Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo"

Transcripción

1 Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1

2 Ogizció Itcil p l Nmlizció (ISO) Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1 Ctid Pólg 3 Itducció 7 Pt 1 - Mtlgí, mlizció y 11 vlució d l cfmidd Pt 2 L Ogizció Mudil 26 dl Cmci (OMC) y u ifluci b l mlizció Pt 3 U vitz l m 30 Pt 4 Ogim d mlizció 40 gil, cil itcil 47 Pt 5 Actividd y tuctu d u Ogim Ncil d Nmlizció (ONN) 65 Pt 6 Dll d m 70 Pt 7 Ifmció, vt y pmció 78 Pt 8 Rlci itcil y gil ISO (Ogizció Itcil p l Nmlizció) u d mudil qu idtific cuál m itcil quid p l cmci, l gbi y l cidd ; l dll cjutmt c l ct qu l v utiliz ; l dpt p mdi d pcdimit tpt bd ctibuci cil pvit d múltipl pt itd ; y l fc p utilizd ivl mudil. L m ISO tá bd u c itcil cguid d l b má mpli d gup d pt itd. L ctibució d xpt pvi d qull má cc l cidd mti d m y d l ultd d u implmtció. D t m, uqu vluti, l m ISO muy ptd y cptd ivl itcil p ct públic y pivd. ISO, u gizció gubmtl, u fdció d gim d mlizció cil pvit d td l gi dl mud ; u p pí, icluyd pí dlld y ví d dll, í cm pí c cmí pc d tició. Cd mimb d l ISO l picipl gim d mlizció d u pí. L mimb pp l uv m, pticip u dll y fc l py, cjutmt c l Sctí Gl d l ISO, l 3000 gup técic qu ctulmt dll l m. 85 Pt 9 Lctu cmplmti 86 Ax 1

3 Ogizció d l Nci Uid p l Dll Idutil (ONUDI) Pólg L ONUDI pmuv l mjmit d l cdici d vid d l gt y l ducció d l pbz pí dll, í cm pí c cmí tició, tvé dl ccimit idutil tid. El ppl d l Ogim Ncil d Nmlizció (ONN) h vlucid dut l últim 50 ñ. L mj l iftuctu fíic y cómic, l vc tclgí d l ifmció, mj páctic d fbicció, utmtizció, tpt y cmbi um pct qu fct l cmci y l iduti, h llvd u umt cld l vlum dl cmci dt y t l pí. L fct d l glblizció pud pcibi td pt, y l pmdi d l á cidd bjt d mlizció h xtdid ht iclui itm d gtió, iduti d vici y uv tclgí qu xití l gud mitd dl igl XX. L ONUDI mviliz ccimit, dtz, ifmció y tclgí p py l cmci y l dll idutil bád t piidd tmátic : () ducció d l pbz tvé d ctividd pductiv, (b) ftlcimit d cpcidd cmcil, y (c) mjmit gétic y mdimbitl. L ONUDI tbj ctivmt mximiz l cpcidd cmcil d pí dll p qu pvch ptuidd cmcil ivl gil itcil, y l cció y ctulizció d l m y l iftuctu d l vlució d l cfmidd d l pí, icluyd u cmpt muy imptt qu buc up l btácul técic l cmci (OTC), ft mdid iti y fititi (SPS) y fmt l cc l mcd. E vit d qu mti ctct dict c mp lcl, gim d mlizció y vlució d l cfmidd, y t técic y d 2 dll, l ONUDI h plificd y cd gim d mlizció cil y h cd iftuctu d l clidd dd t xití. E mmt ptd p u fqu l mdid, u dtz p ftlc cpcidd, í cm p u éfi l ctividd gil. Cttmt, jcut ivtigci y tudi lcid c m y vlució d l cfmidd, y h publicd vi guí p pí dll l qu l mut cóm impul u cmci itcil y lg u dll tibl. E u tudi lizd p l Dptmt Gubmtl p l Dll Itcil dl Ri Uid (DFID p u igl iglé), l ONUDI fu clificd cm l mj d l gizci d l Nci Uid (ONU) p pmv y mit m y tád mudil, y cut t l pim i, d l vitité gizci qu uxili l pí dll. L m utiliz cd vz má p py glmtci técic, y diig má tclgí cvgt y d ápid dll. Admá, h l m dll p u vidd my d pt itd. L uv pduct mtiv qu cut c píd má ct d dll u itt d l cmuidd d m p pd l dmd d gbi, mp y cumid d td l mud. Cmpñí, cci d gizci cmcil, pí idividul y gup gil y ub-gil, ti h u g ité l mlizció y, dmá, l úm d m lmt itcil, ctiú dmtd u ccimit impit. P t, l mud d l mlizció h hch má cmplj, iclu h hch má imptt p l dll cil itcil. L cció d l Ogizció Mudil dl Cmci (OMC) l ñ 1995, llvó l dll d vi cud, piciplmt, l Acud b Obtácul Técic l Cmci (OMC/OTC) y l Acud b l Aplicció d Mdid Siti y Fititi (OMC/MSFS), l cul td l mimb d l OMC db dhi. Et cud u itt p duci l icidci d l m, y l glmtci bd ll, qu utiliz cm btácul técic l cmci t pí, id qu l btácul qu b cl h id id limid p l dift d d gcició dl Acud Gl b Cmci y Acl (GATT p u igl iglé). Et dll h id cmpñd p u tdimit ivl mudil d qu l m, y l ONN qu l dll y pmuv l pí idividul, pud t p 3

4 í mim. Evlució d l cfmidd, cditció, mtlgí y m, td cmpt d l iftuctu d l clidd, fm pt d l mzcl técic itgd ci p qu u pí cmci xitmt, tt biltlmt cm dt dl itm multiltl d cmci. Et mzcl y tá dipibl u vidd d pí dlld, p u ctidd d pgut ug cud tt d l pí dll. Pticulmt cuál l mzcl quibl, iclu ppid, p u pí dll pticul? L lidd y l piidd d l pí dll muy dift l d qull qu ptc l mud dlld. L tuctu y fm d p d u gim d mlizció tdicil, qu fuci cctmt y tifc l cidd d l pt itd u pí dlld, pud l put ctd l mud dll. E l ñ 2004, l Cmité Cjut p l Cdició d l Aitci l Pí Dll mti d Mtlgí, Acditció y Nmlizció (JCDCMAS p u igl iglé), l cul ISO y ONUDI ptc cm mimb, publicó u dcumt tituld Buildig cpdig tchicl iftuctu t uppt utibl dvlpmt d td i dvlpig cuti d cuti with cmi i titi (C- 4 tucció d l iftuctu técic p py l dll tid y l cmci l pí dll y qull c cmí tició). L mimb 1 dl JCDCMAS cmd, t t c, qu p fc u fqu cmput iftuctu técic dll, l yud db b l tdimit d qu xit u mdl hch p iftuctu técic, y témi d l cmpt ci, l gd d fiticció qu db t, l fm qu pud fc l vici d iftuctu técic ; y p l tt, l pí dll db tm dcii b plític ll mim, y fc u ctt cmpmi plític dich dcii. Et publicció pt u ctulizció y xpió dl Mul ISO 1:1994, Etblcimit y Gtió d 1 L mimb dl JCDCMAS : Ittil Buu f Wight d Mu (BIPM) Ittil Accditti Fum (IAF) Ittil Elcttchicl Cmmii (IEC) Ittil Lbty Accditti Cpti (ILAC) u Ogim Ncil d Nmlizció. El dcumt cub l picipi má imptt d l mlizció ivl cil, gil itcil ilut l lmt tuctul d l qu db cg p mj l pc ivl cil. L publicció cpil l xpici dl Cmité d ISO p ut ltiv l pí dll (ISO/DEVCO) ttd c pí cm t, y gi b l 40 ñ d lb d ONUDI yudd tblc y ctuliz l ONN y l iftuctu d l clidd pí dll, y uxilid l uui l implmtció d m. Epm qu t publicció, qu b l clbció dud t ONUDI ISO, bfici p l pí dll, í cm p pí c cmí tició, u fuz p tblc ctuliz u ONN cm pt d u iftuctu d l clidd, y llvl u ivl qu ppid p ll, y cm u mdi p icmt u cpcidd pductiv y cmcil, cm py p l ptcció dl cumid, l ptcció cil y l ptcció mdimbitl. Kdh K.Yumkll Dict Gl (ONUDI)) Al Byd Scti Gl (ISO) Ittil Ogizti f Stddizti (ISO) Ittil Td Ct UNCTAD/WTO (ITC) Tlcmmuicti Stddizti Buu f ITU (ITU-T) Ittil Ogizti f Lgl Mtlgy (OIML) Uitd Nti Idutil Dvlpmt Ogizti (UNIDO) 5

5 Mj d uci d pbilidd L limit qu fc y l pii xpd t publicció b l xpici clctiv d ccid xpt y pfil l cmp d l mlizció. Si mbg, tt d u guí ISO dcumt mtiv y fc gl cc dl fucimit d l ONN, i dfi l cdici ci p cvti u mimb d LA ISO. Rccimit ISO y ONUDI humildmt cc l tbj ddicd d Pt B, Alx Ikl y Ghm Hllwy, l dició y cdició lizd p Bd Clzdill-Smit (qui ptció ISO), B Bud (ISO), Nicl Fluy (ISO), Gd Ptcci (ONUDI), Llith Gtilk (ONUDI) y l py d Si Rjkki (ISO) y Ju Sim (ISO) y Ulviu Mug Dlu (ONUDI). Et publicció tmbié bfició d cmti y ugci vli pvit d l iguit mimb d l Pidci dl Gup Cultiv d DEVCO (CAG) : M. Im Sudw (Pidt d DEVCO)... BSN (Idi) M. Cl Amim... ABNT (Bil) M. Adu Gymfi Dkw... GSB (Gh) M. Y Khyyt..... JISM (Jdi) M. Mii Mhmmd..... DSM (Mli) M. Hifumi O..... JISC (Jpó) M. Ad Sköld... SIS (Suci) M. Supchi Tptpg.... TISI (Tildi) M L Wight... SCC (Cdá) M. Sjž Zim... HZN (Cci) L iguit xpt, cid l ctividd y l itci d l pí dll d ISO y ONUDI, tmbié vi l pyct d dcumt y fci cmti muy vli : S. Eug Juli, S. Mu Mut, S. Rbt Pii, S. Pl Putm, S. Cl Rdíguz, S. Mi Sdvl, S. Flk Sick y l S. Pd Vilc. 6 Itducció U gim cil d mlizció xit p tifc l cidd d mlizció dl pí itd. Mit qu l cidd d l pblció b l ptcció d l cumid y tícul y vici ppid p u u, báicmt l mim qu l qu pud t l pblció d pí má idutilizd, xit cit ticci l implmtció d m pí dll : L iftuctu idutil pud iuficit p pduci pduct lcl d l clidd quid ; P l gl, l mtiv técic dl gbi iuficit p ptg l mdimbit d fm ppid p pvi l imptció dumpig d pduct pc gu d bj clidd ; y L ccici dl cumid y u pió p pduct d bu clidd pud débil ixitt. P l gbi, l mdi p ctific t itució icluy l cció d u iftuctu ficit, ptid d l qu pc u vidd cfu d pci, p tifc l dmd y quimit d l glblizció y d u itm d cmci multiltl. Dift pí y gi- hc fci l iftuctu ci utilizd u vidd d cóim, p jmpl : MSTQ SMTQ (m, mtlgí, y y gtió d clidd) ; SQAM (m, clidd, cditció y mtlgí) E t dcumt, p mt l uifmidd, utilizá l témi iftuctu d l clidd p hc fci td t témi. Cm pt d l iftuctu ci, l témi vlució d l cfmidd tmbié h id bi tblcid y dfi l dcumt ISO/IEC 17000:20042 cm u dmtció d qu h cumplid quimit pcífic lcid c u pduct, pc, itm, p u gim. L vlució d l cfmidd d u pduct itm cut u m pticul, p l gl ivluc ipcció, y y ctificció. Ogim d y y ctificció, y p pduct itm, í cm gim d ipcció, buc dmt u cmptci ; d llí l imptci d t cditd. 2) ISO/CEI 17000:2004, Evlució d l cfmidd Vcbuli y picipi gl. 7

6 A u vz, l gim d cditció cit dmt u impcilidd y cmptci, y hcl p mdi d l viió d u p y l ccimit itcil utilizd m ISO/IEC l vlució d l cfmidd. A p d qu u ONN jug u ppl muy imptt dt d t iftuctu, ét pud xiti y ficit p í l. El ppóit d t publicció xmi l fuci y l vícul qu xit t l vi lmt mcid timt, cm u yud p xplic l ppl imptci d l m y l fuci clv qu u ONN md db jcut u pí dll. S tt d u txt d ivl báic, diigid qull pt itd qu ti u cg l t d tblc, ctuliz y mj u ONN u pí dll ; y cid imptt pct tt cmcil cm técic. Et dcumt cc l ppl d l mlizció l dll idutil, l fcilitció dl cmci y l mjmit dl cc l mcd, y tm cm u fudmt l t pil d dll tibl l qu hc fci l fllt d l ISO tituld Mtlgí, mlizció y vlució d l cfmidd Ctuyd u iftuctu p l dll uttbl3, y qu l vz, l blqu fudmtl dl fqu p l ftlcimit d cpcidd cmcil d l ONUDI (TCB). Tmbié cub l impct d l Ogizció Mudil dl Cmci y u div cud ; td pt dl itm d cmci multiltl b ut d mlizció. Litd d cóim y bvici ACCSQ AIDMO AIEA/IAEA AMN ANASE BIPM CAC CASCO CCI/ITC CEDAO/ECOWAS CEEAC/ECCAS CEE/ONU/UNECE CEN CENELEC CIPM CIPV/IPPC CNUCED/UNCTAD COMESA COPANT CROSQ DEVCO DFID DPI/IPR EAC EASC ETSI EupGAP FAO GCC GSO IAF 3) Dipibl tvé d l Sctí Gl d ISO p mdi d u pági Wb g/i/dvt_3pill_2006-.pdf 8 IATA TIC/ICT IEC Cmité Cultiv d l ANASE p l Nm y l Clidd Ogizció Áb d Dll Idutil y Mi Agci Itcil d Egí Atómic Acició d Nmlizció dl MERCOSUR Acició d Nci dl Sudt Aiátic Ofici Itcil d P y Mdid Cmiió dl Cdx Alimtiu Cmité d l ISO p l Evlució d l Cfmidd Ct d Cmci Itcil Cmuidd Ecómic d l Etd d Áfic dl Ot Cmuidd Ecómic d l Etd d Áfic Ctl Cmiió Ecómic p Eup d l Nci Uid Cmité Eup d Nmlizció Cmité Eup d Nmlizció Elcttécic Cmité Itcil d P y Mdid Cvció Itcil p l Ptcció Vgtl Cfci d l Nci Uid p l Cmci y l Dll Mcd Cmú p Áfic Oitl y Autl Cmiió Pmic d Nm Técic Ogizció Rgil d l CARICOM p l Nm y l Clidd Cmité d l ISO p ut lcid c l pí dll Dptmt p Dll Itcil (Ri Uid) Dch d ppidd itlctul Cmuidd d Áfic dl Et Cj Eu-Aiátic d Nmlizció, Mtlgí y Ctificció Ititut Eup d Nm d Tlcmuicció Eu-Rtil Pduc Wkig Gup Gd Agicultul Pctic (h ccid cm GlblGAP) Ogizció d l Nci Uid p l Alimtció y l Agicultu Cj d Cpció dl Glf Ogizció d Nmlizció dl GCC F Itcil d Acditció Acició d Tpt Aé Itcil Tclgí d l Ifmció y l Cmuicció Cmiió Elcttécic Itcil 9

7 MERCOSUR Ititut f Elcticl d Elctic Egi Cpció Itcil p l Acditció d Lbti Ogizció Itcil p l Nmlizció Rd d Ifmció d l ISO Cmité Cmú p l Cdició d l Aitci l Pí Dll l Á d Mtlgí, Acditció y Nmlizció Mcd Cmú dl Su ONN Ogim cil d mlizció OIE Ogizció Mudil d l Slud Aiml OIML Ogizció Itcil d Mtlgí Lgl OMC Ogizció Mudil d Cmci OMC/OTC OMPI/WIPO Acud d l Ogizció Mudil d Cmci b l Obtácul Técic l Cmci Acud d l Ogizció Mudil d Cmci b l Aplicció d Mdid Siti y Fititi (OMC/SPS) Ogizció Mudil d l Ppidd Itlctul ONUDI/UNIDO Ogizció d l Nci Uid p l Dll Idutil ORAN/ARSO Ogim Afic d Nmlizció OTC/TBT Obtácul técic l cmci PASC Pcific A Stdd Cg PMA/LDC Pí m vzd POCOSA SADC Plític y pcdimit d l ISO b dch d ut, dch d xpltció y vt d l publicci d l ISO Cmité d Dll d Áfic Autl SDOC Dclció d Cfmidd dl Pvd (DCP) SI Sitm Itcil d Uidd SMTQ Nm, mtlgí, y y gtió d clidd SFS/SPS Mdid iti y fititi SQAM Nm, gtí d clidd, cditció y mtlgí TCB Ftlcimit d cpcidd cmcil UEMOA Uió Ecómic y Mti dl Áfic Occidtl UIC Uió Itcil d Fcil UIT/ITU Uió Itcil d Tlcmuicci UIT-T/ITU-T WSC Uió Itcil d Tlcmuicci Sct d l Nmlizció d Tlcmuicci Cpció Mudil d Nmlizció ZLC Z d lib cmci (f td z) IEEE ILAC ISO ISONET JCDCMAS OMC/MSF Pt 1 Mtlgí, mlizció y vlució d l cfmidd 1.1 L blqu fudmtl T pil d ccimit pd, p u vz itlcid itdpdit, cil p l dll d u iftuctu d l clidd qu pmit l dll uttbl, cllv l pticipció blut dt dl cmci itcil y tifg l quimit técic dl itm multiltl d cmci. Et hmit l mtlgí, l mlizció y l vlució d l cfmidd. At d cid l ppl, l tuctu y l fuci d u gim cil d mlizció, imptt cmpd cóm cj t t pill. L Figu 1 dmut cm l picipl lc fct l mlizció. Mtlgí Acditció Etblcimit d mdid tzbl, cfibl y pci (Báic p l quimit d fucimit d l m) Dmtció d l cmptci d lbti d y y clibció, gim d ctificció y gim d ipcció Nmlizció L m fcilit l cmci, fc l b p l glmtció técic S dlld p gim d mlizció cil, gil itcil Evlució d l cfmidd Mut, Ipcció, Ey y ctificció Mtlgí lgl Sitm ficit d cmci (Ptcció l cumid, p y mdid jut l cmci) Rducció d vidd ici, itpbilidd, cmí d cl, clidd gud, cumid c pd d xigi pduct dcud p u u y vici qu dpt l m. Figu 1 Cóm tlz l mtlgí, l mlizció y l vlució d l cfmidd 10 11

8 P uput, xit t lc ; p jmpl : u itm d cditció p lbti pud mch i ct c mtil d fci y u itm d mtlgí qu fuci ; p, l figu h mtid cill p lt l ppl picipl d l mlizció, í cm l d l gim cil d mlizció dt dl pc gl. Cm pim piidd, l gbi d td l pí cit tblc y mt l iftuctu báic p gu l guidd, lud y bit d u ciudd (umiit ppid d limt y gu ptbl, cc vici d lud y ducció, guidd cil, itm d tpt y cmuicci, tc.) U vz qu t pct té tblcid, uqu d fm udimti, l cidd d ct c u itm d cmci ficit vulv xtmdmt imptt. L cmí pud ubiti uci d cmci, y p t cil qu l blqu fudmtl té gizd p fcilit l cc d pduct y vici mcd it y xt. L mt l cc l mcd y l cció d u itm d cmci ficit ; mtlgí, mlizció y vlució d l cfmidd lgu d l blqu fudmtl má imptt. Etc, ci cid t t pil dtlldmt Mtlgí S pud gumt qu l mtlgí l cidd má báic d u itm d cmci, dci, l tblcimit d mdid pci y cfibl. Si l hbilidd d dtmi lgitud, m, vlum, timp y tmptu, l tcci má cill í vulbl l bu ; í impibl lg u cmci jut y l mtiv diigid l ptcció d l lud y l bit d l ciudd ccí d fct. N xitií m técic p l pduct, y qu xitiá hmit cfibl p mdi u fucimit y cmpl c l quiit. U itm cil d mdid mtlgí, p d, l pim p gui p fcilit l cmci. U vz qu icp l cmci fu d l ft, ci dmt l quivlci d l m ilit p fc p El pim ci tblc l cm m cil d y u it qu iclu mdid mdició d m p l i pp d cil. d cid cil d mdició t l pí itd. Et cidd llvó l tblcimit d l Ofici Itcil d P y Mdid (BIPM, p u igl fcé) qu tbj bj l upviió xcluiv dl Cmité Itcil p P y Mdid (CIPM) bj l témi d l Cvció dl Mt. El mdt dl BIPM fc l b p u itm úic, cht, d mdid p td l mud, qu pud gu l tzbilidd l Sitm Itcil d Uidd (SI p u igl fcé). Et t tm vi fm, dd l dimició dict d uidd (cm l c d m y timp) l cdició p mdi d l cmpció itcil d m cil d mdid (cm lcticidd y dició ióic). El CIPM tá cmput p 18 p, pvit d dift pí mimb d l Cvció dl Mt. Su t picipl pmv, ivl mudil, l uifmidd d l uidd d mdid. El Acud d Rccimit Mutu dl CIPM (MRA, p u igl iglé) l fc, gbi y t pt itd, b técic gu p cud má mpli lcid l mcd itcil, l cmci y l ut glmti ; yud limi btácul técic l cmci y ipi my cfiz l cpcidd d mdició d cd pí. El ultd u icmt dl cmci timd mil d mill d dól. L mtlgí lgl icluy l u lglizd d l mtlgí p gu qu p y mdid jut plicd tt l cmci cil cm l d imptció y xptció. L ctividd tdicil t cmp icluy l clibció d put bácul y c d tpt, l clibció d quip p mdid d vlum cm qull utilizd p l imptció d gd ctidd 13

9 d ptól ; l pbció d tip d itumt d mdid utilizd l cmci (blz, bmb d cmbutibl, tc.), u ctt vificció ipcció, y l plicció d ci c d flt d cumplimit d t lgilció. L m utilizd p l mtlgí lgl dlld p l Ogizció Itcil d Mtlgí Lgl (OILM, p u igl fcé) y dptd ivl cil, p l gl, tvé dl gim cil d mlizció. L OILM tmbié p l dipició u mdl d ly b mtlgí, dlld l ñ 1975 y vid l 2004, qu pud utiliz cud tá tblcid l pct d l iftuctu d l clidd u pí dll. C t mt, imptt cmpd qu db, i pud, p qu l pí dll tblzc itm d mdició fiticd u t itlci qu ppid p ll, u tp pcífic d dll. E u pí dlld, u itm cil d mdid db pv m d mdició ppid p l cidd cil. Et implic l vlució ctiu dl ppl d dich itm y l mjmit d u lcc y ivl d tbj mdid qu l cmí dll, lug d utiliz u pput big bg. Cm jmpl d t páctic, l Cvció dl Mt u ttd itgubmtl qu fc l if- 14 tuctu itcil p pmiti qu u pí mimb dll m d mdició culqui ivl qu cit ; y p t d um imptci p l pí dut td l tp dl dll técic. 1.3 Nmlizció L m pud vi d b técic p l cmci l pduct fil y vici t cmpd y vdd, cm u mdi p fcilit l cfmidd c l glmtci técic. Tmbié mplimt utilizd p l mp l mbit d pducció, d pduct, d vici y d pc. S dlld tvé d u pc tpt, bit y d c qu ivluc l pt itd, y dfi l ptitud p u u l c d l m ltiv pduct, y d bu páctic p l c d pc vici. L m p itm d gtió yud l gizci l mj d u ctividd. El mpli u d l m u pcu ci p l vlució d u cultu d l clidd l cidd. E ccuci, l úm d m cil dlld, pti d m gil itcil bd ll, mud ctituy u bu citi. L mlizció icluy l dll y pviió d m, y l umiit d ifmció b ll l pt itd, y cu vi ivl. Emp, cici pfil y cci pud dll m p u ppi fi. P u plicció cil, u gim cil d mlizció pud dll u m cil dpt u m itcil, dlld p c itcil y publicd p u d l picipl gizci itcil d mlizció (ISO, IEC, ITU, Cmiió Cdx Alimtiu, tc.). L vtj d t últim ut qu cud d pí dpt l mim m itcil, l cmci t ll implific. L ISO dll m itcil td l cmp xcpt l cmp lcttécic, cubit p IEC, y tlcmuicci, cubit p ITU. Et t gizci cfm l WSC (p u igl iglé, Wld Stdd Cpti) y clb á d tbj lvt cm tclgí d l ifmció y uv tclgí cvgt cm l tclgí. El Acud b Obtácul Técic l Cmci d l Ogizció Mudil d Cmci (OMC/OTC) cc l ctibució qu l mlizció itcil pud fc l tfci d tclgí d u pí dlld t dll, y l ppl qu jug l m itcil y l itm d vlució d l cfmidd l mjmit d l m l d u El mpli u ci c u p lució d u v p l l clidd l cultu d. d l cid dpt í p d l, Cud m itci mim ll ci t m c l. implific ficici d pducció y l fcilitció dl cmci itcil. L pí dlld ft t pticul cud tt dl dll y u d l m. S db dcidi, tc, i ppid dll úicmt m cil, dpt y difudi m itcil, lgu c, gil xitt u juidicci. Dll úicmt m cil qui d xpici y cu técic imptt, y ti cm ultd m qu, p d qu fc l cidd cil, pud btculiz l cmci itcil c t pí qu h tmd l ví itcil. L dpció d m itcil cllv mj ptuidd d cmci y pud duci l mdi p l dumpig d pduct d bj clidd ; p tmbié pt much pblm p 15

10 iduti pí dll qu pud t u itució qu l pmit pduci d cud l m itcil y, p, pd pci dl mcd d imptci. Adicilmt, l pí dll pud t l xpici l cu técic ci p hc u ctibució imptt l ctid d u m itcil. A mud, td l pí dll muy difícil dcidi t u hcd d m u jcut d m l múltipl vidd d mti d mlizció ; p, l pticipció ctiv l dll d m db cid l piidd cómic cil, l dipibilidd d l xpici y l cu ci. Si mbg, l ctibució d l m l cmci vlú ivl d l mp td l pí, y ctiumt db cumpli c l cidd cmbit dl mcd. Cud u pí dll tblc u gim cil d mlizció p pim vz tá vid l tuctu xitt p dptl l tdci cil y mudil, l hch d lg t quilibi u d l pct má imptt dl pc d plificció y qu hy u lució úic qu pud plic, y ci cg d u mú d pibilidd, p llg l lució má fctiv p u pí pticul u tp pticul d u dll Evlució d l cfmidd D cud l dfiició ctid ISO/IEC 17000, l vlució d l cfmidd l dmtció dl cumplimit d l quiit pcífic d u pduct, pc, itm, p u gim. El pc iv- luc mut, ipcció, y y ctificció cm mdi p gtiz l pt d u tcció qu l pc, pduct, itm, gim p lidd dpt l quiit d u m. L pt d u tcció pud dfiid cm : Pim pt l ditibuid fbict dl pduct vici, tc. (l pt qu dcl cfmidd ) ; Sgud pt l cmpd l pt qu cib l pduct vici (l pt qu qui cfmidd ) ; Tc pt u pt impcil, qu ti lció c l tcció, qu pud llmd p fc u gtí b l cfmidd, l cti, dl pduct vici. E l c d l tcci vluti, l pt ivlucd lib d dcidi p í mim b l pcdimit d vlució d l cfmidd. Si l gud pt tá diput cpt l gtí d cfmidd d l pim pt (dclció d cfmidd dl pvd, DCP SDOC p u igl iglé), tc hy cidd d ivluc u tc pt. E l c d tcci my, l qu l ig d cmt u my, licit l pticipció d pvd d vlució d l cfmidd p qu fzc gtí impcil y l l pt ivlucd, y í fcilit l itcmbi d bi y vici. Si mbg, much pí dlld, l u d u pvd d tc pt d vlució d l cfmidd h cvtid u cidd l páctic dbid, pt, l uci d mtiv tict b pbilidd civil d l fbict p l pduct. E l c l qu l glmtci técic ig l tcció, l dciió b l mdi p l vlució d l cfmidd pud tm d l m d l pt picipl d l tcció y pud cit u pub d cfmidd fmt pcit. Et g l itgt b cóm pud dmt l cmptci idpdci d l pvd d vlució d l cfmidd, itduc l ut d l cditció. ISO/ IEC dfi l cditció cm l ttimi d u tc pt pct u gim d vlució d l cfmidd imptid u dmtció fml d u hbilidd p jcut cit t d vlució d l cfmidd. L cditció pud t lcid c l cmptci l jcució d y y clibci lbti, c l cmptci d gim d ipcció y ctificció. L 17

11 gim d cditció cit u vz dmt qu impcil idpdit, y p t tblcid cm tidd cil gil qu cit dmt, l páctic, l xitci d cud d ccimit mutu p mdi d l mimb d imptt gim itcil qu pticip vluci cípc d p. L ILAC (Cpció Itcil d Acditció d Lbti) y l IAF (Ittil Accditti Fum) d gup itcil clv. D t m pud fcilit l cmci itcil c my cfiz. A mud, l pí dll cut c l cu l xptici p tblc gim cil d cditció, y c fcuci, p u bj ivl cómic qu hc qu tbl p l tc pt qu pv vici d vlució d l cfmidd p xcluivmt dt d u titi. u ut d p l d, A mu d pvd d id ió c m cmbi ió d l cf l, c i vlu itc tu l lc tuc d p l ld p gi ció it d l.. c d ci 18 P t zó, u d l dcii má imptt qu u pí dll db tm ivluc l fm qu db jcut l quiit d cditció y vlució d l cfmidd. L put pud l u d u cmbició d pvd cil y xtj d vlució d l cfmidd, pldd p tuctu gil d cditció4, uqu l luci pcífic l cidd pcífic d l pí imp tdá qu ctd l mdid p tifc l cicutci. S db mci qu l Cmité ISO b Evlució d l Cfmidd, ISO/CASCO, h publicd u i d m itcil ccid cm l cj d hmit d CASCO, qu pud utiliz p fc l b d u iftuctu d vlució d l cfmidd qu fctiv, hch l mdid p l cidd pcífic dl pí itd, y qu cumpl c l quiit d l OMC. 1.5 Ftlcimit d cpcidd pí dll S cc qu p much pí l ct d fc td t ctividd, u ivl má vzd, phibitiv. Iclu l c d l pí d4) U jmpl xit dl tblcimit d u tuctu gil d cditció cut dt d l gió UEMOA cm ultd d u Pyct d Cpció Técic d ONUDI. lld, xit vici l ivl d fiticció d cd pt d l iftuctu técic. E much c, lgu pt d l iftuctu d l clidd ppidd cjut cmptid d u má pí ; vc, cut c l vici d t pí. E imptt, p l dll y l cmci tibl, gtiz qu l gizci iduti l pí dll tg cc u iftuctu d l clidd qu flj u cidd pcífic y qull tblcid p l itm d cmci multiltl. P d, u itvció p l ftlcimit d cpcidd db b : U vlució dtlld d l cidd p td l ct d l cmí ; El tdimit d qu xit u it d im c l t El f b d d cpcid u b lld ió dt : l c lu v d cid d l iltl b pci d l gi d vici t umii mj lg l. pud d c í m c mdl lit p u iftuctu d l clidd. L mim pí dll db tm dcii b plític y t u cmpmi plític (y fici), ctt t dich dcii ; Pt much tció l cidd vlud, bád l tip d itci y l cuci ppid, p gu qu l iftuctu técic té ctuid, p tp, d fm plificd y tibl ; U xplicció cl d l cu y fd qu citá p mt l iftuctu d l clidd ci ; y El hch d qu l dll d u iftuctu cil d l clidd impid l cidció d pci biltl gil d umiit d vici qu pud lg mj cmí d cl. 1.6 Rum L t pil, mtlgí, mlizció y vlució d l cfmidd, l blqu fudmtl d u iftuctu d l clidd ficit qu fcilit l cmci p mdi dl icmt dl cc mcd y gu l ptcció ppid d l cumid y l mdi mbit. El dll tibl pí dll dpd d u pticipció l cmci mudil. Si mbg, db 19

12 t cut qu tictmt ci, p cd pí dll ivti futmt, y d u vz, td l iftuctu d l clidd. L itm báic d mdició cil, guid dl umiit d u m ifmció. P, l itlci cmplj p l dll d m (p pició l dpció d m itcil xitt) y l tuctu cil xcluiv d vlució d l cfmidd, pud muy dbl, uqu much c cil. Sb t, much dpd d l tulz d l cmí itd y d l lció xitt t gbi, cumid y l ct mpil. L gim cil d cditció igulmt dbl, p cmpltmt ci, dd l xitci d u úm d xclt gim itcil d cditció qu fuci pí dlld, dd xit u lttiv gil ccid. Clmt, l dcii db tm bd vluci ólid d ct y bfici. 20 El ftlcimit d cpcidd y t yud pí dll tblcid u ppi iftuctu técic db tm cut l t pil p tmbié db lctiv y b u álii xhutiv y hlític d cidd, cidd qu xit u mdl idl pfct. Admá, db hc fuz p py l uui l utilizció d m p mj l clidd y l ptuidd d cmci. Nt : El gd d cdició fctiv t l fuci pbl d mtlgí, m, vlució d l cfmidd y cditció ví, l páctic, t u pí y t ; y l c l qu tidd públic y pivd cmpit t í d fm ddd, l lci qu pt l Figu 1 pdí fuci t fctivmt cm fu pibl. Et hch db t cut cud vi l Tbl 1. E l Tbl 1 (pági 22) cid, dtll, l cmplj itlci qu xit t mtlgí, m, vlució d l cfmidd y cditció. E ll itt cid l ct y pibl cud fici d t div lmt cut l cidd cil, y dmá, t l tció hci l cidci qu pud plic l mmt d plific l tblcimit mjmit d l iftuctu pí dll. E d pticul imptci l dciió d dpt,, luci cil gil. 21

13 22 23 Nm Elmt d iftuctu Mtlgí Elmt d iftuctu Ct dicil ug p tblc Svici d ifmció y ctct p OMC/OTC y SPS. Ct dicil ug cud cid l pticipció itcil l cció d m. El ftlcimit d cpcidd y l ct d cpitl (cmputd, tc.) ltivmt quibl. Ecómic, pcilmt l c d l mizció c m itcil gil xitt y l umiit d ifmció b ll. Ligmt má ct cud xit l cidd d dll m pumt cil. Ct L ctividd d vigilci dl mcd pct l mtlgí lgl ltivmt pc ct u vz qu l cpcidd d mdició y clibció ci h id tblcid. L dipibilidd d mtil d fci ppid, mud, u pblm y pud mddmt ct. S db buc luci gil t pblm. El tblcimit y mtimit d l clibció ci p tifc l quiit dl itm d m (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, tc.) pud ct Gt d iftuctu y gt ptiv p l mdició y tzbilidd pud vi d mdd ct d cud l cidd. Ct E l mdid qu l cmí dll, pud g t ig tvé dl dll d t pduct mtiv p l iduti, d ctibuci fici d l iduti l cmité d m, p t u pibilidd lg plz. Ct pud cmpd pcilmt p l gci pvit d l vt d m ctividd d vlució d l cfmidd. A mud dpd dl miiti d iduti cmci, u quivlt ; pivtizd lgu pí. P l gl, l gbi cil cg dl umiit d ifmció y vt d m, y qu mud cct l m p l ité públic Etblcimit d Svici d ifmció qui dl ftlcimit d cpcidd y d u ivl ppid d cmuicci y fuci d TI. El ONN p l gl tá cid Svici d ifmció p OTC y vc SPS. Itlci p ui (l y quip p ui, tc.) Iftuctu ligmt limitd (cmputd, iti Wb, hbilidd d tblc y cdi cmité pj). Mcim d dpció, dll y d mizció. Ncidd cil E imptt ct c cit gd d iftuctu cil d clibció y mdició. El gd ppid dpdá d l iduti pvlt dmit l pí. U vz qu l iftuctu ci té tblcid, l vigilci dl mcd pud mtid c imput iduti imptd. Ficimit S cit ly ppid p tblc u gim cil d m d mdició y quiit d mtlgí lgl. Ncidd cil L iftuctu d mtlgí d ité públic, p ll, mlmt ficid p l gbi cil. Ficimit Tbl 1 Ct d iftuctu, cidd y l dilm cil/gil - Algu idictiv (Sigu l pág. 24) El ct d pticipció cmité d mlizció itcil gil, y d tblcimit d u Svici d ifmció cil, pud igifictiv, p pud cmz b u b implificd. S pud cid, á d ité cmú, l bfici d tbj ivl gil p dll m. Ly ppid ci p tblc u ONN, u gbi y u fiz. S cmid l umiit d m cil, tvé d culqui mdi qu ppid y quibl. Cidci d plificció A mdid qu l cmí cil cc, culqui lció gil dbí dj lug l itlci cil, y qu dpd d u tuctu gil vci, pud dfvbl p l cmci itgil. Algu lmt d clibció pud btid gilmt, i fu tbl ; p jmpl: ituci qu l dmd ltivmt m qu l ct. L piidd tblc u itm cil d mdició. Cidci d plificció

14 24 25 Acditció Elmt d iftuctu Evlució d l cfmidd Elmt d iftuctu (vi d l pág. 23) Ct, vit d l cidd dl Rccimit Mutu d ILAC IAF y l cmptci quid. Ct E mb c, l cditció ci y t ct tmbié db cupd. L ct d itm y pduct d ctificció mdd y, t vz, quiá dimit uficit p jutific l ct. Algu itlci p y ci p l ité públic y quiá cimt qu hy qu liz uficit y p cubi l ct. Itlci báic p y pud cómic ; p pduct má cmplj, l quip p y pud ct y quiá d uficit u p jutific l ct. Ct Cció y pció d u úic gim d cditció p lbti, ipcció y ctificció d u gim d cditció db ficid p l gbi, l m dut l pim tp. E c d qu l cl d quiit cil iuficit p jutific l ct, db p u lució gil. L iduti db pg p vici cibid, piblmt b u ubidi qu duc mdid qu l cmí cc. Ficimit V l clum d l izquid. Ncidd cil E pbbl qu bt l cditció u pblm dut l pim tp, tt p y cm p ctificció. Ivitblmt, td l itlci p y ci tá dipibl u pí dll ; tc l cpció gil, pcilmt l Acud d Rccimit Mutu p pt d y d pduct cmplj t ditibuid cditd, pud ppid cit ptuidd imp y cud xit itlci cptbl. Cm pt dl tímul p itduci u cultu d l clidd pí m dlld (LDC p u igl iglé) y cmí d bj ivl y dll, glmt, td t cmpt d vlució d l cfmidd fcid p l gbi. S dbí pmiti l pticipció d cmptid pivd l mcd. L bu páctic quií qu l fd dl gbi dtid p ctividd fudmtl cm m y mtlgí utilizd p ubidi ctividd d vlució d l cfmidd ; p mud bv l itució cti, cud l gci d t ctividd utiliz p fici gim d mlizció. S cit u ivl ppid d itlci p y d l pduct qu l qui. Et viá d pí pí. Ncidd cil E l c d qu cit uficit tbj d ctificció y y, l gci gd dbá my qu l ct. Ficimit L pibilidd d tuctu d cditció gil ub-gil, cm lttiv l tuctu cil, db cidd cuiddmt. E l mdid qu l cmí dll, l lució cil má tctiv y p ll, culqui lució gil db vlud piódicmt. Cidci d plificció A mdid qu l cmí cc, ivitbl l llgd d l cmptci pivd vlució d l cfmidd, y db plific y bivid - l pticipció dl gbi pdí ti pultimt. S db fc itlci d y p dlit públic, p l clbció gil (mp mixt) dbí cid títul d cmpmi. L y cmplj quid c pc fcuci pdí ubcttd, pcilmt cud pbblmt l pvd d cditció cut l xti. S db fc itlci báic p y d l picipl pduct d u pí. Cidci d plificció

15 Pt 2 L Ogizció Mudil dl Cmci (OMC) y u ifluci b l mlizció Nt : E u publicció d t tulz, pibl fc u viió cmplt d l tbj d l Ogizció Mudil dl Cmci. L lct itd pud i l iti Wb d l OMC (www.wt.g), l cul muy ifmtiv. L Ogizció Mudil dl Cmci, tblcid l ñ 1995, u gizció itcil qu tblc ficzmt l b lgl p l cmci itcil. H mplid l lcc d m multiltl d cmci, má llá dl cmci d mccí, l cmci d vici y l cmci lcid c l pct d l dch d ppidd itlctul. Et gl tmbié tt b um á cm l dumpig, pcdimit du, btácul técic l cmci y mdid iti (lud iml y hum) y fititi (lud vgtl). Etá ctid cud d cmci multiltl, cuy ctt cmpmt l gbi jcut u plític d cmci d cud l tblcid l gcici multiltl. E pc plb, l 152 pí qu h igd l Ogizció Mudil dl Cmci (vl ht l 16 d my d 2008) tá bligd p u 26 cud y, utmáticmt, pt d l qu cc cm l itm multiltl d cmci. L Acud b Obtácul Técic l Cmci d l OMC (OMC/OTC) y b l Aplicció d Mdid Siti y Fititi (OMC/MSF) d ité pcil p l mlizd. El Acud OMC/OTC cc qu l cc l mcd pud impdid p mdi dl u d glmtci y m técic, qu pud vi d pí pí y, i tblcid d m biti, pud utiliz pcibi cm ptcció difzd bj l fm d b cli l cmci. El Acud OMC/ OTC cc qu l xitci d dmid m hc l vid icimt difícil p l fbict y xptd, y tt d gu qu l glmtci técic, m y pcdimit d vlució d l cfmidd g btácul ici p l cmci. Tmbié cc l dch qu ti u pí d dpt qull glmtci técic, m y pcdimit d vlució d l cfmidd qu cid ppid p mt y ptg l vid lud hum, iml vgtl p gu l ptcció dl mdi mbit p tifc t it d l cumid ; p xht l pí utiliz y cid b l glmtci técic l m itcil, cud ét xit. Sgú l témi dl Acud OMC/OTC, l pí tmbié db utiliz t mcim cm l quivlci y ccimit mutu d l m d t pí l mmt d dll uv glmtci técic. El Acud OMC/MSF tá itd qull mdid tmd p ptg l vid hum, iml vgtl d l ig pducid p ditiv u gim cut d fmdd limt, y ptg u pí d cd l m p c c El did imp pud ci y m t glm u pud q técic cibi cm p utiliz difzd d l ptcció cli b.. cmci cid i b d í c U p glmt l b m l d ét ic c é t cu il, c t i xit. l dñ cud p l plifció d pt qu pudi fct l cmci itcil dict idictmt. El Acud OMC/MSF cc l dch b d l gbi d tm tl mdid, p qui qu t dicimiti, d fm biti ijut, ct t pí y qu b vidci citífic. Cm c l Acud OMC/OTC, l OMC cmid qu l pí b u mdid SFS y glmtci técic m itcil, cud ll xit. S d pticul imptci l m d l Cmiió dl Cdx Alimtiu (CAC), l Cvció Itcil d Ptcció Fititi (IPPC) y l Ogizció Mudil d l Slud Aiml (OIE). A u vz, CAC h dptd má d 100 m ISO b métd d y y tm lcid c l ct limtici. Mit l mdid SFS b m CAC, IPPC y OIE, l pcdimit d vlució d l cfmidd, icluyd mut, ipcció, ctificció y y, b l m ISO. P t, xit u cidd tul d qu t gizci tbj muy d cc p l bfici d u mimb, cm l h hch dd l décd d l 60. L 30v ió d l CAC, qu tuv lug juli dl ñ 2007, pyó l cpció y cdició ctiu c l ISO y cdó qu Cdx ISO mtuvi ctct tvé d u pc- 27

16 tiv ctí. L Cmiió tmbié pyó l icmt d l cdició y cpció xitt t l put fcl cil d CAC y l gim cil mimb d l ISO. Cm cu c l ISO, l myí d l mmbí d l OMC pvi d pí dll, y l itm d cmci multiltl pt much tció u cidd pticul. Cit vici d l quiit dl GATT (p u igl iglé-acud Gl b Cmci y Acl) pmitid l pí dll, y cud tt d pí m dlld (LDC) l mimb d l OMC h cdd u pl d cció qu implic fuz pcil p mj l cc l mcd d pí dlld, icluyd l pibilidd d limi cmpltmt l áctic u P l B d l Códig tt d it d pt imp zció. m li p m u /OTC) l c mli Gtiz l Acud OMC cil d d m (Ax 3 d u gi i c p cl. L ctibució d l OMC y ONUDI iicitiv tl cm l d Ayud p l Cmci d pticul lvci. Dt dl ámbit d l cud multiltl d cmci d l OMC, tmbié xit cláuul pcil p pí dll qu icluy : Cláuul qu tg píd d tició má lg p l implmtció d cmpmi p pt d l pí dll ; y d Cláuul p l itci técic l implmtció d cmpmi btid p l pí dll y p gu qu ét bfici dl ultd d l gcici. Ax 3 dl Acud OMC/OTC. L cláuul imptt d t códig cut pducid, p fcilit u fácil cc, l x d t dcumt, y gtiz u cumplimit dbí u pt imptt d l pci d u gim cil d mlizció. P uput, xit m p cd pduct vici, y g pt dl cmci llv cb, l páctic, dictmt t mp p mdi d ctt pivd qu mti fu dl lcc dl itm d cmci multiltl. Et hch pt u t ctt p l mlizció. S pud v, tc, qu l Acud d l OMC pud t u ifluci mcd l mlizció y, bvimt, l md d tbj d u ONN dt d u pí dll. L OMC h publicd u Códig d Bu Páctic p l Ppció, Adpció y Aplicció d Nm l 28 29

17 Pt 3 U mj vitz l m 3.1 Qué u m? L Guí ISO 2:2004 dfi m cm dcumt, tblcid p c y pbd p u gim ccid, qu fc gl, limit cctític d u cmú y ptid, p ctividd u ultd, y qu ptd lg u gd óptim d d dt d u ctxt dd. U m p u pduct, tc, culqui dcumt qu tblc cláuul qu ti l fct d duci l vidd ici dt dl mcd, y p ll, pmit qu cmí d cl tg lug c u ducció ccut dl ct uiti d pducció. E u itm d mcd ficit, t ct ducid tfi l lg d l cd d umiit ht l pibl cmpd. P l gl, u m d pduct tm cut l últim tclgí d put y cti cláuul qu, i ctd, ult u pduct qu fc l qu l cmpd pud p ; t plb, u pduct ppid p u u. Et ccpt implic qu l m d pduct tá, ivitblmt, ligd l clidd dl pduct y pc d pducció bi dfiid y tbl. L m tmbié pud plicd pc, cm qull d fbicció y, má citmt, l m 30 h cmzd pc, cif imptt, p vici. Algu d l m má imptt cub itm d gtió, icluyd itm d gtió d l clidd, itm d gtió dl mdimbit, itm d gtió d higi d limt y itm d gtió d guidd d l ifmció. L m xit p py td l pct d l vlució d l cfmidd y p fcilit l implmtció d itm d gtió d clidd itgd dut td l tp dl pc d pducció, dd l diñ dl pduct, pd p ctibuci l pc y ctl dl pc, ht l pduct fil. Ot ut lcid c l m icluy : 3.2 Cóm pduc u m? L dtll d t pc dicut má dlt t dcumt, p báicmt l m pduc p u pc d c t l pt itd, d u fm bit y tpt dt dl ámbit d u cmité, l cul, vtulmt, llgá u lució técic úic qu duc l ct y mj l clidd. Cud tt d m cil, tc, qui d u ONN, d cud l témi d l OMC, p mt u pyct d m u viió públic t d public l m dfiitiv. E l c d pyct d m itcil, t tp lg c l ciculció dl pyct td l pí mimb pticipt, l cul l pdiá qu cult c l pt itd, y pub l Cmptibilidd cctividd c t pduct, vici y itm ; Mj páctic, p l gl, l c d m d pc vici ; Culqui quiit impdimt plicbl l tidd qu tá mlizd. duc p m L c c d p u p t itd p t l ámbit d u l, dt d, vtulmt u q ció cmité u lu duc l á g ll úic qu clidd. técic mj l ct y pyct, t d qu pud publicd. (Cit gl d vtció plic p tblc cuád cid qu h llgd l c.) 3.3 Quié utiliz l m? L m publicd tá l dipició p utilizd p u vidd d pt itd, tt l ct públic cm pivd, í cm p l cumid ifmd. Dut culqui tp d l cd d ditibució, l pibl cmpd y vdd lib d tblc u cud d cmp b l cláuul técic ctid l m. Et implic qu, mud, l vlució d l cfmidd fm pt d l cució ; ccuci, l gim d ipcció, l lbti, í cm l gim d ctificció y cditció ti much ité l m. L cumid qu d dquii u pduct vici dcud p u u ti l libtd d xigi l cumplimit d l m, y qu t l gtiz cit ivl d clidd y ptcció. E l c d l á ujt glmtció (p l gl, qull l qu pud cfi qu l itm d cmci fzc u pduct d clidd, y qu l guidd lud dl cumid v ig) l gbi y t guld ti l libtd d b l ctid técic d u gulci l m. Et u bfici pcilmt útil d l 31

18 mlizció : l vlidció quid p culqui guld pbl d qu l ctid técic d l glmtci h id tblcid p u gup d xpt y mtid u viió públic. L Acud d l OMC, d hch, cmid qu t d mpd u pyct d mlizció u cmp y cubit p u m itcil xitt, l cmité d m y l ONN cid l dpció d l m itcil t d qu ivt l pólv. E imptt cmpd qu u m u dcumt qu tá l dipició p mdi d u dit p l u vluti d l pt it- 32 d y c dch d ut, pticulmt, p gtiz u itgidd. Sól cud l pt d u tcció dcid b u cvi l m, cud u guld icp l m u glmtció, qu l u d l m hc bligti. 3.4 Qué á cub l m? L m pud cubi much ct dl cmci. L m técic cub u vidd d iduti tdicil, dd ctucció, l iduti lcttécic y d igií, ht tícul médic y d TI. Dut l últim ñ, h dlld m hiztl u vidd d ct técic qu bc ut d l clidd, mbitl, d lud y guidd, y d guidd d l ifmció. Tmbié h dlld m p l iduti d vici, p á cm mudz, gt d vij, lquil d vhícul, tc., í cm u uv á d l mlizció qu tá dptd much ité : l á d l pbilidd cil. Culqui á l qu l iduti y l cumid bfici p l ducció d l vidd ici (dfiició d l ptitud p l ppóit) p l tblcimit d mj páctic, cdidt p l mlizció. 3.5 Cóm giz l m? U l m d pduct pud uficit p dfii l citi d fucimit d u pduct tmid qu, u vz cumplid, pud dmt cu ppid p l ppóit. E t c, pud ci dll u i d m qu cub l pc d pducció í, l métd pcífic d mut y y y citi p l pduct, l tiqutd, l mcd, l pct d lud y guidd mbitl, l itucci d u dl pduct, tc. E dich c, cd m py l dmá cm blqu u pd, cm dmut l Figu 2. Mut Nm d tmilgí Apct mbitl Etiqutj y mcd Ey Epcificci d pduct vici Códig d páctic y guí Slud y guidd y ut p l uui Nm d pc y gtió Figu 2 Si d m 33

19 3.6 Nm fml (c blut) ifml (m c) Mit l m h id dlld tdicilmt p ct dl mcd p tblc u pcificció cmú, ducid í ct y limid dpdici dt d u mcd mdu, lgu mcd pud xiti l mud md i tblc cit gd d d técic p dfii l pámt d u pci. Exit u cidd d gu l cmptibilidd y l itpbilidd t l dift lmt lcid d u pduct u mcd, iclu t d qu dich mcd xit. P t, xit u tdci, pticulmt pt l ct d lt tclgí d tclgí d l ifmció y cmuicció (ITC) y lctóic, d c m d fct dd l cmiz dl cicl d mcd. El ccpt dl pduct iicil y l m d diñ p idd c Exit u ct c l d dici d xpdit ibilid. l dip d m 34 CD DVD jmpl típic. S db mci qu dich m p l gl m fml, dci, qull pducid p u gim d mlizció ppimt tblcid, y qu h pd p u pc d c qu ivluc td l pt itd. A mud, l zó d t qu t ct d l cmí vluci ápidmt, y pud pd l vtj cmcil i l dlld d tclgí tuvi qu p qu lcc u c blut, pcilmt i t ivluc mt u jugd l cmptci. U m fml, d c blut, p l iguit cctític : E tblcid p td l gup d ité ptit p tifc u cidd d mcd ; El pc d dll tpt y btuy l ivció l dll tclógic ; El pc d dll llv cb p mdi d gl y pcdimit publicd ; El pc d dll impuld p l c ; Cm pt dl tblcimit dl c, l put d vit técic d l pt itd tmd cidció p l cmité técic pbl, qu buc lv td l bjci d fd ; El pyct d m p p u viió públic t d pbd p l ONN ; El gim qu fcilit l dll ccid lglmt p l gbi y tblcid pcíficmt p l dll d m ; L m publicd pud implmtd utilizd bj témi zbl y dicimiti (RAND) l qu l ptt (dch d ppidd itlctul) icluy dt d l m. S pud dci, tc, qu u m fml p cit lgitimidd dmcátic. P ciguit, u m ifml p l lgu d l cctític ti. Tmbié db cmpd qu dich m d m c pud vluci, dut culqui tp, p mdi dl c y l viió públic, p cvti m fml p c, y ivl cil itcil, p jmpl, ISO IEC. L m ifml pud dividi t ubctgí : ) Nm ifml tvé d gim d mlizció Et tá dipibl ltivmt má ápid ; cd p gim d mlizció tblcid lglmt p fc d fm xpdit l luci d c ci, p jmpl, p iti l tblcimit d u uv mcd. Et tip d m vit lgu d l tp má dm dl dll y, lgu c, ivluc u úm m d pt itd. Dich uv pduct dipibl pud cibi vi mb, icluyd Rpt Técic, Epcificció Técic, Acud d Tll, Epcificció Públicmt Dipibl. P my ifmció, l lct pud fi l últim dició d l Dictic ISO/IEC, Pt 2. b) Nm ifml tvé d cici d cmci Much cici d cmci cil, itcil gil, y t gci public guí, códig y pcificci p qu u mimb l ig. E pc plb, t m, uqu lcc l c blut i l citi d viió públic p publicd p u ONN. Algu jmpl icluy dcumt publicd p l Acició d Tpt Aé Itcil (IATA p u igl iglé), l OIEA (Ogim Itcil d Egí Atómic) y l Uió Itcil d Fcil (UIC p u igl fcé). L qu ditigu t gizci d l ONN, qu l dll d tl guí, códig y pcificci, cimt, l ppóit picipl d l gizció y dich dcumt, mlmt, tá diigid u mimb, i t u ttu plicbilidd dt d t ctxt. 35

20 c) Nm ifml/cmcil Y qu l pc d dll d m pud má lt d l ci, dut l últim ñ h ugid u tdci d qu cmpñí fm cci y cud l u d l pcificci qu cit p tblc u uv mcd. Glmt, l pc cd y xcluiv, y fuci p tt, má dictmt, ut cmcil y d dll d mcd. U lttiv, cud u gizció pd utiliz u tmñ y dmii d mcd p imp u ppi pcificció b u mcd. Auqu pc uul, y qu pc cmpñí p tl pd l mcd mudil, tdví cu ; l iduti dl ftw pud cid u jmpl. P l gl, dich dcumt tá ptgid p dch d ppidd itlctul (IPR). D l ti, pud v qu l m ifml diñd p cpd mc lgl (p jmpl, OMC), cimt tpt i impuld p l c, y pud t ptgid p IPR. S pud cid jmpl d m cmcil ifml qull dlld p EupGAP (citmt mbd GlblGAP), u cició d vdd y ditibuid mudil d pduct gícl qu h cd u i d m d ctificció d páctic gícl, pcíficmt diigid t ct (m d 36 gumit itgd p l xpltci gícl) 3.7 Pqué citm gim cil d mlizció? C l dll idutil ivl mudil hiz vidt qu td l uidd d pducció ficc l fbicció d td l cmpt y mtil qu cit l iduti. Dd u pim tp, l pducció m, bd u lvd ivl d itgció vticl l qu td l f d pducció llv cb dt d u mim fábic, ificit y ct. L mp, l igul qu l idividu, tid bu lgu c y m t ; p, l pciliz l qu hc bi (p jmpl, fzd u vtj cmptitiv) y cmpd t, pciliz t á dift, ll pduciá u ultd cmput qu pud m ct y d mj clidd. Cm pim p, t pud lg ubcttd l tbj p hc d cud l m d l mp. Si mbg, u gizció qu cib pdid d dift clit d cud dift pcificci v fzd pduci pquñ i, ultd ct uiti ltivmt lt. El ultd u itt p miz l div m d l mp dt d u m pfil, m ctil m cil cmú. E much pí, t cduj, c l timp, l cció d u gizció ddicd dll m técic mizd : l gim cil d mlizció. Much pí dll tmbié pduct d mtil pimi (mil, mti pim, pduct limtici báic, tc.) qu lug pcd y l pí d ig, muy mud, pí má dlld p pduci pduct tmid d vl ggd. Mit qu l m dfiitiv (p l gl itcil) p l pduct tmid d much ité p l cmuidd d l m itcil, c fcuci cut qu l tclgí utilizd p l xtcció pducció d l mti pim dll l pí dll l qu cigu l mti (p jmpl, gm l Sut Aiátic, mií d Sudáfic, tc.). Etc, ci dll, l fut d xtcció, m cil vc gil, p l td dl pc d pducció d t mti pim. 3.8 Má b m y glmtci técic Gbi y lgild td l pí cit ptg u ciudd d l fll dl itm d mcd. Mit u itm d mcd bd 37

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales S / KH-66-05-943-ES-C E / E Sitm Cmiti d Gtió y Adití Mdimbit Mjd cmptmit mdimbit y td cmci > Mj cti d cmptmit mdimbit > Cmpimt d gició mbit > Ifmció vificd tvé d dcció mdimbit > Fáci d impmt Cmiió Ep

Más detalles

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD É U Q DE A S O M A V Y O H R A L HAB N

Más detalles

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI Mgli L Rdíguz Cluul Lgl WEB-LSSI L pági Wb www.mgupi.cm iulidd d Mgli L Rdíguz y cumpl c l quii divd d l Ly 34/2002, d 11 d juli, d Svici d l Scidd d l Ifmció y d Cmci Elcóic, dl Rl Dc-ly 13/2012, d 30

Más detalles

WONDERPONDEREO NAVIDENO Propuestas para pensar sobre la Navidad

WONDERPONDEREO NAVIDENO Propuestas para pensar sobre la Navidad WONDERPONDEREO NAVIDENO Ppt p p b l Nvidd p Ell Dthi & Dil Mtgó 1. Jmó. 2. Jg d ctcci. 3. Sphé. 4. Ct d ft. 5.Pc c pz xótic. 6.Dptd. 7.C. 8. Bmbill b id. 9. Smb. 10. Odd. 11. Dii. 12. Niñ. 23. Git. 13.

Más detalles

MANIFIESTO FUNDACIONAL DE

MANIFIESTO FUNDACIONAL DE !! 2 ÑS D DSPIIÓN D JUI ÓPZ,, h, h ut Idip Vid y ició c p up g i t Ducim Jutici cómpic qu mtuv impu td gcid dut 20 ñ y ú hy tá cmput p ct juc y fic igd p Vi, Bui y Méz hc 30 ñ. Ducim p fici juici ó u puñd

Más detalles

Controladores de temperatura - EKC 201 y EKC 301

Controladores de temperatura - EKC 201 y EKC 301 Rfigti i Citiig Ct Mu Ct tmptu - EKC 201 EKC 301 DP-KOOL tm ct ctóic figció. REFRIGERTION ND IR CONDITIONING Itucció picció E ct impmt tmtt qu h itg g fci técic figció fm qu pu utitui cjt tmtt pgm tici.

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA POLEMS ESUELOS E JO Y ENEGÍ Equip dct: ti J. Gc Mi Hádz Puc lfs l lmt POLEM U l d ms qu s mu 4 m/s pt iztlmt u lqu d md st u pfudidd d 5 cm. uál s l fuz mdi qu s lizd s l l p dtl?. F N d m S F l fuz mdi

Más detalles

MODELO DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

MODELO DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES MODELO DE DESARROLLO ACADÉMICO DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES Mí Guv Amfu, Cult y pf uvt Itduccó L ctt cmb qu ucd dí dí, hc c mptv pp u mdl d dll cdémc

Más detalles

Bajada de paletas de colores negros,azules y rojos. Rimbaud como principal referente artìstico. Canción con su nombre

Bajada de paletas de colores negros,azules y rojos. Rimbaud como principal referente artìstico. Canción con su nombre d p m t U m U dc P, d c p m d mp t I u c d t pc g pt., t d p t d c Ip tc tt mb d, u pìc m c cc cp d v dc y Bjd d pt d c g,zu y j. Rmbud cm pcp ft tìtc. Ccó c u mb ESTELARES Et u bd Agt d Rck fmd L Pt 1996.

Más detalles

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Flt HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN G Hiti l At Uivi Jé GRADO EN HISTORIA DEL ARTE PRESENTACIÓN DEL GRADO L Hiti l At iili itífi híti q ti bjtiv iil l álii l títi í tib il t l hiti l lt tit b lvt

Más detalles

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO H UBT L G H U V VL UL VLUÓ L UT FH L LBÓ M Ñ o. G G M L UT VL VULG LZ L TM ULTUL TLGÜ L LF Y/ M TUTU LF: G VL M VULG. L.. TLGÜ M: JFTU TMT VULG. L.. TLGÜ VULG. L.. BLGÜ VULG L TM ULTUL LB VLU. GT L TLG

Más detalles

Historial de Salud del Pasciente

Historial de Salud del Pasciente Ht S Pct Nb Pct: Tf: Dct Cbc: ccó Fch Nct: Fc Fc T Hj/ 504 IEP xpt: S N Ht Mc Pct ADD/ADHD S N Ef Czó S N A S N R Ifcc R S N Pb ñ c S N Sg N S N Tt c g SI N Ní S N Pb tt/tt S N Nct Pt S N Cc/c S N Tt Ep

Más detalles

Boletín No.2 diciembre de 2012. Bichos en el menú. Bichos que brillan en la oscuridad LOS ANIMALES TAMBIÉN HACEN FOTOSÍNTESIS. Galanes a toda prueba

Boletín No.2 diciembre de 2012. Bichos en el menú. Bichos que brillan en la oscuridad LOS ANIMALES TAMBIÉN HACEN FOTOSÍNTESIS. Galanes a toda prueba Bltí N.2 dicimb d 2012 Bich l mú Bich qu bill l cuidd LOS ANIMALES TAMBIÉN HACEN FOTOSÍNTESIS Gl td pub Bltí N. 2 Dicimb d 2012 EDITOR Gd Gzlz Núñz ASISTENTE EDITORIAL Si J. Rgl JEFE DE REDACCIÓN Gd Gzlz

Más detalles

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES l bim cm CACIÓN EDU bim cm DOS TO C u m ó i c c i d r t m m i trá d D qu d r p d i, r u q rd p l rd m p d T d 2 d u g S g prid Mi mbr: Cudrill 1 Mi umr d rd: II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR

Más detalles

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU

015-16 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU APARATO LOCOMOTOR PROFESIÓN ASISTENCIA RE BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN INTERVENCIÓN SALUD RESPUESTA INNOVACIÓN ME DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU NALIDAD PEDIATRÍA PRÁCTICAS

Más detalles

Valora la madurez y destrezas básicas:

Valora la madurez y destrezas básicas: Etct d l PAU FASE GENERAL (Obligtoi) Vlo l mdz y dtz báic: Compió d mj Uo dl lgj p liz, ittiz y xp id Compió báic d l lg xtj Coocimito y técic d mti d modlidd FASE ESPECÍFICA (Volti) Elció d coocimito

Más detalles

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe 2014 Sc S P Ec Dptt Ecc C M FAVOR DE REGRESAR ESTA PAGINA DESPUES DE HAVER MARCADO UNA DE AS OPSIONES QUE SE MENCIONAN ABAJO ME ESTOY INSCRIBIENDO EN A CINICA DIRIGIDA POR A ESCUEA, INCUYENDO AS PRESCRIPCIONES

Más detalles

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A D C L LZ FCLD D QIC VÍBL F D C L FCLD D FILFI Y L INVNCIN N M N CN DICCIDD FCLD D FILFI Y L D INVNCIN N M N CN DICCIDD D C L FCLD D FILFI Y L NCI D ÑLMIN D CC NL FCLD D FILFI Y L D ÑLMIN D CC NL D C L

Más detalles

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE RUTAS AUXILIARES CD. CHIHUAHUA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE RUTAS AUXILIARES CD. CHIHUAHUA TÍ G GBI IIÓ TPT UT UXII IUU Información revisada el 01/nero/2016 UTI U UX-01 TIP VT G TIP B B T I TIP B B T I I IG Y Q PTIV I TIP B I B U Y U I IV U I T T F TI IT UTI-TGI-T PI V UT UXII I IB TIP TP TIP

Más detalles

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso l i v ó i Pl ñ 6 1 y 2 1 P jóv L Fió CNAE lbió l Diió Gl Táfi (DGT) l Fió l Sgi Vil (Fvil) y l Uió Nil Jf Plií y Diiv Plií Ll (Uijl) mh iiiiv l bjiv mj l gi vil l jóv l liv my ig. Aivi Má ifmió: 607 814

Más detalles

viaja Unas vacaciones perfectas dependen también de que nuestra salud no se resienta. El

viaja Unas vacaciones perfectas dependen también de que nuestra salud no se resienta. El t m Amp Luqu vij Et v U lu U vi pft p tmbié qu ut lu it. El mbi mbit y hábit tii pu t ig ift mlt pblm lu m piu mu, itxii limti ili, qu pu tp l í. L lv p ifut l v i blt l pvió. Tm t t mi páti p t l fmili

Más detalles

Creación de Formularios MDI y Formularios Secundarios

Creación de Formularios MDI y Formularios Secundarios Cus d Visu Bsic Apicd áchz Cció d Fmuis MDI Fmuis cudis 1. Cgu mmi Visu Bsic 2. cci pció EXE Estád 3. E t d tbj d Visu Bsic pst u fmui m Expd d Pcts Ppidds 1 Cud d mits Fmui p misió Expd d Pcts h.s@gmi.cm

Más detalles

Proyecto: Salud y Recreación en Escuelas y Jardines Rurales

Proyecto: Salud y Recreación en Escuelas y Jardines Rurales Pyct: Sud y Rcció Ecu y Jdi Ru NARRATIVAS DOCENTES REGION Nº 17 G Pz CEF N 157 Aut: Pf. Mc Rcc, D. Sgi Péz Subctí d Educció Dicció d Educció Fíic Pyct d Sud y Rcció Ecu y Jdi Ru Nut xpici citió izció d

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

El pasado 15 de agosto, el Consejo. Celebramos las bodas de perla. Edición conmemorativa. Rafael Santos, nuevo rector de la U.

El pasado 15 de agosto, el Consejo. Celebramos las bodas de perla. Edición conmemorativa. Rafael Santos, nuevo rector de la U. Edi ctiv Bgtá, D. C., tib 2013, ú 42 ISSN 0124-4078 L Dic Cui Scil Pidi u 30 ñ L itgt l qui ditil NOTICENTRAL h cdid t ági u clg Cui Scil Pidi c l 30 ñ l g. Rfl St Cló Pi c l Fultd Cui Scil Pidi Fd B Chv

Más detalles

Información del concurso al cual se inscribe. Información de la agrupación

Información del concurso al cual se inscribe. Información de la agrupación Á títc p c cc: Fch d cpcó: Ifcó d cc c cb Nb d gpcó: Ifcó d gpcó Nb d ptt: C ctóc: Fcbk ( pc): Twtt ( pc): Pág wb, víc bg ( pc): Ifcó d ptt d gpcó Nb y pd: Dct d dtfccó. Mq X cp q cpd: C.C. C.E. PAS Nú

Más detalles

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES ÓG: --19 / Versión: 0 /F.:07/12/04 ÉUL VLUÓ UT ctualización: Febrero 2009 FGM LV M L UT VL LL T MT Y FZ TM TL LV T VL LL T LV UV VL LL JF TMT TBL Y TL UUTL JF TMT V MTTV T T UT UTBÚ HF GU FU G L Gestionar

Más detalles

FORMACIÓN PROFESIONAL

FORMACIÓN PROFESIONAL FOMCIÓN POFIONL DIÑO CUICUL N UNIDD TÉCNIC CUDO 1228 D GOTO D 1985 INTUCCIÓN 0329 D 1986 DOGÓ L INTUCCIÓN 217 D 1972 Oscar Gaboa Carrillo FOMCION POFIONL: POCO MDINT L CUL L PON: DQUI Y DOLL CONOCIMINTO,

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

smart BRABUS tailor made >> De original a pieza única.

smart BRABUS tailor made >> De original a pieza única. m BRABUS l md >> D gl pz úc. m BRABUS l md 02 03 l d P m u q y mu. h u cc U m fw mp lg pcl. C m BRABUS l md, u cch pcl cv lg úc: cfgu u m fw gú u gu y dmu u pldd l cudd. E l gu pág hm cfgud cu jmpl md

Más detalles

El hincha en tu corazón

El hincha en tu corazón cc mp Mkig y V L gl q l g l g Plé M? L ició i fi. L ci q l mj '10' jg imp c l cbz l, liz l pm l cch y mii c l bill l j l mc ivl. E ifmció l i l p p cii mj q l y, p lg, ig i l gi l fúbl. E l mp, l cch mc;

Más detalles

$ 234 $ 55 MODERNA ATR ACTIVA. Higiene es Salud Línea Regular Consulta la Hoja Anexa

$ 234 $ 55 MODERNA ATR ACTIVA. Higiene es Salud Línea Regular Consulta la Hoja Anexa b u t O 2013 x y tu 5 0 ml n l d l. Dub d Tl Oint guni Fl Fg R 8 4 521 PR L T ÚBL CIO P IC O R G U L R 234 d gu 50 ml Futl. ph d Fll Tgni F L TR R 4 4700 PR C ÚB IO P 55 TR CTIV 62 Higin lud Lín Rgul Cnult

Más detalles

n A r de E n e r g d

n A r de E n e r g d C t t i C t t C FUNDCIÓN CNTRO RGNTINO D NGRM PROF. LUCÍ M. INSRR Psit y Fu CRRR N NTROPOLOGÍ Y MTPSICOLOGÍ: FORMDOR SUPRIOR D NGRM C y ict p LUCÍ MÓNIC INSRR FUNDDOR DL CNTRO RGNTINO D NGRM Mb pfsil I

Más detalles

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal NFORMCÓN PERSON Nmb Dó Dg dé C, C 37 F Su N 72 J 70 P 2 B C Té Mó 3152253536 (57) 1 4759067 C ó Dkdh@gmm Ndd Fh d m Cmb [ 19, g,1984] EXPERENC BOR Fh (g 2009 udd) Nmb y dó d mpd Fd P C 16ª N 86ª 78 Tp

Más detalles

Ganchos y Destorcedores

Ganchos y Destorcedores t D y y Dt y Dt Cpyigt 2002 T Cby up, I. 81 T l v S-320N izj 319, 320, 322, 316 L qu it p lg l li Cby igul S-319N DISEÑO L pi v tói u g izj b umíim51pgjlb,g j lió y g pig l b, y 4,5:1 p u g pig lió. Ci

Más detalles

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JORND MODERNIZCIÓN DE LS TECNOLOGÍS DE L INFORMCIÓN Y COMUNICCIÓN Hci gió cóic gb. L xpici yi. z» Pbció: 26.150 hbi.» Pp 2014: 19.902.730,69» Pi icip: 200 p. 1. Sició c yi z» Nú xpi gi cóic cici 2013:

Más detalles

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC) ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA ÍNDICE

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC) ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA ÍNDICE PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION (PIC) ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA ÍNDICE 1. MARCO NORMATIVO 2. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA ALCALDIA 2.1 Objv Epíf 3. DEFINICIONES 3.1.

Más detalles

Herman@s. de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo APOYO

Herman@s. de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo APOYO H@ d p dipidd itltl dl dll PROGRAMA DE APOYO A FAMILIARES COMPROMISOS DE LOS/AS HERMANOS/AS h d p d dd g l idd lid C v tiv p P l g d á h póxi l i Ipl ó p Ag t gó ila b i A COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA CON

Más detalles

La participación como mecanismo de consenso para la asignación de nuevos derechos

La participación como mecanismo de consenso para la asignación de nuevos derechos Gl p Rdíguz* dé Góz Ry** L ptpó d p l gó d uv dh Ptpt u h f gt f w ght Ru l pt tíul t bjtv t l pt qu p l ptpó, d, l d d l udd l p d gó d uv dh, l tó d u td l d dh h u td btl d dh. t td, tvé dl vluá l ddd

Más detalles

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T S U P E R I N T E N D E N C I A N A C I O N A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N T R I B U T A R I A I N T E N D E N C I A D E L A A D U A N A M A R Í T I M A D E L C A L L A O A v e n i d a G u a r d i

Más detalles

Hola, chicas y chicos! Os presentamos a. Él y sus amigos son los ganadores del concurso de ciencias de este año. . En Brasil, la selva está en

Hola, chicas y chicos! Os presentamos a. Él y sus amigos son los ganadores del concurso de ciencias de este año. . En Brasil, la selva está en E ryc d Pdr Hj d cividd 1 Nmbr: Fch: L rícu y cmé. NOTICIAS DEL COLE PEDRO Y SUS AMIGOS GANAN EL CONCURSO DE CIENCIAS H, chic y chic! O rm Bqu. É y u mig gdr d ccur d cici d ñ. Pdr d. E Bri, v á rqu á

Más detalles

014-15 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU

014-15 FISIOTERAPIA BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU APARATO LOCOMOTOR PROFESIÓN ASISTENCIA RE BILITACIÓN NEUROLOGÍA ESPECIALIZACIÓN PACIEN INTERVENCIÓN SALUD RESPUESTA INNOVACIÓN ME DO LABORAL EXIGENCIA GARANTÍA FORMACIÓN FU NALIDAD PEDIATRÍA PRÁCTICAS

Más detalles

Ecología y medio ambiente.indd 1

Ecología y medio ambiente.indd 1 Elizbh Ló Aguil Elgí y mi mbi Elgí y mi mbi l ui ivl mi upi l imiel l lgí pi l ui l pbli, mui y im y u ii l mi biói. Tmbié l ii pp y pli liv luió l pblmái mbil iifi l ii l i y l imp mbil qu é g p l u y

Más detalles

Que fruta o vegetal crece en un árbol? Sabes? Colorea todos aquellos que pueden ser encontrados en un árbol.

Que fruta o vegetal crece en un árbol? Sabes? Colorea todos aquellos que pueden ser encontrados en un árbol. Dónd ccn? Q ft gt cc n n áb? Sb? C td q q pdn ncntd n n áb. E Pgm d Sc Amntc d Vn Spnh Cc n n áb: dzn, cz, nnj, p n n j m p p h á g n p n t g m q b x y g t Pb: nnj, h, mz, yg, g, n, p, q Cmpt ht c c á

Más detalles

Listo para explorar un mundo lleno de sabor y diversión? PRUEBA Comidas Nuevas con la Magia de una Vida Saludable de Disney!

Listo para explorar un mundo lleno de sabor y diversión? PRUEBA Comidas Nuevas con la Magia de una Vida Saludable de Disney! Lit p xpl un mund lln d b y divión? PRUEBA Cmid Nuv cn l Mgi d un Vid Sludbl d Diny! l p x y v u N id m PRUEBA C divión y b d n ll d n u m un Dcub l mgi d Cmid Nuv (dd fut y vgtl ht gn y ptín) cn l Mgi

Más detalles

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV.

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV. CICLISMOSB º 2 NOV. 2012 RESULTADOS tpd 2012 R d tpd dt EN SOLITARIO SANTI Htdd, dd y tj qp PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS EN PORTADA, CICLISTA SB A DESTACAR: M Jd FOTO: OSKAR MATXÍN EN EL RECUERDO:

Más detalles

Depósito Legal M. a-1958. Para Madrid. Trimestre, 60 pesetas; semestre, l i o, y un año, 240. Fuera de Madrid. Trimestre, 75 pesetas; semes-

Depósito Legal M. a-1958. Para Madrid. Trimestre, 60 pesetas; semestre, l i o, y un año, 240. Fuera de Madrid. Trimestre, 75 pesetas; semes- A Ñ O ig6i J U E V E S LA 15 D E NUM. JUNIO PROVINCIA DE 142 MADRID Dpóit Lgl M. -1958 ADVERTENCIA IMPORTANTE PRECIO& DE SUSCRIPCIÓN ;lmditmèt q l ñ Alcl-y Sct i cib t B O L E T Í N dipdá q j «jmpl l iti

Más detalles

Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información Diplomado en Gestión de Proyectos Informáticos

Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información Diplomado en Gestión de Proyectos Informáticos maió f I la d lgía T ió paia a C d C Diplmad d ó i G i á m f I Diplmad Gió d ái Ifm Objiv El diplmad d Gió d Ifmái i m bjiv, pa da la apa d u p baj u pu d via pái, laiad la gla implíia jmpl al. S aaliza

Más detalles

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE S) O (O L SDO D S) FCHL (O S) ILIO (O M BLDO) O D G D Z D C S ( I S) CBLL LIS (O SÉ S JO O) S LO XXI (VIG SDO SIG IGO) LBI (V IGO) S VS (V FOLLS O IGO) S X X (V S GO) CL (L S (VIGO) MÍIMO GO) S PIO- SI

Más detalles

Hemorragia intraparenquimatosa

Hemorragia intraparenquimatosa XXXIII Ruió Aual d la SENR Códba 2009 Hmaia itapaquimata D F Apaici SNuadilia HULa F, Valcia XXXIII Ruió Aual d la SENR Códba 2009 Hmaia itacbal Itducció Diaótic Radilóic Apximació Etilóica Maj dl pacit

Más detalles

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA G-C048-F23 GL LGÍ CU HUM talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados capacidad instalada, relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.

Más detalles

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a, S. A., 1 9 7 0 In s c r i p c i ó n N 3 8. 5 3 5 D e r e c h o s e x c lu s iv o s r e s e r v a d o s p a

Más detalles

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015 C o n g e s t i n, s e g u r id a d y t r a b a jo 1 W I L M A N H A R R Y M A R ح N C A S T A ر O H O J A D E V I D A N a c ي e l 1 7 de S e p t ie m b r

Más detalles

crece tu empresa Calidad Ese toque mágico

crece tu empresa Calidad Ese toque mágico u m Clidd E qu mági U qui qu im g dá guid fil i l h d fm dluid y i if l hihd, iá did l dhió d l ibu. L fái á l qui qu jug bi y g gld, qu xii imgbl. E l m igul, b qu m u vz, i qu gu l fidlidd d u lil y

Más detalles

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación R f : L j u p uó O Ugh L f Lé é u yu pz y u vó pg yu pí, f h v u pó p f ó v qu p ñ é p gó p pz y pó pí ju pñ zó p pí h ú á g L ó g y f qu é uó, p y u á uy u uv pz qu xp u M y qu pp u pz p L f í u p, g,

Más detalles

rticipe Entérese Noviembre

rticipe Entérese Noviembre u p U R I U L F IN j h u c x é cp P c é C Eé P m p m C M C Nvmb P p 015 Gg Euccó Dpm Cmpm P Eé... E Pgm Cmpm P, Tíu I, P A (T I, P A P Eggm Pgm) Dpm Euccó Gg á v cb u cv v c bjv hc pcp cvm cu, p y cmu

Más detalles

r o l l d e l d o c e n t e e n a u l a s c o n s ó c r a t e s

r o l l d e l d o c e n t e e n a u l a s c o n s ó c r a t e s t ó t Pg. 2.3.4.- t ó pz tz Sót?. ALTA. tgó pt t. SUMA M Ep Sót. b h y. 5.- b h g. () tz t P.D. ót. (b)tz ptát. 7.8.9.10.- p 11.- ó t ó t. b ptó. 12.- f z ó t ó t. 13.- p g p y t t z. h tgó. f 6.- Pg.

Más detalles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles f 1996 Méxic Nv Yrk L Agl r pii pr llv p cr v. gt tj L Crp Prii l t r iñ p c. C r F c ú i b b cfé ILLY t prpr l i c p Tbié v p pii igrit r j tr cr l tr clit, c frt lbl. c fr pr i rrll pr tr f cr pé hbr

Más detalles

para el Éxito Estudiantil

para el Éxito Estudiantil Cto Rcuo o ico m é p R uti c b c p l Éxito tuitil j cit tu l 123 p 1 p t u PRPÁRAT BIN vluci o Rvi pióicmt l pclció l igtu: Itific lo objtivo l igtu y lo pizj po, lo cul á coio po l pofo l momto lbo l

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

Cómo es la distribución de los alimentos servidos?

Cómo es la distribución de los alimentos servidos? Cómo s l distribució d los limtos srvis? 5 " Co u bu limt ció, p Los iños y iñs s ppr pr cosumir los limtos 6 CUÁL ES EL OBJETIVO? Promovr y forzr buos hábitos d higi los iños y iñs como l lv d mos ts

Más detalles

c nco EN DEUDA HÉROES Y MUERTOS - P10 Sepa qué personajes ilustres se encuentran sepultados en el cementerio El Carmen

c nco EN DEUDA HÉROES Y MUERTOS - P10 Sepa qué personajes ilustres se encuentran sepultados en el cementerio El Carmen PRIÓDICO PRODUCIDO POR LA UNIVRSIDAD SÑOR D SIPÁN UBICACIÓN FIJA - p12 tudi fi Ti Míti ubicá fit Pu t HÉROS Y MURTOS - P10 Sp é pj iut t putd cti C D SU PUBLO - p14 USS c Atit i Pu Cv Aitd c PRGUNTAS CON

Más detalles

informando jóvenes entre 14 y 30 años información y asesorías sobre todo aquello que te interese servicios gratuitos acceso libre te ayudamos

informando jóvenes entre 14 y 30 años información y asesorías sobre todo aquello que te interese servicios gratuitos acceso libre te ayudamos Bibitc htc ct ifció juvi vici juvtud yutit g ifció y í b td qu qu t it 5 ñ 198 ifd 008 jóv t 14 y 0 ñ vici gtuit cc ib t yud qu t tu ppi cii cib pci 5 ñ 198 008 ifd i vi v t yud Pfi qu cttá tu pgut t yudá

Más detalles

Álvaro Cordero Herrera* Rodney Solano Vargas** major determinant of mental health.

Álvaro Cordero Herrera* Rodney Solano Vargas** major determinant of mental health. REVISTA MÉDICA DE COSTA RICA Y CENTROAMÉRICA LXVII (593) 305310 2010 GERIATRÍA IMpACTO DE LA ACTIVIDAD física EN LA SALUD MENTAL DE LA persona ADULTA MAYOR Álvr Crr Hrrr* Ry Sl Vrg** SUMMARY Thi rrch ivtigt

Más detalles

Charla Software Libre y GNU/Linux

Charla Software Libre y GNU/Linux Crl Sftwr Libr Pr J St IfSc/Lix SAdi Www.jitc.c Www.cilix.rg Www.critfd.if j_t@jitc.c Nvibr Nvibr10, 2014 jitc.c jitc.c Sftwr Libr Rt l Librtd d l ri L ri ti l librtd d jctr, cir, ditribir, tdir, dificr

Más detalles

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services S f Clf Hlh Hm S Agy Dpm f Hlh C S TOBY DOUGLAS DIRECTOR EDMUND G. BROWN JR. GOVERNOR Ob 24, 2014 TO: ALL COUNTY WELFARE DIRECTORS 14-39 ALL COUNTY ADMINISTRATIVE OFFICERS ALL COUNTY MEDI-CAL PROGRAM SPECIALISTSLIAISONS

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

Filiación en Colombia: de la incertidumbre a la ciencia. Una recensión legal y jurisprudencial

Filiación en Colombia: de la incertidumbre a la ciencia. Una recensión legal y jurisprudencial Cé Augut Gu Díz * Fó Cm: tum. U ó g y juu Rum L vuó gtv y juu u fó Cm, mut óm útm tm t h y gét, qu j qu í t é vguó qué v u ujt. E t tíu z u xmó ít tm. P v: fó, u tíf, í t, fm, t v. Fh ó: 15 tm 2010 Fh

Más detalles

CIENCIAS EXPERIMENTALES

CIENCIAS EXPERIMENTALES Fult CIENCIAS EXPERIMENTALES Gr Bilí Uivri Jé GRADO EN BIOLOGÍA PRESENTACIÓN DEL GRADO El Gr Bilí u titulió rátr itífi qu ti m bjtiv frmr l lum l imit l vi t u ft l ut vit mlulr ht l tui l itm rfi l l

Más detalles

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS up v - I u u u u uó ul Rgó Pbló ub g l públ l m Pbló ub m gu v l m Fm g gu v vé l Públ vé m lv % Pbló m gu v bl Mpl 6.553.090 4.845.302 100,0% 0,0% 100,0% Vlpí 1.336.468 1.336.428 100,0% 0,0% 100,0% O

Más detalles

CARTA DE ACUERDOS COMERCIALES Servicios Hospitalarios CHRISTUS MUGUERZA CLINICA VIDRIERA

CARTA DE ACUERDOS COMERCIALES Servicios Hospitalarios CHRISTUS MUGUERZA CLINICA VIDRIERA D UD M vici Hili HU MUGUZ D Mny,.., 3 d Fb d 2015 DGU lb ázquz Bll Pn, vch l n nvil un cdil lud y u vz gdcl l unidd qu n din d lid cmcil. imn il l cmmi qu nm cn ud d un vici nlizd y d clidd, y u vz cumli

Más detalles

ITALY IS BEAUTIFUL. AND SMART.

ITALY IS BEAUTIFUL. AND SMART. - C, VON ITLY I BUTIFUL. ND MT. D. 30/01/14 Compra en www.zonzini.it MP CON ITM D CONTOL D L CLIDD 9001 CTIFICDO ZONZINI s.r.l. Carretillas salvaescaleras Via Don Luigi turzo, 8 - z.i. - 37052 Casaleone

Más detalles

Terminaciones para Cable termin

Terminaciones para Cable termin l b C p c m T Tmc p Cbl tm Tmc p Cbl Cpyght 2002 Th Cby Gup, Ic. 25 T l ch v Gp fj p cbl L qu ct p lg l cl G-450 G-429 Cby gul GRAPAS FORJADAS PARA APLICACIONES CRITICAS El mt pp l gp fj p páctc cu fbccó

Más detalles

(recebido em 13 de Abril de 2008; aceite em 2 de Maio de 2008)

(recebido em 13 de Abril de 2008; aceite em 2 de Maio de 2008) Rvt Et Plté Plythl St Rvw 2008, Vl VI, º 9 ISSN: 1645-9911 Ml vtgó, pl l ll ftw. C t tt pbl ó p, Sltll, Chl Méx B Fl M 1, Cé E Ct Dlg 2 bfl@ml..mx, t@ml..mx (b m 13 Abl 2008; t m 2 M 2008) Rm. El tíl mt

Más detalles

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com Doi pn Má infomción: Gpo DIA. Tléfono: 91 398 54 00 Niv Álvz. L Villo. Giné Cñbt comnicción@igop.com Román y Aocio. Tléfono: 91 591 55 00 Jvi Agil: j.gil@omnyocio. Silvi Sotomyo:.otomyo@omnyocio. INDICE:

Más detalles

TALKINGISTEACHING.ORG

TALKINGISTEACHING.ORG l b T Tlk Wht c o my lo ock? Wht c olo you? Tlk, d, d ig with you child ight fom th tt. It build thi bi d pp thm fo ucc i chool d byod. Fo id, viit TALKINGISTEACHING.ORG Sh you tlk, d, ig momt t th ludomt!

Más detalles

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL RECTOR

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACIÓN DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL RECTOR ÓG: --19 / Versión: 0 /F.:07/12/04 ÉUL VLUÓ UT ctualización: nero 2011. FGM LV MÓ L UT VL LL JF TMT L, VLU Y GTÓ L L TM TL LV T VL LL T LV UV VL LL VLUÓ Y GUMT TÍT JF F T TMT G L F FU GU oordinar el mantenimiento

Más detalles

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia.

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia. Ñ D D Z Ó U Y B B M V Ó M G G jy j P K ó b xm y : W ñ y é xvz fm / g y fó bj y V km / f 1 3 5 7 8 10 10 12 14 15 17 17 22 24 ó y m mím b! F -, m Dm m ó y m bá b gé m fz m / V q vó FDM f m mé j í bj g g

Más detalles

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN If Autu IFORME DE AUTOEVALUAIÓ Stí G u Yk p 1 Stg F: (56-) 816 88-816 88 4 Fx: (56-) 816 88 1 E-: x.h@h. ;.@h. g Ogz (u t) t ut y - www.h. - - If Autu b Ogz: SUERITEDEIA DE SALUD DKDKDKDKD RUT: 6.81.-7

Más detalles

D U R A N G O CLAVE: 10105 RUTA : MEX-030 AÑO : 2013

D U R A N G O CLAVE: 10105 RUTA : MEX-030 AÑO : 2013 DURANGO 283 NO. INDICE CARRETERA RUTA ---RED FEDERAL LIBRE--- 1 Bmji - E Pmit MEX-030 2 Dug - Et. L Zc MEX-045 3 Dug - Mzquit MEX-023 4 Dug - Tó MEX-040 5 Dug - i Uió MEX-040 6 Et. L Chich - Cucmé MEX-049

Más detalles

D e p ó s i t o Legal M-2-1958 PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N. (Recargo de 25 pesetas mensuales en concepto de reparto a demiciuo.

D e p ó s i t o Legal M-2-1958 PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N. (Recargo de 25 pesetas mensuales en concepto de reparto a demiciuo. AÑO 975 OLETIM OFICIAL L A PROVINCIA MADRID D p ó Lgl M-2-958 ADVERTENCIA IMPORTANTE TARIFA D E INSERCIONES PRECIOS D E S U S C R I P C I Ó N dm q u l ñ A l l d y S b B O L E T Í N dpdá qu dj u jmpl l

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

Textil del Sur IPASA ARIC AA.HH. MICAELA BASTIDAS ARICA. Colegio URB. OLIVA RAZZETO. Mercado AA.HH. JOSE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA ALTA

Textil del Sur IPASA ARIC AA.HH. MICAELA BASTIDAS ARICA. Colegio URB. OLIVA RAZZETO. Mercado AA.HH. JOSE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA ALTA M IVI LD I V Q 20000 C C Q I Ñ C TM L I FRD L VIVR BT MLCHT BL V CC G V L T : L LIMIT TR L DIFRT TI LIGR RXIMD Y CLQIR RYCT Q FCT BR VFICR L LIMIT Y CRCTTIC L MLZMIT BID Q T M GRL ur 28 JLI L M L F LVDR

Más detalles

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PLAN DE ACCIÓN A DICIEMBRE DE 2013 - RESOLUCION No. 179 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 SALDOS POR EJECUCIÓN EN CDP

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA PLAN DE ACCIÓN A DICIEMBRE DE 2013 - RESOLUCION No. 179 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 SALDOS POR EJECUCIÓN EN CDP UDAD UCLMBAA LA D ACC A DCMB D 2013 - LUC o. 179 DL 12 D MB D 2013 LA D ACC 2013 JCUC CD JCUC ACC JCUTA CD JCUTA CU A UB AGAD GLA ACC ACT-Y--01 AC TAC YCT. JF FCA LAAC 70.711.424 44,70% 31.608.913 55,30%

Más detalles

El relieve y sus formas

El relieve y sus formas E v y u fm.1 E v t mgd E v cjut fm qu t ctz tt: vc, hudmt, dt, tc. E v t mgd (ctt ) t cut fm bác: u, mt, mtñ y. u t uvmt dud cuy ttud u mt b v m. mt u vd má mt ttud. mtñ vc t cuy ttud u 6 mt. mtñ u gu

Más detalles

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile PROGRAMASDI SE ÑADOS PARAT I MAXI MI ZAL APRE SE NCI ADET U E MPRE SAE NL ASREDESSOCI AL E S CONL OSCURSOSDEAUL ARE SSAC DE SCUBREL OSCURSOSQUE DI SE ÑAMOSPARAT I E f ñ p p q ñ ym mp f q b,p p p E p g

Más detalles

Mapa de los ríos de España

Mapa de los ríos de España p l í pñ í l l l v g í l bg í g í c g b g í ló g p í l í b ch í í í H H ñ j í í Í J j l í é í ó í gó í í í l m ü g í l í J í Jm g í ll g í g y l V í Ág Á b m Í m í É H í j í ló Í í í g í b í Ó g í í í

Más detalles

Accesorios para Eslingado

Accesorios para Eslingado g E p A A p Eg A p Eg pyght 2006 Th by Gup, I. T h v 127 T HG-223 L qu t p g by gu HG-228 DISEÑO L p v tó t b 5 v g ímt tbj (FF-T- 791). m FATOR DE DISEÑO, gmt u mutp g ímt tbj tág p ft ñ. L g uptu g fuz

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N 3 óig igu 7 u iuió iizió viu ii i éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN ii ifái vi ii 7357 P? óig NO 5u éi º 8i Oigi ui y i 6,5 éi

Más detalles

La distribución de beneficios por acceso a recursos genéticos en las normas nacionales... de los países de la Comunidad Andina y Brasil 1

La distribución de beneficios por acceso a recursos genéticos en las normas nacionales... de los países de la Comunidad Andina y Brasil 1 lí lxd Rj íz* L dó d f p gé l l d l pí d l Cdd d Bl 1 T f g l gl f f d C d Bzl F d pó: 10 d j d 2013 F d pó: 24 d g d 2013 R l é d íl z l p d dó d f d l q gl l l R Gé, Bgé P Gé Pú, d, Blv Bl, 2 pp gl d

Más detalles

P A R T E I I C r í t i c a r y j u s t i f i c a r s e CAPITULO 5 El imperio de la crítica S o b r e l a s o c i o l ó g i c a d e l r i e s g o y e l d e l i t o t e c n o l ó g i c o s Si el científico,

Más detalles

A T A L O G O C O M U N I D A D E S SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES DEPORTE SALUD

A T A L O G O C O M U N I D A D E S SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES DEPORTE SALUD C M G C M D D 2 0 1 3 DP Y D JG vda. ocutor Vicente Hipólito 20 ung 43 03540 licante f.610245063/696666953/660356636 ax 965132198 mail:comercial@mobur.es Web: www.mobur.es M C M C CCC : G H 200 CM., P

Más detalles

Tipo de. beneficiarios o. Dirección y teléfono de la oficina y atención al. usuarios del. dependencia que ofrece el servicio público

Tipo de. beneficiarios o. Dirección y teléfono de la oficina y atención al. usuarios del. dependencia que ofrece el servicio público A. 7 d l Ly Ogái d Tspi y As l Ifmió úbli - LOTAI d) Ls s qu f y ls fms d d lls, his d ió y dmás idiis sis, p qu l iuddí pud sus dhs y umpli sus Rquisis p l bió dl Cóm d l dimi Dmiió dl (S dsib l dll dl

Más detalles

Terminaciones para Cable de Acero

Terminaciones para Cable de Acero c A b C p c m T Tmc p Cb Ac Cb y Tmc Cpyght 2006 Th Cby Gup, Ic. T ch v 25 G-450 Gp fj p cb L qu ct p g c Cby Sm G-429 GRAPAS FORJADAS PARA APLICACIONES CRITICAS COMPETENCIA CROSBY E mt pp gp fj p páctc

Más detalles

2 NUMERO BAC SAAB-AUTOS HUMM-AUTOS TOTAL RPG

2 NUMERO BAC SAAB-AUTOS HUMM-AUTOS TOTAL RPG P PI ver.v3r1 PGI 1 Lin H- P- B- H- Lin H- I- G- I- L 1 P- I- G- I- L 1 2 B B- H- L PG 2 3 B 3 4 II 4 5 I 5 6 I. IP PI. IP 6 7 J HI B L 2 7 8 F B 2 P PG P 3 8 P 9 I 5 P B LI L 2 9 1 L 26 PI LI 2 1 I 11

Más detalles

EL FERROCARRIL CEUTA-TETUAN

EL FERROCARRIL CEUTA-TETUAN ESTE NUMERO HA SIDO REVISADO POR LA CENSURA MILITAR TIEMPO PROBABLE L úti tici pic vit ió Nt ci ui). Fí- Añ VII. Nú. 1.987 :: Pci: 10 céti jp. DIARIO INDEPENDIENTE Mi, áb 22 icib 1923 LA CRISIS INDUSTRIAL

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N óig igu 7 u iuió iizió f viu éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN Nuv i Diió Oi y Gió i 778 P 77 óig NO u éi - 6 i fiv 8i Oiv ui u

Más detalles

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE "CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE" Y ESTE DE "CAMINO DE LUCERGA"

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE Y ESTE DE CAMINO DE LUCERGA MDFÓ PUU D P F B 2 1 4 P1 PÑ D U D "M J D " Y D "M D U" É D UBM. PM Y DÓ / Ubr, 1-3º \ : 966659228 \ -mi: st.pmit@yt-ch.s yutmit ch mmri P r X FH D PM Y. U UBZB U UBZB D DD U PD PÑ U P-1

Más detalles

Senderismo en Colorado

Senderismo en Colorado Si Cl Pági 2 Yg p j l l Pági 4 Qé tió l ñ Pági 6 Có p v lit g Pági 8 1 V 2015 Si Cl C l ti il ill y á 50 pi tñ p i 14,000 pi (i Cl l til ft ). Et h q Cl l j t p liz tivi v l i lib y tg h pi p t l ivl hbili.

Más detalles