Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Generalitat de Catalunya Departament de Justícia"

Transcripción

1 Generalitat de Catalunya Acord de 30 d agost de 20 de la Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament de l àmbit de règim interior dels centres penitenciaris (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), DOGC 5143, de Atesa la Resolució del secretari general del, de 28 d abril de 20, per la qual es disposa donar compliment a la Sentència 701/2012 de la Secció 4a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 11 de juny de 2012, en els termes establerts a la Interlocutòria dictada el 14 de setembre de 2015 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. de Barcelona en l incident d execució del recurs contenciós administratiu núm. 487/2009. En data d avui, la Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008 ha acordat el següent: Primer.- Aprovar els resultats del programa formatiu de les persones concursants convocades a la segona fase, en els termes previstos per la Resolució de 28 d abril de 20 indicada, tenint en compte que la puntuació d aquest curs és de 0 a punts. Segon.- Aprovar i fer públics els resultats de la segona fase del concurs (Annex 1). Tercer. - Aprovar i fer pública la proposta definitiva de resolució del concurs, d acord amb l ordre de puntuació i preferència de les persones aspirants que han superat la segona fase en relació amb els llocs que cal proveir i que substitueix l acordada en data 9 d octubre de 2009 (Annex 2). Quart.- Obrir un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l endemà de la publicació d aquest Acord, per tal de donar opció a les persones concursants convocades a la segona fase que puguin presentar la seva renúncia, tant a la destinació adjudicada, com a la participació en el concurs, atès que la Junta de Mèrits i Capacitats considera que el temps transcorregut des de la proposta de 9 d octubre de 2009 fins a la data actual suposa una causa excepcional degudament justificada, d acord amb el que es determina a la base 4.3 i 10.2 de la convocatòria. Només es tindran en compte les renúncies presentades dins el termini de 10 dies indicat. Es recomana a les persones participants que, per tal d evitar possibles endarreriments en la recepció de les renúncies, aquestes es presentin en els registres del i se sol licita que una vegada presentada s enviï una còpia escanejada per correu electrònic a l adreça: Cinquè.- D acord amb el que estableix la base 10.2 de la convocatòria, i atès que s ha produït la defunció de les persones participants amb número DNI E i número DNI V, la Junta de Mèrits i Capacitats considera aquesta una causa sobrevinguda que impossibilita la presa de possessió del lloc adjudicat en el cas que aquestes persones obtinguin destinació. Per tant, en aquest supòsit, la Junta de Mèrits proposarà una nova persona participant per ocupar el lloc. Aragó, Barcelona Tel Fax justicia.gencat.cat

2 Generalitat de Catalunya Contra aquest Acord, les persones interessades poden interposar recurs d alçada davant el conseller del en el termini d un mes, a comptar de l endemà de la seva exposició pública, d acord amb l article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d acord amb els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La secretària de la Junta de Mèrits i Capacitats (En virtut art..4 Llei 26/2010, de 3 d agost) Anna Serrano Solano Barcelona, 30 d agost de 20 2

3 Data:30/08/20 penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), DOGC 50, de ) E PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS E BASE F X NO PRESENTAT/ADA H X 7, J X 10, Z X 12, H X 10, Z X X 7,579 7, J X 5, K X 10, J X 8, T X X V X X 11,158 11, B X 4, A X 8, P X 6, H X 13, T X X 8,632 8, R X 9, G X 10, R X 7, M X X 12,842 12, V X X H X 7, Y X NO PRESENTAT/ADA C X 12, V X 9, J X 9, F X X 9,684 9, P X 9, V X X L X X 9,684 9, G X S X 12, J EXEMPT M X H X 11,158 1

4 Data:30/08/20 penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), DOGC 50, de ) E PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS E BASE N X 7, S X X 11,789 11, A X X 10,737 10, E X 10, K X 12, J X X 9,684 9, H X NO PRESENTAT/ADA G EXEMPT N X 12, F X X 10,737 10, J X 6, W X 1, M X X 9,684 9, Q EXEMPT V X 4, A X T X 13, K X 6, X X X C X 13, D X 8, J X 7, A X X 7,789 7, D X 6, B X 10, J X NO PRESENTAT/ADA L X X 12,842 12, X X NO PRESENTAT/ADA C X NO PRESENTAT/ADA V X 12, D X 10, Q EXEMPT E X X 8,842 8, K X X 13,895 13, P X 8,421 2

5 Data:30/08/20 penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), DOGC 50, de ) E PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS E BASE C X X 10,737 10, V X X 2,947 2, W X 10, W X Z X 10, B X X 8,842 8, Z X 10, W X 11, V EXEMPT C X 8, W EXEMPT P X 8, Q X NO PRESENTAT/ADA H X X F X X 8,632 8, V X X 11,158 11, Q X NO PRESENTAT/ADA Q X 9, C X X NO PRESENTAT/ADA NO PRESENTAT/ADA G X X 12,842 12, V X 11, J X X 10,947 10, E EXEMPT D X X 12,842 12, C EXEMPT D X 10, E X X 13,895 13, Z X 9, L X 9, J X 12, B X X X D X X 11,789 11, P EXEMPT X 6, S X J X X 13,895 13,895 3

6 Data:30/08/20 penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), DOGC 50, de ) E PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS E BASE L X X 10,105 10, C X X 13,895 13, W X X 13,895 13, G X 13, R X X 12,211 12, W X X 11,789 11, Y X X 8,842 8, N X X 7,579 7, P X X 12,842 12, W X 12, B X T X 7, K X X 12,842 12, N X X 11,789 11, E X X 15,158 15, A X X 10,947 10, Q X X X X 12, S X X 10,737 10, H X 10, N X 9, B X 12, M X 9, Q X X 14,105 14, J X X 11,789 11, M X 12, Q X 8, H X X 9,684 9, H X 13, J EXEMPT T X 12, S EXEMPT M X 11, Y X 3, R X EXEMPT X 12,842 12,842 4

7 Data:30/08/20 penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), DOGC 50, de ) E PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS E BASE N X 10, D X X 12,842 12, P X X NO PRESENTAT/ADA NO PRESENTAT/ADA V X X 14,105 14, J X X 11,158 11, Y X X NO PRESENTAT/ADA NO PRESENTAT/ADA H X X B X X 8,632 8, N X 5, V X 8, Y X X 8,632 8, H X X 6,526 6, A X X NO PRESENTAT/ADA NO PRESENTAT/ADA B X X 7,579 7, P X 12, V X 10, W X 10, D X X 8,842 8, R EXEMPT Y X 9, E X X B X X L X 11, A X 11, C X 7, N X X X 11,789 11,789 11, T X 12, C X 12, Y X 9, N X 12, Z X 9, V EXEMPT K X 10, C X B X 12 5

8 Data:30/08/20 penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), DOGC 50, de ) E PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS E BASE M X 12, X X 9, W X X 10,947 10, A X X 8,632 8, Z X X 10,947 10, H X 11, A EXEMPT X 15, N X 5, C X N X 13, G X 10, Z X X 9,684 9, S X NO PRESENTAT/ADA P X NO PRESENTAT/ADA T X 9, C X 13, V X X X 13,895 13,895 13, C X NO PRESENTAT/ADA L X X 6,526 6, R X 9, J X 10, L EXEMPT X NO PRESENTAT/ADA C X X G X X 10,105 10, H X NO PRESENTAT/ADA B X X NO PRESENTAT/ADA NO PRESENTAT/ADA R X 12, H X X 10,3 10, M X X 9,684 9, W X X 9,684 9, Z X X 8,842 8, R X 11, W X 13, E X X X 12,842 12,842 12, B X NO PRESENTAT/ADA 6

9 Data:30/08/20 penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), DOGC 50, de ) E PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS E BASE E X NO PRESENTAT/ADA M X 13, E X 11, Q X X Z X 12, Z X 14, E X X 9,684 9, L X 8, E X 7, M X 5, G X NO PRESENTAT/ADA E X X 9,053 9, V X X 8,632 8, Y X 7, T X 11, G X 10, M X EXEMPT X 11,789 11, F X X 11,789 11, E X X E X 11, B EXEMPT X W X X 10,737 10, D X X 12,842 12, A X 12, Y X X 12,211 12, G X 13, Q X X 10,737 10, T X NO PRESENTAT/ADA A EXEMPT X 12, N X X X 10,105 10,105 10, Z X 6, Y X X 14,105 14, W X 13, S X 13, V X X 11,158 11,158 7

10 Data:30/08/20 penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), DOGC 50, de ) E PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS E BASE E EXEMPT X NO PRESENTAT/ADA P X 10, D X 7, S X X 7,579 7, B X X 12,842 12, T X 5, E X X 13,895 13, A EXEMPT K X X B X X 13,053 13, S X NO PRESENTAT/ADA F EXEMPT H X 8, W X 11, J X NO PRESENTAT/ADA A X 13, N X X 13,263 13, Z X 8, S X 14, Y X X 12,211 12, A X X 11,158 11, A X X 12,842 12, N X 11, J X 10, R X 8, N X 11, H X X 8,842 8, Y X X 10,3 10, A X X 9,684 9, F X 11, V X X 15,158 15, Q X X 10,947 10, T X 9, D X X NO PRESENTAT/ADA NO PRESENTAT/ADA M X 10,105 8

11 Data:30/08/20 penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), DOGC 50, de ) E PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS E BASE J X 6, C X 6, B EXEMPT C X 5, T X X 14,947 14, J X 9, X X X 12,842 12, K X X 12,842 12, H X 10, C X 14, A X 12, P EXEMPT Q X X 9,895 9, K X X 9,684 9, M X X 12,211 12, P X X 13,053 13, A X X R X 8, V X 11, J X NO PRESENTAT/ADA R X 12, R X 10, E X 9, D X 10, T X 8, N X X 8,632 8, B X W X X 14,947 14, S X X 14,947 14, Y X X 12,842 12, D X X 9,684 9, P X 12, D X X 12,421 12, D X 8, J X X 13,895 13,895 9

12 Data:30/08/20 penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), DOGC 50, de ) E PUNTS BASE PUNTS BASE PUNTS BASE R X EXEMPT 10, S X 12, Q X X 10,526 10, D X X 5,474 5, V X F X 11, Y X 14, G X X W X X NO PRESENTAT/ADA NO PRESENTAT/ADA R X Y X X 9,895 9, C X X NO PRESENTAT/ADA NO PRESENTAT/ADA G X X 9,684 9, W EXEMPT B X X 12,211 12, P X 9, S X 9, C X 9, E X NO PRESENTAT/ADA D X 11, N EXEMPT Z X X NO PRESENTAT/ADA NO PRESENTAT/ADA PUNTS E BASE 10

13 Generalitat de Catalunya Convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament de l àmbit de règim interior dels centres penitenciaris de Catalunya (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2008), DOGC 50, de ANNEX 2 RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONRS: CODI DESCRIPCIÓ LLOC CENTRE PENITENCIARI T 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS H 6 CAP DE SERVEIS CP JOVES R 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS V 1 CAP D'UNITAT CP BRIANS C 2 CAP D'UNITAT CP PONENT V 10 CAP D'UNITAT CP QUATRE CAMINS J 10 CAP D'UNITAT CP QUATRE CAMINS F 7 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP DONES P 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS V 5 CAP D'UNITAT CP TARRAGONA J 10 CAP DE SERVEIS CP HOMES H 4 CAP DE SERVEIS CP LLEDONERS S E4 COORDINADOR/A UNITAT ESPECIALITZADA CP LLEDONERS A 4 CAP D'UNITAT CP JOVES K 4 CAP D'UNITAT CP JOVES G 8 CAP D'UNITAT CP HOMES N 2 CAP D'UNITAT CP PONENT F 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS M 4 CAP D'UNITAT CP JOVES Q 8 CAP D'UNITAT CP HOMES A 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS T 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS X 4 CAP D'UNITAT CP JOVES C 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS D 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS L E3 COORDINADOR/A UNITAT ESPECIALITZADA CP QUATRE CAMINS V 10 CAP D'UNITAT CP QUATRE CAMINS D 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS Q 8 CAP D'UNITAT CP HOMES E 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS K 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS C 4 CAP DE SERVEIS CP LLEDONERS W 4 CAP D'UNITAT CP JOVES W 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS Z 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS B 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS V 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS C 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS 1

14 CODI DESCRIPCIÓ LLOC CENTRE PENITENCIARI W 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS H 1 CAP D'UNITAT CP BRIANS F 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS V 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS G 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS V 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS D 4 CAP D'UNITAT CP JOVES C 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS D 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS E 11 CAP DE SERVEIS CP BRIANS Z 10 CAP D'UNITAT CP QUATRE CAMINS L 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS J 4 CAP D'UNITAT CP JOVES B E1 COORDINADOR/A UNITAT ESPECIALITZADA CP BRIANS D 3 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP LLEDONERS P 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS J 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS C 6 CAP DE SERVEIS CP JOVES W 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS R 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS Y 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS P 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS W 4 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP JOVES K E3 COORDINADOR/A UNITAT ESPECIALITZADA CP QUATRE CAMINS E 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS A 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS Q 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS X 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS S 4 CAP DE SERVEIS CP LLEDONERS H 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS Q 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS J 6 CAP DE SERVEIS CP JOVES M 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS Q 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS H 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS H 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS J 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS T 4 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP JOVES S 2 CAP DE SERVEIS CP BRIANS R 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS N 4 CAP D'UNITAT CP JOVES D 6 CAP DE SERVEIS CP JOVES V 9 CAP DE SERVEIS CP DONES J 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS H 11 CAP DE SERVEIS CP BRIANS V 1 CAP D'UNITAT CP BRIANS Y 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS P 3 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP LLEDONERS V 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS D 3 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP LLEDONERS 2

15 CODI DESCRIPCIÓ LLOC CENTRE PENITENCIARI E 4 CAP DE SERVEIS CP LLEDONERS L 7 CAP DE SERVEIS CP GIRONA A 4 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP JOVES N 7 CAP DE SERVEIS CP GIRONA C 10 CAP D'UNITAT CP QUATRE CAMINS Z 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS K 2 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP PONENT H 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS A E5 COORDINADOR/A UNITAT ESPECIALITZADA CP PONENT G 4 CAP DE SERVEIS CP LLEDONERS C 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS V 1 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP BRIANS J 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS C 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS G 9 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP BRIANS R 9 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP BRIANS H 8 CAP D'UNITAT CP HOMES M 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS R 4 CAP D'UNITAT CP JOVES W 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS E 4 CAP DE SERVEIS CP LLEDONERS E 8 CAP D'UNITAT CP HOMES Q 11 CAP DE SERVEIS CP BRIANS Z 1 CAP D'UNITAT CP BRIANS Z 11 CAP DE SERVEIS CP BRIANS E 4 CAP D'UNITAT CP JOVES T 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS G 1 CAP D'UNITAT CP BRIANS M 4 CAP DE SERVEIS CP LLEDONERS E 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS E 4 CAP D'UNITAT CP JOVES B 2 CAP D'UNITAT CP PONENT W 8 CAP D'UNITAT CP HOMES A 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS Y 3 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP LLEDONERS G 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS Q 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS A 10 CAP DE SERVEIS CP HOMES N 4 CAP DE SERVEIS CP LLEDONERS Y 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS W 10 CAP D'UNITAT CP QUATRE CAMINS S 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS V 8 CAP D'UNITAT CP HOMES B 1 CAP D'UNITAT CP BRIANS E 4 CAP DE SERVEIS CP LLEDONERS K 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS B 8 CAP DE SERVEIS CP FIGUERES F 10 CAP DE SERVEIS CP HOMES W 7 CAP D'UNITAT CP GIRONA A 4 CAP D'UNITAT CP JOVES 3

16 CODI DESCRIPCIÓ LLOC CENTRE PENITENCIARI N 12 CAP DE SERVEIS CP QUATRE CAMINS S 10 CAP DE SERVEIS CP HOMES Y 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS A 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS A 6 CAP DE SERVEIS CP JOVES N 1 CAP D'UNITAT CP BRIANS J 8 CAP D'UNITAT CP HOMES R 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS N 9 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP BRIANS H 4 CAP D'UNITAT CP JOVES A 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS F 4 CAP DE SERVEIS CP LLEDONERS V 3 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP LLEDONERS T 10 CAP D'UNITAT CP QUATRE CAMINS B 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS T 4 CAP DE SERVEIS CP LLEDONERS X 8 CAP D'UNITAT CP HOMES K 4 CAP DE SERVEIS CP LLEDONERS C 1 CAP D'UNITAT CP BRIANS A 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS P 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS Q 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS P 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS A 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS V 1 CAP D'UNITAT CP BRIANS R 10 CAP D'UNITAT CP QUATRE CAMINS B E2 COORDINADOR/A UNITAT ESPECIALITZADA CP BRIANS W E1 COORDINADOR/A UNITAT ESPECIALITZADA CP BRIANS S 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS Y 1 CAP D'UNITAT CP BRIANS D 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS P 4 CAP D'UNITAT CP JOVES D 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS J 9 CAP D'UNITAT CP BRIANS R 4 CAP D'UNITAT CP JOVES V 7 CAP D'UNITAT CP GIRONA Y 4 CAP D'UNITAT CP JOVES G 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS Y 10 CAP D'UNITAT CP QUATRE CAMINS W 8 CAP D'UNITAT CP HOMES B 3 CAP DE L'ÀREA FUNCIONAL CP LLEDONERS P 3 CAP D'UNITAT CP LLEDONERS N 4 CAP D'UNITAT CP JOVES V 4 CAP D'UNITAT CP JOVES 4

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió,

Más detalles

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT D'INTERIOR RESOLUCIÓ INT/451/2013, de 22 de febrer, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de llocs de treball de la categoria de mosso/a del cos de Mossos

Más detalles

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE COL LABORACIÓ

FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LES PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE COL LABORACIÓ Pàg.: 1 de 6 PRESTACIONS QUE OFEREIX EL PROCÉS DE TRAMITACIÓ DE BEQUES DE Pàg.: 2 de 6 FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ Nom de la prestació Descripció Tramitació de beques

Más detalles

RESOLC: Barcelona, 1 d abril de Prof. Enric Fossas Colet Rector

RESOLC: Barcelona, 1 d abril de Prof. Enric Fossas Colet Rector RESOLUCIÓ núm. 528/2016, d 1 d abril, de la Universitat Politècnica de Catalunya, per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de professorat associat. D acord amb la Llei orgànica

Más detalles

CIRCULAR 2/2016 DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE PEUS DE RECURSOS ADMINISTRATIUS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L ENTRADA EN VIGOR EL 2.10

CIRCULAR 2/2016 DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE PEUS DE RECURSOS ADMINISTRATIUS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L ENTRADA EN VIGOR EL 2.10 Àrea de Presidència Secretaria General Direcció de Serveis de Secretaries Delegades CIRCULAR 2/2016 DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE PEUS DE RECURSOS ADMINISTRATIUS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L ENTRADA EN VIGOR

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL DIARI OFICIAL Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 SUMARI SUMARIO II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL b) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

Qüestionari d avaluació

Qüestionari d avaluació Qüestionari d avaluació 2010 Guia d instruccions per complimentar el model de qüestionari d avaluació. març 2010 GS012010QP10001 I RESOLUCIÓ 2010 La Resolució TRE/3767/2009, de 30 de novembre (DOGC. Núm.5545,

Más detalles

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ d 1 febrer de 2016, del rector, per la qual es convoca concurs per a la provisió de lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector administració especial,

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES POSTDOCTORALS PER A JOVES PROFESSORS I INVESTIGADORS BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN ( )

CONVOCATÒRIA DE BEQUES POSTDOCTORALS PER A JOVES PROFESSORS I INVESTIGADORS BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN ( ) CONVOCATÒRIA DE BEQUES POSTDOCTORALS PER A JOVES PROFESSORS I INVESTIGADORS BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN (2016-2017) El programa Becas Iberoamérica. Santander Investigación és un projecte

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

ORDRE CLT/152/2014, de 30 d'abril, per la qual s'aproven i es modifiquen taules d'avaluació i accés documental.

ORDRE CLT/152/2014, de 30 d'abril, per la qual s'aproven i es modifiquen taules d'avaluació i accés documental. 1/29 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE CULTURA ORDRE CLT/152/2014, de 30 d'abril, per la qual s'aproven i es modifiquen taules d'avaluació i accés documental. Atès

Más detalles

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de

Más detalles

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE VALENCIÀ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Es convaliden a tots els efectes amb els certificats oficials expedits per l'òrgan competent de la Universitat de València (el

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III La entidad financiera CaixaBank, S.A., en adelante "la Caixa", realizará una promoción dirigida a clientes, personas físicas y jurídicas, con residencia

Más detalles

de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. por el procedimiento de libre designación. [2016/7931]

de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. por el procedimiento de libre designación. [2016/7931] Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió

Más detalles

EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS

EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: EVOLUCIÓ DE LA CONFLICTIVITAT JURÍDICA EN LES LICITACIONS I ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES PÚBLICS Carme Lucena Cayuela vocal del Tribunal Català de Contractes

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Jornada sobre l impacte les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Llei 25/2013 27 sembre. Impuls la factura electrònica i creació l Comptable Factures 1 1 1 Objecte Objecte

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria

Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria Corts Valencianes Licitació número CVA 25/15. Serveis d assegurança col lectiva de vida i accidents per als diputats i diputades de les Corts i serveis d assegurança col lectiva de vida i acci dents del

Más detalles

BASES: 01 OBJECTIUS : Amb la concessió d aquest premi es volen assolir els següents objectius:

BASES: 01 OBJECTIUS : Amb la concessió d aquest premi es volen assolir els següents objectius: V EDICIÓ DEL CONCURS 5a BECA ROTARY IMPULS A L EMPRENEDORIA 2016 Rotary Club de Cerdanyola del Vallès i l Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, convoquen la cinquena Edició del Concurs 5a Beca Rotary Impuls

Más detalles

1/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

1/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1/6 Diari Oficial de la Generalitat de DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del d'ensenyament.

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

La convocatòria de reunió

La convocatòria de reunió La convocatòria de reunió És el document amb què habitualment es demana la presencia d algú en un lloc i en una data i una hora determinats perquè participi en una reunió. Té un to formal i una estructura

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE CONVOCATÒRIA DE BEQUES PROGRAMA EAGLE 1. DEFINICIÓ: PER COMBINAR ESTUDIS AMB PERFECCIONAMENT DE GOLF Aquest Programa, va dirigit a nois i noies jugadors catalans, de nacionalitat espanyola i amb 2 anys,

Más detalles

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria.

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria. Universitat de València RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2012, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna,

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears. 1.- Disposiciones generales. 42 BOIB Num. 95 02-07-2009 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears. 1.- Disposiciones generales. 42 BOIB Num. 95 02-07-2009 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 42 BOIB Num. 95 02-07-2009 Exp. Empresa CIF/NIF Import DISC 128/05 GRUP CLIMAFRET 3001, S.L. B57280398 1.682,33 DISC 249/06 BES EBUSUS EIVISSA PROM Y CONS, S.L. B57417107 3.150,58 Palma, 8 de juny de 2009

Más detalles

AJUNTAMENT D HOSTALRIC (Selva)

AJUNTAMENT D HOSTALRIC (Selva) ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ Caràcter: ordinària Data: 12 de setembre de 2011 Horari: de les 19,11 h. a les 20,45 h. Lloc: sala de regidors de la casa consistorial

Más detalles

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015 Pagina 1 de 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUMERO DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NÚM. Dada cuenta del expediente 7/14/CECOM, instruido por la Central de Compras,

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

València, 14 de febrer de 2014. El director general: Marcos Sanchis Fernández

València, 14 de febrer de 2014. El director general: Marcos Sanchis Fernández Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2014, del director general de joventut i de l Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, per la qual es fa pública

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

DEPARTAMENT D INTERIOR

DEPARTAMENT D INTERIOR Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5815 10.2.2011 8399 DEPARTAMENT D INTERIOR RESOLUCIÓ INT/305/2011, de 2 de febrer, de convocatòria de proves selectives per a l ingrés a la categoria de

Más detalles

PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2014/2015 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA (DEFINITIU)

PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2014/2015 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA (DEFINITIU) PLA DE COMPETICIÓ DE FUTBOL SALA PER A LA TEMPORADA 2014/2015 CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL SALA (DEFINITIU) TERCERA DIVISIÓ NACIONAL ONOR CATALANA LLIGA PRIMERA DIVISIÓ CATALANA LLIGA SEGONA DIVISIÓ

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents: BASES REGULADORES L PROCÉS SELECTIU PER COBRIR INTERINAMENT UNA PLAÇA TÈCNIC/A AUXILIAR BIBLIOTECA, GRUP C1 PEL PROCEDIMENT CONCURS-OPOSICIÓ, FINS A LA SEVA COBERTURA FINITIVA. Primera.- Objecte. L objecte

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

especial, técnico superior de laboratorio de la Universidad Politécnica de València, d acord amb les bases següents:

especial, técnico superior de laboratorio de la Universidad Politécnica de València, d acord amb les bases següents: Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2010 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ d 11 de novembre de 2015, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs per a la provisió de diverses direccions

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 19 d octubre de 2015, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual s anuncia convocatòria pública per a la provisió de

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ORDRE 18/2016, de 17 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques

Más detalles

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent,

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, Norm 29.05 v. 4.5.05 PROJECTE D ORDRE EDC/ /2005, de de, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions. La Llei orgànica 1/1990,

Más detalles

Universitat de València Universitat de València

Universitat de València Universitat de València Universitat de València RESOLUCIÓ de 4 d abril de 2011, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça de tècnic mitjà de suport a la investigació d aquest organisme amb

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

Algunas notas sobre la conflictividad en las prisiones catalanas Correo electrónico de contacto:

Algunas notas sobre la conflictividad en las prisiones catalanas Correo electrónico de contacto: BOLETÍN CRIMINOLÓGICO Nº 134 MARZO-ABRIL 2012 Algunas notas sobre la conflictividad en las prisiones catalanas Correo electrónico de contacto: MariCarmen.Navarro@uab.cat Autora: Carmen Navarro Villanueva

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

Multiple Quantitative Monitoring of Food Allergies at Point of Care (Positive), CPI-13-279». [2013/6132]

Multiple Quantitative Monitoring of Food Allergies at Point of Care (Positive), CPI-13-279». [2013/6132] Universitat de València RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2013, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador doctor sènior d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ESCOLA BRESSOL

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ESCOLA BRESSOL Ajuntament de Collbató 2016 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D ESCOLA BRESSOL Article 1r.- Fonament i naturalesa A l empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) del text refós

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS 27392 12 11 2003 DOGV - Núm. 4.628 Ajuntament de Catral Informació pública del nomenament de funcionari de carrera, com a policia local. [2003/Q11508] De conformitat amb el que disposa l article 34 de

Más detalles

multiplataforma, transmèdia i multisuport, de ficció, documental i d'animació. [2014/10811]

multiplataforma, transmèdia i multisuport, de ficció, documental i d'animació. [2014/10811] Conselleria d'educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2014, de la presidenta de CulturArts Generalitat, per la qual es concedixen ajudes per a la millora de la producció audiovisual en

Más detalles

en el currículo Cuarta. Documentos acreditativos de cada uno de los méritos alegados

en el currículo Cuarta. Documentos acreditativos de cada uno de los méritos alegados Universitat Jaume I RESOLUCIÓ d 1 de juliol de 2016, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a cobrir places de personal investigador doctor per a suport dels grups d investigació

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 en empreses i entitats del sector públic en llocs no inclosos en l apartat 1.2 del present barem: 0,06 punts per mes complet de servici en actiu. En cap cas no es valorarà

Más detalles

Num. 7553 / 22.06.2015 19861

Num. 7553 / 22.06.2015 19861 Num. 7553 / 22.06.2015 19861 Universitat de València RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme

Más detalles

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2015, de la Presidencia

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2015, de la Presidencia Consorci Hospital General Universitari de València RESOLUCIÓ de 23 de març de 2015, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives

Más detalles

Universitat de València Universitat de València

Universitat de València Universitat de València Universitat de València RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS

CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS CERTIFICACIÓ D EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D EDIFICIS Divisió de Gestió Energètica Institut Català d Energia Gener 2014 NOU PROCEDIMENT DE CERTIFICACIÓ A) PER QUÈ AQUESTS CANVIS? Atesa la probable aprovació

Más detalles

Any XXXVIII Dijous, 18 de desembre de 2015 / Jueves, 18 de diciembre de 2015 Núm. 7681

Any XXXVIII Dijous, 18 de desembre de 2015 / Jueves, 18 de diciembre de 2015 Núm. 7681 Any XXXVIII Dijous, 18 de desembre de 2015 / Jueves, 18 de diciembre de 2015 Núm. 7681 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS

Más detalles

Hacer oferta pública de dos plazas de investigador doctor junior de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de dos plazas de investigador doctor junior de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública de dos places d investigador doctor júnior d aquest organisme amb contracte

Más detalles

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor junior de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor junior de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor júnior d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía Conselleria de Solidaritat i Ciutadania ORDE 4/2011, de 21 de març de 2011, del conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques en oficines

Más detalles

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 26 de març de 2014, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo DECRETO DECRETE

Preàmbul. Preámbulo DECRETO DECRETE Conselleria d Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua DECRET 98/2012, de 15 de juny, del Consell, pel qual regula les condicions per a l exercici d activitats de formació de manipuladors de plaguicides

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

Fer l oferta pública d una plaça d investigador no doctor d acord amb les bases següents:

Fer l oferta pública d una plaça d investigador no doctor d acord amb les bases següents: Universitat de València RESOLUCIÓ de 30 d octubre de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d accés a places de cossos docents universitaris. [2015/8348]

Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d accés a places de cossos docents universitaris. [2015/8348] Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2015, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d accés a places de cossos docents universitaris. [2015/8348]

Más detalles

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 22 juny de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme amb contracte laboral temporal.

Más detalles

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria.

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria. Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoca la concessió d una beca per a la realització de pràctiques professionals en acció

Más detalles

4t Concurs de fotografia digital L Andorra dels paisatges 2015

4t Concurs de fotografia digital L Andorra dels paisatges 2015 Organitza: 4t Concurs de fotografia digital L Andorra dels paisatges 2015 Gerard Mussot: Neu i brases 1r Concurs de Fotografia Digital L Andorra dels Paisatges Març Léopold Hurbin: Submarí 4t Concurs de

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 6 juny de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme amb contracte laboral temporal.

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 11/2015, de 28 de setembre, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca concurs públic d assignacions

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Protocol sindical davant la grip A. Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1

Protocol sindical davant la grip A.  Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 Protocol sindical davant la grip A www.ugt.cat Protocol sindical davant la Grip A UGT de Catalunya 1 La Grip A La grip A (H1N1) és una malaltia causada per un subtipus del virus de la grip. Actualment,

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013

CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013 Títol: CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 Categoria: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS Òrgan: Vicerector de Relacions Internacionals Data d'aprovació: 8 de març de 2013 Titulo: CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013

Más detalles

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2011, del conseller de Sanitat, per la qual convoca el curs de diplomat de Sanitat. [2011/11877]

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2011, del conseller de Sanitat, per la qual convoca el curs de diplomat de Sanitat. [2011/11877] Conselleria de Sanitat RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2011, del conseller de Sanitat, per la qual convoca el curs de diplomat de Sanitat. [2011/11877] Conselleria de Sanidad RESOLUCIÓN de 29 de septiembre

Más detalles

TÍTOL DE L EXPERIÈNCIA AQUEST MES ENTREVISTEM A...

TÍTOL DE L EXPERIÈNCIA AQUEST MES ENTREVISTEM A... Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Secretaria de Polítiques Educatives Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme Servei d Immersió i Acolliment Lingüístics Programa biblioteca escolar

Más detalles

CURS PRÀCTIC SOBRE LES ÚLTIMES REFORMES DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL

CURS PRÀCTIC SOBRE LES ÚLTIMES REFORMES DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL CURS PRÀCTIC SOBRE LES ÚLTIMES REFORMES DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL Barcelona 4, 5, 11 i 12 de maig de 2015 CURSO PRÁCTICO SOBRE LAS ÚLTIMAS REFORMAS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Barcelona

Más detalles

Consell Tributari Expedient: 139/7

Consell Tributari Expedient: 139/7 Consell Tributari Expedient: 139/7 El Consell Tributari, reunit en sessió d 1 de desembre de 2008, i coneixent del recurs presentat per A.E., S.A., ha estudiat la proposta elaborada pel ponent designat

Más detalles