RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats d educació especial en centres ordinaris i els centres d acció educativa singular (CAES) de titularitat de corporacions locals i privats concertats per a l adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en el curs [2013/12165] Amb data 8 de novembre de 2013 es va publicar en el DOCV l Orde 89/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per als centres d educació especial, les unitats d educació especial en centres ordinaris i els centres d acció educativa singular (CAES) de titularitat de corporacions locals i privats concertats per a l adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic en el curs Finalitzat el termini de presentació de les sol licituds, verificades les dades de matrícula dels centres sol licitants i d acord amb els criteris establits en la base 6 de l esmentada orde de convocatòria, en què s indica que «a cada centre li correspondrà una dotació econòmica que serà el resultat de multiplicar el nombre d alumnes matriculats en el curs per un mòdul econòmic de fins a un màxim de 105 euros», s ha reunit la comissió avaluadora, prevista en l annex I de la base 5 de la dita orde, amb data 9 de desembre de Esta comissió ha emés un informe de supervisió dels mencionats expedients en què concreta els imports proposats als centres, amb una quantia de 105 per alumne en cada centre participant, la màxima prevista en l orde de convocatòria. D acord amb l annex I, base 7, de l esmentada Orde 89/2013, el Servici de Títols, Beques i Ajudes a l Estudi, com a òrgan instructor del procediment, vistos els expedients, l informe de la Comissió Avaluadora i que no han de ser tinguts en compte altres fets ni altres al legacions ni proves que els ja adduïts pels centres participants, de conformitat amb l article 24, punt 4, de la Llei General de Subvencions, ha emés un informe de conformitat i ha formulat la proposta de concessió i denegació de les dotacions per a l adquisició de llibres de text i material didàctic i informàtic per al curs al director general de Centres i Personal Docent, a fi que en dicte la resolució. Vista l esmentada proposta de Resolució de data 9 de desembre de 2013 i fent ús de les atribucions que m atorga la disposició addicional de l Orde 89/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, resolc: Primer Concedir les ajudes per a atendre els gastos per a l adquisició dels llibres de text, material didàctic i informàtic de l alumnat dels centres d educació especial específics, de les unitats específiques d educació especial en centres ordinaris i dels centres d acció educativa singular (CAES) de titularitat de corporacions locals i privats concertats que han participat en la convocatòria i que es detallen en l annex I i II d esta resolució per un import total de Segon Denegar als centres relacionats en l annex III les ajudes sol licitades perquè no complixen els requisits establits en l esmentada orde de convocatòria, pels motius que s especifiquen en el dit annex. Tercer Els dits imports s abonaran a càrrec de la línia de subvenció T , capítol IV, de la secció, servici, centre gestor i programa d Ensenyança Primària, per a l exercici Quart D acord amb el que establix la base 8 de l annex I de l orde de convocatòria la forma de justificar la subvenció concedida serà per mitjà d un compte justificatiu, que s haurà de presentar en el termini d un mes a comptar de l endemà de la publicació d esta resolució en el DOCV davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent. El men- Consellería de Educación, Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, de la convocatoria de ayudas para los centros de educación especial, las unidades de educación especial en centros ordinarios y los centros de acción educativa singular (CAES) de titularidad de corporaciones locales y privados concertados para la adquisición de libros de texto y de material didáctico e informático en el curso [2013/12165] Con fecha 8 de noviembre de 2013 se publicó en el DOCV la orden 89/2013, de 6 de noviembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la que se convocan ayudas para los centros de educación especial, las unidades de educación especial en centros ordinarios y los centros de acción educativa singular (CAES), de titularidad de corporaciones locales y privados concertados, para la adquisición de libros de texto y de material didáctico e informático en el curso Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes, verificados los datos de matrícula de los centros solicitantes y de acuerdo con los criterios establecidos en la base 6 de la citada orden de convocatoria en la que se indica que «a cada centro le corresponderá una dotación económica que será el resultado de multiplicar el número de alumnos matriculados en el curso 2013/2014 por un módulo económico de hasta un máximo de 105 euros», se ha reunido la Comisión Evaluadora, prevista en el anexo I de la base 5 de dicha orden, con fecha 9 de diciembre de Dicha comisión emite un informe de supervisión de dichos expedientes en el que concreta los importes propuestos a los centros, resultando una cuantía de 105 por alumno de cada centro participante, la máxima prevista en la orden de convocatoria. De acuerdo con el anexo I base 7 de la citada orden 89/2013, el Servicio de Títulos, Becas y Ayudas al Estudio, como órgano instructor del procedimiento, vistos los expedientes, el informe de la Comisión Evaluadora y que no han de ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las ya aducidas por los centros participantes, de conformidad con el artículo 24, punto 4, de la Ley General de Subvenciones, emite un informe de conformidad y formula la propuesta de concesión y denegación de las dotaciones para la adquisición de libros de texto y material didáctico e informático para el curso al director general de Centros y Personal Docente para su resolución. Vista la citada propuesta de resolución de fecha 9 de diciembre de 2013 y en uso de las atribuciones que me otorga la disposición adicional de la orden 89/2013, de 6 de noviembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, resuelvo: Primero Conceder las ayudas para atender los gastos por la adquisición de los libros de texto, material didáctico e informático del alumnado de los centros de educación especial específicos, de unidades específicas de educación especial en centros ordinarios y de centros de acción educativa singular (CAES), de titularidad de corporaciones locales y privados concertados que han participado en la convocatoria y que se detallan en el anexo I y II de esta resolución, por un importe total de Segundo Denegar a los centros relacionados en el anexo III las ayudas solicitadas por no reunir los requisitos establecidos en la citada orden de convocatoria, cuyos motivos se especifican en dicho anexo. Tercero Los citados importes se abonarán con cargo a la línea de subvención T , capítulo IV, de la sección, servicio, centro gestor y programa de Enseñanza Primaria, para el ejercicio Cuarto De acuerdo con lo establecido en la base 8 del anexo I de la orden de convocatoria el modo de justificar la subvención concedida será mediante una cuenta justificativa, que deberá presentar en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el DOCV, ante la Dirección General de Centros y Personal

2 cionat compte justificatiu es compon de la relació de factures, d acord amb el model que consta com a annex IV, i les factures abonades corresponents als gastos ocasionats per la compra de llibres de text i material didàctic i informàtic per al curs En les mencionades factures han de constar la denominació del proveïdor, el seu NIF, el número d orde, la data i el concepte del gasto, l IVA inclòs, i s han de dirigir a la titularitat del centre. Tots els documents que s aporten han de ser originals o fotocòpies compulsades. Les compulses de les fotocòpies han de ser efectuades pel registre on es presente la documentació, sempre que pertanga a l Administració General de l Estat o a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d alguna de les entitats que integren l Administració local, si en este últim cas s hi ha subscrit el conveni oportú, d acord amb els articles 38.4, apartats a i b, i 38.5 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i amb l article 6.3 del Decret 130/1998, de 8 de setembre, del Govern Valencià, de registre d entrada i eixida de sol licituds, escrits, comunicacions i documents de l administració de la Generalitat Valenciana. Quint Ordenar la publicació d esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en la pàgina web de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport: < Els centres també publicaran en el seu tauler d anuncis una còpia d esta resolució. De conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s indiquen a continuació: a) El recurs de reposició haurà d interposar-se davant de la consellera d Educació, Cultura i Esport en el termini d un mes a comptar de l endemà de la notificació a l interessat. b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l endemà de la notificació a l interessat o a partir de l endemà del dia en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què el recurs es considere presumptament desestimat. València, 11 de desembre de El director general de Centros i Personal Docente: Santiago Martí Alepuz. Docente. Dicha cuenta justificativa se compone de: la relación de facturas, de acuerdo con el modelo que consta como anexo IV, y las facturas abonadas, correspondientes a los gastos ocasionados por la compra de libros de texto y material didáctico e informático para el curso En dichas facturas han de constar la denominación del proveedor, su NIF, número de orden, fecha y concepto del gasto, incluido el IVA, y dirigida a la titularidad del centro. Todos los documentos que se aporten deben ser originales o fotocopias compulsadas. Las compulsas de las fotocopias deben ser efectuadas por el registro donde se presente la documentación, siempre que este pertenezca a la Administración General del Estado o a cualquier administración de las comunidades autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración local, si en este último caso se hubiese subscrito el oportuno convenio, de acuerdo con los artículos 38.4 apartados a y b y 38.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con el artículo 6.3 del Decreto 130/1998, de 8 de septiembre, del Gobierno Valenciano, de registro de entrada y salida de solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos de la administración de la Generalitat Valenciana. Quinto Ordenar la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la presente resolución y en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte: Los centros también publicarán en su tablón de anuncios una copia de esta resolución. De conformidad con los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición o bien plantear directamente recurso contenciosoadministrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación: a) El recurso de reposición habrá de interponerse ante la consellera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación al interesado. b) El recurso contencioso-administrativo habrá de plantearse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación al interesado o a partir del día siguiente en el que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o en que este deba entenderse presuntamente desestimado. Valencia, 11 de diciembre de El director general de Centros y Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.

3

4 R C R A COMPAÑIA DE JESÚS OBISPADO DE ORIHUELA-ALACANT R C HERMANAS CARMELITAS DE LA CARIDAD R B OBISPADO DE ORIHUELA-ALACANT F MESTRES DE LA CREU, COOPERATIVA VALENCIANA G ASOCIACIÓN JUAN PABLO II-GITANOS I MARGINADOS R B PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES R C ARQUEBISBAT DE VALENCIA

5

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

AJUNTAMENT DE PETRÉS (València)

AJUNTAMENT DE PETRÉS (València) BASES DE LA SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE PETRÉS, PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA CURSO ESCOLAR 2015-2016 Vista la Orden 17/2015, de 26 de octubre, de la Consellería de Educación,

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS 27392 12 11 2003 DOGV - Núm. 4.628 Ajuntament de Catral Informació pública del nomenament de funcionari de carrera, com a policia local. [2003/Q11508] De conformitat amb el que disposa l article 34 de

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria de Cultura, Educació i Ciència DOGV - Núm. 3.724 2000 04 05 5789 DISPOSICIÓ ADDICIONAL La present autorització donarà lloc a la corresponent inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. Conformement amb allò

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 100 Lunes 26 de abril de 2010 Sec. III. Pág. 36555 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 6615 Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional,

Más detalles

NÚMERO 102 Lunes, 30 de mayo de 2011

NÚMERO 102 Lunes, 30 de mayo de 2011 13516 ORDEN de 18 de mayo de 2011 por la que se convocan ayudas para la realización, durante el curso escolar 2011/2012, de cursos en el extranjero destinados a la mejora de las competencias idiomáticas

Más detalles

D I S P O N G O : Artículo 1. Objeto.

D I S P O N G O : Artículo 1. Objeto. 22217 ORDEN de 26 de mayo de 2015 por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2014/2015. (2015050154) El Estatuto de Autonomía

Más detalles

================ Ref. Queja nº 1313735 ================ Asunto: impago de ayuda para la adquisición de libros de texto.

================ Ref. Queja nº 1313735 ================ Asunto: impago de ayuda para la adquisición de libros de texto. "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH "Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)".

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

BASES DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA CURSO ESCOLAR 2015-2016

BASES DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA CURSO ESCOLAR 2015-2016 BASES DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA CURSO ESCOLAR 2015-2016 Vista la Orden 17/2015, de 26 de octubre, de la Consellería de Educación,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL. Junta General del Principado de Asturias. Serie C Régimen Interior. 11 de abril de 2014 IX LEGISLATURA Núm.

BOLETÍN OFICIAL. Junta General del Principado de Asturias. Serie C Régimen Interior. 11 de abril de 2014 IX LEGISLATURA Núm. Junta General del Principado de Asturias BOLETÍN OFICIAL 11 de abril de 2014 IX LEGISLATURA Núm. 41 Serie C Régimen Interior SUMARIO Págs. 1. PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 1.13 AYUDAS PARA ESTUDIOS Resolución

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DÉNIA 8196 BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES QUE HAN

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS XARXA LLIBRES DE TEXT PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 2015-2016

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS XARXA LLIBRES DE TEXT PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 2015-2016 BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS XARXA LLIBRES DE TEXT PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR 2015-2016 1. Objeto La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas para la constitución

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 34715 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 11479 Resolución de 2 de junio de 2010, del Director General de Formación Profesional y Educación

Más detalles

multiplataforma, transmèdia i multisuport, de ficció, documental i d'animació. [2014/10811]

multiplataforma, transmèdia i multisuport, de ficció, documental i d'animació. [2014/10811] Conselleria d'educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2014, de la presidenta de CulturArts Generalitat, per la qual es concedixen ajudes per a la millora de la producció audiovisual en

Más detalles

En esta zona de la página se autorellena el asiento, MURCIA, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA ESTUDIANTES CON GRANDES DISCAPACIDADES PARA SER

En esta zona de la página se autorellena el asiento, MURCIA, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA ESTUDIANTES CON GRANDES DISCAPACIDADES PARA SER Asiento: R-67/2014 R-XXX/2012 Fecha-Hora: 01/01/2012 31/01/201412:00:00 12:48:51 En esta zona de la página se autorellena el asiento, RESOLUCIÓN la fecha-hora DEL RECTOR y el objeto DE de LA la resolución.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 51 Sábado 27 de febrero de 2010 Sec. III. Pág. 19404 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3214 Orden EDU/422/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155

D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155 D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155 ORDEN de 31 de agosto de 2006 por la que se convocan ayudas para la realización de prácticas reconocidas en los planes de estudios conducentes a la obtención de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 123 Martes 24 de mayo de 2011 Sec. III. Pág. 51706 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9048 Orden EDU/1345/2011, de 17 de mayo, por la que se convocan becas para la participación en un

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 40 MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 206 B.O.C.M. Núm. 53 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 2 ORDEN 99/206, de 20 de junio, del Consejero de Educación,

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA BOE núm. 185 Miércoles 4 agosto 1999 28973 ANEXO II Escrito de subsanación de defectos Proceso selectivo para cubrir un puesto de Jefe Sector de Coordinación en el Departamento de Turismo y Coordinación

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 23248 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 14 de julio de 2014 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional

Más detalles

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal Boletín Oficial de Canarias núm. 157 21152 Miércoles 11 de agosto de 2010 II. Autoridades y personal Oposiciones y concursos Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 4666 Dirección General

Más detalles

Primera: Podrán participar los funcionarios docentes siempre que reúnan las siguientes condiciones al inicio del curso escolar 2009/2010:

Primera: Podrán participar los funcionarios docentes siempre que reúnan las siguientes condiciones al inicio del curso escolar 2009/2010: RESOLUCIÓN DE 19 DE JUNIO DE 2009 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL. Junta General del Principado de Asturias. Serie C Régimen Interior. 8 de agosto de 2011 VIII LEGISLATURA Núm. 12

BOLETÍN OFICIAL. Junta General del Principado de Asturias. Serie C Régimen Interior. 8 de agosto de 2011 VIII LEGISLATURA Núm. 12 Junta General del Principado de Asturias BOLETÍN OFICIAL 8 de agosto de 2011 VIII LEGISLATURA Núm. 12 Serie C Régimen Interior 4. SINDICATURA DE CUENTAS Resolución del Síndico Mayor de 20 de julio de 2011

Más detalles

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. 1 BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. Las presentes Bases han sido redactadas de conformidad con las Bases que rigen la

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO ORDEN EIE/514/2016, de 19 de mayo, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones para proyectos generadores de empleo reguladas en la Orden EIE/282/2016,

Más detalles

BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA

BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO GARCÍA LORCA Pl. Maguncia, nº 1 Tfno. 961470003/607050312 Fax 960014014 BASES BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA 2015/2016 BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA 2015/2016 1

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE MARINES

AYUNTAMIENTO DE MARINES BASES DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MARINES, PROGRAMA XARXA DE LLIBRES DE TEXT DE LA COMUNITAT VALENCIANA CURSO ESCOLAR 2015-2016 (Aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 242 /2015 de fecha

Más detalles

MOVILIDAD DE INVESTIGADORES AYUDAS DE BOLSAS DE VIAJE PARA INTERVENCIONES EN CONGRESOS CIENTÍFICOS PDI Convocatoria 2015

MOVILIDAD DE INVESTIGADORES AYUDAS DE BOLSAS DE VIAJE PARA INTERVENCIONES EN CONGRESOS CIENTÍFICOS PDI Convocatoria 2015 MOVILIDAD DE INVESTIGADORES AYUDAS DE BOLSAS DE VIAJE PARA INTERVENCIONES EN CONGRESOS CIENTÍFICOS PDI Convocatoria 2015 De acuerdo con lo previsto en la Resolución Rectoral de 12 de diciembre de 2007

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDRE 16/2010, de 24 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual regula i convoca les ajudes Dona Empresa, dirigides a fomentar l activitat empresarial de

Más detalles

Región de Murcia CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES

Región de Murcia CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES Región de Murcia CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2014 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO

Más detalles

NÚMERO 170 Miércoles, 3 de septiembre de 2014

NÚMERO 170 Miércoles, 3 de septiembre de 2014 26784 ORDEN de 27 de agosto de 2014 por la que se aprueba la convocatoria de becas al alumnado participante en la etapa de prácticas profesionales no laborales del Programa de Formación Profesional Dual

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 38659 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 12618 Orden de 29 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 4760 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Públicas Universidad de La Laguna 739 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2014, por la que se convocan ayudas del Organismo Autónomo de Programas Educativos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 89 Martes 14 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 31763 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 4019 Orden IET/633/2015, de 7 de abril, por la que se convocan subvenciones a

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 4481 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 1324 Orden de 23 de enero de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se convocan ayudas por paralización

Más detalles

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CC.AA BOLETÍN Disposición Fecha BOJA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.- Resolución de 23 de marzo de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que

Más detalles

2.- REQUISITOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN.

2.- REQUISITOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN. BASES REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO DE AYUDAS AL TRANSPORTE Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO, DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE, AFINCADOS EN LA RINCONADA, PRETENDAN CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,

Más detalles

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria de Educación, Cultura y Deporte PROYECTO de ORDEN de... de... de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crean y regulan para la Comunitat Valenciana los Premios

Más detalles

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa Resolución de 2 de octubre de 2013 Por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para compensación de gastos extraordinarios derivados

Más detalles

DECRETO Nº 661/2015 D. RAMÓN PUCHADES BORT, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMÀSSERA (VALENCIA),

DECRETO Nº 661/2015 D. RAMÓN PUCHADES BORT, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMÀSSERA (VALENCIA), DECRETO Nº 661/2015 D. RAMÓN PUCHADES BORT, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMÀSSERA (VALENCIA), Vista la Orden 17/2015, de 26 de octubre, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura

Más detalles

disfrutase de gratuidad por norma legal o convencional, en los siguientes supuestos:

disfrutase de gratuidad por norma legal o convencional, en los siguientes supuestos: Asiento: Asiento: R-XXX/2012 R-615/2013 Fecha-Hora: 29/07/2013 01/01/2012 09:58:20 12:00:00 En esta zona de la página se autorellena el asiento, la fecha-hora y el objeto de la resolución. RESOLUCIÓN DEL

Más detalles

Conselleria de Sanitat. Conselleria de Sanidad. 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807

Conselleria de Sanitat. Conselleria de Sanidad. 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807 5ª. El titular de la instal lació haurà de tindre en compte en l execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes les quals se li van notificar

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN ECD/277/2016, de 1 de marzo, por la que se convoca el proceso de admisión de alumnos de los niveles Básico, Intermedio y Avanzado de idioma inglés a distancia,

Más detalles

BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2014-2015

BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2014-2015 AUCIO Mediante Decreto de la Alcaldía número 62/2015, de 27 de febrero de 2015, se ha aprobado las Bases reguladoras de ayudas al estudio para el curso 2014-2015; siendo el plazo para la presentación de

Más detalles

CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE

CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE 12386 CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE ORDEN de 16 de abril de 2009 que regula la convocatoria pública de concesión de los premios del Programa Promesas Paralímpicas de Extremadura para el año 2009.

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

PROGRAMA UCM MANUEL ÁLVAREZ LÓPEZ

PROGRAMA UCM MANUEL ÁLVAREZ LÓPEZ PROGRAMA UCM MANUEL ÁLVAREZ LÓPEZ RESOLUCIÓN DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES, DICTADA POR DELEGACIÓN, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER OFERTADOS, EN LA RAMA DE CIENCIAS,

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

Expte. DI-2034/2012-8. EXCMA. SRA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE Avda. Gómez Laguna, 25 6ª planta 50009 ZARAGOZA ZARAGOZA

Expte. DI-2034/2012-8. EXCMA. SRA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE Avda. Gómez Laguna, 25 6ª planta 50009 ZARAGOZA ZARAGOZA Expte. DI-2034/2012-8 EXCMA. SRA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE Avda. Gómez Laguna, 25 6ª planta 50009 ZARAGOZA ZARAGOZA Superior Asunto: Criterios de evaluación en prueba de acceso

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 275 Martes 17 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 108066 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 12420 Orden AEC/2426/2015, de 6 de noviembre, por la que se convoca

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 4723 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Públicas Universidad de La Laguna 735 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2014, por la que se convocan Bolsas de Viaje para movilidades vinculadas a Convenios

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Dentro de AVANTIC cuya implementación y coordinación general compete a la Dirección General de Modernización de la Conselleria

Dentro de AVANTIC cuya implementación y coordinación general compete a la Dirección General de Modernización de la Conselleria Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 13/2010, de 13 d agost, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen i convoquen ajudes per a les menudes i

Más detalles

Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo URGENTE para la cobertura temporal del

Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo URGENTE para la cobertura temporal del BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO URGENTE DE MONITORES DEPORTIVOS ( especialidad de Taekwondo y Balonmano ), EN EL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA. PRIMERA.- OBJETO Es objeto de las

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Becas para el alumnado que inicia sus estudios universitarios de grado y para el alumnado que vaya a finalizar sus estudios universitarios en el curso académico 2015-2016 en las universidades públicas

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

BASES IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACION DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PINOSO 2013.-

BASES IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACION DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PINOSO 2013.- BASES IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACION DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PINOSO 2013.- OBJETO Y FINALIDAD: La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local a través de la Agencia de Desarrollo

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL DIARI OFICIAL Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 SUMARI SUMARIO II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL b) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 35 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 7 ORDEN 2216/2014, de 9 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establecen

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 98 Viernes 24 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 35985 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4474 Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba.

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE ARGAMASILLA DE ALBA (CULTURALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, BENÉFICAS, RELIGIOSAS, ETC.), PARA EL EJERCICIO 2015 1. Objeto.- En

Más detalles

Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Educación, Cultura y Deporte Becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2014-2015 en las universidades de la Comunitat Valenciana (DOCV 12 de febrero de 2015). Consellería de Educación, Cultura

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 914 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 330 Orden de 14 de diciembre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se

Más detalles

ORDEN 679/2007, por la que se aprueban las. (Actualizado a Agosto l 2007)

ORDEN 679/2007, por la que se aprueban las. (Actualizado a Agosto l 2007) ORDEN 679/2007, por la que se aprueban las BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA EL

Más detalles

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 9/2014, de 30 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l excel lència acadèmica destinades

Más detalles

CONVOCATORIA AUTONÓMICA DECLARADA DE URGENCIA

CONVOCATORIA AUTONÓMICA DECLARADA DE URGENCIA CONVOCATORIA AUTONÓMICA DECLARADA DE URGENCIA Resolución de 19 de octubre de 2015 por la que se convoca proceso selectivo para la elaboración de listas de aspirantes a nombramientos interinos de distintas

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 2666 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Universidades, Empresa e Investigación 805 Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-8/2012) de fecha 13 de enero, por

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

del Principado de Asturias.

del Principado de Asturias. núm. 227 de 30-ix-2014 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Sevilla, 5 de enero 2010 BOJA núm. 2 Página núm. 45 ORDEN de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones entre las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y determinadas materias

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

13.2 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13.2 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Propuesta Concejalía Delegada de Bienestar Social Expte. Área de Bienestar Social Asunto: BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 140 de 17-vi-2016 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 54 Martes 4 de marzo de 2014 Sec. III. Pág. 20102 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2344 Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Agencia Española de

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 5889 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Educación, Cultura y Universidades 1604 Orden de 10 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades,

Más detalles

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears. 1.- Disposiciones generales. 42 BOIB Num. 95 02-07-2009 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears. 1.- Disposiciones generales. 42 BOIB Num. 95 02-07-2009 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 42 BOIB Num. 95 02-07-2009 Exp. Empresa CIF/NIF Import DISC 128/05 GRUP CLIMAFRET 3001, S.L. B57280398 1.682,33 DISC 249/06 BES EBUSUS EIVISSA PROM Y CONS, S.L. B57417107 3.150,58 Palma, 8 de juny de 2009

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CONSEJERÍA DE SANIDAD 17394 Jueves, 28 de agosto 2008 B.O.C. y L. - N.º 166 CONSEJERÍA DE SANIDAD ORDEN SAN/1512/2008, de 25 de agosto, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación

Más detalles

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 47, lunes 13 de abril de 2015 8535

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 47, lunes 13 de abril de 2015 8535 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 47, lunes 13 de abril de 2015 8535 LOS LLANOS DE ARIDANE A N U N C I O 3673 3192 La Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Los

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO

BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO La Generalitat, en virtud del artículo 49.1.3ª del Estatut d'autonomia de la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 82 Viernes 4 de abril de 2014 Sec. III. Pág. 28887 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3618 Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez

Más detalles

CONSEJERIA DE EDUCACIONYCIENCIA

CONSEJERIA DE EDUCACIONYCIENCIA Página núm. 13.965 CONSEJERIA DE EDUCACIONYCIENCIA ORDEN de 17 de octubre de 1996, por la que se convoca concurso de traslados en el Cuerpo de Maestros para la provisión de puestos de trabajo vacantes

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones Boletín Oficial de Canarias núm. 77 10688 Miércoles 21 de abril de 2010 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Universidad de La Laguna 2233 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2010, por la que se convocan

Más detalles