològic? Quina podrem utilitzar nosaltres al taller? 8. Què és per a tu la tecnologia? 9. Per a què serveix la tecnologia? 10. Digues els noms de dues necessitats humanes bàsiques i dues de secundàries. Per a cada cas, indica algun objecte, aparell o producte que les satisfaci. 11. L activitat tecnològica, influeix en el medi natural? En cas afirmatiu, indica de quina manera (positiva o negativa) i justifica la resposta. 12. La utilització de productes tecnològics és sempre positiva per a la societat? Justifica la resposta. 13. Els coneixements científics, com ara les matemàtiques i la física, ha permès desenvolupar productes tecnològics com l ordinador. Un producte tecnològic com el submarí ha permès descobrir indrets del fons del mar i augmentar els coneixements en ciències com la biologia marina. A partir d aquests exemples, explica quina relació hi ha entre la ciència i la tecnologia. 14. L automòbil ha canviat la nostra societat, ja que ens permet desplaçar-nos de forma ràpida i segura. Però l ús de l automòbil provoca la contaminació de l aire i sovint és causa d accidents mortals. Davant d aquesta situació es poden adoptar diverses actituds: a) Prohibir l ús d automòbils i deixar de fabricar-ne per evitar la contaminació i els accidents. b) Continuar utilitzant-lo i, sense capficar-s hi, pensar que és un element de progrés per a la societat i que, per tant, no pot ser dolent. c) Conèixer-ne bé les característiques i les conseqüències que comporta la seva utilització per poder-ne fer un bon ús. Quina actitud creus que és la més adequada? Per què? 15. Enumera, per l ordre correcte, les tres fases del procés tecnològic i explicales breument. 16. Quines diferències hi ha entre el disseny i l avaluació en un procés tecnològic? 17. Indica si són certes o falses les afirmacions següents (si són falses, digues per què): a) El procés tecnològic serveix per resoldre problemes o satisfer necessitats. b) El més important en un procés tecnològic és fer totes les accions, sense tenir en compte l ordre en què es fan. c) El procés tecnològic és un conjunt d activitats manuals destinades a la construcció d objectes o a l elaboració de productes. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 3

4 18. Quines diferències hi ha entre el projecte i la memòria? 19. Classifica les accions següents segons la fase del procés tecnològic a la qual pertanyen: Dibuixar els plànols de construcció, proposar possibles millores, anotar les idees, donar forma a les diferents peces d un objecte, realitzar un pla de treball, definir el problema, comprovar si el problema ha quedat resolt i buscar informació. 20. Quin és el fet que fa possible la millora contínua dels productes tecnològics? UNITAT 2. Sistema informàtic 1. Indica el nom dels diferents components informàtics de la figura. 2. Què són les TIC? Posa uns quants exemples d aparells i dispositius basats en aquestes tecnologies. 3. Cerca informació sobre algun aparell nou aparegut al mercat, relacionat amb les TIC, i comenta per a què serveix, com funciona, quins avantatges aporta, quins inconvenients té, si provoca algun impacte social o cultural positiu o negatiu, etc. 4. La branca de la ciència i de la tècnica que estudia el tractament automàtic i racional de la informació mitjançant l ús de màquines, s anomena: a) Ordinador b) Windows c) Informàtica d) Internet Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 4

5 5. El conjunt d elements físics de l ordinador s anomena, i el conjunt de programes que controlen el funcionament de l ordinador és el. 6. De la llista següent, selecciona quins elements poden classificar-se com a maquinari i quins com a programari: teclat, impressora, programa de dibuix, disquet, navegador d Internet, disc dur, joc d ordinador, mòdem, enciclopèdia multimèdia, ratolí, monitor, CD-ROM, Windows. 7. Les TIC són: a) Les tecnologies de la informàtica b) Les tecnologies d Internet i els ordinadors c) Les tecnologies de la informació i la comunicació d) La tecnologia de la comunicació i dels mòbils 8. Quants megabytes hi ha en un gigabyte? 9. Digues el nom de dos perifèrics d entrada, dos de sortida i dos d entrada/sortida. 10. El conjunt de programes que controlen el funcionament del maquinari i fan possible la comunicació entre l usuari i l ordinador a través dels perifèrics s anomena. Posa n algun exemple. 11. Els endolls o connexions que serveixen per connectar diferents dispositius externs amb l ordinador s anomenen. Poden ser bàsicament de tres tipus:, i. 12. Digues quines de les frases següents són certes i quines són falses: a) Per processar informació utilitzant la informàtica, cal disposar dels ordinadors i dels programes. b) L ordinador és una màquina electrònica controlada per un programa que s utilitza per al tractament automàtic de la informació. c) El maquinari (en anglès, hardware) és el conjunt de programes que controlen l ordinador i el fan funcionar. d) Els components físics més importants que constitueixen el programari d un ordinador són tres: el microprocessador (CPU), la memòria i els perifèrics. e) Els perifèrics d entrada/sortida més importants són el monitor, la impressora, el teclat i el ratolí. 13. Quin arxiu ocupa més memòria, un de 3072 kb o un de 3,5 MB? 14. Ordena de menor a major la mida dels següents arxius: dibuix.bmp (1536 kb), carta.doc ( bytes), cançó.mp3 (1,4 MB), fi lmació.avi (0,1 GB) Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 5

6 UNITAT 3. El processador de textos. Internet 1. Què és un processador de text? 2. Explica els avantatges que aporten els ordinadors respecte de les màquines d escriure convencionals per a la creació de documents de text. 3. Digues quines de les frases següents són certes i quines són falses: a) El processador de textos ha fet que la feina d escriure textos i crear documents sigui més fàcil, ràpida i eficaç. b) Microsoft Word és un processador de textos poc utilitzat en l actualitat. c) El processador de textos permet donar format als textos, és a dir, establir el tipus, el color i la mida de la lletra, el format i l alineació dels paràgrafs, etc. d) Els documents creats amb un processador de textos no poden contenir gràfics, taules, dibuixos, fotos i sons. 4. L arxiu de nom pràctica1.doc és: a) Una imatge b) Un document c) Una carpeta d) Una adreça web 5. Internet és: a) Un navegador b) Un programa de correu electrònic c) Una gran xarxa d ordinadors d) Un processador de textos 6. De la llista següent, assenyala què correspon a serveis usuals d Internet: execució de programes, navegació web, televisió digital terrestre, correu electrònic, telefonia mòbil, xat, processador de textos, transmissió de fitxers, còpia d arxius. 7. és: a) Un arxiu b) Una adreça de correu electrònic c) Una adreça web d) Un explorador 8. Els, webs dissenyats específicament per facilitar les adreces d altres pàgines web relacionades amb la paraula objecte de recerca, són de gran ajuda i molt útils per cercar informació a Internet. 9. Utilitza el diccionari multilingüe que trobaràs a l apartat escriptori del portal Edu365.com i tradueix al castellà, a l anglès, al francès i a l alemany les paraules: tecnologia, informàtica, ordinador i programa. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 6

7 10. Consulta un diccionari en línia a Internet i cerca la definició de les paraules, informàtica, ordinador, maquinari i programari. Compara les definicions que donen diferents diccionaris. UNITAT 4. L aula de tecnologia 1. Per què és necessari que hi hagi diferents zones a l aula de tecnologia? 2. Construeix una oració que tingui un sentit correcte i que contingui les paraules «eines», «operacions» i «materials» 3. Indica si són certes o falses les afirmacions següents. Si són falses, indica el perquè. a) Cada eina només serveix per fer una mena d operació. b) Per fer una operació podem triar qualsevol eina, sempre que s adapti bé a la nostra mà. c) Les operacions es fan amb eines i sobre els materials. d) Les màquines eina són un tipus de màquines que serveixen per fabricar les eines que utilitzem habitualment. e) Una mateixa operació es pot fer amb eines diferents. f) L ús de les eines no infl ueix de cap manera en el medi natural. 4. Tot seguit descrivim una sèrie d accions. Indica si són correctes o incorrectes segons les normes estudiades. Si són incorrectes, explica quines conseqüències poden tenir. a) Està a punt d acabar la classe i t adones que t has oblidat de fer una operació. Vas corrents a agafar l eina que necessitaràs per acabar l activitat abans no sigui l hora de plegar. b) Et reculls els cabells i et poses les ulleres protectores abans d utilitzar la serra de vogir elèctrica. c) Quan s acaba la classe, deixes les eines que has fet servir damunt els bancs de treball perquè les puguin utilitzar els companys del grup que ve després. d) Estàs pintant un projecte i, sense voler, has tacat una zona que no s havia de pintar. Entres al magatzem i agafes el dissolvent adequat per netejar-la abans no s assequi la pintura. e) La Laura, una companya del teu grup, fa servir el trepant de sobretaula per foradar una peça metàl lica. Com que és la primera vegada que feu servir aquesta eina a l aula de tecnologia, tu i uns altres companys us hi poseu a prop i tot al voltant per observar i aprendre com es fa. f) Després de fer uns talls en unes fustes i abans d acabar la classe, reculls amb l escombra les serradures que hi ha a la taula i les que han caigut a terra. g) Per ajudar el teu company Marc, li subjectes ben fort el material perquè no es mogui, mentre ell el talla amb el xerrac. h) Estàs treballant amb una eina elèctrica. S ha embrutat i, per netejar-la, la poses sota l aixeta, vigilant de no mullar l endoll. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 7

8 i) Has de tallar uns llistons i tens les mides a l ordinador. Et situes al costat de l ordinador per tallar-los i poder veure fàcilment les mides i no equivocar-te. 5. Quan has de fer servir la punta de marcar en lloc del llapis? 6. Quines operacions es poden fer amb l escaire? 7. De quines dues formes ben diferents tallen les eines de tall? Explica n les diferències. 8. Digues cinc normes de seguretat referents a l ús de la serra de vogir elèctrica. 9. Quina diferència hi ha entre desbastar, ajustar i polir? 10. Quina diferència hi ha entre la llima, la raspa i la carda? 11. El paper de vidre pot tenir grans de gruixos diferents. Explica quan en faries servir un de gra fi i quan un de gra gruixut. 12. Marca quina és l opció més correcta a cadascuna de les expressions següents: A l aula de tecnologia hi ha zones... a) Separades segons les eines a utilitzar. b) Per construir instal lacions. c) Diferents per a cada activitat. d) Diferents per a cada conservació. Les instal lacions de l aula de tecnologia... a) Faciliten les operacions necessàries pel muntatge dels projectes. b) Proporcionen aigua, llum, informació i energia. c) No s han d utilitzar en la fase de disseny. d) Cal respectar-les sempre. Les eines... a) Proporcionen l energia i la llum necessàries en el treball al taller. b) Permeten aplicar les normes de seguretat al taller. c) Permeten fer operacions sobre materials per obtenir-ne objectes i artefactes útils. d) Fan diferents materials per obtenir operacions sobre els objectes. Les normes de conservació ens diuen... a) Com hem de fer el manteniment de les eines, les instal lacions i els espais perquè estiguin sempre a punt. b) Com hem d utilitzar les eines per obtenir uns bons resultats a les operacions. c) Què hem de fer o què no hem de fer per evitar situacions de perill. d) On hem de guardar cada eina perquè estigui sempre a punt. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 8

9 L operació de marcar... a) Consisteix a dibuixar sobre una peça els contorns d un material. b) Sempre es fa amb el regle i el llapis. c) S utilitza només per saber de qui és la peça que acabem de tallar. d) Consisteix a dibuixar sobre el material els contorns d una peça. El tall... a) Pot ser net o amb despreniment de material. b) S ha de fer sempre amb serra. c) S ha de fer sempre abans de marcar. d) Pot ser amb serjant o amb barrina. El peu de rei... a) Serveix per mesurar amb aproximació. b) Serveix per mesurar llargàries de taulers. c) Serveix per mesurar amb precisió. d) Serveix per mesurar radis de rodones. El trepant... a) És una màquina-eina per polir. b) És una màquina-eina per foradar. c) És una eina per fer broques. d) Porta sempre la broca, que només s ha de canviar quan es gasta. Les alicates... a) Serveixen per tallar i, en moltes ocasions, també per foradar o per verificar. b) Serveixen per subjectar i, en moltes ocasions, també per tallar o doblegar materials. c) Només serveixen per tallar. d) Poden ser colzades, fixes o angleses. Per fer un tall en angle de 45o sobre un llistó de fusta de pi utilitzaria... a) Unes tisores de planxa. b) Una serra de vogir (manual o elèctrica). c) Un tallacaps. d) Una serra de biaixos. UNITAT 5. El dibuix tècnic 1. Quines són les diferències bàsiques entre un dibuix tècnic i un d artístic? 2. Per què és tan important el dibuix tècnic dins la tecnologia? 3. Què són les normes? Per què és important conèixer-les i aplicar-les? 4. Quins organismes internacionals i estatals elaboren i publiquen les normes de dibuix? Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 9

10 5. Indica la numeració d un llapis de mina dura i la d un de mina tova. Quan cal fer servir l un o l altre? 6. Representa les formes geomètriques següents en una làmina de dibuix, seguint les instruccions: a) Un triangle que tingui els costats de 30, 45 i 65 mil límetres. b) Un quadrat de 40 mil límetres de costat. c) Un rectangle de mil límetres. d) Un hexàgon de 30 mil límetres de costat. Instruccions: Reprodueix els dibuixos amb un llapis dur (2H). Després ressegueix el perfil de les figures amb un llapis tou (HB o 2B) o passa el dibuix a tinta utilitzant els retoladors. Per dibuixar amb els retoladors de tinta, utilitza n un 0,8 per al perfil de les figures. 7. Un camp de futbol fa 100 metres de longitud per 60 d amplada. Determina quines mides ha de tenir en un dibuix a escala 1/ En un mapa hi ha indicades dues ciutats que a la realitat estan separades 50 km en línia recta. Si sobre el paper la separació, també en línia recta, és de 100 mm, a quina escala ha estat realitzat el mapa? 9. Digues cinc de les escales de reducció normalitzades més habituals. Què vol dir que són normalitzades? 10. En un plànol d una habitació realitzat a escala 1/50 hem amidat amb el regle mil limetrat l amplada i la longitud d una habitació i hem obtingut els següents valors: 55 i 65 mm respectivament. Quina ha de ser la mida real en m que haurà de tenir l habitació? 11. Vols realitzar el plànol d una peça que té unes dimensions màximes de 450 mm x 600 mm. A quina escala s hauria de dibuixar per tal que hi càpiga bé en un full A4? Recorda que han de caber-hi les cotes i el caixetí. 12. Dibuixa les tres vistes de l objecte representat a continuació. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 10

11 13. Reprodueix el dibuix de la femella a escala 5/1. Les cotes expressen les mides en mm. 14. Dibuixa el plànol, a escala1/2, de les tres vistes de la capsa de plàstic representada al dibuix de sota. UNITAT 6. Els materials d ús tècnic: la fusta 1. Classifica els noms que figuren a continuació, segons que siguin primeres matèries, materials o objectes/productes: taula, samarreta de cotó, ferro, coure, llibre, paper, llapis, troca de llana, cuir, fil de cosir, bossa de plàstic, llistó de fusta, ciment, grava, totxo, marbre, suro, llana, jersei, gasolina, espart. 2. Posa dos exemples de materials d origen mineral, dos més d origen vegetal i dos d origen animal. 3. Indica l origen (mineral, animal o vegetal) de les primeres matèries següents: petroli, seda, cotó, llana, cànem, argila, sorra, espart, guix, fusta, suro, marbre, cuir, ossos, lli, làtex. 4. Què són els materials transformats? Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 11

12 5. Posa tres exemples de materials naturals i tres de materials transformats. 6. Quin tipus de fusta obtenim dels arbres de fulla caduca? 7. Quins són els objectius de la serra? I de l assecat? 8. Explica què vol dir que la fusta és un material higroscòpic. 9. Tenint en compte que les fustes són aïllants, indica quins avantatges o inconvenients té, durant l hivern, un marc de finestra fet de fusta. 10. Quines són les dues substàncies principals que contenen totes les fustes? Quina d aquestes és llarga i prima? 11. Què és la veta de la fusta? 12. Ordena adequadament les fases de l obtenció de la fusta: tallar, assecar, esbrancar, serrar, transportar, talar. 13. Quins inconvenients es poden evitar envernissant o pintant la fusta? 14. Quines propietats tenen les fustes? 15. Indica quines de les fustes següents són naturals i quines transformades: DM, llistó, post, aglomerat, biga, xapa, contraplacat, motllura, tàblex. 16. Quina diferència hi ha entre: a) un tauló i una post b) un tauló i un tauler c) un llistó i una motllura 17. Quines propietats milloren en la fusta contraplacada respecte de la massissa? 18. Digues el nom de sis fustes diferents segons l arbre de què procedeixen. 19. Quins són els tipus d unió més emprats en el muntatge d objectes de fusta? 20. Quines eines s utilitzen per fer les unions engalzades? 21. Digues dues normes de seguretat i dues normes d ús que cal tenir presents en la manipulació de coles. 22. Per a quines operacions s utilitzen els enformadors? Amb quina altra eina s acostumen a utilitzar? 23. Quins problemes provoca l ús excessiu de fusta? Com es poden solucionar? Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 12

13 24. Quins aprofitaments es poden fer dels residus de la fusta? Per què cal aprofitar-los? UNITAT 7. El circuit elèctric 1. Dóna almenys dues raons que expliquin per què l energia elèctrica s ha imposat com a font d energia a la indústria, als serveis i a l habitatge. 2. Dibuixa l estructura d un àtom, i indica les partícules que el formen i la seva disposició. 3. Completa les frases següents: a) Els tenen càrrega elèctrica negativa, i els protons,. b) Un té el mateix nombre d electrons que de protons; per tant, la seva és nul la. c) El és un desplaçament d electrons a través d un material. d) Quan els àtoms d un cos o electrons, aquest cos ha adquirit. 4. El corrent elèctric és degut al desplaçament dels: a) àtoms b) electrons c) protons d) neutrons 5. Què és un circuit elèctric? 6. Enumera les condicions que s han de donar en un circuit elèctric format per una làmpada connectada a una pila, perquè hi circuli el corrent elèctric. Dibuixa l esquema. 7. En un circuit elèctric, què significa quan es diu que és obert? Dibuixa l esquema d un circuit obert. 8. Un circuit elèctric elemental és format per: a) un generador, un receptor i uns conductors que els uneixen b) un interruptor, un receptor i uns conductors que els uneixen c) un generador, un receptor i un interruptor d) un generador, un interruptor i uns conductors que els uneixen 9. En un circuit elèctric el generador és l element que: a) transforma l energia elèctrica en un altre tipus d energia b) transporta l energia elèctrica cap als receptors c) controla el funcionament dels receptors d) subministra l energia elèctrica al circuit Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 13

14 10. Quina diferència hi ha entre el corrent elèctric que subministra una pila i el que subministra un endoll? 11. Quina és la principal diferència entre una pila i un acumulador? 12. Un interruptor és un aparell de comandament dels circuits elèctrics que té la funció: a) d obrir o tancar el circuit, i deixar-lo en qualsevol dels dos estats fins que s accioni un altre cop b) de tancar el circuit, només quan és accionat c) de tancar o obrir el circuit des de dos punts diferents d) d obrir el circuit, només quan és accionat 13. Un circuit elèctric que acciona una làmpada està obert quan: a) la làmpada està encesa b) la làmpada s encén i s apaga alternativament c) la làmpada està apagada d) la làmpada està encesa i no es pot apagar 14. La manipulació inadequada dels circuits i aparells elèctrics és perillosa perquè: a) el circuit deixa de funcionar b) els aparells es cremen o es poden fer malbé c) poden ser causa d accidents personals que poden resultar fins i tot mortals d) la companyia subministradora ens tallaria el subministrament d electricitat 15. Quins són els materials conductors més utilitzats? Per què? 16. Classifica els materials següents segons que sigui aïllants o conductors: coure, paper, porcellana, fusta, acer, plàstic, cotó, alumini, plom i cartró. 17. Posa el nom de l operador que correspon a cada símbol: Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 14

15 18. Completa les frases següents: a) El polsador NO ( ), en estat de repòs, manté el circuit i només el quan el premem; el polsador NT ( ) manté el circuit i el pas del corrent quan premem el polsador. b) El és un aparell de comandament de, que permet el circuit elèctric a través de camins diferents. c) Quan es vol controlar el funcionament d una làmpada des de cinc punts, s ha de combinar l acció de amb la de commutadors de. 19. Dibuixa l esquema d una làmpada accionada per un interruptor. 20. Explica la diferència entre un interruptor i un polsador NO. 21. Dibuixa l esquema del circuit d accionament de la làmpada de la nevera, que en obrir la porta s encén i, en tancar-la, s apaga. 22. Dibuixa l esquema d un circuit commutat que en una posició acciona una làmpada i en l altra un brunzidor. 23. Quina és la diferència principal entre el commutador i el commutador d encreuament? 24. Dibuixa els esquemes de dos circuits que controlin el funcionament d una làmpada, el primer des de dos punts, i el segon des de tres. Tecnologies 1 ESO. Avaluació extraordinària de setembre 15

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

U.D. 1: L'ELECTRICITAT

U.D. 1: L'ELECTRICITAT U.D. 1: L'ELECTRICITAT QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 1: L'ELECTRICITAT - 2 1. Fes un llistat de precaucions que cal prendre a la llar,

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

PROGRAMARI LLIURE... Instal la-te l!

PROGRAMARI LLIURE... Instal la-te l! PROGRAMARI LLIURE... Instal la-te l! SABIES QUÈ...? El programari lliure és un conjunt de programes d ordinador que pot ser estudiat, usat i modificat sense restriccions. O sigui que tothom se l pot copiar

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

CALC 1... Introducció als fulls de càlcul

CALC 1... Introducció als fulls de càlcul CALC 1... Introducció als fulls de càlcul UNA MICA DE TEORIA QUÈ ÉS I PER QUÈ SERVEIX UN FULL DE CÀLCUL? Un full de càlcul, com el Calc, és un programa que permet: - Desar dades numèriques i textos. -

Más detalles

Dossier de recuperació

Dossier de recuperació Dossier de recuperació Tecnologia 3r ESO A 2n trimestre Departament de Tecnologia Curs 2013-2014 Tema 3: Màquines simples 1. Què és una màquina? 2. Què és una màquina eina? 3. Quines parts es distingeixen

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

PROYECTO ELEVAPLATOS

PROYECTO ELEVAPLATOS PROYECTO ELEVAPLATOS Herramientas Fotos detalles Fotos Objetivos Materiales Dibujos Recomendaciones Esquema eléctrico Contextualización Exámenes y prácticas inicio Fotos detalles Letras para identificar

Más detalles

EXERCICI 6 PICASA PICASA.

EXERCICI 6 PICASA PICASA. EXERCICI 6 PICASA Es tracta de crear i compartir 3 àlbums online utilitzant Picasa Web Álbums i les 3 carpetes de fotos que trobaràs comprimides al costat de l exercici i que, abans de començar, descarregaràs

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

Unitat 5 El circuit elèctric NOM :... DATA:...GRUP:...

Unitat 5 El circuit elèctric NOM :... DATA:...GRUP:... NOM :... DATA:...GRUP:... 65 5.1 Necessitats d energia: l electricitat 1.- Imagina una persona d una cultura primitiva, que no hagi viscut mai en una civilització que conegui l electricitat. Prova d explicar-li

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08

LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08 LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08 Eines de marcar Punta de marcar Regle graduat Escaire Compàs Contrapunxó Nom castellà: Punta de marcar Nom anglès: Graver Eina de marcar Operació que

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

Guia d Eines de l Aula de Tecnologia

Guia d Eines de l Aula de Tecnologia Guia d Eines de l Aula de Tecnologia El nom de les eines Vocabulari: català - castellà auladetecnologia.com Recursos educatius curriculars Xavier Rosell Material didàctic disponible a internet a les adreces

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6 Geometria dossier estiu 2012 2C 1. Dibuixa dues rectes, m i n, que siguin: a) Paral leles horitzontalment. c) Paral leles verticalment. b) Secants. d) Perpendiculars. 6 2. Dibuixa una recta qualsevol m

Más detalles

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA

3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA 1 3. DIAPOSITIVA D ORGANIGRAMA I DIAGRAMA Ms PowerPoint permet inserir, dins la presentació, objectes organigrama i diagrames. Els primers, poden resultar molt útils si es necessita presentar gràficament

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

Fem un correu electrónic!! ( )

Fem un correu electrónic!! ( ) Fem un correu electrónic!! (E-mail) El correu electrònic es un dels serveis de Internet més antic i al mateix temps es un dels més populars i estesos perquè s utilitza en els àmbits d'oci i treball. Es

Más detalles

Dibuix tècnic Sèrie 1

Dibuix tècnic Sèrie 1 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Dibuix tècnic Sèrie 1 Dades de la persona aspirant Qualificació

Más detalles

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA Penjar fotos a internet. (picasa) 1. INSTAL.LAR EL PROGRAMA PICASA Per descarregar el programa picasa heu d anar a: http://picasa.google.com/intl/ca/ Clicar on diu Baixa

Más detalles

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE En aquest tutorial aprendrem: a) Primer, com fer que un pendrive sigui autoarrancable b) Després, com guardar la imatge d'un portàtil

Más detalles

Escola Anoia PRÀCTICA 1

Escola Anoia PRÀCTICA 1 PRÀCTICA 1 La figura de la dreta representa una premsa dedicada a l estampat d objectes diversos, que realitza un recorregut vertical d anada i tornada. La sortida del pistó neumàtic ha de tenir lloc quan

Más detalles

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria curs 2011-2012 avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica Nom i cognoms Grup INSTRUCCIONS Llegeix atentament cada pregunta abans de contestar-la. Si t equivoques, ratlla

Más detalles

Economia de l empresa Sèrie 1

Economia de l empresa Sèrie 1 Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2012 Economia de l empresa Sèrie 1 SOLUCIONS,

Más detalles

La Lluna, el nostre satèl lit

La Lluna, el nostre satèl lit F I T X A 3 La Lluna, el nostre satèl lit El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

Nivell C4: Tractament de la informació escrita Mòdul 2: Opcions de format i impressió de documents

Nivell C4: Tractament de la informació escrita Mòdul 2: Opcions de format i impressió de documents 1 Nivell C4: Tractament de la informació escrita Mòdul 2: Opcions de format i impressió de documents 1. OBJECTIUS 2. FORMAT BÀSIC DE PARÀGRAF 3.FORMAT BÀSIC DE PAGINA DE TEXT 4. IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS

Más detalles

avaluació educació primària

avaluació educació primària avaluació educació primària ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI curs 2015-2016 competència matemàtica instruccions Per fer la prova utilitza un bolígraf. Aquesta prova té diferents tipus

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 1

SOLUCIONARI Unitat 1 SOLUCIONARI Unitat Comencem En un problema de física es demana el temps que triga una pilota a assolir una certa altura. Un estudiant, que ha resolt el problema correctament, arriba a la solució t s. La

Más detalles

COM ÉS DE GRAN EL SOL?

COM ÉS DE GRAN EL SOL? COM ÉS DE GRAN EL SOL? ALGUNES CANVIS NECESSARIS. Planetes Radi Distància equatorial al Sol () Llunes Període de Rotació Òrbita Inclinació de l'eix Inclinació orbital Mercuri 2.440 57.910.000 0 58,6 dies

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat La Lluna canvia La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat De ben segur que has vist moltes vegades la Lluna, l hauràs vist molt lluminosa i rodona però també com un filet molt prim

Más detalles

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro

Dossier de reforç. Visitem la cotxera de metro Dossier de reforç Visitem la cotxera de metro Reforç 1 El continu anar i venir dels trens Cada dia, uns 120 trens, compostos per cinc cotxes cadascun, transporten més d un milió de persones pels més de

Más detalles

DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR

DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR Objetivos: Cómo motivar a los estudiantes mediante actividades científicas atractivas DEMOSTRACIÓN DE LA PERMEABILIDAD CELULAR Mª Victoria Herreras Belled Mª Angeles Asensio I.E.S. L ELIANA Aplicar el

Más detalles

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà

Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Posicionament web i visibilitat a internet dels Cellers amb D.O Empordà Una assignatura pendent.. Girona Novembre 2011 Carles Ferrer Juanola Director www.altas-buscadores.com Les empreses necessiten visibilitat

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS 1. EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCÒGNITES L equació x + y = 3 és una equació de primer grau amb dues incògnites : x i y. Per calcular les solucions escollim un valor

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

Page 1 of 10 Estadística -- Enquesta de valoració dels seminaris TIC. Curs 2006-07 Filtre aplicat en les estadístiques: No s'ha aplicat cap filtre 1.- Edat Fins a 25 anys 0 (0%) De 26 a 30 anys 2 (4,26%)

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2

Exposició. Apunta t al canvi. La qüestió del CO2 Exposició Apunta t al canvi La qüestió del CO2 Apunta t al canvi és un recurs educatiu que proporciona eines pràctiques i modulars per relacionar la qüestió del CO2 i el canvi climàtic amb diversos àmbits

Más detalles

Interferències lingüístiques

Interferències lingüístiques Interferències lingüístiques L ús habitual de dues o més llengües pot provocar fàcilment interferències lingüístiques, és a dir, la substitució de la paraula adequada (per exemple, malaltia) per l equivalent

Más detalles

ACTIVITATS. a) b) c) d) INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat. dv, 18 de març Alumne:

ACTIVITATS. a) b) c) d) INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat. dv, 18 de març Alumne: INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat Matemàtiques Tasca Continuada 4 «Matrius i Sistemes d equacions lineals» Alumne: dv, 18 de març 2016 LLIURAMENT: dm, 5 d abril 2016 NOTA: cal justificar matemàticament

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UN DOCUMENT

UNITAT DONAR FORMAT A UN DOCUMENT UNITAT DONAR FORMAT A UN DOCUMENT 2 Format de paràgraf Per defecte, quan es crea un document a Ms Word el text apareix alineat a l esquerra, amb un interlineat senzill i sense cap tipus de sagnat o entrada

Más detalles

UNITAT 8. FIGURES PLANES

UNITAT 8. FIGURES PLANES 1. Fes servir aquests punts per traçar dues línies poligonals més de cada tipus, apart de les dels exemples: Línia poligonal oberta Línia poligonal oberta creuada Línia poligonal tancada Línia poligonal

Más detalles

NOM IMATGE /enllaç ampliació d informació EXPLICACIONS

NOM IMATGE /enllaç ampliació d informació EXPLICACIONS L ORDINADOR Tipus d ordinadors de sobretaula portàtil de butxaca Formats per la unitat central, el teclat, el ratolí i la pantalla. A la unitat central o torre és on es troben la gran part del maquinari

Más detalles

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius.

Veure que tot nombre cub s obté com a suma de senars consecutius. Mòdul Cubs i nombres senars Edat mínima recomanada A partir de 1er d ESO, tot i que alguns conceptes relacionats amb el mòdul es poden introduir al cicle superior de primària. Descripció del material 15

Más detalles

8. Reflexiona: Si a<-3, pot se a<0?

8. Reflexiona: Si a<-3, pot se a<0? ACTIVITATS 1. Expressa amb nombres enters: a) L avió vola a una altura de tres mil metres b) El termòmetre marca tres graus sota zero c) Dec cinc euros al meu germà 2. Troba el valor absolut de: -4, +5,

Más detalles

ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE

ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE i 1-Observa la factura 2-Tria un producte 3-Mira quin és l IVA que s aplica en aquest producte i calcula l 4-Mira el descompte que s aplica en aquest

Más detalles

TEORIA I QÜESTIONARIS

TEORIA I QÜESTIONARIS ENGRANATGES Introducció Funcionament Velocitat TEORIA I QÜESTIONARIS Júlia Ahmad Tarrés 4t d ESO Tecnologia Professor Miquel Estruch Curs 2012-13 3r Trimestre 13 de maig de 2013 Escola Paidos 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

Servei de Gestió de Serveis Informàtics Secció de Sistemes en Explotació Webmailaj Correu Municipal Configuració nou compte de correu

Servei de Gestió de Serveis Informàtics Secció de Sistemes en Explotació Webmailaj Correu Municipal Configuració nou compte de correu Webmailaj Correu Municipal Configuració nou compte de correu Pàgina 1 de 11 ÍNDEX CONFIGURACIÓ D UN NOU COMPTE DE CORREU...3 1 CONFIGURACIÓ GENERAL...3 2 CONFIGURACIÓ NOM COMPTE I ADREÇA DE RESPOSTA...8

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES DIBUIX TÈCNIC

I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES DIBUIX TÈCNIC DIBUIX TÈCNIC I. SISTEMA DIÈDRIC 3. DISTÀNCIES I ANGLES 1. Dist. d un punt a una recta - Abatiment del pla format per la recta i el punt 2. Dist. d un punt a un pla - Canvi de pla posant el pla de perfil

Más detalles

Activitats de repàs DIVISIBILITAT

Activitats de repàs DIVISIBILITAT Autor: Enric Seguró i Capa 1 CRITERIS DE DIVISIBILITAT Un nombre és divisible per 2 si acaba en 0 o parell (2,4,6,8). Ex: 10, 24, 62, 5.256, 90.070,... Un nombre és divisible per 3 si la suma de les seves

Más detalles

Tema 5: Els ecosistemes

Tema 5: Els ecosistemes En aquest tema aprendràs que a la Terra hi ha ecosistemes terrestres i ecosistemes aquàtics. Els éssers vius que hi habiten es relacionen entre ells. Si les característiques del medi varien, alguns d aquests

Más detalles

Llibres de text ESO

Llibres de text ESO Llibres de text ESO 2016-17 En el següent document trobareu el llistat de llibres de text dels alumnes d ESO per al curs 16-17. Els alumnes treballen amb altres materials didàctics. Al llarg del mes de

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis ELECTRONS I ENLLAÇOS

FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis ELECTRONS I ENLLAÇOS FÍSICA I QUÍMICA Quadern d exercicis ELECTRONS I ENLLAÇOS 1.* Indiqueu quants electrons tenen a l última capa cada un d aquests elements. a) C f) O k) K b) F g) P l) S c) Ne h) H m) He d) Br i) I n) Cl

Más detalles

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Física sèrie 4

Más detalles

PICASA: ÀLBUMS DIGITALS

PICASA: ÀLBUMS DIGITALS PICASA: ÀLBUMS DIGITALS SABIES QUÈ...?! Segurament alguna vegada has pensat fer petits retocs fotogràfics, fer un collage o una presentació amb les teves fotografies i música. Amb aquest programa, el Picasa,

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

Introducció als elements químics. Sessió 1

Introducció als elements químics. Sessió 1 Introducció als elements químics Sessió 1 Que tenen en comú aquests objetes? Bateria liti Microxips Vidre Etiqueta Paper Mòbils TOTS ESTAN FORMATS PER ÀTOMS Carcassa de plàstic Pantalla LCD Polímers Poliamides

Más detalles

Competència matemàtica Sèrie 2

Competència matemàtica Sèrie 2 Proves d accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2013 Competència matemàtica Sèrie 2 SOLUCIONS, CRITERIS

Más detalles

APRENDRE A INVESTIGAR. Document 1 GLÒRIA DURBAN I ÁNGELA CANO (2008)

APRENDRE A INVESTIGAR. Document 1 GLÒRIA DURBAN I ÁNGELA CANO (2008) APRENDRE A INVESTIGAR Document 1 GLÒRIA DURBAN I ÁNGELA CANO (2008) 1r - PLANTEJAR LA NECESSITAT D INFORMACIÓ Què cerco i per què? IDENTIFICAR LA INFORMACIÓ QUE ES NECESSITA EN FUNCIÓ DE LA TASCA A RESOLDRE

Más detalles

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS.

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. Portalexcellence Servei Municipal d Ocupació de Cerdanyola del Vallès www.portalexcellence.cat www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat CURRÍCULUM VITAE 1. DEFINICIÓ

Más detalles

CONTROL APC. 2010-2011 QUATRIMESTRE DE TARDOR Nombre:

CONTROL APC. 2010-2011 QUATRIMESTRE DE TARDOR Nombre: CONTROL APC. 2010-2011 QUATRIMESTRE DE TARDOR Nombre: 1) Considera el procesador K7 de 0,18 micras con L2 integrada funcionando a la misma velocidad que el procesador. Describe brevemente las operaciones

Más detalles

Unitat Didàctica 5.4.1 : EL VOLEIBOL (nivell 1)

Unitat Didàctica 5.4.1 : EL VOLEIBOL (nivell 1) Unitat Didàctica 5.- Habilitats específiques. Esports col lectius. Unitat Didàctica 5.4.1 : EL VOLEIBOL (nivell 1) 1.- La història del voleibol. El voleibol va néixer l any 1895 als Estats Units, a la

Más detalles

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari:

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: Potències i arrels Potències i arrels Potència operacions inverses Arrel exponent índex 7 = 7 7 7 = 4 4 = 7 base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: base

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES

ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES ACTIVITATS DE REPÀS DE LES UNITATS 3 i 4 : ELS CLIMES I ELS PAISATGES 1. Defineix aquests conceptes: Atmosfera: Capa de gasos que envolta la Terra. Temps: És l estat de l atmosfera en un moment determinat

Más detalles

Instruccions per generar el NIU i la paraula de pas

Instruccions per generar el NIU i la paraula de pas Si ja tens un NIU, no has de tornar-te a registrar. Pots accedir a la inscripció directament. Només has de validar el teu NIU i la teva paraula de pas al requadre que hi ha a la dreta de la pantalla: Si

Más detalles

Tema 8. Energia tèrmica. (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg )

Tema 8. Energia tèrmica. (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg ) Tema 8. Energia tèrmica (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg. 178-200) ÍNDEX 8.1. Formes de transferir energia 8.2. Temperatura, calor i energia tèrmica 8.3. Calor 8.3.1. Formes de transferència

Más detalles

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 Í N D E X 1. FUNCIONALITAT...2 1.1 Alta de sol licitud...2 1.1.1 Introducció dades...2 1.1.2 Resultat del procés...4 N. versió: 1.0. Pàg. 2 / 6 1. FUNCIONALITAT 1.1 Alta de sol

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

Unitat 9. Els cossos en l espai

Unitat 9. Els cossos en l espai Unitat 9. Els cossos en l espai Pàgina 176. Reflexiona Si et fixes en la forma dels objectes del nostre entorn, descobriràs els cossos geomètrics. Els cossos geomètrics sols existeixen en la nostra ment.

Más detalles

1 Com es representa el territori?

1 Com es representa el territori? Canvi de sistema de referència d ED50 a ETRS89 El sistema de referència ETRS89 és el sistema legalment vigent i oficial per a Catalunya establert pel Decret 1071/2007. Les cartografies i plànols existents

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

Guia d utilització de les opcions de cerca del Vocabulari forestal

Guia d utilització de les opcions de cerca del Vocabulari forestal Programa del «Diccionari de Ciència i Tecnologia» Secció de Ciències i Tecnologia Guia d utilització de les opcions de cerca del Vocabulari forestal BARCELONA 2010 ÍNDEX 1 EXPLICACIÓ DE LES OPCIONS DE

Más detalles

FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011)

FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011) FORMACIÓ ÀREA TIC SEMI PRESENCIAL ( ANY 2011) FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ OFICIAL EN EINES TIC A NIVELL D USUARI/ÀRIA FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ OFICIAL EN EINES TIC A NIVELL TÈCNIC MICROSOFT OFFICE 2010 (MICROSOFT)

Más detalles

10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam

10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam 10 ventajas de la tecnología PDi ebeam 10 avantatges de la tecnologia PDi ebeam 1. Formatos Formats Esquema del ebeam Projection Esquema del nuevo ebeam EDGE Receptor ebeam Projection Pizarra blanca Pissarra

Más detalles

Somni causat pel vol d una abella al voltant d una magrana un segon abans de despertar

Somni causat pel vol d una abella al voltant d una magrana un segon abans de despertar Somni causat pel vol d una abella al voltant d una magrana un segon abans de despertar Guia d ús per a famílies amb infants de 6 a 11 anys Jocs al web de la Fundació Gala-Salvador Dalí: www.salvador-dali.org

Más detalles

Com funcionen les bicicletes?

Com funcionen les bicicletes? Com funcionen les bicicletes? Nom: Data: Dibuixa una bicicleta el més detalladament possible: 1/20 Nom: Data: Després d anar a buscar informació a la biblioteca i a internet, escriu les parts de la bicicleta

Más detalles

Programació d'activitats per 1r. Cicle de Primària PROGRAMES: PAINT

Programació d'activitats per 1r. Cicle de Primària PROGRAMES: PAINT PROGRAMES: PAINT Manejar el ratolí amb precisió. Elaborar un dibuix utilitzant llapis, pinzell i aerògraf. Exercitar el traç mitjançant l ús de línies. Fer un dibuix emprant el rectangle i el.lipse. Introduir-se

Más detalles

GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ 1.2. CLASSIFICACIÓ

GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ 1.2. CLASSIFICACIÓ GEOMETRIA PLANA 1. ELS ANGLES 1.1. DEFINICIÓ Representem un punt A en un pla i tracem dues semirectes amb origen en aquest punt. El punt A serà el vèrtex de l angle i cada semirecta serà el costat. 1..

Más detalles

TEMA 5: ELS JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS

TEMA 5: ELS JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS TEMA 5: ELS JOCS I ESPORTS ALTERNATIUS Què són els jocs i esports alternatius? Tenen les següents característiques: Tenen un caràcter lúdic o recreatiu. Tenen regles simples. S'usen materials no convencionals.

Más detalles

7-ZIP, programa per a la generació d arxius comprimits

7-ZIP, programa per a la generació d arxius comprimits 7-ZIP, programa per a la generació d arxius comprimits Mini - guia per a la instal lació i configuració del programa 7-Zip i l ús de les seves funcions més bàsiques (comprimir i descomprimir o extreure).

Más detalles

4.- Expressa en forma de potència única indicant el signe resultant.

4.- Expressa en forma de potència única indicant el signe resultant. Pàgina 1 de 8 EXERCICIS PER LA RECUPARACIÓ 1A Avaluació 1.- Calcula de dues maneres (TP i RP): a) 25 + (-1+7) (18 9 + 15)= TP= RP= 9 (-12 + 5 8 = TP= RP= 2.- Treu factor comú i calcula: a) 5.(-3) + (-7).

Más detalles

Cicle Superior Petits textos de comprensió lectora

Cicle Superior Petits textos de comprensió lectora Aquí tens la publicitat d una botiga. A partir de tot el que pots llegir, contesta les següents preguntes: 1. Quin és el nom de la botiga? 2. Quina és la oferta? 3. Quines són les característiques del

Más detalles

REFLEXIÓ I AUTOAVALUACIÓ, PER CICLES, SOBRE EL TREBALL D ESPAI I FORMA A EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

REFLEXIÓ I AUTOAVALUACIÓ, PER CICLES, SOBRE EL TREBALL D ESPAI I FORMA A EDUCACIÓ PRIMÀRIA. El present qüestionari ens ha de permetre analitzar el treball que es realitza amb els alumnes sobre el treball d espai i forma a l aula, per tal de reflexionar sobre la metodologia més adient per a treballar-ho

Más detalles

Com crear arxius PDF de documents tècnics

Com crear arxius PDF de documents tècnics Gescol com a eina de gestió de clients i encàrrecs Com crear arxius PDF de documents tècnics Amb el programa Adobe Acrobat Standard, es pot convertir tots els documents tècnics que s han d adjuntar amb

Más detalles

XERRADA SOBRE LES DROGUES. Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa. mossos d esquadra

XERRADA SOBRE LES DROGUES. Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa. mossos d esquadra XERRADA SOBRE LES DROGUES Oficina de Relacions amb la Comunitat Comissaria de Mossos d Esquadra de Manresa mossos d esquadra Generalitat de Catalunya Departament d Interior, Relacions Institucionals i

Más detalles

Guia per a la construcció de webs de la Generalitat amb estil gencat responsiu

Guia per a la construcció de webs de la Generalitat amb estil gencat responsiu Guia per a la construcció de webs de la Generalitat amb estil gencat responsiu 4. Distribuïdores Versió beta Barcelona, agost de 2015 DISTRIBUÏDORES 1. QUÈ SÓN... 3 2. COM ES MOSTREN... 4 3. ELEMENTS...

Más detalles