CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS"

Transcripción

1 CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita confitada en conserva des d aquesta localitat fins a Tarragona per un import de 3000 euros. COMUNLLAMP, SL, presenta una reclamació per manca de pagament del servei realitzat davant la Junta Arbitral del Transport de Catalunya a la seva seu de Lleida. En aquesta reclamació assenyala que, malgrat haver realitzat el port correctament i que ja fa uns quants mesos en que es va fer, CONFITADOS, SL respon a les seves peticions manifestant que ja li pagaran més endavant. A) Les juntes arbitrals del transport, són competents per a resoldre assumptes d'aquest tipus? a) Sí, perquè és tracta d una incidència sobre un contracte de transport terrestre de mercaderies i la reclamació econòmica no supera la quantitat de 15 mil euros. b) Sí, perquè és tracta d una incidència sobre un contracte de transport terrestre de mercaderies i la reclamació econòmica no supera la quantitat de 50 mil euros. c) Sí, perquè és tracta d una incidència sobre un contracte de transport terrestre de mercaderies i la reclamació econòmica no supera la quantitat de 30 mil euros. B) Davant de quina Junta es pot presentar la reclamació? a) Només la Junta Arbitral del Transport de La Rioja. b) Només la Junta Arbitral del Transport de Catalunya. c) La reclamant podrà escollir entre la Junta Arbitral del Transport de La Rioja o bé la Junta Arbitral del Transport de Catalunya. C) El laude que dicti la junta arbitral: a) Té la força d una sentència ferma. b) Té el caràcter de recomanació a les parts per tal que compleixin el que la junta arbitral considera just. c) Ha de ser, en tot cas, el resultat de l acord al qual hagin arribat les parts en conflicte. 1

2 1.- La empresa COMUNLLAMP, SL y CONFITADOS, SL contratan en Logroño (La Rioja) la realización de un transporte de 30 TM de fruta confitada en conserva desde esta localidad hasta Tarragona por un importe de 3000 euros. COMUNLLAMP, SL, presenta una reclamación por falta de pago del servicio realizado ante la Junta Arbitral del Transporte de Cataluña en su sede de Lleida. En esta reclamación señala que, a pesar de haber realizado el porte correctamente y que éste ya se realizó hace varios meses, CONFITADOS, SL responde a sus peticiones manifestando que ya le pagarán más adelante. A) Las juntas arbitrales del transporte, son competentes para resolver asuntos de este tipo? a) Sí, porque se trata de una incidencia sobre un contrato de transporte terrestre de mercancías y la reclamación económica no supera la cantidad de 15 mil euros. b) Sí, porque se trata de una incidencia sobre un contrato de transporte terrestre de mercancías y la reclamación económica no supera la cantidad de 50 mil euros. c) Sí, porque se trata de una incidencia sobre un contrato de transporte terrestre de mercancías y la reclamación económica no supera la cantidad de 30 mil euros. B) Ante qué Junta se puede presentar la reclamación? a) Sólo la Junta Arbitral del Transporte de La Rioja. b) Sólo la Junta Arbitral del Transporte de Cataluña. c) La reclamante podrá escoger entre la Junta Arbitral del Transporte de La Rioja o bien la Junta Arbitral del Transporte de Cataluña. C) El laudo que dicte la junta arbitral: a) Tiene la fuerza de una sentencia firme. b) Tiene el carácter de recomendación a las partes para que cumplan lo que la junta arbitral considere justo. c) Debe ser, en todo caso, el resultado del acuerdo al que hayan llegado las partes en conflicto. 2

3 2. Una societat disposa de 5 vehicles pesants i 8 vehicles lleugers i es vol dedicar a la prestació de serveis de transport de mercaderies per carretera tant d àmbit estatal com comunitari. Per tal de documentar la seva activitat, l empresa formula les preguntes següents a l administració de transports. Contesteu aquestes preguntes de forma raonada. A) De quina autorització ha de disposar l empresa per al transport amb vehicles pesants dins el territori espanyol? B) Quina antiguitat màxima poden tenir els vehicles pesants per tal que l empresa pugui obtenir la seva primera autorització i quina capacitat mínima de càrrega s ha d acreditar? C) Quina capacitat econòmica ha d acreditar l empresa per a obtenir l autorització per a prestar serveis de transport a l Estat espanyol amb tots els seus vehicles? D) De quina autorització ha de disposar l empresa per a dur a terme el transport a la Unió Europea amb els vehicles pesants? 2. Una sociedad dispone de 5 vehículos pesados y 8 vehículos ligeros y se quiere dedicar a la prestación de servicios de transporte de mercancías por carretera tanto de ámbito estatal como comunitario. Para documentar su actividad, la empresa formula las preguntas siguientes a la administración de transportes. Contestad a estas preguntas de forma razonada. A) De qué autorización debe disponer la empresa para el transporte con vehículos pesados dentro del territorio español? B) Qué antigüedad máxima pueden tener los vehículos pesados para que la empresa pueda obtener su primera autorización y qué capacidad mínima de carga se ha de acreditar? C) Qué capacidad económica debe acreditar la empresa para obtener la autorización para prestar servicios de transporte al Estado español con todos sus vehículos? D) De qué autorización debe disponer la empresa para llevar a cabo el transporte de la Unión Europea con los vehículos pesados? 3

4 3. Un transportista inicia la seva jornada de treball conduint un vehicle des de les 08:30h fins les 11:30h, hora en què arriba a la seva primera destinació. Entre les 11:30h i les 12:30h descarrega part de la mercaderia que portava i a les 12:30h reprèn la conducció fins les 14:00h, moment en què s atura per efectuar una pausa. A) Quina durada ha de tenir, com a mínim, aquesta pausa per tal de no incomplir la normativa sobre el límit a la conducció ininterrompuda? B) Tenint en compte el temps que porta conduint fins el moment, quantes hores podrà conduir la resta de la jornada per no incomplir el límit a la conducció diària? Què haurà de tenir en compte en tot cas? C) Pot finalitzar la seva jornada a les 23:00h, sense incomplir el descans diari obligatori? 3. Un transportista inicia su jornada de trabajo conduciendo un vehículo desde las 08:30h hasta las 11:30h, hora en que llega a su primer destino. Entre las 11:30h y las 12:30h descarga parte de la mercancía que llevaba y a las 12:30h reemprende la conducción hasta las 14:00h, momento en que para a fin de efectuar una pausa. A) Qué duración debe tener, como mínimo, esta pausa para no incumplir la normativa sobre el límite a la conducción ininterrumpida? B) Teniendo en cuenta el tiempo que lleva conduciendo hasta el momento, cuántas horas podrá conducir el resto de la jornada para no incumplir el límite a la conducción diaria? Qué deberá tener en cuenta en todo caso? C) Puede finalizar su jornada a les 23:00h, sin incumplir el descanso diario obligatorio? 4

5 4. Un transitari fa d intermediari en dos transports entre Barcelona i Paris que contracta amb l empresa Transports XL. El primer transport ha de ser realitzat amb un vehicle lleuger de menys de 3,5 tones de capacitat de càrrega, mentre que per al segon transport de 8 tones de mercaderia resulta necessari disposar d un vehicle pesant. Contesteu de forma raonada les preguntes següents: A) De quina autorització ha de disposar l empresa Transports XL per a la realització del transport amb el vehicle de menys de 3,5 tones de capacitat de càrrega? B) De quina autorització ha de disposar l empresa Transports XL per a la realització del transport amb el vehicle pesant i quin termini de validesa té? C) De quina autorització ha de disposar el transitari? D) Qui respon davant l empresa de transports del pagament dels transports? 4. Un transitario hace de intermediario en dos transportes entre Barcelona i París que contrata con la empresa Transports XL. El primer transporte se debe realizar con un vehículo ligero de menos de 3,5 toneladas de capacidad de carga, mientras que para el segundo transporte de 8 toneladas de mercancía resulta necesario disponer de un vehículo pesado. Contestad de forma razonada las preguntas siguientes: A) De qué autorización debe disponer la empresa Transports XL para la realización del transporte con el vehículo de menos de 3,5 tonelada de capacidad de carga? B) De qué autorización debe disponer la empresa Transports XL para la realización del transporte con el vehículo pesado i que plazo de validez tiene? C) De qué autorización debe disponer el transitario? D) Quién responde delante la empresa de transportes del pago de los transportes? 5

6 5. Un transportista arriba al punt acordat per lliurar la mercaderia a l hora fixada en l ordre de càrrega, les 12:00 hores. Les operacions de descàrrega, però, per circumstàncies alienes al portador, finalitzen a les 19:00 hores. En la carta de port no s ha pactat cap indemnització en concepte de paralització. Quina quantia pot reclamar el transportista d acord amb la legislació vigent? Nota: L Indicador Públic de Renda d Efectes Múltiples (IPREM) es fixa en 17,75 euros/dia 5. Un transportista llega al punto pactado para entregar la mercancía a la hora fijada en el orden de carga, las 12:00 horas. Las operaciones de descarga, sin embargo, por circunstancias ajenas al porteador, finalizan a las 19:00 horas. En la carta de porte no se ha pactado ninguna indemnización en concepto de paralización. Qué importe puede reclamar el transportista de acuerdo con la legislación vigente? Nota: El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se fija en 17,75 euros/día. 6

7 6.- L empresa TRANSCURS, SA dedicada al transport de mercaderies per carretera realitza uns serveis de ports per compte de la mercantil JOPLAZA,SL. En concepte dels serveis esmenats, TRANSCURS, SA, emet una factura (sense IVA) per import de euros. A) Quin és el tipus aplicable al tractar-se d un transport de mercaderies? B) Quina és la quantia que ha de constar a la factura emesa en concepte de l impost sobre el valor afegit (IVA)? 6.- La empresa TRANSCURS, SA dedicada al transporte de mercancías por carretera realiza unos servicios de portes por cuenta de la mercantil JOPLAZA, SL. En concepto de los citados servicios, la empresa TRANSCURS, SA emite una factura (sin IVA) por importe de euros. A) Qué tipo es el que debe aplicarse al tratarse de un transporte de mercancías? B) Cúal es la cantidad que debe constar en la factura emitida en concepto del impuesto sobre el valor añadido (IVA)? 7

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions.

TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions. TEMA 11.- Finançament extern de l empresa. 11.1. Accions/ Participacions. Les accions representen parts alíquotes del capital social, i és nul la la creació d'accions que no respongui a una efectiva aportació

Más detalles

Contracte de cessió de marca

Contracte de cessió de marca Contracte de cessió de marca Especialitat: Dret Civil Tipus de cas: Cas Judicial I. Suposat de fet. Barcelona, 2004.09.25 La societat FALABELLA, S.L. és titular de marca "Mixta", inscrita al Registre de

Más detalles

EL TRANSPORT DE MERCADERIES

EL TRANSPORT DE MERCADERIES EL TRANSPORT DE MERCADERIES En primer terme s ha d indicar que en tot el que segueix, ens referirem al transport per carretera o via pública, realitzat mitjançant vehicles de motor. El transport de mercaderies,

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE VIATGERS CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE VIAJEROS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE VIATGERS CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE VIAJEROS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE VIATGERS CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE VIAJEROS 1. El passatger d un autocar que realitza el trajecte Barcelona-Saragossa descobreix, quan arriba a destí, que han desaparegut una sèrie

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT

SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT El BOE de hoy, lunes 21 de julio de 2014, publica el Real Decreto 625/2014, sobre la gestión y control de las bajas por incapacidad temporal en los primeros

Más detalles

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014

Reglament regulador. prestacions. Juny, 2014 Reglament regulador del càlcul c de prestacions Juny, 2014 Objecte Prestacions (exemple) Es regula la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general Prestacions d incapacitat temporal

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI

IES J. MIR CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA EL PATRIMONI EL PATRIMONI CONCEPTE: El Patrimoni és el conjunt de BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS de l empresa. Tota empresa, per poder funcionar necessita una sèrie d elements que formen part del seu patrimoni, per exemple:

Más detalles

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo?

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo? RECOLLIDA DE VIDRE Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Per a que els envasos de vidre tinguen una gestió adequada, l Ajuntament Ple va aprovar en la sessión del 8 d agost de 2005 l acord de renovació de

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Càlcul de les prestacions

Càlcul de les prestacions Càlcul de les prestacions Salari global És la remuneració que l empresa lliura a la persona assalariada com a contraprestació dels seus serveis, incloent-hi els complements, les primes, les gratificacions

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

Nous projectes als polígons

Nous projectes als polígons 00 Nous projectes als polígons Catàleg dels Polígons Industrials de Barberà del Vallès Àrea d aparcaments i serveis Área de aparcamientos y servicios Centre d aparcaments de vehícles industrials i serveis

Más detalles

ASOCIACION DE EMPRESAS DE LA MADERA Y DEL MUEBLE DE LA COMARCA DE ECIJA (AEMMCE)

ASOCIACION DE EMPRESAS DE LA MADERA Y DEL MUEBLE DE LA COMARCA DE ECIJA (AEMMCE) ASOCIACION DE EMPRESAS DE LA MADERA Y DEL MUEBLE DE LA COMARCA DE (AEMMCE) N.º 10SE 10/2009.MR Luís Simões Logística Integrada, S.A. Esta propuesta fue elaborada por Marisa Ramírez Bernal, Coordinadora

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

CONTRATO DE TRANSPORTE NACIONAL DE MERCANCÍAS

CONTRATO DE TRANSPORTE NACIONAL DE MERCANCÍAS CONTRATO DE TRANSPORTE NACIONAL DE MERCANCÍAS AS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN. N. PARTE 1 DE 3. INTRO. Y DEFINICIONES Alfonso Cabrera Cánovas alfonsoprofesor@yahoo.es 1 2.9. CONTRATO DE TRANSPORTE

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

CONSULTAS programa INFORMA de la Agencia Tributaria. Pág.1/6. IRPF (Ley 35/2006)

CONSULTAS programa INFORMA de la Agencia Tributaria. Pág.1/6. IRPF (Ley 35/2006) CONSULTAS programa INFORMA de la Agencia Tributaria. Pág.1/6 GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES IRPF (Ley 35/2006) Nº126619-Reintegro de subvenciones. Pregunta: Tratamiento en el IRPF del reintegro de

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS La raó de ser de l'economia - Economia. Microeconomia i macroeconomia. - El contingut

Más detalles

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Col legi de Fisioterapeutes de Catalunya RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Setembre 2004 Els fisioterapeutes critiquen el sistema de regularització de la Generalitat de les teràpies naturals

Más detalles

"Expectatives i nous reptes del sector empresarial de la logistica i el transport de mercaderies"

Expectatives i nous reptes del sector empresarial de la logistica i el transport de mercaderies Jornada Técnica: Línies de futur en el sector del transport: Les modificacions de las LOTT (Llei d ordenació del transport terrestre) "Expectatives i nous reptes del sector empresarial de la logistica

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PLAN DE MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE DE ABASTECIMIENTO

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

Retribució Administradors. De quins perills estem parlant?

Retribució Administradors. De quins perills estem parlant? De quins perills estem parlant? 1 Que Hisenda consideri la retribució dels socis no deduïble 2 Que la retribució dels socis tingui una retenció del 42 % 3 Que la retribució dels socis estigui subjecta

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Mesures d estalvi d aigua

Mesures d estalvi d aigua Mesures d estalvi d aigua La falta de pluges en els darrers mesos ha fet baixar les reserves d aigua dels embassaments i dels aqüífers. Tots els municipis que rebem aigua potable de la xarxa Ter-Llobregat,

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

APRUEBE CERTIFICADO DE COMPETENCIA PROFESIONAL DE TRANSPORTISTAS DE MERCANCÍAS

APRUEBE CERTIFICADO DE COMPETENCIA PROFESIONAL DE TRANSPORTISTAS DE MERCANCÍAS Curso a distancia Garantice el aprobado de sus alumnos!. Nuestra metodología basada en la práctica y la simulación de exámenes reales consigue que un alumno, con una pauta de estudio normal, APRUEBE su

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

ACUERDO DE COLABORACIÓN GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DE ENTIDADES FINACNIERAS/ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION DE EMPRESAS CONDICIONES PARTICULARES

ACUERDO DE COLABORACIÓN GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DE ENTIDADES FINACNIERAS/ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION DE EMPRESAS CONDICIONES PARTICULARES ACUERDO DE COLABORACIÓN GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DE ENTIDADES FINACNIERAS/ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION DE EMPRESAS CONDICIONES PARTICULARES Reunidos en el lugar y fecha indicados al final de

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ Primera: Convocatòria La Regidoria de Comerç i Turisme de l'ajuntament convoca els Premis al Comerç 2015, amb l'objectiu de promoure

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

Consell Tributari Expedient: 139/7

Consell Tributari Expedient: 139/7 Consell Tributari Expedient: 139/7 El Consell Tributari, reunit en sessió d 1 de desembre de 2008, i coneixent del recurs presentat per A.E., S.A., ha estudiat la proposta elaborada pel ponent designat

Más detalles

EXC. AYUNTAMIENTO DE LA VILA d'olocau

EXC. AYUNTAMIENTO DE LA VILA d'olocau EXC. AYUNTAMIENTO DE LA VILA d'olocau Plaça Major, 1 C.P. 46169 Telèfon 96 270 30 11 Fax 96 273 96 03 CIF P-4618400 H villadeolocau@olocau.es www.olocau.es ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Más detalles

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE D acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), PETROINSTAL

Más detalles

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès.

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. ÍNDEX: En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. (Es pot accedir-hi directament clicant damunt el punt en qüestió) 1. Tarifes

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

FORMACIÓN E-LEARNING. Curso de Contratación del Transporte de Mercancías por Carretera

FORMACIÓN E-LEARNING. Curso de Contratación del Transporte de Mercancías por Carretera FORMACIÓN E-LEARNING Curso de Contratación del Transporte de Mercancías por Claves de gestión y contratos para proteger sus mercancías cuando contrata transporte por carretera a nivel nacional e internacional.

Más detalles

GESTIÓN DEL TRANSPORTE

GESTIÓN DEL TRANSPORTE 3 GESTIÓN DEL TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA 1 Junta Arbitral de Transportes 2014 Cuantía media de las reclamaciones 1.883 La Junta Arbitral de Transportes,

Más detalles

EXPTE. NÚM.: 101.053 /2009

EXPTE. NÚM.: 101.053 /2009 Y POLÍTICA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE EXPTE. NÚM.: 101.053 /2009 En la Sede de la Junta Arbitral Nacional de Consumo a 1 de julio 2010, se reúne el Colegio Arbitral para dictar laudo en el procedimiento

Más detalles

EXPTE. NÚM.: 101.047 /2009

EXPTE. NÚM.: 101.047 /2009 INSTITUTO NACIONAL DE EXPTE. NÚM.: 101.047 /2009 En la Sede de la Junta Arbitral Nacional de Consumo a 22 de marzo 2010, se reúne el Colegio Arbitral para dictar laudo en el procedimiento arbitral en el

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas

Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi. Assumpció Huertas Noves tecnologies i comunicació 2.0 Usos i potencialitats del branding de les empreses en temps de crisi Assumpció Huertas Valls, 24 d abril de 2013 CRISI Moltes empreses deixen de fer comunicació. Això

Más detalles

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA TRANSPORTISTAS. Módulo 1. Elementos de derecho privado- Módulo 2. El transportista como empresario mercantil-

COMPETENCIA PROFESIONAL PARA TRANSPORTISTAS. Módulo 1. Elementos de derecho privado- Módulo 2. El transportista como empresario mercantil- COMPETENCIA PROFESIONAL PARA TRANSPORTISTAS Módulo 1. Elementos de derecho privado- Módulo 2. El transportista como empresario mercantil- Módulo 3. Derecho social- Módulo 4. Derecho fiscal- Módulo 5. Gestión

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Servicios a domicilio

Servicios a domicilio Servicios a domicilio Mis derechos como consumidor Este folleto trata de informar, tanto a los consumidores como a los empresarios del sector de las reparaciones domésticas, sobre sus derechos y obligaciones

Más detalles

Economia de l empresa Sèrie 1

Economia de l empresa Sèrie 1 Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2012 Economia de l empresa Sèrie 1 SOLUCIONS,

Más detalles

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6

Í N D E X. Cèdules Alta de sol licitud. N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 N. versió: 1.0. Pàg. 1 / 6 Í N D E X 1. FUNCIONALITAT...2 1.1 Alta de sol licitud...2 1.1.1 Introducció dades...2 1.1.2 Resultat del procés...4 N. versió: 1.0. Pàg. 2 / 6 1. FUNCIONALITAT 1.1 Alta de sol

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de XVIA

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de XVIA Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de XVIA 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de MULTIVÍA NEGOCIADO Y DEFENSA ADMINISTRATIVA

Más detalles

El servei assegurador de

El servei assegurador de El servei assegurador de No deixis que disminueixin els teus ingressos en cas de baixa per malaltia o accident. Contracta la nostra assegurança d incapacitat temporal extralaboral! Garanteix una indemnització

Más detalles

SEGURETAT SOCIAL. Barcelona, 20 març 2015. Àmbit

SEGURETAT SOCIAL. Barcelona, 20 març 2015. Àmbit NOTA SOBRE EL PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL AMB TARGETA DE DEUTES DE Barcelona, 20 març 2015 Àmbit Tots aquells titulars de deutes amb la Seguretat Social en via voluntària no ingressades dins del termini

Más detalles

Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006)

Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006) Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006) Artículo 8.Responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de información y publicidad destinadas al público.

Más detalles

El servicio de transporte terrestre de mercancías que presta la entidad mercantil

El servicio de transporte terrestre de mercancías que presta la entidad mercantil CONSULTA TRIBUTOS REF CONSULTA NÚM. 1580 (03/06/2013) PERSONA O ENTIDAD CONSULTANTE CONCEPTO IMPOSITIVO Impuesto General Indirecto Canario DOMICILIO NORMATIVA APLICABLE Art. 22.2.a) Ley 20/1991 Art. 23.2

Más detalles

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD FECHA : XX/ XX / XXXX EMPRESA CONTRATISTA (Autor P.S.S.) :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 1 :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 2 :... En cumplimiento de lo establecido

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

EXPTE. NÚM.: 1275/2012

EXPTE. NÚM.: 1275/2012 INSTITUTO NACIONAL DE EXPTE. NÚM.: 1275/2012 En la Sede de la Junta Arbitral Nacional de Consumo a 26 de Febrero de 2013, se reúne el Colegio Arbitral para dictar laudo en el procedimiento arbitral en

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

INSTRUCCIÓN /2015 DEL SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL DE GIRONA, ILMO. SR. JAUME HERRAIZ PAGÈS

INSTRUCCIÓN /2015 DEL SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL DE GIRONA, ILMO. SR. JAUME HERRAIZ PAGÈS INSTRUCCIÓN /2015 DEL SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL DE GIRONA, ILMO. SR. JAUME HERRAIZ PAGÈS Tipo de Instrumento: Instrucción Número: 4/2015 Origen: Secretario Coordinador Vigencia: 1 de octubre de

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

GESTIÓN DEL TRANSPORTE

GESTIÓN DEL TRANSPORTE GESTIÓN DEL TRANSPORTE 03 del Territorio, Movilidad y Vivienda MEMORIA 2013 Departamento de Fomento 03 del Territorio, Movilidad y Vivienda 2 GESTIÓN DEL TRANSPORTE La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

NUEVA LEY CONTRATO TRANSPORTE TERRESTRE

NUEVA LEY CONTRATO TRANSPORTE TERRESTRE NUEVA LEY CONTRATO TRANSPORTE TERRESTRE El B.O.E. del jueves 12 de noviembre del 2009 ha publicado la nueva Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías. La Ley actualiza

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB)

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial

Más detalles

APROTRANS Catalunya se constituyó en el año 2006 y agrupa empresas catalanas del sector del Transporte.

APROTRANS Catalunya se constituyó en el año 2006 y agrupa empresas catalanas del sector del Transporte. 1 APROTRANS Cat. Avda. Ports d Europa 100. Edificio Service Center - ZAL- Tel.: (+34) 933151247 / 619 871 696 aprotrans.cat@ - www. Impresión Enero 2015 08040 Barcelona 2 Presentación APROTRANS Catalunya

Más detalles

FilmControl WorkFlow

FilmControl WorkFlow FilmControl WorkFlow AUTOR: Emili Ciurana Simó DIRECTOR: Pere Millán Marco Adreça electrònica:ak_24_7_milio@hotmail.com Resum: Descripció del projecte (100-300 paraules). Resumen: Descripción del proyecto

Más detalles

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. MATEMÀTIQUES-1 FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES. 1. Funcions exponencials. 2. Equacions exponencials. 3. Definició de logaritme. Propietats. 4. Funcions logarítmiques. 5. Equacions logarítmiques. 1. Funcions exponencials.

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

UN NOU DESENVOLUPAMENT EN EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DEL CBUC

UN NOU DESENVOLUPAMENT EN EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DEL CBUC UN NOU DESENVOLUPAMENT EN EL PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DEL CBUC Jordi Serrano Muñoz, Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya. jserrano@uoc.es Marta Tort Pascual, Consorci Biblioteques Universitàries

Más detalles

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL 1/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO NATURAL ORDEN AAM/133/2013, de 10 de junio, por la que se aprueban los

Más detalles

La Prestación de Servicios a Domicilio Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid

La Prestación de Servicios a Domicilio Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid La Prestación de Servicios a Domicilio Proyecto subvencionado por: Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA C/

Más detalles

RECULL DE PREMSA. L IEC contesta les declaracions del vicepresident de la RAE, Gregorio Salvador

RECULL DE PREMSA. L IEC contesta les declaracions del vicepresident de la RAE, Gregorio Salvador comunicació RECULL DE PREMSA L IEC contesta les declaracions del vicepresident de la RAE, Gregorio Salvador 10 de maig del 2007 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans Comunicació Carrer

Más detalles

Dimecres, 13 de juny de 2012 ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA. Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Serveis Territorials

Dimecres, 13 de juny de 2012 ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA. Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Serveis Territorials ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Serveis Territorials RESOLUCIÓ de 26 de març de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord

Más detalles

RD 625/2014: NOVA NORMATIVA SOBRE LES BAIXES MÈDIQUES

RD 625/2014: NOVA NORMATIVA SOBRE LES BAIXES MÈDIQUES RD 625/2014: NOVA NORMATIVA SOBRE LES BAIXES MÈDIQUES Breu guia sobre les implicacions més destacades Setembre 2014 secretaria de salut laboral RD 625/2014: NOVA NORMATIVA SOBRE LES BAIXES MÈDIQUES Índex:

Más detalles

FORMACIÓN DE CONDUCTORES. Certificado de Aptitud Profesional CAP

FORMACIÓN DE CONDUCTORES. Certificado de Aptitud Profesional CAP FORMACIÓN DE CONDUCTORES Certificado de Aptitud Profesional CAP ÍNDICE PRESENTACIÓN 1.- POR QUÉ SE ESTABLECE UNA NUEVA FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS CONDUCTORES? 4 2.- EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA FORMACIÓN

Más detalles

PER CONFIGURAR OUTLOOK 2003 PER A UNA ADREÇA DE GMAIL: Haz clic en Reenvío y correo POP, situado en el cuadro naranja Configuración.

PER CONFIGURAR OUTLOOK 2003 PER A UNA ADREÇA DE GMAIL: Haz clic en Reenvío y correo POP, situado en el cuadro naranja Configuración. EXERCICI 5 OFFICE OUTLOOK 2003 i 2007 Configura el programa Office Outlook perquè es connecti al teu compte de correu de Gmail. Un cop fet, envia un missatge al professor i dient-li que ho has aconseguit.

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE ALQUILER

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE ALQUILER CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE ALQUILER 1.- El presente contrato de arrendamiento tiene naturaleza mercantil, y por OBJETO el alquiler de la máquina descrita en las condiciones particulares. La

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

Baremo sancionador MINISTERIO DE FOMENTO. LOTT modificada por Ley 9/2013 vigente a partir del 25 de Julio de 2013 V.0 25/07/2013

Baremo sancionador MINISTERIO DE FOMENTO. LOTT modificada por Ley 9/2013 vigente a partir del 25 de Julio de 2013 V.0 25/07/2013 MINISTERIO DE FOMENTO SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE Baremo sancionador LOTT modificada por Ley 9/2013

Más detalles

Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys

Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys Proves d Accés per a Majors de 25 i 45 anys Convocatòria: 2013 Assignatura: FILOSOFIA I) CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA La prova de l examen es realitzarà a partir de les lectures dels cinc textos bàsics

Más detalles