Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo"

Transcripción

1 Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1

2 Ogizció Itcil p l Nmlizció (ISO) Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1 Ctid Pólg 3 Itducció 7 Pt 1 - Mtlgí, mlizció y 11 vlució d l cfmidd Pt 2 L Ogizció Mudil 26 dl Cmci (OMC) y u ifluci b l mlizció Pt 3 U vitz l m 30 Pt 4 Ogim d mlizció 40 gil, cil itcil 47 Pt 5 Actividd y tuctu d u Ogim Ncil d Nmlizció (ONN) 65 Pt 6 Dll d m 70 Pt 7 Ifmció, vt y pmció 78 Pt 8 Rlci itcil y gil ISO (Ogizció Itcil p l Nmlizció) u d mudil qu idtific cuál m itcil quid p l cmci, l gbi y l cidd ; l dll cjutmt c l ct qu l v utiliz ; l dpt p mdi d pcdimit tpt bd ctibuci cil pvit d múltipl pt itd ; y l fc p utilizd ivl mudil. L m ISO tá bd u c itcil cguid d l b má mpli d gup d pt itd. L ctibució d xpt pvi d qull má cc l cidd mti d m y d l ultd d u implmtció. D t m, uqu vluti, l m ISO muy ptd y cptd ivl itcil p ct públic y pivd. ISO, u gizció gubmtl, u fdció d gim d mlizció cil pvit d td l gi dl mud ; u p pí, icluyd pí dlld y ví d dll, í cm pí c cmí pc d tició. Cd mimb d l ISO l picipl gim d mlizció d u pí. L mimb pp l uv m, pticip u dll y fc l py, cjutmt c l Sctí Gl d l ISO, l 3000 gup técic qu ctulmt dll l m. 85 Pt 9 Lctu cmplmti 86 Ax 1

3 Ogizció d l Nci Uid p l Dll Idutil (ONUDI) Pólg L ONUDI pmuv l mjmit d l cdici d vid d l gt y l ducció d l pbz pí dll, í cm pí c cmí tició, tvé dl ccimit idutil tid. El ppl d l Ogim Ncil d Nmlizció (ONN) h vlucid dut l últim 50 ñ. L mj l iftuctu fíic y cómic, l vc tclgí d l ifmció, mj páctic d fbicció, utmtizció, tpt y cmbi um pct qu fct l cmci y l iduti, h llvd u umt cld l vlum dl cmci dt y t l pí. L fct d l glblizció pud pcibi td pt, y l pmdi d l á cidd bjt d mlizció h xtdid ht iclui itm d gtió, iduti d vici y uv tclgí qu xití l gud mitd dl igl XX. L ONUDI mviliz ccimit, dtz, ifmció y tclgí p py l cmci y l dll idutil bád t piidd tmátic : () ducció d l pbz tvé d ctividd pductiv, (b) ftlcimit d cpcidd cmcil, y (c) mjmit gétic y mdimbitl. L ONUDI tbj ctivmt mximiz l cpcidd cmcil d pí dll p qu pvch ptuidd cmcil ivl gil itcil, y l cció y ctulizció d l m y l iftuctu d l vlució d l cfmidd d l pí, icluyd u cmpt muy imptt qu buc up l btácul técic l cmci (OTC), ft mdid iti y fititi (SPS) y fmt l cc l mcd. E vit d qu mti ctct dict c mp lcl, gim d mlizció y vlució d l cfmidd, y t técic y d 2 dll, l ONUDI h plificd y cd gim d mlizció cil y h cd iftuctu d l clidd dd t xití. E mmt ptd p u fqu l mdid, u dtz p ftlc cpcidd, í cm p u éfi l ctividd gil. Cttmt, jcut ivtigci y tudi lcid c m y vlució d l cfmidd, y h publicd vi guí p pí dll l qu l mut cóm impul u cmci itcil y lg u dll tibl. E u tudi lizd p l Dptmt Gubmtl p l Dll Itcil dl Ri Uid (DFID p u igl iglé), l ONUDI fu clificd cm l mj d l gizci d l Nci Uid (ONU) p pmv y mit m y tád mudil, y cut t l pim i, d l vitité gizci qu uxili l pí dll. L m utiliz cd vz má p py glmtci técic, y diig má tclgí cvgt y d ápid dll. Admá, h l m dll p u vidd my d pt itd. L uv pduct mtiv qu cut c píd má ct d dll u itt d l cmuidd d m p pd l dmd d gbi, mp y cumid d td l mud. Cmpñí, cci d gizci cmcil, pí idividul y gup gil y ub-gil, ti h u g ité l mlizció y, dmá, l úm d m lmt itcil, ctiú dmtd u ccimit impit. P t, l mud d l mlizció h hch má cmplj, iclu h hch má imptt p l dll cil itcil. L cció d l Ogizció Mudil dl Cmci (OMC) l ñ 1995, llvó l dll d vi cud, piciplmt, l Acud b Obtácul Técic l Cmci (OMC/OTC) y l Acud b l Aplicció d Mdid Siti y Fititi (OMC/MSFS), l cul td l mimb d l OMC db dhi. Et cud u itt p duci l icidci d l m, y l glmtci bd ll, qu utiliz cm btácul técic l cmci t pí, id qu l btácul qu b cl h id id limid p l dift d d gcició dl Acud Gl b Cmci y Acl (GATT p u igl iglé). Et dll h id cmpñd p u tdimit ivl mudil d qu l m, y l ONN qu l dll y pmuv l pí idividul, pud t p 3

4 í mim. Evlució d l cfmidd, cditció, mtlgí y m, td cmpt d l iftuctu d l clidd, fm pt d l mzcl técic itgd ci p qu u pí cmci xitmt, tt biltlmt cm dt dl itm multiltl d cmci. Et mzcl y tá dipibl u vidd d pí dlld, p u ctidd d pgut ug cud tt d l pí dll. Pticulmt cuál l mzcl quibl, iclu ppid, p u pí dll pticul? L lidd y l piidd d l pí dll muy dift l d qull qu ptc l mud dlld. L tuctu y fm d p d u gim d mlizció tdicil, qu fuci cctmt y tifc l cidd d l pt itd u pí dlld, pud l put ctd l mud dll. E l ñ 2004, l Cmité Cjut p l Cdició d l Aitci l Pí Dll mti d Mtlgí, Acditció y Nmlizció (JCDCMAS p u igl iglé), l cul ISO y ONUDI ptc cm mimb, publicó u dcumt tituld Buildig cpdig tchicl iftuctu t uppt utibl dvlpmt d td i dvlpig cuti d cuti with cmi i titi (C- 4 tucció d l iftuctu técic p py l dll tid y l cmci l pí dll y qull c cmí tició). L mimb 1 dl JCDCMAS cmd, t t c, qu p fc u fqu cmput iftuctu técic dll, l yud db b l tdimit d qu xit u mdl hch p iftuctu técic, y témi d l cmpt ci, l gd d fiticció qu db t, l fm qu pud fc l vici d iftuctu técic ; y p l tt, l pí dll db tm dcii b plític ll mim, y fc u ctt cmpmi plític dich dcii. Et publicció pt u ctulizció y xpió dl Mul ISO 1:1994, Etblcimit y Gtió d 1 L mimb dl JCDCMAS : Ittil Buu f Wight d Mu (BIPM) Ittil Accditti Fum (IAF) Ittil Elcttchicl Cmmii (IEC) Ittil Lbty Accditti Cpti (ILAC) u Ogim Ncil d Nmlizció. El dcumt cub l picipi má imptt d l mlizció ivl cil, gil itcil ilut l lmt tuctul d l qu db cg p mj l pc ivl cil. L publicció cpil l xpici dl Cmité d ISO p ut ltiv l pí dll (ISO/DEVCO) ttd c pí cm t, y gi b l 40 ñ d lb d ONUDI yudd tblc y ctuliz l ONN y l iftuctu d l clidd pí dll, y uxilid l uui l implmtció d m. Epm qu t publicció, qu b l clbció dud t ONUDI ISO, bfici p l pí dll, í cm p pí c cmí tició, u fuz p tblc ctuliz u ONN cm pt d u iftuctu d l clidd, y llvl u ivl qu ppid p ll, y cm u mdi p icmt u cpcidd pductiv y cmcil, cm py p l ptcció dl cumid, l ptcció cil y l ptcció mdimbitl. Kdh K.Yumkll Dict Gl (ONUDI)) Al Byd Scti Gl (ISO) Ittil Ogizti f Stddizti (ISO) Ittil Td Ct UNCTAD/WTO (ITC) Tlcmmuicti Stddizti Buu f ITU (ITU-T) Ittil Ogizti f Lgl Mtlgy (OIML) Uitd Nti Idutil Dvlpmt Ogizti (UNIDO) 5

5 Mj d uci d pbilidd L limit qu fc y l pii xpd t publicció b l xpici clctiv d ccid xpt y pfil l cmp d l mlizció. Si mbg, tt d u guí ISO dcumt mtiv y fc gl cc dl fucimit d l ONN, i dfi l cdici ci p cvti u mimb d LA ISO. Rccimit ISO y ONUDI humildmt cc l tbj ddicd d Pt B, Alx Ikl y Ghm Hllwy, l dició y cdició lizd p Bd Clzdill-Smit (qui ptció ISO), B Bud (ISO), Nicl Fluy (ISO), Gd Ptcci (ONUDI), Llith Gtilk (ONUDI) y l py d Si Rjkki (ISO) y Ju Sim (ISO) y Ulviu Mug Dlu (ONUDI). Et publicció tmbié bfició d cmti y ugci vli pvit d l iguit mimb d l Pidci dl Gup Cultiv d DEVCO (CAG) : M. Im Sudw (Pidt d DEVCO)... BSN (Idi) M. Cl Amim... ABNT (Bil) M. Adu Gymfi Dkw... GSB (Gh) M. Y Khyyt..... JISM (Jdi) M. Mii Mhmmd..... DSM (Mli) M. Hifumi O..... JISC (Jpó) M. Ad Sköld... SIS (Suci) M. Supchi Tptpg.... TISI (Tildi) M L Wight... SCC (Cdá) M. Sjž Zim... HZN (Cci) L iguit xpt, cid l ctividd y l itci d l pí dll d ISO y ONUDI, tmbié vi l pyct d dcumt y fci cmti muy vli : S. Eug Juli, S. Mu Mut, S. Rbt Pii, S. Pl Putm, S. Cl Rdíguz, S. Mi Sdvl, S. Flk Sick y l S. Pd Vilc. 6 Itducció U gim cil d mlizció xit p tifc l cidd d mlizció dl pí itd. Mit qu l cidd d l pblció b l ptcció d l cumid y tícul y vici ppid p u u, báicmt l mim qu l qu pud t l pblció d pí má idutilizd, xit cit ticci l implmtció d m pí dll : L iftuctu idutil pud iuficit p pduci pduct lcl d l clidd quid ; P l gl, l mtiv técic dl gbi iuficit p ptg l mdimbit d fm ppid p pvi l imptció dumpig d pduct pc gu d bj clidd ; y L ccici dl cumid y u pió p pduct d bu clidd pud débil ixitt. P l gbi, l mdi p ctific t itució icluy l cció d u iftuctu ficit, ptid d l qu pc u vidd cfu d pci, p tifc l dmd y quimit d l glblizció y d u itm d cmci multiltl. Dift pí y gi- hc fci l iftuctu ci utilizd u vidd d cóim, p jmpl : MSTQ SMTQ (m, mtlgí, y y gtió d clidd) ; SQAM (m, clidd, cditció y mtlgí) E t dcumt, p mt l uifmidd, utilizá l témi iftuctu d l clidd p hc fci td t témi. Cm pt d l iftuctu ci, l témi vlució d l cfmidd tmbié h id bi tblcid y dfi l dcumt ISO/IEC 17000:20042 cm u dmtció d qu h cumplid quimit pcífic lcid c u pduct, pc, itm, p u gim. L vlució d l cfmidd d u pduct itm cut u m pticul, p l gl ivluc ipcció, y y ctificció. Ogim d y y ctificció, y p pduct itm, í cm gim d ipcció, buc dmt u cmptci ; d llí l imptci d t cditd. 2) ISO/CEI 17000:2004, Evlució d l cfmidd Vcbuli y picipi gl. 7

6 A u vz, l gim d cditció cit dmt u impcilidd y cmptci, y hcl p mdi d l viió d u p y l ccimit itcil utilizd m ISO/IEC l vlució d l cfmidd. A p d qu u ONN jug u ppl muy imptt dt d t iftuctu, ét pud xiti y ficit p í l. El ppóit d t publicció xmi l fuci y l vícul qu xit t l vi lmt mcid timt, cm u yud p xplic l ppl imptci d l m y l fuci clv qu u ONN md db jcut u pí dll. S tt d u txt d ivl báic, diigid qull pt itd qu ti u cg l t d tblc, ctuliz y mj u ONN u pí dll ; y cid imptt pct tt cmcil cm técic. Et dcumt cc l ppl d l mlizció l dll idutil, l fcilitció dl cmci y l mjmit dl cc l mcd, y tm cm u fudmt l t pil d dll tibl l qu hc fci l fllt d l ISO tituld Mtlgí, mlizció y vlució d l cfmidd Ctuyd u iftuctu p l dll uttbl3, y qu l vz, l blqu fudmtl dl fqu p l ftlcimit d cpcidd cmcil d l ONUDI (TCB). Tmbié cub l impct d l Ogizció Mudil dl Cmci y u div cud ; td pt dl itm d cmci multiltl b ut d mlizció. Litd d cóim y bvici ACCSQ AIDMO AIEA/IAEA AMN ANASE BIPM CAC CASCO CCI/ITC CEDAO/ECOWAS CEEAC/ECCAS CEE/ONU/UNECE CEN CENELEC CIPM CIPV/IPPC CNUCED/UNCTAD COMESA COPANT CROSQ DEVCO DFID DPI/IPR EAC EASC ETSI EupGAP FAO GCC GSO IAF 3) Dipibl tvé d l Sctí Gl d ISO p mdi d u pági Wb g/i/dvt_3pill_2006-.pdf 8 IATA TIC/ICT IEC Cmité Cultiv d l ANASE p l Nm y l Clidd Ogizció Áb d Dll Idutil y Mi Agci Itcil d Egí Atómic Acició d Nmlizció dl MERCOSUR Acició d Nci dl Sudt Aiátic Ofici Itcil d P y Mdid Cmiió dl Cdx Alimtiu Cmité d l ISO p l Evlució d l Cfmidd Ct d Cmci Itcil Cmuidd Ecómic d l Etd d Áfic dl Ot Cmuidd Ecómic d l Etd d Áfic Ctl Cmiió Ecómic p Eup d l Nci Uid Cmité Eup d Nmlizció Cmité Eup d Nmlizció Elcttécic Cmité Itcil d P y Mdid Cvció Itcil p l Ptcció Vgtl Cfci d l Nci Uid p l Cmci y l Dll Mcd Cmú p Áfic Oitl y Autl Cmiió Pmic d Nm Técic Ogizció Rgil d l CARICOM p l Nm y l Clidd Cmité d l ISO p ut lcid c l pí dll Dptmt p Dll Itcil (Ri Uid) Dch d ppidd itlctul Cmuidd d Áfic dl Et Cj Eu-Aiátic d Nmlizció, Mtlgí y Ctificció Ititut Eup d Nm d Tlcmuicció Eu-Rtil Pduc Wkig Gup Gd Agicultul Pctic (h ccid cm GlblGAP) Ogizció d l Nci Uid p l Alimtció y l Agicultu Cj d Cpció dl Glf Ogizció d Nmlizció dl GCC F Itcil d Acditció Acició d Tpt Aé Itcil Tclgí d l Ifmció y l Cmuicció Cmiió Elcttécic Itcil 9

7 MERCOSUR Ititut f Elcticl d Elctic Egi Cpció Itcil p l Acditció d Lbti Ogizció Itcil p l Nmlizció Rd d Ifmció d l ISO Cmité Cmú p l Cdició d l Aitci l Pí Dll l Á d Mtlgí, Acditció y Nmlizció Mcd Cmú dl Su ONN Ogim cil d mlizció OIE Ogizció Mudil d l Slud Aiml OIML Ogizció Itcil d Mtlgí Lgl OMC Ogizció Mudil d Cmci OMC/OTC OMPI/WIPO Acud d l Ogizció Mudil d Cmci b l Obtácul Técic l Cmci Acud d l Ogizció Mudil d Cmci b l Aplicció d Mdid Siti y Fititi (OMC/SPS) Ogizció Mudil d l Ppidd Itlctul ONUDI/UNIDO Ogizció d l Nci Uid p l Dll Idutil ORAN/ARSO Ogim Afic d Nmlizció OTC/TBT Obtácul técic l cmci PASC Pcific A Stdd Cg PMA/LDC Pí m vzd POCOSA SADC Plític y pcdimit d l ISO b dch d ut, dch d xpltció y vt d l publicci d l ISO Cmité d Dll d Áfic Autl SDOC Dclció d Cfmidd dl Pvd (DCP) SI Sitm Itcil d Uidd SMTQ Nm, mtlgí, y y gtió d clidd SFS/SPS Mdid iti y fititi SQAM Nm, gtí d clidd, cditció y mtlgí TCB Ftlcimit d cpcidd cmcil UEMOA Uió Ecómic y Mti dl Áfic Occidtl UIC Uió Itcil d Fcil UIT/ITU Uió Itcil d Tlcmuicci UIT-T/ITU-T WSC Uió Itcil d Tlcmuicci Sct d l Nmlizció d Tlcmuicci Cpció Mudil d Nmlizció ZLC Z d lib cmci (f td z) IEEE ILAC ISO ISONET JCDCMAS OMC/MSF Pt 1 Mtlgí, mlizció y vlució d l cfmidd 1.1 L blqu fudmtl T pil d ccimit pd, p u vz itlcid itdpdit, cil p l dll d u iftuctu d l clidd qu pmit l dll uttbl, cllv l pticipció blut dt dl cmci itcil y tifg l quimit técic dl itm multiltl d cmci. Et hmit l mtlgí, l mlizció y l vlució d l cfmidd. At d cid l ppl, l tuctu y l fuci d u gim cil d mlizció, imptt cmpd cóm cj t t pill. L Figu 1 dmut cm l picipl lc fct l mlizció. Mtlgí Acditció Etblcimit d mdid tzbl, cfibl y pci (Báic p l quimit d fucimit d l m) Dmtció d l cmptci d lbti d y y clibció, gim d ctificció y gim d ipcció Nmlizció L m fcilit l cmci, fc l b p l glmtció técic S dlld p gim d mlizció cil, gil itcil Evlució d l cfmidd Mut, Ipcció, Ey y ctificció Mtlgí lgl Sitm ficit d cmci (Ptcció l cumid, p y mdid jut l cmci) Rducció d vidd ici, itpbilidd, cmí d cl, clidd gud, cumid c pd d xigi pduct dcud p u u y vici qu dpt l m. Figu 1 Cóm tlz l mtlgí, l mlizció y l vlució d l cfmidd 10 11

8 P uput, xit t lc ; p jmpl : u itm d cditció p lbti pud mch i ct c mtil d fci y u itm d mtlgí qu fuci ; p, l figu h mtid cill p lt l ppl picipl d l mlizció, í cm l d l gim cil d mlizció dt dl pc gl. Cm pim piidd, l gbi d td l pí cit tblc y mt l iftuctu báic p gu l guidd, lud y bit d u ciudd (umiit ppid d limt y gu ptbl, cc vici d lud y ducció, guidd cil, itm d tpt y cmuicci, tc.) U vz qu t pct té tblcid, uqu d fm udimti, l cidd d ct c u itm d cmci ficit vulv xtmdmt imptt. L cmí pud ubiti uci d cmci, y p t cil qu l blqu fudmtl té gizd p fcilit l cc d pduct y vici mcd it y xt. L mt l cc l mcd y l cció d u itm d cmci ficit ; mtlgí, mlizció y vlució d l cfmidd lgu d l blqu fudmtl má imptt. Etc, ci cid t t pil dtlldmt Mtlgí S pud gumt qu l mtlgí l cidd má báic d u itm d cmci, dci, l tblcimit d mdid pci y cfibl. Si l hbilidd d dtmi lgitud, m, vlum, timp y tmptu, l tcci má cill í vulbl l bu ; í impibl lg u cmci jut y l mtiv diigid l ptcció d l lud y l bit d l ciudd ccí d fct. N xitií m técic p l pduct, y qu xitiá hmit cfibl p mdi u fucimit y cmpl c l quiit. U itm cil d mdid mtlgí, p d, l pim p gui p fcilit l cmci. U vz qu icp l cmci fu d l ft, ci dmt l quivlci d l m ilit p fc p El pim ci tblc l cm m cil d y u it qu iclu mdid mdició d m p l i pp d cil. d cid cil d mdició t l pí itd. Et cidd llvó l tblcimit d l Ofici Itcil d P y Mdid (BIPM, p u igl fcé) qu tbj bj l upviió xcluiv dl Cmité Itcil p P y Mdid (CIPM) bj l témi d l Cvció dl Mt. El mdt dl BIPM fc l b p u itm úic, cht, d mdid p td l mud, qu pud gu l tzbilidd l Sitm Itcil d Uidd (SI p u igl fcé). Et t tm vi fm, dd l dimició dict d uidd (cm l c d m y timp) l cdició p mdi d l cmpció itcil d m cil d mdid (cm lcticidd y dició ióic). El CIPM tá cmput p 18 p, pvit d dift pí mimb d l Cvció dl Mt. Su t picipl pmv, ivl mudil, l uifmidd d l uidd d mdid. El Acud d Rccimit Mutu dl CIPM (MRA, p u igl iglé) l fc, gbi y t pt itd, b técic gu p cud má mpli lcid l mcd itcil, l cmci y l ut glmti ; yud limi btácul técic l cmci y ipi my cfiz l cpcidd d mdició d cd pí. El ultd u icmt dl cmci timd mil d mill d dól. L mtlgí lgl icluy l u lglizd d l mtlgí p gu qu p y mdid jut plicd tt l cmci cil cm l d imptció y xptció. L ctividd tdicil t cmp icluy l clibció d put bácul y c d tpt, l clibció d quip p mdid d vlum cm qull utilizd p l imptció d gd ctidd 13

9 d ptól ; l pbció d tip d itumt d mdid utilizd l cmci (blz, bmb d cmbutibl, tc.), u ctt vificció ipcció, y l plicció d ci c d flt d cumplimit d t lgilció. L m utilizd p l mtlgí lgl dlld p l Ogizció Itcil d Mtlgí Lgl (OILM, p u igl fcé) y dptd ivl cil, p l gl, tvé dl gim cil d mlizció. L OILM tmbié p l dipició u mdl d ly b mtlgí, dlld l ñ 1975 y vid l 2004, qu pud utiliz cud tá tblcid l pct d l iftuctu d l clidd u pí dll. C t mt, imptt cmpd qu db, i pud, p qu l pí dll tblzc itm d mdició fiticd u t itlci qu ppid p ll, u tp pcífic d dll. E u pí dlld, u itm cil d mdid db pv m d mdició ppid p l cidd cil. Et implic l vlució ctiu dl ppl d dich itm y l mjmit d u lcc y ivl d tbj mdid qu l cmí dll, lug d utiliz u pput big bg. Cm jmpl d t páctic, l Cvció dl Mt u ttd itgubmtl qu fc l if- 14 tuctu itcil p pmiti qu u pí mimb dll m d mdició culqui ivl qu cit ; y p t d um imptci p l pí dut td l tp dl dll técic. 1.3 Nmlizció L m pud vi d b técic p l cmci l pduct fil y vici t cmpd y vdd, cm u mdi p fcilit l cfmidd c l glmtci técic. Tmbié mplimt utilizd p l mp l mbit d pducció, d pduct, d vici y d pc. S dlld tvé d u pc tpt, bit y d c qu ivluc l pt itd, y dfi l ptitud p u u l c d l m ltiv pduct, y d bu páctic p l c d pc vici. L m p itm d gtió yud l gizci l mj d u ctividd. El mpli u d l m u pcu ci p l vlució d u cultu d l clidd l cidd. E ccuci, l úm d m cil dlld, pti d m gil itcil bd ll, mud ctituy u bu citi. L mlizció icluy l dll y pviió d m, y l umiit d ifmció b ll l pt itd, y cu vi ivl. Emp, cici pfil y cci pud dll m p u ppi fi. P u plicció cil, u gim cil d mlizció pud dll u m cil dpt u m itcil, dlld p c itcil y publicd p u d l picipl gizci itcil d mlizció (ISO, IEC, ITU, Cmiió Cdx Alimtiu, tc.). L vtj d t últim ut qu cud d pí dpt l mim m itcil, l cmci t ll implific. L ISO dll m itcil td l cmp xcpt l cmp lcttécic, cubit p IEC, y tlcmuicci, cubit p ITU. Et t gizci cfm l WSC (p u igl iglé, Wld Stdd Cpti) y clb á d tbj lvt cm tclgí d l ifmció y uv tclgí cvgt cm l tclgí. El Acud b Obtácul Técic l Cmci d l Ogizció Mudil d Cmci (OMC/OTC) cc l ctibució qu l mlizció itcil pud fc l tfci d tclgí d u pí dlld t dll, y l ppl qu jug l m itcil y l itm d vlució d l cfmidd l mjmit d l m l d u El mpli u ci c u p lució d u v p l l clidd l cultu d. d l cid dpt í p d l, Cud m itci mim ll ci t m c l. implific ficici d pducció y l fcilitció dl cmci itcil. L pí dlld ft t pticul cud tt dl dll y u d l m. S db dcidi, tc, i ppid dll úicmt m cil, dpt y difudi m itcil, lgu c, gil xitt u juidicci. Dll úicmt m cil qui d xpici y cu técic imptt, y ti cm ultd m qu, p d qu fc l cidd cil, pud btculiz l cmci itcil c t pí qu h tmd l ví itcil. L dpció d m itcil cllv mj ptuidd d cmci y pud duci l mdi p l dumpig d pduct d bj clidd ; p tmbié pt much pblm p 15

10 iduti pí dll qu pud t u itució qu l pmit pduci d cud l m itcil y, p, pd pci dl mcd d imptci. Adicilmt, l pí dll pud t l xpici l cu técic ci p hc u ctibució imptt l ctid d u m itcil. A mud, td l pí dll muy difícil dcidi t u hcd d m u jcut d m l múltipl vidd d mti d mlizció ; p, l pticipció ctiv l dll d m db cid l piidd cómic cil, l dipibilidd d l xpici y l cu ci. Si mbg, l ctibució d l m l cmci vlú ivl d l mp td l pí, y ctiumt db cumpli c l cidd cmbit dl mcd. Cud u pí dll tblc u gim cil d mlizció p pim vz tá vid l tuctu xitt p dptl l tdci cil y mudil, l hch d lg t quilibi u d l pct má imptt dl pc d plificció y qu hy u lució úic qu pud plic, y ci cg d u mú d pibilidd, p llg l lució má fctiv p u pí pticul u tp pticul d u dll Evlució d l cfmidd D cud l dfiició ctid ISO/IEC 17000, l vlució d l cfmidd l dmtció dl cumplimit d l quiit pcífic d u pduct, pc, itm, p u gim. El pc iv- luc mut, ipcció, y y ctificció cm mdi p gtiz l pt d u tcció qu l pc, pduct, itm, gim p lidd dpt l quiit d u m. L pt d u tcció pud dfiid cm : Pim pt l ditibuid fbict dl pduct vici, tc. (l pt qu dcl cfmidd ) ; Sgud pt l cmpd l pt qu cib l pduct vici (l pt qu qui cfmidd ) ; Tc pt u pt impcil, qu ti lció c l tcció, qu pud llmd p fc u gtí b l cfmidd, l cti, dl pduct vici. E l c d l tcci vluti, l pt ivlucd lib d dcidi p í mim b l pcdimit d vlució d l cfmidd. Si l gud pt tá diput cpt l gtí d cfmidd d l pim pt (dclció d cfmidd dl pvd, DCP SDOC p u igl iglé), tc hy cidd d ivluc u tc pt. E l c d tcci my, l qu l ig d cmt u my, licit l pticipció d pvd d vlució d l cfmidd p qu fzc gtí impcil y l l pt ivlucd, y í fcilit l itcmbi d bi y vici. Si mbg, much pí dlld, l u d u pvd d tc pt d vlució d l cfmidd h cvtid u cidd l páctic dbid, pt, l uci d mtiv tict b pbilidd civil d l fbict p l pduct. E l c l qu l glmtci técic ig l tcció, l dciió b l mdi p l vlució d l cfmidd pud tm d l m d l pt picipl d l tcció y pud cit u pub d cfmidd fmt pcit. Et g l itgt b cóm pud dmt l cmptci idpdci d l pvd d vlució d l cfmidd, itduc l ut d l cditció. ISO/ IEC dfi l cditció cm l ttimi d u tc pt pct u gim d vlució d l cfmidd imptid u dmtció fml d u hbilidd p jcut cit t d vlució d l cfmidd. L cditció pud t lcid c l cmptci l jcució d y y clibci lbti, c l cmptci d gim d ipcció y ctificció. L 17

11 gim d cditció cit u vz dmt qu impcil idpdit, y p t tblcid cm tidd cil gil qu cit dmt, l páctic, l xitci d cud d ccimit mutu p mdi d l mimb d imptt gim itcil qu pticip vluci cípc d p. L ILAC (Cpció Itcil d Acditció d Lbti) y l IAF (Ittil Accditti Fum) d gup itcil clv. D t m pud fcilit l cmci itcil c my cfiz. A mud, l pí dll cut c l cu l xptici p tblc gim cil d cditció, y c fcuci, p u bj ivl cómic qu hc qu tbl p l tc pt qu pv vici d vlució d l cfmidd p xcluivmt dt d u titi. u ut d p l d, A mu d pvd d id ió c m cmbi ió d l cf l, c i vlu itc tu l lc tuc d p l ld p gi ció it d l.. c d ci 18 P t zó, u d l dcii má imptt qu u pí dll db tm ivluc l fm qu db jcut l quiit d cditció y vlució d l cfmidd. L put pud l u d u cmbició d pvd cil y xtj d vlució d l cfmidd, pldd p tuctu gil d cditció4, uqu l luci pcífic l cidd pcífic d l pí imp tdá qu ctd l mdid p tifc l cicutci. S db mci qu l Cmité ISO b Evlució d l Cfmidd, ISO/CASCO, h publicd u i d m itcil ccid cm l cj d hmit d CASCO, qu pud utiliz p fc l b d u iftuctu d vlució d l cfmidd qu fctiv, hch l mdid p l cidd pcífic dl pí itd, y qu cumpl c l quiit d l OMC. 1.5 Ftlcimit d cpcidd pí dll S cc qu p much pí l ct d fc td t ctividd, u ivl má vzd, phibitiv. Iclu l c d l pí d4) U jmpl xit dl tblcimit d u tuctu gil d cditció cut dt d l gió UEMOA cm ultd d u Pyct d Cpció Técic d ONUDI. lld, xit vici l ivl d fiticció d cd pt d l iftuctu técic. E much c, lgu pt d l iftuctu d l clidd ppidd cjut cmptid d u má pí ; vc, cut c l vici d t pí. E imptt, p l dll y l cmci tibl, gtiz qu l gizci iduti l pí dll tg cc u iftuctu d l clidd qu flj u cidd pcífic y qull tblcid p l itm d cmci multiltl. P d, u itvció p l ftlcimit d cpcidd db b : U vlució dtlld d l cidd p td l ct d l cmí ; El tdimit d qu xit u it d im c l t El f b d d cpcid u b lld ió dt : l c lu v d cid d l iltl b pci d l gi d vici t umii mj lg l. pud d c í m c mdl lit p u iftuctu d l clidd. L mim pí dll db tm dcii b plític y t u cmpmi plític (y fici), ctt t dich dcii ; Pt much tció l cidd vlud, bád l tip d itci y l cuci ppid, p gu qu l iftuctu técic té ctuid, p tp, d fm plificd y tibl ; U xplicció cl d l cu y fd qu citá p mt l iftuctu d l clidd ci ; y El hch d qu l dll d u iftuctu cil d l clidd impid l cidció d pci biltl gil d umiit d vici qu pud lg mj cmí d cl. 1.6 Rum L t pil, mtlgí, mlizció y vlució d l cfmidd, l blqu fudmtl d u iftuctu d l clidd ficit qu fcilit l cmci p mdi dl icmt dl cc mcd y gu l ptcció ppid d l cumid y l mdi mbit. El dll tibl pí dll dpd d u pticipció l cmci mudil. Si mbg, db 19

12 t cut qu tictmt ci, p cd pí dll ivti futmt, y d u vz, td l iftuctu d l clidd. L itm báic d mdició cil, guid dl umiit d u m ifmció. P, l itlci cmplj p l dll d m (p pició l dpció d m itcil xitt) y l tuctu cil xcluiv d vlució d l cfmidd, pud muy dbl, uqu much c cil. Sb t, much dpd d l tulz d l cmí itd y d l lció xitt t gbi, cumid y l ct mpil. L gim cil d cditció igulmt dbl, p cmpltmt ci, dd l xitci d u úm d xclt gim itcil d cditció qu fuci pí dlld, dd xit u lttiv gil ccid. Clmt, l dcii db tm bd vluci ólid d ct y bfici. 20 El ftlcimit d cpcidd y t yud pí dll tblcid u ppi iftuctu técic db tm cut l t pil p tmbié db lctiv y b u álii xhutiv y hlític d cidd, cidd qu xit u mdl idl pfct. Admá, db hc fuz p py l uui l utilizció d m p mj l clidd y l ptuidd d cmci. Nt : El gd d cdició fctiv t l fuci pbl d mtlgí, m, vlució d l cfmidd y cditció ví, l páctic, t u pí y t ; y l c l qu tidd públic y pivd cmpit t í d fm ddd, l lci qu pt l Figu 1 pdí fuci t fctivmt cm fu pibl. Et hch db t cut cud vi l Tbl 1. E l Tbl 1 (pági 22) cid, dtll, l cmplj itlci qu xit t mtlgí, m, vlució d l cfmidd y cditció. E ll itt cid l ct y pibl cud fici d t div lmt cut l cidd cil, y dmá, t l tció hci l cidci qu pud plic l mmt d plific l tblcimit mjmit d l iftuctu pí dll. E d pticul imptci l dciió d dpt,, luci cil gil. 21

13 22 23 Nm Elmt d iftuctu Mtlgí Elmt d iftuctu Ct dicil ug p tblc Svici d ifmció y ctct p OMC/OTC y SPS. Ct dicil ug cud cid l pticipció itcil l cció d m. El ftlcimit d cpcidd y l ct d cpitl (cmputd, tc.) ltivmt quibl. Ecómic, pcilmt l c d l mizció c m itcil gil xitt y l umiit d ifmció b ll. Ligmt má ct cud xit l cidd d dll m pumt cil. Ct L ctividd d vigilci dl mcd pct l mtlgí lgl ltivmt pc ct u vz qu l cpcidd d mdició y clibció ci h id tblcid. L dipibilidd d mtil d fci ppid, mud, u pblm y pud mddmt ct. S db buc luci gil t pblm. El tblcimit y mtimit d l clibció ci p tifc l quiit dl itm d m (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, tc.) pud ct Gt d iftuctu y gt ptiv p l mdició y tzbilidd pud vi d mdd ct d cud l cidd. Ct E l mdid qu l cmí dll, pud g t ig tvé dl dll d t pduct mtiv p l iduti, d ctibuci fici d l iduti l cmité d m, p t u pibilidd lg plz. Ct pud cmpd pcilmt p l gci pvit d l vt d m ctividd d vlució d l cfmidd. A mud dpd dl miiti d iduti cmci, u quivlt ; pivtizd lgu pí. P l gl, l gbi cil cg dl umiit d ifmció y vt d m, y qu mud cct l m p l ité públic Etblcimit d Svici d ifmció qui dl ftlcimit d cpcidd y d u ivl ppid d cmuicci y fuci d TI. El ONN p l gl tá cid Svici d ifmció p OTC y vc SPS. Itlci p ui (l y quip p ui, tc.) Iftuctu ligmt limitd (cmputd, iti Wb, hbilidd d tblc y cdi cmité pj). Mcim d dpció, dll y d mizció. Ncidd cil E imptt ct c cit gd d iftuctu cil d clibció y mdició. El gd ppid dpdá d l iduti pvlt dmit l pí. U vz qu l iftuctu ci té tblcid, l vigilci dl mcd pud mtid c imput iduti imptd. Ficimit S cit ly ppid p tblc u gim cil d m d mdició y quiit d mtlgí lgl. Ncidd cil L iftuctu d mtlgí d ité públic, p ll, mlmt ficid p l gbi cil. Ficimit Tbl 1 Ct d iftuctu, cidd y l dilm cil/gil - Algu idictiv (Sigu l pág. 24) El ct d pticipció cmité d mlizció itcil gil, y d tblcimit d u Svici d ifmció cil, pud igifictiv, p pud cmz b u b implificd. S pud cid, á d ité cmú, l bfici d tbj ivl gil p dll m. Ly ppid ci p tblc u ONN, u gbi y u fiz. S cmid l umiit d m cil, tvé d culqui mdi qu ppid y quibl. Cidci d plificció A mdid qu l cmí cil cc, culqui lció gil dbí dj lug l itlci cil, y qu dpd d u tuctu gil vci, pud dfvbl p l cmci itgil. Algu lmt d clibció pud btid gilmt, i fu tbl ; p jmpl: ituci qu l dmd ltivmt m qu l ct. L piidd tblc u itm cil d mdició. Cidci d plificció

14 24 25 Acditció Elmt d iftuctu Evlució d l cfmidd Elmt d iftuctu (vi d l pág. 23) Ct, vit d l cidd dl Rccimit Mutu d ILAC IAF y l cmptci quid. Ct E mb c, l cditció ci y t ct tmbié db cupd. L ct d itm y pduct d ctificció mdd y, t vz, quiá dimit uficit p jutific l ct. Algu itlci p y ci p l ité públic y quiá cimt qu hy qu liz uficit y p cubi l ct. Itlci báic p y pud cómic ; p pduct má cmplj, l quip p y pud ct y quiá d uficit u p jutific l ct. Ct Cció y pció d u úic gim d cditció p lbti, ipcció y ctificció d u gim d cditció db ficid p l gbi, l m dut l pim tp. E c d qu l cl d quiit cil iuficit p jutific l ct, db p u lució gil. L iduti db pg p vici cibid, piblmt b u ubidi qu duc mdid qu l cmí cc. Ficimit V l clum d l izquid. Ncidd cil E pbbl qu bt l cditció u pblm dut l pim tp, tt p y cm p ctificció. Ivitblmt, td l itlci p y ci tá dipibl u pí dll ; tc l cpció gil, pcilmt l Acud d Rccimit Mutu p pt d y d pduct cmplj t ditibuid cditd, pud ppid cit ptuidd imp y cud xit itlci cptbl. Cm pt dl tímul p itduci u cultu d l clidd pí m dlld (LDC p u igl iglé) y cmí d bj ivl y dll, glmt, td t cmpt d vlució d l cfmidd fcid p l gbi. S dbí pmiti l pticipció d cmptid pivd l mcd. L bu páctic quií qu l fd dl gbi dtid p ctividd fudmtl cm m y mtlgí utilizd p ubidi ctividd d vlució d l cfmidd ; p mud bv l itució cti, cud l gci d t ctividd utiliz p fici gim d mlizció. S cit u ivl ppid d itlci p y d l pduct qu l qui. Et viá d pí pí. Ncidd cil E l c d qu cit uficit tbj d ctificció y y, l gci gd dbá my qu l ct. Ficimit L pibilidd d tuctu d cditció gil ub-gil, cm lttiv l tuctu cil, db cidd cuiddmt. E l mdid qu l cmí dll, l lució cil má tctiv y p ll, culqui lució gil db vlud piódicmt. Cidci d plificció A mdid qu l cmí cc, ivitbl l llgd d l cmptci pivd vlució d l cfmidd, y db plific y bivid - l pticipció dl gbi pdí ti pultimt. S db fc itlci d y p dlit públic, p l clbció gil (mp mixt) dbí cid títul d cmpmi. L y cmplj quid c pc fcuci pdí ubcttd, pcilmt cud pbblmt l pvd d cditció cut l xti. S db fc itlci báic p y d l picipl pduct d u pí. Cidci d plificció

15 Pt 2 L Ogizció Mudil dl Cmci (OMC) y u ifluci b l mlizció Nt : E u publicció d t tulz, pibl fc u viió cmplt d l tbj d l Ogizció Mudil dl Cmci. L lct itd pud i l iti Wb d l OMC (www.wt.g), l cul muy ifmtiv. L Ogizció Mudil dl Cmci, tblcid l ñ 1995, u gizció itcil qu tblc ficzmt l b lgl p l cmci itcil. H mplid l lcc d m multiltl d cmci, má llá dl cmci d mccí, l cmci d vici y l cmci lcid c l pct d l dch d ppidd itlctul. Et gl tmbié tt b um á cm l dumpig, pcdimit du, btácul técic l cmci y mdid iti (lud iml y hum) y fititi (lud vgtl). Etá ctid cud d cmci multiltl, cuy ctt cmpmt l gbi jcut u plític d cmci d cud l tblcid l gcici multiltl. E pc plb, l 152 pí qu h igd l Ogizció Mudil dl Cmci (vl ht l 16 d my d 2008) tá bligd p u 26 cud y, utmáticmt, pt d l qu cc cm l itm multiltl d cmci. L Acud b Obtácul Técic l Cmci d l OMC (OMC/OTC) y b l Aplicció d Mdid Siti y Fititi (OMC/MSF) d ité pcil p l mlizd. El Acud OMC/OTC cc qu l cc l mcd pud impdid p mdi dl u d glmtci y m técic, qu pud vi d pí pí y, i tblcid d m biti, pud utiliz pcibi cm ptcció difzd bj l fm d b cli l cmci. El Acud OMC/ OTC cc qu l xitci d dmid m hc l vid icimt difícil p l fbict y xptd, y tt d gu qu l glmtci técic, m y pcdimit d vlució d l cfmidd g btácul ici p l cmci. Tmbié cc l dch qu ti u pí d dpt qull glmtci técic, m y pcdimit d vlució d l cfmidd qu cid ppid p mt y ptg l vid lud hum, iml vgtl p gu l ptcció dl mdi mbit p tifc t it d l cumid ; p xht l pí utiliz y cid b l glmtci técic l m itcil, cud ét xit. Sgú l témi dl Acud OMC/OTC, l pí tmbié db utiliz t mcim cm l quivlci y ccimit mutu d l m d t pí l mmt d dll uv glmtci técic. El Acud OMC/MSF tá itd qull mdid tmd p ptg l vid hum, iml vgtl d l ig pducid p ditiv u gim cut d fmdd limt, y ptg u pí d cd l m p c c El did imp pud ci y m t glm u pud q técic cibi cm p utiliz difzd d l ptcció cli b.. cmci cid i b d í c U p glmt l b m l d ét ic c é t cu il, c t i xit. l dñ cud p l plifció d pt qu pudi fct l cmci itcil dict idictmt. El Acud OMC/MSF cc l dch b d l gbi d tm tl mdid, p qui qu t dicimiti, d fm biti ijut, ct t pí y qu b vidci citífic. Cm c l Acud OMC/OTC, l OMC cmid qu l pí b u mdid SFS y glmtci técic m itcil, cud ll xit. S d pticul imptci l m d l Cmiió dl Cdx Alimtiu (CAC), l Cvció Itcil d Ptcció Fititi (IPPC) y l Ogizció Mudil d l Slud Aiml (OIE). A u vz, CAC h dptd má d 100 m ISO b métd d y y tm lcid c l ct limtici. Mit l mdid SFS b m CAC, IPPC y OIE, l pcdimit d vlució d l cfmidd, icluyd mut, ipcció, ctificció y y, b l m ISO. P t, xit u cidd tul d qu t gizci tbj muy d cc p l bfici d u mimb, cm l h hch dd l décd d l 60. L 30v ió d l CAC, qu tuv lug juli dl ñ 2007, pyó l cpció y cdició ctiu c l ISO y cdó qu Cdx ISO mtuvi ctct tvé d u pc- 27

16 tiv ctí. L Cmiió tmbié pyó l icmt d l cdició y cpció xitt t l put fcl cil d CAC y l gim cil mimb d l ISO. Cm cu c l ISO, l myí d l mmbí d l OMC pvi d pí dll, y l itm d cmci multiltl pt much tció u cidd pticul. Cit vici d l quiit dl GATT (p u igl iglé-acud Gl b Cmci y Acl) pmitid l pí dll, y cud tt d pí m dlld (LDC) l mimb d l OMC h cdd u pl d cció qu implic fuz pcil p mj l cc l mcd d pí dlld, icluyd l pibilidd d limi cmpltmt l áctic u P l B d l Códig tt d it d pt imp zció. m li p m u /OTC) l c mli Gtiz l Acud OMC cil d d m (Ax 3 d u gi i c p cl. L ctibució d l OMC y ONUDI iicitiv tl cm l d Ayud p l Cmci d pticul lvci. Dt dl ámbit d l cud multiltl d cmci d l OMC, tmbié xit cláuul pcil p pí dll qu icluy : Cláuul qu tg píd d tició má lg p l implmtció d cmpmi p pt d l pí dll ; y d Cláuul p l itci técic l implmtció d cmpmi btid p l pí dll y p gu qu ét bfici dl ultd d l gcici. Ax 3 dl Acud OMC/OTC. L cláuul imptt d t códig cut pducid, p fcilit u fácil cc, l x d t dcumt, y gtiz u cumplimit dbí u pt imptt d l pci d u gim cil d mlizció. P uput, xit m p cd pduct vici, y g pt dl cmci llv cb, l páctic, dictmt t mp p mdi d ctt pivd qu mti fu dl lcc dl itm d cmci multiltl. Et hch pt u t ctt p l mlizció. S pud v, tc, qu l Acud d l OMC pud t u ifluci mcd l mlizció y, bvimt, l md d tbj d u ONN dt d u pí dll. L OMC h publicd u Códig d Bu Páctic p l Ppció, Adpció y Aplicció d Nm l 28 29

17 Pt 3 U mj vitz l m 3.1 Qué u m? L Guí ISO 2:2004 dfi m cm dcumt, tblcid p c y pbd p u gim ccid, qu fc gl, limit cctític d u cmú y ptid, p ctividd u ultd, y qu ptd lg u gd óptim d d dt d u ctxt dd. U m p u pduct, tc, culqui dcumt qu tblc cláuul qu ti l fct d duci l vidd ici dt dl mcd, y p ll, pmit qu cmí d cl tg lug c u ducció ccut dl ct uiti d pducció. E u itm d mcd ficit, t ct ducid tfi l lg d l cd d umiit ht l pibl cmpd. P l gl, u m d pduct tm cut l últim tclgí d put y cti cláuul qu, i ctd, ult u pduct qu fc l qu l cmpd pud p ; t plb, u pduct ppid p u u. Et ccpt implic qu l m d pduct tá, ivitblmt, ligd l clidd dl pduct y pc d pducció bi dfiid y tbl. L m tmbié pud plicd pc, cm qull d fbicció y, má citmt, l m 30 h cmzd pc, cif imptt, p vici. Algu d l m má imptt cub itm d gtió, icluyd itm d gtió d l clidd, itm d gtió dl mdimbit, itm d gtió d higi d limt y itm d gtió d guidd d l ifmció. L m xit p py td l pct d l vlució d l cfmidd y p fcilit l implmtció d itm d gtió d clidd itgd dut td l tp dl pc d pducció, dd l diñ dl pduct, pd p ctibuci l pc y ctl dl pc, ht l pduct fil. Ot ut lcid c l m icluy : 3.2 Cóm pduc u m? L dtll d t pc dicut má dlt t dcumt, p báicmt l m pduc p u pc d c t l pt itd, d u fm bit y tpt dt dl ámbit d u cmité, l cul, vtulmt, llgá u lució técic úic qu duc l ct y mj l clidd. Cud tt d m cil, tc, qui d u ONN, d cud l témi d l OMC, p mt u pyct d m u viió públic t d public l m dfiitiv. E l c d pyct d m itcil, t tp lg c l ciculció dl pyct td l pí mimb pticipt, l cul l pdiá qu cult c l pt itd, y pub l Cmptibilidd cctividd c t pduct, vici y itm ; Mj páctic, p l gl, l c d m d pc vici ; Culqui quiit impdimt plicbl l tidd qu tá mlizd. duc p m L c c d p u p t itd p t l ámbit d u l, dt d, vtulmt u q ció cmité u lu duc l á g ll úic qu clidd. técic mj l ct y pyct, t d qu pud publicd. (Cit gl d vtció plic p tblc cuád cid qu h llgd l c.) 3.3 Quié utiliz l m? L m publicd tá l dipició p utilizd p u vidd d pt itd, tt l ct públic cm pivd, í cm p l cumid ifmd. Dut culqui tp d l cd d ditibució, l pibl cmpd y vdd lib d tblc u cud d cmp b l cláuul técic ctid l m. Et implic qu, mud, l vlució d l cfmidd fm pt d l cució ; ccuci, l gim d ipcció, l lbti, í cm l gim d ctificció y cditció ti much ité l m. L cumid qu d dquii u pduct vici dcud p u u ti l libtd d xigi l cumplimit d l m, y qu t l gtiz cit ivl d clidd y ptcció. E l c d l á ujt glmtció (p l gl, qull l qu pud cfi qu l itm d cmci fzc u pduct d clidd, y qu l guidd lud dl cumid v ig) l gbi y t guld ti l libtd d b l ctid técic d u gulci l m. Et u bfici pcilmt útil d l 31

18 mlizció : l vlidció quid p culqui guld pbl d qu l ctid técic d l glmtci h id tblcid p u gup d xpt y mtid u viió públic. L Acud d l OMC, d hch, cmid qu t d mpd u pyct d mlizció u cmp y cubit p u m itcil xitt, l cmité d m y l ONN cid l dpció d l m itcil t d qu ivt l pólv. E imptt cmpd qu u m u dcumt qu tá l dipició p mdi d u dit p l u vluti d l pt it- 32 d y c dch d ut, pticulmt, p gtiz u itgidd. Sól cud l pt d u tcció dcid b u cvi l m, cud u guld icp l m u glmtció, qu l u d l m hc bligti. 3.4 Qué á cub l m? L m pud cubi much ct dl cmci. L m técic cub u vidd d iduti tdicil, dd ctucció, l iduti lcttécic y d igií, ht tícul médic y d TI. Dut l últim ñ, h dlld m hiztl u vidd d ct técic qu bc ut d l clidd, mbitl, d lud y guidd, y d guidd d l ifmció. Tmbié h dlld m p l iduti d vici, p á cm mudz, gt d vij, lquil d vhícul, tc., í cm u uv á d l mlizció qu tá dptd much ité : l á d l pbilidd cil. Culqui á l qu l iduti y l cumid bfici p l ducció d l vidd ici (dfiició d l ptitud p l ppóit) p l tblcimit d mj páctic, cdidt p l mlizció. 3.5 Cóm giz l m? U l m d pduct pud uficit p dfii l citi d fucimit d u pduct tmid qu, u vz cumplid, pud dmt cu ppid p l ppóit. E t c, pud ci dll u i d m qu cub l pc d pducció í, l métd pcífic d mut y y y citi p l pduct, l tiqutd, l mcd, l pct d lud y guidd mbitl, l itucci d u dl pduct, tc. E dich c, cd m py l dmá cm blqu u pd, cm dmut l Figu 2. Mut Nm d tmilgí Apct mbitl Etiqutj y mcd Ey Epcificci d pduct vici Códig d páctic y guí Slud y guidd y ut p l uui Nm d pc y gtió Figu 2 Si d m 33

19 3.6 Nm fml (c blut) ifml (m c) Mit l m h id dlld tdicilmt p ct dl mcd p tblc u pcificció cmú, ducid í ct y limid dpdici dt d u mcd mdu, lgu mcd pud xiti l mud md i tblc cit gd d d técic p dfii l pámt d u pci. Exit u cidd d gu l cmptibilidd y l itpbilidd t l dift lmt lcid d u pduct u mcd, iclu t d qu dich mcd xit. P t, xit u tdci, pticulmt pt l ct d lt tclgí d tclgí d l ifmció y cmuicció (ITC) y lctóic, d c m d fct dd l cmiz dl cicl d mcd. El ccpt dl pduct iicil y l m d diñ p idd c Exit u ct c l d dici d xpdit ibilid. l dip d m 34 CD DVD jmpl típic. S db mci qu dich m p l gl m fml, dci, qull pducid p u gim d mlizció ppimt tblcid, y qu h pd p u pc d c qu ivluc td l pt itd. A mud, l zó d t qu t ct d l cmí vluci ápidmt, y pud pd l vtj cmcil i l dlld d tclgí tuvi qu p qu lcc u c blut, pcilmt i t ivluc mt u jugd l cmptci. U m fml, d c blut, p l iguit cctític : E tblcid p td l gup d ité ptit p tifc u cidd d mcd ; El pc d dll tpt y btuy l ivció l dll tclógic ; El pc d dll llv cb p mdi d gl y pcdimit publicd ; El pc d dll impuld p l c ; Cm pt dl tblcimit dl c, l put d vit técic d l pt itd tmd cidció p l cmité técic pbl, qu buc lv td l bjci d fd ; El pyct d m p p u viió públic t d pbd p l ONN ; El gim qu fcilit l dll ccid lglmt p l gbi y tblcid pcíficmt p l dll d m ; L m publicd pud implmtd utilizd bj témi zbl y dicimiti (RAND) l qu l ptt (dch d ppidd itlctul) icluy dt d l m. S pud dci, tc, qu u m fml p cit lgitimidd dmcátic. P ciguit, u m ifml p l lgu d l cctític ti. Tmbié db cmpd qu dich m d m c pud vluci, dut culqui tp, p mdi dl c y l viió públic, p cvti m fml p c, y ivl cil itcil, p jmpl, ISO IEC. L m ifml pud dividi t ubctgí : ) Nm ifml tvé d gim d mlizció Et tá dipibl ltivmt má ápid ; cd p gim d mlizció tblcid lglmt p fc d fm xpdit l luci d c ci, p jmpl, p iti l tblcimit d u uv mcd. Et tip d m vit lgu d l tp má dm dl dll y, lgu c, ivluc u úm m d pt itd. Dich uv pduct dipibl pud cibi vi mb, icluyd Rpt Técic, Epcificció Técic, Acud d Tll, Epcificció Públicmt Dipibl. P my ifmció, l lct pud fi l últim dició d l Dictic ISO/IEC, Pt 2. b) Nm ifml tvé d cici d cmci Much cici d cmci cil, itcil gil, y t gci public guí, códig y pcificci p qu u mimb l ig. E pc plb, t m, uqu lcc l c blut i l citi d viió públic p publicd p u ONN. Algu jmpl icluy dcumt publicd p l Acició d Tpt Aé Itcil (IATA p u igl iglé), l OIEA (Ogim Itcil d Egí Atómic) y l Uió Itcil d Fcil (UIC p u igl fcé). L qu ditigu t gizci d l ONN, qu l dll d tl guí, códig y pcificci, cimt, l ppóit picipl d l gizció y dich dcumt, mlmt, tá diigid u mimb, i t u ttu plicbilidd dt d t ctxt. 35

20 c) Nm ifml/cmcil Y qu l pc d dll d m pud má lt d l ci, dut l últim ñ h ugid u tdci d qu cmpñí fm cci y cud l u d l pcificci qu cit p tblc u uv mcd. Glmt, l pc cd y xcluiv, y fuci p tt, má dictmt, ut cmcil y d dll d mcd. U lttiv, cud u gizció pd utiliz u tmñ y dmii d mcd p imp u ppi pcificció b u mcd. Auqu pc uul, y qu pc cmpñí p tl pd l mcd mudil, tdví cu ; l iduti dl ftw pud cid u jmpl. P l gl, dich dcumt tá ptgid p dch d ppidd itlctul (IPR). D l ti, pud v qu l m ifml diñd p cpd mc lgl (p jmpl, OMC), cimt tpt i impuld p l c, y pud t ptgid p IPR. S pud cid jmpl d m cmcil ifml qull dlld p EupGAP (citmt mbd GlblGAP), u cició d vdd y ditibuid mudil d pduct gícl qu h cd u i d m d ctificció d páctic gícl, pcíficmt diigid t ct (m d 36 gumit itgd p l xpltci gícl) 3.7 Pqué citm gim cil d mlizció? C l dll idutil ivl mudil hiz vidt qu td l uidd d pducció ficc l fbicció d td l cmpt y mtil qu cit l iduti. Dd u pim tp, l pducció m, bd u lvd ivl d itgció vticl l qu td l f d pducció llv cb dt d u mim fábic, ificit y ct. L mp, l igul qu l idividu, tid bu lgu c y m t ; p, l pciliz l qu hc bi (p jmpl, fzd u vtj cmptitiv) y cmpd t, pciliz t á dift, ll pduciá u ultd cmput qu pud m ct y d mj clidd. Cm pim p, t pud lg ubcttd l tbj p hc d cud l m d l mp. Si mbg, u gizció qu cib pdid d dift clit d cud dift pcificci v fzd pduci pquñ i, ultd ct uiti ltivmt lt. El ultd u itt p miz l div m d l mp dt d u m pfil, m ctil m cil cmú. E much pí, t cduj, c l timp, l cció d u gizció ddicd dll m técic mizd : l gim cil d mlizció. Much pí dll tmbié pduct d mtil pimi (mil, mti pim, pduct limtici báic, tc.) qu lug pcd y l pí d ig, muy mud, pí má dlld p pduci pduct tmid d vl ggd. Mit qu l m dfiitiv (p l gl itcil) p l pduct tmid d much ité p l cmuidd d l m itcil, c fcuci cut qu l tclgí utilizd p l xtcció pducció d l mti pim dll l pí dll l qu cigu l mti (p jmpl, gm l Sut Aiátic, mií d Sudáfic, tc.). Etc, ci dll, l fut d xtcció, m cil vc gil, p l td dl pc d pducció d t mti pim. 3.8 Má b m y glmtci técic Gbi y lgild td l pí cit ptg u ciudd d l fll dl itm d mcd. Mit u itm d mcd bd 37

DEPARTAMENTO DE ARAUCA PLAN DE DESARROLLO "ES HORA DE RESULTADOS 2012-2015" PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014

DEPARTAMENTO DE ARAUCA PLAN DE DESARROLLO ES HORA DE RESULTADOS 2012-2015 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014 % DEPRTMENTO DE RUC PN DE DESRROO "ES HOR DE RESUTDOS 5" PN DE CCIÓN VIGENCI 4 INDICDOR FUENTES DE FINNCICION CODIGO DIMENSION MBIENTE NTUR OBJETIVO ESTRTÉGICO grr tibilidd mbitl lredr l CODIGO PROGRM

Más detalles

Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations

Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations Tci iviv p umzii mpici d ffidbii mp Iviv Tchy f y d ib umi i w S Cc b b i c i C Ez, ffidbii ivzi Ac TA Ec, ibiiy d ivi Ac Eci fibiidd ivci Ac Cp i umii p fu, mii i bz, cppi cic, vi z fi c uubificzi, ivim

Más detalles

suplemento especial RENTA FIJA MEDIANO Y LARGO PLAZO

suplemento especial RENTA FIJA MEDIANO Y LARGO PLAZO upmto pci SEGUNDA VERSION Por gudo ño cocutivo, EL DIARIO trg u rcoocimito o fodo mutuo má rtb d mrcdo cio, o 16 qu má vor trgro u prtícip ño pdo y durt triio 1998. Et tímuo coicid co príodo d myor crcimito

Más detalles

Educación y Educadores ISSN: 0123-1294 educacion.educadores@unisabana.edu.co Universidad de La Sabana Colombia

Educación y Educadores ISSN: 0123-1294 educacion.educadores@unisabana.edu.co Universidad de La Sabana Colombia Educción Educdr ISSN: 0123-1294 educcin.educdr@isbn.edu.c Universidd L Sbn Cmbi Sndvl Estupiñn, Luz Ynd El r hcer rgnizción eductiv Educción Educdr, vl. 9, núm. 1, 2006, pp. 33-53 Universidd L Sbn Cdinmrc,

Más detalles

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a llt ltlü $Flc At., fistblcinintos dt {F ndis.n' z {} tidr dt 1 ll:lio ll.1:0i} hors. i, rrhlgdr il ir:s dis sábdo,v lridos i ho io cir s á l5 05:üú frutsi; Fr{icidüráÍ dr hss Q intás rcro c s n icis l

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

"rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t"'ti... """"'...

rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t'ti... '... lpc-50-0lhi...26s 10 n El CO N S ~IO O~ EOOCACION SUPUIOR Co""kl.. ~ nd : QI>o..! anl",., 350 d. la GcmI!I' uclón ~. la Rep"bll di.po.. q.. 01 SIJ~...

Más detalles

Organizacio.nal: explicaciones

Organizacio.nal: explicaciones Eruur ur :Lu; : >:!) ErUur- Orgz: xp : E :S: píu rr:m d!xppr frm d rgz qu Jrbr! upfu rr Owm grd d mpjdd frmzó Jrzó mu L: Y hmu xp pu qu: w gí d mh: :: qu: v d:h:rmu k frm urgu:wdu ug r\ mp "dr:u:u

Más detalles

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE 1NVESTlGACIONES

Más detalles

En estos tiempos, se ha producido un gran avance en cuanto. al uso de textiles inteligentes o tejidos técnicos. Si hasta

En estos tiempos, se ha producido un gran avance en cuanto. al uso de textiles inteligentes o tejidos técnicos. Si hasta Introducción En estos tiempos, h producido grn vnce cto l uso textiles intigtes o tejidos técnicos. Si hst hce poco corrí clidd diño, textiles, con con logró llegr vtj prición tmbién innovr uso cto msivo

Más detalles

CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015. Primeras planas:

CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015. Primeras planas: CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015 La Voz de Michoacán Cambio de Michoacán La Jornada Michoacán Provincia El Sol de Morelia Primeras planas:

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Núm. 252 Jueves, 29 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 33793 III. PER SONA L EJÉRCITO DE TIERRA

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Núm. 252 Jueves, 29 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 33793 III. PER SONA L EJÉRCITO DE TIERRA Núm. 252 Jueves, 29 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 33793 Resolución 564/19879/11 Có d. In fo rmático : 201102324 4. III. PER SONA L EJÉRCITO DE TIERRA VARIOS CUERPOS Evaluaciones y clasificaciones

Más detalles

., " ," 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO

.,  , 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO EL M '.TODO DE LA ECONOM/ A POUTlCA Al resumir, en la ntroducción gen eral di' 1857, los principios de su método, Marx rechaza a la /lez "la ilusión de Hegel" que considera

Más detalles

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW Car los BÁEZ SILVA** Da vid CIENFUEGOS SALGADO*** RESUMEN: En el derecho elec toral

Más detalles

HAC IA LA TERC ERA R EPÚBLICA La propu esta repub lican a.- Guión de tr abajo. (Có rdoba 20 y 21 d e Abr il de l 2.0 06)

HAC IA LA TERC ERA R EPÚBLICA La propu esta repub lican a.- Guión de tr abajo. (Có rdoba 20 y 21 d e Abr il de l 2.0 06) HAC IA LA TERC ERA R EPÚBLICA La propu esta repub lican a.- Guión de tr abajo. (Có rdoba 20 y 21 d e Abr il de l 2.0 06) Constata mos que: 1. Cad a año crecen en prog resió n geo métri ca lo s actos pú

Más detalles

l efecto competitivo de las importaciones

l efecto competitivo de las importaciones 168 Alejndr Reyns del Vlle r Ecnmí Mexicn. Nuev Épc, vl. 1, núm. 1, ener-juni, 1992 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Akglry. y.. y trs (1986). A csul Anlysls f Bl.ck rid Offic Exchnge Rtes: The TurlcLsh Cse,

Más detalles

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción.

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción. Ba ba Sa li va, es pu ma ra jo. Ba bel Con fu sión, de sor den, ba ra hún da, mez cla, des con cier to, ga li ma tías, lío, caos, ba ru llo, ma re mág num, per ple ji dad, per tur ba ción. Or den. Ba bor

Más detalles

INTEGRALES DE LÍNEA. 10.1 Introducción

INTEGRALES DE LÍNEA. 10.1 Introducción 10 INTEGRALES DE LÍNEA 10.1 Introducción En el volumen 1 etudiamo la integral S~ f(x) dx, primero para funcione reale definida y acotada en intervalo finito, y luego para funcione no acotada e intervalo

Más detalles

Efecto Mössbauer en complejos inorgánicos de hierro Frank, Enrique 1966

Efecto Mössbauer en complejos inorgánicos de hierro Frank, Enrique 1966 Efecto Mössbauer en complejos inorgánicos de hierro Frank, Enrique 1966 Tesis Doctoral Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires www.digital.bl.fcen.uba.ar Contacto: digital@bl.fcen.uba.ar

Más detalles

Sabado 26 de Julio de 1997

Sabado 26 de Julio de 1997 Legisldores del PR se Oponen l Expulsion de Slins YAMAH A YAMAHA MOTORS ()E < :()l MA ' A )l ( V Pr hi Segr luu mp el Cox i m n Ano44 Funddor : Mnuel Snchez Silv Sbdo 26 de Julio de 997 Director Generl

Más detalles

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN Núm. 14, enero-junio 2006 GENOCIDIO a) Comentarios sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción en el caso de los Hal co nes Ma nuel BECERRA RAMÍREZ* I. INTRODUCCIÓN La de ci sión de

Más detalles

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR*

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR* EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO Mi guel Ángel BORJA TOVAR* RESUMEN: El au tor hace un aná li sis his tó - rico de los se gu ros y pro por cio na ele men - tos para co no cer me jor la fi gura legal del

Más detalles

Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas

Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas EVA MARfA MARTfNEZ GALLEGO Universidad de SlIlam:mca Tema de interés, no sólo con relación a la práctica bancaria sino también por la litigiosidad plantead;

Más detalles

CAPíTULO 11. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices.

CAPíTULO 11. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices. CAPíTULO 11 ARCOS CORRIENTES EMPOTRADOS (HASTA 40 M. DE LUZ) T.-D isposiciones generales de los arcos. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices.

Más detalles

.«>0_,"-...,... "..~.. "... 1/19

.«>0_,-...,... ..~.. ... 1/19 INFORME RAZONADO SOBRE El CASE DE PARTICIPACIONES PREFERENTES Y DEUDA SUE'~ POR BANCAJA y CAJA MADRID, ENTIDADES I DIRECCIÓN Gf.N ERAt DE ENTIDADES. DEPARTAMENTO DE SUPEAIIISION ESI- ECA 11 defebre,ode2013..«>0_,"-...,...

Más detalles

ORGANIZACION COOPERATIVAS ES COLARES

ORGANIZACION COOPERATIVAS ES COLARES ,.. VA MINISTERIO DE EDUCAClON DE LA NAClON- ORGANIZACION D E COOPERATIVAS ES COLARES BU ENOS AIR ES 1 954 ORGANIZACION DE COOPERATIVAS ESCOLARES, ~l Á O~48 8, ADVERTEl!{ e la En cumplimiento de lo dispuesto

Más detalles

giversidad DE SONORA /EPARTAMENTO DE MATEMATICAS

giversidad DE SONORA /EPARTAMENTO DE MATEMATICAS BIBLIOTECA CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 0A162 M45 giversidad DE SONORA /EPARTAMENTO DE MATEMATICAS TEOREMAS DE SYLOW, PRODUCTOS SEMIDIRECTOS Y CLASIFICACION DE GRUPOS DE ORDEN pqr < 100 (p, q, r primos

Más detalles

El telebrabajo. Sus implicaciones sociales y para la formación

El telebrabajo. Sus implicaciones sociales y para la formación 11 Jaum Sarramna y Gnzal Vázqu El tlbrabaj. Sus implicacins scials y para la frmación El tltrabaj cm xprsión dl dsarrll tcnlógic Si actualmnt s psibl rali zar una cmpra dsd l prpi dmjcili, cmunicars n

Más detalles

R esu men. La ex p erien ci a r ealiz ad a en di f erent es Facul tades d e A gronomía,

R esu men. La ex p erien ci a r ealiz ad a en di f erent es Facul tades d e A gronomía, PL A N I FICACI ÓN ESTRATÉGICA PARTICI PATIVA EN U N I VE RSIDADE S PÚBLICAS Y PRIVADAS D aghero, Albert o ( P ro f.adj.se, Facul tad de Cien ci as Agr o p ecu ari as /UNC ) R esu men La ex p erien ci

Más detalles