SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE"

Transcripción

1 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 3 Activitat Completa els productes següents. a) 0 = 5... e) 0 = 5... b)... = 5 3 f) 25 =... 5 c) 5 =... g) 55 = 5... d) 30 = 5... h) 40 = a) 0 = 5 0 e) 0 = 5 2 b) 5 = 5 3 f) 25 = 5 5 c) 5 = 5 g) 55 = 5 d) 30 = 5 6 h) 40 = 5 8. Tanmatei, hi ha més solucions. Activitat 2 Escriu cinc múltiples de 7. Com ho fas per trobar-los? 7, 4, 2, 28, 35. Hem calculat els cinc primers múltiples de 7. Per calcular-los es multiplica el nombre 7 pels cinc primers nombres naturals. 7 = = = = = 35 Nota: En cas d haver començat multiplicant per zero els múltiples serien: 0, 7, 4, 2, 28. Activitat 3 Si un nombre és múltiple de 6, també ho és de 3? Per què? La resposta és que sí, perquè de fet 6 és un múltiple de 3, 6 = 3 2. Si calculem qualsevol múltiple de 6: 6 = = = = obtenim el següent: 3 2 = = = = = = = = En efecte 6, 2, 8, 24..., també són múltiples de 3. Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT SOLUCIONS ACTIVITATS D APRENENTATGE

2 32 Activitat 4 Troba tots els divisors de 28 més petits que ell. Fes-ne la suma. Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT SOLUCIONS ACTIVITATS D APRENENTATGE =... Què observes? Els nombres naturals que tenen aquesta propietat es diuen nombres perfectes. Fes el matei amb el nombre 6. Els divisors de 28 més petits que ell matei són:, 2, 4, 7 i = S observa que la suma dels divisors de 28 més petits que ell matei dóna el propi nombre. 28 és, doncs, un nombre perfecte. Els divisors de 6 més petits que ell matei són:, 2 i = 6. El nombre 6 és també un nombre perfecte. Activitat 5 Digues com podríem saber, amb l ajut de la calculadora, si un nombre és múltiple d un altre. Determina si 440 i 896 són múltiples de 8. Per saber si un nombre és múltiple d un altre amb l ajut de la calculadora, només cal dividir el nombre més gran pel més petit i comprovar que la divisió sigui eacta, és a dir, en el resultat que ens doni la calculadora no ha de sortir cap ifra decimal. Per saber si 440 i 896 són múltiples de 8 amb l ajut de la calculadora farem els càlculs 440 : 8 i 896 : 8. El primer resultat és eacte: 55. El segon també: 2. Per tant, tots dos nombres, 440 i 896, són múltiples de 8. Activitat 6 Podem dir que és múltiple de qualsevol nombre? Per què? I divisor? Per què? no pot ser múltiple de qualsevol nombre perquè donat un nombre qualsevol, la manera d obtenir-ne un múltiple és multiplicant aquest nombre per qualsevol natural. Aquest producte mai ens donarà llevat que multipliquem el nombre per ell matei. Per tant, com a molt podrem dir que és múltiple d. En canvi, sí que és divisor de qualsevol nombre ja que si dividim qualsevol nombre per, la divisió sempre serà eacta.

3 Activitat 7 Sense fer les operacions, digues si 3 és divisor de: a) b) 33 2 c) d) Per resoldre l activitat utilitzarem les propietats dels múltiples i dels divisors. 2 és divisible per 3 (2 : 3 = 7). 54 és divisible per 3 (54 : 3 = 8). Aleshores la suma, , és divisible per és divisible per 3 (33 : 3 = ). 2 és divisible per 3 (2 : 3 = 4 ). Aleshores la resta, 33 2, és divisible per 3. 9 és divisible per 3 (9 : 3 = 3 ). 6 és divisible per 3 (6 : 3 = 2). Aleshores la suma, 9 + 6, és divisible per és divisible per 3 (05 : 3 = 35). 72 és divisible per 3 (72 : 3 = 24). Aleshores la resta, és divisible per 3. Activitat 8 Escriu els divisors de 4, 6, 9 i 2. Ara fes el matei amb els nombres 2, 3, 5, 7. Quina diferència observes amb els divisors del primer grup de nombres i els del segon grup de nombres? Quin nom reben els nombres del segon grup? Divisors de 4 = {, 2, 4} Divisors de 6 = {, 2, 3, 6} Divisors de 9 = {, 3, 9} Divisors de 2 = {, 2, 3, 4, 6, 2} Divisors de 2 = {, 2} Divisors de 3 = {, 3} Divisors de 5 = {, 5} Divisors de 7 = {, 7} Els nombres del segon grup, a diferència dels del primer grup, només tenen dos divisors que són els trivials: la unitat i ells mateios. Els nombres del segon grup s anomenen primers. Activitat 9 Construei un garbell d Eratòstenes que contingui els nombres primers més petits que 00. Fet a la unitat didàctica. Activitat 0 Hi ha algun nombre parell que sigui primer? Per què? Sí, només n hi ha un i és el nombre 2. Tots els altres parells, en ser múltiples de 2, tindran com a divisor el nombre 2, a més d ells mateios i de la unitat. Aiò ja fa un mínim de tres divisors. 33 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT SOLUCIONS ACTIVITATS D APRENENTATGE

4 34 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT SOLUCIONS ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat Descompon en factors primers els nombres 48 i = = Activitat 2 Completa les següents descomposicions factorials en nombres primers i reescriu-les en forma de potències. Eemple: 24 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Activitat 3 Troba tots els divisors del nombre 56. Descomponem 56 factorialment = és divisible per 56 és divisible per

5 Escrivim tots els productes: = 7 = 7 2 = 2 7 = 4 = = 28 = = 56 Divisors de 56 = {, 2, 4, 7, 8, 4, 28, 56} Activitat 4 Aplica el criteri de divisibilitat per 3 per saber quins dels nombres següents són múltiples de = 8. 8 és múltiple de 3. Aleshores 576 és divisible per = 2. 2 és múltiple de 3. Aleshores 83 és divisible per =. no és múltiple de 3. Aleshores 9 no és divisible per = 4. 4 no és múltiple de 3. Aleshores 3 no és divisible per = 9. 9 és múltiple de 3. Aleshores 26 és divisible per 3. Activitat 5 Digues quin valor ha de tenir «b» perquè els nombres que obtinguem siguin divisibles per. 2b2 b3 89b 2b2. b = ja que (+2) (2+) = 3 3 = 0 que és múltiple d. Resultat: 22 b3. b = 3 ja que 3 3 = 0 que és múltiple d. Resultat: 33 89b. b = 4 ja que (8+9) (++4) = 7 6 = que és múltiple d. Resultat: Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT SOLUCIONS ACTIVITATS D APRENENTATGE

6 36 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT SOLUCIONS ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 6 Calcula el mcd i el mcm de les següents parelles de nombres. a) 28 i 77 b) 54 i = = 7 mcd (28,77) = 7 mcm (28,77) = = 308 b) = = mcd (54,05) = 3 mcm (54, 05) = = 890 Activitat 7 Escriu una parella de nombres que tingui com a mcd el 2. Eemples de parelles: 4 i 6 4 i 8 34 i 22 0 i 2 etc. Activitat 8 Escriu una parella de nombres primers i calcula n el mcd i el mcm. Què observes? Creus que passarà el matei amb qualsevol parella de nombres primers? Per eemple: 7 és primer i 3 també és primer. mcd (7,3) = mcm (7,3) = 7 3 = 9 Observació: el mcd és i el mcm és el producte de tos dos nombres. Aiò passarà sempre amb qualsevol parella de nombres primers pel fet de no tenir divisors comuns.

7 Activitat 9 Calcula: a) mcd (3, 7) b) mcd (3, 2) c) mcd (5, 4) Quan el màim comú divisor de dos nombres és la unitat es diu que aquests nombres són primers entre ells. a) mcd (3, 7) =. 3 i 7 són nombres primers entre ells. b) mcd (3, 2) =. 3 i 2 són nombres primers entre ells. c) mcd (5, 4) =. 5 i 4 són nombres primers entre ells. Activitat 20 Escriu el nombre més petit que en dividir-lo per 3, 5 i 8 dóna sempre 2 de residu. Es calcula el mcm de 3, 5 i 8. A aquest resultat se li suma 2. D aquesta manera s aconseguei que la divisió entre 3, 5 i 8 no sigui eacta i que a més doni 2 de residu. mcm (3, 5, 8) = = = 92 Activitat 2 Baiem al poble a visitar la família cada 2 setmanes i el nostre germà gran ho fa cada 3. Cada quants dies coincidirem? És clar que anirem coincidint cada múltiple de 2 i de 3 setmanes a la vegada. Només cal calcular el múltiple comú més petit de 2 i de 3. mcm (2,3) = 6 Coincidirem amb el nostre germà cada 6 setmanes o, el que és el matei, cada 42 dies. 37 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT SOLUCIONS ACTIVITATS D APRENENTATGE

8 38 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT SOLUCIONS ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 22 En el comerç on treballem volem oferir cistelles de Nadal als nostres clients. Per muntar-les disposem de 92 ampolles de cava, 230 capses de neules i 38 pots d anoves de l Escala. Quantes cistelles iguals podrem muntar sense que sobri cap producte? Quants productes de cada hi haurà en una cistella? Tots aquests productes s han de repartir entre un nombre determinat de cistelles. Per tant, el nombre de cistelles haurà de ser un divisor comú a 92, 230 i 38. Calculem, doncs, el mcd. mcd (92, 230, 38) =? = = = mcd (92, 230, 38) = 2 23 = 46 Podrem muntar sense que sobri cap producte 46 cistelles i en cada cistella hi haurà: 2 ampolles de cava ( 92 : 46 = 2 ) 5 capses de neules ( 230 : 46 = 5 ) 3 pots d anoves de l Escala ( 38 : 46 = 3 ).

9 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D AVALUACIÓ 39 Activitat Troba un múltiple i un divisor de cadascun d aquests nombres. a) 3 b) c) 20 d) 36 e) 52 Nombre Activitat 2 Múltiple Divisor Escriu els set primers múltiples de 7. Quin serà el múltiple que fa 0? I el que fa 00? 7 = = = = = = = 9 El múltiple de 7 que fa 0 serà: 7 0 = 70. El múltiple de 7 que fa 00 serà: 7 00 =.700. Activitat 3 Dels nombres següents, digues quins són divisors de vint-i-vuit. 4, 6, 8, 2, 4, 28 Els nombres divisors de 28 són 4, 4 i 28. Comprovem que en efecte les divisions són eactes: 28 : 4 = 7 28 : 4 = 2 28 : 28 = Activitat 4 Sense fer les operacions, digues si 5 és divisor de: és divisible per 5. 5 és divisible per 5. Aleshores la suma és divisible per és divisible per 5. 0 és divisible per 5. Aleshores la resta és divisible per 5. 0 és divisible per és divisible per 5. Aleshores la suma és divisible per és divisible per és divisible per 5. Aleshores la resta és divisible per 5. Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT SOLUCIONS ACTIVITATS D AVALUACIÓ

10 40 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT SOLUCIONS ACTIVITATS D AVALUACIÓ Activitat 5 Dels nombres següents, digues quins són primers i per què. 3, 27, 56, 49, 7, 2, 97, 0, 3, 9, 23 3, 7, 97, 0, 3, 9 i 23 són nombres primers perquè tots ells tenen com a únics divisors ells mateios i la unitat. Activitat 6 Descompon en factors primers els nombres 6, 8 i = = = Activitat 7 Troba tots els divisors del nombre 2. Descomponem el nombre 2 factorialment: = és divisible per és divisible per Escrivim tots els productes: 2 3 = 3 = 3 = 2 3 = 6 = = 2 Divisors de 2 = {, 2, 3, 4, 6, 2}

11 Activitat 8 Calcula quin ha de ser el valor de en cada cas. a) 2 és divisible per 2 i per 3 b) 52 és divisible per 4 i per 5 c) 30 és divisible per 2, per 3 i per 5 a) =, = 4, = 7... b) = 0 c) = 2, = 5, = 8... Activitat 9 Calcula el mcd i el mcm de les següents parelles de nombres. a) 6 i 32 b) 80 i 45 a) = = 2 5 mcd (6,32) = 2 4 = 6 mcm (6,32) = 2 5 = 32 b) = = mcd (80,45) = = 45 mcm (80,45) = = 80 4 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT SOLUCIONS ACTIVITATS D AVALUACIÓ

12 42 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT SOLUCIONS ACTIVITATS D AVALUACIÓ Activitat 0 El dia del nostre aniversari volem repartir uns anissos als companys de la feina. El cas és que no tenim gaire clar de quants anissos disposem, però sí que sabem que els podem repartir o bé en saquets de 2 anissos, o bé en saquets de 5 anissos o bé en saquets de 4 anissos. En qualsevol cas no tenim més de 500 anissos. Quants anissos tenim per repartir? Si podem fer saquets d anissos de 2, 5 i 4 unitats sense que en sobri cap és perquè el nombre d anissos serà un múltiple comú de 2, 5 i 4. De múltiples comuns sabem calcular el més petit. Calculem-lo a veure què passa. 2 = = = 2 7 mcm (2, 5, 4) = = és un resultat que ens va bé perquè és inferior a 500. Qualsevol altre múltiple comú ja estaria per sobre de 500 ja que pel nombre més petit que podem multiplicar 420 és 2 i el resultat, 840, supera 500. Tindrem, doncs, 420 anissos per repartir.

Activitats de repàs DIVISIBILITAT

Activitats de repàs DIVISIBILITAT Autor: Enric Seguró i Capa 1 CRITERIS DE DIVISIBILITAT Un nombre és divisible per 2 si acaba en 0 o parell (2,4,6,8). Ex: 10, 24, 62, 5.256, 90.070,... Un nombre és divisible per 3 si la suma de les seves

Más detalles

QUADERN DE TREBALL. Economia domèstica. Graduat en Educació Secundària. Mòdul comú. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia

QUADERN DE TREBALL. Economia domèstica. Graduat en Educació Secundària. Mòdul comú. Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia Graduat en Educació Secundària Mòdul comú 2 Economia domèstica Àmbit de les Matemàtiques, de la Ciència i de la Tecnologia Generalitat de Catalunya Departament d Educació QUADERN DE TREBALL SUMARI ORGANITZACIÓ

Más detalles

MÚLTIPLES I DIVISORS

MÚLTIPLES I DIVISORS MÚLTIPLES I DIVISORS DETERMINACIÓ DE MÚLTIPLES Múltiple d un nombre és el resultat de multiplicar aquest nombre per un altre nombre natural qualsevol. 2 x 0 = 0 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8

Más detalles

TEMA 2: Múltiples i Divisors. Activitats. 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per 3 ens doni 25

TEMA 2: Múltiples i Divisors. Activitats. 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per 3 ens doni 25 TEMA 2: Múltiples i Divisors Activitats Concepte de múltiple 6 és múltiple de 2 perquè 2 3 = 6 24 és múltiple de 8 perquè 8 3 = 24 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per

Más detalles

TEMA 2: Múltiples i Divisors

TEMA 2: Múltiples i Divisors TEMA 2: Múltiples i Divisors 4tESO CB Concepte de múltiple 6 és múltiple de 2 perquè 2 3 = 6 24 és múltiple de 8 perquè 8 3 = 24 25 NO és múltiple de 3 perquè no hi ha cap nombre que multiplicat per 3

Más detalles

TEMA 1: Divisibilitat. Teoria

TEMA 1: Divisibilitat. Teoria TEMA 1: Divisibilitat Teoria 1.0 Repàs de nombres naturals. Jerarquia de les operacions Quan en una expressió apareixen operacions combinades, l ordre en què les hem de fer és el següent: 1. Les operacions

Más detalles

Polinomis i fraccions algèbriques

Polinomis i fraccions algèbriques Tema 2: Divisivilitat. Descomposició factorial. 2.1. Múltiples i divisors. Cal recordar que: Si al dividir dos nombres enters a i b trobem un altre nombre enter k tal que a = k b, aleshores diem que a

Más detalles

NO, la divisió no és exacta. SI, la divisió és exacta. SI, la divisió és exacta. NO, la divisió no és exacta. NO, la divisió no és exacta.

NO, la divisió no és exacta. SI, la divisió és exacta. SI, la divisió és exacta. NO, la divisió no és exacta. NO, la divisió no és exacta. 1. Comprova si hi ha relació de divibilitat entre aquestos nombres. a) 224 i 40 1 NO, la divisió no és exacta. b) 450 i 50 c) 400 i 16 d) 654 i 32 NO, la divisió no és exacta. e) 568 i 46 NO, la divisió

Más detalles

TEMA 2: Divisibilitat Activitats

TEMA 2: Divisibilitat Activitats TEMA 2: Divisibilitat Activitats 1. 35 és múltiple de 5?. Raoneu la resposta 2. 48 és divisible per 6?. Raoneu la resposta 3. Completeu els deu primers múltiples de 8 8, 16,, 32,,,,,, 80 4. Quines de les

Más detalles

MÍNIM COMÚ MULTIPLE m.c.m

MÍNIM COMÚ MULTIPLE m.c.m MÍNIM COMÚ MULTIPLE m.c.m Al calcular el mínim comú múltiple de dos o més nombres el que estem fent és quedar-nos amb el valor més petit de tots els múltiples que són comuns a aquests nombres. És a dir,

Más detalles

Unitat 1 DIVISIBILITAT. Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT 1 DIVISIBILITAT

Unitat 1 DIVISIBILITAT. Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA UNITAT 1 DIVISIBILITAT Unitat 1 DIVISIBILITAT 13 14 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 2. ECONOMIA DOMÈSTICA QUÈ TREBALLARÀS? què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de: Identificar i determinar els múltiples i

Más detalles

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS

Àmbit de les matemàtiques, de la ciència i de la tecnologia M14 Operacions numèriques UNITAT 2 LES FRACCIONS M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions UNITAT LES FRACCIONS 1 M1 Operacions numèriques Unitat Les fraccions 1. Concepte de fracció La fracció es representa per dos nombres enters que s anomenen

Más detalles

Unitat 2. POLINOMIS, EQUACIONS I INEQUACIONS

Unitat 2. POLINOMIS, EQUACIONS I INEQUACIONS Unitat 2. POLINOMIS, EQUACIONS I INEQUACIONS 2.1. Divisió de polinomis. Podem fer la divisió entre dos monomis, sempre que m > n. Si hem de fer una divisió de dos polinomis, anirem calculant les divisions

Más detalles

Unitat 2: DIVISIBILITAT

Unitat 2: DIVISIBILITAT Unitat 2: DIVISIBILITAT Relació de divisibilitat. Múltiples i divisors. Entre dos nombres hi ha relació de divisibilitat quan al dividir un nombre per l altra, la divisió és exacta.. Si entre dos nombres

Más detalles

Quadern de matemàtiques Decimals2

Quadern de matemàtiques Decimals2 Quadern de matemàtiques Decimals2 1 2,7 0 3 Part entera: 12 Part decimal: 703 Curs i grup: Data inici quadern Data acabament Seguiment Data Observació Professorat Data Avaluació Professorat Índex Operacions

Más detalles

8. Reflexiona: Si a<-3, pot se a<0?

8. Reflexiona: Si a<-3, pot se a<0? ACTIVITATS 1. Expressa amb nombres enters: a) L avió vola a una altura de tres mil metres b) El termòmetre marca tres graus sota zero c) Dec cinc euros al meu germà 2. Troba el valor absolut de: -4, +5,

Más detalles

L essencial. 1. CÀLCUL DE TOTS ELS DIVISORS D UN NOMBRE Calcula tots els divisors de RECONEIXEMENT DE SI UN NOMBRE

L essencial. 1. CÀLCUL DE TOTS ELS DIVISORS D UN NOMBRE Calcula tots els divisors de RECONEIXEMENT DE SI UN NOMBRE 2 DIVISIBILITAT NOM: CURS: DATA: L essencial 1. CÀLCUL DE TOTS ELS DIVISORS D UN NOMBRE Calcula tots els divisors de 63. PRIMER. Dividim 63 entre 1, 2, 3 fins que el quocient sigui més petit que el divisor.

Más detalles

} = { 5,10,15, 20, 25,30,35,... }

} = { 5,10,15, 20, 25,30,35,... } 1. Completa: a) Com podem saber si un nombre cap en un altre una quantitat exacta de vegades? b) Dos nombres es troben emparentats per la relació de divisibilitat quan c) a és múltiple de b o, el que és

Más detalles

Proporcionalitat i percentatges

Proporcionalitat i percentatges Proporcionalitat i percentatges Proporcions... 2 Propietats de les proporcions... 2 Càlul del quart proporcional... 3 Proporcionalitat directa... 3 Proporcionalitat inversa... 5 El tant per cent... 6 Coneixement

Más detalles

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35

DIVISIBILITAT. Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 5 35 ESO Divisibilitat 1 ESO Divisibilitat 2 A. El significat de les paraules. DIVISIBILITAT Amb els nombres 5, 7 i 35 podem escriure diverses expressions matemàtiques: 5x7= 35 35 = 7 5 35 = 5 7 35 7 0 5 35

Más detalles

DOSSIER DE RECUPERACIÓ DE MATEMÀTIQUES DE 1R D ESO. 1R TRIMESTRE

DOSSIER DE RECUPERACIÓ DE MATEMÀTIQUES DE 1R D ESO. 1R TRIMESTRE DOSSIER DE RECUPERACIÓ DE MATEMÀTIQUES DE 1R D ESO. 1R TRIMESTRE 2013-14 Cal fer totes les operacions en full a part i s han de veure tots els procediments. Les dates d entrega seran les que apareguin

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 59 Activitat 1 Llegeix atentament el teorema de Tales. Creus que també és certa la proporció següent? Per què? AB CD A B C D El teorema de Tales diu: AB (A B

Más detalles

Unitat 2 EQUACIONS DE PRIMER GRAU. Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 5. TRANSFORMACIONS D EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES UNITAT 2 EQUACIONS DE PRIMER GRAU

Unitat 2 EQUACIONS DE PRIMER GRAU. Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 5. TRANSFORMACIONS D EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES UNITAT 2 EQUACIONS DE PRIMER GRAU Unitat 2 EQUACIONS DE PRIMER GRAU 37 38 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 5. TRANSFORMACIONS D EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES UNITAT 2 QUÈ TREBALLARÀS? què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç

Más detalles

UNITAT 3. MÚLTIPLES I DIVISORS. Digem que un nombre és múltiple d'un altre si el conté un nombre sencer de vegades.

UNITAT 3. MÚLTIPLES I DIVISORS. Digem que un nombre és múltiple d'un altre si el conté un nombre sencer de vegades. MATEMÀTIQUES 5é de PRIMÀRIA Professora: Estrella Piqueras UNITAT 3. MÚLTIPLES I DIVISORS ELS MÚLTIPLES D'UN NOMBRE ELS MÚLTIPLES D'UN NOMBRE natural són els nombres naturals que resulten de multiplicar

Más detalles

GUIÓ DE L ACTIVITAT ELS AMICS D UN NÚMERO. Material: Multicubs, llapis de colors, fulls quadriculats

GUIÓ DE L ACTIVITAT ELS AMICS D UN NÚMERO. Material: Multicubs, llapis de colors, fulls quadriculats GUIÓ DE L ACTIVITAT ELS AMICS D UN NÚMERO. Material: Multicubs, llapis de colors, fulls quadriculats Amb un número determinat de multicubs, per exemple 12 es demana a alumnat que els enganxin formant un

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Educació Institut El Palau. Nivell: 1r ESO. Matèria: Matemàtiques. Nom:

Generalitat de Catalunya Departament d Educació Institut El Palau. Nivell: 1r ESO. Matèria: Matemàtiques. Nom: Nivell: 1r ESO Matèria: Matemàtiques Nom: Unitat 1: Divisibilitat Múltiples i divisors 1. Digues si són certes o falses les frases següents i el perquè: a) 4 és divisor de 32 b) 12 és un divisor de 4.

Más detalles

repàs Nom: Data: Curs: Escriu els múltiples comuns de cada parell de nombres (sense incloure el 0) i tria n l MCM.

repàs Nom: Data: Curs: Escriu els múltiples comuns de cada parell de nombres (sense incloure el 0) i tria n l MCM. repàs 1 Obtín els 10 primers múltiples de 6, 8 i 1. nombre 0 1 3 4 5 6 7 8 9 Múltiples de 6 Múltiples de 8 Múltiples de 1 Escriu els múltiples comuns de cada parell de nombres (sense incloure el 0) i tria

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Educació Institut El Palau. Nivell: 1r ESO. Matèria: Matemàtiques. Nom:

Generalitat de Catalunya Departament d Educació Institut El Palau. Nivell: 1r ESO. Matèria: Matemàtiques. Nom: Nivell: 1r ESO Matèria: Matemàtiques Nom: Unitat 1: Divisibilitat Múltiples i divisors 1. Digues si són certes o falses les frases següents i el perquè: a) 4 és divisor de 32 b) 12 és un divisor de 4.

Más detalles

Equacions i sistemes de segon grau

Equacions i sistemes de segon grau Equacions i sistemes de segon grau 3 Equacions de segon grau. Resolució. a) L àrea del pati d una escola és quadrada i fa 0,5 m. Per calcular el perímetre del pati seguei els passos següents: Escriu l

Más detalles

Els nombres naturals

Els nombres naturals Els nombres naturals Els nombres naturals Els nombres naturals són aquells que serveixen per a comptar. Se solen representar fent servir les xifres del 0 al 9. signe suma o resultat Suma: 9 + 12 = 21 sumands

Más detalles

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES.

Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES UNITAT 2 TEOREMA DE TALES. Unitat 2 TEOREMA DE TALES. TEOREMA DE PITÀGORES. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES 41 42 Matemàtiques, Ciència i Tecnologia 8. TRIGONOMETRIA UNITAT 2 QUÈ TREBALLARÀS? què treballaràs? En acabar la unitat has de ser

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

NO, la divisió no és exacta. SI, la divisió és exacta. SI, la divisió és exacta. NO, la divisió no és exacta. NO, la divisió no és exacta.

NO, la divisió no és exacta. SI, la divisió és exacta. SI, la divisió és exacta. NO, la divisió no és exacta. NO, la divisió no és exacta. 1. Comprova si hi ha relació de divibilitat entre aquestos nombres. a) 224 i 40 1 NO, la divisió no és exacta. b) 450 i 50 SI, la divisió és exacta. c) 400 i 16 SI, la divisió és exacta. d) 654 i 32 NO,

Más detalles

Unitat 1. Nombres reals.

Unitat 1. Nombres reals. Unitat 1. Nombres reals. Conjunts numèrics: - N = Naturals - Z = Enters - Q = Racionals: Són els nombres que es poden expressar com a quocient de dos nombres enters. El conjunt dels nombres racionals,

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 55 Activitat 1 Dels nombres següents, indica quins són enters. a) 4 b) 0,25 c) 2 d) 3/5 e) 0 f) 1/2 g) 9 Els nombres enters són: 4, 2, 0 i 9. Activitat 2 Si la

Más detalles

TEMA 4: Equacions exponencials i logarítmiques

TEMA 4: Equacions exponencials i logarítmiques TEMA 4: Equacions exponencials i logarítmiques 4.1. EXPONENCIALS Definim exponencial de base a i exponent n:. Propietats de les exponencials: (1). (2) (3) (4) 1 (5) 4.2. EQUACIONS EXPONENCIALS Anomenarem

Más detalles

LES FRACCIONS Una fracció és part de la unitat Un tot es pren com a unitat La fracció expressa un valor amb relació a aquest tot

LES FRACCIONS Una fracció és part de la unitat Un tot es pren com a unitat La fracció expressa un valor amb relació a aquest tot LES FRACCIONS Termes d una fracció: a b Numerador Denominador 1.- ELS TRES SIGNIFICATS D UNA FRACCIÓ 1.1. Una fracció és part de la unitat Un tot es pren com a unitat La fracció expressa un valor amb relació

Más detalles

TEMA 3 : Nombres Racionals. Teoria

TEMA 3 : Nombres Racionals. Teoria .1 Nombres racionals.1.1 Definició TEMA : Nombres Racionals Teoria L'expressió b a on a i b son nombres enters s'anomena fracció. El nombre a rep el nom de numerador, i b de denominador. El conjunt dels

Más detalles

POLINOMIS i FRACCIONS ALGEBRAIQUES

POLINOMIS i FRACCIONS ALGEBRAIQUES POLINOMIS i FRACCIONS ALGEBRAIQUES. Polinomis: introducció.. Definició de polinomi.. Termes d un polinomi.. Grau d un polinomi.. Polinomi reduït..5 Polinomi ordenat..6 Polinomi complet..7 Polinomi oposat..8

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 5

SOLUCIONARI Unitat 5 SOLUCIONARI Unitat 5 Comencem Escriu tres equacions que no tinguin solució en el conjunt. Resposta oberta. Per exemple: a) x b) 5x 0 c) x Estableix tres equacions que no tinguin solució en el conjunt.

Más detalles

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS 1. EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCÒGNITES L equació x + y = 3 és una equació de primer grau amb dues incògnites : x i y. Per calcular les solucions escollim un valor

Más detalles

Fraccions. Quadern de matemàtiques Q. Paraules clau: Aprendràs:

Fraccions. Quadern de matemàtiques Q. Paraules clau: Aprendràs: Quadern de matemàtiques Q Fraccions Saps calcular el resultat de l operació? Paraules clau: fracció, numerador, denominador, fracció unitària, fraccions equivalents, fracció pròpia i impròpia, simplificar

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

Bloc I. ARIMÈTICA. Tema 6: POTÈNCIES I ARREL QUADRADA TEORIA

Bloc I. ARIMÈTICA. Tema 6: POTÈNCIES I ARREL QUADRADA TEORIA 1. INTRODUCCIÓ. IES L ASSUMPCIÒ d El http://ww w.ieslaasuncion.org Observa l arbre genealògic de Lluïsa: Rebesavis Besavis Iaios Pares Lluïsa Hi ha ocasions en les que per a resoldre un problema es necessari

Más detalles

ACTIVITATS. a) b) c) d) INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat. dv, 18 de març Alumne:

ACTIVITATS. a) b) c) d) INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat. dv, 18 de març Alumne: INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat Matemàtiques Tasca Continuada 4 «Matrius i Sistemes d equacions lineals» Alumne: dv, 18 de març 2016 LLIURAMENT: dm, 5 d abril 2016 NOTA: cal justificar matemàticament

Más detalles

DERIVADES. TÈCNIQUES DE DERIVACIÓ

DERIVADES. TÈCNIQUES DE DERIVACIÓ UNITAT 7 DERIVADES. TÈCNIQUES DE DERIVACIÓ Pàgina 56 Tangents a una corba y f (x) 5 5 9 4 Troba, mirant la gràfica i les rectes traçades, f'(), f'(9) i f'(4). f'() 0; f'(9) ; f'(4) 4 Digues uns altres

Más detalles

MATEMÀTIQUES 1r ESO DOSSIER D'ESTIU

MATEMÀTIQUES 1r ESO DOSSIER D'ESTIU Col.legi DOMINIQUES DE L ENSENYAMENT Fundació Educativa Dominiques de l Ensenyament C/ Mallorca 349 08013 BARCELONA 932 073 165 MATEMÀTIQUES 1r ESO DOSSIER D'ESTIU - La realització d'aquest dossier d'estiu

Más detalles

TEMA 4 : Matrius i Determinants

TEMA 4 : Matrius i Determinants TEMA 4 : Matrius i Determinants MATRIUS 4.1. NOMENCLATURA. DEFINICIÓ Una matriu és un conjunt de mxn elements distribuïts en m files i n columnes, A= Aquesta és una matriu de m files per n columnes. És

Más detalles

Les Arcades. Molló del terme. Ermita la Xara. Esglèsia Sant Pere

Les Arcades. Molló del terme. Ermita la Xara. Esglèsia Sant Pere Les Arcades Molló del terme Ermita la Xara Esglèsia Sant Pere Pàg. 2 Monomi Un monomi (mono=uno) és una expressió algebraica de la forma: *+,-=/, 1 on R N., rep el nom d indeterminada o variable del monomi,

Más detalles

= 25 = 15 =3. FITXA 1: Nombres A.1. ESCRIU AMB XIFRES AQUESTS NOMBRES: A.2. ESCRIU EL NOM D'AQUESTES QUANTITATS: A.3. COMPLETA LA TAULA:

= 25 = 15 =3. FITXA 1: Nombres A.1. ESCRIU AMB XIFRES AQUESTS NOMBRES: A.2. ESCRIU EL NOM D'AQUESTES QUANTITATS: A.3. COMPLETA LA TAULA: FITXA 1: Nombres A.1. ESCRIU AMB XIFRES AQUESTS NOMBRES: a) Cent mil dos-cents deu. b) Un milió cent mil dos-cents. c) Mil milions vuitanta mil vuit-cents. d) Nou-cents trenta mil vuitanta. e) Tres mil

Más detalles

MÚLTIPLES I DIVISORS

MÚLTIPLES I DIVISORS MÚLTIPLE D UN NOMBRE MÚLTIPLES I DIVISORS El múltiple d un nombre és el resultat de multiplicar aquest nombre per 0, per 1, per 2, per 3, per 15, per 52 per qualsevol nombre natural. Per exemple: Escriu

Más detalles

EXERCICIS POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES

EXERCICIS POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES EXERCICIS POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES Suma de monomis. 1. Realitza les següents operacions: + 8 4 9 9 6 + 4 5 5 1 + 4 4 4 11 7 f) 6 7 1 8. Realitza les següents operacions: 1 + 5 5 + 1 y + y + y

Más detalles

TEMA 3: Polinomis 3.1 DEFINICIONS:

TEMA 3: Polinomis 3.1 DEFINICIONS: TEMA 3: Polinomis 3.1 DEFINICIONS: Anomenarem monomi qualsevol expressió algèbrica formada per la multiplicació d un nombre real i d una variable elevada a un exponent natural. El nombre es diu coeficient

Más detalles

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari:

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: Potències i arrels Potències i arrels Potència operacions inverses Arrel exponent índex 7 = 7 7 7 = 4 4 = 7 base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: base

Más detalles

Exercicis de matemàtiques de 1r ESO

Exercicis de matemàtiques de 1r ESO Exercicis de matemàtiques de 1r ESO NOMBRES NATURALS 1. Calcula el resultat d'aquestes operacions (treu primer els parèntesis): a) 63- (17-8) = b) 15+ (20-3) -12+ 2 = c) 8 + 42-6 -(12-4) + 1 = d) 4 + 3

Más detalles

TEMA 1: Divisibilitat.

TEMA 1: Divisibilitat. TEMA 1: Divisibilitat. Full de preparació Aquest full s ha de lliurar el dia de la prova Nom:... Curs:... 1. Calcula les següents operacions. a) 46 + 28 + 29-18 + 8 b) 2 3 + 5-7 c) 16 : 2 + 28 : 4-2 3

Más detalles

Quadern de matemàtiques Decimals1

Quadern de matemàtiques Decimals1 Quadern de matemàtiques Decimals CENTENES DESENES UNITATS DECIMES CENTÈSIMES 3,5 Busca les vuit diferències que hi ha en aquests dos dibuixos Curs i grup: Data inici quadern Data acabament Seguiment Data

Más detalles

MA5: Els nombres i llurs propietats: operacions numèriques

MA5: Els nombres i llurs propietats: operacions numèriques MA5: Els nombres i llurs propietats: operacions numèriques Els nombres enters Els temes que analitzarem són: Ordenació d'enters Representació gràfica d'enters Valor absolut d un nombre enter Suma, resta,

Más detalles

DE FORMA ALGEBRAICA CERTES SITUACIONS

DE FORMA ALGEBRAICA CERTES SITUACIONS EXPRESSAR OBJECTIU DE FORMA ALGEBRAICA CERTES SITUACIONS NOM: CURS: DATA: LLENGUATGE NUMÈRIC I LLENGUATGE ALGEBRAIC El llenguatge en què intervenen nombres i signes d operacions l anomenem llenguatge numèric.

Más detalles

Aproximar un nombre decimal consisteix a reduir-lo a un altre nombre decimal exacte el valor del qual sigui molt pròxim al seu.

Aproximar un nombre decimal consisteix a reduir-lo a un altre nombre decimal exacte el valor del qual sigui molt pròxim al seu. Aproximar un nombre decimal consisteix a reduir-lo a un altre nombre decimal exacte el valor del qual sigui molt pròxim al seu. El nombre π és un nombre que té infinites xifres decimals. Sabem que aquest

Más detalles

Sèrie 5. Resolució: 1. Siguin i les rectes de d equacions. a) Estudieu el paral lelisme i la perpendicularitat entre les rectes i.

Sèrie 5. Resolució: 1. Siguin i les rectes de d equacions. a) Estudieu el paral lelisme i la perpendicularitat entre les rectes i. Oficina d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 11 Sèrie 5 1. Siguin i les rectes de d equacions : 55 3 2 : 3 2 1 2 3 1 a) Estudieu el paral lelisme i la perpendicularitat entre les rectes i. b) Trobeu l

Más detalles

Pàg , 3, 5, 7, 11, 13, 17. múltiple. 2. Un nombre primer és aquell que només té com a divisors a ell mateix i l 1. 3.

Pàg , 3, 5, 7, 11, 13, 17. múltiple. 2. Un nombre primer és aquell que només té com a divisors a ell mateix i l 1. 3. Pàg. 2 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 múltiple Un nombre primer és aquell que només té com a divisors a ell mateix i l múltiple Un nombre compost és aquell que és divisible per més nombres que per 1 i ell mateix.

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2010

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 PAU 2010 Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 10 SÈRIE 1 Pregunta 1 3 1 lim = 3. Per tant, y = 3 és asímptota horitzontal de f. + 3 1 lim =. Per tant, = - és asímptota horitzontal

Más detalles

10 Àlgebra vectorial. on 3, -2 i 4 són les projeccions en els eixos x, y, y z respectivament.

10 Àlgebra vectorial. on 3, -2 i 4 són les projeccions en els eixos x, y, y z respectivament. 10 Àlgebra vectorial ÀLGEBR VECTORIL Índe P.1. P.. P.3. P.4. P.5. P.6. Vectors Suma i resta vectorial Producte d un escalar per un vector Vector unitari Producte escalar Producte vectorial P.1. Vectors

Más detalles

1. Ordenació de nombres enters. Representació gràfica

1. Ordenació de nombres enters. Representació gràfica MA1 Matemàtiques 1 2n lliurament: Els nombres enters Aquesta unitat aborda el treball amb nombres enters. El conjunt dels nombres enters, és una ampliació dels nombres naturals N estudiats a la quinzena

Más detalles

Una funció és una relació entre dues variables, de tal manera que al variar el valor d'una d'elles va variant el valor de l'altra.

Una funció és una relació entre dues variables, de tal manera que al variar el valor d'una d'elles va variant el valor de l'altra. UNITAT 7: FUNCIONS. Definició Una funció és una relació entre dues variables, de tal manera que al variar el valor d'una d'elles va variant el valor de l'altra. Eemple: Completa: f() g() - h() - - (-)

Más detalles

EXERCICIS - SOLUCIONS

EXERCICIS - SOLUCIONS materials del curs de: MATEMÀTIQUES SISTEMES D EQUACIONS EXERCICIS - SOLUCIONS AUTOR: Xavier Vilardell Bascompte xevi.vb@gmail.com ÚLTIMA REVISIÓ: 21 d abril de 2009 Aquests materials han estat realitzats

Más detalles

Unitat didàctica 2. Polinomis i fraccions algebraiques

Unitat didàctica 2. Polinomis i fraccions algebraiques Unitat didàctica. Polinomis i fraccions algebraiques Refleiona L Andrea té una bona col lecció d espelmes que decoren la seva habitació. Totes les espelmes cilíndriques tenen la mateia alçària: cm. Epressa,

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

ACTIVITATS AMB CALCULADORA

ACTIVITATS AMB CALCULADORA ACTIVITATS AMB CALCULADORA 1.- Virus i Antivirus Escriu a la calculadora el número 896731425. Suposem que els nou dígits que formen aquest número son virus summament perillosos. L antivirus consisteix

Más detalles

1. Creixem 8 UNITAT 1 BT _01_CM2_Mates_LLIBRE.indd 8 10/04/13 08:53

1. Creixem 8 UNITAT 1 BT _01_CM2_Mates_LLIBRE.indd 8 10/04/13 08:53 1. Creixem 8 UNITAT 1 QUÈ FAREM? Nombres. Valor posicional de les xifres. Comparació de nombres. Aproximació. Restar. Multiplicar. Dividir. Relació entre operacions. Cossos geomètrics. Classificar. Unitats

Más detalles

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D

VECTORS I RECTES AL PLA. Exercici 1 Tenint en compte quin és l'origen i quin és l'extrem, anomena els següents vectors: D VECTORS I RECTES AL PLA Un vector és un segment orientat que és determinat per dos punts, A i B, i l'ordre d'aquests. El primer dels punts s'anomena origen i el segons es denomina extrem, i s'escriu AB.

Más detalles

Els alumnes miren sorpresos el tauler amb les dades de l embassament.

Els alumnes miren sorpresos el tauler amb les dades de l embassament. SOLUCIONARI Els alumnes miren sorpresos el tauler amb les dades de l embassament. Ens diu la veritat? No n estic segur. Informació sobre l embassament CAPACITAT 9,7 hm Justifica si el guia ha fet bé els

Más detalles

Problemes de Sistemes de Numeració. Fermín Sánchez Carracedo

Problemes de Sistemes de Numeració. Fermín Sánchez Carracedo Problemes de Sistemes de Numeració Fermín Sánchez Carracedo 1. Realitzeu els canvis de base que s indiquen a continuació: EF02 16 a binari natural b) 235 10 a hexadecimal c) 0100111 2 a decimal d) FA12

Más detalles

7. Calcula P (x ) Q (x ): P (x ) = 5x 4 + x 3 2x 2 5 Q (x ) = 7x 4 5x 2 + 3x + 2 P (x ) Q (x ) = 2x 4 + x 3 + 3x 2 3x 7

7. Calcula P (x ) Q (x ): P (x ) = 5x 4 + x 3 2x 2 5 Q (x ) = 7x 4 5x 2 + 3x + 2 P (x ) Q (x ) = 2x 4 + x 3 + 3x 2 3x 7 50 SOLUCIONARI 5. Operacions amb polinomis 1. POLINOMIS. SUMA I RESTA PENSA I CALCULA Donat el cub de la figura, calcula en funció de : a) L àrea. b) El volum. a) A ( ) = 6 2 b) V ( ) = 3 CARNET CALCULISTA

Más detalles

Polinomis. Descomposició factorial i signe

Polinomis. Descomposició factorial i signe Polinomis. Descomposició factorial i signe Ramon Nolla Departament de Matemàtiques IES Pons d Icart Introducció Recordem que anomenàvem polinomis de coeficients reals amb la indeterminada a les epressions

Más detalles

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat

La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat La Lluna canvia La Terra i el Sistema Solar Seguim la Lluna Full de l alumnat De ben segur que has vist moltes vegades la Lluna, l hauràs vist molt lluminosa i rodona però també com un filet molt prim

Más detalles

TEMA 6. POLINOMIS II. a n a 2 a 1 a Teorema del residu. 4. Polinomis irreductibles. 6. Fraccions algebraiques

TEMA 6. POLINOMIS II. a n a 2 a 1 a Teorema del residu. 4. Polinomis irreductibles. 6. Fraccions algebraiques . REGLA DE RUFFINI És s un mètode m de divisió entre polinomis, més m s senzill que l algoritme l de la divisió i que permet la divisió només quan el divisor és s de la forma Q(x) x b. TEMA 6. S II Professor

Más detalles

Introducció als nombres enters

Introducció als nombres enters Introducció als nombres enters Mesures de temps La unitat bàsica de temps és el segon. La majoria de les cultures del nostre planeta utilitzen unitats de mesura del temps que tenen en compte aquests tres

Más detalles

SOLUCIONARI Unitat 8. a) De tercer grau i amb dos termes. Comencem. b) De quart grau i amb cinc termes. c) De segon grau i amb un terme.

SOLUCIONARI Unitat 8. a) De tercer grau i amb dos termes. Comencem. b) De quart grau i amb cinc termes. c) De segon grau i amb un terme. SOLUCIONARI Unitat 8 Comencem Utilitza les potències de base 0 per descompondre aqests nombres: 56;,05;,; 005 i tres milions i mig. 56 0 5 0 6 0,05 0 5 0 0, 0 005 0 5 milions i mig 0 6 5 0 5 Troba el valor

Más detalles

Et passo uns deures d estiu per tal de recuperar l assignatura de matemàtiques.

Et passo uns deures d estiu per tal de recuperar l assignatura de matemàtiques. DEURES D ESTIU DE MATEMÀTIQUES Et passo uns deures d estiu per tal de recuperar l assignatura de matemàtiques. Al setembre has de portat fet el dossier que et dono. Has de tenir cura i presentar bé la

Más detalles

2Solucions dels exercicis i problemes

2Solucions dels exercicis i problemes Solucions dels eercicis i problemes PÀGINA 5 Pàg. P RACTICA Operacions amb polinomis Opera i simplifica les epressions següents ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( 5) 4 ( ) ( )( ) (4 5) 6 9 4 4 6 7 4 4 4 0 75

Más detalles

RECORDA QUE si no has de recuperar pots fer-les igualment, i comptarà un 10% en positiu a la nota de la 1a o 2a avaluació del curs següent.

RECORDA QUE si no has de recuperar pots fer-les igualment, i comptarà un 10% en positiu a la nota de la 1a o 2a avaluació del curs següent. RECORDA QUE......si has de recuperar les matemàtiques cal que facis les activitats i les entreguis OBLIGATÒRIAMENT el dia de la prova de recuperació de setembre. Tindrà un pes del 25% de la nota, sempre

Más detalles

Anells i cossos. Definició i exemples. Donat un conjunt A i dues operacions binàries que denotarem per + i, direm que (A, +, ) és un anell si

Anells i cossos. Definició i exemples. Donat un conjunt A i dues operacions binàries que denotarem per + i, direm que (A, +, ) és un anell si Anells i cossos Definició i exemples Donat un conjunt A i dues operacions binàries que denotarem per + i, direm que (A, +, ) és un anell si (A, +) és un grup commutatiu, l operació és tancada, associativa

Más detalles

Dossier d estiu de Matemàtiques. 6è d Educació Primària.

Dossier d estiu de Matemàtiques. 6è d Educació Primària. 1. Completa les operacions següents: 6 5 4 1 2 x x 9 4 4 5 7 8 5 2 1 9 6 2 1 1 8 2. Quin nombre hem de multiplicar per 537 per obtenir 9.666? 3. Subratlla els nombres que siguin múltiples de 2 i encercla

Más detalles

DOSSIER RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 1r ESO

DOSSIER RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 1r ESO DOSSIER RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 1r ESO 2016-17 Nom INSTRUCCIONS: - Aquest dossier serveix per a preparar la recuperació del curs de primer. - S ha de fer durant les vacances d estiu. - És obligatori lliurar-lo

Más detalles

POLINOMIS. Divisió. Regla de Ruffini.

POLINOMIS. Divisió. Regla de Ruffini. POLINOMIS. Divisió. Regla de Ruffini. Recordeu: n Un monomi en x és una expressió algebraica de la forma a x on a és un nombre real i n és un nombre natural. A s anomena coeficient i n s anomena grau del

Más detalles

PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA Nom i cognoms DNI / NIE PROVA D APTITUD PERSONAL ACCÉS ALS GRAUS EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA COMPETÈNCIA LOGICOMATEMÀTICA 1. Està prohibit l ús de la calculadora o de qualsevol altre aparell

Más detalles

Reflexions sobre el càlcul a Primària (III) David Barba Cecilia Calvo OCT-NOV 2011 CREAMAT

Reflexions sobre el càlcul a Primària (III) David Barba Cecilia Calvo OCT-NOV 2011 CREAMAT Reflexions sobre el càlcul a Primària (III) David Barba Cecilia Calvo OCT-NOV 2011 CREAMAT EN LES TROBADES ANTERIORS el treball amb les operacions aritmètiques és independent del treball amb els seus algorismes

Más detalles

Llista 1. Probabilitat. (Amb solució)

Llista 1. Probabilitat. (Amb solució) Llista 1 Probabilitat (Amb solució 1 Descriu l espai mostral (Ω associat als següents experiments aleatoris: a Tirem dos daus distingibles i observem els números de les cares superiors b Tirem dos daus

Más detalles

Indiqueu en quins punts Y = f(x) no és contínua, el tipus de discontinuïtats de cada cas i les asímptotes que presenta. (0,1 9 +0,8=1,7 punts)

Indiqueu en quins punts Y = f(x) no és contínua, el tipus de discontinuïtats de cada cas i les asímptotes que presenta. (0,1 9 +0,8=1,7 punts) Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Institut Jaume Balmes Nom: 1.- Trobeu la funció inversa o recíproca de la funció recorregut de la funció yf(). f ( ) Departament de Matemàtiques 1MA:

Más detalles

IES Santanyí 1r ESO Curs Fraccions Fitxa Una fracció pot ser considerada com a una part de la unitat. Per exemple: Si deim que hem

IES Santanyí 1r ESO Curs Fraccions Fitxa Una fracció pot ser considerada com a una part de la unitat. Per exemple: Si deim que hem IES Santanyí r ESO Curs 00-0 Fraccions Fitxa. Una fracció pot ser considerada com a una part de la unitat. Per exemple: Si deim que hem menjat d ensaïmada volem dir que hem fet tres trossos d una ensaïmada

Más detalles

Institut El Sui Matemàtiques 3r ESO. b) Quants cubs són necessaris per a construir una torre de 5 cubs d alçada?

Institut El Sui Matemàtiques 3r ESO. b) Quants cubs són necessaris per a construir una torre de 5 cubs d alçada? Institut El Sui Matemàtiques 3r ESO INTRODUCCIÓ A.1. Observa aquesta torre: a) Quants cubs són necessaris per a construir aquesta torre? b) Quants cubs són necessaris per a construir una torre de 5 cubs

Más detalles

Exercicis de matemàtiques de 1r ESO

Exercicis de matemàtiques de 1r ESO Exercicis de matemàtiques de 1r ESO NOMBRES NATURALS 1. Calcula el resultat d'aquestes operacions (treu primer els parèntesis): a) 63- (17-8) = b) 15+ (20-3) -12+ 2 = c) 8 + 42-6 -(12-4) + 1 = d) 4 + 3

Más detalles

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica curs 0-04 avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica Nom i cognoms Grup INSTRUCCIONS El material que necessites per fer la prova és un bolígraf i un regle. Si t equivoques,

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 6 PAU 2012

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 6 PAU 2012 Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 6 SÈRIE 4 1 1 k 1.- Determineu el rang de la matriu A = 1 k 1 en funció del valor del paràmetre k. k 1 1 [2 punts] En ser la matriu

Más detalles

c) C = (c ij ) de tres files i tres columnes per a) u r = (1, 2, 3, 4), c) u r = (1, 1, 1), v r = (2, 4, 8) i w r = (3, 9, 27)

c) C = (c ij ) de tres files i tres columnes per a) u r = (1, 2, 3, 4), c) u r = (1, 1, 1), v r = (2, 4, 8) i w r = (3, 9, 27) SOLUCONAR Unitat 8 Comencem Cada 100 g de producte d un determinat aliment conté 0,06 g de vitamina A, 0,3 g de vitamina B i 0, g de calci. Anàlogament, un altre aliment conté 0,1 g de vitamina A, 0, g

Más detalles

TEMA 4 : Programació lineal

TEMA 4 : Programació lineal TEMA 4 : Programació lineal 4.1. SISTEMES D INEQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCÒGNITA La solució d aquest sistema és l intersecció de les regions que correspon a la solució de cadascuna de les inequacions

Más detalles