Contracte de cessió de marca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Contracte de cessió de marca"

Transcripción

1 Contracte de cessió de marca Especialitat: Dret Civil Tipus de cas: Cas Judicial I. Suposat de fet. Barcelona, La societat FALABELLA, S.L. és titular de marca "Mixta", inscrita al Registre de la propietat industrial. En data 25 de setembre de 2004, FALABELLA, SL celebra un contracte amb AVANZI, SL pel qual li cedeix la marca "Mixta" a aquest. II.Objectiu. Qüestió plantejada. AVANZI, SA (d'ara endavant el AVANZI) està interessada en l'obtenció de la marca "Mixta" amb l'objectiu de llançar al mercat un nou producte amb la mateixa. III.L'estratègia. Solució proposada. L'advocat de fer constar en el contracte que FALABELLA, SL és el titular de la marca i que aquesta es troba inscrita a l'oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Així mateix, ha de regular les obligacions i els drets de les parts respecte de la marca, establint que FALABELLA, SL ha de facilitar la seva col laboració perquè el contracte de cessió consti a l'oepm. Procediment extrajudicial Data d'interposició: IV.Parts Part Cedent: FALABELLA, S.L Part cessionària: AVANZI, S.A V.Passos a seguir En primer lloc, AVANZI ha de verificar que la marca és titularitat de FALABELLA, SL i que es troba correctament inscrita en l'oepm.

2 Un cop verificat, es procedeix a la negociació del contracte pel qual es cedeix la titularitat de la marca "Mixta" a AVANZI, fent constar les següents clàusules: -Manifestacions: FALABELLA, SL és titular de la marca "mixta" i aquesta va ser inscrita en l'oepm en data 10 d'octubre de Objecte: La cessió de la titularitat de la marca "Mixta" a AVANZI, SA -Preu i forma de pagament: AVANZI pagarà als 30 dies de la celebració del contracte mitjançant transferència bancària la quantitat de euros a FALABELLA, SL -Obligacions del cedent: FALABELLA, SL s'obliga a transferir la marca a AVANZI i facilitar la seva col laboració per a la inscripció del contracte en l'oepm. -Causes de resolució del contracte: FALABELLA, SL podrà resoldre el contracte en el cas que AVANZI no compleixi les seves obligacions contractuals o es declari insolvent, presenti una declaració voluntària de fallida o suspensió de pagaments. -Confidencialitat: Les parts acorden mantenir de manera confidencial tota la informació relacionada amb aquest contracte durant la durada del mateix, així com durant els dos anys posteriors a la finalització del mateix. -Fur i llei aplicable: Les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a qualsevol disputa que pugui sorgir de la interpretació o compliment del present contracte. VI. Documentació -Còpia de la certificació de l'oepm. VII.Documents Jurídics - Contracte de cessió de marca

3 CONTRATO DE CESIÓN DE MARCA En Barcelona, a 15 de marzo de 2005 REUNIDOS De una parte, D., mayor de edad y con domicilio profesional en calle y con DNI nº. Y de otra, D., mayor de edad y con domicilio profesional en, calle y con DNI nº. INTERVIENEN El primero en nombre y representación de la sociedad CAOBA COSMETICS, S.L., con domicilio social en Barcelona, calle Pau Claris, nº 181 con CIF B en su condición de con poderes suficientes para la firma de este contrato y que declara que ni le han sido revocados ni limitados en modo alguno. (en adelante "Cesionario ) En segundo en nombre y representación de la sociedad PYRÉNÉSS, S.A., con domicilio social en Andorra la Vella (Principat d Andorra), Avinguda Meritxell nº 11 en su condición con poderes suficientes para la firma de este contrato y que declara que ni le han sido revocados ni limitados en modo alguno. (en adelante Cedente ) (en adelante conjuntamente las Partes ) ESTIPULAN I. El cedente es titular de marca, inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial en fecha de 10 de Octubre de 1998, con el número , clases cede por el presente contrato al cesionario, quien acepta, la titularidad de dichos derechos. Se acompaña copia de la certificación del Registro de la Propiedad Industrial como anexo 1. II. El cesionario abonará a los 30 días mediante transferencia bancaria a la empresa cedente, como contraprestación, la cantidad de euros, sirviendo este documento como carta cabal de pago. III. La empresa cesionaria se subroga en todos los derechos de la empresa cedente. IV. La empresa cedente se obliga a transferir la marca a la parte cesionaria y facilitar su colaboración para que el presente contrato conste en el Registro de la Propiedad Industrial.

4 V. El Cedente tendrá derecho a resolver el presente contrato cuando se de alguna de las circunstancias siguientes: a. Que Caoba infrinja o incumpla algún acuerdo, obligación, término o condición del presente acuerdo y no subsane dicha infracción o incumplimiento en el plazo de 30 días a partir de que haya recibido una notificación a tal efecto; o. b. Que Caoba sea insolvente, presente una declaración voluntaria de quiebra o suspensión de pagos, que se presente una petición contra Caoba para que ésta sea declarada en quiebra. VI. En el presente acuerdo se someterá a las leyes de España. Todas las demandas derivadas del presente acuerdo serán presentadas, en el Tribunal correspondiente de Barcelona. VII. Las partes acuerdan (y darán instrucciones a sus socios, empleados, administradores, diseñadores y otras personas a las que se revele información) durante la vigencia del acuerdo y por un período de dos años a la expiración del presente contrato, mantener estrictamente confidencial cualquier aspecto relacionado con este contrato y con la marca. Dando fe, firman el presente contrato de cesión de derechos de propiedad industrial por duplicado y a un solo efecto, a partir de la fecha de hoy. CAOBA COSMETICS, S.L. Fdo. PYRENEES, S.A. Fdo.

5 ANEXO 1 Marca Caoba Nº Registro Clases: Vigencia hasta 03/08

CONTRATO DE DISEÑO WEB

CONTRATO DE DISEÑO WEB CONTRATO DE DISEÑO WEB En, a de de 20 REUNIDOS D, mayor de edad, con DNI y domicilio en, actuando en nombre y representación de inscrita en el Registro Mercantil de. con domicilio social en, actuando en

Más detalles

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Página 0 de 5 En la ciudad de Valladolid, a... de... de 2010 REUNIDOS De una parte, D. nombre y apellidos con D.N.I. DNI en nombre y representación de la Empresa mercantil

Más detalles

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES Y CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. En Gijón, a 22 de Diciembre de 2005 REUNIDOS

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES Y CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. En Gijón, a 22 de Diciembre de 2005 REUNIDOS CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES Y CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL En Gijón, a 22 de Diciembre de 2005 REUNIDOS De una parte, Don. (nombre comprador foto), mayor de edad, con domicilio

Más detalles

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Lleida,... de... de 2014

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Lleida,... de... de 2014 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Lleida,... de.... de 2014 De una parte D....., mayor de edad, con DNI nº., en nombre y representación de 3l3m3nts SCP., CIF J25728197, con domicilio en C/ Forn, 8, Soses,

Más detalles

REUNIDOS., mayor de edad, de nacionalidad con domicilio a. efectos del presente contrato en y provisto de DNI nº

REUNIDOS., mayor de edad, de nacionalidad con domicilio a. efectos del presente contrato en y provisto de DNI nº En VITORIA-GASTEIZ a de de 20 REUNIDOS De una parte:, mayor de edad, de nacionalidad con domicilio a efectos del presente contrato en y provisto de DNI nº De otra parte: JOSE MARÍA HERRERO SERRANO, mayor

Más detalles

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ACCESO A DATOS ART. 12 LOPD

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ACCESO A DATOS ART. 12 LOPD CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ACCESO A DATOS ART. 12 LOPD REUNIDOS De una parte, la parte contratante del servicio online E-conomic como EL RESPONSABLE DEL FICHERO. De otra parte, E-conomic Online

Más detalles

En Santa Cruz de Tenerife REUNIDOS

En Santa Cruz de Tenerife REUNIDOS CONTRATO DE PUBLICIDAD Y CONDICIONES DE ALTA PARA INSERCIÓN DE DATOS DE CONTACTO Y DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS TÉCNICO EN SECCIÓN ESPECÍFICA EMPRESAS COLABORADORAS DEL PORTAL DE LA DEMARCACION DE TENERIFE

Más detalles

Contrato de servicios ebusining Básico: Domiciliación en La Finca

Contrato de servicios ebusining Básico: Domiciliación en La Finca Contrato de servicios ebusining Básico: Domiciliación en La Finca 1. PARTES. a. Busining Desarrollos Empresariales, S.L. (a partir de ahora Busining), con CIF B85618361, domiciliada en Pº del Club Deportivo,

Más detalles

CONTRATO DE CESIÓN DE MARCA REGISTRADA OFICINA ASOCIADA Nº CONTRATO DE CONCESIÓN DE MARCA REUNIDOS. mayor de edad, provisto del Documento

CONTRATO DE CESIÓN DE MARCA REGISTRADA OFICINA ASOCIADA Nº CONTRATO DE CONCESIÓN DE MARCA REUNIDOS. mayor de edad, provisto del Documento En Madrid a de de 2.006 OFICINA ASOCIADA Nº CONTRATO DE CONCESIÓN DE MARCA REUNIDOS De una parte, mayor de edad, provisto del Documento Nacional de Identidad, con nº, que ACTÚA en nombre y representación

Más detalles

Contrato de servicios ebusining Advance: Domiciliación Torre Europa + Telesecretariado + Salas de reuniones

Contrato de servicios ebusining Advance: Domiciliación Torre Europa + Telesecretariado + Salas de reuniones Contrato de servicios ebusining Advance: Domiciliación Torre Europa + Telesecretariado + Salas de reuniones 1. PARTES. a. Busining Desarrollos Empresariales, S.L. (a partir de ahora Busining), con CIF

Más detalles

REUNIDOS De una parte, D./Dña., mayor de edad, [estado civil], con domicilio en, y con NIF nº,

REUNIDOS De una parte, D./Dña., mayor de edad, [estado civil], con domicilio en, y con NIF nº, Contrato de diseño de página web Modelo de encargo a un diseñador para la creación de unos diseños que reúnan unas características determinadas. Esta relación jurídica se corresponde con el arrendamiento

Más detalles

CONTRATO DE ACCESO A DATOS PERSONALES ENTRE RESPONSABLE DEL FICHERO

CONTRATO DE ACCESO A DATOS PERSONALES ENTRE RESPONSABLE DEL FICHERO CONTRATO DE ACCESO A DATOS PERSONALES ENTRE RESPONSABLE DEL FICHERO Y ENCARGADO DE TRATAMIENTO En..., a... de... de 20... REUNIDOS De una parte, D...., en nombre y representación de... (en adelante el

Más detalles

CONTRATO DE TIENDA VIRTUAL

CONTRATO DE TIENDA VIRTUAL CONTRATO DE TIENDA VIRTUAL En Los Palacios y Villafranca a 5 de Diciembre de 2014. REUNIDOS De una parte D. Diego Delgado García, con DNI 47.503.926W, representante legal de clubtiendas.com, con domicilio

Más detalles

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CARTERA DE CLIENTES

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CARTERA DE CLIENTES CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CARTERA DE CLIENTES En Valencia a 28 de Marzo de 2012 REUNIDOS De una parte, con C.I.F. y domicilio social en (en adelante, el Vendedor ) se halla representada en este acto por

Más detalles

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS En REUNIDOS De una parte, [NOMBRE_COMPLETO], en adelante denominada [EMPRESA].con domicilio en con C.I.F., representada por D..., mayor de edad, con Documento

Más detalles

CONTRATO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINA WEB INTERVIENEN

CONTRATO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINA WEB INTERVIENEN CONTRATO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINA WEB INTERVIENEN De una parte mayor de edad, con N.I.F. y con domicilio en calle REAL 40 ESC1 BJA 28500 Arganda del Rey (Madrid) representando el grupo freelance

Más detalles

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL: nombre ENTRE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL: nombre ENTRE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA CONTRATO DE CESION DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL: nombre ENTRE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA Y D. Pamplona, a X de X de En Pamplona, a de de REUNIDOS De una parte, D. ---

Más detalles

Solicitud de Alta en el Registro de Entidades Colaboradoras del Sistema Integrado de Gestión de la Formación para el Empleo.

Solicitud de Alta en el Registro de Entidades Colaboradoras del Sistema Integrado de Gestión de la Formación para el Empleo. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL CENTRO/ENTIDAD DE FORMACIÓN PARA CADA PROYECTO DE ESCUELA TALLER O TALLER DE EMPLEO ACREDITACIÓN o Solicitud de Alta en el Registro de Entidades Colaboradoras

Más detalles

REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA COLECTIVA ELABORADO EN CANARIAS

REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA COLECTIVA ELABORADO EN CANARIAS REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA COLECTIVA ELABORADO EN CANARIAS TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto de la marca: La marca colectiva Elaborado en Canarias, engloba a los efectos de este

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL TÉCNICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL TÉCNICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN El objeto del presente pliego es la definición de las prescripciones administrativas para la contratación de los servicios de control técnico de proyecto y obra en la promoción

Más detalles

R E U N I D O S. Nombre / Denominación Domicilio C.P. D.N.I. / C.I.F. [*] [*] [*] [*]

R E U N I D O S. Nombre / Denominación Domicilio C.P. D.N.I. / C.I.F. [*] [*] [*] [*] R E U N I D O S De una parte, [*], S.A., (en adelante, la Entidad Cedente ), sociedad española, con domicilio social en el [*], número [*], C.P. [*], [*], y titular del C.I.F./N.I.F. [*]. Consta inscrita

Más detalles

CONTRATO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA

CONTRATO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA CONTRATO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA REUNIDOS De una parte, D, mayor de edad, con DNI y domicilio en, actuando en nombre y representación de inscrita en el Registro Mercantil de. con domicilio social en,

Más detalles

CONTRATO MERCANTIL DE COLABORACIÓN CON CORREDURÍA DE SEGUROS

CONTRATO MERCANTIL DE COLABORACIÓN CON CORREDURÍA DE SEGUROS CONTRATO MERCANTIL DE COLABORACIÓN CON CORREDURÍA DE SEGUROS En Málaga, a de de 201 REUNIDOS De una parte: D. Juan Carlos Cubero Gómez, con D.N.I. nº 25.661.070-Q en nombre y representación de la CORREDURÍA

Más detalles

Ambos proveedores podrán denominarse también, conjuntamente, como los PROVEEDORES.

Ambos proveedores podrán denominarse también, conjuntamente, como los PROVEEDORES. De una parte, la sociedad BARCINO EXECUTIVE CARS RENT, S.L.. (en adelante, el PROVEEDOR DE COCHES), domiciliada en Barcelona, Av. Diagonal número 401 1º, con C.I.F. B65103020, inscrita en el Registro Mercantil

Más detalles

www.asanog.org - asanog@asaanog.org

www.asanog.org - asanog@asaanog.org AASSOOCCIIAACCIIOONN DDEE AAYYUUDDAA AA NNIIÑÑOOSS OONNCCOOLLOOGGIICCOOSS DDEE GGAALLIICCIIAA www.asanog.org - asanog@asaanog.org DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN Y/O COMPROMISO DE VOLUNTARIO DE ASANOG DOCUMENTO

Más detalles

REUNIDOS. DE UNA PARTE, D. con NIF como apoderado de la sociedad municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A

REUNIDOS. DE UNA PARTE, D. con NIF como apoderado de la sociedad municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A 1 Ref.:EV. /2014 Madrid a de de 2014 REUNIDOS DE UNA PARTE, D. con NIF como apoderado de la sociedad municipal Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A Y DE OTRA PARTE, D..mayor de edad y con D.N.I..en

Más detalles

CESION DE CREDITOS (Facturas Sin Responsabilidad)

CESION DE CREDITOS (Facturas Sin Responsabilidad) CESION DE CREDITOS (Facturas Sin Responsabilidad) Comparecen: El cedente, que se individualiza al pie del presente contrato, en adelante también indistintamente "el cliente"; y por la otra CorpBanca, sociedad

Más detalles

De una parte, D., actuando en su propio nombre y representación, mayor de edad, con domicilio en, Calle, nº, pta. y NIF, en adelante "el Diseñador"

De una parte, D., actuando en su propio nombre y representación, mayor de edad, con domicilio en, Calle, nº, pta. y NIF, en adelante el Diseñador Contrato básico de prestación de servicios de diseño gráfico Modelo de encargo que realiza un empresario a un diseñador para la realización de trabajos de diseño gráfico con unas características determinadas.

Más detalles

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA CON OPCIÓN DE COMPRA REUNIDOS

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA CON OPCIÓN DE COMPRA REUNIDOS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA CON OPCIÓN DE COMPRA En Sevilla, a de de 20 REUNIDOS DE UNA PARTE.- Doña, con DNI, domiciliada en nº ( ) ( CP de ), y casada en régimen de separación absoluta de bienes.

Más detalles

1. Términos definiciones. 2. Objeto y régimen aplicable. 3. Solicitud del préstamo B65261679

1. Términos definiciones. 2. Objeto y régimen aplicable. 3. Solicitud del préstamo B65261679 B65261679 Su Credito S.L. Calle Anabel Segura 10 Planta Baja 28108 Alcobendas Madrid CIF B65261679 1. Términos definiciones 1.1 Préstamo es el contrato de préstamo personal por el cual el Prestamista concede

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.ª Objeto y finalidad. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

ANUNCIO BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

ANUNCIO BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA ANUNCIO El INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS, en adelante IVF, ha acordado sacar a pública subasta notarial, que se celebrará el próximo 10 de marzo de 2014, el derecho a la cesión de la adjudicación de

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO CETCO S.A.

PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO CETCO S.A. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO CETCO S.A. I. OBJETO: El presente documento tiene por objeto describir el procedimiento que los titulares de datos personales contenidos en bancos de datos

Más detalles

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE NOMBRES DE DOMINIO.es. Cámara de Comercio de España REGLAMENTO

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE NOMBRES DE DOMINIO.es. Cámara de Comercio de España REGLAMENTO I.- DISPOSICIONES GENERALES RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE NOMBRES DE DOMINIO.es Artículo 1. Del Centro-Proveedor Cámara de Comercio de España REGLAMENTO Artículo 2. De la sumisión al Centro-Proveedor

Más detalles

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD REUNIDOS De una parte. con CIF.. y domicilio, con código postal.,. En nombre. que se denominará en el presente contrato a partir de ahora: EL CLIENTE

Más detalles

CONTRATO DE LICENCIA DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA OTC- UAEM

CONTRATO DE LICENCIA DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA OTC- UAEM CONTRATO DE LICENCIA DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA OTC- UAEM CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SIGNOS DISTINTIVOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SUJETO A REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SUJETO C A QUIEN EN LO SUCESIVO

Más detalles

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UN TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UN TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UN TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE En, a de de 201_ REUNIDOS De una parte, la empresa, con domicilio en., calle., número, y con CIF (en adelante el

Más detalles

LA COMPAÑÍA MERCANTIL Contrato de prestación de servicios, representación artística y asesoría multidisciplinar para... En Madrid, a...

LA COMPAÑÍA MERCANTIL Contrato de prestación de servicios, representación artística y asesoría multidisciplinar para... En Madrid, a... Contrato de REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA o MANAGEMENT LA COMPAÑÍA MERCANTIL Contrato de prestación de servicios, representación artística y asesoría multidisciplinar para... En Madrid, a... REUNIDOS DE UNA

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS ENTRE CLUB DEPORTIVO DAJAMÁN Y CLUB SANTA CLARA

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS ENTRE CLUB DEPORTIVO DAJAMÁN Y CLUB SANTA CLARA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS ENTRE CLUB DEPORTIVO DAJAMÁN Y CLUB SANTA CLARA En Sevilla, a 1 de Enero de 2013 REUNIDOS DE UNA PARTE: CLUB SANTA CLARA con CIF número G-41.042.888, y con domicilio

Más detalles

Aspectos legales y de procedimiento que se derivan del proceso de fusión por absorción en el ámbito mercantil

Aspectos legales y de procedimiento que se derivan del proceso de fusión por absorción en el ámbito mercantil Aspectos legales y de procedimiento que se derivan del proceso de fusión por absorción en el ámbito mercantil En un proceso de fusión por absorción, la primera consecuencia visible, por lo general, será

Más detalles

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA COPIAS DE SEGURIDAD REMOTAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA COPIAS DE SEGURIDAD REMOTAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA COPIAS DE SEGURIDAD REMOTAS ENTRE De una parte, GUARDIAN SOFTWARE S.L. domiciliada en Barcelona en Vía Augusta 59 (Edif. Mercuri) desp. 405, con N.I.F.

Más detalles

CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA

CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA REUNIDOS CONTRATO DE CESIÓN DE USO DE APLICACIÓN INFORMÁTICA En Madrid, a dd de mm de 2011 De una parte, GRUPO CONFORSA, ANÁLISIS, DESARROLLO Y FORMACIÓN, S.A., (en adelante GRUPO CONFORSA) con domicilio

Más detalles

REUNIDOS. DE UNA PARTE, D. PABLO JOSÉ MARÍA DEL AMO SERRANO como Consejero- Delegado de la Empresa Municipal MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS, S.A.

REUNIDOS. DE UNA PARTE, D. PABLO JOSÉ MARÍA DEL AMO SERRANO como Consejero- Delegado de la Empresa Municipal MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS, S.A. 1 Ref.:EV0/2013 Madrid, a de.. de 2013 REUNIDOS DE UNA PARTE, D. PABLO JOSÉ MARÍA DEL AMO SERRANO como Consejero- Delegado de la Empresa Municipal MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS, S.A. Y DE OTRA PARTE, D.

Más detalles

EXPONEN: PACTOS: EDUTEDIS (AUTORIDAD DE REGISTRO): RESPONSABLE DE LOS DATOS PUNTO DE VERIFICACIÓN PRESENCIAL/ENCARGADO DE TRATAMIENTO

EXPONEN: PACTOS: EDUTEDIS (AUTORIDAD DE REGISTRO): RESPONSABLE DE LOS DATOS PUNTO DE VERIFICACIÓN PRESENCIAL/ENCARGADO DE TRATAMIENTO EDUTEDIS (AUTORIDAD DE REGISTRO): RESPONSABLE DE LOS DATOS DE UNA PARTE, D. Rafael Pérez Ibáñez, con DNI 24095074 K, en nombre y representación de EDUCACION TECNICA A DISTANCIA S.L., con CIF B18032623,

Más detalles

ACUERDO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE CONSULTAS, RESERVAS Y EMISION DE BILLETES DE CIA

ACUERDO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE CONSULTAS, RESERVAS Y EMISION DE BILLETES DE CIA ACUERDO DE COLABORACION PARA LA REALIZACION DE CONSULTAS, RESERVAS Y EMISION DE BILLETES DE CIA. TRASMEDITERRANEA A TRAVES DE INTERNET CON PAGO MEDIANTE PASARELA DE COMERCIO ELECTRONICO En Madrid a de.de.

Más detalles

DECLARACIONES. En virtud de las declaraciones anteriores, las Partes convienen sujetarse a lo dispuesto en las siguientes: CLAUSULAS

DECLARACIONES. En virtud de las declaraciones anteriores, las Partes convienen sujetarse a lo dispuesto en las siguientes: CLAUSULAS Contrato de prestación de Servicios de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, que celebran por una parte FINKOK S.A. de C.V. en adelante Finkok, a través de su representante legal,

Más detalles

Contrato de servicios ebusining Telesecretariado

Contrato de servicios ebusining Telesecretariado Contrato de servicios ebusining Telesecretariado 1. PARTES. a. Busining Desarrollos Empresariales, S.L. (a partir de ahora Busining), con CIF B85618361, domiciliada en Pº del Club Deportivo, 1, Edif. 15A,

Más detalles

Factoring internacional sin recurso

Factoring internacional sin recurso Modelos www.plancameral.org de Contratos Internacionales www.plancameral.org Modelos de contratos internacionales Factoring internacional sin recurso Enero 2012 2 Objetivos En el factoring sin recurso

Más detalles

Modelo de Cesión de Crédito Hipotecario a Favor de Terceros

Modelo de Cesión de Crédito Hipotecario a Favor de Terceros CESION DE CRÉDITO HIPOTECARIO.- - DENOMINACION DEL FIDUCIARIO - a _- DEUDOR: _- ESCRITURA NUMERO: _.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de _ del año 2015,

Más detalles

CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES CELEBRADO EL DÍA [ ] DE [ ] DE 2012 CELEBRADO ENTRE [ ]

CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES CELEBRADO EL DÍA [ ] DE [ ] DE 2012 CELEBRADO ENTRE [ ] CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES CELEBRADO EL DÍA [ ] DE [ ] DE 2012 CELEBRADO ENTRE [ ] Y CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A.B. DE C.V. CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Contrato

Más detalles

CONTRATO DE COLABORACIÓN. suscrito entre GAS NATURAL. Nombre del fabricante

CONTRATO DE COLABORACIÓN. suscrito entre GAS NATURAL. Nombre del fabricante CONTRATO DE COLABORACIÓN suscrito entre GAS NATURAL y Nombre del fabricante En Barcelona, a xx de xx de 2013. 1 En Barcelona, a xx de xx de 2013 REUNIDOS De una parte, GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A., sociedad

Más detalles

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PARCELA EN EL POLÍGONO SALINAS DE LEVANTE REUNIDOS

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PARCELA EN EL POLÍGONO SALINAS DE LEVANTE REUNIDOS CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PARCELA EN EL POLÍGONO SALINAS DE LEVANTE Cádiz a...de...de 2006 REUNIDOS De una parte, JOSÉ DE MIER GUERRA, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Cádiz, Recinto Interior

Más detalles

CESIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

CESIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES APECTOS LEGALES DE LA CESIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Laura Montoya Terán Asesoría Jurídica Pons Patentes y Marcas Derechos de propiedad industrial cuya cesión PUEDE acogerse al beneficio fiscal Patentes

Más detalles

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE D acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), PETROINSTAL

Más detalles

BASES PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL INCENTIVO DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN

BASES PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL INCENTIVO DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN BASES PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL INCENTIVO DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.- Objeto PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPRESAS Incentivar los gastos iniciales necesarios para la puesta en marcha de empresas,

Más detalles

CONTRATO PERSONAL DE CREACIÓN DE PÁGINA(S) WEB Y DE CONTENIDOS JVPhotostudios & EasyHTMLDesign

CONTRATO PERSONAL DE CREACIÓN DE PÁGINA(S) WEB Y DE CONTENIDOS JVPhotostudios & EasyHTMLDesign CONTRATO PERSONAL DE CREACIÓN DE PÁGINA(S) WEB Y DE CONTENIDOS JVPhotostudios & EasyHTMLDesign PARTE CONTRATANTE Nombre Completo del Cliente (s). Direccion (s) Telefono (s) Email (s) Nombre en La Web Periodo

Más detalles

Mallorca 272 Planta 6 Paseo de la Castellana 135 08037 Barcelona 28046 Madrid 932 721 242 915 194 332 www.aobauditores.com R E U N I D O S

Mallorca 272 Planta 6 Paseo de la Castellana 135 08037 Barcelona 28046 Madrid 932 721 242 915 194 332 www.aobauditores.com R E U N I D O S En Barcelona a de del 201X R E U N I D O S De una parte, D., con D.N.I. nº en nombre y representación de Sociedad, constituida por tiempo indefinido, sociedad domiciliada en, con CIF nº, en adelante "la

Más detalles

CONTRATO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA

CONTRATO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA CONTRATO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA REUNIDOS De una parte, D, mayor de edad, actuando en nombre y representación de inscrita en el Registro Mercantil de. con domicilio social en, actuando en su calidad de,

Más detalles

Boletín informativo Abril 2009

Boletín informativo Abril 2009 Boletín informativo Abril 2009 MEDIDAS URGENTES El Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de Marzo, aprueba una batería de medida dirigidas a al mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas

Más detalles

MODELO DE AUDITORIA INFORMÁTICA

MODELO DE AUDITORIA INFORMÁTICA MODELO DE AUDITORIA INFORMÁTICA En ( ), a ( ) de ( ) de ( ) REUNIDOS DE UNA PARTE, ( ) mayor de edad, con D.N.I. número ( ) y en nombre y representación de ( ), en adelante, el CLIENTE, domiciliada en

Más detalles

CONTRATO DE INSCRIPCIÓN Y ADHESION EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS "ACOVI, S. COOP. MAD. AGRUPACION DE COOPERATIVISTAS DE VIVIENDA" REUNIDOS:

CONTRATO DE INSCRIPCIÓN Y ADHESION EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS ACOVI, S. COOP. MAD. AGRUPACION DE COOPERATIVISTAS DE VIVIENDA REUNIDOS: CONTRATO DE INSCRIPCIÓN Y ADHESION EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS "ACOVI, S. COOP. MAD. AGRUPACION DE COOPERATIVISTAS DE VIVIENDA" En Madrid, a REUNIDOS: DON--------------------------------------------,

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN SALA & SERRA, ABOGADOS Las presentes condiciones generales de contratación son de aplicación a toda prestación de servicios que se lleve a cabo por parte de Sala &

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Condiciones generales de contratación de la prestación del servicio de diseño y desarrollo de sitios web

Condiciones generales de contratación de la prestación del servicio de diseño y desarrollo de sitios web Condiciones generales de contratación de la prestación del servicio de diseño y desarrollo de sitios web Mediante este documento se establecen las condiciones generales de la relación contractual que tiene

Más detalles

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA VINCULADO AL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Nº R- /2009

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA VINCULADO AL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Nº R- /2009 CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA VINCULADO AL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Nº R- /2009 En Santiago, con fecha de... de..., el CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA,

Más detalles

911 980 378 info@kyzoo.es 911 414 211 http://www.kyzoo.es. 2. Descripción de las características principales del producto de crédito

911 980 378 info@kyzoo.es 911 414 211 http://www.kyzoo.es. 2. Descripción de las características principales del producto de crédito Anexo II de la Ley 16/2011, de 24 de junio 1. INFORMACIÓN NORMALIZADA SOBRE CRÉDITO AL CONSUMO 1. Información del prestamista del crédito al consumo Prestamista Dirección Número de teléfono (*) Correo

Más detalles

ACUERDO DE COLABORACIÓN GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DE ENTIDADES FINACNIERAS/ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION DE EMPRESAS CONDICIONES PARTICULARES

ACUERDO DE COLABORACIÓN GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DE ENTIDADES FINACNIERAS/ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION DE EMPRESAS CONDICIONES PARTICULARES ACUERDO DE COLABORACIÓN GRUPO DE RESPONSABLES DE FORMACION DE ENTIDADES FINACNIERAS/ESCUELA EUROPEA DE DIRECCION DE EMPRESAS CONDICIONES PARTICULARES Reunidos en el lugar y fecha indicados al final de

Más detalles

OFERTAS ESPECIALES SEGMENTADAS 2011 Números 1 a 4

OFERTAS ESPECIALES SEGMENTADAS 2011 Números 1 a 4 OFERTAS ESPECIALES SEGMENTADAS 2011 Números 1 a 4 GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., en adelante LA DISTRIBUIDORA, como empresa distribuidora de gas natural canalizado, tiene entre sus funciones hacer

Más detalles

REUNIDOS. DE OTRA, DON/DÑA, mayor de edad, con domicilio a efectos del presente convenio en y con D.N.I. Número

REUNIDOS. DE OTRA, DON/DÑA, mayor de edad, con domicilio a efectos del presente convenio en y con D.N.I. Número MODELO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS DE INTERÉS GENERAL BAJO EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, QUE SUSCRIBEN EL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA Y. En La Rinconada

Más detalles

1) El cliente realiza compra superior a 50 en un Centro Hipercor adherido a la promoción en el periodo promocional.

1) El cliente realiza compra superior a 50 en un Centro Hipercor adherido a la promoción en el periodo promocional. PROMOCIÓN ESCAPADAS CON ENCANTO NOVIEMBRE 2015 BASES DE LA PROMOCIÓN HIPERCOR, con CIF A-28642866 y con domicilio social en C/ Hermosilla nº 112, CP: 28009 de Madrid, en adelante HIPERCOR, ha decidido

Más detalles

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PROTEGIDA

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PROTEGIDA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PROTEGIDA En, a de de 2.0 REUNIDOS: Don/ña, con D.N.I., en concepto de arrendador. Y don/ña, con D.N.I., en concepto de arrendatario. Intervienen ambas partes en su

Más detalles

CONTRATO DE ADHESIÓN A LA OPERATORIA DE COMPRA VENTA DE VALORES MOBILIARIOS A TRAVÉS DE INTERNET

CONTRATO DE ADHESIÓN A LA OPERATORIA DE COMPRA VENTA DE VALORES MOBILIARIOS A TRAVÉS DE INTERNET CONTRATO DE ADHESIÓN A LA OPERATORIA DE COMPRA VENTA DE VALORES MOBILIARIOS A TRAVÉS DE INTERNET Banco Ciudad 1 - CONTRATO DE ADHESIÓN A LA OPERATIVA DE COMPRA VENTA DE VALORES MOBILIARIOS POR INTERNET

Más detalles

1/6. Hoja de encargo. / de 20, Empresa: NIF: Domicilio: Teléfono: Correo electrónico: Con la firma del presente documento, encarga a:

1/6. Hoja de encargo. / de 20, Empresa: NIF: Domicilio: Teléfono: Correo electrónico: Con la firma del presente documento, encarga a: / de 20, Empresa: NIF: Domicilio: Teléfono: Correo electrónico: Con la firma del presente documento, encarga a: Empresa/ diseñador gráfico: NIF: Domicilio: Teléfono: Correo electrónico: que pertenece al

Más detalles

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y «EMPRESA_NOMBRE» PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS REUNIDOS

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y «EMPRESA_NOMBRE» PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS REUNIDOS ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y «EMPRESA_NOMBRE» PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS En Burgos, a 16 de septiembre de 2013 REUNIDOS De una parte, el Sr. D. Alfonso

Más detalles

Contrato de Soporte y Mantenimiento de Software

Contrato de Soporte y Mantenimiento de Software Contrato de Soporte y Mantenimiento de Software Entre OS Sistemes i Comunicacions SL, con NIF B61527248, y con domicilio 08901-L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), calle Arts i Oficis, 15 local [en adelante,

Más detalles

CONTRATOS INFORMÁTICOS G E S L E X

CONTRATOS INFORMÁTICOS G E S L E X CONTRATOS INFORMÁTICOS 1 - ACCESO A DATOS - SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO A DATOS - CONTRATO DE ALQUILER DE DATOS - CONTRATO DE CESIÓN DE DATOS - CONTRATO DE COMPRA DE BASES DE DATOS 2 - CARACTERÍSTICA

Más detalles

OFERTAS ESPECIALES SEGMENTADAS 2011 Número 7

OFERTAS ESPECIALES SEGMENTADAS 2011 Número 7 OFERTAS ESPECIALES SEGMENTADAS 2011 Número 7 GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A., en adelante LA DISTRIBUIDORA, como empresa distribuidora de gas natural canalizado, tiene entre sus funciones hacer crecer

Más detalles

Gestión de Dominio y Cesión de DNS www.ayto-torrelodones.org

Gestión de Dominio y Cesión de DNS www.ayto-torrelodones.org Gestión de Dominio y Cesión de DNS www.aytotorrelodones.org Entidad solicitante: AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (SER. INFOR.) A la atención de: FRANCISCO TORRENTE Código propuesta: 120228/21855/versión 1

Más detalles

CONTRATO DE PROMOCIÓN, PATROCINIO Y MARKETING REUNIDOS

CONTRATO DE PROMOCIÓN, PATROCINIO Y MARKETING REUNIDOS CONTRATO DE PROMOCIÓN, PATROCINIO Y MARKETING En Barcelona, a 10 de junio de 2008. REUNIDOS De una parte, D. JOSE DAROCHA, mayor de edad, con DNI nº y domicilio profesional en Barcelona, calle Roser, 36

Más detalles

A N E X O I SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO DATOS DE LA ENTIDAD: C.I.F.: NOMBRE DE LA ENTIDAD: DOMICILIO SOCIAL: LOCALIDAD: C.P.: TELF.: DATOS BANCARIOS: TITULAR: NIF O CIF: NOMBRE

Más detalles

ANEXO 2 CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN [DIMA] [EL EDITOR] COMUNIDAD DE MADRID

ANEXO 2 CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN [DIMA] [EL EDITOR] COMUNIDAD DE MADRID ANEXO 2 CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN ENTRE [DIMA] Y [EL EDITOR] PARA LA COMUNIDAD DE MADRID CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN En Madrid, a [ ] de [ ] de 2010 REUNIDOS De una parte, [EL EDITOR] Y de otra, [DIMA] INTERVIENEN

Más detalles

REGISTRO DE EMPRESA COLABORADORA CON EL PROYECTO SAPROMIL*

REGISTRO DE EMPRESA COLABORADORA CON EL PROYECTO SAPROMIL* REGISTRO DE EMPRESA COLABORADORA CON EL PROYECTO SAPROMIL* NOMBRE DE LA EMPRESA CIF DOMICILIO SOCIAL NOMBRE COMERCIAL PAGINA WEB SECTOR EMPRESARIAL DATOS DE LA EMPRESA INSCRIPCIÓN EN SAPROMIL REPRESENTANTE

Más detalles

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA vinculado a la posesión de un certificado en vigor de GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA vinculado a la posesión de un certificado en vigor de GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA vinculado a la posesión de un certificado en vigor de GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE PEFC/14 XX XXXXX Fecha certificado: DD/MM/AAAA Madrid, FECHA REUNIDOS De una parte

Más detalles

AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS

AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS AVISO LEGAL. OBJETO: La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer los servicios ofertados por la entidad GRÚAS AUTOPROPULSADAS VIGO

Más detalles

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. PARA LA DIFUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO UMTS ENTRE LOS CIUDADANOS Y LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO MADRID

Más detalles

RESPONSABILIDAD CIVIL ANIMALES

RESPONSABILIDAD CIVIL ANIMALES RESPONSABILIDAD CIVIL ANIMALES Mod. 51 - Serie A-02 COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. INSCRITA EN EL REGISTRO ESPECIAL DE ENTIDADES ASEGURADORAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Registro Mercantil

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

En, a... de... de... REUNIDOS

En, a... de... de... REUNIDOS CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE En, a... de... de... REUNIDOS Por una parte: D..... en nombre y representación de la empresa APLITOP, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, libro 2483,

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REUNIDOS De una parte, D. [NOMBRE APELLIDOS] con NIF [NUMERO Y LETRA] como representante legal de DATAPRIUS S.L. con

Más detalles

Reunidos en la ciudad de Madrid, a 7 de marzo del año dos mil siete.

Reunidos en la ciudad de Madrid, a 7 de marzo del año dos mil siete. CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO) Y EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL. Reunidos

Más detalles

DECLARACIONES: PRIMERA.- Declara LA UNISON :

DECLARACIONES: PRIMERA.- Declara LA UNISON : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA COMO LA UNISON,

Más detalles

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA

CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA vinculado a la posesión de un certificado en vigor de CADENA DE CUSTODIA PEFC/14 XX XXXXX Fecha certificado: DD/MM/AAAA Tipo de Licencia: (Sede única/ Múltiples sedes)

Más detalles

CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REUNIDOS

CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REUNIDOS CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REUNIDOS De una parte, D/ Jose Ríos Briones, en representación y en su calidad de Administrador, con domicilio en Reus, calle Sant Llibori, nº 22, y con C.I.F.

Más detalles

Contrato de Afiliados

Contrato de Afiliados Contrato de Afiliados Zaragoza a,.., de.. de 20.. D. Alejandro Fanjul Fernández, con DNI. 10896476L, como Administrador de la sociedad SIOKIA SL con CIFB99262974, domicilio social en Camino del Pilón 82,

Más detalles

Contrato N : CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MERCADOS DE DERIVADOS. Madrid, a. entre:

Contrato N : CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MERCADOS DE DERIVADOS. Madrid, a. entre: Contrato N : CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MERCADOS DE DERIVADOS. Madrid, a Nombre entre: Apellidos Domicilio Tipo de documento DNI/NIE/CIF Tipo de cuenta Estándar X-Vip Mínimo

Más detalles

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y SOCIALES 1. Objeto y finalidad.-el Excmo. convoca estas subvenciones con el objeto de colaborar económicamente con las asociaciones

Más detalles

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y HOMOLOGACIÓN QUE SUSCRIBEN... Y LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y HOMOLOGACIÓN QUE SUSCRIBEN... Y LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONVENIO DE COLABORACIÓN Y HOMOLOGACIÓN QUE SUSCRIBEN... Y LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS Y REHABILITACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID En Madrid, a...de 2015 Reunidos Por una parte, D. Juan Casares

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA INVERSIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PYMES Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO DE ALCAUDETE.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA INVERSIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PYMES Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO DE ALCAUDETE. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA INVERSIÓN, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS PYMES Y AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO DE ALCAUDETE. OBJETO Y FINANCIACIÓN Articulo 1. El objeto de la presente convocatoria

Más detalles