En espera de haber atendido los requerimientos de información, les reiteramos las seguridades de nuestra consideración y respeto.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "En espera de haber atendido los requerimientos de información, les reiteramos las 1 1 1 1 seguridades de nuestra consideración y respeto."

Transcripción

1 ISTITUT SUPRIR D AUDITRIA Y FISCALIZACIÓ FICIA DL AUDITR MAYR: ISAF/AA--4 Hrmsill, Snr, 7 juli 4. "4: Añ l Slu Msculin" C.P.C. JUA MAUL PRTAL MARTIZ. Auitr Suprir l Frción. Av. Cycán 5, Cl. l Vll (). Méxic, D.F. 5 Asunt: S rmitn Frmts,,, 6 y 7 l Avnc l PRFIS crrspnint l Sgun Trimstr 4. n cumplimint cn l ispust n l umrl 6, Cpítul V ls Rgls prción l Prgrm pr l Fisclizción l Gst Frliz n l jrcici Fiscl 4 it (PRFIS), publics n l Diri ficil l Frción l í mrz 4, pr st cnuct ns prmitims rmitir ls frmts,,, 6 y 7 qu cntinn l infrmción l I. vnc l PRFIS crrspnint l Sgun Trimstr 4. n spr hbr tni ls rqurimints infrmción, ls ritrms ls sguris nustr cnsirción y rspt. ; Atntmnt l Auitr Myr ckv vís, C.P.C. u s Antillón PCCA ISTITUT SUPRIR D AUDITRIA Y FISCALIZACIÓ C c.p p. Jsé Luis Mrcs Lón Pr, Prsint l Cmisión Vigilnci l ISAF. C.P. Jun Jvir Pérz Svr, Auitr spcil Cumplimint Finncir l ASF. Lic. Artur rci Mgñ, Auitr spcil l Gst Frliz l ASF. Lic. Victr Mnul Anr Mrtínz, Titulr l Uni Asunts Juríics l ASF. Lic. Jim Alvrz Hrnánz, Dirctr Gnrl Invstigción y vlución l ASF. Lic. Jsús Aguirr Vll, Scrtri Técnic ISAF. C.P.C. Arnl Lópz ng PCCA, Auitr Ajunt Fisclizción Municipis l ISAF C.P.C. rnst Figur Gujr PCCA, Auitr Ajunt Fisclizción l Gbirn l st l ISAF. C.P. Migul Angl chvrrí Ayl, Dirctr Gnrl Aministrción l ISAF. Ing. Mrí Juith Rivr Piri PCCA, Dirctr Fisclizción brs Públics l ISAF. Lic. mr Rriguz Durt, Dirctr Gnrl vlución l Dsmpñ l ISAF. Ing. nriqu Gutiérrz Grcí, Dirctr Tcnlgís l Infrmción l ISAF, pr su publicción n l prtl b l ISAF. Lic. Gustv. Ruiz Jiménz PCCA, Dirctr Gnrl Asunts Juríics l ISAF. Minutri. Rv. Bulvr Luis Dnl Clsi Murrit y Circuit Intrir Pnint, gplz Lcl # "C", Cl. Vill Stélit, Tléfns y fx: l 8, Hrmsill, Snr, Méxic, C.P. 8 >.isf.gb.mx > F-ST-

2 z AVAC FISIC ACUMU LAD TRIMSTRAL DL PRGRAMA D AU DITRIA ( % ) PRIMR SGU D TRCR CUART -..~.. é YZ ~I'l n y n -r,rni- nrcrn,ttrtrn cr.. Tnn ',P.,j,,,5,,,, TIDAD FDRATIV RCU RSS PRFIS JRCIDS LA RALIZACI D LAS AUDITRIA S PR RAM, FD PRG RAMA (Mils pss) MT zglpt m.m...,,rmn 4,..im mm MIJ rivi S55) RCU RSS FDRALS AS IG ADS AL STAD MU ICIPI FISCALIZAD L RAM, F D PRG RAMA (Mih (ss) M MTI-nDA. Mn ir:c.ir:i ci,-5r,ic ini' rh.nnm,imh-r - Cr-r-M 7M mh-,7u, st cm iir.:órjijcv- ui c-. trc, tri - M C lr C sr,-...,,,,sr,i pl STAD MUICIPI FISCALIZAD Q -= i_ C D r U l n m m M. ) z -m n,, _._ g n, TllIS É g,8:,m mé ;. 5 mg.m8vb=t==-j8.,5.ilur_.5- s -5,%,..,,..i=zzzzLn.. mmmmmmmm,mnnlmnnnnmmmmmn 8r..mmnnr.4- cn Z IIII 7 juli 4 VIVLI ' V): m " -I Z / 5= f-m uuu-u_u_uu_.u_u_ I.Lu FCHA D LA

3 7,5 z AVAC FISIC ACU MULAD TRIMSTRAL DL PRGRAMA D AUDITRIA ( % ) PRIMR SGU D TRC R CUART z z l l z :l l l l z l l l l l l z l l l z l l l Q - ' nt vl - vl- V I, Zi. '- -, l,, - -- k,, l l, l, l l,, -, l, l,.,... l l 4 Q I S J, c LL U UJ c, - () - Z Z 5 v) 5 Ú c LL - - _ z( Lij ) TIDAD FDRATIVA: RCURSS PRFIS JRCIDS LA R ALIZACI D LAS AUDITRIAS PR RAM, FD PRGRAMA (Mils pss) II RCURSS FDRALS ASIGADS AL STAD MU ICIPI FISCAL IZAD L RAM, FD PRGRAMA (Mils pss) STAD MUICIPI FISCALIZAD n "I: > c R. g (, V) L In. C c c C ), CM C CV -, - CV. CV,-L - CV CV M vi vi i M. ui.4,i r.: vi ni r: nri ni ni ni.. i..4-i M. ) IL CV In. L I: C ) c L. C C CV CV U') V), C ) L V> VC. C Kr. ) CV V L L n L- C C. C 5 S L, h. c i ci c cci v c C r.: c ) vi Cf5 C" Cr..r r ni t" -- ni %Ir.4' CV C n- n- n- C- /- CV C In- - c n,_ rt v "Ii u) t ',.9 5 ir, 5 n 'Z., )?...= cl, - ' = ' = ) 'C ') 5 cs ki = r -.= CI- Sc--cr IL j«i. 9=. g, h.,. ' '.,,--«c t, 8., yy, m mm t 8 I)) c '5 m. L 7 CU 7 C..5' _D tv CU CD l L7CCC=ZZZ-CL n p» g. B t x II q c 7. Kb 47. r- - T. -.5 l,9 7 juli 4 S cl i_ U ' = z / Cc) C C C ') ) C C C l C C ( t l /5 9 t / l C, 5 CV/l n. c nr r--- CLI CV CV C C C l c l "tl' ' I L MIZAIZZZII :////////////////:///////// l Z); c uj LL ~B M A zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz cf... «I I S- S- I-- I I S- S- I -- I I I I I I I S- h- I-- h- S- S- I I CLCCCICGCCCCCrCLCLCICLC CICICCCLCCCCCCCCCCCLCC Z 7 LL LL LL LL LL LL U. LL LL LL U. U- LL LL LL LL LL LL U- LL LL ll...4r - s LL CL U- CL u,. LL Ct. IL l LL LL u_ U- FCHA D LABRACI: tn C

4 AVAC FISIC ACUMULAD TRIMSTRAL DL PRGRAMA D AU DITRIA ( % ) PRIMR SGU D TRCR CUART l.'-' g IP 6 \ TIDAD FDRATIVA: RCURSS PRFIS JRCIDS LA RALIZACI D LAS AUDITRIAS P R RAM, FD PRGRAMA (Mils pss) MT 4 - ut,.4.,...4. zpt. cri Di zz cii RCURSS FDRALS ASIGADS AL STAD MU IC IPI FISCALIZAD L RAM, FD PRG RAMA (Mils pss) l l I: -: in. l:. r.: - Cr c; n/ n... n g c ir> t- C n: r ni n. -:.9; STAD MU ICIPI FISCALIZAD - CC,z) r_ CC tu z VIVIID J 'IV' l I '. 75, : n c- ri,,_ l. z., '5-. P S - > :-, -. c 5?,,,c S..(, b - (, i " in- u). :i "c, '' (.) -I, -. = n it;. = 9 ($) c c., :, m fl u- - fi LLI mi - c, - I- - :: /.. u - 7 ju li 4 c

5 u_ RCURSS PRFIS JRCIDS PARA LA ACTIVIDAD D CAPACITACI (Mils pss) r... cm I DURACI D LS CURSS, TALL RS ACTIVIDADS D CAPACITACI IMPARTIDS (Hrs ) H! Lr> s r-,- l r> P X MBR RAZ SCIAL D CAPACITADRS I l ' á ill >.... > " cl, P... g S - g c. 8 I -á.,..n Lu -ffl - r ". Z r -«..9 ".75 - _ = b U 7 juli 4 FCHA D LABRACI

6 FSL: X TIDAD FDRATIVA: SRA F- X_ cu u 7 tr, tr) r...i I-- u- t -- x c - 5 cc '' =. (7) 4 S r- I").9 7..c, u_, g á n J; '5. '5 g IL Z - C ; I 5,g j. u jó t t" Cr. I- r,_ x lg á 4. `._ m #.ii t.. - I. j. «8 IJJ *,,-,,- >, & :5 5 - «5. i. L7 '5 > - 8 m 9, -.,.' ó ' b, r :g I 7 T. g i. "--v FC HA D LABRACI:

7 _ >- ;.4-7. LLI U- U z zi Z LL ;7%. ' Ñ Z u_ 8 (fi ó trl (_) IT- U) - TIDAD F DRATIV AVAC S FIA CIRS ACUMULADS AL TRIMSTR (Mils Pss) CUART I TRCR SGU D I PRIMR RCURSS PRFIS PRGRAMADS (Mils pss) CCPT I% MT I % MT MT I MT IX > j M cl (. c? n. cr ; TTAL cc! A ni l. -4:, 7) vi CTRATACI D PRSAL PRFSIAL...; -.' 6. ' l'' -. CTRATACI D DSPACHS XTRS -s.! ci C c ADQU ISICI ARRDAM IT D Q UIP D CMPUT, SFTAR Y MATIMIT D DICHS BIS é -, j cm CAPACITAC I A GBIRS D LAS TIDAD S FDRATIVAS -.' u, l'i - II. ci l si LI, -, CAPACITAC I A MU ICIPIS l -- c,' ARRDAMI TS, ADCUACI Y QU IPAMIT D SPACIS QU S DDIQ U A ACTIVI DADS VICU LADAS C L BJT DL PRFIS ( SÑALAR PRICIPAL S CCPTS): Mbiliri pr quipr uitri pr srrllr ctivis vinculs cn l bjt l PRFIS cr; -'. 6 C7) g ADQU ISICI D VHICULS Y ARR DAMITS D TRA SPRT D PRSAL, CMBU STIBLS, LUBRICATS, MATIMI T, T CIAS, D RC HS, SGURS Y R PARAC IS, CD I--. l. - GASTS D ADMIISTRACI 'z 9- ASSRIAS ;'. 9 c! C L C 'J.' ) l TRS RQ URIMITS (SÑALAR PRICIPALS C C PTS) Psjs Hm-Mx-Hm pr Funcinris pr tnr sunts rlcins cn PRFIS ( vijs) Cámr s Ftgráfics (quips pr fisc lizción) 7 ju li 4 FCHA D LABRAC I:

8 TA: Ls ccins y rcurss qu s sñln n sts inicrs crrspnn ls u itris pys cn rcurss PRFI S FCHA D LABRACI : 7 juli 4 Frmt. 7

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

Charla Software Libre y GNU/Linux

Charla Software Libre y GNU/Linux Crl Sftwr Libr Pr J St IfSc/Lix SAdi Www.jitc.c Www.cilix.rg Www.critfd.if j_t@jitc.c Nvibr Nvibr10, 2014 jitc.c jitc.c Sftwr Libr Rt l Librtd d l ri L ri ti l librtd d jctr, cir, ditribir, tdir, dificr

Más detalles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles f 1996 Méxic Nv Yrk L Agl r pii pr llv p cr v. gt tj L Crp Prii l t r iñ p c. C r F c ú i b b cfé ILLY t prpr l i c p Tbié v p pii igrit r j tr cr l tr clit, c frt lbl. c fr pr i rrll pr tr f cr pé hbr

Más detalles

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a, S. A., 1 9 7 0 In s c r i p c i ó n N 3 8. 5 3 5 D e r e c h o s e x c lu s iv o s r e s e r v a d o s p a

Más detalles

CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6

CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6 ID_PLAN PLAN CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6 Mi Plan Plus 1430 CI9 Pool Optimo 167 CJ0

Más detalles

Guía promocional de tarifas

Guía promocional de tarifas Guía promocional de tarifas P a q u e te s E s p e c ia les P a q u e te D e s c r ip c ión T a r if a p o r p a q u e t e 1 Ocu la r E x p r e s s A p e r tu r a d e l c o n ten e d o r p o r I P M s

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

José Antonio Galindo. CANTIGAS DE SANTA MARÍA de Alfonso X "el Sabio" 4 Cantigas Armonizadas para Coro mixto "a capella" SATB

José Antonio Galindo. CANTIGAS DE SANTA MARÍA de Alfonso X el Sabio 4 Cantigas Armonizadas para Coro mixto a capella SATB é Antni Glin ANIGA DE ANA MARÍA d Aln X "l i" 4 ng Amnizd xt " cll" A ROA DA ROA ANA MARÍA, RELA DO DÍA O QUE OLA IRGEN LEIXA AN GRAN ODER Ducin md 3' +1'15 (4') +2'45", 2'40" Edición i dl Aut Mdid, 2011

Más detalles

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T S U P E R I N T E N D E N C I A N A C I O N A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N T R I B U T A R I A I N T E N D E N C I A D E L A A D U A N A M A R Í T I M A D E L C A L L A O A v e n i d a G u a r d i

Más detalles

n A r de E n e r g d

n A r de E n e r g d C t t i C t t C FUNDCIÓN CNTRO RGNTINO D NGRM PROF. LUCÍ M. INSRR Psit y Fu CRRR N NTROPOLOGÍ Y MTPSICOLOGÍ: FORMDOR SUPRIOR D NGRM C y ict p LUCÍ MÓNIC INSRR FUNDDOR DL CNTRO RGNTINO D NGRM Mb pfsil I

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS. COMO?

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS. COMO? MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS. QUE ES? Herramienta que indica el papel de cada cargo dentro de la organización a través de las funciones que le son propias. COMO? Con información explicitaordenada

Más detalles

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015 C o n g e s t i n, s e g u r id a d y t r a b a jo 1 W I L M A N H A R R Y M A R ح N C A S T A ر O H O J A D E V I D A N a c ي e l 1 7 de S e p t ie m b r

Más detalles

DGAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

DGAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 1 de 4 DGAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD NOMBRE Y CARGO FIRMA ELABORADO REVISADO APROBADO Ing. Stephany Rmer Manzan

Más detalles

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 Ín d i c e Contrato de Compraventa Bienes Inmuebles In m u e b l e. Ofe rta d e co m p r a. Fo r m u l a r i o u n o... 3 In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 In m u

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA POLEMS ESUELOS E JO Y ENEGÍ Equip dct: ti J. Gc Mi Hádz Puc lfs l lmt POLEM U l d ms qu s mu 4 m/s pt iztlmt u lqu d md st u pfudidd d 5 cm. uál s l fuz mdi qu s lizd s l l p dtl?. F N d m S F l fuz mdi

Más detalles

Negocio desde la Visión del Cliente

Negocio desde la Visión del Cliente El MAPACnstruynd DE EMPATIA Nustr Mdl d En la antrir prsntación hablábams d mpatía y afirmábams u un prfund CONOCIMIENTO DEL CLIENTE rprsnta una vntaja cmptitiva difrncial n las rganizacins. Asimism, prsntábams

Más detalles

X=675705.0830 Y=2292922.5070 X=675688.2120 Y=2292988.2610 X=675801.7900 Y=2292935.5200 X=676080.6800 Y=2292865.9500 X=676091.9880 Y=2292980.

X=675705.0830 Y=2292922.5070 X=675688.2120 Y=2292988.2610 X=675801.7900 Y=2292935.5200 X=676080.6800 Y=2292865.9500 X=676091.9880 Y=2292980. SUBDISTRIT URBN No. ÑITS JUN D DIS RIS X=.9 Y=9. CL. INDNDNCI NRT MUL M MRIN RIFÉRIC NRT RNULF NL MDIN SUBDISTRIT URBN No. S I M B L Í : X=8. Y=9. X=.89 Y=98.8 S DL LIC X=.8 Y=98. N USULUTN N CNDVR X=.

Más detalles

13. REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES DE ENGRANAJES HELICOIDAL SINFIN CORONA SERIE 2000

13. REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES DE ENGRANAJES HELICOIDAL SINFIN CORONA SERIE 2000 . REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES DE ENGRNJES HELICOIDL SINFIN CORON SERIE 000 Ls mtrreductres tip helicidal sinfín crna (línea SG) de Industrias Ramfé sn una cmbinación de ds etapas, la primera cmprende

Más detalles

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE "CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE" Y ESTE DE "CAMINO DE LUCERGA"

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE Y ESTE DE CAMINO DE LUCERGA MDFÓ PUU D P F B 2 1 4 P1 PÑ D U D "M J D " Y D "M D U" É D UBM. PM Y DÓ / Ubr, 1-3º \ : 966659228 \ -mi: st.pmit@yt-ch.s yutmit ch mmri P r X FH D PM Y. U UBZB U UBZB D DD U PD PÑ U P-1

Más detalles

FESTEJO DE NAVIDAD. tj t. t N. rum, bum, پ0 3Ha! ci -do/en. na - Ma - r ھ - tra - del. gros. ne -

FESTEJO DE NAVIDAD. tj t. t N. rum, bum, پ0 3Ha! ci -do/en. na - Ma - r ھ - tra - del. gros. ne - 1 31 FESTEJO DE AVIDAD Allgro ( C= 10) Hrbr Birich Txo Alfro Osoj 1 6 1 Conrlo I I I I S - پ0ٹ9or Don Jo - 18 پ0 0 I I I I I پ0 0 J I I I I I پ0 0 J I I I I s, Y پ0 0 Y پ0 0 Y S - پ0ٹ9o - Y r M - r ھ -

Más detalles

Los acuerdos de reconocimiento de títulos

Los acuerdos de reconocimiento de títulos Los acuerdos de reconocimiento de títulos El Ejercicio profesional en la Globalización Estándares internacionales y Normativa nacional Buenos Aires, Argentina 17 de Septiembre de 2004 De qué títulos hablamos?

Más detalles

corres.pondienles a la.presenle Tnernoria

corres.pondienles a la.presenle Tnernoria crres.pndienles a la.presenle Tnernria SERVICI NACINAL DE CREDIT AGRICLA SECUND QUINPUENI AÑ-52 ASESRIA TECNICA PRESTAMS PARA ADQUIRIR SEMILLA DE TRIW DESTINADA A LA SIEMBRA GRÁFIC CMPARATIV DE LAS CANTIDADES

Más detalles

POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES

POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES El POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES Gr Igirí Qíi Iil Uivri Jé GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL PRESENTACIÓN DEL GRADO L titl Gr Igirí Qíi Iil hbilit r l jri l rf rgl Igir Té Iil ili Qíi Iil. Et títl

Más detalles

ACCIÓN FORMATIVA: INGLÉS AVANZADO MODALIDAD: DISTANCIA DU R AC IÓ N : 2 5 0 h o r a s Nº h o r a s t e ó r i ca s : 1 1 6 h o r a s Nº h o r a s p r á ct i ca s : 1 3 4 h o r a s DE S T IN AT AR IOS :

Más detalles

t1:1 o Z c_ r) o -<1 C' a :Eu edwasap a nb aleo 5- = o 81 O z . CO4 o (C) ES 12, 'ao 2 z; C4 o CP 9n 6yagle cid eiop

t1:1 o Z c_ r) o -<1 C' a :Eu edwasap a nb aleo 5- = o 81 O z . CO4 o (C) ES 12, 'ao 2 z; C4 o CP 9n 6yagle cid eiop ' M r-.. 2- i - > Ft' t- 2, -- f, L P - fi) -. i - 4", l -" > _ "., ' tr n " p, já i. : S P. ).. r, '2. s g - AS) U 4. - >. -, r U> IB - ird Q2 2.: ( >. F,. Z ' ; (-' (). ' l l e ) 9 y>. u 9.: 9, - t,h

Más detalles

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Ft CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS Gr Ri Lr Rr H T Gr Ft Cii Si Jríi ó Ir Prfi t r trj fi r, rá xtr tri r r ii r rf Uiri Jé GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS PRESENTACIÓN DEL GRADO S fr t

Más detalles

Documento de. gestión. Supervisar el logro de resultados de la Unidades de apoyo en el desarrollo y cumplimiento de los encargos asignados

Documento de. gestión. Supervisar el logro de resultados de la Unidades de apoyo en el desarrollo y cumplimiento de los encargos asignados MTA PRSPSTAL PRSPST TTAL PLAN PRATIV INSTITCINAL - AÑ 4 PRSPST PR ACTIVIDAD S/. 3 57, C3 > z I-,--.- -I = n SCTR: 3 CLTRA PLIG: 3 Ministeri de Cultura JCTRA:. N 8 PRYCTS SPCIALS DL PLIG 3 MINISTRI D CLTRA

Más detalles

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o...

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... Ín d i c e TOMO IV Contrato de Hipoteca Co n t r at o s Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 1... 649 Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 2... 653 Hi p o t e c a. Es c

Más detalles

Ruta Alimentadora Sur

Ruta Alimentadora Sur Ad Ru Ador Ad Lo Horzo Ad B A-02 ALAEDA UR Ad Lo Cd P PUENTE VILLA E o P Hy J rí E o Ovo L Cv Grd Cv ERVICIO EPECIAL CIRCUITO DE PLAYA L Gvo Hy Tr A-04 VILLA EL ALVADOR Rvou Ro A-07 AÉRICA L Uó Grd A-08

Más detalles

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS PASUR Forestal, Constructora y Comercial del Pacifico Sur S.A. ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS Correspondientes al periodo terminado al 30 de Septiembre de 2015 - Estados Financieros - Notas a los Estados

Más detalles

Prueba: Volkswagen Passat

Prueba: Volkswagen Passat Pub: Vkwg P N Vió Oig Pi Vi máxim A. 0 100 km/h Cum pmi 3.2 V6 4Mi Ami $ 159.040.210,0 km/h im. 74 9,7 /100 km m i v qu V m ái ii um i. mi. f 6 DSG f qu i, j gm, y g 3,2 g p w m k V m ió i á z i m gm C

Más detalles

Ín d i c e. 1. Ge s t i o n e s p r e pa r at o r i a s d e l a v í a e j e c u t i va n o l i b e r a n a l

Ín d i c e. 1. Ge s t i o n e s p r e pa r at o r i a s d e l a v í a e j e c u t i va n o l i b e r a n a l Ín d i c e In t r o d u c c i ó n... 1 Ca p í t u l o I Autonomía del título ejecutivo 1. Ge s t i o n e s p r e pa r at o r i a s d e l a v í a e j e c u t i va n o l i b e r a n a l t í t u l o d e l

Más detalles

PROYECTODEINTERCONEXION ELECTRICADEL ISTMOCENTROAMERICANO Determinación de las demandasmsximas del Sistema Regional Integrado

PROYECTODEINTERCONEXION ELECTRICADEL ISTMOCENTROAMERICANO Determinación de las demandasmsximas del Sistema Regional Integrado ^SRNE/76/6 //Agosto de 1976 PROYECTODEINTERCONEXION ELECTRICADEL ISTMOCENTROAMERICANO Determinación de las demandasmsximas del Sistema Regional Integrado >! i A

Más detalles

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Flt HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Gr Eió Priri Uivri Jé GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PRESENTACIÓN DEL GRADO Pr l btió l títl Gr Eió Priri r l Uivri Jé brá rr 240 ECTS. Et títl it r l rfió M y M

Más detalles

Activitats Esportives Municipals Sol licituds rebudes

Activitats Esportives Municipals Sol licituds rebudes PROGRAMA MAJORS DE 60 ANYS Aiguagim A- Piscina coberta - dilluns 11:00 a 12:00 Activitats Esportives Municipals 35 28432906 AE2-2016-130-XX 25 004514758L AE2-2016-93-PX 10 009995973N AE2-2016-55-JA 16

Más detalles

Mapa de los ríos de España

Mapa de los ríos de España p l í pñ í l l l v g í l bg í g í c g b g í ló g p í l í b ch í í í H H ñ j í í Í J j l í é í ó í gó í í í l m ü g í l í J í Jm g í ll g í g y l V í Ág Á b m Í m í É H í j í ló Í í í g í b í Ó g í í í

Más detalles

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A D C L LZ FCLD D QIC VÍBL F D C L FCLD D FILFI Y L INVNCIN N M N CN DICCIDD FCLD D FILFI Y L D INVNCIN N M N CN DICCIDD D C L FCLD D FILFI Y L NCI D ÑLMIN D CC NL FCLD D FILFI Y L D ÑLMIN D CC NL D C L

Más detalles

an 95(Tfia H spital Departamental U Informe ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones Cuidamos a nuestra gente! VIGENCIA: 1 Trimestre 2016

an 95(Tfia H spital Departamental U Informe ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones Cuidamos a nuestra gente! VIGENCIA: 1 Trimestre 2016 Infrme ejecución el Plan perativ Anual e Inversines VIGECIA: 1 Trimestre 216 Cuiams a nuestra gente! an 95(Tfia H spital Departamental U Calas E.S.E Hspital Departamental Santa Sfía e Calas Infrme PAI

Más detalles

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD É U Q DE A S O M A V Y O H R A L HAB N

Más detalles

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA 1.0079 1 H HIDROGENO 6.941 3 Li LITIO 22.989 11 Na SODIO 30.098 19 K POTASIO CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA ORDENAMIENTO ACTUAL GRUPOS Y PERIODOS PROPIEDADES PERIODICAS TAMAÑO POTENCIAL DE IONIZACION AFINIDAD

Más detalles

ÍNDICE GENeRAL. CAPÍTULO I El contrato de suministro

ÍNDICE GENeRAL. CAPÍTULO I El contrato de suministro ÍNDICE GENeRAL CAPÍTULO I El contrato de suministro 1. In t r o d u c c i ó n... 1 2. Fun c i ó n Ec o n ó m i c a... 2 3. Nat u r a l e z a ju r í d i c a y ca r a c t e r í s t i c a s... 4 4. Dif e

Más detalles

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ Para nosot ros la seg urida d d e u s t e d, s u familia y em pl e a d os, s on l o má s im p or t a n t e. FUNDADORES FELIPE ISAAC JUAREZ LUNA Y DAVID JACIM JUAREZ LUNA MISIÓN OBJETIVO Br i n d a r un

Más detalles

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón SALUD SECREtARIA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Dirección General de Prgramación, Organización y Presupuest "2015, Añ del Generalísim Jsé María Mrels y Pavón" CC.TITULARES DE LAS ÁREAS CENTRALES,

Más detalles

Taller para desarrolladores

Taller para desarrolladores Taller para desarrolladores III Jornadas gvsig Francisco José Peñarrubia fpenarru@gmail.com Victor Olaya volaya@unex.es César Martínez Izquierdo volaya@unex.es Indice Introducción Arquitectura interna

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Este estudio

Más detalles

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA G-C048-F23 GL LGÍ CU HUM talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados capacidad instalada, relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.

Más detalles

Agosto 2016 / Año 8 - Edición 37

Agosto 2016 / Año 8 - Edición 37 2016 / ñ 8 - Eó 37 L CNRLRÍ DEEC IRREGULRIDDES Lí 2 C. S í., 1 E M L Bí - 2016 3 L CNRLRÍ f ó L Cí G h f ó ó Lí 2 M L C, í z US$ 5,346. L j Ló Pú I ñ ó 35 ñ. E, 23 f Pó í ú ( / ) hh í. E h U, C, ñ 2013,

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

BE FREE. energía creativa. Te presentamos la herramienta de comunicación online más innovadora!

BE FREE. energía creativa. Te presentamos la herramienta de comunicación online más innovadora! Gnt con nrgí crtiv. BE FREE. EL FREEBIE ONLINE: LA HERRAMIENTA DE INBOUND MARKETING MÁS CREATIVA. EL REGALO INFINITO. El frbi un hrrint d prooción y counicción onlin originl, intrctiv, virl, útil y grtuit.

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

o c Ir) [ver n ota 2] cf5 P resentó la d e cl a ra ci ón fiscal anual a nte el S ervi cio de A d mi ni st ra ci ó n T rib uta ri a?

o c Ir) [ver n ota 2] cf5 P resentó la d e cl a ra ci ón fiscal anual a nte el S ervi cio de A d mi ni st ra ci ó n T rib uta ri a? cñ _ cp 3 113 < - - - 11- rmactin que leenti rca a "el declarante'. N mb re: R salí a El e na H e rrera G u evara 1 (-7 S. a) E E c c Ir) cf5 0 5: z (1) z c. z u) A ñ de la decl a raci ón fiscal P resentó

Más detalles

La mujer y el tiempo: canon estético y desvíos en tres artistas del Renacimiento Garcilaso, Fray Luis y Giorgione. Dietris Aguilar

La mujer y el tiempo: canon estético y desvíos en tres artistas del Renacimiento Garcilaso, Fray Luis y Giorgione. Dietris Aguilar L mj y m: é y ví Rm G, Fy L y Gg D Ag Uv N Lm Zm @.m. Rm: Evó ó b m y bz vé í G y Fy L y b ó Gg. Pb v: é, ó, í ñ, bz fm. 1- Pm E í qé Rm ( y fóm í), g m b b m b mj mvm. E í g, m q é f mvm [1] q v m í má

Más detalles

ÍNDICE GENERAL. Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii. CAPÍTULO I Nociones generales

ÍNDICE GENERAL. Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii. CAPÍTULO I Nociones generales Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii CAPÍTULO I Nociones generales 1. Re s e ñ a hi s t ó r i c a... 1 2. De n o m i n a c i ó n... 3 3.

Más detalles

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo TE.(56-2) 2809 2598 Presentación Brandcorp, inicia sus actividades en el año 1993 en la Sexta Región. En sus comienzos se especializa en la confección

Más detalles

S o b r e e l u s o y e l a b u s o d e l P e y o t e

S o b r e e l u s o y e l a b u s o d e l P e y o t e S o b r e e l u s o y e l a b u s o d e l P e y o t e ( L o p h o p h o r a w i l l i a m s i i ( L e m. e x S a l m - D y c k ) J. M. C o u l t.) I n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a p o r : P

Más detalles

1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : x. d) x 12

1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : x. d) x 12 PRO PO RCIO NALIDADES 1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : a) 4 x 10 60 b) 9 12 12 x c) 8 2 32 3 x x d) x 12 Sol : a) x= 2 4, b) x= 1 6, c)

Más detalles

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique F r é d é ri q u e A l f o n si G r â c e a u x p o t e n ti alit é s o ff e rt e s p a r la n u m é ri s a ti o n d e s d o n n

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

cra cla bla bra cre cle bre ble cri bli bli bri cro clo bro blo cru clu bru blu

cra cla bla bra cre cle bre ble cri bli bli bri cro clo bro blo cru clu bru blu ba be bi bo bu bra bre bri bro bru bla ble bli blo blu ca ce ci co cu cra cre cri cro cru qui cla cle bli clo clu que da dra dla fa fra fla de dre dle fe fre fle di dri dli fi fri fli do dro dlo fo fro

Más detalles

Catálogo de cilindros neumáticos. Diseños Automatizaciones y Montajes

Catálogo de cilindros neumáticos. Diseños Automatizaciones y Montajes Diseños Automatizaciones y Montajes Indice Página con montaje básico 2 con montaje flanche 6 con montaje pies 11 y pivote posterior con montaje balancín 14 Medidas punta eje 19 Horquilla 21 Soporte macho

Más detalles

s S ä k E l e k t r i s k s ä k e r h e t I n s t a l l a t i o n s s ä k e r h e t R e n g ö r i n g s s ä k e r h e t S p l k L C D d s k ä P l l k P l a c e r i n g I n s t a l l a t i o n E x t e r

Más detalles

El vino que no entiende de prisas

El vino que no entiende de prisas El i qu ti pi D l xtii cctític l Ribi Sc p l lbció i lt cli y ttii l culti l i p l l igl I.C., l pi qu upi t cl xcpcil u lug plt u iñ, ci u gfí ifícil p piilgi. Et bcl ui p cl cit l tbj quí l qu cc c iticultu

Más detalles

Software Didáctico para la solución a Modelos de Programación Lineal

Software Didáctico para la solución a Modelos de Programación Lineal Software Didáctico para la solución a Modelos de Programación Lineal M.A.C. Juan Luís Ramírez Marroquín M.I. Héctor Javier Toraya Lazo de la Vega M.C. Emmanuel Munguía Balvanera Resumen Los planes y programas

Más detalles

MODELO DE ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DE SITIOS PARA ASENTAMIENTOS TEMPORALES DE DAMNIFICADOS POST EVENTO SOCIONATURAL Barrios de Transición.

MODELO DE ANÁLISIS Y ASIGNACIÓN DE SITIOS PARA ASENTAMIENTOS TEMPORALES DE DAMNIFICADOS POST EVENTO SOCIONATURAL Barrios de Transición. M NÁLII Y IGNCIÓN ITI P NTMINT MPL MNIFIC PT VNT CINTUL Barrios de Transición. Modelo desarrollado en base a la necesidad de contar con terrenos de cogida temporal para albergar a Familias afectadas por

Más detalles

I n s t i t u t o d e D e s a r r o l l o P r o f e s i o n a l. U l a d i s l a o G á m e z S o l a n o

I n s t i t u t o d e D e s a r r o l l o P r o f e s i o n a l. U l a d i s l a o G á m e z S o l a n o 1 A n t o l o g í a : P r o m o c i ó n y A n i m a c i ó n d e l a l e c t u r a M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n P ú b l i c a I n s t i t u t o d e D e s a r r o l l o P r o f e s i o n a l.

Más detalles

Catálogo de claves y descripciones por concepto de deducciones utilizadas en las nóminas correspondientes al primer trimestre de 2010 del estado de:

Catálogo de claves y descripciones por concepto de deducciones utilizadas en las nóminas correspondientes al primer trimestre de 2010 del estado de: Catálogo de claves y descripciones por concepto de deducciones utilizadas en las nóminas correspondientes al primer trimestre de 2010 del estado de: YUCATÁN * Nota: El presente es un listado exhaustivo

Más detalles

Sin otro en particular aprovecho la oportunidad para manifestarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sin otro en particular aprovecho la oportunidad para manifestarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. ASE Auditoría Superior de! Estado Hi. G &ngresa del Es'ada Tarnaufipaa OFICIO No. ASE/ Q 3 7f)/2014 Asunto.- Se envían formatos 11, 12, 13, 16 y 17 del avance del primer trimestre del PROFIS 2014. Ciudad

Más detalles

26 EJERCICIOS de LOGARITMOS

26 EJERCICIOS de LOGARITMOS 6 EJERCICIOS d LOGARITMOS Función ponncil y rítmic:. Pr cd un d ls funcions qu figurn continución, s pid: i) Tbl d vlors y rprsntción gráfic. ii) Signo d f(). iii) Corts con los js. iv) Intrvlos d crciminto.

Más detalles

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l œ œ œ œ œ œ œ Letr: bo Benegs To Hbner q = 60 S ============================ bb 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ U œ bom E C ============================ bb 2 Ṷ 4 # bom E T ============================ b b 2 œ 4

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775 - 1 - VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2000 A 2009 004 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 155.000 172.000 190.000 297.300 004 I 21 241 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

. Se apoé en la inspecc ón de la mportac ón del buque M/T Atlant c Breeze, de la empresa S.A., elcualdescargó Gasol na Super or y Regular. Vo. Bo.

. Se apoé en la inspecc ón de la mportac ón del buque M/T Atlant c Breeze, de la empresa S.A., elcualdescargó Gasol na Super or y Regular. Vo. Bo. Gu, 1 Dbr 014 nnr Lus Ar Ay Vrs. Drr Gnr Hr rburs. Mnsr n rí y Mns. Su DsDh, Sñr Dr r. n upn n áusu v nr núr DGH-4-014 br nr Drn Gnr Hrrburs y prsn, pr prsnr NORü ÍNSUAL, pr Srvss Tns, p prn 01 1 Obr prsn

Más detalles

?????????????????????????????????????????????????????????? O

?????????????????????????????????????????????????????????? O Cyg G R Pg / NSR E (Tó y Eó Eñ: Sg M) y E ó, y q é. Rz q Df 0. S éx ñ, q +2 q f ( ó) g. L f ú y. Aq CC, q CC: + q. Aq : +2 fó q. jv óv: CC á, + fó. P qv. S g í Có (g. ) g. U vz y óx ó q q. U ó v á é q.

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y HOTELERIA CIENCIAS DE LA COMUNICACION

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, TURISMO Y HOTELERIA CIENCIAS DE LA COMUNICACION Ciclo : I 08:00-08:45 CN99 LO99 08:45-09:30 CN99 FI00 LO99 09:30-10:15 CN99 FI00 PS94 LO99 10:15-11:00 CN99 FI00 PS94 LO99 11:00-11:45 CN99 PS94 AN99 AD07 11:45-12:30 PS94 AN99 AD07 12:30-13:15 AN99 AD07

Más detalles

CIRCULAR 12/14 SECRETARIA DE SALTO ACTUALIZADO al 6 de febrero de 2014

CIRCULAR 12/14 SECRETARIA DE SALTO ACTUALIZADO al 6 de febrero de 2014 FDCN CUST GNTN GSTG 2287 - Tel. 4772-0428 Fax. 4775-4423 -L fea@fibertel.com.ar 1426 UNS S CCUL 12/14 SCT D SLT CTULZD al 6 de febrero de 2014 PLN HÍPC 2014 1-6 C.. de uenos ires, 6 de febrero de 2014.-

Más detalles

SISTEMAS BINARIO, DE IMAL, OCTAL y HEXADECIMAL. b) 100112. e) 101012

SISTEMAS BINARIO, DE IMAL, OCTAL y HEXADECIMAL. b) 100112. e) 101012 Carrra: Tcnicatura Suprir n Análisis y Prgramación d Sistmas Asignatura: Arquitctura d cmputadras Prfsr: Ing. Gabril Duprut Trabaj práctic Nr. : Sistmas d numración y códigs A l larg d st práctic cnstruirá

Más detalles

IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA

IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA 3 5 0 % 3 2 5 % 3 0 0 % 2 5 0 % 2 0 0 % 1 5 0 % 1 0 0 % 1 4 8 %1 5 3 % 1 1 0 % 1 0 2 % 1 1 2 % 1

Más detalles

! " ## $ % &' ($ $" ) $!" #$$%

!  ## $ % &' ($ $ ) $! #$$% ! " ## $ % ' ($ $" ) $!" #$$% ' ()!*!+ ), + '-,. 6 / C / / C / # F / % 0 F # L # /!* (!*, 1+,*2-+(), L # # )!( 3(+2! *- +(+)! +! 4,*-+ 5(*-+( 6/7 +N # % - (+8+!*),+,* 8 ++ # 9!4. ()!( 3(+2! +! 4,*-+ 5(*-+(

Más detalles

3 de diciembre Otoño de diciembre 16 de diciembre UVC International 6 de enero de 2013 Del 22 de diciembre al 6 de enero

3 de diciembre Otoño de diciembre 16 de diciembre UVC International 6 de enero de 2013 Del 22 de diciembre al 6 de enero Otñ 2012 N D V P C i ú i t Cz itt ii t t! M Pi H ñi i z ft t Et t úi tiiz ttit i Ií z jió q tiá i i f q á t i á i tt! Nt tié ft ié qi q ti xi áti qi E it Ci ij á t xii i Et tq fi t i q ift! A G i At Dé

Más detalles

INDICE. Licenciado en Periodismo (curso 2010/2011) Universidad de Alicante... 03

INDICE. Licenciado en Periodismo (curso 2010/2011) Universidad de Alicante... 03 INDICE 1 (curso 2010/2011) Universidad de Alicante... 03 -Licenciado en Derecho... 03 -Licenciado en Sociología... 03 -Licenciado en Publicidad... 03 -Licenciado en Filología... 04 -Licenciado en Filología

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 I = Importado - 5 - ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2003 A 2012 AUTOMOVILES 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200

Más detalles

Boletín Impositvo Mayo 2011

Boletín Impositvo Mayo 2011 J u ris d ic ció n N a c io n a l-a F IP - R e s o lu c ió n G e n e ra l N º 3 0 9 4 -Im p u e s to a la s g a n a n c ia s. A n tic ip o s im p u ta b le s a l p e río d o fis c a l 2 0 1 1.M o d ific

Más detalles

Pág 1 DISEÑO DE REGISTRO 10/09/2008

Pág 1 DISEÑO DE REGISTRO 10/09/2008 Agencia Tributaria Modelo 214 vers. 1.1 Diseño de registro. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Y SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES 1 1 3 An Concepto fiscal. Constante '214' 2 4 1 An Tipo de declaración Ver Nota1

Más detalles

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno "$%&' "$&&%() "$%&' "$ * %()' " + $ '', "$%&' "-$-( -&' "&$&/" ' "0'1, 23,&- 4-& '0%-(*&+&$",&- 4-& '0%-(*&&+&$",&- 4-& '0%-(*&(+&$""& '(&' %&0(%%() 1, 5 /6 -(*&,, &- ('&,1 -$- 7( -&'&")7(%8&$( -%(& '('9%-(%

Más detalles

Informe N 4: Postor: Proveedora 2011 SAC Item N 1: Frazada antialérgica de Polar 1 1/2 plaza color azul marino, gris.

Informe N 4: Postor: Proveedora 2011 SAC Item N 1: Frazada antialérgica de Polar 1 1/2 plaza color azul marino, gris. Lima, 12 de Octubre de 2012 Señres: MINISTERIO DE SALUD Am.: Sr. Carls Pichilingue Mra. Presidente del Cmité Especial ADS N 0042-2012-MINSA Presente.- De mi mayr cnsideración: Estimad Sr. Carls Pichilingue

Más detalles

Metales pesados en materiales de referencia Herramientas para su caracterización mediante métodos trazables y normativos

Metales pesados en materiales de referencia Herramientas para su caracterización mediante métodos trazables y normativos Metales pesados en materiales de referencia Herramientas para su caracterización mediante métodos trazables y normativos Dr. Alberto José Quejido Cabezas Jefe de la División de Química Departamento de

Más detalles

gu g v C u. mró rm r mbr fum mé í írm Pró uh. m gué r - r rx L. r m r rm r mr r - m - rr, mr m gu fá v b má ér u u r b u m, fru r uó v rr m h uv C. r

gu g v C u. mró rm r mbr fum mé í írm Pró uh. m gué r - r rx L. r m r rm r mr r - m - rr, mr m gu fá v b má ér u u r b u m, fru r uó v rr m h uv C. r Mur ó Crv V Eér rr N r P Brá Ag V fí, ur j h ué m, vgur L g u, hum, r rr r, év E v rr mm u q R Luz Ág L. P Exr U - r M E mbé f r grr r rzr uv íqu xr r. r m m r ué ur jó f g ñr U Qu rá. mu rvur í u mur,

Más detalles

FIJACIONES NORMALIZADAS

FIJACIONES NORMALIZADAS FIJCIONS NORMLIZDS para cilindros tipos PS / PC conforme ISO 15552-FNOR-DIN (PS) ISO 21287 (PC) FIJCIONS NORMLIZDS ISO 21287 - ISO 15552 - FNOR NF ISO 15552 - DIN ISO 15552 B C Serie 434 plicaciones servicio

Más detalles

VI. JUSTICIA. i. - JUSTICIA CRIMINAL.

VI. JUSTICIA. i. - JUSTICIA CRIMINAL. VI. JUSTICIA. i. - JUSTICIA CRIMINAL. Utilizando la d la Administración d Justicia n l o años di 883, i 884 y i 885, publicada por l Ministrio d Graci a minto d lo prvnido n cl Ral dcrto d 18 d marzo d

Más detalles

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA AM00 ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS E D B D A C C E C A AF99 ADMINISTRACION FINACIERA DE EMP. TURISTICAS Y HOT. C E D D A B C A D E AG99 ADMINISTRACION GENERAL C C B A C E D B A D AO01

Más detalles

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato Livrão cdero 02 3/27/02 2:41 PM Desfido Pge 42 Off key Atoio Crlos oim Neto Medoç vers. Gee Lees rr. Atoio Crlos oim Moderto F m 7 ruto C A dim 7 C 74 ( 9) C 7 A dim 7 F m 7/A Qu do_eu vou Whe try C c

Más detalles

CONICYT CANADA 308 - FONO 744537 - CASILLA 297 V - SANTIAGO - CHILE.

CONICYT CANADA 308 - FONO 744537 - CASILLA 297 V - SANTIAGO - CHILE. y cn g» CNICYT CANADA 308 - FN 744537 - CASILLA 297 V - SANTIAG - CHILE. CMISIN NACINAL DE INVESTIGACIN CIENTIFICA Y TECNLGICA. c / DIRECCIN DE ASUNTS NACINALES CN ICYT DEARTANNT DE PERACINES NACINALES

Más detalles

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES l bim cm CACIÓN EDU bim cm DOS TO C u m ó i c c i d r t m m i trá d D qu d r p d i, r u q rd p l rd m p d T d 2 d u g S g prid Mi mbr: Cudrill 1 Mi umr d rd: II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR

Más detalles

28 Ni 1751. 27 Co 1735. 29 Cu -9000. 26 Fe -3000. 47 Ag -3000. 44 Ru 1844. 46 Pd 1803. 45 Rh 1803. 76 Os 1803. 77 Ir 1803. 78 Pt 1748.

28 Ni 1751. 27 Co 1735. 29 Cu -9000. 26 Fe -3000. 47 Ag -3000. 44 Ru 1844. 46 Pd 1803. 45 Rh 1803. 76 Os 1803. 77 Ir 1803. 78 Pt 1748. TALA PERÓDCA DE L ELEMENT H 766 868 3 Li 87 4 e 798 5 6 C **** 7 N 77 8 774 9 F 886 0 898 Na 807 Mg 3 Al 87 4 i 84 5 P 669 6 **** 7 Cl 774 8 894 9 K 807 0 Ca c 879 Ti 79 3 V 80 4 Cr 797 5 Mn 774 6 Fe 7

Más detalles

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES

ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) AÑOS DE FABRICACION: 2003 A 2012 AUTOMOVILES ANEXO I (Artículo 1 ) VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) : 2003 A 2012 AUTOMOVILES CODIGO 080 I 13 037 AGRALE FURGON FURGOVAN 6000 120.000 130.000 140.000 144.200 004 I 22

Más detalles

UNIFORMEs CORPORATIVOs 2014

UNIFORMEs CORPORATIVOs 2014 UNIFORMEs CORPORATIVOs 2014 CISA/blusa PLAYERA PANTALÓN INDUSTRIAL UNIFORMEs CORPORATIVOs CISA/USA playera 2-14 15-20 15 años de vestir a su negocio FASE UNIFORMES nació en 1998 como una empresa dedicada

Más detalles

GEOPOLíTICA DEL CAOS, ORDEN COSMOPOLITA Ó HEGEMONíA NORTEAMERICANA?

GEOPOLíTICA DEL CAOS, ORDEN COSMOPOLITA Ó HEGEMONíA NORTEAMERICANA? FORO GEOPOLíTICA DEL CAOS, ORDEN COSMOPOLITA Ó HEGEMONíA NORTEAMERICANA? Hemando Llano ÁngeJlWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " L a h i s t o r i a ( h i s t o r y ) a p a r e c e c a d a v e z q u e o c u r r

Más detalles

Superintendencia de. Pensiones CIRCULAR N

Superintendencia de. Pensiones CIRCULAR N SP Superintendeni de Pensines IRULAR N 5 VISTS.: Ls fultdes que nfiere l Ley est Superintendeni, se imprten ls siguientes instruines de umplimient bligtri, pr tds ls Administrdrs de Fnds de Pensines. RF.:

Más detalles

Φ t. ε =-(KN) dt. i(t)

Φ t. ε =-(KN) dt. i(t) Bobinas (Inductores Las líneas de campo magnético son círculos concéntricos μ B = oi πa Dpto. de Física. Facultad de Ciencias Físico-Mat. y Nat. (UNSL Inductor Inductor B = μ 0 ni Símbolo eléctrico de

Más detalles