adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d Ensenyança Secundària, professors d escoles oficials d idiomes i professors tècnics de Formació Professional convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig. [2015/5584] Consellería de Educación, Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2015, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de admitidos y excluidos para participar en los procedimientos selectivos para ingreso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores técnicos de Formación Profesional, convocados por Orden 46/2015, de 4 de mayo. [2015/5584] Transcorregut el termini de reclamacions previst en el punt tercer de la Resolució de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d Ensenyança Secundària, professors d escoles oficials d idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig, esta Direcció General de Centres i Personal Docent ha resolt: Primer Declarar aprovades les llistes definitives d aspirants admesos i exclosos, amb indicació en este últim cas de les causes d exclusió, per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d Ensenyança Secundària, professors d escoles oficials d idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport. Segon Les llistes definitives d aspirants admesos i exclosos estaran exposades al públic en la seu de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport. Així mateix, també podran consultar-se en la pàgina d internet de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport: El fet de figurar en la relació d admesos no prejutja que es reconega als interessats la possessió dels requisits exigits en estos procediments selectius. Quan de l examen de la documentació que, d acord amb la base 10 de l orde de convocatòria, ha de presentar-se en cas de ser seleccionats se n es desprenga que no posseïxen algun dels requisits, els interessats perdran tots els drets que puguen derivar-se de la seua participació en estos procediments. Tercer Convocar els aspirants admesos per a participar en els procediments selectius per a ingrés en els cossos docents de professors d Ensenyança Secundària, professors d escoles oficials d idiomes i professors tècnics de Formació Professional, que hagen declarat estar en possessió de les titulacions que acrediten el coneixement de les llengües oficials o hagen superat les proves convocades d acord amb allò que preveu la base 7.1, davant els corresponents tribunals, segons figuren en la llista definitiva d admesos i exclosos, per a la realització de la prova de la fase d oposició, el dia 25 de juny de 2015, a les hores, als llocs que s indiquen en l annex d esta resolució. Aixi mateix, es convoca els aspirants que participen pel procediment d adquisició de nova especialitat a l acte de presentació el dia 25 de juny de 2015, a les hores, als llocs que s indiquen en l annex de la present resolució. Quart Els aspirants s hi hauran de presentar amb el document nacional d identitat (DNI) o document similar del país d origen, passaport o permís de conducció, vigents, on aparega la fotografia del titular, i si és el cas, el número d identificació d estranger. Transcurrido el plazo de reclamaciones previsto en el punto tercero de la Resolución de 27 de mayo de 2015, del director general de Centros y Personal Docente, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se declaran aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos para participar en los procedimientos selectivos para ingreso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores técnicos de Formación Profesional, convocados por Orden 46/2015, de 4 de mayo, esta Dirección General de Centros y Personal Docente ha resuelto: Primero Declarar aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación en este último caso de las causas de exclusión, para participar en los procedimientos selectivos para ingreso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores técnicos de Formación Profesional, convocados por Orden 46/2015, de 4 de mayo, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Segundo Las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos estarán expuestas al público en la sede de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, también podrán consultarse en la página de Internet de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte: cece.gva.es. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en estos procedimientos selectivos. Cuando del examen de la documentación que, de acuerdo con la base 10 de la orden de convocatoria, debe presentarse en caso de ser seleccionados, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que puedan derivarse de su participación en estos procedimientos. Tercero Convocar a los aspirantes admitidos para participar en los procedimientos selectivos para ingreso en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores técnicos de Formación Profesional, que hayan declarado estar en posesión de las titulaciones que acreditan el conocimiento de las lenguas oficiales o hayan superado las pruebas convocadas de acuerdo con lo que prevé la base 7.1, ante los correspondientes tribunales, según figuran en la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la realización de la prueba de la fase de oposición, el día 25 de junio de 2015, a las horas, en los lugares que se relacionan en el anexo de la presente resolución. Asimismo, se convoca a los aspirantes que participan por el procedimiento de adquisición de nueva especialidad al acto de presentación el día 25 de junio de 2015, a las horas, en los lugares que se relacionan en el anexo de la presente resolución. Cuarto Los aspirantes se deberán presentar con el documento nacional de identidad (DNI) o documento similar del país de origen, pasaporte o permiso de conducción, vigentes, donde aparezca la fotografía del titular, y en su caso, el número de identificación de extranjero.

2 Els qui no hi compareguen quedaran exclosos dels procés selectiu, d acord amb el que establix la base 6.1 de la resolució de convocatòria. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent en el termini d un mes comptat des de l endemà de ser publicada, o interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l endemà de ser publicada, d acord amb el que establixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa., 10 de juny de El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Los que no comparezcan quedarán excluidos de los proceso selectivo, conforme a lo establecido en la base 6.1 de la resolución de convocatoria. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Dirección General de Centros y Personal Docente en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de ser publicada, o interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados a partir de el día siguiente de ser publicada, de acuerdo con lo que establecen los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Valencia, 10 de junio de El director general de Centros y Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.

3 Alacant Tribunal A4 Tribunal A4 Tribunal A5 Ubicació: IES SAN BLAS CL. ISLA DE CORFÚ, 9, ALACANT Ubicació: IES SAN BLAS CL. ISLA DE CORFÚ, 9, ALACANT Ubicació: IES SAN BLAS CL. ISLA DE CORFÚ, 9, ALACANT Ubicació: IES SAN BLAS CL. ISLA DE CORFÚ, 9, ALACANT Ubicació: CIPFP CANASTELL CL. MONOVAR, 5, SANT VICENT DEL RASPEIG Ubicació: CIPFP CANASTELL CL. MONOVAR, 5, SANT VICENT DEL RASPEIG Ubicació: CIPFP CANASTELL CL. MONOVAR, 5, SANT VICENT DEL RASPEIG

4 Alacant Tribunal A4 Ubicació: IES 8 DE MARZO CL. CIUDAD DE MATANZAS, S/N, ALACANT Ubicació: IES 8 DE MARZO CL. CIUDAD DE MATANZAS, S/N, ALACANT Ubicació: IES 8 DE MARZO CL. CIUDAD DE MATANZAS, S/N, ALACANT Ubicació: IES GAIA CL. ALCALDE RAMÓN ORTS GALÁN, 2, SANT VICENT DEL RASPEIG Ubicació: IES GAIA CL. ALCALDE RAMÓN ORTS GALÁN, 2, SANT VICENT DEL RASPEIG Ubicació: IES GAIA CL. ALCALDE RAMÓN ORTS GALÁN, 2, SANT VICENT DEL RASPEIG FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL / FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL ECONOMIA / ECONOMÍA OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRARIA / OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA Ubicació: CIPFP CANASTELL CL. MONOVAR, 5, SANT VICENT DEL RASPEIG SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES / SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS

5 Alacant PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES / PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Ubicació: IES MIGUEL HERNÁNDEZ CL. POETA GARCILASO, 8, ALACANT Castelló Tribunal C2 Tribunal C2 Ubicació: IES POLITÈCNIC CL. CANTO DE CASTALIA, 1, CASTELLÓ DE LA PLANA Ubicació: IES POLITÈCNIC CL. CANTO DE CASTALIA, 1, CASTELLÓ DE LA PLANA Ubicació: IES FRANCESC RIBALTA AV. REI EN JAUME, 35, CASTELLÓ DE LA PLANA Ubicació: CIPFP COSTA DE AZAHAR AV. FERRANDIS SALVADOR, 10, CASTELLÓ DE LA PLANA - GRAU DE CASTELLÓ Ubicació: CIPFP COSTA DE AZAHAR AV. FERRANDIS SALVADOR, 10, CASTELLÓ DE LA PLANA - GRAU DE CASTELLÓ Ubicació: IES FRANCESC RIBALTA AV. REI EN JAUME, 35, CASTELLÓ DE LA PLANA Ubicació: IES FRANCESC RIBALTA AV. REI EN JAUME, 35, CASTELLÓ DE LA PLANA Ubicació: IES POLITÈCNIC CL. CANTO DE CASTALIA, 1, CASTELLÓ DE LA PLANA Ubicació: IES MATILDE SALVADOR AV. CASALDUCH, 120, CASTELLÓ DE LA PLANA

6 Tribunal V5 Tribunal V5 Tribunal V6 Ubicació: IES SERPIS CL. JOSÉ MARÍA HARO, 63, VALENCIA Ubicació: IES SERPIS CL. JOSÉ MARÍA HARO, 63, VALENCIA

7 Ubicació: IES SERPIS CL. JOSÉ MARÍA HARO, 63, VALENCIA Ubicació: IES MALILLA CL. BERNARDO MORALES SAN MARTÍN, S/N, VALENCIA Ubicació: IES MALILLA CL. BERNARDO MORALES SAN MARTÍN, S/N, VALENCIA Ubicació: IES MALILLA CL. BERNARDO MORALES SAN MARTÍN, S/N, VALENCIA Ubicació: IES MALILLA CL. BERNARDO MORALES SAN MARTÍN, S/N, VALENCIA Ubicació: IES NÚMERO 26 CL. CASA DE LA MISERICORDIA, 34, VALENCIA Ubicació: IES NÚMERO 26 CL. CASA DE LA MISERICORDIA, 34, VALENCIA Ubicació: IES NÚMERO 26 CL. CASA DE LA MISERICORDIA, 34, VALENCIA FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL / FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Ubicació: CIPFP MISERICÒRDIA CL. CASA DE LA MISERICÒRDIA, 34, VALENCIA FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL / FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Ubicació: CIPFP MISERICÒRDIA CL. CASA DE LA MISERICÒRDIA, 34, VALENCIA FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL / FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Ubicació: CIPFP MISERICÒRDIA CL. CASA DE LA MISERICÒRDIA, 34, VALENCIA

8 INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA / INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA Ubicació: CIPFP MISERICÒRDIA CL. CASA DE LA MISERICÒRDIA, 34, VALENCIA ECONOMIA / ECONOMÍA Ubicació: CIPFP AUSIÀS MARCH CL. ÁNGEL DE VILLENA, S/N, VALENCIA ECONOMIA / ECONOMÍA Ubicació: CIPFP AUSIÀS MARCH CL. ÁNGEL DE VILLENA, S/N, VALENCIA PROCESSOS DE PRODUCIÓ AGRÀRIA / PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA INSTAL LACIONS I MANT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS / INSTALA. Y MANTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS INSTAL LACIONS ELECTROTÈCNIQUES / INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Ubicació: CIPFP CIUTAT DE L'APRENENT CL. CIUDAD DEL APRENDIZ, 4, VALENCIA INSTAL LACIONS ELECTROTÈCNIQUES / INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Ubicació: CIPFP CIUTAT DE L'APRENENT CL. CIUDAD DEL APRENDIZ, 4, VALENCIA OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRARIA / OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRARIA / OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA SERVEIS A LA COMUNITAT / SERVICIOS A LA COMUNIDAD Ubicació: CIPFP FAITANAR CL. XIQUET DE QUART, S/N, QUART DE POBLET SERVEIS A LA COMUNITAT / SERVICIOS A LA COMUNIDAD Ubicació: CIPFP FAITANAR CL. XIQUET DE QUART, S/N, QUART DE POBLET SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES / SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS Ubicació: CIPFP AUSIÀS MARCH CL. ÁNGEL DE VILLENA, S/N, VALENCIA SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES / SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS Ubicació: CIPFP AUSIÀS MARCH CL. ÁNGEL DE VILLENA, S/N, VALENCIA FRANCÉS / FRANCÉS PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES / PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Ubicació: ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES CL. LLANO DE ZAIDÍA, 19, VALENCIA PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES / PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Ubicació: ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES CL. LLANO DE ZAIDÍA, 19, VALENCIA

9 PROFESSORS D'ESCOLES D'IDIOMES / PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Ubicació: ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES CL. LLANO DE ZAIDÍA, 19, VALENCIA

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 13/216, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d ingrés i procediment

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Índice. Índex. 6.1 Començament 6.2 Desenrotllament 6.3 Publicació dels criteris d avaluació 7. Sistema de selecció 7.

Índice. Índex. 6.1 Començament 6.2 Desenrotllament 6.3 Publicació dels criteris d avaluació 7. Sistema de selecció 7. Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 27 d abril de 2010, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

http://www.gva.es/gestorcontenidos/htdocs/atencionciudadano/detalle_proc/versioni...

http://www.gva.es/gestorcontenidos/htdocs/atencionciudadano/detalle_proc/versioni... Page 1 of 5 Inscripción y matriculación para la realización de la prueba de certificación de nivel básico, de nivel intermedio y de nivel avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en las

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

especial, técnico superior de laboratorio de la Universidad Politécnica de València, d acord amb les bases següents:

especial, técnico superior de laboratorio de la Universidad Politécnica de València, d acord amb les bases següents: Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2010 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA BOE núm. 185 Miércoles 4 agosto 1999 28973 ANEXO II Escrito de subsanación de defectos Proceso selectivo para cubrir un puesto de Jefe Sector de Coordinación en el Departamento de Turismo y Coordinación

Más detalles

2.2. Oposicionesyconcursos

2.2. Oposicionesyconcursos Página núm. 22 BOJA núm. 196 2.2. Oposicionesyconcursos CONSEJERIA DE EDUCACION ORDEN de 18 de septiembre de 2006, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado los procedimientos selectivos

Más detalles

PRIMERA: Objeto y Régimen Jurídico.

PRIMERA: Objeto y Régimen Jurídico. BASES POR LAS QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CERTIFICADO MUNICIPAL DE APTITUD PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD DE CONDUCTOR DE AUTO TAXI EN EL MUNICIPIO DE JEREZ DE LA FRONTERA.

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Ubicación: INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL PLA AV CIUDAD LEON DE NICARAGUA 8, ALACANT

ANNEX II / ANEXO II. Ubicación: INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL PLA AV CIUDAD LEON DE NICARAGUA 8, ALACANT 20232 07 06 2005 DOGV - Núm. 5.022 Alacant Tribunal A4 de Tribunal A5 de Tribunal A6 de Tribunal A7 de Tribunal A8 de Tribunal A9 de Tribunal A10 de Tribunal A11 de Tribunal A12 de Tribunal A13 de Tribunal

Más detalles

RESUELVO Primero.- Segundo.- Tercero.-

RESUELVO Primero.- Segundo.- Tercero.- Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se convoca segundo proceso de adjudicación informatizada de sustituciones en

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 DEPARTAMENTO O ÁREA NOMBRE DEL TRÁMITE EDUCACIÓN Solicitud de plaza en los centros docentes públicos y concertados

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

CONVOCATORIA AUTONÓMICA DECLARADA DE URGENCIA

CONVOCATORIA AUTONÓMICA DECLARADA DE URGENCIA CONVOCATORIA AUTONÓMICA DECLARADA DE URGENCIA Resolución de 19 de octubre de 2015 por la que se convoca proceso selectivo para la elaboración de listas de aspirantes a nombramientos interinos de distintas

Más detalles

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA 1.- Objeto de la convocatoria 1.1 La convocatoria tiene por objeto la provisión mediante el procedimiento

Más detalles

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CONSEJERÍA DE SANIDAD 17394 Jueves, 28 de agosto 2008 B.O.C. y L. - N.º 166 CONSEJERÍA DE SANIDAD ORDEN SAN/1512/2008, de 25 de agosto, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés

Más detalles

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria de Cultura, Educació i Ciència DOGV - Núm. 3.724 2000 04 05 5789 DISPOSICIÓ ADDICIONAL La present autorització donarà lloc a la corresponent inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. Conformement amb allò

Más detalles

Conselleria d'educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria d'educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d'educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE de -- de -------------- de 2016, de la Conselleria d'educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés,

Más detalles

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 en empreses i entitats del sector públic en llocs no inclosos en l apartat 1.2 del present barem: 0,06 punts per mes complet de servici en actiu. En cap cas no es valorarà

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Primera.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la creación

Más detalles

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BOE NÚM. 256 26/10/2005 UNIVERSIDADES RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2005, de la Universidad de Cantabria, por la que se convocan concursos de acceso a cuerpos de funcionarios

Más detalles

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos) 8 BOIB Num. 45 18-03-2010 CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ Num. 6095 Decret 47/2010, de 12 de març, de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 48 Martes, 11 de marzo de 2014 Pág. 10409 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Política

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 5889 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Educación, Cultura y Universidades 1604 Orden de 10 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades,

Más detalles

Se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos en régimen de interinidad de:

Se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos en régimen de interinidad de: Resolución de 12 de enero de 2016 por la que se convoca proceso selectivo para la elaboración de listas de aspirantes a nombramientos interinos del Cuerpo de Maestros 0597. A la vista de las necesidades

Más detalles

DESEMPLEADOS MAYORES DE 45 AÑOS QUE TENGAN LA CONDICIÓN DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN DESEMPLEADOS JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS

DESEMPLEADOS MAYORES DE 45 AÑOS QUE TENGAN LA CONDICIÓN DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN DESEMPLEADOS JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS AYUNTAMIENTO DE AYORA C/ Marquesa, 60 46620 Ayora (Valencia) Telf. 962191025 Fax. 961890002 www.ayora.es BASES PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICOS DE LOS PLANES INTEGRALES DE EMPLEO BASES QUE HAN DE REGIR LA

Más detalles

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria.

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria. Universitat de València RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2012, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna,

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

Ajuntament de Puçol Ayuntamiento de Puçol

Ajuntament de Puçol Ayuntamiento de Puçol Ajuntament de Puçol Convocatòria i bases específiques per a la provisió en propietat d una plaça de tècnic superior informàtic, de l escala d administració especial, subgrup A1, mitjançant concurs oposició

Más detalles

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL Página 36 CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Oficina Técnica de Transportes Terrestres 13.- ORDEN N.º 1273 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS

Más detalles

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal Boletín Oficial de Canarias núm. 157 21152 Miércoles 11 de agosto de 2010 II. Autoridades y personal Oposiciones y concursos Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 4666 Dirección General

Más detalles

Estas becas serán financiadas por el propio programa por un importe del 5% del total de los ingresos por matriculas del curso.

Estas becas serán financiadas por el propio programa por un importe del 5% del total de los ingresos por matriculas del curso. El Vicerrectorado de Postgrado, Formación Permanente y Empleo, designa la apertura de la Convocatoria de Becas de la Actividad Formativa Específica: Curso práctico de inglés para Profesionales de la Seguridad.

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 161 Martes, 26 de agosto de 2014 Pág. 36434 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDEN de 20 de agosto de 2014 por la que se amplían los proyectos

Más detalles

ANUNCIO. DON ANASTASIO AREVALILLO MARTÍN, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos (Toledo),

ANUNCIO. DON ANASTASIO AREVALILLO MARTÍN, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), ANUNCIO En relación con el proceso selectivo para la selección y contratación laboral temporal de dos profesores/as: un/a profesor/ de música (especialidad de canto) y de un/a profesor/a de danza en la

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 15 d abril de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents

Más detalles

2. Autoridades y personal

2. Autoridades y personal 29 de diciembre 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 250 página 27 2. Autoridades y personal 2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias Consejería de Salud Resolución de 21 de diciembre

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 55 de 7-iii-2016 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo URGENTE para la cobertura temporal del

Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo URGENTE para la cobertura temporal del BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO URGENTE DE MONITORES DEPORTIVOS ( especialidad de Taekwondo y Balonmano ), EN EL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA. PRIMERA.- OBJETO Es objeto de las

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 40 MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 206 B.O.C.M. Núm. 53 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 2 ORDEN 99/206, de 20 de junio, del Consejero de Educación,

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y sus organismos autónomos (actualmente Ministerio de

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y sus organismos autónomos (actualmente Ministerio de SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE OFERTAN PLAZAS A LOS ASPIRANTES QUE HAN

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 140 de 17-vi-2016 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan

Más detalles

ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AZAFATOS/AS PARA EVENTOS CULTURALES Y OTROS EN ARÉVALO BASES

ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AZAFATOS/AS PARA EVENTOS CULTURALES Y OTROS EN ARÉVALO BASES ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AZAFATOS/AS PARA EVENTOS CULTURALES Y OTROS EN ARÉVALO La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Arévalo, en sesión celebrada

Más detalles

BASES APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30/03/09

BASES APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30/03/09 BASES DE CONVOCATORIA PARA PROVEER POR MOVILIDAD UNA PLAZA DE POLICIA DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPO REAL, APROBADAS POR LA DE 30 DE MARZO DE 2009. Base1. Normas generales: Objeto

Más detalles

Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Educación, Cultura y Deporte Becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2014-2015 en las universidades de la Comunitat Valenciana (DOCV 12 de febrero de 2015). Consellería de Educación, Cultura

Más detalles

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS 27392 12 11 2003 DOGV - Núm. 4.628 Ajuntament de Catral Informació pública del nomenament de funcionari de carrera, com a policia local. [2003/Q11508] De conformitat amb el que disposa l article 34 de

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016.

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. 1.-NORMATIVA. La prueba de acceso está regulada en: -ORDEN de 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA.

CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA. CALENDARI MARC DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER, I DEL TÍTOL PROPI DE GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA Curs 2016 2017 PREAMBUL Aquest calendari estableix de manera molt clara l

Más detalles

-3 El termini de presentació de sol licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017.

-3 El termini de presentació de sol licituds és des del dia 24 de gener fins les 13 hores del 7 de febrer de 2017. 1/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya CÀRRECS I PERSONAL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/24/2017, de 9 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG 20883 BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE AGENTE DE EMPLEO Y

Más detalles

de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de comare d institucions

de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de comare d institucions Conselleria de Sanitat RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2007, del director general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de comare d institucions sanitàries

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXIII Núm. 119 24 de junio de 2014 16861 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Resolución de 23/06/2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Programación Educativa, por la que se convoca el

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE REQUENA A N U N C I O

AYUNTAMIENTO DE REQUENA A N U N C I O AYUNTAMIENTO DE REQUENA Recursos Humanos A N U N C I O Por Resolución de Alcaldía nº 2201/2013 de fecha 10 de mayo de 2.013, se han aprobado las Bases que han de regir el proceso selectivo para la constitución

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Vista la Resolución de este centro directivo de 9 de julio de 2015, con número de registro 5296, por la que se hace pública las listas provisionales de admitidos y excluidos en la convocatoria específica

Más detalles

NM1T64S ) 2FL5Ì. Ayuntamiento de Jerez

NM1T64S ) 2FL5Ì. Ayuntamiento de Jerez Ayuntamiento de Jerez Don Javier Durá de Pinedo, Segundo Teniente de Alcalde, Secretario de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de la Muy Noble y Leal Ciudad de Jerez de la Frontera CERTIFICO:

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO IBI 18465 EDICTO CONVOCATORÍA Y PUBLICACIÓN BASES BOLSAS DE TRABAJO OFICIALES BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS Por Resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 18

Más detalles

IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS

IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS 5.992 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 66 Lunes, 4 de abril de 2011 IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS SERVICIO GALLEGO DE SALUD Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Dirección de Recursos Humanos, por la que se

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 46/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d ingrés i procediment per a l adquisició

Más detalles

g) ALTRES ASSUMPTES Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació g) OTROS ASUNTOS Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

g) ALTRES ASSUMPTES Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació g) OTROS ASUNTOS Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 25510 21 07 2005 DOGV - Núm. 5.054 Centre Regional Valencià de Mendoza 525,00 525,00 Centre Valencià de San Juan 525,00 8.000,00 8.525,00 Associació Comunitat Valenciana Montevideo 525,00 8.000,00 8.525,00

Más detalles

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón ORDEN de 4 de marzo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convoca en el curso académico 2015-2016 la prueba de madurez sustitutiva de los requisitos académicos

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXVII Dilluns, 2 d agost de 2004 / Lunes, 2 de agosto de 2004 Núm. 4.810 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES

SUMARI SUMARIO. Any XXVII Dilluns, 2 d agost de 2004 / Lunes, 2 de agosto de 2004 Núm. 4.810 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES DIARI OFICIAL Any XXVII Dilluns, 2 d agost de 2004 / Lunes, 2 de agosto de 2004 Núm. 4.810 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE ZUMBA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE ZUMBA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE ZUMBA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES PRIMERA. Objeto de la Convocatoria El objeto de las presentes

Más detalles

Segunda. Requisitos de los solicitantes. Tercera. Solicitudes y documentación.

Segunda. Requisitos de los solicitantes. Tercera. Solicitudes y documentación. Resolución de --- de mayo de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca concurso especifico para la provisión de puestos de trabajo vacantes para docentes en el Servicio

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 277 Sábado 15 de noviembre de 2014 Sec. I. Pág. 93877 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 11801 Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan

Más detalles

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. 1 BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. Las presentes Bases han sido redactadas de conformidad con las Bases que rigen la

Más detalles

Any XXXIX Dimecres, 10 de febrer de 2016 / Miércoles, 10 de febrero de 2016 Núm. 7716

Any XXXIX Dimecres, 10 de febrer de 2016 / Miércoles, 10 de febrero de 2016 Núm. 7716 Any XXXIX Dimecres, 10 de febrer de 2016 / Miércoles, 10 de febrero de 2016 Núm. 7716 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO IBI 9521 APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO CONDUCTOR OPERARIO MEDIO AMBIENTE Por resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2015,

Más detalles

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ d 11 de novembre de 2015, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs per a la provisió de diverses direccions

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA

BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO GARCÍA LORCA Pl. Maguncia, nº 1 Tfno. 961470003/607050312 Fax 960014014 BASES BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA 2015/2016 BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA 2015/2016 1

Más detalles

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES/AS PARA LA ESCOLA D ESTIU DELS XIQUETS I XIQUETES 2016 DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES/AS PARA LA ESCOLA D ESTIU DELS XIQUETS I XIQUETES 2016 DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES/AS PARA LA ESCOLA D ESTIU DELS XIQUETS I XIQUETES 2016 DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ La Fundació General de la Universitat Jaume I convoca una

Más detalles

De acuerdo con esto, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial,

De acuerdo con esto, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, 1/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA RESOLUCIÓN ENS/1973/2013, de 19 de septiembre, de convocatoria para el reconocimiento académico de los aprendizajes

Más detalles

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal Boletín Oficial de Canarias núm. 232 30224 Miércoles 24 de noviembre de 2010 II. Autoridades y personal Nombramientos, situaciones e incidencias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad 6504 ORDEN

Más detalles

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE TOTAL. 3º) 72074289-V Polidura Pérez, Alberto 62,00. 4º) 78631654-J Díaz Luís, José Jairo 58,07

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE TOTAL. 3º) 72074289-V Polidura Pérez, Alberto 62,00. 4º) 78631654-J Díaz Luís, José Jairo 58,07 Resolución del Director del Instituto de Astrofísica de Canarias de 3 de julio de 2013, por la que se adjudica un contrato laboral en prácticas (especialidad uso, manejo y mantenimiento de ordenadores

Más detalles

Excm. Ajuntament de Sagunt RR.HH. I PERSONAL

Excm. Ajuntament de Sagunt RR.HH. I PERSONAL En vigor desde el día 26-XI-2015 (BOP Valencia núm. 228) BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO O LABORAL

Más detalles

3224 24 Febrero 2007 D.O.E. Número 23

3224 24 Febrero 2007 D.O.E. Número 23 3224 24 Febrero 2007 D.O.E. Número 23 en el articulo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre. La presente Autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares,

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 13/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d accés al subgrup

Más detalles

AUTORIDADES Y PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL AUTORIDADES Y PERSONAL Cursos de formación y perfeccionamiento OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD 998 RESOLUCIÓN 160/2015, de 11 de febrero, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

Más detalles