París sin luz y sin tranvías

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "París sin luz y sin tranvías"

Transcripción

1 ffo LXI NÚM Mdrid--Vieres 14 Ocubre 1910 LA HULGA GNRAL Prís si luz si rvís xpió u bmb Sigu Js cies PARÍS- s r h sid ids P rís cmpñer Bigrr, secreri gerl l Sidic Ncil Trbjdres ferrviris rs ds cbecils huguis» Tmbié h sid id Rú u gidr huguis Dreux Rú se h prcicd regisrs * dmicili vris huguiss, imudse Plicí u buld crres R " u empled ferrviri h sid cd" res meses prisió pr ejerce* ccció j Plicí h efecud u regisr «ceió L Guerre Scile, sid ids redcres Sres Merle Almered, A úlim hr r h sid press fe* ferrviris pr ejercer ccció Cr Pud PARÍS Se segur se h dicd u Üe prisió cr M Pud, esc secreri geerl l- Sidic lecriciss Si lumbrd Pr Ferció mquiiss, presie Jffi*» L prcm ferrviris es ccebid siguies érmis: «Lev cbez, ferrviri N murmures ms iemp u suere sdichd l Sidic es fuere l Sidic es dispues T u s ms, cciiss, quier dre l e perece, permiirí - f us u vid ms cómd Tóml Arrc cdici us ms um sri, scs seml, si ú l ies, rercividd pr reir, sbre d si eres viej; reducció s hrs rbj, ms higie, ms seguridd f, u pbr: cquis pr u virilidd biesr Tds medis pcífics h sid empleds ; per s Cmpñís s irsiges Ls gberes pr hier ms érgics uesrs, recm clle ms sri ms jusici N cs mied N vciles N escuches cbrs, ridres, pdrí cgire su cbrdí ] Sé hmbre! Di, u ccici e l dic, bes "hcer l ecesri pr uvs sufr crume pr d su vid miseri Sé vlie clre hug, pr vicri e dr dulce legrí l ber cumplid Te crrs hug, sí, pr i» cfiz quies dirig, s rbjdres cm ú Si ds sigu uesrs csejs, vcerems, l s permiir hcer s Cmpñís s pgu impre sris dís hug Ccsd rbj, impdrems uesrs reividiccies, msrrems uesr fuerz é ispirrems l prvir s Cmpñís u mied l, s recmcies s hgms ser slucids ms rpidme hr Cvrd, cumple c, u ber S ' hiciers sí, ess circuscis cmeerís u crim, l serí vícims qu quies rr- us cmpñers l Cmié crl hug» PARÍS A s seis r, ríz ermir u reuió cebrd pr Cmié Iersidicl Merpli Sidic Idusris lécrics, se vir óres secres écrics Prís pr cesr imedime rbj Medi hr spués cmzb flr Búíd vris pus bulevres A es seis medi dó p g d luz écric Pci Jusici Pc spués fló mbié fluid brris d e Mgd, Cmps líses, Fuburg Si-Hré, bulevrd S Migu, Avids Clich S Oue brri Pss s ids, res urs, cfés ms eibleciiis públics hub ecesidd cr ves, cm lumbrd supleri, j dr prds rvís lgus «es A s siee se dr si luz écric Pci l lfse miiseri l Ierir í ibísm hr, prximdme, currió pfpi ril izquierdl S, cefésus ids muchs cmercies brri i Tmbié h sid crd crrie écric Úe efóic ue miiscrd liss eri es Ierir c Prefecur PP A R Í S Ciú cs sbge seí H sid crds s lies egrfics A s ceve se pgó lumbrd écri- efóics cerc dé Aris; c ' ers Clu O L Crl egrfic h ucid Ls empleds rvís fuer crd*» csi cis hi PARÍS s che se h crd u l Nre Frci hug- empleds s Cmpñís Prís es icmuicd egrficme rvís l se prisié Ng, vl- c Turcig, Vlcices, Behue, Cmpíege, Cmbri, Dui, Rubix, Aveses, vid cches pósis ; Furmies, Mubeuge, Le Ceu, Chu L circució res PARÍS Resul s diverss icis Tergier, l respec s cmuicm hug ferrcrriles és cies secudris, c Amberes, Rer %$ gerl, pues umerss ferrviris dm, Bruses, Gs,, l reiv s Cmpñí l Nre, regió prisié, ierciles De ch hi le u c Ldres, rr l rbj lie l Oese-sd, res h h sid crds seis H sid crds mbié hi eeixud c reguridd Tds res bss h llegd grfics lredres cu hi efóics, h sid Prís l servici l Merpli Prís se iuilizds circuis Prís-Lille Prís Rubi x-tu rci g W efecud si ierrupció Aubervilliers, res hi h sid rs Ls direcres s Cmpñís l se, Si-Dis 'Frcóville h sucedí«orles, Nre ris-l-medierrjje cfercir c Sr Brid, mi- d l prpi Si-Qui crr eer 36 hifesdle servici se hb hech csi rmlme s expresds líes, excep- egrfics Arrs líe Arrs - Dulls- h» «l Nre H h pdid circur mr úmer sid crds ó rribds ueve pses egrfics 17 hi Arrs- pies h sucedid l prpi Nuevs huguiss ds primers 18 seguds BURDOS l Cmié Ascició S iclcubles dñs cusds pr? e ferrviris Cmpñí l Medidí huguiss l bdr servici» vd- hug gerl pr es r s lies J**0 l cisió ser smeid es u Si dud becí csigs secres, Asmble ferrviris pues s urids h vis psquí i Gurdi refrzd r lgu se recmi sbmi u '" periódic L/lrsige dice ge s i d ref dm c r r-:d gurdi l Pci U excició 1 fc»se'c ds blles Iferí P A R Í S vis s medids mds Mifiess huguiss pr Gbier cr ferrviris, Cv d i s -' H e <*ui I r<i d e h u e I g *- mié Ferció rspres h»ji? - d s ferrviris frceses pr publicd u mifies, v firmd pr represes Sidics 'rbjdquiisf C? 0 N c i l l Ferció m- res ómibus, rvís chuffeurs c Ncil ferrviris umóviles, excid sus dherids? F j 5 U f i P í s pricip emple- bdr rbj pr slidridd c 2 r!, s I s lies hug es cm- chemis pk f U r e d l Nre, e i r J ' P mbié h sid crd Fer -A c m P f e r Jffi, presie * P A R Í S A s ds mdrugd d h J J e m < J u í i s s» Gbier *m*0 j k P r e s s csiu h vieres h esld u bmbe fre * w * "firriedd é ileglidd respec- l úmer ó clle l e r r i jdres L expió cusó grs srzs cmí A ferrcrriles re prl fchd l edifici U A? d e s u rech Fué fuere, slr hechs ped»dpru*3 U i S I u c i ó» c l S i d ' c Ncil líes, e r u lmmi ds s zs csi ds crisles s css crell2r gerl imedime hug igus Prdújse gr rm, vecis se C0 s< cu U Q l "! c i, empleds ds s smr blces pñs mres Algus 'creí hbí escd P1**) m, v, d s Per prcic, revlució scil Ccm V C c s U e e es iór? P Acudió persl l Lbrri 'rec* >viii, medis ecesris pr r m e riufe gió rzs l expiv c Segú prece, ése esb frmd pr u í, A m *? r l hug, secrel hierr xpió u bmb f l! ' : "i dicies Mñ, Tr Nche HCLAMOIS DL SB MAURA Nuesr rid cleg ABC public s siguies crcies l jefe l prid cservdr: «Ls rumbs be plíic siguier f Cgres bridr csió l Sr Mur p r iervir él, viid c l umr cfusió ciers ems s exrems rechs pre crer lredr ciud l prid cservdr respec plíic l Gbier l be eer Sd u pre l er, l cservdres dijer Presie l Csej u ierrupció l Sr Rdríguez S Pedr, s h hech ir cerc l Sr Mur u explrció, hems id c fru l Sr Mur, s su discurs juli, h gurdd silci respec plíic culidd, h id bdd cesr uesrs pregus, cm ver lecr xpímsle quéls mibrs ciers ems miv uesrs pregus, Sr Mur s dij: N es uev, cierme, per uc ms mble hr, ese pruri fmr, cvicis sublers prcil 4d A expss uió, es, ccici, bligri, é spñ bs pr segurr cólics, c rquil rd ejercici sus rechs plíics, pere respe sus crecis su legíim cció scil l prid cservdr es, plíic espñ, ejérci regur, quié crresp fr es cus bilísim, quies sól le pres p, si l cmb prcur -bilirl, err cmió l curs sucess l hr ssible ' cus c rec ició quier jr grvis imies De mer pregums l Sr Mur prid, cservdr es d h esd siempre xcme rs dij err vige Csiució, percibids pur impedir ergiversció Ó' vició su rícul i i, crers servir c eficci prcicme 1" cus cólics espñles L duuji, ms, es purme cprichs, pwes i br i pbr h dd prid cservdr miv lgu ejéscfi cúe segd crresp s u rejprscí sus beres L re'seiv;i mism KM u w s gu,ru"í, prvech "pr sus iss ñerís li prüsclisss cdiciss, es r hmje cus <me-servims uijrzrs Y s- Gbier se d pbul peres psimis, c icsirds mifescies c iscifrble vguedd ucis, cl prid cservdr\cuid permecer clm qui ie rzd su cmi es segur d e sí prpi, ' urles efecs l cre re X Gbier h rid sigificr relidd rci! Isiumqs u pregu sbre lmd le lcdd», Sr Mur s dij: s cmú sir l prid cservdr ms ems cólics b buscrse ccrdis re mbs pess sbre meris vez ñ Iglesi -l s d ; pues cul Gbier es egcid, sprs hems dich rems dificulrle sus rs c S Se, pues sló c es circuspecció hr pms cservr íegr críic pr pudir ó csurr cud se pru Y, filme, cm resum l sir l prid cservdr respec l Gbier es meri, creems expresr fime l, s h dich Sr- Mur ess érmis: «Impr l bi públic llegue fiirse cr cegóricme plíic l prid liberl ó mcric ess meris, c l ie rmper slidridd csiucil, cvie sus brs crrespd su sigificció Si l csigue, ser pr spirr slucies icmpibles c relidd pesr gurdrle prid cservdr psició ciud bi divers dfi su se esi cud él gbier» TATRO XTRANJRO LOS STRNOS D PAIS er Srh Berhrd se h esrd c bu éxi L cquis As drm cur cs vers, rigil Alber du Bis N se r cquis meril, si cquis s lms, cl prgis br es pósl S Pbl L cversió cres Dmris pr pbr cue, l pósl es l pricipl uev prducció, es escri verss ispirdísims Alber du Bis es u pe bg, h cquisd lierur frces lugr sbreslie, ige pr prgiss sus brs grs hmbres m-i ifluer psmi humidd Aculme es dd Alber du Bis úlim m * r drm lmd l risócr, ie pr prgis l imrl pe lrd Br l; esr l risócr se cebrr Bruses dure emprd hr d crmeru DSPUÉS D LA RVOLUCIÓN Ls rigiss perseguids L cfüid DSD LISBOA L cz l frile Vició l dmicili prpiedd l bsurd crrrevlució l mvimi h sid ms iclericl imrquic (D N U S T R O R D A C T O R ) Tdví ciú cz l frile Aer er jesuí Seubl muer es dé llegr prisió; h h sid ' busc cpur u frile u cv l brri Cmplidc Y ess jrds d e impcble persecució ciur ifiidme, pr h ierés i ergí perles bligd hurjrip érmi s ccerí hum si jusificció, llevd cb c vilci, es úic repulsiv h vid slusrr glri es revlució si revlució Ache, csulme, l psr pr R ú Grre, fui esig l sl s l igu diri cólic Prugl L muesr sb cl mbre l periódic clgb jires; pr cd blcó se rrjb clle librs, ppes rs seres, se ib md medi l rr re s' fis curiss prescib risueñs especcul N pu explicrme, lógicme» hech clmds s urbs, resblecid r, pr qué se respeb prpiedd pricur, sbre d ivibilidd l dmicili, rechs reccids pr Gbier prvisil mism mñ? Ni u cbí preex g rí l "dc públic Q u é dñ pdí prducir i qu, irricies prvcr u periódic, sól suspdid, si mbié suprimid? Cu curre, si embrg, ie u explicció fd sle mvimi revluciri pr h psd, Lisb, ms u sid plíic d-be verse u espíriu rigis N h sid u revlució imrquic, si u revlució iclericl Ls pruebs s crs Hech cmbi cég-ím, cl uev Gbier sól h cred cr s Ores rigiss Lsrepreslis is urbs, s persecucies m rmd, ñ h id cr mrquics rr, hber siii riufdres, vez ser vcids, hubies cbrd dur vgz Cr éss se h sd s irs ppures, si lgus espírius exlds ir lmur represlis, fuer pres jds sus prpósis vidicivs Per di cr s Ores rigiss se h psed libreme pr s clles h rd c d fcilidd, hs md pr sl, iúilme gsd pólr r pr supues, iglesis, resicis Cvs Después resblecid r, úic psiemp h dd expedi, s lueg ficilme lerd, h sid sl l ci, buscd fugiivs imgiris suberres Se h id, crced expulsd ifsivs mjs, pr iermes, sbre d pr ser mujeres frzsme digs ser respeds grids su cusur cvul, hs s, misms ermir su rumb su suere Sbre d h sid z, lgus css brul, cz l frile Se les í sus reirs ó se les prdí repime s clles cud se les scubrí r* vs disfrces c prcurb huir esció Rcí he vis hcer scubrir muchs perss pr ver si llevb cril scerdl N hce much fe c dich ess persecucies se jusific c prpósi ribuid friles iicir u mvimi recció cr mvimi revluciri riufe s s lueg es u bsurd N es creer cvs esé perrechds meril guerr cm cures, pr revluciris, i s Cmuids rigiss pued dr u cige hmbres pr birse s clles cm cl úmer sldds h gurició, ds crds slememe republics N es ms verídic led resisci friles jesuís sus cvs, hcid fueg cr rp puebl s s vs, c fusiles, c bmbs dimi Td se ruid h vid irigd piió c ires remebud miseri fss sesperd cv s Quclhs s iglesis sr Ss, resp ms u prpósi rmis mer, cm csecuci, viv espíriu h ifrmd es revlució Pues cerc mds ess «frlezs» pr s rps, se h vis esb bslume siers A qué cducí u resisci, u fuese heric? Csumd hech, cslidd uev régim, c simi d e s fuerzs milires ds ció c simi d pís, r u si rme s Cmuidc'es rigiss sñr c hcer u resurció? L url es ds, cóm pudier, disfrzds, c slvcducs, prcurr g r rpidme frer pr evir s s- Aumi Mdrid Pcis gris represlis ucids cses mzs revluciris riufdres Idudbleme, es hicier L ducció es fcil, pr es fcil cu Cus rigiss hbí Prugl es l cmbi régim? C u s dr spués, es cir, qué úmer rigis» h press? V ess huer, si dud lgu, fuer cmprdier verdr c* rcer prese revlució prugues l mvimi h sid resume iclericl A Mrquí se cmbí, ms pr rzes plíics, pr psió rigis, creéd mprdr s Ores rigiss Y es pussée piió públic, bi crcerísic, fué úlimme, u rdíme, frzó l psrer Gbier mrquic, presidier Texeir Suz, dicr lgus óres rdicles, cm cusur l cv mriss Aldci d Pe s ci es u chqu? viej es ció se mism Gbier republic h exhumd hr igus prgmics re g'ihs, Alfs Cs, jcbi, se ie s reslucies l mrquic rs iemps, mrqués Pmbl N es cs recger grvis ss leg cr s Ores rigiss ese pís- Sbre d, es difícil ir u ifrmció pr jusificr Si embrg, s sdichs cu s rs se h sd, s s s úics respsbles? Y l s é ; per supg rcr es equiivme reprid, pues s persecucies, s vilcis v s represlis h id ms u sl bjeiv, cu c r g s brc sd-2 Or ecómic hs esfer plíic, pr Pr h psd,_ iemps mrquics, hmbres vleriism cud hs mggs pc bds ifluci eclesisic Per hechs sí s Td cmpñ republic es, cm prese mvimi revluciri, fd h id u sid iclericl, ms u sid imrquic Y, cm dverimi cue, hí es diri cz l frile c rei sus cis revluciris riufes, spués resblecid r hechs s pces c dversris plíics vísper, quies se h vis rqui c sól rcr pr grr frigi riuf s r m s reles sgrci ÁNGL GURRA xi clubr Pr égrf Ni íu i ccrcies LISBOA (Jueves, che) Dic periódics lcles Gbier suprimir íu biliris v s (crcies Crids liberd H sid puess»iberd cducids frer crids cvs Csej Miisrs LISBOA 13 (12 m) l uev Gbier cebró Csej Miisrs Segú ficis h sid fcilid, Csej s e di lecur d e u egrm l Presie Repúblic Hvéic cfirm resblecimi d e s recies diplmics re Suiz Prugl, r s urids Lrz Mrqués ficid l uev Gbier Hiciérse mbrmis direcres gerles dé Isrucció primri superir Trr miisrs visi hech pr represe Frci, esimd cm primer ps pr reccimi Repúblic Prugues pr pre l Gbier frcés l miisr Recies xerires di cu s dimisies presds pr represes diplmics Prugl Rí Jeir, Rm, Prís Vi, sí cm mbié u spch recibid Ldres se dice Rees srds ser recibids cpil igles cm pricures l miisr Guerr pricipó qué h sid vu l Arsl d rmm scr piss pr jrd revluciri, Sufrgi uiversl, l Gbier se prpe impr Sufrgi uiversl c g r mpliud Dícese mbié ser ccedid v 4 s mujeres Ls jesuís Cxis LISBOA, 13 (c/20 ) l miisr J Jusici mrchó h Cxis ierrgr friles llí resies Decrr friles perecí Cmpñí Jesús seb regresr s u s píses Ls espfules brsileñs ir spñ hses su Pri Ls jesuís h mifesd hmbre fué muer dure disurbis er* u crid servici cmuidd,

2 K PÁGINA SGUNDA LA CORRSPONDNCIA Ld SPAÑA «5 Aciud l cler 5 iexc se prpg deiimr d prirc Lisb, «ciuimcc se hl ferm SU«m, d spch sus riiriss*,,! cbild se Lisb h crdd cebrr fuerles' d ; 6 l cm pr s vícims -rev 0 i UCI< s AI c sisir mbic prirc Tmbié h crdd brir u suscripció re persl ccleisr diócesis pr scrrer s fmilis perjudicds pr sucess sigr u Cmisió pse sludr l miisr Jusici Reci esmid H sid smid ici hber- re eir Suz u cr- egrm c - pr - m l Re Mu L Cmr Muicipl L Cmr Muicipl h dpd cuerd cribuir c cic milles rcis suscripció ppur bier pr scrrer " s vicims revlució, v c u cidd ri h sid fijd dví, suscripció pr erigir u mum cmemriv, prcmció RCRUblic Éí riiés d Sverl l mgues- Sverl h hech rcgi! Legció Prugl Lcrcs l primer secreri mism l ie Gh l ie Ch, esb 1 expulsd cus sucess srrll'dbs pr ñ i8ij h- reigresd ' jérci, sid scdid mr mbrd gberdr prvici Ag; Devlvid visis l presie l Csej, 0: Teófil Brg, h 1 vu h s visis - vris represes' diplmics s- rs cies l dice Texefr Sbz LISBOA, 13 (i's ) l Se- Texeir Suz cu dí 4, perdid esper z slvció Mrquí, mrchó- umóvil spedirse su esps es elir cpil Pr- vir ser ccid,- jó efc urrró-' vil rú Adluz Le cció um pis 1 ib disfrzd c u mó* - mujer, l pc rech le dispró u ir, rdle b l smbrer l Sr Texeir» ñ qse cró> frse c revólver qe líev, cfe > ces surgió u grup revluciris, hiz fueg*, hirrdble frf preci, pr l cul fué cducid' > su dmicili ÁNGL GURRA Suicidi u mf* LISBOA U mj igles,, cicu ñs, lmd miss Tippihg, pd'ecf jció ml, prvd pr fs emcies experimr cus fs sucess revluciris, se h suicidd h irdse clle s ercer pis * cs l sccrfiíri í Legció igles, d se hbí refugid previ urizció s urids, c cdició bdrí Prugl r- ds dís dificis cusdids LISBOAv A peició l cósul Iglés se h vid fuerzs l jérci pr cusdir u fic gríc, próxim puebl Lurrírr, pse us mjes dmiics Au si ecesidd pre, sigue sid cusdid pr sldds Legció Igerr Icie u iglesi LISBOA Ls cies puess pr s urids milires s iglesis cumpl escrupume c su misió jempl í es siguie hech: ró ermid iglesi u hmbre l puebl c él smbrer pues fumd u cigrr l scris le rgó, cm bus frms se scubrier jr fumr, l cul Be egó suje, dicid: Ahr pued hcer l me dé g l scris di ccimi l currí cies éss expufsr l empl l reclcire revluciri Suiz, pis ms, per irreprsible mrlmc, lel sus crs hrd, h exdid: espeme -us ms leles ú Repúblic prugues, sbr crrespr, r prc u,; - ::d ""ir qu pis >us virus,", Ors HUÍ :is N se h cfirmd rumr se dispr-» 1 " irs sbré puebl: s' í'cv s Cmps fcefj g Hl wipis*># 1J cíu, D Jsé Reívs, h cumplimd fuciris dé su miiseri» lcicd" s hrs fici ser <Ic íl&s rruñur ;' qur rdifi f l m " & sisir puulme, cum ds ' ' (TLGRAMAS D NUSTRO DIRCTOR) Ms sbre mifies GIBRALTAR, 13, 17,30 (Recibid u mdrugd) í Re h cidid publicr hr mifies he hbd egrm erir sper, pr hcerl, llegr Igerr csulrl llí c ls perss Me cs dcum es redcd l mrqués Lbrdí, c cu urizció he publicd es ici, me ie frecid drme primer cpi uél, me rueg hr hg csr pzmi BU publicció pr rzó idicd ROMO Des Bdjz L dice "O Secu,, BADAJOZ (Jueves, che) su ediri C c ü S H l2í l Secu/í R > dd dí 13 reccil Brsil Re Pbhc prugues pr pre «Suiz dice O Serul* -i cm uesr, it'i " 8C " pequc f rss i se humil e 5U* Ll m?* P dc " Cierme v S S S S L, s recies ficiles c «, SSSfi «SS2Í per slici reccimi ficil ü; isiucies plíics c ire ímid v humil, cm esperd fvr j Culur 2009 Q, SVCH/O- public rers s señ esuvier cmpm Rcibid ex presie l Crisejp, Sr: Te-rud cmbid curd herids Se es esudid frm, seprr Iglesi l sd} u se resper le-riíms iereses l-cler- cil, ru siució se remedir, u se impe liberd culs l' (íbirr HIF dispues q> se rsicerds cm ferids dí Y* er, csgrd- freridd uiversl; 'A 11 er, dicd mrires Repúblic ; 5 rrúbre csgrd* lié- \ res Repúblic-; i diciembre,; c- Sr ifrd umí pri prugues, 25 diciembre, csgrd fmili; Ls fuerles Bmbrd se cebrr dmig,, medi dí Prcmrí Repúblic prvicis BADAJOZ (Jueves, che) O Scul public u exs ifrmció s episdis recids c prcmció Repúblic prvicis Vlubilidd mrquics» O hur cm su ediril' h s> vus dé csc dé mrquics- rig es reduc s is bje mercil Dice * b ser mirds c reserv pr Repúblic, evid rf'dier* í puebl ciúe lrmd prsiismmrquic' Ls ursulis Ceibr l bisp Cimbr h ficid l Gbier dicid s ursulis Crmbr ' perec u r regur, pu csrse se dic señz s; iñs, pidid se iclu r expulsió m«mrí Ferrer Q Mud rs rfe Ferrer Sledd Vilírc l rícul se iu «L muere Ferrer Aiversri u ifmi» Cferci Mgslhes Lim Public glhes Lim Prís pidid ferció ibéric, cm primer ps pr ferció i, pir llegr lueg ferció uiversl CííSscció bies J cw mbié revis l crrespsl «Le Mi» c miisr l ierir, Sr Almeid, c miisr Jusici, Sr Acs, í le dijer Gbier pis cfiscr bies l jesuís, respec s ms Cgregcies rigiss h dich se hr u liquidció c ivri, c rigurs jusici Ls próxims eccies Dice cid! crrespsl Gbier cebrr eccies u pz ds meses llevr u gr mrí republic Orgizció isiucies, Lí Cmr Pres sprecer cm rs isiucies mrquics H muchs hmbres sd i Sd es iúil Prugl psibilidd Cmr úic egid pr sufrgi uiversl Ls rmis isiucies l Gbier se rgizr cm Frci Cud Cmr fuese egid se prcerí ecció Presie Repúblic U peñ mirí perss i Presie resulrí iúil cre preferible u Direcri L persecució l clericlism l Gbier l prcer cr clerielifim cree ierprer vlud ppur Csir ievible pr s embrigueces l riuf peñs excess l puebl, h sid isigifices, msrd es revlució h sid humísim * dversris er es h l d l Gbier l reccimi pr s Pcis Igerr Alemi reccer uev régim cud se csli r cud Gbier cump cmprmiss críds er exrjers, segú dice «L Gce Cli» L umí s clis A Luci public fd u rícul firmd pr Bri Cmech, mdse s c lis se uóms, bg pr prefere ció Repúblic pr s Pi csig l burcrci, crrmpid cm Crédi Predil, cus ccis s l pís, dice db prcicrse rigurss regisrs pr verigurl Ors icis Rigiss fúgids CÁDIZ (Jueves, che) expres h llegd h S Ferd Cdiz lgus scerdes huer Prugl, c vis ric - ecmircimis srrlb Cue h;i escpd r vid mi- r(i; -meñe d uev refier; revi U - - sucess ric'lish ~ gs fluí ílw- ( foriíf Uuecs,- ui-'vugjíi) A Us ce *l* I che fridci ese puer ci rslir igles «Or--iu pr/«-e Usb rvdq brd S rigiss igless cxpulsifes d diferes íhvsww epil [Miruiics Ls llevr brd mris <-!e Armí, jckl Vlgijl h>;: ei N TOULQUS _ wmsé B TCRISM Aes empezr ese rícul, quier cumplir uri ber griud mbre legció espñ viej Tulusc, ciudd rsd, hems sid recibids pr lps rgizdres l Cgres pr pbció er c u usism u cresí msrdres e crdu spñ Frci es u ficció plíic, si u relidd preñd prmess discurss bivid v slució se h hbd c u lguje sicer, clurs, slid l crzó, revedr simpí muu reempz c exces r gércr fiids Ls legds espñles esms grcidísims rgizdres l Cgres l Muicipi c'idd Tulusc l recibimi h excedid d prció, pr'l fecus usis su recuerd perdurr eerme uesrs crzes Or cs b csigr quí prefereme ' Cgres ds es crs spirció rbjr c fe usism, pr crrie urísic mudil se dirij l succesiv, prefereme, l Sudese urp, jd sus bs regies r culur hs h fuer prvech l Nre Frci, Suiz, Ili, gip, ec Ls legds se cup especilme medis cseguirl, h cir public u rícul c re represció spñ muesr bes u usism exrrdiri * * Ls primers sesies h id gr ierés mbié cferci M- Después discurss rúbric, prucids pr dcr Gri, mbre l Turíg Club Frci lcl Tuluse, M Gu, cules cesr D; Berrd Mrí, pr Aumi Mdrid ; D Pedr Zúñig, lcl Segvi ; D Mxim Tbu, lcl S Sebsi, Sr Cdiñs, l Aumi Burgs, cmzr rbjs l em Trspres fué discuid mplime, sid señds c jusez fecs ms grs remedibles dlec s cmuiccies ierciles Ls rdres explicr, c gr cridd scillez, Dse u p refrms rm rspres, p si dud dpr Cgres sus cisies cuv imprci, verdrme rscl, ser explicd ess misms clums, cud se pru Mñ sé cupr Cgres cuesió grvísim medis publicidd ber ser empleds pr rer uriss crrresr eficzme prpgd rs píses sé be ser l culmie l- Cgres H sid presds, cerc l prblem cuesió, umerss discreísims rbjs d s expuess is prcics sss si dud recger cgresiss, rduciéds cuerds fcibles Cm ese prblem publicidd l urism es u ims rscci, me curé él c bid /exsió Resumid ess s, ermiré dicid Cgres Tuluse es u prueb cisiv se h iicid sperr pr iemp suspirrms us cus cvcids Tds cvi es precis uirse luchr, pr uió luch s grí vicri Tuluse LÓN ue lu se 1 Cid c llevb rje segr; hr \ uulveñ & vesir 1 hbi, rigis Cu irrres, espe\ I me squ Js cvs pr s rps ppuch ROLUN FISTAS C 'NTIFXW UN DSAH A IIORL BRLÍN círcu ciífics, su l dí, d mrg i d cse cmcritris, es sire cb ser bje sbi fisiólg filósf res Uckeí C csió cebrrse c ime Ts fiess í Cri Uiversidd Berlí, h sid ivids sisí - ds s slemids A lis csió, rú sól hmbres emies l imperi, si vris emicis urp res Hek h recibid ivició lgu Ul sbi prfesr Uiversidd J h pdid ser lvidd, pues su mbre es h u 's ms glriss l Imperi lem Td iduce, pues, creer se r u misió ivluri, si u sció mrcdísim Si dud, s erís Hek, sigue X h refrzd s hipóesis Drwi Aumi Mdrid Ls mjs h jd c cv c cu pseí I>ic<vi s mjs frcess ser replru< ;<s u\ kmcjuc Cmpr s msjerís mríims D sim ver s hus sufrimi Cieí rsr s sgrcids rigiss Sieizr su re dicid l mism iemp qirc hj-úi,) sj-ñl c:*uz> «Ül mi!> crj Prugl» 'misé lmik, ir su fvr Us simpís ->1 í rfrsrd Uiversidd bc"lcs H vid- diuvms lúerz cmris u cr l prpi Hek, cb ce publicr Mrgó Ps l sbi prlesr escribe u mig su ' le dice l siguie: «Psb hberle vis used Bc"Jí c csió s fiess l Cri- Uiversidd,, s cules me hubier gusd sisir; per he recibid ivició pr l,, mis peñs igress me permi cserme vijepr'mi cu» s cr h sid csird cm u pres idirec l célebre ur Psú clg cukr,, sus umerss dmirdres es idigdísims cr rgizdres s fiess l Cri UNA GURRA COLONIAL Ls íl:mes cfres S3 b A Tic RÍ fue zs LONDRS Despchs Cpew dic s rps lems, prsiguid sus percies cr cfres, h ssid u sgri cmbe lredres Wilhmsl (Áfric lem l Sudese) U grues clum cfres cós pr srpres Trbóse u cmbe crizd, duró rg r Ls lemes frmr cudr se fdier vigrsme Ls cfres, se bí sesperd, hcí c sus fusiles mrs u fueg uridísim A ser pr s merldrs, lemes hubier sid vcids, pues er iferires úmer Tué vilísim Ls cfres, spués dé u rg ire, vzr ms sesperd, dd grs gris Per s merldrs les srzr, bligdles huir Si embrg, vlvier l pc r, mirs lgus hcí fueg uevme- lemes, rs dicbse recger herids muers Sól h jd diez ch cmp bl; Ls lemes, u resulr vicriss, sufrier pérdids ssibles rercedier hci Wilhmsl c u gr cv herids H slid Widhuck, pr dich pbció, rps Iferí c merldrs Ls cls lemes se muesr idigdísims dic sí cfres pse s bus rms fueg es pr se s prprci ís-iésés fecivme, crbf rms muicies es civísim d Sudese fric Se dic 1 él egcies dé disis píses Ls idígs, rdirime s muv hrghes, rbj lg ms ess úlims iemps - L hc pr hrrr dier c qué prcurrse fusiles revlver- " Cpur _Mu!e Kebir Su cducció Fez TÁNGR (Jueves, che) Mulev l Kebir, fuereme escld, h slid' es cpil c direcció Fez UN COMPLOT LOS rpub'ícünos D7L JfiPON PAK1S Ucr Hi, publicd pr u periódic,, Mrs, d uevs -' lles l cmpl, recieme scubier, cr mperdr l Jpó, Prece se rb br u exld, si u exs cspirció, c grs rmificcies, c cul esb cmprmeids diverss ems, priciplme lgus brers l rsl Tki Se hb preprd VI ecesri pr" vris ds,,l?í perperrse pz breve, clcd bmbs *e dimi c vris pus pr, d hbí pir mperdr, c prpósi mr l Mikd x ds'js Prícipes Imperiles l jefe cspirció er ü escrir jpés muv ble, lmd Silí, í c! sueñ *é hcer prcmr Repúblic Jpó imedime spués! sesi Muisuhi U csulidd hiz í Plicí se pusieri erf cmedimi l hil cspirció dquirier pruebs Sík esb" cmprmeid' Sík fué id, ese glpe resuló mrl pr cspirdres, perdier d fe c su empres PÁGINA SGUNDA r pigr "UK me- Ls cucsiñesle Críe Turquí sigue preprds* md mu ; ssible, s f««1 l gbier urc h hech ucir Qu esto Se s rilr- u md f 0rridb!c mezs gr lcce mejres mdí mrs L Cmisió mbrd dich efec v Qu* prcs Alí Riz pch, ex miisr u Gue-r, se reuir u ess dís cmzr sus esudis Fud pch, subsecreri Guerr h* id gregd L Cmisió dispdr ds dcu ms reivs Drds-, h -rchivs l miisev Guerr Vh mbié - Memri escribió hce veie ñ< ge-l l>g Briblmó, M mri es u verdr mgrfí sbre célebres esrechs l Gbier urc h crdd mbié se ivie l gerl Vó r Ghz pch A ' dr su piió Ls miembrs Cmisió ber h * wfc ber ermid sus esúrliós es reperur s Cmrs Y, ei miisr Guerr pedir éss l? crédis ecesris pr l mplició rild s fss Drds Segú ds idicis, ess medids fsivs s mds psd c Rusi, ció qui Turquí eme u gresió sj ' esl guerr c Bulgri Greci L SNADO CHINO A prpósi perur, Pekí j* Asmble imperil ó Sd chi, S* drd ecucrd -ese Sd, cred pr,u cre imperil 9 m úlim,, se cmpe 91 miembrs*, mbrds pr Tr, 91 represes seis cises, ' : frm sigue: Pricipes bles, fmilis imperiles, 14j bles,chis mchuies í; Prícipes b'es s prvicis, 17; rs li-, ds s fmilis imperiles, 6; fuciris miiseris prms públics; 32; sbis disiguids, 10 Ls cisies Asmble ser u ec plíic l Gbier u-, Ls Asmbles prviciles exisí s hce lgú iemp; per sus pres, c-*- m l Sd, es esrechme limids- fiids Nigu s Asmbles ie rech igerirse s meris Hcid Segú cre refrm csiucil 1908, be csg-ersc u pí ueve ñs evórció -l Csiució, pdr, pr IQ,, rr -vigr hs 1917 l primer presupues, l Imperi chi precer 1914 Segú u spch Pekí, Sd h cidid sus sesies se públics; sesió iugurl esb prese Cuer-,q p diplmic; pei pr s sesies liris prece 'ue hu surgid dfscúí'üw r * r s presci exrjers MISCLÁNA De sciedd TÁNGR (Jueves, che) H llegd cósul spñ Lrche, Sr Zugsi Mrchr seguid su si Tmbié h llegd, señr é hijs l crgd Negcis spñ Tger, Sr Pdil Dlceu íiürmrr NUVA YORK l rchimillri misr Jh Brr R h dich se preür sds Uids, su cs, * u fl ére Quiere hcer csruir mil erps m ms perfecs breve publicr periódics s bses l ccurs x rcm SANTIAGO D GHILÍi Se erfcucr es cpil, dd cfercis plíics sciles, célebre dipud scilis ili ri erri A s cu umers públic, is pe riódes public rgs exrcs s misms l rzbisp, spués dé leer éss, h excmulgd Ferri í'( c piló ROMA l cr Meer, jefe U gurdi suiz l Pp, secur mribud Sufre, segú digósic l dcr Cg-i, hemrrgi cerebrl LA CORRSPONDNCIA D SPASA grcis l cse fvr lecres ucies, es e úic periódic Je Hspdf qu public OCHO GRANDS PAGINAS A 0 J Á1IS0S ÚTILS Alfmbrs ípíces Grs rebjs pr liquidr exiscis PP r exprpició d cs pr? Gr v JACOMTRZO, 24 > CARBÓN, l l

3 LOS BADICALS L 0 5 cs er Mii Zrgz 7\fAGÓ2A (Jueves, che) Ls es rdicles h cebrd u mii Lm c riv dcí iversri l íusi- HL presidid dipud prvicil Sr A- v h prucid discurss señres Mesruc, Gil Gil, Ps Bísz, Sles h hech plgí Ferrer h bd pr blició p e muere Sevil SVILLA; (Jueves, che) l di h rscurrid c bslu rquilidd N se h cebrd lgu memri íe rerre, bid prhibició l gberdr, csecuci hber ucid Ifi Cvcri pr míifl Sme Hr precid SlguñS pu* dé pbció psquies cr lerers ivs Ferrer» éss h sid rrcds Bilb BILBAO» (Jueves» che) Grs h sid s precucies dpds h es Ls jefes Gurdi Civil se h reuid Gbier Fuerzs beméri l Cuerp plicí h sid disribuids cvieme* Circuis republic rdicl h sid pues br medi s Se h publicd primer úmer l semri l Rdicl, h sid ucid pr frm cm fusimi e Ferrer A s ueve che se h cebrd u mii fró uskldu l fró esb ll L Plicí beméri vigib lredres Ju puer l fró h sid id u vdr psles lusivs l fusimi Después h sid liberd, icudse e! gberr civil lgus s psles 1 mii l h presidid Perezgu Cmzó ése c u discurs s rdicles, explicd bje l c > H hbd spués represes prids scilis, rdicl republic, hcid plgí Ferer, cmbid l» Sres Mur Clejs, recmdd reuids relic ierrs, bds buizs civilme l sfile h sid rd Vlci VALfiMClA (Jueves, che) lcl scue Mr se h cebrd u ved ecrlógic c hres mii memri Ferrer ( Ls sles dispibles esb cmpleme l públic clle u ims gí lgró rr lcl Presidió c Sr Mñés, l Direcri ferl, prucid discurss señres Seeui, Prd» Meri direcr scue, Sr Mu, «1 direcr l Rdicl, Sr Grcí Cré», resumid discurss Sr Mñés "Tds hicier prpgd republic»s u hmje Ferrer, excep direcr scue Mr, Sr Mu, le ribuó gis scdl cl Al levrse e\ Sr Grcí Mñés pr leer s cclusies, se prdujer grs rumres Cm ribuó s press l se hbr rquiss, ivió hbr, '"d hcerl res medi l mr escdl, 'se cí úics herers «e Ferrer Si ermirse escdl se leer s clusies, s pres pr! ejecució Ferrer, pedir revisió l prs, excir mirí republic esudie us mifiese su piió s- rc sci s pu vis jurí- Ic > rgció dfc le jurisdic- «res,, Ciuó escdl c mres prprcies pr perse legd u- J?? hbr rs ccurres Filme, Sr Grcí Crés prució Jile frses, lgrd ermir es- M<WO se»ió Plm Mllrc f'alma D MALLORCA (Jueves, - *] Csi Republic se h ceri? í\ u r'f rgizd pr cjució epubhc-sciíis, pr presr cr w fusimi Ferrer c r rdres hbr mesurd, «pd Mur l fusimi l direc v - / scuej Mr, Brc, ficirse pr hber sid prcmd ««public Prugl Or cmple Cmíi, coruka (Jueves, che) Se h cew Csi Kepubhc ved c- SuU UV& P fu *í*»m Ferrer íh "' Rmer Mríez Fi í *?** urs * u vigrss, pscusr Mui T 1? 6 ««'pble muere Ferrer, írf Q,J«s «ís pr hber quid much pr- l J! re íuci " efc Prugl *' r fué cmple p Vi Bu Grd ** cebrd vris miis p-uóle ~»- Culur 2009 pr cmemrr iversri l fusimi Ferrer Ls rdres prucir érgics discurss,, lecid memri Ferrer cmbid Mur Cierv Se dpr precucies resulr iúiles, pues r íué cmple Ces s precucies BARCLONA (Jueves, che) Al checer h cesd s precucies dpds dure dí ; ficí h slid cures, U Plicí í Gurdi Civil se h reird s imedicies l cemeri Pr! r h sid escs ei úmer perss h visid umb Ferrer Ls rms crs psids er sci cur u Ls crs llegds Vlci fuer clcds sló l pci Bs Ares, dse h cebrd, cí Cgres l libre psmi Hbís r mñ c dicris mu expresivs Rei Brc rquilidd cmple H sembrcd ripució l Cr V Pr Mdrid h slid ef dipufd regi- i lisf Sr Ferrer Vidl, rdicles señres ÉJrf! Azzi ss ds úlims h sisid l Cgres librepsdr Aes fuer crc pr visir press pr sucess juli l ñ erir, IOS h regd 250 peses Tmbié h visid l gresr D Ai Mur, regdle 200 pese Ved susupdid BARCLONA (Jueves* che) Numers públic se h cgregd s ueve es che er Olimp, d bí cebrrse* hber suspdid gberdr, ved rgizr cgresiss librepsdres memri Ferrer Ls blces l edifici, es siud clle Mercrs, se hlb luds l presie h dich ved se hbí suspdid L ccurrci, srprdid, h sljd lcl pcs mms H becid r suspsió s excicies u rdr h hech Cgres librepsdr H recmdd sises l Cgres ccurrier A ved, pr hbí cirse cu s urids h impedid cir Cgres Después l iversri BARCLONA (Vieres, r) H rquilidd cmple H seguid s precucies, u sss cm er, cemeri U periódic se hce ec u rumr circuló hce iemp, segú cul se sbe excme dó es errd Ferrer Gurdi U ccejl h < dich sepi ése iervi dmiisrció l cemeri ; se recibió u fici uridd milir, pregud dó esb fs cmú pr errr Ferrer, spués idicd sii, cur sldds se presr cemeri, hcid preprivs pr errmi Después se preguó dó esb fs cmú l reci cólic Ls fuciris milires s úics sb ef sii es errd Ferrer Per r ccejl h dich sii l ierr es mism er se psir s crs Td es h dd Tugr muchs cmris L expecció pr cs er h sid mr fuer Brc quí es cpil piió esb lg rmd e psibles smes cicidier c s cules hugs ; per u vez psd, pcs recuerd su, fuer plíics vzds -D xrjer viier crrespsles fógrfs periódics ilusrds pr scr viss l currier ; per se h limid scrs l cemeri l Pci Bs Ares Pres L idd rgizdr ved memri Ferrer, ucid pr che, suspdid pr gberdr, h expedid i dipuds egrms pres L TLFONO JN SVILLA SVILLA (Jueves, che-) H h sid iugurd servici efóic re Mdrid Sevil, c sisci l Sr, sie, represció l direcr gere Cmpñí Ierurb, Me h frecid geme cmuicció, prvech l c h revesid brile*, él h ccurrid s urids, represes Cres, Prs, Crprcies, ids bcris, cmerciles é idusriles Se h md re Sevil Córdb u circui cbre res medi milímers viembre se esblecer servici re Jerez, Cdiz Jé; diciembre, re Mg Grd; er, re Bz, Gúdix, Almerí Mril, primers meses l rs vris escies j xremdur, re Bdjz Cceres Cfercis c iugurció cfercir c miisr Gberció ex miisr Sr Brbl gberdr, señr Vlcrc Jmi cferció cpi gerl, sdr D Ju Vzz, dipud pr Czl, Sr Méz Bcjr, secreri Uiversidd, D Luis Plm, v rs C Sluds ds ví mí, mu fecus, s Redccies LA CO RRSPONDNCIA DÉ SPASA A B C DSDLLILllAr U cmisió jefes mr» cumplim! gerl Aldve Impresies pimiss MLILLA (Jueves, che) s mñ, s ueve, se p-esró fre resici l gerl Aldve 28 jiees mrs, jefes impres fmilis, slicid Visir l cpi gerl Ví cmpñds p él cr señr Srr cpi Sr Viccr, escld póf fue-zs Plicí idíg md l scm N cr u prul dé cbllerí espñ Ls mrs cmp es 1 Cmisió s: l kid Móhmed mdrek 14 ms kbi Ud-Seu, kid Mhmed Mhizf res mis s kbis Bi- Bugiuir kid Bchi-b*Kdur ds ms Te kbi Bi-Ukid cmi se les uier lgus idividus s kbis Bibuifrur Tds s kbis represds s frerizs c Gue Queud, h vid pr sludr frecerse l gerl Aldvc, cid vs misd slicid v clums sus respecivs erriris, d ser recibids- c criñ Se cce Milí grñ imprci ese c cresí, ms cu se r mrs frerizs c cmrc Zu Dichs cmisids percr che Ndr, d se les prepró ljmi cerr s r h regresd sus kbis, drmir r, vez Ndr, d les ivir cr cr Sr Serr Tds se muesr cds crdilidd c se les h cgid, se cr mu pridris spñ Ls úlims icis cfirm rei rquilidd bslu Bibugf? Besil l próxim sbd se reuir mbs kbis pbd Tseri, ril izquierd l rí Ker, presidids pr kid Amr-M'Sli, pr reslver fiiiv respec su ciud c emóles Nicis pricures recibids dichs kbis reve gr pimism respec l resuld es Ju l sfile ZARAGOZA (Jueves, che) Al checer h spejd iemp l sfile, spués crrid rs cs r, h resuld slucid, pr l spcible l iemp l Rsri A s siee h slid l empl l Pir Rsri H sisid muchs Cfrdís Crprcies, presidid s urids s clles públic cgí c puss presci l ps represiv vid Virg Zrgz H recrrid prcesió iierri csumbre, si currier icie lgu, vlvid cedrl s ueve che Slucies l lcl, Sr Jucs, h recibid fecuss egrms s clis rgess Mclíl Trrg slud sus piss, c csió fesividd Virg L leriv Cló L crrid mñ h sperd gr expecció, primer pr gd perece vcd Míur segud pr Vice Psr dr leriv Jquí Cler, Cleri, diesr es ierr SUCSO XTRAÑO Arm u cv U sid se v CÁDIZ (Vieres,- mdrugd) H sid bje gerles cmris u exrñ suces currid es che clegi s herms Cridd l Reb Mrí Dich cv es siud pz Merced Cm quier l suces h circud rversies crdicris, lgus mu si- lres, cres perss h llegd reuirse s puers l cv dure ds hrs L currid es l siguie»: Sr Jsef, superir Cmuidd, di vces uxili Acudier prme vris gurdis muiciples U sid referí vi r cv ds hmbres 'lescbss Añdí sles se llegr r sid, veie ñs- edd, mbre Crm, spués prle bc se llevr ss mifescies h sid s h rsembrd' rm cv h bli- d superir recmr uxili fuerz públic Imedime h cmzd prcicr diligcis jefe Plicí, D Jesús Sez, cul, mífirs gí ciub fre Aumi Mdrid l cv hcid cmris pr ds guss, h lgrd verigur prr sid Cmc Hllbse ése, u cs clle l Mesó, cmpñí u mrimi hrdísim Ierrgd pr jefe Plicí, Crm h crd slió vlurime l clegi, pr spués diez ñs* esci eíi él esb csd es Vid* Añdió su prpósi vivir eff e c mcid mrimi, ie hijs quiere prhijr ' Pr r l gberdr h sid llevd uevme Crm P1 Clegi l Rebñ Mrí, d permecer hs mrí, pr mrimi referci pid prhijció frm A es d reducid u suces dure ds hrs h id irigds s ges h servid pr excir muchs imgicies rpds l jefe Plicí, D Jesús Sez, h sid mu gid pr priud Cl cier c h cseguid per suces cr ANDALUCÍA Slid l «Vlber» CÁDIZ (Jueves, che) C rumb Bus Aires h zrpd h ese puer vpr, glber, Cs PiiHs* Cduce ms mil psjers V ls ds s cmrs, iclus u uev segud Ls prms sids emigres v esds De mrí s dluces css re psjers figur D Gspr Grcí Viñs, iefe secció Bibliec Ncil Bus Aires, cul vi cmisid pr Gbier rgi pr relizr ermids ivesigcies él Archiv Idis, Sevil Tmbié frm pre l psje empresri Pz Trs Mevi, s cudrils dirig Rerre, Cmiser Rcveri vris puls cpiliss rgis, regres su pís spués relizr u rg excursió pr urp Clegi Liccids SVILLA (Jueves, che) Ls liccids dcres fifí Lers csiuir u Clegi ficil, pr ermir c buss irmisió prfesres, crecid íul, mpliz señz s Acmis escues L mcrci prid cservdr l próxim sbd, ex sdr D Jsé Bres dr u cferci Círcul Cservdr c em «L mcrci prid cservdr» U visi l gerl brigd D Plió Sule h visid Semiri l bisp prugués diócesis Bej U bd cpil Virg sperz, iglesi S Gil, h críd mrimi b disiguid señri Or c él lférez vi D Ai Nvl Ú éxi er l Du se h esrd c gr éxi l -pís fs hds, sisid ures, h slid vris veces esc l jefe l Observri S Ferd ALMRÍA (Jueves, che) _ vpr Adlucí h llegd es cpil gerl Armd ) Tms Azcre, direcr l Observri S Ferd, cmpñd su hij, ie Iferí Mri, clidd ude H vid pr visir s escies meerlógics l rslic «Leó XS1I» CÁDIZ (Jueves, che) Cmuic pr rdigrm cpi l vpr Leó XlJI mres, l medi dí, se hlb 390 mils S Vice Cb Ver, si vedd CASTILLA LA NUVA Nuev er MANZANARS (Jueves, r) Próxim ermirse mgífic er se es csrud es pbció, se h verificd s pruebs l esplédid crd p mism h pid ble escógrf vlci Sr Amrós Tds s crcies reve ms purd gus rísic; per pudid, pir se h excedid sí mism h sid ó df* bc, verdr br re, j rísic gr vlr méri L iugurció l uev clise, lmd Gr Ter, prmee ser u cecimi * CATALUÑA Cgres librepsdr* BARCLONA (Jueves, r) H empezd sesió iugurció l primer Cgres librepsdr cl pci Bs Ares L Bd muicipl, l empezr sesió, ejecuó L MrseUes Presi D Crisóbl Lir, sis ccids perslids Brc mu pc públic A s cic h id sesió dipuds ccejles Vlci llegds es mñ L uridd h dpd grs precucies L cus l errrism BARCLONA (Jueves, che) Ciu icmuicd cbzs pci Jusici Jsé Tms, dispsició l juez I especil i ds err- 1 riss - Al checer h id cducid l idicd! lugr, d d mbié icmuicd frcisc Cbs, mig iim l erir, Se sigue ccedid gr ifrei ess cies* Aurizció egd BARCLONA (Juevfs-, che) Asegúrse gberdr hri egd urizció pr publicr cl mmesfó srseí pr s Scieds cómics Brcfó <:óír«í precs i miisr Hcierídfí Melúrgics crreers BARCLONA, (jueves, che) Dic f s Sbil, pr éf, persise ' grvedd l cófiic Él gremi dé crreers sé h reuid crdd crrse eri hug lues si I cflic Se sluci dure sem cul S 600 fbrices h crdd dr pr spedids brers se pres d lues l rbj l cüefdó h cusd gr impresió L* grup 500 huguiss se h presd fbric Riber Cusid L Gurdi Civil h cudid prume c fcilidd h lgrd dispersió l grup D errrism ARCLONA (Vieres, r) s mñ h presd crció id Frcisc Gbs Asisier diligci fiscl, cl presie Audici juez especil d dserrriss l id, spués crr, psó u cbz, d dó icmuicd Su mig Jsé Tms sigue mbié icmuicd Ls ds press s jóves mbs vis c rje mecic Ambs cies se refier pis se sigue s hce iemp pr scubrir ures ds errriss L imprci es pis se scce, pues reserv se gurd es bslu Duci Ls periódics se cup exsme l rpl cmeid c u iñ- siee ñs, fué ucid l Juzgd L ídle l suces me impidió eferl l hech se h cmeid igú cv, si u especie Asil mujeres pruris Hs hr uridd judicil sól ie ici uci, si h prcicd igu diligci NORT D ÁFRICA Be l Sr Amd CUTA (Jueves, che) Csi Milir Se h cebrd u be hr l dipud Cres cpi l jérci D Juli Amd, sisid umerss jefes ficiles Iició bridis e! cpi Iferí Sr Grhch, freció cl be l señr Amd cm jus hmje pr i síeresd br eme Prm clizó pr Pri jérci lgs érmis bridr mbié rs ficiles l Sr Amd cesó grcid qus msrcies fec simpí, lueg expus su crieri respec cuesió mrrquí frm mereció clurss ficicies ds cmsles > Mñ sldr e! Sr Amd pr Mil, Mg Algecirs Se le prepr u spedid usisic VALNCIA Rumr VALNCIA (Jueves, r,) Dícese Rees pzr vije Vlci pr psr Mdrid cumpleñs dñ Vicri ugi MALAGA Después u brilísim cmp, se h spedid cmpñí cómiclíric h cud er Ví Az HULVA er Cómic se h represd L psiri, Zrzprril igles l sldd S Mc Él Sr Arr fué pudid ess brs VITORIA er Pricipl h bud cmpñí pere espñ - D Pbl Crd VISAS CTÜIS '-' - vv rmi «L Fuerri» Precids, 20 Téf 3231 N perece l «rus» fuerri Pm Vi PAN GLUTN, CNTNO INTGRAL' Rics simds, ceres, suizs briches Cs md LA VIHSA Prveedr grs hes mess riscrics RCOLTOS, 4, SAN MARCOS, 26 POSTAS, 4» "1ÑDRÁ VRTRRÁT CANGAS Preferid pr cus cc m LA NGRITA 1 ANTIGUA CASA CBALLOS V MIRANDA Sucesr: Feric Mird Vesid hechur ssre, 50 s pese* s, brigs pi, peses Gr surid brigs pñ puch Serí, erí, mils, vs d cse cjes Pz e Se,7 (es<,ui MlD?r rs) -

4 MADRID INFORMACIONS l Csi Mdrid Sucess plpie culidd h rersd publicció cróics é ifrmcies dier cu r culidd mdrileñ, cm h sid rsd lcl l Csi Mdrid Ahr es u uev sberbi edifici, cr Mdrid, p clle Alcl, cbijr re sus murs cres scis llí exis Ser sci l Csi! se es u h pr ds sisfech; per lgrd pr muchs U brrer 1000 peses se lz rd, llí h erse Ls ps v pu cir si s pds precisme, pr sum es frmidble, d mpc escss dier p r sisfcer guss cprichs # s u cprich ó u gus ser sci l Csi Mdrid? N l s é ; s ecesids vid mr blig l frecue r reció ciu re quier vivir isds mud, d mejr Csi p r lr, es ecesidd De él es sci d Mdrid vle, vive bulle Ahr, c su rsd l uev edifii, se h pues md, pr s mñs, lids dmis, respebles señrs pizpires iñs recrr, vids curisidd, qus ss, lucids mrvils, s cm empl sgrd p r lgus sus pdres, espss ó vis, preex pr cir «g ir l Csi», prs rzó e cul se fruce ms u ceñ Ls mdrileñs visi Csi, c per curis repórer, h servir curisidd l lecr, ms especilme l resi prvicis l lecr mdrileñ dr, segurme, re sus miss lgú sci l Csi, c él visir pr mñ uev lcl l Csi cs siguies piss: só, bj, pricipl, segud, primer segud errz L primer re l ise es «hll», herms, mpli, ll luz, d h isds vris mesis cu cridd suve le periódics scis Allí rrc escler hr s ch, su pricipi ds rms se u l llegr l pis superir es escler, mrml bc, es dig ser dmird brdil d e hierr c pliccies brce fudid drd fi, imició igu Sus rzs fis eges, recuerd señriles msies se esper ver u mm r u ege dm se p suveme qu brdl sci mjesus p r recibir hmje su blez Frm «pd» c brdil ds grs plis brce fudid clcds rd escler Td l es br cs Herriz Cmpñí «A u seigeur, u heur», dijérse direcres s brs es cs re sus clies cu l mejr d e riscrci Mdrid, s prpi P ci Rel, pdí ms cribuir c sus prduccies blez l uev Csi ese mism «hll» h rs briles pruebs rbjs ejecu lleres clle d e Rís Rss, perris s óres Herriz Cmpñí H ds grs jrres frm esípie, mrml brce, s blez sber A l rg s pres l «hll» se v cur hrcis s rs cur jrres brce fudid drd, imició igu, s r cue prueb s brs ejecu es cs C les drs crció l pi hr l Csi es sever, ege predispe l visie l res s brs señres Herriz Cmpñí h ejecud p r uev Csi, es sperdigds disribuids pr d edifici, pues pr se ve ejecuds pr s us blces hierr brce fudldoj drd fi,, imició igu, cm se dmir s puers p r scsres priciples, ejecuds hierr brce fudid Ti ms rñs, prs brzs s fiess, rreó, s d e bilr, clc, pr fi, u sberbi frl i prl clle Alcl, reempz l hr h, sól es llí prvisilme ds rmes chimes, d él se hl reple muebles cómds, d scis hlr reps sus cuerps mirs imd chr se spr sus bis Llegms l sló fiess, pr si sól hr! Csi Diez clums pórfid, c chpies drds, le r, ech s pres se v frescs isiges riss S Pl H cur legrís cur ems, pids pr Arij, d u prueb ms l l l gr dibuje pir es s fiess, esil Luis X V, s digs dmirció s imss vidriers bmbeds h clcd Cs Mumeje Freres s u r rbj se fij cus per suus sló S d s crisl esmld pid c u clrid suve, hcid luz pere c miseri grd, dispid l visie su im se cure cm presci u br re l sl, l llegr qus rísics vidriers, se ie, se quiebr sól rs suves clids, s perr, presd g u s s d su luz pr reslmil pedcis crisles clrids Sól e s i s imss vidriers bsrí cs Mumeje pr clcrse lur vidible su idusri» si su fm esuviese credid Obr su s mbié s vidriers clcds esc'er, siguid siempre sisem crisles bmbeds esmlds, "s, c drs esil Luis ~XV,- se recuerd célebre vidrier d e u gr h Prís, si bi qui cce mbs brs d superiridd s clcds Csi Mdrid U cier h sid ess vidriers-, pues cs Mumeje, c su prcedimi pizd, h sbid hcer u crislerí dig l suus edifici, c pue rivlizr die Su sucursl spñ fbric dirigid Prís pr iluse ris M Gilber, gz l fvr l públic, l presr Csip d e Mdrid muesrs sus rbjs, h lczd dmirció bzs gerles I ese sló fiess h isds vris mess recre pr c sz scis Vie lueg u piez sid vb, se p s l cmedr scis, d h isds 25 mess, cpces cd u s pr cur perss Or ims sló cversció c seis vs, sbre u lggi ó errz cubier, dd sbre clle' Alcl, crd esil Imperi, c much luz, much legrí mu re Allí e s / isds diez mess resill; per pr mpliud l sló, pu clcrse muchs ms L visi se hce rg, es precis cbr Pr escler ierir, mbié drd c crislerí fbric Mumeje, c su prverbil bu gus, se lleg l pis superir, es isd s jedrez u cur pr udicies musicles pr éf, h vris frescs lusivs Sigue g;biee lecur, c cic vs vris mesis, disribuids c hbilidd; bibliec, esil góic, c vris miles dé vlúmes mess p r escribir H subir r pc, se lleg errz, cup d exsió- l edifici, s d se dmi d clle, bid u vis esplédid Allí se isr ver m e s s» r servici cmedr Ls vlies sub u pc ms, lleg hs rre Per se h cbd llí Csi, pr spués llegr hs l ms l, precis hr llegr hs s rñs l edifici Ls scsres, ese cs s scsres, cduc hs só só es prs mcrgs, vbs, ec Imedis es curs bñs, br, gimsi, s rms, ec, lgus ccesris cci fi, r mud bj ierr, ecesri pr vid u Csi esplédid cm ése Tl se ve u rpid jed, cu es psible ermir d l llí se cierr; per sí l bse pr ribur bzs rgizdres vidir llí h psr vid Al relizr visi l Csi se ps, izquierd, s bilr, d h isds res mess p r crmbs v ds p, c sus crrespdies ccesris Sigue lueg r hbició sid cdr señrs, esil Imperi, c vb bsr, espejs, ec s u hbició c grdble, dig recibir s bs dms pr quies se si A ciució se hl cmedr p r ivids, d h diez seis mess, d scis, lerd c l s, per v ivids pr, pdr hcerse crg l grdble es vid cud és se sliz re luj cfr Pd crd ese cmedr es suwss s u s p r d r e s e S pi dids shs! L d : l b r e c h es s vic : : / e r j L S? 0 * * sbrime lhjversció, c cic J? f r s ó d e c " clle cíe Alcl- * *, v e s sbre F em,,r*uvrccis P r T?? b l e» v «s di Rhr e si (dd Mdrid s> q u e v e r L Ocup ds esers l i m c s f ri Culur 2009 * LOS MITINS D ANOCH Si icies igu cse se cebrr che miis ucids hr Frcisc Frer l Cr Rdicl hbr señres Iglesis (-), Heredi Schez Ocñ,-slzd br méris persles l direcr scue Mr cebrd Cs l Puebl, bj presici l Sr Pérez Gldós, hicier us pbr Pbl Iglesis, slzó memri Ferrer, bmid Mur Gbiers cules; Gier Rís, Brri presie, D Bi Pérez Gldós, prució su primer discurs, hcid resum k> dich pr ms rdres Iúil es csigr ds rdres u r mii, fuer clursme' pudids Termids s veds, sises s se reirr rquime Ors reuies mism cse ucids p r che llegr efecurse, pr fl d e ccurrci CASA ü BBAL griculur, s idusris fbriles exrcivs, vegció, cmerci csumidres, siguie prprció: griculres, 14; grs, seis; idusriles, 2 0 ; viers, c u r ; cmercies, cic, csumidres, 14» Ar 2 0 l vcl si cus jusificd jre sisi res sesies csecuivs, se r ruci crg Ar 3 0 l miisr d e Hcid dicr s dispsicies prus pr cumplimi ese cre» Su Mjesd h firmd siguies cres: FOMNTO Desesimd recurss ierpuess pr D J Mu Arc, mbre dñ Mri Rmer c l Vlle, cr prvici l gberdr Guipúzc, cró ecesidd d<s Ls vcles impsició servidumbre frzs cueh sid mbrds vcles Ju duc vris fics recurres Arces Vlrcies: D Adri Mívil Ces Aprbd slució mid guez, D Sig Mix Sler, D Jsé Guidiez úes crs l prec brs cs- ll Sl, D Bsili Prís, D Berrd iuivs l livir superficie l p- Me Sgs cheverrí, D J u Crrecher Prd, D Ág Cmps Grcí, d L Peñ Aprbd prec refrmd Fil Grcí Berg, D Ju Ferz ds mcizs quís hicds pr ire Lrre, D Mu P ó r e l Vldres, d cmprimid sids ejecució Rmó Mgres Pérez l Csill, d Frcisc Grdmge, D Ju Jsé M cimis l p L Peñ r Clir, D Alfred Vici Re, d I N S T R U C C I Ó N PUBLICA Jubid, su isci, D Vice López Puigcer- Jsé Ju Dómie, D Pedr Rdríguez Brbl, D Mu Jur Guerr, d ver Frcisc Mrí Berr Lis, mrqués Cred Jerez Frer u s - F r e r ; D Slvdr Alber Pc, cue Ares Oficis D Mu Pi, D ri Querl Fer í d e m Lgrñ u scue Nrml z Mquieir, c S Clm, Superir Mesrs evd superir presie l Rel Aumóvil C l u b ; D Ju eml Mesrs; Gvil Almzr, D Rmó Csr Dicd regs pr frmció l Arch, D Agusí Rerill Leó d Cs gerl spñ sus psesies Bldmer Arge l Csill Decrd exce l crg csejer Isrucció públic D Feric Rej Nmbrd pr crg erir d s u xim cmercies veragusí Rerill Nmbrd ispecr gerl se- dd ri usis cul bu dmiisrció, impd sus css d ñz, cmisió, ' D Rf Alrriir qul l meri sigifi psiiv prgres H c e iemp vems isd igu credid lmcé ferreerí L HOTL PAÍS D Rmó l Cmp, C Rmes, Precisme ess mms úm 1 duplicd, u herms Regisrdr Cgres l Turismes su ri «Nil», ds pus d e vis rscl imprci, creems pru csiue úlim pbr s sispublicr s imprísims refrms llev- em dé dmiisrció ds cb H Prís Burgs Ifrmes gris, Precids, 11, exise, pr su cfr egci h sid egid pc fijr él su esci Prícipes Bvier psds dís, hcid reslr exquisi licd r repud esblecimi, h id MARINA Ls Prícipes Bvier cupr s suuss hbicies es siuds L ucid mis cmpñ se verificr pis pricipl, drds esil Imperi, prbbleme pse cches l Res fl ms peñ, lle, ir, cud SS MM regres Vlci sól mbiliri, si s mres -Xexigcis higiéics, exisid r d e l miisr Mri h dich leer s egísim cur bñ c ds es r Cgres, Sd, prs clefcció ecesris cm psó, prec d e le reiv fecur s cmids precis srgs d e Iferí rísic k H ie, ipdil lcce dé dich precó es ccerles e l suus cmedr, pr su r- igules beficis disfru l jércimció rició l Medidí pue esc reserv mu bi clificrse jrdí ivier Ls umóviles Prícipes su c Dic Lisb cmde l Numiiv se ljr mpli grge mci h cmuicd l l Vsc, p r H ie mism lcl l esbleci- l rs l miisr, slió e! crucer imi glés Neicsle rr iglés Vus N es és vez primer H P- meric Desmies, rper espñl rís, hr ciudd Burgs, h sid úm 2, rribd, bu pruglés egid pr ljmi pr perss es- Ami irpe R e l ; per s cules circuscis Prece cslidrse rquilidd es mu sigificiv esci PriMvimi bus cipes Bvier su cmpñmi, mu r r : Vig, Uri; Crl cs drl ccer, ridid u jus us sus dueñs,, crrespdid l g, Almire Lb; Brc, cse fvr l públic, h hech Cr V Slió l di Crrc Pce Burgs u H crresp ljmi s iumerbles blezs rísics Leó, qu ciudd cierr, sid mu diginstrucción PÜBLJCfl erse cu pr em viscues Nrmles jer visi spñ, sis dmirr l much d e ble exise lgus d e Dispid se ucie ccurs rs-' sus cpiles, cupd e! esil góic d u pz prfesr umerri l Burgs prefere lugr, l s icm- Secció Cicis l Nrml Superir prbles js grdis Cedrl Mesrs Bdjz hisórics mseris Hugs Cruj S e cr sier, pr fl spir Mirfires es, ccurs rsd pr prveer u pz prfesr umerri Secció Lers Nrml Superir d e Mesrs Tled, dispid se ucie ccurs scs Nmbrd dñ Lur Mire BerRefrm imprel Gce public u cre refrmd rd prfesr umerri Lers J u d e Arces Vlrcies ér- Nrml Superir Mesrs Cruñ ím dñ Rsri Pérez Sleró prmis siguies; 0 0 fesr prvisil Nrml Teru, «Arícul x Ls rícu 2, l rel cre i febrer 1898 secreri ese Cr dñ Pécred J u Arces Vlrcies, rez Jrd Ccedid dñ Ler Merces VÍse mdific hbr rse redcll Gil, prfesr Lbres Nrml ds frm siguie: «Ar 2 0 s J u se cmpdr s Plci, u scs d e 500 peses pr pss siguies: miisr Hcid, :see-ud quiqui d e servicis Nmbrd uxilires gruis s presie hrri; u presie u vicues Nrmles: D Mu C, Córcepresie sigds re vcles umerris; 11 vcles cs; 65 vcles ume- d b ; dñ lvir Tvr, Csló; d rris, u vcl secreri c vz v Ferd Cid, Brc, D Frcisc»Ar 3 0 Ser vcles s J u : Rmer Crrsc, Bdjz xpsició Bs Ares subsecreri l miiseri Hcid, C sisci l subsecreri Isrucdirecr gerl Adus, direcr gerl Crbiers, direcr gerl ció públic, cmisri regi xpsició Agriculur, Idusri Cmerci, direc- Jurd se h cebrd es r vr gerl l Isiu Gegrfic s - ció pr ccer medl hr dísic, jefe Secció Cmerci l premis crrespdies s Seccies miiseri sd, presie C Piur sculur m r Cmerci Mdrid, presie l Circul Uió Mercil Mdrid, presie l Fm l Trbj Ncil Brc, rsiie Lig se csigue c s lfmbrs m* Ncil Prducres u vcl prpues- bruses, ercips, pices ud, lileum esers «ds cses v pr Isiu Refrms Sciles»Ar 4 0 l presie, vicepresie precis brísims Grs Almces vcles umerris ser mbrds L clle sprers, 3, Crm, J O l 24 pr rel cre, refrdr miisr Hcid jil sigció presie recer u ex miisr Cr, c preferci G O M T R Í A L M N T A L pr scu rm Hcid, v vicepresi- s Ares é Idusris, Nrmles, Isiue, pers reccid msrd s preprció Crrers Civiles Milires, pr D Pedr R Perd Preci, pecmpeci u sus rceri»lon 63 puess res es vcles ume- scr5 7,50 rúsic 9 curd Librerris s e cferir perss: repres- ' rí d e Perd, Pez C*, Arl, z i, Mdrid Axim mercil LOSPfflCIPS D BATIRA 1 BURGOS N LOS MINISTRIOS F Aumi Mdrid 1 clr, es vid Publiccies culidd LA JORNADAMINIU L PROYCTÓL IY l g-erl Mrv, respec l p T v? regud rbj e s m & M b í ció jrd * * ur Cm hb ucid, sisí -1 u presidió Sr C k j / rech l señr miisr GhV, -f1 S? *K"* * prpsie««*3 S; l ricud dice: Aricul x«s cmprdids m% Ls rbjs exrcció susci, mierles i pr bje su uilizd! direc, sber: rr ess susi cís pzs, glerís ú rs siis, v «h g rz bier ó suberreme U rbjs d e s g ü e ; seguridd é hi gie s excvcies; mquis emple" d s s bres; rspres ierir s mis ó l exerir, r l perlme! r s ccesies, persl, mier les, escmbrs meril, s vís éres ó cbles se cur s misms cdicies ; vd mierles, s p cies recids direc é redim, e c s bres exrcció Hlse cmprdids simism: urbles; s cers ó se s explcies meriles csrucció, se hg exrcció rz bier ó suberremes slis mríims crirs sl gemi ; lumbrmi gus suberres mierles mier-mediciles N es icluids: rbjs l exerir ficis lleres igules rs idusris, u esd l servici s m i s ; lleres preprció mecic s suscis mierles s fbrics befici Ar 2 0 Se csirr cm brers, pr efecs es le, s perss eje* cu rbjs miers cids rícul erir; per empleds fuciris s explcies miers Ar 3 0 L jrd mxim rdiri s bres suberres pdr excer ueve hrs l dí Ar 4 0 L jrd mxim rbjs bre rz bier, pdies, hce referci rícul i, dr u durció medí ul ueve hrs rei mius, regud diri, dure s escies l ñ, pr luz sr, md igú iemp exced diez hrs Ar 5 0 s bres suberres, jrd rdiri empezr cud brer re ju ó escler bjd, ó pere glerí, si hubier pz rd, si scrse d e quél durció l rec hs pu br h rbjr Ccluir jrd bc exerir l pz ó glerí Ls scss ierir mi, dicds s cmids l reps periódic l brer, es cmprdids durció j r d ; per sí se icluir s ierrupcies l rbj ipdies vlud l brer s ecesids l bre hg ecesris s bres l ire libre, jrd cmpr s lis hs ermició l; rbj j, scd scss iermedis é iclud quél s ierrupcies pr ecesidd l bre Ar 6 jrd mxim legl mquiiss, fgers, gerl, crgds l fucimi s mquis ds cses empleds s bres cmprdids r i, es icluid iemp ecesri pr "per qus mrch ó prd' Ar 7 0 Cud curr verís ó ccies escs, rs, cubs, jus, mquis prs empleds bjd subid brers pr pzs glerís, pdr prlgrse jrd & pre lícu mivd pr ess c u s s ; per s\ ppr iemp esricme ecesri pr» reperció s verís, bj respsbilidd l prpieri Ó rrdri s bres, qui ber cmuicr imedim e l gberdr í prvici es icici su remedi, ber ser iervids pr igiers d e Mis Ar 8 Se permiir reierció ' jrd r s veiicur hrs cer dí: Cud s bres pued ser ierruv pids, evició lercies impres u mi ó pre mi s explcies pr csumbre esblecid, c cuerd fvrble brers, u dí rbj, ds urs, sig u dí er scs s cudrils d e reprcies urge* si pr evir rbj dmigs quisiese iciprl sbd ds ess css, urs ~ se e p r u mism brer ber esr 9*, ds pr iervl míim cur hrs scs ( Ls prpieris ó rrdris I s plcies ber slicir s urí s guberivs permis crrespdiem previ ifrme igiers Mi Ar 9 0 Pdr umrse durció jrd css siguies: _ < i Cud s perss ó P r P i e d r c ü 3 0 cur pigr imie ó - rrid ccies cuv remedi se pr cudir si mr les css, " T fuerz mr, siempre u ecesidd previr u pigr cw evul, prs, bj su resps dd', pdr umr durció j i d recib! urizció ei 5 berdr 'Am 2 0 s explcies miers pr su siució pgrfic se pue bjr ms d e seis meses i ñ

5 CORRSPONDNCIA D SPAÑA PÁGINA QUINTA Cud pr circuscis r Jñic ó ecómic se impsible ciur, -xplció u mi mid Sríd mxim legl css l s h r s exrrdijí 3s um pdr excer u 'JSiri ó seis semles L excepció ser cedií'i- pr Gbier, d l Cser j e Mierí l Isiu Refrms Slesi es ccesió, cs 3 0, r crcer emprl, mr seis meses pudid ser rvble pz cs excepcil ecesidd Ar 10 Pue susprse pr Gbier- previ cuerd! Csej Miisrs, ids Isiu Refrms Sciles I Csej sd, plicció le! u cs urgci exrem esé cmpre-meids iereses ciles Ar!> N pdr rbjr brers jis seis hrs l dí:,,«s pres s explcies suberres miers d emperur rdiri, r s cdicies rmles l bre, se igul ó mr 33 grds cígrds, qus brers g rbjr hudid sus exremids iferires gu ó fg Cud emperur exced 42 grds cígrds, sme se pdr rbjr é cs ecesidd imprescidible ó pigr imie, 2," s mis Almdé, pr s bres suberres s islubres l exerir rs css excepciles islubridd ermids pr Gbier, se reb jr jrd mxim rdiri ú mer _hrs ése fije, d l C sej Sidd ds css preces se prhibe dpció dbles urs pr u mism brer Ar 12 d cse bres suberres se prhibe rbj s mujeres iñs mres diez seis ñs s se reliz l exerir, seguir rigid preceps le 13 mrz 1910 Ar 13 L le regms pr su plicció se fijr siis visibles s explcies, Ar 14 S respsbles fl cumplimi preceps es le regms pr su plicció prpieris ó rrdris s explcies mii-rs, se pricures ó Cmpñís Ar 15 Ls ifrccies Ser csigds c muls peses, exigibles prpieris ó rrdris s bres miers, slv cs resule cmprbd irrespsbilidd misms Ls reicicis r l pz u fi se csigr c muls dbles s primers, bid ds ser sisfechs pp pgs l sd Cr Js reslucies l gberdr civil pdr ierperse recurs lzd e miisr Gberció, cul reslver fiiiv, d l Isiu Refrms Sciles Ar 16 Ls Regms dispsicies exij cumplimi es le ser redcds puess vigr pz mxim cur meses, cr s dí su prmulgció Él Isiu Refrms Sciles ser íd pr: J ebrció s ulerires mdificcies Regms Ar 17 Se cr públic cció pr ucir s ifrccies prese le * * sesió <Je che, ermió spués s dce, se Uegó hs r 6, cu discusió se ciur s próxims sesies, prcurd drle fi primer ss, ser lues próxim Dd sisci l jefe l Gbier ess bes presci l miisr Gberció, es segur prec dr uevs crreccies, se rducir ex le se presr s Cres spués prbd pr Csej Miisrs' ~ 1 HRluTA DOS L ü DO BRAZIL,, L Direcció gerl es Sciedd rueg C sus segurds se sirv sisir ó hccr* j? r e s e r e sre pólizs, dr lugr su uev dmicili, clle lcfj 73» dí 15 cubre, s cur «l r ATNOS MRCANTILS l scr Mercil s Sciedd, i c e! e b r d «gf dispe su regm> mbrd siguie Ju direci* pr prese fi : resie, **' Ai Vicr; secreri, ":, Augus Rmer; esrer, D Isidr I : vcles, D Jsé Msr D A* * Pérez Frud dí r C O í e r c c ' i iugurl se verificr él 5» # i s dce l mñ, diserd presie sbre em «L revlució frces Cmerci» d c 0 d i r e c r d e, Su? scue 6 l " Cmerci, presie hrri dj? A!*1*? Mercil segud erci se fud Cpf «c s cpil dich rüa P r g e e r r Cmerci Ls m VL i e s c r e v f u e r scis l missu 'A* 5 gtcer remi s señs rd «\ ** d e l S M r I R e v (F««cíud r i C Q d e c 6Tegr pr s m 5,? m e m r r d 43 iversri * «scf dich idd Chce «Agusis» - &7?rid0J>r hs P er ss *e *>u gusm, 2L - P i r l pr cvcerse; es T ulrm/ 6 m3 jk m' Lm verd r Pr mrc bus i* v prvicis, COMDus Mu Cri, 3 «U I P A M 4 NACIONAI-MADRID iri Culur 2009 CASA P L A VILLA Sesió rdiri A s diez veie cmiz sesió bj presici l lcl, Sr Frcs Rdríguez l plei republics ' l Sr Quejid, spués prbd c sesió erir, quiere lcl le grice pdr hcer us pbr pr ciur discurs se vi bligd suspr sesió erir l ser levd és pr icie se prmvió rer lgus ccejles -A f!ü { s Rdríguez cr csirb icie ermid,, cm su hcí referci figurb r l dí, í esd discusió, ulim resuld se jusr ie l pd cs C lgus ligers mdificcies se prueb u dicm sbre rificció l cuerd muicipl 2$ sepiembre úlim, refere l pd s clizcies Cmpñí lecr pr persl Vís públics pr cu Cmpñí, rs pricures recids c relizció ese servici Cris hrri l Ccej cuerd mbrr cris hrri Mdrid D Fcud Drd Subs Se cuerd ucir subs pr jr sr úm 4 clle Alfs XI, vlrd ,70 peses, rzó >7 peses mer cudrd, mism cuerd respec l sr úm 6 mism clle, vlrd ,31 peses, l respec 226,94 peses ej mer cudrd Uccis Se cce licci pr csruir u cs sr úm 12 clle s Ds Herms, previ b fds muiciples cidd 50,44 peses, impre l err prpi fic ví públic Pr csruir u cs sr clle Arms, c vu Ferrér l Rí; r u sr clle Ju l Risc, c vu Dlres; r sr úm 28 clle Pricur, ler A, l brri crreer xremdur Pr csruir u pbló ierir fic úm 5 clle Csd l Alisl, pr ejecur brs mplició cs úm clle l Tribúee Ob s Mr cerds Después u mpli discusió se crdó prbció u presupues impre 1948,45 peses, pr ejecució brs urges Mr Cerds, si perjuici u Cmisió br u ifrmció sbre lgus idiccies hechs pr Sr Lrgch, recids c dquisició meriles reserv se sme prbció l Ccej cpíul d h scrse cidd suficie pr pg s brs l pó S Isidr Cm ds ñs, se cuerd reccimi u crédi 604,56 peses, c crg l ccep 464 l presupues vige, pr sisfcer défici resul re gss mje srme l pó S Isidr prese ñ, prducs bids pr v billees pr ps pr dich pó Ferrcrriles ecómics Se cuerd ieresr Dipució prvicil Mdrid esudi u p gerl ferrcrriles ecómics prvici l su s jcies Pues discusió fdid pr su ur u prpsició l Sr Tver pr se cump cuerd dpd pr e\ Aumi 25 febrer úlim, reiv l mbrrm pr mism, ispecres servicis muiciples, mifesó señr Quejid se b mbrr pr Aumi ispecres servicis muiciples, segú prpe Sr Tver, hce hisri rs hbids re republics mrquics pr sigció mbres, firmd sciliss sccí ess rs ms es cfrmes c cepció ispecció Le ces Sr Argó, firmd clidd ispecr i ds ccejles se pue egr l lcl fculd mbrr ispecres ó legds, prpe mbrmi u pci pr señle s fculs h er Ierviier Sres Viriñ, Alvrez Vilmil, Trres Murill, Drd, Dic, Pérez Guerr v Cli, ludid mer empd l'icie sesió erir, se crdó mbrr u pci prp g frm mbrr Js ispecres ó legds, ermid s fculs hbr er L sesió sé levó s ds cur L curció l esómg es u hech usd s psils Jeb V frmcis drguerís Depósi Cbller Grci, 11, Dr AlcbiU LOS TATROS GACTILLAS Cmedi l dmig ermi emprd cmpñí ifil ili, pid esc rj*r r'l viud legre L Gr Ví, pr che, pr spedid, The Geish l dú Afric A pesr sgesies mpres ese er h hech, h sid psible cseguir mr" úmer fucies, pues mpres" Mg,, hbí ccedid urizció pr ciur quí es sem, pue mplir pr ms iemp Lr Ls lu»es, úic dí md presé- emprd, prme ser brilísims, juzgr pr bs plcs bucs hechs hs fech L mpres s rueg hgms sber l públic ie slicids bs uevs, ése dr cerrd fiiivme sbd 15 sé dí, e> qué se cebrr fució iugurció, se esrr cmedi ds cs, dé Siesió Dgd, iud Ssó Dli, c repr siguie: Cch, Jqui Pi; Sledd, Prd; Dñ Mri, Alb; Lrz, Sec; Feric, Pug; Ai, Mri; D Rufi, Simó Rs; D Pbl, Rme "usqui, Pérez Idre; Decrd uev Amrós Bcs Pce vis l gr éxi bid er Lr pr célebre rsfrmis Fim Miris, fi pued d Mdrid dmirr* su rbj, dr u cr úmer fucies er-circ Price, precis ppures, sid bu sbd 15 l crrie Apl l dmig pr r se pdr esc ese er zrzue u c iud l rébl pere res cs L rei Mimí Pr che mism fució sv l dmig se dr ese er s siguies fucies: Pr r (rebj precis), s cur, L bls ceie L legre rmpeerí Nifs sirs L Cre Fró Nche, Á s ch res curs, L Cre Fró, l pg scs L fres L Cre Fró Prícipe Alfs U úmer visulidd grd pr ccurrci h id frecer cr ese fvrecid eri L B Nc es u ris, cuplés cm biles, sup cseguir pus l públic Lujss rjes, crd d hc d cu es ecesri pr dr mr visulidd su rbj llev csig es ris, <jue pr fiur su rbj su perfecció bi merece cgid buv S bu h sid u éxi, es esperr ése se cfirme ches sucesivs l éxi l prgrm vrieés ciú sid l grd l públic Debu Rl Kursl es ds hrbu L mpres h id u che ds éxis, ds l fuerz, pue dr pr segurd prsperidd l egci l res ñ U ess éxis fué bu iple Sr Mz, iple herms muchs bs, h id cmpler sugesiv cudr cómic-líric llí cú s u gr figur pr Kursl, mejr cmpñer,, pr frmr pd, pdí mpres hber buscd simpic ppur A Vic l r éxi fué u bri, l mlici grci, c u íul mu lmiv ii cció mu hbilme srrld, viv, liger regcijd, rrcó grs slvs puss L músic, l mesr Chves, fué mbié u riuf Se repiier ds úmers, lgus res veces, Mchich pche cbó usismr l públic L bri, fi, es u verdr cier géer u gr filó pr mpres A Vic bue, secudds pr grcis cr cómic Sr Muñz, hicier primres L ccurrci vció, c ures slier ifiidd veces l prsci' Mesr l ller pliccies écrics L Cmisió presb u dicm prpid mbrmi u mesr l cid ller Asil, Plm, previ ccurs cebrd, Sr Pscul presb u v pricur, prpid r mbre, juici l pe, Sr De Cr, reuí s cdicies l prpues pr Cmisió, hs pu Sr Grcí Mlis excm: Siguid ese sisem mbrr pcis cebrr ccurss pr spués surizr quéls ifluj l fvriism, cvdr ucir Prs Aumi hbr ms ccurss, si se prveer s pzs écics pr ifluci» g spires vció mil fué prbd v pricur L supresió l impues Csums Se crdó slicir l Gbier Su Mjesd crció diverss cuesies pr impció l uev sisem riburi equivlci l impues Csums Prpsicies Psr s respecivs Cmisies s prpsicies siguies: U l mrqués Mr, prpid, cumplimi l crdd pr Aumi, se csige crédi e próxim presupues pr rrib pi ruis l Reir, lid c livr Ach, susiuéd, c verj rse ficil, pr csruir u pse cces cches pr servici qu z Or, l Sr Tver, pr se cive rmició se sme cu es dicm l Aumi, respec ucis frmuds sbre vció l cr c Cmpñí Mdrileñ lumbrd pr gs Or, l Sr Bedic, pr l sucesiv se cced urizcies pr esblecer cmercis ó idusris ms flujs, crrs vesicles ds s fecedificis csruids c rreci s Or- cies s vísuriris Cpsus szs muiciples, se reir s is- ll sdl lcfrd ds s frmcis Arl, 2, Mdrid cies ccedids sres*) Sfli G s cur PÁGINA QUINTA L DÍA POLÍTICO N es cier Sr Clejs, su brile discurs cesd l bisp Jc, dijer empz mrció c discuí rzbisp Zrgz bisp Mdrid er l grd l res l piscpd l señr presie dij er l grd ciers emes plíics L verdd su lugr -Sr Cmd hech llevr Sr Clejs pes bes prmris c gr cuci uridd plíic, cí u peridis u evd persje miz liberl: Clejs es d Gbier A l replicó persje ludid: -N s d prid TT H psd s seccies l Sd, pr uric su lecur, prpsició le l señr bró Scr Liri, sbre psió héres, cu pre dispsiiv dice: l r 8 le 18 m T862 dr redcd frm siguie: Psies Cruz primer cse: srgs, cbs sldds, 500 peses; cpies sublers, 1000; jefes, 2000 Cruz segud cse: srgs, cbs sldds, 1500 peses; cpies sublers, 3000; jefes, 4000 Cruz ercer cse: ficiles gerles, 3000 peses Cruz cur cse: ficiles gerles, 6500 peses Gr cruz: gerles, 8000 peses; gerl jefe, peses Ls dispsicies cids ese rícul dr efec rerciv s dí se prmulgue cm le l Sr Clejs cudió Pci hr csumbre, mrchd spués hcer diferes visis cmpñers sus Gbier Cferció c Sres Meri, Azr Cbi, mbié visió l c Rmes _ se, u mu mejrd su dlci, pdr slir clle us dís Y su spch, recibió Sr Clejs peridiss Hbló c éss primer érmi u egrm Gbier h recibid l gerl Grcí Aldve, cid ifrmes reflej rquilidd rei s kbis frerizs uesr cmp ciud respe cmi éss bserv c spñ D cu Sr Grcí Aldve hber recibid visi veiiú jefes kbis, cules le h vis pr sigificrle siempre l esime cvie pue perr cmp freriz, seguridd su ps h crr ms pruebs sicers fec csirció si g ecesidd llevr escl lgu, pr le respdí su seguridd persl Per l prpi iemp le expresr cvici ' culquier icursió hg efecuse si rs fuerzs, sól se presrí sperr rms recs re mrs Dichs jefes ermir frmud clurss press dhesió spñ Tmbié egrfí Sr Grcí Aldve mpres l ferrcrril hispfric 'hbí slicid urizció pr prseguir líe pr mplir explció; per ese es su sbre cfercir Sres Clejs Azr, pr crdr reslució prced Ocupdse s mifescies ucids pr dmig h dich Presie l Csej, pr l se refiere s Mdrid, filidd sigificció bi disis, hbí mr miv se pusier urizrs s ucids pr hrs diferes, cm disis s mbié iierris mrcds pr sus respecivs rgizdres Ficibse Sr Clejs rscurrier dí er si icies d spñ, pues sól hub Bilb, reducid u sldd embrigd zse u gri subversiv H mid Presie, refiriédse uev rd rigiss prces Prugl, crieri s u pricipi h susd, respec pue mer lgu impedir, pr i prhibe, i prhibir H hbd mbié Sr Clejs suspsió crg ccejl l señr Perezgu cm csecuci su prcesmi l mrqués Vlerrz h egrfid ucid Rm v cebrrse u mifesció simpí republics prugueses, pres cr dmisió Rm rigiss cmemrció l iversri l fusimi Ferrer Pr úlim, Sr Clejs dij repórers se prpí visir l Sr Mer Rís N i Gbier primer hr r icis uevs hug Prís, i bmb hb ifrmes pricures Prece Alemi se i u hug gr -r r si grs vus plíics l Sr Clejs preció bc zul mid sesió Cferció lgus m J " Í I S CO u Clisió Vlci, le pidió reslució d vris sus ierés lcl l Sr Díz Mr h presd siguie mid l dicm reiv l prec precció idusri cil huller: «Aricul i Se uriz l Gbier pr ccerr c s Cmpñís ferrviris reducció rifs,pr rspre crbes re crirs lirl hs d se psible, sbre bse cmpscies se ermi, ó pr rgr crgdres crbó, cm prim bificció pr rspres, cs llegr l ccier, impre ess cmpscies» - * l miisr Gberció h ccedid permis slicir republics pr cebrr dmig, pses úeí Prd, Recles Cs, u mifesció simpí pr exlció Repúblic Prugl Aú ie cidid c Sgs fech mrchr Brc c bje sisir l Cgres iubercu, pues p s cupcies g A dudrl, se sesió perur ó cusur, Sr Meri ie cidid empeñ ir ciudd cdl N L CONGRSO LA SSIÓN VIRNS 14 A s res ms cur bre sesió Sr Ruiz Jiméez, c escs ccurrci escñs ribus bc zul, miisrs Mri Gberció l miisr MARINA, uifrme, sube ribu lee u prec le sbre scs srgs ficiles reserv Cuerp Iferí Mri Ruegs pregus l Sr GINR D LOS RÍOS grce much l miisr Mri prec le cb leer, él hbí hech > idiccies diferes csies pr se uvier cu ervicis leles fuciris, lgus cules i hs 14 cruces rjs l miisr MARINA grce s frses l Sr Gier, ms cu s imerecids l Sr GINR D LOS RÍOS se j mrgme Qe u expedie ecrl reiv res ccejles u puebl d prvici Mg, se h crd islves dichs ediles, es es ilerble, pr es l bslume fls l miisr GOBRNACIÓN segur cce expedie, se recmó c cpcidd ess res ccejles, vlver esudir expedie pr si hubier mer cmpcer l dipud republic l Sr GINR dirige mbié u rueg l miisr Fm Se refier l pésim esd se hl meril Cmpñí Ferrcrriles Adluces, pues sbre d, cches crec ilumició fidres ó ldbils s prezues, bid sid es miv pr se brier u quéls cer u Jv ví, dd muer Después se cup l cflic pue d miv hech hber rvesd Cs Lris'có u ferrcrril puebl Trre l Mr l did ese ferrcrril pr cr l puebl se hiz pr hrrrse ueve ó diez mil peses Hb mbié icmpibilidd bí exisir re crgs dipud, sdr ex miisr c csejer s Cmpñís ferrcrriles l Presie l CONSJO ces sisfcrime s res cuesies, hcid slvedd Gbier cumplir c su ber, pr mz, si pr rrse u bligció Jur crg Sr As Pumriñ l bró VLASCO se cup c bse cmpeci s cuss cresí cre Mdrid N se h cumplid Mdrid i igu pre cre l Sr Gzlez Besd cerc s bjerís regudrs, u es reslverí cmpleme prblem; pre pdrí hberl slucid Des lueg, pr l Mdrid respec, es verdrme puible d pu ilerble, pr fl u mr reú s cdicies idispsbles, grs r reses es scids es clecividd cprdres quí fuci, pricipl cus cresí cre Mdrid hs pue cirse l «hmbre» qué quí se sie, g experimr u se rbs, bscu, impuess gbes les hg brrecer hs mm se currió rer sus reses cpil l Rei Pr se d cs esupd grs vd 50 céims kil gd r, 75 cerd peses vcu, mirs l csumidr le cues res H cumplimd S M Re gerles Azcrrg, Mri Muñz C- veces ms bs Gibrlr, d se llev gd esl Mrc recibió mbié udici cgid Glici, cues cre u pese kil ms br Mdrid mus jeíes ficiles l jérci Termi cfid gue Gbier se Su Mjesd Rei dñ Mrí Crisi- precupr dé ess cuesies If dñ Mr Teres h visil miisr GOBRNACIÓN segur d H Riz cce prcicme su pr ho/ ber sid gr, ese Gbier resl-*»l lues ó mres dr vd ver prblem Sd prec le dmie prl miisr FOMNTO ces l semes lugr l jurm ñr Gier Rís cerc s gesies L discusió l dicme fué rquü cs- qu* hce iemp es relizd ce c Aumi Mdrid

6 LA PAOINA SXTA fflfkb%m*0m$$ & B SPAÑA PÁGINA SXTA Cmpñí- Ferrcrriles Adluces pr i pedí* "» ble reducció c rregl' i * vricies prpuess pr h mejre su meril gms L * í f i «* s e I r, ue Ib fe* dicigid Jf l * f i mbié se h reiñid pci Ksie ver h gird u Señr ispecr Cree es ÜóCüsi be sír phii prec sef-md impues Ls médics gurdi s C s s gurl l C uerp íí Cmis u visi c T si ispird bi l pís, ispecció miucis id, cus re Afirm <f&* % se híic Trds- cícr- rspres, cmzd exm s Scrr hr presd dure s úlims suldb br» cmi-ac sisfcer cí, éss pu mjiui:- cuí iscis h evd s> Cmrs veiicur hrs, ms servicis bcr psiv l s v ó - -v "»> i h* r- Adus, mpccrd éc C Cmerci rs- ids ses expuess pr Sr Gier Rís dmicili pr cuss íermedd url, ese emple, p B '» * s * slici se hg l expresd pr- publicms, siguies}, CÜ 0 i feespeeú l cmi vecil l puebl sums pu suprimirse efecivme, si srgs rcrds s, ' ' 5 ec ueswü id ser, fi CNTUO cul:» " ' 0 e er l ; Cmi* l Re, prvici Mg, refrmr uesr sisem riburi H3b fuciris públics, gi- dicm e» Cres irrb cir S S ' Dipució prvidcres Tmri Méz l Cñ Audisv dicid empicd» espñles, gue md lgu perjuicis vegcil cumplió su cmprmis de, Sr Ll D e d r exis spñ 45S! pue- pr su ilusrció brisidd, pue» p- ció i exprció d e prducs ci clle Cudi Cl se có J les* b, mid spñ, ie- sr cm m sef' Jim, dislcdse brz rech P r dr cu l* «u cmi vecil s puebl c, 0 S re<ü Jsef Vilchcs se frcuró pier «dí, rreer m s próxim l Cmffé cjució reríublirscf- rech l bjr pr escleril pz pe* Cmisió -eser psires C r r c s " 0 * Termi explicd l Sr Gier rmifísf h recibid Jefur Superir Mr e U c s u j - J C ) 5 Q,, "? c v ció ess sus FÍgu Plícf r urizció pr mifesció A-SSIÓN Asisids ds lchiiz* l Sr ZULUKTA ( ü Luís) pi se precd cm medi expresr sus simvirns Í4 pffs l uev redim plíic impd H O S P I C I O ume csigció pr dquirir fibrs mrs c si Á f Bibliec -Nci- A s cur ms veie cr bier O Prugl Dcres Alxdre Tcreefi Aude, sesió Sr Slvdr, hlldse * bc l L mifesció prir f Cibes Sr Gzlez isé cup mbié c-1 Sr Zuluc f e- zul miisr Grci Jusici s ds v medi f fr Mrí Turier, dmicilid clle cesidd meril ciífic, cu fl se j u r crg bifc Lérid Or, 12, fué gredid pr su esps, bsííe mpliud, se h r-f g U s * j sir exrrdirime- l c C Á & A VALNCIA dirige u L sesió l Cgres h frecid ds le prduj cusies diferes pres l l miisr I N S T R U C C I Ó N PUBLICA rueg l mis-cp ic-d, frmu c / " «i l u í? cuerp, s- plíics iereses: u, crsegur l Sr Zulue d l qué h débil vz lleg uesr ribu U r b Liss, hbi Crrer Alció l Sr, Clejs cesd prepedid m s se dquirir pr medi l prese r g u hech pr ei Sr Nugués sbre c-, í\% se có cmp Ami se supues exrrdiri (Mu bi) l dmig 16 l cul, 6 i I 0 OKDN Dlil, DÍA iud Gbier pis clcrse res- dislcó pie rech l Sr S Á N C H Z MARCO mifies? che, visíese expsició p i e, ' ] * Ciu be cerc <í dicm spec dmisió spñ rigiss CHAMBRÍ se h rpd Prugl muchs rud m p r i m i v f * ligiss espñles, pi Gbier bre prvec le dmiid prmes cici c s mifescies Dcres Oriz eis Plm Mllrc, lmcé l r * pr hr css l le dmie pr mñ hiz peridiss spñ mpre COTÍ SU iervció s vijugd pz Chmberí c rs b r s señr viud» Plv w J r su s referirs, V r, iñs, Mu Mríez, siee ñs, se ds, hr s prpieds dichs re- l jurm, hbd pr lusies él c úm, fre Bibliec ' > TJADA D V A L D O S R A, msr- ciud seguid pr mirí cservdr ligiss frcuró brz rech grve esd dse crri l prvec pues discusió vció l v pricur l señr l Presie l C O N S J O cr se psó su dmicili, siud úm 2 L< ces miisr GRACIA Y J U S - SHrfcrsr lidd l presupues h d efc Gbier espñl, pr me mism pz di su represe Prugl, s T I C I A, ddse pr sisfech ef c gss pz Bilb se siió repims, c&peux Aperur emprd Tejid Vldser, le frece miisr Ls Uñrrl? ds h vd pr me cmeid u cgesió cerebrl mds l í>r Sehcx Mre* úlims m Gerl Csñs 17 3, si l esim ecesri, vdr C* cepció, hbid explicd v Pr uesr represe h id su brer Ae Ruiz, spués sis- mer, Mdrid * l 7 ' ** Sr spd, mbre cservdres m cuidd preger s vids, hrbí mr Presie l Csej id primer ició píú g r v e esl mrqués P I D A L recific, rec* i slid esb cfrmes d su dmicili, Olid, 5, bj s prpieds ds l» ciudd» escid presie Cmisió, se bslu c ler, per si cuerd c pñles, rigiss ó ics Igulme-ie cr Gbier dis- ñr Lbr, h dd l su d su mpli- ci ifrm s d s - p r i m e r s LATINA P r su uev secció cmercil h erfii Dcres Verdug Arc Aude, se- d ccies peses r, 01* fl' psr d precció ecesri l ifr- ud, evd, u pr es ó se h cclusies, cpids í ler dic ñr Chics ui, per lerr ess rigiss id per prcblems rerirí s í : r milló peses c b <fe mi* «L crcerísic Ips cules;, presutrbjd ef psc Imperil, bre- pezr perr vg umr úmer excesiv exm id, cm seprció*! r exises spñ s cir, p- jurídic d e l r purme rigis, puess gerles l sd e e l p r Ciríc Ls s e cuse Herids prabr u ierés fij d e u 4 pr f sds primers mms, ess rigiss pr serí ecesri verigur si se r se presl exm prbció s ósic reservd *j rech ul, pgd pr rimesres vcids, 1 clle Tled regñr Pedr cerrrse bce ul br i sus'se pdr permecer spñ se es mer' icólume i rigis Cres es u sprd prpsió ie Dis pr pricipi ó sól ccer miiseril ds miiseris l um- Gil Js Schez, se hlb embri- cíiss res hs cmpler f> Grierí ibrble l Gbier l Sr N O u G l / S segur q u e, segú es- mr liberd cció quies ecep* gss, sigificdme g s - gds, grediédse muume resul- crrespd pr befici d mbs c lesies leves dísics psee, psb 150 ú clific icuds pricipis s persl P r d cse lles, cm bses, es* rigiss mjs espñles viví rigiss vemul*» prfesd L ci umr g s s es u INCLUSA us, ec, diríjse L Previsió Ad Señ fi sbrurl Iglesi verdr emeridd, dd _ esd Prugl, si embrg, h rd m s luz (secció segurs), Albred 10, SeDcres Medi Brrl Aude, se 500, rr ms 4000, si se les sberí l sd, pr cir s ds Hcid públic, se mifies c m s vil ñr S esfers disis, per puess prhibe rd iclicies rui slvci, pz l Prgres prduj u m* Recuerd l curre culme idicdl ds presupuess seguids, liy es pue se-, ms ess ruml escdl Cli Pc, se Frci;, repie frses Vldcck Russeu quidds c défici, presució ligiss vg vivir crrió segres, Vívij se cgru Sr L- ese défici se reczc icurble, cm l hlb esd lchlism, sid ces- h dud* i discusió id l Presíme l C O N S J O : fecivm- br reczc spñexise verdr idic frmció l presupues rdi Jsef Amdr s e prduj herids s liberd h les sugesies clericles ri c scrgs exrrdiri, e, ó he dich le l Cdd ce Ls rquiss rrb i puer, db rd ; per l «Sce sd pdr ivdir esfer d e pr sei ese, re rs css, u segur ms, rbjd u ller llris me referí l iemp rscurr íre cció Iglesi, iclus c isiució cr défici resul presupuess clle mbjdres ROMA Idividus sccids 'pegr Fuer scrrids seis lchlizds, prbció d e éév le fiiiv sb-e I l mrimi civil per cree pue sucesivs» fueg che úlim puer d e igle -<i* PALACIO susrerse pricipis Derech cóic, _ si S Jeróim, Ascicies hems d e rer imedi l cm idislubilidd l vicul, s pe* Cubrier pc idicdr d e l clle e me: Dcres Lví Pez, Aude, señr mrl g r S Igci c u lerer llevd l scri Decr u vez ms" ó s u g - llegr u rejció Peid c bere u ció cru,, impí, si cm hr c Frci, u br l pse l Re se có ef ció «clle Ferrer» sómg, hígd, ríñes* dibees* si Opi pr supremcí l Pu pís pids f criiv, fue pue rivl LA M J O R AGUA D MSA C O N O - lbil Luci Uvcme, csidse cegr cp gu í sedi, r ped- r civil, cm quí se i, es irí CJDA Depósis: Cpes» 10; Alcl,, usies Después scrrid psó & su d z p l hmbri, i s vesidurs l pg; micili, brri Almr (Teu) v frmci Bld Recific Sr LABRA, mid sud; pe he csir, ese -Jugd c r s iñs clle l misms pus vis susds su Gbier se Opdr pr ds sus medis Limó, se c > Crm López, seis ñs, u ivsió rigiss se esp- discurs l dí e r i r hiriédse fre Declrse pues rigió úic, fuñles Sbre ese pu fich óres c l crrespsl L'cir Lisb h UNIVRSIDAD :res severs rds gberdres civi- dd *, sid sd gr'ició Ceíegrfid ú su periódic u versió uev i' idus, ess pueiíc prfesr difer-» Dcres Cebrí T b e d, Aude, 'es, s cump ser siuid curis s circuscis uv LOS PRMIOS es piies rigiss* Sr Peces l Sr N Ó U G U S : WuV bi Re Mu s primers icis S C C I Ó N D P I N T U R A Iervie be Sr R O D R Í G U Z clle! Mr resbló Trifó revlució l Sr MARTÍN SAfóZ dirige breves Primers mcds* SAN P D R O pr hcerse crg es lualcl, cd l su recibid u epbrs l miisr f m e Dice sí eí crrespsl L'cir: Sres López Mezqui, Cr Vzz, rrible glpe A ese esblecimi fué csies d h sid bje dure curs ORDN D l DÍA «l Re Mu fué visd,- veiicur discusió Smrí Rmírez Ibñez ducid pr u prej l Cuerp SeguJur, c r g dipud D Ferd Afirm h cmbid piió ridd, fué curd u rrme sguí- hrs es mer mu exrñ, Seguds medls revlució eslrí é Lisb Weler ssie mism crieri ssuv Sres Méz Rrig, Alvres S, R- e irricur d e cr rech, pl dmiñg- 5 cubre bí cebrrse cud rs legisurs se bió sbre sd gw esd l Hspil Piil S r M A N Z A N O A L F A R O p u ber Dmig, P Dlmu, Gd Csr, \i g r be hr í mriscl Fese s u ces prpsició sbre u crreer» Gómez Arcó» Ferrer Cud, Sch, sec De pr, u pc es dé llegr xmi s cis l prec Oriz chgüe dñ M-j Guiérrez Cue Trbjd su dmicili, Cruz VerPresupuess ivids só ef pricipis se fud, pr ducir sus, 20 Crli Rmírez, ses ñs, Recific Sr ALCALÁ Z A M O R A Tercers medus L revlució es dispues pr es«* csecucis se prduj u herid exs m Hce reslr dure m s u sigl, che ució pr u vz scsres Urgl, Mreír, Huidbr, Mrí rech,, Dice si se rse rmizr, cm rig s misms cegrís f Mgisrcid Müriíl, Ngués, López Al, Ces Ls e firm, espíriu dé! r 11 Csi l gurdi Seguridd úm I213 preur l Re, mu emcid, liberó sbrf z Sidr, Blliure Jsé), sévez, Tuse, só Crimi Brris, cicu u Después recificr e! Sr S A L I L L A S, ució c s le3'es civiles, i huese Icie c sus miisrs, spués ic Bles Gómez Mír bier sid mejr hubiese psd' su f ñs, dmicilid í clle s Mis, Sr SPADA hce es crció 21, ercer, qui u veci prduj dife- u mm vcició dó resu qu* Pr si S r Slils se recig ' ccimi Cmisió Códigs, S C C I Ó N D S C U L T U R A recepció se cebrrí cm si d fures cusies d e crcer leve vció si v pricur, h g csr firmd ci es le es rrier i Mrc, si embrg, rg l miprimers medls mirí cservdr es cfrme " " fi» exclusivme jurídic, si, pr 1 g u r d l b b g isr l Ierir verigur sigific 3 ' D Jsé C- D Mu Csñs c pre dé l cid dich v I crri, resp u bje plíic, l Dure che epsd le susrje- ció íí mz l miisr I N S T R U C C I Ó N P U B L I C A crr u mer gerl ds Seguds medls r Jsé Ripll Prsper, S u r d l bbmedi hr spués, uev límd l W (ierrumpid): Sí es crció, hech css pued ser dmiid prmes pr D Jsé Cpuz, D Jci Higuers, d g isd Reir, l meric léí pr Sr spd, ex subsecreri H-, 1 jurm ri Mrí, D Ág Ferr D M- chlec, c ds rjes señr s u s c Pdéis esr rquil pr es c> Ssie jurmó es u grí u Grcí Gzlez cid ex presie Cmisió s crrespdies dij mism vz sccid, pr '* Presupuess, es mbre mirí mr verdd! U éss er r revlució' h sid pzd veiicur betercers medls* cservdr, ie es siució'plíic Le ces él Presie l CONSJÓ", Igr quié se ur rs D Rber Rubi Rsl, D Frcisc uridd igu pr hcerse slidri dicid l refrmr regms U fueg l be ciuó cm 9? i cs, * Mrcs Díz, D Ju Cs, D Vice Cuerps Clegísdres dmiid prl expues pr Sr Slils fi clle D Mrí H e r», prucir clurss discurss hr e l ' S r S P A D A : N cmb?1 pí ec-: mes, dó virulme vd ese pr- Nvrr, D Ferd Cmps D Jsé s úm 57, se cró es mñ uf me* disí prugues Sq bridó pr pr ' Orléis, ómic l Gbier cjuó; per juz- ec di primers mms prduj perídd Fmili Rel Decr éf prec si fgó pec es g s circuscis cules pueg r rm Veiicur hrs ms r, i s u r j? * Ams premis cids m s rri pc rdicl, pr prgres hcerse um lgu persf l icdi se hbí prducid u cció ucid pr ef bligb l Kw Pr es mirí sé dhiere l v pr- iemps se llegr í supresió l jurm- b, h sid ccedids muchs mcies cher, grcis l pr uxili fue exi- bdr Lisb, hrífics ó prmes icur Deb es écd, bslume uí Recific vris señres, se d pr er siguie edició drems reció guid rpidme, spués rr lgus l miisr I N S R U C C I O N PUBLICA llb pósis pj ic, u diplmic sisí í ó«mid lidd, prbd c v- ris isise e c u mifesó l iervir recepció ficil l Re Muef» s cr dé Sres Perló, Ceped Tmbié miisr H A C I N D A ierrumpe, dicid prid cservdr preds preses umó su ú h i m ep Debe plíic Prbd es cserv V ulrmris LfSTiOA l Gbier h c r d d urigr xi srrll Ls iñs* peses gss -Hb señr mrs d e PIDAL» zr um clrcufció fiduciri l Sr( S P A D A fi gesió l pr(ciú sesió) ml u crrfidrf qué pdr ex«e id cservdr: ( 3000 cs reis l miisr H A C I N D A, c g r Ferd V i, 12 Abrigs señr ergí, prueb impsibilidd q u e ' u I N F O R M A C I O N S L fies hr D Rf sb-* mirí mrquic,, sbre d CservA represció Cres pr Terife, direcr jérci spñl, se verifícr LTSfiOA l Gb!er : h regd j«j-dr, cegc siquier se sól s ds primem ñ, s ch che, Iil pues h dd vce pr risffü d e Iffefr és IS efecs rs cclusies l v pricur l señr uci l Sr Sl O r e g, spir hs R q v p r m e e ser brilísim jes pricures perfecievies i Ke> Slils! cí Fel hr, se sep, segú cmuic C- -Impres ems civiles milires» MueL N, s e ccibe, cm se q u í e r h c e r re figur presigiss mbres í l miisr l r m h leíd C* ris, señres siguies: es u rm plíic, cs le cvie gcc-* plíic, lierur peridism, g r e s u prec le, cu pre dispsibíez Lug (D Félix), Bíez Lu- se reuir hmje l ble perihcer csr (D NUSTRO mecrr) Ache iv es ccebid s siguie» érmig (D Ricrd), L'rquí, Schwrz, Her- dis uev dipud Cres l Sr S P A D A presr d e e s supsició s: GlBRALTAfc (Vieres, fr) _ z Ser, Pérez Arms Arr, c r v repie prid cservdr se, pe ris ; Mlur, c l ; Trrepd, pr(arícul i Se cr cmprdid Her Lisb " c r» f f ", H sid u lsim» dimcñsie& l 1 d um g s s persl mm rriñ, Csvs Abres, glleg: fecl csi úmer cm* Cuerp l/crf d e Mri s disp- ST hij Sr V s r w e s Suzff, Tds is miisrs bd bc zul Pr Ls Plms, L vce qué j sles pse í, pues dhesies h reci- sicies le i jimi S, pr Legció d e Prugl V l K f f se esblece scs srgs Dfís mule dirigiérse l ' " 1 * 5 d Rmós, se pres, si c- bid Cmisió cerc 200 C c i ( 5 rr vr «'"I republics, rice, Sr Leó Csill _ Ls primers señres vir su dhe- seguds ies cse reserv g-berdr, ddc prrreciro is íeribuíd pr cubrir ercer pre s dce che cversd c c i * - #% 5 ÜP SÍCÍ Quedr, pr, u vce s- sió ú h recgid su rjei,pu hcerl Il Rm (Alcl, f?) vces esc civ, s misms Mu, l dier-l d[ MS dr s c r r, d c c d W c i ó pr is vh s mñ sbd, s cic í re cdicie» fijd* pr qu le reg- sucess se h srrld d u r r e m dicd pr su ejecució pr miis- úlim» dís l Sr Z U L U T A ( D w > M _ r f í g0 eri Guerr* L Cmisió gerl Presupuess l primer ur cr i-s U m e ri l c Fiueir ir I g i» " l supues í e gss *' * umd * I pre Cgres se h reuid pr r, crar l miisr hfri d e - Rees Ccmcrémeu* segur q U e S U dd reirr dicmes bligcies Fucrrl, 45 Cmprr mqui» C- crgd dicr s isruccies regae dr hcerse < Ul fw* j gerles Presici pr mdificr ser escribir ms requier srrll es le kirg h s u ciiss, pues cm 10 SUCSOSJÍb DlA N L SNADO MA~RTXNY U PRVISIÓN AKIfÜir ulim ht D PORTDGA Cóm sup Re revlució I M f f l B B LIAS MS SOMATÓS M I MARIN CRIS Mil BANQOT A SBRY L M u ñ e c p r i s i é 1(8 srpí léurfi ile Sr Hcid dier, Objes l Re Ls mrquics fíes «V i X Al TODO DÉ OCASIÓN ri Culur 2009 Aumi Mdrid quí pe í u: } r d"- W d L: ch í es, l ib fuer i x 1 jrlf resp Prl pres ue l CJ bre P* CÍ lir muc ícic jjc l C e Ap! s, L! C É br Lis criir md p dí H Ü P ds bji l cue br ( us is dí c cr ÍUr: 1

7 PAGINA' SÉPTIMA LA COKRSPONDXCIA D SPAÑA 2 PAGINA SÉPTIMA d Li-* A Mfe pegd quí si eq*p, V cvcids revlull>ul> h'z c u rgizció dmirble 6 ** sid impsible pr mm pf feci ' hcer 0 preprr - cbrrrevhi- P sre rs csi ids- perí rm ció P u ** ; ( Mrquí, biidór "«fiiiiü Lvrh rs fe -L\ rdi'" se seprr *' R,dcrÍcrpéñiir l Mrc h b- l Re í> M,«r* { K'uTfmiéT íoüu repiédse rhc prducid su espí p* * J " S e " 'ies llggs pc, Re v recbrd su esd err ROMO«ü mbr rigiss c(5a' l miisr Frci h ;he- -rrr c«" bu ib pr Bur r feblsr* mv jesuís frce- QUC hbí reuió» Hspici frcés Fl Gbier prugués,, prmeió prege*-, cr s msís l ppuch; si lirffq l dirigirse l mule pr embrcr fr bje burs lches pr pre STi e l puebl Ferd es miisr Negcis xrjers, fué brd l brc expreses su simi pr ciud l public spec Prisies refrms-semid e rl LISBOA 14 ( TI m -) Cmuic Cse- Ih Bric h llegd llí res jesuís cre l miiseri Guerr, «uese'h publicd h, cr exiguid cs milir l Re suprimid mbre rel l íul vris regimis Pr mism cre h dd crdd cmbi disiivs uifrmes milires - hspil O se h frecid puchs señrs susiuir su béfic servici 1 s herms Cridd Opr h sid ids direcr j esrer scue Jesús, Mrí Ir Jsé- l Gbier h cred revcció! Códig dmiisriv, crdd refrm l mism u mpli espíriu scrlizció s che se cebrr er Apl i fució hr héres Repúblic prugues Asisir es fució Mchd ds Ss, 'qui es especilme dicd Delles l Csej LISBOA 14, 11 m Amplí lles l Csej cebrd pr miisrs Csej h dd crdd mbrmi ds jueces isrucció Lisb, susiuir l icu juez l (crimil, disfrub fculs mímds; l miisr Jusici h egid sii pr vir llí jesuís, hbid fled u vpr ese efec Semiri cusurd H sid rd cusur l Semiri <k Mg Ls rps D Mu Pr r l Gbier h sid regds l miisr Igerr s rps bjes persles l Re D Mu Ls mjs ids H siri recmds pr sus fmilis cicu herms Cridd se hl- C Arsl ids Nmbrmi prbble Csirse csi segur mbrmi 5 Sr Mrih Cmps pr Gbier <k k is Cb Ver FpfOA 14, 11 m Ls Juzgds H hech reg us1 dcums exiguids Juzgds rucció crimil di? lre in Is figur Pwes pr regiciq *"D Cr, efecud hce ds ñs Ls ciliss rvi * >rí ' f * cilis reccer uev Si perr ct' P r es0 su crcer Algus dispsicies <íecre0 sbre Regisr «r civil bligri! Urci dc l S cimis» rrrir#is - Pr se hr publicció l sbre, liberd culs Ors icis cre Algus idividus h sld s Redccies periódics Liberl Prugl Opr se h crdd cmbir 1 bmbre pz D L'cdr pr «1 Repúblic,,,:,,,, j ÁNGL GURRA fs fiess l Pir AAAG02Á (Vieres, r) Ciú imció ic frsers '"'- ; 1 Dure mfui, es se hl imdísim, l mism";ce,i;imeíigric íeril-' gd, hbid llegd hermss cjemplu-ls mús": Pl ccier cebrd pse Ipci mu ccurrid» H ivdid ciudd u verdr pg creriss H sid ids ce *H sid rbds- señr mdrileñ dñ Ai Muñz Jim, quir u blsill ue ci vris lhjs u billee ci peses, dñ Jsef Mríez, ie quir us pulsers r briles Vris cbllers h ucid sprició crers c billees l Bc L Plicí rbj civme c) Cgres Agríc; D Demeri Gl h srrld em crí cblr Argó u id esudi sbre secció crí pidió creció u egud rem Zrgz SGUNDA CORRIDA ZARAGOZA (Vieres, r) L r es herms rd u ll Presi ie jcl Chic Se lidi miurs pr Vice Psr, Glli Cló, md ese úlim leriv Primer Negr, crigch grd Cleri le ce re Rmpg Mcipe le pic seis veces, dd muer u cbll Ch Alcñiz brille c res pres,-, d plms Ch Vice Psr ce rss Cleri Ovció se mulee scfid d u escd perpdicur cíd Repie c r crri Plms Segud Cr, brg Gll se dr verid, d plms l r ie pr erci Resul imd, cud cbll Slss Cipri Mr Psr Gll se luc quies Bqui Psurs brille Glli hce u f mule m, sid udd pr pees D u pichz ml repie c rs ds Pis Tercer Negr Tm cic vrs pr cur cíds u cbll Pepí Mr, mbs Vlci, brille, i' segud Psr cur l r difícil mulee eri precucies U pichz, medi bu, r pichz, u escd er l r db burrid Cur Clrd, j perdiz De slid rremee cr picdr Rmpg Chic, ddle u fuere bcz Ps fermerí Tm siee puzs pr ds cbl s pudid Cris Argui Mri pre medime Vice Psr hce u f mule iclr D u escd er scb Plms, Qui Negr, brg Glli d vris veróics, escuchd plms l r m cur puzs, rribd res veces muere u cbll Glli pre ml Gle Piurs ermi erci, sid ése pudidlsim, Glli ps mule c iigci les cerc rg u rvesd Sex Negr lisó Tm res puzs, md res cbl Brc l presie pr cmbir suere siemp Avi Alcñiz pre medime l r es huid sl l cllejó, dd u hcicz u especdr l did, cusd gr pic did Cleri mulee c scfiz d medi escd cíd L hr'g ~e cvís 1 ifvime u e-r ce PARÍS Mejr siució s lies* l Tise, Oese-sd Orles Ls empleds es úlim bdr rbj h su su mrí sus fis hbiules Dcie servici es ms cmple es s lies, se, Orles Medidí - Nre Oese-sd h vu l rbj lgus huguiss Prece frcsd hug l Merpli Prís s mñ h slid diez ch res pr slíes l Nre rei pr s l Oese Ms dñs PARÍS Ache fuer relizds uevs cs sbge s líes férres prvicis, huguiss hi cusd huevs sperfecs Mis Alfr h sid crds seis hi señles Hirlg prci' PARTS ' De cic secres es dividid lumbrd écric Prís, sól se mie hug ds U es ril izquierd l S l r pz Clich De mbs se crgr es che fuerzs Igiers u, huguiss cusr srzs l ex presie Csr TNRIF (Vieres, r) Pregud ex Presie Csr pr crrespsl Agci Fbr cerc sucess currids h pc Vezue, se sirvió crr 16 siguie, spués- drle grcis pr hberle prprcid-csió dr ccer crieri le merecí les sucess, especilme srrlds prvici Mrcib: «Mi ciud es h igul er: mezcrme sus plíics mi pís L currid er csill S Cr cre h sid resuld lógic' crímes rp cmeids pr herm dr Gómí»z juzg llí exisió sublevció sgrcids press, si l mism blló qu" gurecíqu fuere, fuer sldds quies dier muere * Gómez ms empleds, id d exrñ suced lgú dí l prpi l cul Presie" s críic esd pr rvies Vezue Tg rzes pr creer ds crímes vilcis h se cme i beplci p l Presie, pueb, pr espíriu cservció, s cpces d síesis, pued cir x-e es cuesió plíic lgu, si u c fs prpi Des primers mms recibí egrms migs ddme cu l suces Sig lejd sus cecimis qu Repúblic, ssg crrespci lgu c die» l Sr Csr vive quí rquime, rd quice idividus su fmili De e rs BARCLONA (Vieres, r) Ache buó er Nveds cmpñí drmic frces Bc Dufrese L ccurrci fué umers ccurrid L represció «L'Aigl», Rsd, fué u éxi L Dufrese es u criz ble, muesr ser u bu discípu Sr íierhrd' Jil públic pudió discreme f ev - Cmuic l mñ Cluñ h cíd grs evds, ribuédse es bj emperur se Ls hulgs Ciú s hugs igul esd Dicese Cmpñí Hisp-Suiz v cerrr lleres, spidid ds brers rsdd egci r lclidd vis muchs melúrgics h cseguid jrd ueve hrs se vi regr ds peses semles pr sser huguiss, r éss rgizr uev hug gerl l fici l «lck-u» prs crreers dfc brs sigue igul esd, si reslver Tegrfí Sbll ciú cllic brer si rzs reslverse s reuies cebrds h resuld ifrucuss Ls brers exig pg jrles crrespdies l iemp h durd «lck-u» cul hug, impr u cidd crecid, prs se ieg sisfcer Isis mbié ciur «b - c» ' \ gere Cs Seidux, si bi es dispues ccer lgus s css pedids, se ieg ermieme dmisió brers cuses hug, legd ó quiere er fbric rrsrr hug reses brers, j/ $ evir s cuesies es rigirí* L i usió í's presupuess L Lig egilis h crdd dipud CgreseC-fi? mep - dipud Sr Grrig Mssó csum u ur Sd, i Sr Rh H sldr pr Mdrid, fi mr, pre ch bes, sdr mrqués Al Sr Gir -l dmig dr lugr Fm dcj Trbj Ncil u Asmble pr exper dipuds sdres - grs perjuicis irrgrí prbció precs Hcid Periódic reci '* l cpi gerl, segú h mifesd gberdr, h rd se recj periódic rcilis scue Mr, edid Vlci l iev cs Se clcu ecres figurr él uev Cs, hbid umd 5000, c reció l erir Tmbié se h umd cic seccies, ue f-m u l 00; INFORMACIÓN BURSÁTIL i'4 D OCTUBR, L* vlres cizd;- m; s!>> ir rf'í M crs bursiles, i lue< hrems ref lci b;» MIÍO I* cíi»i#»ís: CIKRR I»P MADRID: P-l,, Amri/ble l 5 pr l'k) Í& l i p'*r 10» Cédus hipflcris B'i d«* KspH T-I'v Hisp Av*ri;* i Tif d* Ph Il Crl M<!xw:i Tu vics Pr «*rmí-s Ói uñrís Obligcies NrfF - Privw, Libis*',, D&>f 'le f hr ññ Pi! crr* Úlims cmbis: 4 p-ír l>> ierir, fi d m*8 (dier) Cmbi mas l T'U*m m í* h Pr mñ e>! Bi<'0 CIliHRl:!>H lubcfif 4'pV'lOO ierir, fi-mes Nre Alices «- 1 r» 11 c Úlim hr 2 0) f 1 JO 10 7* Í01 AU & m 85 7 l f & 17 NA <8 35 HQ (Bhp: CIDffi r>k IHLBAO: Afcs fí'»r** Ui lies i ñer» í»5 50 xpiv*» 324 ' CIBRl D PARI3; Bcherirflflil, 4 pr i vi ll ír, íí r 100 fi Uj) Brsil, 4 pr im Ilus, 5 pr 100 * Rms,4 1 2 pr Turc uificd * ->2 77 si '"Vu'! Mejic Bc Bñl l Uf d P 517 «Bi T'rís 1*24 00 jnre Kfjpñ» *»Mf ' AHfMiiAA 408 *0 Adluces Ifí 1733'O De Bepr* 431 X) Rd Mie 2i6 00 (íl-lfilds Ohur 804»'0 Nrd'Sud/ CIRR Dr- LONDRS: Cslidd iglés, i[i p«>r lüj Turc, 4 pr Ofl Ru«5 pr P»r ; í6 87 Clmbi De Beers»,, Ahisu Ríi 68 SO Cubre; i :- Ls perss erviss, bilids si pei, " " " " - ieí rigis l dí 15 r*f "\ OS l di * 5 cubre S Teres Jesús, dcr fuddr; S Auri, vrg; S Tec, bs; Ss Fru, Agilc* Bru, mrires, Ss Sever Aic, cfesres Culs Se g jubile Cur Hrs s Mjs S A (clle Trrijs Guidler), hbr sleme fució S 1eres, s diez, predicd D Lpe Bllesers; pr r, Á s cu, ermi v L mis fici s D S Teres Visi Cre Mrí Nuesr Señr l Trsi Crm, S Mill Y S Ilfs, l Pópul S Mrí 6 levció S Pedr spíriu S Adrció cur Tur: S Ilfs speccu l dí 15 COMDIA (Cmpñí ifil ili) (Ulim sem) 9 Primer segud cs The Geish Cvlleri rusic LARA (Iugurció) 6,30 l m cs (secció dble) l mr sus, Ssó Dlí (esr, ds cs) Mrris (fució cmple) APOLO 7,15 l *rébl L pri chic L Rei Mimí (secció dble) CÓMICO 6 Ls perrs pres (cur cs, secció dble) che used señrs! (secció scil) L mz muís (ds cs, secció dble) SLAVA 7 L cre Fró L bls ceie Apg vms L fres L cre Fró GRAN TATRO 7 l pís s hds l pe vid l pís s hds L dis l pcer (secció dble) MARTIN 6,15 Ju si mbre l clw _ Bebé Él cb primer (eprise) Ju si mbre (secció dble) NACIONAL 6 L r (reesr) Ls mlhechres l bi (secció dble) l gi legre (secció dble) NOVDADS 6 L señr Brb Azul L- vil l s Mrí Jesús (reprise) L señr Brb Azul L sicili BARBIRL 7,15 Ls picrs cs- L rei l mliee l Cr s mu* jeres, Asóme v LATINA 5 A Rm se v pr d! L cz l s l \ ce- revch l re l vlr L dmdr L rier COLISO IMPRIAL 5,15 8,30 Seccies especiles pícus 6 Ls cis Al mr Ls ds srds L b ieve (especil) NOVICIADO 5,30 Ahr si v vers Ls pceres u sies N v e smes, Liberd pr mr Gzpch dluz ' Ls pceres u sies ROMA 5,45 Arísics pícus Seccies vrieés MADRILÑO Des s 5,30, gts dccies vrieés A s 10,45 V i*»45» seccies exrrdiris md RÓYAL KURSAAL-<> Grs re ciós vrieés ciemógrf L viu* d rise Reservd señrs PRINCIP ALFONSO 6 Ciemógrf rs rccies BNAVNT De 5,30 12,15, seccies cius pícus Nvedd esr SALÓN MADRID 5,30 scgid cmpñí vrieés ciemógrf NUVO Des s 7 grs rccies RCRO SALAMANCA (Il Plísil) Abier ds dís Pies, ciemógrf, br pisseric Mres, md; miércles sbds, crrers cis FRONTÓN CNTRAL 4 Ds prids p: primer 50 s, re Iure Vilb, rjs, cr Vicdi Ms, zules, segud 30 s, re Fermí Arre, rjs, cr Mill Guerri, zules AVISOS MTO LOS JABONS gz mr cepció s LA CNTRAL léí 903 RCOMNDAMOS T?&l BARQUILLO, 30 Fbric chces ds s bus frmcis se v Vi Pied, óic uriiv recsiue c fósfr simible Imp LA CORRSPONDNCIA DI SFAJIA, Fcr» 7 b prcurrse u medicm eficz pr cmbir su esd Fl úicme sber cul ser ese medicm relme "eficz* Ls ervis, lchólics gerl, TODOS LOS MDICAMNTOS XCITANTS, pu ekrs css umr POR POCO TIMPO?r*iv1dd órgbsdigesivs dése md, simur u éxi Pe-c cu mr prezcser ese éxi, mr ser mbié cepció, pr csiguie es ese mejr md lgrr resulds L precisme requiere rgism es excició si recsiució rvció sus ems, mejr mer lgrr es recsiució durr es empler PRODUCTOS NATURALS A ST GRUPO CORRSPOND LA SOMATÓS Ls'efecs priciples dure 15 ñs se h pdid cmprbr c emple Smóse, s um hs su grd rml l pei! cie, prducció url jugs digesivs, u hempesis ms érgic, scs l pr digesiv, u urició ms perfec u prgresiv recsiució J rgism su lidd, iclus sisem ervis - Pr csiguie, quies r er l psible grí pr curr bslu su esd bilidd, ber mr SOMATÓS 9 """' *c*-hm - mve&ck -*H*»* %'- r-»? >-,!iur2009 Aumi Mdrid

8 COMPR i P»ÍO ls preci* Perles smerlds, firilue JJef empeñ ppes l Me, Veud br lheej>*- r Cbller jimi lrnfmírid»rv Fú* exquisis lics i hc j;irdiu«5i OU pies B, prcñf,í5,hl V ALHAJAS 's, esmerld*, cmpr ls precis Aigu cus Fru Crrer S Jeróim, 86, jeri NTRAS! Sld (SÓO piess pv*s lfmbrds, l, 5: firs, 1 p crc'lill, <',fi> B Fues, & 'PRÉSTAMOS bre lbju) pjie- *» dvi Me Crrer d N Jcrrflmi»"* esqui,!li ieüff8,->bi ció, ó, i*l pifp*urgver 1; PÁGINA OCTAVA LA CORRSPONDNCIA D SPAÑA PÁGINA OCTAVA irí lw rerss supresies si cm íff/0«* «MM su» c* cidir c s pc* BATRÍAS COCINA irírrible mu cmples 57 peses, especilidd es Cs Cfeers HLTROS higiéics pr, r gu» s3 p i5 cóii Bs Tbrm Precis fijs bi-r-jaulasw m, s '00 céims Clefcció pr peróle, Ajur cs Aigu Cs MARÍN, II, Pzc dé Herrdres 12 ( OJl esqui S Fipe Perí) «ñ bse ere digerid uc Preprd repgfdr simlblg Mu úil pr perss ss ferms, cesi mr lims fcilme digesibles uriivs c irecuci ó shr (excursies, vijes, sprs,-ec) Cd cmprimid equivle diez grms cre vc Cj cr) 4fi cmprimids, 5,30 peses UMiie, Plíse Yu immñ Frmci Cle HMi, rr 13 (HlHUIllll Frfmer* T *»!» fbricds sp * Pcps si preprds, PRMIADOS COM MDALLA D ORO IX Cgres iercil d ilgle Demgrfí Se regí pr d vse d gs ums, muebles juguee, u ppe pr sre biu-ee, vlud 125 jwsr*- Iru--Al r«"*»rrb? SI -,,- -,- r - feüiihuvi-d* -CAMS-! leges bu gus puecw díjui- : : : : rirse is Sles Md : : i 23, Crrer S Jeróim, 23 SOMOVILLA TINTORRÍA INGLSA Nuev eblecimi md c mquiri mr- 'i íu fis iglese» Lim rese l sec, esil LmüM Kspeilidd«s phd JjU Uir hrs Olle LILON 87 B9, csi esqui Pís* Aó Mri L AGUA PURGANT TlixlBKOR, S \I T, es url, prgue su mil es igble 8per* bdd su» simires s fermeds s4«ris, viserle hrpéis Cur si rum cil pr su rme cidd liiu Acredims es es cier dñdi cm prueb, gris, qui prese es uci IB dmiisri" Crmier Bj, f> MUBLS D LUJO H sles, dsphs, cmeió s, lcbs, gbiees, pis, crije, rñs, prs luz, ms, espejs, r- eí», si Hs, mes bilr e ifiidd (es d fsí Td 4 precis fijóse iccbiblee ñr su bm ur xprció prvicis, c embjes «lids có» M3ri Pied, 1 duplicd, pricipl i ú 2 Tr«J, m, SApu brls, S Ueíj u \ prs i 1 i «frir SO- KM'OZ T M1\A- íf Mu L B " d0 i * -ble 60 * XÍ h "BOSTON ' PRIMR ANIVRSARIO TJA SÑORA VIUDA D LA ARNA GONDKCfOfADÁ POR SV SANTIDAD COK'LA CRUZPBO UCCHSIA r pontrplcr, FALLCIÓ L 16 D OGTÓBRB DÉ 1909 Hbid relbid Ss Srms bdició Apsólic "7J* L'-*-' ' Tdlmiss sólebr l díslsr 16 l crrie ÍKlesi prrquil S Brbr; lü s d S Jsé, Nuesr Señr d ' ; Dlres pifici S Migu, l dís IC *20 éu l'iglesí' Jesús, ser plicds pr eer* scs su lm * ; ' SJu -fligidshij dñ Dlres;su ie ms fmili, RUGAN Á SUS migs 2 g prese es? sus rse l mmósr, Crl Arzbisp TJéd fíxcm ó Jlmg Src Jíui d-su, Sidd v Obisps d Mdrid-Alcl, Sió, Avi, Sr Viri i ccedids idulgcis frm'csumbru, Sld lfmbrd;1,15; er- sill, 0,90 AirmlM, i B«Bv«H««w«i vbs curvds cmple IB peses Ls Irqe* Fcrrl 91 _ O»lvrA,bue cre Pre jiómiós',h rre-, Mcis gl' prds Clvri 272 eed hbicies; f Blles, Ifl, Smili prl VNDO CLABBiS seriev, mrc "ri Vz <'lle D Pedr, 1 eñr vid, siu fmili, se Sfrece cmi fr señr 6 iñs, m fp'bier--fsi ri, -'- Adró, *>2 i e ee lquir u esudi Sjpr piur, u cur hbiis bu ire luz; ces dd ds ifrmes pr cr sme «Mu-iij» LuHü, U 2 d' pís, gr dus 3\) vdid veds K«- cribid Americ Trus, ví Ohighis I- v íl'i) «rs merule «,- membree pi, -"SJ LA SÑORITA s- HA FALLCIDO L DÍA 13 D OCTUBR D 1910 Á LAS SIT DÉ LA TARD Hbid recibid Ss Scrms bdició Su Sidd if!» 0 I- PÉ Su direcr espiriul, reverd pdre D Gzl Mrles, Seié; sus fligids pdres D Mú dñ Pir; herms D Mu, D Pedr D Juli, ís, prims ms pries, SUPLICANd sus migs se sirv cmdr su lm A Di* sisí* cducció l cdver, dr lugr dí 15 l cul,? ce - mñ s cs mruri, pse ds Recles*,, l cemeri Scrml S Jusi pr l recibir espcil fvr l du se spi cemeri \, N se recib crs,,, - - Se suplic cche pil rdie se brru miss pr lm d id* Mis I F Clvi Ims) íricip su diée se h rsdd, pr mejr Ícl, clle l Cbller Crci Brbicrl, ilmer i pid, imi Izq (esquiu &[ Ifs), cmic su regres P«ris c úlims mjs' WMiMMW'WMSMWWMMWMMMIB UMMM» CABALLROSi ABID 3 f SASTR Admie géers Hechur frrs --, : A -;u :* SO pcsci De imbo A pesi» i e, i-i;kva:í;, e P «leud ei*«re»ue&v* cr«3 íjéj Pñerí' Pis, Frces 6 Igles, sd 10, 15,20 25 peses f* m::,t»ieu dble CJéerd d«g b s 10 :,:- mer--, l'ucu)*rr>' s «leud f-ks Ls Ulimes JfHiwés'i fre,í cllé : dól Desóiió) S fcili 'liipécjeñ Mdrid prviís', sbr usufrucs, ud* prpieds, í Cli, 10 bj SP0Z Bcrw d rci prce luuilulb, Cfe«ñ«ids l Um, «riul» iuc««l >S«i, bjóis fsí pr riigl FlL'ruOs higiéics pr vu Gru surid ~ Ju*'pr crlu Aprs pr luí écric MANUiíL GANOSA' BL SUNOi* D Vlí Ar Rivs l cmerci fue d es r& ré dí 15 cubre «r> le?» r 8ü spa MA-RÍA ÁNGULO «u diciembre d ISI4 i Tdu MiU «I P * «1 * rrriui» «cl-br dí 16 l erriedr, pr 8,cr«Bfc '? s-j dul S Pe- er plicds p r \C W 5 íps A mism, efir **- Su sbri D Rxe,uii LUir í i sbris pries, s Ar dms eri Culur 2009 MVM»A1H«* mmi,* U m i, i Í uuflkidbsbjmi 'AGNTS irdquirir uis pr evi, ecsip, fuere cmisió Lis Cprrei>,,*;<Sd- I/4379& Vleúc BVBL'TS" ivisibles me, s 10 cs mer Bee rglerid prirs, mel mr, brísims Alzbs mel Vrils visil Tescler Trñspréfi; es, vüllüsj sres, ijr, bules plumer? Berí cci prce lumii Frrerí Crrer uj» i fre er jr), SLAVA vd lhjs, pr s,-sirid s, r, pppe d«l Me MONTKA,40 -* : *'C]ríi*j,-3:j3 f Jc-I dcpree cic (iñs OOB HMICRANINA l Cr M7CALDIR0 3 p :::', * r,; i», frs S ARRINDA u hes -I riber l Jrm, Mi )0 fec» regdí ifs 19, Arr juez Pr ez-g Ids,' 10,' prl Mdrid; 6 7 bl clies pu «: Clicéiic, vd, i *: r, p, pi, & ls, pers briles, se pg bi, irgz,» Fres-2 CAMAS Y MUBLS -- &T cd pzs- Ach, 111; Fucí rl, 10*2 Pz Priipe Alfus 1 I, A CHAS HJJTASA rsps ó subrrid id T2h«!eee,siiI,*,fe i(f!<»íi H' Ach, 17 ss* BOBO 'ciís-ríl Slv, 5 J Í'A'IA AXOBIApA lquise; ieue cleícció bñs, grge Mdíibl-ñí H i 34 hb:«bñ, r err s* rjrdiu, vódü ps c ícüiddsph: Alcl,lfi"' TAGA e Puer CARRTAS,; 2, Y CÁDIZ, I, Pricipl l 8l, " V CORTADORS J OPRARIOS D PRIMR ORDN AÍTOirffS--DlOBRAS' PUBLICAS Tds -s h cvcri - ílw Igresr scue Preprió s cubre, rírd-irieí, u : i mi Sóle SSOLSAj I4 H3 Pirecir, D NIOOLAS SOTO KOBO, igier Cii LOS TIROLSS MPRSA ANUNCIADORA COND D ROAANONS, 7 Y 9 Servicis especiles pr cmp bd*; PRCIOS 00 RGIRÁN HSST4 l 30 DfflRIL D 1911 Brek gr Jrdiers pr 25 sis: Jrdiers pr 6 4 id Lds pr 4 ím Dís fesivs Ffifl6fS s Dis brbles Pese» -SO AVISOS pse pes, 2 (puer led) TLÉFONO #08 _-:-4Í í**m«&í ei Aumi Mdrid FUNRARIA, clle Precids, úmer 20 NO-PRTNC AL «TUUST FUNRARIO 7 í - í -~-~ ~''~ TODOS LOS GANADROS, AGRICULTORS, MÉDICOS MASTROS RURALS D SPAÑA b leer L OiíRfcüO AGRÍCOLA, Revis reukimi Rrlel-?Qdcr (fi" r [blicó),óríq dó Mi--,-:--:u Kcul e Cperlv Ju*«(frles Vpuliee, jue CUÚUL» ms AOüOO K-O->U!»; -is!'a- GIÑA MÑSÜALi'JS'c fgrb* s cubiers vrids xperíeis grícs grs sudis d mercds Cróic Sii fric, Ncil xrujer Seccies d-i í l «lfs u lllrli rurl 1:000 Pl&ióTAS I) J PRKMJ0 djudicr es Rvis l 4 er próxim l ffidle rrl ur me- :jr Memri, cm l, d««ig:e Jurd sbre l i-em «Fm Ice Higie ruru P'-is dóles L suscriiicia ÍÜN'A TPSKTA AL AN )) espr ñs leulsi'», sirviédse" úíers rsds l pg llrg, G-ir Muu, Prs ó slis 15 céims Direcr, Luis S spil, Pz < Ñu Mri, S I Aprd, 461 IATiRIV - Si perció i riesg, se cur * Crcu pr crecie ivció Dr Busdrhi, Augus Fifruer, flo,"mdrid HULS Y PLUMROS NV8YA CASA D GOMAS Orefcs, 21» squi Cdiz* AGUAS PURGANTS OOSLADA A lids pr wbi dcr D Sig Rmó Gjl ó ce pr le primer emici medic re* íd iverslmee Ls Ar* e Cu csiu purge ms eficz, rpid segur, Jms l mr cus irrició, cólics i dlres vire, cm suce ds s ds gus purges; iw«ci e s úics qe brrb 4 pcs miu mrs, i exs l sbr mrg qe i s mi gui purges; es efs esgre rpidísims, sisd mejres is cce s d, mud, sgú disu emicis médics JL A*vee * eid» mbié s mrvils pr cmbir reflimiu, es Ifr* «leí lujd, feiee d e«4s**,,,iiimó rle, bre d cr > rel» iuecll VeJUrw dlreli* ichee, íufítmpddm p«rlm<-d(es & Le mrli remuiriu S migrss pr Js s «íermdce d le pi, cm «cres Ifeccle, crlpe, er>ee, úlcer* les,' rs pedids l pr mr pr spfi l exrjer * repreees MARTIN Y DURAN Teu, 3, MADRID l pr mr eds s priciples iurmi : ügugrs l iu - «w VINOS TINTOS *&v le frers l MARQUS D RISCAL LCIOO (Áv) fldsse ds bei**j 1 resure DPÓSITOS N MADID WCO N Sres Bldmer Hri, Hlgh-Llfe, Crrer S Jeróim, 14 D J Peesig, Prícipe, 1S D, Adri Alvrez, Brquill, 8 Sres D Cr Prs Herms, Arl, 1 Clis» ;s D Jime Rlpll Puer l Sl, 15, «L MllPr qui» D Frcisc Cs, C Xlqu 2, pse Recles, 21,;:/_! D Frcisc Aldm, Ciudd Rdrig, Ai iulb, Nfcs Mr Rí ver, 12 íóes Cedcers) Bg Hilb D Sig Mllled, C Rmós, 12 D JuFerz Rdríguez, Hrlez, ib\ é'i* ís, 4 6 Sr Viud D Orlz, Alcl, 33 86, «L Ne;frl> D K Pidux, Cruis, 12 ü Jrge Bguer, Jcmers, 10 32, «L Mllrquí» Bg Vicri, 01ózg,6 Téf «40 D Rmir Grcí Surez, «Cves Mple», Crrer JeS Jeróim, 80 Avis mu impre csumidres xigir siempre lc ml mbre qe preci b medi bwü Fíjse mu especilme uesr 'mrc ccedid LA SÑOA FAXIXIBCXÓ L DÍA 15 D OCTUBR D 1908 «Wd i rcihid l* uxilis «eplrlrie» De Su scsd eps D u Ferz Quir; sbrir\3 ms pries, M- herm, RUGAN sus migs se sirv cmdr Dis Nuesr befir Tds s miss se cebr díl cubre 1910, iglesi prrquil Ss Jus Psr (vulg 3ii vils), ser plicds pr eer es cs su lm

Lo representaremos gráficamente con un sistema de coordenadas cartesianas. Que en principio nos servirá con uno bidimensional.

Lo representaremos gráficamente con un sistema de coordenadas cartesianas. Que en principio nos servirá con uno bidimensional. mbl S Cruz, 94-38004 S Cruz de Teerife 34 9 76 056 - Fx: 34 9 78 477 buz@clegi-hisp-igles.es Ciemáic: Es l pre de l mecáic clásic que esudi ls leyes del mimie de ls cuerps si eer e cue ls cuss que l prduce,

Más detalles

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE "CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE" Y ESTE DE "CAMINO DE LUCERGA"

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE Y ESTE DE CAMINO DE LUCERGA MDFÓ PUU D P F B 2 1 4 P1 PÑ D U D "M J D " Y D "M D U" É D UBM. PM Y DÓ / Ubr, 1-3º \ : 966659228 \ -mi: st.pmit@yt-ch.s yutmit ch mmri P r X FH D PM Y. U UBZB U UBZB D DD U PD PÑ U P-1

Más detalles

Hola, chicas y chicos! Os presentamos a. Él y sus amigos son los ganadores del concurso de ciencias de este año. . En Brasil, la selva está en

Hola, chicas y chicos! Os presentamos a. Él y sus amigos son los ganadores del concurso de ciencias de este año. . En Brasil, la selva está en E ryc d Pdr Hj d cividd 1 Nmbr: Fch: L rícu y cmé. NOTICIAS DEL COLE PEDRO Y SUS AMIGOS GANAN EL CONCURSO DE CIENCIAS H, chic y chic! O rm Bqu. É y u mig gdr d ccur d cici d ñ. Pdr d. E Bri, v á rqu á

Más detalles

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES l bim cm CACIÓN EDU bim cm DOS TO C u m ó i c c i d r t m m i trá d D qu d r p d i, r u q rd p l rd m p d T d 2 d u g S g prid Mi mbr: Cudrill 1 Mi umr d rd: II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

U N O (Tango) CA PEN DES - PE DE_ES JO_A DE_ES A MO - - RON CO - SUS QUE A MO SUS RON CO - QUE A MO RON CO - SUS QUE A MO RON CO - AN - RER SUS QUE

U N O (Tango) CA PEN DES - PE DE_ES JO_A DE_ES A MO - - RON CO - SUS QUE A MO SUS RON CO - QUE A MO RON CO - SUS QUE A MO RON CO - AN - RER SUS QUE rr.: Roberto Goldar S MЗsica: MRI RES 2 U BUS C LLE _ES N ZS, C RO DIOS T JO_ S TI, N R Y_ES MUY C U BUS C LLE _ES N ZS, C RO DIOS T JO_ S TI, N R Y_ES MUY T U RO BUS DIOS C LLE T JO ES S N TI ZS,, C N

Más detalles

Ruta Alimentadora Sur

Ruta Alimentadora Sur Ad Ru Ador Ad Lo Horzo Ad B A-02 ALAEDA UR Ad Lo Cd P PUENTE VILLA E o P Hy J rí E o Ovo L Cv Grd Cv ERVICIO EPECIAL CIRCUITO DE PLAYA L Gvo Hy Tr A-04 VILLA EL ALVADOR Rvou Ro A-07 AÉRICA L Uó Grd A-08

Más detalles

Escribe en cada renglón una frase. Tienes que escribir una palabra en cada espacio. Nombre:... Fecha:... Mª Carmen Tabarés. L.A.

Escribe en cada renglón una frase. Tienes que escribir una palabra en cada espacio. Nombre:... Fecha:... Mª Carmen Tabarés. L.A. Escribe en cada renglón una frase. Tienes que escribir una palabra en cada espacio. la le li lo lu al el il ol ul...bio ma...ta...timo...ro ba......ma...mo...macén p...ma a...bia E...na c...cetines............

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA Dr. Juan Manuel Buades Fuster Servicio de Nefrología del Hospital Son Llàtzer Palma de Mallorca Acudir a una consulta

Más detalles

DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO. XIV REUNIÓN DE CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO *

DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO. XIV REUNIÓN DE CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO * DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO. XIV REUNIÓN DE CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO * Reu ni dos en el Sa lón Fran cis co Oller del Ho tel El Con ven to, en San Juan,

Más detalles

Página 49 Actividades. Página 50 Actividades. Energías, cambios y movimientos La energía: diversidad y cambios

Página 49 Actividades. Página 50 Actividades. Energías, cambios y movimientos La energía: diversidad y cambios 4 Ergís, mbs y mvms L rgí: dvrsdd y mbs Pág 49 Avdds 1. Ess r pígrfs rrspd ls fgrfís d l pág rr. Cmpl ls rdrs srbd l mbr d l mg q l rrspd. Ls rys s prdds pr l rgí lér q s ml r ls bs y l sl rrsr. B Dr sgls,

Más detalles

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD É U Q DE A S O M A V Y O H R A L HAB N

Más detalles

Boletín Impositvo Mayo 2011

Boletín Impositvo Mayo 2011 J u ris d ic ció n N a c io n a l-a F IP - R e s o lu c ió n G e n e ra l N º 3 0 9 4 -Im p u e s to a la s g a n a n c ia s. A n tic ip o s im p u ta b le s a l p e río d o fis c a l 2 0 1 1.M o d ific

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA POLEMS ESUELOS E JO Y ENEGÍ Equip dct: ti J. Gc Mi Hádz Puc lfs l lmt POLEM U l d ms qu s mu 4 m/s pt iztlmt u lqu d md st u pfudidd d 5 cm. uál s l fuz mdi qu s lizd s l l p dtl?. F N d m S F l fuz mdi

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Este estudio

Más detalles

EPÍLOGO Accidente y mentira Aquí no nos ocupamos de la maldad, a la que la religión y la literatura han intentado pasar cuentas, sino del mal; no del pecado y los grandes v illanos, que se conv irtieron

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

Cenia Paredes: Diseñadora Dominicana en Macy s

Cenia Paredes: Diseñadora Dominicana en Macy s Ci Pres: Diseñdor Donicn Mcy s Escrito por Orld Bernr Lunes 20 Myo 2013 10:58 1 / 11 Ci Pres: Diseñdor Donicn Mcy s Escrito por Orld Bernr Lunes 20 Myo 2013 10:58 Un brrers vez escuché l idiom, ls El éxito

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. EL DERECHO DE OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA* LAW OF THE HISTORICAL MEMORY. ACQUIRE THE SPANISH CITIZENSHIP

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. EL DERECHO DE OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA* LAW OF THE HISTORICAL MEMORY. ACQUIRE THE SPANISH CITIZENSHIP LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. EL DERECHO DE OPCIÓN A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA* LAW OF THE HISTORICAL MEMORY. ACQUIRE THE SPANISH CITIZENSHIP Ma ría Ánge les SÁNCHEZ JIMÉNEZ** RESUMEN: Este trabajo tiene como

Más detalles

Ven a conocer. GenteTour

Ven a conocer. GenteTour Ve er Prque decumbre Ve Mdrid, pr visitr ftástis mumets m:el pli rel,l plz myr,l puert de All, y el s y el mdrñ. Per hy tmbié mgífis prques turles desubrir m el prque Cumbre, de l Sierr Gudrrm, del Sureste

Más detalles

DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO

DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO Resultado fiscal El ar tícu lo 10 de la LISR in di ca que las per so nas mo ra les de be rán pa gar el im pues to apli can do al re sul ta do fis cal la tasa del

Más detalles

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o...

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... Ín d i c e TOMO IV Contrato de Hipoteca Co n t r at o s Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 1... 649 Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 2... 653 Hi p o t e c a. Es c

Más detalles

PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS. Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to

PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS. Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to el que vie- ne en el nom- bre del se- ñor A la Pu- rí- si- ma a- cu- da- mos con á- ni-

Más detalles

Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Estimar el tiempo que necesitas para resolverlo.

Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Estimar el tiempo que necesitas para resolverlo. Examen muestra Ob je ti vo Responder preguntas parecidas a las del examen de selección. Im por tan cia Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Saber cuántas

Más detalles

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a, S. A., 1 9 7 0 In s c r i p c i ó n N 3 8. 5 3 5 D e r e c h o s e x c lu s iv o s r e s e r v a d o s p a

Más detalles

TEMA 1. VECTORES Y MATRICES 1.2. MATRICES. OPERACIONES ELEMENTALES

TEMA 1. VECTORES Y MATRICES 1.2. MATRICES. OPERACIONES ELEMENTALES TEM VECTORES Y MTRICES MTRICES OPERCIONES ELEMENTLES VECTORES Y MTRICES MTRICES: OPERCIONES ELEMENTLES Cocepo de riz Eleeos Tipos de rices Su y difereci de rices Produco de u úero por u riz Trsposició

Más detalles

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JORND MODERNIZCIÓN DE LS TECNOLOGÍS DE L INFORMCIÓN Y COMUNICCIÓN Hci gió cóic gb. L xpici yi. z» Pbció: 26.150 hbi.» Pp 2014: 19.902.730,69» Pi icip: 200 p. 1. Sició c yi z» Nú xpi gi cóic cici 2013:

Más detalles

Guía promocional de tarifas

Guía promocional de tarifas Guía promocional de tarifas P a q u e te s E s p e c ia les P a q u e te D e s c r ip c ión T a r if a p o r p a q u e t e 1 Ocu la r E x p r e s s A p e r tu r a d e l c o n ten e d o r p o r I P M s

Más detalles

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España*

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España* H Pú Eñ / Rw P E, 203-(4/2012): 23-56 2012, I E F L I S: Mó Eñ* LOURDE JEREz ARROO U Ex FIDEL PICO áchez REDE-U V R: A, 2012 A: J, 2012 R E ú é í I, ACE y CIT, h ó. E j q í Eñ ó, é ó AI. L z y, y ó ó x

Más detalles

Los acuerdos de reconocimiento de títulos

Los acuerdos de reconocimiento de títulos Los acuerdos de reconocimiento de títulos El Ejercicio profesional en la Globalización Estándares internacionales y Normativa nacional Buenos Aires, Argentina 17 de Septiembre de 2004 De qué títulos hablamos?

Más detalles

Charla Software Libre y GNU/Linux

Charla Software Libre y GNU/Linux Crl Sftwr Libr Pr J St IfSc/Lix SAdi Www.jitc.c Www.cilix.rg Www.critfd.if j_t@jitc.c Nvibr Nvibr10, 2014 jitc.c jitc.c Sftwr Libr Rt l Librtd d l ri L ri ti l librtd d jctr, cir, ditribir, tdir, dificr

Más detalles

ÍNDICE GENERAL. Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii. CAPÍTULO I Nociones generales

ÍNDICE GENERAL. Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii. CAPÍTULO I Nociones generales Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii CAPÍTULO I Nociones generales 1. Re s e ñ a hi s t ó r i c a... 1 2. De n o m i n a c i ó n... 3 3.

Más detalles

POR LOS CAMINOS DE LA FE Serie de programas para crecer en la fe. TEMA: Principales aspectos de la doctrina de los fariseos.

POR LOS CAMINOS DE LA FE Serie de programas para crecer en la fe. TEMA: Principales aspectos de la doctrina de los fariseos. POR LOS CAMINOS DE LA FE FICHA 11-61 1.- PRE SEN TA CIÓN DEL TE MA Los fa ri seos eran un gru po muy ape ga do a la Ley ju día. Eran gen tes de la cla se me dia, ar te sa nos o co mer cian tes, o gen te

Más detalles

Págalo en 12 meses sin intereses Encuentra tu tienda en: www.teabla.es Atención al cliente 902 20 30 50

Págalo en 12 meses sin intereses Encuentra tu tienda en: www.teabla.es Atención al cliente 902 20 30 50 Oprtuniddes ABRIL 2014 Págl en 12 meses sin intereses Encuentr tu tiend en: www.tebl.es Atención l cliente 902 20 30 50 Llévte tu smrtphne más brt que en l tiend de l ld Sny Xperi Tip 3,2 3,2 MP 2,9 GB

Más detalles

OFICINAS EN ALQUILER MEMORIA DE CALIDADES. superficie edificio. Josefa Valcárcel, 3-5 28027 Madrid. www.jv3.es

OFICINAS EN ALQUILER MEMORIA DE CALIDADES. superficie edificio. Josefa Valcárcel, 3-5 28027 Madrid. www.jv3.es MEMORI DE CLIDDES Jsef Vlcárcel, 3-5 28027 Mdrid www.jv3.es Plnt Bj 640,00 m2 Plnt 1 1.653,00 m2 Plnt 2 Plnt 3 Ttl superficie 5.954,00 m2 Prking interir Prking exterir 83 plzs 31 plzs Plnt Prking Interir

Más detalles

Cuaderno Estadístico Municipal de La Paz, Baja California Sur. edición 2005

Cuaderno Estadístico Municipal de La Paz, Baja California Sur. edición 2005 Cuaderno Estadístico unicipal de La Paz, Baja California Sur. edición 2005 apas 0. División Geoestadística unicipal 1. Infraestructura para el ransporte 2. Orografía 3. Fisiografía 4. Geología 5. Sitios

Más detalles

Buda predicó el S ut ra de la P ro f un da Bo n dad de lo s padres y la D if icult ad en R et rib uirla T r a d u cci ó n a l es p a ñ o l d e l a v er s i ó n ch i n a d e K u m a r a j i v a Plegaria

Más detalles

LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO

LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO MARCELO ROUGIER MARTÍN FISZBEIN LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO El gobierno peronista de 1973-1976 MANANTIAL Buenos Aires Diseño de tapa: Eduardo Ruiz Rougier,

Más detalles

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI Mgli L Rdíguz Cluul Lgl WEB-LSSI L pági Wb www.mgupi.cm iulidd d Mgli L Rdíguz y cumpl c l quii divd d l Ly 34/2002, d 11 d juli, d Svici d l Scidd d l Ifmció y d Cmci Elcóic, dl Rl Dc-ly 13/2012, d 30

Más detalles

Dimensión económica de la familia

Dimensión económica de la familia Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Dimensión económica de la familia GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2015-2016 Ficha Técnica Asignatura: Dimensión Económica de la Familia

Más detalles

Ca pí tu lo X: De la Bi blio te ca y Cen tro de Re cur sos pa ra el Apren di za je

Ca pí tu lo X: De la Bi blio te ca y Cen tro de Re cur sos pa ra el Apren di za je Ca pí tu lo X: De la Bi blio te ca y Cen tro de Re cur sos pa ra el Apren di za je Ar tí cu lo 10.1 Los es tu dian tes tie nen el de re cho a usar li bre men te la Bi blio te ca de la Uni ver si dad y

Más detalles

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo TE.(56-2) 2809 2598 Presentación Brandcorp, inicia sus actividades en el año 1993 en la Sexta Región. En sus comienzos se especializa en la confección

Más detalles

PRODUCTO TURÍSTICO POR LOS TERRITORIOS DEL CABALLO ANDALUZ

PRODUCTO TURÍSTICO POR LOS TERRITORIOS DEL CABALLO ANDALUZ PRODUCTO TURÍSTICO POR LOS TERRITORIOS DEL CABALLO ANDALUZ POR LOS TERRITORIOS DEL CABALLO ANDALUZ ESTACIONALIDAD 7 DÍAS - 6 NOCHES Todo el ño (preferentemente de Octubre Myo) Fin Pr d og e r m 7 O O Aeropuerto

Más detalles

d e l a L e y 1 8. 3 8 4.

d e l a L e y 1 8. 3 8 4. D I A G N Ó S T I C O D E L A S I T U A C I Ó N E N E L S I S T E M A T E A T R A L E n e l c a m i n o d e p r o f u n d i z al r a c o n s o l i d a c i ó n d e l s e c t o r t e a t rsae l, r e s u

Más detalles

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 Ín d i c e Contrato de Compraventa Bienes Inmuebles In m u e b l e. Ofe rta d e co m p r a. Fo r m u l a r i o u n o... 3 In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 In m u

Más detalles

CÓMO APOYAR PROCESOS DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL EN ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CRISIS DE CARRERA. Superando las crisis de.

CÓMO APOYAR PROCESOS DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL EN ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CRISIS DE CARRERA. Superando las crisis de. CÓMO APOYAR PROCESOS DE ORIENTACIÓN SOCIO OCUPACIONAL EN ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CRISIS DE CARRERA Superd l crii de L ib ertd y O r d e crrer 4 Mietr et etudid, hbrá vri et dde puede etir lgu

Más detalles

Y la verdad es que tenemos que decir que Saúl lleva la música en la sangre. Pues tiene varios

Y la verdad es que tenemos que decir que Saúl lleva la música en la sangre. Pues tiene varios Sul Gm: "Pr che psion prefiero py siert" L Entrevist! L 20 Agosto 2012 00:00 En t ocsión Chiks Urbns h tido pcer trevistr Súl Gm, jov cntutor muchísimo tlto, cul comprtimos momto grdble. Y verdd mos cir

Más detalles

/?*,,ard/ (r,v,ura-. $" ffi.'s. .$j; "tffrxri;,,\.i64h. r**"''$a' . CONVOCATORIAA COMPRA MENOR

/?*,,ard/ (r,v,ura-. $ ffi.'s. .$j; tffrxri;,,\.i64h. r**''$a' . CONVOCATORIAA COMPRA MENOR Click here t0 enter MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA Click here t enter DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.. CONVOCATORIAA COMPRA MENOR Referenci del Prced i mient : (M I P-C M C -17-201 6) OBJETO

Más detalles

Metales pesados en materiales de referencia Herramientas para su caracterización mediante métodos trazables y normativos

Metales pesados en materiales de referencia Herramientas para su caracterización mediante métodos trazables y normativos Metales pesados en materiales de referencia Herramientas para su caracterización mediante métodos trazables y normativos Dr. Alberto José Quejido Cabezas Jefe de la División de Química Departamento de

Más detalles

P A R T E I I C r í t i c a r y j u s t i f i c a r s e CAPITULO 5 El imperio de la crítica S o b r e l a s o c i o l ó g i c a d e l r i e s g o y e l d e l i t o t e c n o l ó g i c o s Si el científico,

Más detalles

IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS

IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS IGUALDAD Y ACCIONES AFIRMATIVAS INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Se rie DOCTRINA JURÍDICA, Núm. 399 Coor di na dor edi to rial: Raúl Már quez Ro me ro Edi ción: Do ris Adria na To rres Ro drí guez

Más detalles

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l œ œ œ œ œ œ œ Letr: bo Benegs To Hbner q = 60 S ============================ bb 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ U œ bom E C ============================ bb 2 Ṷ 4 # bom E T ============================ b b 2 œ 4

Más detalles

Có mo ha cer escuelas democráticas?

Có mo ha cer escuelas democráticas? Có mo ha cer escuelas democráticas? Josep Ma Puig Rovira Uni ver si tat de Bar ce lo na Resumen Para res pon der a la pre gun ta que ti tu la el pre sen te ar tí cu lo, Có mo ha cer es cu e las de mo crá

Más detalles

D U R A N G O CLAVE: 10105 RUTA : MEX-030 AÑO : 2013

D U R A N G O CLAVE: 10105 RUTA : MEX-030 AÑO : 2013 DURANGO 283 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Bmji - E Pmit MEX-030 2 Dug - Et. L Zc MEX-045 3 Dug - Mzquit MEX-023 4 Dug - Tó MEX-040 5 Dug - i Uió MEX-040 6 Et. L Chich - Cucmé MEX-049

Más detalles

La nueva era de las desigualdades

La nueva era de las desigualdades JEAN-PAUL FITOUSSI PIERRE ROSANVALLON La nueva era de las desigualdades MANANTIAL Título original:??? Éditions du Seuil, París Éditions du Seuil, 1996 Traducción: Horacio Pons Diseño de tapa: Estudio R

Más detalles

MANUAL PRACTICO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES

MANUAL PRACTICO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES MANUAL PRACTICO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES Pérez Chávez - Fol Olguín - Campero Guerrero Actualmente, un número importante de personas morales se encuentran constituidas legalmente como sociedades

Más detalles

Ededtablero y tarjetas

Ededtablero y tarjetas . s w w w. Jgs b yjs b y js Jgs 1 www..s www..s www..s www..s, 2013 í Bsq (jgs 1, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 y 27) q Bc s (jg 20) X (jgs 4 y 30) s g, fá p Bc y Bz íz (jgs 2, 3, 5, 6, 7, 8,

Más detalles

Manual para la homologación de proveedores de soluciones tecnológicas EDI

Manual para la homologación de proveedores de soluciones tecnológicas EDI Manual para la homologación de proveedores de soluciones tecnológicas EDI Anexo 1 1 /// Manual para la Homologación de proveedores de soluciones tecnológicas EDI Indice A. Introducción....................................................................

Más detalles

Hacia la universidad Aritmética y álgebra

Hacia la universidad Aritmética y álgebra Solucionrio Solucionrio Hci l universidd riméic álger OPIÓN. Dds ls mrices ) lcul ls mrices. ) lcul l mri invers de. c) Resuelve l ecución mricil. ) 8 7 8 9 ) ( ), dj( ) c), [ ] 9 9 8 9. Resuelve el sisem

Más detalles

Alcances y retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y su relación con la reforma constitucional de amparo

Alcances y retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y su relación con la reforma constitucional de amparo Alcances y retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y su relación con la reforma constitucional de amparo 1) Introducción Geiser Manuel Caso Mo li na ri El pre sen te tra ba jo

Más detalles

EL SALMO VESPERTINO Tono 8

EL SALMO VESPERTINO Tono 8 EL SALMO VESPERTNO Tono 8 Oh Se- ñor, cla- mo a Ti: es- cú- cha- me; es- cú- cha- me, oh Se- ñor. Oh Se- ñor, cla- mo a Ti: es- cú- cha- me, a- tien- de la voz de mi sú- pli- ca. Cuan- do cla- mo a Ti,

Más detalles

Consulta, asesoramiento y mediación familiar

Consulta, asesoramiento y mediación familiar Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Consulta, asesoramiento y mediación familiar GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2014-2015 I. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA ICF Abril 13, 2015

Más detalles

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Ró Nº: JD-1852 Pá 15 Fb 2000. POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA A CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., COMO OPERADORA EXCLUSIVA DE LA RED PUBLICA, QUE SUSPENDA DE MANERA

Más detalles

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia.

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia. Ñ D D Z Ó U Y B B M V Ó M G G jy j P K ó b xm y : W ñ y é xvz fm / g y fó bj y V km / f 1 3 5 7 8 10 10 12 14 15 17 17 22 24 ó y m mím b! F -, m Dm m ó y m bá b gé m fz m / V q vó FDM f m mé j í bj g g

Más detalles

IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA

IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA 3 5 0 % 3 2 5 % 3 0 0 % 2 5 0 % 2 0 0 % 1 5 0 % 1 0 0 % 1 4 8 %1 5 3 % 1 1 0 % 1 0 2 % 1 1 2 % 1

Más detalles

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA

PUNTOS DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV) ESTADO ARAGUA US D XD D GS UL HCUL (G) SD GU MUC MB DL SBLCM DCCÓ GD L Ó C US CMUL MCY- L G, Z DUSL ÑL. F. DM DL Ó. SUC HZ CGU C C CGU-LL D CU 109-14-01 ZM SS D L LL C CL LL D CU-S JU D LS MS ZM S D L U C CL LL D CU-S

Más detalles

Centro Medico Nacional Siglo XXI Hospital de Especialidades. Alergia e Inmunología Clínica

Centro Medico Nacional Siglo XXI Hospital de Especialidades. Alergia e Inmunología Clínica t Md N S XXI Hspt d Espdds I INMUNOGLOBULINS R3I D. Pt M O F Rs Méx, D.F. J d 2012 Dfó J 2012 F d pts ds, p déts. I I bás y Psw T t, 2004 D. Rs. R3 I S s pps dds d dd h ft td tp d ss. Ls tbts bós sftvs

Más detalles

P ara o bt e n er un a c u e nt a d e p a dre

P ara o bt e n er un a c u e nt a d e p a dre O rie nt a ció n d e C a lific a cio n es Port a l P a dres Temas Princip ales C ara cterístic as Para obtener una Cuenta de Pa dres Lin e a mie ntos so bre el uso M a n ejo d e l a C u e nt a Inform a

Más detalles

C- IN FOR MA CION DE IN GRE SO A 1 ER AÑO

C- IN FOR MA CION DE IN GRE SO A 1 ER AÑO To do as pi ran te a in gre sar a la Nue va Es - cue la Se cun da ria Orien ta da (NES), de be rá cum pli men tar con to da la do cu men ta ción re - que ri da que se de ta lla más aba jo y con los dos

Más detalles

BE FREE. energía creativa. Te presentamos la herramienta de comunicación online más innovadora!

BE FREE. energía creativa. Te presentamos la herramienta de comunicación online más innovadora! Gnt con nrgí crtiv. BE FREE. EL FREEBIE ONLINE: LA HERRAMIENTA DE INBOUND MARKETING MÁS CREATIVA. EL REGALO INFINITO. El frbi un hrrint d prooción y counicción onlin originl, intrctiv, virl, útil y grtuit.

Más detalles

Bo le tín Infor ma ti vo para Alum nos

Bo le tín Infor ma ti vo para Alum nos ISSN 1405-6836 Bo le tín Infor ma ti vo para Alum nos Año XX Vo lu men 20 Nú me ro 265 Bien ve ni dos alum nos del se mes tre 2015/2 En es te nue vo pe río do en el que ini cian tus ac ti vi da des académicas,

Más detalles

Textil del Sur IPASA ARIC AA.HH. MICAELA BASTIDAS ARICA. Colegio URB. OLIVA RAZZETO. Mercado AA.HH. JOSE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA ALTA

Textil del Sur IPASA ARIC AA.HH. MICAELA BASTIDAS ARICA. Colegio URB. OLIVA RAZZETO. Mercado AA.HH. JOSE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA ALTA M IVI LD I V Q 20000 C C Q I Ñ C TM L I FRD L VIVR BT MLCHT BL V CC G V L T : L LIMIT TR L DIFRT TI LIGR RXIMD Y CLQIR RYCT Q FCT BR VFICR L LIMIT Y CRCTTIC L MLZMIT BID Q T M GRL ur 28 JLI L M L F LVDR

Más detalles

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades COSTO DE LO VENDIDO Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 29, frac ción II, de la LISR, las per so nas mo ra les del ré gi men ge ne ral de ley po drán efec tuar la de duc ción del cos to de lo ven

Más detalles

corres.pondienles a la.presenle Tnernoria

corres.pondienles a la.presenle Tnernoria crres.pndienles a la.presenle Tnernria SERVICI NACINAL DE CREDIT AGRICLA SECUND QUINPUENI AÑ-52 ASESRIA TECNICA PRESTAMS PARA ADQUIRIR SEMILLA DE TRIW DESTINADA A LA SIEMBRA GRÁFIC CMPARATIV DE LAS CANTIDADES

Más detalles

LA PORNOGRAFÍA O EL AGOTAMIENTO DEL DESEO

LA PORNOGRAFÍA O EL AGOTAMIENTO DEL DESEO LA PORNOGRAFÍA O EL AGOTAMIENTO DEL DESEO MICHELA MARZANO LA PORNOGRAFÍA O EL AGOTAMIENTO DEL DESEO MANANTIAL Buenos Aires Título original: La pornographie ou l épuisement du désir Buchet/Chastel, París

Más detalles

Expresión: Gramática: La comunicación

Expresión: Gramática: La comunicación COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO AYACUCHO Unidad 1 Semana del 17 al 21 de marzo SESIÓN DE APRENDIZAJE N 01 del ÁREA DE COMUNICACIÓN del 3 - PRIMARIA 2 014 Nombre y apellidos del estudiante: EVALUACIÓN

Más detalles

Llegan DosTurbinas de Gas de 170 MW Siemens para la Central Térmica Cordobesa de Pilar

Llegan DosTurbinas de Gas de 170 MW Siemens para la Central Térmica Cordobesa de Pilar Bleí Eergé N 23 Lleg DTurb de G de 170 MW Seme pr l Cerl Térm Crdbe de Plr Seme e h rfrmd e l úlm d ñ e l prveedr myrr de l urb de g de vzd deñ que e vee ld e el pí, l m l de l Termelér Belgr, S Mrí de

Más detalles

Trabajo Fin de Máster

Trabajo Fin de Máster Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Trabajo Fin de Máster GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2015-2016 Presentación Bien ve ni dos a la asig na tu ra "Tra ba jo Fin de Más ter"

Más detalles

LECTURA ORANTE DE LA BIBLIA

LECTURA ORANTE DE LA BIBLIA LECTURA ORANTE DE LA BIBLIA Para crecer como Discípulos Misioneros CICLO LITURGICO B 2014-2015 Dios nos Habla Hoy Adultos y Jóvenes Jesús Nuestro Amigo Niños Hay una forma concreta de escuchar lo que el

Más detalles

DEDUCCION DE INVERSIONES

DEDUCCION DE INVERSIONES DEDUCCION DE INVERSIONES Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 37 de la LISR, las in ver sio nes sólo se po drán de du cir, en cada ejer ci cio, si guien do la me cá ni ca si guien te, con las li

Más detalles

AMÉRICA MÓVIL, S.A. ANUNCIO DE PAGO DE DIVIDENDO

AMÉRICA MÓVIL, S.A. ANUNCIO DE PAGO DE DIVIDENDO AMÉRICA MÓVIL, S.A. ANUNCIO DE PAGO DE DIVIDENDO Sntnr Investment, S.A., en clidd Entidd Enlce l Emisr, infrm ls Entids Prticipntes que en l Asmble Generl Ordinri Accinists Améric Móvil, S.A., celebrd

Más detalles

ÍNDICE GENeRAL. CAPÍTULO I El contrato de suministro

ÍNDICE GENeRAL. CAPÍTULO I El contrato de suministro ÍNDICE GENeRAL CAPÍTULO I El contrato de suministro 1. In t r o d u c c i ó n... 1 2. Fun c i ó n Ec o n ó m i c a... 2 3. Nat u r a l e z a ju r í d i c a y ca r a c t e r í s t i c a s... 4 4. Dif e

Más detalles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles f 1996 Méxic Nv Yrk L Agl r pii pr llv p cr v. gt tj L Crp Prii l t r iñ p c. C r F c ú i b b cfé ILLY t prpr l i c p Tbié v p pii igrit r j tr cr l tr clit, c frt lbl. c fr pr i rrll pr tr f cr pé hbr

Más detalles

Desarrollo Emocional

Desarrollo Emocional Desarrollo Emocional Universidad Politécnica Salesiana Área de Ciencias Sociales, Humanas y de la Educación Carrera de Pedagogía Qui to Desarrollo Emocional ROSA ARMAS 2010 DESARROLLO EMOCIONAL Rosa Armas

Más detalles

Una revelación de Dios del edificio de Dios como la meta de Su salvación, provisión y revelación

Una revelación de Dios del edificio de Dios como la meta de Su salvación, provisión y revelación Mensaje uno Una revelación de Dios y del edificio de Dios como la meta de Su salvación, provisión y revelación Lectura bíblica: Éx. 3:6, 14-16, 18; 5:1; 24:8; 17:6; 25:8-9; 40:1-2, 34-38 I. En Éxodo encon

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N óig igu 7 u iuió iizió f viu éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN Nuv i Diió Oi y Gió i 778 P 77 óig NO u éi - 6 i fiv 8i Oiv ui u

Más detalles

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS PASUR Forestal, Constructora y Comercial del Pacifico Sur S.A. ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS Correspondientes al periodo terminado al 30 de Septiembre de 2015 - Estados Financieros - Notas a los Estados

Más detalles

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015 C o n g e s t i n, s e g u r id a d y t r a b a jo 1 W I L M A N H A R R Y M A R ح N C A S T A ر O H O J A D E V I D A N a c ي e l 1 7 de S e p t ie m b r

Más detalles

JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR

JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR NOEMI AIZENCANG JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR Relaciones que potencian los aprendizajes escolares MANANTIAL Buenos Aires Diseño de tapa: Eduardo Ruiz Aizencang, Noemí. Jugar, aprender

Más detalles

PRODUCTO TURÍSTICO. ETNOGRAFIA. Vía verde y Parque Natural Sierra Norte de Sevilla

PRODUCTO TURÍSTICO. ETNOGRAFIA. Vía verde y Parque Natural Sierra Norte de Sevilla PRODUCTO TURÍSTICO ETNOGRAFIA. Ví vde y Prque Nturl Sir Norte de Sevill Dí Fi Pr n d og e r m 4 DÍAS - 3 NOCHES C Os de om un L ple j L o nt en ej do ue r P. l rei N yp S co ico ir sd d ea ea ro rc ch

Más detalles

Boletín Mexicano de Derecho Comparado ISSN: 0041-8633 bmdc@servidor.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México México

Boletín Mexicano de Derecho Comparado ISSN: 0041-8633 bmdc@servidor.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México México Boletín Mexicano de Derecho Comparado ISSN: 0041-8633 bmdc@servidor.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México México CÁRDENAS, Jaime CONSTITUCIÓN Y REFORMA PETROLERA Boletín Mexicano de Derecho Comparado,,

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

Derecho civil del matrimonio y de la familia

Derecho civil del matrimonio y de la familia Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Derecho civil del matrimonio y de la familia GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2014-2015 I. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA ICF Abril 13, 2015

Más detalles