DOGV - Núm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504"

Transcripción

1 DOGV - Núm en empreses i entitats del sector públic en llocs no inclosos en l apartat 1.2 del present barem: 0,06 punts per mes complet de servici en actiu. En cap cas no es valorarà l experiència professional obtinguda en l acompliment de llocs de treball reservat a personal eventual. 2. L experiència professional s acreditarà d acord amb els següents criteris: 2.1. Els treballs per a administracions públiques s acreditaran sempre mitjançant certificat oficial dels òrgans competent La resta dels treballs per compte alié, mitjançant contracte de treball i certificat de l empresa de les funcions desenvolupades, quan estes no puguen deduir-se dels termes del contracte, sense que s admeta contradicció entre estos dos documents, així com certificat o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s al legue en el grup de cotització número 2, categoria professional: enginyers tècnics i diplomats. Quan procedisca, i en substitució de dits documents, s aportarà certificat oficial que acredite haver cotitzat en el règim especial o en la mutualitat corresponent 2.3. Per al supòsit de professionals autònoms, llicència fiscal o IAE, i certificat de col legiació, quan procedisca, així com certificat o vida laboral que acredite haver cotitzat a la Seguretat Social durant tot el temps que s al legue en el grup de cotització número 2, categoria professional: enginyers tècnics i diplomats. Quan procedisca, i en substitució de dits documents, s aportarà certificat oficial que acredite haver cotitzat en el règim especial o en la mutualitat corresponent. na, en empresas y entidades del sector público en puestos no incluidos en el apartado 1.2 del presente baremo: 0,06 puntos por mes completo de servicio en activo. En ningún caso se valorara la experiencia profesional obtenida en el desempeño de puestos de trabajo reservado a personal eventual. 2. La experiencia profesional se acreditará de acuerdo con los siguientes criterios: 2.1. Los trabajos para Administraciones Públicas se acreditarán siempre mediante certificación oficial del órgano competente El resto de los trabajos por cuenta ajena, mediante el contrato de trabajo y certificación de la empresa de las funciones desarrolladas, cuando éstas no puedan deducirse de los términos del contrato, sin que se admita contradicción entre ambos documentos, así como certificación o vida laboral que acredite haber cotizado a la Seguridad Social durante todo el tiempo que se alegue en el grupo de cotización número 2, categoría profesional: Ingenieros Técnicos y Diplomados. Cuando proceda, y en sustitución de dichos documentos, se aportará certificación oficial que acredite haber cotizado en el Régimen Especial o en la Mutualidad correspondiente 2.3. Para el supuesto de profesionales autónomos, Licencia Fiscal o I.A.E., y certificación de colegiación, cuando proceda, así como certificación o vida laboral que acredite haber cotizado a la Seguridad Social durante todo el tiempo que se alegue en el grupo de cotización número 2, categoría profesional: Ingenieros Técnicos y Diplomados. Cuando proceda, y en sustitución de dichos documentos, se aportará certificación oficial que acredite haber cotizado en el Régimen Especial o en la Mutualidad correspondiente. ORDE de 5 de maig de 2003, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 13/00, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup B, sector administració especial, informàtics, pel sistema de promoció interna, corresponent a l Oferta d Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de [2003/5616] De conformitat amb el que establix el Decret 80/2001, de 2 d abril, del Govern Valencià, pel qual s aprova l Oferta d Ocupació Pública per a l any 2000, ampliat en quant el nombre de llocs convocats pel Decret 193/2002, de 26 de novembre, i per tal de fomentar la carrera administrativa dels funcionaris públics al servici de l administració, es reserva un 50% dels llocs vacants convocats per al grup B, administració especial, informàtics, per a ser proveïts pel sistema de promoció interna, mitjançant convocatòria independent de la referida al sistema general d accés lliure, tot això segons el que disposen els articles 53 de la Llei de Funció Pública de la Generalitat Valenciana i 37 del Reglament de Selecció i Provisió de Llocs de Treball. Per això, esta Conselleria, en exercici de les atribucions previstes en l article 27.1.g) del vigent Text Refós de la Llei de Funció Pública i el Decret 33/99, de 9 de març, pel qual s aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal, comprés en l àmbit d aplicació de la Llei de Funció Pública, acorda convocar proves selectives d accés al grup B, sector administració especial, informàtics, pel sistema de concurs oposició, torn de promoció interna, d acord amb les següents, BASES DE LA CONVOCATÒRIA 1. Objecte de la Convocatòria 1.1 La present Convocatòria té per objecte la selecció de personal mitjançant el sistema de concurs oposició, torn d accés promoció interna, per a cobrir 12 llocs de treball del grup B, sector administració especial, informàtics. ORDEN de 5 de mayo de 2003 de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Convocatoria 13/00, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo B, Sector Administración Especial, Informáticos, por el sistema de Promoción Interna, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de la Generalitat Valenciana de [2003/5616] De conformidad con lo establecido en el Decreto 80/2001, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2000, ampliado en cuanto el número de puestos convocados por el Decreto 193/2002, de 26 de noviembre y con el objeto de fomentar la carrera administrativa de los funcionarios públicos al servicio de la administración se reserva un 50% de los puestos vacantes convocados para el grupo B, Administración Especial, Informáticos, para ser provistos por el sistema de promoción interna, mediante convocatoria independiente de la referida al sistema general de acceso libre, todo ello según lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Función Pública de la Generalitat Valenciana y 37 del Reglamento de Selección y Provisión de Puestos de Trabajo. Por ello, esta Conselleria, en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 27.1.g) del vigente Texto Refundido de la Ley de Función Pública y en el Decreto 33/99, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública, acuerda convocar pruebas selectivas de acceso al grupo B, sector Administración Especial, Informáticos, por el sistema de concurso-oposición, turno de promoción interna con arreglo a las siguientes, BASES DE LA CONVOCATORIA 1. Objeto de la convocatoria 1.1 La presente convocatoria tiene por objeto la selección de personal, mediante el sistema de concurso-oposición, turno de acceso promoción interna, para cubrir 12 puestos de trabajo del Grupo B, sector Administración Especial, Informáticos.

2 DOGV - Núm Els llocs de treball que queden sense cobrir, dels reservats al torn de promoció interna en esta Convocatòria, s acumularan als de la Convocatòria 11/00 de torn d accés lliure. 2. Condicions generals dels aspirants Els aspirants hauran de reunir, a més de les condicions previstes en l article 12 de la Llei de Funció Pública Valenciana, els següents requisits: 2.1. Ser funcionari de carrera de l administració del Govern Valencià del grup C, amb una antiguitat d almenys dos anys en dit grup Estar en possessió de la titulació d enginyer tècnic en informàtica, diplomat en Informàtica o equivalent, o complides les condicions per a obtindre l abans de l acabament del termini de presentació de sol licituds Les condicions per a ser admés a les proves, hauran de reunir-se en el moment d acabament del termini de presentació de sol licituds i mantindre s durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió. 3. Aspirants amb discapacitació 3.1 El Tribunal establirà, per a les persones discapacitades que així ho sol liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A tal efecte, els interessats hauran de formular la petició corresponent en la sol licitud de participació en la present oposició, seguint les instruccions establides en la base Si en el desenvolupament de les proves se susciten dubtes raonables al Tribunal, respecte a al compatibilitat funcional d un aspirant, este podrà demanar el corresponent dictamen de la Comissió Mixta de Discapacitats; en dit cas, l aspirant podrà participar condicionalment en el procés selectiu, i quedarà en suspens la resolució definitiva sobre l admissió o exclusió de les proves fins a la recepció del dictamen. 4. Sol licituds Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran de complimentar la sol licitud que figura com a model en l annex III i que els serà facilitada a les oficines públiques que es relacionen en l annex IV. 5. Drets d examen Els drets d examen seran de euros i s ingressaran en qualsevol de les entitats bancàries col laboradores que figuren en la sol licitud. El pagament de la taxa es provarà mitjançant l oportú justificant que l entitat bancària, en què s haja efectuat l ingrés, i es farà constar en l exemplar corresponent de l imprés de sol licitud. La falta de la justificació de l abonament dels drets d examen determinarà l exclusió de l aspirant. Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 per 100 estan exemptes del pagament dels drets d examen. Estos aspirants hauran de presentar certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d altres administracions públiques, que acredite discapacitat igual o superior al 33%, i ho faran constar amb una creu en l apartat 40.3 de la instància. 6. Presentació de sol licituds 6.1. Les sol licituds seran dirigides a la Direcció General de Funció Pública. A la sol licitud s acompanyarà una fotocòpia del DNI i caldrà marcar la casella núm de l imprés de sol licitud El termini per a la presentació de sol licituds serà de vint dies hàbils, comptadors a partir de l endemà de la publicació d esta Convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les sol licituds seran presentades pels interessats a les oficines públiques que figuren relacionades en l annex IV, una vegada abonada la taxa que es fixa en la base 5. També es podran presentar les sol licituds en la forma prevista en l article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú Los puestos de trabajo que queden sin cubrir de los reservados al turno de promoción interna en esta convocatoria, se acumularán a los de la convocatoria 11/00 de turno de acceso libre. 2. Condiciones generales de los aspirantes Los aspirantes deberán reunir, además de las condiciones previstas en el artículo 12 de la Ley de Función Pública Valenciana, los siguientes requisitos: 2.1. Ser funcionario de carrera de la administración del Gobierno Valenciano del grupo C, con una antigüedad de al menos dos años en dicho grupo Estar en posesión de la titulación de Ingeniero Técnico en Informática, Diplomado en Informática o equivalente o cumplidas las condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes Las condiciones para ser admitido a las pruebas, deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la toma de posesión. 3. Aspirantes con discapacitación 3.1 El Tribunal establecerá, para las personas discapacitadas que así lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la realización de las pruebas. A tal efecto, los interesados deberán formular la petición correspondiente en la solicitud de participación en la presente oposición, siguiendo las instrucciones establecidas en la Base Si en el desarrollo de las pruebas se suscitaran dudas razonables al Tribunal respecto a al compatibilidad funcional de un aspirante, podrá recabar el correspondiente dictamen de la Comisión Mixta de Discapacidades, en cuyo caso el aspirante podrá participar condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución definitiva sobre la admisión o exclusión de las pruebas hasta la recepción del dictamen. 4. Solicitudes Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar la solicitud que figura como modelo en el Anexo III y que les será facilitada en las Oficinas Públicas que se relacionan en el Anexo IV. 5. Derechos de examen Los derechos de examen serán de 15,89 euros y se ingresarán en cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras que figuran en la solicitud. El pago de la tasa se justificará mediante el oportuno justificante que la entidad bancaria en la que se haya efectuado el ingreso hará constar en el ejemplar correspondiente del impreso de solicitud. La falta de la justificación del abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, están exentas del pago de los derechos de examen. Estos aspirantes deberán presentar certificación de la Conselleria de Bienestar Social u órganos competentes de otras Administraciones Públicas que acredite discapacidad igual o superior al 33%, y lo hagan constar con una cruz en el apartado 40.3 de la instancia. 6. Presentación de solicitudes 6.1. Las solicitudes serán dirigidas a la Dirección General de Función Pública. A la solicitud se acompañará una fotocopia del DNI marcando la casilla núm del impreso de solicitud El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Las solicitudes se presentarán por los interesados en las Oficinas Públicas que figuran relacionadas en el Anexo IV, una vez abonada la tasa que se fija en la Base 5. También se podrán presentar las solicitudes en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3 DOGV - Núm L aspirant, quan òmpliga la seua sol licitud, haurà d observar les instruccions següents: En l apartat número 30 de l imprés de sol licitud, forma d accés, els aspirants escriuran una ics (X) sobre la lletra P Els aspirants amb minusvalideses, que sol liciten mesures d adaptació, hauran d assenyalar amb una ics (X), a la casella 33, el tipus de discapacitat: (F) Física, (P) Psíquica, (S) Sensorial. I podran sol licitar les mesures d adaptació que necessiten, previstes en els apartats 34 i 35 de l imprés de sol licitud, d acord amb la següent classificació: 1) Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes. 2) Ampliació del temps de duració de l exercici. Hauran d aportar certificat expedit per òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps (nombre de minuts) d ampliació que sol licita. 3) Augment de les dimensions dels caràcters de l examen, per dificultat de visió. 4) Necessitat d intèrpret, a causa de sordesa. 5) Sistema braille d escriptura, per invident. 6) Una altra, especifiqueu-ne quina Els funcionaris de carrera del grup C, sector administració especial, marcaran amb una X l apartat 39.1 de la sol licitud Els funcionaris de carrera del grup C, sector administració general, marcaran amb una X l apartat 39.2 de la sol licitud En la sol licitud haurà de constar que s ha realitzat el corresponent ingrés dels drets d examen, mitjançant la validació per l entitat col laboradora en què es realitze l ingrés, a través del certificat mecànic, o si no n hi ha, segell i firma En cap cas la mera presentació i pagament en l entitat col laboradora no suposarà substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de l imprés de sol licitud, d acord amb el que disposa la base Admissió dels aspirants 7.1. Els aspirants queden vinculats a les dades que hagen fet constar en les seues sol licituds, i podran únicament demandar la seua modificació mitjançant escrit motivat, dins del termini establit en la base 6.2 per a la presentació de sol licituds Acabat el termini de presentació de sol licituds, prèvia verificació que s ha realitzat el pagament dels drets d examen, i que comprovats els requisits previstos en la Convocatòria, l òrgan convocant dictarà resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i contindrà la relació provisional d admesos i exclosos a la realització de les proves Els aspirants podran, en el cas d error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en la seua sol licitud, o realitzar les al legacions que tinguen per convenient en el termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l endemà de la publicació de la relació provisional d admesos i exclosos, d acord amb el que establix l article 71 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú En tot cas, per tal d evitar errors i, en el supòsit de produirse n, i possibilitar la seua esmena en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren inclosos en la relació provisional d exclosos sinó, a més, que els seus noms i dades consten correctament en les pertinents relacions d admesos Transcorregut el termini anterior, vistes les al legacions i esmenats els defectes, si procedira, es dictarà resolució que elevarà a definitiva la llista d admesos i exclosos a la realització de les proves i que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana En la resolució mitjançant la qual es faça pública la llista definitiva d admesos a la realització de les proves s establirà, amb almenys 15 dies d antelació, la data, el lloc de celebració i l hora de 6.3. El aspirante, en la cumplimentación de su solicitud, deberá observar las instrucciones siguientes: En el apartado número 30 del impreso de solicitud, forma de acceso, los aspirantes señalarán con una equis (X) sobre la letra P Los aspirantes con minusvalías, que soliciten medidas de adaptación, deberán señalar con una equis (X) en la casilla 33 el tipo de discapacidad: (F) Física, (P) Psíquica, (S) Sensorial. Podrán solicitar las medidas de adaptación que necesiten previstas en los apartados 34 y 35 del impreso de solicitud, de acuerdo con la siguiente clasificación: 1) Eliminación de barreras arquitectónicas y mesa adaptada a la silla de ruedas. 2) Ampliación del tiempo de duración del ejercicio. Deberán aportar certificado expedido por órgano oficial competente que especifique diagnostico y el tiempo (número de minutos) de ampliación que solicita. 3) Aumento del tamaño de los caracteres del examen, por dificultad de visión. 4) Necesidad de intérprete, debido a sordera. 5) Sistema braille de escritura, por invidente. 6) Otra, especificando cuales Los funcionarios de carrera del grupo C, sector Administración Especial, marcarán con una X el apartado 39.1 de la solicitud Los funcionarios de carrera del grupo C, sector Administración General, marcarán con una X el apartado 39.2 de la solicitud En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de examen, mediante la validación por la entidad colaboradora en la que se realice el ingreso, a través de la certificación mecánica, o en su defecto sello y firma En ningún caso la mera presentación y pago en la Entidad colaboradora supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud con arreglo a lo dispuesto en la base Admisión de los aspirantes 7.1. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido en la base 6.2 para la presentación de solicitudes Terminado el plazo de presentación de solicitudes, previa verificación de que se ha realizado el pago de los derechos de examen, y que comprobados los requisitos previstos en la convocatoria, el órgano convocante dictará resolución, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que contendrá la relación provisional de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas Los aspirantes podrán, en el caso de error o exclusión, subsanar los defectos en que hayan incurrido en su solicitud, o realizar las alegaciones que tengan por conveniente en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación provisional de admitidos y excluidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán no sólo que no figuran recogidos en la relación provisional de excluidos sino, además, que sus nombres y datos constan correctamente en las pertinentes relaciones de admitidos Transcurrido el plazo anterior, vistas las alegaciones y subsanados los defectos, si procediera, se dictará resolución que elevará a definitiva la lista de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana En la resolución mediante la que se haga pública la lista definitiva de admitidos a la realización de las pruebas se establecerá, con al menos 15 días de antelación, la fecha, el lugar de cele-

4 DOGV - Núm començament del primer exercici, així com l orde de crida dels aspirants, que s iniciarà per la lletra N, conforme el resultat del sorteig celebrat el dia 14 de gener de 2003 (DOGV núm , de 21 de gener de 2003). 8. Proves selectives 8.1. El procediment de selecció dels aspirants serà el de concurs oposició i constarà d una fase d oposició, de caràcter eliminatori, i d una fase de concurs de caràcter obligatori Desenvolupament de la fase d oposició: L oposició constarà dels següents exercicis obligatoris, i estos seran de caràcter eliminatori Primer exercici: Este exercici serà realitzat pels funcionaris de carrera del grup C, sector administració general. L exercici consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 110 preguntes, sobre matèries comunes incloses en l annex I, amb 4 respostes alternatives de què només una d elles serà la correcta. El temps de realització de l exercici serà determinat prèviament pel Tribunal i en cap cas no serà inferior a 50 segons per pregunta. Els funcionaris de carrera del grup C, sector administració especial, quedaran exempts de la realització d este exercici Segon exercici: Este exercici serà realitzat per tots els opositors, tant funcionaris de carrera, sector administració especial, com els funcionaris de carrera, sector administració general, que hagen superat el primer exercici. Constarà de dues proves que se celebraran en sessions independents: Primera prova: Consistirà a resoldre per escrit, en un temps mínim de tres hores i màxim de quatre, a determinar pel Tribunal, dos supòsits pràctics referits al programa de l annex II, entre tres, com a mínim, proposats pel Tribunal Segona prova: Esta prova només serà realitzada pels aspirants que hagen obtingut en la primera prova d este exercici una puntuació mínima de 17 punts. La segona prova consistirà en el desenvolupament per escrit, durant un temps mínim de tres hores i màxim de quatre, a determinar pel Tribunal, de dos temes elegits entre tres extrets a l atzar, del programa que figura en l annex II. Una vegada conclosa la segona prova del segon exercici, els exàmens seran introduïts en sobre tancat i quedaran sota la custòdia del Tribunal qualificador, el qual convocarà els opositors per a la lectura pública dels temes que hagen desenvolupat, en què s iniciarà l orde per la lletra N, conforme el resultat del sorteig celebrat el dia 14 de gener de El Tribunal podrà formular preguntes aclaridores sobre els temes exposats. El lloc, dates i hores de lectura d esta prova seran anunciats pel Tribunal amb la deguda antelació Qualificació dels exercicis La puntuació màxima a obtindre en la fase d oposició serà de cent punts, que es distribuiran de la següent manera: Primer exercici: la qualificació d este exercici serà d apte o no apte. Es considerarà que han superat l exercici els aspirants que obtinguen la qualificació d apte. El nivell de coneixements mínims exigits per a aconseguir la qualificació d apte en l exercici serà el 50% de respostes correctes netes. Les contestacions errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta. Les contestacions en blanc no puntuaran. La formula de correcció serà: Respostes correctes netes = Nº d encerts (Nº d errors/3) Segon exercici: cada una de les proves de què consta el segon exercici es qualificarà com a màxim amb 50 punts. La puntuació final de l exercici estarà determinada per la suma de les pun- bración y la hora de comienzo del primer ejercicio, así como el orden de llamamiento de los aspirantes, iniciándose el orden por la letra N conforme el resultado del sorteo celebrado el día 14 de enero de 2003 (DOGV núm de 21 de enero 2003). 8. Pruebas selectivas 8.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición y constará de una fase de oposición, de carácter eliminatorio, y de una fase de concurso de carácter obligatorio Desarrollo de la fase de oposición: La oposición constará de los siguientes ejercicios obligatorios, siendo ambos de carácter eliminatorio Primer ejercicio: Este ejercicio será realizado por los funcionarios de carrera del grupo C, sector administración general. El ejercicio consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 110 preguntas, sobre materias comunes recogidas en el Anexo I, con 4 respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será la correcta. El tiempo de realización del ejercicio será determinado previamente por el tribunal y en ningún caso será inferior a 50 segundos por pregunta. Los funcionarios de carrera del grupo C, sector Administración Especial, quedarán exentos de la realización de este ejercicio Segundo ejercicio: Este ejercicio será realizado por todos los opositores, tanto funcionarios de carrera, sector Administración Especial, como los funcionarios de carrera, sector administración general que hayan superado el primer ejercicio. Constará de dos pruebas que se celebrarán en sesiones independientes: Primera prueba: Consistirá en resolver por escrito, en un tiempo mínimo de tres horas y máximo de cuatro, a determinar por el Tribunal, dos supuestos prácticos referidos al programa del Anexo II, de entre tres, como mínimo, propuestos por el Tribunal Segunda prueba: Esta prueba sólo será realizada por los aspirantes que hayan obtenido en la primera prueba de este ejercicio una puntuación mínima de 17 puntos. La segunda prueba consistirá en el desarrollo por escrito, durante un tiempo mínimo de tres horas y máximo de cuatro, a determinar por el Tribunal, de dos temas elegidos de entre tres extraídos al azar del programa que figura en el Anexo II. Una vez concluida la segunda prueba del segundo ejercicio, los exámenes serán introducidos en sobre cerrado y quedarán bajo la custodia del Tribunal calificador, el cual convocará a los opositores para la lectura pública de los temas que hayan desarrollado, iniciándose el orden por la letra N conforme el resultado del sorteo celebrado el día 14 de enero de El Tribunal podrá formular preguntas aclaratorias sobre los temas expuestos. El lugar, fechas y horas de lectura de esta prueba se anunciará por el Tribunal con la debida antelación Calificación de los ejercicios. La puntuación máxima a obtener en la fase de oposición será de cien puntos, que se distribuirá de la siguiente manera: Primer ejercicio: La calificación de este ejercicio será de APTO o NO APTO. Se considerará que han superado el ejercicio los aspirantes que obtengan la calificación de APTO. El nivel de conocimientos mínimos exigidos para alcanzar la calificación de APTO en el ejercicio será el 50% de respuestas correctas netas. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente con una penalización equivalente a un tercio del valor de cada contestación correcta. Las contestaciones en blanco no puntuarán. La formula de corrección será: Respuestas correctas netas= Nº aciertos (Nº de errores/3) Segundo ejercicio: Cada una de las pruebas de que consta el segundo ejercicio se calificará como máximo con 50 puntos. La puntuación final del ejercicio vendrá determinada por la suma de

5 DOGV - Núm tuacions obtingudes en cada una de les proves. Per a entendre superat el segon exercici caldrà obtindre, almenys, 50 punts, i no haver sigut qualificat amb menys de 17 punts en cap de les proves Qualificació final de la fase d oposició La fase d oposició constarà de 100 punts, i caldrà obtindre n un mínim de 50 per a superar-la. La puntuació final estarà determinada per les puntuacions obtingudes en l exercici. Tot seguit es configurarà una llista, ordenada per puntuació de major a menor, que contindrà tots els aspirants que hagen superat els exercicis de la fase d oposició, d acord amb els criteris establits en les bases de la Convocatòria. Si el nombre d aspirants que hagen obtingut la puntuació mínima exigida per a superar la fase d oposició és inferior al de places reservades a este torn de promoció interna, dites places augmentaran les de la Convocatòria 11/00 de torn d accés lliure Fase de concurs Només podran participar en la fase de concurs els aspirants que hagen superat la fase d oposició. Els mèrits al legats pels participants hauran d haver sigut obtinguts o computats fins a la data d acabament del termini de presentació d instàncies. La puntuació màxima en la fase de concurs serà de quaranta punts, els quals es distribuiran d acord amb el barem que figura en l annex V Puntuació final del concurs oposició La puntuació final del concurs oposició s obtindrà sumant la puntuació obtinguda en ambdues fases. Tot seguit es configurarà una llista ordenada per puntuació de major a menor que s interromprà quan el nombre d inclosos en esta coincidisca amb el nombre de llocs convocats. Esta constituirà la llista definitiva d aprovats. Els casos d empat que es produïsquen es dirimiran de la següent manera: s atendrà, en primer lloc, la major puntuació obtinguda en la fase d oposició i, si persistix l empat, este es dirimirà per la major puntuació obtinguda en els distints apartats del barem del concurs, pel mateix orde en què figuren relacionats. Si encara persistix l empat, es dirimirà per orde alfabètic del primer cognom dels aspirants empatats, i s iniciarà el citat orde per la lletra N, conforme el resultat del sorteig celebrat el dia 14 de gener de 2003 (DOGV núm , de 21de gener de 2003). 9. Desenvolupament de les proves selectives 9.1. El primer exercici es realitzarà en el lloc, data i hora que s establisca en la resolució per la qual s aprove i es publique, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la llista definitiva d admesos a la realització de les proves Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única. Els aspirants hauran d observar en tot moment les instruccions dels membres del Tribunal, o del personal ajudant o assessor durant la celebració de les proves, amb vista a l adequat desenvolupament d estes. Qualsevol alteració en el normal desenvolupament de les proves, per part d un o una aspirant, quedarà reflectida en l acta corresponent, encara que dit o dita aspirant podrà continuar el desenvolupament de l exercici, amb caràcter condicional, mentre no resolga el Tribunal sobre l incident. Abans de l inici de cada exercici, i sempre que s estime convenient durant el seu desenvolupament, els membres del Tribunal, els seus ajudants o assessors, comprovaran la identitat dels aspirants mitjançant la presentació del DNI o del resguard amb fotografia, del passaport o del permís de conduir, sense que per a este efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades de dits documents; així com, si és procedent, de l exemplar per a l interessat de la sol licitud d admissió a les proves. Els aspirants quedaran decaiguts en el seu dret quan es personen en els llocs de celebració quan ja s hagen iniciat les proves o per la seua inassistència, encara que siga per causes justificades. las puntuaciones obtenidas en cada una de las pruebas. Para entender superado el segundo ejercicio deberá obtenerse, al menos 50 puntos y no haber sido calificado con menos de 17 puntos en ninguna de las pruebas Calificación final de la fase de oposición. La fase de oposición constará de 100 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 50 puntos para superarla. La puntuación final vendrá determinada por las puntuaciones obtenidas en el ejercicio. A continuación se configurará una lista, ordenada por puntuación de mayor a menor, que contendrá a todos los aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases de la convocatoria. Si el número de aspirantes que hayan obtenido la puntuación mínima exigida para superar la fase de oposición fuese inferior al de plazas reservadas a este turno de promoción interna, dichas plazas acrecentarán las de Convocatoria 11/00 de turno de acceso libre Fase de Concurso. Solo podrán participar en la fase de concurso los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. Los méritos alegados por los participantes deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. La puntuación máxima en la fase de concurso será de cuarenta puntos que se distribuirán de acuerdo con el baremo que figura en el Anexo V Puntuación final del concurso-oposición La puntuación final del concurso-oposición se obtendrá sumando la puntuación obtenida en ambas fases. A continuación se configurará una lista ordenada por puntuación de mayor a menor que se interrumpirá cuando el número de incluidos en ella coincida con el número de puestos convocados. Esta constituirá la lista definitiva de aprobados. Los casos de empate que se produzcan se dirimirán de la siguiente manera: se atenderá, en primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y, si persistiese el empate éste se dirimirá por la mayor puntuación obtenida en los distintos apartados del baremo del concurso, por el mismo orden en el que figuran relacionados. Si aún persistiese el empate, se dirimirá por orden alfabético del primer apellido de los aspirantes empatados, iniciándose el citado orden por la letra N conforme al resultado del sorteo celebrado el día 14 de enero de 2003 (DOGV núm de 21de enero de 2003). 9. Desarrollo de las pruebas selectivas 9.1. El primer ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora que se establezca en la resolución por la que se apruebe y publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la lista definitiva de admitidos a la realización de las pruebas Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Los aspirantes deberán observar en todo momento las instrucciones de los miembros del Tribunal o del personal ayudante o asesor durante la celebración de las pruebas, en orden al adecuado desarrollo de las mismas. Cualquier alteración en el normal desarrollo de las pruebas por parte de un o una aspirante, quedará reflejada en el Acta correspondiente, pudiendo continuar dicho o dicha aspirante el desarrollo del ejercicio con carácter condicional hasta tanto resuelva el Tribunal sobre el incidente. Antes del inicio de cada ejercicio, y siempre que se estime conveniente durante el desarrollo del mismo, los miembros del Tribunal, sus ayudantes o asesores comprobarán la identidad de los aspirantes mediante la presentación del DNI o del resguardo con fotografía, del pasaporte o del permiso de conducir, sin que para este efecto sean válidas las fotocopias compulsadas de dichos documentos; así como, en su caso,del ejemplar para el interesado de la solicitud de admisión a las pruebas. Los aspirantes quedarán decaídos en su derecho cuando se personen en los lugares de celebración cuando ya se hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aún cuando se deba a

6 DOGV - Núm Tractant-se de proves orals o altres de caràcter individual i successiu, el Tribunal podrà apreciar les causes al legades i admetre l aspirant, sempre que estes no hagen finalitzat i dita admissió no menyscabe el principi d igualtat amb la resta del personal. D acord amb el Reial Decret 192/1988, de 4 de març, durant la realització dels exercicis, no està permés fumar en els llocs de celebració d estos Començades les proves, l anunci de la celebració de la resta d exercicis es farà públic pel Tribunal al local en què s haja celebrat l anterior i a les seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d Alacant, Castelló i València, amb una antelació mínima de 12 hores, si la crida és per a la sessió següent d un mateix exercici, i de 48 hores, com a mínim, si es tracta de la convocatòria per a un exercici distint, d acord amb el que preceptua l article 10.4 del Decret del Consell 33/1999, de 9 de març, pel qual s aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l àmbit d aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana. 10. Publicitat de les llistes En finalitzar cadascun dels exercicis o proves de la fase d oposició, el Tribunal publicarà al lloc d examen, a les seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d Alacant, Castelló i València, i pàgina web de la Direcció General de Funció Pública: (apartat informació per conselleries, Justícia i Administracions Públiques, Funció Pública), la relació d aspirants que han superat els exercicis, amb expressió del seu nom, cognoms, DNI i la puntuació o qualificació obtinguda. S entendrà que han superat l exercici o prova únicament aquells aspirants que hagen obtingut la puntuació mínima exigida per a superar cadascun dels exercicis o proves, segons el que disposa la base Una vegada finalitzada la fase d oposició, el Tribunal, mitjançant anunci, publicarà al lloc d examen i a les seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d Alacant, Castelló i València, i pàgina web de la Direcció General de Funció Pública: (apartat informació per conselleries, Justícia i Administracions Públiques, Funció Pública), la llista amb la qualificació final de la fase d oposició, a què fa referència la base 8.4. La qual constituirà la llista dels aspirants que han superat la fase d oposició, per orde de puntuació, i que han de passar a la fase de concurs. Als aspirants inclosos en la citada llista se ls concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè presenten, obligatòriament, un currículum acompanyat de tots aquells documents acreditatius dels mèrits previstos en l annex V. Si els mèrits que s al leguen ja consten en el Registre de Personal de la Generalitat Valenciana, únicament caldrà citar-los en el currículum, sense aportar els documents corresponents. Els aspirants que no presenten currículum es considerarà que renuncien a seguir participant en el procés selectiu, de conformitat amb el que preveuen els articles 90 i 91 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú Una vegada baremats els mèrits, el Tribunal exposarà als llocs d examen, a les seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d Alacant, Castelló i València, i pàgina web de la Direcció General de Funció Pública: (apartat informació per conselleries, Justícia i Administracions Públiques, Funció Pública), la llista d aspirants amb la puntuació obtinguda en la fase de concurs, desglossada en els distints apartats del barem, i se ls concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè formulen les reclamacions i esmenes que estimen pertinents en relació amb la baremació Resoltes les possibles al legacions i esmenes, el Tribunal, mitjançant anunci, publicarà, al lloc d examen, a les seus de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques d Alacant, Castelló i València, i pàgina web de la Direcció General de Funció Pública: (apartat informació per conselleries, causas justificadas. Tratándose de pruebas orales u otras de carácter individual y sucesivo, el Tribunal podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspirante, siempre y cuando las mismas no hayan finalizado y dicha admisión no menoscabe el principio de igualdad con el resto del personal. De acuerdo con el Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, durante la realización de los ejercicios, no está permitido fumar en los lugares de celebración de los mismos Comenzadas las pruebas, el anuncio de la celebración de los restantes ejercicios se hará público por el Tribunal en el local en que se haya celebrado el anterior y en las sedes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de Alicante, Castellón y Valencia, con una antelación mínima de 12 horas si el llamamiento es para la sesión siguientes de un mismo ejercicio y de 48 horas como mínimo si se trata de la convocatoria para un ejercicio distinto, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 10.4 del Decreto del Consell 33/1999, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el Ámbito de aplicación de la Ley de la Función Pública Valenciana. 10. Publicidad de las listas Al finalizar cada uno de los ejercicios o pruebas de la fase de oposición el Tribunal publicará en el lugar de examen, en las sedes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de Alicante, Castellón y Valencia, y página Web de la Dirección General de Función Pública: (apartado información por Consellerias, Justicia y Administraciones Públicas, Función Pública) la relación de aspirantes que han superado los ejercicios con expresión de su nombre, apellidos, D.N.I. y la puntuación o calificación obtenida. Se entenderá que han superado el ejercicio o prueba únicamente aquellos aspirantes que hayan obtenido la puntuación mínima exigida para superar cada uno de los ejercicios o pruebas, según lo dispuesto en la base Una vez finalizada la fase de oposición, el Tribunal, mediante anuncio publicará en el lugar de examen y en las sedes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de Alicante, Castellón y Valencia, y página Web de la Dirección General de Función Pública: (apartado información por Consellerias, Justicia y Administraciones Públicas, Función Pública) la lista con la calificación final de la fase de oposición a que hace referencia la Base 8.4. constituirá la lista de los aspirantes que han superado la fase de oposición, por orden de puntuación, y que deben pasar a la fase de concurso. A los aspirantes incluidos en la citada lista se les concederá un plazo de 10 días hábiles para que e presenten, obligatoriamente, un curriculum acompañado de todos aquellos documentos acreditativos de los méritos previstos en el Anexo V. Si los méritos que se aleguen ya constaran en el registro de personal de la Generalitat Valenciana, únicamente será necesario citarlos en el curriculum, sin aportar los documentos correspondientes. Los aspirantes que no presenten curriculum se considerará que renuncian a seguir participando en el proceso selectivo, de conformidad con lo previsto en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Una vez baremados los méritos, el Tribunal expondrá en los lugares de examen y en las sedes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de Alicante, Castellón y Valencia, y página Web de la Dirección General de Función Pública: (apartado información por Consellerias, Justicia y Administraciones Públicas, Función Pública) la lista de aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de concurso, desglosada en los distintos apartados del baremo, concediéndoles un plazo de 10 días hábiles para que formulen las reclamaciones y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, el Tribunal, mediante anuncio publicará, en el lugar de examen y en las sedes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de Alicante, Castellón y Valencia, y página Web de la Dirección General de Función Pública: (apartado informa-

7 DOGV - Núm Justícia i Administracions Públiques, Funció Pública), la relació definitiva d aspirants aprovats per la seua orde de puntuació total, a què es referix la base 8.6. En cap cas el Tribunal no podrà declarar que han aprovat el procés selectiu un nombre superior al de llocs de treball convocats. 11. Relació definitiva i presentació de documents El Tribunal de Selecció elevarà al conseller de Justícia i Administracions Públiques, per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la relació definitiva d aspirants aprovats, per orde de puntuació, perquè en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des del següent al de la publicació, aporten davant de la Direcció General de la Funció Pública els següents documents: Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible, segons el que establix la base 2.2 de la present Convocatòria, o certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l estranger, fotocòpia compulsada de la credencial que acredite l homologació que corresponga Els qui superen les proves selectives acreditaran els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació d un dels documents previstos en l article 16 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià. Els qui no puguen acreditar estos coneixements, conforme el que establix l article 53 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, hauran d assistir als cursos específics que a l efecte es convoquen. Aquells que no ho superen seguiran obligats a realitzar els successius cursos que l administració organitze per a l adquisició del coneixement de valencià exigible Els aspirants seleccionats que, dins del termini indicat i excepte casos de força major, no presenten la documentació acreditativa o se n deduïsca que manquen d algun dels requisits exigits, no podran ser nomenats personal de la Generalitat Valenciana, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol licituds de participació. La plaça no ocupada per l aspirant que no presente la documentació quedarà vacant. 12. Nomenament de funcionaris Transcorregut el termini de presentació de la documentació i simultàniament a la resolució del concurs que es convocarà segons l article 9, punt u, apartat b) de la Llei de la Funció Pública Valenciana, el conseller de Justícia i Administracions Públiques, dictarà resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i es procedirà al nomenament com a funcionaris del grup B, administració especial, informàtics, dels aprovats, a què fa referència la base 10.4, i se ls adjudicaran els llocs de treball que obtingueren en el referit concurs. 13. Tribunals El Tribunal de Selecció de la present Convocatòria estarà compost per set membres i el mateix nombre de suplents, amb la composició següent: president/a, secretari/ària i cinc vocals, dels quals un serà proposat per les organitzacions sindicals, en els termes que es fixen en els pactes a què es referix la Llei 9/1987, de 12 de juny La relació nominal dels membres del Tribunal serà publicada amb una antelació mínima d un mes a la data de començament de la prova, mitjançant orde del conseller de Justícia i Administracions Públiques, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, una vegada hagen sigut publicades les llistes provisionals d admesos i exclosos El Tribunal podrà designar, per a la realització de les proves, els col laboradors, ajudants i assessors especialistes que estime oportuns Els membres del Tribunal, així com els assessors, hauran d abstindre s i podran ser recusats pels interessats quan hi concórreguen circumstàncies de les previstes en els articles 28 i 29 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. ción por Consellerias, Justicia y Administraciones Públicas, Función Pública) la relación definitiva de aspirantes aprobados por su orden de puntuación total a que se refiere la Base 8.6. En ningún caso el Tribunal podrá declarar que han aprobado el proceso selectivo un número superior al de puestos de trabajo convocados. 11. Relación definitiva y presentación de documentos El Tribunal de Selección elevará al conseller de Justicia y Administraciones Públicas para su publicación en el Diarí Oficial de la Generalitat Valenciana la relación definitiva de aspirantes aprobados, por orden de puntuación, para que en el plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación aporten ante la Dirección General de la Función Pública los siguientes documentos: Fotocopia compulsada del Título académico exigible según lo establecido en la base 2.2 de la presente convocatoria o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del título. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero fotocopia compulsada de la credencial que acredite la homologación que corresponda Quienes superen las pruebas selectivas acreditarán sus conocimientos de valenciano mediante la presentación de uno de documentos previstos en el artículo 16 del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del gobierno valenciano. Quienes no puedan acreditar estos conocimientos, conforme lo establecido en el artículo 53 de la Ley de la Función Pública Valenciana, deberán asisitir a los cursos específicos que al efecto se convoquen. Aquellos que no lo superen seguirán obligados a realizar los sucesivos cursos que la administración organice para la adquisición del conocimiento de valenciano exigible Los aspirantes seleccionados que dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación acreditativa o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados personal de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación. La plaza no ocupada por el aspirante que no presentase la documentación quedará vacante. 12. Nombramiento de funcionarios. Transcurrido el plazo de presentación de la documentación y simultáneamente a la resolución del concurso que se convocará según el artículo 9, punto uno, apartado b) de la Ley de la Función Pública Valenciana, el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, dictará resolución, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, procediendo al nombramiento como funcionarios del grupo B, Administración Especial, Informáticos, de los aprobados a que hace referencia la base 10.4, adjudicándoseles los puestos de trabajo que obtuviesen en el referido concurso. 13. Tribunales El Tribunal de Selección de la presente convocatoria, estará compuesto por siete miembros, debiéndose designar el mismo número de suplentes, y tendrá la siguiente composición: Presidente/a, secretario/a y cinco vocales, de los cuales uno será propuesto por las organizaciones sindicales en los términos que se fijen en los pactos a que se refiere la Ley 9/1987 de 12 de junio La relación nominal de los miembros del Tribunal será publicada con una antelación mínima de un mes a la fecha de comienzo de la prueba, mediante Orden del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, que se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, una vez hayan sido publicadas las listas provisionales de admitidos y excluidos El Tribunal, para la realización de las pruebas podrá designar los colaboradores, ayudantes y asesores especialistas que estime oportunos Los miembros del Tribunal, así como los asesores, deberán abstenerse y podrán ser recusados por los interesados cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8 DOGV - Núm Així mateix, hauran d abstindre s aquells que hagueren realitzat tasques de preparació d aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació d esta Convocatòria A efectes de comunicacions i de qualssevol altra incidència, el Tribunal tindrà la seu a la Direcció General de Funció Pública (carrer Miquelet, núm. 5, València) El Tribunal tindrà la categoria assenyalada en el Decret 24/1997, de l 11 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, i l Orde de 23 de juliol de 1998 (DOGV de ) de desenvolupament, sobre indemnitzacions per raó del servici El funcionament del Tribunal s adaptarà al que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per als òrgans col legiats. 14. Recursos La present Convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que siguen dictats en el seu desenvolupament, llevat de les actuacions del Tribunal, podran ser impugnats per les persones interessades mitjançant la interposició del recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l endemà al de la seua publicació, davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant això, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l acte que es recorre en el termini d un mes, comptador des de l endemà al de la seua publicació, o qualsevol altre recurs que estime procedent per a la defensa dels seus interessos Contra els actes del Tribunal podrà interposar-se recurs d alçada davant del conseller de Justícia i Administracions Públiques, en el termini d un mes, a partir de l endemà al de la publicació del corresponent Acord del Tribunal. València, 5 de maig de 2003 El conseller de Justícia i Administracions Públiques, CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA Asimismo, deberán abstenerse aquellos que hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de esta Convocatoria A efectos de comunicaciones y de cualesquiera otra incidencia el Tribunal tendrá su sede en la Dirección General de Función Pública, (C/ Micalet núm. 5, Valencia) El Tribunal tendrá la categoría señalada en el Decreto 24/1997 de 11 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, y Orden de 23 de julio de 1998 (DOGV de ) de desarrollo, sobre indemnizaciones por razón del servicio El funcionamiento del Tribunal se adaptará a lo que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para los órganos colegiados. 14. Recursos La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos sean dictados en su desarrollo, salvo las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas mediante la interposición del recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en los artículos 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso Administrativa. No obstante podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto que se recurre, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o cualquier otro recurso que estime procedente para la defensa de sus intereses Contra los actos del Tribunal podrá interponerse recurso de alzada ante el Hble. senyor conseller de Justicia y Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del correspondiente Acuerdo del Tribunal. Valencia, 5 de mayo 2003 El conseller de Justicia y Administraciones Públicas CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA Matèries primer exercici ANNEX I 1. La Constitució Espanyola de Característiques, estructura i reforma. Els principis constitucionals, els drets fonamentals i les llibertats públiques: regulació, protecció i restriccions. 2. La Corona. Les Corts Generals. Les cambres. La seua regulació en la Constitució espanyola. 3. El Govern. El president del Govern. El Consell de Ministres. Estatut dels membres del Govern. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. 4. L Administració pública: principis constitucionals que la informen. Govern i Administració. L Administració General de l Estat: òrgans centrals i òrgans territorials. L Administració perifèrica de l Estat. L Administració general de l Estat a l exterior. 5. El Consell d Estat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes. 6. El Poder Judicial. La regulació constitucional de la justícia. El Consell General del Poder Judicial. Composició i funcions. 7. El Tribunal Constitucional. Naturalesa, composició i atribucions. Procediments de declaració d inconstitucionalitat. 8. L organització territorial de l Estat. Les comunitats autònomes. Organització política i administrativa. 9. El sistema de distribució de competències en la Constitució. La legislació bàsica de l Estat. Lleis marc, de transferència i d harmonització. Els conflictes de competència. Materias primer ejercicio ANEXO I 1. La Constitución Española de Características, estructura y reforma. Los principios constitucionales, los derechos fundamentales y las libertades públicas: regulación, protección y restricciones. 2. La Corona. Las Cortes Generales. Las Cámaras. Su regulación en la Constitución española. 3. El Gobierno. El Presidente del gobierno. El Consejo de Ministros. Estatuto de los miembros del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 4. La Administración Pública: Principios constitucionales que la informan. Gobierno y Administración. La Administración General del Estado: órganos centrales y órganos territoriales. La Administración Periférica del Estado. La Administración General del Estado en el Exterior. 5. El Consejo de Estado. El Defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas. 6. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial. Composición y funciones. 7. El Tribunal Constitucional. Naturaleza, composición y atribuciones. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. 8. La organización territorial del Estado. Las comunidades autónomas. Organización política y administrativa. 9. El sistema de distribución de competencias en la Constitución. La legislación básica del Estado. Leyes marco, de transferencia y de armonización. Los conflictos de competencia.

9 DOGV - Núm L Administració local. Regulació constitucional i entitats que la integren. 11. L Estatut d Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estructura, contingut i principis fonamentals. Procediment de reforma de l Estatut. 12. Les Corts Valencianes. El sistema electoral i estatut dels diputats. Organització i funcionament. Competències. 13. El president de la Generalitat Valenciana. Elecció i estatut personal. Atribucions. El Consell. Composició, atribucions i funcions. En especial la potestat reglamentària. Relacions entre el Consell i les Corts Valencianes. 14. Govern i Administració. Els consellers. Estatut Personal. L Administració de la Generalitat Valenciana. Organització, competència i estructura. Organització territorial de les conselleries. L Administració institucional. Responsabilitat dels membres del Consell i de l administració Pública de la Generalitat Valenciana. 15. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Jurídic Consultiu. El Consell Valencià de Cultura. L Acadèmia Valenciana de la Llengua. El Comité Econòmic i Social. 16. Les competències de la Comunitat Valenciana en l Estatut d Autonomia. 17. Les institucions de la Unió Europea: el Consell de Ministres. La Comissió Europea. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. Composició i funcions. 18. La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Objecte i àmbit d aplicació. Principis generals. 19. Les relacions entre les administracions públiques. Principis. Conferències sectorials i altres òrgans de cooperació, convenis de col laboració. Plans i programes conjunts. Efectes dels convenis. Relacions amb l administració local. Comunicacions a les comunitats europees. 20. Els òrgans de les administracions públiques. Creació. Competència. Delegació. Advocació. Comanda de gestió. Delegació de firma. Suplència. Coordinació i comunicacions. Instruccions i ordes de servici. Òrgans col legiats. Règim jurídic. Composició. Convocatòries, sessions i actes. Abstenció i recusació. 21. Les persones interessades. Concepte. Capacitat d obrar. Representació. Identificació. Pluralitat d interessats. Drets dels ciutadans. Llengua dels procediments. Dret d accés a arxius i registres. Els registres. Col laboració i compareixença dels ciutadans. 22. La responsabilitat de la tramitació. Obligació de resoldre. Silenci administratiu. Incorporació de mitjans tècnics. Validesa i eficàcia de documents i còpies. Termes i terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d urgència. 23. Les disposicions administratives. Jerarquia i competència. Publicitat i inderogabilitat singular. 24. Els actes administratius. Producció i contingut. Motivació. Forma. Eficàcia: executivitat. Efectes. Notificació. Publicació. Nul litat i anul labilitat. Transmissibilitat. Conversació. Revalidació. 25. El procediment administratiu. Iniciació. Ordenació. Instrucció. Finalització. Execució. 26. La revisió d ofici. Recursos administratius. Les reclamacions prèvies a l exercici d accions civils i laborals. 27. La potestat sancionadora. La responsabilitat patrimonial de l administració. Principis bàsics. 28. La Llei de la Funció Pública Valenciana. Àmbit d aplicació. El personal al servici de la Generalitat Valenciana. La seua classificació. Accés del personal a la funció pública. 29. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Situacions administratives. Promoció i carrera administrativa. Provisió dels llocs de treball 30. Drets i deures dels funcionaris públics. Retribucions i indemnitzacions. Incompatibilitats. Règim disciplinari. 10. La Administración Local. Regulación constitucional y entidades que la integran. 11. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Estructura, contenido y principios fundamentales. Procedimiento de reforma del Estatuto. 12. Las Cortes Valencianas. El sistema electoral y estatuto de los diputados. Organización y funcionamiento. Competencias. 13. El presidente de la Generalitat Valenciana. Elección y estatuto personal. Atribuciones. El Consell. Composición, atribuciones y funciones. En especial la potestad reglamentaria. Relaciones entre el Consell y las Cortes Valencianas. 14. Gobierno y Administración. Los consellers. Estatuto Personal. La Administración de la Generalitat Valenciana. Organización, competencia y estructura. Organización territorial de las consellerias. La Administración institucional. Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administración Pública de la Generalitat Valenciana. 15. El Síndico de Agravios. La Sindicatura de Cuentas. El Consejo Jurídico Consultivo. El Consejo Valenciano de Cultura. La Academia Valenciana de la Lengua. El Comité Económico y Social. 16. Las competencias de la Comunidad Valenciana en el Estatuto de Autonomía. 17. Las instituciones de la Unión Europea: El Consejo de Ministros. La Comisión Europea. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. Composición y funciones. 18. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común. Objeto y ámbito de aplicación. Principios generales. 19. Las relaciones entre las administraciones públicas. Principios. Conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación, convenios de colaboración. Planes y programas conjuntos. Efectos de los convenios. Relaciones con la administración Local. Comunicaciones a las comunidades europeas. 20. Los órganos de las administraciones públicas. Creación. Competencia. Delegación. Avocación. Encomienda de gestión. Delegación de firma. Suplencia. Coordinación y comunicaciones. Instrucciones y órdenes de servicio. Órganos colegiados. Régimen jurídico. Composición. Convocatorias, sesiones y actas. Abstención y recusación. 21. Los interesados. Concepto. Capacidad de obrar. Representación. Identificación. Pluralidad de interesados. Derechos de los ciudadanos. Lengua de los procedimientos. Derecho de acceso a archivos y registros. Los registros. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos. 22. La responsabilidad de la tramitación. Obligación de resolver. Silencio administrativo. Incorporación de medios técnicos. Validez y eficacia de documentos y copias. Términos y plazos. Cómputo. Ampliación. Tramitación de urgencia. 23. Las disposiciones administrativas. Jerarquía y competencia. Publicidad e inderogabilidad singular. 24. Los actos administrativos. Producción y contenido. Motivación. Forma. Eficacia: ejecutividad. Efectos. Notificación. Publicación. Nulidad y anulabilidad. Transmisibilidad. Conversación. Convalidación. 25. El procedimiento administrativo. Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finalización. Ejecución. 26. La revisión de oficio. Recursos administrativos. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales. 27. La potestad sancionadora. La responsabilidad patrimonial de la administración. Principios básicos. 28. La Ley de la Función Pública Valenciana. Ambito de aplicación. El personal al servicio de la Generalitat Valenciana. Su clasificación. Acceso del personal a la función pública. 29. Adquisición y perdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Promoción y carrera administrativa. Provisión de los puestos de trabajo. 30. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. Retribuciones y indemnizaciones. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

10 DOGV - Núm ANNEX II ANEXO II Matèries segon exercici I. De la tecnologia de la informació 1. Arquitectura de computadors. Perifèrics i interfases. 2. Arquitectura avançada de computadors. Computadors vectorials. Sistemes multiprocessadors. Computació paral lela i distribuïda. 3. Sistemes operatius. Arquitectura i funcionament general. Servidors de fitxers, impressió, gestió d usuaris, configuració i servidors de terminals. 4. Sistemes operatius del mercat: Windows NT. Windows UNIX. Arquitectura. 5. Sistemes de transmissió de dades. Mitjans de transmissió. Tipus de xarxes. 6. Xarxes d àrea local: estàndards; topologia; electrònica de xarxa; gestió i administració. 7. Tecnologia client/servidor. Tecnologia multicapa. 8. Protocols jerarquitzats. Conceptes generals. Model de referència ISO: definició, jerarquització del model i nivells. 9. Arquitectura de desenvolupament d aplicacions en entorn distribuït; especificacions: COM; CORBA i SOAP. Model d objectes. Escalabilitat i servicis. 10. Internet. Estructura i funcionament. Organització. Maneres d accés. Aplicacions (navegadors). Protocols. Servicis Internet (Correu electrònic, servicis Web, FTP, Telnet), configuració i estàndards utilitzats. 11. Sistemes oberts del mercat; programari lliure: sistemes operatius. Aplicacions de sistema (servidors de bases de dades, servidors d aplicacions, servidors de missatgeria, servidors de mapes, servidors de vídeo/àudio, servicis de flux de treball, etc.) 12. Sistemes d informació geogràfica. Definició. Arquitectura. Implementació. 13. Sistemes multimèdia. Definició. Arquitectura. Implementació. 14. Gestió i tècniques de formació: e-learning. 15. Gestió del coneixement. Definició. Arquitectura. Implementació. II. Llenguatges i sistemes d informació 16. Enginyeria de la programació. Estructures de dades. 17. Enginyeria de la programació. Llenguatges i gramàtiques. Algoritmes i complexitat. 18. Llenguatges de programació imperativa. Característiques i fonaments. Programació estructurada. Estàndards de codificació. 19. Llenguatges d aplicacions distribuïdes. Llenguatges de marques. Llenguatges d intercanvi d informació. Llenguatges de presentació de la informació. 20. Llenguatges de desenvolupament: miniaplicacions de servidor (servlets), llenguatges de scripting, llenguatge Java. Especificacions. Màquina virtual. Classes. Model de components. JDBC. 21. Arquitectura de llenguatges client / servidor. Característiques en l entorn Oracle (Forms, Reports, PL/SQL, etc.). 22. Arquitectura de llenguatges client / servidor. Característiques en l entorn visual de desenvolupament de Microsoft. 23. Ofimàtica. Arquitectura per al desenvolupament de sistemes d informació i llenguatges de programació inserits. III. Del desenvolupament de sistemes d informació 24. Tècniques d anàlisi de requisits: diagrames de fluxos de dades. Enfocament de Yourdon-Demarco. Enfocament Guanye & Sarson. Enfocament SSADM. Enfocament Merise. Anàlisi i disseny estructurat. 25. Anàlisi i disseny orientat a objectes. Conceptes bàsics. Notació UML. Diagrama de: classes, casos d ús, interacció, estat, activitat i implementació. Materias segundo ejercicio I. De la tecnología de la información. 1. Arquitectura de computadores. Periféricos e interfases. 2. Arquitectura de computadores avanzada. Computadores vectoriales. Sistemas multiprocesadores. Computación paralela y distribuida. 3. Sistemas operativos. Arquitectura y funcionamiento general. Servidores de ficheros, impresión, gestión de usuarios, configuración, servidores de terminales. 4. Sistemas operativos del mercado: Windows NT. Windows UNIX. Arquitectura. 5. Sistemas de transmisión de datos. Medios de transmisión. Tipos de redes. 6. Redes de área local: estándares; topología; electrónica de red; gestión y administración. 7. Tecnología cliente/servidor. Tecnología multicapa. 8. Protocolos jerarquizados. Conceptos generales. Modelo de referencia ISO: definición, jerarquización del modelo y niveles. 9. Arquitectura de desarrollo de aplicaciones en entorno distribuido: Especificaciones: COM; CORBA y SOAP. Modelo de objetos. Escalabilidad y servicios. 10. Internet. Estructura y funcionamiento. Organización. Modos de acceso. Aplicaciones (Navegadores). Protocolos. Servicios Internet (Correo electrónico, servicios Web, FTP, Telnet), configuración y estándares utilizados. 11. Sistemas abiertos del mercado: Software Libre: Sistemas operativos. Aplicaciones de sistema (servidores de bases de datos, servidores de aplicaciones, servidores de mensajería, servidores de mapas, servidores de video/audio, servicios de flujo de trabajo, etc...). 12. Sistemas de información geográfica. Definición. Arquitectura. Implementación. 13. Sistemas multimedia. Definición. Arquitectura. Implementación. 14. Gestión y técnicas de formación: e-learning. 15. Gestión del conocimiento. Definición. Arquitectura. Implementación. II. Lenguajes y Sistemas de Información. 16. Ingeniería de la programación. Estructuras de datos. 17. Ingeniería de la programación. Lenguajes y gramáticas. Algoritmos y complejidad. 18. Lenguajes de programación imperativa. Características y fundamentos. Programación estructurada. Estándares de codificación. 19. Lenguajes de aplicaciones distribuidas. Lenguajes de marcas. Lenguajes de intercambio de información. Lenguajes de presentación de la información. 20. Lenguajes de desarrollo: servlets, lenguajes de scripting, lenguaje Java. Especificaciones. Máquina virtual. Clases. Modelo de componentes. JDBC. 21. Arquitectura de lenguajes cliente / servidor. Características en el entorno Oracle (Forms, Reports, PL/SQL, etc.). 22. Arquitectura de lenguajes cliente / servidor. Características en el entorno visual de desarrollo de Microsoft. 23. Ofimatica. Arquitectura para el desarrollo de sistemas de información y lenguajes de programación embebidos. III. Del Desarrollo de Sistemas de Información. 24. Técnicas de análisis de requisitos: diagramas de flujos de datos. Enfoque de Yourdon-Demarco. Enfoque Gane & Sarson. Enfoque SSADM. Enfoque Merise. Análisis y diseño estructurado. 25. Análisis y diseño orientado a objetos. Conceptos básicos. Notación UML. Diagrama de: clases, casos de uso, interacción, estado, actividad e implementación.

11 DOGV - Núm Tecnologia de desenvolupament de sistemes d informació: gestió d incidències. Control de canvis. Manteniment del programari. 27. Tecnologia de desenvolupament de sistemes d informació: atenció a usuaris i servici d assistència tècnica (help desk). 28. Tecnologia de desenvolupament de sistemes d informació: tècniques de prova. Documentació del programari. 29. Desenvolupament d interfícies gràfiques d usuari. 30. Metodologia de planificació i desenvolupament de sistemes d informació. Mètrica V3. IV. De les bases de dades 31. Sistemes de gestió de fitxers. Sistemes de gestió de bases de dades. Generalitats. 32. Bases de dades relacionals. Tecnologia. 33. Bases de dades orientades a objecte. Tecnologia. 34. Llenguatge SQL. Definició, manipulació i consulta de dades. Optimació de sentències. V. De la seguretat i control dels sistemes informàtics 35. Seguretat dels sistemes d informació: funció informàtica de l organització. Polítiques de seguretat. Plans de contingència. 36. Seguretat dels sistemes d informació: seguretat física. Seguretat lògica. Seguretat de bases de dades. 37. Seguretat en el desenvolupament i explotació d aplicacions. 38. Estàndards de polítiques, normes i procediments de seguretat, control i desenvolupament de sistemes d informació de l administració pública. Reglament tècnic de mesures de seguretat per a l aprovació i homologació d aplicacions i mitjans de tractament automatitzat de la informació. DOGV núm Criptografia: història. Teoria de números. Sistemes de clau pública. Sistemes de clau privada. 40. Signatura digital. Certificat digital. Entitats de certificació. 41. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Reial Decret 994/1999, de l 11 de juny, pel qual s aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguen Dades de Caràcter Personal. 42. Llei 34/2002, d 11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic. 43. Llei 16/1993, d Incorporació al dret Espanyol la Directiva 91/250/CEE, de 14 de maig de 1991, sobre la Protecció Jurídica de Programes d Ordinador. 44. Decret Llei 14/1999 de signatura electrònica. Estudi tècnic i jurídic de sistemes aplicables. Decret 87/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regula la utilització de la signatura electrònica avançada en la Generalitat Valenciana. 26. Tecnología de desarrollo de sistemas de información: gestión de incidencias. Control de cambios. Mantenimiento del software. 27. Tecnología de desarrollo de sistemas de información: atención a usuarios y Help Desk. 28. Tecnología de desarrollo de sistemas de información: técnicas de prueba. Documentación del software. 29. Desarrollo de interfaces gráficas de usuario. 30. Metodología de planificación y desarrollo de sistemas de información. Métrica V3. IV. De las Bases de datos. 31. Sistemas de gestión de ficheros. Sistemas de gestión de bases de datos. Generalidades. 32. Bases de datos relacionales. Tecnología. 33. Bases de datos orientadas a objeto. Tecnología. 34. Lenguaje SQL. Definición, manipulación y consulta de datos. Optimización de sentencias. V. De la seguridad y control de los Sistemas Informáticos. 35. Seguridad de los sistemas de información: Función informática de la organización. Políticas de seguridad. Planes de contingencia. 36. Seguridad de los sistemas de información: Seguridad física. Seguridad lógica. Seguridad de bases de datos. 37. Seguridad en el desarrollo y explotación de aplicaciones. 38. Estándares de políticas, normas y procedimientos de seguridad, control y desarrollo de sistemas de información de la administración pública. Reglamento técnico de medidas de seguridad para la aprobación y homologación de aplicaciones y medios de tratamiento automatizado de la información. DOGV núm Criptografía: historia. Teoría de números. Sistemas de clave pública. Sistemas de clave privada. 40. Firma digital. Certificación digital. Entidades de Certificación. 41. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Real decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal. 42. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 43. Ley 16/1993, de Incorporación al derecho Español la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. 44. Decreto Ley 14/1999 de firma digital. Estudio técnico y jurídico de sistemas aplicables. Decreto 87/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la utilización de la firma electrónica avanzada en la Generalitat Valenciana.

12 DOGV - Núm ANNEX III MODEL D'INSTÀNCIA

13 DOGV - Núm ANNEX IV ANEXO IV (Oficines públiques) ALACANT Servici Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Avinguda Doctor Gadea, núm. 10, 2n ALACANT Telèfon PROP 96/ FAX 96/ CASTELLÓ Servici Territorial de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Carrer Major, núm CASTELLÓ Telèfon 964/ Telèfon PROP 964/ FAX 964/ VALÈNCIA Registre General de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Carrer Historiador Chabàs, núm VALÈNCIA Oficina PROP Carrer Miquelet núm VALÈNCIA Telèfon 96/ OFICINES PROP Província Localitat Adreça Alacant Benidorm Racó de Loix, Av. Joan Fuster Zaragozá, Alacant Benidorm La Cala, Av. Mont Benidorm, Alacant Benidorm Foietes-Colònia de Madrid, Av. Beniardà, Alacant Benidorm Alfredo Corral-Maravall, av. Ametllers, 42 ac Alacant Benidorm Tolls-Salt de l Aigua, av. Andalusia, 8 ac Alacant Alacant C/ Churruca, Castelló Castelló Av. Germans Bou, Castelló Castelló Av. Del Mar, Castelló Castelló C/ Major, 78 (Casa dels Caragols) Castelló Vila-real C/ Joan Fuster, Castelló Vinaròs C/ Sant Joaquim, València València C/ Gregorio Gea, València València C/ Gregorio Gea, València València C/ Colom, València València C/ Historiador Chabàs, València València C/ Miquelet, València Xàtiva Av. Selgas, València Requena Av. Arrabal, València Ontinyent Pl. Mestre Ferrero, València Sagunt Camí Reial, (Oficinas Públicas) ALICANTE Servicio Territorial de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Avenida Doctor Gadea núm. 10, 2º ALICANTE Teléfono PROP 96/ FAX 96/ CASTELLÓN Servicio Territorial de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Calle Mayor núm CASTELLON Teléfono 964/ Teléfono PROP 964/ FAX 964/ VALENCIA Registro General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Calle Historiador Chabas, nº VALENCIA Oficina PROP C/ Miguelete núm VALENCIA Teléfono 96/ OFICINAS PROP Provincia Localidad Dirección Alicante Benidorm Racó de Loix, Av. Joan Fuster Zaragozá, Alicante Benidorm La Cala, Av. Mont Benidorm, Alicante Benidorm Foietes-Colònia de Madrid, Av. Beniardà, Alicante Benidorm Alfredo Corral-Maravall, Av. Ametllers, 42 Acc Alicante Benidorm Tolls-Salt de l Aigua, Av. Andalucía, 8 Acc Alicante Alicante C/ Churruca, Castellón Castellón Av. Hermanos Bou, Castellón Castellón Av. del Mar, Castellón Castellón C. Major, 78 (Casa de los Caracoles) Castellón Villarreal C. Joan Fuster, Castellón Vinaròs C. San Joaquín, Valencia Valencia C. Gregorio Gea, Valencia Valencia C. Gregorio Gea, Valencia Valencia C. Colón, Valencia Valencia C. Historiador Chabàs, Valencia Valencia C. Miquelet, Valencia Xàtiva Av. Selgas, Valencia Requena Av. Arrabal, Valencia Ontinyent Pl. Maestro Ferrero, Valencia Sagunto Camí Real, ANNEX V Barem fase concurs grup B. Promoció interna En la fase de concurs, a què es referix la base 8.5 de la present Convocatòria, la valoració dels mèrits s efectuarà d acord amb el barem següent: A) Formació: 22 punts 1. Titulació acadèmica: màxim 6 punts Qualsevol titulació acadèmica d igual o superior nivell a l exigit per a pertànyer al grup B, exclosa la que haja servit per a això: 3 ANEXO V Baremo fase concurso grupo B. Promoción interna En la fase de concurso a que se refiere la base 8.5 de la presente convocatoria, la valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo: A) Formación: 22 puntos 1. Titulación Académica: máximo 6 puntos. Cualquier titulación académica de igual o superior nivel al exigido para pertenecer al grupo B, excluida la que haya servido para ello: 3

14 DOGV - Núm punts, fins a un màxim de 6 punts. A estos efectes es puntuarà el nivell més alt de titulació acreditada, i s hi entendran incloses aquelles altres titulacions necessàries per a la seua obtenció. 2. Cursos de formació i perfeccionament: màxim 6 punts Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament, el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions de les places que es convoquen, de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats per l interessat i que hagen sigut convocats o homologats per qualsevol centre o organisme públic de formació d empleats públics, fins a un màxim de 6 punts, d acord amb la següent escala: De 100 o més hores: 4,00 punts De 75 o més hores: 3,00 punts De 50 o més hores: 2,00 punts De 25 o més hores: 1,00 punts De 15 o més hores: 0,40 punts En cap cas no es puntuaran, en els subapartats 1) i 2) del present apartat A), els cursos de valencià i d idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts de les universitats, quan formen part del pla d estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s ocupen. 3. Valencià: màxim 6 punts El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 6 punts, prèvia acreditació d estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, d acord amb la següent escala: Coneixement oral: 1,50 punts Grau elemental: 2,00 punts Grau mitjà: 4,00 punts Grau superior: 6,00 punts La valoració del coneixement del valencià s efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut. 4. Idiomes comunitaris: màxim de 4 punts Es puntuarà fins a un màxim de 4 punts, a raó de 0,80 punts per curs o la seua equivalència si es tracta de cicles, corresponent a títol expedit per la Universitat o Escola Oficial d Idiomes. B) Antiguitat: 18 punts Es valorarà a raó de 0,10 punts, per cada mes complet de servicis en actiu en les distintes administracions públiques, fins a un màxim de 18 punts. A estos efectes, també es computaran els servicis reconeguts a l empara del que disposa la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de Reconeixement de Servicis Previs en l administració Pública. puntos, hasta un máximo de 6 puntos. A estos efectos se puntuará el nivel más alto de titulación acreditada, entendiendo incluido en él aquellas otras titulaciones necesarias para su obtención. 2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento: máximo 6 puntos. Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, cuyo contenido esté relacionado con las funciones de las plazas que se convocan, de duración igual o superior a 15 horas, que hayan sido cursados por el interesado y que hayan sido convocados u homologados por cualquier centro u organismo público de formación de empleados públicos, hasta un máximo de 6 puntos, con arreglo a la siguiente escala: De 100 o más horas: 4,00 puntos De 75 o más horas: 3,00 puntos De 50 o más horas: 2,00 puntos De 25 o más horas: 1,00 puntos De 15 o más horas, 0,40 puntos En ningún caso se puntuarán en los subapartados 1) y 2) del presente apartado A) los cursos de valenciano y de idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los diferentes Institutos de las Universidades cuando formen parte del plan de estudios del Centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. 3. Valenciano: máximo 6 puntos. El conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 6 puntos, previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado expedido u homologado por la Junta Calificadora de Coneiximents del Valencià, con arreglo a la siguiente escala: Conocimiento Oral: 1,50 puntos Grado Elemental: 2,00 puntos Grado Medio: 4,00 puntos Grado Superior: 6,00 puntos La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido. 4. Idiomas comunitarios: máximo de 4 puntos. Se puntuará hasta un máximo de 4 puntos, a razón de 0,80 puntos por curso o su equivalencia si se trata de ciclos, correspondiente a título expedido por la Universidad o Escuela Oficial de Idiomas. B) Antigüedad: 18 puntos Se valorará a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de servicios en activo en las distintas Administraciones Públicas, hasta un máximo de 18 puntos. A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la administración Pública. ORDE de 5 de maig de 2003, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, Convocatòria 14/00, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup C, sector administració especial, operador de sistemes informàtics, accés lliure, corresponents a l Oferta d Ocupació Pública de la Generalitat Valenciana de [2003/5617] De conformitat amb el que establix el Decret 80/2001, de 2 d abril, pel qual s aprova l Oferta d Ocupació Pública per a l any 2000, ampliat quant al nombre de llocs convocats pel Decret 193/2002, de 26 de novembre, i a fi d atendre les necessitats de personal en l administració del Govern Valencià, esta Conselleria, en exercici de les atribucions previstes en l article 27.1.g), del vigent Text Refós de la Llei de Funció Pública, i en el Decret 33/99, de 9 de març, pel qual s aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal, ORDEN de 5 de mayo de 2003, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, Convocatoria 14/00 por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo C, sector Administración Especial, Operador de Sistemas Informáticos, acceso libre, correspondientes a la oferta de empleo público de la Generalitat Valenciana de [2003/5617] De conformidad con lo establecido en el Decreto 80/2001 de 2 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2000, ampliado en cuanto al número de puestos convocados por el Decreto 193/2002, de 26 de noviembre, y con el fin de atender las necesidades de personal en la administración del Gobierno Valenciano, esta Conselleria, en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 27.1.g) del vigente Texto Refundido de la Ley de Función Pública y en el Decreto 33/99, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 13/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d accés al subgrup

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Excm. Ajuntament de Sagunt RR.HH. I PERSONAL

Excm. Ajuntament de Sagunt RR.HH. I PERSONAL En vigor desde el día 26-XI-2015 (BOP Valencia núm. 228) BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL NOMBRAMIENTO O CONTRATACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO O LABORAL

Más detalles

Ajuntament de Puçol Ayuntamiento de Puçol

Ajuntament de Puçol Ayuntamiento de Puçol Ajuntament de Puçol Convocatòria i bases específiques per a la provisió en propietat d una plaça de tècnic superior informàtic, de l escala d administració especial, subgrup A1, mitjançant concurs oposició

Más detalles

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria.

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria. Universitat de València RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2012, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna,

Más detalles

de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de comare d institucions

de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de comare d institucions Conselleria de Sanitat RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2007, del director general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de comare d institucions sanitàries

Más detalles

CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO AL CUERPO DE MAESTROS

CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO AL CUERPO DE MAESTROS CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA INGRESO AL CUERPO DE MAESTROS Requisitos generales a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional de algún Estado al que, en

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el

Más detalles

1528 2001 01 24 DOGV - Núm. 3.924

1528 2001 01 24 DOGV - Núm. 3.924 1528 2001 01 24 DOGV - Núm. 3.924 21657702 DAVO MOLTO, JORDI INGLES ITALIANO 13124283 DELGADO PEREZ, ANTONIO FRANCES 33475060 ESCOLANO LÓPEZ, ROBERT INGLES ITALIANO 22008249 ESPINOSA IRLES, MILAGROS DEL

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ORDRE 18/2016, de 17 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques

Más detalles

Índice. Índex. 6.1 Començament 6.2 Desenrotllament 6.3 Publicació dels criteris d avaluació 7. Sistema de selecció 7.

Índice. Índex. 6.1 Començament 6.2 Desenrotllament 6.3 Publicació dels criteris d avaluació 7. Sistema de selecció 7. Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 27 d abril de 2010, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

stapv-intersindical valenciana informa

stapv-intersindical valenciana informa ORDEN de * de * de 2004, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, sobre regulación de bolsas de empleo temporal para proveer provisionalmente puestos de trabajo El artículo 5 del Texto

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Dirección General de Gestión de Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Dirección General de Gestión de Recursos Humanos ORDEN DE, POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA EL ACCESO AL CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN EN LAS PLAZAS VACANTES DEL ÁMBITO DE GESTIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

Más detalles

MODELOS DE LAS BASES QUE REGULAN LOS DIFERENTES TIPOS DE PROCESOS SELECTIVOS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ACUERDO DE JULIO DE 2014

MODELOS DE LAS BASES QUE REGULAN LOS DIFERENTES TIPOS DE PROCESOS SELECTIVOS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ACUERDO DE JULIO DE 2014 MODELOS DE LAS BASES QUE REGULAN LOS DIFERENTES TIPOS DE PROCESOS SELECTIVOS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA ACUERDO DE JULIO DE 2014 1 BASES DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE...PLAZA

Más detalles

B A S E S. (Aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión de 3 de agosto de 2015).

B A S E S. (Aprobadas por la Junta de Gobierno en sesión de 3 de agosto de 2015). 1 CONVOCATORIA PARA CONFECCIÓN DE LISTA DE RESERVA (BOLSA DE TRABAJO) PARA DESEMPEÑO TEMPORAL DE SERVICIOS COMO TECNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL EN EL AREA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES. B A S E S (Aprobadas

Más detalles

especial, técnico superior de laboratorio de la Universidad Politécnica de València, d acord amb les bases següents:

especial, técnico superior de laboratorio de la Universidad Politécnica de València, d acord amb les bases següents: Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2010 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER (Toledo)

AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER (Toledo) AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER (Toledo) Rfª.: MCGG BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO PARA IMPARTIR CLASES DE FORMACIÓN RÍTIMICA Y/O DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE CORRAL DE ALMAGUER 1.- OBJETO

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

DOGV - Núm. 4.175 24 01 2002 1821 INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO INSTRUCCIONS PER A L INTERESSAT

DOGV - Núm. 4.175 24 01 2002 1821 INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO INSTRUCCIONS PER A L INTERESSAT DOGV - Núm. 4.175 24 01 2002 1821 INSTRUCCIONS PER A L INTERESSAT Instruccions generals Escriviu només a màquina o bolígraf sobre superfície dura i utilitzeu només majúscules de tipus d impremta. Assegureu-vos

Más detalles

DOGV - Núm. 5.318 04 08 2006 27157

DOGV - Núm. 5.318 04 08 2006 27157 DOGV - Núm. 5.318 04 08 2006 27157 Ajuntament d Elx Bases per a la provisió en propietat, mitjançant el sistema sel lectiu de concurs-oposició lliure, d 1 plaça d ajudant d asfalt, pertanyent a l Oferta

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

2. Requisits 2.1 De caràcter general Tenir complits 16 anys i no superar l edat de jubilació.

2. Requisits 2.1 De caràcter general Tenir complits 16 anys i no superar l edat de jubilació. Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de 30 d abril de 2015, del Rectorat de la per la qual es convoca concurs de selecció de professorat contractat doctor. [2015/4155] Universitat Jaume I RESOLUCIÓN de 30 de

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

DENOMINACIÓN GRUPO Nº PLAZAS ANEXO Técnico Auxiliar de Gestión Cultural C 1 I Técnico Auxiliar de Biblioteca C 4 II Ayudante de Biblioteca B 1 III

DENOMINACIÓN GRUPO Nº PLAZAS ANEXO Técnico Auxiliar de Gestión Cultural C 1 I Técnico Auxiliar de Biblioteca C 4 II Ayudante de Biblioteca B 1 III BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA, DE PLAZAS DE FUNCIONARIO DE CARRERA Y PERSONAL LABORAL, EN LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA (MADRID). 1. OBJETO DE LA

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2015, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aprova

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 68 LUNES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Sanidad 11 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE REQUENA A N U N C I O

AYUNTAMIENTO DE REQUENA A N U N C I O AYUNTAMIENTO DE REQUENA Recursos Humanos A N U N C I O Por Resolución de Alcaldía nº 2201/2013 de fecha 10 de mayo de 2.013, se han aprobado las Bases que han de regir el proceso selectivo para la constitución

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

BASES. 1.- Normas Generales.

BASES. 1.- Normas Generales. BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR CON CARÁCTER DE FIJO DISCONTINUO MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, 10 PLAZAS DE MONITOR DE FÚTBOL DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. D. Miguel Ángel

Más detalles

2.1.- Para ser admitidos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.- Para ser admitidos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: Bases para la constitución de bolsas de trabajo en FEVAL EN LA CATEGORÍA DE AZAFATAS/OS. Grupo D. Nivel 4. De conformidad con lo establecido en el III Convenio Colectivo de FEVAL y por acuerdo entre la

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento Vélez Málaga

Excmo. Ayuntamiento Vélez Málaga ANUNCIO Asunto: Creación de una Bolsa de Trabajo en la Categoría Profesional de Auxiliar Administrativo. Habida cuenta de la necesidad de contar con un mecanismo ágil para atender las necesidades de personal

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

2. Autoridades y personal

2. Autoridades y personal 19 de septiembre 2014 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 183 página 49 2. Autoridades y personal 2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias Consejería de Hacienda y Administración Pública

Más detalles

Para formar parte de las pruebas de selección será necesario:

Para formar parte de las pruebas de selección será necesario: CONVOCATORIA Y BASES GENERALES PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE OFICIAL ELECTRICISTA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAVIANA MEDIANTE CONTRATO DE RELEVO PRIMERO.- NORMAS GENERALES:

Más detalles

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ d 1 febrer de 2016, del rector, per la qual es convoca concurs per a la provisió de lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector administració especial,

Más detalles

Ajuntament de Puçol Ayuntamiento de Puçol

Ajuntament de Puçol Ayuntamiento de Puçol Ajuntament de Puçol Convocatòria i bases específiques per a la provisió en propietat, mitjançant concurs oposició, de dos places de tècnic auxiliar informàtic de l escala d administració especial, subgrup

Más detalles

Segon Aprovar les bases de la convocatòria que figuren com a annex de la present resolució.

Segon Aprovar les bases de la convocatòria que figuren com a annex de la present resolució. Institut Valencià de Finances RESOLUCIÓ de 30 de març de 2016, del director general de l Institut Valencià de Finances, per la qual es convoca la provisió temporal del lloc LRR08, assessor/a jurídico/a,

Más detalles

BASES DE CONVOCATORIA. 1. Normas generales

BASES DE CONVOCATORIA. 1. Normas generales MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Resolución de 14 de diciembre de 2015 de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca el

Más detalles

DILIGENCIA Para hacer constar que las presentes bases se publican en el tablón de anuncios municipal en fecha 27 de mayo de 2009

DILIGENCIA Para hacer constar que las presentes bases se publican en el tablón de anuncios municipal en fecha 27 de mayo de 2009 DILIGENCIA Para hacer constar que las presentes bases se publican en el tablón de anuncios municipal en fecha 27 de mayo de 2009 El Secretario-interventor BASES QUE RIGEN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 2666 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Universidades, Empresa e Investigación 805 Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-8/2012) de fecha 13 de enero, por

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Excm. Ajuntament de Sagunt RR.HH. I PERSONAL

Excm. Ajuntament de Sagunt RR.HH. I PERSONAL BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SOCIALES. PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- Es objeto de la presente convocatoria

Más detalles

1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición, 324 plazas vacantes del Grupo IV del personal

1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición, 324 plazas vacantes del Grupo IV del personal 622 29 Diciembre 2006 D.O.E. Extraordinario Nº 2 ORDEN de 22 de diciembre de 2006 por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir vacantes pertenecientes al Grupo IV de personal laboral de la Administración

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 214 Miércoles 3 de septiembre de 2014 Sec. II.B. Pág. 69246 II. AUTORIDADES Y PERSONAL B. Oposiciones y concursos MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 9051 Orden ESS/1567/2014, de 26 de agosto,

Más detalles

Oposiciones al Cuerpo de Maestros

Oposiciones al Cuerpo de Maestros Oposiciones al Cuerpo de Maestros RESOLUCIÓN de 6 marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de maestros y para

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 16650 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2016, de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan comisiones de servicio para cubrir con

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 140 de 17-vi-2016 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan

Más detalles

BASES APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30/03/09

BASES APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30/03/09 BASES DE CONVOCATORIA PARA PROVEER POR MOVILIDAD UNA PLAZA DE POLICIA DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPO REAL, APROBADAS POR LA DE 30 DE MARZO DE 2009. Base1. Normas generales: Objeto

Más detalles

2.1.- Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.- Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE GERIATRÍA-GEROCULTORA. 1. Objeto de la

Más detalles

Característiques de la convocatòria

Característiques de la convocatòria Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2015, de la Universidat Miguel Hernández de Elche, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de

Más detalles

Ayuntamiento de Ágreda

Ayuntamiento de Ágreda ANUNCIO CREACIÓN DE LAS BOLSAS DE EMPLEOPARA EL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL MARIA CORONEL Y ARANA. Por Resolución de Alcaldía nº 326/2013 del 25 de Octubre de dos mil trece, el Alcalde-Presidente

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Primera.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la creación

Más detalles

Consejería de Economía y Hacienda

Consejería de Economía y Hacienda Número 146 Miércoles, 27 de junio de 2007 Página 19421 c) El personal que aspire a formar parte por primera vez en la lista de espera, deberá obtener al menos en la parte teórica una calificación de al

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 13/216, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d ingrés i procediment

Más detalles

BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, MEDIANTE

BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, MEDIANTE BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN, DEL AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS DE LA SAGRA. PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. Es el objeto

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR CONCURSO- OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL PARA EL PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS DE SECUNDARIA DEL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA SOBRARBE. PRIMERA.-

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG 20883 BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE AGENTE DE EMPLEO Y

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2015 AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D ALACANT Plaza de España,

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

BASES. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 1.1.

BASES. Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: 1.1. RESOLUCIÓN DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2015 DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID POR LA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO TITULADO

Más detalles

BASES ESPECÍFICAS Y PROGRAMA POR LOS QUE SE REGIRÁ EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE TÉCNICO DEPORTIVO PRIMER NIVEL FIJO A TIEMPO PARCIAL

BASES ESPECÍFICAS Y PROGRAMA POR LOS QUE SE REGIRÁ EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE TÉCNICO DEPORTIVO PRIMER NIVEL FIJO A TIEMPO PARCIAL BASES ESPECÍFICAS Y PROGRAMA POR LOS QUE SE REGIRÁ EL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS DE TÉCNICO DEPORTIVO PRIMER NIVEL FIJO La realización de las pruebas selectivas que se convoquen para proveer

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015 Pagina 1 de 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUMERO DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NÚM. Dada cuenta del expediente 7/14/CECOM, instruido por la Central de Compras,

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés

Más detalles

FIRMADO 1.- Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos, MANUEL JOSE CABRERA FERNANDEZ PUJOL, a 22 de Abril de 2014 EDICTO

FIRMADO 1.- Concejal Delegado de Régimen Interior y Recursos Humanos, MANUEL JOSE CABRERA FERNANDEZ PUJOL, a 22 de Abril de 2014 EDICTO EDICTO Por Decreto del Concejal delegado de Recursos Humanos número 201400861, de 17/04/2014, se han aprobado las bases de la Convocatoria 14/01 para la provisión interina de 1 puesto de PEÓN, con el contenido

Más detalles

MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA DE FECHA 27/04/2011 PUBLICADAS EN EL BORM DE 16/05/20011

MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA DE FECHA 27/04/2011 PUBLICADAS EN EL BORM DE 16/05/20011 AYUNTAMIENTO ALHAMA DE MURCIA Sección de Personal MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA DE FECHA 27/04/2011 PUBLICADAS EN EL BORM DE 16/05/20011 EN EL BORM

Más detalles

BASES DE CONVOCATORIA

BASES DE CONVOCATORIA MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESOLUCION de 0 de diciembre de 204 de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca el proceso

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

FINANCIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: Subvención de la Consejería de Educación y Empleo: 47.000

FINANCIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: Subvención de la Consejería de Educación y Empleo: 47.000 BASES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE DOS PUESTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARGO A LA AYUDA REGULADA EN EL DECRETO 287/2015, DE 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE

Más detalles

En uso de las competencias que atribuye a esta Alcaldía el artículo 21.1.g. de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO:

En uso de las competencias que atribuye a esta Alcaldía el artículo 21.1.g. de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO: CRETO ALCALDÍA En uso de las competencias que atribuye a esta Alcaldía el artículo 21.1.g. de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO: Primero: Aprobar las siguientes BASES PARA

Más detalles

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMENTO DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SOCIALES.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMENTO DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SOCIALES. Ajuntament de Catarroja Qualitat i Futur Área de Recursos Humanos EBA / jdgp Expte. Núm.: 1/2015 Asunto: BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMENTO DE UNA BOLSA DE TRABAJO

Más detalles

ANUNCIO TABLÓN DE EDICTOS

ANUNCIO TABLÓN DE EDICTOS ANUNCIO TABLÓN DE EDICTOS Visto que en Sesión Plenaria de fecha 31 de julio de 2013, fueron aprobadas las Bases Generales del proceso de selección para la contratación de una plaza de personal de limpieza,

Más detalles

CONVOCATORIA AUTONÓMICA DECLARADA DE URGENCIA

CONVOCATORIA AUTONÓMICA DECLARADA DE URGENCIA CONVOCATORIA AUTONÓMICA DECLARADA DE URGENCIA Resolución de 19 de octubre de 2015 por la que se convoca proceso selectivo para la elaboración de listas de aspirantes a nombramientos interinos de distintas

Más detalles

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d accés al subgrup A1, sector

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

De conformitat amb allò que disposen els articles 5 i 18 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 26 de desembre, de creació

De conformitat amb allò que disposen els articles 5 i 18 de la Llei de la Generalitat Valenciana 10/1994, de 26 de desembre, de creació Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2016, de la Presidència, per la qual es convoca una oposició per a la provisió de dos places del cos de lletrats del Consell

Más detalles

BASES AGENTE DE POLICÍA LOCAL INTERINOS-ESTACIÓNALES

BASES AGENTE DE POLICÍA LOCAL INTERINOS-ESTACIÓNALES BASES AGENTE DE POLICÍA LOCAL INTERINOS-ESTACIÓNALES 1.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de un puesto de trabajo de carácter interino estacional de Agente

Más detalles

Resolución de Alcaldía núm. 2.762/2010. D. Juan Carlos Benavides Yanguas, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Almuñécar,

Resolución de Alcaldía núm. 2.762/2010. D. Juan Carlos Benavides Yanguas, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Almuñécar, AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR (Granada) Bases de tres plazas de Operario de Medio Ambiente EDICTO Resolución de Alcaldía núm. 2.762/2010. D. Juan Carlos Benavides Yanguas, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento

Más detalles

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO TEMPORAL DE AZAFATA/O EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO TEMPORAL DE AZAFATA/O EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma PÁGINA 1 / 6 BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO

Más detalles