DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA"

Transcripción

1 42 N.º 245 Excel lentíssima Diputació Provincial de València Benestar Social Anunci de l Excel lentíssima Diputació Provincial de València sobre exposició al públic del Decret de resolució de la convocatòria de concessió de subvencions a clubs d elit de la província de València per a la realització d activitats durant la temporada esportiva de l 1 de setembre de 2016 fins al 31 d agost de Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre exposición al público del Decreto de resolución de la convocatoria de concesión de subvenciones a clubes de élite de la provincia de Valencia para la realización de actividades durante la temporada deportiva del 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de ANUNCI Aprovada per Decret del President de la Diputació de València núm , de data 22 de desembre de 2017, la resolució de concessió de subvencions a clubs d'elit de la província de València per a la realització d'activitats durant la temporada esportiva de l'1 de setembre de 2016 fins al 31 d'agost de I en compliment de l'establit en l'art de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, queda publicada provisionalment, a l'efecte de presentació per part dels interessats de possibles reclamacions i/o suggeriments durant un termini de 10 dies naturals, en el ben entès que, transcorregut aquest termini sense presentar alguna, s'entendrà definitiva. DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA «Havent donat compte del expedient 2017/44, que es tramita en el Servei de Benestar Social Joventut, Esports i Igualtat, a fi d'atorgar subvencions a clubs d'elit de la província de València per a la realització d'activitats durant la temporada esportiva de l'1 de setembre de 2016 fins al 31 d'agost de Atès que les peticions presentades per les entitats associatives compleixen els requisits establits en la ONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A CLUBS D'ELIT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DURANT LA TEMPORADA ESPORTIVA De l'1 DE SETEMBRE DE 2016 FINS AL 31 D'AGOST DE 2017, aprovada en sessió de Junta de Govern de 28 de març de Per eficiència, eficàcia i economia administrativa procedeix, d'acord amb el que es disposa en l'article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l avocació de la delegació de la competència de convocatòria de subvencions, efectuada en la Junta de Govern en virtut del Decret del President número 07693, de 13 de setembre. Vist l'informe de fiscalització favorable de la Intervenció General de la Corporació. Vista l'ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València. En virtut de les competències que em confereix la legislació vigent, S'ACORDA: Primer. Avocar la delegació de la competència de atorgament de subvencions delegada en la Junta de Govern mitjançant Decret de Presidència número 07693, de 13 de setembre de Segon. Concedir les subvencions als beneficiaris i pels imports que s'especifiquen segons la relació que autenticat pel Sr. Secretari General apareix incorporada a l'expedient. L'import total, que ascendix a la quantitat de euros, haurà de fer-se efectiu a càrrec de la aplicación del vigent Pressupost de Gastos de la corporació. Tercer. La justificació de la subvenció concedida haurà de realitzar-se mitjançant l'aportació dels documents originals als quals es refereix la Base Dotzena de la convocatòria de concessió de subvencions a la qual correspon el present acord; tot açò de conformitat amb l'establit en les Bases d'execució del Pressupost General per a l'exercici econòmic de la Diputació de València del present any.

2 N.º Quart. La justificació haurà de fer-se per quantitat igual a la subvenció concedida, havent de raonar-se, si escau, les reduccions produïdes en relació amb el pressupost del programa inicial aprovat. En el cas que la justificació no aconseguira l'import total, la subvenció concedida seria minorada proporcionalment. Cinquè. El termini per a la justificació de la subvenció concedida finalitzarà el dia 31de desembre del present any. Sisè. Desestimar les sol licituds següents: - Per haver renunciat per duplicitat de peticions (base novena): EXPEDIENT CIF ENTITAT TEMPDEP/2017/395 G CLUB BALONMANO MISLATA-GREGORIO MAYANS TEMPDEP/2017/398 G CLUB HERCA TEMPDEP/2017/410 G CLUB NATACION PISCIS MISLATA TEMPDEP/2017/462 G CLUB NATACIÓN SOS BÉTERA TEMPDEP/2017/469 G CLUB DE NATACION OLYMPIC DOM BOSCO TEMPDEP/2017/470 G CLUB ATLETISME TORRENT TEMPDEP/2017/429 G CLUB DE PESCA ESPORTIVA LLUNA DE VALENCIA TEMPDEP/2017/378 G CLUB ATLETISME SAFOR TEMPDEP/2017/415 G CLUB CICLISTA ONTINYENT - Per no ajustar-se a la base octava: EXPEDIENT CIF ENTITAT TEMPDEP/2017/399 G CLUB DEPORTIVO FUTBOL CLUB BENAGUASIL Setè. Contra el present acord que posa fi a la via administrativa podrà interposar-se potestativament recurs de reposició en el termini d'un mes, o interposar directament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos davant els Jutjats del contenciósadministratiu de València, a explicar des de l'endemà a la seua publicació, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 46 de la Llei 29/1988 de 13 de juliol de la Jurisdicció Contenciós- Administrativa, sense perjudici d'exercitar qualsevol un altre que es considere procedent». ANEX RELACIÓ DE SUBVENCIONS CONCEDIDES A CLUBS D'ELIT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DURANT LA TEMPORADA ESPORTIVA DEL 1 DE SETEMBRE DE 2016 FINS AL 31 D'AGOST DE EXP CIF ENTITAT SUBVENCIÓ

3 44 N.º 245 TEMPDEP/2017/107 G TEMPDEP/2017/108 G TEMPDEP/2017/109 G TEMPDEP/2017/110 G TEMPDEP/2017/111 G TEMPDEP/2017/112 G TEMPDEP/2017/214 G TEMPDEP/2017/379 G TEMPDEP/2017/380 G TEMPDEP/2017/381 G TEMPDEP/2017/382 G TEMPDEP/2017/383 G TEMPDEP/2017/384 G TEMPDEP/2017/385 G TEMPDEP/2017/386 G TEMPDEP/2017/387 G TEMPDEP/2017/388 G TEMPDEP/2017/389 G TEMPDEP/2017/390 G TEMPDEP/2017/391 G TEMPDEP/2017/392 G TEMPDEP/2017/393 G TEMPDEP/2017/394 G TEMPDEP/2017/396 G TEMPDEP/2017/397 G TEMPDEP/2017/400 G CLUB DE MOTOCICLISMO CHAMPI COMPETICIÓN CLUB HANDBOL MISLATA SAGRADO CORAZÓN CLUB DE ESGRIMA MEDITERRANEO DE VALENCIA CLUB POLIDEPORTIVO LES ABELLES VALENCIA CLUB HOCKEY CLUB DE GIMNASIA ANTARES VALENCIA CLUB DE AJEDREZ SILLA CLUB NOU BASQUET XATIVA C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA VALENCIA FEMINAS CLUB DE FUTBOL CLUB DE BILLAR ATENEO MERCANTIL CLUB TAEKWONDO XATIVA CLUB BILLAR PAIPORTA CLUB GIMNASTIC ALBALAT DEL SORELLS CLUB SOFBOL FENIX VALENCIA DSTREL CYCLING TEAM CLUB NATACIÓ ONTINYENT CLUB DE BASQUET UNITS PEL BASQUET CLUB DE CORRER EL GARBI RUGBY CLUB VALENCIA CLUB ESPORTIU D'ESGRIMA MARITIM VALENCIA CLUB BALONMANO PUERTO SAGUNTO CLUB HANDBOL CANYAMELAR VALENCIA CLUB DE ATLETISMO FENT CAMI MISLATA CLUB ESPORTIU ATLÉTIC BÉTERA CLUB NATACION DELFIN 2.929, , , , ,94

4 N.º TEMPDEP/2017/401 G TEMPDEP/2017/402 G TEMPDEP/2017/403 G TEMPDEP/2017/404 G TEMPDEP/2017/405 G TEMPDEP/2017/406 G TEMPDEP/2017/407 G TEMPDEP/2017/408 G TEMPDEP/2017/409 G TEMPDEP/2017/411 G TEMPDEP/2017/412 G TEMPDEP/2017/413 G TEMPDEP/2017/414 G TEMPDEP/2017/416 G TEMPDEP/2017/417 G TEMPDEP/2017/418 G TEMPDEP/2017/419 G TEMPDEP/2017/420 G TEMPDEP/2017/421 G TEMPDEP/2017/422 G TEMPDEP/2017/423 G TEMPDEP/2017/424 G TEMPDEP/2017/425 G TEMPDEP/2017/426 G TEMPDEP/2017/427 G TEMPDEP/2017/428 G CLUB BALONMANO MORVEDRE CLUB BALONCESTO CLARET BENIMACLET CLUB GIMNASTICO VALENCIANO - GYM 77 VALENCIA CLUB DE JUDO CLUB GIMNASIA RÍTMICA LLIIRIA ASOC CLUB DEPORTIVO ORRIOLS MARNI ASOCIACIÓN CLUB AEROBIC MONCADA FDM C.D. AQUATIC CAMPANAR CLUB DE PATINAJE L'ELIANA MISLATA CLUB DE FUTBOL CLUB GIMNASIA RITMICA RIBA- ROJA CLUB DEPORTIVO ZAFRILLA CLUB ALZIRA TENIS TAULA CAMARENA ARC CALDERONA DE LA POBLA DE VALLBONA CLUB DE TIRO OLIMPICO DE CULLERA CLUB SQUASH ALGEMESI C.T.T. POBLA FARNALS CLUB DE FUTBOL AMERICANO VALENCIA GIANTS CLUB NATACIÓ GODELLA CLUB JUDOKAN VALENCIA CLUB DEPORTIVO DOMINICOS CLUB ESPORTIU BASQUET LLIRIA CLUB VOLEIBOL XATIVA CLUB GIMNÁTICA RÍTMICA L'ALMARA PEÑA CICLISTA BENIGANIM CAU RUGBY VALENCIA , , , , , , , , , ,26

5 46 N.º 245 TEMPDEP/2017/430 G TEMPDEP/2017/431 G TEMPDEP/2017/455 G TEMPDEP/2017/456 G TEMPDEP/2017/457 G TEMPDEP/2017/458 G TEMPDEP/2017/459 G TEMPDEP/2017/460 G TEMPDEP/2017/461 G TEMPDEP/2017/463 G TEMPDEP/2017/468 G TEMPDEP/2017/476 G TOTAL BIENSA C.F TATAMI RUGBY CLUB CLUB DEPORTIVO ARES ATLETIC CLUB GANDIA DE HALTEROFILIA CLUB ALAQUAS KAYAK POLO CLUB TENNIS TAULA MEDITERRANEO CLUB DEPORTIVO DE PESCA GANDIA CLUB GIMNASIA RITMICA QUART DE POBLET CLUB VALENCIA ORIENTACIÓN CLUB DE BEISBOL ANTORCHA CLUB FRONTENIS TORRES DE PORTACOELI CLUB LLUITA CAMP DE MORVEDRE 5.859, , ,00 Valencia, a 22 de desembre de El secretari general, Vicente Boquera Matarredona.

6 N.º ANUNCIO Aprobada por Decreto del Presidente de la Diputación de Valencia núm , de fecha 22 de diciembre de 2017, la resolución de concesión de subvenciones a clubes de élite de la provincia de Valencia para la realización de actividades durante la temporada deportiva del 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de Y en cumplimiento de lo establecido en el art de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, queda publicada provisionalmente, a efectos de presentación por parte de los interesados de posibles reclamaciones y/o sugerencias durante un plazo de 10 días naturales, en el bien entendido que, transcurrido dicho plazo sin presentar alguna, se entenderá definitiva. DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA «Dada cuenta del expediente 2017/44, que se tramita en el Servicio de Bienestar Social Juventud, Deportes e Igualdad, al objeto de otorgar subvenciones a clubes de élite de la provincia de Valencia para la realización de actividades durante la temporada deportiva del 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto de Atendido que las peticiones presentadas por las entidades asociativas cumplen los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CLUBES DE ÉLITE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LA TEMPORADA DEPORTIVA DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2017, aprobada en sesión de Junta de Gobierno de 28 de marzo de Por eficiencia, eficacia y economía administrativa procede, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la avocación de la delegación de la competencia de convocatoria de subvenciones, efectuada en la Junta de Gobierno en virtud del Decreto del Presidente número 07693, de 13 de septiembre. Visto el informe de fiscalización favorable de la Intervención General de la Corporación. Vista la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia. En virtud de las competencias que me confiere la legislación vigente, SE ACUERDA: Primero. Avocar la delegación de la competencia de otorgamiento de subvenciones delegada en la Junta de Gobierno mediante Decreto de Presidencia número 07693, de 13 de septiembre de Segundo. Conceder las subvenciones a los beneficiarios y por los importes que se especifican según la relación que autenticada por el Sr. Secretario General aparece incorporada al expediente. El importe total, que asciende a la cantidad de euros, deberá hacerse efectivo con cargo a la aplicación del vigente Presupuesto de Gastos de la Corporación. Tercero. La justificación de la subvención concedida deberá realizarse mediante la aportación de los documentos originales a los que se refiere la Base Decimosegunda de la convocatoria de concesión de subvenciones a la que corresponde el presente acuerdo; todo ello de conformidad con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio económico de la Diputación de Valencia del presente año.

7 48 N.º 245 Cuarto. La justificación deberá hacerse por cantidad igual a la subvención concedida, debiendo razonarse, en su caso, las reducciones producidas con relación al presupuesto del programa inicial aprobado. En el caso de que la justificación no alcanzara el importe total, la subvención concedida sería minorada proporcionalmente. Quinto. El plazo para la justificación de la subvención concedida finalizará el día 31de diciembre del presente año. Sexto. Desestimar las solicitudes siguientes: - Por haber renunciado por duplicidad de peticiones (base novena): EXPEDIENTE CIF ENTIDAD TEMPDEP/2017/395 G CLUB BALONMANO MISLATA-GREGORIO MAYANS TEMPDEP/2017/398 G CLUB HERCA TEMPDEP/2017/410 G CLUB NATACION PISCIS MISLATA TEMPDEP/2017/462 G CLUB NATACIÓN SOS BÉTERA TEMPDEP/2017/469 G CLUB DE NATACION OLYMPIC DOM BOSCO TEMPDEP/2017/470 G CLUB ATLETISME TORRENT TEMPDEP/2017/429 G CLUB DE PESCA ESPORTIVA LLUNA DE VALENCIA TEMPDEP/2017/378 G CLUB ATLETISME SAFOR TEMPDEP/2017/415 G CLUB CICLISTA ONTINYENT - Por no ajustarse a la base octava: EXPEDIENTE CIF ENTIDAD TEMPDEP/2017/399 G CLUB DEPORTIVO FUTBOL CLUB BENAGUASIL Séptimo. Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo contenciosoadministrativo de Valencia, a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1988 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que se considere procedente». ANEXO RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS A CLUBES DE ÉLITE DE LA PROVINCIA DE VALENCIA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DURANTE LA DEPORTIVAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE EXP CIF ENTIDAD SUBVENCIÓN

8 N.º TEMPDEP/2017/107 G TEMPDEP/2017/108 G TEMPDEP/2017/109 G TEMPDEP/2017/110 G TEMPDEP/2017/111 G TEMPDEP/2017/112 G TEMPDEP/2017/214 G TEMPDEP/2017/379 G TEMPDEP/2017/380 G TEMPDEP/2017/381 G TEMPDEP/2017/382 G TEMPDEP/2017/383 G TEMPDEP/2017/384 G TEMPDEP/2017/385 G TEMPDEP/2017/386 G TEMPDEP/2017/387 G TEMPDEP/2017/388 G TEMPDEP/2017/389 G TEMPDEP/2017/390 G TEMPDEP/2017/391 G TEMPDEP/2017/392 G TEMPDEP/2017/393 G TEMPDEP/2017/394 G TEMPDEP/2017/396 G TEMPDEP/2017/397 G TEMPDEP/2017/400 G CLUB DE MOTOCICLISMO CHAMPI COMPETICIÓN CLUB HANDBOL MISLATA SAGRADO CORAZÓN CLUB DE ESGRIMA MEDITERRANEO DE VALENCIA CLUB POLIDEPORTIVO LES ABELLES VALENCIA CLUB HOCKEY CLUB DE GIMNASIA ANTARES VALENCIA CLUB DE AJEDREZ SILLA CLUB NOU BASQUET XATIVA C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA VALENCIA FEMINAS CLUB DE FUTBOL CLUB DE BILLAR ATENEO MERCANTIL CLUB TAEKWONDO XATIVA CLUB BILLAR PAIPORTA CLUB GIMNASTIC ALBALAT DEL SORELLS CLUB SOFBOL FENIX VALENCIA DSTREL CYCLING TEAM CLUB NATACIÓ ONTINYENT CLUB DE BASQUET UNITS PEL BASQUET CLUB DE CORRER EL GARBI RUGBY CLUB VALENCIA CLUB ESPORTIU D'ESGRIMA MARITIM VALENCIA CLUB BALONMANO PUERTO SAGUNTO CLUB HANDBOL CANYAMELAR VALENCIA CLUB DE ATLETISMO FENT CAMI MISLATA CLUB ESPORTIU ATLÉTIC BÉTERA CLUB NATACION DELFIN 2.929, , , , ,94

9 50 N.º 245 TEMPDEP/2017/401 G TEMPDEP/2017/402 G TEMPDEP/2017/403 G TEMPDEP/2017/404 G TEMPDEP/2017/405 G TEMPDEP/2017/406 G TEMPDEP/2017/407 G TEMPDEP/2017/408 G TEMPDEP/2017/409 G TEMPDEP/2017/411 G TEMPDEP/2017/412 G TEMPDEP/2017/413 G TEMPDEP/2017/414 G TEMPDEP/2017/416 G TEMPDEP/2017/417 G TEMPDEP/2017/418 G TEMPDEP/2017/419 G TEMPDEP/2017/420 G TEMPDEP/2017/421 G TEMPDEP/2017/422 G TEMPDEP/2017/423 G TEMPDEP/2017/424 G TEMPDEP/2017/425 G TEMPDEP/2017/426 G TEMPDEP/2017/427 G TEMPDEP/2017/428 G CLUB BALONMANO MORVEDRE CLUB BALONCESTO CLARET BENIMACLET CLUB GIMNASTICO VALENCIANO - GYM 77 VALENCIA CLUB DE JUDO CLUB GIMNASIA RÍTMICA LLIIRIA ASOC CLUB DEPORTIVO ORRIOLS MARNI ASOCIACIÓN CLUB AEROBIC MONCADA FDM C.D. AQUATIC CAMPANAR CLUB DE PATINAJE L'ELIANA MISLATA CLUB DE FUTBOL CLUB GIMNASIA RITMICA RIBA- ROJA CLUB DEPORTIVO ZAFRILLA CLUB ALZIRA TENIS TAULA CAMARENA ARC CALDERONA DE LA POBLA DE VALLBONA CLUB DE TIRO OLIMPICO DE CULLERA CLUB SQUASH ALGEMESI C.T.T. POBLA FARNALS CLUB DE FUTBOL AMERICANO VALENCIA GIANTS CLUB NATACIÓ GODELLA CLUB JUDOKAN VALENCIA CLUB DEPORTIVO DOMINICOS CLUB ESPORTIU BASQUET LLIRIA CLUB VOLEIBOL XATIVA CLUB GIMNÁTICA RÍTMICA L'ALMARA PEÑA CICLISTA BENIGANIM CAU RUGBY VALENCIA , , , , , , , , , ,26

10 N.º TEMPDEP/2017/430 G TEMPDEP/2017/431 G TEMPDEP/2017/455 G TEMPDEP/2017/456 G TEMPDEP/2017/457 G TEMPDEP/2017/458 G TEMPDEP/2017/459 G TEMPDEP/2017/460 G TEMPDEP/2017/461 G TEMPDEP/2017/463 G TEMPDEP/2017/468 G TEMPDEP/2017/476 G TOTAL BIENSA C.F TATAMI RUGBY CLUB CLUB DEPORTIVO ARES ATLETIC CLUB GANDIA DE HALTEROFILIA CLUB ALAQUAS KAYAK POLO CLUB TENNIS TAULA MEDITERRANEO CLUB DEPORTIVO DE PESCA GANDIA CLUB GIMNASIA RITMICA QUART DE POBLET CLUB VALENCIA ORIENTACIÓN CLUB DE BEISBOL ANTORCHA CLUB FRONTENIS TORRES DE PORTACOELI CLUB LLUITA CAMP DE MORVEDRE 5.859, , ,00 Valencia, a 22 de desembre de El secretario general, Vicente Boquera Matarredona. 2017/19331